Saksprotokoll. Arkivsak: 14/2985 Tittel: Saksprotokoll - Budsjett 2015 og handlingsprogram

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksprotokoll. Arkivsak: 14/2985 Tittel: Saksprotokoll - Budsjett 2015 og handlingsprogram 2015-2018"

Transkript

1 Saksprotokoll Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtedato: Sak: 95/14 Resultat: Arkivsak: 14/2985 Tittel: Saksprotokoll - Budsjett 2015 og handlingsprogram Behandling: Laila Irene Johansen (Ap) fremmet følgende forslag: Verbaldel A: 1) Det fremlagte forslag til årsbudsjett for 2015 og handlingsprogram for Kongsberg kommune vedtas. 2) Forskuddstrekk og forskuddsskatt for skattepliktige beregnes for inntektsåret 2015 med maksimalt tillatt sats på formue og inntekt. 3) I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 gjelder følgende for utskriving av eiendomsskatt i 2015: a) Kommunen viderefører utskriving av eiendomsskatt på fast eiendom i hele kommunen, jf. esktl. 3 bokstav a. b) Den generelle skattesatsen som skal gjelde for de skattepliktige eiendommer settes til 7 promille. I medhold av eiendomsskatteloven 12 bokstav a differensieres satsene ved at den skattesats som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer settes til 2 promille. c) I medhold av eiendomsskatteloven 7 bokstav a fritas alle barnehager i Kongsberg kommune under forutsetning av at eiendommen ikke har som hovedmål å gi bedriftsøkonomisk overskudd. Fritaket gjelder for den delen av eiendommen som benyttes til barnehagedrift. d) Etter 7 bokstav b fritas bygninger som er fredet med hjemmel i lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner 4 og 15. e) Eiendomsskatten betales i fire terminer. f) Ved taksering og utskrivning av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte eiendomsskattevedtekter. 4) Forslag til endringer i kommunale avgifter og satser/priser for 2015 vedtas i samsvar med spesifikasjonen i rådmannens budsjettpremisser, vedlegg 1. Priser på selvkostbaserte tjenester er beregnet i forhold budsjettbalanse (utgifter = inntekter) for tjenesteområdene som inngår i enhet 215 (feiing, vann, avløp, renovasjon, slam, kart og geodata, arealplan og byggesak). 5) Forslag til kommunale tilskuddssatser for drift av private barnehager i 2015 vedtas i samsvar med spesifikasjon i rådmannens budsjettpremisser, vedlegg 2.

2 6) Til delvis dekning av de investeringsprosjekter som det vedtatte budsjett forutsetter gjennomført i år 2015, vedtas låneopptak på kr ,- herav kr ,- som startlån. 7) For låneopptak som Kongsberg kirkelige fellesråd skal gjøre i 2015 for å dekke investeringer i henhold til fellesrådets plan for rehabilitering av Kongsberg kirke samt investeringer i ny minigraver, nytt kjøleanlegg og opparbeidelse av nye parseller ved Kongsberg gravlund, stiller Kongsberg kommune selvskyldnergaranti for lån på inntil kroner. Garantien gjelder for lånets hovedstol maksimalt kroner med tillegg av eventuelle renter og omkostninger. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører etter 20 år med tillegg av inntil to år, jf. garantiforskriftens 3. Garanti gjelder for lån med løpetid 20 år, hvorav fem år er avdragsfrie. Kongsberg kommune dekker merutgifter til finanskostnader. 8) Rådmannen gis anledning til å refinansiere lån gjengitt i vedlegg 3. 9) Driftsrammer (utgifter og inntekter) per ansvarsenhet i perioden er bindende for den aktivitet som drives i Eventuelle omdisponeringer må ikke innebære igangsetting av nye tiltak/prosjekter med tilhørende økonomiske konsekvenser i kommende budsjetter. 10) Rådmannen gis fullmakt til å se merutgifter til sykevikarer etter arbeidsgiverperiodens utløp i sammenheng med merinntekter fra trygdeforvaltningen i form av refusjon sykelønn m.m. Rådmannen gis videre fullmakt til å fordele eventuelle øremerkede merinntekter knyttet til politisk behandlede handlingsplaner og prinsippvedtak, herunder også statstilskudd til ressurskrevende tjenester. 11) Endringer i kommunestyrets vedtatte rammer og premisser gitt i budsjett og handlingsprogram skal tas opp som egen sak og vedtas av kommunestyret selv. For investeringsprosjekter gis fagutvalgene fullmakt til å gjøre rokkeringer for egne prosjekter som forutsettes sluttført innen kalenderåret. 12) Stillingsopprettelser foretas i samsvar med vedtatt tallbudsjett. 13) Ordførerens godtgjørelse økes med 3,00 pst. og fastsettes til kr ,- 14) Godtgjøring til varaordfører og annen folkevalgtgodtgjøring reguleres tilsvarende. 15) Kommunens likviditet vurderes å være rimelig tilfredsstillende for Det avsettes ikke midler til styrking av likviditeten. Innenfor budsjettåret 2015 gis rådmannen fullmakt til å benytte kassekreditt. Verbaldel B: 1. å ann n s al sa rå r l r utval t runns l n ansatt s r an sas n r valu r rat s r ns t v t l rans r s r. å ann n r r sa til politisk behandling innen september 2015.

3 2. Prosjekteringstilskuddet til Exploria AS kommer kun til utbetaling dersom det skaffes eksterne midler som sammen med kommunens tilskudd, finansierer et forprosjekt. 3. å ann n s r r r nn n n å r n r ll. t l -OT innenfor budsjettområdet Stab og støtte. 4. n s r un s al nn å sa ar savtaler med lag og foreninger som mottar støtte fra kommunen. Samarbeidsavtalene skal inneholde krav om at godkjente årsregnskaper fremlegges, og synliggjør bruken av kommunale midler. 5. Med bakgrunn i flytting av Kongsberg kino til Krona, avvikles det kommunale foretaket Kongsberg kino KF innen 1. mai For en helhetlig utvikling og drift av Musikkteatret, ny kino og andre kulturarenaer overføres de fast ansatte ved Kongsberg kino til enhet Kultur og velferd, og innlemmes i driften av kulturarenaene i Krona. Rådmannen bes legge til rette for prosessen. Kjell G. Jarness (Frp) fremmet følgende forslag på vegne av H og Frp: Del A: 1. Det fremlagte forslag til årsbudsjett for 2015 og handlingsprogram for Kongsberg Kommune vedtas. 2. Forskuddstrekk og forskuddsskatt for skattepliktige beregnes for inntektsåret 2015 med maksimalt tillatt sats på formue og inntekt. 3. I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 gjelder følgende for utskriving av eiendomsskatt i 2015: a) Kommunen viderefører utskriving av eiendomsskatt på fast eiendom i hele kommunen, jf. esktl. 3 bokstav a. b) Den generelle skattesatsen som skal gjelde for de skattepliktige eiendommer settes til 6 promille. I medhold av eiendomsskatteloven 12 bokstav a differensieres satsene ved at den skattesats som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer settes til 2 promille. c) I medhold av eiendomsskatteloven 7 bokstav a fritas alle barnehager i Kongsbergkommune under forutsetning av at eiendommen ikke har som hovedmål å gi bedriftsøkonomisk overskudd. Fritaket gjelder for den delen av eiendommen som benyttes til barnehagedrift. d) Etter 7 bokstav b fritas bygninger som er fredet med hjemmel i lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner 4 og 15. e) Eiendomsskatten betales i fire terminer. f) Ved taksering og utskrivning av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte eiendomsskattevedtekter. 4. Forslag til endringer i kommunale avgifter og satser/priser for 2015 vedtas i samsvar med spesifikasjonen i rådmannens budsjettpremisser, vedlegg 1. Priser på selvkostbaserte tjenester er beregnet i forhold budsjettbalanse (utgifter = inntekter) for tjenesteområdene som inngår i enhet 215 (feiing, vann, avløp, renovasjon, slam, kart og geodata, arealplan og byggesak).

4 5. Forslag til kommunale tilskuddssatser for drift av private barnehager i 2015 vedtas i samsvar med spesifikasjon i rådmannens budsjettpremisser, vedlegg Til delvis dekning av de investeringsprosjekter som det vedtatte budsjett forutsetter gjennomført i år 2015, vedtas låneopptak på kr ,- herav kr ,- s startlån. 7. For låneopptak som Kongsberg kirkelige fellesråd skal gjøre i 2015 for å dekke investeringer i henhold til fellesrådets plan for rehabilitering av Kongsberg kirke samt investeringer i ny minigraver, nytt kjøleanlegg og opparbeidelse av nye parseller ved Kongsberg gravlund, stiller Kongsberg kommune selvskyldnergaranti for lån på inntil kroner. Garantien gjelder for lånets hovedstol maksimalt kroner med tillegg av eventuelle renter og omkostninger. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører etter 20 år med tillegg av inntil to år, jf. garantiforskriftens 3. Garanti gjelder for lån med løpetid 20 år, hvorav fem år er avdragsfrie. Kongsberg kommune dekker merutgifter til finanskostnader. 8. Rådmannen gis anledning til å refinansiere lån gjengitt i vedlegg 3. Budsjett og handlingsprogram Rådmannens forslag Side 9 9. Driftsrammer (utgifter og inntekter) per ansvarsenhet i perioden er bindende for den aktivitet som drives i Eventuelle omdisponeringer må ikke innebære igangsetting av nye tiltak/prosjekter med tilhørende økonomiske konsekvenser i kommende budsjetter. 10. Rådmannen gis fullmakt til å se merutgifter til sykevikarer etter arbeidsgiverperiodens utløp i sammenheng med merinntekter fra trygdeforvaltningen i form av refusjon sykelønn m.m. Rådmannen gis videre fullmakt til å fordele eventuelle øremerkede merinntekter knyttet til politisk behandlede handlingsplaner og prinsippvedtak, herunder også statstilskudd til ressurskrevende tjenester. 11. Endringer i kommunestyrets vedtatte rammer og premisser gitt i budsjett og handlingsprogram skal tas opp som egen sak og vedtas av kommunestyret selv. For investeringsprosjekter gis fagutvalgene fullmakt til å gjøre rokkeringer for egne prosjekter som forutsettes sluttført innen kalenderåret. 12. Stillingsopprettelser foretas i samsvar med vedtatt tallbudsjett. 13. Ordførerens godtgjørelse økes med 3,00 pst. og fastsettes til kr ,- 14. Godtgjøring til varaordfører og annen folkevalgtgodtgjøring reguleres tilsvarende. 15. Kommunens likviditet vurderes å være rimelig tilfredsstillende for Det avsettes ikke midler til styrking av likviditeten. Innenfor budsjettåret 2015 gis rådmannen fullmakt til å benytte kassekreditt. Del B. Eiendomsskatt Eiendomsskattepromillen reduseres til 6 o/oo på næringseiendom for ikke å belaste sentrumsgårdeiere og andre næringseiendommer uforholdsmessig mye. Den totale

5 kostnadsbelastningen og konsekvenser for handelsstand og øvrig næringsliv skal synliggjøres og vurdert i sin helhet når alle eiendommer er taksert og saken kommer til kommunestyret. Barnehage Bygging av ny barnehage Kampestadlia gjennomføres ikke i denne handlingsprogramperioden. Rådmannen får i oppdrag å gå i positiv dialog med de private barnehagene om mulighetene for utvidelser av disse for å imøtekomme barnehageplassbehovet de nærmeste årene. Utdanning/oppvekst Det innføres fritt skolevalg i Kongsberg kommune. Foreldre skal aktivt kunne velge hvilken skole barna deres skal gå på. Kongsbergskoleprosjektet videreføres i samarbeid med fylkeskommunen og videregående skole, HBV og næringslivet for bl.a. å imøtekomme den kunnskapsbaserte industrien på Kongsberg sitt behov for kvalifisert arbeidskraft. Kongsberg kommune skal søke Kunnskapsdepartementet om å bli realfagskommune. Satsingen på realfag, og videreutdanning av lærere skal videreføres med særlig fokus på klasseledelse. Kongsberg kommune skal være positive til utvidelse av elevtall ved Kongsberg International School, og behjelpelige med å finne nye og større lokaler. Helse og omsorg Kongsberg kommune skal stille seg positive til private initiativ og ønsker om bygging og drift av omsorgsboliger og tilrettelagte boliger for mennesker med spesielle behov. KKE KS Salg av kommunale eiendommer skal i hovedsak gå til nedbetaling av gjeld. I forbindelse med innflytting av kommunale virksomheter til Krona, skal arealeffektiviseringen medføre salg og/eller oppsigelse av leieavtaler av arealer og bygg som blir ledigstilt. Benchmarking/konkurranseutsetting Rådmannen skal legge til rette for mer privat-offentlig samarbeid i Kongsberg kommune, og tjenester som også kan utføres av private skal benchmarkes og konkurranseutsettes i første halvdel av Disse tjenestene er i første rekke: Vaskeritjenester, kjøkkentjenester/kantine, hjemmehjelptjenester, renhold og vaktmestertjenester. Ledelse og sykefravær Rådmannen og enhetsledere skal forsterke arbeidet med å redusere sykefraværet i Kongsberg kommune. Spesielt innenfor helse og omsorg skal det jobbes målrettet med kompetanseheving av seksjonsledere og teamledere for å bedre arbeidsmiljø og øke tilstedeværelsen på arbeidstedet. Karin Furuborg (Uavh) fremmet følgende på vegne av Uavh, Krf, Sp og V: Det fremlagte forslag til årsbudsjett for 2015 og handlingsprogram for Kongsberg kommune vedtas med følgende endringer:

6 Lavterskel tilbud barn/unge Bruket/Ohana/Toppenkl ubben Aktivitet/åpningstid svømmehall + 7 K 21 Liten økonomisk gevinst +30 K 24 Liten økonomisk gevinst +146 K 28 Viktig helsetilbud Tidsskrift bibliotek +7 K 29 Liten økonomisk gevinst Overtid brann/redning -250 T 13 Fordeles på 36,7 årsverk Drift datagrunnlag e.skatt -400 T 16 50% stilling, ved behov støtte fra IT avd Fortettingsanalyse -250 KL 25 Bruke egne planleggere,evnt tas opp som egen sak. Prosj. Exploria -700 KL 30 Tas ut pga kommunens økonomi Toleransereiser +703 O 21 Evalueres 1. Halvdel 2015 om det er ønskelig for skolene å fortsette. Vurderes fjernet fra Kirkens SOS +26 Ny Godt signal. 1 Kr pr innbygger Fontenehuset totalt Sikre drift Bergverksmuseet +75 Kommunens ansvar,gi signal om fortsatt støtte. Lågdalsmuseet totalt Kommunens ansvar,gi signal om fortsatt støtte. Inn på tunet +250 O 22 Viktig for elever med behov for alternativt opplegg Knuteveien +/-250 T 27 Kommunen garanterer, henter inn avtaler/midler fra andre eiere Elevtallsvekst kulturskolen -94 K 12 Pga storsatsing på MTK, lavere vekst.

7 Sum 0 Verbaldel budsjett 2015 og handlingsprogram tillegg Generelt Rådmannens budsjettforslag for 2015 er stramt. Det er mange utgifter som skal dekkes inn. Det store sluket er bla flyttekostnader ifm med Krona og ferdigstillelse av 2 nye skoler. Eiendomsskatten er økt med ca 25 millioner for å betale noe av regningen, i tillegg til at det er budsjettert meget nøkternt i alle budsjettområder. Både skatteinngang og renter er strukket til det ytterste, og vi ser liten mulighet til å endre budsjettet i vesentlig grad utover det som er lagt frem i tabellen. V, Sp, KrF og Uavhengiges prioritet har vært Helse- og Omsorg. Det er svært viktig at denne enheten får ro til å gjennomføre endringstiltak og at nytt år startes med blanke ark, uten å dra med seg underskudd fra tidligere år. Toleransereiser Toleransereiser opprettholdes i Det er viktig at de elevene som har begynt å spare og forberede seg til turen får gjennomført den. Rådmannen skal i samarbeid med skolene gjennomføre en evaluering av Toleransereisene i første halvdel av Kost/nytte av tiltaket og alternative undervisningsopplegg vurderes. Avhengig av konklusjon på evalueringen kan toleransereisene bli avviklet fra PPT-OT I rådmannens budsjettforslag er det lagt opp til en kutt i driften på 1,117 mill. Vi ser ikke rom for å øke rammene i budsjettet. Vi er klar over at det blir stramt, men rådmannen har igangsatt en evaluering av PPT-OT. Det blir viktig å følge grundig med slik at alle elever med særlige behov får den hjelp de har behov for og krav på. Eiendomsskatt Eiendomsskatten er en måte å fordele kommunens utgifter på innbyggerne også. Med den økonomiske situasjonen som kommunen befinner seg i, er det helt nødvendig å øke eiendomsskatten. Slik det er lagt frem i budsjettet mener vi spesielt næringseiendommer blir hardt rammet. Vi må se på om det er mulig å legge inn en reduksjonsfaktor i 2016, da det etter handlingsplanen tyder på at kommunens økonomi er romsligere. Imidlertid ser vi at det er noen utfordringer med hensyn til verneverdige næringsbygg. Kongsberg har mange eldre bygninger som er viktig for bymiljøet. Rådmannen bes utrede konsekvensen av å ulike modeller for å redusere eiendomsskatten på næringsbygg med svært høy og høy verneverdi (i henhold til temaplan bevaring fra 2004). Muséene Kongsberg kommune bidrar med beskjedne økonomiske tilskudd til Laagdalsmuseet og Bergverksmuseet. Både statlige og fylkeskommunale myndigheter som bidrar med betydelige beløp til museenes, forventer større årlige bidrag til museene fra Kongsberg kommune. I budsjettet legges det opp til en økning. Det tas sikte på ytterligere økning etter 2015.

8 Som bakgrunn for en vurdering av tilskuddsnivået i kommende år, bes rådmannen lage en samlet oversikt over ulike former for kommunale bidrag til museenes virksomheter. Dette for å tydelig gjøre at kommunen også bidrar på andre måter enn rene tilskudd. UKM Enhet for kultur og - oppvekst må finne rom for Ungdommens kulturmønstring innen eget budsjettområde. Helse og Omsorg Det er helt avgjørende at Helse og Omsorg starter nytt år uten underskudd. Vi har tro på at omstillingstiltakene som er iverksatt vil gi resultat over tid. For at brukerne av tjenestene skal få god behandling og opplevelse, må de ansatte føle seg trygge og verdsatt. I budsjettforslaget vårt har vi i store trekk beholdt rådmannen fremlagte budsjett. Helse- og omsorg skal ikke belastes med å spare inn et eventuelt underskudd fra 2014 i Frivilligsentralen a év r s h t n v r r s å Ny ns nt r t. Laila Irene Johansen (Ap) endret sitt forslag til verbaldel B, pkt. 5 til: M a runn lytt n av n s r n t l r na s rå ann n r n sa t l politisk behandling: - Mulig fremtidig drift av Kongsberg Kino, innen 1. mai Vurdere en helhetlig utvikling og drift av Musikkteateret, ny kino og andre ulturar na r. Votering: Forslaget med endring fremmet av Laila Irene Johansen (Ap) fikk 14 stemmer (13 Ap, 1 SV). Forslaget fremmet av Karin Furuborg (Uavh) på vegne av Uavh, Krf, Sp og V fikk 13 stemmer (2 uavh, 2 Krf, 3 Sp og 6 V). Forslaget fremmet av Kjell G. Jarness (Frp) fikk 8 stemmer (5 H og 3 Frp). Forslaget fremmet av Laila Irene Johansen (Ap) ble satt opp mot forslaget fremmet av Karin Furuborg (Uavh). Forslaget fremmet av Laila Irene Johansen (Ap) fikk 19 stemmer (13 Ap, 5 H og 1 SV) og ble vedtatt mot 16 stemmer (2 Uavh, 3 Frp, 6 V, 3 Sp og 2 Krf). Verbaldel A: KOMMUNESTYRETS VEDTAK:

9 1) Det fremlagte forslag til årsbudsjett for 2015 og handlingsprogram for Kongsberg kommune vedtas. 2) Forskuddstrekk og forskuddsskatt for skattepliktige beregnes for inntektsåret 2015 med maksimalt tillatt sats på formue og inntekt. 3) I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 gjelder følgende for utskriving av eiendomsskatt i 2015: a) Kommunen viderefører utskriving av eiendomsskatt på fast eiendom i hele kommunen, jf. esktl. 3 bokstav a. b) Den generelle skattesatsen som skal gjelde for de skattepliktige eiendommer settes til 7 promille. I medhold av eiendomsskatteloven 12 bokstav a differensieres satsene ved at den skattesats som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer settes til 2 promille. c) I medhold av eiendomsskatteloven 7 bokstav a fritas alle barnehager i Kongsberg kommune under forutsetning av at eiendommen ikke har som hovedmål å gi bedriftsøkonomisk overskudd. Fritaket gjelder for den delen av eiendommen som benyttes til barnehagedrift. d) Etter 7 bokstav b fritas bygninger som er fredet med hjemmel i lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner 4 og 15. e) Eiendomsskatten betales i fire terminer. f) Ved taksering og utskrivning av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte eiendomsskattevedtekter. 4) Forslag til endringer i kommunale avgifter og satser/priser for 2015 vedtas i samsvar med spesifikasjonen i rådmannens budsjettpremisser, vedlegg 1. Priser på selvkostbaserte tjenester er beregnet i forhold budsjettbalanse (utgifter = inntekter) for tjenesteområdene som inngår i enhet 215 (feiing, vann, avløp, renovasjon, slam, kart og geodata, arealplan og byggesak). 5) Forslag til kommunale tilskuddssatser for drift av private barnehager i 2015 vedtas i samsvar med spesifikasjon i rådmannens budsjettpremisser, vedlegg 2. 6) Til delvis dekning av de investeringsprosjekter som det vedtatte budsjett forutsetter gjennomført i år 2015, vedtas låneopptak på kr ,- herav kr ,- som startlån. 7) For låneopptak som Kongsberg kirkelige fellesråd skal gjøre i 2015 for å dekke investeringer i henhold til fellesrådets plan for rehabilitering av Kongsberg kirke samt investeringer i ny minigraver, nytt kjøleanlegg og opparbeidelse av nye parseller ved Kongsberg gravlund, stiller Kongsberg kommune selvskyldnergaranti for lån på inntil kroner. Garantien gjelder for lånets hovedstol maksimalt kroner med tillegg av eventuelle renter og omkostninger. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører etter 20 år med tillegg av inntil to år, jf. garantiforskriftens 3. Garanti gjelder for lån med løpetid 20 år, hvorav fem år er avdragsfrie. Kongsberg kommune dekker merutgifter til finanskostnader. 8) Rådmannen gis anledning til å refinansiere lån gjengitt i vedlegg 3.

10 9) Driftsrammer (utgifter og inntekter) per ansvarsenhet i perioden er bindende for den aktivitet som drives i Eventuelle omdisponeringer må ikke innebære igangsetting av nye tiltak/prosjekter med tilhørende økonomiske konsekvenser i kommende budsjetter. 10) Rådmannen gis fullmakt til å se merutgifter til sykevikarer etter arbeidsgiverperiodens utløp i sammenheng med merinntekter fra trygdeforvaltningen i form av refusjon sykelønn m.m. Rådmannen gis videre fullmakt til å fordele eventuelle øremerkede merinntekter knyttet til politisk behandlede handlingsplaner og prinsippvedtak, herunder også statstilskudd til ressurskrevende tjenester. 11) Endringer i kommunestyrets vedtatte rammer og premisser gitt i budsjett og handlingsprogram skal tas opp som egen sak og vedtas av kommunestyret selv. For investeringsprosjekter gis fagutvalgene fullmakt til å gjøre rokkeringer for egne prosjekter som forutsettes sluttført innen kalenderåret. 12) Stillingsopprettelser foretas i samsvar med vedtatt tallbudsjett. 13) Ordførerens godtgjørelse økes med 3,00 pst. og fastsettes til kr ,- 14) Godtgjøring til varaordfører og annen folkevalgtgodtgjøring reguleres tilsvarende. 15) Kommunens likviditet vurderes å være rimelig tilfredsstillende for Det avsettes ikke midler til styrking av likviditeten. Innenfor budsjettåret 2015 gis rådmannen fullmakt til å benytte kassekreditt. Verbaldel B: 1. å ann n s al sa rå r l r utval t runns l n ansatt s or an sas n r valu r rat s r ns t v t l rans r s r. å ann n r r sa til politisk behandling innen september Prosjekteringstilskuddet til Exploria AS kommer kun til utbetaling dersom det skaffes eksterne midler som sammen med kommunens tilskudd, finansierer et forprosjekt. 3. å ann n s r r r nn n n å r n r ll. t l -OT innenfor budsjettområdet Stab og støtte. 4. n s r un s al nn å sa ar savtal r la r n n r s ttar støtte fra kommunen. Samarbeidsavtalene skal inneholde krav om at godkjente årsregnskaper fremlegges, og synliggjør bruken av kommunale midler. 5. Med bakgrunn i flytting av Kongsberg Kino til Krona bes rådmannen fremme en sak til politisk behandling: - Mulig fremtidig drift av Kongsberg Kino, innen 1. mai Vurdere en helhetlig utvikling og drift av Musikkteateret, ny kino og andre kulturarenaer.

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18 1 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan 215 18 og budsjett 215 HANDLINGSPROGRAM 215 18, ØKONOMIPLAN 215 18 OG BUDSJETT 215 Vedtatt Kommunestyret 11.12.214 sak 14/62 2 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan

Detaljer

Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE

Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE BUDSJETT 2011 Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING...4 2. BUDSJETTPROFIL...5 3. KOSTRA TALL OG SAMMENLIGNINGER 2009 (!)...9 4. REGJERINGENS BUDSJETTOPPLEGG...10 5. ØKONOMISKE

Detaljer

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Rådmannens forslag Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Innhold Innhold... 1 1. Rådmannens betraktning av økonomiplan 2015-2018... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 7 2.1 Tjenesteområdene... 7

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

Dette resulterte i at punktet om bunnfradrag ikke ble vedtatt av formannskap og bystyre.

Dette resulterte i at punktet om bunnfradrag ikke ble vedtatt av formannskap og bystyre. Bystyrets behandling i møte den 12.02.2015: Votering Innstillingen ble enstemmig vedtatt Vedtak I medhold av eiendomsskatteloven 2, 3 og 11 utskrives eiendomsskatt med 3,9 promille av takstverdien for

Detaljer

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Lardal kommune Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016 Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Innholdsfortegnelse Kap side 1 Sammendrag 3 1.1 Kommunestyrets vedtak

Detaljer

Vedlegg til Strategidokument 2013-2016

Vedlegg til Strategidokument 2013-2016 Vedlegg til Strategidokument 2013-2016 Tiltaksoversikt Statistikk Forslag fra Larvik kirkelige fellesråd Forslag fra Kontrollutvalget i Larvik kommune Innholdsfortegnelse 1 FORSLAG TIL TILTAK... 5 1.2

Detaljer

FORSLAGSDOKUMENT FYLKESTING 30.-31.10.13

FORSLAGSDOKUMENT FYLKESTING 30.-31.10.13 Sist oppdatert 31.10.13 kl. 11:00 FORSLAGSDOKUMENT FYLKESTING 30.-31.10.13 Forslag som er sendt inn til sekretariatet før kl. 21.30 tirsdag 29. oktober er med i forslagsheftet. Forslag fremmet etter den

Detaljer

Årsrapport 2013. Foto: Frank Andreassen. m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning

Årsrapport 2013. Foto: Frank Andreassen. m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning 44 Årsrapport 2013 Foto: Frank Andreassen m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning Organisasjonskart, Harstad kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens kommentar... 4 2. Harstad-samfunnet

Detaljer

Vennesla kommune Årsrapport 2011

Vennesla kommune  Årsrapport 2011 Vennesla kommune Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 DEL 2 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 6 2.1. DRIFTSREGNSKAPET 2011... 6 2.1.1. Hovedoversikt

Detaljer

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN Rygge kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens helhetlige vurdering 1 2. Planforutsetninger 3 2.1 Planer og styringssystem 3 2.2 Kommuneplan 3 2.3 Prioriteringer

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Høy befolkningsvekst og voksende gjeld

Høy befolkningsvekst og voksende gjeld Høy befolkningsvekst og voksende gjeld Lillesand kommune hadde i 2010 et meget høyt aktivitetsnivå - en konsekvens av antall nye lillesandere og styrking av tjenestetilbudet. I hele denne vekstperioden

Detaljer

Økonomireglement for Tinn kommune

Økonomireglement for Tinn kommune Økonomireglement for Tinn kommune Vedtatt av kommunestyret 9.06.203, sak 9.06.203 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 3. Reglement for delegering av budsjettmyndighet 4 2. Reglement for økonomiplan med kommuneplanens

Detaljer

Budsjettdokument 2011

Budsjettdokument 2011 dokument 2011 Årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 Ny badeplass for alle på Lillebanken Kulturhuset reiser seg på Malmø Rød løper for sykkelbyen Mandal Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 RÅDMANNENS

Detaljer

Møtetid: 10:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Åse Granmo Lisbeth Solbakken. Gunnar Mikalsen Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Kapskarmo

Møtetid: 10:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Åse Granmo Lisbeth Solbakken. Gunnar Mikalsen Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Kapskarmo Grane kommune Side 1 av 49 Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 18.06.2014 Møtetid: 10:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 13. juni 2014 Fraværende

Detaljer

Årsberetning for 2011

Årsberetning for 2011 M e r å k e r K o m m u n e Vinteren 2011/2012 ble utvidelse av alpinsenteret tatt i bruk. Flere nye traséer, kunstsnø og lyssetting har hevet standarden på anlegget. Årsberetning for 2011 www.meraker.kommune.no

Detaljer

VEDTATT AV KOMMUNESTYRET DEN 15.12.2011 UNDER SAK 11/

VEDTATT AV KOMMUNESTYRET DEN 15.12.2011 UNDER SAK 11/ VEDTATT AV KOMMUNESTYRET DEN 15.12.2011 UNDER SAK 11/ 1. INNLEDNING 3 RÅDMANNENS MERKNADER TIL BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 3 GENERELT TIL BUDSJETTET 5 BUDSJETT/ØKONOMIPLAN SAMMENDRAG 5 INVESTERINGSTILTAK 9

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

VEDLEGG FORSLAG TIL EFFEKTIVISERING OG RAMMEREDUKSJON

VEDLEGG FORSLAG TIL EFFEKTIVISERING OG RAMMEREDUKSJON VEDLEGG FORSLAG TIL EFFEKTIVISERING OG RAMMEREDUKSJON Prosentvis oversikt over effektivisering og rammereduksjon Stab og kirkelig fellesråd 14,6 % 21,9 % Barnehage 8,5 % Helse og barnevern 3,6 % Pleie-

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 15.01.2015 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 15.01.2015 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 15.01.2015 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer

Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer Del 1 Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer Forord Kommuneplanens samfunnsdel Bakgrunn og forutsetninger Profil og prioriteringer Saksframlegg Innholdsfortegnelse LARVIK I VERDEN

Detaljer

Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12

Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12 Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12 Den lille byen Svelvik, og dens evige kamp med å bli satt på kartet... Svelvik kommune Juni 2011 Innholdsfortegnelse

Detaljer

ÅRSMELDING 2010 HVALER KOMMUNE

ÅRSMELDING 2010 HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING 2010 HVALER KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 1 RÅDMANNENS INNLEDNING... 3 1.1 INNLEDNING... 3 1.2 PRESENTASJON AV REGNSKAPET... 6 1.3 VIRKSOMHETENES HOVEDRESULTATER 2010 - FORKLARINGER... 10 2 STYRINGSVERKTØYET...

Detaljer

Fylkesrådets forslag. Årsbudsjett 2012

Fylkesrådets forslag. Årsbudsjett 2012 Fylkesrådets forslag Årsbudsjett 2012 Innholdsfortegnelse Fylkesrådets forslag Årsbudsjett 2012 Hedmark fylkeskommune FYLKESRÅDETS FORORD..1 1. INNLEDNING... 3 1.1 Lover og forskrifter som regulerer innholdet

Detaljer

Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF

Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF 1 av 26 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Bakgrunn... 5 2.1 Konkurranseeksponering i offentlig sektor... 6 2.2 Offentlig vs privat

Detaljer

Fredrikstad kommune. Rådmannens forslag til Handlingsplan 2015-2018

Fredrikstad kommune. Rådmannens forslag til Handlingsplan 2015-2018 Fredrikstad kommune Handlingsplan 2015-2018 16. mai 2014 INNHOLD INNLEDENDE KOMMENTAR... 1 PLANFORUTSETNINGER... 2 SAMMENLIGNING MED ANDRE (ASSS)... 9 KOMMUNENS MÅLEKORT... 12 ØKONOMISTYRING ØKONOMISKE

Detaljer

Prop. 146 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Kommuneproposisjonen 2014

Prop. 146 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Kommuneproposisjonen 2014 Prop. 146 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Innhold 1 Regjeringens politikk for kommunesektoren... 7 1.1 Utfordringer i kommunesektoren... 7 1.2 Veien videre... 8

Detaljer

3. KVARTALSRAPPORT 2013

3. KVARTALSRAPPORT 2013 3. KVARTALSRAPPORT 2013 Grimstad kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag... 2 2. Økonomisk hovedoversikt... 3 3. Sektorene... 6 4. Driftsrisiko... 7 5. Medarbeidere... 9 6. Organisering... 12 7. Prosjekter...

Detaljer

Strategiplan 2015-2018

Strategiplan 2015-2018 Strategiplan 2015-2018 Utfordringsdokument Foto: GT gode ideér SAKSPROTOKOLL Strategiplan 2015-2018 Utfordringsdokumentet Arkivsak-dok. 201406254 Saksbehandler Sveinung Salater Saksgang Møtedato Saknr

Detaljer