Trafikksikkerhetsutvalgets tiltaksplan kontroll og oppfølging

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Trafikksikkerhetsutvalgets tiltaksplan kontroll og oppfølging"

Transkript

1 FORVALTNINGSREVISJON Trafikksikkerhetsutvalgets tiltaksplan kontroll og oppfølging Sør-Trøndelag fylkeskommune Desember TITTEL - 1

2

3 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag fra kontrollutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune i perioden september 2013 til desember Undersøkelsen er utført i henhold til NKRFs standard for forvaltningsrevisjon, RSK 001. Revisjon Midt-Norge vil takke alle som har bidratt med informasjon til undersøkelsen. Trondheim, Tor Arne Stubbe /s/ Ansvarlig revisor Espen Langseth /s/ Prosjektmedarbeider Trafikksikkerhetsutvalgets tiltaksplan kontroll og oppfølging 3

4 Sammendrag Sør-Trøndelag fylkes trafikksikkerhetsutvalg (FTU) har ansvaret for å være pådriver og samordner innenfor fylkeskommunens trafikksikkerhetsarbeid. FTU har valgt å fokusere spesielt på de oppgavene de mener er viktigst, og på grunnlag av dette vedtatt en trafikksikkerhetsplan. KU har i sak 11/2013 bedt Revisjonen se på gjennomføringen av de arbeidsoppgavene som er nedfelt i trafikksikkerhetsplanen med tilhørende tiltaksplan. Vi har i den forbindelse sett på organisering og gjennomføring av arbeidet, samt rapportering og oppfølging av gjennomførte tiltak. Undersøkelsen er gjennomført ved intervju av ansatte/politikere i fylkeskommunen, representanter for eksterne samarbeidsparter, og ved gjennomgang av statistikk- og økonomidata som vi har fått oversendt fra Statens vegvesen. Videre har både FTU s egne dokumenter, beslutninger og planverk og fylkeskommunens strategidokumenter vært viktige i dette arbeidet. Kriteriene for å vurdere praksis er i hovedsak hentet fra aktuelt lovverk, fylkeskommunale vedtak og dokumenter samt FTUs tiltaksplan. Undersøkelsen viser at FTUs organisering gir god mulighet for dialog mellom de ulike medlemmene i FTU, og det er etablert hensiktsmessige arenaer for samhandling og samordning. De mest relevante aktører innenfor arbeidet med trafikksikkerhet er representert i FTU. Deltakerne både bidrar med kunnskap i utvalget og tar med seg erfaringer, innspill og signaler tilbake til egen etat. Tilbakemeldingene fra de konsultative medlemmene er at dette fungerer, og at de har stor nytte av å delta i FTU. Tiltakene i tiltaksplanen synes i stor grad å være gjennomført i tråd med planen. Når det gjelder tilskuddsordningen Aksjon skoleveg, er det imidlertid enkelte utfordringer. Det er og har vært problemer med at kommunene ikke klarer å ferdigstille prosjektene som planlagt. Dette har resultert i utsettelser av prosjekter og at mye av midlene har vært bundet opp. Her har FTU og sekretariatet iverksatt tiltak for å motvirke dette, med fokus på at prosjektet skal gjennomføres som planlagt i tråd med opplysningene i søknaden. Regnskapsinformasjonen tyder på at tiltakene har effekt. Dette ser vi ved at udisponerte midler har blitt redusert fra 10,6 millioner kroner pr til ca 5 millioner kroner pr Når det gjelder rapportering og oppfølging av de gjennomførte tiltakene, viser undersøkelsen at fylkeskommunen har et informasjonsbehov utover den avtalte rapporteringen fra Statens vegvesen. Det samme forholdet gjelder informasjon og rapportering fra Statens vegvesen til FTU. Blant annet viser intervjuinformasjonen at medlemmene i FTU ikke har full kontroll på tilgjengelige budsjettmidler når de disponerer tilskuddsordningen Aksjon skoleveg, noe som Trafikksikkerhetsutvalgets tiltaksplan kontroll og oppfølging 4

5 er uheldig. Både fylkeskommunen og FTU har i den forbindelse bedt om en utvidet rapportering fra Statens vegvesen. FTU har utarbeidet en handlingsplan med forslag til tiltak som skal bidra til måloppnåelse. I den forbindelse bør man også kunne forvente en årlig skriftlig evaluering av det arbeidet som er utført, herunder en vurdering av måloppnåelse. Her bør FTU vurderer mål med dette arbeidet utover det å få ned antall trafikkdrepte. For eksempel evaluere effekten av arbeidet mot kommunene, skolene og media, som faktisk er hovedfokus i det arbeidet de gjør. FTU har selv kommet frem til denne erkjennelsen, og har foretatt en del endringer i forbindelse med utarbeidelse av ny trafikksikkerhetsplan Her er det mer tydelig formulert hva man konkret ønsker å oppnå. Revisor har på bakgrunn av undersøkelsene gitt fylkesrådmannen følgende anbefalinger: - Operasjonalisere målformuleringer i handlingsplanene slik at det i større grad blir mulig å vurdere resultatet av det arbeidet som utføres i forbindelse med trafikksikkerhet utover målingen på antall drepte og hardt skadde i trafikken. - Fylkeskommunen og Statens vegvesen må bli enige om, og få etablert en tilfredsstillende mal for rapportering fra Statens vegvesen både til FTU og til fylkeskommunen. Avtalen om rapportering bør inn i leveranseavtalen. Trafikksikkerhetsutvalgets tiltaksplan kontroll og oppfølging 5

6 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Sammendrag Innledning Bestilling Fylkeskommunens arbeid med trafikksikkerhet Undersøkelsesopplegget Avgrensning Problemstillinger Revisjonskriterier Metode for datainnsamling og analyse Samordning av trafikksikkerhetstiltak Revisjonskriterier Data Revisors vurdering Tilskuddsforvaltning Revisjonskriterier Data Revisors vurdering Rapportering og vurdering Revisjonskriterier Data Revisors vurdering Høring...47 Konklusjoner og anbefalinger Konklusjoner Anbefalinger...50 Kilder...51 Vedlegg Vedlegg Vedlegg Vedlegg Trafikksikkerhetsutvalgets tiltaksplan kontroll og oppfølging 6

7 Tabell Tabell 1 Årsrapport 2012 fra Statens vegvesen...20 Tabell 2 Halvårsrapport 2013 fra Statens vegvesen...21 Tabell 3 - Fordeling av midler, Tilskudd til lokale trafikksikkerhetstiltak Tabell 4 Oversikt over total bevilgning for støtteordningen «Tilskudd til lokale trafikksikkerhetstiltak» Trafikksikkerhetsutvalgets tiltaksplan kontroll og oppfølging 7

8 1 Innledning Denne rapporten er svar på bestilling av en forvaltningsrevisjon fra kontrollutvalget i Sør- Trøndelag fylkeskommune. I dette kapitlet redegjør vi for bestillingen, rammene for forvaltningsrevisjonen og kort om fylkeskommunens arbeid på temaområdet. 1.1 Bestilling Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune vedtok i sak 11/13 å bestille en forvaltningsrevisjon med fokus på arbeid med trafikksikkerhet i Sør-Trøndelag fylkeskommune. Revisjon Midt-Norge skisserte en innretning på forvaltningsrevisjonen i kontrollutvalgets møte den Utvalget ønsket at revisor skulle se på hvordan midler som bevilges til trafikksikkerhet og trygg skolevei benyttes av de kommunene som får dette innvilget, om tiltakene i trafikksikkerhetsplanen blir gjennomført i tråd med planen, og om det foretas en evaluering av det arbeidet som utføres. 1.2 Fylkeskommunens arbeid med trafikksikkerhet Fylkeskommunen har etter vegtrafikklovens 40 et ansvar for å tilrå og samordne tiltak for å fremme trafikksikkerheten i fylket. Dette ansvaret har fylkeskommunen delegert til fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU). Medlemmene i FTU er valgt av Fylkestinget, og består av 5 politisk oppnevnte medlemmer og 10 konsultative 1 medlemmer. De konsultative medlemmene kommer fra: - Statens vegvesen - Politiet ved Sør-Trøndelag politidistrikt og Utrykningspolitiet - Trygg Trafikk - Fylkeskommunen ved Ungdommens Fylkesting, Enhet for regional utvikling, Fagenhet for videregående opplæring og Samferdselsavdelingen - Fylkesmannen ved Sosial- og helseavdelingen og Oppvekst- og utdanningsavdelingen - Autoriserte Trafikkskolers Landsforening (ATL) - Norges Lastebileier-forbund (NLF). Selv om FTU har ansvaret for å være pådriver og samordner innenfor alle områder, både det offentlige og private trafikksikkerhetsarbeidet, har FTU valgt å fokusere spesielt på de 1 Jfr. Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg (s 83) er det praksis for at alle hovedaktørene innen trafikksikkerhetsarbeidet er representert i regionale samordningsorgan. I FTU har disse møte-, tale- og forslagsrett. Stemmerett er forbeholdt de 5 fullverdige medlemmene. Trafikksikkerhetsutvalgets tiltaksplan kontroll og oppfølging 8

9 oppgavene de mener er viktigst. FTU har i den forbindelse vedtatt en trafikksikkerhetsplan 2, herunder en tiltaksplan 3, for perioden som skisserer hva de ønsker å gjøre. Planen er ikke ment å være en fullstendig dekkende handlingsplan for alt trafikksikkerhetsarbeidet som foregår i fylket. I trafikksikkerhetsplanen står det at denne konklusjonen er gjort med respekt for, og tro på, at det øvrige brede trafikksikkerhetsarbeidet som pågår i fylket i dag og som har pågått i mange år fra tekniske tiltak til holdningsarbeid mot brede grupper, er godt og verdifullt og skal fortsette. FTU skal arbeide for at samarbeidspartnerne i trafikksikkerhetsarbeidet i fylket skal kjenne til og bidra til at tiltakene som står i planen skal bli gjennomført. De viktigste oppgaver til utvalget er å: - samordne og være pådriver i trafikksikkerhetsarbeidet i fylket - støtte og oppmuntre til lokalt trafikksikkerhetsarbeid - fordele midler til trafikksikkerhetstiltak - støtte og initiere trafikksikkerhetskampanjer FTUs sekretariat Trafikksikkerhetsutvalgets administrative sekretariat er lagt til Statens Vegvesen. Bakgrunnen for dette er at Statens vegvesen har ansvar for en kompetent og effektiv felles vegadministrasjon i samsvar med vegloven 10. Felles administrasjon blir ofte omtalt som sams vegadministrasjon, og vi benytter det begrepet videre i rapporten. Det er Statens vegvesens regionvegkontorer, under ledelse av hver sin regionvegsjef, som etter vegloven 10 har oppgaven som sams vegadministrasjon på regionalt nivå. Ordningen med sams vegadministrasjon innebærer at staten og fylkeskommunene bruker samme vegadministrasjon på regionalt nivå til å utføre henholdsvis riks- og fylkesvegoppgaver. Staten og fylkeskommunene bestemmer hvilke oppgaver som skal gjøres, knyttet til henholdsvis riks- og fylkesveg. Statens vegvesen, region Midt har en avdeling i Sør- Trøndelag, som utfører det meste av oppgavene som Statens vegvesen skal bistå STFK med, herunder å være sekretariat for FTU Bakgrunn for trafikksikkerhetsplanen 0-visjonen skal være ledestjernen for alt trafikksikkerhetsarbeid Omfanget av drepte og hardt skadde på norske veger er et alvorlig samfunnsproblem. Grunnlaget for det langsiktige trafikksikkerhetsarbeidet er en visjon om at det ikke skal 2 Vedtatt av Fylkestinget sak 35/ Behandlet av Fylkestinget sak 70/2011 Trafikksikkerhetsutvalgets tiltaksplan kontroll og oppfølging 9

10 forekomme ulykker med drepte eller hardt skadde i vegtrafikken - en 0-visjon. Fylkestinget i Sør-Trøndelag vedtok allerede i 1998 å gå inn for 0-visjonen selv om fylkeskommunen ikke rår over alle nødvendige virkemidler som må til. Visjonen skal være en overordnet retningsgiver for trafikksikkerhetsarbeidet i fylket, og skal gi uttrykk for en retning i trafikksikkerhetsarbeidet. I forbindelse med Stortingets behandling av Nasjonal Transportplan står det at: Gjennomgående sikkerhetstenkning i tråd med nullvisjonen skal være et bærende prinsipp i ledelse, planlegging og gjennomføring av veg- og vegtrafikk. Dette betyr at 0-visjonen skal ligge i bunnen av alt vi gjør! Trollveggen er et uttrykk som brukes om veggen som kommer til syne i ulykkesstatistikken i aldersgruppen år. En 18 åring med ferskt førerkort har 40 ganger så stor sjanse for å kjøre av veien sammenlignet med en erfaren bilfører. På landsbasis har det siden begynnelsen av 90-tallet vært en svak, men jevn reduksjon av antall ulykker og antall drepte/skadde personer i denne aldersgruppen. Antall drepte/hardt skadde personer i vegtrafikken har imidlertid hatt en betydelig reduksjon i samme periode. En tilsvarende reduksjon finner vi ikke igjen i denne aldersgruppen i Sør-Trøndelag. I denne aldersgruppen har tallet på drepte og hardt skadde vært stabilt, dette på tross av at forskning viser at denne gruppen ikke er mer ute i trafikken enn de fleste andre aldersgrupper. FTU ønsker å bruke ressursene mot den delen av ungdomsgruppen som er overrepresentert blant drepte og hardt skadde i trafikken. Det antas at man kan oppnå best resultater ved å starte arbeidet der det monner mest nemlig i Trollveggen Innretning i tiltaksplanen Det synes å være få direkte påvirkningskanaler mot denne gruppen, og FTU har derfor valgt en indirekte påvirkningsstrategi ved å prioritere å arbeide mot aktører som kan nå fram til målgruppen på både kort og lang sikt. Dette er kommunene, ungdomsskolene og media. Resonnementet bak dette er å konsentrere innsatsen der det er mest å oppnå. Skole/kommune Mot skole og kommune satser man på å gjennomføre følgende tiltak: Kommunene: - Uttalelser til kommuneplaner - Fagdager med kommunen Trafikksikkerhetsutvalgets tiltaksplan kontroll og oppfølging 10

11 - Delta på møter i kommunale trafikksikkerhetsutvalg Ungdomskolene: - Kurs for lærere i ungdomskolen - Skuespillet, «Ikke tøft å være død» - Idedugnad Lærerne skal bringe trafikksikkerhet inn i undervisningen. Lærerne er både lærere og rollemodeller. Ved å gjøre det enkelt å ta trafikksikkerhet inn i undervisningen vil elevene involveres i trafikksikkerhetsarbeid i en tidlig alder. FTU gjennomfører regionale samlinger hvor det er invitert deltakere fra alle områder i kommunene (administrativ ledelse, politisk ledelse, enhetsledelse innenfor teknisk, helse og skole). Intensjonen med de regionale samlingene er: - Å styrke kunnskapen om trafikksikkerhet situasjonen i Sør - Trøndelag - Å inspirere de kommunale aktørene til å se på trafikksikkerhet som en bred samfunnsutfordring ut over teknisk utforming av veier, kryss o.l. - Å oppdatere sentrale aktører (fylkeskommunen, vegvesenet, politiet og Trygg Trafikk) på situasjonen i kommunene - Å gi mulighet til å bringe lokal kunnskap og situasjonsvurdering inn i FTU s handlingsplan - Å bidra til den enkelte kommunens eget trafikksikkerhetsarbeid. FTU administrerer også 2 tilskuddsordninger på vegne av fylkeskommunen. «Aksjon skoleveg», som har vært gjennomført kontinuerlig i Sør-Trøndelag siden opprettelsen i Den anses av kommunene som en meget viktig finansieringskilde med hensyn til gjennomføring av fysiske skolevegstiltak. I tillegg har man «Støtte til lokale trafikksikkerhetstiltak», der kommuner og andre aktører kan søke om tilskudd som fremmer trafikksikkerheten i nærmiljøet. Media Trafikksikkerhetsplanen skal være retningsgivende og inspirerende for fylkeskommunen, kommunenes og andre aktørers aktiviteter. Derfor må planens innhold være kjent! Som en støtte i dette arbeidet er det utviklet en rekke saker som antas å ha journalistisk interesse. Statens vegvesen koordinerer utspillene og har en samling mulige oppslag som er kommet opp i de kreative prosessene omkring utarbeidelse av planen. Trafikksikkerhetsutvalgets tiltaksplan kontroll og oppfølging 11

12 Øvrige tiltak Ungdom mellom 16 og 24 år er en høyrisikogruppe samarbeidet, som er et samarbeid mellom Møre og Romsdal, Sør- og Nord-Trøndelag fylkeskommuner, er et arbeid som fokuserer på tiltak mot ungdommer i alderen år. Prosjektene «Avbestill trafikkulykken» og «Spesielt risikoutsatte unge menn», har som fokus å redusere antall ulykker med unge førere og passasjerer. Videre gjennomføres det tiltak mot elever i videregående skoler i samarbeid med russen. Et annet punkt i tiltaksplanen er å øke fokuset på den enkelte sjåførs egnethet til å ha førerkort. Vegtrafikklovens 34 Tilbakekall av retten til å føre motorvogn mv. på grunn av særlige forhold skal løftes fram til å bli et nyttig verktøy i arbeidet med å redusere antallet trafikkulykker Organisering av fylkeskommunens arbeid med trafikksikkerhet Sør-Trøndelag fylkeskommunes arbeid med trafikksikkerhet spenner vidt, alt i fra investering, drift og vedlikehold av fylkesvegene til holdningsskapende arbeid og undervisning. Slik sett favner dette arbeidet store deler av den fylkeskommunale organisasjonen. Ansvaret for å tilrå og samordne trafikksikkerhetsarbeidet, og gjennomføring av trafikksikkerhetsplanen, er som nevnt delegert fra Fylkestinget til Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU). Statens vegvesen er en viktig samarbeidspartner i arbeid med trafikksikkerhet, og samhandlingen med fylkeskommunen i trafikksikkerhetsarbeidet er skjematisk framstilt i figuren under. Figur 1. Organisering av trafikksikkerhetsarbeidet i Sør-Trøndelag Fylkesting Fylkesrådmann STFK Adm. FTU: Faste medlemmer Konsultative medlemmer Dialog Rammeavtale Leveranseavtale Faste møter Rapportering Eksterne aktører Statens vegvesen (Sams) Kilde:Revisjon Midt-Norge Trafikksikkerhetsutvalgets tiltaksplan kontroll og oppfølging 12

13 2 Undersøkelsesopplegget I dette kapittelet redegjør vi for undersøkelsesopplegget for denne forvaltningsrevisjonen: avgrensing, problemstillinger, revisjonskriterier og metode for datainnsamling og analyse. 2.1 Avgrensning Trafikksikkerhetsarbeidet er et vidt tema, og det er nødvendig å konkretisere hva som vil være gjenstand for undersøkelse i denne sammenhengen. FTU har, som vist innledningsvis, ansvaret for å være pådriver og samordner innenfor fylkeskommunens trafikksikkerhetsarbeid. FTU har valgt å fokusere spesielt på de oppgavene de mener er viktigst, og på grunnlag av dette vedtatt en trafikksikkerhetsplan. Revisjonen ser kun på gjennomføringen av de arbeidsoppgavene som er nedfelt i trafikksikkerhetsplanen, med tilhørende tiltaksplan, og kommenterer ikke det øvrige trafikksikkerhetsarbeidet som pågår i fylket. Revisjonen vil ikke gå inn på om trafikksikkerhetsutvalgets arbeid har hatt noen effekt for målgruppen, dvs om arbeidet har medført en reduksjon i antall alvorlige skadde/drepte i Sør- Trøndelag. Dette som følge av at en rekke aktører deltar i arbeidet med trafikksikkerhet, også på nasjonalt nivå, og FTU s innsats er en del av dette arbeidet. Det vil derfor ikke være mulig å si noe om eventuelle forbedringer for målgruppen skyldes FTU s arbeid. 2.2 Problemstillinger Med bakgrunn i bestillingen og de avgrensningene som er gjort over, har vi definert følgende problemstillinger: Problemstilling 1: Sørger fylkeskommunen for nødvendig samordning og gjennomføring av trafikksikkerhetstiltak i Sør-Trøndelag? Problemstilling 2: Brukes FTU s økonomiske tilskudd i tråd med vedtak/bevilgning? Problemstilling 3: I hvilken grad blir resultatene av trafikksikkerhetstiltakene fulgt opp og vurdert av fylkeskommunen? Trafikksikkerhetsutvalgets tiltaksplan kontroll og oppfølging 13

14 Under problemstilling 1 har revisor undersøkt hvordan FTU organiserer sitt arbeid, samarbeider med andre aktører og i hvilken grad tiltak i Trafikksikkerhetsplanens tiltaksdel er gjennomført som forutsatt. I problemstilling 2 har revisors undersøkelser knyttet seg til tilskuddsbevilgninger i «Aksjon skoleveg» og «Støtte til lokale trafikksikkerhetstiltak». Problemstilling 3 fokuserer på rapportering, oppfølging og vurdering av gjennomførte tiltak under Trafikksikkerhetsplanen. 2.3 Revisjonskriterier I en forvaltningsrevisjon skal det etableres revisjonskriterier som innsamlede data kan vurderes mot. Hensikten med revisjonskriteriene er å etablere en målestokk som gjør det mulig å evaluere de resultater som er oppnådd innen et forvaltningsområde. Det er en forutsetning at de kriteriene som etableres er gyldige og at de hentes fra autorative kilder. Slike kilder kan være lov og forskrift, lokale politiske vedtak, nasjonale politiske føringer og anbefalinger, og evt anerkjent forskningslitteratur på området. Føringene for trafikksikkerhetsarbeidet finner vi først og fremst i statlige styringsdokument og fylkeskommunens egne måldokument. Denne undersøkelsen vil primært se på om FTU følger opp samt egne planer og mål. Her presenterer vi kort de kildene kriteriene er utledet fra. De konkrete kriteriene blir presentert innledningsvis i hvert datakapittel (kapitlene 3-5) Nasjonale føringer - lov og forskrift Lov om vegtrafikk (vegtrafikkloven). Ansvar etter Vegtrafikklovens 40A: Fylkeskommunen har et ansvar for å tilrå og samordne tiltak for å fremme trafikksikkerheten i fylket. Kommuneloven ( 23) er en kilde til kriterier for denne forvaltningsrevisjonen, og spesielt knyttet til de problemstillinger som går på iverksetting og kvalitetssikring/kontroll med iverksatte tiltak. Rådmannen har ansvar for iverksetting av Fylkestingets vedtak og at organisasjonen er gjenstand for betryggende kontroll Fylkeskommunens vedtak Trafikksikkerhetsplan for (FT-sak 35/2010) synliggjør FTUs prioriterte områder i trafikksikkerhetsarbeidet i fylket. Selv om FTU har ansvar for å være pådriver og samordner innen alle områder, både det offentlige og private trafikksikkerhetsarbeidet, har FTU i planen valgt å fokusere spesielt på de oppgavene de mener er de viktigste. Det er videre utarbeidet en Tiltaksplan, Tiltaksplan (FT-sak 70/2011), i tråd med Trafikksikkerhetsplanen. Tiltaksplanen vil være sentral i vurderingen av FTUs arbeid. Trafikksikkerhetsutvalgets tiltaksplan kontroll og oppfølging 14

15 FTU har jevnlige møter, og eventuelle vedtak/føringer i fra FTU eller FTU s administrasjon vil også være kriterier i dette arbeidet. Aksjon skoleveg og Støtte til lokale trafikksikkerhetstiltak er fylkeskommunale tilskuddsordninger hvor kommunene kan søke om midler for å sikre barnas skolevei gjennom fysiske tiltak langs fylkesveier og kommunale veier, samt søke om tilskudd som fremmer trafikksikkerheten i fylket. For å kunne få midler fra tilskuddsordningene, må visse krav være oppfylt. Disse vil være en av flere kriterier i forbindelse med problemstilling 1. Forholdet mellom STFK og Statens vegvesen reguleres av en overordnet rammeavtale (FTsak 5/2010). Rammeavtalen henviser videre til en leveranseavtale, som inngås årlig. Leveranseavtalen beskriver partens forpliktelser for det aktuelle året, basert på årets rammer og føringer. Kriteriene i lovverk, retningslinjer og fylkeskommunens egne dokument er utdypet i kapitlene 3.1, 4.1 og Metode for datainnsamling og analyse Forvaltningsrevisjonen er basert på gjennomgang av dokumenter fra fylkeskommunen og intervju med relevante personer hos fylkeskommunen og samarbeidspartnerne. Vi har intervjuet følgende representanter fra STFK - Fylkesdirektør, samferdsel - Leder FTU - Rådgiver, Samferdselsavdelingen 4 - Controller, Samferdselsavdelingen - Av de konsultative medlemmene har vi intervjuet representanter fra:: - Statens vegvesen/ Plan- og trafikkseksjonen - Fylkesmannen/Sosial- og helseavd - Trygg Trafikk - Politiet 4 Personen representerer STFK (Samferdselsavdelingen) i FTU som konsultativt medlem. Trafikksikkerhetsutvalgets tiltaksplan kontroll og oppfølging 15

16 De som er intervjuet representerer eksterne samarbeidspartnere, politikere og nøkkelpersoner internt i fylkeskommunen. Intervjuene synes å gi relevant informasjon om hvordan FTUs praksis er på de områdene vi har kontrollert. Det er skrevet referat fra alle intervjuene og informantene har i etterkant godkjent innholdet i disse. Vi har videre samlet inn og vurdert relevante budsjett- og regnskapstall fra fylkeskommunen og Statens vegvesen. Samlet er dette antatt å være tilstrekkelig dokumentasjon for å gjøre vurderinger og konklusjoner på problemstillingene. Det er ikke innhentet data knyttet til saksbehandlingen av enkeltsaker i Statens vegvesen, men kun dokumentasjon på gjennomførte prosjekt og utbetalte tilskudd. Trafikksikkerhetsutvalgets tiltaksplan kontroll og oppfølging 16

17 3 Samordning av trafikksikkerhetstiltak Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på vei viser til at det arbeides med temaet på flere plan, både nasjonalt, regionalt og lokalt. Arbeidet utføres av mange aktører og det er behov for at denne innsatsen samordnes. Fylkeskommunene har et særlig ansvar for å samordne innsatsen på regionalt nivå. Problemstilling 1: Sørger fylkeskommunen for nødvendig samordning og gjennomføring av trafikksikkerhetstiltak i Sør-Trøndelag? 3.1 Revisjonskriterier Fylkeskommunens ansvar for trafikksikkerhet er formulert i Lov om vegtrafikk (vegtrafikkloven) 40A: Fylkeskommunen har et ansvar for å tilrå og samordne tiltak for å fremme trafikksikkerheten i fylket. I følge Nasjonal plan for trafikksikkerhet på veg er det ulik organisering av dette ansvaret i fylkene. Revisor tolker allikevel at det er en nasjonal forventning om å ha et fora for å drøfte og avklare ansvar og oppgaver mellom de ulike hovedaktørene i trafikksikkerhetsarbeidet. Sør-Trøndelag fylkeskommune har delegert dette ansvaret til Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU). De fleste fylkeskommuner har vedtatt en egen trafikksikkerhetsplan, herav også Sør- Trøndelag fylkeskommune. Sammen med Tiltaksplan for trafikksikkerhet legger den rammene for det målrettede trafikksikkerhetsarbeidet i fylket. FTU skal arbeide for at samarbeidspartnerne i trafikksikkerhetsarbeidet i fylket skal kjenne til, og bidra til, at tiltakene som står i planen skal bli gjennomført. I dette kapittelet ser vi på om FTU har fulgt opp de tiltakene som ifølge den vedtatte handlingsplanen skal gjennomføres i perioden. Tiltaksplan , Vedlegg til Trafikksikkerhetsplan for Sør-Trøndelag. Tiltaksplanen beskriver hvilke tiltak FTU har planlagt å gjennomføre i perioden : Mot kommuner - Det vil i fremtiden være behov for å gi trafikksikkerhetsarbeidet, som en del av folkehelsearbeidet, en større oppmerksomhet i policy og politikkutformingen. FTU skal derfor, som en del av sitt virke, komme med uttalelser til kommuneplaner i forbindelse med dette. Trafikksikkerhetsutvalgets tiltaksplan kontroll og oppfølging 17

18 - Det skal arrangeres fagdager for å få økt oppmerksomhet blant administrasjon og politikere i kommunen om at trafikkulykker er et folkehelseproblem og en del av folkehelsearbeidet. - Konsultative medlemmer i FTU skal delta på møter i kommunale trafikksikkerhetsutvalg ved invitasjon. Mot ungdomskolene - Det skal holdes dagskurs for lærere i ungdomskolen i henhold til Kunnskapsløftets kompetansemål på trafikk % av elevene skal få tilbud om å delta på forestillingen Ikke tøft å være død. - Det skal motiveres til idedugnad omkring trafikksikkerhetstiltak i ungdomsskoleklasser. Mot media - Media er utpekt som en aktør på grunn av sin evne til å sette agenda og påvirke folks holdninger og kunnskapsnivå. Det foreligger en ambisjon om å fremme mediesaker gjennom hele planperioden samarbeidet retter ressurser mot den delen av ungdomsgruppen som er overrepresentert blant drepte og hardt skadde i trafikken. Følgende tiltak skal gjennomføres: - Tiltaket Avbestill trafikkulykken - Samling av russestyrene i Sør-Trøndelag med gjennomgang av faglige temaer knyttet til ungdom og trafikksikkerhet % av alle russ i Sør-Trøndelag skal kjøpe russebusskortet. - Gjennomføre et prosjekt for spesielt risikoutsatte unge menn, og iverksette tiltak fra og med Det skal innen utgangen av 2011 arrangeres et seminar om vegtrafikklovens 34 vedrørende Tilbakekall av retten til å føre motorvogn mv. på grunn av særlige forhold. Aktuelle deltakere er fagpersoner fra politiet, Fylkesmannen, Statens vegvesen og andre med relevante arbeidsområder. Seminaret skal følges opp med et videre tett samarbeid mellom de nevnte aktører. Revisor har derfor innhentet data som synliggjør gjennomføringen av tiltak: Samordning av trafikksikkerhetsarbeidet overfor kommuner, overfor ungdomskoler, Trafikksikkerhetsutvalgets tiltaksplan kontroll og oppfølging 18

19 overfor media, innen 1840-samarbeidet, samt øvrige tiltak. 3.2 Data Under følger en gjennomgang av data knyttet til samordning av trafikksikkerhetsarbeidet i Sør-Trøndelag og gjennomføring av Tiltaksplan for trafikksikkerhet Samordning av trafikksikkerhetsarbeidet Et helhetlig og koordinert trafikksikkerhetsarbeid i fylket fordrer et samarbeid med de andre sentrale aktørene i fylket. FTU er valgt av fylkestinget og består av 5 politisk valgte politikere. I tillegg består utvalget av 10 konsultative medlemmer som representerer aktører i fylket som arbeider med trafikksikkerhet til daglig. Fylkeskommunen og fylkesmannen er selvstendige forvaltningsnivå, og de øvrige aktørene har sine formål, krav og retningslinjer å forholde seg til. FTU har således ingen mulighet til å komme med pålegg overfor de andre aktørenes arbeid med trafikksikkerhet. Intensjonen er at aktørenes virkemiddelbruk og utviklingsarbeid koordineres og understøtter et samlet trafikksikkerhetsarbeid i fylket. De konsultative medlemmene som har blitt intervjuet, sier at det ansees som nyttig å være konsultativt medlem i FTU, da FTU er en kanal mot de andre aktørene innenfor trafikksikkerhetsarbeidet. Behovet for informasjon er flersidig, hvor deltakerne både bidrar med kunnskap i utvalget og tar med seg erfaringer, innspill og signaler tilbake til egen etat. Majoriteten av de som er intervjuet viser til at utvalget har en riktig og god sammensetning av aktører. Tre av medlemmene har imidlertid kommentert at man eventuelt kunne vurdere en utvidelse av utvalget med en representant fra KS for å forsterke satsningen i kommunene. Intervjuinformasjonen tyder også på at det er gode informasjonskanaler og god dialog mellom aktørene utenom den ordinære møtevirksomheten. Det er ulike aktører som har ansvaret for at tiltakene gjennomføres, og som tidligere nevnt er FTUs rolle i dette å være pådriver og sørge for koordinering og samordning. Tabellene nedenfor viser sekretariatets økonomirapportering til FTU/fylkeskommunen når det gjelder bruk av midler til gjennomføring av tiltakene i tiltaksplanen for 2012 og 1. halvår Trafikksikkerhetsutvalgets tiltaksplan kontroll og oppfølging 19

20 Formatet på rapporteringen er noe endret fra 2012 til 2013, men inneholder i hovedsak den samme informasjonen. Økonomirapporteringen i tabell 1 nedenfor viser hvilke aktiviteter som har blitt belastet FTUs budsjett i Vi ser at mesteparten av den planlagte budsjetterte aktiviteten går på gjennomføring av ulike seminarer for å nå målgruppene. Dette gjelder både Fylkessamlingen om trafikksikkerhet, regionale samlinger i kommunen, russesamlinger og den regionale FTUkonferansen. Som vi ser av tabell 1, ble imidlertid de regionale samlingene med grupper og kommuner utsatt til 2013 og den regionale FTU-konferansen avlyst på grunn av manglende interesse. De største utgiftspostene i 2012 var prosjektet Rett på målgruppen (RPM) og «Russebusskortet», hvor AtB i samarbeid med FTU organiserte transport av all russ i Sør- Trøndelag i mai Tabell 1 Årsrapport 2012 fra Statens vegvesen 5 Tiltak Type kostnad Stipulert kostnad Fylkessamling om trafikksikkerhet Dagskonferanse for samtlige kommuner i Sør-Trøndelag Regionale samlinger september-oktober 4 dagsseminarer/fagdager med grupper av kommuner Ungdomstiltak/russ 4 russesamlinger Kurs/konferanse, leie av lokaler, lunsj Kurs/konferanse, leie av lokaler, lunsj Ny stipulert kostnad fra 19. april, vedtatt i FTU Belastet (noen beløp er omtrentlige) Status etter årets slutt (pr. januar 2013) Fylkessamlingen ble gjennomført 3. mai, forbrukt noe mindre enn budsjettert, ca Dette ble utsatt til 2013, gjennomføres i mars-april. Leie av lokaler, lunsj Her ble det brukt noe mindre enn budsjettert, , da en av fire samlinger ble avlyst. Skolesekker Innkjøp av sekker Beløpet er brukt. Korrigert, da oppgitt Deltakelse FTU-medlemmer på arrangement/seminar Regional FTU-konferanse i november Samarbeidskonferanse (endagskonferanse) med de 3 FTU ene i Region midt. «RPM» (Rett på målgruppa) Prosjekt rettet mot spesielt risikoutsatte unge menn Prosjektet Vtl 34, seminar Tilbakekall av retten til å føre motorvogn mv. på grunn av særlige forhold Samarbeid mellom politiet, Fylkesmannen (v/fylkeslegen) og Statens vegvesen. Planlagt dato for seminar: 30. august Konferanseavgift o.l beløp ikke stemte. Leie av lokaler/lunsj Konferansen 7. november ble avlyst da interessen uteble. Kanselleringen kom for sent, så hotellet belastet oss (ST sin del av arrangementet). Trygg Trafikk leder prosjektet og sender faktura for utlegg til lønn for prosjektleder Kurs/konferanseutgifter, leie av lokaler, lunsj, forelesere Prosjektet søkte om ekstra midler til evaluering, kr , og fikk dette vedtatt på møte i FTU 19. april (FTUmøte 3/12). Sak 18/12 og sak 19/12 omhandler dette. Merforbruket ble større enn antatt Seminaret ble gjennomført 30. august, og beløpet ble noe under budsjettert. Russebusskortet (Må sjekke med Hege H. Loe) Beløpet var høyere enn opprinnelig oppgitt til meg. Trafikksikkerhetsprisen 2011 Utlysning i aviser Prisen for 2011 ble ikke tildelt. Pengepremie overført til privatperson eller gruppe/organisasjon Diverse/bufferkonto Sum: Kilde: Statens vegvesen 5 Vedlegg 4 - Rapportering på Sekkeposter - Årsrapport STFK Trafikksikkerhetsutvalgets tiltaksplan kontroll og oppfølging 20

21 Tabell 2 nedenfor viser sekretariatets halvårsrapport for 1. halvår FTUs tiltaksplan gjelder i perioden , og det er naturlig nok de samme tiltakene som skal gjennomføres i 2013 som i Rapporteringen for 1. halvår 2013 viser at de har gjennomført de planlagte regionale samlingene mot grupper av kommuner. Det ble videre avsatt midler til «Russebusskortet» også i Fylkesrådmannen bekrefter at tiltaket er gjennomført, men at det ikke er kommet med i regnskapet for 1.halvår Både i 2012 og 2013 har det blitt kjøpt inn og delt ut skolesekker til årets førsteklassinger. Tabell 2 Halvårsrapport 2013 fra Statens vegvesen 6 Oppfølging av tiltaksplan Regionale samlinger Ungdomstiltak/russ 4 dagsseminarer/ fagdager med grupper av 4 kommuner Disse er gjennomført som planlagt. Det var noen færre deltakere enn vi budsjetterte med. Gjenstår noen fakturaer som betales i juli måned. Vi har gjennomført opplegg rettet mot russen, med stand i forbindelse med arrangement. Brukt mindre enn budsjettert. Plan Utført Diff 0,160 0,073 0,087 0,050 0,012 0,038 Skolesekker Innkjøp og utdeling Skolesekker er innkjøpt og samtlige er utdelt. 0,300 0,300 0,000 Deltakelse FTU - medlemmer på arrangement/seminar Regional FTUkonferanse - RPM (Rett på målgruppa) - Samarbeidskonferanse (endagskonferanse) med de 3 FTU ene i Region midt. Prosjekt rettet mot spesielt risikoutsatte unge menn. Inkluderer lønnsmidler til prosjektmedarbeider. FTU-leder har deltatt på Trygg Trafikks konferanse. 0,000 0,004-0,004 Ikke gjennomført. Etter avtale med vegavdeling i Møre og Romsdal skal det arbeides for å få gjennomført dette i løpet av høsten. Har gjennomført en runde med planlagte tiltak for målgruppa dette vårsemesteret. Lønnsmidler for 1. halvår er ikke krevd inn fra Trygg Trafikk (som har arbeidsgiveransvar og legger ut for lønn m.m.) 0,000 0,000 0,000 1,319 0,444 0,875 Tematisk seminar Trafikksikkerhetsprisen (vurderes flyttet til driftsbudsjettet) Foreligger ikke konkrete planer for tema eller tidspunkt. Midlene foreslås overført til "Regional FTU-konferanse". Prisen er delt ut. Den gikk til en enkeltperson, d.v.s. et stipend på kr ,-. I tillegg til kostnad til inngravert vase (ca 3000,-). Kostnadene ifm stipendet og prisgaven ikke regnskapsført. 0,120 0,000 0,120 0,030 0,000 0,030 Russebusskort Jfr vedtak i FTU i april 2013 ble det besluttet å omdisponere kr fra Aksjon skoleveg til Oppfølging av tiltaksplan for TS. 0,851 0,000 0,851 Merforbruk i 2012 Overført merforbruk i ,054 0,000-0,054 2,776 0,833 1,943 Kilde: Statens vegvesen Videre følger en nærmere beskrivelse av de enkelte tiltakene som er gjennomført. 6 Statens Vegvesen: Vedlegg 4 - Sekkeposter halvårsrapport 2013 Trafikksikkerhetsutvalgets tiltaksplan kontroll og oppfølging 21

22 3.2.2 Kommuner Kommunene er sentrale i trafikksikkerhetsarbeidet både gjennom å være vegeier og med sin nærhet til innbyggerne. Gjennom å fokusere på kommunen når en alle kategorier trafikanter, fra barn til eldre, og en har kanaler til innbyggerne gjennom skole og helsevesen. Kommunen innvirker også gjennom fysisk utforming av arealer og trafikkløsninger. (Trafikksikkerhetsplan for Sør- Trøndelag s.13) FTU kan ikke vedta at kommunen skal arbeide med trafikksikkerhet. Leder av FTU er tydelig på at overfor kommunene handler det om å drive påvirkningsarbeid og legge til rette med incentiver. Uttalelser til kommuneplaner I kommunene er det en svært ulik tilnærming til trafikksikkerhetsarbeidet. Erfaringer viser at i mange kommuner har trafikksikkerhet kun vært rettet mot fysiske tiltak. Kommunen er ansvarlig for innbyggernes helse ( 2 Lov om folkehelse), men dette har i varierende grad blitt sett i sammenheng med trafikksikkerhetsarbeidet. Fylkeskommunen skal være pådriver for og samordne folkehelsearbeidet i fylket, og som en del av dette arbeidet komme med uttalelser til kommuneplaner. Hensikten er å motivere til et bedre tverretatlig samarbeid og involvering fra både skole- og helsesektoren i kommunene, samt at kommunen i definisjonen av folkehelsearbeid i 3 Lov om folkehelse kan se sammenhengen med trafikksikkerhetsarbeid. Leder av FTU mener at Folkehelseloven har gitt et viktig og riktig steg i retning av å ansvarliggjøre kommunene i trafikksikkerhetsarbeid. Blant annet skal kommunene ha oversikt over risikofaktorer i kommunen inkl. risiko i trafikken. Hun forteller videre at det er utarbeidet verktøy for å vurdere risiko på Trafikksikkerkommune.no som FTU vil stimulere til at blir brukt. Representanten som ble intervjuet fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (FMST) forteller at det er et samarbeid mellom FMST og STFK i forhold til å gi uttalelse til kommuneplaner, men at hun kjenner lite til hvordan dette konkret foregår. Hun forteller imidlertid at FMST er tett på planarbeidet i kommunene og er høringsinstans for alt planverk i kommunen. Det å knytte trafikksikkerhet inn som en del av det øvrige folkehelsearbeidet i kommunene er et mål for FMST, men det er store forskjeller i hvordan dette behandles i kommunene. Dette støttes Trafikksikkerhetsutvalgets tiltaksplan kontroll og oppfølging 22

23 også fra intervjuinformasjon fra fylkeskommunen. Fylkeskommunen er høringsinstans for kommunens trafikksikkerhetsplaner, og i høringsuttalelsene kommenteres eventuelt manglende fokus på trafikksikkerhet i planverket. Det konfereres for øvrig ikke med FTU vedrørende innholdet i høringsuttalelser. Fagdager Det skal arrangeres regionale fagdager om trafikksikkerhet. Hensikten er å skape en arena for å styrke kunnskapen om trafikksikkerhetssituasjonen i Sør-Trøndelag, i tillegg å inspirere de kommunale aktørene til å se på trafikksikkerhet som en bred samfunnsutfordring ut over teknisk utforming av veier, kryss og lignende. Fagdagene har også til hensikt å oppdatere FTU om det arbeidet kommunene gjør på trafikksikkerhet. Det sendes invitasjoner til alle ordførere, rådmenn, ledere/medlemmer i kommunale trafikksikkerhetsutvalg, enhetsleder/avdelingsledere i de ulike sektorene innen hver kommune og medlemmene av fylkets trafikksikkerhetsutvalg. Statens vegvesen avholder også trafikksikkerhetsmøter med og i den enkelte kommune, hvor man går gjennom ulike problemområder i kommunen og gir informasjon om hvilke støtteordninger som eventuelt finnes for å utbedre de punkter man observerer. Leder av FTU sier at de helt bevisst har utfordret ordførerne i kommunene på trafikksikkerhetsarbeid. Hun forteller at på samlinger og møter i kommunene dukker ildsjelene ofte dukker opp, og teknisk etat i kommunene er ofte representert på samlinger. Da blir det nødvendigvis en diskusjon som fokuserer på fysiske tiltak, og ikke den tverrsektorielle tenkningen i kommunene som man ønsker. Hun forteller videre at hvis man skal lykkes, så må man ta grep for at tematikken blir felleseie og at tiltak griper inn i alle sektorer. Dette støttes av øvrig intervjuinformasjon. FTU prøver å få rådmannsnivået og politisk ledelse til å møte på samlinger med mer, både via brev/informasjon og telefonisk kontakt. Hun forteller videre at det synes å være en tilfredsstillende deltagelse fra kommunene generelt sett, men i varierende grad deltagelse fra rådmannsnivået og politisk nivå. Det informeres videre om at FTU har jobbet mye med å få en vridning fra det tekniske til mer på oppvekst og helse i tråd med trafikksikkerhetsplanen. Tradisjonen har vært at trafikksikkerhetsarbeidet har vært lagt til teknisk etat, med de begrensinger de måtte ha når det gjelder å påvirke skole/bhg i kommunen. Fra sekretariatet opplyses det om at de ikke hadde regionale samlinger i 2012, men en konferanse der man forsøkte å samle alle kommunene, jf. tabell 1. Hovedfokuset på denne konferansen var endringer i Folkehelseloven samt hvordan Samhandlingsreformen ville Trafikksikkerhetsutvalgets tiltaksplan kontroll og oppfølging 23

24 påvirke trafikksikkerhetsarbeidet, og ikke minst hvordan dette vil må påvirke kommunenes måte å jobbe med trafikksikkerhet på. Delta på møter i kommunale trafikksikkerhetsutvalg FTU har vedtatt en fadderordning der medlemmene følger opp «sine» kommuner når det gjelder trafikksikkerhet. Alle konsultative medlemmer står til rådighet og vil prioritere å dra på møter i de kommunale trafikksikkerhetsutvalgene ved invitasjon. Dette opplyses det om på fagdager og ved annen kommunikasjon. Hensikten med dette er å kunne være en samarbeidspartner i arbeidet med å få dreid fokuset fra fysiske tiltak til trafikantrettede tiltak i arbeidet med å få et økt tverretatlig samarbeid i den enkelte kommune Ungdomskoler I ungdomsskolen når vi alle ungdommer, også den gruppen som i neste trinn faller ut av skolesystemet. Og vi når ungdom i en alder der mange av dem blir aktører i trafikkbildet som motoriserte og sårbare trafikanter på to hjul. (Trafikksikkerhetsplan for Sør-Trøndelag s.13) I trafikksikkerhetsplanens del som omhandler ungdomsskolene dreier det seg også om påvirkningsarbeid. I læreplanen for grunnskolen er det angitt kompetansemål i trafikk etter 4., 7. og 10. trinn. Trygg Trafikk bidrar til å bekjentgjøre målene og motivere og veilede lærerne gjennom kurs og informasjonsmøter. Trygg Trafikks nettsted for elever, lærere og foreldre, trafikkogskole.no, er et hjelpemiddel i trafikkundervisningen for alle trinn. Nettstedet blir presentert både i direkte kontakt med skolene og gjennom møter med skoleansvarlige i kommunene. Trygg Trafikks representant i FTU forteller at fokusområde er opplæring og informasjon, med særlig ansvar for systematisk trafikkopplæring i bhg og skole. Ressursene brukes i hovedsak til bistand til undervisningsopplegg og kurs for lærer og barnehageansatte, arbeid mot rektorer og styrere, samt dialog med høgskolene om innhold i utdanningsplaner. Budsjettmidlene for er brukt til - Ikke tøft å være død, - Jentenes trafikkaksjon, 7 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK Sør-Trøndelag, 2012 Trafikksikkerhetsutvalgets tiltaksplan kontroll og oppfølging 24

25 - refleksaksjon, - kurs for barnehageansatte og lærere Kurs for lærere i ungdomskolen Det skal gjennomføres kurs for lærere i ungdomskolen. Bakgrunnen for dette er at dette vil være en viktig og nødvendig motivasjonsfaktor for lærerne og kan gi dem bedre forutsetninger for å drive trafikkopplæring. I tiltaksplanen står det at det skal gjennomføres minimum et kurs innen 2011 samt en videre oppfølgning i planperioden. Årsrapportene fra Trygg Trafikk i Sør-Trøndelag bekrefter at det er gjennomført kurs og informasjonsmøter med lærer både i 2011 og Ikke tøft å være død Det kommenteres fra Trygg Trafikk at skuespillet Ikke tøft å være død har blitt gjennomført stort sett hvert år siden slutten av 80-tallet. I følge tiltaksplanen er det et mål at 80 % av elevene skal få tilbud om å delta i løpet av skoleåret. Det foreligger ikke statistikk på dette. Idedugnad Hensikten med regional samling som arrangeres av FTU er å gi informasjon, ansvarliggjøre og motivere for videre tverrfaglig arbeid lokalt innen trafikksikkerhet. Herunder prøver man å motivere kommunen til å gjennomføre idedugnader. FTU er ansvarlig for å belyse denne måten å arbeide med den kommunale trafikksikkerhetsplanen på, men det vil være kommunene selv som vil ha ansvaret for en eventuell gjennomføring av idédugnaden i sin kommune med ungdomsskoleklasser. Hensikten med idedugnadene er å involverer ungdommene i kommunens trafikksikkerhetsarbeid. Det foreligger ikke opplysninger om det er gjennomført idedugnader i kommunene Media Media har stor påvirkningskraft ovenfor store trafikantgrupper, og det er viktig at aktørene i trafikksikkerhetsarbeidet aktivt forholder seg til denne kanalen ut til trafikantene. (Trafikksikkerhetsplan for Sør-Trøndelag s.13) Media er utpekt som en aktør for dens evne til å sette agenda, påvirke folks holdninger og kunnskapsnivå. Dette skjer gjennom gode vinklinger og stoffutvalg. FTU har i den forbindelse hatt ekstern bistand i tilretteleggingen og gjennomføringen av mediestrategien. Trafikksikkerhetsutvalgets tiltaksplan kontroll og oppfølging 25

26 Leder FTU poengterer at media er viktig for å synliggjøre alvoret i godt trafikksikkerhetsarbeid. Hun forteller at prosjektet Rett på målgruppen (RPM), som er et samarbeid mellom Statens vegvesen, FTU, Trygg trafikk, HiNT, SINTEF m.fl. har fått en del medieomtale og har vist til dels lovende resultater, og at det i tillegg har det vært en større runde med Adresseavisen for å ta opp temaet trafikksikkerhet. Dette bekreftes av øvrig intervjuinformasjon. Det kommenteres at mediestrategien har vært en suksess i FTU sitt arbeid, og det pekes på at Adresseavisen kjørt en hel serie om trafikksikkerhet på bakgrunn av mediestrategien samarbeidet 1840-aksjonen i Sør-Trøndelag imøtekommer Trafikksikkerhetsutvalgets ønske om å rette en større del av ressursene mot den delen av ungdomsgruppen som er overrepresentert blant drepte og hardt skadde i trafikken. Det skal gjennomføres tiltak generelt mot målgruppen, ungdom mellom år, og egne tiltak rettet mot russen samarbeidet var opprinnelig et samarbeid mellom fylkeskommunene i Trøndelag og Møre og Romsdal, samt Trygg Trafikk. Dette konkrete samarbeidet mellom fylkeskommunene er nå avsluttet. Avbestill trafikkulykken Ungdom mellom 16 og 24 år er en høyrisikogruppe samarbeidet har utviklet et tiltak som baserer seg på informasjon og kontroll i samspill. Hensikten med dette er å tilføre ungdommer kunnskap om risiko og konsekvenser ved trafikkulykker, herunder å gi dem nødvendige verktøy for å ta riktige valg og si ifra. Fra 2012 ble navnet på kampanjen endret til Si ifra! og være en del av den nasjonale kampanjen Si ifra/sei ifrå!. Målgruppa for Avbestill trafikkulykken er elever i videregående skole. Kampanjen går ulike tider av året, og er gjennomført iht. planene. Tiltaket belastes ikke FTUs budsjett, og det er følgelig ikke informasjon om dette i tabell 1 eller 2 ovenfor. Fra hjemmeside til Statens vegvesen fremkommer imidlertid følgende informasjon for 2012: «Fredag 20. april er det oppstart av Si ifra kampanjen i Sør-Trøndelag. Statens vegvesen og politiet går sammen om kontroller av bilbelte, fart og rus på tider og steder der ungdom ferdes». Trafikksikkerhetsutvalgets tiltaksplan kontroll og oppfølging 26

27 Russ Russestyrene skal motiveres til å gjennomføre aksjonen lokalt på sin skole. Dette gjør man ved å samle russestyrene i Sør-Trøndelag for å gjennomgå faglige temaer knyttet til ungdom og trafikksikkerhet, herunder en gjennomgang av russens egen aksjon med tilbud om materiell og effekter til bruk lokalt ved den enkelte skole/lokale arrangementer. Vedtak Fylkestinget oktober For at russen i russetiden skal få et trafikksikkert tilbud under russefeiringen gis russen tilbud om et eget Russebusskort som gjelder for den reelle russetiden (ca.3 uker) Fra T-SAK 15/12. Marianne L. Eklo, Bård Morten Johansen, Frank-Jøran Karlstad og Hege H. Loe drar rundt i fylket og har samlinger med russestyrene. Hensikten med samlingene har vært å få russen selv til å planlegge og iverksette aktiviteter ved sin skole for å fremme trafikksikkerheten. Redningsetatene involveres også etter ønske fra russen. I tabell 1 ser vi at det ble gjennomført 3 samlinger med russen i 2012, og at FTU brukte kroner til russebusskortet. Fra tabell 2 ser vi at det har blitt gjennomført arrangement med russen også i 2013, men med et budsjettmessig mindre omfang. Ordningen med russebusskortet er i følge fylkesrådmannen også videreført i Spesielt risikoutsatte unge menn Tiltaksplan for trafikksikkerhet i Sør-Trøndelag har sterkt fokus på unge førere og passasjerer i bil, med hovedvekt på unge menn. Blant disse er det spesielle grupper som peker seg ut som mer risikoutsatt enn flertallet av unge mannlige førere og passasjerer. I programmet «Rett på målgruppen» har 11 bilinteresserte ungdommer gjennom seks samlinger, besøkt et traumesenter, analysert en dødsulykke, kjørt på øvelsesbane, og sett omkomne bli stelt på begravelsesbyrå. Prosjektet har blitt evaluert av SINTEF, som mener resultatene etter prosjektet er lovende. Ungdommene rapporterer at de har endret kjøreatferd og blitt mer risikobevisst. Som vi ser av tabell 1 og 2 er dette den største satsingen på FTUs budsjett både i 2012 og Fra T-SAK 36/13: Prosjektgruppa har fått flere henvendelser fra FTU er andre steder i landet som ønsker å få mer kunnskap om RPM, og gjerne starte opp dette prosjektet i sine fylker. Det vil derfor inviteres til et nasjonalt dagsmøte om RPM 24. oktober på Radisson Blu på Værnes. Trafikksikkerhetsutvalgets tiltaksplan kontroll og oppfølging 27

28 Vedtak: Utvalget tar orienteringen til etterretning og er tilfredse med organiseringen som kommer fram av presentasjonen. Utvalget er positiv til å arrangere nasjonalt dagsmøte om RPM, og ber om å få presentert en mer konkret plan som inneholder beskrivelse av innhold, deltakere og kostnad på det neste FTU-møtet. RPM skal være sak på alle FTU-møter Andre tiltak I Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg er det skissert 152 tiltak for å bedre trafikksikkerheten. Et sentralt punkt i denne planen er å øke fokuset på den enkelte sjåførs egnethet til å ha førerkort. Leder av FTU forteller at en av problemstillingene FTU for tiden drøfter, er hvordan man kan arbeide med informasjon og holdningsarbeid knyttet til eksisterende lovverk. Eksempelvis kan nevnes legenes rolle i håndhevingen av 34 i vegtrafikkloven. Her etableres nå en felles front fra Fylkeslegen (FMST) og politiet rettet mot medisinbruk i trafikken. I 2012 ble det arrangert et seminar hvor temaet var vegtrafikklovens 34 Tilbakekall av retten til å føre motorvogn mv. på grunn av særlige forhold, jf, tabell Revisors vurdering Fylkeskommunen har delegert ansvaret for å tilrå og samordne tiltak for å fremme trafikksikkerheten i fylket til FTU. FTUs organisering gir god mulighet for dialog mellom de ulike medlemmene i FTU, og det er etablert hensiktsmessige arenaer for samhandling og samordning. De mest relevante aktører er representert i FTU og medlemmene har i utgangspunktet tilgang til all nødvendig informasjon i sitt arbeid med trafikksikkerhet. Deltakerne både bidrar med kunnskap i utvalget og tar med seg erfaringer, innspill og signaler tilbake til egen etat. Tilbakemeldingen fra de konsultative medlemmene er at dette fungerer, og at de har stor nytte av å delta i FTU Gjennomføring av tiltakene i tiltaksplanen FTU skal arbeide for at samarbeidspartnerne i trafikksikkerhetsarbeidet i fylket skal kjenne til og bidra til at tiltakene i den vedtatte trafikksikkerhetsplanen blir gjennomført. Tiltakene synes i stor grad å være gjennomført i tråd med planen. Arbeid mot kommunen Det å knytte trafikksikkerhet inn som en del av det øvrige folkehelsearbeidet i kommunene er et mål for FTU, og det er gjennomført regionale samlinger mot grupper av kommuner og Trafikksikkerhetsutvalgets tiltaksplan kontroll og oppfølging 28

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT SØR-TRØNDELAG 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK SØR-TRØNDELAG

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT SØR-TRØNDELAG 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK SØR-TRØNDELAG ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK SØR-TRØNDELAG 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

Fylkestrafikksikkerhetsutvalget (FTU) i Rogaland

Fylkestrafikksikkerhetsutvalget (FTU) i Rogaland Fylkestrafikksikkerhetsutvalget (FTU) i Rogaland Sekretariat: Wenche Myrland, Rogaland fylkeskommune Ingrid Lea Mæland, Trygg Trafikk Bergen, 14.11.13 Fylkestrafikksikkerhetsutvalget 5 folkevalgte: Per

Detaljer

REFERAT. Heidi Klokkervold, leder, ønsket velkommen på møtet. Ingen merknader til møteinnkalling og saksliste enstemmig godkjent.

REFERAT. Heidi Klokkervold, leder, ønsket velkommen på møtet. Ingen merknader til møteinnkalling og saksliste enstemmig godkjent. REFERAT fra møte nr. 04/07 Trafikksikkerhetsutvalget i Sør-Trøndelag, onsdag 27. juni 2007 kl 10.00 på distriktskontoret, Statens hus, Prinsens gt. 1 i møterom 4.135, 1. etasje. Til stede: Meldt forfall:

Detaljer

Sakskart til møte i Fylkets trafikksikkerhetsutvalg Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom: 211 Møtedato:

Sakskart til møte i Fylkets trafikksikkerhetsutvalg Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom: 211 Møtedato: Møteinnkalling Sakskart til møte i Fylkets trafikksikkerhetsutvalg 01.06.2017 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom: 211 Møtedato: 01.06.2017 Tid: 14:00 1 2 Saksliste trafikk Setebelter i buss, v/statens

Detaljer

Sakskart til møte i Fylkets trafikksikkerhetsutvalg Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 211 Møtedato

Sakskart til møte i Fylkets trafikksikkerhetsutvalg Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 211 Møtedato Møteinnkalling Sakskart til møte i Fylkets trafikksikkerhetsutvalg 21.04.2016 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 211 Møtedato 21.04.2016 Tid 14:00 1 2 Saksliste Saksnr Tittel Notater 1/16 Trafikksikker

Detaljer

Kommunedelplan for trafikksikkerhet. Forslag til planprogram Nord-Aurdal kommune. Foto: Helge Halvorsen

Kommunedelplan for trafikksikkerhet. Forslag til planprogram Nord-Aurdal kommune. Foto: Helge Halvorsen 2017-2020 Kommunedelplan for trafikksikkerhet Forslag til planprogram 25.02.2016 h Nord-Aurdal kommune Foto: Helge Halvorsen I Innhold Kommunedelplan for trafikksikkerhet - planprogram INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: Q80 &13 Arkivsaksnr.: 13/ Dato:

Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: Q80 &13 Arkivsaksnr.: 13/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: Q80 &13 Arkivsaksnr.: 13/8721-3 Dato: 09.08.2013 HØRING - STRATEGI FOR TRAFIKKSIKKERHET I BUSKERUD 2014-2023, HANDLINGSPROGRAM FTU 2014-2017 INNSTILLING

Detaljer

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg Utkast til uttalelse

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg Utkast til uttalelse Saknr. 17/3878-7 Saksbehandler: Øystein Sjølie Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2018-2021. Utkast til uttalelse Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med

Detaljer

Hattfjelldal kommune v/ Steinar Lund 16.01.2015 O T Olsens vei 3a 8690 Hattfjelldal

Hattfjelldal kommune v/ Steinar Lund 16.01.2015 O T Olsens vei 3a 8690 Hattfjelldal Hattfjelldal kommune v/ Steinar Lund 16.01.2015 O T Olsens vei 3a 8690 Hattfjelldal Høring trafikksikkerhetsplan 2014-2017 Vi takker for tilsendt forslag til trafikksikkerhetsplan for Hattfjelldal kommune.

Detaljer

Klok av skade. Et trygt lokalsamfunn i praksis? Erfaringer fra Vestfold. Tromsø 26. september 2012

Klok av skade. Et trygt lokalsamfunn i praksis? Erfaringer fra Vestfold. Tromsø 26. september 2012 Klok av skade Tromsø 26. september 2012 Et trygt lokalsamfunn i praksis? Erfaringer fra Vestfold Marit Wroldsen Dahl Statens vegvesen Anne Slåtten Vestfold fylkeskommune Disposisjon Marit: - Fylkets trafikksikkerhetsutvalg

Detaljer

- Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid. - Nasjonal tiltaksplan. - Sykkelopplæring. - Gang- og sykkelveger. - Trygge skoleveier

- Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid. - Nasjonal tiltaksplan. - Sykkelopplæring. - Gang- og sykkelveger. - Trygge skoleveier Tove TS-konferanse i Tromsø 16.10. kl 1015: Tema: Hva kan vi bidra med for å nå TS-målene. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Som samferdselsråd

Detaljer

Trygg Trafikks rolle og bidrag i det fylkeskommunale trafikksikkerhetsarbeidet. Kari Sandberg Direktør

Trygg Trafikks rolle og bidrag i det fylkeskommunale trafikksikkerhetsarbeidet. Kari Sandberg Direktør Trygg Trafikks rolle og bidrag i det fylkeskommunale trafikksikkerhetsarbeidet Kari Sandberg Direktør Trygg Trafikk Ideell organisasjon - Trygg Trafikk er en landsdekkende paraplyorganisasjon for det frivillige

Detaljer

Skjetlein grønt kompetansesenter (SGK)

Skjetlein grønt kompetansesenter (SGK) Skjetlein grønt kompetansesenter () BAKGRUNN Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune vedtok 1 å bestille en forvaltningsrevisjon knyttet til : 1. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon

Detaljer

Forord. Regjeringens målsetting. tas med kollektiv, sykkel og gange vil gi betydelig flere myke trafikanter.

Forord. Regjeringens målsetting. tas med kollektiv, sykkel og gange vil gi betydelig flere myke trafikanter. Forord Samferdsel - å ferdes sammen 2-3 Fylkets transportplan slår fast at sikkerhet skal være et grunnleggende kriterium i all satsing på transport. Dette understreker betydningen av at trafikksikkerhet

Detaljer

Planprogram. Arkivsak: 16/704 Arkivkode: 143 Q80 Sakstittel: KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET

Planprogram. Arkivsak: 16/704 Arkivkode: 143 Q80 Sakstittel: KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET Planprogram Arkivsak: 16/704 Arkivkode: 143 Q80 Sakstittel: KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2017-2020 Utarbeidet av Karmøy kommune, driftsavdelingen. 07.04.2016 Om planprogram og kommunedelplan Gjeldende

Detaljer

Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene

Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene Kjersti Ulriksen Leder, folkehelse, idrett og friluftsliv Program for folkehelsearbeid i kommunene Hovedtrekk I statsbudsjettet for 2017 er det

Detaljer

Satsingsområde Tiltak /Mål Dagens situasjon Nye tiltak Frist for gjennomføring Kommunens rolle som barnehageeier.

Satsingsområde Tiltak /Mål Dagens situasjon Nye tiltak Frist for gjennomføring Kommunens rolle som barnehageeier. Vedlegg 2 Sjekkliste for å bli trafikksikker kommune Satsingsområde Tiltak /Mål Dagens situasjon Nye tiltak Frist for Kommunens rolle som barnehageeier. Alle kommunale barnehager skal oppfylle kriteriene

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst Bjørn Ivar Vasaasen /

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst Bjørn Ivar Vasaasen / Statens vegvesen Oppland Fylkeskommune, Regionalenheten Postboks 988 2626 LILLEHAMMER Medlemmer av FTU Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst Bjørn

Detaljer

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk Arkivsak-dok. 201300377-5 Arkivkode ---/Q10 Saksbehandler Siv Tørudbakken Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 16.04.2013 32/13 Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR SELBU KOMMUNE 2011-2015

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR SELBU KOMMUNE 2011-2015 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR SELBU KOMMUNE 2011-2015 Innhold 1. Innledning... 3 2. Visjon og målsetting... 4 2.1. Visjon... 4 2.2. Delmål... 4 3. Organisering... 5 3.1. Politisk organisering... 5 3.2. Administrativ

Detaljer

Trafikksikker kommune

Trafikksikker kommune Trafikksikker kommune Status tre år inn i prosjektet, Sundvolden februar 2017 Harald Heieraas seniorrådgiver Trygg Trafikk Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid (Innlegg på Trafikksikkerhetskonferansen i Tønsberg

Detaljer

Et trafikantperspektiv på tiltak og farebildet Sikkerhetsdagene 2011

Et trafikantperspektiv på tiltak og farebildet Sikkerhetsdagene 2011 Et trafikantperspektiv på tiltak og farebildet Sikkerhetsdagene 2011 Bård Morten Johansen Trygg Trafikk Trygg Trafikk Privat organisasjon som har i oppgave å bidra til størst mulig trafikksikkerhet for

Detaljer

Helhetlig tjenestetilbud

Helhetlig tjenestetilbud tilbud BAKGRUNN I kontrollutvalgets møte den 15.2.2017, sak 3/17, ble det vedtatt å bestille en forvaltningsrevisjon av kommunens helhetlige tjenestetilbud. Den viste for øvrig til nærmere beskrivelse

Detaljer

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi,

Detaljer

Planprogram for trafikksikkerhetsplan for Nesset kommune Høringsdokument med høringsfrist

Planprogram for trafikksikkerhetsplan for Nesset kommune Høringsdokument med høringsfrist Planprogram for trafikksikkerhetsplan for 2011-2014 Høringsdokument med høringsfrist 1.12.2010 Bilde fra s fotoarkiv Høringsdokument på planprogram for trafikksikkerhetsplan Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Trafikksikker kommune

Trafikksikker kommune Trafikksikker kommune Status, tre år inn i prosjektet, nettverkstreff Stavanger Hans Martin Sørensen, Trygg Trafikk Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid (Innlegg på Trafikksikkerhetskonferansen i Tønsberg

Detaljer

Berg kommune. Planprogram. Trafikksikkerhetsplan Forslag Høringsdokument

Berg kommune. Planprogram. Trafikksikkerhetsplan Forslag Høringsdokument Berg kommune Planprogram Trafikksikkerhetsplan 2017-2020 Forslag 13.12.2016 Høringsdokument 1 Innhold 1 Bakgrunn... 2 2 Forutsetninger for planarbeidet... 2 2.1 Nasjonale føringer... 2 2.2 Regionale føringer...

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONN Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyrets møte , sak 68/14.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONN Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyrets møte , sak 68/14. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONN 2015-2016 Selbu kommune Vedtatt i kommunestyrets møte 17.11.2014, sak 68/14. 1 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven 77 er kontrollutvalget ansvarlig for å påse

Detaljer

OPPDAL KOMMUNE. Møteinnkalling. Driftsutvalg. Rådhuset, Kommunestyresalen 10: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale

OPPDAL KOMMUNE. Møteinnkalling. Driftsutvalg. Rådhuset, Kommunestyresalen 10: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale OPPDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Driftsutvalg Møtested: Rådhuset, Kommunestyresalen Ved forfall Dato: 30.10.2013 Eventuelt forfall meldes til tlf 72 40 10 00 Tidspunkt: 10:00 Varamedlemmer: Varamedlemmer

Detaljer

Trygg Trafikk. Trafikksikkerhetskonferanse for kommunene i Hordaland Kari Sandberg Direktør

Trygg Trafikk. Trafikksikkerhetskonferanse for kommunene i Hordaland Kari Sandberg Direktør Trygg Trafikk Trafikksikkerhetskonferanse for kommunene i Hordaland Kari Sandberg Direktør Trygg Trafikk - har som mål å være en ledende aktør i det forebyggende trafikksikkerhetsarbeidet og skal: - Bidra

Detaljer

Universell utforming som regional utfordring - Pilotfylker

Universell utforming som regional utfordring - Pilotfylker Universell utforming som regional utfordring - Pilotfylker Tiltak K1. 2 i Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet 2009-2013 Norge universelt utformet 2025 Nasjonal prosjektbeskrivelse

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM FOR TRAFIKKSIKKERHET Vedlegg til Regional transportplan DREPTE HARDT SKADDE

HANDLINGSPROGRAM FOR TRAFIKKSIKKERHET Vedlegg til Regional transportplan DREPTE HARDT SKADDE HANDLINGSPROGRAM FOR TRAFIKKSIKKERHET 2016-19 Vedlegg til Regional transportplan 2014-23 00DREPTE HARDT SKADDE Innhold 1 Forord... 1 2 Målsetning og strategiske føringer... 1 3 Oppbygging... 1 4 Beskrivelse

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan Rendalen

Trafikksikkerhetsplan Rendalen Trafikksikkerhetsplan Rendalen 2017-2021 Innhold Kapittel 1 Trafikksikkerhet i Rendalen kommune... 1 1.1 Kommunens ansvar for trafikksikkerheten... 1 1.2 Hvorfor skal Rendalen ha trafikksikkerhetsplan...

Detaljer

Felles løft for trafikksikkerhet revisjon av trafikksikkerhetsplanen Stavanger 2014-2017

Felles løft for trafikksikkerhet revisjon av trafikksikkerhetsplanen Stavanger 2014-2017 Rogaland FTU / Trygg Trafikk Felles løft for trafikksikkerhet revisjon av trafikksikkerhetsplanen Stavanger 2014-2017 10.06.2014 Stefan Kersting, Transportplanavdelingen Nasjonal tiltaksplan «Formålet

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Statens vegvesen HTUs medlemmer Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst - 62553632 2012/016477-016 13.04.2012 Vegavdeling Hedmark (HTU) - innkalling

Detaljer

Sak 009/12 Reglement for Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg

Sak 009/12 Reglement for Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg Komite for samferdsel Sak 009/12 Reglement for Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet rår fylkestinget å vedta følgende reglement for trafikksikkerhetsutvalget:

Detaljer

Regionalt partnerskap og folkehelsenettverk for kommunene, Telemark 28.november 2012. Folkehelse

Regionalt partnerskap og folkehelsenettverk for kommunene, Telemark 28.november 2012. Folkehelse Regionalt partnerskap og folkehelsenettverk for kommunene, Telemark 28.november 2012 Harald Heieraas, Trygg Trafikk 1 Folkehelse Folkehelse er befolkningens helsetilstand, hva som påvirker helsen og hvordan

Detaljer

Saksframlegg. Trafikksikkerhetsplan for Søgne kommune 2014-2017

Saksframlegg. Trafikksikkerhetsplan for Søgne kommune 2014-2017 Søgne kommune Arkiv: Q80 Saksmappe: 2013/1207-26770/2014 Saksbehandler: Tonje Moen Dato: 27.08.2014 Saksframlegg Trafikksikkerhetsplan for Søgne kommune 2014-2017 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/14 Eldrerådet

Detaljer

SAMFERDSEL Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg 2014-2017 Høringsforslag Buskerud fylkeskommune Samferdsel juni 2013

SAMFERDSEL Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg 2014-2017 Høringsforslag Buskerud fylkeskommune Samferdsel juni 2013 SAMFERDSEL Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg 2014-2017 Høringsforslag Buskerud fylkeskommune Samferdsel juni 2013 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. ORGANISERING AV TRAFIKKSIKKERHETSARBEIDET

Detaljer

Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg 2014-2017

Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg 2014-2017 SAMFERDSEL Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg 2014-2017 Vedtatt 21.11.2013 Buskerud fylkeskommune Samferdsel desember 2013 Forord Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) har ansvar for

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 216 A24 Lnr.: 8726/16 Arkivsaksnr.: 16/1634-1

Saksframlegg. Ark.: 216 A24 Lnr.: 8726/16 Arkivsaksnr.: 16/1634-1 Saksframlegg Ark.: 216 A24 Lnr.: 8726/16 Arkivsaksnr.: 16/1634-1 Saksbehandler: Øivind Nyhus FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN "TIDLIG INNSATS" Vedlegg: Forvaltningsrevisjonsrapporten «Tidlig innsats» utarbeidet

Detaljer

Trafikksikker kommune

Trafikksikker kommune - et verktøy for kommunen i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet Gjennom prosjektet «Lokal trafikksikkerhet mot 2011» har Trygg Trafikk, i samarbeid med fem kommuner, samlet kunnskap og erfaring om

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling SAMFERDSEL HANDLINGSPROGRAM FOR FYLKETS TRAFIKKSIKKERHETSUTVALG 2014 2017

Skaper resultater gjennom samhandling SAMFERDSEL HANDLINGSPROGRAM FOR FYLKETS TRAFIKKSIKKERHETSUTVALG 2014 2017 Skaper resultater gjennom samhandling SAMFERDSEL HANDLINGSPROGRAM FOR FYLKETS TRAFIKKSIKKERHETSUTVALG 2014 2017 VEDTATT 21.11.2013 FORORD Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) har ansvar for å samordne

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR SELBU KOMMUNE

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR SELBU KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR SELBU KOMMUNE 2011-2015 Innhold 1. Innledning... 3 2. Visjon og målsetting... 4 2.1. Visjon... 4 2.2. Delmål... 4 3. Organisering... 5 3.1. Politisk organisering... 5 3.2. Administrativ

Detaljer

Trafikksikkerhetsarbeid i skolen

Trafikksikkerhetsarbeid i skolen Trafikksikkerhetsarbeid i skolen. resultater av kartlegging og anbefalinger trafikk som valgfag i ungdomsskolen Kristin Eli Strømme Trygg Trafikk Disposisjon Trafikk som tema i Kunnskapsløftet Progresjon

Detaljer

Trafikksikkerhet Nord-Trøndelag - med nullvisjonen i sikte Trafikksikkerhet Nord-Trøndelag - med nullvisjonen i sikte

Trafikksikkerhet Nord-Trøndelag - med nullvisjonen i sikte Trafikksikkerhet Nord-Trøndelag - med nullvisjonen i sikte Nullvisjonen innebærer at vi skal forebygge tap av liv og helse gjennom å begrense skadene i de ulykkene vi ikke klarer å forhindre En visjon vi strekker oss mot i trafikksikkerhetsarbeidet 2 Personskadeulykker

Detaljer

Trafikksikkerhetsarbeid i skolen

Trafikksikkerhetsarbeid i skolen Trafikksikkerhetsarbeid i skolen. resultater av kartlegging og anbefalinger trafikk som valgfag i ungdomsskolen Kristin Eli Strømme Trygg Trafikk Disposisjon Trafikk som tema i Kunnskapsløftet Progresjon

Detaljer

Forslag til planprogram. Kommunedelplan for Trafikksikkerhet

Forslag til planprogram. Kommunedelplan for Trafikksikkerhet Forslag til planprogram Kommunedelplan for Trafikksikkerhet Gjerstad, 27.11.2017 Innhold 1 Innledning...3 2 Bakgrunn...3 3 Overordnede planer...3 4 Mandat...3 5 Medvirkning og informasjon...4 6 Planprosess...4

Detaljer

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi,

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON - STYRINGSSYSTEMER I KLÆBU KOMMUNE. Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik

FORVALTNINGSREVISJON - STYRINGSSYSTEMER I KLÆBU KOMMUNE. Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik FORVALTNINGSREVISJON - STYRINGSSYSTEMER I KLÆBU KOMMUNE Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 12/10 Kommunestyret 25.03.2010 3/10 Kontrollutvalget

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Bergen. Nordisk Trafikksikkerhetsforum Bergen15.05.13 Elin Horntvedt Gullbrå Bergen kommune

Trafikksikkerhetsplan for Bergen. Nordisk Trafikksikkerhetsforum Bergen15.05.13 Elin Horntvedt Gullbrå Bergen kommune Trafikksikkerhetsplan for Bergen Nordisk Trafikksikkerhetsforum Bergen15.05.13 Elin Horntvedt Gullbrå Bergen kommune Bakgrunn Hvorfor trafikksikkerhetsplan Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) la i Handlingsplan

Detaljer

Kunnskap og trafikkforståelse

Kunnskap og trafikkforståelse Kunnskap og trafikkforståelse. Læreplan og rammer Resultat av et pilotprosjekt Kristin Eli Strømme og Atle Indrelid Trygg Trafikk, Norge Trygg Trafikk Hovedmål Trafikksikker oppvekst Trafikksikkerhet prioriteres

Detaljer

Siljan kommune Kontrollutvalget

Siljan kommune Kontrollutvalget Vår ref. 14/615-2 033 /BERO Medlemmer og varamedlemmer Dato 15.10.2014 Økonomisjef Siljan kommune - kontrollutvalget Leder kaller inn til møte: Dato: onsdag 22.10.2014 Tid: kl 15:30 18:30 Sted: Kommunehuset,

Detaljer

Mobbing i grunnskolen

Mobbing i grunnskolen BESTILLING Kontrollutvalget i kommune vedtok i sak 10/17 å bestille en forvaltningsrevisjon knyttet til mobbing i grunnskolen: Kontrollutvalget viser til plan for forvaltningsrevisjon for 2016 2018 og

Detaljer

Beskrivelse av prosjekt for å oppfylle tiltak 33 i Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg

Beskrivelse av prosjekt for å oppfylle tiltak 33 i Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg Beskrivelse av prosjekt for å oppfylle tiltak 33 i Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-2017 Innledning Når vi sammenligner antall vegtrafikkulykker som inkluderer eldre i forhold til

Detaljer

Innledning: generelt om trafikksikkerhetsarbeid og drepte i trafikken

Innledning: generelt om trafikksikkerhetsarbeid og drepte i trafikken Sjekkes mot fremføring Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) Skulle bare på jobb Nasjonal konferanse om arbeidsrelaterte ulykker, Trygg Trafikk Oslo, 7. april Oppgitt tittel: Fremskrittet er på

Detaljer

REFERAT. Arnfinn Brechan, leder, ønsker velkommen til møtet. Ingen merknader til møteinnkalling og saksliste enstemmig godkjent.

REFERAT. Arnfinn Brechan, leder, ønsker velkommen til møtet. Ingen merknader til møteinnkalling og saksliste enstemmig godkjent. REFERAT fra møte nr. 01/09 Trafikksikkerhetsutvalget i Sør-Trøndelag, torsdag 29. januar 2009 kl 09.00 på distriktskontoret, Statens hus, Prinsenes gt. 1, møterom 4.135 i 1. etasje Til stede: Meldt forfall:

Detaljer

Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid

Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid Trafikksikker kommune- Et organisatorisk trafikksikkerhetstiltak Trafikksikker kommune- Et samarbeidstiltak i regi av fylkeskommunene og Trygg Trafikk Resultatkonferansen,

Detaljer

Saker til oppfølging forvaltningsrevisjon og selskapskontroll per

Saker til oppfølging forvaltningsrevisjon og selskapskontroll per er til oppfølging forvaltningsrevisjon og selskapskontroll per 22.11.2016 Miljøpakken snr. FT 99/16 snr. KU 43/16 Kontrollutvalget legger rapporten fram for fylkestinget med følgende innstilling: 1. Fylkestinget

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Rammeavtale for medierådgiving, planlegging, forhandling og formidling knyttet til kampanjer

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Rammeavtale for medierådgiving, planlegging, forhandling og formidling knyttet til kampanjer Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon Rammeavtale for medierådgiving, planlegging, forhandling og formidling knyttet til kampanjer Dokumentets dato: 19.02.2013 Saksnummer: 2013003509 B.1. Kravspesifikasjon

Detaljer

Satsinga er tenkt befolkningsretta og ikke rettet mot risikogrupper. fb.com/trondelagfylke

Satsinga er tenkt befolkningsretta og ikke rettet mot risikogrupper.  fb.com/trondelagfylke Program for folkehelsearbeid i kommunene er en tiårig satsing for å utvikle kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og livskvalitet. Satsingen skal bidra til å styrke kommunenes langsiktige

Detaljer

REFERAT. Gunn Stokke (medlem) Oddlaug Børset Brekken (varamedlem) Bjørn Wold (UP) Bård Morten Johansen (Trygg Trafikk)

REFERAT. Gunn Stokke (medlem) Oddlaug Børset Brekken (varamedlem) Bjørn Wold (UP) Bård Morten Johansen (Trygg Trafikk) REFERAT fra møte nr. 04/09 Trafikksikkerhetsutvalget i Sør-Trøndelag, torsdag 22. oktober 2009 kl 09.00 på distriktskontoret, Statens hus, Prinsenes gt. 1, møterom 4.135 i 1. etasje Til stede: Meldt forfall:

Detaljer

Ny modell for SLT-arbeid i Sørum kommune. Vedtatt i politiråd

Ny modell for SLT-arbeid i Sørum kommune. Vedtatt i politiråd Ny modell for SLT-arbeid i Sørum kommune Vedtatt i politiråd 12.03.15 Vedtatt i politirådsmøte 12. mars 2015 Mål Gjennom et forpliktende tverrfaglig forebyggende samarbeid skal SLT-arbeidet bidra til å

Detaljer

Kvalitet i grunnskolen

Kvalitet i grunnskolen BAKGRUNN Revisjon Midt-Norge mottok i brev av 20.1. bestilling av forvaltningsrevisjon av kvalitet i skolen, jf. KUsak 4/17. I vedtaket ber kontrollutvalget om få prosjektplan til behandling, for å bekrefte

Detaljer

Universell utforming som strategi i kommunene Ressurskommuner

Universell utforming som strategi i kommunene Ressurskommuner Universell utforming som strategi i kommunene Ressurskommuner Tiltak K1. 1 i Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet 2009-2013 Norge universelt utformet 2025 Nasjonal

Detaljer

Helhetlig tjenestetilbud

Helhetlig tjenestetilbud Helhetlig tjenestetilbud BAKGRUNN I kontrollutvalgets møte den 15.2.2017, sak 3/17, ble det vedtatt å bestille en forvaltningsrevisjon av kommunens arbeid med å gi et helhetlig tjenestetilbud til innbyggerne.

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR ULLENSAKER KOMMUNE 2016-2030, UTLEGGELSE AV HØRINGSFORSLAG

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR ULLENSAKER KOMMUNE 2016-2030, UTLEGGELSE AV HØRINGSFORSLAG ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 90/15 Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur 09.12.2015 98/15 Hovedutvalg for skole og barnehage 09.12.2015 255/15 Hovedutvalg for overordnet

Detaljer

Mobbing i grunnskolen

Mobbing i grunnskolen BESTILLING Kontrollutvalget i kommune vedtok i sak 19/16 å bestille en forvaltningsrevisjon knyttet til mobbing i grunnskolen: Kontrollutvalget viser til plan for forvaltningsrevisjon for 2016 2018 og

Detaljer

REGIONPLAN AGDER ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN.

REGIONPLAN AGDER ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN. Dato: Arkivref: 25.11.2010 2009/7528-29197/2010 / 120 Saksframlegg Saksbehandler: Ola Olsbu Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 08.02.2011 Fylkestinget REGIONPLAN AGDER 2020. ORGANISERING AV ARBEIDET

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møtedato/tid: 30.01.2014 kl. 13:00 14:45 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Hotell Skifer, Oppdal

Detaljer

PLANPROGRAM FOR KOMMUNAL TRAFIKKSIKKERHETSPLAN ETNEDAL KOMMUNE

PLANPROGRAM FOR KOMMUNAL TRAFIKKSIKKERHETSPLAN ETNEDAL KOMMUNE PLANPROGRAM FOR KOMMUNAL TRAFIKKSIKKERHETSPLAN ETNEDAL KOMMUNE Plan og næring 16.01.2012 Innhold Innhold... 1 1 Innledning og bakgrunn for planarbeidet... 2 2 Kort beskrivelse av Etnedal kommune... 2 3

Detaljer

Tiltaksplan for trafikksikkerhet

Tiltaksplan for trafikksikkerhet Ås kommune Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2016-2019 Foto: Erlend Pehrson Vedtatt av kommunestyret i Ås, XX.XX.2015 Forord Tiltaksplanen for trafikksikkerhet 2016-2019 har fått en ny utforming. Planen

Detaljer

REGIONPLAN AGDER ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN

REGIONPLAN AGDER ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN Arkivsak-dok. 09/03385-30 Saksbehandler Kenneth Andresen Saksgang Fylkesutvalget Fylkestinget Møtedato 8.02.2011 22.02.2011 REGIONPLAN AGDER 2020. ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN Fylkesrådmannens

Detaljer

Kommunedelplan trafikksikkerhet

Kommunedelplan trafikksikkerhet Kommunedelplan trafikksikkerhet Forslag til planprogram 12.10.2016 Nes kommune Innhold 1. Bakgrunn... 2 2. Hovedproblemstillinger i ny plan... 2 3. Utredningsbehov... 3 4. Mål i planen... 3 4.1. Resultatmål...

Detaljer

Utarbeidet dato/sign. Feb.15/hra RULLERING AV PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - BESTILLING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT

Utarbeidet dato/sign. Feb.15/hra RULLERING AV PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - BESTILLING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT Utarbeidet dato/sign. Feb.15/hra Kommune: Telemark fylkeskommune Prosjekt: 700034 Frafall i videregående opplæring Prosjektplan Bestilling Kontrollutvalget gjorde følgende vedtak i møte 05.11.14, jf. sak

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015

Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015 Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015 Hvaler kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat Innhold: 1. Innledning... 2 2. Om den overordnede analysen... 3 2.1 Kravene i forskriften ( 10)... 3 2.2 Informasjonsgrunnlag

Detaljer

Ulykkesstatistikk Buskerud

Ulykkesstatistikk Buskerud Ulykkesstatistikk Buskerud Tallene som er brukt i denne analysen tar i hovedsak for seg ulykkesutviklingen i Buskerud for perioden 2009-2012. For å kunne gjøre en sammenligning, og utfra det si noe om

Detaljer

Hvordan kan trafikkopplæringen bidra til å nå målene i nullvisjonen? Bård Morten Johansen Trygg Trafikk

Hvordan kan trafikkopplæringen bidra til å nå målene i nullvisjonen? Bård Morten Johansen Trygg Trafikk Hvordan kan trafikkopplæringen bidra til å nå målene i nullvisjonen? Bård Morten Johansen Trygg Trafikk Hva er målene i nullvisjonen? Visjonen om null drepte og hardt skadde angir bare en retning i trafikksikkerhetsarbeidet.

Detaljer

Program for folkehelsearbeid i kommunene - felles søknad om å bli programfylke fra Aust-Agder og Vest-Agder

Program for folkehelsearbeid i kommunene - felles søknad om å bli programfylke fra Aust-Agder og Vest-Agder Saksframlegg Arkivsak-dok. 17/2195-1 Saksbehandler Hege Solli Utvalg Møtedato Kultur-, nærings- og helsekomité 18.04.2017 Fylkestinget 25.04.2017 Program for folkehelsearbeid i kommunene - felles søknad

Detaljer

Tiltaksplan for trafikksikkerhet

Tiltaksplan for trafikksikkerhet Ås kommune Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2016-2019 Foto: Erlend Pehrson Vedtatt av kommunestyret i Ås, 02.09.2015 Forord Tiltaksplanen for trafikksikkerhet 2016-2019 har fått en ny utforming. Planen

Detaljer

Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid. Muligheter og utfordringer

Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid. Muligheter og utfordringer Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid Muligheter og utfordringer Drepte i vegtrafikken i Norge 1946-2012 Drepte 1946-2012 Drepte i Europa 3 Utvikling i drepte og hardt skadde i hele landet 2000-2012 og forslag

Detaljer

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet. Rapport til Husbanken:

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet. Rapport til Husbanken: Rapport til Husbanken: Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet Regional konferanse: Universell utforming, drift og vedlikehold av veger og uteområder Rapportdato: september 2014 30. oktober

Detaljer

RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon

RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon Forslag til revidert 06.10.10 RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon Innhold Avsnitt Innledning 1-5 Krav til revisor 6-9 Bestilling 10-11 Revisjonsdialogen 12-17 Prosjektplan 18-19 Problemstilling(er)

Detaljer

(sign) tlf:74 11 14 76 / mob: 936 92 526 e-post: liv.tronstad@komsek.no

(sign) tlf:74 11 14 76 / mob: 936 92 526 e-post: liv.tronstad@komsek.no NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 30. mai 2012 TID: kl 10.00 STED: Fylkets hus, møterom Kvenna, Steinkjer De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Fylkesdirektøren rapporterer til fylkesrådet for bruken av udisponerte midler i forkant av disponeringen.

Fylkesdirektøren rapporterer til fylkesrådet for bruken av udisponerte midler i forkant av disponeringen. Saknr. 12/60-96 Saksbehandler: Svein Risbakken Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Innenfor den nasjonale satsningen Ny GIV er det utarbeidet egne målsettinger

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Statens vegvesen HTUs medlemmer Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst Marit Nyhuus - 62553632 2013/012618-015 29.04.2013 Vegavdeling Hedmark

Detaljer

Kommunedelplan for Trafikksikkerhet

Kommunedelplan for Trafikksikkerhet Kommunedelplan for Trafikksikkerhet 2017-2020 Forslag til planprogram Innhold 1 Innledning... 2 2 Bakgrunn... 2 3 Overordnede planer... 2 4 Mandat... 3 5 Medvirkning og informasjon... 3 6 Planprosess...

Detaljer

Sjumilssteget - analyse. Prosjektplan

Sjumilssteget - analyse. Prosjektplan Sjumilssteget - analyse Prosjektplan 1 Innhold 1 Bakgrunn for arbeidet... 3 2 Mandat... 3 3 Mål med Sjumilssteget... 3 4 Målgruppe... 3 5 Organisering og involverte... 3 6 Suksessfaktorer... 4 7 Om Sjumilssteget...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Varamedlemmer, til orientering Ordfører Rådmann Oppdragsansvarlig revisor. : KONTROLLUTVALGET Møtedato : 11.02.2008 kl. 17.

MØTEINNKALLING. Varamedlemmer, til orientering Ordfører Rådmann Oppdragsansvarlig revisor. : KONTROLLUTVALGET Møtedato : 11.02.2008 kl. 17. MØTEINNKALLING Utvalg : KONTROLLUTVALGET Møtedato : 11.02.2008 kl. 17.00 Møtested : Hølonda Sykehjem Sakliste: SAK 1/2008 GODKJENNING AV MØTEBOK SAK 2/2008 REFERATSAKER SAK 3/2008 RAPPORT FRA FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT

Detaljer

Spesielt risikoutsatte unge menn. Et tiltak i regi av Sør- Trøndelag fylkeskommune

Spesielt risikoutsatte unge menn. Et tiltak i regi av Sør- Trøndelag fylkeskommune Spesielt risikoutsatte unge menn Et tiltak i regi av Sør- Trøndelag fylkeskommune Problemstilling 1. Unge førere generelt overrepresentert i ulykker 2. Unge menn klart overrepresentert i forhold til unge

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2013

Kontrollutvalgets årsplan for 2013 HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2013 Vedtatt av kontrollutvalget sak 035/12 den 26. november 2012 Fylkets hus Postboks 2564 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Kontrollutvalget i Bardu kommune

Kontrollutvalget i Bardu kommune Kontrollutvalget i Bardu kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte mandag, 21. november 2016, kl. 11.00, Kommunehuset Setermoen, lille møtesal. Sakskart Sak 20/16 Godkjenning av protokoll fra møte den

Detaljer

Hemne kommune. Hvordan lykkes i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet? Trafikksikker kommune

Hemne kommune. Hvordan lykkes i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet? Trafikksikker kommune Hemne kommune Hvordan lykkes i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet? Trafikksikker kommune Ambisjon NTP 2014 2023 Nasjonalt 2 Sør-Trøndelag, Nasjonal tiltaksplan Figur 1 Utvikling i drepte og hardt

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

Regional plan og samarbeidsavtalene

Regional plan og samarbeidsavtalene Regional plan og samarbeidsavtalene Kari Hege Mortensen, leder Folkehelse 301116 Foto: Thor-Wiggo Skille Regional plan for folkehelse Planprosess Melding om oppstart av planarbeid 25. April 2016 Planprogram

Detaljer

UTKAST TIL PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Frøya kommune

UTKAST TIL PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Frøya kommune UTKAST TIL PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Frøya kommune Vedtatt i kontrollutvalget 22.4.2015 1 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven er kontrollutvalget ansvarlig for å påse at det

Detaljer

Planprogram (Høringsutkast) TRAFIKKSIKKERHETSPLAN

Planprogram (Høringsutkast) TRAFIKKSIKKERHETSPLAN Planprogram (Høringsutkast) TRAFIKKSIKKERHETSPLAN Arkivsak: 10/1330 Arkivkode: 143 Q80 Sakstittel: KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET - REVISJON Utarbeidet av Karmøy kommune 24.06.2010 1. INNLEDNING 1.1.

Detaljer