Den 3. desember 2014 holdt Komite for helse og sosial møte i Bergen rådhus Møterom 224. Møtet startet kl og ble hevet kl

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Den 3. desember 2014 holdt Komite for helse og sosial møte i Bergen rådhus Møterom 224. Møtet startet kl. 16.00 og ble hevet kl.17.52."

Transkript

1 Bystyrets kontor BERGEN KOMMUNE Protokoll Komite for helse og sosial Den 3. desember 2014 holdt Komite for helse og sosial møte i Bergen rådhus Møterom 224. Møtet startet kl og ble hevet kl Til stede under opprop: Geir Kaland (H) tle Fasteland (H) Kjersti Pettersen (H) Bjørn Trehjørningen (H) Elisabeth Leirgul (KrF) vara Odd Egil Rambøl () Rune Bakervik () Linn Katrin Pilskog () Emelin dos Santos Dias () Helen G. Wathle Kongshavn (FrP) Erlend ndreas Horn (V) Godkjente forfall til hele møtet: Høyre: Jacob Mæhle uoppsettelig arbeid Fra byrådsavdelingen: Byråd Hilde Onarheim Byråd Eiler Macody Lund Byråd Helge Stormoen (under behandling av sak ) Møteleder: Rune Bakervik () Fra bystyrets kontor: Rådgiver Ragnar Zakariassen Førstekonsulent Rigmor Grimelid Innkalling og sakskart: Det var ingen merknader til innkalling og sakskart. 1

2 Til dagsorden: Møtet startet kl med befaring Kl Befaring inkl lunsj: Bjørnsonsgaten botiltak o Om botiltakene i Bjørnsonsgaten og Lonemarka o Om booppfølgingstjenesten o Om Housing first Boligområder med stort innslag av kommunale utleieboliger (Sletten og Løvstakksiden). Komiteen får en muntlig orientering i bussen om hvilke grupper som typisk er tildelt bolig i de ulike områdene. Omsorg + boliger Orienteringer (møterom 224): 1. Presentasjon av boligmeldingen, herunder mellom annet: Om prosessen fra meldt behov for bolig til bolig er tildelt: o Spesielt om boliger til barnefamilier o Hvilke grupper er prioritert? o Hvilke grupper faller utenfor? Hvordan foregår boligforsyningen? Om den kommunale bostøtten Fra leie til eie Mange med meldt boligbehov ordner seg bolig selv. Hvilke erfaringer kan overføres til andre grupper som står i boligkø? Tanker om hvilken utvikling vi står overfor år fram i tid: går vi mot ghettoer med ulike brukergrupper/beboergrupper/befolkningsgrupper? 2. Husbanken Om boligfinansiering Om Husbankens rolle ved etablering av boliger for vanskeligstilte Følgende etater som er delaktige i boligtildeling var til stede for å svare på eventuelle spørsmål fra komiteen: Boligetaten, Etat for boligforvaltning, Etat for sosiale tjenester. Deretter var det presentasjon av SSS-rapporten v/elin Karlsen, Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap Godkjenning av protokoll fra Komite for helse og sosials møte Komite for helse og sosial behandlet saken i møtet sak : Protokollen ble godkjent Saker til gjennomsyn Komite for helse og sosial behandlet saken i møtet sak : 2

3 Dokumentene er knyttet til saken som vedlegg: - Beregningsutvalget rapport EM Orienteringsskriv - Legemiddelassistert rehabilitering - virksomhetsoverdragelse fra Bergen kommune til Helse Bergen HF - Oversendelse av sakspapirer i forbindelse med avslutning av tilsyn-midtbygda sykehjem - Oversendelse av sakspapirer i forbindelse med avslutning av tilsyn - barnevernstjenesten i Ytrebygda - oppfølging av barn i fosterhjem - Melding om vedtak: sak , , Høringsuttalelse om utkast til nytt rundskriv til Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 - Fagbyrådenes møteplikt i bystyrekomiteene - Orienteringsskriv - Svar på høring - forslag til ny akuttmedisinforskrift og forslag til endringer i forskrift om pasientjournal Skriftlige spørsmål Komite for helse og sosial behandlet saken i møtet sak : Se skriftlige spørsmål på 35. Rune Bakervik () stilte spørsmål vedr solidaransvar i forbindelse med en ansatt i Orange Helse. Byråd Hilde Onarheim besvarte spørsmålet. 36. Rune Bakervik () stilte spørsmål vedr vedr kommunalt overtakelse av regionalt statlig barnevern sine oppgaver og tiltak. Byråd Hilde Onarheim besvarte spørsmålet. 37. Oddny Irene Miljeteig (SV) stilte spørsmål vedr aktivitetstilskot for born i fattige familiar. Byråd Eiler Macody Lund besvarte spørsmålet Muntlige spørsmål Komite for helse og sosial behandlet saken i møtet sak : Se muntlige spørsmål på 34. Erlend ndreas Horn (V) stilte spørsmål vedr skjenking i bydelene. 3

4 Byråd Helge Stormoen besvarte spørsmålet. 35. Linn Katrin Pilskog () stilte spørsmål vedr. gravide under LR-behandling. Byråd Eiler Macody Lund ba om å få spørsmålet oversendt for skriftlig besvarelse Statusrapport for bosetting av flyktninger 2014 Komite for helse og sosial behandlet saken i møtet sak og avga følgende innstilling: 1. Bergen kommune tar statusrapporten til orientering og fastholder vedtaket om bosetting av 350 flyktninger hvert år i perioden Det forventes dessuten at det vil komme om lag 100 familiegjenforente. 2. I tillegg tar Bergen imot om lag 30 av de syke/skadede kvoteflyktningene fra Syria som bystyret har fattet eget vedtak om dersom statlige vedtak tilsier det. 3. I budsjettforliket på Stortinget slås det fast at Norge skal ta i mot 500 flere kvoteflyktninger utover regjeringens forslag. Bystyret ber Byrådet ta kontakt med statlige myndigheter med sikte på at Bergen kommune tar sin del av denne økningen, forutsatt at det fra statlig hold sikres nødvendig finansiering til bosetning og integreringstiltak som sikrer tilstrekkelig kapasitet og kvalitet på disse tjenestene. 4. Det legges til grunn at byrådet foreslår nødvendige budsjettmessige tilpasninger i forbindelse med: Tilleggsinnstilling til budsjett 2015/Økonomiplan Komiteens behandling: Følgende representanter tok ordet: Geir Kaland (H), Rune Bakervik (), Erlend ndreas Horn (V), Helen G. Wathle Kongshavn (FrP), Elisabeth Leirgul (KrF), tle Fasteland (H) og Odd Egil Rambøl (). Rune Bakervik () fremsatte på vegne av og V følgende tilleggsforslag: «I tillegg tar Bergen imot om lag 30 av de syke/skadede kvoteflyktningene fra Syria som bystyret har fattet eget vedtak om.» Erlend ndreas Horn (V) fremsatte på vegne av V og KrF følgende tilleggsforslag: 5. «I budsjettforliket på Stortinget slås det fast at Norge skal ta i mot 500 flere kvoteflyktninger utover regjeringens forslag. Bystyret ber Byrådet ta kontakt med statlige myndigheter med sikte på at Bergen kommune tar sin del av denne økningen, forutsatt at det fra statlig hold sikres nødvendig finansiering til bosetning og integreringstiltak som sikrer tilstrekkelig kapasitet og kvalitet på disse tjenestene.» Votering: Innstillingens pkt. 1 ble tiltrådt enstemmig. 4

5 Rune Bakerviks tilleggsforslag ble tiltrådt med 6 stemmer (+V+KrF) Erlend ndreas Horns tilleggsforslag ble tiltrådt enstemmig. Innstillingens pkt 2 ble tiltrådt enstemmig Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: 1. Bergen kommune tar statusrapporten til orientering og fastholder vedtaket om bosetting av 350 flyktninger hvert år i perioden Det forventes dessuten at det vil komme om lag 100 familiegjenforente. 2. Det legges til grunn at byrådet foreslår nødvendige budsjettmessige tilpasninger i forbindelse med: Tilleggsinnstilling til budsjett 2015/Økonomiplan Tilstandskartlegging helsebygg. Handlingsplan 2. Løypemelding. Komite for helse og sosial hadde saken til orientering i møtet sak : Saken ble tatt til orientering. Komite for finans innstiller til bystyret. Komiteens behandling: Ingen representanter tok ordet. Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: 1. Bystyret tar løypemeldingen for kartlegging helsebygg Handlingsplan 2 til orientering. 2. Investeringsrammen til gjennomføring av tiltak etter denne handlingsplanen, som er innarbeidet i forslag til budsjett 2015/økonomiplan , justeres etter at det er gjennomført forprosjekter for det enkelte bygg. Justeringene innarbeides ved fremtidig rullering av budsjett og økonomiplan Byrådets forslag til Budsjett 2015/Økonomiplan Komite for helse og sosial behandlet saken i møtet sak og avga følgende uttalelse: Komite for helse og sosial tok byrådets innstilling til orientering. Komite for finans avgir innstilling til bystyret. Komiteens behandling: Følgende representanter tok ordet: Rune Bakervik (), Geir Kaland (H) 5

6 Forslag fremsatt i Komite for helse og sosial: Rune Bakervik () fremsatte følgende alternative budsjettforslag: Nr. Tjeneste -område Verbal beskrivelse av mål Målemetode/ -indikator Tallfesting av mål for budsjettåret (2015) Tallfesting av mål innen utgangen av økonomiplanperioden (2018) Votering 1 3 Forsøksprosjekt med økt grunnbemanning ved ett sykehjem Grunnbeman ningen økes 2 3C Opprettholdelse av tjenestenivå til utviklingshemmede 3 3C Opprettholde ferietiltak til dagens grupper 4 3C Det innføres ikke en egenandel på kr for leiropphold. 5 4 Etablere MO-senter i Bergen sentrum Tjenestene opprettholde s minimum på nivå Ferietilbudet gis til grupper som har fullført ungdomssko len Ingen egenandel ved leiropphold Åpne et MOsenter i sentrum 6 4 Etablere brukerrom i Bergen sentrum Åpne brukerrom i sentrum 7 4 Utvide åpningstider ved Strax-huset Økt antall timer åpent pr uke 8 4 Utvide åpningstidene ved MOsenteret på Wergeland Økes til samme nivå som MOsenteret på Nesttun 9 4 Etablere ruspolitisk råd Opprette et råd som kan gi politikere råd om ruspolitikk Tjenestene opprettholdes minimum på nivå Ferietilbud til grupper som er berettiget jf Døgnkontinuerlig drift Åpningstiden økes med tre timer pr. dag Ferietilbud til grupper som er berettiget jf Ingen egenandeler ved leiropphold Rådet etableres Rådet er i drift 6

7 Nr. Tjeneste -område Verbal beskrivelse av mål Målemetode/ -indikator Tallfesting av mål for budsjettåret (2015) Tallfesting av mål innen utgangen av økonomiplanperioden (2018) Votering 10 3 Internett for beboerne på sykehjemmene Installere trådløs internettilgan g på byens sykehjem Tilgang til trådløst internett på alle byens sykehjem 11 2 Beholde barnevernets Informasjonsprosjekt ovenfor innvandrerorganisasjoner, imamer o.l. Prosjektet gis midler til å fortsette driften 12 2 Opprettholde V13-tiltaket Sette av midler slik at et slik tiltak kan videreføres 13 3D Øke støtten til Fontenehuset i Bergen Fortsatt drift på samme nivå som i D Øke støtten til malie Skrams Hus Fortsatt drift på samme nivå som i B Gi støtte til kvinnetiltaket urora Fortsatt drift av urora 16 4 Øke støtten til LIS-gruppen Opprettholde dagens drift Støttet av Nr. Tjenesteområde Gjelder år / periode i økonomiplan Verbal beskrivelse av tiltak / prosjekt eller budsjettpost Endringer i budsjettpost / ny budsjettpost Evt forslag til inndekning Votering 17 3C Boliger for utviklingshemmede nybygg Komiteleder Rune Bakervik () fremsatte Sosialistisk Venstreparti sitt alternative budsjettforslag: 7

8 Nr. Tjenest e- område Verbal beskrivelse av mål Målemetod e/-indikator Tallfesting av mål for budsjettåret (2015) Tallfesting av mål innen utgangen av økonomiplanperioden (2018) Votering 18 3 Eige hjem for alle psykisk utviklingshemma Kø av p.u. som står i kø Inga kø. Fremmet av: SV 19 5 Førstgangsforeldre skal få tilbod om hjemmebesøk av jordmor ndel som får tilbod om besøk 20 9 Ingen boligkøer Personar utan bustad 21 4 Nullvisjon for overdosedødsfall ndel av antall overdosedø dsfall reg ktivitetstilbud for alle eldre ndel sjukeheima r utan aktivitør 23 3 Støttekontakt for psykisk utviklingshemmede 24 3B Familier med store omsorgsbyrder skal ha en overkommelig hverdag. ndel p.u. i bufellesska p med støttekonta kt Foresatte som ikke får avlastning 90% 100% Fremmet av: SV - 0 Fremmet av: SV Halvering 0-1% Fremmet av: SV - 0% Fremmet av: SV 100% 100% Fremmet av: SV 0 0 Fremmet av: SV Budsjettmerknader fremsatt i Komite for helse og sosial Komiteleder Rune Bakervik () fremsatte Sosialistisk Venstrepartis budsjettmerknader: Merknad 1 (bolig) «Bystyret vil understreke at Bergen kommune har uakseptable boligkøer for flere ulike typer av brukere og at disse kan se ut til å ha blitt permanente. Og ber derfor om at det i den endelige behandlingen av den kommende boligmeldingen blir presentert langt mer effektive virkemidler. En mulig omstilling av Bergen tomteselskap fra et finansielt selskap til en organisasjon for sosial boligbygging må bli vurdert.» Merknad 2 (hjelp til å komme ut av fattigdom) 8

9 «Bystyret viser til at NV i ein publisert intern rapport har åtvara mot at sosialhjelpa heller fører til passivitet, marginalisering og isolasjon enn til auka aktivitet og yrkesdeltaking. uka sosialhjelp vil hjelpe fleire til å anten kommer i arbeid eller får dei faste trygdeytingane dei har krav på. Statens institutt for forbruksforsknings minimumssatsar bør leggjast til grunn for fastsetjing av sosialhjelpen i Bergen. Sosialhjelpsmottakarane skal få behalda kontantstøtta til liks med alle andre borgarar som mottek kontantstøtte.» Merknad 3 (stillingar i barnevernet) «Det kommunale barnevernet er styrket betydelig via statlig satsning de siste fire årene. Bystyret erkjenner at det kan være behov for ytterligere stillinger og ber byrådet utrede dette før neste års stats- og kommunebudsjett.» Merknad 4 (styrka grunnbemanninga i sjukeheimane og open omsorg) «Bystyret viser til sjukefråversprosjektet på Bergan sjukeheim i Kristiansund som har ført til nedgang i sjukefråværet, sparte utgifter til vikarar og overtid, betre arbeidsmiljø og auka rekruttering. Et vesentleg element i prosjektet har vore auka grunnbemanning. Bystyret ber difor om at bemanninga vert auka i utvalde einingar innanfor helse -og omsorg. I utvalde sjukeheimar bør ein ha særskilt fokus på å auke aktiviteten mellom dei eldre. Bystyret føreset at det skal vera trygg lækjardekning i alle sjukeheimar.» Merknad 5 (avbyråkratisering av omsorg) «Bystyret vil åtvare mot aukande byråkratisering av helse- og omsorgstenestene. Bestillarleverandørmodellen er ein berebjelke i byråkratiseringa og gjer det umogleg å vurdera tenester og omsorg heilskapeleg. Marknadsretting duger ikkje for kvalitet i omsorg. Det er viktig at tenestene er organiserte slik at at den einskilde tenesteytar blir gitt fleksibilitet til å gi omsorg som er tilpassa brukarane sine aktuelle behov. Bystyret ber om at dei tilsette sine organisasjonar vert tekne med i eit arbeid for å sjå korleis ein kan avbyråkratisera tenestene, inklusive å avskaffa bestillar-leverandør-modellen.» Merknad 6 (nytt 6-timarsdagsforsøk i heimetenestene) «Bergen kommune må etablera eit nytt og forsterka 6 - timarsdag -forsøksprosjekt i heimetenestene. Eit slikt forsøk må følgjast med forsking frå dag ein og gå over minimum åtte år. Forsøket vil då gje eineståande røynsler som vil koma både Bergen kommune og andre til gode. Bergen kommune må kontakta statlege styresmakter for samarbeid og om medfinansiering av forsøket inklusive forsking.» Merknad 7 (nære helsestasjonar) «Bystyret vil understreke at helsestasjonane skal vere eit lågterskel helsetilbod nær heimane til folk. Det er difor viktig at alle har tilgang til ein helsestasjon helst via gange eller ved en godt tilrettelagt kollektivtransport.» 9

10 Merknad 8 (nærkjøken i sjukeheimane) «Det må leggjast fram ein plan for opptrapping av produksjonskjøken på den einskilde institusjon (nærkjøken). Eit heilskapleg mat- og ernæringsperspektiv er viktig for eldre, svekka og hjelpetrengjande menneske.» Merknad 9 (re-institusjonalisering og segregering) «Opphopinga av tiltak og bustader på Vestlandsheimen for menneske med særskilde behov avslørte i 2010 og 2011 at reinstitusjonalisering og segregeringstenking på nytt hadde fått fotfeste i Bergen kommune. Det finst også andre uheldige døme på etablering av omsorgsghettoar i kommunen vår. Denne utviklinga må reverserast - tvert. Det må tilsetjast ein prosjektansvarleg rett under kommunaldirektøren som skal planleggja heilt konkret nedbygging av omsorgsghettoane. Dette må det lagast tidfesta planar for. Vidare må det utviklaste fag-etiske program/planar for å sikra at alt arbeid i Bergen kommune som gjeld funksjonshemma vert gjennomført i eit inkluderingsperspektiv og på ein ikkje segregerande måte.» Merknad10 (Utekontakten) Bystyret ser at det også er viktig å tilføra Utekontakten meir ressursar slik at det oppsøkjande arbeidet i bydelane kan rustast opp og slik at Due-prosjektet kan ivaretakast med nødvendig knoppskyting og utviding. Merknad 11( trygg barselomsorg Jordmor heim ) «Barselomsorga i Bergen treng ein skikkeleg framskuv. Bystyret ber byrådet innan 1. april 2015 leggja fram ei sak for bystyret om ei stegvis opptrapping av Jordmor heim -ordninga slik at heile kommunen er omfatta av ordninga innan utgangen av juni 2016.» Merknad 12 ( helsesystertenesta) «Bystyret ber om at helsesystertenesta vert styrkja også ved bruk av Bergen kommune sine eigne frie midlar. Ei god helsesysterteneste er eit effektivt og godt førebyggjande helsetiltak. Det er også et spesielt viktig tiltak for born og unge si helse.» Merknad 13 (MO-senter og fullverdig helsetilbod til alle) «Bystyret ber om at vert etablert eit MO-senter også i Bergenhus bydel. Helsetilbodet til dei rusavhengige i Bergen sentrum har ikkje vore tilfredsstillande etter at Straxhuset vart lagt ned og flytta.» Merknad 14 (aktivitør ved alle sjukeheimar) 10

11 «lle sjukeheimar i Bergen skal ha ein aktivitør som stimulere og legg til rette for aktivitet. Bystyret ber byrådet om å syte for dette.» Merknad 15 (ekstra ramme helse og sosial) «Bystyret har registrert overforbruket i 2014 på helse- og sosialfeltet og meiner byrådets at si innstilling legg opp ti ei underskotsbudsjettering, og bystyret aukar difor den generelle ramma på budsjettet på dette feltet med 30 millionar. Eldre hjelpetrengjande og psykisk utviklingshemme skal vere prioriterte i oppbudsjetteringa og minimum vere sikra eit like godt tilbod i 2015 som i 2014.» Merknad 16 (gatejuristen) «Bystyret meiner Gatejuristen i regi av Kirkens bymisjon har vist seg som eit god tilpassa og relevant tilbod til sårbare grupper og gjev difor ei årleg driftstøtte på 1 million i 2015 med sikte på forlenging i heile økonomiplanperioden.» Merknad 17 (V13) «V13 i regi av Kirkens bymisjon er eit førebyggjande tiltak retta mot unge og føremålet er å forhindre rusmisbruk. Bystyret vil halde løyvinga til prosjektet på same nivå som i 2014.» Merknad 18 (eigen pott til mindre friviljuge prosjekt) «Det er ei rad med ulike gode prosjekt organisert av friviljuge innanfor helse- og sosialfeltet. Bystyre meiner det er viktig at Bergen kommune stør opp under den friviljuge verksemda og sett difor av en eigen pott til mindre friviljuge prosjekt.» Komiteleder Rune Bakervik () fremsatte Ungdommens bystyres budsjettmerknader: Merknad 1 (fortsatt støtte til V13) «Støtten til V13 videreføres på 2014 nivå Begrunnelse UB mener det er ekstremt viktig å ha fokus på forebyggende arbeid blant ungdom. V13 er et forebyggende tiltak i regi av Kirkens Bymisjon for ungdom og deres familier i en vanskelig hverdag. Tiltakets hovedfokus er å forebygge og hindre rusmisbruk, vold og kriminalitet blant ungdom gjennom å hjelpe ungdom som er svakerestilt eller har behov for ekstra resurser. V13 gjør en stor forskjell i mange unges liv. De fleste av ungdommene som er inkludert i V13 ville uten dette tilbudet vanket i sentrum, festet eller muligens havnet i uheldige miljøer. Det forebyggende arbeidet V13 gjør i dag med å hindre at det går enda verre med de ungdommene som allerede har kommet skjevt ut er viktig arbeid og det sparer sannsynligvis store ressurser i neste runde. UB ønsker derfor at kommunen viderefører sin støtte til tiltaket, og sikrer at det kan videreføres i nåværende form.» Komiteleder på vegne av UB 11

12 Merknad 2 (Økt satsning på skolehelsetjeneste og forebyggende arbeid på ungdomsskoler) «1. lle ungdomskoler skal ha helsesøster på skolen minst 3 dager i uken. 2. lle ungdomsskoler skal ha en skolepsykolog tilknyttet skolen minst en gang i uken. 3. lle ungdomsskoler skal ha en årlig temauke med fokus på psykisk helse for elevene i 8. klasse 4. lle barne- og ungdomsskoler i Bergen skal ha miljøterapeut på skolen hver dag. Begrunnelse UB 2014 mener at psykisk helse og forebygging blant barn og ungdom må prioriteres. Dette har vært et viktig satsningsområde i UB de siste årene. Nesten 20 % av norsk ungdom rammes av psykisk problemer, noe som kan være vanskelig å oppdage. Det er ikke alltid at venner, foreldre og lærerne forstår hvordan vedkommende har det eller har kompetanse til å vurdere og håndtere psykiske problemer. Derfor er det viktig at helsearbeidere, miljøterapeuter og psykologer er tilknyttet og tilgjengelig på skolen. Tilbudene må være tilpasset unges behov, og elevene må få god informasjon om når og hvor helsetjenestene er tilgjengelig. Å oppsøke helsetjenestene må bli mindre tabubelagt. Ungdommens bystyre mener at miljøterapeuter er en velfungerende løsning som bør innføres på flere skoler enn i dag. En miljøterapeut kan hjelpe og støtte elever med alle mulige problemer angående skole og sosialt liv. En miljøterapeut kan for eksempel være en sosionom, barnevernspedagog, eller Vernepleier. De er tilstede i fellesarealene i friminuttene og i timene og er i dialog med elevene. Om elevene går gjennom noe de syntes er vanskelig eller bare vil snakke med noen, er miljøterapeutene der for å hjelpe. Det kan være alt fra vanskeligheter i hjemmet, mobbing, dårlig selvtillit eller problemer i klassemiljøet. Miljøterapeuter har god oversikt over hjelpeapparatet og kan henvise elever videre dersom det trengs oppfølging utenfor deres egen kompetanse. UB har fått positive tilbakemeldinger fra skolene hvor denne ordningen er innført. Godt miljø betyr god læring! lle skoler har mobbing, og ungdom har et behov for å snakke med noen som lytter. I tillegg til økt tilgjengelighet av fagpersoner på skolene, ønsker UB at alle ungdomsskoleelever skal få undervisning om psykisk helse tidlig på ungdomsskole. Økt kunnskap blant elevene vil også bidra til å redusere mobbing, ved å sikre bedre forståelse blant medelevene. UB vil derfor at det settes av en uke på 8. klassetrinn med psykisk helse som tema.» Komiteleder på vegne av UB Merknad 3 (uttalelse fra Ungdommens bystyre om kommunalt kurstilbud om psykisk helse blant barn og unge) «Ungdommens bystyre ønsker å fremme et forslag som vil bidra til å redusere psykiske problemer blant barn og unge i Bergen. UB mener at psykisk helse er et tema det aldri kan snakkes nok om. Vi har kommet frem til et tiltak som vi tror vil bedre den psykiske helsen til barn og unge i Bergen. Man fokuserer mye på skolehelsetjenesten i debatten om bedring av psykisk helse, og dette er bra. Men vi tror at man i tillegg må løfte blikket å også fokusere på steder hvor ungdommen oppholder seg på fritiden. Vi vil derfor forslå at det settes i gang et kurs for ledere/tillitspersoner i ulike organisasjoner hvor barn og unge oppholder seg på fritiden. Vi mener at kommunen må ta initiativ til å sette i gang denne type kurs og at de skal tilbys gratis til ledere og tillitspersoner. ktuelle organisasjoner vil være idrettslag, alle typer kulturorganisasjoner og interesser organisasjoner og ev også politiske parti. Tanken bak dette er at ledere og tillittspersoner fra forskjellige organisasjoner skal få mulighet til å delta på et gratis kurs, hvor de får konkret veiledning og opplæring i hva de skal 12

13 gjøre og hvordan de skal håndtere det dersom de opplever at unge i egen organisasjon/klubb etc har psykiske problemer. Kurset må si noe om hva en skal se etter og hvor man kan henvises videre til for profesjonell behandling. Det er viktig å få med at tillitspersonene ikke skal opplæres som terapeuter, men som et mellomledd. Kurset må ledes av fagpersoner innen området barn og unges psykiske helse.» Komiteleder på vegne av UB Komiteleder Rune Bakervik () fremsatte Rødts merknader: Merknad 1 «Det tas sikte på at Helsesenteret for papirløse overtas av Bergen kommune i løpet av Kommunens lange erfaring med forebyggende, behandlende og rehabiliterende helsearbeid vil da komme Helsesenterets virksomhet til gode. Helsesenteret sparer samfunnet for betydelige beløp bl.a. ved at sykdom oppdages før den når en alvorlig og akutt fase. Det er viktig at Helsesenterets arbeid sikres ressursmessig og styrkes ytterligere.» Merknad 2 «Støtten til V13 videreføres på 2014-nivå.» Merknad 3 «Kommunen bør øke antall årsverk i skolehelsetjenesten i samsvar med anbefalingene fra Helsedirektoratet. Behovet er tidligere beregnet til 13,5 helsesøsterårsverk, 2,7 legeårsverk og 6,7 årsverk innen ergofysioterapitjenesten.» Merknad 4 «Kommunen bør satse på psykisk helse i grunnskolen, og derfor styrke skolehelsetjenesten med flere psykologstillinger. En styrking med 5,6 årsverk antas å være nok til at alle ungdomsskolene i Bergen kan tilby psykologtjeneste én gang i uken.» Merknad 5 «Kommunen vil opprettholde dagens tilbud med ferieleir for utviklingshemmede ungdomsskoleelever. Det innføres ikke noen egenandel.» Merknad 6 «Barnevernet tilføres nødvendige ressurser for at man i alle saker skal kunne overholde lovpålagte tidsfrister.» 13

14 Merknad 7 «Sykehjemmene styrkes med aktivitørstillinger slik at alle sykehjem har et fult ut tilfredsstillende aktiviseringstilbud til sine beboere.» Merknad 8 «Hjemmetjenesten styrkes med aktivitørstillinger slik at alle sykehjem har et fult ut tilfredsstillende aktiviseringstilbud til sine beboere.» Merknad 9 «Det startes et prøveprosjekt med 6-timersdag på et av kommunens sykehjem.» Merknad 10 «Bystyret skal i løpet av 2015 få en særskilt sak om bemanningen på sykehjemmene i Bergen, med sikte på å få en fullt ut tilfredsstillende bemanningssituasjon både hva angår kapasitet og kompetanse.» Merknad 11 «I løpet av våren 2015 framlegges særskilt sak om hvordan tempoet skal kunne økes kraftig når det gjelder PU-boliger.» Merknad 12 «Bruk av private tilbydere innen hjemmesykepleie avvikles så snart det blir juridisk mulig.» Merknad 13 «Bruk av private vikartjenester innenfor pleie- og omsorgssektoren skal avvikles snarest mulig.» Merknad 14 «Bruk av private tilbydere innenfor hjemmehjelpstjenesten skal avvikles snarest mulig.» Merknad 15 «Bruk av private tilbydere innen hjemmesykepleie avvikles så snart det blir juridisk mulig.» 14

15 Merknad 16 «Bruk av private vikartjenester innenfor pleie- og omsorgssektoren skal avvikles snarest mulig.» Merknad 17 «Bruk av private tilbydere innenfor hjemmehjelpstjenesten skal avvikles snarest mulig.» Komiteleder Rune Bakervik () fremsatte Senterpartiets merknader: Merknad 1 (barnevernet) «Bystyret meiner at barnevernet må styrkjast både generelt og gjennom fleire stillingsheimlar.» Komiteleder på vegne av Senterpartiet Merknad 2 (barnevernet) «PPT må få auka løyvingar slik at dei kan styrkje sitt samarbeid med barnevernet.» Komiteleder på vegne av Senterpartiet Merknad 3 (dagsenter for demente) «Bystyret vil styrkje tilbodet til heimebuande demente og deira pårørande. Løyvingane til dagsentra for demente må aukast.» Komiteleder på vegne av Senterpartiet Merknad 4 (omsorgslønn) «Bergen og resten av Noreg står framfor ei aukande gruppe eldre som krev omsorg. Ved sidan av ei auka utbygging av sjukeheimar er det difor viktig å legge til rette for at dei som kan, og ynskjer å ta vare på sine eldre heime, blir sett i stand til dette. Dette vil også redusere presset på sjukeheimane. Bystyret vil difor styrkje ordninga med omsorgsløn.» Komiteleder på vegne av Senterpartiet Merknad 5 (helsesystrer jordmorteneste) «Bystyret meiner at ein må oppretthalde og betre dekninga av helsesystrer i alle bydelar. Særleg viktig er det å prioritere ordninga med Helsestasjon for ungdom. Bystyret vil også styrkje den kommunale jordmortenesta.» Komiteleder på vegne av Senterpartiet Merknad 6 (psykisk helse) «Bystyret vil styrkje primærhelsetenesta for psykisk sjuke. Særleg vil vi prioritere rekrutteringa av fleire støttekontaktar og treningskontaktar.» 15

16 Komiteleder på vegne av Senterpartiet Merknad 7 (sjukeheimar) «Bystyret meiner at Bergen kommune har eit etterslep på utbygging av sjukeheimar og psykiatribustader. Det må satsast på ei gradvis planlagt utbygging slik at ein hentar inn etterslepet og blir i stand til å møte auken i talet på eldre som er venta. Kommunen må sikre seg tomter til framtidig utbygging i samband med reguleringsplanar eller når slike er for sal.» Komiteleder på vegne av Senterpartiet Merknad 8 (lokalmedisinske sentra) «Bergen kommune vil følgje opp Samhandlingsreforma, og bystyret vil arbeide for å etablere lokalmedisinske sentra i bydelane. Dette kjem i tillegg til plassane som blir lokalisert ved ein ny legevakt som i hovudsak vil dekke Årstad og Bergenhus bydelar.» Komiteleder på vegne av Senterpartiet Votering: rbeiderpartiets budsjettforslag fikk 4 stemmer () Sosialistisk Venstrepartis budsjettforslag fikk 0 stemmer Rødts budsjettmerknader fikk 0 stemmer. Senterpartiets budsjettmerknader fikk 0 stemmer. Ungdommens bystyres budsjettmerknad 1 fikk 4 stemmer () Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: Generelle vedtak: 1. Forslag til årsbudsjett for 2015 vedtas i samsvar med følgende: a) Bystyret vedtar totalt netto budsjettbeløp for 2015 til tjenesteområdene slik det fremgår av budsjettdokumentasjonen og byrådets tilleggsinnstillinger og med de endringer som er foretatt i budsjettbehandlingen i bystyret. b) Bystyret vedtar inntekter og utgifter for 2015 for lånefondet og rammer i 2015 for Bergen Vann KF slik det fremgår av budsjettdokumentasjonen og byrådets tilleggsinnstillinger og med de endringene som er foretatt i budsjettbehandlingen i bystyret. c) Bystyret vedtar investeringsbudsjettet for 2015 for bykassen slik det framgår av budsjettdokumentasjonen og byrådets tilleggsinnstillinger. 2. Vedtakene om bevilgninger til investeringsformål er underlagt en forutsetning om at de nødvendige finansieringsmidler foreligger, og at ingen prosjekter igangsettes før fullfinansiering er oppnådd. 16

17 3. Bystyret vedtar de mål- og resultatkrav som fremgår av budsjettets premisser og vil også vise til det vedtatte plangrunnlaget slik det er redegjort for under de enkelte byrådsavdelinger og tjenesteområder. 4. vgifter og egenbetalinger for 2015 fastsettes i samsvar med budsjettdokumentasjonen. 5. Bystyret tilpasser for 2015 sosialhjelpssatsene i Bergen til statens veiledende satser for økonomisk stønad. 6. Driftsrammene for årene og investeringsrammene for for nye prosjekter anses som retningsgivende for det videre budsjettarbeid gjennom årlig rullering av økonomiplanen. 7. Bystyret forutsetter at det i løpet av budsjettåret blir fremlagt tertialrapporter. Skattevedtak: 8. I medhold av eigedomsskattelova 2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativ benyttes for skatteåret 2015: a) Faste eiendommer i hele kommunen etter Eigedomsskattelova 3 a). b) Den generelle skattesatsen som skal gjelde for de skattepliktige eiendommer settes til 5 promille. I medhold av Eigedomsskattelova 12 a) differensieres satsene ved at den skattesats som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer settes til 2,5 promille. Fastsettelse av takst på boligeiendom skal være i henhold til eigedomsskattelova 8 C-1. Øvrige eiendommer takseres i henhold til Eigedomsskattelova 8. For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke blir benyttet til næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på ,- kroner av takstverdi. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen vedlagte vedtekter for taksering av faste eiendommer i Bergen kommune. I medhold av eigedomsskattelova 7 a) fritas hytter som eies av lag og organisasjoner og i medhold av eigedomsskattelova 7 d) ubebygde eiendommer i LNF-området i hele kommunen. Eiendomsskatten skal i 2015 betales i tre terminer, 20. mai, 20. august og 20. november. 9. Skatt på inntekt og formue: Bystyret opprettholder tidligere vedtak om å benytte høyeste sats for den kommunale skatteøren. Lånevedtak: 10. Bystyret vedtar å oppta lån i år 2015 i samsvar med vedtatt budsjett for bykassen og kommunens lånefond. Byrådet gis fullmakt til på kommunens vegne å inngå avtaler om opptak av obligasjonslån, sertifikatlån og gjeldsbrevlån (herunder lån i Husbanken) og til 17

18 å avtale nærmere lånetidspunkt og lånevilkår og til å undertegne lånekontrakter innenfor vedtatt låneramme Kommunerapport fra SSS-nettverket Rapporteringsåret 2013 Komite for helse og sosial hadde saken til orientering i møtet sak : Saken ble tatt til orientering. Komite for finans innstiller til bystyret. Komiteens behandling: Følgende representanter tok ordet: Kjersti Pettersen (H) og Rune Bakervik () Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: Bystyret tar redegjørelse vedrørende SSSS-rapporten 2014 til orientering Høring. Forslag om å utvide adgangen til å pålegge hjelpetiltak med hjemmel i lov om barneverntjenester Komite for helse og sosial behandlet saken i møtet sak og fattet følgende vedtak: Bergen kommune avgir høringsuttalelse til «Forslag om å utvide adgangen til å pålegge hjelpetiltak med hjemmel i lov om barneverntjenester», slikt det fremkommer av saksutredningen, men slik at kulepunkt nummer 4 i saksutredningen endres til: Bergen kommune stiller seg bak notatets forslag om at meldeplikt og urinprøver skal kunne pålegges når dette er nødvendig for å sikre barnet tilfredsstillende omsorg og hindre at en situasjon som beskrevet i barnevernloven 4-12 skal oppstå. Oppfølgingstiltak av voksne med rusproblemer må løses i samarbeid med behandlings- og tjenesteapparat for voksne med rusproblemer, men kontrolltiltak som meldeplikt og urinprøver bør være en del av barnevernstjenestens kontrollapparat. Komiteens behandling: Følgende representanter tok ordet: tle Fasteland (H), Erlend ndreas Horn (V), Elisabeth Leirgul (KrF) og Linn Katrin Pilskog (). Erlend ndreas Horn (V) fremsatte på vegne av V og KrF følgende alternative forslag: «Kulepunkt nummer 4 i saksutredningen endres til: Bergen kommune stiller seg bak notatets forslag om at meldeplikt og urinprøver skal kunne pålegges når dette er nødvendig for å sikre barnet tilfredsstillende omsorg og hindre at en situasjon som beskrevet i barnevernloven 4-12 skal oppstå. Oppfølgingstiltak av voksne med rusproblemer må løses i samarbeid med behandlings- og tjenesteapparat for voksne med 18

19 rusproblemer, men kontrolltiltak som meldeplikt og urinprøver bør være en del av barnevernstjenestens kontrollapparat.» Votering: Erlend ndreas Horns alternative forslag ble vedtatt enstemmig. Innstillingen med nytt kulepunkt 4 ble vedtatt enstemmig. Byrådet innstiller til Komite for helse og sosial til å fatte følgende vedtak: Bergen kommune avgir høringsuttalelse til «Forslag om å utvide adgangen til å pålegge hjelpetiltak med hjemmel i lov om barneverntjenester», slikt det fremkommer av saksutredningen Eventuelt Komite for helse og sosial behandlet saken i møtet sak : Rune Bakervik () fremsatte på vegne av og V forslag om høring vedr. skjenkereglement. Komiteens behandling: Følgende representanter tok ordet: Rune Bakervik (), Geir Kaland (H) og Erlend ndreas Horn (V). Rune Bakerviks forslag fikk tilslutning fra de andre partiene. Rune Bakervik leder Ragnar Zakariassen rådgiver 19

Tabell for enkeltstående målforslag til driftsbudsjett/økonomiplanens driftsdel. Målemetode/- indikator. Andel sykehjem uten aktivitør

Tabell for enkeltstående målforslag til driftsbudsjett/økonomiplanens driftsdel. Målemetode/- indikator. Andel sykehjem uten aktivitør Byrådets forslag til Budsjett 2016/Økonomiplan 2016-2019 Komite for helse og sosial behandlet saken i møtet 021215 sak 117-15 og avga følgende uttalelse: Komite for helse og sosial tok byrådets innstilling

Detaljer

88-11 Byrådets forslag til Budsjett 2012/Økonomiplan 2012-2015

88-11 Byrådets forslag til Budsjett 2012/Økonomiplan 2012-2015 88-11 Byrådets forslag til Budsjett 2012/Økonomiplan 2012-2015 Komite for oppvekst hadde saken til behandling i møtet 081211 sak 88-11 og ga følgende anbefaling til Komite for finans: Komite for finans

Detaljer

Byrådets forslag til Budsjett 2013/Økonomiplan 2013-2016

Byrådets forslag til Budsjett 2013/Økonomiplan 2013-2016 Byrådets forslag til Budsjett 2013/Økonomiplan 2013-2016 Komite for miljø og byutvikling behandlet saken i møtet 061212 sak 323-12 og avga følgende anbefaling: Komite for miljø og byutvikling tok saken

Detaljer

Den 26. august 2015 holdt Komite for helse og sosial møte i Bergen rådhus, 14. etg. fra kl til kl

Den 26. august 2015 holdt Komite for helse og sosial møte i Bergen rådhus, 14. etg. fra kl til kl BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for helse og sosial Den 26. august 2015 holdt Komite for helse og sosial møte i Bergen rådhus, 14. etg. fra kl. 16.00 til kl. 17.22. Til stede: Geir Kaland

Detaljer

Den 1. oktober 2014 holdt Komite for helse og sosial møte i Bergen rådhus Møterom 224. Møtet startet kl. 16.00 og ble hevet kl.19.46.

Den 1. oktober 2014 holdt Komite for helse og sosial møte i Bergen rådhus Møterom 224. Møtet startet kl. 16.00 og ble hevet kl.19.46. BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for helse og sosial Den 1. oktober 2014 holdt Komite for helse og sosial møte i Bergen rådhus Møterom 224. Møtet startet kl. 16.00 og ble hevet kl.19.46.

Detaljer

Byrådets forslag til Budsjett 2012/Økonomiplan 2012-2015. Uttalelse til Komite for oppvekst:

Byrådets forslag til Budsjett 2012/Økonomiplan 2012-2015. Uttalelse til Komite for oppvekst: Byrådets forslag til Budsjett 2012/Økonomiplan 2012-2015 Uttalelse til Komite for oppvekst: Gutters motivasjon I budsjettforslaget s 91, del 2, omtales virkemidlet "øke gutters motivasjon" med henvisning

Detaljer

Den 8. desember 2011 holdt Komite for oppvekst møte i Bergen rådhus Møterom 225.

Den 8. desember 2011 holdt Komite for oppvekst møte i Bergen rådhus Møterom 225. BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for oppvekst Den 8. desember 2011 holdt Komite for oppvekst møte i Bergen rådhus Møterom 225. Til stede under opprop: Peter Christian Frølich (H) Sentoorvasan

Detaljer

Merknad 3 Bystyret mener det er behov for mer flerkulturell kompetanse i barnevernet for å øke forståelsen av mulige kulturkonflikter.

Merknad 3 Bystyret mener det er behov for mer flerkulturell kompetanse i barnevernet for å øke forståelsen av mulige kulturkonflikter. Statusrapport for barnevernet i Bergen 2012 Bergen bystyre behandlet saken i møtet 271113 sak 257-13 og fattet følgende vedtak: 1. Bystyret tar statusrapport for barnevernet i Bergen 2012 til orientering.

Detaljer

Den 15. april 2015 holdt Komite for helse og sosial møte i Bergen rådhus Møterom 224 fra kl. 16.00 til kl. 17.41.

Den 15. april 2015 holdt Komite for helse og sosial møte i Bergen rådhus Møterom 224 fra kl. 16.00 til kl. 17.41. BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for helse og sosial Den 15. april 2015 holdt Komite for helse og sosial møte i Bergen rådhus Møterom 224 fra kl. 16.00 til kl. 17.41. Til stede under opprop:

Detaljer

Budsjettforslaget fra H, SP, V og KrF ble delt ut i møtet (arkivref. 2013/7966-28)

Budsjettforslaget fra H, SP, V og KrF ble delt ut i møtet (arkivref. 2013/7966-28) Saksprotokoll i Kommunestyret - 08.05.2014 Behandling: Budsjettforslaget fra H, SP, V og KrF ble delt ut i møtet (arkivref. 2013/7966-28) Lena Karlsen (H) presenterte budsjettforslag på vegne av H, SP,

Detaljer

Den 01.04.14 holdt Komite for fullmakter og politisk styringssystem møte i 14. etg, Bergen rådhus, kl 10.00 10.56.

Den 01.04.14 holdt Komite for fullmakter og politisk styringssystem møte i 14. etg, Bergen rådhus, kl 10.00 10.56. BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for fullmakter og politisk styringssystem Den 01.04.14 holdt Komite for fullmakter og politisk styringssystem møte i 14. etg, Bergen rådhus, kl 10.00 10.56.

Detaljer

Boligmeldingen 2014-2020

Boligmeldingen 2014-2020 Boligmeldingen 2014-2020 Bergen bystyre behandlet saken i møtet 260115 sak 9-15 og fattet følgende vedtak: Bystyret vedtar Boligmeldingen 2014 2020 slik den foreligger, med unntak av kapittel 11, i påvente

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Saksbehandler: Børge Jacobsen Arkiv: /16 FORMANNSKAPET /16 KOMMUNESTYRET

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Saksbehandler: Børge Jacobsen Arkiv: /16 FORMANNSKAPET /16 KOMMUNESTYRET Side 1 av 7 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 16/728-5 UTSKRIVING AV EIENDOMSSKATT FOR 2016 Saksbehandler: Børge Jacobsen Arkiv: 232 Saksnr.: Utvalg Møtedato 53/16 FORMANNSKAPET 02.12.2015 31/16 KOMMUNESTYRET

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/891 Tittel: ALSTAHAUG KOMMUNES DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDSJETT 2015. ØKONOMIPLAN 2015-08.

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/891 Tittel: ALSTAHAUG KOMMUNES DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDSJETT 2015. ØKONOMIPLAN 2015-08. Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 17.12.2014 Sak: 64/14 Resultat: Arkivsak: 14/891 Tittel: ALSTAHAUG KOMMUNES DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDSJETT 2015. ØKONOMIPLAN 2015-08. Kommunestyret den 17.12.2014:

Detaljer

Ungdommens bystyre behandlet saken i møtet 211113 sak 52-13 og avga følgende uttalelse: Uttalelser til Komite for oppvekst

Ungdommens bystyre behandlet saken i møtet 211113 sak 52-13 og avga følgende uttalelse: Uttalelser til Komite for oppvekst Byrådets forslag til Budsjett 2014/Økonomiplan 2014-2017 Ungdommens bystyre behandlet saken i møtet 211113 sak 52-13 og avga følgende uttalelse: Uttalelser til Komite for oppvekst Utstyr til kroppsøving

Detaljer

ORIENTERINGER: Prosjektet Aktive eldre v/enhetsleder Line Kirksæther, aktivitør Guri Berg Rørvik og sykepleier Torill Rise.

ORIENTERINGER: Prosjektet Aktive eldre v/enhetsleder Line Kirksæther, aktivitør Guri Berg Rørvik og sykepleier Torill Rise. ORIENTERINGER: Prosjektet Aktive eldre v/enhetsleder Line Kirksæther, aktivitør Guri Berg Rørvik og sykepleier Torill Rise. Sak 5/14 MELDINGER - RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE 21.11.2014 Meldingene ble referert

Detaljer

Innstilling i Formannskapet - 30.11.2009:

Innstilling i Formannskapet - 30.11.2009: Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 30.11.2009 Sak: 102/09 SAK NR. 102/09. BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2010 2013 Innstilling i Formannskapet - 30.11.2009: 1. Inderøy kommunes budsjett for år 2010

Detaljer

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT MASFJORDEN KOMMUNE Sosialtenesta Nav Masfjorden Postboks 14, 5987 Hosteland Tlf 815 81 000/47452171 Unnateke for offentleg innsyn Jf. Offlentleglova 13 SØKNAD OM STØTTEKONTAKT Eg vil ha søknaden handsama

Detaljer

Den 17. august 2010 holdt Forretningsutvalget møte i Bergen rådhus, Teatersalen.

Den 17. august 2010 holdt Forretningsutvalget møte i Bergen rådhus, Teatersalen. Saksnr.: 0221-200716943-231 BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Forretningsutvalget Den 17. august 2010 holdt Forretningsutvalget møte i Bergen rådhus, Teatersalen. Til stede under opprop: Trude

Detaljer

Lunner kommune Saksprotokoll Utvalgssaksnummer Kommunestyret PS 145/14 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Maria Rosenberg, 11.12.

Lunner kommune Saksprotokoll Utvalgssaksnummer Kommunestyret PS 145/14 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Maria Rosenberg, 11.12. 14/1520-19 20836/14 ØPS//MARO 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 Vedtak: 1. Handlingsprogram 2015-2018 vedtas iht. vedlagte dokument med endringer som følger av punktene nedenfor

Detaljer

Plan for psykisk helsearbeid i Bergen kommune

Plan for psykisk helsearbeid i Bergen kommune Plan for psykisk helsearbeid i Bergen kommune 2011-2015 Komite for helse og sosial behandlet saken i møtet 090311 sak 23-11 og avga følgende innstilling: 1. Bystyret vedtar "Plan for psykisk helsearbeid

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Saksbehandler Jon Gj. Pedersen Handlingsprogram og økonomiplan 2014-2017 - budsjettrammer 2014

Saksbehandler Jon Gj. Pedersen Handlingsprogram og økonomiplan 2014-2017 - budsjettrammer 2014 FLESBERG KOMMUNE Lampeland 14.11.2013 Arkiv 145 Saksmappe 2013/573 Avd Rådmann Saksbehandler Jon Gj. Pedersen Handlingsprogram og økonomiplan 2014-2017 - budsjettrammer 2014 MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato

Detaljer

Plan for psykisk helse Gode liv i et inkluderende samfunn

Plan for psykisk helse Gode liv i et inkluderende samfunn Plan for psykisk helse 2016-2020 Gode liv i et inkluderende samfunn Komite for helse og sosial behandlet saken i møtet 051016 sak 97-16 og avga følgende innstilling: 1. Bystyret vedtar Plan for psykisk

Detaljer

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010.

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Vedtak: Fremlagt Handlingsprogram/økonomiplan 2011 2014 og Årsbudsjett 2011 vedtas med følgende presiseringer: 1. Handlingsprogram 20112014

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 20.11.2012 Tid: 12.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT/REVIDERT ÅRSBUDSJETT 2010. 1. Drammen kommunes rapport pr. 1. tertial 2010 tas til etterretning.

DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT/REVIDERT ÅRSBUDSJETT 2010. 1. Drammen kommunes rapport pr. 1. tertial 2010 tas til etterretning. DRAMMEN KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK / Bystyret Saksnr: 57/10 Saksbeh. Roar Paulsen Arkivsaksnr. 09/11413-36 Org.enhet Plan og økonomi Møtedato 15.06.2010 Utvalg Bystyret DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT/REVIDERT

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1142-22 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015-2018/ ÅRSBUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1142-22 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015-2018/ ÅRSBUDSJETT 2015 2015 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.11.2014 Sak: 164/14 Resultat: FS tilråding tilrådd Arkivsak: 14/114222 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015 2018/ ÅRSBUDSJETT 2015 Behandling:

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT 2015

VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT 2015 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN 2015 2018 OG ÅRSBUDSJETT 2015 Innkomne merknader: 1. Kaisa Svergja, 20.11.2014 2. Tynset pensjonistforening 28.11.2014 3. Kommunalt råd for likestilling for funksjonshemmede

Detaljer

PROTOKOLL. Randaberg kommune. Utvalg: Eldrerådet Møtedato: 29.11.2010 Møtested: Møterom Rygg

PROTOKOLL. Randaberg kommune. Utvalg: Eldrerådet Møtedato: 29.11.2010 Møtested: Møterom Rygg Randaberg kommune PROTOKOLL Utvalg: Eldrerådet Møtedato: 29.11.2010 Møtested: Møterom Rygg Medlemmer: Børge Solvik, Utvalgsleder Jostein Nybø Asta Karin Todnem Olga Nybø Forfall: John Maaland Varamedlemmer:

Detaljer

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma. Varamedlemmar møter berre etter nærare innkalling.

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma. Varamedlemmar møter berre etter nærare innkalling. Tokke kommune Møteinnkalling Til medlemene i Rådet for eldre og funksjonshemma Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma Møtestad: Møterom teknisk, Tokke

Detaljer

Behandling av Bergen kommunes budsjett for 2016 / økonomiplan 2016-2019 i bystyrekomiteene: fordeling av tjenesteområder

Behandling av Bergen kommunes budsjett for 2016 / økonomiplan 2016-2019 i bystyrekomiteene: fordeling av tjenesteområder /15 Behandling av Bergen kommunes budsjett for 2016 / økonomiplan 2016-2019 i bystyrekomiteene: fordeling av tjenesteområder FRWE ESARK-1212-201516130-37 Hva saken gjelder: I denne saken fremmer bystyredirektøren

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

Arve Sigmundstad (AP) fremmet budsjettforslag på vegne av AP og SV:

Arve Sigmundstad (AP) fremmet budsjettforslag på vegne av AP og SV: Saksprotokoll i Kommunestyret - 15.12.2016 Behandling: Geir Helge Sandsmark (V) og Dagfinn Stærk (KrF) opplyste at budsjettforslagene som var fremmet for deres partier i formannskapet ikke ville bli fremmet

Detaljer

Den 12. februar 2015 kl. 09.00 holdt byrådet møte i byrådsleders møterom. Jana Midelfart Hoff (H)

Den 12. februar 2015 kl. 09.00 holdt byrådet møte i byrådsleders møterom. Jana Midelfart Hoff (H) BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling Protokoll Byrådet - saker avgjort av byrådet Den 12. februar 2015 kl. 09.00 holdt byrådet møte i byrådsleders møterom. Til stede: Forfall: Fra administrasjonen: Møteleder:

Detaljer

«Bystyret ber byrådet om årlige rapporteringer om fremdriften i områdearbeidet.»

«Bystyret ber byrådet om årlige rapporteringer om fremdriften i områdearbeidet.» Områdesatsing i Bergen kommune Bergen bystyre behandlet saken i møtet 261112 sak 287-12 og fattet følgende vedtak: 1. Bergen Bystyre tar saken om «Områdesatsing» i Bergen kommune til orientering. 2. Bystyret

Detaljer

Den 15. mars 2011 holdt UBs komite for oppvekst og skole møte i Bergen rådhus, møterom 227a, 2. etg..

Den 15. mars 2011 holdt UBs komite for oppvekst og skole møte i Bergen rådhus, møterom 227a, 2. etg.. BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll UBs komite for oppvekst og skole Den 15. mars 2011 holdt UBs komite for oppvekst og skole møte i Bergen rådhus, møterom 227a, 2. etg.. Til stede under opprop:

Detaljer

Søgne kommune. Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra 03.12.13. Rådmannens forslag til vedtak:

Søgne kommune. Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra 03.12.13. Rådmannens forslag til vedtak: Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2493-491/2014 Saksbehandler: Bente Hamre Dato: 07.01.2014 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra 03.12.13 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 1/14 Administrasjonsutvalget

Detaljer

Den 6. september 2012 holdt Komite for oppvekst møte i Bergen rådhus Møterom 225 Fra kl. 16.00 til kl. 18.30.

Den 6. september 2012 holdt Komite for oppvekst møte i Bergen rådhus Møterom 225 Fra kl. 16.00 til kl. 18.30. BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for oppvekst Den 6. september 2012 holdt Komite for oppvekst møte i Bergen rådhus Møterom 225 Fra kl. 16.00 til kl. 18.30. Til stede under opprop: Godkjente

Detaljer

106/11: Økonomiplan og handlingsprogram 2012-2015 og årsbudsjettet 2012

106/11: Økonomiplan og handlingsprogram 2012-2015 og årsbudsjettet 2012 SONGDALEN: 14/11-2011 106/11: Økonomiplan og handlingsprogram 2012-2015 og årsbudsjettet 2012 KS-106/11 VEDTAK: A.Økonomiplanen og handlingsprogrammet for 2012 2015 vedtas iht. budsjettdokumentet med følgende

Detaljer

Tertialrapport 2 tertial 2015

Tertialrapport 2 tertial 2015 Tertialrapport 2 tertial 2015 for Balestrand kommune Rådmannen TERTIALRAPPORT 2. tertial 2015, periode 8/2015 1. Innleiing Det skal leggast fram rapport om rekneskapen i høve til budsjett og den kommunale

Detaljer

BRUKARSTYRT PERSONLEG ASSISTENT

BRUKARSTYRT PERSONLEG ASSISTENT BRUKARSTYRT PERSONLEG ASSISTENT Presentasjon Politisk dag 12.11.13 ved omsorgstenesta Elisabeth Norman Leversund & Anja Korneliussen BAKGRUNN FOR ORDNINGA OG LOVHEIMEL Ideane bak ordninga kjem frå independent

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 7/2014 Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.11.2014 Tid: Fra kl.: 09:00 - til kl.: 12:00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Økonomiavdelingen. Økonomiplan 2015-2018, budsjett 2015

LINDESNES KOMMUNE Økonomiavdelingen. Økonomiplan 2015-2018, budsjett 2015 LINDESNES KOMMUNE Økonomiavdelingen SAKSMAPPE: 2014/1049 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 14091/2014 Karl Bjørnar Ballestad UTVALG: DATO: SAKSNR: Formannskapet 20.11.2014 82/14 Kommunestyret 11.12.2014

Detaljer

TENESTESTANDARD OG KVALITETSMÅL

TENESTESTANDARD OG KVALITETSMÅL TIME KOMMUNE TENESTESTANDARD OG KVALITETSMÅL RUSVERNTENESTER 1. FORMÅL Formålet med tenesta er å oppnå rusmeistring hos brukaren og fremja sjølvstende og evne til å meistra eige liv med utgangspunkt i

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 30.11.2009 Tid: 13.30

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 30.11.2009 Tid: 13.30 Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 30.11.2009 Tid: 13.30 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Jan Harald Jansen, Guttorm Nergård, Dagmar Strøm Roy-Willy Hansen,

Detaljer

Partiprogram for Osterøy Sosialistisk Venstreparti

Partiprogram for Osterøy Sosialistisk Venstreparti Partiprogram for Osterøy Sosialistisk Venstreparti 2015-2019 Ut av vikariat - inn i fast arbeid Heiltid framfor Deltid Leksefri heildagsskule Døgnope helsetilbod for Ungdom Styrkja kollektivtilbod Rett

Detaljer

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen Møteprotokoll Helse- og velferdskomiteen Møtested: Nidarvoll Helsehus, Klæbuvegen 198 Møtedato: 11.03.2009 Tid: Kl 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen:

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 10/10

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 10/10 Sak 10/10 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 10/10 Sakstittel: ENDRING I SATSER - EGENBETALING FOR HJEMMEHJELP Arkivsaknr: 10/5561 Saksbehandler: PRO//BGJES Bård Gjestvang

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

Forfall meldt frå følgjande medl.: Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Gunnbjørg Ågotnes Chris. Aksnes Birger Kaland. H Frp

Forfall meldt frå følgjande medl.: Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Gunnbjørg Ågotnes Chris. Aksnes Birger Kaland. H Frp KVAM HERAD KVAM ELDRERÅD MØTEPROTOKOLL Dato: 25.04.03 Kl.: 10.00-13.00 Stad: Jondal nye aldersheim Saknr.: 004/03-007/03 Forfall meldt frå følgjande medl.: Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Gunnbjørg

Detaljer

Austevoll kommune MØTEINNKALLING

Austevoll kommune MØTEINNKALLING Austevoll kommune MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR MENNESKE MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 03.06.2013 Kl. 15.00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg

Detaljer

KVAM HERAD - BUDSJETT 2012

KVAM HERAD - BUDSJETT 2012 KVAM HERAD - BUDSJETT 2012 Framlegg til budsjett 2012/ økonomiplan 2012-2015 frå Kvam formannskap: Kvam heradsstyre vedtek følgjande: 1. Skatt på eige og inntekt Skatt på eige og inntekt vil verta utlikna

Detaljer

Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Utvalg: Møtested: Møtedato: Oppvekstutvalget Kommunestyresalen 30.11.

Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Utvalg: Møtested: Møtedato: Oppvekstutvalget Kommunestyresalen 30.11. Side 1 av 11 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Oppvekstutvalget Kommunestyresalen 30.11.2011 Møtetidspunkt: 19 21.50. Følgende representanter

Detaljer

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000)

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000) Lunner kommune 1 av 5 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Anne Grønvold, 61 32 40 41 12.12.2013 13/1779 ssaksnummer 13/1779-23 17436/13 RÅD/PUF/ANG 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett

Detaljer

Første gangs utskrivning av kommunal eiendomsskatt i 2015 for Stor-Elvdal kommune

Første gangs utskrivning av kommunal eiendomsskatt i 2015 for Stor-Elvdal kommune Stor-Elvdal kommune Særutskrift Dato: 18.11.2014 Referanse: 2013/659-10020/2014 Arkiv: 232 Vår saksbehandler: Sigrun Hafsten Direkte tlf. 47971590 Første gangs utskrivning av kommunal eiendomsskatt i 2015

Detaljer

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet.

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Dette notatet skisserer innhald og kan brukast som eit utgangspunkt for drøftingar og innspel. Me ynskjer særleg

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 22.11.2011 15.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 22.11.2011 15.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 22.11.2011 15.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Komite for Helse og omsorg Møtestad: Herøy rådhus, formannskapssalen Dato: 16.05.2013 Tid: 12:00 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer skal vere

Detaljer

3. Stortinget fastsatte maksimalsatser for formues- og inntektsskatt skal legges til grunn for innkreving av skatt i budsjettåret 2017.

3. Stortinget fastsatte maksimalsatser for formues- og inntektsskatt skal legges til grunn for innkreving av skatt i budsjettåret 2017. PS 131/16 Årsbudsjett 2017. Økonomiplan 2017-20 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kommunestyret vedtar økonomiplan for 2017-2020. Driftsrammer og investeringsbudsjett for 2017 i økonomiplanen 2017-2020

Detaljer

2. Bystyret ber byrådet om å endre 2 i vedtektene i tråd med saksutredningen.

2. Bystyret ber byrådet om å endre 2 i vedtektene i tråd med saksutredningen. Salg av aksjer og endring av utbyttepolitikk i Bergen Kino AS Bergen bystyre behandlet saken i møtet 291110 sak 272-10 og fattet følgende vedtak: 1. Bystyret ber byrådet om å få satt i gang et arbeid med

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor

BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Saknr 43-10 Emnekode 5120 Arkivsak 200305375 Til Byrådsavdeling for byutvikling, næring og klima Ytrebygda, gnr. 119, bnr. 51, Rå, Reguleringsplan. Plannr. 17420000. 2.

Detaljer

MØTEBOK Tysnes kommune

MØTEBOK Tysnes kommune MØTEBOK Tysnes kommune Utval Møtedato KOMMUNESTYRET 16.12.08 Arkivsak : Arkivkode: 08/453 111 - Sakshandsamar: Audun Hovland/Helge Drange Handsamingar: Utval Møtedato Saksnummer FORMANNSKAPET 02.12.08

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 14/1952-32

Saksframlegg. Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 14/1952-32 Saksframlegg Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 14/1952-32 Økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 Tilrådingar: Tilråding, med 8 røyster (4 Ap, Sp, Sv, KrF, V): 1. Kommunestyret godkjenner

Detaljer

2. Kommunestyret vedtek følgjande prinsipp for drifta i Volda kommune:

2. Kommunestyret vedtek følgjande prinsipp for drifta i Volda kommune: PS 187/15 Årsbudsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019 Administrasjonen si tilråding: 1. Skatt på inntekt og formue for 2016 skal skrivast ut i samsvar med maksimalsatsane som Stortinget vedtek. 2. Kommunestyret

Detaljer

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Oppvekst, skole- og kulturutvalg Dato: 03.11.2015 kl. 12.00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01244 Arkivkode: 033 SAKSKART Side 28/15 Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær

Detaljer

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak Nord-Aurdal kommune Utvalgssak JournalID: 16/10909 Behandlet av Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 01.12.2016 049/16 OVERJO Kommunestyret 19.12.2016 OVERJO Økonomiplan 2017-2020. Årsbudsjett

Detaljer

St.meld. nr. 47 (2008 2009) Samhandlingsreforma. Rett behandling på rett sted til rett tid

St.meld. nr. 47 (2008 2009) Samhandlingsreforma. Rett behandling på rett sted til rett tid St.meld. nr. 47 (2008 2009) Samhandlingsreforma Rett behandling på rett sted til rett tid Lagt fram i statsråd 19. juni 2009 Fyresdal kommune, 26. november 2009 Ketil O. Kiland Tidlegare helseminister

Detaljer

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 Behandling: Framsatte forslag på etterfølgende sider NOTODDEN

Detaljer

Styresak. Bakgrunn. Kommentarar. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 31.05.2007

Styresak. Bakgrunn. Kommentarar. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 31.05.2007 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 31.05.2007 Sakhandsamar: Kristine Enger Saka gjeld: Behandlingstilbodet til pasientar i legemiddelassistert rehabilitering i Rogaland Arkivsak

Detaljer

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale.

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale. MØTEINNKALLING Utval Komite for helse, omsorg, miljø Møtedato 04.12.2012 Møtestad Kommunestyresalen, Rådhuset Møtetid 10:00 - Orienteringar: Barnevern Samhandlingsavdelinga Forfall skal meldast til telefon

Detaljer

Videreføring og utskriving av kommunal eiendomsskatt i 2016 for Stor-Elvdal kommune

Videreføring og utskriving av kommunal eiendomsskatt i 2016 for Stor-Elvdal kommune Stor-Elvdal kommune Særutskrift Dato: 20.11.2015 Referanse: 2015/1096-10672/2015 Arkiv: 232 Vår saksbehandler: Ann Helen Rustad Direkte tlf. 95821047 Videreføring og utskriving av kommunal eiendomsskatt

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 11/1033-30 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN FOR PERIODEN 2012-2015/ÅRSBUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 11/1033-30 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN FOR PERIODEN 2012-2015/ÅRSBUDSJETT 2015 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 29.11.2011 Sak: 190/11 Resultat: Enstemmig tilrådd Arkivsak: 11/103330 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN FOR PERIODEN 2012 2015/ÅRSBUDSJETT 2015 Behandling:

Detaljer

Sakspapirer. Sakliste. Andre utvalg, styrer og råd kan på eget initiativ gi uttalelse til budsjettet.

Sakspapirer. Sakliste. Andre utvalg, styrer og råd kan på eget initiativ gi uttalelse til budsjettet. Side 1 av 23 Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 26.11.2008 Sakspapirer Sakliste Utvalgsaknr. Arkivsaknr. Tittel 26/08 08/4087 BUDSJETT 2009 FOR SØRUM KOMMUNE Innstilling ved høringsrunden: Økonomi-

Detaljer

Revidert handlingsplan 2016-2019 og budsjett 2016 for Fredrikstad kommune

Revidert handlingsplan 2016-2019 og budsjett 2016 for Fredrikstad kommune Saksnr.: 2015/9674 Dokumentnr.: 11 Løpenr.: 182976/2015 Klassering: 124 Saksbehandler: Yvonne Meidell Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 19.11.2015 159/15 Bystyret 03.12.2015 120/15

Detaljer

Økonomiutvalet vert sett med 11 medlemmer. Pål Rørby møtte som nestleiar i Hovudutval for Livsløp

Økonomiutvalet vert sett med 11 medlemmer. Pål Rørby møtte som nestleiar i Hovudutval for Livsløp MØTEPROTOKOLL Økonomiutvalet Dato: 01.12.2015 kl. 8:00-09:40 Stad: Skogshorn Arkivsak: 15/01272 Tilstades: Møtande varamedlemer: Forfall: Andre: Protokollførar: Oddvar Grøthe (Sp), Kjell Erik Skølt (Ap),

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Administrasjonsutvalget Ås rådhus, Lille sal

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Administrasjonsutvalget Ås rådhus, Lille sal ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Administrasjonsutvalget Ås rådhus, Lille sal 06.12.2007 FRA SAKSNR: 7/07 FRA KL: 16.00 TIL SAKSNR: 9/07 TIL KL: 17.55 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset Torsdag 27.11.2014 kl. 13:30

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Kjetil Helgesen SP Olav Holmen AP Liv Inger Kvam Frøseth

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Kjetil Helgesen SP Olav Holmen AP Liv Inger Kvam Frøseth Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Hovedutvalg Folk Dato: 25.11.2010 Tidspunkt: 13:00-15:00 Kantina, Inderøy Samfunnshus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ragnar Nossum SP

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

PROTOKOLL. Børge Solvik, Utvalgsleder Asta Karin Todnem Olga Nybø Jostein Nybø John Maaland

PROTOKOLL. Børge Solvik, Utvalgsleder Asta Karin Todnem Olga Nybø Jostein Nybø John Maaland Randaberg kommune Utvalg: Eldrerådet Møtedato: 08.06.2009 kl. 10.00 11.40 Møtested: Grødem PROTOKOLL Til stede: Medlemmer: Børge Solvik, Utvalgsleder Asta Karin Todnem Olga Nybø Jostein Nybø John Maaland

Detaljer

Melding om vedtak -Økonomiplan 2011-2014. Årsbudsjett 2011

Melding om vedtak -Økonomiplan 2011-2014. Årsbudsjett 2011 Melding om vedtak -Økonomiplan 2011-2014. Årsbudsjett 2011 Bystyret behandlet PS 10/128 i møte 9.desember 2010 og fattet følgende vedtak: 1. Rådmannens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2011-2014

Detaljer

Revidert handlingsplan 2015-2018 og budsjett 2015

Revidert handlingsplan 2015-2018 og budsjett 2015 Saksnr.: 2014/3566 Dokumentnr.: 14 Løpenr.: 174163/2014 Klassering: 124 Saksbehandler: Yvonne Meidell Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 20.11.2014 195/14 Bystyret 04.12.2014 131/14

Detaljer

Den 16. april 2013 holdt Forretningsutvalget møte i Bergen rådhus, 14. etg.

Den 16. april 2013 holdt Forretningsutvalget møte i Bergen rådhus, 14. etg. BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Forretningsutvalget Den 16. april 2013 holdt Forretningsutvalget møte i Bergen rådhus, 14. etg. Til stede under opprop: Trude H. Drevland (H) Norvald Bjarne Visnes

Detaljer

Saksprotokoll. I medhold av eiendomsskatteloven 3 og 4 utskrives eiendomsskatt i hele kommunen.

Saksprotokoll. I medhold av eiendomsskatteloven 3 og 4 utskrives eiendomsskatt i hele kommunen. Saksprotokoll Utvalg: Økonomi- og administrasjonsutvalget Møtedato: 02.12.2009 Utvalgsak: 103/09 Arkivsak: 09/4301-19 Tittel: SAKSPROTOKOLL: BUDSJETT 2010 FOR SØRUM KOMMUNE Behandling: Følgende dokument

Detaljer

Den 12. januar 2010 holdt Komite for kultur, idrett og næring møte i Bergen rådhus, møterom 14. etg.

Den 12. januar 2010 holdt Komite for kultur, idrett og næring møte i Bergen rådhus, møterom 14. etg. BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Saksnr.: 0221-200717692-47 Protokoll Komite for kultur, idrett og næring Den 12. januar 2010 holdt Komite for kultur, idrett og næring møte i Bergen rådhus, møterom 14.

Detaljer

TA KAMPEN FOR EIT ET VARMT SAMFUNN

TA KAMPEN FOR EIT ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR EIT ET VARMT SAMFUNN TA FOR KAMPEN EIT SVEIO FOR MED ET VARMT HØGE STAVANGER MILJØMÅL, UTAN KLASSESKILJE Valgprogram OG SOSIAL 2015-2019 URETT Stavanger Sveio SV Valprogram 2015-2019 SV har

Detaljer

Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget

Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget Møtedato: Onsdag 09.06.2010, Tidspunkt: fra kl. 18:00 til kl. Møtested: Fredrikstad rådhus, møterom Formannskapssalen, 2. etg Fra til saksnr.:

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ås rådhus, Lille sal 12.11.2008

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ås rådhus, Lille sal 12.11.2008 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ås rådhus, Lille sal 12.11.2008 FRA SAKSNR: 21/08 FRA KL: 19.00 TIL SAKSNR: 27/08 TIL KL: 22.10 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

P R O T O K O L L FOR KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING

P R O T O K O L L FOR KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING Aurskog-Høland kommune P R O T O K O L L FOR KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 17.11.2014 Fra kl. 18:00 Til kl. 22:30 Fra saknr.: 34/14 Til saknr.: 39/14 Av utvalgets

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Enhet for service og forvaltning. Protokoll 7/07

Oslo kommune Bydel Nordstrand Enhet for service og forvaltning. Protokoll 7/07 Oslo kommune Bydel Nordstrand Enhet for service og forvaltning Protokoll 7/07 Møte: Rådet for funksjonshemmede Møtested: Lille møtesal, Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 10. desember 2007 kl. 17.00 Sekretariat:

Detaljer

Åste Råmundalen Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Knut Kristian Vadder Medlem SP Kjetil Fulsås Leiar AP

Åste Råmundalen Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Knut Kristian Vadder Medlem SP Kjetil Fulsås Leiar AP Tokke kommune Møteprotokoll Helse- og sosialutvalet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 05.11.2015 Møtetid: 09:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Den 06. desember 2011 holdt Forretningsutvalget møte i Bergen rådhus, 14. etg..

Den 06. desember 2011 holdt Forretningsutvalget møte i Bergen rådhus, 14. etg.. Saksnr.: 0221-201124328-13 BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Forretningsutvalget Den 06. desember 2011 holdt Forretningsutvalget møte i Bergen rådhus, 14. etg.. Til stede under opprop: Godkjente

Detaljer

P R O T O K O L L FOR KOMITE FOR HELSE OG REHABILITERING

P R O T O K O L L FOR KOMITE FOR HELSE OG REHABILITERING Aurskog-Høland kommune P R O T O K O L L FOR KOMITE FOR HELSE OG REHABILITERING Møtested: Veststua Møtedato: 17.11.2014 Fra kl. 18:00 Til kl. 20:50 Fra saknr.: 37/14 Til saknr.: 40/14 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak Inderøy kommune Arkivsak. Nr.: 2010/1504-5 Saksbehandler: Jon Arve Hollekim Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres Råd 14/10 11.11.2010 Rådet for funksjonshemmede 5/10 11.11.2010 Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Ståle Berg

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Ståle Berg Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 25.11.2010 Hovedutvalg Natur Tidspunkt: 13:00-15:20 Kantina, Inderøy Samfunnshus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Anita Axelsson

Detaljer

Konstituert rådmann Eli Eriksrud holdt en kort orientering og svarte på spørsmål.

Konstituert rådmann Eli Eriksrud holdt en kort orientering og svarte på spørsmål. Møte i Formannskapet den 08.11.2016 - Sak: 83/16 Konstituert rådmann Eli Eriksrud holdt en kort orientering og svarte på spørsmål. Rådmannens forslag til Driftsbudsjettet med skatt og gebyrer punkt 5 4.avsnitt

Detaljer

INFORMASJON HJELPEINSTANSANE

INFORMASJON HJELPEINSTANSANE INFORMASJON OM HJELPEINSTANSANE for barnehage og skule Ål kommune I dette heftet er det samla informasjon om hjelpeinstansar som samarbeider med barnehage og skule. Desember 2014 PPT FOR ÅL OG HOL Pedagogisk-psykologisk

Detaljer

Sak 5/13 SKAUN KOMMUNES BUDSJETT FOR 2014 OG ØKONOMIPLAN 2014-17 RÅDMANNENS ANBEFALING PKT 7 I BUDSJETTNOTAT 15.11.13:

Sak 5/13 SKAUN KOMMUNES BUDSJETT FOR 2014 OG ØKONOMIPLAN 2014-17 RÅDMANNENS ANBEFALING PKT 7 I BUDSJETTNOTAT 15.11.13: Side 2 Ingen kommentarer til innkallingen. Sak 5/13 Sakstittel: SKAUN KOMMUNES BUDSJETT FOR 2014 OG ØKONOMIPLAN 2014-17 RÅDMANNENS ANBEFALING PKT 7 I BUDSJETTNOTAT 15.11.13: 7.1 Økonomiplan 2014 2017 1.

Detaljer