Trafikksikkerhetsutvalgets tiltaksplan kontroll og oppfølging

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Trafikksikkerhetsutvalgets tiltaksplan kontroll og oppfølging"

Transkript

1 FORVALTNINGSREVISJON Trafikksikkerhetsutvalgets tiltaksplan kontroll og oppfølging Sør-Trøndelag fylkeskommune Desember TITTEL - 1

2

3 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag fra kontrollutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune i perioden september 2013 til desember Undersøkelsen er utført i henhold til NKRFs standard for forvaltningsrevisjon, RSK 001. Revisjon Midt-Norge vil takke alle som har bidratt med informasjon til undersøkelsen. Trondheim, Tor Arne Stubbe /s/ Ansvarlig revisor Espen Langseth /s/ Prosjektmedarbeider Trafikksikkerhetsutvalgets tiltaksplan kontroll og oppfølging 3

4 Sammendrag Sør-Trøndelag fylkes trafikksikkerhetsutvalg (FTU) har ansvaret for å være pådriver og samordner innenfor fylkeskommunens trafikksikkerhetsarbeid. FTU har valgt å fokusere spesielt på de oppgavene de mener er viktigst, og på grunnlag av dette vedtatt en trafikksikkerhetsplan. KU har i sak 11/2013 bedt Revisjonen se på gjennomføringen av de arbeidsoppgavene som er nedfelt i trafikksikkerhetsplanen med tilhørende tiltaksplan. Vi har i den forbindelse sett på organisering og gjennomføring av arbeidet, samt rapportering og oppfølging av gjennomførte tiltak. Undersøkelsen er gjennomført ved intervju av ansatte/politikere i fylkeskommunen, representanter for eksterne samarbeidsparter, og ved gjennomgang av statistikk- og økonomidata som vi har fått oversendt fra Statens vegvesen. Videre har både FTU s egne dokumenter, beslutninger og planverk og fylkeskommunens strategidokumenter vært viktige i dette arbeidet. Kriteriene for å vurdere praksis er i hovedsak hentet fra aktuelt lovverk, fylkeskommunale vedtak og dokumenter samt FTUs tiltaksplan. Undersøkelsen viser at FTUs organisering gir god mulighet for dialog mellom de ulike medlemmene i FTU, og det er etablert hensiktsmessige arenaer for samhandling og samordning. De mest relevante aktører innenfor arbeidet med trafikksikkerhet er representert i FTU. Deltakerne både bidrar med kunnskap i utvalget og tar med seg erfaringer, innspill og signaler tilbake til egen etat. Tilbakemeldingene fra de konsultative medlemmene er at dette fungerer, og at de har stor nytte av å delta i FTU. Tiltakene i tiltaksplanen synes i stor grad å være gjennomført i tråd med planen. Når det gjelder tilskuddsordningen Aksjon skoleveg, er det imidlertid enkelte utfordringer. Det er og har vært problemer med at kommunene ikke klarer å ferdigstille prosjektene som planlagt. Dette har resultert i utsettelser av prosjekter og at mye av midlene har vært bundet opp. Her har FTU og sekretariatet iverksatt tiltak for å motvirke dette, med fokus på at prosjektet skal gjennomføres som planlagt i tråd med opplysningene i søknaden. Regnskapsinformasjonen tyder på at tiltakene har effekt. Dette ser vi ved at udisponerte midler har blitt redusert fra 10,6 millioner kroner pr til ca 5 millioner kroner pr Når det gjelder rapportering og oppfølging av de gjennomførte tiltakene, viser undersøkelsen at fylkeskommunen har et informasjonsbehov utover den avtalte rapporteringen fra Statens vegvesen. Det samme forholdet gjelder informasjon og rapportering fra Statens vegvesen til FTU. Blant annet viser intervjuinformasjonen at medlemmene i FTU ikke har full kontroll på tilgjengelige budsjettmidler når de disponerer tilskuddsordningen Aksjon skoleveg, noe som Trafikksikkerhetsutvalgets tiltaksplan kontroll og oppfølging 4

5 er uheldig. Både fylkeskommunen og FTU har i den forbindelse bedt om en utvidet rapportering fra Statens vegvesen. FTU har utarbeidet en handlingsplan med forslag til tiltak som skal bidra til måloppnåelse. I den forbindelse bør man også kunne forvente en årlig skriftlig evaluering av det arbeidet som er utført, herunder en vurdering av måloppnåelse. Her bør FTU vurderer mål med dette arbeidet utover det å få ned antall trafikkdrepte. For eksempel evaluere effekten av arbeidet mot kommunene, skolene og media, som faktisk er hovedfokus i det arbeidet de gjør. FTU har selv kommet frem til denne erkjennelsen, og har foretatt en del endringer i forbindelse med utarbeidelse av ny trafikksikkerhetsplan Her er det mer tydelig formulert hva man konkret ønsker å oppnå. Revisor har på bakgrunn av undersøkelsene gitt fylkesrådmannen følgende anbefalinger: - Operasjonalisere målformuleringer i handlingsplanene slik at det i større grad blir mulig å vurdere resultatet av det arbeidet som utføres i forbindelse med trafikksikkerhet utover målingen på antall drepte og hardt skadde i trafikken. - Fylkeskommunen og Statens vegvesen må bli enige om, og få etablert en tilfredsstillende mal for rapportering fra Statens vegvesen både til FTU og til fylkeskommunen. Avtalen om rapportering bør inn i leveranseavtalen. Trafikksikkerhetsutvalgets tiltaksplan kontroll og oppfølging 5

6 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Sammendrag Innledning Bestilling Fylkeskommunens arbeid med trafikksikkerhet Undersøkelsesopplegget Avgrensning Problemstillinger Revisjonskriterier Metode for datainnsamling og analyse Samordning av trafikksikkerhetstiltak Revisjonskriterier Data Revisors vurdering Tilskuddsforvaltning Revisjonskriterier Data Revisors vurdering Rapportering og vurdering Revisjonskriterier Data Revisors vurdering Høring...47 Konklusjoner og anbefalinger Konklusjoner Anbefalinger...50 Kilder...51 Vedlegg Vedlegg Vedlegg Vedlegg Trafikksikkerhetsutvalgets tiltaksplan kontroll og oppfølging 6

7 Tabell Tabell 1 Årsrapport 2012 fra Statens vegvesen...20 Tabell 2 Halvårsrapport 2013 fra Statens vegvesen...21 Tabell 3 - Fordeling av midler, Tilskudd til lokale trafikksikkerhetstiltak Tabell 4 Oversikt over total bevilgning for støtteordningen «Tilskudd til lokale trafikksikkerhetstiltak» Trafikksikkerhetsutvalgets tiltaksplan kontroll og oppfølging 7

8 1 Innledning Denne rapporten er svar på bestilling av en forvaltningsrevisjon fra kontrollutvalget i Sør- Trøndelag fylkeskommune. I dette kapitlet redegjør vi for bestillingen, rammene for forvaltningsrevisjonen og kort om fylkeskommunens arbeid på temaområdet. 1.1 Bestilling Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune vedtok i sak 11/13 å bestille en forvaltningsrevisjon med fokus på arbeid med trafikksikkerhet i Sør-Trøndelag fylkeskommune. Revisjon Midt-Norge skisserte en innretning på forvaltningsrevisjonen i kontrollutvalgets møte den Utvalget ønsket at revisor skulle se på hvordan midler som bevilges til trafikksikkerhet og trygg skolevei benyttes av de kommunene som får dette innvilget, om tiltakene i trafikksikkerhetsplanen blir gjennomført i tråd med planen, og om det foretas en evaluering av det arbeidet som utføres. 1.2 Fylkeskommunens arbeid med trafikksikkerhet Fylkeskommunen har etter vegtrafikklovens 40 et ansvar for å tilrå og samordne tiltak for å fremme trafikksikkerheten i fylket. Dette ansvaret har fylkeskommunen delegert til fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU). Medlemmene i FTU er valgt av Fylkestinget, og består av 5 politisk oppnevnte medlemmer og 10 konsultative 1 medlemmer. De konsultative medlemmene kommer fra: - Statens vegvesen - Politiet ved Sør-Trøndelag politidistrikt og Utrykningspolitiet - Trygg Trafikk - Fylkeskommunen ved Ungdommens Fylkesting, Enhet for regional utvikling, Fagenhet for videregående opplæring og Samferdselsavdelingen - Fylkesmannen ved Sosial- og helseavdelingen og Oppvekst- og utdanningsavdelingen - Autoriserte Trafikkskolers Landsforening (ATL) - Norges Lastebileier-forbund (NLF). Selv om FTU har ansvaret for å være pådriver og samordner innenfor alle områder, både det offentlige og private trafikksikkerhetsarbeidet, har FTU valgt å fokusere spesielt på de 1 Jfr. Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg (s 83) er det praksis for at alle hovedaktørene innen trafikksikkerhetsarbeidet er representert i regionale samordningsorgan. I FTU har disse møte-, tale- og forslagsrett. Stemmerett er forbeholdt de 5 fullverdige medlemmene. Trafikksikkerhetsutvalgets tiltaksplan kontroll og oppfølging 8

9 oppgavene de mener er viktigst. FTU har i den forbindelse vedtatt en trafikksikkerhetsplan 2, herunder en tiltaksplan 3, for perioden som skisserer hva de ønsker å gjøre. Planen er ikke ment å være en fullstendig dekkende handlingsplan for alt trafikksikkerhetsarbeidet som foregår i fylket. I trafikksikkerhetsplanen står det at denne konklusjonen er gjort med respekt for, og tro på, at det øvrige brede trafikksikkerhetsarbeidet som pågår i fylket i dag og som har pågått i mange år fra tekniske tiltak til holdningsarbeid mot brede grupper, er godt og verdifullt og skal fortsette. FTU skal arbeide for at samarbeidspartnerne i trafikksikkerhetsarbeidet i fylket skal kjenne til og bidra til at tiltakene som står i planen skal bli gjennomført. De viktigste oppgaver til utvalget er å: - samordne og være pådriver i trafikksikkerhetsarbeidet i fylket - støtte og oppmuntre til lokalt trafikksikkerhetsarbeid - fordele midler til trafikksikkerhetstiltak - støtte og initiere trafikksikkerhetskampanjer FTUs sekretariat Trafikksikkerhetsutvalgets administrative sekretariat er lagt til Statens Vegvesen. Bakgrunnen for dette er at Statens vegvesen har ansvar for en kompetent og effektiv felles vegadministrasjon i samsvar med vegloven 10. Felles administrasjon blir ofte omtalt som sams vegadministrasjon, og vi benytter det begrepet videre i rapporten. Det er Statens vegvesens regionvegkontorer, under ledelse av hver sin regionvegsjef, som etter vegloven 10 har oppgaven som sams vegadministrasjon på regionalt nivå. Ordningen med sams vegadministrasjon innebærer at staten og fylkeskommunene bruker samme vegadministrasjon på regionalt nivå til å utføre henholdsvis riks- og fylkesvegoppgaver. Staten og fylkeskommunene bestemmer hvilke oppgaver som skal gjøres, knyttet til henholdsvis riks- og fylkesveg. Statens vegvesen, region Midt har en avdeling i Sør- Trøndelag, som utfører det meste av oppgavene som Statens vegvesen skal bistå STFK med, herunder å være sekretariat for FTU Bakgrunn for trafikksikkerhetsplanen 0-visjonen skal være ledestjernen for alt trafikksikkerhetsarbeid Omfanget av drepte og hardt skadde på norske veger er et alvorlig samfunnsproblem. Grunnlaget for det langsiktige trafikksikkerhetsarbeidet er en visjon om at det ikke skal 2 Vedtatt av Fylkestinget sak 35/ Behandlet av Fylkestinget sak 70/2011 Trafikksikkerhetsutvalgets tiltaksplan kontroll og oppfølging 9

10 forekomme ulykker med drepte eller hardt skadde i vegtrafikken - en 0-visjon. Fylkestinget i Sør-Trøndelag vedtok allerede i 1998 å gå inn for 0-visjonen selv om fylkeskommunen ikke rår over alle nødvendige virkemidler som må til. Visjonen skal være en overordnet retningsgiver for trafikksikkerhetsarbeidet i fylket, og skal gi uttrykk for en retning i trafikksikkerhetsarbeidet. I forbindelse med Stortingets behandling av Nasjonal Transportplan står det at: Gjennomgående sikkerhetstenkning i tråd med nullvisjonen skal være et bærende prinsipp i ledelse, planlegging og gjennomføring av veg- og vegtrafikk. Dette betyr at 0-visjonen skal ligge i bunnen av alt vi gjør! Trollveggen er et uttrykk som brukes om veggen som kommer til syne i ulykkesstatistikken i aldersgruppen år. En 18 åring med ferskt førerkort har 40 ganger så stor sjanse for å kjøre av veien sammenlignet med en erfaren bilfører. På landsbasis har det siden begynnelsen av 90-tallet vært en svak, men jevn reduksjon av antall ulykker og antall drepte/skadde personer i denne aldersgruppen. Antall drepte/hardt skadde personer i vegtrafikken har imidlertid hatt en betydelig reduksjon i samme periode. En tilsvarende reduksjon finner vi ikke igjen i denne aldersgruppen i Sør-Trøndelag. I denne aldersgruppen har tallet på drepte og hardt skadde vært stabilt, dette på tross av at forskning viser at denne gruppen ikke er mer ute i trafikken enn de fleste andre aldersgrupper. FTU ønsker å bruke ressursene mot den delen av ungdomsgruppen som er overrepresentert blant drepte og hardt skadde i trafikken. Det antas at man kan oppnå best resultater ved å starte arbeidet der det monner mest nemlig i Trollveggen Innretning i tiltaksplanen Det synes å være få direkte påvirkningskanaler mot denne gruppen, og FTU har derfor valgt en indirekte påvirkningsstrategi ved å prioritere å arbeide mot aktører som kan nå fram til målgruppen på både kort og lang sikt. Dette er kommunene, ungdomsskolene og media. Resonnementet bak dette er å konsentrere innsatsen der det er mest å oppnå. Skole/kommune Mot skole og kommune satser man på å gjennomføre følgende tiltak: Kommunene: - Uttalelser til kommuneplaner - Fagdager med kommunen Trafikksikkerhetsutvalgets tiltaksplan kontroll og oppfølging 10

11 - Delta på møter i kommunale trafikksikkerhetsutvalg Ungdomskolene: - Kurs for lærere i ungdomskolen - Skuespillet, «Ikke tøft å være død» - Idedugnad Lærerne skal bringe trafikksikkerhet inn i undervisningen. Lærerne er både lærere og rollemodeller. Ved å gjøre det enkelt å ta trafikksikkerhet inn i undervisningen vil elevene involveres i trafikksikkerhetsarbeid i en tidlig alder. FTU gjennomfører regionale samlinger hvor det er invitert deltakere fra alle områder i kommunene (administrativ ledelse, politisk ledelse, enhetsledelse innenfor teknisk, helse og skole). Intensjonen med de regionale samlingene er: - Å styrke kunnskapen om trafikksikkerhet situasjonen i Sør - Trøndelag - Å inspirere de kommunale aktørene til å se på trafikksikkerhet som en bred samfunnsutfordring ut over teknisk utforming av veier, kryss o.l. - Å oppdatere sentrale aktører (fylkeskommunen, vegvesenet, politiet og Trygg Trafikk) på situasjonen i kommunene - Å gi mulighet til å bringe lokal kunnskap og situasjonsvurdering inn i FTU s handlingsplan - Å bidra til den enkelte kommunens eget trafikksikkerhetsarbeid. FTU administrerer også 2 tilskuddsordninger på vegne av fylkeskommunen. «Aksjon skoleveg», som har vært gjennomført kontinuerlig i Sør-Trøndelag siden opprettelsen i Den anses av kommunene som en meget viktig finansieringskilde med hensyn til gjennomføring av fysiske skolevegstiltak. I tillegg har man «Støtte til lokale trafikksikkerhetstiltak», der kommuner og andre aktører kan søke om tilskudd som fremmer trafikksikkerheten i nærmiljøet. Media Trafikksikkerhetsplanen skal være retningsgivende og inspirerende for fylkeskommunen, kommunenes og andre aktørers aktiviteter. Derfor må planens innhold være kjent! Som en støtte i dette arbeidet er det utviklet en rekke saker som antas å ha journalistisk interesse. Statens vegvesen koordinerer utspillene og har en samling mulige oppslag som er kommet opp i de kreative prosessene omkring utarbeidelse av planen. Trafikksikkerhetsutvalgets tiltaksplan kontroll og oppfølging 11

12 Øvrige tiltak Ungdom mellom 16 og 24 år er en høyrisikogruppe samarbeidet, som er et samarbeid mellom Møre og Romsdal, Sør- og Nord-Trøndelag fylkeskommuner, er et arbeid som fokuserer på tiltak mot ungdommer i alderen år. Prosjektene «Avbestill trafikkulykken» og «Spesielt risikoutsatte unge menn», har som fokus å redusere antall ulykker med unge førere og passasjerer. Videre gjennomføres det tiltak mot elever i videregående skoler i samarbeid med russen. Et annet punkt i tiltaksplanen er å øke fokuset på den enkelte sjåførs egnethet til å ha førerkort. Vegtrafikklovens 34 Tilbakekall av retten til å føre motorvogn mv. på grunn av særlige forhold skal løftes fram til å bli et nyttig verktøy i arbeidet med å redusere antallet trafikkulykker Organisering av fylkeskommunens arbeid med trafikksikkerhet Sør-Trøndelag fylkeskommunes arbeid med trafikksikkerhet spenner vidt, alt i fra investering, drift og vedlikehold av fylkesvegene til holdningsskapende arbeid og undervisning. Slik sett favner dette arbeidet store deler av den fylkeskommunale organisasjonen. Ansvaret for å tilrå og samordne trafikksikkerhetsarbeidet, og gjennomføring av trafikksikkerhetsplanen, er som nevnt delegert fra Fylkestinget til Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU). Statens vegvesen er en viktig samarbeidspartner i arbeid med trafikksikkerhet, og samhandlingen med fylkeskommunen i trafikksikkerhetsarbeidet er skjematisk framstilt i figuren under. Figur 1. Organisering av trafikksikkerhetsarbeidet i Sør-Trøndelag Fylkesting Fylkesrådmann STFK Adm. FTU: Faste medlemmer Konsultative medlemmer Dialog Rammeavtale Leveranseavtale Faste møter Rapportering Eksterne aktører Statens vegvesen (Sams) Kilde:Revisjon Midt-Norge Trafikksikkerhetsutvalgets tiltaksplan kontroll og oppfølging 12

13 2 Undersøkelsesopplegget I dette kapittelet redegjør vi for undersøkelsesopplegget for denne forvaltningsrevisjonen: avgrensing, problemstillinger, revisjonskriterier og metode for datainnsamling og analyse. 2.1 Avgrensning Trafikksikkerhetsarbeidet er et vidt tema, og det er nødvendig å konkretisere hva som vil være gjenstand for undersøkelse i denne sammenhengen. FTU har, som vist innledningsvis, ansvaret for å være pådriver og samordner innenfor fylkeskommunens trafikksikkerhetsarbeid. FTU har valgt å fokusere spesielt på de oppgavene de mener er viktigst, og på grunnlag av dette vedtatt en trafikksikkerhetsplan. Revisjonen ser kun på gjennomføringen av de arbeidsoppgavene som er nedfelt i trafikksikkerhetsplanen, med tilhørende tiltaksplan, og kommenterer ikke det øvrige trafikksikkerhetsarbeidet som pågår i fylket. Revisjonen vil ikke gå inn på om trafikksikkerhetsutvalgets arbeid har hatt noen effekt for målgruppen, dvs om arbeidet har medført en reduksjon i antall alvorlige skadde/drepte i Sør- Trøndelag. Dette som følge av at en rekke aktører deltar i arbeidet med trafikksikkerhet, også på nasjonalt nivå, og FTU s innsats er en del av dette arbeidet. Det vil derfor ikke være mulig å si noe om eventuelle forbedringer for målgruppen skyldes FTU s arbeid. 2.2 Problemstillinger Med bakgrunn i bestillingen og de avgrensningene som er gjort over, har vi definert følgende problemstillinger: Problemstilling 1: Sørger fylkeskommunen for nødvendig samordning og gjennomføring av trafikksikkerhetstiltak i Sør-Trøndelag? Problemstilling 2: Brukes FTU s økonomiske tilskudd i tråd med vedtak/bevilgning? Problemstilling 3: I hvilken grad blir resultatene av trafikksikkerhetstiltakene fulgt opp og vurdert av fylkeskommunen? Trafikksikkerhetsutvalgets tiltaksplan kontroll og oppfølging 13

14 Under problemstilling 1 har revisor undersøkt hvordan FTU organiserer sitt arbeid, samarbeider med andre aktører og i hvilken grad tiltak i Trafikksikkerhetsplanens tiltaksdel er gjennomført som forutsatt. I problemstilling 2 har revisors undersøkelser knyttet seg til tilskuddsbevilgninger i «Aksjon skoleveg» og «Støtte til lokale trafikksikkerhetstiltak». Problemstilling 3 fokuserer på rapportering, oppfølging og vurdering av gjennomførte tiltak under Trafikksikkerhetsplanen. 2.3 Revisjonskriterier I en forvaltningsrevisjon skal det etableres revisjonskriterier som innsamlede data kan vurderes mot. Hensikten med revisjonskriteriene er å etablere en målestokk som gjør det mulig å evaluere de resultater som er oppnådd innen et forvaltningsområde. Det er en forutsetning at de kriteriene som etableres er gyldige og at de hentes fra autorative kilder. Slike kilder kan være lov og forskrift, lokale politiske vedtak, nasjonale politiske føringer og anbefalinger, og evt anerkjent forskningslitteratur på området. Føringene for trafikksikkerhetsarbeidet finner vi først og fremst i statlige styringsdokument og fylkeskommunens egne måldokument. Denne undersøkelsen vil primært se på om FTU følger opp samt egne planer og mål. Her presenterer vi kort de kildene kriteriene er utledet fra. De konkrete kriteriene blir presentert innledningsvis i hvert datakapittel (kapitlene 3-5) Nasjonale føringer - lov og forskrift Lov om vegtrafikk (vegtrafikkloven). Ansvar etter Vegtrafikklovens 40A: Fylkeskommunen har et ansvar for å tilrå og samordne tiltak for å fremme trafikksikkerheten i fylket. Kommuneloven ( 23) er en kilde til kriterier for denne forvaltningsrevisjonen, og spesielt knyttet til de problemstillinger som går på iverksetting og kvalitetssikring/kontroll med iverksatte tiltak. Rådmannen har ansvar for iverksetting av Fylkestingets vedtak og at organisasjonen er gjenstand for betryggende kontroll Fylkeskommunens vedtak Trafikksikkerhetsplan for (FT-sak 35/2010) synliggjør FTUs prioriterte områder i trafikksikkerhetsarbeidet i fylket. Selv om FTU har ansvar for å være pådriver og samordner innen alle områder, både det offentlige og private trafikksikkerhetsarbeidet, har FTU i planen valgt å fokusere spesielt på de oppgavene de mener er de viktigste. Det er videre utarbeidet en Tiltaksplan, Tiltaksplan (FT-sak 70/2011), i tråd med Trafikksikkerhetsplanen. Tiltaksplanen vil være sentral i vurderingen av FTUs arbeid. Trafikksikkerhetsutvalgets tiltaksplan kontroll og oppfølging 14

15 FTU har jevnlige møter, og eventuelle vedtak/føringer i fra FTU eller FTU s administrasjon vil også være kriterier i dette arbeidet. Aksjon skoleveg og Støtte til lokale trafikksikkerhetstiltak er fylkeskommunale tilskuddsordninger hvor kommunene kan søke om midler for å sikre barnas skolevei gjennom fysiske tiltak langs fylkesveier og kommunale veier, samt søke om tilskudd som fremmer trafikksikkerheten i fylket. For å kunne få midler fra tilskuddsordningene, må visse krav være oppfylt. Disse vil være en av flere kriterier i forbindelse med problemstilling 1. Forholdet mellom STFK og Statens vegvesen reguleres av en overordnet rammeavtale (FTsak 5/2010). Rammeavtalen henviser videre til en leveranseavtale, som inngås årlig. Leveranseavtalen beskriver partens forpliktelser for det aktuelle året, basert på årets rammer og føringer. Kriteriene i lovverk, retningslinjer og fylkeskommunens egne dokument er utdypet i kapitlene 3.1, 4.1 og Metode for datainnsamling og analyse Forvaltningsrevisjonen er basert på gjennomgang av dokumenter fra fylkeskommunen og intervju med relevante personer hos fylkeskommunen og samarbeidspartnerne. Vi har intervjuet følgende representanter fra STFK - Fylkesdirektør, samferdsel - Leder FTU - Rådgiver, Samferdselsavdelingen 4 - Controller, Samferdselsavdelingen - Av de konsultative medlemmene har vi intervjuet representanter fra:: - Statens vegvesen/ Plan- og trafikkseksjonen - Fylkesmannen/Sosial- og helseavd - Trygg Trafikk - Politiet 4 Personen representerer STFK (Samferdselsavdelingen) i FTU som konsultativt medlem. Trafikksikkerhetsutvalgets tiltaksplan kontroll og oppfølging 15

16 De som er intervjuet representerer eksterne samarbeidspartnere, politikere og nøkkelpersoner internt i fylkeskommunen. Intervjuene synes å gi relevant informasjon om hvordan FTUs praksis er på de områdene vi har kontrollert. Det er skrevet referat fra alle intervjuene og informantene har i etterkant godkjent innholdet i disse. Vi har videre samlet inn og vurdert relevante budsjett- og regnskapstall fra fylkeskommunen og Statens vegvesen. Samlet er dette antatt å være tilstrekkelig dokumentasjon for å gjøre vurderinger og konklusjoner på problemstillingene. Det er ikke innhentet data knyttet til saksbehandlingen av enkeltsaker i Statens vegvesen, men kun dokumentasjon på gjennomførte prosjekt og utbetalte tilskudd. Trafikksikkerhetsutvalgets tiltaksplan kontroll og oppfølging 16

17 3 Samordning av trafikksikkerhetstiltak Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på vei viser til at det arbeides med temaet på flere plan, både nasjonalt, regionalt og lokalt. Arbeidet utføres av mange aktører og det er behov for at denne innsatsen samordnes. Fylkeskommunene har et særlig ansvar for å samordne innsatsen på regionalt nivå. Problemstilling 1: Sørger fylkeskommunen for nødvendig samordning og gjennomføring av trafikksikkerhetstiltak i Sør-Trøndelag? 3.1 Revisjonskriterier Fylkeskommunens ansvar for trafikksikkerhet er formulert i Lov om vegtrafikk (vegtrafikkloven) 40A: Fylkeskommunen har et ansvar for å tilrå og samordne tiltak for å fremme trafikksikkerheten i fylket. I følge Nasjonal plan for trafikksikkerhet på veg er det ulik organisering av dette ansvaret i fylkene. Revisor tolker allikevel at det er en nasjonal forventning om å ha et fora for å drøfte og avklare ansvar og oppgaver mellom de ulike hovedaktørene i trafikksikkerhetsarbeidet. Sør-Trøndelag fylkeskommune har delegert dette ansvaret til Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU). De fleste fylkeskommuner har vedtatt en egen trafikksikkerhetsplan, herav også Sør- Trøndelag fylkeskommune. Sammen med Tiltaksplan for trafikksikkerhet legger den rammene for det målrettede trafikksikkerhetsarbeidet i fylket. FTU skal arbeide for at samarbeidspartnerne i trafikksikkerhetsarbeidet i fylket skal kjenne til, og bidra til, at tiltakene som står i planen skal bli gjennomført. I dette kapittelet ser vi på om FTU har fulgt opp de tiltakene som ifølge den vedtatte handlingsplanen skal gjennomføres i perioden. Tiltaksplan , Vedlegg til Trafikksikkerhetsplan for Sør-Trøndelag. Tiltaksplanen beskriver hvilke tiltak FTU har planlagt å gjennomføre i perioden : Mot kommuner - Det vil i fremtiden være behov for å gi trafikksikkerhetsarbeidet, som en del av folkehelsearbeidet, en større oppmerksomhet i policy og politikkutformingen. FTU skal derfor, som en del av sitt virke, komme med uttalelser til kommuneplaner i forbindelse med dette. Trafikksikkerhetsutvalgets tiltaksplan kontroll og oppfølging 17

18 - Det skal arrangeres fagdager for å få økt oppmerksomhet blant administrasjon og politikere i kommunen om at trafikkulykker er et folkehelseproblem og en del av folkehelsearbeidet. - Konsultative medlemmer i FTU skal delta på møter i kommunale trafikksikkerhetsutvalg ved invitasjon. Mot ungdomskolene - Det skal holdes dagskurs for lærere i ungdomskolen i henhold til Kunnskapsløftets kompetansemål på trafikk % av elevene skal få tilbud om å delta på forestillingen Ikke tøft å være død. - Det skal motiveres til idedugnad omkring trafikksikkerhetstiltak i ungdomsskoleklasser. Mot media - Media er utpekt som en aktør på grunn av sin evne til å sette agenda og påvirke folks holdninger og kunnskapsnivå. Det foreligger en ambisjon om å fremme mediesaker gjennom hele planperioden samarbeidet retter ressurser mot den delen av ungdomsgruppen som er overrepresentert blant drepte og hardt skadde i trafikken. Følgende tiltak skal gjennomføres: - Tiltaket Avbestill trafikkulykken - Samling av russestyrene i Sør-Trøndelag med gjennomgang av faglige temaer knyttet til ungdom og trafikksikkerhet % av alle russ i Sør-Trøndelag skal kjøpe russebusskortet. - Gjennomføre et prosjekt for spesielt risikoutsatte unge menn, og iverksette tiltak fra og med Det skal innen utgangen av 2011 arrangeres et seminar om vegtrafikklovens 34 vedrørende Tilbakekall av retten til å føre motorvogn mv. på grunn av særlige forhold. Aktuelle deltakere er fagpersoner fra politiet, Fylkesmannen, Statens vegvesen og andre med relevante arbeidsområder. Seminaret skal følges opp med et videre tett samarbeid mellom de nevnte aktører. Revisor har derfor innhentet data som synliggjør gjennomføringen av tiltak: Samordning av trafikksikkerhetsarbeidet overfor kommuner, overfor ungdomskoler, Trafikksikkerhetsutvalgets tiltaksplan kontroll og oppfølging 18

19 overfor media, innen 1840-samarbeidet, samt øvrige tiltak. 3.2 Data Under følger en gjennomgang av data knyttet til samordning av trafikksikkerhetsarbeidet i Sør-Trøndelag og gjennomføring av Tiltaksplan for trafikksikkerhet Samordning av trafikksikkerhetsarbeidet Et helhetlig og koordinert trafikksikkerhetsarbeid i fylket fordrer et samarbeid med de andre sentrale aktørene i fylket. FTU er valgt av fylkestinget og består av 5 politisk valgte politikere. I tillegg består utvalget av 10 konsultative medlemmer som representerer aktører i fylket som arbeider med trafikksikkerhet til daglig. Fylkeskommunen og fylkesmannen er selvstendige forvaltningsnivå, og de øvrige aktørene har sine formål, krav og retningslinjer å forholde seg til. FTU har således ingen mulighet til å komme med pålegg overfor de andre aktørenes arbeid med trafikksikkerhet. Intensjonen er at aktørenes virkemiddelbruk og utviklingsarbeid koordineres og understøtter et samlet trafikksikkerhetsarbeid i fylket. De konsultative medlemmene som har blitt intervjuet, sier at det ansees som nyttig å være konsultativt medlem i FTU, da FTU er en kanal mot de andre aktørene innenfor trafikksikkerhetsarbeidet. Behovet for informasjon er flersidig, hvor deltakerne både bidrar med kunnskap i utvalget og tar med seg erfaringer, innspill og signaler tilbake til egen etat. Majoriteten av de som er intervjuet viser til at utvalget har en riktig og god sammensetning av aktører. Tre av medlemmene har imidlertid kommentert at man eventuelt kunne vurdere en utvidelse av utvalget med en representant fra KS for å forsterke satsningen i kommunene. Intervjuinformasjonen tyder også på at det er gode informasjonskanaler og god dialog mellom aktørene utenom den ordinære møtevirksomheten. Det er ulike aktører som har ansvaret for at tiltakene gjennomføres, og som tidligere nevnt er FTUs rolle i dette å være pådriver og sørge for koordinering og samordning. Tabellene nedenfor viser sekretariatets økonomirapportering til FTU/fylkeskommunen når det gjelder bruk av midler til gjennomføring av tiltakene i tiltaksplanen for 2012 og 1. halvår Trafikksikkerhetsutvalgets tiltaksplan kontroll og oppfølging 19

20 Formatet på rapporteringen er noe endret fra 2012 til 2013, men inneholder i hovedsak den samme informasjonen. Økonomirapporteringen i tabell 1 nedenfor viser hvilke aktiviteter som har blitt belastet FTUs budsjett i Vi ser at mesteparten av den planlagte budsjetterte aktiviteten går på gjennomføring av ulike seminarer for å nå målgruppene. Dette gjelder både Fylkessamlingen om trafikksikkerhet, regionale samlinger i kommunen, russesamlinger og den regionale FTUkonferansen. Som vi ser av tabell 1, ble imidlertid de regionale samlingene med grupper og kommuner utsatt til 2013 og den regionale FTU-konferansen avlyst på grunn av manglende interesse. De største utgiftspostene i 2012 var prosjektet Rett på målgruppen (RPM) og «Russebusskortet», hvor AtB i samarbeid med FTU organiserte transport av all russ i Sør- Trøndelag i mai Tabell 1 Årsrapport 2012 fra Statens vegvesen 5 Tiltak Type kostnad Stipulert kostnad Fylkessamling om trafikksikkerhet Dagskonferanse for samtlige kommuner i Sør-Trøndelag Regionale samlinger september-oktober 4 dagsseminarer/fagdager med grupper av kommuner Ungdomstiltak/russ 4 russesamlinger Kurs/konferanse, leie av lokaler, lunsj Kurs/konferanse, leie av lokaler, lunsj Ny stipulert kostnad fra 19. april, vedtatt i FTU Belastet (noen beløp er omtrentlige) Status etter årets slutt (pr. januar 2013) Fylkessamlingen ble gjennomført 3. mai, forbrukt noe mindre enn budsjettert, ca Dette ble utsatt til 2013, gjennomføres i mars-april. Leie av lokaler, lunsj Her ble det brukt noe mindre enn budsjettert, , da en av fire samlinger ble avlyst. Skolesekker Innkjøp av sekker Beløpet er brukt. Korrigert, da oppgitt Deltakelse FTU-medlemmer på arrangement/seminar Regional FTU-konferanse i november Samarbeidskonferanse (endagskonferanse) med de 3 FTU ene i Region midt. «RPM» (Rett på målgruppa) Prosjekt rettet mot spesielt risikoutsatte unge menn Prosjektet Vtl 34, seminar Tilbakekall av retten til å føre motorvogn mv. på grunn av særlige forhold Samarbeid mellom politiet, Fylkesmannen (v/fylkeslegen) og Statens vegvesen. Planlagt dato for seminar: 30. august Konferanseavgift o.l beløp ikke stemte. Leie av lokaler/lunsj Konferansen 7. november ble avlyst da interessen uteble. Kanselleringen kom for sent, så hotellet belastet oss (ST sin del av arrangementet). Trygg Trafikk leder prosjektet og sender faktura for utlegg til lønn for prosjektleder Kurs/konferanseutgifter, leie av lokaler, lunsj, forelesere Prosjektet søkte om ekstra midler til evaluering, kr , og fikk dette vedtatt på møte i FTU 19. april (FTUmøte 3/12). Sak 18/12 og sak 19/12 omhandler dette. Merforbruket ble større enn antatt Seminaret ble gjennomført 30. august, og beløpet ble noe under budsjettert. Russebusskortet (Må sjekke med Hege H. Loe) Beløpet var høyere enn opprinnelig oppgitt til meg. Trafikksikkerhetsprisen 2011 Utlysning i aviser Prisen for 2011 ble ikke tildelt. Pengepremie overført til privatperson eller gruppe/organisasjon Diverse/bufferkonto Sum: Kilde: Statens vegvesen 5 Vedlegg 4 - Rapportering på Sekkeposter - Årsrapport STFK Trafikksikkerhetsutvalgets tiltaksplan kontroll og oppfølging 20

21 Tabell 2 nedenfor viser sekretariatets halvårsrapport for 1. halvår FTUs tiltaksplan gjelder i perioden , og det er naturlig nok de samme tiltakene som skal gjennomføres i 2013 som i Rapporteringen for 1. halvår 2013 viser at de har gjennomført de planlagte regionale samlingene mot grupper av kommuner. Det ble videre avsatt midler til «Russebusskortet» også i Fylkesrådmannen bekrefter at tiltaket er gjennomført, men at det ikke er kommet med i regnskapet for 1.halvår Både i 2012 og 2013 har det blitt kjøpt inn og delt ut skolesekker til årets førsteklassinger. Tabell 2 Halvårsrapport 2013 fra Statens vegvesen 6 Oppfølging av tiltaksplan Regionale samlinger Ungdomstiltak/russ 4 dagsseminarer/ fagdager med grupper av 4 kommuner Disse er gjennomført som planlagt. Det var noen færre deltakere enn vi budsjetterte med. Gjenstår noen fakturaer som betales i juli måned. Vi har gjennomført opplegg rettet mot russen, med stand i forbindelse med arrangement. Brukt mindre enn budsjettert. Plan Utført Diff 0,160 0,073 0,087 0,050 0,012 0,038 Skolesekker Innkjøp og utdeling Skolesekker er innkjøpt og samtlige er utdelt. 0,300 0,300 0,000 Deltakelse FTU - medlemmer på arrangement/seminar Regional FTUkonferanse - RPM (Rett på målgruppa) - Samarbeidskonferanse (endagskonferanse) med de 3 FTU ene i Region midt. Prosjekt rettet mot spesielt risikoutsatte unge menn. Inkluderer lønnsmidler til prosjektmedarbeider. FTU-leder har deltatt på Trygg Trafikks konferanse. 0,000 0,004-0,004 Ikke gjennomført. Etter avtale med vegavdeling i Møre og Romsdal skal det arbeides for å få gjennomført dette i løpet av høsten. Har gjennomført en runde med planlagte tiltak for målgruppa dette vårsemesteret. Lønnsmidler for 1. halvår er ikke krevd inn fra Trygg Trafikk (som har arbeidsgiveransvar og legger ut for lønn m.m.) 0,000 0,000 0,000 1,319 0,444 0,875 Tematisk seminar Trafikksikkerhetsprisen (vurderes flyttet til driftsbudsjettet) Foreligger ikke konkrete planer for tema eller tidspunkt. Midlene foreslås overført til "Regional FTU-konferanse". Prisen er delt ut. Den gikk til en enkeltperson, d.v.s. et stipend på kr ,-. I tillegg til kostnad til inngravert vase (ca 3000,-). Kostnadene ifm stipendet og prisgaven ikke regnskapsført. 0,120 0,000 0,120 0,030 0,000 0,030 Russebusskort Jfr vedtak i FTU i april 2013 ble det besluttet å omdisponere kr fra Aksjon skoleveg til Oppfølging av tiltaksplan for TS. 0,851 0,000 0,851 Merforbruk i 2012 Overført merforbruk i ,054 0,000-0,054 2,776 0,833 1,943 Kilde: Statens vegvesen Videre følger en nærmere beskrivelse av de enkelte tiltakene som er gjennomført. 6 Statens Vegvesen: Vedlegg 4 - Sekkeposter halvårsrapport 2013 Trafikksikkerhetsutvalgets tiltaksplan kontroll og oppfølging 21

22 3.2.2 Kommuner Kommunene er sentrale i trafikksikkerhetsarbeidet både gjennom å være vegeier og med sin nærhet til innbyggerne. Gjennom å fokusere på kommunen når en alle kategorier trafikanter, fra barn til eldre, og en har kanaler til innbyggerne gjennom skole og helsevesen. Kommunen innvirker også gjennom fysisk utforming av arealer og trafikkløsninger. (Trafikksikkerhetsplan for Sør- Trøndelag s.13) FTU kan ikke vedta at kommunen skal arbeide med trafikksikkerhet. Leder av FTU er tydelig på at overfor kommunene handler det om å drive påvirkningsarbeid og legge til rette med incentiver. Uttalelser til kommuneplaner I kommunene er det en svært ulik tilnærming til trafikksikkerhetsarbeidet. Erfaringer viser at i mange kommuner har trafikksikkerhet kun vært rettet mot fysiske tiltak. Kommunen er ansvarlig for innbyggernes helse ( 2 Lov om folkehelse), men dette har i varierende grad blitt sett i sammenheng med trafikksikkerhetsarbeidet. Fylkeskommunen skal være pådriver for og samordne folkehelsearbeidet i fylket, og som en del av dette arbeidet komme med uttalelser til kommuneplaner. Hensikten er å motivere til et bedre tverretatlig samarbeid og involvering fra både skole- og helsesektoren i kommunene, samt at kommunen i definisjonen av folkehelsearbeid i 3 Lov om folkehelse kan se sammenhengen med trafikksikkerhetsarbeid. Leder av FTU mener at Folkehelseloven har gitt et viktig og riktig steg i retning av å ansvarliggjøre kommunene i trafikksikkerhetsarbeid. Blant annet skal kommunene ha oversikt over risikofaktorer i kommunen inkl. risiko i trafikken. Hun forteller videre at det er utarbeidet verktøy for å vurdere risiko på Trafikksikkerkommune.no som FTU vil stimulere til at blir brukt. Representanten som ble intervjuet fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (FMST) forteller at det er et samarbeid mellom FMST og STFK i forhold til å gi uttalelse til kommuneplaner, men at hun kjenner lite til hvordan dette konkret foregår. Hun forteller imidlertid at FMST er tett på planarbeidet i kommunene og er høringsinstans for alt planverk i kommunen. Det å knytte trafikksikkerhet inn som en del av det øvrige folkehelsearbeidet i kommunene er et mål for FMST, men det er store forskjeller i hvordan dette behandles i kommunene. Dette støttes Trafikksikkerhetsutvalgets tiltaksplan kontroll og oppfølging 22

23 også fra intervjuinformasjon fra fylkeskommunen. Fylkeskommunen er høringsinstans for kommunens trafikksikkerhetsplaner, og i høringsuttalelsene kommenteres eventuelt manglende fokus på trafikksikkerhet i planverket. Det konfereres for øvrig ikke med FTU vedrørende innholdet i høringsuttalelser. Fagdager Det skal arrangeres regionale fagdager om trafikksikkerhet. Hensikten er å skape en arena for å styrke kunnskapen om trafikksikkerhetssituasjonen i Sør-Trøndelag, i tillegg å inspirere de kommunale aktørene til å se på trafikksikkerhet som en bred samfunnsutfordring ut over teknisk utforming av veier, kryss og lignende. Fagdagene har også til hensikt å oppdatere FTU om det arbeidet kommunene gjør på trafikksikkerhet. Det sendes invitasjoner til alle ordførere, rådmenn, ledere/medlemmer i kommunale trafikksikkerhetsutvalg, enhetsleder/avdelingsledere i de ulike sektorene innen hver kommune og medlemmene av fylkets trafikksikkerhetsutvalg. Statens vegvesen avholder også trafikksikkerhetsmøter med og i den enkelte kommune, hvor man går gjennom ulike problemområder i kommunen og gir informasjon om hvilke støtteordninger som eventuelt finnes for å utbedre de punkter man observerer. Leder av FTU sier at de helt bevisst har utfordret ordførerne i kommunene på trafikksikkerhetsarbeid. Hun forteller at på samlinger og møter i kommunene dukker ildsjelene ofte dukker opp, og teknisk etat i kommunene er ofte representert på samlinger. Da blir det nødvendigvis en diskusjon som fokuserer på fysiske tiltak, og ikke den tverrsektorielle tenkningen i kommunene som man ønsker. Hun forteller videre at hvis man skal lykkes, så må man ta grep for at tematikken blir felleseie og at tiltak griper inn i alle sektorer. Dette støttes av øvrig intervjuinformasjon. FTU prøver å få rådmannsnivået og politisk ledelse til å møte på samlinger med mer, både via brev/informasjon og telefonisk kontakt. Hun forteller videre at det synes å være en tilfredsstillende deltagelse fra kommunene generelt sett, men i varierende grad deltagelse fra rådmannsnivået og politisk nivå. Det informeres videre om at FTU har jobbet mye med å få en vridning fra det tekniske til mer på oppvekst og helse i tråd med trafikksikkerhetsplanen. Tradisjonen har vært at trafikksikkerhetsarbeidet har vært lagt til teknisk etat, med de begrensinger de måtte ha når det gjelder å påvirke skole/bhg i kommunen. Fra sekretariatet opplyses det om at de ikke hadde regionale samlinger i 2012, men en konferanse der man forsøkte å samle alle kommunene, jf. tabell 1. Hovedfokuset på denne konferansen var endringer i Folkehelseloven samt hvordan Samhandlingsreformen ville Trafikksikkerhetsutvalgets tiltaksplan kontroll og oppfølging 23

24 påvirke trafikksikkerhetsarbeidet, og ikke minst hvordan dette vil må påvirke kommunenes måte å jobbe med trafikksikkerhet på. Delta på møter i kommunale trafikksikkerhetsutvalg FTU har vedtatt en fadderordning der medlemmene følger opp «sine» kommuner når det gjelder trafikksikkerhet. Alle konsultative medlemmer står til rådighet og vil prioritere å dra på møter i de kommunale trafikksikkerhetsutvalgene ved invitasjon. Dette opplyses det om på fagdager og ved annen kommunikasjon. Hensikten med dette er å kunne være en samarbeidspartner i arbeidet med å få dreid fokuset fra fysiske tiltak til trafikantrettede tiltak i arbeidet med å få et økt tverretatlig samarbeid i den enkelte kommune Ungdomskoler I ungdomsskolen når vi alle ungdommer, også den gruppen som i neste trinn faller ut av skolesystemet. Og vi når ungdom i en alder der mange av dem blir aktører i trafikkbildet som motoriserte og sårbare trafikanter på to hjul. (Trafikksikkerhetsplan for Sør-Trøndelag s.13) I trafikksikkerhetsplanens del som omhandler ungdomsskolene dreier det seg også om påvirkningsarbeid. I læreplanen for grunnskolen er det angitt kompetansemål i trafikk etter 4., 7. og 10. trinn. Trygg Trafikk bidrar til å bekjentgjøre målene og motivere og veilede lærerne gjennom kurs og informasjonsmøter. Trygg Trafikks nettsted for elever, lærere og foreldre, trafikkogskole.no, er et hjelpemiddel i trafikkundervisningen for alle trinn. Nettstedet blir presentert både i direkte kontakt med skolene og gjennom møter med skoleansvarlige i kommunene. Trygg Trafikks representant i FTU forteller at fokusområde er opplæring og informasjon, med særlig ansvar for systematisk trafikkopplæring i bhg og skole. Ressursene brukes i hovedsak til bistand til undervisningsopplegg og kurs for lærer og barnehageansatte, arbeid mot rektorer og styrere, samt dialog med høgskolene om innhold i utdanningsplaner. Budsjettmidlene for er brukt til - Ikke tøft å være død, - Jentenes trafikkaksjon, 7 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK Sør-Trøndelag, 2012 Trafikksikkerhetsutvalgets tiltaksplan kontroll og oppfølging 24

25 - refleksaksjon, - kurs for barnehageansatte og lærere Kurs for lærere i ungdomskolen Det skal gjennomføres kurs for lærere i ungdomskolen. Bakgrunnen for dette er at dette vil være en viktig og nødvendig motivasjonsfaktor for lærerne og kan gi dem bedre forutsetninger for å drive trafikkopplæring. I tiltaksplanen står det at det skal gjennomføres minimum et kurs innen 2011 samt en videre oppfølgning i planperioden. Årsrapportene fra Trygg Trafikk i Sør-Trøndelag bekrefter at det er gjennomført kurs og informasjonsmøter med lærer både i 2011 og Ikke tøft å være død Det kommenteres fra Trygg Trafikk at skuespillet Ikke tøft å være død har blitt gjennomført stort sett hvert år siden slutten av 80-tallet. I følge tiltaksplanen er det et mål at 80 % av elevene skal få tilbud om å delta i løpet av skoleåret. Det foreligger ikke statistikk på dette. Idedugnad Hensikten med regional samling som arrangeres av FTU er å gi informasjon, ansvarliggjøre og motivere for videre tverrfaglig arbeid lokalt innen trafikksikkerhet. Herunder prøver man å motivere kommunen til å gjennomføre idedugnader. FTU er ansvarlig for å belyse denne måten å arbeide med den kommunale trafikksikkerhetsplanen på, men det vil være kommunene selv som vil ha ansvaret for en eventuell gjennomføring av idédugnaden i sin kommune med ungdomsskoleklasser. Hensikten med idedugnadene er å involverer ungdommene i kommunens trafikksikkerhetsarbeid. Det foreligger ikke opplysninger om det er gjennomført idedugnader i kommunene Media Media har stor påvirkningskraft ovenfor store trafikantgrupper, og det er viktig at aktørene i trafikksikkerhetsarbeidet aktivt forholder seg til denne kanalen ut til trafikantene. (Trafikksikkerhetsplan for Sør-Trøndelag s.13) Media er utpekt som en aktør for dens evne til å sette agenda, påvirke folks holdninger og kunnskapsnivå. Dette skjer gjennom gode vinklinger og stoffutvalg. FTU har i den forbindelse hatt ekstern bistand i tilretteleggingen og gjennomføringen av mediestrategien. Trafikksikkerhetsutvalgets tiltaksplan kontroll og oppfølging 25

26 Leder FTU poengterer at media er viktig for å synliggjøre alvoret i godt trafikksikkerhetsarbeid. Hun forteller at prosjektet Rett på målgruppen (RPM), som er et samarbeid mellom Statens vegvesen, FTU, Trygg trafikk, HiNT, SINTEF m.fl. har fått en del medieomtale og har vist til dels lovende resultater, og at det i tillegg har det vært en større runde med Adresseavisen for å ta opp temaet trafikksikkerhet. Dette bekreftes av øvrig intervjuinformasjon. Det kommenteres at mediestrategien har vært en suksess i FTU sitt arbeid, og det pekes på at Adresseavisen kjørt en hel serie om trafikksikkerhet på bakgrunn av mediestrategien samarbeidet 1840-aksjonen i Sør-Trøndelag imøtekommer Trafikksikkerhetsutvalgets ønske om å rette en større del av ressursene mot den delen av ungdomsgruppen som er overrepresentert blant drepte og hardt skadde i trafikken. Det skal gjennomføres tiltak generelt mot målgruppen, ungdom mellom år, og egne tiltak rettet mot russen samarbeidet var opprinnelig et samarbeid mellom fylkeskommunene i Trøndelag og Møre og Romsdal, samt Trygg Trafikk. Dette konkrete samarbeidet mellom fylkeskommunene er nå avsluttet. Avbestill trafikkulykken Ungdom mellom 16 og 24 år er en høyrisikogruppe samarbeidet har utviklet et tiltak som baserer seg på informasjon og kontroll i samspill. Hensikten med dette er å tilføre ungdommer kunnskap om risiko og konsekvenser ved trafikkulykker, herunder å gi dem nødvendige verktøy for å ta riktige valg og si ifra. Fra 2012 ble navnet på kampanjen endret til Si ifra! og være en del av den nasjonale kampanjen Si ifra/sei ifrå!. Målgruppa for Avbestill trafikkulykken er elever i videregående skole. Kampanjen går ulike tider av året, og er gjennomført iht. planene. Tiltaket belastes ikke FTUs budsjett, og det er følgelig ikke informasjon om dette i tabell 1 eller 2 ovenfor. Fra hjemmeside til Statens vegvesen fremkommer imidlertid følgende informasjon for 2012: «Fredag 20. april er det oppstart av Si ifra kampanjen i Sør-Trøndelag. Statens vegvesen og politiet går sammen om kontroller av bilbelte, fart og rus på tider og steder der ungdom ferdes». Trafikksikkerhetsutvalgets tiltaksplan kontroll og oppfølging 26

27 Russ Russestyrene skal motiveres til å gjennomføre aksjonen lokalt på sin skole. Dette gjør man ved å samle russestyrene i Sør-Trøndelag for å gjennomgå faglige temaer knyttet til ungdom og trafikksikkerhet, herunder en gjennomgang av russens egen aksjon med tilbud om materiell og effekter til bruk lokalt ved den enkelte skole/lokale arrangementer. Vedtak Fylkestinget oktober For at russen i russetiden skal få et trafikksikkert tilbud under russefeiringen gis russen tilbud om et eget Russebusskort som gjelder for den reelle russetiden (ca.3 uker) Fra T-SAK 15/12. Marianne L. Eklo, Bård Morten Johansen, Frank-Jøran Karlstad og Hege H. Loe drar rundt i fylket og har samlinger med russestyrene. Hensikten med samlingene har vært å få russen selv til å planlegge og iverksette aktiviteter ved sin skole for å fremme trafikksikkerheten. Redningsetatene involveres også etter ønske fra russen. I tabell 1 ser vi at det ble gjennomført 3 samlinger med russen i 2012, og at FTU brukte kroner til russebusskortet. Fra tabell 2 ser vi at det har blitt gjennomført arrangement med russen også i 2013, men med et budsjettmessig mindre omfang. Ordningen med russebusskortet er i følge fylkesrådmannen også videreført i Spesielt risikoutsatte unge menn Tiltaksplan for trafikksikkerhet i Sør-Trøndelag har sterkt fokus på unge førere og passasjerer i bil, med hovedvekt på unge menn. Blant disse er det spesielle grupper som peker seg ut som mer risikoutsatt enn flertallet av unge mannlige førere og passasjerer. I programmet «Rett på målgruppen» har 11 bilinteresserte ungdommer gjennom seks samlinger, besøkt et traumesenter, analysert en dødsulykke, kjørt på øvelsesbane, og sett omkomne bli stelt på begravelsesbyrå. Prosjektet har blitt evaluert av SINTEF, som mener resultatene etter prosjektet er lovende. Ungdommene rapporterer at de har endret kjøreatferd og blitt mer risikobevisst. Som vi ser av tabell 1 og 2 er dette den største satsingen på FTUs budsjett både i 2012 og Fra T-SAK 36/13: Prosjektgruppa har fått flere henvendelser fra FTU er andre steder i landet som ønsker å få mer kunnskap om RPM, og gjerne starte opp dette prosjektet i sine fylker. Det vil derfor inviteres til et nasjonalt dagsmøte om RPM 24. oktober på Radisson Blu på Værnes. Trafikksikkerhetsutvalgets tiltaksplan kontroll og oppfølging 27

28 Vedtak: Utvalget tar orienteringen til etterretning og er tilfredse med organiseringen som kommer fram av presentasjonen. Utvalget er positiv til å arrangere nasjonalt dagsmøte om RPM, og ber om å få presentert en mer konkret plan som inneholder beskrivelse av innhold, deltakere og kostnad på det neste FTU-møtet. RPM skal være sak på alle FTU-møter Andre tiltak I Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg er det skissert 152 tiltak for å bedre trafikksikkerheten. Et sentralt punkt i denne planen er å øke fokuset på den enkelte sjåførs egnethet til å ha førerkort. Leder av FTU forteller at en av problemstillingene FTU for tiden drøfter, er hvordan man kan arbeide med informasjon og holdningsarbeid knyttet til eksisterende lovverk. Eksempelvis kan nevnes legenes rolle i håndhevingen av 34 i vegtrafikkloven. Her etableres nå en felles front fra Fylkeslegen (FMST) og politiet rettet mot medisinbruk i trafikken. I 2012 ble det arrangert et seminar hvor temaet var vegtrafikklovens 34 Tilbakekall av retten til å føre motorvogn mv. på grunn av særlige forhold, jf, tabell Revisors vurdering Fylkeskommunen har delegert ansvaret for å tilrå og samordne tiltak for å fremme trafikksikkerheten i fylket til FTU. FTUs organisering gir god mulighet for dialog mellom de ulike medlemmene i FTU, og det er etablert hensiktsmessige arenaer for samhandling og samordning. De mest relevante aktører er representert i FTU og medlemmene har i utgangspunktet tilgang til all nødvendig informasjon i sitt arbeid med trafikksikkerhet. Deltakerne både bidrar med kunnskap i utvalget og tar med seg erfaringer, innspill og signaler tilbake til egen etat. Tilbakemeldingen fra de konsultative medlemmene er at dette fungerer, og at de har stor nytte av å delta i FTU Gjennomføring av tiltakene i tiltaksplanen FTU skal arbeide for at samarbeidspartnerne i trafikksikkerhetsarbeidet i fylket skal kjenne til og bidra til at tiltakene i den vedtatte trafikksikkerhetsplanen blir gjennomført. Tiltakene synes i stor grad å være gjennomført i tråd med planen. Arbeid mot kommunen Det å knytte trafikksikkerhet inn som en del av det øvrige folkehelsearbeidet i kommunene er et mål for FTU, og det er gjennomført regionale samlinger mot grupper av kommuner og Trafikksikkerhetsutvalgets tiltaksplan kontroll og oppfølging 28

REGIONALE UTVIKLINGSMIDLER

REGIONALE UTVIKLINGSMIDLER FORVALTNINGSREVISJON REGIONALE UTVIKLINGSMIDLER SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SEPTEMBER 2013 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag fra kontrollutvalget i Sør-Trøndelag

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 05.11.2014

Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 05.11.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 05.11.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom Fylkestingssal Vest Møtedato 05.11.2014 Tid 14:00 Program Kl. 11.00 12.00 Kl. 12.00 14.00

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Handlingsplan for trafikksikkerhet i Akershus

Handlingsplan for trafikksikkerhet i Akershus Handlingsplan for trafikksikkerhet i Akershus 2011 2014 Innhold 1.0 Innledning 4 Om Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) 5 Aktører i trafikksikkerhetsutvalget 5 2.0 Utfordringer 7 2.1 Ulykkessituasjonen

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING. Sør-Trøndelag fylkeskommune. Mai 2014 - TITTEL - 1

FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING. Sør-Trøndelag fylkeskommune. Mai 2014 - TITTEL - 1 FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2014 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag fylkeskommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg 2014-2017

Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg 2014-2017 SAMFERDSEL Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg 2014-2017 Vedtatt 21.11.2013 Buskerud fylkeskommune Samferdsel desember 2013 Forord Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) har ansvar for

Detaljer

Saksbehandling, organisering og drift av sosialtjenesten i Meldal kommune

Saksbehandling, organisering og drift av sosialtjenesten i Meldal kommune Saksbehandling, organisering og drift av sosialtjenesten i Meldal kommune Meldal kommune Oktober 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Meldal kommunes kontrollutvalg i

Detaljer

Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Sør-Trøndelag Fylkeskommune FORVALTNINGSREVISJON Økonomistyring Drift og vedlikehold av fylkesveger Sør-Trøndelag Fylkeskommune Mai 2015 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag fra Sør-Trøndelags

Detaljer

Helhetlig innsats for barn og unge

Helhetlig innsats for barn og unge FORVALTNINGSREVISJON Helhetlig innsats for barn og unge Malvik kommune Desember 2014 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Malvik kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHETSARBEIDET I NORD-TRØNDELAG 2014 2017

HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHETSARBEIDET I NORD-TRØNDELAG 2014 2017 HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHETSARBEIDET I NORD-TRØNDELAG 2014 2017 Bilde: Trygg Trafikk 2011 Trafikksikkerhetsutvalget Høringsutkast Trafikksikkerhet Nord-Trøndelag - med nullvisjonen i sikte Forord

Detaljer

Måloppnåelse i Oppfølgingstjenesten

Måloppnåelse i Oppfølgingstjenesten Måloppnåelse i Oppfølgingstjenesten Forvaltningsrevisjonsprosjekt 2009 Hedmark fylkesrevisjon Parkgt.64 2325 Hamar Fylkesrevisjonen@hedmark.org Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Salg av elevarbeid i videregående skole

Salg av elevarbeid i videregående skole Salg av elevarbeid i videregående skole Sør-Trøndelag fylkeskommune Desember 2010 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag fylkeskommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Dimensjonering og tilrettelegging innen pleie og omsorg

Dimensjonering og tilrettelegging innen pleie og omsorg FORVALTNINGSREVISJON Dimensjonering og tilrettelegging innen pleie og omsorg Agdenes kommune Mai 2014 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Agdenes kommunes kontrollutvalg

Detaljer

Rapport fra selskapskontroll. AtB AS. Sør-Trøndelag Fylkeskommune. Mars 2013 - TITTEL - 1

Rapport fra selskapskontroll. AtB AS. Sør-Trøndelag Fylkeskommune. Mars 2013 - TITTEL - 1 Rapport fra selskapskontroll AtB AS Sør-Trøndelag Fylkeskommune Mars 2013 - TITTEL - 1 Forord Denne selskapskontrollen er gjennomført på oppdrag fra kontrollutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune i perioden

Detaljer

Salg av elevarbeid i videregående skole

Salg av elevarbeid i videregående skole Salg av elevarbeid i videregående skole Sør-Trøndelag fylkeskommune Desember 2010 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag fylkeskommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Oppland Fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Oppland Fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Oppland Fylkeskommune Partnerskapsavtaler med regionene Rapport 2011 nr 5 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Partnerskapsavtaler

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Barnevern. Longyearbyen lokalstyre

FORVALTNINGSREVISJON. Barnevern. Longyearbyen lokalstyre FORVALTNINGSREVISJON Longyearbyen lokalstyre Rapport 2014 Forord På grunnlag av bestilling fra kontrollutvalget i Longyearbyen lokalstyre har KomRev NORD gjennomført forvaltningsrevisjon av lokalstyrets

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID MELHUS KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID MELHUS KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID MELHUS KOMMUNE DESEMBER 2011 - FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID - 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er

Detaljer

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole FORVALTNINGSREVISJON Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2015 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag

Detaljer

Integrering av innvandrere

Integrering av innvandrere Integrering av innvandrere Orkdal kommune Februar 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Orkdal kommunes kontrollutvalg i perioden november 2010 - januar 2011. Undersøkelsen

Detaljer

Sykefravær og nærvær

Sykefravær og nærvær FORVALTNINGSREVISJON Sykefravær og nærvær Meldal kommune Januar 2013 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Meldal kommunes kontrollutvalg i perioden april 2012

Detaljer

Rådgivning i skolen. Nord-Trøndelag fylkeskommune

Rådgivning i skolen. Nord-Trøndelag fylkeskommune Rådgivning i skolen Nord-Trøndelag fylkeskommune Forvaltningsrevisjon nr 1700-1/2008 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden september til desember 2008 gjennomført en forvaltningsrevisjon med tittel

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Overordnet internkontroll KLÆBU KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON. Overordnet internkontroll KLÆBU KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON Overordnet internkontroll KLÆBU KOMMUNE JANUAR 2015 Overordnet internkontroll 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Klæbu kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Kvalitet i barnehagene

Kvalitet i barnehagene FORVALTNINGSREVISJON Kvalitet i barnehagene Melhus kommune August 2013 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Melhus kommunes kontrollutvalg i perioden februar -

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT MØRE OG ROMSDAL 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK MØRE OG ROMSDAL

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT MØRE OG ROMSDAL 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK MØRE OG ROMSDAL ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK MØRE OG ROMSDAL 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

Selskapskontroll av. Selbu Trykk AS. Selbu kommune. Februar 2015 - TITTEL -

Selskapskontroll av. Selbu Trykk AS. Selbu kommune. Februar 2015 - TITTEL - Selskapskontroll av Selbu Trykk AS Selbu kommune Februar 2015 - TITTEL - 1 Forord Denne selskapskontrollen er gjennomført på oppdrag fra Selbu kommunes kontrollutvalg i perioden november 2014 februar

Detaljer

Overskrift Plan for tiltak mot ungdomsulykker. linje to. linje to. Veg- g - og o g trafikkavdelingen

Overskrift Plan for tiltak mot ungdomsulykker. linje to. linje to. Veg- g - og o g trafikkavdelingen Overskrift Plan for tiltak mot ungdomsulykker linje to Forklarende - En del av tiltaksplanen tittel eller undertittel for trafikksikkerhet 2010-2013 linje to RAPPORTA P P O R T Veg- g - og o g trafikkavdelingen

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON TIDLIG INNSATS FOR TILPASSET OPPLÆRING

FORVALTNINGSREVISJON TIDLIG INNSATS FOR TILPASSET OPPLÆRING FORVALTNINGSREVISJON TIDLIG INNSATS FOR TILPASSET OPPLÆRING NAMDALSEID 2014 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Namdalseid kommune

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 22.05.2008 kl. 10:00 Møtested: Andre opplysninger: SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Saker til behandling SAKLISTE 24/2008 Godkjenning av møtebok 2 25/2008 Referatsaker

Detaljer

Handlingsplan for trafikksikkerhet i Akershus 2015 2018

Handlingsplan for trafikksikkerhet i Akershus 2015 2018 Handlingsplan for trafikksikkerhet i Akershus 2015 2018 Innhold Forord 5 1 Innledning 7 1.1 Oppbygging av trafikksikkerhetsarbeidet 7 1.2 Aktører 8 1.3 Akershus, et fylke i vekst 8 2 Visjon og mål 10

Detaljer