Trygg håndtering av nanomaterialer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Trygg håndtering av nanomaterialer"

Transkript

1 Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 616 Trygg håndtering av nanomaterialer For arbeidsplasser som produserer, importerer, bruker eller bearbeider nanomaterialer

2 Forsidefoto: Krystallstruktur av nanopartikler av sinkoksid, NTNU NanoLab. Utgitt juni 2014 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 4720 Sluppen 7468 Trondheim 2

3 Innhold Forord... 5 Innledning... 6 Bakgrunn... 6 Formål Definisjoner og begreper Eksponering for nanomaterialer Eksponeringsveier (innånding, hudopptak, svelging) Potensielle helsefarer ved eksponering for nanomaterialer... 9 Kombinasjonseffekter Reproduksjonsskade Effekter av nanopartikler på mental helse Hud og øyeirritasjon Status og risiko for nanomaterialer i norsk arbeidsmiljø Produktregisteret Nanomaterialer i arbeidsmiljøet Regelverk REACH Sikkerhetsdatablad Eksponeringsscenarier Vurderinger og anbefalinger om helsefarlige konsentrasjoner Måle- og analysemetoder for nanopartikler i arbeidsatmosfæren Risikovurdering Risikoreduksjon og trygg håndtering av nanomaterialer Redusere eksponeringen Erstatte Arbeidsområde og arbeidsprosesser Arbeidsutstyr Arbeidsrutiner Personlig verneutstyr (PVU) Beskyttelse mot innånding Øyebeskyttelse Hudbeskyttelse Register og helseundersøkelse

4 8. Lagring, transport, håndtering av søl, rengjøring og vedlikehold Lagring Transport Håndtering av søl Rengjøring Vedlikehold Hygienetiltak ved arbeid med nanomaterialer Håndtering av avfall Vedlegg 1 Trinn Vedlegg 2 Trinn Vedlegg 3 Trinn Referanser

5 Forord Faggruppen for overvåking av arbeidshelserelaterte aspekter ved nanoteknologi (Nanogruppen) * ble i 2009 gitt et mandat hvor ett av punktene var Generelt å opparbeide kunnskap om de helsemessige aspekter ved nanoteknologi og bidra til at denne kunnskapen kan omsettes til forebyggende helsearbeid på arbeidsplassene Det er anbefalt å ta i bruk retningslinjer for trygg håndtering av nanomaterialer for norske forhold, med utgangspunkt i kartleggingen av omfanget av nanoprodukter i Norge (2010) 1 og tilrådinger gitt i Faggruppens rapport om oppdatert informasjon på mulige helseeffekter av nanomaterialer på arbeidstakere (2011) 2. Nanoteknologi er et tverrfaglig utviklingsfelt, og har de siste 4 8 år vært prioritert i nasjonale og internasjonale forsknings- og utviklingsprogrammer. I Regjeringens FoU-strategi for nanoteknologi er Regjeringens målsetting at «Ansvarlig nanoteknologi skal gi et vesentlig bidrag til norsk Næringsutvikling og samfunnsnytten». For å kunne fremme ansvarlig teknologiutvikling skal innsatsen blant annet rettes mot utfordringer knyttet til mulige uønskede effekter på helse, miljø og sikkerhet (HMS). Et systematisk HMS-arbeid er helt nødvendig for å lykkes i arbeidet med å utvikle nye nanomaterialer. Til å følge opp Faggruppens anbefalinger og Regjeringens strategi har det vært gjennomført et prosjekt ( ) ledet av Direktoratet for arbeidstilsynet i samarbeid med Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI), Miljødirektoratet, Landsorganisasjonen i Norge (LO), Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)/Norsk industri og forskningsmiljøene representert ved NTNU NanoLab. Prosjektgruppa har bestått av: Shanbeh Zienolddiny, STAMI Sjur Andersen, Miljødirektoratet Ali Reza Tirna, LO Erik Dahl-Hansen, NHO/Norsk industri Trine Øyås Østlyng, NTNU NanoLab Astrid Lund Ramstad (prosjektleder), Direktoratet for arbeidstilsynet Vi takker prosjektgruppa for alle viktige bidrag til veilederen! * Nanogruppen ble etablert i 2009 som et samarbeid mellom Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI), Arbeidstilsynet og Miljødirektoratet, og med LO og Norsk Industri i en referansegruppe. 5

6 Innledning Bakgrunn Arbeidsmiljøet kan påvirkes av nanoteknologiens utvikling, og i dag skjer det en rask utvikling og produksjon av nye materialer som inneholder nanopartikler. Flere og flere industrier og laboratorier arbeider for å utnytte nanopartiklenes egenskaper. Nanoteknologiens utvikling kan ha stor betydning for økonomi og teknologiutvikling innenfor flere områder innen næringslivet. Det produseres, importeres og bearbeides nanomaterialer, og mange ulike produkter inneholder nanomaterialer. Produkter er allerede på markedet og brukes daglig. 4,5 Det er store forventninger til at nanoteknologi skal gi produktene forbedrede egenskaper og bidra til utvikling av helt nye egenskaper. 6 Dette inkluderer produkter som tekstiler (ulltøy, sko, sokker, sport- og fritidstøy), kosmetikk (maskara, hud- og solkrem), hygieneartikler (plaster, tannbørster,), sportsutstyr (ski, støvler, skismøring, sykler), vask og overflatemidler (bilpleie- og vaskemidler, spray for impregnering av ytterklær, produkter til behandling av glass, fliser, rustfritt stål og andre overflater), fargepigment (toner, maling) og bildekk. Produktene er typisk brukt, produsert eller finnes i mange ulike bransjer og sektorer eksempelvis bilbransjen, bygge- og anlegg, industri, transport, helse- og omsorg, legemiddelindustri, avfall og gjenvinning, import, engros og agentur, elektronikk og IKT, forskning og utvikling, olje, gass og industri, og undervisning. Det er fortsatt manglende kunnskap om spesielle nanopartikler kan være skadelige for menneskers helse, og i hvilken grad arbeidstakere vil være utsatt. Forskning har de siste årene gitt grunn til mistanke og debatt om mulig helserisiko knyttet til eksponering for nanopartikler på arbeidsplassen. Basert på eksisterende kunnskap om nanopartiklenes egenskaper, er det allerede mulig å redusere eksponeringen for nanopartikler, og dermed skape en proaktiv arbeidsmiljøinnsats. Målet er å opparbeide kunnskap om de helsemessige aspekter ved nanoteknologi og bidra til at denne kunnskapen omsettes til forebyggende helsearbeid på arbeidsplassene 6

7 Formål Formålet med denne veilederen er å gi leseren kunnskap og inspirasjon om alternativer for håndtering av fabrikkerte nanomaterialer i arbeidsmiljøet. Veilederen skal være et verktøy til hjelp for å foreta en risikovurdering og gi råd om forebyggende tiltak for å redusere eksponeringen av ansatte for støv fra fabrikkerte nanomaterialer. Veilederen retter oppmerksomheten mot risikoen for eksponering for luftbårne nanopartikler i arbeidsmiljø, og den gir mulige måter å beskytte seg mot nanomaterialer og nanopartikler, og for å hindre eksponering fra: - Produksjon av nanomaterialer. - Håndtering av nanomaterialer der det kan oppstå aerosoler (ørsmå partikler av fast stoff eller væske som svever i luft) eller støv. - Håndtering av avfall av nanomaterialer. Det er per i dag ingen dokumentert informasjon om helseeffekter hos mennesker, men begrenset informasjon fra laboratorieforsøk. Vi har allikevel en etisk forpliktelse til å iverksette forebyggende tiltak og gi anbefalinger til arbeid med nanomaterialer ved produksjon, import, bruk og bearbeiding for å redusere risikoen for å bli eksponert. Denne veilederen tar utgangspunkt i praktisk erfaring, litteratur og forskningsresultater samlet inn i Norge og utlandet. Det er tenkt å oppdatere veilederen i årene fremover i lys av ny erfaring og ny kunnskap. Veilederen er skrevet for arbeidsgivere, verneombud, HMS-ansvarlige og tillitsvalgte i virksomheter hvor arbeidstakere allerede arbeider med nanomaterialer eller kan bli eksponert i forbindelse med fremtidige arbeidsoppgaver. 7

8 1. Definisjoner og begreper EU-kommisjonens anbefaling til definisjon «Recommendation on the definition of a nanomaterial» av 18. oktober ,8 er en bred tilnærming og anbefaling om hva nanomaterialer er. Det vises til EU-kommisjonens dokument 8 for flere detaljer. En enklere beskrivelse av hva nano, nanopartikler, nanomaterialer og nanoteknologi betyr, er gitt nedenfor. Hva betyr nano? Nano stammer fra det greske ordet «nanos» som betyr dverg. En nanometer (nm) er lik en milliarddels meter. Nano er altså noe svært lite. Et hårstrå har for eksempel en diameter på omtrent nm, blodlegemer er i størrelsesorden nm, 100 nm tilsvarer størrelsen på et virus og én nm tilsvarer den lengden neglen vokser på et sekund. Hva er nanomaterialer? Nanomaterialer defineres ut ifra enkeltbestanddelenes størrelse, hvor minst en dimensjon må være i størrelsesområdet nm. Nanomaterialer finnes i flere fysiske former, for eksempel: Filmer, fibre, rør og partikler. Nanomaterialer kan slå seg sammen til større partikler som er løst bundet sammen (agglomerater) eller som er sterkt bundet sammen (aggregater). Hva er nanopartikler? Nanopartikler er partikler i størrelsesområdet nm. Slike partikler som er usynlige for oss eksisterer i naturen, og kan lages med nye strukturer for å gi nye og forbedrede egenskaper med til dels ukjente effekter. En nanopartikkel har omtrent samme størrelsesforhold til en fotball, som fotballen har til jordkloden. Foto: Colorbox.com Hva betyr nanoteknologi? Nanoteknologi er et tverrfaglig område som involverer flere naturvitenskapelige fag. Teknologien gjør det mulig å framstille, kontrollere og manipulere materialer bestående av strukturer mindre enn 100 nm. 8

9 2. Eksponering for nanomaterialer 2.1 Eksponeringsveier (innånding, hudopptak, svelging) Innånding av luftbårne, frie nanopartikler og aerosoler synes å utgjøre den høyeste risiko for negative helseeffekter. Partikler i størrelsesorden nanometer er respirable, det vil si at de kan nå ned i lungeblærene (alveolene). Selv om en stor andel av partiklene ekshaleres, vil trolig partikler deponeres og kunne skade celler, eller føre til betennelsesreaksjoner i lungene. Partikler kan også gå over i blodbanen og fraktes til andre organer slik som hjerte, lever og nyrer. Foreløpig er det, spesielt i arbeidsmiljøsammenheng, sparsomt med dokumentasjon på opptak av nanopartikler gjennom frisk hud, eller gjennom mage-tarmsystemet ved svelging. 2.2 Potensielle helsefarer ved eksponering for nanomaterialer Nanopartikler finnes i en rekke ulike former og kunnskap om spesifikke nanopartiklers fysisk-kjemiske egenskaper vil være vesentlig når man skal kartlegge potensiell helserisiko. Stoffer på nanonivå innehar særegne egenskaper som ikke har vært kjent fra tradisjonelle studier av kjemikalier hvor byggesteinene er på mikroskala. En mulig årsak til slike egenskaper er den relativt store partikkeloverflaten. Betennelse (inflammasjon) er påvist å kunne utløses i vev som er i kontakt med nanopartikler. Sykdomsforandringer i blodårer og i lungevev knyttes til inflammasjonsprosesser. Nanopartikler, mest sannsynlig ved å indusere slike reaksjoner, kan forårsake skader i lungene, men også i hjerte-karsystemet. Basert på dyreforsøk kan det tenkes at personer med underliggende inflammatoriske sykdommer (KOLS, diabetes, astma og allergi) kan være mer sårbare for negative helseutfall forårsaket av nanopartikler. 9 Det er vel dokumentert sammenheng mellom eksponering for partikler i luftforurensning og økt fare for sykdomsutvikling og dødelighet. Det er også grunn til å mistenke at eksponering for mange grupper av nanopartikler i arbeidsmiljøet kan føre til så vel korttidseffekter (akutt betennelse, endringer i immunsystemet) som kroniske effekter (arrdannelse i lungen (lungefibrose), kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS), forsterkning av allergi, hjerte- og karsykdommer og ulike kreftsykdommer. Noen av partiklene kan føre til mer alvorlige helseeffekter enn andre. I likhet med asbestfibre i arbeidsmiljøet, mistenkes eksponering for fiberformede nanopartikler, slik som karbon nanorør, å kunne gi alvorlige lungesykdommer hos de som blir eksponert. Det forskes også på om karbonnanorør kan skade arvestoffet. 9

10 Kombinasjonseffekter Noen dyreforsøk 10 viser at karbonnanorør alene ikke gir lungekreft hos mus som innånder disse partiklene. Men når musene først ble behandlet med et kjent kreftinduserende kjemisk stoff og deretter med karbonnanopartikler, ble det funnet flere og større lungesvulster. Denne studien viser at karbon nanopartikler kan forsterke kreftfremkallende effekter av andre stoffer. Ekstrapolerer vi kunnskap fra dyreforsøk, kan det tenkes at eksponering for karbon nanorør forsterker allergiske effekter av allergener som allerede finnes i arbeidsmiljøet. 11 Dette er interessante funn siden vi ofte har blandingseksponeringer på arbeidsplassen. Reproduksjonsskade Hvorvidt nanomaterialer kan ha reproduksjonsskadelige effekter er ikke avklart. Noen studier viser at nanopartikler kan passere morkaka 12 og kan komme over til fosteret. Andre studier 13 viser at nanopartikler kan føre til svangerskapskomplikasjoner hos mus. Økt forekomst av allergi i avkom av mus eksponert (via nesen) for respirable titandioksid-partikler er også rapportert. 14 Celler dyrket i laboratoriet har vist at titandioksid og karbon «black» nanopartikler kan påvirke levedyktigheten til hormonproduserende celler hos hannmus, og gull nanopartikler førte til redusert bevegelighet av humane sædceller. I en studie der man eksponerte gravide mus for nanopartikler av titandioksid via innånding, ble det ikke funnet genskader i kjønnsceller hos kvinnelig avkom (hunn-mus). 15 Disse resultatene indikerer at til tross for sprikende resultater bør gravide kvinner og unge menn i fruktbar alder beskytte seg mot slik eksponering. Effekter av nanopartikler på mental helse Det er ennå lite kjent om nanopartikler kan ha effekter på mental helse, som for eksempel uheldige kognitive effekter (evne til å oppfatte og tenke klart). Enkelte studier viser ingen effekt. En studie der man eksponerte mus for sølv nanopartikler fant for eksempel ikke redusert eller tap av hukommelse. 16 Hvorvidt nanopartikler som fraktes til hjernen forårsaker celleskade eller toksiske effekter på hjerneceller er lite studert. 17 Noen studier har rapportert at nano titandioksid kan være giftig for nervene i hjernebarken hos mus og kan forstyrre signaloverføringer mellom nerveendinger. 18 Hud og øyeirritasjon Når det gjelder øyeirritasjon er resultatene ikke entydige. Noen studier har påvist kortvarig og reversibel rødme av øyne, men ikke hudirritasjon. Det er behov for mer forskning, men inntil videre anbefales bruk av øyebeskyttelse (tettsittende briller), se anbefalte vernetiltak nedenfor. 10

11 3. Status og risiko for nanomaterialer i norsk arbeidsmiljø Kartleggingen fra Arbeidstilsynet 1 og tall fra Produktregisteret (PR) viser at nanomaterialer blir produsert og brukt i et betydelig omfang og den underbygger behovet for å utrede hvordan man kan minske nivået av eksponering for luftbårne nanopartikler i arbeidsmiljøet. 3.1 Produktregisteret Virksomheter som produserer eller importerer 100 kg eller mer i året av faremerkede kjemiske stoffer og stoffblandinger, skal melde kjemikaliene til produktregisteret. I tillegg til å oppgi kjemisk sammensetning skal virksomhetene også oppgi fysikalske data. Fra 2013 må produsent eller importør også oppgi om stoffet eller stoffblandingen inneholder nanomaterialer dersom de har kunnskap om det. I produktregisteret er det per i dag 130 registreringer. Produsent og distributør har registrert informasjon om stoffer (fysiske data) på nanoskala, om disse er kjent. Registreringene viser at nano inngår i maling, bilpleiemidler, lakk, polish, antiskummidler, vindusvaskemidler og smøremidler. I 29 av registreringene i produktregisteret er nanoform av silisium identifisert, og for de resterende er det trolig ulike metalloksid (aluminium-, krom-, kopper-, jern-, tinn-, titanium-, sink- og sirkoniumoksid) og ulike typer karbonnanomaterialer (karbonnanorør og karbonnanofiber). Nanosølv er derimot ikke meldt inn. Foto: Nanopartikler av aluminium (venstre). Frysetørrede nanopartikler av polybutylcyanoakcrylate (i midten og høyre). Foto: NTNU NanoLab. 3.2 Nanomaterialer i arbeidsmiljøet Det er størst risiko for at arbeidstakere blir eksponert for nanopartikler i virksomheter hvor nanomaterialer produseres, brukes, testes, bearbeides, transporteres eller håndteres som avfall, og hvor nanopartikler frigjøres til omgivelsene. Eksponering 11

12 for nanopartikler forekommer i forskningslaboratorier med utvikling og produksjon i liten skala, ved industriell produksjon i større skala og ved tilsetting til en rekke produkter for å forbedre deres egenskaper. Bruk av nanoprodukter til blant annet overflatebehandling av materialer eller reparasjons- og vedlikeholdsarbeid som inkluderer sliping, innebærer også potensiell eksponering. Foto: Geir Mogen, NTNU NanoLab 12

13 4. Regelverk Arbeidsgiver er ansvarlig for at arbeidsmiljøet er fullt forsvarlig og skal sikre at arbeidstakere ikke blir påført helseskader ved fremstilling og arbeid med produkter som inneholder nanomaterialer. Arbeidsmiljøloven regulerer pliktene arbeidsgiver har for å sikre et trygt og forsvarlig arbeidsmiljø, herunder sikker håndtering av kjemikalier. Nanomaterialer omfattes av regelverket på kjemikalieområdet siden nanomaterialer er kjemiske stoffer eller produkter. Nanomaterialer blir i økende grad tatt inn i reguleringer. Gjeldende reguleringer er: arbeidsmiljøloven, og tilhørende arbeidsmiljøforskrifter, internkontrollforskriften, REACH-forskriften 19, forskrift om klassifisering m.v. av stoffer (CLP * ) 20, merkeforskriften 21 og biocidforskriften REACH REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals) er EUs kjemikalielovgivning. REACH-forordningen er gjennomført i norsk rett gjennom forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensninger av kjemikalier (REACH-forskriften) fra Regelverket krever at den som produserer, importerer distribuerer kjemikalier har ansvar for både kunnskap, dokumentasjon og vurdering av sikkerheten ved bruk av kjemikaliene. Selv om REACH-forordningen også omfatter nanomaterialer, arbeides det for tiden med å bedre tilpasse REACH-forordningen til nanomaterialer. Blant annet er det ventet at EU-kommisjonen vil foreslå endringer for de deler av REACH-forordningen som omhandler dokumentasjonskrav i løpet av Det vises til veilederen Nanoteknologi og arbeidsmiljø Informasjon om regelverk for nanomaterialer fra Arbeidstilsynet (best.nr. 608) 23 for ytterligere informasjon om regulering av nanomaterialer. Sikkerhetsdatablad Dersom arbeidsgiver i sin risikovurdering (i henhold til 3 1 i forskrift om utførelse av arbeid) tilsier at stoffene blir håndtert eller oppbevart på en måte som kan medføre helsefare for virksomhetens arbeidstakere, skal arbeidsgiver opprette stoffkartotek inneholdende sikkerhetsdatablad (SDS) for de farlige kjemikaliene som * CLP (Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures) er EUs forordning om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (forordning (EF) nr. 1272/2008). 13

14 kan medføre helsefare (jf. forskrift om utførelse av arbeid 2 1). Nanomaterialer som sorterer inn under kategorien helsefarlige stoffer reguleres av forskrift om utførelse av arbeid 2 1 gruppe 1. For helsefarlige kjemikalier som ikke omfattes av gruppe 1, skal arbeidsgiver utarbeide informasjonsblad for de kjemikalier som ikke er klassifisert som farlig. Informasjonsbladet skal blant annet innholde opplysninger om stoffnavn, sammensetning, fysikalske, kjemiske og helseskadelige egenskaper, risikomomenter, forebyggende vernetiltak og førstehjelpsbehandling. Kravene til sikkerhetsdatablad i REACH-forskriften er nært knyttet opp mot reglene for klassifisering og merking av kjemikalier i CLP-forskriften. Det skal utarbeides sikkerhetsdatablad for alle klassifiserte stoffer og stoffblandinger. For å tydeliggjøre at nanomaterialer er omfattet av REACH-forskriften ble det 1. desember 2011 innført krav om at sikkerhetsdatabladet skal inneholde informasjon om stoffets overflateareal, størrelsesfordeling og overflatekjemi. Sikkerhetsdatablad er det dokumentet som skal hjelpe arbeidstakere til trygg håndtering av kjemiske stoffer og informere om farer som kan være tilstede på arbeidsplassen. Sikkerhetsdatablad er ment å være et verktøy for å kommunisere sikkerhetsinformasjon for kjemikalier og blandinger og skal inneholde informasjon om spesifikke fysiske egenskaper hos stoffet, detaljer om form, type beholder, beskrive lagring og helsefarer. Det er klart at det for nanomaterialer er utfordrende hvilken informasjon man kan gi om stoffet, så lenge man ikke har tilstrekkelig kunnskap om helsefarer. Eksponeringsscenarier Produsenter er ansvarlige for å utarbeide eksponeringsscenarier som vedlegg til sikkerhetsdatablad. Dette må de forberede for farlige stoffer og produkter som produseres eller importeres i mengder på 10 tonn eller mer per år. Et eksponeringsscenario tar utgangspunkt i vanlig og kjent bruk av stoffet. Eksponeringsscenariet må inneholde en beskrivelse av hvordan du bruker stoffet på en sikker måte ved alle vanlige bruksområder. 4.2 Vurderinger og anbefalinger om helsefarlige konsentrasjoner. For noen av partiklene er det satt anbefalte grenseverdier (tabell 1). Det amerikanske føderale forskingsinstituttet NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health) har anbefalt en grenseverdi på 1 mikrogram elementært karbon per kvadratmeter luft i arbeidsatmosfæren (8-timers arbeidsdag) for karbonnanorør og karbonnanofiber. 24 Videre har NIOSH foreslått en grenseverdi på 0,3 mg/m 3 luft 14

15 (10-timers arbeidstid for ultrafine partikler tilsvarende fabrikkerte partikler på nanoskala) av TiO Det er verdt å merke seg at fine partikler av TiO2 er blitt klassifisert som mulig kreftfremkallende (gruppe 2B, adekvat dokumentasjon fra dyreforsøk og ikke-adekvat dokumentasjon fra humandata) av IARC (International Agency for Research on Cancer). Det er ingen epidemiologiske studier av nanopartikler av TiO2, men det er grunn til å tro at nanopartikler av TiO2 kan ha samme helseskadelige effekter som ultrafine partikler. Vi kjenner ikke til at myndigheter i noe land har vedtatt grenseverdier for nanomaterialer, slik som for andre kjemikalier. For nanomaterialer hvor det ikke finnes grenseverdier for et helt likt kjemikalie i mikrometerskala, må virksomheten vurdere tilgjengelig informasjon og komme fram til kriterier for akseptabel eksponering. Slik informasjon kan være andre lands og organisasjoners yrkeshygieniske grenseverdier og toksikologiske data for tilsvarende stoffer. Tabell 1 gir en oversikt over anbefalte yrkeshygieniske grenseverdier fra et utvalg organisasjoner og forskningsgrupper, eksempelvis NIOSH som har publisert toksikologisk underlag for sine anbefalinger. 24, 25 Det er nyttige og gode rettesnorer og bør brukes i virksomhetene i påvente av at det kan komme nasjonale grenseverdier. Tabell 1 Anbefalte yrkeshygieniske grenseverdier i arbeidsatmosfæren for et utvalg nanomaterialer Nanomaterialer/ nanopartikler Karbonnanorør (8-timers arbeidsdag) Karbonnanofiber (8-timers arbeidsdag) TiO2 (10-timers arbeidsdag) NIOSH 24, 25 Nanocyl 26 Aschberger 27 1 µg/m 3 2,5 µg/m 3 1 µg/m 3 1 µg/m 3 0,3 mg/m 3 Andre, eksempelvis IVAM 28 i Nederland har publisert anbefalte nano-referanseverdier (Nano Reference Values, NRV) dvs. anbefalte veiledende verdier for eksponeringsgrenser for en rekke nanomaterialer. For pulver nanomaterialer og nanofibre av eksempelvis Al2O3, SiO2, TiN, TiO2, ZnO, nanoclay, karbon «black», fulleren (C60), dendrimer og polystyren, er NRV satt til partikler/cm³. For 15

16 kjente nanofibre som enkelt- og flerveggede karbonnanorør er NRV satt til 0,01 fibre/cm 3 (= fibre/m³). Den nordiske ekspertgruppen for utarbeidelse av kriteriedokumentasjon av helserisiko ved kjemikalier (NEG) har nylig publisert en vurdering av karbonnanorør. 29 NEG konkluderer med at det ikke finns tilstrekkelig med humane toksikologiske data. Videre at tolkning av data fra dyrestudier er problematisk siden karbonnanorørs fysiske og kjemiske egenskaper kan variere fra materiale til materiale. Figur 1 Enkeltveggede (single wall carbon nanotubes, SWCNT) karbonnanorør (venstre) og flerveggede (multi wall carbon nanotubes, MWCNT) karbonnanorør (høyre) (Foto: Wikimedia Commons). 16

17 5. Måle- og analysemetoder for nanopartikler i arbeidsatmosfæren Yrkeshygieniske målinger av nanopartikler i arbeidsatmosfæren krever ofte bruk av flere målemetoder og instrumenter. Dette for å kartlegge eksponeringen med hensyn til et minimum måleparametre slike som respirabelt støv, partikkelkonsentrasjon, størrelsesfordeling, overflateareal og kjemisk sammensetning. 30 Det er av betydning å bestemme partikkelkonsentrasjonen i arbeidsatmosfæren, i tillegg til massen per luftenhet. Respirabelt støv (i milligram per kubikkmeter) kan måles med filterprøver, syklon eller «dust tracker». Partiklene kan også måles med direktevisende instrumenter som for eksempel kondensasjonspartikkeltellere. Tre andre måleinstrumenter (FMPS 31, APS 32 og OPC 33 ) måler konsentrasjons- og størrelsesfordeling i forskjellige størrelsesintervaller og med forskjellige metoder. 34 Fiberformede nanopartikler som for eksempel karbonnanorør bestemmes ved hjelp av elektronmikroskopi. For bestemmelse av personlig eksponering arbeides det fortsatt med å utvikle lette prøvetakere som kan festes i innåndingssonen til arbeidstakere. Noen slike er nå utviklet og prøves ut for praktisk anvendelse. 35 Nærmere analyse av partikler og deres fysisk-kjemiske egenskaper kan blant annet utføres med avanserte analytiske metoder slik som ICP-MS 36 og SEM/TEM

18 6. Risikovurdering Arbeidsgiver skal gjennomføre risikovurdering i henhold til 3 1 i forskrift om utførelse av arbeid ved å kartlegge og dokumentere forekomsten av nanomaterialer i arbeidsmiljøet, og vurdere enhver risiko for arbeidstakernes helse og sikkerhet forbundet ved disse. Håndtering av risiko forutsetter at arbeidsgiver og arbeidstaker har kunnskap om nanoteknologi, og arbeidsgiver må sikre informasjon og opplæring. Arbeidsgiver må også vite hvordan arbeidstakeren eventuelt bør beskytte seg, det vil si kunne bruke kunnskapen om nanoteknologi til å innføre hensiktsmessige vernetiltak. Arbeidsgivere har plikt til å sikre arbeidstakerne mot å bli påført helseskade ved fremstilling og arbeid med produkter som inneholder nanomaterialer og nanopartikler. Nanomaterialer kan behandles teknisk og kjemisk på ulike måter for å få fram nye ønskede egenskaper. De ønskede tekniske egenskapene kan på den annen side være uønsket fra et arbeidsmiljø- og helsesynspunkt. Arbeidsgivere må derfor gjennomføre en grundig vurdering av helserisikoen, og i henhold til denne iverksette eksponeringsreduserende tiltak. Sentrale spørsmål til hjelp ved risikovurdering: Er det eller kan det i fremtiden bli brukt fabrikkerte nanomaterialer i virksomheten? Hvilke nanomaterialer finnes i arbeidsmiljøet? Vil nanomaterialer bli brukt i et betydelig omfang? Vil nanomaterialer bli frigjort til omgivelser under ulike stadier i livsløpet? Kan nanomaterialer tas opp via næring, hud eller luftveier? Hvordan vil nanomaterialer spres og opptre i kroppen? Kan nanomaterialet skade celler, celleprosesser, vev og organer? Hvor mange arbeidstakere er, eller kan bli eksponert for nanomaterialer? 18

19 Foto: Heliumlantanidcelle tar tak i en nanostav, NTNU NanoLab. Dersom eventuell risiko for helse er kjent, skal produsenter og importører dokumentere dette i sikkerhetsdatabladene. Arbeidsgiveren skal utføre risikovurdering blant annet på grunnlag av en slik dokumentasjon. Arbeidsgiver skal informere om eventuell risiko og sikkerhetstiltak til alle ledd i produksjonskjeden, slik at alle som kommer i kontakt med materialene får informasjon om egenskapene til stoffene og hvilken virkning stoffene har for helsen. For stoffer hvor man ikke har tilstrekkelig kunnskap om helsefare, bør det gjennomføres arbeidsmiljøtiltak som reduserer eller utelukker eksponering, jf. arbeidsmiljøloven 4 4 (1) og 4 5. Den nye EU-definisjonen 7 gir nå muligheter til bedre å identifisere og regulere nanomaterialer. Den gir virksomheter og myndigheter et felles og generelt akseptert grunnlag å arbeide ut ifra når de skal: - identifisere hvilke materialer som skal betraktes som nanomaterialer - dele inn nanomaterialene inn etter type (naturlig, biprodukt eller produsert) 19

20 - dele inn nanomaterialer etter fysiske tilstander (faste nanopartikler, nanopartikler i løsning eller nanopartikler i bundet form) - identifisere materialer, produkter og påvirkninger, der en særlig risikovurdering skal utføres - utarbeide et grunnlag for å identifisere og merke kjemikalier og produkter, som inneholder nanomaterialer Det finnes mange veiledninger 38,39,40,41,42 og elektroniske verktøy til hjelp for å identifisere nanomaterialer, produkter og påvirkninger, fare og risiko forbundet ved det å bli eksponert for nanomaterialer og hvordan man trygt håndterer nanomaterialer. Elektroniske verktøy for trygg håndtering av nanomaterialer SAFENANO 43 GoodNanoGuide 44 NanoSafer 45 Nanorama E-Learning 46 Denne veilederen bygger på publisert kunnskap på området og en rapport finansiert av den nederlandske regjeringen har vært sentral. 40 Vi foreslår et verktøy for trygg håndtering av nanomaterialer i virksomheter som beskrevet ved tre trinn vist i figurene 3 5 nedenfor. De påfølgende kapitlene beskriver innholdet i hvert trinn, og hvert trinn finnes også som egne tabeller i vedleggene 1 3. Trygg håndtering av nanomaterialer TRINN 1 Hvilke nanomaterialer finnes i arbeidsmiljøet? TRINN 2 Mulig helsefare forbundet med nanomaterialene som finnes i arbeidsmiljøet? TRINN 3 Risikoreduksjon Redusere eksponeringen Figur 3 : Trinn 1 3 i trygg håndtering av nanomaterialer. Se vedlegg

21 TRINN 2 Mulig helsefare forbundet med nanomaterialene som finnes i arbeidsmiljøet? Finnes nanopartikler i løsning? Finnes nanopartikler i bundet form? Finnes frie nanopartikler? Figur 4 Trinn 2 i trygg håndtering av nanomaterialer. 21

22 7. Risikoreduksjon og trygg håndtering av nanomaterialer Den mest sannsynlige eksponering skjer via inhalering. Man bør håndtere nanomaterialer med forsiktighet og ta forhåndsregler særlig mot partikulært støv og ved frigivelse av aerosoler. Arbeid med nanopartikulært støv foregår i forskningslaboratorier hvor nanopartikler utvikles og testes, i virksomheter med forskningslaboratorier med utvikling, testing og produksjon av nanomaterialer i større skala og i rene produksjonsbedrifter. TRINN 3 Risikoreduksjon Redusere eksponeringen Erstatte Arbeidsområder og arbeidsprosesser Arbeidsutstyr Arbeidsrutiner Personlig verneutstyr (PVU) Figur 5 Trinn 3 i trygg håndtering av nanomaterialer. 7.1 Redusere eksponeringen Arbeidsgiver har plikt til å sette i gang tiltak mot risiko forårsaket av kjemikalier herunder nanomaterialer ( 3 8 i forskrift om utførelse av arbeid). Helse- og sikkerhetsrisiko som er forårsaket av nanomaterialer skal fjernes eller reduseres til et fullt forsvarlig nivå. Eksponeringen kan reduseres ved å: redusere antall arbeidstakere som kan bli eksponert og redusere tilgangen for uvedkommende til arbeidsområder hvor nanomaterialer håndteres, produseres eller bearbeides. begrense eksponeringens nivå og varighet (arbeidstid, skiftarbeid) for de som arbeider med nanomaterialer til enhver tid. begrense mengden av nanomaterialer på arbeidsplassen til det som er nødvendig for det aktuelle arbeidet. Benytt så små mengder som mulig. arbeide med nanomaterialer i lukket system. benytte ventilerte områder. arbeide med nanopartikler i løsning. bruke personlig verneutstyr (PVU) når eksponeringen ikke kan unngås på andre måter (se vernetiltak). 22

23 Foto: Geir Mogen, NTNU NanoLab Det er viktig å prioritere og følge prinsipper for å forebygge arbeidsmiljøutfordringer. Bruk derfor kontrollverktøyet for prioriteringer i gitt rekkefølge: Erstatte Arbeidsområde og arbeidsprosesser Arbeidsutstyr Arbeidsrutiner PVU 23

24 Erstatte Erstatte er det første skritt i vurdering av mulige tiltak for å arbeide trygt med nanomaterialer. Arbeidsmiljøloven 4 5 andre ledd omhandler krav om erstatning (substitusjon). Det gjelder også for nanomaterialer: Vurder alltid om det er mulig å erstatte antatt farlig materiale med mindre farlig materiale. For nanomaterialer hvor vi ikke vet nok om hvor farlig materialet er, kan man tenke seg at pulver erstattes med faste stoffer eller væsker i løsning. I noen tilfeller kan man substituere materialets overflatemodifisering eller molekylære form og fortsatt oppnå de ønskede effektene. Endring av størrelsesfordeling fra nanoskala til mikroskala må også vurderes som en mulighet. Arbeidsområde og arbeidsprosesser Utslipp av nanopartikulært støv og aerosoler hindres ved bruk av fysiske og tekniske løsninger (produksjonsanlegg, laboratorieinnretning, ventilasjonsanlegg) under arbeidsprosessen for å isolere, innkapsle og avskjerme prosessen, og ved bruk av mekanisk ventilasjon og filtre. Ved å sikre at gulv, vegger og inventar er laget i materialer med glatte og rengjøringsvennlige overflater minskes samling av nanopartikulært støv på overflater, se avsnitt om rengjøring. Alle arbeidsprosesser med nanopartikkelholdig pulver eller aerosoldannelse bør utføres i lukkede og avgrensede arbeidsområder, som i avtrekksskap hvor avluft bør filtreres med HEPA-filter. Avtrekksskap vurderes å gi den beste beskyttelse, og studier viser at HEPA-filtre og (høyt ladede) elektrostatiske filtre har best oppsamlende effekt. 47 Spesielt arbeidsprosesser som håndtering av pulvermateriale (åpning av beholdere, utveiing, uttømming, ultralydsbehandling) og påføring med spray bør utøves med forsiktighet. Nanopartikler i løsning foretrekkes om mulig, fremfor i pulverform som ofte er forbundet med større risiko for frigjøring av partikler luft. Eksempler på arbeidsprosesser: Produksjon av nanopartikler og nanofibre Håndtering av nanopartikulært pulvermateriale (åpning av beholdere, utveiing, uttømming) Håndtering av nanopartikler i suspensjon ved uttørring Bearbeiding av faste nanomaterialer Overflatebehandling Andre arbeidsprosesser eller situasjoner (transport, rengjøring, vedlikehold av ventilasjonsanlegg ved reparasjon og rensing, søl og avfallshåndtering) 24

25 Mekanisk ventilasjon er viktig for å hindre utslipp av kjemikalier til lufta på arbeidsplassen, og slik minimere eksponeringen av nanopartikler eller aerosoler. Arbeidsmiljøloven 4 4 krever at arbeidsplassen er utformet slik at arbeidstakerne er sikret et fullt forsvarlig inneklima med luft fri for helseskadelige, sjenerende eller belastende forurensninger. Forurensninger skal fjernes ved kilden for å hindre eksponering av arbeidstakere under arbeidsprosessen i tillegg til miljøutslipp. Det vises til Arbeidstilsynets veiledning om Klima- og luftkvalitet på arbeidsplassen, best.nr Arbeidsutstyr I produksjonslokaler og i laboratorier bør apparatur og glassutstyr stå tilgjengelig i avtrekksskapet. Beholdere for oppbevaring av nanomaterialer under og etter arbeidsprosess bør ha lokk, for å hindre unødig utslipp og forurensning av arbeidsmiljøet. Beholdere for avfall bør stå tilgjengelig i avtrekksskapet, for å unngå unødig transport av nanomaterialer i produksjonslokalet og laboratoriet. Det bør være lite utstyr som ellers står rundt omkring i lokalet. Arbeidsrutiner Arbeidets organisering og gode arbeidsvaner kan bidra til å minske risikoen for eksponering for nanopartikler og dermed et sikrere arbeidsmiljø. Enkle og oversiktlige arbeidsrutiner gir mindre risiko for at det oppstår uhell og søl. Det er viktig at arbeidsplassen holdes ren og ryddig, og med så få ting som mulig rundt omkring. Bruksanvisninger og infoblad er med å opplyse arbeidstakerne så de kan behandle nanomaterialer på en sikker måte. Involvering av ansatte i utarbeidelse av instrukser og retningslinjer høyner kvaliteten, og skaper samtidig en enhetlig forståelse av arbeidsoppgavene. Disse bør settes opp skriftlig, gjerne sammen med bilder, video eller andre visuelle materialer. Det er viktig at enhver arbeidsplass utarbeider sine egne bruksanvisninger da ingen arbeidsplasser er like. Hvis arbeidsgivere og arbeidstakerne følger retningslinjene, vil risikoen for utslipp og ulykker reduseres. Det er derfor viktig at instruksene er synlige og tilgjengelige for alle i bedriften

26 Gode arbeidsrutiner: Planlegg arbeidet for å minske uhell og spredning av støv Ikke forurens andres arbeidsmiljø fra eget arbeidsmiljø Tørk alltid av emballasje og utstyr med en våt klut, også om det ikke forekommer synlig støv Rydd opp og rengjør arbeidsstedet etter hver gang en arbeidsprosess avsluttes Fjern søl med fuktig engangsklut Bruk støvsuger med HEPA-filter Loggfør arbeidsaktivitet Registrer søl ved uhell 7.2 Personlig verneutstyr Om eksponeringen ikke kan unngås på andre måter, skal arbeidsgiver iverksette personlig vernetiltak og bruk av PVU i henhold til 3 8 i forskrift om utførelse av arbeid. I lys av utilstrekkelig viten om helsefare ved å bli eksponert for nanomaterialer anbefales PVU brukt hele tiden. Beskyttelse mot innånding Vanlig støvmaske beskytter ikke mot nanopartikler. Maske med HEPA eller P3 filter (PTFE membran) vurderes å være mest effektiv, men ingen filtermaske fungerer 100 % mot nanopartikler. Arbeidstakere som arbeider med karbonnanorør og karbonnanofibre andre steder enn i avtrekksbenk bør vurdere å bruke friskluftmaske. Tilsvarende beskyttelse anbefales for nanoaerosoler. Øyebeskyttelse Vernebriller bør alltid brukes. Ved fare for større eksponering anbefales sikkerhetsbriller som sitter tett rundt øynene. Hudbeskyttelse Det anbefales å bruke dobbelt sett med engangshansker, hvor de innerste hanskene er lange nitrilhansker helst med AQL (Acceptable Quality Level) 0,65 med minimum 1,5 for å hindre gjennomtrengning, og de ytterste hanskene velges ut ifra kjemisk påvirkning 50,51 både når det gjelder type nanomaterialer og eventuelt det benyttede løsningsmiddelet. Hansker trekkes utenpå ermet, frakk eller kjeledress for å unngå hudkontakt. Vær nøye på at hansker byttes ofte og vær sikker på at de er tette. 26

27 Støvavvisende overflate på bekledning (ikke vevd) og fottøy anbefales. Bekledningen bør være ren til enhver tid, slik at man ikke eksponeres av tilsølt bekledning. Ved særlig risikofullt arbeid med nanomaterialer bør man overveie å bære heldrakt som er tettsittende ved hals og håndledd. Arbeidstøyet må holdes i det arbeidsmiljøet hvor arbeidet foregår, for å hindre at andre arbeidstakere blir eksponert. 7.3 Register og helseundersøkelse Det anbefales å føre et register over arbeidstakere som kan bli eksponert for nanopartikler i sin arbeidshverdag, i samsvar med andre anbefalinger. 52,53,54 NIOSH 54 har i vedlegg F i sin rapport beskrevet hensikten med et eksponeringsregister for arbeidstakere som er eller kan bli, eksponert for fabrikkerte nanomaterialer. Arbeidsgiver skal tilegne seg oppdatert kunnskap om mulig helserisiko for nanomaterialer som produseres, importeres, bearbeides og brukes i virksomheten. Der det er betydelig vitenskapelig usikkerhet om risiko, og alvorlige og betydelige negative konsekvenser for helse og arbeidsmiljø fryktes, kan det være nødvendig å forebygge skadevirkninger. Arbeidsgiver bør vurdere et register over arbeidstakere som arbeider med nanomaterialer hvor det er vist fare for helseskade. Vedlagt er et forslag til register 55 (Vedlegg 4) som vil gi en oversikt over antall og gruppe arbeidstakere som kan bli eksponert, type og mengde nanopartikler de kan bli eksponert for og hvordan. I tillegg til hvor i arbeidsprosessen arbeidet med nanomaterialer pågår. Arbeidsgiver bør sammen med sin bedriftshelsetjeneste tilby egnede helseundersøkelser hvis arbeidstaker kan utsettes for potensielle helseskadelige nanomaterialer. 27

28 8. Lagring, transport, håndtering av søl, rengjøring og vedlikehold Ved lagring, transport, rengjøring, vedlikehold og ved håndtering av søl er det forhåndsregler man bør ta, og rutiner som bør følges. Lagring Nanomaterialer (som andre kjemikalier) skal oppbevares på en fullt forsvarlig måte ( 3 7 forskrift om utførelse av arbeid). Dette for å hindre brann og eksplosjon, samt at helseskader og andre ulykker unngås. Nanomaterialer bør oppbevares i lukkede og merkede beholdere, og i ventilerte områder (ev. sammen med andre farlige stoffer). Unngå støvdannelse, bruk en våt klut til å tørke opp støv. Hver beholder skal tørkes ren før lagring og lagringsplassen må holdes ren. Det kan oppstå situasjoner hvor man ikke kan håndtere nanomaterialer i et ventilert og lukket anlegg, slike som: - Under transport - Uhell eller søl under arbeid - Rengjøring av utstyr og arbeidslokaler - Vedlikehold av ventilasjonsanlegg og utstyr - Håndtering av avfall Transport Nanomaterialer bør helst transporteres i egnede, lukkede beholdere som er solide nok til ikke å utgjøre en risiko for spill under transport. Nanopartikler bør fortrinnsvis transporteres i flytende form, eller som støpte former. Håndtering av søl Uhell og situasjoner hvor det søles bør håndteres som uhell med andre stoffer og materialer med avskjerming av området og bruk av personlig verneutstyr. Har man søl av nanomaterialer i pulverform, avskjermes arbeidsområdet mens rengjøring foregår. Større søl fjernes med støvsuging (lukket system, HEPA filter på avluft). Ikke kost opp eller bruk kompressorluft til rengjøring. Fukt spillområdet og tørk opp med absorberende materiale. Alt søl, inkludert skitne kluter skal avhendes som farlig avfall. 28

29 Foto: Geir Mogen, NTNU NanoLab Rengjøring Nanopartikler er usynlige, og de deponeres og setter seg på alle flater i alle retninger. Det er derfor viktig å holde arbeidsområdene og utstyr rene. Det er krav til at arbeidsutstyr skal rengjøres slik at det ikke oppstår risiko for helseskade, brann eller eksplosjon ( 3 18 i forskrift om utførelse av arbeid). Arbeidstakere og rengjøringspersonale må få opplæring i hvilket personlig verne utstyr og arbeidsrutiner som må benyttes under rengjøring. Dette for å hindre eksponering for nanomaterialer. Det vises til kapittel 7.2 for personlig verneutstyr. 29

30 Ved rengjøring av søl, arbeidslokale og utstyr: Fjern straks søl av pulvermateriale og støv med en fuktig engangsklut. Tørk gjerne etter flere ganger. Engangskluten legges straks etter bruk i en plastpose som forsegles forsvarlig. Støvsug (bruk støvsuger med HEPA-filter eller sentralstøvsuger). Vedlikehold Hvis det ved vedlikehold og reparasjon er risiko for eksponering for nanomaterialer, skal det utføres tiltak som reduserer eksponeringen til et minimum for den enkelte arbeidstakere ( 3 9 i forskrift om utførelse av arbeid). Det er krav til at arbeidsutstyr skal vedlikeholdes slik at det ikke oppstår risiko for helseskade, brann eller eksplosjon ( 3 18 i forskrift om utførelse av arbeid). Under vedlikehold eller ved behov for reparasjon av anlegg eller utstyr må det tas særlige forhåndsregler om nanomaterialer er anvendt. Området omkring anlegg og utstyr må avskjermes og det må ventileres under arbeidet. Anlegget må ventileres grundig før det åpnes og arbeidstakere går inn i anlegget. Anlegget, området rundt og utstyr må rengjøres grundig (se rengjøring) for støv som inneholder nanopartikler. Har vedlikeholdet og reparasjon gitt ytterligere utslipp av støv, eksempelvis ved utskifting av filtre, må området rengjøres for støv. Under vedlikehold (og rengjøring) bør arbeidstakere anvende personlig verneutstyr som hansker, åndedrettsvern og bekledning (se vernetiltak) som lett kan forsegles slik at andre arbeidsområder ikke forurenses. 30

31 9. Hygienetiltak ved arbeid med nanomaterialer Støv inneholdende nanopartikler kan avsettes på arbeidstakeres arbeidstøy og personlig verneutstyr, og slik kan arbeidstakere være en kilde til å spre støv av nanopartikler. Personlig hygiene og hygienetiltak ved arbeid med kjemikalier er derfor viktig for å redusere eksponeringen mest mulig. Hygienetiltak ved arbeid med kjemikalier, 3 17 a)-h) i forskrift om utførelse av arbeid, gjelder også for arbeid med nanomaterialer. 31

32 10. Håndtering av avfall Avfall samles i tett beholder som kan lukkes uten at støv avgis til omgivelsene. Utsiden av beholderen rengjøres med fuktig klut, og beholder merkes. Produksjonsavfall behandles også som kjemisk avfall. Avfallsprodukter kan tømmes i sekker eller beholdere som er direkte knyttet til et ventilasjonsanlegg. Da nanomaterialer ikke er klassifisert som farlig avfall er man ikke pliktig til å deklarere avfall inneholdende nanomaterialer til Miljødirektoratet. Ut i fra den kunnskap man har om nanomaterialer bør man tenke forebyggende og klassifisere avfallet som farlig avfall. 56 Det anbefales å klassifisere avfallet som farlig med transportklassifisering ADR 57 (vegtransport)-klasse 6.1 (giftige stoffer) og emballasjegruppe minimum gruppe II (middels farlige stoffer) etter kjemisk sammensetning. På deklarasjonsskjemaet bør type nanomaterialer noteres og skjemaet leveres til firma som er spesialisert på avfallshåndtering for sikker destruering. Avfallet lagres på forsvarlig måte fram til det blir videresendt. Anbefalt avfallsklassifisering fører til at avfallet får en forsvarlig sluttbehandling. Arbeidstakere i transport og på avfallsmottak blir i større grad bevisstgjort innholdet og blir i mindre grad eksponert. 32

33 Vedlegg 1 Trinn 1 Trinn 1: Hvilke nanomaterialer finnes i arbeidsmiljøet? Navn på kjemikaliet Navn på produktet CAS registreringsnummer Kjemiske og fysiske egenskaper Partiklenes størrelsesfordeling (nm) i materialet eller produktet Angi overflateareal Angi overflatekjemi Angi løselighet ja/nei stoffet er løselig i vann når løseligheten er større enn 100 mg/l) Angi tetthet (g/cm 3 ) Fysisk tilstand på nanomaterialet Pulver (ja/nei hvis ja, oppgi partikkelstørrelse) Fiber (ja/nei hvis ja, oppgi lengde og diameter) Løsning) 33

34 Vedlegg 2 Trinn 2 Trinn 2: Mulig helsefare forbundet med nanomaterialer som finnes i arbeidsmiljøet? Er nanomaterialet klassifisert som CMR (karsinogen, mutagen eller reprotoksisk) -stoff? Ja/nei, hvis ja oppgi stoff og klassifisering. Fysisk tilstand av nanomaterialet Klasse 1 Relativt ufarlig liten bekymring Klasse 2 Forventet å inneha uønskede helseeffekter større bekymring Klasse 3 Forventet å inneha uønskede helseeffekter størst bekymring Klasse 1 Vannløselige nanopartikler (ikke spray som inneholder vannløselige nanopartikler. Klasse 2 Fabrikkerte nanomaterialer (ikke fiberform) Eksempler: metall (Ag, Au, Pb, La); metalloksider (TiO2, ZnO, CeO2, CoO); karbon «black», fullerener, nanoleire, polymere, dendrimer. Størrelsesområde nm. Klasse 3 Fiberform, uløselige nanomaterialer Eksempler: karbonnanorør (SWCNT, MWCNT), karbonnanofibre Mulig eksponering for nanomaterialer/nanopartikler i arbeidsmiljøet Klasse 1 Frigjøring av nanopartikler (1 100 nm) ikke mulig pga lukket system Klasse 2 Frigjøring av større partikler (100 nm -100 µm) fra nanomaterialer Klasse 3 Frigjøring av frie partikler (1 100 nm) er mulig Klasse 1 Ingen nanopartikler frigjøres Klasse 2 Frigjøring av nanopartikler i form av agglomerater/aggregater eller bundet i en matrise er mulig Klasse 3 Nanopartikler kan frigjøres. 34

35 Vedlegg 3 Trinn 3 Trinn 3: Risikoreduksjon Redusere eksponeringen Hvilke tiltak har virksomheten satt i gang for å redusere eksponeringen i arbeidslokalet? Gi en beskrivelse. Erstatte Er det mulig å erstatte antatt farlige nanomaterialer med mindre farlig nanomaterialer? Gi en beskrivelse. Arbeidsprosesser Hvilke arbeidsprosesser kan endres slik at eksponeringen kan reduseres? Gi en beskrivelse. Arbeidsrutiner Hvordan kan arbeidet med nanomaterialer organiseres/gjøres annerledes slik at den personlige eksponeringen blir lavere? Gi en beskrivelse. PVU Hvilket personlig verneutstyr er nødvendig når ovenstående tiltak er iverksatt? 35

36 Referanser Tall fra produktregisteret Particle and Fibre Toxicology 2014, 11:3 doi: / ; nlm.nih.gov/pubmed/ ; pubmed/ pubmed/ EUs REACH-forordning er i Norge gjennomført gjennom REACH (registrering, vurdering, godkjenning og begrensninger av kjemikalier)-forskriften, dokument/sf/forskrift/ EUs regelverk CLP (klassifisering merking og emballering av stoffer og stoffblandinger), 21. Forskrift om klassifisering og merking av farlige kjemikalier (gjelder parallelt med CLP fram til 1. juni 2015) National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH), Current Intelligence Bulletin 65, Publication No , 25. National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH), Current Intelligence Bulletin 63, Publication No , 26. Responisble care and nanomaterials case study Nanocyl: Aschberger et al., Crit. Rev. Toxicol Sci, 60(1):195, https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/34499/1/gupea_2077_34499_1.pdf Fast Mobility Particle Sizer 36

Tre trinn for trygg. håndtering av nanomaterialer. Trinn 1 Kartlegg hvilke nanomaterialer som finnes i virksomheten

Tre trinn for trygg. håndtering av nanomaterialer. Trinn 1 Kartlegg hvilke nanomaterialer som finnes i virksomheten Tre trinn for trygg håndtering av nanomaterialer Nanomaterialer brukes i større og større grad i norske virksomheter. Her er tre trinn for å redusere risiko og sikre trygg håndtering av nanomaterialer.

Detaljer

Hva er- og hvor finnes nanopartikler, og hvilke forhåndsregler bør man ta?

Hva er- og hvor finnes nanopartikler, og hvilke forhåndsregler bør man ta? Hva er- og hvor finnes nanopartikler, og hvilke forhåndsregler bør man ta? Astrid Lund Ramstad Direktoratet for arbeidstilsynet Formål Hva er Nano? Nanopartikler og nanomaterialer? Hvor finnes nanopartikler?

Detaljer

Nanoteknologi og utfordringer for arbeidsmiljøet

Nanoteknologi og utfordringer for arbeidsmiljøet Kunnskapsinnhenting og kunnskapsdeling Astrid Lund Ramstad Direktoratet for arbeidstilsynet Formål Bakgrunn Nano, nanomaterialer, nanopartikler og nanoteknologi? Nanomaterialer og nanopartikler i arbeidsmiljøet

Detaljer

Lover og forskrifter. Kjemikalieforskriften, sikkerhetsdatablad og stoffkartotek Gry EB Koller, Arbeidstilsynet

Lover og forskrifter. Kjemikalieforskriften, sikkerhetsdatablad og stoffkartotek Gry EB Koller, Arbeidstilsynet Lover og forskrifter Kjemikalieforskriften, sikkerhetsdatablad og stoffkartotek, Lover og forskrifter Kjemikalieforskriften, sikkerhetsdatablad og stoffkartotek. 2 Innhold INNHOLD... 2 HELSESKADER (JF.

Detaljer

Lover og forskrifter. HMS-datablad og stoffkartotek Elizabeth Ravn, Direktoratet for arbeidstilsynet

Lover og forskrifter. HMS-datablad og stoffkartotek Elizabeth Ravn, Direktoratet for arbeidstilsynet Lover og forskrifter HMS-datablad og stoffkartotek, 2005 1 Lover og forskrifter HMS-datablad og stoffkartotek Innhold HELSESKADER (JF. MERKEFORSKRIFTENE)... 2 DOSE EKSPONERING... 2 VERNETILTAK... 2 ARBEIDSMILJØLOVEN

Detaljer

Lover og forskrifter. Arbeidsmiljøloven, kjemikalie- og stoffkartotekforskriften Gry EB Koller, Arbeidstilsynet

Lover og forskrifter. Arbeidsmiljøloven, kjemikalie- og stoffkartotekforskriften Gry EB Koller, Arbeidstilsynet Lover og forskrifter Arbeidsmiljøloven, kjemikalie- og stoffkartotekforskriften, 2 Innhold ARBEIDSTILSYNET... 3 LOV OM ARBEIDSMILJØ, ARBEIDSTID OG STILLINGSVERN MV. (ARBEIDSMILJØLOVEN)... 3 4-5. Særlig

Detaljer

Kjemisk helserisiko i elektriske anlegg. Vemund Digernes Fagsjef

Kjemisk helserisiko i elektriske anlegg. Vemund Digernes Fagsjef Kjemisk helserisiko i elektriske anlegg Vemund Digernes Fagsjef 1 Norsk Industri - Tall og fakta 2010 2 200 medlemsbedrifter Nærmere 120 000 ansatte i bedriftene Omsetning: ca 757 mrd kr Eksport: ca 300

Detaljer

Om Arbeidstilsynet. Lover og forskrifter- Arbeidsmiljøloven, Kjemikalieforskriften, Stoffkartotekforskriften. Tilsyn. Det kyndige Arbeidstilsynet

Om Arbeidstilsynet. Lover og forskrifter- Arbeidsmiljøloven, Kjemikalieforskriften, Stoffkartotekforskriften. Tilsyn. Det kyndige Arbeidstilsynet Om Lover og forskrifter- Arbeidsmiljøloven,, Stoffkartotekforskriften er en statlig etat, underlagt Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Etatens oppgave er å føre tilsyn med at virksomhetene følger arbeidsmiljølovens

Detaljer

Grenseverdier for kjemisk eksponering

Grenseverdier for kjemisk eksponering Grenseverdier for kjemisk eksponering Regelverket fastsetter grenser for hvor stor eksponeringer for kjemikalier på arbeidsplassen kan være. Grenseverdier for de enkelte kjemikaler angir maksimumsverdi

Detaljer

Eksponeringsregister

Eksponeringsregister Eksponeringsregister Hva, hvor mye og for hvem skal det registreres? Hva er dagens krav? Hvordan bør dette løses i praksis? NHOs HMS-dag 29.mars 2017 Anne Marie Lund Eikrem Seniorrådgiver og yrkeshygieniker

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA

SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 1.1: Varenavn: Ildfast stein Olivin (Thermtech M100, Thermtech M 100 B, Thermtech M100 BS, Thermtech M80) Revidert dato: 5.10.2012 Erstatter: HMS datablad

Detaljer

Stoffkartotek. Sikkerhetsdatablader. Arbeidstilsynet DIHVA 2

Stoffkartotek. Sikkerhetsdatablader. Arbeidstilsynet DIHVA 2 DIHVA 1 Stoffkartotek Sikkerhetsdatablader Arbeidstilsynet DIHVA 2 Plan for den neste halvtimen Skal snakke om: Sikkerhetsdatablader Stoffkartotek Stoffkartotekforskriften Merking, CLP og REACH Veien videre

Detaljer

ANLEGGSDAGENE 2014. Arbeidstilsynets krav til støvhåndtering ved bergboring. Sjefingeniør Tone Hegghammer. Arbeidstilsynet 27.01.

ANLEGGSDAGENE 2014. Arbeidstilsynets krav til støvhåndtering ved bergboring. Sjefingeniør Tone Hegghammer. Arbeidstilsynet 27.01. ANLEGGSDAGENE 2014 s krav til støvhåndtering ved bergboring Sjefingeniør Tone Hegghammer 27.01.20142 Støvhandtering i anleggsbransjen Aktuelle spørsmål: Hva er problemet? Hvor stort er problemet og hva

Detaljer

2. FAREINDENTIFIKASJON

2. FAREINDENTIFIKASJON SIKKERHETSDATABLAD 01.03.15 VARTDAL STEINULL 1. IDENTIFIKASJON AV PRODUKT OG FIRMA Produkt: Synonymer: Anvendelse: Beskrivelse: Produsent: VARTDAL STEINULL Mineralull Primært termisk-, brann- og lydisolering.

Detaljer

Tore Havellen Miljø- og bærekraftsansvarlig Oslo Universitetssykehus HF

Tore Havellen Miljø- og bærekraftsansvarlig Oslo Universitetssykehus HF Hvordan få kontroll over kjemikaliene på Oslo universitetssykehus HF. Hvilke utfordringer har man og hvordan kan de best løses. Tore Havellen Miljø- og bærekraftsansvarlig Oslo Universitetssykehus HF Oslo

Detaljer

Definisjoner (II) Definisjoner (I) Nanopartikler, helse og yrkeshygiene. Ulike typer nanopartikler. Nanopartikler. Nanopartikler ultrafine partikler

Definisjoner (II) Definisjoner (I) Nanopartikler, helse og yrkeshygiene. Ulike typer nanopartikler. Nanopartikler. Nanopartikler ultrafine partikler 1 2 Nanopartikler, helse og yrkeshygiene Definisjoner (I) 10-9 10-6 10-3 10 0 10 3 10 6 10 9 m Ann Kristin Sjaastad Nanopartikler Mindre enn 100 nm i minst én dimensjon Nanoobjekt med ulike fasonger (kuler,

Detaljer

7920: Beskriv hvordan ansatte, verneombud, tillitsvalgte og eventuelt arbeidsmiljøutvalget medvirker i det systematiske HMS-arbeidet.

7920: Beskriv hvordan ansatte, verneombud, tillitsvalgte og eventuelt arbeidsmiljøutvalget medvirker i det systematiske HMS-arbeidet. Sjekkliste Aktivitet - Tilsynspakke Bygg og anlegg - kjemisk helsefare og støv Del 1 - Generelle spørsmål 7917: Har virksomheten noen utfordringer i sitt arbeidsmiljø? Beskriv eventuelt disse. 7918: Fortell

Detaljer

Nanomaterialer i svanemerkede produkter. v/ Ingvild Kvien Bengtsson, fagrådgiver i Miljømerking

Nanomaterialer i svanemerkede produkter. v/ Ingvild Kvien Bengtsson, fagrådgiver i Miljømerking Nanomaterialer i svanemerkede produkter v/ Ingvild Kvien Bengtsson, fagrådgiver i Miljømerking Nanokonferansen 2013, Klif, Helsfyr, 18. mars 2013 Innhold Kort om Nordisk Miljømerking, Svanen Nordisk Miljømerking

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD GLAVA GLASSULL

SIKKERHETSDATABLAD GLAVA GLASSULL 1 SIKKERHETSDATABLAD GLAVA GLASSULL 1. IDENTIFIKASJON AV PRODUKT OG FIRMA Revidert: 23.05.2011 Handelsnavn: Synonymer: Anvendelse: Beskrivelse: GLAVA GLASSULL Mineralull Primært termisk-, brann- og lydisolering.

Detaljer

3. DEFINISJONER... 2

3. DEFINISJONER... 2 RETNINGSLINJE FOR ETABLERING, ORGANISERING, BRUK OG VEDLIKEHOLD AV STOFFKARTOTEK, VERNEOMRÅDE REMMEN INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL... 2 2. ANVENDBARHET... 2 3. DEFINISJONER... 2 4. REFERANSER... 3 4.1

Detaljer

Godkjent av:

Godkjent av: <ikke styrt> Dok.id.: 1.2.2.2.4.1.2.2 Sjekkliste biologiske arbeidsmiljøfaktorer Utgave: 0.00 Skrevet av: kathrine Kristoffersen, BHT Gjelder fra: 14.08.2014 Godkjent av: Dok.type: Kontroll/sjekklister

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. Besøksadresse: Breivollvn. 27 Postboks 222, Alnabru N-0614 Oslo

Sikkerhetsdatablad. Besøksadresse: Breivollvn. 27 Postboks 222, Alnabru N-0614 Oslo Produktnavn: Equitone Materia Side: 1 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN Produktnavn: Bruk: Leverandør: Equitone Materia Fasadekledning Besøksadresse: Breivollvn. 27 Postboks 222,

Detaljer

Forholdet mellom eksponeringsscenarier i REACH og arbeidsmiljøregelverket Gry EB Koller Arbeidstilsynet

Forholdet mellom eksponeringsscenarier i REACH og arbeidsmiljøregelverket Gry EB Koller Arbeidstilsynet Forholdet mellom eksponeringsscenarier i REACH og arbeidsmiljøregelverket Gry EB Koller Konferanse om eksponeringsscenarier 17. oktober 2013 Disposisjon Arbeidsmiljøregelverket Arbeidsgiverens ansvar for

Detaljer

Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO 11014-1

Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO 11014-1 Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO 11014-1 (se instruksjon i vedlegg 93/112/EF) Side: 1/5 1. Identifikasjon av stoffet/preparatet og av selskapet Produktopplysninger Handelsnavn

Detaljer

Kvartsholdig steinstøv kan gi alvorlige helseskader

Kvartsholdig steinstøv kan gi alvorlige helseskader Kvartsholdig steinstøv kan gi alvorlige helseskader Kvartsholdig steinstøv kan gi KOLS kronisk obstruktiv lungesykdom astma kreft silikose (steinlunger) Helseeffekter av kvartsstøv Det mest helseskadelige

Detaljer

Primært termisk-, brann- og lydisolering. Grågrønn farge, leveres som plater, matter, rørskåler og granulat.

Primært termisk-, brann- og lydisolering. Grågrønn farge, leveres som plater, matter, rørskåler og granulat. SIKKERHETSDATABLAD Revidert 25.02.2013 ROCKWOOL STEINULL 1. IDENTIFIKASJON AV PRODUKT OG FIRMA Produkt: Synonymer: Anvendelse: Beskrivelse: Produsent: ROCKWOOL steinull. Mineralull. Primært termisk-, brann-

Detaljer

Nanoteknologi og arbeidsmiljø

Nanoteknologi og arbeidsmiljø Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 608 Nanoteknologi og arbeidsmiljø Informasjon om regelverk for nanomaterialer Foto forside: colourbox.com Utgitt mai 2012 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks

Detaljer

Bedre kjemi. Et tilsynsprosjekt fra Arbeidstilsynet

Bedre kjemi. Et tilsynsprosjekt fra Arbeidstilsynet Bedre kjemi Et tilsynsprosjekt fra Arbeidstilsynet Dagsorden 1. Innledning om aksjonen fra Arbeidstilsynet 2. Hva vil Arbeidstilsynet kontrollere 3. Hva må enheten kunne dokumentere 4. Hvordan kan vi går

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CERAL MURSPARKEL

SIKKERHETSDATABLAD CERAL MURSPARKEL SIKKERHETSDATABLAD WWW.STEINSTRUKTUR.NO Side 1/6 1. Identifikasjon av stoffet og selskapet 1.1. Identifikasjon av stoffet Handelsnavn: Ceral Mursparkel Klassifisering: PKWiU 26.64.10-00.11 Bestemmelse:

Detaljer

Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO

Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO 11014-1 (se instruksjon i vedlegg 93/112/EF) Side: 1/5 1. Identifikasjon av stoffet/preparatet og av selskapet Produktopplysninger Handelsnavn

Detaljer

Baumit SilikonFarbe Sikkerhetsdatablad I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006 (REACH) artikkel 31, vedlegg II

Baumit SilikonFarbe Sikkerhetsdatablad I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006 (REACH) artikkel 31, vedlegg II Baumit SilikonFarbe Sikkerhetsdatablad I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006 (REACH) artikkel 31, vedlegg II Side: 1/5 Revisjonsdato: 12.12.2011 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma

Detaljer

3M Norge A/S Postboks 100 2026 Skjetten Telefon: 63 84 75 00 Telefax: 63 84 17 88

3M Norge A/S Postboks 100 2026 Skjetten Telefon: 63 84 75 00 Telefax: 63 84 17 88 3M Norge A/S Postboks 100 2026 Skjetten Telefon: 63 84 75 00 Telefax: 63 84 17 88 ======================================================================== HMSDATABLAD (Helse, Miljø og Sikkerhetsdatablad)

Detaljer

Yrkeshygieniker, rolle og funksjon. En yrkeshygieniker. En yrkeshygieniker har spesialkompetanse innen: Hvor finner man yrkeshygienikere?

Yrkeshygieniker, rolle og funksjon. En yrkeshygieniker. En yrkeshygieniker har spesialkompetanse innen: Hvor finner man yrkeshygienikere? Yrkeshygieniker, rolle og funksjon Solveig Føreland Yrkeshygieniker Arbeidsmedisinsk avdeling St Olavs hospital En yrkeshygieniker Har som oftest en natur-/tekniskvitenskapelig bakgrunn. Tittelen eller

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586. Få orden på kjemikaliene

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586. Få orden på kjemikaliene Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586 Få orden på kjemikaliene Utgitt første gang i 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Desember 2006 Publikasjonen har fått ny design.

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR LEVERANDØR

BRUKSANVISNING FOR LEVERANDØR 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/PREPARATET OG AV VIRKSOMHETEN HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Smøremiddel Nasjonal importør Virksomhet Cycle Service Nordic ApS Adresse Datavej 12 Postnr. / sted 5220 Odense SØ Land

Detaljer

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke. Bygg og anlegg - tunnel

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke. Bygg og anlegg - tunnel Sjekkliste Aktivitet - Tilsynspakke Bygg og anlegg - tunnel Del 2 - Arbeidsavtale, arbeidstid, BHT 5782: Er det inngått skriftlig arbeidsavtale med de ansatte? arbeidsmiljøloven 14-5 første ledd (Ikke

Detaljer

Baumit StarContact Sikkerhetsdatablad I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006 (REACH) artikkel 31, vedlegg II

Baumit StarContact Sikkerhetsdatablad I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006 (REACH) artikkel 31, vedlegg II Baumit StarContact Sikkerhetsdatablad I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006 (REACH) artikkel 31, vedlegg II Side: 1/5 Revisjonsdato: 05.12.2011 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD 1 IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Produktnavn: 10X Instrument Buffer Produktnr.: 4389784 Leverandør: Applied Biosystems, UK 7 Kingsland Grange, Woolston

Detaljer

AROMATERAPI OG REGELVERK

AROMATERAPI OG REGELVERK AROMATERAPI OG REGELVERK Kjemikalier er en felles betegnelse for kjemiske stoffer og stoffblandinger, som både forekommer i naturlig tilstand og som framstilles industrielt. Reglene for klassifisering,

Detaljer

Forskrift om vern mot støy på arbeidsplassen.

Forskrift om vern mot støy på arbeidsplassen. Side 1 av 6 Forskrift om vern mot støy på arbeidsplassen. DATO: FOR-2006-04-26-456 DEPARTEMENT: AID (Arbeids- og inkluderingsdepartementet) PUBLISERT: I 2006 hefte 6 IKRAFTTREDELSE: 2006-05-02 ENDRER:

Detaljer

HMS-FAKTA (FORENKLET SIKKERHETSDATABLD)

HMS-FAKTA (FORENKLET SIKKERHETSDATABLD) 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET Kjemikalets navn Bruksområde Produktgruppe Firmanavn Besøksadresse Fugemasse for brannsikker fugetetting av større fuger og spalter

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK. Irriterande

SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK. Irriterande SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Handelsnavn: TORRBOLLEN, Fuktslukaren Bruksområde: Fuktsperre Foretak: Säljtema AB Adresse: Låsbomsgatan 14 Postnr./sted: 589 41

Detaljer

Lover og forskrifter. Merking av kjemikalier Christian Dons, Statens forurensningstilsyn

Lover og forskrifter. Merking av kjemikalier Christian Dons, Statens forurensningstilsyn Lover og forskrifter Merking av kjemikalier, Statens forurensningstilsyn 2003 1 Lover og forskrifter - merking av kjemikalier Innhold INNLEDNING... 2 GRUNNLAG FOR MERKINGEN KLASSIFISERING AV KJEMISKE STOFFER...

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR LEVERANDØR

BRUKSANVISNING FOR LEVERANDØR 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/PREPARATET OG AV VIRKSOMHETEN HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE PETAMO GHY 133 N Smøremiddel Nasjonal importør Virksomhet Cycle Service Nordic ApS Adresse Datavej 12 Postnr. / sted 5220

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR LEVERANDØR

BRUKSANVISNING FOR LEVERANDØR 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/PREPARATET OG AV VIRKSOMHETEN HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Smøremiddel Nasjonal importør Virksomhet Cycle Service Nordic ApS Adresse Datavej 12 Postnr. / sted 5220 Odense SØ Land

Detaljer

«Siste nytt fra Arbeidstilsynet» Arbeidstilsynet. Elizabeth Ravn

«Siste nytt fra Arbeidstilsynet» Arbeidstilsynet. Elizabeth Ravn 1 «Siste nytt fra» Elizabeth Ravn Hovedtrekkene Hvilke prioriteringer har for 2016 på «kjemi området» Endringer i regelverket som har betydning for «kjemi området» EMF Radon EUs grenseverdiarbeid nye og

Detaljer

Revisjon: 23 Juli 2015 SIKKERHETSDATABLAD

Revisjon: 23 Juli 2015 SIKKERHETSDATABLAD SIKKERHETSDATABLAD DEL 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktbetegnelse - Produktnavn: WorkCentre 7525, 7530, 7535, 7545, 7556 TONER (Sort, Cyan, Magenta, Gul) -

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ULTRASEAL

SIKKERHETSDATABLAD ULTRASEAL ULTRASEAL Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD ULTRASEAL Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 28.03.2007 Revisjonsdato 18.10.2012 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 1/5 2. Anvendelse: Leverandør: Sprøytbar fugemasse "som originalt fra fabrikk" Henkel Norden AB, Oslo Postboks 6405

Detaljer

Nanoteknologi og arbeidsmiljø

Nanoteknologi og arbeidsmiljø Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 608 Nanoteknologi og arbeidsmiljø Informasjon om regelverk for nanomaterialer Foto forside: colourbox.com Utgitt mai 2012 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD 1 IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Produktnavn: INSTRUMENT GLYCEROL Produktnr.: 4392215 Leverandør: Applied Biosystems, UK 7 Kingsland Grange, Woolston

Detaljer

Eksponering for respirabel krystallinsk silika (RKS)

Eksponering for respirabel krystallinsk silika (RKS) Eksponering for respirabel krystallinsk silika (RKS) Program for opplæring i hht. Europeisk kvartsoverenskomst Utarbeidet av Jorunn Gundersen, 2008 NORCEM A.S, Brevik Innhold Europeisk avtale for respirabelt

Detaljer

HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Magnetfärg

HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Magnetfärg HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Magnetfärg Sist endret: 29.04.2010 Internt nr: Erstatter dato:07.07.2008 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN Magnetfärg SYNONYMER Magnetmaling

Detaljer

2 Virkeområde Forskriften gjelder for virksomheter der arbeidstakere kan bli utsatt for støy i forbindelse med arbeidet.

2 Virkeområde Forskriften gjelder for virksomheter der arbeidstakere kan bli utsatt for støy i forbindelse med arbeidet. Vår saksbehandler Siri Koller Tufte Frode Vatne, tlf 22 95 70 75 Til NOTAT - X Deres dato Kopi til Deres referanse 1 av 5 Klassering Lnr 315.5 88883/2005 FORSLAG TIL NY STØYFORSKRIFT Forslag til ny forskrift

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR LEVERANDØR

BRUKSANVISNING FOR LEVERANDØR 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/PREPARATET OG AV VIRKSOMHETEN HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE DB Castor oil Smøremiddel Nasjonal importør Virksomhet Cycle Service Nordic ApS Adresse Datavej 12 Postnr. / sted 5220

Detaljer

Arbeidsmiljø ved avløpsanlegg

Arbeidsmiljø ved avløpsanlegg Arbeidsmiljø ved avløpsanlegg Seniorinspektør Alf Bratteng Arbeidstilsynet Nord-Norge alf.bratteng@arbeidstilsynet.dep.no Tlf: 78 95 44 88 Mob: 950 55 551 1 Disposisjon 1. Aktuelle lover, forskrifter,

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Stabicip AD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Stabicip AD HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD Stabicip AD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn: Anvendelse: Stabicip AD Additiv til industrielt bruk Prnr: 059079 Produsent/Importør: Ecolab

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Polix DES

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Polix DES HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD Polix DES 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn: Polix DES Prnr.: 059085 Anvendelse: Desinfeksjonsmiddel til industrielt bruk Produsent/Importør:

Detaljer

HMS - DATABLAD SOFTY MODELLMASSE. Norsk Kontorservice Molde as Fabrikkveien 13 6415 Molde Telefon: 71 19 55 55 Fax: 71 19 55 66 www.nk.

HMS - DATABLAD SOFTY MODELLMASSE. Norsk Kontorservice Molde as Fabrikkveien 13 6415 Molde Telefon: 71 19 55 55 Fax: 71 19 55 66 www.nk. Revisjonsdato: 02.11.2007 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Kjemikaliets navn Revisjonsdato 02.11.2007 Produsent, importør Internett Norsk Kontorservice Molde as Fabrikkveien 13 6415

Detaljer

dieseleksos Fremtidens løsninger i dag

dieseleksos Fremtidens løsninger i dag Å bli utsatt for dieseleksos Fremtidens løsninger i dag Hva er dieseleksos? Dieseleksos består av forbrenningspartikler og eksosgasser. Flere av gassene og de organiske stoffene som slippes ut er vist

Detaljer

Mineralull. Mineralull, fellesbetegnelsen for glassull og steinull, er det mest benyttede isolasjonsproduktet.

Mineralull. Mineralull, fellesbetegnelsen for glassull og steinull, er det mest benyttede isolasjonsproduktet. Mineralull Gode råd og informasjon om arbeid med mineralull Denne brosjyren er utarbeidet av NORIMA (Norske mineralullprodusenters forening) Mineralull, fellesbetegnelsen for glassull og steinull, er det

Detaljer

Få orden på kjemikaliene. Farer Forebygging av skader Sjekkliste Handlingsplan Risikovurdering

Få orden på kjemikaliene. Farer Forebygging av skader Sjekkliste Handlingsplan Risikovurdering Få orden på kjemikaliene Farer Forebygging av skader Sjekkliste Handlingsplan Risikovurdering Forord 2 Kjemikalier er en del av hverdagen på mange arbeidsplasser. Det er viktig at man har kunnskap om kjemikaliene

Detaljer

P7?l m>km MILJØVERNDEPARTEMENTET. Strategi. Barn og kjemikalier. Strategi for å bedre barns beskyttelse mot farlige kjemikalier

P7?l m>km MILJØVERNDEPARTEMENTET. Strategi. Barn og kjemikalier. Strategi for å bedre barns beskyttelse mot farlige kjemikalier P7?l m>km 1 MILJØVERNDEPARTEMENTET Strategi Barn og kjemikalier Strategi for å bedre barns beskyttelse mot farlige kjemikalier Innhold FORORD 3 UTFORDRINGER 4 Alle produkter inneholder kjemikalier Barn

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Citrolith 3000

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Citrolith 3000 HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD Citrolith 3000 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn: Anvendelse: Citrolith 3000 PRnr: 100181 Rengjøringsmiddel til industrielt bruk Produsent/Importør:

Detaljer

Tilsyn - KVINNHERAD KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

Tilsyn - KVINNHERAD KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 9 30.01.2017 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER PETTER FLO, TLF. 91561122 KVINNHERAD KOMMUNE Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Orgnr 964967636 Tilsyn - KVINNHERAD KOMMUNE

Detaljer

Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO 11014-1

Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO 11014-1 Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO 11014-1 (se instruksjon i vedlegg 93/112/EF) Side: 1/6 1. Identifikasjon av stoffet/preparatet og av selskapet Produktopplysninger Handelsnavn

Detaljer

Personlig beskyttelse ved dekontaminering

Personlig beskyttelse ved dekontaminering Personlig beskyttelse ved dekontaminering Linda Ashurst Grunnkurs i dekontamingering 05.11.15 Nasjonal kompetansetjeneste for dekontaminering Personlig beskyttelse overordnede Regelverk Arbeidsmiljøloven,

Detaljer

Tilsyn - BALSFJORD KOMMUNE

Tilsyn - BALSFJORD KOMMUNE VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 5 12.12.2016 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER FRID MIKKOLA, TLF. 41543255 BALSFJORD KOMMUNE Rådhusgata 11 9050 STORSTEINNES Orgnr 940208580 Tilsyn - BALSFJORD KOMMUNE

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. Ardex: 880, A37-mix, A46, F5, K75, S20. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. 2. Fareidentifikasjon

Sikkerhetsdatablad. Ardex: 880, A37-mix, A46, F5, K75, S20. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. 2. Fareidentifikasjon Sikkerhetsdatablad 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Revidert den: 20-03-2009/ JST Erstatter den: 30-09-2008 Bruk av produktet Ardex 880, A46, K75: Gulvsparkelmasse Ardex

Detaljer

1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA. Ingen informasjon tilgjengelig. Laboratoriekjemikalier

1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA. Ingen informasjon tilgjengelig. Laboratoriekjemikalier Utstedelsesdato 08-apr-2011 Revisjonsnummer 1 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Produktnavn Cat No. Synonymer Anbefalt bruk CN0020 Laboratoriekjemikalier Selskap Oxoid Ltd Wade Road Basingstoke,

Detaljer

Nordic Chemical Solutions AS Strandbakken 1-4070 Randaberg Norway T: +47 51 73 33 70 - F: +47 51 73 33 71 Epost: mail@ncsas.

Nordic Chemical Solutions AS Strandbakken 1-4070 Randaberg Norway T: +47 51 73 33 70 - F: +47 51 73 33 71 Epost: mail@ncsas. Side Side 1 av 5 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktkode UCA-1 Produsent Chemetall PLC Denbigh Road Bletchley, Milton Keynes MK1 1PB, United Kingdom uksales@chemetall.com http://www.chemetall.com/

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1/5 Endret: 2010-09-10 Produktnr.:

SIKKERHETSDATABLAD. 1/5 Endret: 2010-09-10 Produktnr.: 1/5 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET P-nr. Ennå ikke tildelt Anvendelse: Til sparkling og sluttpuss. Emballasjestørrelse: 25 kg Leverandør: LIP Bygningsartikler A/S Industrivej

Detaljer

REACH roller og plikter Seminar om kjemikalieregelverk 3. mars 2015 Marianne Tvermyr, Miljødirektoratet

REACH roller og plikter Seminar om kjemikalieregelverk 3. mars 2015 Marianne Tvermyr, Miljødirektoratet REACH roller og plikter Seminar om kjemikalieregelverk 3. mars 2015 Marianne Tvermyr, Miljødirektoratet Hva jeg skal snakke om Registrering til ECHA viktig frist i 2018 Regulering av farlige stoffer tre

Detaljer

HMS-DATABLAD Sist endret: 12.03.2004 Internt nr: Erstatter dato: 28.08.1997 Natriumklorid

HMS-DATABLAD Sist endret: 12.03.2004 Internt nr: Erstatter dato: 28.08.1997 Natriumklorid 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN KJEMISK NAVN BRUKSOMRÅDE FORMEL Laboratoriekjemikalie NaCl Cas-nr. 7647-14-5 EC-nr. 231-598-3 Artikkelnummer N110 Nasjonal produsent/importør

Detaljer

HMS - DATABLAD LISTA SILIKONSTIFT. BIL-GUSS AS Postboks Slemmestad Telefon: Fax:

HMS - DATABLAD LISTA SILIKONSTIFT. BIL-GUSS AS Postboks Slemmestad Telefon: Fax: Revisjonsdato: 27.07.2007 1. IDENTIFASJON AV KJEMALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Revisjonsdato 27.07.2007 Produsent, importør Internett BIL-GUSS AS Postboks 190 3471 Slemmestad Telefon: 31 29 75 00

Detaljer

Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO 11014-1

Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO 11014-1 Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO 11014-1 (se instruksjon i vedlegg 93/112/EF) Side: 1/5 1. Identifikasjon av stoffet/preparatet og av selskapet Produktopplysninger Handelsnavn

Detaljer

Eksponeringsregister. Informasjonsmøte 15. juni 2015

Eksponeringsregister. Informasjonsmøte 15. juni 2015 Eksponeringsregister Informasjonsmøte 15. juni 2015 Bakgrunn Forskrift om utførelse av arbeid kap. 31 Faktorer som utløser krav om register: Kreftfremkallende eller arvestoffskadelige kjemikalier og bly

Detaljer

Lover og forskrifter om smittevern. Overlege Ragnhild Raastad Avdeling for smittevern

Lover og forskrifter om smittevern. Overlege Ragnhild Raastad Avdeling for smittevern Lover og forskrifter om smittevern Overlege Ragnhild Raastad Avdeling for smittevern 2 3 4 Arbeidsgivers plikter, arbeidstakers rettigheter De fleste lovfestede krav er rettet mot arbeidsgiver Arbeidstaker

Detaljer

Godkjent av:

Godkjent av: <ikke styrt> Dok.id.: 1.2.2.2.4.1.2.3 Sjekkliste varmt arbeid Utgave: 0.01 Skrevet av: Kathrine Kristoffersen, BHT Gjelder fra: 14.08.2014 Godkjent av: Dok.type: [] Sidenr: 1 av 11 Dato: Rom/rom nr.: Leder:

Detaljer

Innlegg på kjemikaliedagene 2013. Risikovurdering av kjemikalier og eksponering i arbeidsmiljøet

Innlegg på kjemikaliedagene 2013. Risikovurdering av kjemikalier og eksponering i arbeidsmiljøet Innlegg på kjemikaliedagene 2013 Risikovurdering av kjemikalier og eksponering i arbeidsmiljøet Tone Hegghammer, sjefingeniør 18.11.2013 2 ARBEIDSMILJØLOVENS KRAV 3-1. Krav til systematisk helse-, miljø-

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. 76038 Anvendelse:

SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. 76038 Anvendelse: 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1/6 P-nr. 76038 Anvendelse: Flislim. Brukes til oppsetting av fliser og klink. Produktet blandes med vann og påføres med sparkel eller

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD UNIVAR GREASE LTS 1

SIKKERHETSDATABLAD UNIVAR GREASE LTS 1 Endret 07.06.2012 Revisjon 01 1 / SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. 106383 1.2. Relevante identifiserte

Detaljer

7 KJEMIKALIER OG FARLIGE STOFFER

7 KJEMIKALIER OG FARLIGE STOFFER 7 KJEMIKALIER OG FARLIGE STOFFER 61 62 7.1 Generelle sikkerhetsbestemmelser for kjemikalier og farlige stoffer Alle kjemikalier og farlige stoffer skal oppbevares, merkes, håndteres og avhendes forskriftsmessig

Detaljer

2005 Arbeids- og miljømedisinsk avdeling UNN HF

2005 Arbeids- og miljømedisinsk avdeling UNN HF 2005 Arbeids- og miljømedisinsk avdeling UNN HF Arbeids- og miljømedisinsk avdeling Denne undervisningen skal handle om det som er i lufta på arbeidsplasser i fiskerinæringen. Nærmere bestemt den landbaserte

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. INGREDIENSKOMMENTARER Montanvoksester, polyacrylater, nonionisk tensid, 0,5 % ammoniak og konserveringsmiddel i vannoppløsning.

SIKKERHETSDATABLAD. INGREDIENSKOMMENTARER Montanvoksester, polyacrylater, nonionisk tensid, 0,5 % ammoniak og konserveringsmiddel i vannoppløsning. 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Antigraffiti Artikkelnummer 203990 Nasjonal produsent/importør Foretak PROFF Norge AS Adresse Hegdal Postnr./sted

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Lubodrive AT

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Lubodrive AT HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD Lubodrive AT 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn: Anvendelse: Lubodrive AT Båndsmøremiddel Prnr: 058462 Produsent/Importør: Ecolab a.s Stålverksveien

Detaljer

HMS - DATABLAD BIOCOLOR. Norsk Kontorservice Molde as Fabrikkveien Molde Telefon: Fax:

HMS - DATABLAD BIOCOLOR. Norsk Kontorservice Molde as Fabrikkveien Molde Telefon: Fax: Revisjonsdato: 02.11.2007 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Kjemikaliets navn Revisjonsdato 02.11.2007 Produsent, importør Internett Norsk Kontorservice Molde as Fabrikkveien 13 6415

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket. Dynabeads Protein G, 50 ml

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket. Dynabeads Protein G, 50 ml Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Identifikasjon av stoffet eller preparatet Produktnavn Dynabeads Protein G, 50 ml Identifikasjon av selskapet/foretaket

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Heydi Membrandetaljer (mansjetter etc.)

SIKKERHETSDATABLAD. Heydi Membrandetaljer (mansjetter etc.) Heydi Membrandetaljer (mansjetter etc.) Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Heydi Membrandetaljer (mansjetter etc.) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato

Detaljer

Dokumentnummer : 16-2843-7 Utarbeidet dato : 23.01.2002 Versjon : 1.00 Erstatter dato : --- Dokumentstatus : Utgitt Format : 5

Dokumentnummer : 16-2843-7 Utarbeidet dato : 23.01.2002 Versjon : 1.00 Erstatter dato : --- Dokumentstatus : Utgitt Format : 5 http://multimedia.mmm.com/mws/mediawebserver?ppppppjrlu1bkuja6qxxvxdoh9j0i7xpyuqp6wb 3M Norge A/S Postboks 100 2026 Skjetten Telefon: 63 84 75 00 Telefax: 63 84 17 88 ========================================================================

Detaljer

HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Scotte Patentfärg

HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Scotte Patentfärg HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Scotte Patentfärg Sist endret: 01.10.2007 Internt nr: Erstatter dato:22.02.2006 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN Scotte Patentfärg BRUKSOMRÅDE

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR LEVERANDØR

BRUKSANVISNING FOR LEVERANDØR 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/PREPARATET OG AV VIRKSOMHETEN HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Smøremiddel Nasjonal importør Virksomhet Cycle Service Nordic ApS Adresse Datavej 12 Postnr. / sted 5220 Odense SØ Land

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 SIKKERHETSDATABLAD Revisjonsdato 05.07.2010 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Produktinformasjon Bruk av stoffet/stoffblandingen Kosmetisk råmateriale Foretaket: Merck

Detaljer

Innhold. Hva er en velutdannet yrkeshygieniker? og hvor er det bruk for sånne? Utdanning av yrkeshygienikere Oppgaver roller for en yrkeshygieniker

Innhold. Hva er en velutdannet yrkeshygieniker? og hvor er det bruk for sånne? Utdanning av yrkeshygienikere Oppgaver roller for en yrkeshygieniker Innhold Hva er en velutdannet yrkeshygieniker og hvor er det bruk for sånne? Hva er en velutdannet yrkeshygieniker? Utdanning av yrkeshygienikere Oppgaver roller for en yrkeshygieniker eller Moelv, Trondheim

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD DESINFECT 44. Miljøskadelig. Giftig for vannlevende organismer: kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet.

SIKKERHETSDATABLAD DESINFECT 44. Miljøskadelig. Giftig for vannlevende organismer: kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. no 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET: Produktnavn: Leverandør: ITW ApS Platinvej 21 6000 Kolding Telefon: +45 76 34 84 00 Telefaks: +45 75 50 43 70 Ansvarlig for sikkerhedsdatablad

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Polix XT

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Polix XT HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD Polix XT 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn: Anvendelse: Polix XT Vannbehandlingsmiddel til industriel brug Produsent/Importør: Ecolab a.s

Detaljer

Kjemikaliedagene 2015. OELs grenseverdier; oppklarende innlegg. Elizabeth Ravn

Kjemikaliedagene 2015. OELs grenseverdier; oppklarende innlegg. Elizabeth Ravn OELs grenseverdier; oppklarende innlegg Elizabeth Ravn OELs grenseverdier; oppklarende innlegg Administrative normer Tiltaksverdier Grenseverdier Status i dag EUs grenseverdiarbeid Ofte spurte spørsmål:

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Veloucid

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Veloucid Veloucid Utarbeidet dato.: 08092003 HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD Veloucid 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn: Anvendelse: Veloucid Jurpleiemiddel Produsent/Importør:

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Sida: 1 CELITE 545 Utfärdat: 08-05-12 Version:082R 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA

SIKKERHETSDATABLAD Sida: 1 CELITE 545 Utfärdat: 08-05-12 Version:082R 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Sida: 1 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Produsent / Importør: Kjemikaliets navn: Celite 545 Processing Norge A/S Vandugveien 20 Kjemisk navn: Celite 545 1850 Mysen Tel: 40006841 Kjemikaliets

Detaljer

Forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer

Forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer Forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer Hjemmel: Fastsatt av Direktoratet for arbeidstilsynet og Direktoratet for brann- og elsikkerhet 30. juni 2003 med hjemmel i lov av 4. februar

Detaljer