TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR FAUSKE KOMMUNE FOR PERIODEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR FAUSKE KOMMUNE FOR PERIODEN 2007-2010"

Transkript

1 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR FAUSKE KOMMUNE FOR PERIODEN MAI 2006

2 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Side 1. INNLEDNING 3 Andre instanser 1.1 Bakgrunn Bjørnars trafikkskole Presentasjon av Fauske kommune Fauske trafikkskole Dagens organisering av ts-arbeidet Pål Holen trafikkskole Plandokumentets status Saltens bilruter Planprosess Fauske ambulansetjeneste Fauske taxisentral VISJON OG MÅLSETTING Sulitjelma velforening Visjon for Fauske kommune Nes velforening, Valnesfj Hovedmål Heia velforening, Valnesfj Delmål Hagenes velforening Fauske Helsesportslag REG. OG ANALYSER Vatnan og Moen velforening Innledning Sanitetsforeninger Barn/ungdoms fysiske form Eldrerådet Politiregistrerte ulykker Nemnd for funk.hemmede Norges forsikringsforbund Lia helselag, Tortenli Ulykkesfrekvens og årsaksmønster Seksjonsleder helse SPØRREUNDERSØKELSE Innledning 10 Skoler: 5. OPPLÆRING/ 4.2 Fauske sentralskole 11 HOLDNINGSSKAPENDE Sulitjelma skole Opplæring i barnehagen Fauskeeidet skole Opplæring i grunnskolen Valnesfjord sentralskole Opplæring i videregående skole Vestmyra ungdomsskole Samarbeid med andre Finneid skole Hauan grendeskole Erikstad grendeskole TILTAKSPLAN Kosmo skole Innledning Plan trafikkopplæring/informasjon 38 Barnehager: 6.3 Tiltak Riks- og fylkesveger Kosmo barnehage Fartskontroller Sulitjelma barnehage Kortsiktige tiltak innen 1-4 år Vestmyra / Tiurveien barnehage Kortsiktige tiltak innen 4-10 år Lyngveien barnehage Finansieringsplan Valnesfjord barnehage Evaluering Lekeklubben barnehage 26 2

3 1. INNLEDNING 1.1 BAKGRUNN I februar 1996 vedtok Stortinget en interpellasjon der Stortinget ber regjeringen stimulere flere kommuner til å utarbeide handlingsplaner for trafikksikkerhet, blant annet ved å sette slike handlingsplaner som en forutsetning for å få midler til Aksjon skoleveg. Når Fauske kommune vinteren 2005/06 skulle rullere planen ble det bestemt å beholde hovedstrukturen i TS-plan TS-planen fra 2000 er i det etterfølgende oppdatert ved at utførte tiltak er fjernet og ved at nye momenter som er kommet inn via bl.a. Fauske Trafikkfaglige Forum er lagt til. 1.2 PRESENTASJON AV FAUSKE KOMMUNE Fauske kommune ligger omtrent midt i Nordland Fylke ca. 60 km øst for Bodø. Kommunen er et trafikk-knutepunkt for indre Salten. Kommunen har 3 større befolkningskonsentrasjoner; Fauske by, Straumsnes i Valnesfjord og Sulitjelma. Folketallet er ca Trafikkbildet i Fauske domineres av Europavei 6, Riksvei 80 (mot Bodø), riksveg 830 (til Sulitjelma) samt mange fylkesveger. Andelen kommunale veger er forholdsvis liten sammenliknet med de fleste andre kommuner i Nordland. Skoler og barnehager er i hovedsak konsentrert i og rundt befolkningssentrene. Unntak er Kosmo skole og barnehage i Øvre Valnesfjord. 1.3 DAGENS ORGANISERING AV TRAFIKKSIKKERHETS- ARBEIDET Trafikksikkerhetsarbeidet i kommunen var tidligere lagt til et politisk oppnevnt trafikksikkerhetsutvalg. Utvalget hadde en sekretær fra drift/teknisk. Dette utvalget ble under omorganiseringsprossessen i 1996 avviklet. Utvalget var på dette tidspunktet delvis ute av funksjon. I en mellomperiode har drift/teknisk behandlet innkomne trafikksikkerhetssaker enkeltvis og uten en fastlagt plan. Det er årlig sendt inn søknader om tilskudd fra Aksjon skoleveg etter innkomne søknader fra skoler, lag, foreninger etc. I 2004 ble Fauske Trafikkfaglige Forum dannet. Forumet består av faste representanter fra Statens vegvesen, Fauske kommune, politiet, skolene, en trafikkskole, et forsikringsselskap og NAF. FTF har jevnlige møter 4-5 ganger i året. 3

4 1.4 PLANDOKUMENTETS STATUS Fauske kommunestyre vedtok i sak 13/99 den 11. februar 1999 at arbeidet med trafikksikkerhetsplan for kommunen skulle utarbeides av en tverrsektorial arbeidsgruppe bestående av følgende personer: - Jan Harald Paulsen - pedagogisk konsulent (oppvekst/fritid) - Ruth Øines - barnehagekonsulent (oppvekst/fritid), barnas representant - Kristian Øse - rektor Fauske sentralskole (oppvekst/fritid) - Jorunn Medås - helsesøster (helse/sosial) - Frode Ramskjell (leder) - avdelingsingeniør (drift/teknisk) Fauske kommunes representant i FTF Jan Nystad og tidligere leder i arbeidsgruppe Frode Ramskjell har revidert planen. Ny revidert trafikksikkerhetplan skal behandles i FTF 31. mars PLANPROSESS / STATUS Siden forrige utgave av trafikksikkerhetsplan har Fauske kommune gjennomført følgende fysiske tiltak: Fauske kommune har i et 3-årig prosjekt anlagt nytt fortau langs hele Kirkeveien. Det er satt opp 7 gatelys ved busstopp i Tortenli Det er anlagt flere fartsdempere langs Øverveien i Sulitjelma Fauske kommune har i et 2-årig prosjekt anlagt nytt fortau langs hele Tareveien. Statens vegvesen har i samme periode gjennomført følgende prosjekter: Anlagt fortau langs E6 fra Jago til Sulitjelmakrysset på Finneid. Anlagt fortau langs E6 fra Løvgavlveien til Fauske Lysverk Anlegger i disse dager Miljøgate gjennom hele Fauske sentrum. 2.1 VISJON 2. VISJON OG MÅLSETTING I Fauske kommune skal ingen miste livet eller skades i trafikkulykker. Fauske kommune skal framstå som en kommune hvor innbyggerne trygt kan ferdes som gående, syklende eller kjørende trafikanter. 2.2 HOVEDMÅL Fauske kommune skal i 4-årsperioden arbeide for å redusere antall personskadeulykker i samsvar med Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalgs målsetning. Fauske kommune skal ha en samordnet planlegging og utvikling av en trafikksikkerhetskultur i alle beslutningsnivåer og sektorer, slik at: 4

5 det blir nedgang i antall ulykker som fører til dødsfall, sykehusinnleggelser og legebehandling. befolkningen stimuleres til økt fysisk aktivitet gjennom å benytte sykkel og sine ben 2.3 DELMÅL Fauske kommune skal arbeide for å endre risikoadferd generelt, og spesielt hos utsatte grupper i befolkningen (15-24 år og eldre) gjennom informasjon, opplæring og holdningsskapende arbeide, se kapittel 5. Fauske kommune skal generelt arbeide med følgende: - Godt sommer- og vintervedlikehold - Opparbeidelse av nye gang-/ sykkelveger, fortau og fotgjengeroverganger - Utvidelse av vegbelysning i tett bebygde områder - Sette fokus på fjerning av vegetasjon og andre sikthindre innenfor frisiktslinjer i vegkryss - Sette fokus på funksjonshemmedes framkommelighet i trafikken Skoleveien skal tilrettelegges slik at barn/elever i større grad kan gå/sykle til skole/ barnehage Gjennom skolen skal foresatte oppfordres til i mindre grad å kjøre barna til skole/barnehage 3. REGISTRERINGER OG ANALYSE 3.1 INNLEDNING I Nordland Fylkeskommunes handlingsplan for trafikksikkerhet er gjennomsnittlig antall drepte og skadde beregnet til ca. 10 pr innbygger. Fauske kommune ligger like under gjennomsnittet av kommunene i Nordland (ca. 9 pr innbygger). Transportøkonomisk Institutt, TØI har beregnet de samfunnsøkonomiske kostnadene ved alvorlige trafikkulykker til ca. 2,5 mill. pr. ulykke. På landsbasis er dette grovt beregnet til ca. 25 milliarder kroner. I tillegg kommer den sorg, savn og lidelse som trafikkulykkene fører med seg. Dette sier litt om at investeringer i trafikksikkerhet kan være meget vel anvendte penger. 3.2 BARN/UNGDOMS FYSISKE FORM Utførte undersøkelser blant barn/ungdom viser følgende hovedtrekk: Barn/ungdom i Norge er mindre fysisk aktive enn tidligere (Sosial- og helsedepartementet 1997) Barn bruker mer av fritiden inne (ca. 3 timer daglig) til fjernsyn, video, data, lesing av tegneserier (Sosial- og helsedepartementet 1997) 5

6 Stadig mer av barn og unges oppveksttid tilbringes på offentlige institusjoner. Skolestart for 6-åringer og innføring av skolefritidsordning har forsterket denne utviklingen (NOSEB 1997) Barn i skolealder har svakere grov- og finmotoriske ferdigheter enn tidligere Tester på sesjon for vernepliktige viser en markant tilbakegang på den fysiske standard Undersøkelsene viser at denne utviklingen blant barn og unge bør snus, og at tilrettelegging av en trygg skoleveg bør være et (av flere) virkemidler. 3.3 POLITIREGISTRERTE ULYKKER I perioden viser statistikken at skadde/drepte i Fauske kommune har vist en varierende tendens i denne perioden. Ulykkestyper i Fauske har en stor over-representasjon av utforkjøringer og møteulykker. Aldersfordelingen viser at aldersgruppen 5-14 år er lite representert i perioden, mens aldersgruppen er sterkt over-representert, før den fra år viser en synkende tendens jo eldre (og erfaren) trafikkantene blir. I perioden er ulykker med bil sterkt over-representert i forhold til Mc-, moped, sykkel og fotgjengerulykker. Nedenfor følger forskjellig statistikker for perioden basert på politiregistrerte ulykker: Skadde/drepte i Fauske kommune fordelt på aldersgrupper ukjent Lettere skadd. Alvorlig skadd. Meget alvorlig skadd. Drept. 6

7 Skadde/drepte i Fauske kommune fordelt på år Antall lettere skadde. Antall alvorlig skadde. Antall meget alv skadde. Antall drepte. Antall drepte / skadde. Skadde/drepte i Fauske kommune fordelt på vegtype % Europaveg Fylkesveg 52 % Kommunal veg Privatveg 2 % 7 % 1 % Riksveg Skadde/drepte i Fauske kommune fordelt på trafikkanttype Bilfører Bilpassasjer Person lett MC Person annen MC Person moped Person sykkel Fotgjenger Andre Lettere skadd. Alv. skadd. Meget alv. skadd. Drept. 7

8 Skadde/drepte i Fauske kommune fordelt på ulykkestyper Andre uhell Samme kjøreretning Møteulykker Kryssulykker Fotgjengerulykker Utforkjøringsulykker Antall lettere skadde. Antall alvorlig skadde. Antall meget alv skadde. Antall drepte. Antall drepte / skadde. Dersom man sammenligner ulykkesfordeling i forrige periode ( ) med dagens tall (perioden ) ser en følgende: Antall drepte/ skadde varierer fra år til år, men holder seg i snitt på samme nivå. Aldersfordelingen viser fortsatt en overvekt i aldersgruppen år Skadde/ drepte på kommunale og private veger viser en betydelig nedgang fra 21 % til 9 % Skadde/ drepte på Europa-, riks- og fylkesveier viser en betydelig økning fra 79 % til 91 % Skadde/ drepte er fortsatt i første rekke bilførere og bilpassasjerer Møteulykker og utforkjøringer dominerer fortsatt ulykkestypene Man skal være forsiktig å trekke konklusjoner ut av statistikk, men den betydelige økningen i ulykker i første rekke på Rv80 og Europaveg 6 bør vektlegges. 3.4 ANMELDTE SKADER FRA NORGES FORSIKRINGSFORBUND Politiregistrerte ulykker dekker i stor grad større ulykker hvor kjøretøy er involvert, men rapporteringsgraden synker kraftig når gående/ syklende er involvert. F.eks. regnes det med at kun 1 % av sykkelvelt blir innrapportert/ registrert. For å gjøre bildet mer komplett tar vi her med statistikkmateriale fra forsikringsselskaper. Norges Forsikringsforbund utgir årlig en oversikt over samlet antall trafikkskader i hver kommune. Vi tar her for oss året 1997 i Fauske kommune. 8

9 Trafikkulykker fordelt på kjøretøygruppe: 88 % av trafikkskadene er personbilulykker, 8 % er lastebilulykker. Det er ikke registrert buss-, moped eller ulykker med lett motorsykkel. Ulykker med tung motorsykkel utgjør knapt 1 %. Trafikkulykker fordeler seg på følgende ulykkesarter: Ulykke- /uhellstype: Pros. Antall Ulykke- /uhellstype: Pros. Ant. Eneulykke 18 % 106 Møtende kjøreretn. i kryss 1,5% 8 Påkjøring bakfra 16 % 95 Påkjøring av fotgj./syklist 1,3% 7 Rygging 14 % 80 Parallell kjøreretning i kryss 0% 2 Påkjørt parkert kjøretøy 12 % 72 Annen ulykkestype 8,4% 49 Kryssende kjøreretn. i kryss 11 % 64 Ukjent 3,8% 22 Møting 11 % 62 Forbikjøring 3 % 17 Nytt registreringssystem for trafikkskader/ drepte Statens vegvesen har de senere år innført et nytt registreringssystem av trafikkulykker med personskader/drepte. Systemet bygges opp slik at man på en enkel måte kan få oversikt over hvilke ulykker som skjer og ikke minst hvor ulykkene skjer. Systemet bør i utstrakt grad kunne benyttes ved senere revisjoner av denne planen. 3.5 METODE FOR DOKUMENTASJON AV ULYKKESFREKVENS OG ÅRSAKSMØNSTER For å kunne arbeide målrettet med forebygging av ulykker i trafikken er det ønskelig med godt bakgrunnsmateriale, dvs statistikk som viser hvor, når og hvordan ulykker skjer. Harstad kommune (sykehus) har registrert trafikkulykker over en 10-årsperiode. Arbeidsgruppa har søkt informasjon fra dem om hvordan dette arbeidet har vært lagt opp. Etter det materiale vi har fått oversendt, kan det se ut som de har en modell som også kan brukes i Fauske kommune, men det vil kreve litt tilrettelegging, og at det avsettes ressurser til å bearbeide de data som blir innhentet. I forhold til kommunen og dens prioriteringer i trafikkspørsmål vil slikt statistikkmateriale være veldig nyttig. Materialet kan også benyttes av skoler, barnehager, nærmiljøutvalg, Statens vegvesen, lensmannen og andre som arbeider med trafikksikkerhet. 9

10 4. SPØRREUNDERSØKELSER Fauske kommune - trafikksikkerhetsplan 4.1 INNLEDNING For å få en bredest mulig representasjon på hvordan trafikksituasjonen er rundt om i kommunen, valgte arbeidsgruppen i 1999/ 2000 å sende ut spørreskjemaer til alle elever og alle foreldre ved samtlige skoler og barnehager i kommunen. Alle rektorer ved de samme skolene og styrerne ved de samme barnehagene fikk et eget skjema. De barnehagene som ikke har besvart, kan tolkes som at de er fornøyd med forholdene rundt barnehagene. I tillegg ble det utarbeidet egne skjemaer som er utsendt til busselskaper, drosjer, trafikkskoler, ambulanser, eldreråd, sanitetsforeninger og Nemnd for funksjonshemmede. For å bearbeide disse besvarelsene vurderte arbeidsgruppa å benytte andre instanser (skoleelever, Høyskolen i Bodø el.likn.), men for å beholde kunnskapen disse besvarelsene gir, valgte vi å fordele arbeidene i gruppa. Dette ble et interessant, men tidkrevende arbeid for alle i gruppa. Totalt sett har vi mottatt besvarelser fra ca. 50 % av elevene/ foreldrene. Dette må vi anse som meget bra, og vi må her benytte anledningen til å takke alle som har sendt inn svarskjema. Besvarelsene, sammen med innspill fra nevnte instanser, mener vi gir et rimelig fullstendig bilde av trafikksituasjonen rundt om i kommunen. Sammendragene av skjemaene er sendt tilbake til skolene / barnehagene, hvor disse eventuelt kan nyttiggjøre seg besvarelsene i skolesammenheng. På de neste sidene følger et sammendrag fra besvarelsene. For å begrense informasjonsmengden i plandokumentet, har arbeidsgruppa valgt å utelate store deler av sammendragene. Under hver instans er det satt opp en tabell over trafikkfarlige områder innenfor de enkelte kretser. De enkelte tiltak er satt opp i 2 forskjellige prioriteringsgrupper som følger: Pri.gr. A: Pri.gr. B: Tiltak som bør gjennomføres i løpet av 1-4 år. Tiltak som bør gjennomføres i løpet av 5-10 år. Tidligere søknader fra skoler, barnehager, lag og foreninger på tilskudd fra Aksjon skoleveg, er også medtatt under tiltak ved de enkelte instanser. Tiltak foreslått av busselskaper, eldreråd, sanitetsforeninger osv. er likeledes til en viss grad prioritert som overfor. Prioriteringer mm. er oppgradert under revisjon av planen i 2005/06. Revidert trafikksikkerhetsplan er oversendt alle skoler med ønske om nye innspill. I det videre er utførte tiltak markert gult/ skravert grått. 10

11 4.2 FAUSKE SENTRALSKOLE SKOLER Totalt elevantall: 302 Svarprosent: 70% (212 svar) Elevkrets: Sentrum, Hauan, Erikstad Elever og foreldre beskriver følgende trafikkfarlige områder (antall elever + foreldre i parentes): 1. Kirkeveien (30+34): Nytt fortau langs hele Kirkeveien anlagt i 1999/2000/ Kryss Eiaveien/E6/Kirkeveien (Nico-krysset) (26+12): Problem: uoversiktlig (9), stor trafikk (8), redd (3), fart (3) Etter at kryss Kirkeveien/E6 ble omarbeidet i 2001 samt at innkjøring til Fauskehøgda ble stengt i samme krysset er området blitt noe sikrere. Bilde 3: Nico-krysset sett mot Søbbesva Bilde 4: Nico-krysset sett mot Fauske 11

12 Kart 1: Kartutsnitt Kirkeveien fra Fauske stadion til Nico-krysset 3. Gymnasveien (15+22): Nytt fortau langs hele Gymnasveien anlagt i Kryss Kirkeveien/Gymnasveien (15+8) Ok, etter at nytt fortau er anlagt. 5. Kryss Balmigate/E6 (14+24): Problem: ingen gangbru (4), uoversiktlig (5) Forslag tiltak: lysregulering (9+13), gangbru (4+9) 6. Rognveien Hauan (langbakken) (9+9): Problem: mange kryss, uoversiktlig, stor biltrafikk (9) Forslag tiltak: Forkjørsvei Rognveien, bedre oversikt (7+7) 7. Nyveien (8+5): Problem: høy fart (6), uoversiktlig (5) Forslag tiltak: Fartsdempere, gangfelt, fartskontroll 8. Kryss R80/Kirkeveien (3+11): Problem: Uoversiktlig Forslag tiltak: Lysregulering (2+7), gangbru (1+3) 12

13 Kart. 2: Utsnitt R80 fra Fauske kirke til Tareveien på Stranda 9. Bodøveien (R80) (2+5): Problem: Farlige gangfelt Forslag tiltak: Gangbru, lysregulering Bilde 7: Kryss R80 / Kirkeveien sett mot Fauske Bilde 8: Kryss R80 / Eriksbakkveien sett mot Bodø 10. Kryssing av Jernbanegata fra Leitebakken (2+2): Ok, etter at gangfelt ble etablert i Rektors kommentar: Rektor ved Fauske sentralskole er ikke fornøyd med trafikken på skolens område. Trafikkproblemene består i at det er alt for mye trafikk i skoleområdet både i skoletid og utover skoletid. Utførte tiltak: Etter et avklaringsmøte med involverte parter sommeren 1999 er det nå gjennomført en helhetlig stengning av hele skoleområdet for all trafikk som beskrevet i rektors kommentar 13

14 Konklusjon Fauske sentralskole Fauske sentralskole er den skolen som vi har mottatt flest besvarelser både fra elever og foreldre. Disse har pekt på en rekke problemområder på skoleveien til elevene. Ut fra besvarelsene kan vi se at det største trafikkproblemet i sentralskoleområdet er at det tidligere ikke var fortau langs Kirkeveien. Ferdigstillelse av nytt fortau i 2001 har forbedret de trafikale forholdene i Kirkeveien betydelig. Fauske kommunestyre har nå vedtatt å bygge ny sentralskole ved dagens ungdomsskole på Vestmyra. Dette fører ikke til noen stor endring av trafikkbilde i området. I forbindelse med Miljøgata gjennom sentrum vil nedre 3-del av Nyveien bli omlagt høsten Det vil også bli anlagt fortau på denne strekningen. Det søkes om å få anlagt fortau langs hele Nyveien i nærmeste framtid. Ut fra spørreundersøkelsen og innspill de senere år bør følgende prosjekter prioriteres: Tiltak Fauske sentralskole Pri.gr. Ansvar Ca. kostnad Opparbeidelse av fortau langs Kirkeveien Fauske kommune Ferdig Trafikksikker kryssing av E6 ved Nico og Balmigt. A Statens vegvesen - Trafikksikker kryssing av R80 fra/til Stranda/Erikstad A Statens vegvesen - Opparbeidelse av fortau langs Gymnasveien Fauske kommune Ferdig Fortau langs Nyveien A Fauske kommune ,- Omgjøring av Rognveien, Hauan til forkjørsveg* B Fauske kommune - *Fordeler og ulemper bør vurderes nærmere. Tiltaket kan føre til generelt høyere fart på denne veien og derved flere ulykker. Ingen elever/foreldre tilknyttet Hauan grendeskole prioriterer dette høyt 4.3 SULITJELMA SKOLE Totalt elevantall: 94 Svarprosent: 55% (52 svar) Elevkrets: Sulitjelma m/ omegn Elevene ved Sulitjelma skole har vært inne på svært få områder som de anser som trafikkfarlige. 1. Øvervegen Glastunes - Sandnes (4): Problem: Stor fart, smal veg Forslag tiltak: Politikontroller, utbedring veg Rektors kommentar: Rektor ved Sulitjelma skole etterlyser et innkjøring forbudt-skilt til skoleområdet. Trafikksikkerhetsprosjekt 14

15 Fauske kommune har mottatt søknad fra Sulitjelma Velforening med ønske om etablering av fartsdumper langs Øverveien i Furulund, Glastunes, Charlotta og ved sentralskola. Dette ble gjennomført i 2002, og har medført generelt noe lavere fart i disse områdene. Konklusjon Sulitjelma skole Ut fra spørreundersøkelsen kan man få inntrykk av at det meste er vel og bra i Sulitjelma, men det er kjent fra media at flere er opptatt av at Øverveien er til dels farlig som skoleveg for elevene ved Sulitjelma skole. Gjennom arbeidene med revisjon av kommuneplanens arealdel ble det i 2003 vedtatt at det skulle anlegges forbindelsesveg mellom Øverveien og RV830. Bakgrunnen er et ønske om å stenge Øverveien ved Karelen hvor veien smales inn til kun ett kjørefelt uten fortau. Det foreslås en snarlig bygging av vegen, slik at Øverveien kan stenges for biltrafikk her. Følgende punkter er utført/ bør følges opp: Tiltak Sulitjelma skole: Pri.gr. Ansvar: Ca. kostnad Opparbeidelse av fartsdempere mm Furulund Fauske kommune Ferdig Forbindelsesveg ved Karelen, Charlotta A Fauske kommune ,- 4.4 FAUSKEEIDET SKOLE Fauskeeidet skole er nedlagt. 4.5 VALNESFJORD SENTRALSKOLE Totalt elevantall: 203 Svarprosent: 48% (97 svar) Elevkrets: Valnesfjord fra Venset til Fridal / Nordvik En stor del av det som påpekes av elevene gjelder opparbeidelse av gang-/ sykkelveger og/eller nedsatt fart langs riksvei 80. Følgende strekninger nevnes her (antall elever + foreldre i parentes): 1. Ankjellsvingen - Valnesfjord kirke (10+11) 2. Venset (8+7) 3. Furnesveien (3+9) 4. Nordvik - Straumsnes (5+5) 5. RV80 v/ Nes (5+4) 15

16 Bilde 11: R80 sett fra sørvest mot kirka Bilde 12: Kryss R80/ Fylkesveg 530 sett mot Fauske Kart 4: Kartutsnitt over Strømsnesområdet 6. Kryssing av R80 ved butikk/kiosk (7): Problem: Mangler gatelys, lysregulering Forslag tiltak: Sette opp gatelys/ lysreg. 7. Bakke opp til Furnesfeltet (4) Problem: Buss-stopp mangler, glatt Forslag til tiltak: Anlegge buss-stopp, grusing Rektors kommentarer Rektor er ikke fornøyd med dagens situasjon, men regner med at forholdene vil bli bra etter at 4. utbyggingstrinn på skolen er ferdig. 16

17 Det er det siste året kommet et sterkt ønske om å anlegge en gang-/ sykkelveg fra Valnesfjord sentralskole og til Rv 80. Dette pga mye bil- og gangtrafikk i dette området ved skolestart og skoleslutt. Det foreslås å prioritere dette tiltaket. Konklusjon Valnesfjord sentralskole Flere er også vært inne på at fartsgrensen på Furnesveien er for høy. Fauske kommune har nå innført 30 km/t på denne strekningen. Etter bygging av nytt helse/ sosialsenter og signaler i undersøkelsen har Fauske kommune bedt Statens vegvesen om å innføre nedsatt fart gjennom Strømsnes sentrum. Statens vegvesen har videre startet planarbeid for en omlegging av Riksvei 80 mellom Røvika og Nordvik. Dersom prosjektet blir gjennomført vil en stor del av gjennomgangstrafikken bli ledet utenom de mange tettsteder i Valnesfjord, noe for øvrig mange i området sterkt ønsker. Det siste året er det kommet sterke ønsker om å anlegge gang/sykkelveg mellom Valnesfjord sentralskole og RV80. På grunn av stor trafikkmengde foreslås tiltal prioritert. Tiltak Valnesfjord sentralskole: Pri.gr. Ansvar: Ca. kostnad Gang-/ sykkelveg Ankjellsvingen kirka A Statens vegvesen* - Kryssing av R80 ved butikk/kiosk Straumsnes A Statens vegvesen* - Veglys langs Fv530 fra jernbaneundergang til Berg A St.vegv./ Fylket - G/S-veg fra Valnesfjord sentralskole og til Rv80 A Fauske kommune ,- Gang/ sykkelveg Venset B Statens vegvesen* - Veglys i området Nes B St.vegv./ Fylket ,- Gang/sykkelveg langs Furnesveien B Fauske kommune - *Dersom omlegging av R80 ikke blir gjennomført. 4.6 VESTMYRA UNGDOMSSKOLE Totalt elevantall: 269 Svarprosent: 34% (92 svar) Elevkrets: Hele sentrumsområdet Både elever og elevenes foreldre ved Vestmyra ungdomsskole har påpekt mange trafikkfarlige områder. Følgende områder / strekninger er påpekt (antall elever + foreldre i parentes): 1. Kryss Eiaveien/E6/Kirkeveien (9+12): Problem: Mye trafikk, lite oversikt 2. Kirkeveien (5+9): Problem: Mangler fortau 3. Kryss Balmigata/E6 (2+12): Problem: Uoversiktlig 4. Rognveien Hauan (5+4): Problem: Uoversiktlige kryss 5. Kryss R80/Kirkeveien (0+4): Problem: Uoversiktlig 6. Gymnasveien (3+0): Problem: Høy hastighet 17

18 Konklusjon Vestmyra ungdomsskole Elever og foreldre ved Vestmyra ungdomsskole har i store trekk vært inne på de samme problemer som elever/foreldre ved Fauske sentralskole. Et tiltak som kom fram og som kan begrense en del av problemene betraktelig, er å lede skolebussene for eksempel til idrettshallen. Tiltak foreslås utsatt i påvente av ny sentralskole. Tiltak Vestmyra ungdomsskole: Pri.gr. Ansvar: Ca. kostnad Trafikksikker kryssing av E6 v/ Nico og Balmigt. A Statens vegvesen - Opparbeidelse av fortau langs Kirkeveien Fauske kommune Ferdig Trafikksikker kryssing av R80 fra/til Stranda/Erikstad A Statens vegvesen - Opparbeidelse av fortau langs Gymnasveien Fauske kommune Ferdig Omgjøring av Rognveien, Hauan til forkjørsveg* B Fauske kommune ,- *Fordeler og ulemper bør vurderes nærmere. Tiltaket kan føre til generelt høyere fart på denne veien og derved flere ulykker. Ingen elever/foreldre tilknyttet Hauan grendeskole prioriterer dette høyt. 4.7 FINNEID SKOLE Totalt elevantall: 148 Svarprosent: 35% (52 svar) Elevkrets: Finneid, Vatnbygd, Leivset Elever og foreldre ved Finneid skole har påpekt mange områder som de anser som trafikkfarlige. Følgende områder/ strekninger nevnes her (antall elever + foreldre i parentes): 1. Finneid bru- Suliskrysset (4+11): Statens vegvesen anla i 2005 nytt fortau på strekningen mellom Jago og Suliskrysset. 2. Leivset-krysset - E6 (4): Problem: Uoversiktlig, stor fart Forslag tiltak: Bro over veien. Nedsatt hastighet. Bilde 15: Leivset-krysset sett mot Rognan Kart 6: Kartutsnitt Øvre Leivset 18

19 3. Leivset til Finneid (3+5): Problem: stor trafikk Forslag tiltak: gang/ sykkelvei 4. Kryssing av E6 ved Suliskrysset på Finneid (3+2): Problem: stor trafikk, høy hastighet Forslag tiltak: Undergang. 5. Vatnbygdveien fra Suliskryss til Liaveien (2+3): Problem: Uoversiktlige svinger, ikke fortau. Forslag tiltak: Gang/ sykkelvei 6. Sti fra Kleiva til skolen (2+1): Forslag tiltak: Rydde skog, rekkverk Konklusjon Finneid skole: Etter at nytt fortau er anlagt mellom Jago og Suliskrysset er det neste bekymringsfulle området selve krysset E6 - Leivset, og ellers at det mangler gang/ sykkelvei fra Leivset til Finneid og langs Vatnbygdveien fra Suliskrysset til Liaveien. Tiltak Finneid skole: Pri.gr. Ansvar: Ca. kostnad Gang/sykkelveg Jago Suliskrysset A Statens vegvesen Ferdig Omarbeiding Leivsetkrysset A Statens vegvesen - Under-/ overgang E6 ved Suliskrysset på Finneid A Statens vegvesen - G/s-veg langs R830 fra Suliskrysset til Liaveien B Statens vegvesen - Opparbeidelse sti fra Kleiva og til skola* B Fauske kommune - *Må ses i sammenheng med evt. ny veg/ sti mellom Hauan og Finneid. 4.8 HAUAN GRENDESKOLE: Totalt elevantall: 102 Svarprosent: 37% (38 svar) Elevkrets: Øvre og nedre Hauan Selv om mange synes de har en trygg skolevei, er det påpekt noen områder der de ønsker forandring. 1. Rognveien - Hauan (Langbakken) (2+2): Problem: stor fart(1) glatt(1). Forslag tiltak: strø oftere, nedsatt fart. 2. Grendevegen mot skola (1+2): Problem: ofte isete og glatt. Forslag tiltak: gang/ sykkelvei, oftere strøing 3. Kryss Rognveien - Heggvn (1+2): Forslag tiltak: Fotgjengerovergang og senket hastighet. 19

20 Av andre farlige trafikkforhold utenom skoleveien, oppgir foreldrene følgende punkter: Kirkeveien (11): Problem: smal vei, mye trafikk. Krysset E6 - Balmigata (8): Problem: Stor trafikk, uoversiktlig. Kart 7: Kartutsnitt Hauan boligområde Kommentarer: Forkjørsveg i Rognveien Hauan har både positive og negative sider. Etter kontakt med Statens vegvesen vil de ikke anbefale dette av erfaring fra tilsvarende områder. Den største negative siden er at farten på bilene som regel er større på en forkjørsveg. Andre tiltak som kan være vel så bra er godt vintervedlikehold på vegene i hele området. Sommerstid er det viktig at politiet ofte utfører fartskontroller. Konklusjon Hauan grendeskole Hauan grendeskole peker seg ut som en skole der forholdsvis mange barn og foreldre er fornøyde med trafikkforholdene i nærområdene. Men, selv om mange foreldre føler at barna har trygg skolevei, har allikevel området en strekning som skaper bekymring hos mange; Rognveien med tilstøtende veier. Både sykler og biler har ofte for stor fart her. Tiltak Hauan grendeskole: Pri.gr. Ansvar: Ca. kostnad Opparbeidelse av fortau langs Kirkeveien Fauske kommune Ferdig Trafikksikker kryssing av E6 v/ Nico og Balmigt. A Statens vegvesen - Fartskontroller Rognveien mm. A Politiet - Gang/sykkelveg og bedre belysning Grendeveien B Fauske kommune ,- 20

21 4.9 ERIKSTAD GRENDESKOLE Totalt elevantall: 67 Svarprosent: 42% (28 svar) Elevkrets: Erikstad, Stranda Elever og foreldre ved Erikstad grendeskole har oppgitt følgende områder/ strekninger som oppleves som trafikkfarlige (antall elever + foreldre i parentes): 1. Kryssing av R80 (9+6): Problem: stor fart (4), stor trafikk (4), uoversiktlig (4) Forslag tiltak: lysregulering (5), over-/undergang (3) 2. Erikstadveien (3+2): Problem: høy fart (2), mangler g/s-veg (2) Forslag tiltak: gang-/ sykkelveg (3) Bilde 16: Erikstadveien sett fra Tømmerdal Kart 8: Kartutsnitt Erikstad 21

22 3. Tareveien (2+3): Fortau mellom RV80 og Erikstad Grendeskole er anlagt i 2004 / Stranda - Klungset (1): Problem: mangler fortau og gatelys (1) Forslag tiltak: etablering fortau, gatelys og nedsatt fart 5. Kryss R80 - Myrveien (3): Forslag tiltak: Over-/ undergang, lysregulering (2) Fauske kommune - trafikksikkerhetsplan Konklusjon Erikstad grendeskole Erikstad grendeskole ble kraftig ombygget / utvidet i 2003/04. Skola ligger skjermet mot gjennomgangstrafikk. Ut fra undersøkelsen kan vi slå fast at de trafikale forholdene i skolens nærområde er forholdsvis trygg. Undersøkelsen viser likevel at mange elever og foreldre som må krysse R80 er bekymret. Flere av gangfeltene over riksvei 80 på strekningen mellom Fauske kirke og Tareveien må betraktes som skumle. Fauske kommune har, etter henvendelse fra Statens vegvesen, prioritert prosjekter til Fylkesvegplan I formannskapsmøte 30/8-99 ble trafikksikkerhetstiltak på denne strekningen prioritert på andre plass (etter kryssområdet Eiaveien/ Kirkeveien). Dersom Statens vegvesen følger denne prioritering, bør det kunne forventes at noe blir gjort i løpet av noen år. Tiltak Erikstad grendeskole: Pr.gr. Ansvar: Ca. kostnad Omarbeiding parkeringsplass ved skola Fauske kommune Uaktuelt Trafikksikker kryssing av R80 fra/til Stranda/Erikstad* A Statens vegvesen - Gang/sykkelveg langs Tareveien Fauske kommune Ferdig Gang/sykkelveg langs Erikstadveien A Fauske kommune ,- Gang/sykkelveg langs R80 fra Tangveien til Klungset B Statens vegvesen - *Flere trafikkfarlige gangfelt/ krysningspunkter langs R80 på strekningen mellom Kirkeveien og Mølnveien må ses i sammenheng, slik at gang/sykkeltrafikk kan krysse Riksveien på 1-2 sikre steder (overgang el.likn.). Spesielt kryss R80/ Kirkeveien er sterkt ulykkesbelagt KOSMO SKOLE Fra Kosmo skole fikk vi besvarelser fra kun 3 elever. Skolens elevkrets omfatter 23 elever fra Øvre Valnesfjord. Svarprosenten er 13%. Svarprosenten tilsier at svarene ikke gir noe representativt bilde av trafikksituasjonen i og rundt Kosmo skole. Vi tar likevel med noen tiltak som skolen tidligere har søkt om Aksjon skoleveg-midler til. Tiltak Kosmo skole: Pri.gr. Ansvar: Ca. kostnad Buss-skur ved kryss Fv530/Fv531 og Fv530/Medlivn. B Fauske kommune ,- Veglys Medliveien B Fauske kommune ,- Veglys Nordengveien B Fauske kommune ,- 22

23 BARNEHAGER 4.20 KOSMO BARNEHAGE / SKOLE Totalt antall barn: 18 / 23 Svarprosent: 33% / 8% (6 / 3 svar) Krets: Øvre Valnesfjord Foreldre ved Kosmo barnehage og skole har påpekt følgende trafikkfarlige områder: 1. Parkeringsplass utenfor barnehagen (2): Problem: Liten park.plass, ansattes biler tar for stor plass Forslag tiltak: Utvide park.plass, gatelys Nystad - Medlikrysset 2. Veg til Kosmo: Problem: Uoversiktlig, mange bakketopper og svinger, stor fart, dårlig skilting Forslag tiltak: G/s-veger, fartskontroller, bedre skilting Konklusjon Kosmo barnehage / Kosmo skole De av foreldrene som hadde svart, var misfornøyde med at parkeringsplassen var for liten. Ellers ble det påpekt at vegen opp til Kosmo var uoversiktlig med mange bakketopper og svinger og at det ble holdt for stor fart. Smal veg til Øvre Kosmo. Dårlig skilting ble også påpekt. Tiltak Kosmo barnehage / skole: Pri.gr. Ansvar: Ca. kostnad: Utvidelse parkeringsplass B Fauske kommune - Veglys fra Nystad til Medlikrysset B St.vegv./ Fylket SULITJELMA BARNEHAGE Totalt antall barn: 24 Svarprosent: 33% (8 svar) Krets: Sulitjelma Foreldre ved Sulitjelma barnehage har påpekt følgende trafikkfarlige områder: 1. Parkeringsplass utenfor barnehagen (2): Problem: For liten park.plass, bilene må rygge, uoversiktlig ved henting/ bringing Forslag tiltak: Utvide parkeringsplass og snuplass 2. Øverveien forbi Prix og mellom Prix og barnehage (2): Problem: Smal og uoversiktlig veg, høy fart Forslag tiltak: Fjerne vegetasjon, anlegge fartsdempere, g/s-veg, fartskontroller 23

24 Styrers kommentar: Styrer påpeker at parkeringsplassen er for liten ved henting/bringing av barn. Krysset ved skolen er uoversiktlig og at det går en kommunal veg forbi barnehagens innkjørsel. Vinterstid er det svært isete og glatt rundt skolehjørnet. Styrer ønsker å få utvidet parkeringsplassen ved utgang øst ved skolebygget. To garasjer ved hovedvegen ønskes fjernet. Ønsker oftere besøk av vegskrape på veg fra barnehage til hovedveg samt nedenfor skolen. Konklusjon Sulitjelma barnehage Svært få foreldre opplevde trafikkfarlige områder på veg til/fra barnehage. Av andre trafikkfarlige områder var det spesielt området rundt Prix som ble nevnt. Utenfor barnehagen var liten parkeringsplass det største problemet. Tiltak Sulitjelma barnehage: Pri.gr. Ansvar: Ca. kostnad Fartsdempere mm. Furulund, Charlotta Fauske kommune Ferdig Fartskontroller Øverveien A Politiet - Utvidelse parkeringsplass B Fauske kommune VESTMYRA OG TIURVEGEN BARNEHAGE Totalt antall barn: 107 Svarprosent: 16% (17 svar) Krets: Sentrumsomr., Vestmyra, Hauan, Søbbesva Vestmyra og Tiurveien barnehager har felles parkeringsplass med samme innkjørsel. Det har derfor vært naturlig å se disse to barnehagene under ett. Foreldre ved Vestmyra og Tiurveien barnehage har påpekt følgende trafikkfarlige områder: 1. Parkeringsplass utenfor barnehagene (11): Problem: Liten plass, uoversiktlige forhold, parkering på g/s-veg, lite lys, dårlig skilting Forslag tiltak: Utvide park.plass, forebyggende arbeid, montere lys. Kart 9: Kartutsnitt Vestmyra barnehage og Tiurveien barnepark 24

25 1. Hauanbrua: Bygge ny bru 2. Hauanbakken: Omgjøring Bjørkveien til forkjørsveg 3. Kryss v/ Iris: Omgjøring Fugleveien til forkjørsveg 4. Kryss Eiavn./ E6: Lysregulering, rundkjøring, stenge Eiaveien, gangbru 5. Kirkeveien: Bygge fortau 6. Gymnasveien: Bygge fortau 7. Kryss E6/ Balmigt: Lysregulering 8. Kryss Brinkvn/ Løgavlvn: Nedsatt fart, skilting Styrernes kommentar: Styrerne påpeker at parkeringsplassen er for liten. Det blir uoversiktlig ved henting og bringing av barn. Dårlig skilting ved parkeringsplass. Styrerne ønsker å få restituert parkeringsplassen på andre siden av Fuglevegen til ansatte ved å montere lys, fast dekke, kantstoppere samt mulighet for å benytte motorvarmere. Kommentarer: Fauske kommune anla for få år siden en egen parkeringsplass for de ansatte. Denne blir ikke benyttet. Oppsetting av lys og motorvarmere samt påføring toppdekke bør gjennomføres for å få avlastet plassen ved barnehagene. Det må da forutsettes at ansatte benytter den. Konklusjon Vestmyra og Tiurveien barnehage Svært få foreldre hadde svart. De av foreldrene som hadde svart, var misfornøyde med parkeringsplassen. Trafikkfarlige områder for øvrig var krysset ved Nico, Hauanbrua, Kirkevegen, Kirkevegen - RV 80 nevnt av flere. I 2006/07 vil det bli anlagt en egen parkeringsplass mellom Gymnaset/ungdomsskole/ny sentralskole og Vestmya/Tiurveien barnehage. Det er da forutsatt at ansatte og foreldre skal benytte denne plassen. Ingen tiltak foreslås LYNGVEIEN BARNEHAGE Totalt antall barn: 37 Svarprosent: 22% (8 svar) Krets: Hauan Alle foreldrene var stort sett fornøyd med trafikkforholdene utenfor barnehagen Styrers kommentar: Styrer mener det holdes for høy hastighet utenfor barnehagen og foreslår fartsdempere som et fartsforebyggende tiltak. Konklusjon Lyngveien barnehage Både foreldre og styrer er tydeligvis fornøyd med trafikkforholdene utenfor barnehagen. 25

26 Øvrige trafikkfarlige områder som ble nevnt var Hauanbrua og Hauanbakken. Ingen tiltak foreslås VALNESFJORD BARNEHAGE Totalt antall barn: 48 Svarprosent: 12% (6 svar) Krets: Nedre Valnesfjord Foreldrene ved Valnesfjord barnehage har påpekt følgende trafikkfarlige områder: 1. Parkeringsplass utenfor barnehagen (3): Problem: For liten parkeringsplass, mange parkerer i bakken og utenfor porten. Forslag tiltak: Utvide park.plassen, info til foreldre om å parkere lengre bort fra porten. For øvrig påpeker foreldrene her de samme forhold som for Valnesfjord sentralskole. Styrers kommentar: Styrer foreslår å utbedre innkjørsel til parkeringsplass og å utvide selve plassen. Sperre for gjennomgangstrafikk mellom skole og barnehage. Det bør settes opp skilt som viser at det ikke er lov å kjøre mellom bussene. Konklusjon Valnesfjord barnehage Svært få foreldre hadde svart. De av foreldrene som hadde svart, var bl.a. misfornøyde med parkeringsplassen. Tiltak Valnesfjord barnehage: Pri.gr. Ansvar: Ca. kostnad Utvidelse av parkeringsplassen B Fauske kommune , LEKEKLUBBEN BARNEHAGE Barnehagen ble nedlagt i ANDRE INSTANSER I spørreundersøkelser til andre instanser har vi benyttet en annen type spørreskjemaer, hvor vi kun spør om følgende spørsmål: Trafikkfarlig område / punkt? og Forslag til løsning? 4.31 BJØRNARS TRAFIKKSKOLE Trafikkfarlig område / punkt? Gangfelt ved Balmigata / E6 Kryss Kirkevn. / Eiavn. / E6 Terminalvn og Bjørkvn til Hauan Forslag til løsning? Lysregulering eller flytting av gangfeltet Lysregulering Omgjøres til forkjørsvei 26

27 Gangfelt mellom Pick-Up og Shell Kryss E6 / Leivset Kirkeveien Utkjøring Holtan til E6 v/ Ny Jord Holtanveien Skilting Flyttes Lag fortau Fylles opp for slakkere innkjøring Bedre vedlikehold Kommentarer: Holtanveien er jevnlig foreslått rehabilitert. Oppfylling utkjøring Holtan til E6 er gjennomført. Skilting ved Pick-up utført. Mange av de andre forslagene inngår allerede i tiltaksplan FAUSKE TRAFIKKSKOLE Trafikkfarlig område / punkt: Forslag til løsning: Leivsetkrysset Skilting med Forkjørskryss Kryssende veg: stoppskilt Nico-krysset Skilting med Forkjørskryss Kryssende veg: stoppskilt Busslommer ved skolene Oppsetting av sluser ved på-/avstigning Gangfelt Pick-Up Shell Bør skiltes* Gangfelter i Sjøgata Kombineres med fartsdumper / evt. skilt Finneid v/ Jago 80-sone flyttes til Finneid bru pga høy fart ved butikk Kryss Terminalvn. / Holtanven. Skiltes med forkjørskryss med vikeplikt ut fra Holtanveien Kryss E6 / Terminalveien Mangler forvarselskilt Kryss Tunveien / Torggata Utkjøring forbudt eller skiltes som g/s-veg Kommentarer: Skilting gjennomført ved Shell Flytting av 80-sone på Finneid er utført PÅL HOLEN TRAFIKKSKOLE Trafikkfarlig område / punkt: Gangfelt ved Shell / Esso Gangfelt E6 ved Balmigata Gangfelt ved kryss E6 / Jernbanegata Grønåsveien og Bjørkveien Terminalveien Forslag til løsning: Fjernes / oppheves Lysreguleres Fjernes / oppheves Omgjøres til forkjørsveg Omgjøres til forkjørsveg 4.34 SALTENS BILRUTER Trafikkfarlig område / punkt: Forslag til løsning: Vegkryss ved R830 mot skole Finneid Lag busslomme samt skilt Busstasjonen på Fauske. Trafikkfarlig pga mange trafikanter, trailere mm. Lages trafikkøyer til forskjellige ruter samt oppmerking av disse Vegkryss til Søbbesva industriområde Lages buss-stopp på begge sider av E6. Krysset er sterkt trafikkert Hauan ved busstopp ved Bunnpris Rundkjøring i dårlig stand, ikke busstopp Skoleplassen ved sentralskolen Skiltes slik at det blir en ut/inn-kjøring 27

28 Erikstad grendeskole snuplass Rundkjøring, slik at bussene slipper å rygge E6 mellom Ny Jord og Hjemås 2 hus mangler busstopp. Kryss Kirkevegen / E6 - Gangfelt Balmigata / E6 Meget farlig da det sykles rett gjennom sperring og ut i vegbanen Noen av forslagene inngår i foreslått tiltaksplan. Andre forslag bør følges opp FAUSKE AMBULANSETJENESTE Trafikkfarlig område / punkt: Forslag til løsning: Nico-krysset Trafikkregulering for fotgjengere Kryss Kirkeveien / E6 Autovern bør fjernes, evt. rundkjøring/ trafikklys Fra X Søbbesva til X Terminalv. Forlengelse av gang/ sykkelveg Hauanbrua Trafikklys eller ny bru Ny Hauanbru er ferdig. Autovern er endret. G/s-veg er etablert til Fauske Lysverk FAUSKE TAXISENTRAL Ingen tilbakemelding SULITJELMA VELFORENING Sulitjelma Velforening har søkt om anlegging av fartsdempere i området Furulund. Velforeningen gjennomførte selv en spørreundersøkelse blant beboerne i området. Ca. 70 underskrifter for og ingen i mot, dokumenterer at fartsdempere er ønskelig i området. Fauske kommune har i 2000 søkt om Aksjon skoleveg-midler til prosjektet NES VELFORENING, VALNESFJORD Nes Velforening i Valnesfjord har søkt om etablering av veglys på en strekning på ca. 1 km i området Nes. Tiltaket er kostnadsberegnet av Fauske Lysverk til kr ,- ekskl. mva. Det foreslås å sette tiltak i prioriteringsgruppe B, se tiltak Valnesfjord sentralskole HEIA VELFORENING, VALNESFJORD Heia Velforening i Valnesfjord har søkt om at det anlegges en bussholdeplass ved vegkryss Dalmoveien/ Solbakkveien i Furnesfeltet. Bakgrunnen til søknaden er at veiene i området er bratte og at skolebussen flere ganger har mistet veigrepet, slik at det er oppstått farlige situasjoner. 28

29 Det foreslås at opparbeidelse av bussholdeplass settes i prioriteringsgruppe B, se tiltak Valnesfjord sentralskole foran og tiltaksplan bak HAGENES VELFORENING, VALNESFJORD Hagenes Velforening i Valnesfjord har søkt om oppsetting av veglys fra jernbaneundergangen til Berg på Nedre Helskog. Søknaden gjelder veglys langs en fylkeskommunal veg og velforeningen er derfor anbefalt å rette søknaden dit. Det foreslås å prioritere søknaden i prioriteringsgruppe B, se tiltak Valnesfjord sentralskole foran FAUSKE HELSESPORTSLAG Trafikkfarlig område / punkt: Kirkeveien/ Eiaveien/ E6 Kirkeveien E6 Søbbesva - Tverrå / Hjemås E6 Finneid Leivset Forslag til løsning: Lysregulering Gang-/ sykkelveg langs veien Forlengelse av gang-/ sykkelveg Forlengelse av gang-/ sykkelveg 4.42 VATNAN OG MOEN VELFORENING Veg mellom RV830 og bru Hjemgam Oppsetting av veglys 4.43 SANITETSFORENINGER Fra enkeltmedlemmer: Trafikkfarlig område / punkt: Forslag til løsning: Nico-krysset - Fra Vaskeriet på Finneid til Jago Gang/ sykkelveg Ved buss-stopper i Tortenli Veglys, 3 stolper ved hver buss-stopp Øvre Tortenli Veglys Kryss Øvre og Nedre Tortenli Veglys Svar på vegne av hele sanitetsforeningen: Trafikkfarlig område / punkt: Hjemås / Medås Medås Tverå grendehus Tortenli Vollgata Nyveien Forslag til løsning: Forlengelse samleveg Hjemås Veglys over myra Veglys ved buss-stopper og kryss øvre / nedre Mørkt, høy hastighet Fartsdempere, bedre skilting 29

30 4.44 ELDRERÅDET Trafikkfarlig område / punkt: Kryss Sælbergveien / Nyveien Sjøgata fra Bygdetunet til Erikstad Forslag til løsning: Fjerne sikthindring (del av hekk)* Forlengelse av gang-/ sykkelveg * Vegtrase omlegges i forb. med ny Miljøgate 4.45 NEMND FOR FUNKSJONSHEMMEDE Kommunal nemnd for funksjonshemmede ber i uttalelse til planen om at fortauskanter i sentrumsområdet omarbeides og tilrettelegges for funksjonshemmede LIA HELSELAG Lia Helselag har søkt om at det etableres belysning på 2 busstopper i Nedre Tortenli. Utgangspunktet har vært at det skulle etableres 2-3 lyspunkter i forbindelse med hver av bussstoppene. Veglysene ligger langs en Fylkesveg, og Statens vegvesen har derfor ansvaret for belysningen. Vegvesenet opplyser at de ikke vil godkjenne slik enkeltbelysning. Fauske kommune har derfor valgt å søke om å få sette opp en rekke med veglys, på i alt 6 stolper fra kryss Øvre og Nedre Tortenli og mot Fauske. Tiltaket var prioritert på 2. plass ved søknad om Aksjon skoleveg-midler Det er på et senere tidspunkt aktuelt å søke om forlengelse av denne vegbelysningen 4.47 SEKSJONSLEDER HELSE Trafikkfarlig område / punkt: Gangfelt ved skoler E6 fra Jago til Suliskrysset Forslag til løsning: Sterk belysning med Torontolys Gang-/ sykkelveg langs E6 30

31 5. OPPLÆRING / HOLDNINGSSKAPENDE 5.1 OPPLÆRING I BARNEHAGER Hver dag må barn forholde seg til trafikk. For barn handler trafikksikkerhet om fysiske trafikksikkerhetstiltak som har til hensikt å skjerme barna fra trafikken samt bruke verneutstyr. Det handler også om å gi barna positive holdninger gjennom veiledning og oppdragelse for at de skal utvikle seg til gode trafikanter. Opplæring i barnehagen: I 1996 fikk barnehagene en egen rammeplan. Rammeplanen er forskrift til barnehageloven og skal legges til grunn for årsplanarbeidet i den enkelte barnehage. Rammeplanen nevner ikke trafikksikkerhet som en del av det opplegget som barnehagene skal arbeide med, men planens intensjoner er blant annet at barna skal få gode kunnskaper om sitt nærmiljø. Dette forutsetter at barna etter hvert får god kjennskap til den trafikken som omgir dem, der de ferdes til daglig. Et av målene med oppdragelsen er at barna skal utvikle seg til modne og ansvarsbevisste voksne. For framtidens trafikkanter er dette viktige egenskaper. Ifølge Rammeplanen skal barna arbeide innenfor fem forskjellige fagområder: Samfunn, religion og etikk. Estetiske fag. Natur, teknikk og miljø Språk, tekst og kommunikasjon. Fysisk aktivitet og helse. Selv om ikke trafikkopplæring er nevnt innenfor noen av disse områdene, er det viktig å integrere emnet inn i fagområder der dette er naturlig. Barn lærer gjennom praktisk handling og å flette trafikkopplæring inn i turer er fornuftig. Barnehagene har lang og god tradisjon på dette. Tema tilknyttet trafikk, kan en arbeide med over kortere eller lengre perioder eller knytte dem opp mot andre temaer som trafikk naturlig har tilknytning til. Trafikk kan også knyttes opp mot holdningsskapende arbeid i samarbeid med foreldre. Aktuelle temaer kan være bruk av refleks, bruk av bilbelte, parkering utenfor barnehagen osv. Temaet kan knyttes opp mot for eksempel trafikkulykker som har hendt i nærmiljøet. Samarbeidspartnere: Se eget kap. 31

32 5.2 OPPLÆRING I GRUNNSKOLEN INNLEDNING: Skolereformene har ført til at barn er tidligere aktiv i trafikken. Ikke alle barn under 6 år har barnehageplass, slik at systematisk opplæring starter i grunnskolen. Gjennom grunnskole/videregående skole, legges et grunnlag i teoretiske kunnskaper, praktiske ferdigheter og holdninger. Det er deretter et ansvar for det enkelte menneske, sett i forhold til sine omgivelser og og det praktiske liv, å videreutvikle og vedlikeholde teori, praktiske 0 år ferdigheter og holdninger - Livslang læring. 2 år * Gå-trening sammen med voksne 4 år * Aktuelle trafikkregler 6 år * Gå alene i nærmiljøet * Innlæring av kjøretekniske ferdigheter på sykkel på lukket område 8 år * Aktuelle trafikkregler * Trafikale øvelser på lukket område 10 år * Trening på sykling i trafikken sammen med voksne * Sykling i trafikken 12 år * Motorsport (trial m.m.) på lukket område * Vedlikehold av kjøretøy (sykkel m.m.) 14 år * Aktuell trafikkteori med utgangspunkt i moped * Mopedkjøring på lukket område 16 år * Mopedkjøring i trafikken, mopedførerbevis * Øvingskjøring med bil * Aktuell trafikkteori med utgangspunkt i bil 18 år * Førerkort for bil Denne skissen viser i grove trekk hvordan modellen om "livslang læring" kan se ut i praksis. I opplæringsplanen vil de enkelte elementene sorteres i moduler. Selv om skissen stanser ved 18 år, antyder pilen at prinsippet med livslang læring fortsetter gjennom hele livet. Derfor må for eksempel eldre bilførere også involveres i dette. 32

33 5.2.2 Opplæring i grunnskolen Gjennom trafikkopplæringen i grunnskolen, skal elevene oppøve praktiske ferdigheter, samtidig som de skal få utviklet en teoretisk forståelse av hvordan trafikken fungerer. De må lære å innordne seg et komplisert system av regler og symboler. De skal utvikle evnen til å vurdere, tolke og forstå forskjellige situasjoner. Opplæringen skal også bidra til at elevene får muligheten til å reflektere over sine egne erfaringer i trafikken, og til å se kritisk på forhold som de ønsker å få forandret. Læreplanverket, L97, legger et godt grunnlag for trafikkopplæring i grunnskolen. Emnet er spesifikt nevnt i flere av fagplanene og lar seg dessuten lett integrere i de fleste fagområdene. I prinsipper og retningslinjer for den 10-årige grunnskolen, er trafikkemnet spesielt fremhevet som godt egnet til en tverrfaglig arbeidsmåte. Skolen skal være et supplement til den oppdragelsen barna får hjemme. Det er foreldrene som best kjenner barnas bomiljø, hvilke lekemuligheter barna har ute, hva slags fritidsaktiviteter de er engasjert i og hvordan skoleveien er. Den organiserte og systematiske trafikkoppdragelsen elevene får på skolen, skal utfylle og forsterke den individuelle veiledningen de får hjemme. Samarbeid om innholdet i trafikkopplæringen er viktig, slik at man kan arbeide seg fram til felles normer og avklare hvilke forventninger man har til hverandre. Av stor betydning er det holdningsskapende arbeid som drives gjennom Biltilsynet, Lensmann/politi, Trygg Trafikk, sjåførskoler, velforeninger o.a. Disse ønsker gjerne å delta i samarbeidet. ØKONOMI: For å støtte opp under opplæringen, må det settes av midler til: Aksjon Skolevei.. Etterutdanning av lærere. Penger til prosjekt, holdningsskapende opplegg for barn og ungdom. Oppdatert materiell. Samarbeid skole/hjem. Samarbeid skole/andre (politi/lensmann ). 33

Trafikksikkerhetsplan Rendalen

Trafikksikkerhetsplan Rendalen Trafikksikkerhetsplan Rendalen 2017-2021 Innhold Kapittel 1 Trafikksikkerhet i Rendalen kommune... 1 1.1 Kommunens ansvar for trafikksikkerheten... 1 1.2 Hvorfor skal Rendalen ha trafikksikkerhetsplan...

Detaljer

Kommuneplan for Grane Kommune

Kommuneplan for Grane Kommune Kommuneplan for Grane Kommune Trafikksikkerhet i Grane Lokal handlingsplan 2014-2017 Vedtatt i KS 18.06.2014 Retningslinjer Visjon / mål Arealplan Økonomiplan Temaplan Årsbudsjett Regnskap Årsberetning

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Trafikksikkerhetsplan

Nore og Uvdal kommune. Trafikksikkerhetsplan Nore og Uvdal kommune Trafikksikkerhetsplan Høringsutkast oktober 2008 Innhold: 1. Innledning. 1.1. Bakgrunn for planen. 1.2. Oppbygging av planen. 2. Visjoner og mål for trafikksikkerhetsarbeidet i Nore

Detaljer

Hovednett for sykkel Fauske rute/lenkebeskrivelse

Hovednett for sykkel Fauske rute/lenkebeskrivelse Temaplan til offentlig ettersyn Juli 2015 Hovednett for sykkel Fauske rute/lenkebeskrivelse Rute 1 E6 Leivset Hjemås Lenke 1: Kryss fv. 542 Leivset kryss fv. 830 Finneid Strekning Fra kryss med fv. 542

Detaljer

Plan for trafikksikkerhet 2014 2018 tiltaksdel

Plan for trafikksikkerhet 2014 2018 tiltaksdel Plan for trafikksikkerhet 2014 2018 tiltaksdel Vedlagt materiale er en oversikt over registrerte tiltak innen tema trafikksikkerhet i Rollag kommune. Listen inneholder både nye og tidligere registrerte

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NORDRE LAND 2010-2013. Vedlegg TILTAKSPLAN

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NORDRE LAND 2010-2013. Vedlegg TILTAKSPLAN TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NORDRE LAND 2010-2013 2013 Vedlegg TILTAKSPLAN Kort status oppdatering på planen. Vedtatt plan 14.12 2010 kommunestyresak i kursiv. Rutineoppgaver som utføres årlig Kostnad Status.

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016-2017

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016-2017 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016-2017 Gjøvik kommune 1 Vedtatt 17.12.2015 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 17.12.2015 Sak: 132/15 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016-2017 Behandling: Innstillingen fra Utvalg

Detaljer

Klart vi kan! T R A F I K K S I K K E R H E T S P L A N 2 0 1 3-2 0 1 9

Klart vi kan! T R A F I K K S I K K E R H E T S P L A N 2 0 1 3-2 0 1 9 Klart vi kan! T R A F I K K S I K K E R H E T S P L A N 2 0 1 3-2 0 1 9 Vedtatt av Skiptvet kommunestyre 10.12.2013 Innledning Gjeldene trafikksikkerhetsplan for Skiptvet kommune har gått ut og det er

Detaljer

Trafikksikker kommune

Trafikksikker kommune - et verktøy for kommunen i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet Gjennom prosjektet «Lokal trafikksikkerhet mot 2011» har Trygg Trafikk, i samarbeid med fem kommuner, samlet kunnskap og erfaring om

Detaljer

Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: Q80 &13 Arkivsaksnr.: 13/ Dato:

Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: Q80 &13 Arkivsaksnr.: 13/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: Q80 &13 Arkivsaksnr.: 13/8721-3 Dato: 09.08.2013 HØRING - STRATEGI FOR TRAFIKKSIKKERHET I BUSKERUD 2014-2023, HANDLINGSPROGRAM FTU 2014-2017 INNSTILLING

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommune Saksmappe: 2011/9431-4 Saksbehandler: Thomas Åhrèn Saksframlegg Gangfelt i Namdalseid Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Rådmannens innstilling Namdalseid kommune bør

Detaljer

Ulykkesstatistikk Buskerud

Ulykkesstatistikk Buskerud Ulykkesstatistikk Buskerud Tallene som er brukt i denne analysen tar i hovedsak for seg ulykkesutviklingen i Buskerud for perioden 2009-2012. For å kunne gjøre en sammenligning, og utfra det si noe om

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NORDRE LAND 2010-2013. Vedlegg TILTAKSPLAN

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NORDRE LAND 2010-2013. Vedlegg TILTAKSPLAN TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NORDRE LAND 2010-2013 2013 Vedlegg TILTAKSPLAN Kort status oppdatering på planen. Vedtatt plan 14.12 2010 kommunestyresak i kursiv. Rutineoppgaver som utføres årlig Kostnad Status.

Detaljer

ULYKKESANALYSE FOR SØRUM KOMMUNE

ULYKKESANALYSE FOR SØRUM KOMMUNE Vedlegg til Trafikksikkerhetsplan for Sørum 2010-2021 ULYKKESANALYSE FOR SØRUM KOMMUNE Dette vedlegget tar for seg ulykkesutviklingen i Sørum kommune for de 4 siste årene og forrige planperiode. Det gis

Detaljer

Handlingsplan for trafikksikkerhet Nordreisa 2003

Handlingsplan for trafikksikkerhet Nordreisa 2003 Handlingsplan for trafikksikkerhet Nordreisa 2003 Trafikksikkerhetsplan 2003 2012 for Nordreisa kommune Handlingsplan 2003 Oppbygging av planen Ved utarbeidelse av denne trafikksikkerhetsplanen samarbeider

Detaljer

TILTAKSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2015 2018

TILTAKSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2015 2018 TILTAKSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2015 2018 Rullering av tiltaksplanen I forbindelse med den årlige rulleringen av tiltaksplanen er det utarbeidet en status for trafikksikkerhetsarbeidet i kommunen. Denne

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Nordre Land Kommune 2015-2017

Trafikksikkerhetsplan for Nordre Land Kommune 2015-2017 Trafikksikkerhetsplan for Nordre Land Kommune 2015-2017 Innholdsfortegnelse Innledning, kriterier for Trafikksikker Kommune Side 3 Visjoner, hovedmål, delmål Side 4 Organisering av trafikksikkerhetsarbeidet

Detaljer

Innhold Kapittel 1 Trafikksikkerhet i Hamarøy kommune Kapittel 2 Planprosess Kapittel 3 Strategidel Kapittel 4 Handlingsdel - Tiltak

Innhold Kapittel 1 Trafikksikkerhet i Hamarøy kommune Kapittel 2 Planprosess Kapittel 3 Strategidel Kapittel 4 Handlingsdel - Tiltak Innhold Kapittel 1 Trafikksikkerhet i Hamarøy kommune... 3 1.1 Kommunen har ansvar for trafikksikkerheten... 3 1.2 Hvorfor skal Hamarøy kommune ha en trafikksikkerhetsplan?... 3 1.3 Organisering... 3 1.4

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR GAUSDAL

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR GAUSDAL TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR GAUSDAL Vedtatt av kommunestyret den 24.02.2011 i sak 8/11 2 INNHOLD Forord....s.3 Vedlikehold av planen...s.3 Del 1. Generelt om trafikksikkerhet..s.4 Generelt om Gausdal kommune..s.5

Detaljer

STORFJORD KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2012-2013

STORFJORD KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2012-2013 9046 Oteren Tlf 77 21 28 00 Fax 77 21 28 01 STORFJORD KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2012-2013 31.05.2011. Offentlig ettersyn: 14.07.11-31.08.11 handlingsplan for trafikksikkerhet 2012-2013.

Detaljer

Alternativt bør det komme fartsdempende tiltak, skilting og overgangsfelt. Bevisstgjøring.

Alternativt bør det komme fartsdempende tiltak, skilting og overgangsfelt. Bevisstgjøring. SU ved Rødsberg ungdomsskole Bussen bør svinge inn mot Isebakke og slippe av elevene der for å sikre en trygg skolevei. Alternativt bør det komme fartsdempende tiltak, skilting og overgangsfelt. Bevisstgjøring.

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Bruk av forkortelser.

Innholdsfortegnelse. Bruk av forkortelser. fysiske Forord I 1996 vedtok Stortinget at kommuner som fortsatt ønsker å motta midler til Aksjon skoleveg måtte utarbeide en handlingspian for trafikksikkerhet. Fra og med 2001 er det krav at en slik

Detaljer

BERLEVÅG KOMMUNE. Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2010-2013. Innhold: Vedtatt kommunestyret 17.12.2009 STRATEGIDEL

BERLEVÅG KOMMUNE. Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2010-2013. Innhold: Vedtatt kommunestyret 17.12.2009 STRATEGIDEL BERLEVÅG KOMMUNE Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2010-2013 Innhold: STRATEGIDEL 1. Innledningog overordnede målsettinger 2. Status 3. Målsettinger HANDLINGSDEL 4. Handlingsplan 5. Prioritering 1 1.

Detaljer

Merknadshefte REGULERINGSPLAN. Prosjekt: Undergang E6 Fauske. Parsell: Ev 6 Kommune: Fauske

Merknadshefte REGULERINGSPLAN. Prosjekt: Undergang E6 Fauske. Parsell: Ev 6 Kommune: Fauske REGULERINGSPLAN Merknadshefte Prosjekt: Undergang E6 Fauske Parsell: Ev 6 Kommune: Fauske Region nord Bodø, R.vegktr 05.01.2016 Innhold 1 Sammendrag... 2 2 Høringen... 2 2.1 Reguleringsplanprosessen...

Detaljer

FORSLAG TIL TILTAKSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2011-2013

FORSLAG TIL TILTAKSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2011-2013 FORSLAG TIL TILTAKSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2011-2013 Tiltaksplanen for trafikksikkerhet skal som hovedregel rulleres hvert år. Planen som ble vedtatt høsten 2008 rulleres nå, og denne ble lagt ut på

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Nordre Land Kommune

Trafikksikkerhetsplan for Nordre Land Kommune Trafikksikkerhetsplan for Nordre Land Kommune 2015-2017 Vedtatt Nordre Land kommunestyre 17.11.205 Innholdsfortegnelse Innledning, kriterier for Trafikksikker Kommune Side 3 Visjoner, hovedmål, delmål

Detaljer

Trafikkulykkene i Rogaland Desember 2012

Trafikkulykkene i Rogaland Desember 2012 PRESSEMELDING Stavanger 02.01. 2013 Trygg Trafikk Rogaland Distriktsleder Ingrid Lea Mæland Tlf. 51 91 14 63/ mobil 99 38 65 60 ingrid.maeland@vegvesen.no Trafikkulykkene i Rogaland Desember 2012 13 drept

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM FOR TRAFIKKSIKKERHET Vedlegg til Regional transportplan DREPTE HARDT SKADDE

HANDLINGSPROGRAM FOR TRAFIKKSIKKERHET Vedlegg til Regional transportplan DREPTE HARDT SKADDE HANDLINGSPROGRAM FOR TRAFIKKSIKKERHET 2016-19 Vedlegg til Regional transportplan 2014-23 00DREPTE HARDT SKADDE Innhold 1 Forord... 1 2 Målsetning og strategiske føringer... 1 3 Oppbygging... 1 4 Beskrivelse

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Trafikksikkerhetsplan Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Åge Isaksen aage.isaksen@innherred-samkommune.no 74048519 Arkivref: 2005/5026 - /Q80 Saksordfører: (Ingen) Utvalg

Detaljer

Ulykkesanalyse Fv 47 Karmsundgata

Ulykkesanalyse Fv 47 Karmsundgata Ulykkesanalyse Fv 7 Karmsundgata -Fra Opelkrysset til Gard Svein Ringen jr. Seksjonsleder Trafikksikkerhetsseksjonen, Veg- og transportavdelinga Region vest Mai 1 (vedlegg mars 1) 1. Innledning I forbindelse

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan Nes kommune, handlingsplan fysiske tiltak Vedtatt i Nes kommunestyre

Trafikksikkerhetsplan Nes kommune, handlingsplan fysiske tiltak Vedtatt i Nes kommunestyre spiller inn prioritering av tiltak på riks- og fylkesveger I forbindelse med behandling av handlingsprogrammer for riks- og fylkesveger.* Riksveg 7 Gang- og sykkelveger Gangveg til busslomme på Svenkerud

Detaljer

Å krysse vegen veileder til presentasjon. Foto: Henriette Erken Busterud, Statens vegvesen

Å krysse vegen veileder til presentasjon. Foto: Henriette Erken Busterud, Statens vegvesen Å krysse vegen veileder til presentasjon Foto: Henriette Erken Busterud, Statens vegvesen 1 Informasjon og tips Presentasjonen inneholder fakta om risiko ved kryssing av veg og forslag til aktiviteter

Detaljer

Temaanalyse av sykkelulykker basert på data fra dybdeanalyser av dødsulykker

Temaanalyse av sykkelulykker basert på data fra dybdeanalyser av dødsulykker Temaanalyse av sykkelulykker basert på data fra dybdeanalyser av dødsulykker 2005-2008 Ann Karin Midtgaard, Veg-og transportavdelingen, Region sør Finn H Amundsen, Vegdirektørens styringsstab Utviklingsoppgave

Detaljer

TRAFIKKOPPLÆRING ÅSVANG SKOLE 5-7 TRINN

TRAFIKKOPPLÆRING ÅSVANG SKOLE 5-7 TRINN TRAFIKKOPPLÆRING ÅSVANG SKOLE 5-7 TRINN Skoleåret 2013/2014 BAKGRUNN OG UTGANGSPUNKT: 1. Hvorfor er trafikkundervisning så viktig og påkrevd ved Åsvang skole? a) Barna er trafikanter på flere områder -

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Arkivkode: Dato: 25.05.2014 2010/236/CRH 25.05.2014

Deres ref. Vår ref. Arkivkode: Dato: 25.05.2014 2010/236/CRH 25.05.2014 EIDSVOLL KOMMUNE Skole- og barnehageetaten DAL SKOLE 2072 Dal Til Eidsvoll kommune v/ Cathrin R. Helgestad, Kommunal Drift Deres ref. Vår ref. Arkivkode: Dato: 25.05.2014 2010/236/CRH 25.05.2014 RAPPORTERING

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET I LOPPA KOMMUNE 2015 2019

STRATEGIPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET I LOPPA KOMMUNE 2015 2019 STRATEGIPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET I LOPPA KOMMUNE 2015 2019 Vedtatt i kommunestyret 18.06.2015 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Oppbygging av planen... 2 Hensikt med planen... 2 Dagens

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR KLÆBU KOMMUNE 2009-2012 Foto: Frank Strøm Forord I 1996 vedtok Stortinget at kommuner som fortsatt ønsker å motta midler til Aksjon skoleveg måtte utarbeide en handlingsplan for

Detaljer

Ulykkessituasjonen i Oslo

Ulykkessituasjonen i Oslo Ulykkessituasjonen i Oslo 140 135 130 125 120 115 110 105 100 95 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Relativ utvikling fra 1989 ( Index 1990 = 100

Detaljer

TRAFIKKVURDERING SANDESUNDSVEIEN BARNESKOLE INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKVURDERING SANDESUNDSVEIEN BARNESKOLE INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKVURDERING SANDESUNDSVEIEN BARNESKOLE ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens trafikksituasjon, 2012 2

Detaljer

Planprogram. Arkivsak: 16/704 Arkivkode: 143 Q80 Sakstittel: KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET

Planprogram. Arkivsak: 16/704 Arkivkode: 143 Q80 Sakstittel: KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET Planprogram Arkivsak: 16/704 Arkivkode: 143 Q80 Sakstittel: KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2017-2020 Utarbeidet av Karmøy kommune, driftsavdelingen. 07.04.2016 Om planprogram og kommunedelplan Gjeldende

Detaljer

Klepp kommune P Å V E G. Kommunedelplan for trafikksikkerhet. rev. feb. 2013 Innledning

Klepp kommune P Å V E G. Kommunedelplan for trafikksikkerhet. rev. feb. 2013 Innledning Klepp kommune P Å V E G Kommunedelplan for trafikksikkerhet H a n d l i n g s d e l 2 0 1 3-2 0 1 4 rev. feb. Innledning 5 TILTAK Foreslått prioritering av tiltak har hovedvekt på nullvisjonen, tilrettelegging

Detaljer

Fartsdempende tiltak ved gangfelt der fartsnivået forventes å være over 45 km/t.

Fartsdempende tiltak ved gangfelt der fartsnivået forventes å være over 45 km/t. 5 5.1 Generelle tiltak Fartsgrensen endres til 40 km/t i fra kryss med Flaktveitvegen og til gangbroen ved kryss kommunal veg Kolåshøyen.Det må også foretas siktforbedrende tiltak på strekningen. For kommunal

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2012-2016

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2012-2016 [Januar 2012 Vedlegg 1] SØNDRE LAND KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2012-2016 [Høringsutkast] Høringsutkastet ble behandlet i Formannskapet 6. februar 2012. Forslaget sendes ut på høring, og bli lagt ut

Detaljer

AKSJON SKOLEVEG. Rannveig María Johannesdóttir Rådgiver, Samferdsel, Rogaland fylkeskommune. Presentasjon av ordningen

AKSJON SKOLEVEG. Rannveig María Johannesdóttir Rådgiver, Samferdsel, Rogaland fylkeskommune. Presentasjon av ordningen Presentasjon av ordningen AKSJON SKOLEVEG Trafikksikkerhetsmidler gjennom Fylkestrafikksikkerhetsutvalget FTU Rannveig María Johannesdóttir Rådgiver, Samferdsel, Rogaland fylkeskommune AKSJON SKOLEVEI

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2010-2013

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2010-2013 Gratangen kommune 9470 Gratangen TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2010-2013 Plandok. 16.10.00 Sist revidert: 03.06.05 Status: Utkast av 10.08.2009 Teknisk enhet 2 Innholdsfortegnelse Bakgrunn... 3 Mål... 3 Hovedmål:...

Detaljer

Handlingsplan for trafikksikkerhet i Drangedal 2007-2010

Handlingsplan for trafikksikkerhet i Drangedal 2007-2010 Handlingsplan for trafikksikkerhet i Drangedal 2007-2010 02.05.2007 Vedtatt i kommunestyret 21. juni 2007 Forord I august 1997 ble det utarbeida trafikksikkerhetsplan for i tilknyting til at 6 åringene

Detaljer

Sivilingeniør Helge Hopen AS. Eidsvåg skole. Trafikkanalyse

Sivilingeniør Helge Hopen AS. Eidsvåg skole. Trafikkanalyse Sivilingeniør Helge Hopen AS Eidsvåg skole Bergen, 29.7.2014 INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 2 OVERSIKT OVER PLANOMRÅDET... 3 3 TRAFIKKSKAPNING FRA UTBYGGINGEN... 4 4 KONSEKVENSER... 4 4.1 TRAFIKKMENGDER...

Detaljer

Trafikksikkerhetsplanens handlingsprogram 2015-2018

Trafikksikkerhetsplanens handlingsprogram 2015-2018 Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2014/8585-3 Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Trafikksikkerhetsplanens handlingsprogram 2015-2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Saksbehandler: Nils Erik Pedersen Saksnr.: 16/ Behandlingsrekkefølge Hovedutvalg for teknikk og miljø

Saksbehandler: Nils Erik Pedersen Saksnr.: 16/ Behandlingsrekkefølge Hovedutvalg for teknikk og miljø Modulskole ved Ås stadion - Trafikksikkerhetstiltak Saksbehandler: Nils Erik Pedersen Saksnr.: 16/01245-4 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø Rådmannens innstilling: 1. Fremlagte

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Bergen. Nordisk Trafikksikkerhetsforum Bergen15.05.13 Elin Horntvedt Gullbrå Bergen kommune

Trafikksikkerhetsplan for Bergen. Nordisk Trafikksikkerhetsforum Bergen15.05.13 Elin Horntvedt Gullbrå Bergen kommune Trafikksikkerhetsplan for Bergen Nordisk Trafikksikkerhetsforum Bergen15.05.13 Elin Horntvedt Gullbrå Bergen kommune Bakgrunn Hvorfor trafikksikkerhetsplan Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) la i Handlingsplan

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN Handlingsdel TRAFIKKSIKKERHETSPLAN

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN Handlingsdel TRAFIKKSIKKERHETSPLAN TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2014 2017 Handlingsdel 2017 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2014 2017 1 INNHOLD 1. Innledning... 3 2. Status prioriterte tiltak 2014-2017... 3 2.1 Samlet plan for stadion- området, parkering....

Detaljer

Saksframlegg. Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID Hilde Bendz 19.05.2015 FA - Q80 14/3005

Saksframlegg. Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID Hilde Bendz 19.05.2015 FA - Q80 14/3005 Saksframlegg Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID Hilde Bendz 19.05.2015 FA - Q80 14/3005 Saksnr Utvalg Type Dato 034/15 Plan- og miljøstyret PS 01.06.2015 Trafikksikkerhetsplan - revisjon av handlingsprogram.

Detaljer

Liste over innspill/ tiltak på kommunale veier. (oppdatert i samsvar med kommunestyrets vedtak av 28.10.14))

Liste over innspill/ tiltak på kommunale veier. (oppdatert i samsvar med kommunestyrets vedtak av 28.10.14)) Liste over innspill/ tiltak på kommunale veier. (oppdatert i samsvar med kommunestyrets vedtak av 28.10.14)) Nr. Sted Kostnad Kommentar (Plan og Bygg) 1 Sammenhengende G/S på Tofte-(130 meter gangvei etableres

Detaljer

Prioritet nr.: 1. Prioritet nr.: 2. Side 1 av 5. 17 i handlingsprogrammet i TS-planen. Grov sentrum.

Prioritet nr.: 1. Prioritet nr.: 2. Side 1 av 5. 17 i handlingsprogrammet i TS-planen. Grov sentrum. Side 1 av 5 Forslag til prioritert handlingsprogram for fysiske trafikksikkerhetsprosjekt for Skånland kommune for perioden 2013-2017 vedtatt i Planutvalget i sak 52/13 260613: Prioritet nr.: 1. Anslåtte

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET I LOPPA KOMMUNE 2009-2011

HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET I LOPPA KOMMUNE 2009-2011 Handlingsplan for trafikksikkerhet i HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET I LOPPA KOMMUNE 2009-2011 Vedtatt i kommunestyret 17.12.2008 Trafikksikkerhetsplan Del 2 1 Handlingsplan for trafikksikkerhet i Oppbygging

Detaljer

Trafikksikkerhetstiltak på lokalvegnettet nord i Stange

Trafikksikkerhetstiltak på lokalvegnettet nord i Stange Trafikksikkerhetstiltak på lokalvegnettet nord i Stange - i forbindelse med bompengefinansiert utvidelse av E6 Kolomoen - Kåterud R A P P O R T Region øst Ressursavdelingen Trafikkteknikk og analyse Dato:15.12.2011

Detaljer

«Trafikksikkerhet ikke bare for bilister gode trafikkløsninger i boligområder» Lyngørporten 21. september 2012 Glenn Solberg, Statens vegvesen

«Trafikksikkerhet ikke bare for bilister gode trafikkløsninger i boligområder» Lyngørporten 21. september 2012 Glenn Solberg, Statens vegvesen «Trafikksikkerhet ikke bare for bilister gode trafikkløsninger i boligområder» Lyngørporten 21. september 2012 Glenn Solberg, Statens vegvesen TS - bakgrunn: Regjeringen har besluttet at trafikksikkerhetsarbeidet

Detaljer

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg Utkast til uttalelse

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg Utkast til uttalelse Saknr. 17/3878-7 Saksbehandler: Øystein Sjølie Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2018-2021. Utkast til uttalelse Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med

Detaljer

SØNDRE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN LAND 2012 KOMMUNE - 2016

SØNDRE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN LAND 2012 KOMMUNE - 2016 SØNDRE LAND KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2012-2016 1. Innledning 2 Planaktivitet Eksisterende Trafikksikkerhetsplan for Søndre Land kommune gjaldt for perioden 2006 2010 Planen har nå vært under revisjon

Detaljer

8 Skjematisk oppsett over fysiske tiltak etter type tiltak

8 Skjematisk oppsett over fysiske tiltak etter type tiltak 8 Skjematisk oppsett over fysiske tiltak etter type tiltak RV = riksvei, FV = fylkesvei, KV = kommunalvei, SVV = Statens Vegvesen, TT = Trygg Trafikk, = Vadsø Kommune. 1. Gang- og sykkelsti/fortau/fotgjengerfelt

Detaljer

Å krysse vegen veileder til presentasjon. Foto: Henriette Erken Busterud, Statens vegvesen

Å krysse vegen veileder til presentasjon. Foto: Henriette Erken Busterud, Statens vegvesen Å krysse vegen veileder til presentasjon Foto: Henriette Erken Busterud, Statens vegvesen 1 Informasjon og tips Presentasjonen inneholder fakta om risiko ved kryssing av veg og forslag til aktiviteter

Detaljer

Sykling på skoleveien - trygt frem og hjem

Sykling på skoleveien - trygt frem og hjem Sykling på skoleveien - trygt frem og hjem Veileder til skolens ledelse og foreldreutvalg (FAU) Noen elever har enkle og oversiktlige skoleveier, mens andre må forholde seg til mer krevende trafikkforhold.

Detaljer

Fevik skole. Plan for trafikksikker skole 2017

Fevik skole. Plan for trafikksikker skole 2017 1 Fevik skole Plan for trafikksikker skole 2017 KORT OM Fevik skole Fevik skole er en 1 10 skole med ca. 580 elever. Skoleområdet omfatter et kompakt bygg inkludert idrettshall, bibliotek og store utearealer.

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Grymyr skolekrets.

Trafikksikkerhetsplan for Grymyr skolekrets. Trafikksikkerhetsplan for Grymyr skolekrets. (i Gran Kommune) Forord: Grymyr skolekrets er tidligere prioritert mht. sykkel og gangsti fra fortrinnsvis Stadum til Fjordvang. Prioritering antas begrunnet

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Tilleggsinnkalling for Kommunestyre

FAUSKE KOMMUNE. Tilleggsinnkalling for Kommunestyre FAUSKE KOMMUNE Tilleggsinnkalling for Kommunestyre Tid: 02.11.2017 kl.: 10:00-18:00 Sted: SKS Arena Eventuelle forfall meldes på telefon 75 60 40 20 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Vi ber om

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE. Dato: 02.02.2012 kl 1300 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Arkivkode: 033

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE. Dato: 02.02.2012 kl 1300 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Arkivkode: 033 MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 02.02.2012 kl 1300 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Rissa trafikksikkerhetsutvalg HLTM

SAKSFRAMLEGG. Rissa trafikksikkerhetsutvalg HLTM RISSA KOMMUNE Arkiv: Dato: 20.5.2016 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Rissa trafikksikkerhetsutvalg 27.5.2016 HLTM Saksbehandler: Linn Kristin Hassel ASKJEMSVEIEN SOM TRYGG SKOLEVEI Sakens bakgrunn

Detaljer

Tiltaksplan for trafikksikkerhet

Tiltaksplan for trafikksikkerhet Ås kommune Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2016-2019 Foto: Erlend Pehrson Vedtatt av kommunestyret i Ås, 02.09.2015 Forord Tiltaksplanen for trafikksikkerhet 2016-2019 har fått en ny utforming. Planen

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Trafikksikkerhetsplan. Skoleveier i Vennesla kommune

VENNESLA KOMMUNE. Trafikksikkerhetsplan. Skoleveier i Vennesla kommune VENNESLA KOMMUNE Trafikksikkerhetsplan Skoleveier i Vennesla kommune 1 VENNESLA KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Arkivsak-dok. 08/00069-1 Arkivkode 1 Q80 &30 Saksbehandler Harald Føreland Saksgang Møtedato Saknr

Detaljer

Trafikksikker oppvekst

Trafikksikker oppvekst Trafikksikker oppvekst Hovedsatsningen til Trygg Trafikk er knyttet til: Barnas trafikklubb og trafikksikker barnehage Skolestart, Hjertesone, sykling og trafikksikker skole Valgfaget trafikk Videregående

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Tjeldsund kommune Handlingsprogram 2017 TJELDSUND KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR TJELDSUND KOMMUNE

Trafikksikkerhetsplan for Tjeldsund kommune Handlingsprogram 2017 TJELDSUND KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR TJELDSUND KOMMUNE TJELDSUND KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR TJELDSUND KOMMUNE Vedtatt handlingsprogram 2017 1 INNLEDNING: Trafikksikkerhetsplan for Tjeldsund kommune Trafikksikkerhetsplanen for Tjeldsund ble vedtatt 25.06.2013.

Detaljer

Planprogram for trafikksikkerhetsplan for Nesset kommune Høringsdokument med høringsfrist

Planprogram for trafikksikkerhetsplan for Nesset kommune Høringsdokument med høringsfrist Planprogram for trafikksikkerhetsplan for 2011-2014 Høringsdokument med høringsfrist 1.12.2010 Bilde fra s fotoarkiv Høringsdokument på planprogram for trafikksikkerhetsplan Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Møte i FAU-opprettet trafikkgruppe. Administrasjonsbygget Riddersand skole 18.03.15 kl.18:00 til 21:20

Møte i FAU-opprettet trafikkgruppe. Administrasjonsbygget Riddersand skole 18.03.15 kl.18:00 til 21:20 Referat 1 Møte i FAU-opprettet trafikkgruppe. Administrasjonsbygget Riddersand skole 18.03.15 kl.18:00 til 21:20 Til stedet: Ann Cathrin Hoffmann, forelder Kristian Digranes, forelder Pia Korsnes, forelder

Detaljer

Barnetråkk Tema: Trafikksikkerhet

Barnetråkk Tema: Trafikksikkerhet Barnetråkk 2017 Tema: Trafikksikkerhet Innhold Innhold... 2 Innledning... 3 Om Barnetråkk... 3 Barnetråkk 2017... 3 Hva vil skje med Barnetråkkregistreringene?... 3 Tegnforklaring... 3 Barn og unge og

Detaljer

Gjennomgang av gangfelt på riks- og fylkesveg Overhalla kommune

Gjennomgang av gangfelt på riks- og fylkesveg Overhalla kommune Gjennomgang av gangfelt på riks- og fylkesveg Overhalla kommune I forbindelse med at nye gangfeltkriterier er innført, vil Statens vegvesen gå igjennom alle gangfelt langs riks- og fylkesveger i fylket.

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR HOLTÅLEN KOMMUNE

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR HOLTÅLEN KOMMUNE Side 1 av 21 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR HOLTÅLEN KOMMUNE 2010 2013 Side 2 av 21 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 2. VISJON, MÅL OG VIRKEMIDLER... 4 2.1. Visjon... 4 2.2. Hovedmål... 4 2.3. Delmål...

Detaljer

Håvik skole HÅVIK SKOLE. Plan for trafikksikker skole Postboks 183, 4299 Avaldsnes Telefon: e-post:

Håvik skole HÅVIK SKOLE. Plan for trafikksikker skole Postboks 183, 4299 Avaldsnes Telefon: e-post: HÅVIK SKOLE Plan for trafikksikker skole 2017 Kort om Håvik skole Håvik er en 1-7 skole med ca. 130 elever og ligger i Karmøy kommune. Skolen har ca. 20 ansatte. Skolen ligger i nærheten av Håvik bussterminal

Detaljer

Trafikksikkerhet i Ski kommunale barnehager:

Trafikksikkerhet i Ski kommunale barnehager: Trafikksikkerhet i Ski kommunale barnehager: Ski kommune er et trygt lokalsamfunn. Dette forplikter oss til å arbeide systematisk med å utvikle trygge og gode oppvekstmiljøer, og forebygge skader og ulykker.

Detaljer

Plan for trafikksikkerhet

Plan for trafikksikkerhet Plan for trafikksikkerhet Roa barnehage Lunner kommune 1 Barnehagens retningslinjer for turer med bil og buss Felles kommunale retningslinjer for å ivareta barnas sikkerhet ved turer utenfor nærmiljøet

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Søknad om trafikksikkerhetsmidler 2009 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Åge Isaksen aage.isaksen@innherred-samkommune.no 74048519 Arkivref: 2008/10673 - /233 Saksordfører: (Ingen)

Detaljer

Alle skoler skal benytte opplæringstilbud ved Eberg Trafikkgård for elever ved 5-trinn. 8000

Alle skoler skal benytte opplæringstilbud ved Eberg Trafikkgård for elever ved 5-trinn. 8000 Trafikksikkerhetsplan 2017-2020 Tiltaksdel A. Oversikt over holdningsskapende arbeid Prosjekt Gjennom- Tiltak Kostnad Finansiering Ansvarlig for førings år utførende Prioritet Saks 2017-20 Alle oppvekstsentra

Detaljer

Tiltaksplan for trafikksikkerhet

Tiltaksplan for trafikksikkerhet Ås kommune Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2016-2019 Foto: Erlend Pehrson Vedtatt av kommunestyret i Ås, XX.XX.2015 Forord Tiltaksplanen for trafikksikkerhet 2016-2019 har fått en ny utforming. Planen

Detaljer

Trafikksikkerhet -og vegetatens tiltak. Guro Ranes Avdelingsdirektør Trafikksikkerhet Statens vegvesen, Vegdirektoratet

Trafikksikkerhet -og vegetatens tiltak. Guro Ranes Avdelingsdirektør Trafikksikkerhet Statens vegvesen, Vegdirektoratet Trafikksikkerhet -og vegetatens tiltak Guro Ranes Avdelingsdirektør Trafikksikkerhet Statens vegvesen, Vegdirektoratet 1946 1948 1950 1952 1954 1956 1958 1960 1962 1964 1966 1968 1970 1972 1974 1976 1978

Detaljer

Informasjon om Trafikkagenten til FAU og foresatte

Informasjon om Trafikkagenten til FAU og foresatte Informasjon om Trafikkagenten til FAU og foresatte Bakgrunn for prosjektet Trafikkagenten Bymiljøetaten (BYM) har fått i oppgave å foreta en grunnleggende kartlegging av behov for trafikksikkerhetstiltak

Detaljer

Skolepatrulje elev Skolepatrulje foresatte Skolepatrulje instruktør Skolepatrulje avtale. Skolepatrulje. Informasjon og anbefalinger til skolen

Skolepatrulje elev Skolepatrulje foresatte Skolepatrulje instruktør Skolepatrulje avtale. Skolepatrulje. Informasjon og anbefalinger til skolen Skolepatrulje elev Skolepatrulje foresatte Skolepatrulje instruktør Skolepatrulje avtale Skolepatrulje Informasjon og anbefalinger til skolen God veileder INNHOLD 1. Betingelser og forutsetninger 2. Ansvar

Detaljer

Risiko i veitrafikken 2013/14

Risiko i veitrafikken 2013/14 Sammendrag: Risiko i veitrafikken 213/14 TØI rapport 1448/215 Forfatter: Torkel Bjørnskau Oslo 215 81 sider Transportøkonomisk institutt oppdaterer jevnlig beregninger av risiko for ulykker og skader i

Detaljer

I Statens vegvesen er det Plan og trafikkseksjonen som er ansvarlig for å følge opp kommunene på kommunale trafikksikkerhetsplaner.

I Statens vegvesen er det Plan og trafikkseksjonen som er ansvarlig for å følge opp kommunene på kommunale trafikksikkerhetsplaner. I Statens vegvesen er det Plan og trafikkseksjonen som er ansvarlig for å følge opp kommunene på kommunale trafikksikkerhetsplaner. Statens vegvesens håndbok 209, «veileder på kommunale trafikksikkerhetsplaner»

Detaljer

Plan for trafikksikkerhet i Tømmerli barnehage.

Plan for trafikksikkerhet i Tømmerli barnehage. Plan for trafikksikkerhet i Tømmerli barnehage. Brumunddal 08.05.2015 Innledning: Trafikksikkerhetsplan for Tømmerli barnehage er i tråd med Ringsaker kommunes trafikksikkerhetsplan, vedtatt i april 2015.

Detaljer

Trafikksikkerhetsarbeid i skolen

Trafikksikkerhetsarbeid i skolen Trafikksikkerhetsarbeid i skolen. resultater av kartlegging og anbefalinger trafikk som valgfag i ungdomsskolen Kristin Eli Strømme Trygg Trafikk Disposisjon Trafikk som tema i Kunnskapsløftet Progresjon

Detaljer

Trafikksikkerhetstiltak på lokalvegnettet i Ringsaker. - i forbindelse med bompengefinansiert utvidelse av E6 til 4 felt

Trafikksikkerhetstiltak på lokalvegnettet i Ringsaker. - i forbindelse med bompengefinansiert utvidelse av E6 til 4 felt Trafikksikkerhetstiltak på lokalvegnettet i Ringsaker - i forbindelse med bompengefinansiert utvidelse av E6 til 4 felt Region øst Ressursavdelingen Trafikkteknikk og analyse Dato:16.05.2012 Innhold

Detaljer

Trafikknotat. Detaljregulering for Sandnes skole og barnehage Trafikknotat Alstahaug kommune 1 av 9

Trafikknotat. Detaljregulering for Sandnes skole og barnehage Trafikknotat Alstahaug kommune 1 av 9 Trafikknotat Detaljregulering for Sandnes skole og barnehage 18.09.2017 Trafikknotat Alstahaug kommune 1 av 9 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Dagens situasjon... 3 2.1 Trafikkregistrering...3

Detaljer

Vedlegg 1 Innspill til tiltaksplan for trafikksikkerhet

Vedlegg 1 Innspill til tiltaksplan for trafikksikkerhet Vedlegg 1 Innspill til tiltaks for trafikksikkerhet 2016-2019 Fra Forslag til tiltak Kommunens kommentar Utbedring av krysset Sjøskogenveien/Nordskogenveien/ Grimsrudveien, mulig rundkjøring Regulering

Detaljer

Vegtrafikkulykker med personskade. Årsrapport Statens vegvesen Region sør. Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder

Vegtrafikkulykker med personskade. Årsrapport Statens vegvesen Region sør. Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder Vegtrafikkulykker med personskade Årsrapport 2011. Statens vegvesen Region sør Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder Innhold : Ulykkene i Region sør 2011 fordelt på måned Ulykkene på vegnettet

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll. Kommunalt trafikksikkerhetsutvalg. Møterom Steinvikholm, Rådhuset

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll. Kommunalt trafikksikkerhetsutvalg. Møterom Steinvikholm, Rådhuset STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Møtedato: 22.08.2011 Møteprotokoll Kommunalt trafikksikkerhetsutvalg Møterom Steinvikholm, Rådhuset Tidspunkt: 13:00-15:00 Fra sak: 16/11 Til sak: 27/11 Følgende faste

Detaljer

Plan for trafikksikkerhet tiltaksdel

Plan for trafikksikkerhet tiltaksdel Plan for trafikksikkerhet 2014 2018 tiltaksdel Versjon: 17. desember 2013 Vedlagt materiale er en oversikt over registrerte tiltak innen tema trafikksikkerhet i Rollag kommune. Listen inneholder både nye

Detaljer

TRAFIKKVURDERING FOR NYE BREVIK OPPVEKSTSENTER OG FURULUND IDRETTSANLEGG. 1 Innledning... 1. 2 Dagens situasjon... 1. 3 Planlagt utbygging...

TRAFIKKVURDERING FOR NYE BREVIK OPPVEKSTSENTER OG FURULUND IDRETTSANLEGG. 1 Innledning... 1. 2 Dagens situasjon... 1. 3 Planlagt utbygging... Oppdragsgiver: Porsgrunn Kommune Oppdrag: 532975 Reguleringsplan Furulund - Brevikåsen Dato: 2014-04-02 Skrevet av: Knut Eigil Larsen Kvalitetskontroll: Lars Krugerud TRAFIKKVURDERING FOR NYE BREVIK OPPVEKSTSENTER

Detaljer

Trafikksikkerhetsplanens handlingsprogram Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Trafikksikkerhetsplanens handlingsprogram Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2014/8585-3 Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Trafikksikkerhetsplanens handlingsprogram 2015-2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

UTREDNING OM TRAFIKKSIKKERHET PÅ SKOLEVEI

UTREDNING OM TRAFIKKSIKKERHET PÅ SKOLEVEI UTREDNING OM TRAFIKKSIKKERHET PÅ SKOLEVEI Bakgrunn BYM har fått i oppgave å lage en kartlegging av behov for trafikksikkerhetstiltak på skoleveier. Det blir foretatt en grundig kartlegging av hvordan skolebarn

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2013-2016. Vedtatt i Skaun kommunestyre 27.09.2012. Saksnr: 12/1510

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2013-2016. Vedtatt i Skaun kommunestyre 27.09.2012. Saksnr: 12/1510 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2013-2016 Vedtatt i Skaun kommunestyre 27.09.2012 Saksnr: 12/1510 I Innhold 1. Visjon og målsetting... 4 1.1 Nasjonale mål... 4 1.2 Fylkeskommunale mål... 4 1.3 Kommunale mål... 4

Detaljer

Steinar Svensbakken - Region øst. Rapport om eldreulykker

Steinar Svensbakken - Region øst. Rapport om eldreulykker Steinar Svensbakken - Region øst. Rapport om eldreulykker Bestilling Resultatavtalen for Region øst 2012 Utviklingsoppgave innen trafikksikkerhet Temaanalyse for eldre basert på materiale fra UAG-arbeidet

Detaljer