Trygg håndtering av nanomaterialer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Trygg håndtering av nanomaterialer"

Transkript

1 Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 616 Trygg håndtering av nanomaterialer For arbeidsplasser som produserer, importerer, bruker eller bearbeider nanomaterialer

2 Forsidefoto: Krystallstruktur av nanopartikler av sinkoksid, NTNU NanoLab. Utgitt juni 2014 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 4720 Sluppen 7468 Trondheim 2

3 Innhold Forord... 5 Innledning... 6 Bakgrunn... 6 Formål Definisjoner og begreper Eksponering for nanomaterialer Eksponeringsveier (innånding, hudopptak, svelging) Potensielle helsefarer ved eksponering for nanomaterialer... 9 Kombinasjonseffekter Reproduksjonsskade Effekter av nanopartikler på mental helse Hud og øyeirritasjon Status og risiko for nanomaterialer i norsk arbeidsmiljø Produktregisteret Nanomaterialer i arbeidsmiljøet Regelverk REACH Sikkerhetsdatablad Eksponeringsscenarier Vurderinger og anbefalinger om helsefarlige konsentrasjoner Måle- og analysemetoder for nanopartikler i arbeidsatmosfæren Risikovurdering Risikoreduksjon og trygg håndtering av nanomaterialer Redusere eksponeringen Erstatte Arbeidsområde og arbeidsprosesser Arbeidsutstyr Arbeidsrutiner Personlig verneutstyr (PVU) Beskyttelse mot innånding Øyebeskyttelse Hudbeskyttelse Register og helseundersøkelse

4 8. Lagring, transport, håndtering av søl, rengjøring og vedlikehold Lagring Transport Håndtering av søl Rengjøring Vedlikehold Hygienetiltak ved arbeid med nanomaterialer Håndtering av avfall Vedlegg 1 Trinn Vedlegg 2 Trinn Vedlegg 3 Trinn Referanser

5 Forord Faggruppen for overvåking av arbeidshelserelaterte aspekter ved nanoteknologi (Nanogruppen) * ble i 2009 gitt et mandat hvor ett av punktene var Generelt å opparbeide kunnskap om de helsemessige aspekter ved nanoteknologi og bidra til at denne kunnskapen kan omsettes til forebyggende helsearbeid på arbeidsplassene Det er anbefalt å ta i bruk retningslinjer for trygg håndtering av nanomaterialer for norske forhold, med utgangspunkt i kartleggingen av omfanget av nanoprodukter i Norge (2010) 1 og tilrådinger gitt i Faggruppens rapport om oppdatert informasjon på mulige helseeffekter av nanomaterialer på arbeidstakere (2011) 2. Nanoteknologi er et tverrfaglig utviklingsfelt, og har de siste 4 8 år vært prioritert i nasjonale og internasjonale forsknings- og utviklingsprogrammer. I Regjeringens FoU-strategi for nanoteknologi er Regjeringens målsetting at «Ansvarlig nanoteknologi skal gi et vesentlig bidrag til norsk Næringsutvikling og samfunnsnytten». For å kunne fremme ansvarlig teknologiutvikling skal innsatsen blant annet rettes mot utfordringer knyttet til mulige uønskede effekter på helse, miljø og sikkerhet (HMS). Et systematisk HMS-arbeid er helt nødvendig for å lykkes i arbeidet med å utvikle nye nanomaterialer. Til å følge opp Faggruppens anbefalinger og Regjeringens strategi har det vært gjennomført et prosjekt ( ) ledet av Direktoratet for arbeidstilsynet i samarbeid med Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI), Miljødirektoratet, Landsorganisasjonen i Norge (LO), Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)/Norsk industri og forskningsmiljøene representert ved NTNU NanoLab. Prosjektgruppa har bestått av: Shanbeh Zienolddiny, STAMI Sjur Andersen, Miljødirektoratet Ali Reza Tirna, LO Erik Dahl-Hansen, NHO/Norsk industri Trine Øyås Østlyng, NTNU NanoLab Astrid Lund Ramstad (prosjektleder), Direktoratet for arbeidstilsynet Vi takker prosjektgruppa for alle viktige bidrag til veilederen! * Nanogruppen ble etablert i 2009 som et samarbeid mellom Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI), Arbeidstilsynet og Miljødirektoratet, og med LO og Norsk Industri i en referansegruppe. 5

6 Innledning Bakgrunn Arbeidsmiljøet kan påvirkes av nanoteknologiens utvikling, og i dag skjer det en rask utvikling og produksjon av nye materialer som inneholder nanopartikler. Flere og flere industrier og laboratorier arbeider for å utnytte nanopartiklenes egenskaper. Nanoteknologiens utvikling kan ha stor betydning for økonomi og teknologiutvikling innenfor flere områder innen næringslivet. Det produseres, importeres og bearbeides nanomaterialer, og mange ulike produkter inneholder nanomaterialer. Produkter er allerede på markedet og brukes daglig. 4,5 Det er store forventninger til at nanoteknologi skal gi produktene forbedrede egenskaper og bidra til utvikling av helt nye egenskaper. 6 Dette inkluderer produkter som tekstiler (ulltøy, sko, sokker, sport- og fritidstøy), kosmetikk (maskara, hud- og solkrem), hygieneartikler (plaster, tannbørster,), sportsutstyr (ski, støvler, skismøring, sykler), vask og overflatemidler (bilpleie- og vaskemidler, spray for impregnering av ytterklær, produkter til behandling av glass, fliser, rustfritt stål og andre overflater), fargepigment (toner, maling) og bildekk. Produktene er typisk brukt, produsert eller finnes i mange ulike bransjer og sektorer eksempelvis bilbransjen, bygge- og anlegg, industri, transport, helse- og omsorg, legemiddelindustri, avfall og gjenvinning, import, engros og agentur, elektronikk og IKT, forskning og utvikling, olje, gass og industri, og undervisning. Det er fortsatt manglende kunnskap om spesielle nanopartikler kan være skadelige for menneskers helse, og i hvilken grad arbeidstakere vil være utsatt. Forskning har de siste årene gitt grunn til mistanke og debatt om mulig helserisiko knyttet til eksponering for nanopartikler på arbeidsplassen. Basert på eksisterende kunnskap om nanopartiklenes egenskaper, er det allerede mulig å redusere eksponeringen for nanopartikler, og dermed skape en proaktiv arbeidsmiljøinnsats. Målet er å opparbeide kunnskap om de helsemessige aspekter ved nanoteknologi og bidra til at denne kunnskapen omsettes til forebyggende helsearbeid på arbeidsplassene 6

7 Formål Formålet med denne veilederen er å gi leseren kunnskap og inspirasjon om alternativer for håndtering av fabrikkerte nanomaterialer i arbeidsmiljøet. Veilederen skal være et verktøy til hjelp for å foreta en risikovurdering og gi råd om forebyggende tiltak for å redusere eksponeringen av ansatte for støv fra fabrikkerte nanomaterialer. Veilederen retter oppmerksomheten mot risikoen for eksponering for luftbårne nanopartikler i arbeidsmiljø, og den gir mulige måter å beskytte seg mot nanomaterialer og nanopartikler, og for å hindre eksponering fra: - Produksjon av nanomaterialer. - Håndtering av nanomaterialer der det kan oppstå aerosoler (ørsmå partikler av fast stoff eller væske som svever i luft) eller støv. - Håndtering av avfall av nanomaterialer. Det er per i dag ingen dokumentert informasjon om helseeffekter hos mennesker, men begrenset informasjon fra laboratorieforsøk. Vi har allikevel en etisk forpliktelse til å iverksette forebyggende tiltak og gi anbefalinger til arbeid med nanomaterialer ved produksjon, import, bruk og bearbeiding for å redusere risikoen for å bli eksponert. Denne veilederen tar utgangspunkt i praktisk erfaring, litteratur og forskningsresultater samlet inn i Norge og utlandet. Det er tenkt å oppdatere veilederen i årene fremover i lys av ny erfaring og ny kunnskap. Veilederen er skrevet for arbeidsgivere, verneombud, HMS-ansvarlige og tillitsvalgte i virksomheter hvor arbeidstakere allerede arbeider med nanomaterialer eller kan bli eksponert i forbindelse med fremtidige arbeidsoppgaver. 7

8 1. Definisjoner og begreper EU-kommisjonens anbefaling til definisjon «Recommendation on the definition of a nanomaterial» av 18. oktober ,8 er en bred tilnærming og anbefaling om hva nanomaterialer er. Det vises til EU-kommisjonens dokument 8 for flere detaljer. En enklere beskrivelse av hva nano, nanopartikler, nanomaterialer og nanoteknologi betyr, er gitt nedenfor. Hva betyr nano? Nano stammer fra det greske ordet «nanos» som betyr dverg. En nanometer (nm) er lik en milliarddels meter. Nano er altså noe svært lite. Et hårstrå har for eksempel en diameter på omtrent nm, blodlegemer er i størrelsesorden nm, 100 nm tilsvarer størrelsen på et virus og én nm tilsvarer den lengden neglen vokser på et sekund. Hva er nanomaterialer? Nanomaterialer defineres ut ifra enkeltbestanddelenes størrelse, hvor minst en dimensjon må være i størrelsesområdet nm. Nanomaterialer finnes i flere fysiske former, for eksempel: Filmer, fibre, rør og partikler. Nanomaterialer kan slå seg sammen til større partikler som er løst bundet sammen (agglomerater) eller som er sterkt bundet sammen (aggregater). Hva er nanopartikler? Nanopartikler er partikler i størrelsesområdet nm. Slike partikler som er usynlige for oss eksisterer i naturen, og kan lages med nye strukturer for å gi nye og forbedrede egenskaper med til dels ukjente effekter. En nanopartikkel har omtrent samme størrelsesforhold til en fotball, som fotballen har til jordkloden. Foto: Colorbox.com Hva betyr nanoteknologi? Nanoteknologi er et tverrfaglig område som involverer flere naturvitenskapelige fag. Teknologien gjør det mulig å framstille, kontrollere og manipulere materialer bestående av strukturer mindre enn 100 nm. 8

9 2. Eksponering for nanomaterialer 2.1 Eksponeringsveier (innånding, hudopptak, svelging) Innånding av luftbårne, frie nanopartikler og aerosoler synes å utgjøre den høyeste risiko for negative helseeffekter. Partikler i størrelsesorden nanometer er respirable, det vil si at de kan nå ned i lungeblærene (alveolene). Selv om en stor andel av partiklene ekshaleres, vil trolig partikler deponeres og kunne skade celler, eller føre til betennelsesreaksjoner i lungene. Partikler kan også gå over i blodbanen og fraktes til andre organer slik som hjerte, lever og nyrer. Foreløpig er det, spesielt i arbeidsmiljøsammenheng, sparsomt med dokumentasjon på opptak av nanopartikler gjennom frisk hud, eller gjennom mage-tarmsystemet ved svelging. 2.2 Potensielle helsefarer ved eksponering for nanomaterialer Nanopartikler finnes i en rekke ulike former og kunnskap om spesifikke nanopartiklers fysisk-kjemiske egenskaper vil være vesentlig når man skal kartlegge potensiell helserisiko. Stoffer på nanonivå innehar særegne egenskaper som ikke har vært kjent fra tradisjonelle studier av kjemikalier hvor byggesteinene er på mikroskala. En mulig årsak til slike egenskaper er den relativt store partikkeloverflaten. Betennelse (inflammasjon) er påvist å kunne utløses i vev som er i kontakt med nanopartikler. Sykdomsforandringer i blodårer og i lungevev knyttes til inflammasjonsprosesser. Nanopartikler, mest sannsynlig ved å indusere slike reaksjoner, kan forårsake skader i lungene, men også i hjerte-karsystemet. Basert på dyreforsøk kan det tenkes at personer med underliggende inflammatoriske sykdommer (KOLS, diabetes, astma og allergi) kan være mer sårbare for negative helseutfall forårsaket av nanopartikler. 9 Det er vel dokumentert sammenheng mellom eksponering for partikler i luftforurensning og økt fare for sykdomsutvikling og dødelighet. Det er også grunn til å mistenke at eksponering for mange grupper av nanopartikler i arbeidsmiljøet kan føre til så vel korttidseffekter (akutt betennelse, endringer i immunsystemet) som kroniske effekter (arrdannelse i lungen (lungefibrose), kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS), forsterkning av allergi, hjerte- og karsykdommer og ulike kreftsykdommer. Noen av partiklene kan føre til mer alvorlige helseeffekter enn andre. I likhet med asbestfibre i arbeidsmiljøet, mistenkes eksponering for fiberformede nanopartikler, slik som karbon nanorør, å kunne gi alvorlige lungesykdommer hos de som blir eksponert. Det forskes også på om karbonnanorør kan skade arvestoffet. 9

10 Kombinasjonseffekter Noen dyreforsøk 10 viser at karbonnanorør alene ikke gir lungekreft hos mus som innånder disse partiklene. Men når musene først ble behandlet med et kjent kreftinduserende kjemisk stoff og deretter med karbonnanopartikler, ble det funnet flere og større lungesvulster. Denne studien viser at karbon nanopartikler kan forsterke kreftfremkallende effekter av andre stoffer. Ekstrapolerer vi kunnskap fra dyreforsøk, kan det tenkes at eksponering for karbon nanorør forsterker allergiske effekter av allergener som allerede finnes i arbeidsmiljøet. 11 Dette er interessante funn siden vi ofte har blandingseksponeringer på arbeidsplassen. Reproduksjonsskade Hvorvidt nanomaterialer kan ha reproduksjonsskadelige effekter er ikke avklart. Noen studier viser at nanopartikler kan passere morkaka 12 og kan komme over til fosteret. Andre studier 13 viser at nanopartikler kan føre til svangerskapskomplikasjoner hos mus. Økt forekomst av allergi i avkom av mus eksponert (via nesen) for respirable titandioksid-partikler er også rapportert. 14 Celler dyrket i laboratoriet har vist at titandioksid og karbon «black» nanopartikler kan påvirke levedyktigheten til hormonproduserende celler hos hannmus, og gull nanopartikler førte til redusert bevegelighet av humane sædceller. I en studie der man eksponerte gravide mus for nanopartikler av titandioksid via innånding, ble det ikke funnet genskader i kjønnsceller hos kvinnelig avkom (hunn-mus). 15 Disse resultatene indikerer at til tross for sprikende resultater bør gravide kvinner og unge menn i fruktbar alder beskytte seg mot slik eksponering. Effekter av nanopartikler på mental helse Det er ennå lite kjent om nanopartikler kan ha effekter på mental helse, som for eksempel uheldige kognitive effekter (evne til å oppfatte og tenke klart). Enkelte studier viser ingen effekt. En studie der man eksponerte mus for sølv nanopartikler fant for eksempel ikke redusert eller tap av hukommelse. 16 Hvorvidt nanopartikler som fraktes til hjernen forårsaker celleskade eller toksiske effekter på hjerneceller er lite studert. 17 Noen studier har rapportert at nano titandioksid kan være giftig for nervene i hjernebarken hos mus og kan forstyrre signaloverføringer mellom nerveendinger. 18 Hud og øyeirritasjon Når det gjelder øyeirritasjon er resultatene ikke entydige. Noen studier har påvist kortvarig og reversibel rødme av øyne, men ikke hudirritasjon. Det er behov for mer forskning, men inntil videre anbefales bruk av øyebeskyttelse (tettsittende briller), se anbefalte vernetiltak nedenfor. 10

11 3. Status og risiko for nanomaterialer i norsk arbeidsmiljø Kartleggingen fra Arbeidstilsynet 1 og tall fra Produktregisteret (PR) viser at nanomaterialer blir produsert og brukt i et betydelig omfang og den underbygger behovet for å utrede hvordan man kan minske nivået av eksponering for luftbårne nanopartikler i arbeidsmiljøet. 3.1 Produktregisteret Virksomheter som produserer eller importerer 100 kg eller mer i året av faremerkede kjemiske stoffer og stoffblandinger, skal melde kjemikaliene til produktregisteret. I tillegg til å oppgi kjemisk sammensetning skal virksomhetene også oppgi fysikalske data. Fra 2013 må produsent eller importør også oppgi om stoffet eller stoffblandingen inneholder nanomaterialer dersom de har kunnskap om det. I produktregisteret er det per i dag 130 registreringer. Produsent og distributør har registrert informasjon om stoffer (fysiske data) på nanoskala, om disse er kjent. Registreringene viser at nano inngår i maling, bilpleiemidler, lakk, polish, antiskummidler, vindusvaskemidler og smøremidler. I 29 av registreringene i produktregisteret er nanoform av silisium identifisert, og for de resterende er det trolig ulike metalloksid (aluminium-, krom-, kopper-, jern-, tinn-, titanium-, sink- og sirkoniumoksid) og ulike typer karbonnanomaterialer (karbonnanorør og karbonnanofiber). Nanosølv er derimot ikke meldt inn. Foto: Nanopartikler av aluminium (venstre). Frysetørrede nanopartikler av polybutylcyanoakcrylate (i midten og høyre). Foto: NTNU NanoLab. 3.2 Nanomaterialer i arbeidsmiljøet Det er størst risiko for at arbeidstakere blir eksponert for nanopartikler i virksomheter hvor nanomaterialer produseres, brukes, testes, bearbeides, transporteres eller håndteres som avfall, og hvor nanopartikler frigjøres til omgivelsene. Eksponering 11

12 for nanopartikler forekommer i forskningslaboratorier med utvikling og produksjon i liten skala, ved industriell produksjon i større skala og ved tilsetting til en rekke produkter for å forbedre deres egenskaper. Bruk av nanoprodukter til blant annet overflatebehandling av materialer eller reparasjons- og vedlikeholdsarbeid som inkluderer sliping, innebærer også potensiell eksponering. Foto: Geir Mogen, NTNU NanoLab 12

13 4. Regelverk Arbeidsgiver er ansvarlig for at arbeidsmiljøet er fullt forsvarlig og skal sikre at arbeidstakere ikke blir påført helseskader ved fremstilling og arbeid med produkter som inneholder nanomaterialer. Arbeidsmiljøloven regulerer pliktene arbeidsgiver har for å sikre et trygt og forsvarlig arbeidsmiljø, herunder sikker håndtering av kjemikalier. Nanomaterialer omfattes av regelverket på kjemikalieområdet siden nanomaterialer er kjemiske stoffer eller produkter. Nanomaterialer blir i økende grad tatt inn i reguleringer. Gjeldende reguleringer er: arbeidsmiljøloven, og tilhørende arbeidsmiljøforskrifter, internkontrollforskriften, REACH-forskriften 19, forskrift om klassifisering m.v. av stoffer (CLP * ) 20, merkeforskriften 21 og biocidforskriften REACH REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals) er EUs kjemikalielovgivning. REACH-forordningen er gjennomført i norsk rett gjennom forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensninger av kjemikalier (REACH-forskriften) fra Regelverket krever at den som produserer, importerer distribuerer kjemikalier har ansvar for både kunnskap, dokumentasjon og vurdering av sikkerheten ved bruk av kjemikaliene. Selv om REACH-forordningen også omfatter nanomaterialer, arbeides det for tiden med å bedre tilpasse REACH-forordningen til nanomaterialer. Blant annet er det ventet at EU-kommisjonen vil foreslå endringer for de deler av REACH-forordningen som omhandler dokumentasjonskrav i løpet av Det vises til veilederen Nanoteknologi og arbeidsmiljø Informasjon om regelverk for nanomaterialer fra Arbeidstilsynet (best.nr. 608) 23 for ytterligere informasjon om regulering av nanomaterialer. Sikkerhetsdatablad Dersom arbeidsgiver i sin risikovurdering (i henhold til 3 1 i forskrift om utførelse av arbeid) tilsier at stoffene blir håndtert eller oppbevart på en måte som kan medføre helsefare for virksomhetens arbeidstakere, skal arbeidsgiver opprette stoffkartotek inneholdende sikkerhetsdatablad (SDS) for de farlige kjemikaliene som * CLP (Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures) er EUs forordning om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (forordning (EF) nr. 1272/2008). 13

14 kan medføre helsefare (jf. forskrift om utførelse av arbeid 2 1). Nanomaterialer som sorterer inn under kategorien helsefarlige stoffer reguleres av forskrift om utførelse av arbeid 2 1 gruppe 1. For helsefarlige kjemikalier som ikke omfattes av gruppe 1, skal arbeidsgiver utarbeide informasjonsblad for de kjemikalier som ikke er klassifisert som farlig. Informasjonsbladet skal blant annet innholde opplysninger om stoffnavn, sammensetning, fysikalske, kjemiske og helseskadelige egenskaper, risikomomenter, forebyggende vernetiltak og førstehjelpsbehandling. Kravene til sikkerhetsdatablad i REACH-forskriften er nært knyttet opp mot reglene for klassifisering og merking av kjemikalier i CLP-forskriften. Det skal utarbeides sikkerhetsdatablad for alle klassifiserte stoffer og stoffblandinger. For å tydeliggjøre at nanomaterialer er omfattet av REACH-forskriften ble det 1. desember 2011 innført krav om at sikkerhetsdatabladet skal inneholde informasjon om stoffets overflateareal, størrelsesfordeling og overflatekjemi. Sikkerhetsdatablad er det dokumentet som skal hjelpe arbeidstakere til trygg håndtering av kjemiske stoffer og informere om farer som kan være tilstede på arbeidsplassen. Sikkerhetsdatablad er ment å være et verktøy for å kommunisere sikkerhetsinformasjon for kjemikalier og blandinger og skal inneholde informasjon om spesifikke fysiske egenskaper hos stoffet, detaljer om form, type beholder, beskrive lagring og helsefarer. Det er klart at det for nanomaterialer er utfordrende hvilken informasjon man kan gi om stoffet, så lenge man ikke har tilstrekkelig kunnskap om helsefarer. Eksponeringsscenarier Produsenter er ansvarlige for å utarbeide eksponeringsscenarier som vedlegg til sikkerhetsdatablad. Dette må de forberede for farlige stoffer og produkter som produseres eller importeres i mengder på 10 tonn eller mer per år. Et eksponeringsscenario tar utgangspunkt i vanlig og kjent bruk av stoffet. Eksponeringsscenariet må inneholde en beskrivelse av hvordan du bruker stoffet på en sikker måte ved alle vanlige bruksområder. 4.2 Vurderinger og anbefalinger om helsefarlige konsentrasjoner. For noen av partiklene er det satt anbefalte grenseverdier (tabell 1). Det amerikanske føderale forskingsinstituttet NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health) har anbefalt en grenseverdi på 1 mikrogram elementært karbon per kvadratmeter luft i arbeidsatmosfæren (8-timers arbeidsdag) for karbonnanorør og karbonnanofiber. 24 Videre har NIOSH foreslått en grenseverdi på 0,3 mg/m 3 luft 14

15 (10-timers arbeidstid for ultrafine partikler tilsvarende fabrikkerte partikler på nanoskala) av TiO Det er verdt å merke seg at fine partikler av TiO2 er blitt klassifisert som mulig kreftfremkallende (gruppe 2B, adekvat dokumentasjon fra dyreforsøk og ikke-adekvat dokumentasjon fra humandata) av IARC (International Agency for Research on Cancer). Det er ingen epidemiologiske studier av nanopartikler av TiO2, men det er grunn til å tro at nanopartikler av TiO2 kan ha samme helseskadelige effekter som ultrafine partikler. Vi kjenner ikke til at myndigheter i noe land har vedtatt grenseverdier for nanomaterialer, slik som for andre kjemikalier. For nanomaterialer hvor det ikke finnes grenseverdier for et helt likt kjemikalie i mikrometerskala, må virksomheten vurdere tilgjengelig informasjon og komme fram til kriterier for akseptabel eksponering. Slik informasjon kan være andre lands og organisasjoners yrkeshygieniske grenseverdier og toksikologiske data for tilsvarende stoffer. Tabell 1 gir en oversikt over anbefalte yrkeshygieniske grenseverdier fra et utvalg organisasjoner og forskningsgrupper, eksempelvis NIOSH som har publisert toksikologisk underlag for sine anbefalinger. 24, 25 Det er nyttige og gode rettesnorer og bør brukes i virksomhetene i påvente av at det kan komme nasjonale grenseverdier. Tabell 1 Anbefalte yrkeshygieniske grenseverdier i arbeidsatmosfæren for et utvalg nanomaterialer Nanomaterialer/ nanopartikler Karbonnanorør (8-timers arbeidsdag) Karbonnanofiber (8-timers arbeidsdag) TiO2 (10-timers arbeidsdag) NIOSH 24, 25 Nanocyl 26 Aschberger 27 1 µg/m 3 2,5 µg/m 3 1 µg/m 3 1 µg/m 3 0,3 mg/m 3 Andre, eksempelvis IVAM 28 i Nederland har publisert anbefalte nano-referanseverdier (Nano Reference Values, NRV) dvs. anbefalte veiledende verdier for eksponeringsgrenser for en rekke nanomaterialer. For pulver nanomaterialer og nanofibre av eksempelvis Al2O3, SiO2, TiN, TiO2, ZnO, nanoclay, karbon «black», fulleren (C60), dendrimer og polystyren, er NRV satt til partikler/cm³. For 15

16 kjente nanofibre som enkelt- og flerveggede karbonnanorør er NRV satt til 0,01 fibre/cm 3 (= fibre/m³). Den nordiske ekspertgruppen for utarbeidelse av kriteriedokumentasjon av helserisiko ved kjemikalier (NEG) har nylig publisert en vurdering av karbonnanorør. 29 NEG konkluderer med at det ikke finns tilstrekkelig med humane toksikologiske data. Videre at tolkning av data fra dyrestudier er problematisk siden karbonnanorørs fysiske og kjemiske egenskaper kan variere fra materiale til materiale. Figur 1 Enkeltveggede (single wall carbon nanotubes, SWCNT) karbonnanorør (venstre) og flerveggede (multi wall carbon nanotubes, MWCNT) karbonnanorør (høyre) (Foto: Wikimedia Commons). 16

17 5. Måle- og analysemetoder for nanopartikler i arbeidsatmosfæren Yrkeshygieniske målinger av nanopartikler i arbeidsatmosfæren krever ofte bruk av flere målemetoder og instrumenter. Dette for å kartlegge eksponeringen med hensyn til et minimum måleparametre slike som respirabelt støv, partikkelkonsentrasjon, størrelsesfordeling, overflateareal og kjemisk sammensetning. 30 Det er av betydning å bestemme partikkelkonsentrasjonen i arbeidsatmosfæren, i tillegg til massen per luftenhet. Respirabelt støv (i milligram per kubikkmeter) kan måles med filterprøver, syklon eller «dust tracker». Partiklene kan også måles med direktevisende instrumenter som for eksempel kondensasjonspartikkeltellere. Tre andre måleinstrumenter (FMPS 31, APS 32 og OPC 33 ) måler konsentrasjons- og størrelsesfordeling i forskjellige størrelsesintervaller og med forskjellige metoder. 34 Fiberformede nanopartikler som for eksempel karbonnanorør bestemmes ved hjelp av elektronmikroskopi. For bestemmelse av personlig eksponering arbeides det fortsatt med å utvikle lette prøvetakere som kan festes i innåndingssonen til arbeidstakere. Noen slike er nå utviklet og prøves ut for praktisk anvendelse. 35 Nærmere analyse av partikler og deres fysisk-kjemiske egenskaper kan blant annet utføres med avanserte analytiske metoder slik som ICP-MS 36 og SEM/TEM

18 6. Risikovurdering Arbeidsgiver skal gjennomføre risikovurdering i henhold til 3 1 i forskrift om utførelse av arbeid ved å kartlegge og dokumentere forekomsten av nanomaterialer i arbeidsmiljøet, og vurdere enhver risiko for arbeidstakernes helse og sikkerhet forbundet ved disse. Håndtering av risiko forutsetter at arbeidsgiver og arbeidstaker har kunnskap om nanoteknologi, og arbeidsgiver må sikre informasjon og opplæring. Arbeidsgiver må også vite hvordan arbeidstakeren eventuelt bør beskytte seg, det vil si kunne bruke kunnskapen om nanoteknologi til å innføre hensiktsmessige vernetiltak. Arbeidsgivere har plikt til å sikre arbeidstakerne mot å bli påført helseskade ved fremstilling og arbeid med produkter som inneholder nanomaterialer og nanopartikler. Nanomaterialer kan behandles teknisk og kjemisk på ulike måter for å få fram nye ønskede egenskaper. De ønskede tekniske egenskapene kan på den annen side være uønsket fra et arbeidsmiljø- og helsesynspunkt. Arbeidsgivere må derfor gjennomføre en grundig vurdering av helserisikoen, og i henhold til denne iverksette eksponeringsreduserende tiltak. Sentrale spørsmål til hjelp ved risikovurdering: Er det eller kan det i fremtiden bli brukt fabrikkerte nanomaterialer i virksomheten? Hvilke nanomaterialer finnes i arbeidsmiljøet? Vil nanomaterialer bli brukt i et betydelig omfang? Vil nanomaterialer bli frigjort til omgivelser under ulike stadier i livsløpet? Kan nanomaterialer tas opp via næring, hud eller luftveier? Hvordan vil nanomaterialer spres og opptre i kroppen? Kan nanomaterialet skade celler, celleprosesser, vev og organer? Hvor mange arbeidstakere er, eller kan bli eksponert for nanomaterialer? 18

19 Foto: Heliumlantanidcelle tar tak i en nanostav, NTNU NanoLab. Dersom eventuell risiko for helse er kjent, skal produsenter og importører dokumentere dette i sikkerhetsdatabladene. Arbeidsgiveren skal utføre risikovurdering blant annet på grunnlag av en slik dokumentasjon. Arbeidsgiver skal informere om eventuell risiko og sikkerhetstiltak til alle ledd i produksjonskjeden, slik at alle som kommer i kontakt med materialene får informasjon om egenskapene til stoffene og hvilken virkning stoffene har for helsen. For stoffer hvor man ikke har tilstrekkelig kunnskap om helsefare, bør det gjennomføres arbeidsmiljøtiltak som reduserer eller utelukker eksponering, jf. arbeidsmiljøloven 4 4 (1) og 4 5. Den nye EU-definisjonen 7 gir nå muligheter til bedre å identifisere og regulere nanomaterialer. Den gir virksomheter og myndigheter et felles og generelt akseptert grunnlag å arbeide ut ifra når de skal: - identifisere hvilke materialer som skal betraktes som nanomaterialer - dele inn nanomaterialene inn etter type (naturlig, biprodukt eller produsert) 19

20 - dele inn nanomaterialer etter fysiske tilstander (faste nanopartikler, nanopartikler i løsning eller nanopartikler i bundet form) - identifisere materialer, produkter og påvirkninger, der en særlig risikovurdering skal utføres - utarbeide et grunnlag for å identifisere og merke kjemikalier og produkter, som inneholder nanomaterialer Det finnes mange veiledninger 38,39,40,41,42 og elektroniske verktøy til hjelp for å identifisere nanomaterialer, produkter og påvirkninger, fare og risiko forbundet ved det å bli eksponert for nanomaterialer og hvordan man trygt håndterer nanomaterialer. Elektroniske verktøy for trygg håndtering av nanomaterialer SAFENANO 43 GoodNanoGuide 44 NanoSafer 45 Nanorama E-Learning 46 Denne veilederen bygger på publisert kunnskap på området og en rapport finansiert av den nederlandske regjeringen har vært sentral. 40 Vi foreslår et verktøy for trygg håndtering av nanomaterialer i virksomheter som beskrevet ved tre trinn vist i figurene 3 5 nedenfor. De påfølgende kapitlene beskriver innholdet i hvert trinn, og hvert trinn finnes også som egne tabeller i vedleggene 1 3. Trygg håndtering av nanomaterialer TRINN 1 Hvilke nanomaterialer finnes i arbeidsmiljøet? TRINN 2 Mulig helsefare forbundet med nanomaterialene som finnes i arbeidsmiljøet? TRINN 3 Risikoreduksjon Redusere eksponeringen Figur 3 : Trinn 1 3 i trygg håndtering av nanomaterialer. Se vedlegg

21 TRINN 2 Mulig helsefare forbundet med nanomaterialene som finnes i arbeidsmiljøet? Finnes nanopartikler i løsning? Finnes nanopartikler i bundet form? Finnes frie nanopartikler? Figur 4 Trinn 2 i trygg håndtering av nanomaterialer. 21

22 7. Risikoreduksjon og trygg håndtering av nanomaterialer Den mest sannsynlige eksponering skjer via inhalering. Man bør håndtere nanomaterialer med forsiktighet og ta forhåndsregler særlig mot partikulært støv og ved frigivelse av aerosoler. Arbeid med nanopartikulært støv foregår i forskningslaboratorier hvor nanopartikler utvikles og testes, i virksomheter med forskningslaboratorier med utvikling, testing og produksjon av nanomaterialer i større skala og i rene produksjonsbedrifter. TRINN 3 Risikoreduksjon Redusere eksponeringen Erstatte Arbeidsområder og arbeidsprosesser Arbeidsutstyr Arbeidsrutiner Personlig verneutstyr (PVU) Figur 5 Trinn 3 i trygg håndtering av nanomaterialer. 7.1 Redusere eksponeringen Arbeidsgiver har plikt til å sette i gang tiltak mot risiko forårsaket av kjemikalier herunder nanomaterialer ( 3 8 i forskrift om utførelse av arbeid). Helse- og sikkerhetsrisiko som er forårsaket av nanomaterialer skal fjernes eller reduseres til et fullt forsvarlig nivå. Eksponeringen kan reduseres ved å: redusere antall arbeidstakere som kan bli eksponert og redusere tilgangen for uvedkommende til arbeidsområder hvor nanomaterialer håndteres, produseres eller bearbeides. begrense eksponeringens nivå og varighet (arbeidstid, skiftarbeid) for de som arbeider med nanomaterialer til enhver tid. begrense mengden av nanomaterialer på arbeidsplassen til det som er nødvendig for det aktuelle arbeidet. Benytt så små mengder som mulig. arbeide med nanomaterialer i lukket system. benytte ventilerte områder. arbeide med nanopartikler i løsning. bruke personlig verneutstyr (PVU) når eksponeringen ikke kan unngås på andre måter (se vernetiltak). 22

23 Foto: Geir Mogen, NTNU NanoLab Det er viktig å prioritere og følge prinsipper for å forebygge arbeidsmiljøutfordringer. Bruk derfor kontrollverktøyet for prioriteringer i gitt rekkefølge: Erstatte Arbeidsområde og arbeidsprosesser Arbeidsutstyr Arbeidsrutiner PVU 23

24 Erstatte Erstatte er det første skritt i vurdering av mulige tiltak for å arbeide trygt med nanomaterialer. Arbeidsmiljøloven 4 5 andre ledd omhandler krav om erstatning (substitusjon). Det gjelder også for nanomaterialer: Vurder alltid om det er mulig å erstatte antatt farlig materiale med mindre farlig materiale. For nanomaterialer hvor vi ikke vet nok om hvor farlig materialet er, kan man tenke seg at pulver erstattes med faste stoffer eller væsker i løsning. I noen tilfeller kan man substituere materialets overflatemodifisering eller molekylære form og fortsatt oppnå de ønskede effektene. Endring av størrelsesfordeling fra nanoskala til mikroskala må også vurderes som en mulighet. Arbeidsområde og arbeidsprosesser Utslipp av nanopartikulært støv og aerosoler hindres ved bruk av fysiske og tekniske løsninger (produksjonsanlegg, laboratorieinnretning, ventilasjonsanlegg) under arbeidsprosessen for å isolere, innkapsle og avskjerme prosessen, og ved bruk av mekanisk ventilasjon og filtre. Ved å sikre at gulv, vegger og inventar er laget i materialer med glatte og rengjøringsvennlige overflater minskes samling av nanopartikulært støv på overflater, se avsnitt om rengjøring. Alle arbeidsprosesser med nanopartikkelholdig pulver eller aerosoldannelse bør utføres i lukkede og avgrensede arbeidsområder, som i avtrekksskap hvor avluft bør filtreres med HEPA-filter. Avtrekksskap vurderes å gi den beste beskyttelse, og studier viser at HEPA-filtre og (høyt ladede) elektrostatiske filtre har best oppsamlende effekt. 47 Spesielt arbeidsprosesser som håndtering av pulvermateriale (åpning av beholdere, utveiing, uttømming, ultralydsbehandling) og påføring med spray bør utøves med forsiktighet. Nanopartikler i løsning foretrekkes om mulig, fremfor i pulverform som ofte er forbundet med større risiko for frigjøring av partikler luft. Eksempler på arbeidsprosesser: Produksjon av nanopartikler og nanofibre Håndtering av nanopartikulært pulvermateriale (åpning av beholdere, utveiing, uttømming) Håndtering av nanopartikler i suspensjon ved uttørring Bearbeiding av faste nanomaterialer Overflatebehandling Andre arbeidsprosesser eller situasjoner (transport, rengjøring, vedlikehold av ventilasjonsanlegg ved reparasjon og rensing, søl og avfallshåndtering) 24

25 Mekanisk ventilasjon er viktig for å hindre utslipp av kjemikalier til lufta på arbeidsplassen, og slik minimere eksponeringen av nanopartikler eller aerosoler. Arbeidsmiljøloven 4 4 krever at arbeidsplassen er utformet slik at arbeidstakerne er sikret et fullt forsvarlig inneklima med luft fri for helseskadelige, sjenerende eller belastende forurensninger. Forurensninger skal fjernes ved kilden for å hindre eksponering av arbeidstakere under arbeidsprosessen i tillegg til miljøutslipp. Det vises til Arbeidstilsynets veiledning om Klima- og luftkvalitet på arbeidsplassen, best.nr Arbeidsutstyr I produksjonslokaler og i laboratorier bør apparatur og glassutstyr stå tilgjengelig i avtrekksskapet. Beholdere for oppbevaring av nanomaterialer under og etter arbeidsprosess bør ha lokk, for å hindre unødig utslipp og forurensning av arbeidsmiljøet. Beholdere for avfall bør stå tilgjengelig i avtrekksskapet, for å unngå unødig transport av nanomaterialer i produksjonslokalet og laboratoriet. Det bør være lite utstyr som ellers står rundt omkring i lokalet. Arbeidsrutiner Arbeidets organisering og gode arbeidsvaner kan bidra til å minske risikoen for eksponering for nanopartikler og dermed et sikrere arbeidsmiljø. Enkle og oversiktlige arbeidsrutiner gir mindre risiko for at det oppstår uhell og søl. Det er viktig at arbeidsplassen holdes ren og ryddig, og med så få ting som mulig rundt omkring. Bruksanvisninger og infoblad er med å opplyse arbeidstakerne så de kan behandle nanomaterialer på en sikker måte. Involvering av ansatte i utarbeidelse av instrukser og retningslinjer høyner kvaliteten, og skaper samtidig en enhetlig forståelse av arbeidsoppgavene. Disse bør settes opp skriftlig, gjerne sammen med bilder, video eller andre visuelle materialer. Det er viktig at enhver arbeidsplass utarbeider sine egne bruksanvisninger da ingen arbeidsplasser er like. Hvis arbeidsgivere og arbeidstakerne følger retningslinjene, vil risikoen for utslipp og ulykker reduseres. Det er derfor viktig at instruksene er synlige og tilgjengelige for alle i bedriften

26 Gode arbeidsrutiner: Planlegg arbeidet for å minske uhell og spredning av støv Ikke forurens andres arbeidsmiljø fra eget arbeidsmiljø Tørk alltid av emballasje og utstyr med en våt klut, også om det ikke forekommer synlig støv Rydd opp og rengjør arbeidsstedet etter hver gang en arbeidsprosess avsluttes Fjern søl med fuktig engangsklut Bruk støvsuger med HEPA-filter Loggfør arbeidsaktivitet Registrer søl ved uhell 7.2 Personlig verneutstyr Om eksponeringen ikke kan unngås på andre måter, skal arbeidsgiver iverksette personlig vernetiltak og bruk av PVU i henhold til 3 8 i forskrift om utførelse av arbeid. I lys av utilstrekkelig viten om helsefare ved å bli eksponert for nanomaterialer anbefales PVU brukt hele tiden. Beskyttelse mot innånding Vanlig støvmaske beskytter ikke mot nanopartikler. Maske med HEPA eller P3 filter (PTFE membran) vurderes å være mest effektiv, men ingen filtermaske fungerer 100 % mot nanopartikler. Arbeidstakere som arbeider med karbonnanorør og karbonnanofibre andre steder enn i avtrekksbenk bør vurdere å bruke friskluftmaske. Tilsvarende beskyttelse anbefales for nanoaerosoler. Øyebeskyttelse Vernebriller bør alltid brukes. Ved fare for større eksponering anbefales sikkerhetsbriller som sitter tett rundt øynene. Hudbeskyttelse Det anbefales å bruke dobbelt sett med engangshansker, hvor de innerste hanskene er lange nitrilhansker helst med AQL (Acceptable Quality Level) 0,65 med minimum 1,5 for å hindre gjennomtrengning, og de ytterste hanskene velges ut ifra kjemisk påvirkning 50,51 både når det gjelder type nanomaterialer og eventuelt det benyttede løsningsmiddelet. Hansker trekkes utenpå ermet, frakk eller kjeledress for å unngå hudkontakt. Vær nøye på at hansker byttes ofte og vær sikker på at de er tette. 26

27 Støvavvisende overflate på bekledning (ikke vevd) og fottøy anbefales. Bekledningen bør være ren til enhver tid, slik at man ikke eksponeres av tilsølt bekledning. Ved særlig risikofullt arbeid med nanomaterialer bør man overveie å bære heldrakt som er tettsittende ved hals og håndledd. Arbeidstøyet må holdes i det arbeidsmiljøet hvor arbeidet foregår, for å hindre at andre arbeidstakere blir eksponert. 7.3 Register og helseundersøkelse Det anbefales å føre et register over arbeidstakere som kan bli eksponert for nanopartikler i sin arbeidshverdag, i samsvar med andre anbefalinger. 52,53,54 NIOSH 54 har i vedlegg F i sin rapport beskrevet hensikten med et eksponeringsregister for arbeidstakere som er eller kan bli, eksponert for fabrikkerte nanomaterialer. Arbeidsgiver skal tilegne seg oppdatert kunnskap om mulig helserisiko for nanomaterialer som produseres, importeres, bearbeides og brukes i virksomheten. Der det er betydelig vitenskapelig usikkerhet om risiko, og alvorlige og betydelige negative konsekvenser for helse og arbeidsmiljø fryktes, kan det være nødvendig å forebygge skadevirkninger. Arbeidsgiver bør vurdere et register over arbeidstakere som arbeider med nanomaterialer hvor det er vist fare for helseskade. Vedlagt er et forslag til register 55 (Vedlegg 4) som vil gi en oversikt over antall og gruppe arbeidstakere som kan bli eksponert, type og mengde nanopartikler de kan bli eksponert for og hvordan. I tillegg til hvor i arbeidsprosessen arbeidet med nanomaterialer pågår. Arbeidsgiver bør sammen med sin bedriftshelsetjeneste tilby egnede helseundersøkelser hvis arbeidstaker kan utsettes for potensielle helseskadelige nanomaterialer. 27

28 8. Lagring, transport, håndtering av søl, rengjøring og vedlikehold Ved lagring, transport, rengjøring, vedlikehold og ved håndtering av søl er det forhåndsregler man bør ta, og rutiner som bør følges. Lagring Nanomaterialer (som andre kjemikalier) skal oppbevares på en fullt forsvarlig måte ( 3 7 forskrift om utførelse av arbeid). Dette for å hindre brann og eksplosjon, samt at helseskader og andre ulykker unngås. Nanomaterialer bør oppbevares i lukkede og merkede beholdere, og i ventilerte områder (ev. sammen med andre farlige stoffer). Unngå støvdannelse, bruk en våt klut til å tørke opp støv. Hver beholder skal tørkes ren før lagring og lagringsplassen må holdes ren. Det kan oppstå situasjoner hvor man ikke kan håndtere nanomaterialer i et ventilert og lukket anlegg, slike som: - Under transport - Uhell eller søl under arbeid - Rengjøring av utstyr og arbeidslokaler - Vedlikehold av ventilasjonsanlegg og utstyr - Håndtering av avfall Transport Nanomaterialer bør helst transporteres i egnede, lukkede beholdere som er solide nok til ikke å utgjøre en risiko for spill under transport. Nanopartikler bør fortrinnsvis transporteres i flytende form, eller som støpte former. Håndtering av søl Uhell og situasjoner hvor det søles bør håndteres som uhell med andre stoffer og materialer med avskjerming av området og bruk av personlig verneutstyr. Har man søl av nanomaterialer i pulverform, avskjermes arbeidsområdet mens rengjøring foregår. Større søl fjernes med støvsuging (lukket system, HEPA filter på avluft). Ikke kost opp eller bruk kompressorluft til rengjøring. Fukt spillområdet og tørk opp med absorberende materiale. Alt søl, inkludert skitne kluter skal avhendes som farlig avfall. 28

29 Foto: Geir Mogen, NTNU NanoLab Rengjøring Nanopartikler er usynlige, og de deponeres og setter seg på alle flater i alle retninger. Det er derfor viktig å holde arbeidsområdene og utstyr rene. Det er krav til at arbeidsutstyr skal rengjøres slik at det ikke oppstår risiko for helseskade, brann eller eksplosjon ( 3 18 i forskrift om utførelse av arbeid). Arbeidstakere og rengjøringspersonale må få opplæring i hvilket personlig verne utstyr og arbeidsrutiner som må benyttes under rengjøring. Dette for å hindre eksponering for nanomaterialer. Det vises til kapittel 7.2 for personlig verneutstyr. 29

30 Ved rengjøring av søl, arbeidslokale og utstyr: Fjern straks søl av pulvermateriale og støv med en fuktig engangsklut. Tørk gjerne etter flere ganger. Engangskluten legges straks etter bruk i en plastpose som forsegles forsvarlig. Støvsug (bruk støvsuger med HEPA-filter eller sentralstøvsuger). Vedlikehold Hvis det ved vedlikehold og reparasjon er risiko for eksponering for nanomaterialer, skal det utføres tiltak som reduserer eksponeringen til et minimum for den enkelte arbeidstakere ( 3 9 i forskrift om utførelse av arbeid). Det er krav til at arbeidsutstyr skal vedlikeholdes slik at det ikke oppstår risiko for helseskade, brann eller eksplosjon ( 3 18 i forskrift om utførelse av arbeid). Under vedlikehold eller ved behov for reparasjon av anlegg eller utstyr må det tas særlige forhåndsregler om nanomaterialer er anvendt. Området omkring anlegg og utstyr må avskjermes og det må ventileres under arbeidet. Anlegget må ventileres grundig før det åpnes og arbeidstakere går inn i anlegget. Anlegget, området rundt og utstyr må rengjøres grundig (se rengjøring) for støv som inneholder nanopartikler. Har vedlikeholdet og reparasjon gitt ytterligere utslipp av støv, eksempelvis ved utskifting av filtre, må området rengjøres for støv. Under vedlikehold (og rengjøring) bør arbeidstakere anvende personlig verneutstyr som hansker, åndedrettsvern og bekledning (se vernetiltak) som lett kan forsegles slik at andre arbeidsområder ikke forurenses. 30

31 9. Hygienetiltak ved arbeid med nanomaterialer Støv inneholdende nanopartikler kan avsettes på arbeidstakeres arbeidstøy og personlig verneutstyr, og slik kan arbeidstakere være en kilde til å spre støv av nanopartikler. Personlig hygiene og hygienetiltak ved arbeid med kjemikalier er derfor viktig for å redusere eksponeringen mest mulig. Hygienetiltak ved arbeid med kjemikalier, 3 17 a)-h) i forskrift om utførelse av arbeid, gjelder også for arbeid med nanomaterialer. 31

32 10. Håndtering av avfall Avfall samles i tett beholder som kan lukkes uten at støv avgis til omgivelsene. Utsiden av beholderen rengjøres med fuktig klut, og beholder merkes. Produksjonsavfall behandles også som kjemisk avfall. Avfallsprodukter kan tømmes i sekker eller beholdere som er direkte knyttet til et ventilasjonsanlegg. Da nanomaterialer ikke er klassifisert som farlig avfall er man ikke pliktig til å deklarere avfall inneholdende nanomaterialer til Miljødirektoratet. Ut i fra den kunnskap man har om nanomaterialer bør man tenke forebyggende og klassifisere avfallet som farlig avfall. 56 Det anbefales å klassifisere avfallet som farlig med transportklassifisering ADR 57 (vegtransport)-klasse 6.1 (giftige stoffer) og emballasjegruppe minimum gruppe II (middels farlige stoffer) etter kjemisk sammensetning. På deklarasjonsskjemaet bør type nanomaterialer noteres og skjemaet leveres til firma som er spesialisert på avfallshåndtering for sikker destruering. Avfallet lagres på forsvarlig måte fram til det blir videresendt. Anbefalt avfallsklassifisering fører til at avfallet får en forsvarlig sluttbehandling. Arbeidstakere i transport og på avfallsmottak blir i større grad bevisstgjort innholdet og blir i mindre grad eksponert. 32

33 Vedlegg 1 Trinn 1 Trinn 1: Hvilke nanomaterialer finnes i arbeidsmiljøet? Navn på kjemikaliet Navn på produktet CAS registreringsnummer Kjemiske og fysiske egenskaper Partiklenes størrelsesfordeling (nm) i materialet eller produktet Angi overflateareal Angi overflatekjemi Angi løselighet ja/nei stoffet er løselig i vann når løseligheten er større enn 100 mg/l) Angi tetthet (g/cm 3 ) Fysisk tilstand på nanomaterialet Pulver (ja/nei hvis ja, oppgi partikkelstørrelse) Fiber (ja/nei hvis ja, oppgi lengde og diameter) Løsning) 33

34 Vedlegg 2 Trinn 2 Trinn 2: Mulig helsefare forbundet med nanomaterialer som finnes i arbeidsmiljøet? Er nanomaterialet klassifisert som CMR (karsinogen, mutagen eller reprotoksisk) -stoff? Ja/nei, hvis ja oppgi stoff og klassifisering. Fysisk tilstand av nanomaterialet Klasse 1 Relativt ufarlig liten bekymring Klasse 2 Forventet å inneha uønskede helseeffekter større bekymring Klasse 3 Forventet å inneha uønskede helseeffekter størst bekymring Klasse 1 Vannløselige nanopartikler (ikke spray som inneholder vannløselige nanopartikler. Klasse 2 Fabrikkerte nanomaterialer (ikke fiberform) Eksempler: metall (Ag, Au, Pb, La); metalloksider (TiO2, ZnO, CeO2, CoO); karbon «black», fullerener, nanoleire, polymere, dendrimer. Størrelsesområde nm. Klasse 3 Fiberform, uløselige nanomaterialer Eksempler: karbonnanorør (SWCNT, MWCNT), karbonnanofibre Mulig eksponering for nanomaterialer/nanopartikler i arbeidsmiljøet Klasse 1 Frigjøring av nanopartikler (1 100 nm) ikke mulig pga lukket system Klasse 2 Frigjøring av større partikler (100 nm -100 µm) fra nanomaterialer Klasse 3 Frigjøring av frie partikler (1 100 nm) er mulig Klasse 1 Ingen nanopartikler frigjøres Klasse 2 Frigjøring av nanopartikler i form av agglomerater/aggregater eller bundet i en matrise er mulig Klasse 3 Nanopartikler kan frigjøres. 34

35 Vedlegg 3 Trinn 3 Trinn 3: Risikoreduksjon Redusere eksponeringen Hvilke tiltak har virksomheten satt i gang for å redusere eksponeringen i arbeidslokalet? Gi en beskrivelse. Erstatte Er det mulig å erstatte antatt farlige nanomaterialer med mindre farlig nanomaterialer? Gi en beskrivelse. Arbeidsprosesser Hvilke arbeidsprosesser kan endres slik at eksponeringen kan reduseres? Gi en beskrivelse. Arbeidsrutiner Hvordan kan arbeidet med nanomaterialer organiseres/gjøres annerledes slik at den personlige eksponeringen blir lavere? Gi en beskrivelse. PVU Hvilket personlig verneutstyr er nødvendig når ovenstående tiltak er iverksatt? 35

36 Referanser Tall fra produktregisteret Particle and Fibre Toxicology 2014, 11:3 doi: / ; nlm.nih.gov/pubmed/ ; pubmed/ pubmed/ EUs REACH-forordning er i Norge gjennomført gjennom REACH (registrering, vurdering, godkjenning og begrensninger av kjemikalier)-forskriften, dokument/sf/forskrift/ EUs regelverk CLP (klassifisering merking og emballering av stoffer og stoffblandinger), 21. Forskrift om klassifisering og merking av farlige kjemikalier (gjelder parallelt med CLP fram til 1. juni 2015) National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH), Current Intelligence Bulletin 65, Publication No , 25. National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH), Current Intelligence Bulletin 63, Publication No , 26. Responisble care and nanomaterials case study Nanocyl: Aschberger et al., Crit. Rev. Toxicol Sci, 60(1):195, https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/34499/1/gupea_2077_34499_1.pdf Fast Mobility Particle Sizer 36

Kjemikalier på arbeidsplassen

Kjemikalier på arbeidsplassen Arbeidsmiljø nr. 2-10 Kjemikalier på arbeidsplassen Kjemikalier på arbeidsplassen Denne brosjyren er laget for alle som omgås og/eller jobber med kjemikalier. Brosjyren er samtidig et verktøy for tillitsvalgte

Detaljer

Arbeidstilsynet. Utredning og forslag til hva som bør gjøres med dokumentasjon om arbeidstakeres eksponering/ulykker mv. når virksomheter opphører

Arbeidstilsynet. Utredning og forslag til hva som bør gjøres med dokumentasjon om arbeidstakeres eksponering/ulykker mv. når virksomheter opphører Arbeidstilsynet Utredning og forslag til hva som bør gjøres med dokumentasjon om arbeidstakeres eksponering/ulykker mv. når virksomheter opphører Tittel: Utredning og forslag til hva som bør gjøres med

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586. Få orden på kjemikaliene

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586. Få orden på kjemikaliene Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586 Få orden på kjemikaliene Utgitt første gang i 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Desember 2006 Publikasjonen har fått ny design.

Detaljer

Få orden på kjemikaliene. Farer Forebygging av skader Sjekkliste Handlingsplan Risikovurdering

Få orden på kjemikaliene. Farer Forebygging av skader Sjekkliste Handlingsplan Risikovurdering Få orden på kjemikaliene Farer Forebygging av skader Sjekkliste Handlingsplan Risikovurdering Forord 2 Kjemikalier er en del av hverdagen på mange arbeidsplasser. Det er viktig at man har kunnskap om kjemikaliene

Detaljer

Tar frisørene kjemikaliene på alvor? Er kjemikaliehåndtering ivaretatt i frisørbedriftenes internkontrollsystemer, og etterleves dette i praksis?

Tar frisørene kjemikaliene på alvor? Er kjemikaliehåndtering ivaretatt i frisørbedriftenes internkontrollsystemer, og etterleves dette i praksis? PROSJEKTOPPGAVE V200 HMS VERNEINGENIØRSKOLEN Tar frisørene kjemikaliene på alvor? Er kjemikaliehåndtering ivaretatt i frisørbedriftenes internkontrollsystemer, og etterleves dette i praksis? Jo Reistad

Detaljer

HÅNDBOK NR. 09 HÅNDBOK FOR ARBEIDS- MILJØ UNDER JORD

HÅNDBOK NR. 09 HÅNDBOK FOR ARBEIDS- MILJØ UNDER JORD HÅNDBOK NR. 09 HÅNDBOK FOR ARBEIDS- MILJØ UNDER JORD April 2015 NFFs tekniske rapporter er utarbeidet av fagpersoner oppnevnt av utviklingskomiteen i NFF. Innholdet er i samsvar med kjent viten på det

Detaljer

Kartlegging av luftkvaliteten ved Berendsen Tekstil Service

Kartlegging av luftkvaliteten ved Berendsen Tekstil Service Kartlegging av luftkvaliteten ved Berendsen Tekstil Service Studieretning : HMS Hovedprosjekt utført ved Høgskolen Stord/Haugesund - Avd. Haugesund - ingeniørfag Av : Evy Nilsen Kandidatnr. 13 Inger Mette

Detaljer

PRODUKSJONSTEKNIKKFAGET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

PRODUKSJONSTEKNIKKFAGET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET PRODUKSJONSTEKNIKKFAGET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET KURSMODUL HMS MODULEN HAR FØLGENDE INNHOLD Kompendium (dette dokumentet) Nettleksjon Nettoppgaver Innleveringsoppgaver LÆRINGSMÅL Etter å ha gjennomført

Detaljer

PENSUM I EMNE TGB 4220. HMS i tungindustrien. Generell og bergteknisk del

PENSUM I EMNE TGB 4220. HMS i tungindustrien. Generell og bergteknisk del PENSUM I EMNE TGB 4220 HMS i tungindustrien Generell og bergteknisk del Utarbeidet av: Prof. Tom Myran 11. april 2008 TGB 4220 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse Mureren og tønna... I Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Arbeid med armert umettet polyester

Arbeid med armert umettet polyester best. nr. 366 ORIENTERING Arbeid med armert umettet polyester ARBEIDSTILSYNET Utgitt januar 1979 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep., 0032 Oslo Mai 1992 Normene i punkt 4 er ajourført.

Detaljer

Arbeidstakere som er gravide, nylig har født eller ammer risikovurdering og iverksetting av tiltak

Arbeidstakere som er gravide, nylig har født eller ammer risikovurdering og iverksetting av tiltak Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 587 Veiledning om Arbeidstakere som er gravide, nylig har født eller ammer risikovurdering og iverksetting av tiltak 1. INNLEDNING..........................................

Detaljer

Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327. Veiledning om Organisering og tilrettelegging

Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327. Veiledning om Organisering og tilrettelegging Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327 Veiledning om Organisering og tilrettelegging av arbeidet Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Publikasjonen er revidert flere

Detaljer

Veiledning for leverandører av produkter

Veiledning for leverandører av produkter Veiledning for leverandører av produkter PLIKTENE I REACH OM Å FORMIDLE OPPLYSNINGER OM STOFFER PÅ KANDIDATLISTEN Formålet med denne veiledningen er å bistå leverandører av produkter dvs. produsenter,

Detaljer

Integrert skadedyrkontroll Integrert skadedyrkontroll... 67. Forebyggende tiltak Forebygging mot skadedyr... 73

Integrert skadedyrkontroll Integrert skadedyrkontroll... 67. Forebyggende tiltak Forebygging mot skadedyr... 73 Innhold Forord...... 3 Innledning hva gjør en skadedyrbekjemper? 4 Lover og forskrifter Forskrift om skadedyrbekjempelse...... 5 Biociddirektivet og biocidforordningen... 9 Merking av kjemikalier... 17

Detaljer

Kjemisk helsefare i bilskadeverkstedet. Veiledning for riktig arbeidspraksis

Kjemisk helsefare i bilskadeverkstedet. Veiledning for riktig arbeidspraksis Kjemisk helsefare i bilskadeverkstedet Veiledning for riktig arbeidspraksis Rapport 2008 Kjemisk helsefare i bilskadeverkstedet Veiledning for riktig arbeidspraksis Trondheim, november 2008 Ingvill Collin-Hansen

Detaljer

Trygg arbeidsplass. Kapittel 6. Kompetansemål: Eleven skal kunne håndtere kjemiske stoffer og miljøfarlig avfall.

Trygg arbeidsplass. Kapittel 6. Kompetansemål: Eleven skal kunne håndtere kjemiske stoffer og miljøfarlig avfall. Kapittel 6 Kompetansemål: Eleven skal kunne håndtere kjemiske stoffer og miljøfarlig avfall. Når du har lest dette kapitlet, skal du ha kunnskap om: Fysisk og psykisk og psykososialt arbeidsmiljø Yrkesskader

Detaljer

Kjemikaliehåndtering i bilbransjenbruk av stoffkartotek i bilverksteder.

Kjemikaliehåndtering i bilbransjenbruk av stoffkartotek i bilverksteder. Kjemikaliehåndtering i bilbransjenbruk av stoffkartotek i bilverksteder. Avsluttende oppgave i HMS Verneingeniørskolen, modul V200 Høgskolen i Stord/Haugesund og Teknologisk Institutt Student: Ingrid Engesæt

Detaljer

Norges Bilbransjeforbunds veiledning til sjekkliste - Vedlikehold og reparasjon av motorkjøretøyer Kjemikaliekampanje 2003 2004 Side 1 av 14

Norges Bilbransjeforbunds veiledning til sjekkliste - Vedlikehold og reparasjon av motorkjøretøyer Kjemikaliekampanje 2003 2004 Side 1 av 14 Kjemikaliekampanje 2003 2004 Side 1 av 14 Sjekkpunkter Hjemmel Kommentar Risikovurdering 1. Har virksomheten utarbeidet en skriftlig risikovurdering av bygge på en Vurderingen skal kjemisk helsefare som

Detaljer

0. Oppsummering s. 03. 1. Arbeidsmiljøavdelingens leveranse av HMS-tjenester s. 06. 2. Systematisk HMS-arbeid s. 07. 3. HMS-avvik s.

0. Oppsummering s. 03. 1. Arbeidsmiljøavdelingens leveranse av HMS-tjenester s. 06. 2. Systematisk HMS-arbeid s. 07. 3. HMS-avvik s. Innholdsfortegnelse 0. Oppsummering s. 03 1. Arbeidsmiljøavdelingens leveranse av HMS-tjenester s. 06 2. Systematisk HMS-arbeid s. 07 3. HMS-avvik s. 11 4. Inneklima s. 18 5. Kjemikalier s. 21 6. Ergonomi

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 449. Laboratoriet. Sikkerhet og arbeidsmiljø

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 449. Laboratoriet. Sikkerhet og arbeidsmiljø Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 449 Laboratoriet Sikkerhet og arbeidsmiljø Foto på side 1: Colourbox.no Utgitt juli 1984 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Desember 1990

Detaljer

Årsrapport 2014 Oslo, 15 mars 2015

Årsrapport 2014 Oslo, 15 mars 2015 Årsrapport 2014 Oslo, 15 mars 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Del I - DIREKTØRENS BERETNING... 4 Del II - INTRODUKSJON TIL VIRKSOMHETEN OG HOVEDTALL 2014... 6 Del III - ÅRETS AKTIVITETER OG RESULTATER... 8 Langsiktige

Detaljer

SIKKERHETSREGLER OG SMITTEFOREBYGGING I MEDISINSK MIKROBIOLOGISKE LABORATORIER

SIKKERHETSREGLER OG SMITTEFOREBYGGING I MEDISINSK MIKROBIOLOGISKE LABORATORIER EKSTERNE KVALITETSVURDERINGER I BAKTERIOLOGI, MYKOLOGI OG PARASITTOLOGI Rapport fra strategimøte Hovedredaktører: Jørgen Lassen og Per Sandven Strategimøte nr 13, 1999: SIKKERHETSREGLER OG SMITTEFOREBYGGING

Detaljer

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Teknologi og samfunn Smartere sammen Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: S P Andersens veg 5 7031 Trondheim Telefon: 73 59 03 00 Telefaks: 73 59 03 30 Foretaksregisteret:

Detaljer

BRANSJEVEILEDNING VEDRØRENDE BRUK AV ORGANISKE LØSEMIDLER I BILLAKKERINGSBRANSJEN. Retningslinjer for godt arbeidsmiljø

BRANSJEVEILEDNING VEDRØRENDE BRUK AV ORGANISKE LØSEMIDLER I BILLAKKERINGSBRANSJEN. Retningslinjer for godt arbeidsmiljø Rapport nr. 5.23 BRANSJEVEILEDNING VEDRØRENDE BRUK AV ORGANISKE LØSEMIDLER I BILLAKKERINGSBRANSJEN Retningslinjer for godt arbeidsmiljø Trondheim, august 23 Ann Kristin Sjaastad 1 Kristin Svendsen 1 Hanne

Detaljer

NOR/310R0453.00T OJ L 133/10, p. 1-43

NOR/310R0453.00T OJ L 133/10, p. 1-43 NOR/310R0453.00T OJ L 133/10, p. 1-43 Commission Regulation (EU) No 453/2010 of 20 May 2010 amending Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the Registration, Evaluation,

Detaljer

Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep, 0032 Oslo

Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep, 0032 Oslo Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep, 0032 Oslo Publikasjonen er revidert flere ganger siden den første gang ble utgitt i 1977. Mars 2000 Typografisk oppsett er endret. Ajourført

Detaljer

Strategi. Regjeringens FoU-strategi for nanoteknologi 2012 2021

Strategi. Regjeringens FoU-strategi for nanoteknologi 2012 2021 Strategi Regjeringens FoU-strategi for nanoteknologi 2012 2021 Strategi Regjeringens FoU-strategi for nanoteknologi 2012 2021 4 Regjeringens FoU-strategi for nanoteknologi 2012 2021 Hanne Bjurstrøm Arbeidsminister

Detaljer

HELSESKADELIGE VIBRASJONER GJELDER DET MEG?

HELSESKADELIGE VIBRASJONER GJELDER DET MEG? HELSESKADELIGE VIBRASJONER GJELDER DET MEG? AVSLUTTENDE OPPGAVE VED HMS VERNEINGENIØRSKOLEN, TEKNOLOGISK INSTITUTT, MODUL V200 YVONNE T. STUBBERUD MAI 2013 Prosjektoppgave Studentens navn: Yvonne T. Stubberud

Detaljer

Miljørettet helsevern

Miljørettet helsevern rapport 2009:7 Miljørettet helsevern kjemiske, fysiske og biologiske miljøforholds betydning for helse i vårt land og fordelingen av disse Redaktør Caroline Fleten Bidragsytere Per Nafstad Hein Stigum

Detaljer

21.6.2012 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006. av 18.

21.6.2012 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006. av 18. 21.6.2012 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 35/79 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 2012/EØS/35/18 av 18. desember 2006 om registrering, vurdering og godkjenning

Detaljer