IKT organisering og datasikkerhet for ASP samarbeidet - fase en

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "IKT organisering og datasikkerhet for ASP samarbeidet - fase en"

Transkript

1 IKT organisering og datasikkerhet for ASP samarbeidet - fase en Stor-Elvdal kommune Åmot kommune Trysil kommune Engerdal kommune U.off, jf KL 78 Hedmark Revisjon IKS Kildevegen LØTEN Tlf.: Endelig rapport 27. august 2010

2 Side 2

3 Side 3 INNHOLDSFORTEGNELSE: 0. SAMMENDRAG INNLEDNING BAKGRUNN FOR PROSJEKTET HJEMMEL FOR FORVALTNINGSREVISJON FORMÅL, PROBLEMSTILLINGER OG AVGRENSNING FORMÅL PROBLEMSTILLINGER AVGRENSNINGER METODE REVISJONSKRITERIER FAKTABESKRIVELSE ALTERNATIVE ORGANISASJONSFORMER I HENHOLD TIL LOV OG FORSKRIFT Nærmere om ulik selskapsorganisering Kommuneloven Kort om endringer i kommuneloven Ot.prp. 95 ( ) Lov om interkommunale selskaper Aksjelovens bestemmelser ORGANISERING AV ASP - SAMARBEIDET Kort historisk tilbakeblikk Kort om prosjektplanen Politisk behandling Nærmere om samarbeidsavtalen Beskrivelse av organisering Mandat Evaluering av ASP - samarbeidet Øvrige data knyttet til organisering OVERORDNEDE MÅLSETTINGER FOR ASP SAMARBEIDET Kort om overordnede målsettinger Utvikling knyttet til omfang og økonomi Utvikling i ansatte Tildeling av tilskudd Deltakelse i prosjekter / presentasjoner Rapportering Øvrige data knyttet til overordnede målsettinger REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJONER REVISORS VURDERING - ORGANISERING REVISORS KONKLUSJON - ORGANISERING REVISORS VURDERING OVERORDNEDE MÅLSETTINGER REVISORS KONKLUSJON OVERORDNEDE MÅLSETTINGER ANBEFALINGER RÅDMENNENES HØRINGSUTTALELSER STOR-ELVDAL KOMMUNE ÅMOT KOMMUNE TRYSIL KOMMUNE ENGERDAL KOMMUNE KOMMENTARER TIL RÅDMENNENES UTTALELSER VEDLEGG KILDER... 64

4 Side 4 0. SAMMENDRAG Kontrollutvalgene i Stor-Elvdal, Åmot, Trysil og Engerdal vedtok i løpet av 2009 at det skulle gjennomføres et forvaltningsrevisjonsprosjekt for å se på IKT - organisering og datasikkerhet for ASP - samarbeidet. Plan for prosjektet er oppdelt i fase en og fase to. Kontrollutvalgene bestilte fase en for gjennomføring i Rådmennene i SÅTE 1 kommunene har hatt rapporten til uttalelse. Uttalelsene er innarbeidet i Kap. 8. Vi har gjennomført kvalitative intervjuer med rådmennene i de fire ASP kommunene. I tillegg er det gjennomført intervju med ASP - leder. Intervjuene har underbygget og utdypet data innhentet ved dokumentanalyse. Det er lagt vekt på at alle ASP kommunenes rådmenn skulle få mulighet til å komme med opplysninger og informasjon. Problemstilling 1: Hvordan er ASP - samarbeidet organisert? Vi har følgende anbefalinger knyttet til problemstilling 1: 1. Samarbeidskommunene bør sørge for at ASP samarbeidets organisasjonsform formaliseres. Problemstilling 2: I hvilken grad er overordnede målsetninger nådd? Vi har følgende anbefalinger knyttet til problemstilling 2: 2. ASP samarbeidet og de enkelte samarbeidskommunene bør sette fokus på at overordnede målsettinger skal evalueres og vurderes, og sørge for rapportering til formannskap og kommunestyre i den enkelte kommune. 3. ASP samarbeidet og de enkelte samarbeidskommunene bør sette fokus på at kommunestyrevedtak i de fire samarbeidskommunene etterleves. 1 Stor-Elvdal kommune, Åmot kommune, Trysil kommune og Engerdal kommune.

5 Side 5 1. INNLEDNING 1.1 Bakgrunn for prosjektet I henhold til forskrift om kontrollutvalg av 15. juni 2004, skal kontrollutvalget påse at kommunens virksomhet årlig blir gjenstand for forvaltningsrevisjon i samsvar med bestemmelsene i forskriften. Valget av prosjekt er basert på plan for forvaltningsrevisjon vedtatt av kontrollutvalgene i hhv. Stor-Elvdal kommune, Åmot kommune, Trysil kommune og Engerdal kommune ASP - samarbeidsprosjektet 2 ble etablert 4. desember Prosjektplanen ble fremlagt for rådmenn og ordførere i februar Samarbeidsavtale mellom Engerdal kommune, Trysil kommune og Åmot kommune ble underskrevet i desember 2001, og avtale med leverandøren (Ergo Group) av fagsystemer ble inngått. Stor-Elvdal kommune trådte inn i samarbeidet 1. juni I oktober 2002 ble de første fellessystemene tatt i bruk, mens Agresso økonomi og lønn hadde driftsstart i hhv. januar og februar ASP - prosjektet ble overført fra prosjekt til ordinær drift fra mars Fra etableringen av prosjektet i desember 2000, har ASP - samarbeidet vokst fra å omfatte drift av felles it-løsninger og felles systemløsninger som Agresso, Ephorte og Eport, til å omfatte praktisk talt alle fagsystemer og all it-drift i kommunene Stor-Elvdal, Åmot, Trysil og Engerdal. Kontrollutvalget i Åmot kommune behandlet i mars 2007 ASP - samarbeidet framtidig organisering. Saken ble behandlet i kommunestyret hvor følgende vedtak ble fattet: Kommunestyret ber om en utredning for å kartlegge hvilken formell organisasjonsform som er mest hensiktsmessig for framtidig ASP - samarbeid. I ASP-sak 3 09/10 behandles Statusrapport evaluering av ASP - samarbeidet. I punktet formell organisering står følgende: Temaet er ikke behandlet i prosjektgruppen så langt med bakgrunn i at ASP-styret har uttrykt at en vurdering av framtidig formell organisering 2 ASP - samarbeidet som opprinnelig omfattet Åmot kommune, Trysil kommune og Engerdal kommune. 3 Sak fra ASP - styret.

6 Side 6 avventes og vurderes i sammenheng med implementering av endrings- og forbedringstiltakene. Statusrapporten er behandlet i kontrollutvalget i Åmot kommune i sak 09/15. Saken er ikke fremlagt i kommunestyret i Åmot kommune pr. mars Statusrapporten er også behandlet av kontrollutvalget i Trysil i sak 09/9. Kontrollutvalget i Trysil tok rådmannens redegjørelse om evalueringsrapporten fra ASP - styret til etterretning. Kontrollutvalgene i Stor-Elvdal, Åmot, Trysil og Engerdal har alle vedtatt at det skal gjennomføres et forvaltningsrevisjonsprosjekt som skal se på IKT - organisering og datasikkerhet for ASP - samarbeidet: Stor-Elvdal sak 09/11 den 12. mai Åmot sak 09/16 den 11. juni Trysil sak 09/10 den 6. mai Engerdal sak 09/20 den 22. september Det er utarbeidet plan for prosjektet. I planen er prosjektet oppdelt i fase en og fase to. Kontrollutvalgene har behandlet og bestilt gjennomføring av fase en i 2010 slik: Stor-Elvdal sak 10/3 den 1. februar 2010 Åmot sak 09/34 den 3. desember 2009 Trysil sak 09/29 den 9. desember 2009 Engerdal sak 10/4 den 2. februar Hjemmel for forvaltningsrevisjon Revisjonen skal ifølge Kommunelovens 78 pkt. 2 og 6 i Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner omfatte forvaltningsrevisjon. Dette innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Herunder om: Forvaltningen bruker ressurser til å løse oppgaver som samsvarer med kommunestyrets vedtak og forutsetninger Forvaltningens ressursbruk og virkemidler er effektive i forhold til målene som er satt på området Regelverket etterleves

7 Side 7 Forvaltningens styringsverktøy og virkemidler er hensiktsmessige Beslutningsgrunnlaget fra administrasjonen til de politiske organer samsvarer med offentlige utredningskrav Resultatene i tjenesteproduksjonen er i tråd med kommunestyrets forutsetninger og/eller om resultatene for virksomheten er nådd 2. FORMÅL, PROBLEMSTILLINGER OG AVGRENSNING 2.1 Formål Formålet med forvaltningsrevisjonen er å kartlegge organiseringen av ASP - samarbeidet og å evaluere dagens ordning. Overordnede målsettinger vurderes i forhold til vedtatte planer om IKT - satsning i kommunene (prosjektets fase en 4 ). I tillegg kartlegges hvilke ITsikkerhetstiltak som er etablert i ASP - samarbeidet (prosjektets fase to 5 ). 2.2 Problemstillinger Følgende problemstillinger skal besvares i fase en av prosjektet: 1. Hvordan er ASP - samarbeidet organisert? 2. I hvilken grad er overordnede målsetninger nådd? 2.3 Avgrensninger I fase en av forvaltningsrevisjonen avgrenses arbeidet til å kartlegge og beskrive hvordan ASP - samarbeidet er organisert. Det tas sikte på å peke på eventuelle risikoområder og uklarheter knyttet til nåværende organisering. Videre beskrives kommuneloven, lov om interkommunale selskaper og aksjeloven sine bestemmelser knyttet til selskapsstyring. Det fokuseres på risiko 4 Bestilt for gjennomføring i Ikke bestilt i 2010 og berøres derfor ikke videre i denne rapport.

8 Side 8 og eierstyring mht nåværende organisasjonsmåte, samt de organisasjonsmuligheter som omhandles i kommunelov, lov om interkommunale selskaper og aksjelov. Overordnede målsettinger i tilknytning til ASP - samarbeidet kartlegges og beskrives gjennom å innhente sentrale dokumenter (samarbeidsavtale m.v.) fra etableringen av samarbeidet. Overordnede målsettinger vurderes mht målbarhet. Forutsatt at overordnede målsettinger er målbare vurderes disse opp mot problemstilling to. I planleggingsfasen av prosjektet ble det antatt at dokumenter fra driftsfasen av ASP - samarbeidet ikke ville omfattes, og at disse dokumentene ikke skulle innhentes. Ved gjennomføringen av prosjektet har vi fått tilgang til Åmot kommunes F-katalog hvor ASP samarbeidets dokumenter ligger lagret. Vi har i liten grad funnet dokumenter fra perioden For å sikre rapporten aktualitet har vi valgt å gjennomgå alle referater fra ASP styret frem til mai Videre har vi gjennomgått regneark med budsjett, regnskapsoversikter mv for samme periode. Vi har i stor grad måtte hente ut informasjonen fra kommunens F-katalog selv. Informasjonsinnhentingen har vært mer krevende enn forutsatt. Det tas forbehold om at vi har funnet all relevant informasjon i rett utgave. 3. METODE Det er problemstillingene som bør danne grunnlaget for valg av metode for datainnsamlingen. Valg av metodisk tilnæring handler om å ta stilling til en rekke sentrale spørsmål som for eksempel; Hvilke data trenger vi for å besvare problemstillingene? Hvilke data er tilgjengelige? Hvilke data har vi behov for å samle inn? Hvilke egenskaper har de innsamlede dataene? Hva er tilstrekkelig datainnsamling? Hvordan skal data analyseres? Hvilke tolkninger har vi behov for å gjennomføre? I fase en av denne forvaltningsrevisjonen har vi innhentet dokumenter som omhandler etableringen av ASP - samarbeidet, herunder inngåtte avtaler, protokoller mv. I tillegg har vi

9 Side 9 innhentet alle tilgjengelige referater fra ASP styret frem til april Dokumentene er gjennomgått og vurdert opp mot problemstillingene (dokumentanalyse). Ved etablering av ASP - samarbeidet har det vært avholdt møter mellom kommunene. Vi har i begrenset grad hatt tilgang til referater fra disse møtene. For å innhente informasjon om nåværende organisering og bakgrunnen for at denne ble valgt, er det gjennomført kvalitative intervjuer med rådmennene i de fire ASP kommunene, samt ASP - leder. Intervjuene er gjennomført for å underbygge og utdype de data vi har innhentet gjennom dokumentanalyse. Intervjuene er også gjennomført for å bidra til at opplysninger og vurderinger som ikke er nedtegnet skriftlig, skal bli kjent for revisor. Vi har videre lagt vekt på at alle ASP kommunenes rådmenn skulle gis mulighet til å komme med opplysninger og informasjon i intervju/samtale. Opplysningene vi har innhentet ved intervju er vurdert mht. reliabilitet. I tilfeller hvor muntlige opplysninger og skriftlig dokumentasjon er motstridende, har vi normalt lagt større vekt på den skriftlige dokumentasjonen pga at denne antas å ha høyere reliabilitet. 4. REVISJONSKRITERIER Revisjonskriterier skal begrunnes i/ og utledes av autoritative kilder innenfor det reviderte området. Autoritative kilder kan være lover, forskrifter, forarbeider, rettspraksis, politiske vedtak/mål/føringer, administrative retningslinjer/mål/føringer, statlige føringer/veiledere, andre myndigheters praksis, teori og reelle hensyn som vurderinger av hva som er rimelig/ formålstjenlig/effektivt. Revisjonskriteriene utledes med utgangspunkt i problemstillingene, og danner grunnlaget for hva de innsamlede data vurderes opp mot. I og med at revisjonskriteriene er uttrykk for en norm eller et ideal for hvordan tilstanden bør være på området, danner kriteriene også utgangspunkt for revisjonens anbefalinger.

10 Side 10 I fase en har vi tatt utgangspunkt i følgende kilder for utledning av revisjonskriterier knyttet til problemstilling 1: 1. Kommuneloven 2. Lov om interkommunale selskaper 3. Lov om aksjeselskaper Med utgangspunkt i Kommuneloven har vi ansett Kap. 5 som mest aktuell mht. formell organisering av ASP samarbeidet, og spesielt: KL 27 KL 28b KL 28c Interkommunalt og interfylkeskommunalt samarbeid Administrativt vertskommunesamarbeid Vertskommunesamarbeid med felles folkevalgt nemnd Lov om interkommunale selskaper er aktuell i forhold til organisering av ASP samarbeidet. Vi har i mindre grad vurdert ASP samarbeidet opp mot gitte paragrafer i denne loven. Med utgangspunkt i lov om aksjeselskaper, har vi ansett lovens Kap. 1 som omhandler lovens virkeområde og bestemmelser knyttet til ansvarsbegrensing som mest aktuelle, uten at vi har vurdert ASP samarbeidet opp mot konkrete paragrafer i loven. For øvrig vises det til Kap. 5.0 hvor organisasjonsformer i henhold til ovenstående lovverk er nærmere beskrevet. For problemstilling 2 er det krevende å finne revisjonskriterier i form av bestemmelser i lov, forskrift eller retningslinjer. Vi har vurdert å gjennomføre en vurdering opp mot samarbeidskommunenes IKT planer og strategi. Problemstillingen lyder imidlertid slik: I hvilken grad er overordnede målsetninger nådd? Vi har vurdert om ASP samarbeidet selv har vurdert og rapportert knyttet til de overordnede målsettingene. Videre har vi valgt å vurdere i hvilken grad fakta gir signaler eller indikasjoner på at målsettinger 6 er nådd/ikke er nådd. 6 Forutsatt at målsettingen er målbar.

11 Side FAKTABESKRIVELSE 5.0 Alternative organisasjonsformer i henhold til lov og forskrift Som følge av den store veksten i kommunal selskapsorganisering 7, har Kommunenes Sentralforbund i løpet av de siste årene satt økt fokus på kommunenes rolle som samfunnsansvarlige eiere. Telemarksforsking - Bø ble høsten 2007 engasjert for å gjennomføre en utredning om kommunalt eierskap. Rapporten Telemarksforskning utarbeidet omhandler utfordringer knyttet til ulike selskapsformer. I Ot.prop. 95 ( ) om lov om endringer i lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (interkommunalt samarbeid) utredes gjeldende rett og behovet for en ny lovgivning for modeller for interkommunalt samarbeid i forhold til tradisjonell forvaltningsvirksomhet, innbyggerrettet tjenesteyting og offentlig myndighetsutøvelse. Fra ble det lovfestet to modeller for samarbeid med lovpålagte oppgaver og offentlig myndighetsutøvelse i kommuneloven, jf. KL 28b og 28c, samtidig som KL 27 om interkommunalt samarbeid ble beholdt. Den siste bestemmelsen kan benyttes til samarbeid om ikke-lovpålagte oppgaver Nærmere om ulik selskapsorganisering Økt selskapsorganisering i offentlig sektor blir gjerne sett i sammenheng med at reformideer knyttet til New Public Management (NPM) har fått økt innpass i offentlig sektor de siste 10- årene. Bakgrunnen for denne utviklingen er dels av økonomisk og dels av ideologisk art. Akselererende vekst i offentlig sektor samtidig med svekkede statsfinanser, utløste behov for å finne andre måter å drifte og finansiere offentlig sektor på. Argumenter for å skille ut i selskaper kan være: 7 Fra har det skjedd en tredobling i antall kommunale selskaper. I september 2007 var det registrert 2089 kommunale selskaper, og 77 % av disse var aksjeselskaper.

12 Side 12 Mer kostnadseffektiv tjenesteproduksjon Bedre kvalitet på tjenester Konkurranseutsetting av tjenester Bedre ansvars- og oppgavefordeling i kommunen En mer oversiktlig kommuneorganisasjon Rekruttering av kompetanse Juridiske hensyn Kommunene forvalter store verdier gjennom sine selskaper. Med uklarhet rundt lokaldemokratiets rolle i forhold til selskapene, kan utarbeidelse av kommunale eierstrategier være et aktuelt styringsverktøy for å sikre styring og kontroll i henhold til politiske prioriteringer. Kommunal organisering og ansvar i de ulike selskapstypene kan fremstilles slik: Figuren ovenfor er hentet fra Eierskap Behov og muligheter for politisk styring av selskaper og samarbeid i kommunen, figur 2, s. 59.

13 Side 13 Den politiske kontrollen vil være størst ved organisering som kommunal etat, mens stiftelse er den organisasjonsformen hvor det er minst muligheter for kommunen til å utøve styring og kontroll. I mellom her finner vi ulike grader av politisk innflytelse. Politisk innflytelse vil ikke bare avhenge av organisasjonsform, men også av hvordan vedtekter og eventuelle avtaler mellom eierne er utformet, og hvordan eierne følger opp eierskapet. Kommunen bør velge organisasjonsform ut fra vurdering av økonomisk risiko og behovet for politisk styring. En virksomhet med høy økonomisk risiko bør organiseres slik at et eventuelt tap for kommunen begrenses. Aksjeselskap vil som oftest være mest aktuelt i dette tilfellet. Eierstyring vil da skje indirekte gjennom generalforsamling, og eventuelle eiermøter. Formålet med eierskapet bør også tillegges vekt ved vurdering selskapsform, eksempelvis finansielt eller politisk eierskap. For ytterligere utdyping av disse forholdene vises det til utredningen. Nedenfor har vi valgt å omtale bestemmelsene knyttet til samarbeid etter KL 27 (interkommunalt samarbeid), KL 28 b (administrativt vertskommune samarbeid), KL 28 c (vertskommunesamarbeid med felles folkevalgt nemnd), interkommunale selskaper (lov om IKS) og aksjeselskaper (lov om aksjeselskaper) nærmere Kommuneloven I kommunelovens Kap. 5 finner vi bestemmelser knyttet til interkommunalt samarbeid. Lovens 27 omhandler kommunalt eller fylkeskommunalt samarbeid. Pkt 1 lyder slik: To eller flere kommuner, to eller flere fylkeskommuner, eller en eller flere kommuner og en eller flere fylkeskommuner, kan opprette et eget styre til løsning av felles oppgaver. Kommunestyret og fylkestinget gjør selv vedtak om opprettelse av slikt styre. Til slikt styre kan kommunestyret eller fylkestinget selv gi myndighet til å treffe avgjørelser som angår virksomhetens drift og organisering. Kongen kan gi pålegg om opprettelse av styre som nevnt i første ledd. I pkt. 2 stilles det krav til samarbeidets vedtekter: Vedtektene for det interkommunale styre skal inneholde bestemmelser om: a. styrets sammensetning og hvordan det utpekes, b. området for styrets virksomhet, c. hvorvidt deltakerkommunene skal gjøre innskudd til virksomheten,

14 Side 14 d. hvorvidt styret har myndighet til å ta opp lån eller på annen måte pådra deltakerne økonomiske forpliktelser, e. uttreden fra eller oppløsning av samarbeidet. Videre er det i pkt. 3 bestemmelser mht eventuell uttreden: Den enkelte kommune og fylkeskommune kan i alle fall med ett års skriftlig varsel si opp sitt deltakerforhold i det interkommunale samarbeid og kreve seg utløst av det. Utløsningssummen fastsettes til andelens nettoverdi ved oppsigelsesfristens utløp, men ikke til mer enn verdien av de midler vedkommende kommune eller fylkeskommune har skutt inn. Oppsigelse av avtale om interkommunalt styre kan bringes inn for departementet. Departementet kan gi pålegg om at samarbeidet skal fortsette i et nærmere bestemt tidsrom eller inntil videre, hvor samfunnsmessige interesser eller hensynet til samarbeidende kommuner tilsier dette. Kommunelovens 28b omhandler administrativt vertskommunesamarbeid. I pkt 1 står det at: En kommune (samarbeidskommune) kan avtale med en annen kommune (vertskommune) at vertskommunen skal utføre oppgaver og treffe avgjørelser etter delegert myndighet fra samarbeidskommunen i enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning. Delegasjon av myndighet skjer ved at kommunestyret selv gir instruks til egen administrasjonssjef om delegasjon til administrasjonssjefen i vertskommunen. For øvrig vises det til lovens bestemmelse. Kommunelovens 28c har bestemmelser knyttet til vertskommunesamarbeid med folkevalgt nemnd. I lovens pkt. 1 lyder slik: Kommuner som deltar i et vertskommunesamarbeid, kan avtale å opprette én felles folkevalgt nemnd i vertskommunen. I pkt. 3 står det at: Deltakerkommunene kan delegere til nemnda myndighet til å treffe vedtak også i saker av prinsipiell betydning. Dette skal skje ved at kommunestyrene eller fylkestingene selv delegerer samme kompetanse til nemnda. Nemnda kan delegere til vertskommunens administrasjon myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning. For øvrig vises det til lovens bestemmelser.

15 Side 15 For et vertskommunesamarbeid skal det opprettes en skriftlig samarbeidsavtale. Avtalen vedtas av kommunestyret, jf. KL 28e. Samarbeidsavtalen skal inneholde bestemmelser knyttet til: a. angivelse av deltakerne og hvilken av disse som er vertskommunen, b. hvilke oppgaver og hvilken avgjørelsesmyndighet som skal legges til vertskommunen, c. tidspunkt for overføring av oppgaver og avgjørelsesmyndighet, d. underretning til deltakerne om vedtak som treffes i vertskommunen e. det økonomiske oppgjøret mellom samarbeidskommunene og vertskommunen f. nærmere regler for uttreden og avvikling av samarbeidet g. annet som etter lov krever avtale. For øvrig vises det til lovens bestemmelser Kort om endringer i kommuneloven Ot.prp. 95 ( ) Bakgrunnen for Ot.prp. 95 ( ) er at interkommunalt samarbeid spenner over et bredt spekter, både når det gjelder arten og organisasjonsformen til virksomheter. Når det gjelder interkommunalt samarbeid om tradisjonelle forvaltningsoppgaver den kommunale kjernevirksomheten fremkommer det at departementet ser det slik at tilbudet av organisasjonsmodeller ikke er tilfredsstillende. Målet og bakgrunnen for utredningsarbeidet var derfor å tilby organisasjonsmodeller som bidro til at det ble forsvarlig å etablere interkommunalt samarbeid på dette området. I proposisjonen ble det gitt tilbud om en ny modell for interkommunalt samarbeid 8. I proposisjonen ble det foreslått to typer vertskommuneordninger, en med felles folkevalgt organ og en uten. Dette skillet har avgjørende betydning for hvilken myndighet som kan overlates til vertskommunen. Kommunelovens 27 er historisk og er i hovedsak en modell for driftspregede (forretningspregede) oppgaver. Bestemmelsen anses ikke egnet for samarbeid om kommunale kjerneoppgaver og myndighetsutøving. Det fremkommer at Ot.prp. 95 ( ) at departementet mener den er uegnet til begge deler. Etter departementets syn ble den delen av 27 som skulle være et tilbud for organisering av forretningspreget virksomhet, overflødig ved etablering av lov om interkommunale selskap. Målet med endringen i KL er at den delen av 27 som representerer en mulig organisasjonsmodell for forvaltningsoppgaver, blir erstattet av den modellen for vertskommunesamarbeid som ble 8 Jf. endringer i KL 28.

16 Side 16 foreslått i proposisjonen. Av proposisjonen fremkommer det at departementet likevel har kommet til at 27 bør bli stående. Bakgrunnen for dette er at det er en viss usikkerhet til lov om interkommunale selskap i forhold til statsstøttereglene i EØS-avtalen. Departementet tar sikte på å gjennomføre et utredningsarbeid om lov om interkommunale selskap ut fra denne problemstillingen. Inntil det er gjort vil en beholde 27, slik at de virksomhetene som er organiserte med basis i 27, ikke blir «tvunget» over i en selskapsmodell der disse forholdene ikke er avklart Lov om interkommunale selskaper Et interkommunalt selskap er et selskap hvor alle deltakerne er kommuner, fylkeskommuner eller interkommunale selskaper, jf. 1. Et interkommunalt selskap er en selvstendig, juridisk enhet med rettigheter, plikter og partsstilling overfor domstol og andre myndigheter. Det skal opprettes en skriftlig selskapsavtale som skal vedtas av de aktuelle kommunestyrene/ fylkestingene, jf. 4. Loven inneholder bestemmelser knyttet til hva selskapsavtalen skal inneholde, innskuddsplikt, representantskap med sammensetning og myndighet, styre med sammensetning og myndighet, daglig leder, årsbudsjett og økonomiplan, låneopptak, eierskifte, uttreden, oppløsning mv. For detaljer vises det til lovens bestemmelser Aksjelovens bestemmelser Med aksjeselskap forstås ethvert selskap hvor ikke noen av deltakerne har personlig ansvar for selskapets forpliktelser, udelt eller for deler som til sammen utgjør selskapets samlede forpliktelser, hvis ikke noe annet er fastsatt i lov, jf. AL 1, 2. ledd. Dette innebærer at aksjeeierne ikke hefter for selskapets forpliktelser, og aksjeeierne plikter ikke å gjøre innskudd i selskapet eller i tilfelle i selskapets konkursbo i større utstrekning enn det som følger av grunnlaget for aksjetegningen, jf. AL 2. I aksjeloven finnes det bestemmelser som omtaler krav til vedtekter og stiftelsesdokumenter, krav til egenkapital og utdeling fra selskapet, aksjeeieres rettigheter, eierskifte, forkjøpsrett, generalforsamling, styre og daglig leder, ledelsens oppgaver og saksbehandling, selskapets forhold utad mv. Det viktigste særtrekk ved aksjeselskapsformen er at deltakerne (aksjeeierne) ikke er ansvarlig for selskapets forpliktelser annet enn med innskutt kapital. Et

17 Side 17 motstykke til ansvarsbegrensningen, er at selskapets eiere ikke rår fritt over selskapets inntekter og formue. Ønsker kommunen som eier å ta ut midler, må dette skje etter aksjelovens bestemmelser. Utdeling av utbytte kan bare skje etter forslag fra styret og må vedtas av generalforsamlingen. Generalforsamlingen kan ikke øke utbyttet ut over det styret foreslår eller godtar, jf. aksjelovens 8-2. Generalforsamlingen er eiernes organ og selskapets øverste organ. Eiermyndighet i selskapet må utøves gjennom generalforsamlingen. Gjennom vedtak kan generalforsamlingen fastsette rammer og gi nærmere regler for styret og daglig leder av selskapet. For detaljer vises det til lovens bestemmelser. Organisering som stiftelse anses som uaktuelt i denne sammenhengen, og er derfor ikke nærmere omtalt i denne rapporten. 5.1 Organisering av ASP - samarbeidet Kort historisk tilbakeblikk Kommunene Engerdal, Trysil og Åmot tok høsten 2000 de første steg i retning av et felles ITsamarbeid, og prosjektet ble etablert 4. desember Bakgrunnen for ideen om å etablere samarbeid på IT området, var at kommunene hadde gode erfaringer knyttet til samarbeid på innkjøpsområdet. Prosjektplanen ble lagt frem for rådmenn og ordførere 2. februar 2001, jf Kap Det ble nedsatt en prosjektgruppe. Denne prosjektgruppa avla en rapport som ble behandlet i de enkelte kommunestyrene, jf Kap Samarbeidsavtalen om IKT mellom Engerdal, Trysil og Åmot kommune ble undertegnet 14. desember 2001 og avtalen med leverandør av fagsystemer ble undertegnet 19. desember Den 1. juni 2002 trådte Stor-Elvdal kommune også inn i samarbeidet, og ny samarbeidsavtale ble undertegnet. I Kap omtales samarbeidsavtalen og i Kap omtales ASP samarbeidets organisering.

18 Side Kort om prosjektplanen I prosjektplanen omtales blant annet bakgrunnen for prosjektet, i tillegg til målsetting og mandat. Målsettingene er de samme som i samarbeidsavtalen, jf Kap Følgende hensyn skal tas i forhold til fremtidig organisering: Alle skal beholde sin jobb Alle skal kunne fortsette å bo og arbeide der de er i dag Det vil bli endringer av oppgaver Det kan bli organisasjonsmessige endringer Organisering kan videre baseres på: Felles ansvar for drift av ASP sentral Etablering av en driftsorganisasjon med fordeling av ansvar, bl.a. med en hovedansvarlig for hele sentralen Spesifisering av ansvar etter hvert som systemer flyttes inn i ASP sentral At det utnevnes en hovedansvarlig for hvert driftsområde, men med delansvarlige for å sikre reserve-/vikarløsninger Satsing på å dokumentere driftsoppgaver ved å lage detaljerte rutinebeskrivelser Under økonomi er det tatt inn en oversikt over midler som benyttes på IKT i de tre kommunene:

19 Side 19 Tabell 1 I prosjektplanen fremkommer det at det er vanskelig å kvantumfeste den økonomiske gevinsten ved et interkommunalt samarbeid, men følgende trekkes frem: Mulighet for å oppnå lavere priser hos leverandør fordi vi vil bli betraktet som storkunde. Det anslås en besparelse på opp til 30 % på vedlikeholds- og brukerstøtteavtaler og % på investeringer. Lavere pris som følge av at det er nødvendig med en installasjon, i stedet for tre. Antall servere reduseres, men større servere koster noe mer enn mindre servere. Felles ytre brannmurteknologi. Bruk av tynne klienter vil forenkle drift og vedlikehold, samtidig som PC er kan beholdes lengre. En systemansvarlig for samarbeidskommunene Felles kontoplan og kodeverk gir besparelse i forhold til tre kontoplaner og tre kodeverk mv. Ved å gjennomføre investeringene i fellesskap, mener ASP kommunene at de i fremtiden kan bli mer effektive, dvs. få mer IKT ut av hver krone, og har tatt inn en skjematisk

20 Side 20 framstilling over hvordan de forventer at kostnadsutviklingen skal fortone seg innen IKT, med og uten et interkommunalt samarbeid. Framstillingen er ikke spesifisert i kroner og øre, og er tatt inn nedenfor: Figur 1 Prosjektplanen omtaler også organisering av teknisk utstyr, leverandørvurderinger, valg av leverandør, prioriteringer og veien videre. Disse temaene er ikke nærmere beskrevet her. Prosjektplanen følger denne rapporten som vedlegg Politisk behandling Åmot kommune Interkommunalt samarbeid innen IKT (ASP) samarbeidsavtale og kostnadsoverslag ble behandlet av kommunestyret i K-sak 074/01 den Kommunestyret fattet følgende vedtak enstemmig:

21 Side 21 I saksutredningen omtales tre alternative løsninger: 1. ASP sentral skifte av alle sentrale IKT systemer etter gitt tidsplan. 2. Egen, lokal løsning som alternativ 1, men for Åmot kommune alene. 3. Null alternativet de systemene Åmot kommune har i dag, beholdes så lenge som mulig og behovet for nye systemer vurderes strengt. Økonomiske konsekvenser i form av investeringer av hhv. alternativ 1 (tabell 2) og alternativ 3 (tabell 3) fremkommer slik i saksutredningen 9 : Tabell 2 Tabell 3 9 Det fremkommer av saksutredningen at fullstendig kostnadskalkyle av alternativ 2 ikke er gjennomført med bakgrunn i at denne løsningen anses som lite aktuell.

22 Side 22 Saken følges av prinsippskisse for ASP sentral, utkast til samarbeidsavtale og forslag til organisering av IKT samarbeidet. Det siste er omtalt i Kap Trysil kommune Interkommunalt samarbeid innen IKT (ASP) ble behandlet av kommunestyret i K-sak 059/01 den Kommunestyret fattet følgende vedtak: I saksutredningen oppsummeres Trysil kommunes forventede kostnader slik: Engerdal kommune Interkommunalt samarbeid innen IKT (ASP) samarbeidsavtale og finansiering ble behandlet av kommunestyret den Kommunestyret fattet følgende vedtak:

23 Side 23 I saksutredningen fremkommer det at kommunestyret i Engerdal den behandlet sak knyttet til etablering av felles IKT - drift for Engerdal, Trysil og Åmot kommuner. I vedtaket pkt 3 står følgende: Dagens kommunikasjonslinjer for tele/data er best på Rena, og felles driftssentral for IKT (ASP sentral) legges derfor til Rena. Det forutsettes imidlertid at arbeidsplasser knyttet til ASP-/KSP sentral fordeles mellom kommunene etter en nøkkel som etter nærmere utredning legges frem for kommunene til endelig godkjenning. Engerdal kommunes andel av forventede kostnader fremkommer slik:

24 Side Stor-Elvdal kommune Kommunestyret behandlet sak om interkommunalt samarbeid innen IKT (ASP) samarbeidsavtale og kostnadsoverslag i K-sak 0013/02 den , og fattet følgende vedtak: I saksutredningen skisseres fire mulige løsninger: 1. Sette i gang en omfattende prosess med tilhørende kravspesifikasjoner i egen regi for å finne det/de systemene som er best for oss. 2. Gå rett på en oppgradering til AGRESSO og kjøre dette lokalt som tidligere. 3. Kjøre AGRESSO som en ASP løsning hos Ergo Ephorma. 4. Inngå i kommunesamarbeidet med Åmot, Trysil og Engerdal med en ASP løsning på Rena. Det fremkommer av saksutredningen at pkt. 4 vurderes som det beste alternativet. Dette begrunnes med at Åmot kommune har gjennomført økonomiske betraktninger knyttet til saken og kommet frem til samme resultat, samtidig som det er mange andre fordeler knyttet til et slikt samarbeid. Videre fremkommer det at en rekke forhold skal avklares i tiden fremover, at det foreslås at kommunestyret gjør et prinsippvedtak om en finansieringsramme for prosjektet og at endelig finansiering innarbeides i økonomiplan/budsjett senere i 2002.

25 Side 25 I saksutredningen presenteres følgende tabell knyttet til Stor-Elvdal kommunes kostnadsandel: Tabell Nærmere om samarbeidsavtalen Formålet med samarbeidsavtalen er å gjøre samarbeidet forpliktende, samt å fastsette retningslinjer for hvordan samarbeidsprosjektet skal gjennomføres. Målsettingen er en samordning av IKT - området i de fire kommunene med felles organisatorisk, teknisk og programvaremessige løsninger. Det fremkommer av avtalen at kommunene skal oppnå å: 1. Effektivisere IKT drift 2. Redusere framtidige investeringskostnader innen IKT 3. Motvirke framtidige økninger i driftskostnader innen IKT 4. Beholde/utvikle IKT kompetanse i kommunene

26 Side Motvirke press i retning av kommunesammenslåing 6. Være i forkant av utviklingen For å oppnå målsettingene etableres en felles ASP sentral. Av avtalen fremkommer det at sentralen skal plasseres på Rena. Organisasjonsmodell med funksjonsbeskrivelse skal iht. avtalen være retningsgivende for ansvars- og oppgavefordeling. Videre har samarbeidsavtalen bestemmelser knyttet til fordeling av kostnader og hvilke kostnader som skal dekkes av den enkelte kommune. Fordeling av merkostnader ved driftsstans/uforutsette hendelser omtales spesielt. I pkt. 4.4 omtales eierskap og fordeling av eiendeler ved en eventuell avslutning av prosjektet. Alle investeringer aktiveres og avskrives i samsvar med de til enhver tid gjeldende økonomibestemmelser og kommunal regnskapsskikk. Det fremkommer ikke klart av avtalen hvordan dette fordeles på de enkelte kommunene 10. I intervjuer opplyses det imidlertid at IKT utstyr som anskaffes av den enkelte ASP kommune, er kommunens eiendel, utgiftsføres i kommunes drift- eller investeringsregnskap og eventuell aktivering og avskrivning skjer i den aktuelle kommunes regnskap. Ved anskaffelse av felles IKT utstyr, blir dette utgiftsført i Åmot kommunes regnskap, og eventuelt aktivert og avskrevet her. Den enkelte kommune betaler sin andel av utgiften i samsvar med samarbeidsavtale og avtalte fordelingsnøkler. I avtalen står det blant annet at Dersom samarbeidet avsluttes settes det opp et regnskap over alle investeringer. Åmot kommune som er vertskommune vil mest sannsynlig være den kommunen som overtar alt utstyr. Utstyret kjøpes tilbake fra de andre kommunene. Verdifastsettelsen av utstyret ved overtakelsestidspunktet beregnes ut fra en avskrivningstid på 5 år, men korrigert for eventuell annen reell levetid. Etter to år (dvs. fra ) kan avtalen sies opp med 6 måneders varsel. Samarbeidsavtalen følger rapporten som vedlegg I høringsuttalelsene fra rådmennene vises det til samarbeidsavtalens pkt. 4.1 som omhandler kostnader som fordeles mellom kommunene.

27 Side Beskrivelse av organisering Ved politisk behandling av ASP prosjektet i 2001, var forslaget til organisering slik: Styringsgruppe Rådmennene IKT gruppe 1. pers. pr. kommune ASP nettverk Rena Systemansvarlige Pr. applikasjon Lokale nettverk I hver kommune Figur 2 Organisasjonskartet er utdypet med oversikt over hovedoppgaver for hhv. IKT gruppe, ASP nettverk og systemansvarlige. Disse gjengis ikke her. Ved overgang fra prosjekt til driftsfasen (mars 2004), behandlet ASP styret organisering, og hvilken organisering som skulle gjelde fremover. ASP styret er den øverste administrative beslutningsmyndigheten i ASP - sentralen, og består av rådmennene i den enkelte kommune. Rådmannen i Stor-Elvdal er valgt til ASP styreleder. Organiseringen ble behandlet i møte i ASP styringsgruppa Det fremkommer av referatet at utgangspunktet for beslutningene knyttet til organisering er at ASP styret/asp styreleder ønsker færrest mulig parter som rapporterer direkte til seg, og at det overlates til ASP leder å organisere behovet til prioriteringer og koordinering på ad hoc basis.

28 Side 28 Skjematisk kan organiseringen fremstilles slik: Figur 3 Den 25. mars 2010 behandlet ASP styret organisering, mandater og funksjonsbeskrivelser for ASP samarbeidet. Det fremkommer at det anses som viktig at det utarbeides klare mandater / funksjonsbeskrivelser, samt delegasjon av myndighet på de forskjellige områdene / funksjonene. Beslutninger skal tas på lavest mulig nivå, alle beslutninger som skal tas i grupper og på alle nivåer skal følge konsensusprinsippet. Figur 4

29 Side Mandat Justert mandat ble behandlet i ASP styret 26. mai Her fremkommer det at ASP styret: Har overordnet ansvar for planlegging og gjennomføring av ASP prosjekter Tar avgjørelser av organisasjonsmessig karakter og om prosjekters sammensetning Har overordnet ansvar for at informasjon blir gitt til ansatte og arbeidstakerorganisasjonene før, og i gjennomføringsfasen av prosjekter. Har ansvar for løpende dialog og rapportering til politisk nivå om prosjekter Kan endre mandat for og sammensetning av prosjekter under arbeidets gang ASP leder er ASP sentralens øverste ansvarlige. ASP styrets leder er nærmeste overordnede. Han er saksutreder for ASP styret, fungerer som ASP styrets sekretær og rapporterer til dem. Justert mandat for ASP leder: Er ASP styrets koordinator overfor prosjektledere i ASP prosjekter, og har et overordnet ansvar for gjennomføring av prosjekter Avklarer, sammen med prosjektleder, eventuelle justeringer av mandat der det er nødvendig for å ivareta det enkelte prosjekts egenart Holder løpende dialog med prosjektledere om prosjektets gang og rapporterer til ASP styret Har ansvar for avtale- og kontraktsmessige forhold overfor leverandører i ASP sammenheng Har overordnet ansvar for budsjett og regnskap i ASP sammenheng Foretar bestillinger i samsvar med budsjett og inngåtte avtaler, og sørger for ressursstyring og kontroll av leverte varer og tjenester under prosjektets gang Har fullmakt til å delegere oppgaver til prosjektledere der han sammen med prosjektleder finner det hensiktsmessig I justert mandat behandlet av ASP styret 26. mai 2005 fremkommer også mandat for prosjektleder, prosjektgrupper og arbeidsgrupper. Disse gjengis ikke her.

30 Side 30 ASP styret behandlet mandat og funksjonsbeskrivelser i møte den 25. mars Nedenfor gjengis mandat for ASP styret, ASP driftsleder og ASP prosjekt/fagleder: ASP styrets mandat er ikke fremlagt for eller behandlet av de enkelte kommunestyrene.

31 Side 31 Øvrige mandater/funksjonsbeskrivelser gjengis ikke her.

32 Side Evaluering av ASP - samarbeidet Iht. vedtak i Åmot kommunestyre K-sak 074/01 den pkt. 4 fremkommer det at evalueringsrapport skal forelegges kommunestyret, jf. samarbeidsavtalens pkt. 5. Tilsvarende fremkommer i vedtak i Engerdal kommunestyre den (vedtakets pkt 5). Vi har fått opplyst at en evalueringsrapport ikke er lagt fram for politisk behandling i noen av samarbeidskommunene. Evaluering av ASP samarbeidet ble påbegynt i 2007 og ble avsluttet med en statusrapport datert 13. februar Rapporten er skrevet av daværende økonomisjef i Åmot kommune. Han var også leder for evalueringsgruppa. Statusrapporten med tiltaksliste er fremlagt for ASP styret i sak 09/10 og 09/17, jf. vedlegg Øvrige data knyttet til organisering Data innhentet ved intervjuer I intervjuene fremkommer det at kommunene Åmot, Trysil og Engerdal hadde felles innkjøpsarbeid med felles innkjøpssjef. Dette samarbeidet fungerte godt, og i 2000 ble det nedsatt ei prosjektgruppe med mål om å utvide samarbeidet til å omfatte IKT. I denne deltok to fra hver samarbeidskommune. Det opplyses at det ble lagt vekt på at prosjektgruppens medlemmer skulle bestå av personer som var sentralt plassert i kommunene, som rådmenn, ass. rådmenn, økonomisjefer, IT sjefer mv. Prosjektgruppen hadde tett kontakt med rådmenn i kommunene undervegs, og ordførerne var også engasjert i prosjektet. Prosjektgruppen utarbeidet en prosjektplan som er nærmere omtalt i Kap Formannskap og kommunestyre i kommunene ble orientert i form av presentasjoner av daværende innkjøpssjef og nåværende ASP leder. ASP samarbeidet ble behandlet politisk før etableringen. Videre fremkommer det at ASP samarbeidet har vært preget av at det har blitt arbeidet raskt, eksempelvis ved at prosjektgruppen ikke har fokusert på detaljer og formaliteter. Dette har

33 Side 33 gitt god fremdrift. En respondent uttrykker det slik: Det ble lagt vekt på å være løsningsorientert, og ikke problemorientert. I enkelte av intervjuene fremkommer det signaler om at manglende formalitet nå gir en del utfordringer knyttet til evaluering og organisering. Av intervjuene fremkommer det at samarbeidskommunene ved oppstarten av prosjektet hadde ulikt ståsted knyttet til IKT, uten at noen av samarbeidskommunene kan sies å ha vært langt fremme på IKT området. Referater og protokoller fra prosjektfasen er i liten grad fremlagt. Det antas at det ble skrevet referater, men at disse ikke finnes samlet. I intervjuene fremkommer det usikkerhet mht i hvilken grad det finnes referater og dokumentasjon. Slik dokumentasjon er i liten grad tilgjengelig på Åmot kommunes IKT system. Vi har hatt tilgang til store deler av F- katalogen, og har selv hentet ut dokumenter herfra 11. I enkelte tilfeller hvor vi har vært usikre eller hatt spørsmål knyttet til det vi har funnet, er forholdet tatt opp og forsøkt avklart med ASP - leder. I intervjuene fremkommer det signaler om at det har blitt vurdert om ASP samarbeidet bør formaliseres etter KL 27 eller 28. Det gis signaler om at dette antas å bli en realitet på sikt. En respondent uttrykker konkret at han anser vertskommunemodell etter KL 28 som den mest aktuelle løsningen, og at det kan stilles spørsmål ved om det kan være på tide med ny politisk behandling i ASP kommunene. I intervjuene fremkommer det skepsis mht å etablere et IKS. Dette begrunnes med at IKT er et sentralt område i en kommune. Det anses naturlig at IKT er nært knyttet opp til rådmannen, og underlagt dennes kompetanseområde. Ved etablering av et IKS vil den enkelte kommune motta faktura fra selskapet, men i begrenset grad ha mulighet for å påvirke utviklingen av selskapet. Det fremkommer videre synspunkter på at IKS kan gi utfordringer mht samlet prioritering/ prioritering mellom kommunens øvrige områder og IKT, samt at løsningen kan bidra til økte utgifter for kommunene. Det fremkommer også signaler om at etablering av IKS kan bidra til økte lønnsutgifter for IKT-området. 11 Hovedsakelig fra perioden

34 Side 34 I intervjuene opplyses det at det ikke har vært situasjoner hvor manglende formell organisering har skapt store utfordringer. Det har ikke vært situasjoner med uenighet som kunne vært truende for samarbeidet. ASP samarbeidets styre legger vekt på å unngå stemmegivning ved valg av løsning. Det legges derimot vekt på å oppnå konsensus for de beslutninger som fattes. Ved oppgradering av Agresso lønnssystem har det i 2010 oppstått dissens mellom fagmiljøer. En kommune foretrekker et annet lønnssystem enn Agresso lønn. Det er nødvendig med en større oppgradering av nåværende versjon av Agresso lønn. I forkant av en eventuell oppgradering, har kommunene blitt enige om at det skal innhentes anbud/tilbud fra flere leverandører. I et flertall av intervjuene pekes det på at det har oppstått en utfordring knyttet til drift av IKT - systemer og de enkelte fagsystemene/prosjektene. ASP leder har vært engasjert i begge tilfellene. Enkelte trekker også frem at denne løsningen har medført stor arbeidsbelastning for ASP leder. I et intervju pekes det på risiko mht datasikkerhet som en del av begrunnelsen for ny organisering fra juni I intervjuene pekes det i større eller mindre grad på at ny organisering skal løse utfordringen(e), jf. Kap I et av intervjuene pekes det på følgende utfordringer som kan oppstå. 1. Myndighet og myndighetsnivå, eksempelvis hvis ASP leder og ansatte kommer frem til en løsning som ikke aksepteres når ansatte kommer tilbake til sin kommune. 2. Ressurser alle ansatte har en rolle i ASP samarbeidet og en rolle i kommunen. Det kan tenkes situasjoner hvor det oppstår kamp om ressurser. En av de intervjuede peker også på at dette kan være en fordel sett fra kommunens ståsted. Når de ansatte går for løsninger i ASP samarbeidet, har de kjennskap til kommunens utfordringer samtidig som de selv blir ansvarlig/berørt av den valgte løsningen. Dette bidrar etter respondentens mening til å ansvarliggjøre den / de ansatte. I et annet intervju pekes det på følgende utfordringer: 1. Personalmessige utfordringer, herunder ulikheter mht lønn mellom ansatte i de enkelte samarbeidskommunene. 2. Økonomi/informasjon, herunder at politisk nivå forstår de økonomiske realitetene. Det pekes blant annet på at det kan være krevende for kommunestyrene å få oversikt over hva de faktisk bevilger og hva de mottar for bevilgede midler. En av de øvrige respondentene peker også på at informasjonen til politikerne kunne vært bedre.

35 Side Driftsmessige, herunder hvem som skal bestemme (konsensus eller avstemming). I samme intervju pekes det også på utfordringer mht eiendeler og verdien av disse, herunder regnskapsføring og avskrivninger, samt planlegging av anskaffelser mv. I intervjuene fremkommer det at den enkelte samarbeidskommune kan tre ut av samarbeidet, men at dette vil gi utfordringer for kommunen. Det pekes på utfordringer mht økonomi, IT infrastruktur og IT kompetanse. I et intervju pekes det på at ASP samarbeidet har hatt suksess med å sende søknader til blant annet HØYKOM, og at de har mottatt en del tilskudd. Respondenten gir uttrykk for at fra 2004 har antall prosjekter økt. Det kan stilles spørsmål ved hvordan dette har innvirket på resten av ASP organisasjonen. Det ene prosjektet var knapt nok avsluttet, før det neste var i gang. Det var spennende og ga status å delta i prosjekter. Dette kan til en viss grad ha bidratt til at ASP samarbeidet har glemt drifta. Respondenten gir uttrykk for at det har vært, og fortsatt er utfordringer i overgangen fra prosjekt til drift. Forholdet kan ha medført en del dobbelt arbeid, blant annet som følge av uklarheter mht hvem som skal ha kontakten mot leverandør. En respondent gir også uttrykk for at ASP samarbeidet har fått enkelte overraskelser mht kjøp av software. Etter kjøpet har de innsett at de har kjøpt et rammeverk som måtte fylles med innhold. Det har videre forekommet at virksomhetsledere er veldig løsningsorienterte, og har foreslått løsninger / nye systemer uten tilstrekkelig forankring innad i de enkelte samarbeidskommunene. Dette er også noe av begrunnelsen for å skille drift og systemer i ny organisering fra En respondent trekker frem at politisk nivå bør sette rammer i form av årsverk, drift- og investeringsutgiftene. Så lenge ASP samarbeidet er innenfor sine rammer, bør ikke politisk nivå ta stilling til IKT drift og valg av systemer. Enkelte respondenter peker på at enkelte IT - system kan anses som kritiske. Dette gjelder IT - systemer for helse og omsorg og vann og avløp. En respondent peker også på at økonomi- og fakturasystemet kan anses som kritisk, dersom det skulle oppstå et avbrudd med noe varighet.

36 Side Data innhentet ved gjennomgang av dokumenter I tilknytning til behandlingen av budsjett 2010 og økonomiplan den vedtok kommunestyret i Engerdal kommune følgende i vedtakets pkt. 8: I intervju opplyses det at ASP styret har bedt om at Engerdal kommune tar regien og legger frem sak for ASP styret. Denne saken er pr d.d. ikke fremlagt. 5.2 Overordnede målsettinger for ASP samarbeidet Kort om overordnede målsettinger I samarbeidsavtalen mellom de fire deltakerkommunene fremkommer det at kommunene skal oppnå å: 1. Effektivisere IKT drift 2. Redusere framtidige investeringskostnader innen IKT 3. Motvirke framtidige økninger i driftskostnader innen IKT 4. Beholde/utvikle IKT kompetanse i kommunene 5. Motvirke press i retning av kommunesammenslåing 6. Være i forkant av utviklingen I gjennomførte intervjuer trekkes disse målene frem som ASP - samarbeidets overordnede målsettinger.

37 Side Utvikling knyttet til omfang og økonomi Tabell 5 nedenfor viser utviklingen i lønns- og driftsutgifter i perioden Denne tabellen er utarbeidet med bakgrunn i regneark knyttet til budsjett og regnskap for de enkelte år slik disse fremkommer av Åmot kommunes F-katalog og dokumentasjon knyttet til behandling i ASP styret. Tabell 7 viser en oversikt over antall PC er og baserer seg på opplysninger fra ASP samarbeidet. Tabellen viser videre beregnede budsjetterte og regnskapsførte utgift pr PC slik vi har beregnet det, samt driftskostnad pr PC slik den er oppgitt fra ASP samarbeidet. Tilsvarende tall for perioden er ikke innarbeidet. Årsaken er at det varierer på hvilken måte oversiktene er satt opp, dvs. tallene fra disse årene er ikke konsistente 12 med tall i tabell 7. Vi har også tatt inn tabell 6 som viser hva budsjett 2004, utgjør i mars 2010-kroner 13. I tabell 8 har vi tatt inn antall datamaskiner i skolen slik de er innrapportert på nivå 3, grunnskoleopplæring (kostra), jf B R B R B R B R B R B R B R Lønnsutg Driftsutg Sum utgifter MVA-komp Sum utgifter ex mva Stor-Elvdal Åmot Trysil Engerdal SUM Økning forrige år Økning i % forrige år 3,25 % 10,33 % 6,42 % 40,17 % 38,73 % 28,62 % 59,75 % 15,69 % 7,29 % -5,45 % 13,44 % 71,30 % Tabell 5 12 Sammenhengende eller ensartet. 13 Regulert i samsvar med endring i konsumprisindeksen.

Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). Kapittel 5. Interkommunalt samarbeid.

Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). Kapittel 5. Interkommunalt samarbeid. Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). Kapittel 5. Interkommunalt samarbeid. 27. Interkommunalt og interfylkeskommunalt samarbeid. 1. To eller flere kommuner, to eller flere fylkeskommuner,

Detaljer

Kommunalt samarbeid i hjorteforvaltning. Kort orientering om regelverk

Kommunalt samarbeid i hjorteforvaltning. Kort orientering om regelverk Kommunalt samarbeid i hjorteforvaltning Kort orientering om regelverk Kommunen er etter forskrift om forvaltning av hjortevilt tillagt en del av forvaltningen. Det skal vedtas kommunale målsettinger. Dette

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2011 OG

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2011 OG Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 18.11.2010 Sak: 145/10 Resultat: Behandlet Arkivsak: 10/42097 Tittel: PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2011 OG 2012 Behandling: Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 11/699 H43 Hege Fåsen VALG AV INTERKOMMUNAL SAMARBEIDSMODELL FOR DRIFT AV KRISESENTERET

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 11/699 H43 Hege Fåsen VALG AV INTERKOMMUNAL SAMARBEIDSMODELL FOR DRIFT AV KRISESENTERET SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 11/699 H43 Hege Fåsen VALG AV INTERKOMMUNAL SAMARBEIDSMODELL FOR DRIFT AV KRISESENTERET RÅDMANNENS FORSLAG: 1. Kommunestyret slutter seg prinsipielt

Detaljer

Reglement tilsyn og kontroll

Reglement tilsyn og kontroll EVENES KOMMUNE Reglement tilsyn og kontroll 1: Rådmannens rolle og plassering i kommuneorganisasjonen 1.1 Rådmannen er øverste leder for hele kommuneorganisasjonen og ansatt av kommunestyret. Rådmannen

Detaljer

Lovfestede modeller for interkommunalt samarbeid

Lovfestede modeller for interkommunalt samarbeid Lovfestede modeller for interkommunalt samarbeid Seniorrådgiver Oddny Ruud Nordvik 29. August 2011 Innhold Forelesningen er inndelt i følgende tema: o I Innledning o II Organisasjonsfrihet o III 27 samarbeid,

Detaljer

Lovfestede modeller for. Interkommunalt samarbeid

Lovfestede modeller for. Interkommunalt samarbeid Lovfestede modeller for Interkommunalt samarbeid Elen Schmedling Gimnæs Stavanger 29.05.13 Innhold 1. Innledning 2. Kommunal organisasjonsfrihet, rettslig skranker mv. 3. 27 samarbeid, IKS og AS 4. Vertskommunemodellen

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gerd-Solveig Bastesen Arkiv: A24 Arkivsaksnr.: 11/1068

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gerd-Solveig Bastesen Arkiv: A24 Arkivsaksnr.: 11/1068 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gerd-Solveig Bastesen Arkiv: A24 Arkivsaksnr.: 11/1068 EVALUERING AV PP-TJENESTEN FOR YTRE HELGELAND - NY SAMARBEIDSAVTALE. Rådmannens innstilling: Dønna kommunestyre vedtar

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: B20 Arkivsaksnr.: 11/573

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: B20 Arkivsaksnr.: 11/573 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: B20 Arkivsaksnr.: 11/573 EVALUERING AV PP-TJENESTEN FOR YTRE HELGELAND NY SAMARBEIDSAVTALE Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar

Detaljer

1 Om selskapskontroll

1 Om selskapskontroll PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Malvik kommune Vedtatt i sak 86/14 i kommunestyret 15.12.14. 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Snillfjord kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Snillfjord kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2020 Snillfjord kommune Vedtatt av kommunestyret 16.12.2016 sak 79/2016 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres

Detaljer

RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon

RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon Forslag til revidert 06.10.10 RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon Innhold Avsnitt Innledning 1-5 Krav til revisor 6-9 Bestilling 10-11 Revisjonsdialogen 12-17 Prosjektplan 18-19 Problemstilling(er)

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Berglund Arkiv: 026 B20 Arkivsaksnr.: 12/592-2 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Berglund Arkiv: 026 B20 Arkivsaksnr.: 12/592-2 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan Berglund Arkiv: 026 B20 Arkivsaksnr.: 12/592-2 Klageadgang: Nei OMORGANISERING AV PP-TJENESTEN - OVERGANG TIL VERTSKOMMUNEMODELL Rådmannens innstilling:

Detaljer

Plan for selskapskontroll Administrativt utkast Hemne kommune

Plan for selskapskontroll Administrativt utkast Hemne kommune Plan for selskapskontroll 2017-2018 Administrativt utkast Hemne kommune 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper m.m. 1

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 08/446

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 08/446 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 08/446 OPPRETTELSE AV INTERKOMMUNAL BARNEVERNTJENESTE. Rådmannens innstilling: 1. Dønna kommune vedtar å delta i interkommunal barneverntjeneste

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Selbu kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte den

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Selbu kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte den PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Selbu kommune Utkast til kontrollutvalgets møte den 22.11.16. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Kjell Theting SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

VALG AV INTERKOMMUNAL SAMARBEIDSMODELL FOR DRIFT AV KRISESENTERET.

VALG AV INTERKOMMUNAL SAMARBEIDSMODELL FOR DRIFT AV KRISESENTERET. Arkivsaksnr.: 11/268-2 Arkivnr.: 026 H43 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold VALG AV INTERKOMMUNAL SAMARBEIDSMODELL FOR DRIFT AV KRISESENTERET. Hjemmel: Kommuneloven Lov om kommunale

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015

Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015 Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015 Hvaler kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat Innhold: 1. Innledning... 2 2. Om den overordnede analysen... 3 2.1 Kravene i forskriften ( 10)... 3 2.2 Informasjonsgrunnlag

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/2246-2 Arkiv: 026 Sakbeh.: Kari Jørgensen Sakstittel: HØRING - NY MODELL FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID SAMKOMMUNEMODELLEN

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/2246-2 Arkiv: 026 Sakbeh.: Kari Jørgensen Sakstittel: HØRING - NY MODELL FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID SAMKOMMUNEMODELLEN Saksfremlegg Saksnr.: 10/2246-2 Arkiv: 026 Sakbeh.: Kari Jørgensen Sakstittel: HØRING - NY MODELL FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID SAMKOMMUNEMODELLEN Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling:

Detaljer

Ringerike kommune. Driftsformer. Kort gjennomgang av ulike driftsformer og aspekter knyttet til endring og etablering

Ringerike kommune. Driftsformer. Kort gjennomgang av ulike driftsformer og aspekter knyttet til endring og etablering Driftsformer Kort gjennomgang av ulike driftsformer og aspekter knyttet til endring og etablering Karl Erik Steinbakk 21.Mars 2013 Disposisjon 4-delt gjennomgang av listen fra komiteens formålsbeskrivelse

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsplan i perioden 2014-2015

Forvaltningsrevisjonsplan i perioden 2014-2015 Forvaltningsrevisjonsplan i perioden 2014-2015 Rygge kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat Innhold: 1. Innledning... 2 2. Om den overordnede analysen... 3 2.1 Kravene i forskriften ( 10)... 3 2.2

Detaljer

Samarbeidsavtale. for. RegionData

Samarbeidsavtale. for. RegionData Samarbeidsavtale for RegionData 1 Partene i avtalen 1. RegionData er et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Lesja, Dovre, Sel, Vågå, Lom og Skjåk. 2. Hovedkontoret skal ligge på Otta. 2 Bakgrunn

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015. Stjørdal kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015. Stjørdal kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015 Stjørdal kommune 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 2. Ressurser...4 3. Prioritering 4 4. Gjennomføring..5 5. Rapportering..5 Vedlegg 6 2 1. Innledning Stjørdal

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: HØRING FORSLAG TIL OPPHEVING AV KOMMUNELOVEN KAPITTEL 5 B.

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: HØRING FORSLAG TIL OPPHEVING AV KOMMUNELOVEN KAPITTEL 5 B. Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO HGU-15/448-2 5570/15 23.01.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 03.02.2015 Stavanger

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Skaun kommune. Administrativt utkast.

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Skaun kommune. Administrativt utkast. PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Skaun kommune Administrativt utkast. 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper m.m. 1

Detaljer

Oppfølging av kommunestyrevedtak. Forvaltningsrevisjon - Lardal kommune 2014 ::

Oppfølging av kommunestyrevedtak. Forvaltningsrevisjon - Lardal kommune 2014 :: Oppfølging av kommunestyrevedtak Forvaltningsrevisjon - Lardal kommune 2014 :: 701 009 Innhold Sammendrag... ii 1 Innledning... 1 1.1 Kontrollutvalgets bestilling...1 1.2 Bakgrunn...1 1.3 Problemstillinger

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Orkdal kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Orkdal kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Orkdal kommune Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den 17.12.14. 1 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven 77 er kontrollutvalget ansvarlig for å påse

Detaljer

Vertskommunesamarbeid med Røst kommune IKT

Vertskommunesamarbeid med Røst kommune IKT IKT-kontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 07.04.2017 27879/2017 2017/2464 060 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 27.04.2017 Bystyret 11.05.2017 Vertskommunesamarbeid med Røst kommune

Detaljer

FOLLO DISTRIKTSREVISJON

FOLLO DISTRIKTSREVISJON FOLLO DISTRIKTSREVISJON DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK - FROGN - NESODDEN - OPPEGÅRD - SKI - ÅS Org. nr. 874 644 412 Mva Til kommunestyret i Ski kommune Oppegård kommune Nesodden kommune Frogn kommune Ås kommune

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret , sak 110/16 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Tydal kommune

Vedtatt i kommunestyret , sak 110/16 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Tydal kommune Vedtatt i kommunestyret 1.12.2016, sak 110/16 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2020 Tydal kommune 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyret, sak 59/14, den

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyret, sak 59/14, den PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Selbu kommune Vedtatt i kommunestyret, sak 59/14, den 20.10.14. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PLANPERIODE 2017 2020 VADSØ KOMMUNE INNHOLD 1. FORMÅLET MED FORVALTNINGSREVISJON... 1 2. SENTRALE BESTEMMELSER OM FORVALTNINGSREVISJON... 1 3. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: G21 Arkivsaksnr: 2012/1306-1 Saksbehandler: Trine Nesheim Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Formannskapet

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Frosta kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Frosta kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015 Frosta kommune 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 2. Ressurser... 4 3. Prioritering 4 4. Gjennomføring..5 5. Rapportering..5 Vedlegg 6 2 1. Innledning Frosta kommune

Detaljer

Vertskommuneavtale om pedagogisk-psykologisk tjeneste for kommunene Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Dønna, Lurøy og Træna

Vertskommuneavtale om pedagogisk-psykologisk tjeneste for kommunene Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Dønna, Lurøy og Træna Vertskommuneavtale om pedagogisk-psykologisk tjeneste for kommunene Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Dønna, Lurøy og Træna 1. Partene i avtalen Den pedagogisk-psykologiske tjenesten for Herøy, Alstahaug, Leirfjord,

Detaljer

1 Om selskapskontroll

1 Om selskapskontroll PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Orkdal kommune Vedtatt i kommunestyret i sak 51/14 den 24.9.14. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

Salten kontrollutvalg - endrede vedtekter

Salten kontrollutvalg - endrede vedtekter Politisk sekreta Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 23.06.2010 35610/2010 2010/10738 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/85 Bystyret 16.09.2010 Salten kontrollutvalg - endrede vedtekter Saksopplysninger

Detaljer

VEDTEKTER for Setesdal IKT. Setesdal IKT er et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Bygland, Bykle, Evje og Hornnes, Iveland og Valle.

VEDTEKTER for Setesdal IKT. Setesdal IKT er et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Bygland, Bykle, Evje og Hornnes, Iveland og Valle. VEDTEKTER for Setesdal IKT gitt med hjemmel i kommuneloven 27 og vedtatt av kommunene Bygland 08.12.10, Bykle 28.10.10, Evje og Hornnes 15.10.10 og Valle 15.12.10. Iveland kommune inn som ny deltaker driftsåret

Detaljer

PROSJEKTPLAN Forvaltningsrevisjon Etterlevelse av varslingsrutiner Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS

PROSJEKTPLAN Forvaltningsrevisjon Etterlevelse av varslingsrutiner Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS Prosjektplan 2017 Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på vegne av kontrollutvalget i Elverum kommune PROSJEKTPLAN Forvaltningsrevisjon Etterlevelse av varslingsrutiner Midt-Hedmark brann- og redningsvesen

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR FOLLO DISTRIKTSREVISJON IKS

SELSKAPSAVTALE FOR FOLLO DISTRIKTSREVISJON IKS 1 SELSKAPSAVTALE FOR FOLLO DISTRIKTSREVISJON IKS 1. Navn Navnet på selskapet er Follo distriktsrevisjon IKS. 2. Deltakerne i selskapet Deltakere i selskapet er: Enebakk kommune, org.nr. 964 949 581, Prestegårdsvn.

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Onsdag 04.12.2013 Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad Rådhus, møterom Hamsun 3. etg. Eventuelt

Detaljer

Saksbehandler: Arne Hvidsten Arkiv: 064 Arkivsaksnr.: 05/ Dato: * ETABLERING AV FELLES IKT-TJENESTE FOR DRAMMEN, RØYKEN, SANDE OG SVELVIK

Saksbehandler: Arne Hvidsten Arkiv: 064 Arkivsaksnr.: 05/ Dato: * ETABLERING AV FELLES IKT-TJENESTE FOR DRAMMEN, RØYKEN, SANDE OG SVELVIK SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arne Hvidsten Arkiv: 064 Arkivsaksnr.: 05/02314-004 Dato: * ETABLERING AV FELLES IKT-TJENESTE FOR DRAMMEN, RØYKEN, SANDE OG SVELVIK INNSTILLING TIL: Formannskapet/Bystyret Administrasjonens

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR 2011 LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR KONTROLLUTVALGET FOR 2011 1. Bakgrunn Lillesand kontrollutvalg legger med dette frem en egen årsplan for

Detaljer

Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008

Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008 SALTEN KONTROLLUTVALGSSERVICE Vår dato: Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008 SAKSPROTOKOLL - KONTROLLUTVALGET I FAUSKE Saksbehandler: Lars Hansen Saksgang Kontrollutvalget i Fauske 22.09.2008 22/08 22/08

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE ÅRSPLAN FOR 2014 KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

GRIMSTAD KOMMUNE ÅRSPLAN FOR 2014 KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR 2014 GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR KONTROLLUTVALGET FOR 2014 1. Bakgrunn Grimstad kontrollutvalg legger med dette frem en egen årsplan for

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONN Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyrets møte , sak 68/14.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONN Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyrets møte , sak 68/14. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONN 2015-2016 Selbu kommune Vedtatt i kommunestyrets møte 17.11.2014, sak 68/14. 1 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven 77 er kontrollutvalget ansvarlig for å påse

Detaljer

Notat om interkommunalt samarbeid med fokus på 28 i kommuneloven (vertskommunesamarbeid)

Notat om interkommunalt samarbeid med fokus på 28 i kommuneloven (vertskommunesamarbeid) Notat om interkommunalt samarbeid med fokus på 28 i kommuneloven (vertskommunesamarbeid) Innledning: Det finnes i dag 4 hovedtyper interkommunalt samarbeid: Vertskommunesamarbeid (KL 28A K) Samarbeid etter

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Vedtatt i kommunestyreti sak 76/16 den Malvik kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Vedtatt i kommunestyreti sak 76/16 den Malvik kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Vedtatt i kommunestyreti sak 76/16 den 12.12.16. Malvik kommune 1 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Marker

Møteinnkalling Kontrollutvalget Marker Møteinnkalling Kontrollutvalget Marker Møtested: Marker kommune, Møterom 2 Tidspunkt: 28.09.2017 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Plan for selskapskontroll 2017-2018 Administrativt utkast Sør-Trøndelag fylkeskommune November 2016 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

Plan for selskapskontroll for Trysil kommune

Plan for selskapskontroll for Trysil kommune Plan for selskapskontroll for Trysil kommune 1. BAKGRUNN... 2. KRAVET TIL SELSKAPSKONTROLL... 3. FORMER FOR SELSKAPSKONTROLL... a) Obligatorisk eierskapskontroll... b) Valgfri forvaltningsrevisjon... 4.

Detaljer

Sluttrapport Framtidig politisk styringsstruktur

Sluttrapport Framtidig politisk styringsstruktur Sluttrapport Framtidig politisk styringsstruktur i Værnesregionen Innholdsfortegnelse Prosessen om framtidig politisk styringsstruktur Modellene som er vurdert Valgt modell Framtidig organisering med politisk

Detaljer

Kommunal regnskapsstandard nr. 13 Høringsutkast (HU) Engasjement i selskaper regnskapsmessige problemstillinger

Kommunal regnskapsstandard nr. 13 Høringsutkast (HU) Engasjement i selskaper regnskapsmessige problemstillinger Kommunal regnskapsstandard nr. 13 Høringsutkast (HU) Høringsutkast fastsatt av styret i Foreningen GKRS 18.09.2015 regnskapsmessige problemstillinger 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN 1. Kommuner og fylkeskommuner

Detaljer

Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN. innkalles til møte kl Sted: Modumheimen kafeteriaen

Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN. innkalles til møte kl Sted: Modumheimen kafeteriaen Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN innkalles til møte 13.12.2011 kl. 18.00 Sted: Modumheimen kafeteriaen Møteleder: Forfall: Varamedlemmer: Andre møtende: SAKSLISTE FOR

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PLANPERIODE 2017-2020 GAMVIK KOMMUNE 1. Formålet med forvaltningsrevisjon Hensikten med forvaltningsrevisjon er blant annet å bidra til en bedre og mer effektiv kommunal forvaltning.

Detaljer

Prosjektplan EIERSKAPSKONTROLL NORD- FRON KOMMUNE. Innlandet Revisjon IKS 2/3-2015 2015-204/KL

Prosjektplan EIERSKAPSKONTROLL NORD- FRON KOMMUNE. Innlandet Revisjon IKS 2/3-2015 2015-204/KL Prosjektplan EIERSKAPSKONTROLL NORD- FRON KOMMUNE Innlandet Revisjon IKS 2/3-2015 2015-204/KL 1 KONTROLLUTVALGETS BESTILLING Kontrollutvalget Nord-Fron kommune fattet i sitt møte 9.1.15 vedtak om å bestille

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Orkdal kommune. administrativt utkast.

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Orkdal kommune. administrativt utkast. PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Orkdal kommune administrativt utkast. 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper m.m.

Detaljer

Plan for selskapskontroll valgperioden

Plan for selskapskontroll valgperioden Saksframlegg Arkivnr. 216 Saksnr. 2008/1117-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kontrollutvalget Kommunestyret Saksbehandler: Eva J Bekkavik Plan for selskapskontroll valgperioden 2007-2011 VEDLEGG 1. Utkast

Detaljer

Kommunal regnskapsstandard nr. 13 Foreløpig standard (F) Engasjement i selskaper regnskapsmessige problemstillinger

Kommunal regnskapsstandard nr. 13 Foreløpig standard (F) Engasjement i selskaper regnskapsmessige problemstillinger Kommunal regnskapsstandard nr. 13 Foreløpig standard (F) Foreløpig standard fastsatt av styret i Foreningen GKRS 21.04.2016. Standarden trer i kraft fra regnskapsåret 2017. regnskapsmessige problemstillinger

Detaljer

OVERORDNET SELSKAPSKONTROLL Av kommunens deleide aksjeselskap

OVERORDNET SELSKAPSKONTROLL Av kommunens deleide aksjeselskap Selskapskontroll 2015 Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på vegne av kontrollutvalget i Kongsvinger kommune. OVERORDNET SELSKAPSKONTROLL Av kommunens deleide aksjeselskap Postadresse: Postboks 84, 2341

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 13/419

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 13/419 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 13/419 NY REVISJONSORDNING FOR DØNNA KOMMUNE. Kontrollutvalgets innstilling: 1. Dønna kommune ønsker å inngå i en ny revisjonsordning slik

Detaljer

De underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak: Forslag til nye vedtekter for Kontrollutvalgan IS anbefales.

De underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak: Forslag til nye vedtekter for Kontrollutvalgan IS anbefales. Kontrollutvalgan IS G KOMMUNE Lepi Eierkommunene for Kontrollutvalgan IS = 2Jc Ark S cele Kass3sjrs;.'rr JUL 201G 7. juli 2010 _ MELDING OM VEDTAK Fra styremøtet i Kontrollutvalgan IS den 22.03.2010. De

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Flatanger kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Flatanger kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015 Flatanger kommune 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 2. Ressurser...4 3. Prioritering 4 4. Gjennomføring..5 5. Rapportering..5 Vedlegg 6 2 1. Innledning Flatanger

Detaljer

OFFENTLIG SAKLISTE TILLEGGSLISTE KOMMUNESTYRET PLAN FOR GJENNOMFØRING AV SELSKAPSKONTROLL

OFFENTLIG SAKLISTE TILLEGGSLISTE KOMMUNESTYRET PLAN FOR GJENNOMFØRING AV SELSKAPSKONTROLL Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 15.12.2005 Tid: kl. 09.00 OFFENTLIG SAKLISTE TILLEGGSLISTE KOMMUNESTYRET Saksnr. Tittel 84/05 85/05 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PLAN FOR GJENNOMFØRING AV SELSKAPSKONTROLL

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsplan

Forvaltningsrevisjonsplan Forvaltningsrevisjonsplan 2016-2017 Hvaler kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat Innhold: 1. Innledning... 2 2. Om den overordnede analysen... 3 2.1 Kravene i forskriften ( 10)... 3 2.2 Informasjonsgrunnlag

Detaljer

BUSKERUD KOMMUNEREVISJON IKS - NY SELKAPSAVTALE

BUSKERUD KOMMUNEREVISJON IKS - NY SELKAPSAVTALE BUSKERUD KOMMUNEREVISJON IKS - NY SELKAPSAVTALE Arkivsaksnr.: 13/756 Arkiv: 216 Saksnr.: Utvalg Møtedato 144/13 Formannskapet 31.10.2013 115/13 Kommunestyret 31.10.2013 Forslag til vedtak: Ringerike kommune

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Grimstad kommune avholdt møte: Møtedato: Torsdag 12. desember 2013 Tid: Kl. 12.00 14.40 Møtested: Grimstad Rådhus, formannskapssalen

Detaljer

Tønsberg kommune. Forvaltningsrevisjon

Tønsberg kommune. Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune Forvaltningsrevisjon Forvaltning av eksisterende bygningsmasse styring og kontroll med vedlikehold og investeringer April 2009 Kontrollutvalget i Tønsberg kommune Rapport: Forvaltning

Detaljer

Plan for selskapskontroll for Stokke kommune

Plan for selskapskontroll for Stokke kommune 1 av 6 for Stokke kommune 22.10. 2008 2 av 6 Innhold 1. Bakgrunn 2. Krav til selskapskontroll 3. Omfang og avgrensning 4. Formål og kontrolltilnærming 5. Kontroll av andre selskap hvor kommunen har eierandeler

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL MODUM KOMMUNE

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL MODUM KOMMUNE MODUM KOMMUNE Kontrollutvalget PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL MODUM KOMMUNE 2016 2019 Vedtatt av kommunestyret i Modum, sak.. INNHOLDSFORTEGNELSE KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER KOMMUNALE / FYLKESKOMMUNALE SELSKAPSFORMER

Detaljer

Selskapsavtale for Renovasjon i Grenland (RiG) IKS

Selskapsavtale for Renovasjon i Grenland (RiG) IKS Vedlegg 1. Selskapsavtale for Renovasjon i Grenland (RiG) IKS 1. Selskapet Renovasjon i Grenland IKS (RiG) er et interkommunalt selskap dannet av kommunene Bamble, Porsgrunn, Siljan og Skien, med hjemmel

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.11.2008 66719/2008 2002/3870 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 08/183 Bystyret 11.12.2008 Plan for selskapskontroll 2007-2011 Saksopplysninger

Detaljer

Saksfremlegg. HØRING - MULIG NY MODELL FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID - SAMKOMMUNEMODELLEN K-kode: 020 &13 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen

Saksfremlegg. HØRING - MULIG NY MODELL FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID - SAMKOMMUNEMODELLEN K-kode: 020 &13 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen Arkivsak: 10/2692-4 Sakstittel: Saksfremlegg HØRING - MULIG NY MODELL FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID - SAMKOMMUNEMODELLEN K-kode: 020 &13 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen Innstilling: Sørum kommune

Detaljer

SELSKAPSAVTALE for - TEMARK - TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS

SELSKAPSAVTALE for - TEMARK - TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS SELSKAPSAVTALE for - TEMARK - TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS 1 Selskapet. Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS er et interkommunalt selskap opprettet med hjemmel i Lov om interkommunale selskaper

Detaljer

Ark.: Lnr.: 10552/08 Arkivsaksnr.: 08/2033-1

Ark.: Lnr.: 10552/08 Arkivsaksnr.: 08/2033-1 Ark.: Lnr.: 10552/08 Arkivsaksnr.: 08/2033-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren UTARBEIDELSE AV EIERSKAPSMELDING FOR KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL Vedlegg: Ingen SAMMENDRAG: Hovedpunkt i en eiermelding

Detaljer

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Rødøy kommune. Plan for selskapskontroll YHK

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Rødøy kommune. Plan for selskapskontroll YHK YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON Rødøy kommune Plan for selskapskontroll 2016-2019 YHK 11.11.2016 Innhold 1 Innledning... 2 2 Innholdet i selskapskontrollen... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Retningslinjer... 3 2.3

Detaljer

Stor-Elvdal kommune. Møteinnkalling

Stor-Elvdal kommune. Møteinnkalling Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalget Dato: 08.05.2014 Møtested: Storstua, Formannskapsrommet Tidspunkt: 13:00 Forfall meldes snarest på tlf. 48 88 30 36 til sekretariatet, som sørger for innkalling

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PLANPERIODE 2017 2020 SØR-VARANGER KOMMUNE INNHOLD 1. FORMÅLET MED FORVALTNINGSREVISJON... 1 2. SENTRALE BESTEMMELSER OM FORVALTNINGSREVISJON... 1 3. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

Detaljer

Ulike kommunale samarbeidsformer i samhandlingsreformen

Ulike kommunale samarbeidsformer i samhandlingsreformen FAKTANOTAT Ulike kommunale samarbeidsformer i samhandlingsreformen Samhandlingsreformen krever at kommunene i stadig større grad samarbeider om å løse helseoppgavene både med helseforetak men ikke minst

Detaljer

VEDTEKTER. for Drammensregionens interkommunale krisesenter gitt med hjemmel i kommuneloven 27 og etter vedtak fra kommunene

VEDTEKTER. for Drammensregionens interkommunale krisesenter gitt med hjemmel i kommuneloven 27 og etter vedtak fra kommunene VEDTEKTER for Drammensregionens interkommunale krisesenter gitt med hjemmel i kommuneloven 27 og etter vedtak fra kommunene Drammen, bystyrets vedtak av Hurum, kommunestyrets vedtak av Nedre Eiker, kommunestyrets

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 09/549

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 09/549 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 09/549 NYTT ØKONOMISYSTEM Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret godkjenner at Herøy deltar i skissert samarbeid mellom

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: F47 Arkivsaksnr: 2012/499-1 Saksbehandler: Kari Lindseth Øfsti Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret Revidert avtale for interkommunalt

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Skaun kommune. Vedtatt av kommunestyret , sak 78/14.

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Skaun kommune. Vedtatt av kommunestyret , sak 78/14. PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Skaun kommune Vedtatt av kommunestyret 11.12.2014, sak 78/14. 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR. IRS Miljø IKS

SELSKAPSAVTALE FOR. IRS Miljø IKS SELSKAPSAVTALE FOR IRS Miljø IKS Org.nr. 955 055 244 1 NAVN, HOVEDKONTOR, SELSKAPSFORM OG RETTSLIG GRUNNLAG Selskapets navn er IRS Miljø IKS, forkortet IRS, med kontoradresse Erikstemmen, 4400 Flekkefjord.

Detaljer

Revisjonsplan forvaltningsrevisjon for. Marker kommune

Revisjonsplan forvaltningsrevisjon for. Marker kommune Revisjonsplan forvaltningsrevisjon for Revisjonsplan Marker kommune Forvaltningsrevisjon Aremark kommune 2010 2014 2013-2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 1.1. Hjemmel for forvaltningsrevisjon 3

Detaljer

Ot.prp. nr... ( ) Om lov om endring i kommuneloven og lov om interkommunale selskaper interkommunalt samarbeid

Ot.prp. nr... ( ) Om lov om endring i kommuneloven og lov om interkommunale selskaper interkommunalt samarbeid Kommunal- og regionaldepartementet Ot.prp. nr... (2002-2003) Om lov om endring i kommuneloven og lov om interkommunale selskaper interkommunalt samarbeid Tilråding fra Kommunal- og regionaldepartementet...

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL BÅTSFJORD KOMMUNE 2012-2015

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL BÅTSFJORD KOMMUNE 2012-2015 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL BÅTSFJORD KOMMUNE 2012-2015 KONTROLLUTVALGAN IS BEHANDLET I KONTROLLUTVALGET 24. SEPTEMBER 2012 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING 3 2. EIERSKAPSKONTROLL...3 2.1 ORDINÆR EIERSKAPSKONTROLL...

Detaljer

OVERORDNET SELSKAPSKONTROLL Av kommunens deleide aksjeselskap

OVERORDNET SELSKAPSKONTROLL Av kommunens deleide aksjeselskap Selskapskontroll 2015 Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på vegne av kontrollutvalget i Eidskog kommune. OVERORDNET SELSKAPSKONTROLL Av kommunens deleide aksjeselskap Postadresse: Postboks 84, 2341 Løten

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL GENERELL EIERSTYRING LIERNE KOMMUNE

SELSKAPSKONTROLL GENERELL EIERSTYRING LIERNE KOMMUNE SELSKAPSKONTROLL GENERELL EIERSTYRING LIERNE KOMMUNE 01.02.2016 FORORD KomRev Trøndelag IKS har gjennomført denne selskapskontrollen på oppdrag fra kontrollutvalget i Lierne kommune. Prosjektet er gjennomført

Detaljer

UTKAST TIL PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Meldal kommune. Vedtatt i kommunestyret, sak xx/xx

UTKAST TIL PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Meldal kommune. Vedtatt i kommunestyret, sak xx/xx UTKAST TIL PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2016-2018 Meldal kommune Vedtatt i kommunestyret, sak xx/xx 1 1 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven 77 er kontrollutvalget ansvarlig for å påse at

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 216 Arkivsaksnr: 2016/ Saksbehandler: Frode Gundersen

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 216 Arkivsaksnr: 2016/ Saksbehandler: Frode Gundersen Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 216 Arkivsaksnr: 2016/2806-0 Saksbehandler: Frode Gundersen Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret 15.12.2016 Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020 Vedlegg

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR TØNSBERG RENSEANLEGG IKS

SELSKAPSAVTALE FOR TØNSBERG RENSEANLEGG IKS SELSKAPSAVTALE FOR TØNSBERG RENSEANLEGG IKS Gjeldende fra 29.4.2013 1/6 SELSKAPSAVTALE FOR TØNSBERG RENSEANLEGG IKS 1 Navn Selskapets navn er Tønsberg Renseanlegg IKS. 2 Selskapets deltakere Selskapets

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 213/16

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 213/16 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Frøya kommune Vedtatt i kommunestyret 15.12.2016, sak 213/16 1 Om selskapskontroll 1.1 Ansvaret for selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det gjennom selskapskontroll

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Røst rådhus kommunestyresalen. Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Røst rådhus kommunestyresalen. Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 29.08.2017 Tidspunkt: 09:00 Røst rådhus kommunestyresalen Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt så tidlig at varamedlem kan innkalles med

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Meldal kommune. Administrativt utkast

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Meldal kommune. Administrativt utkast PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2020 Meldal kommune Administrativt utkast 1 Om selskapskontroll 1.1 Ansvaret for selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det gjennom selskapskontroll føres kontroll

Detaljer

Innledning A. Fastsettelse av virkeområde. B. Styrets ansvar

Innledning A. Fastsettelse av virkeområde. B. Styrets ansvar UTKAST: Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid med selvstendige virksomheter og om institusjonenes forvaltning av bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet og aksjer.

Detaljer

V E D T E K T E R. 1 SELSKAPETS NAVN Selskapets navn er VESTFOLD KOMMUNEREVISJON

V E D T E K T E R. 1 SELSKAPETS NAVN Selskapets navn er VESTFOLD KOMMUNEREVISJON : V E D T E K T E R 1 SELSKAPETS NAVN Selskapets navn er VESTFOLD KOMMUNEREVISJON 2 SELSKAPSFORM/RETTSLIG STATUS Selskapet er et interkommunalt / fylkeskommunalt samarbeid og opprettet med hjemmel i kommunelovens

Detaljer

Pedagogisk-psykologisk tjeneste i Værnesregionen

Pedagogisk-psykologisk tjeneste i Værnesregionen Vertskommuneavtale (KL`s 28c - felles folkevalgt nemnd) om Pedagogisk-psykologisk tjeneste i Værnesregionen mellom Tydal kommune Selbu kommune Meråker kommune Frosta kommune og Stjørdal kommune (vertskommune)

Detaljer

Opphør av interkommunalt samarbeid. Ordførersamling Molde, 11.11.15

Opphør av interkommunalt samarbeid. Ordførersamling Molde, 11.11.15 Opphør av interkommunalt samarbeid Ordførersamling Molde, 11.11.15 Bakgrunn Sundvolden-erklæringen fra 2013: «Fremveksten av interkommunale selskaper og samarbeid viser at dagens oppgaver allerede er for

Detaljer