Den 3. desember 2014 holdt Komite for helse og sosial møte i Bergen rådhus Møterom 224. Møtet startet kl og ble hevet kl

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Den 3. desember 2014 holdt Komite for helse og sosial møte i Bergen rådhus Møterom 224. Møtet startet kl. 16.00 og ble hevet kl.17.52."

Transkript

1 Bystyrets kontor BERGEN KOMMUNE Protokoll Komite for helse og sosial Den 3. desember 2014 holdt Komite for helse og sosial møte i Bergen rådhus Møterom 224. Møtet startet kl og ble hevet kl Til stede under opprop: Geir Kaland (H) tle Fasteland (H) Kjersti Pettersen (H) Bjørn Trehjørningen (H) Elisabeth Leirgul (KrF) vara Odd Egil Rambøl () Rune Bakervik () Linn Katrin Pilskog () Emelin dos Santos Dias () Helen G. Wathle Kongshavn (FrP) Erlend ndreas Horn (V) Godkjente forfall til hele møtet: Høyre: Jacob Mæhle uoppsettelig arbeid Fra byrådsavdelingen: Byråd Hilde Onarheim Byråd Eiler Macody Lund Byråd Helge Stormoen (under behandling av sak ) Møteleder: Rune Bakervik () Fra bystyrets kontor: Rådgiver Ragnar Zakariassen Førstekonsulent Rigmor Grimelid Innkalling og sakskart: Det var ingen merknader til innkalling og sakskart. 1

2 Til dagsorden: Møtet startet kl med befaring Kl Befaring inkl lunsj: Bjørnsonsgaten botiltak o Om botiltakene i Bjørnsonsgaten og Lonemarka o Om booppfølgingstjenesten o Om Housing first Boligområder med stort innslag av kommunale utleieboliger (Sletten og Løvstakksiden). Komiteen får en muntlig orientering i bussen om hvilke grupper som typisk er tildelt bolig i de ulike områdene. Omsorg + boliger Orienteringer (møterom 224): 1. Presentasjon av boligmeldingen, herunder mellom annet: Om prosessen fra meldt behov for bolig til bolig er tildelt: o Spesielt om boliger til barnefamilier o Hvilke grupper er prioritert? o Hvilke grupper faller utenfor? Hvordan foregår boligforsyningen? Om den kommunale bostøtten Fra leie til eie Mange med meldt boligbehov ordner seg bolig selv. Hvilke erfaringer kan overføres til andre grupper som står i boligkø? Tanker om hvilken utvikling vi står overfor år fram i tid: går vi mot ghettoer med ulike brukergrupper/beboergrupper/befolkningsgrupper? 2. Husbanken Om boligfinansiering Om Husbankens rolle ved etablering av boliger for vanskeligstilte Følgende etater som er delaktige i boligtildeling var til stede for å svare på eventuelle spørsmål fra komiteen: Boligetaten, Etat for boligforvaltning, Etat for sosiale tjenester. Deretter var det presentasjon av SSS-rapporten v/elin Karlsen, Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap Godkjenning av protokoll fra Komite for helse og sosials møte Komite for helse og sosial behandlet saken i møtet sak : Protokollen ble godkjent Saker til gjennomsyn Komite for helse og sosial behandlet saken i møtet sak : 2

3 Dokumentene er knyttet til saken som vedlegg: - Beregningsutvalget rapport EM Orienteringsskriv - Legemiddelassistert rehabilitering - virksomhetsoverdragelse fra Bergen kommune til Helse Bergen HF - Oversendelse av sakspapirer i forbindelse med avslutning av tilsyn-midtbygda sykehjem - Oversendelse av sakspapirer i forbindelse med avslutning av tilsyn - barnevernstjenesten i Ytrebygda - oppfølging av barn i fosterhjem - Melding om vedtak: sak , , Høringsuttalelse om utkast til nytt rundskriv til Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 - Fagbyrådenes møteplikt i bystyrekomiteene - Orienteringsskriv - Svar på høring - forslag til ny akuttmedisinforskrift og forslag til endringer i forskrift om pasientjournal Skriftlige spørsmål Komite for helse og sosial behandlet saken i møtet sak : Se skriftlige spørsmål på 35. Rune Bakervik () stilte spørsmål vedr solidaransvar i forbindelse med en ansatt i Orange Helse. Byråd Hilde Onarheim besvarte spørsmålet. 36. Rune Bakervik () stilte spørsmål vedr vedr kommunalt overtakelse av regionalt statlig barnevern sine oppgaver og tiltak. Byråd Hilde Onarheim besvarte spørsmålet. 37. Oddny Irene Miljeteig (SV) stilte spørsmål vedr aktivitetstilskot for born i fattige familiar. Byråd Eiler Macody Lund besvarte spørsmålet Muntlige spørsmål Komite for helse og sosial behandlet saken i møtet sak : Se muntlige spørsmål på 34. Erlend ndreas Horn (V) stilte spørsmål vedr skjenking i bydelene. 3

4 Byråd Helge Stormoen besvarte spørsmålet. 35. Linn Katrin Pilskog () stilte spørsmål vedr. gravide under LR-behandling. Byråd Eiler Macody Lund ba om å få spørsmålet oversendt for skriftlig besvarelse Statusrapport for bosetting av flyktninger 2014 Komite for helse og sosial behandlet saken i møtet sak og avga følgende innstilling: 1. Bergen kommune tar statusrapporten til orientering og fastholder vedtaket om bosetting av 350 flyktninger hvert år i perioden Det forventes dessuten at det vil komme om lag 100 familiegjenforente. 2. I tillegg tar Bergen imot om lag 30 av de syke/skadede kvoteflyktningene fra Syria som bystyret har fattet eget vedtak om dersom statlige vedtak tilsier det. 3. I budsjettforliket på Stortinget slås det fast at Norge skal ta i mot 500 flere kvoteflyktninger utover regjeringens forslag. Bystyret ber Byrådet ta kontakt med statlige myndigheter med sikte på at Bergen kommune tar sin del av denne økningen, forutsatt at det fra statlig hold sikres nødvendig finansiering til bosetning og integreringstiltak som sikrer tilstrekkelig kapasitet og kvalitet på disse tjenestene. 4. Det legges til grunn at byrådet foreslår nødvendige budsjettmessige tilpasninger i forbindelse med: Tilleggsinnstilling til budsjett 2015/Økonomiplan Komiteens behandling: Følgende representanter tok ordet: Geir Kaland (H), Rune Bakervik (), Erlend ndreas Horn (V), Helen G. Wathle Kongshavn (FrP), Elisabeth Leirgul (KrF), tle Fasteland (H) og Odd Egil Rambøl (). Rune Bakervik () fremsatte på vegne av og V følgende tilleggsforslag: «I tillegg tar Bergen imot om lag 30 av de syke/skadede kvoteflyktningene fra Syria som bystyret har fattet eget vedtak om.» Erlend ndreas Horn (V) fremsatte på vegne av V og KrF følgende tilleggsforslag: 5. «I budsjettforliket på Stortinget slås det fast at Norge skal ta i mot 500 flere kvoteflyktninger utover regjeringens forslag. Bystyret ber Byrådet ta kontakt med statlige myndigheter med sikte på at Bergen kommune tar sin del av denne økningen, forutsatt at det fra statlig hold sikres nødvendig finansiering til bosetning og integreringstiltak som sikrer tilstrekkelig kapasitet og kvalitet på disse tjenestene.» Votering: Innstillingens pkt. 1 ble tiltrådt enstemmig. 4

5 Rune Bakerviks tilleggsforslag ble tiltrådt med 6 stemmer (+V+KrF) Erlend ndreas Horns tilleggsforslag ble tiltrådt enstemmig. Innstillingens pkt 2 ble tiltrådt enstemmig Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: 1. Bergen kommune tar statusrapporten til orientering og fastholder vedtaket om bosetting av 350 flyktninger hvert år i perioden Det forventes dessuten at det vil komme om lag 100 familiegjenforente. 2. Det legges til grunn at byrådet foreslår nødvendige budsjettmessige tilpasninger i forbindelse med: Tilleggsinnstilling til budsjett 2015/Økonomiplan Tilstandskartlegging helsebygg. Handlingsplan 2. Løypemelding. Komite for helse og sosial hadde saken til orientering i møtet sak : Saken ble tatt til orientering. Komite for finans innstiller til bystyret. Komiteens behandling: Ingen representanter tok ordet. Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: 1. Bystyret tar løypemeldingen for kartlegging helsebygg Handlingsplan 2 til orientering. 2. Investeringsrammen til gjennomføring av tiltak etter denne handlingsplanen, som er innarbeidet i forslag til budsjett 2015/økonomiplan , justeres etter at det er gjennomført forprosjekter for det enkelte bygg. Justeringene innarbeides ved fremtidig rullering av budsjett og økonomiplan Byrådets forslag til Budsjett 2015/Økonomiplan Komite for helse og sosial behandlet saken i møtet sak og avga følgende uttalelse: Komite for helse og sosial tok byrådets innstilling til orientering. Komite for finans avgir innstilling til bystyret. Komiteens behandling: Følgende representanter tok ordet: Rune Bakervik (), Geir Kaland (H) 5

6 Forslag fremsatt i Komite for helse og sosial: Rune Bakervik () fremsatte følgende alternative budsjettforslag: Nr. Tjeneste -område Verbal beskrivelse av mål Målemetode/ -indikator Tallfesting av mål for budsjettåret (2015) Tallfesting av mål innen utgangen av økonomiplanperioden (2018) Votering 1 3 Forsøksprosjekt med økt grunnbemanning ved ett sykehjem Grunnbeman ningen økes 2 3C Opprettholdelse av tjenestenivå til utviklingshemmede 3 3C Opprettholde ferietiltak til dagens grupper 4 3C Det innføres ikke en egenandel på kr for leiropphold. 5 4 Etablere MO-senter i Bergen sentrum Tjenestene opprettholde s minimum på nivå Ferietilbudet gis til grupper som har fullført ungdomssko len Ingen egenandel ved leiropphold Åpne et MOsenter i sentrum 6 4 Etablere brukerrom i Bergen sentrum Åpne brukerrom i sentrum 7 4 Utvide åpningstider ved Strax-huset Økt antall timer åpent pr uke 8 4 Utvide åpningstidene ved MOsenteret på Wergeland Økes til samme nivå som MOsenteret på Nesttun 9 4 Etablere ruspolitisk råd Opprette et råd som kan gi politikere råd om ruspolitikk Tjenestene opprettholdes minimum på nivå Ferietilbud til grupper som er berettiget jf Døgnkontinuerlig drift Åpningstiden økes med tre timer pr. dag Ferietilbud til grupper som er berettiget jf Ingen egenandeler ved leiropphold Rådet etableres Rådet er i drift 6

7 Nr. Tjeneste -område Verbal beskrivelse av mål Målemetode/ -indikator Tallfesting av mål for budsjettåret (2015) Tallfesting av mål innen utgangen av økonomiplanperioden (2018) Votering 10 3 Internett for beboerne på sykehjemmene Installere trådløs internettilgan g på byens sykehjem Tilgang til trådløst internett på alle byens sykehjem 11 2 Beholde barnevernets Informasjonsprosjekt ovenfor innvandrerorganisasjoner, imamer o.l. Prosjektet gis midler til å fortsette driften 12 2 Opprettholde V13-tiltaket Sette av midler slik at et slik tiltak kan videreføres 13 3D Øke støtten til Fontenehuset i Bergen Fortsatt drift på samme nivå som i D Øke støtten til malie Skrams Hus Fortsatt drift på samme nivå som i B Gi støtte til kvinnetiltaket urora Fortsatt drift av urora 16 4 Øke støtten til LIS-gruppen Opprettholde dagens drift Støttet av Nr. Tjenesteområde Gjelder år / periode i økonomiplan Verbal beskrivelse av tiltak / prosjekt eller budsjettpost Endringer i budsjettpost / ny budsjettpost Evt forslag til inndekning Votering 17 3C Boliger for utviklingshemmede nybygg Komiteleder Rune Bakervik () fremsatte Sosialistisk Venstreparti sitt alternative budsjettforslag: 7

8 Nr. Tjenest e- område Verbal beskrivelse av mål Målemetod e/-indikator Tallfesting av mål for budsjettåret (2015) Tallfesting av mål innen utgangen av økonomiplanperioden (2018) Votering 18 3 Eige hjem for alle psykisk utviklingshemma Kø av p.u. som står i kø Inga kø. Fremmet av: SV 19 5 Førstgangsforeldre skal få tilbod om hjemmebesøk av jordmor ndel som får tilbod om besøk 20 9 Ingen boligkøer Personar utan bustad 21 4 Nullvisjon for overdosedødsfall ndel av antall overdosedø dsfall reg ktivitetstilbud for alle eldre ndel sjukeheima r utan aktivitør 23 3 Støttekontakt for psykisk utviklingshemmede 24 3B Familier med store omsorgsbyrder skal ha en overkommelig hverdag. ndel p.u. i bufellesska p med støttekonta kt Foresatte som ikke får avlastning 90% 100% Fremmet av: SV - 0 Fremmet av: SV Halvering 0-1% Fremmet av: SV - 0% Fremmet av: SV 100% 100% Fremmet av: SV 0 0 Fremmet av: SV Budsjettmerknader fremsatt i Komite for helse og sosial Komiteleder Rune Bakervik () fremsatte Sosialistisk Venstrepartis budsjettmerknader: Merknad 1 (bolig) «Bystyret vil understreke at Bergen kommune har uakseptable boligkøer for flere ulike typer av brukere og at disse kan se ut til å ha blitt permanente. Og ber derfor om at det i den endelige behandlingen av den kommende boligmeldingen blir presentert langt mer effektive virkemidler. En mulig omstilling av Bergen tomteselskap fra et finansielt selskap til en organisasjon for sosial boligbygging må bli vurdert.» Merknad 2 (hjelp til å komme ut av fattigdom) 8

9 «Bystyret viser til at NV i ein publisert intern rapport har åtvara mot at sosialhjelpa heller fører til passivitet, marginalisering og isolasjon enn til auka aktivitet og yrkesdeltaking. uka sosialhjelp vil hjelpe fleire til å anten kommer i arbeid eller får dei faste trygdeytingane dei har krav på. Statens institutt for forbruksforsknings minimumssatsar bør leggjast til grunn for fastsetjing av sosialhjelpen i Bergen. Sosialhjelpsmottakarane skal få behalda kontantstøtta til liks med alle andre borgarar som mottek kontantstøtte.» Merknad 3 (stillingar i barnevernet) «Det kommunale barnevernet er styrket betydelig via statlig satsning de siste fire årene. Bystyret erkjenner at det kan være behov for ytterligere stillinger og ber byrådet utrede dette før neste års stats- og kommunebudsjett.» Merknad 4 (styrka grunnbemanninga i sjukeheimane og open omsorg) «Bystyret viser til sjukefråversprosjektet på Bergan sjukeheim i Kristiansund som har ført til nedgang i sjukefråværet, sparte utgifter til vikarar og overtid, betre arbeidsmiljø og auka rekruttering. Et vesentleg element i prosjektet har vore auka grunnbemanning. Bystyret ber difor om at bemanninga vert auka i utvalde einingar innanfor helse -og omsorg. I utvalde sjukeheimar bør ein ha særskilt fokus på å auke aktiviteten mellom dei eldre. Bystyret føreset at det skal vera trygg lækjardekning i alle sjukeheimar.» Merknad 5 (avbyråkratisering av omsorg) «Bystyret vil åtvare mot aukande byråkratisering av helse- og omsorgstenestene. Bestillarleverandørmodellen er ein berebjelke i byråkratiseringa og gjer det umogleg å vurdera tenester og omsorg heilskapeleg. Marknadsretting duger ikkje for kvalitet i omsorg. Det er viktig at tenestene er organiserte slik at at den einskilde tenesteytar blir gitt fleksibilitet til å gi omsorg som er tilpassa brukarane sine aktuelle behov. Bystyret ber om at dei tilsette sine organisasjonar vert tekne med i eit arbeid for å sjå korleis ein kan avbyråkratisera tenestene, inklusive å avskaffa bestillar-leverandør-modellen.» Merknad 6 (nytt 6-timarsdagsforsøk i heimetenestene) «Bergen kommune må etablera eit nytt og forsterka 6 - timarsdag -forsøksprosjekt i heimetenestene. Eit slikt forsøk må følgjast med forsking frå dag ein og gå over minimum åtte år. Forsøket vil då gje eineståande røynsler som vil koma både Bergen kommune og andre til gode. Bergen kommune må kontakta statlege styresmakter for samarbeid og om medfinansiering av forsøket inklusive forsking.» Merknad 7 (nære helsestasjonar) «Bystyret vil understreke at helsestasjonane skal vere eit lågterskel helsetilbod nær heimane til folk. Det er difor viktig at alle har tilgang til ein helsestasjon helst via gange eller ved en godt tilrettelagt kollektivtransport.» 9

10 Merknad 8 (nærkjøken i sjukeheimane) «Det må leggjast fram ein plan for opptrapping av produksjonskjøken på den einskilde institusjon (nærkjøken). Eit heilskapleg mat- og ernæringsperspektiv er viktig for eldre, svekka og hjelpetrengjande menneske.» Merknad 9 (re-institusjonalisering og segregering) «Opphopinga av tiltak og bustader på Vestlandsheimen for menneske med særskilde behov avslørte i 2010 og 2011 at reinstitusjonalisering og segregeringstenking på nytt hadde fått fotfeste i Bergen kommune. Det finst også andre uheldige døme på etablering av omsorgsghettoar i kommunen vår. Denne utviklinga må reverserast - tvert. Det må tilsetjast ein prosjektansvarleg rett under kommunaldirektøren som skal planleggja heilt konkret nedbygging av omsorgsghettoane. Dette må det lagast tidfesta planar for. Vidare må det utviklaste fag-etiske program/planar for å sikra at alt arbeid i Bergen kommune som gjeld funksjonshemma vert gjennomført i eit inkluderingsperspektiv og på ein ikkje segregerande måte.» Merknad10 (Utekontakten) Bystyret ser at det også er viktig å tilføra Utekontakten meir ressursar slik at det oppsøkjande arbeidet i bydelane kan rustast opp og slik at Due-prosjektet kan ivaretakast med nødvendig knoppskyting og utviding. Merknad 11( trygg barselomsorg Jordmor heim ) «Barselomsorga i Bergen treng ein skikkeleg framskuv. Bystyret ber byrådet innan 1. april 2015 leggja fram ei sak for bystyret om ei stegvis opptrapping av Jordmor heim -ordninga slik at heile kommunen er omfatta av ordninga innan utgangen av juni 2016.» Merknad 12 ( helsesystertenesta) «Bystyret ber om at helsesystertenesta vert styrkja også ved bruk av Bergen kommune sine eigne frie midlar. Ei god helsesysterteneste er eit effektivt og godt førebyggjande helsetiltak. Det er også et spesielt viktig tiltak for born og unge si helse.» Merknad 13 (MO-senter og fullverdig helsetilbod til alle) «Bystyret ber om at vert etablert eit MO-senter også i Bergenhus bydel. Helsetilbodet til dei rusavhengige i Bergen sentrum har ikkje vore tilfredsstillande etter at Straxhuset vart lagt ned og flytta.» Merknad 14 (aktivitør ved alle sjukeheimar) 10

11 «lle sjukeheimar i Bergen skal ha ein aktivitør som stimulere og legg til rette for aktivitet. Bystyret ber byrådet om å syte for dette.» Merknad 15 (ekstra ramme helse og sosial) «Bystyret har registrert overforbruket i 2014 på helse- og sosialfeltet og meiner byrådets at si innstilling legg opp ti ei underskotsbudsjettering, og bystyret aukar difor den generelle ramma på budsjettet på dette feltet med 30 millionar. Eldre hjelpetrengjande og psykisk utviklingshemme skal vere prioriterte i oppbudsjetteringa og minimum vere sikra eit like godt tilbod i 2015 som i 2014.» Merknad 16 (gatejuristen) «Bystyret meiner Gatejuristen i regi av Kirkens bymisjon har vist seg som eit god tilpassa og relevant tilbod til sårbare grupper og gjev difor ei årleg driftstøtte på 1 million i 2015 med sikte på forlenging i heile økonomiplanperioden.» Merknad 17 (V13) «V13 i regi av Kirkens bymisjon er eit førebyggjande tiltak retta mot unge og føremålet er å forhindre rusmisbruk. Bystyret vil halde løyvinga til prosjektet på same nivå som i 2014.» Merknad 18 (eigen pott til mindre friviljuge prosjekt) «Det er ei rad med ulike gode prosjekt organisert av friviljuge innanfor helse- og sosialfeltet. Bystyre meiner det er viktig at Bergen kommune stør opp under den friviljuge verksemda og sett difor av en eigen pott til mindre friviljuge prosjekt.» Komiteleder Rune Bakervik () fremsatte Ungdommens bystyres budsjettmerknader: Merknad 1 (fortsatt støtte til V13) «Støtten til V13 videreføres på 2014 nivå Begrunnelse UB mener det er ekstremt viktig å ha fokus på forebyggende arbeid blant ungdom. V13 er et forebyggende tiltak i regi av Kirkens Bymisjon for ungdom og deres familier i en vanskelig hverdag. Tiltakets hovedfokus er å forebygge og hindre rusmisbruk, vold og kriminalitet blant ungdom gjennom å hjelpe ungdom som er svakerestilt eller har behov for ekstra resurser. V13 gjør en stor forskjell i mange unges liv. De fleste av ungdommene som er inkludert i V13 ville uten dette tilbudet vanket i sentrum, festet eller muligens havnet i uheldige miljøer. Det forebyggende arbeidet V13 gjør i dag med å hindre at det går enda verre med de ungdommene som allerede har kommet skjevt ut er viktig arbeid og det sparer sannsynligvis store ressurser i neste runde. UB ønsker derfor at kommunen viderefører sin støtte til tiltaket, og sikrer at det kan videreføres i nåværende form.» Komiteleder på vegne av UB 11

12 Merknad 2 (Økt satsning på skolehelsetjeneste og forebyggende arbeid på ungdomsskoler) «1. lle ungdomskoler skal ha helsesøster på skolen minst 3 dager i uken. 2. lle ungdomsskoler skal ha en skolepsykolog tilknyttet skolen minst en gang i uken. 3. lle ungdomsskoler skal ha en årlig temauke med fokus på psykisk helse for elevene i 8. klasse 4. lle barne- og ungdomsskoler i Bergen skal ha miljøterapeut på skolen hver dag. Begrunnelse UB 2014 mener at psykisk helse og forebygging blant barn og ungdom må prioriteres. Dette har vært et viktig satsningsområde i UB de siste årene. Nesten 20 % av norsk ungdom rammes av psykisk problemer, noe som kan være vanskelig å oppdage. Det er ikke alltid at venner, foreldre og lærerne forstår hvordan vedkommende har det eller har kompetanse til å vurdere og håndtere psykiske problemer. Derfor er det viktig at helsearbeidere, miljøterapeuter og psykologer er tilknyttet og tilgjengelig på skolen. Tilbudene må være tilpasset unges behov, og elevene må få god informasjon om når og hvor helsetjenestene er tilgjengelig. Å oppsøke helsetjenestene må bli mindre tabubelagt. Ungdommens bystyre mener at miljøterapeuter er en velfungerende løsning som bør innføres på flere skoler enn i dag. En miljøterapeut kan hjelpe og støtte elever med alle mulige problemer angående skole og sosialt liv. En miljøterapeut kan for eksempel være en sosionom, barnevernspedagog, eller Vernepleier. De er tilstede i fellesarealene i friminuttene og i timene og er i dialog med elevene. Om elevene går gjennom noe de syntes er vanskelig eller bare vil snakke med noen, er miljøterapeutene der for å hjelpe. Det kan være alt fra vanskeligheter i hjemmet, mobbing, dårlig selvtillit eller problemer i klassemiljøet. Miljøterapeuter har god oversikt over hjelpeapparatet og kan henvise elever videre dersom det trengs oppfølging utenfor deres egen kompetanse. UB har fått positive tilbakemeldinger fra skolene hvor denne ordningen er innført. Godt miljø betyr god læring! lle skoler har mobbing, og ungdom har et behov for å snakke med noen som lytter. I tillegg til økt tilgjengelighet av fagpersoner på skolene, ønsker UB at alle ungdomsskoleelever skal få undervisning om psykisk helse tidlig på ungdomsskole. Økt kunnskap blant elevene vil også bidra til å redusere mobbing, ved å sikre bedre forståelse blant medelevene. UB vil derfor at det settes av en uke på 8. klassetrinn med psykisk helse som tema.» Komiteleder på vegne av UB Merknad 3 (uttalelse fra Ungdommens bystyre om kommunalt kurstilbud om psykisk helse blant barn og unge) «Ungdommens bystyre ønsker å fremme et forslag som vil bidra til å redusere psykiske problemer blant barn og unge i Bergen. UB mener at psykisk helse er et tema det aldri kan snakkes nok om. Vi har kommet frem til et tiltak som vi tror vil bedre den psykiske helsen til barn og unge i Bergen. Man fokuserer mye på skolehelsetjenesten i debatten om bedring av psykisk helse, og dette er bra. Men vi tror at man i tillegg må løfte blikket å også fokusere på steder hvor ungdommen oppholder seg på fritiden. Vi vil derfor forslå at det settes i gang et kurs for ledere/tillitspersoner i ulike organisasjoner hvor barn og unge oppholder seg på fritiden. Vi mener at kommunen må ta initiativ til å sette i gang denne type kurs og at de skal tilbys gratis til ledere og tillitspersoner. ktuelle organisasjoner vil være idrettslag, alle typer kulturorganisasjoner og interesser organisasjoner og ev også politiske parti. Tanken bak dette er at ledere og tillittspersoner fra forskjellige organisasjoner skal få mulighet til å delta på et gratis kurs, hvor de får konkret veiledning og opplæring i hva de skal 12

13 gjøre og hvordan de skal håndtere det dersom de opplever at unge i egen organisasjon/klubb etc har psykiske problemer. Kurset må si noe om hva en skal se etter og hvor man kan henvises videre til for profesjonell behandling. Det er viktig å få med at tillitspersonene ikke skal opplæres som terapeuter, men som et mellomledd. Kurset må ledes av fagpersoner innen området barn og unges psykiske helse.» Komiteleder på vegne av UB Komiteleder Rune Bakervik () fremsatte Rødts merknader: Merknad 1 «Det tas sikte på at Helsesenteret for papirløse overtas av Bergen kommune i løpet av Kommunens lange erfaring med forebyggende, behandlende og rehabiliterende helsearbeid vil da komme Helsesenterets virksomhet til gode. Helsesenteret sparer samfunnet for betydelige beløp bl.a. ved at sykdom oppdages før den når en alvorlig og akutt fase. Det er viktig at Helsesenterets arbeid sikres ressursmessig og styrkes ytterligere.» Merknad 2 «Støtten til V13 videreføres på 2014-nivå.» Merknad 3 «Kommunen bør øke antall årsverk i skolehelsetjenesten i samsvar med anbefalingene fra Helsedirektoratet. Behovet er tidligere beregnet til 13,5 helsesøsterårsverk, 2,7 legeårsverk og 6,7 årsverk innen ergofysioterapitjenesten.» Merknad 4 «Kommunen bør satse på psykisk helse i grunnskolen, og derfor styrke skolehelsetjenesten med flere psykologstillinger. En styrking med 5,6 årsverk antas å være nok til at alle ungdomsskolene i Bergen kan tilby psykologtjeneste én gang i uken.» Merknad 5 «Kommunen vil opprettholde dagens tilbud med ferieleir for utviklingshemmede ungdomsskoleelever. Det innføres ikke noen egenandel.» Merknad 6 «Barnevernet tilføres nødvendige ressurser for at man i alle saker skal kunne overholde lovpålagte tidsfrister.» 13

14 Merknad 7 «Sykehjemmene styrkes med aktivitørstillinger slik at alle sykehjem har et fult ut tilfredsstillende aktiviseringstilbud til sine beboere.» Merknad 8 «Hjemmetjenesten styrkes med aktivitørstillinger slik at alle sykehjem har et fult ut tilfredsstillende aktiviseringstilbud til sine beboere.» Merknad 9 «Det startes et prøveprosjekt med 6-timersdag på et av kommunens sykehjem.» Merknad 10 «Bystyret skal i løpet av 2015 få en særskilt sak om bemanningen på sykehjemmene i Bergen, med sikte på å få en fullt ut tilfredsstillende bemanningssituasjon både hva angår kapasitet og kompetanse.» Merknad 11 «I løpet av våren 2015 framlegges særskilt sak om hvordan tempoet skal kunne økes kraftig når det gjelder PU-boliger.» Merknad 12 «Bruk av private tilbydere innen hjemmesykepleie avvikles så snart det blir juridisk mulig.» Merknad 13 «Bruk av private vikartjenester innenfor pleie- og omsorgssektoren skal avvikles snarest mulig.» Merknad 14 «Bruk av private tilbydere innenfor hjemmehjelpstjenesten skal avvikles snarest mulig.» Merknad 15 «Bruk av private tilbydere innen hjemmesykepleie avvikles så snart det blir juridisk mulig.» 14

15 Merknad 16 «Bruk av private vikartjenester innenfor pleie- og omsorgssektoren skal avvikles snarest mulig.» Merknad 17 «Bruk av private tilbydere innenfor hjemmehjelpstjenesten skal avvikles snarest mulig.» Komiteleder Rune Bakervik () fremsatte Senterpartiets merknader: Merknad 1 (barnevernet) «Bystyret meiner at barnevernet må styrkjast både generelt og gjennom fleire stillingsheimlar.» Komiteleder på vegne av Senterpartiet Merknad 2 (barnevernet) «PPT må få auka løyvingar slik at dei kan styrkje sitt samarbeid med barnevernet.» Komiteleder på vegne av Senterpartiet Merknad 3 (dagsenter for demente) «Bystyret vil styrkje tilbodet til heimebuande demente og deira pårørande. Løyvingane til dagsentra for demente må aukast.» Komiteleder på vegne av Senterpartiet Merknad 4 (omsorgslønn) «Bergen og resten av Noreg står framfor ei aukande gruppe eldre som krev omsorg. Ved sidan av ei auka utbygging av sjukeheimar er det difor viktig å legge til rette for at dei som kan, og ynskjer å ta vare på sine eldre heime, blir sett i stand til dette. Dette vil også redusere presset på sjukeheimane. Bystyret vil difor styrkje ordninga med omsorgsløn.» Komiteleder på vegne av Senterpartiet Merknad 5 (helsesystrer jordmorteneste) «Bystyret meiner at ein må oppretthalde og betre dekninga av helsesystrer i alle bydelar. Særleg viktig er det å prioritere ordninga med Helsestasjon for ungdom. Bystyret vil også styrkje den kommunale jordmortenesta.» Komiteleder på vegne av Senterpartiet Merknad 6 (psykisk helse) «Bystyret vil styrkje primærhelsetenesta for psykisk sjuke. Særleg vil vi prioritere rekrutteringa av fleire støttekontaktar og treningskontaktar.» 15

16 Komiteleder på vegne av Senterpartiet Merknad 7 (sjukeheimar) «Bystyret meiner at Bergen kommune har eit etterslep på utbygging av sjukeheimar og psykiatribustader. Det må satsast på ei gradvis planlagt utbygging slik at ein hentar inn etterslepet og blir i stand til å møte auken i talet på eldre som er venta. Kommunen må sikre seg tomter til framtidig utbygging i samband med reguleringsplanar eller når slike er for sal.» Komiteleder på vegne av Senterpartiet Merknad 8 (lokalmedisinske sentra) «Bergen kommune vil følgje opp Samhandlingsreforma, og bystyret vil arbeide for å etablere lokalmedisinske sentra i bydelane. Dette kjem i tillegg til plassane som blir lokalisert ved ein ny legevakt som i hovudsak vil dekke Årstad og Bergenhus bydelar.» Komiteleder på vegne av Senterpartiet Votering: rbeiderpartiets budsjettforslag fikk 4 stemmer () Sosialistisk Venstrepartis budsjettforslag fikk 0 stemmer Rødts budsjettmerknader fikk 0 stemmer. Senterpartiets budsjettmerknader fikk 0 stemmer. Ungdommens bystyres budsjettmerknad 1 fikk 4 stemmer () Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: Generelle vedtak: 1. Forslag til årsbudsjett for 2015 vedtas i samsvar med følgende: a) Bystyret vedtar totalt netto budsjettbeløp for 2015 til tjenesteområdene slik det fremgår av budsjettdokumentasjonen og byrådets tilleggsinnstillinger og med de endringer som er foretatt i budsjettbehandlingen i bystyret. b) Bystyret vedtar inntekter og utgifter for 2015 for lånefondet og rammer i 2015 for Bergen Vann KF slik det fremgår av budsjettdokumentasjonen og byrådets tilleggsinnstillinger og med de endringene som er foretatt i budsjettbehandlingen i bystyret. c) Bystyret vedtar investeringsbudsjettet for 2015 for bykassen slik det framgår av budsjettdokumentasjonen og byrådets tilleggsinnstillinger. 2. Vedtakene om bevilgninger til investeringsformål er underlagt en forutsetning om at de nødvendige finansieringsmidler foreligger, og at ingen prosjekter igangsettes før fullfinansiering er oppnådd. 16

17 3. Bystyret vedtar de mål- og resultatkrav som fremgår av budsjettets premisser og vil også vise til det vedtatte plangrunnlaget slik det er redegjort for under de enkelte byrådsavdelinger og tjenesteområder. 4. vgifter og egenbetalinger for 2015 fastsettes i samsvar med budsjettdokumentasjonen. 5. Bystyret tilpasser for 2015 sosialhjelpssatsene i Bergen til statens veiledende satser for økonomisk stønad. 6. Driftsrammene for årene og investeringsrammene for for nye prosjekter anses som retningsgivende for det videre budsjettarbeid gjennom årlig rullering av økonomiplanen. 7. Bystyret forutsetter at det i løpet av budsjettåret blir fremlagt tertialrapporter. Skattevedtak: 8. I medhold av eigedomsskattelova 2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativ benyttes for skatteåret 2015: a) Faste eiendommer i hele kommunen etter Eigedomsskattelova 3 a). b) Den generelle skattesatsen som skal gjelde for de skattepliktige eiendommer settes til 5 promille. I medhold av Eigedomsskattelova 12 a) differensieres satsene ved at den skattesats som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer settes til 2,5 promille. Fastsettelse av takst på boligeiendom skal være i henhold til eigedomsskattelova 8 C-1. Øvrige eiendommer takseres i henhold til Eigedomsskattelova 8. For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke blir benyttet til næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på ,- kroner av takstverdi. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen vedlagte vedtekter for taksering av faste eiendommer i Bergen kommune. I medhold av eigedomsskattelova 7 a) fritas hytter som eies av lag og organisasjoner og i medhold av eigedomsskattelova 7 d) ubebygde eiendommer i LNF-området i hele kommunen. Eiendomsskatten skal i 2015 betales i tre terminer, 20. mai, 20. august og 20. november. 9. Skatt på inntekt og formue: Bystyret opprettholder tidligere vedtak om å benytte høyeste sats for den kommunale skatteøren. Lånevedtak: 10. Bystyret vedtar å oppta lån i år 2015 i samsvar med vedtatt budsjett for bykassen og kommunens lånefond. Byrådet gis fullmakt til på kommunens vegne å inngå avtaler om opptak av obligasjonslån, sertifikatlån og gjeldsbrevlån (herunder lån i Husbanken) og til 17

18 å avtale nærmere lånetidspunkt og lånevilkår og til å undertegne lånekontrakter innenfor vedtatt låneramme Kommunerapport fra SSS-nettverket Rapporteringsåret 2013 Komite for helse og sosial hadde saken til orientering i møtet sak : Saken ble tatt til orientering. Komite for finans innstiller til bystyret. Komiteens behandling: Følgende representanter tok ordet: Kjersti Pettersen (H) og Rune Bakervik () Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: Bystyret tar redegjørelse vedrørende SSSS-rapporten 2014 til orientering Høring. Forslag om å utvide adgangen til å pålegge hjelpetiltak med hjemmel i lov om barneverntjenester Komite for helse og sosial behandlet saken i møtet sak og fattet følgende vedtak: Bergen kommune avgir høringsuttalelse til «Forslag om å utvide adgangen til å pålegge hjelpetiltak med hjemmel i lov om barneverntjenester», slikt det fremkommer av saksutredningen, men slik at kulepunkt nummer 4 i saksutredningen endres til: Bergen kommune stiller seg bak notatets forslag om at meldeplikt og urinprøver skal kunne pålegges når dette er nødvendig for å sikre barnet tilfredsstillende omsorg og hindre at en situasjon som beskrevet i barnevernloven 4-12 skal oppstå. Oppfølgingstiltak av voksne med rusproblemer må løses i samarbeid med behandlings- og tjenesteapparat for voksne med rusproblemer, men kontrolltiltak som meldeplikt og urinprøver bør være en del av barnevernstjenestens kontrollapparat. Komiteens behandling: Følgende representanter tok ordet: tle Fasteland (H), Erlend ndreas Horn (V), Elisabeth Leirgul (KrF) og Linn Katrin Pilskog (). Erlend ndreas Horn (V) fremsatte på vegne av V og KrF følgende alternative forslag: «Kulepunkt nummer 4 i saksutredningen endres til: Bergen kommune stiller seg bak notatets forslag om at meldeplikt og urinprøver skal kunne pålegges når dette er nødvendig for å sikre barnet tilfredsstillende omsorg og hindre at en situasjon som beskrevet i barnevernloven 4-12 skal oppstå. Oppfølgingstiltak av voksne med rusproblemer må løses i samarbeid med behandlings- og tjenesteapparat for voksne med 18

19 rusproblemer, men kontrolltiltak som meldeplikt og urinprøver bør være en del av barnevernstjenestens kontrollapparat.» Votering: Erlend ndreas Horns alternative forslag ble vedtatt enstemmig. Innstillingen med nytt kulepunkt 4 ble vedtatt enstemmig. Byrådet innstiller til Komite for helse og sosial til å fatte følgende vedtak: Bergen kommune avgir høringsuttalelse til «Forslag om å utvide adgangen til å pålegge hjelpetiltak med hjemmel i lov om barneverntjenester», slikt det fremkommer av saksutredningen Eventuelt Komite for helse og sosial behandlet saken i møtet sak : Rune Bakervik () fremsatte på vegne av og V forslag om høring vedr. skjenkereglement. Komiteens behandling: Følgende representanter tok ordet: Rune Bakervik (), Geir Kaland (H) og Erlend ndreas Horn (V). Rune Bakerviks forslag fikk tilslutning fra de andre partiene. Rune Bakervik leder Ragnar Zakariassen rådgiver 19

Den 8. desember 2011 holdt Komite for oppvekst møte i Bergen rådhus Møterom 225.

Den 8. desember 2011 holdt Komite for oppvekst møte i Bergen rådhus Møterom 225. BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for oppvekst Den 8. desember 2011 holdt Komite for oppvekst møte i Bergen rådhus Møterom 225. Til stede under opprop: Peter Christian Frølich (H) Sentoorvasan

Detaljer

SVs alternative bybudsjett 2011

SVs alternative bybudsjett 2011 Hele Bergen! SVs alternative bybudsjett 20 1 Heile Bergen! SV legg med dette fram vårt siste alternative budsjett i denne bystyreperioden. Budsjettet vårt er ei mobilisering for rettvis fordeling og velferd.

Detaljer

Byrådets forslag til Budsjett 2012/Økonomiplan 2012-2015. Uttalelse til Komite for oppvekst:

Byrådets forslag til Budsjett 2012/Økonomiplan 2012-2015. Uttalelse til Komite for oppvekst: Byrådets forslag til Budsjett 2012/Økonomiplan 2012-2015 Uttalelse til Komite for oppvekst: Gutters motivasjon I budsjettforslaget s 91, del 2, omtales virkemidlet "øke gutters motivasjon" med henvisning

Detaljer

BY FOR FOLK Rødts forslag til budsjett og økonomiplan 2015-2018

BY FOR FOLK Rødts forslag til budsjett og økonomiplan 2015-2018 BY FOR FOLK Rødts forslag til budsjett og økonomiplan 2015-2018 1. Om Rødts forhold til behandlingen av budsjettet for 2015 2 Kommunene ivaretar oppgaver som er av meget stor betydning både for den enkelte

Detaljer

Den 8. desember 2010 holdt Komite for finans møte i Bergen rådhus, Teatersalen.

Den 8. desember 2010 holdt Komite for finans møte i Bergen rådhus, Teatersalen. BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Saksnr.: 0221-200716871-87 Protokoll Komite for finans Den 8. desember 2010 holdt Komite for finans møte i Bergen rådhus, Teatersalen. Til stede under opprop: Godkjente

Detaljer

Alternativt budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Tid for oppussing

Alternativt budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Tid for oppussing Alternativt budsjett 2013 Økonomiplan 2013- Tid for oppussing Innhaldsliste: Side : Samandrag 2 Budsjettvedtak.. 4 Byrådsleiar si avdeling. 5 Byrådsavdeling for finans, eigedom og eigarskap 6 Byrådsavdeling

Detaljer

Alternativt budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015

Alternativt budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 Alternativt budsjett 2012 Økonomiplan 2012- NY FRAMGANG FOR BERGEN Innhaldsliste: Side : Samandrag 2 Budsjettvedtak 4 Byrådsleiar si avdeling 5 Byrådsavdeling for finans, konkurranse og eigarskap 6 Byrådsavdeling

Detaljer

Forslag til budsjett 2015 for Trondheim kommune med økonomiplan 2016-2018

Forslag til budsjett 2015 for Trondheim kommune med økonomiplan 2016-2018 Forslag til budsjett 2015 for Trondheim kommune med økonomiplan 2016-2018 1 Innledning Dette budsjettforslaget viser at det er mulig å skape bedre tjenester for innbyggerne i Trondheim. Høyre, Venstre

Detaljer

Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2014-2017. Spørsmål og svar til handlingsprogrammet

Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2014-2017. Spørsmål og svar til handlingsprogrammet Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2014-2017 Spørsmål og svar til handlingsprogrammet Innledning Rådmannen vil i dette dokumentet besvare spørsmålene fra partiene. Det er innkommet totalt 104 spørsmål.

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 31.08.2015 kl. 10:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER

UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER Lunner kommune UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER Desember 2010 mars 2012 Arkivsaksnr. 12/965-7 1 Innholdsfortegnelse: 1 Innledning... 3 1.1 Mandat... 4 1.2

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN NAV Tinn 2012-2016 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning. s.2 2 Generelle forhold.. s.4 3 Bomiljø i Tinn kommune..... s.4 4 Hva er en boligsosial handlingsplan?... s.5 5 Formålet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal. 20.06.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal. 20.06.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal 20.06.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksliste:

Detaljer

I KARLSØY KOMMUNE 2007-2010

I KARLSØY KOMMUNE 2007-2010 PLAN FOR PSYKISK HELSEARBEID I KARLSØY KOMMUNE 2007-2010 INNHOLD FORORD 1.0 JURIDISKE RAMMEBETINGELSER 1.1 Lov om helsetjenesten i kommunene 1.2 Lov om sosiale tjenester 1.3 Andre generelle lover av betydning

Detaljer

Handlings- og økonomiplan 2015-2018. 1.1 Hovedvedtak

Handlings- og økonomiplan 2015-2018. 1.1 Hovedvedtak Handlings- og økonomiplan 2015-2018 VEDTATT BUDSJETT 1 Bystyrets vedtak 1.1 Hovedvedtak 1 1.1 Hovedvedtak Bystyrets flertallsvedtak Bsak 184/14 1. Bystyret godkjenner det fremlagte forslag til Handlings-

Detaljer

MØTEPROTOKOLL med forbehold om godkjennelse i neste møte

MØTEPROTOKOLL med forbehold om godkjennelse i neste møte MØTEPROTOKOLL med forbehold om godkjennelse i neste møte Organ: Kommunestyret Dato: 09.12.2014 Tid: Kl. 13.00 Sted: Asker rådhus Under ledelse av: Ordfører Lene W. Conradi Tilstede: Forfall: Kommunestyrets

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Eldrerådet 11.11.2013 5/13 2 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt 11.11.2013 2.1/13

Saksgang Møtedato Saknr 1 Eldrerådet 11.11.2013 5/13 2 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt 11.11.2013 2.1/13 SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 13/03204-9 Saksbehandler Rune Willy Antonsen Saksgang Møtedato Saknr 1 Eldrerådet 11.11.2013 5/13 2 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt 11.11.2013 2.1/13 funksjonsevne 3

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Tana Rådhus Dato: 05.11.2009 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200. Vararepresentanter

Detaljer

Byrådssak 335/14. Statusrapport for bosetting av flyktninger 2014 ESARK-492-201222487-34

Byrådssak 335/14. Statusrapport for bosetting av flyktninger 2014 ESARK-492-201222487-34 Byrådssak 335/14 Statusrapport for bosetting av flyktninger 2014 SOSE ESARK-492-201222487-34 Hva saken gjelder: Nærområdene til konfliktområdene i Midt-Østen og Europa står ovenfor en stor humanitær katastrofe

Detaljer

Handlingsplan 2010-2013 og budsjett 2010 for Seksjon for utdanning og oppvekst

Handlingsplan 2010-2013 og budsjett 2010 for Seksjon for utdanning og oppvekst Møteinnkalling Oppvekstutvalget Møtested: Rådhuset, møterom Møterom Gutzeit, 4. etg. Tidspunkt: Onsdag 13.01.2010 kl. 18:00 Eventuelle forfall meldes til Solveig Finstad, telefon 69 30 61 87, eller e-post

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Frogn kommune Kommunestyret. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Frogn kommune Kommunestyret. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Alternativt Oslo budsjett

Alternativt Oslo budsjett FREMSKRITTSPARTIETS BYSTYREGRUPPE Alternativt Oslo budsjett 2015 20.11.2014 1 Innhold Innledning... 5 Fremskrittspartiets hovedprioriteringer... 6 Det viktigste først... 6 Trygghet for liv og eiendom...

Detaljer

17/14 KJØP AV TOMTER MED FORMÅL BOLIGBYGGING I FOSBY SENTRUM GRUNNGITTE SPØRSMÅL ETTER 20 I REGLEMENT FOR UTVALG. FORESPØRSLER

17/14 KJØP AV TOMTER MED FORMÅL BOLIGBYGGING I FOSBY SENTRUM GRUNNGITTE SPØRSMÅL ETTER 20 I REGLEMENT FOR UTVALG. FORESPØRSLER MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset Tirsdag 26.08.2014 kl. 13:30 ( Merk dag ) Vararepresentanter møter kun ved spesiell innkalling. SAKSLISTE: GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE

Detaljer

II. Interpellasjoner, spørsmål, private forslag og andre forslag

II. Interpellasjoner, spørsmål, private forslag og andre forslag II. Interpellasjoner, spørsmål, private forslag og andre forslag 1. Kommunestyremøte 30. januar 2013 Interpellasjon: BOLIGSITUASJONEN I TROMSØ, ved Ingrid Marie Kielland Tromsø er en by i vekst, men boligbygginga

Detaljer

Årsbudsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1

Årsbudsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1 Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1 Innholdsfortegnelse FORSLAG TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLANVEDTAK... 2 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 4 STATLIGE FOKUSOMRÅDER...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Ekstraordinært møte Møtedato: 14.12.2010 Tid: Kl. 17.15 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer

Detaljer

Møte tirsdag den 15. mars 2011 kl. 10 President: M a r i t N y b a k k

Møte tirsdag den 15. mars 2011 kl. 10 President: M a r i t N y b a k k 2862 15. mars Dagsorden 2011 Møte tirsdag den 15. mars 2011 kl. 10 President: M a r i t N y b a k k D a g s o r d e n (nr. 62): 1. Stortingets vedtak til lov om endringar i mineralloven (inndriving av

Detaljer

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Lene Elisabeth Strøm medlem H Øyvind Wevling varamedlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Lene Elisabeth Strøm medlem H Øyvind Wevling varamedlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 19.11.2008 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Øyvind Fjeldberg medlem

Detaljer

Svar på politikerspørsmål til rådmannens forslag til økonomiplan 2012-2015. 1. Spørsmål til programområdene... 2

Svar på politikerspørsmål til rådmannens forslag til økonomiplan 2012-2015. 1. Spørsmål til programområdene... 2 Svar på politikerspørsmål til rådmannens forslag til økonomiplan 2012-2015 Innholdsfortegnelse 1. Spørsmål til programområdene... 2 1.1 Spørsmål fra Arbeiderpartiet... 2 1.1.1 Programområde 01 Barnehager...

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: GODKJENNING AV FORMANNSKAPETS MØTEPROTOKOLL FRA 27.11.2014

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: GODKJENNING AV FORMANNSKAPETS MØTEPROTOKOLL FRA 27.11.2014 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BGR-14/564-46 106592/14 02.12.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 09.12.2014 Stavanger

Detaljer