STRENGERE KRAV FOR BANKENE HVA ER KONSEKVENSENE?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STRENGERE KRAV FOR BANKENE HVA ER KONSEKVENSENE?"

Transkript

1 STRENGERE KRAV FOR BANKENE HVA ER KONSEKVENSENE? Knutepunkt Wien adm. direktør Idar Kreutzer Finans Norge Wien, 16. oktober 2013

2 USA, Europa og Kina USA Veksten har fått fotfeste Fortsatt svært stimulerende pengepolitikk, men finanspolitisk usikkerhet Tegn til bedring i boligmarkedet Eurosonen Kina Bunnen nådd? Bedret konkurranseevne i sør og reduserte underskudd på driftsbalansen Fortsatt store ubalanser og høy arbeidsledighet Svak vekst i i-landene påvirker også Kina Rebalansering av økonomien Reduserer sannsynligheten for hard landing

3 Dempet aktivitet og svakere utsikter for norsk økonomi Arbeidsledigheten har økt noe Lavere forventet produksjonsvekst i enkelte næringer Svakere prisutvikling i boligmarkedet, lavere gjeldsvekst Privat forbruk utvikler seg svakt Norges Bank anslår at aktiviteten i økonomien blir lavere enn normalnivået fremover Kilde: Norges Bank, Pengepolitisk rapport 3/

4 Hva driver boligprisene? Inntektsvekst ser ut til å kunne forklare mye 700 Nominell og reell boligpris = Nominell boligpris Deflatert med KPI Deflatert med disponibel inntekt Kilde: EFF, Finn.no, Eiendomsverdi og Statistisk sentralbyrå

5 Hva driver inntektsveksten? Underliggende makrovariable forklarer mye, men de kan snu! Bytteforholdet mot utlandet. 2000= Q1-2012Q4 Husholdningenes gjeldsbelastning. Gjeld som andel av disponibel inntekt, %. 1990Q1-2012Q4 250, Eksportpriser/ Importpriser 1990:01: :01: :01: :01: :01: :01: :01: :01: :01: :01: :01: :01: :01: :01: :01: :01: :01: :01: :01: :01: :01: :01: :01:00 Percent 200,00 150,00 100,00 50,00 0,00 Husholdningenes gjeld/ disp. inntekt Kilde: Reuters EcoWin Kilde: Norges Bank Høy oljepris Lønnsvekst Boligprisvekst Økt gjeldsbelastning

6 Næringseiendom 200,00 Realpriser på næringseiendom.* 1998=100. Q Q Årlig vekst i leiepriser i investeringseiendom. Prosent 180,00 160,00 140,00 120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0, Kilde: Norges Bank *salgpriser på kontorlokaler i Oslo, deflatert med BNP-deflatoren (Fastlands-BNP) Kilde: Norges Bank

7 Myndighetenes bekymring 250,00 200,00 Husholdningenes gjeldsbelastning*. Prosent. Q1988-Q42012 Markert vekst i samlet gjeldsbelastning 2000: 125 prosent 2012: 200 prosent 150,00 100,00 50,00 0, *Lånegjeld i husholdningene som andel av disponibel inntekt Kilde: Norges Bank Gjeld 2 ganger disponibel inntekt ( 1,3 ganger bruttoinntekt). Ikke veldig høyt for gjennomsnittshusholdningen. Bekymringen knytter seg til høy gjeldsbelastning i en del husholdningsgrupper

8 Løsningen er å begrense kreditt? Norske myndigheter har strammet inn krav til boliglånskundenes egenkapital, har vedtatt førtidig innføring av strengere kapitalkrav, har bebudet førtidig innføring av likviditetskrav, vurderer økte egenkapitalkrav for bankenes boligutlån og vurderer begrensninger på bankenes mulighet til å finansiere boliglån med OMF Ut fra hensynet til finansiell stabilitet er det gode grunner til å styrke kapitalkrav for banker og innføre de nye kapital- og likviditetskravene fra EU og Baselkomiteen raskere enn tidplanen i Basel III og i EU-kommisjonens forslag til regler

9 Strengere kapitalkrav i Norge 20 Prosent. Opptrapping frem til 1. juli ,5 VI 2,5 1,0 VI V 2,5 2,0 VI V Maksimal motsyklisk buffer Systemviktighetsbuffer ,0 3,0 3,0 3,0 IV IV IV IV 2,5 2,5 2,5 2,5 III III III III Systemrisikobuffer Bevaringsbuffer 6 4 4,6 II 3,5 3,5 3,5 3,5 II II II II Annen ansvarlig kapital 2 0 3,4 I Tidligere minstekrav 4,5 4,5 4,5 4,5 I I I I Minstekrav til ren kjernekapital 1. juli juli juli juli 2016 Kilder: Finansdepartementet og Norges Bank

10 Krisehåndteringsdirektivet (RRD) Bail-in nytt verktøy ved avvikling av banker Formålet er å beskytte offentlige midler (skattebetalere) når banker får problemer Usikrede kreditorer kan bli utsatt for nedskrivning av gjeld og/eller konvertering til egenkapital Minimumskrav til kvalifiserte bail-in -forpliktelser Innskuddspreferanse (innskytere er de siste til å ta tap) Trolig store konsekvenser for prising av kapital Opprettelse av bankavviklingsfond Finansiert av landets banker (årlig avgift) Skal bidra med kapital når banker avvikles

11 Ny bankregulering - hva blir konsekvensene? Norsk banknæring er liten, solid og preget av mangfold! Nye rammevilkår Bankene som finansieringskilde for norsk næringsliv Internasjonal konkurranse og avhengighet av internasjonale kapitalmarkeder

12 Banknæringen i Norge er ikke stor 700 Bankkonsern. Totale eiendeler som andel av BNP. Prosent Kilder: Sveriges Riksbank, Finanstilsynet, SSB

13 Markedsstruktur Øvrige forretningsbanker 3 % Brutto utlån personmarked Norske banker*. Forvaltningskapital per bank og sektorgjennomsnitt**. NOK mill Terra-Gruppen 9 % Øvrige sparebanker 14 % DNB Bank 32 % SpareBank 1- alliansen 19 % Source:Norges Bank Filialer av utenlandske banker 10 % Datterbanker av utenlandske banker 13 % Kilde: Bankenes Sikringsfonds database *Norske banker og utenlandske datterbanker. Filialer av utenlandske banker ikke inkludert. **DNB Bank og Nordea Bank Norge er ikke inkludert i søylediagrammet, men inngår i sektorgjennomsnittet Per var FVK i DNB og Nordea NOK mrd.og 512 NOK mrd. (morbank)

14 Utlån fra banker og kredittforetak Kreditt til ulike næringer. Ukorrigerte nivåtall fra SSB. Millioner kroner M M M M M M M07 Alle næringer Tegn til nedbygging av lån til næringslivet M M M M07 Omsetning og drift av fast eiendom Utlånene til næringseiendom har flatet ut

15 Utlån fra banker og kredittforetak Kreditt til ulike næringer. Ukorrigerte nivåtall fra SSB. Millioner kroner M M M M07 Tjenesteyting Utenriks sjøfart og rørtransport og bygging av skip og båter Bygg og anleggsvirksom het M M M M07 Kraft og vannforsyning Jordbruk og skogbruk Fiske, fangst, fiskeoppdrett og klekkerier Transport og kommunikasjon Varehandel og reparasjon av motorvogn Industri og bergverksdrift Olje og gass Hotell og restaurant M M M M M M M M

16 Næringslivets syn på kredittilgang Tall fra NHOs økonomibarometer 3. kvartal 2013 Bidrar situasjonen i finansmarkedene/bankene til at din bedrift revurderer/utsetter investeringsprosjekter? Prosentandel som svarer ja Forretningsmessige tjenester Bygg og anlegg NHO total Reiseliv Samlet sett svarer 1 av 4 NHO-bedrifter ja Av reiselivsbedriftene svarer 1 av 3 ja 5 Industri 0 1. kv kv kv kv kv kv kv

17 Kredittskvis i Europas pereferi Kilde: Financial Times, 11.okt

18 Faktisk kredittvekst Tall fra Statistisk sentralbyrås K2-statistikk Tolvmånedersvekst i K2-kreditt til ikke-finansielle foretak, basert på ukorrigerte beholdningstall. Prosent Norske bedrifter låner stadig mer i verdipapirmarkedene M M M M M M08 Tilnærmet nullvekst i bankenes utlån til næringslivet Obligasjons- og sertifikatgjeld Banker og kredittforetak

19 Strengere krav slår ut i priser Bakgrunnen er å styrke bankens egenkapital, i tråd med signaler fra myndighetene om skjerpede rammevilkår for norske banker

20 Konsekvensene akseptert?

21 Noen forstår sammenhengene Det vil jo kunne dempe oppgangen i boligmarkedet og samtidig øke overskuddet - og gjøre det mulig å styrke egenkapitalen

22 Finansieringen av norsk næringsliv. Vi ser at Bankene melder at de har strammet inn på utlånspraksisen, særlig overfor næringseiendom Næringslivet melder om redusert kredittilgang Tall fra SSB viser ingen vekst i bankenes utlån til bedriftene, og nedbygging av eksponeringer overfor flere næringer Tilpasning til strengere kapitalkrav er bankenes hovedforklaring på lavere utlånskapasitet Bør kapitalkravene skjerpes mer enn det som allerede er varslet?

23 Ytterligere skjerpelser vil trolig komme motsyklisk kapitalbuffer Samlet kreditt til Fastlands-Norge som andel av BNP for Fastlands-Norge. Avvik fra trend. prosent 30,00 20,00 10,00 Nøkkelindikator for Norges Bank 30,00 20,00 10,00 øvre terskelverdi Forskjell på norske og internasjonale retningslinjer 0,00-10,00-20,00-30,00 Baselkomiteens anbefaling ,00-10,00-20,00-30,00 nedre terskelverdi Kan bety en ekstrakostnad for norske banker på mer enn 30 milliarder kroner! Kilde: Norges Bank, PPR 3/

24 Grunn til bekymring Kilde: Oliver Wyman rapport (2013)

25 The shape of things to come Noen spådommer 1 New competitive structures slow to emerge 2 Increasing role of non-banks in financing 3 Deleveraging likely to accelerate 4 Smooth withdrawal of public capital and funding 5 Improving returns and valuation 6 Utility banking increasingly attractive 7 Sharper operating models will emerge 8 Better customer service

26 Hovedutfordringer for europeiske banker i 2014 Banker står ovenfor tre hovedutfordringer i tiden fremover: Choosing between bond-like or an equity-like strategy Getting deleveraging and decoupling right Channeling investment

27 Nye rammevilkår Den store utfordringen As is frequently the case with financial regulation that follows a broad market collapse, the risk is that the new restrictions, while sensible on paper, would come too late and have adverse, unintended consequences. 1. mars

28 Takk for oppmerksomheten!

UTFORDRINGER FOR BANKENE

UTFORDRINGER FOR BANKENE UTFORDRINGER FOR BANKENE Kapitalkrav bremser Norge? Finans Norges seminar om kapitalkrav - 214 Adm. direktør Idar Kreutzer Internasjonal kapitalkravsreform Finansnæringen i Norge støtter den internasjonale

Detaljer

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover FiNANSIELle UTviklingstrekk Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover NOVEMBER 214 INNHOLD FINANSIELLE UTVIKLINGSTREKK 214 INNLEDNING OG VURDERINGER 3 KAPITTEL 1 KONJUNKTURER OG MARKEDER 5 Internasjonal

Detaljer

Finansiell stabilitet 1 12. mai

Finansiell stabilitet 1 12. mai Finansiell stabilitet 1 1 mai Norges Banks rapportserie nr. -1 Finansiell stabilitet 1/1 NORGES BANK FINANSIELL STABILITET 1/1 3 Norges Bank Oslo 1 Adresse: Bankplassen Post: Postboks 1179 Sentrum, 17

Detaljer

Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet. september. Norges Banks rapportserie nr. 3-2013

Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet. september. Norges Banks rapportserie nr. 3-2013 Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet september Norges Banks rapportserie nr. - Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet / Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen

Detaljer

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover FiNANSIELle UTviklingstrekk Tilstanden i finansmarkedet utsiktene framover NOVEMBER 2013 INNHOLD FINANSIELLE UTVIKLINGSTREKK 2013 OPPSUMMERING OG VURDERINGER 3 Økonomi verdipapirmarkeder 3 Risikofaktorer

Detaljer

Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET DESember Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

september Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

september Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET september Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

Juni. Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

Juni. Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Juni Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

Norges Bank Memo Nr. 1 2013. Kriterier for en god motsyklisk kapitalbuffer

Norges Bank Memo Nr. 1 2013. Kriterier for en god motsyklisk kapitalbuffer Norges Bank Memo Nr. 1 2013 Kriterier for en god motsyklisk kapitalbuffer Norges Bank Memo Nr. 1 2013 Norge Bank Adresse: Bankplassen 2 Post: Postboks 1179 Sentrum, 0107 Oslo Telefon: 22316000 Telefaks:

Detaljer

mars Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

mars Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET mars Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

Økonomisk overblikk 2/2014

Økonomisk overblikk 2/2014 Økonomisk overblikk 2/2014 Utsikter for 2014-2015 Økonomisk overblikk 2/2014 Utsikter for 2014 og 2015 Næringslivets Hovedorganisasjon Juni 2014 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250

Detaljer

Resultatrapport for finansinstitusjoner

Resultatrapport for finansinstitusjoner Resultatrapport for finansinstitusjoner 1. halvår 2014 Dato: 21.08.2014 SEKSJON/AVDELING: BAFO/ANRAP Hovedinntrykk Innhold INNHOLD 3 1 HOVEDINNTRYKK 4 2 MAKROØKONOMISK BAKGRUNN 6 NORSK ØKONOMI 6 3 NORSKE

Detaljer

Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017

Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017 Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017 Næringslivets Hovedorganisasjon Mars 2015 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250 Majorstuen 0303 Oslo Telefon: 23 08 80 00 www.nho.no Kontaktpersoner

Detaljer

Nr. 10 2013. Staff Memo. Finansiell stabilitet. Hvor høy bør risikovekten på norske boliglån være? Henrik Andersen

Nr. 10 2013. Staff Memo. Finansiell stabilitet. Hvor høy bør risikovekten på norske boliglån være? Henrik Andersen Nr. 10 2013 Staff Memo Finansiell stabilitet Hvor høy bør risikovekten på norske boliglån være? Henrik Andersen Staff Memos present reports and documentation written by staff members and affiliates of

Detaljer

Meld. St. 2 (2014 2015)

Meld. St. 2 (2014 2015) Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 4 Privat sektor: Internett: www.fagbokforlaget.no/offpub

Detaljer

Finansiering av næringseiendom - Finanstilsynets vurderinger

Finansiering av næringseiendom - Finanstilsynets vurderinger Finansiering av næringseiendom - Finanstilsynets vurderinger Foredrag på konferanse 30. november 2010, Oslo Finanstilsynsdirektør Bjørn Skogstad Aamo Hovedpunkter Noen lange linjer bankkrisen 1990 1993

Detaljer

EKSPORTEN I JANUAR 2012

EKSPORTEN I JANUAR 2012 JLR/ 15.2. 2012 Innovasjon Norge Kontaktperson: John L. Rogne EKSPORTEN I JANUAR 2012 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall MÅNEDSTALL Januar 2012 Verdiendring

Detaljer

Økonomiske perspektiver

Økonomiske perspektiver Tale av sentralbanksjef Øystein Olsen til s representantskap og inviterte gjester Torsdag 1. februar 15 Analyser og figurer er basert på informasjon fram til og med 11. februar 15 1. februar 15 En oljedrevet

Detaljer

Meld. St. 1 (2014 2015)

Meld. St. 1 (2014 2015) Opplysninger om abonnement, løssalg og pris får man hos: Fagbokforlaget Postboks 65, Postterminalen 5892 Bergen E-post: offpub@fagbokforlaget.no Telefon: 55 38 66 Faks: 55 38 66 1 www.fagbokforlaget.no/offpub

Detaljer

For høy eller lav LTV

For høy eller lav LTV UNIVERSITETET I STAVANGER For høy eller lav LTV Endring og konsekvenser ved verdifall Karoline Solheim Teigen 15.05.2013 1 Forord Denne masteroppgaven er skrevet som en avsluttende del av masterstudiet

Detaljer

Hvordan fastsetter bankene sine utlånsrenter?

Hvordan fastsetter bankene sine utlånsrenter? Hvordan fastsetter bankene sine utlånsrenter? Hvorfor blir ikke boliglånsrenten satt ned tilsvarende reduksjonen pengemarkedsrenten? Forklaringen er at bankenes finansiering også består av andre kilder

Detaljer

Høring - forslag til forskrift om krav til utlån med pant i bolig

Høring - forslag til forskrift om krav til utlån med pant i bolig Vedlegg 3 Utkast til høringsnotat Høring - forslag til forskrift om krav til utlån med pant i bolig 1. Innledning Etter en periode med høy gjeldsvekst og stigende boligpriser fastsatte Finanstilsynet i

Detaljer

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 2012 3. KVARTAL RAPPORT PR. 30.SEPTEMBER 2012 INNHOLD 1. Hovedpunkter i 3. kvartal 2012 3 2. Forvalters kommentar 4 3. Avkastning og kapitalforhold 4 4. Eiendomsporteføljen

Detaljer

Er det finansielle systemet stabilt?

Er det finansielle systemet stabilt? Er det finansielle systemet stabilt? Foredrag av sentralbanksjef Svein Gjedrem på Sparebankforeningens årsmøte 18. oktober 2001 i Haugesund Innledning Finansnæringens rolle i økonomien har økt de siste

Detaljer

Prop. 1 S Tillegg 1. Endring av Prop. 1 S (2013 2014) Statsbudsjettet 2014. Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) (2013 2014)

Prop. 1 S Tillegg 1. Endring av Prop. 1 S (2013 2014) Statsbudsjettet 2014. Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) (2013 2014) Prop. 1 S Tillegg 1 (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) For budsjettåret 2014 Endring av Prop. 1 S (2013 2014) Statsbudsjettet 2014 Prop. 1 S Tillegg 1 (2013 2014) Proposisjon

Detaljer

Gjennomføring av CRD IV i norsk regelverk

Gjennomføring av CRD IV i norsk regelverk Gjennomføring av CRD IV i norsk regelverk Høringsnotat og forskriftsforslag 24.01.2014 2 Finanstilsynet Innhold 1 Innledning 5 1.1 Bakgrunn 5 1.2 Strukturen på CRD IV 9 1.3 Gjennomføring i norsk rett 11

Detaljer

Den internasjonale finansuroen og virkningene for norsk finansvirksomhet. Bjørn Skogstad Aamo, Kredittilsynet CME, Handelshøyskolen BI, 13.

Den internasjonale finansuroen og virkningene for norsk finansvirksomhet. Bjørn Skogstad Aamo, Kredittilsynet CME, Handelshøyskolen BI, 13. Den internasjonale finansuroen og virkningene for norsk finansvirksomhet Bjørn Skogstad Aamo, Kredittilsynet CME, Handelshøyskolen BI, 13.mars 28 SJOKKERENDE VEKKERE Fallende boligpriser i USA ga økende

Detaljer

1 Hovedtall fra regnskapet for 2012 og sammenligningstall for de siste 4 år

1 Hovedtall fra regnskapet for 2012 og sammenligningstall for de siste 4 år 2012 ÅRSRAPPORT 2 Årsrapport 2012 - Rindal Sparebank INNHOLD Hovedtall fra regnskapet for 2012 og sammenligningstall for de siste 4 år... 3 Styrets årsmelding 2012... 4 Resultatregnskap... 12 Balanse...

Detaljer

Prisstigningsrapport nr. 11-2008

Prisstigningsrapport nr. 11-2008 OPAKs Prisstigningsrapport Prisstigningsrapport nr. 11-2008 side 2/14 Eiendomsmarkedet - leieprisutviklingen for kontorlokaler i oslo-området og i Norges største byer Leienivåene synker, og det er liten

Detaljer

OMF sett fra Finanstilsynet. Presentasjon i medlemsmøte for OMF-utstedere 20. januar 2015 ved Erik Lind Iversen, Finanstilsynet

OMF sett fra Finanstilsynet. Presentasjon i medlemsmøte for OMF-utstedere 20. januar 2015 ved Erik Lind Iversen, Finanstilsynet OMF sett fra Finanstilsynet Presentasjon i medlemsmøte for OMF-utstedere ved Erik Lind Iversen, Finanstilsynet Disposisjon 1. Forventninger til OMF 2. Risiko ved OMF 3. Om markedet og utviklingen 4. Utviklingstrekk

Detaljer