Regionalekompetansssenter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regionalekompetansssenter"

Transkript

1 Norges Golfforbund Regionalekompetansssenter Invitasjon +l søknad på status som Regionale kompetansesentra (RKS) Norges Golfforbund ønsker med dette å invitere klubbene til å søke status som regionalt kompetansesenter for Vedlagt følger: Søknadsskjema Regionale kompetansesentra (link) Grunnlagsnotat Regionale kompetansesentra Avtaleutkast NGF om Regionale kompetansesentra Forslag til Budsjettmodell og som ligger vedlagt Long term player development Canada. Eksempel på sportslig plan Påmeldingsskjema infomøte RKS 24. September kl NGF har på ulike møteplasser signalisert endringer både i fremtidig sportslig satsing og organisering. Virksomhetsplanen for golfnorge beskriver at NGFs trener og talentutviklingsarbeid skal skje så nært klubb som praktisk mulig og sikre kompetanseoverføring fra NGFs toppidrettsarbeid til klubbmiljøene. Oppbygningen av regionale kompetansesentra vil være en viktig del av denne kompetanseoverføringen og samtidig et virkemiddel for å øke kvaliteten og omfang av vårt idrettslige arbeid på alle plan. Således vil satsingen være en del av en ny sportslig plan, som for øvrig skal beskrive hvordan vi bør arbeide med utøvere i ulike alders og ferdighetsfaser, hva man skal prioritere gjennom en sesong og hvem som skal ha ansvaret (klubb, regionalt kompetansesenter og/ eller NGF). Planen vil således være et viktig grunnlag for de handlingsplaner som det enkelte RKS setter opp. NGF tar sikte på at golfnorges sportslige plan skal være ferdigstilt innen utgangen av Planen vil bli grundig presentert og diskutert på høstens Golfforum. NGF vil bidra med ressurser til RKS (økonomisk, tidsmessig og kompetansemessig), men samtidig er det viktig å understreke at RKS skal bidra til at kompetanseoverføringen også styrker de andre klubbene i sitt nedslagsområde. RKS skal ikke være et politisk ledd mellom forbund og klubb, men et idrettslig virkemiddel for å nå våre mål, både på bredde og topp. Regionale kompetansesentra er en stor og viktig satsing for golfnorge. I den forbindelse ønsker NGF å sikre en reell forankring i de potensielle søkerklubbene. Derfor er det et absolutt krav om at søknaden om å bli et fremtidig RKS er forankret gjennom et årsmøte/ekstraordinært årsmøtevedtak. Dette må tilpasses den tidsplan som er skissert nedenfor.

2 NGF ser for seg følgende prosess: Når: Hva: Hvor:. 24. sep Fellesmøte med interesserte klubber/miljøer Ullevål stadion 15. okt Søknadsfrist Okt - Nov Individuelle møter med søkerklubber/-miljøer* Avtales Vedlagt: Søknadsskjema Regionale kompetansesentra Grunnlagsnotat Regionale kompetansesentra Avtaleutkast NGFRegionale kompetansesentra Forslag til budsjettmodell Eksempel på Sportslig plan Påmeldingsskjema til informasjonsmøte *forutsetter årsmøte-/ekstraordinært årsmøtevedtak 19. nov Styremøte med valg av RKS Fornebu 20. des Avtalesignering og pressekonferanse Gardermoen Skulle dere ha spørsmål vedrørende søknadsprosessen, tildelingsgrunnlaget eller rollen til RKS, ta kontakt med generalsekretæren. Med hilsen NORGES GOLFFORBUND Finn H. Andreassen President Tor-Anders Hanssen Generalsekretær

3 Søknadsskjema Regionaltkompetansesenter Dette er tekstversjon av det elektroniske spørreskjmaet. Fyll dette ut før dere fyller ut det elektroniske. Tildelingsgrunnlag/søknadsskjema Regionalt kompetansesenter. Dokumentet er delt inn i 3 hoveddeler og dets funksjon og hensikt er å fungere som et søknadsskjema og sjekkliste for kvaliteten til det potensielle senteret. NGF kommer til å legge til grunn klubbens egen vurdering, men forbeholder seg retten til å foreta egne vurderinger. Summen av alle de ulike bestanddelene utgjør virksomhetens kvalitetseller totalscore. NGF kommer til å velge de miljøene som totalt sett scorer best. Ulike elementer kommer til å ha ulik vekting, fordi noen av punktene er viktigere enn andre samt at noen punkter vil være enklere å få på plass senere. 1. kontaktinformasjon: - Navn på golfvirksomhet: - Fylke: - Turneringsområde: - Navn på golfklubbens leder: - Navn på Baneselskapets leder: - Navn på daglig leder: - Headpro/hovedtrener/sportslig ansvarlig: Geografisk plassering og anlegg: 2. Hvor mange klubber er lokalisert i senterets nedslagsområde? (Innenfor en kjøreradius på 2 timer) Antall: 3. Avstand (i tid) til nærmeste overnattingssted? Reistid: 4. Antall overnattingsplasser i nærheten? ca antall: 5. Avstand i kilometer til nærmeste kommunikasjonsknutepunkt? Antall km: 6. Navn på nærmeste Olympiatoppens kraftsenter: 7. Avstand i kilometer til Olympiatoppens kraftsenter 8. Navn på nærmeste videregående skole med idrettslinje: 9. Avstant i km til nærmeste videregående skole med idrettslinje: Antall km:

4 Hovedbane: 10. Hvor mange hull har hoved banen? 11. Banens min. og maks.-lenge fra slopede tee-steder Minimums lengde: Maksimums lengde: 12. Hvor mange slopede tee-steder har hovedbanen? 13. Hvor lang er sesongen på hovedbanen? Antall uker: 20. Har rangen varmeanlegg 21. Er det muligheter for å trene fra sandbunker? 22. Har anlegget tekniske hjelpemidler som svinganalyse, trackman etc 23. Har rangen trådløst internett Nærspillsområde: Treningsanlegg: 14. Hvor lang er trenignssesongen på rangen? Antall uker: 15. Hvor mange (antall plasser) gressutslag har rangen? 16. Hvor mange (antall plasser) matteutslag har rangen? 17. Hvor lang er rangen? 18. Hvor mange (antall plasser) overbygdeutslagssteder har rangen? 19. Har rangen lysanlegg 24. Hvor mange kan trene samtidig på nærspillsområdet? Antall personer: 25. Hvor mange m2 greener har treningsområdet? 26. Beskriv kvaliteten på treningsgreenene: 27. Hvor mange personer kan trene samtidig på pitch og chip-området Antall personer: 28. Har anlegget en korthullsbane

5 Fasiliteter for fysisk trening og annen helårstrening: Klubbhusfasiliteter: 29. Har anlegget styrketrenigsrom? 34. Disponerer anlegget møterom/undervisningsrom? 30. Har en tilgang på sal i umiddelbar nærhet? 35. Hvor mange er det plass til i møterommet/undervisningsrommet? 31. Har klubben golfsimulator? 36. Har anlegget ledig kontorplasser til disposisjon Hvis ja, har golfsimulatoren svinganalyse? I tilfelle hvor mange? 32. Er anlegget miljøsertifisering? 37. Er det muligheter for servering på klubbhuset? Hvis ja, hvilken type? Hvis ja, beskriv kort hva som er aktuelt 39. Har møterom/undervisningsrom projektor/av-utstyr? 33. Hvilken løpe tid har miljøsertifiseringen? Fra: Til: 39. Har anlegget muligheter for utvidelse av areal (tilgang til arealer, reguleringsmessige begrensninger etc.) Beskriv:

6 Idrettslig aktivitet og omfang Idrettslige ambisjoner: 40. Har klubben fastsatte sportslige mål? Breddeidrett: Prestasjonskultur: 47. Hvor mange representasjonsspillere har klubben hatt de siste 2 år? 48. Har klubben vært representer i Lag-NM, damer og herrer de siste 2 år? 41. Har klubben opplegg for rekruttering av barn? 42. Hvor mange deltagere hadde klubben på Veien til Golf - kurs" i 2011? 43. Hvor mange fungerende treningsgrupper har klubben? Hvor har klubben vært representert? 44. Har klubben et opplegg for integrering av funksjonshemmede? 45. Hvor mange juniorer har klubben i organisert trening? 46. Hva er klubbens gjennomsnitts hcp? 49. Hvor mange spillere fra klubben har deltatt på Titleist Tour de siste 4 år? 50. Hvor mange spillere har klubben hatt på Titleist Region Tour de siste 2 år?

7 Turneringskompetanse: Trenerkompetanse og erfaring: 51. Hvor mange forbundsturneringer har klubben arrangert de siste 2 år? 52. Hvilke forbundsturneringer har klubben arrangert de siste 2 år? Besvares dersom en har hatt slik turnering 53. Hvor mange internasjonale turneringer har klubben arranger de siste 4 år? 54. Hvilke internasjonaleturneringer har klubben arrangert de siste 4 år? Besvares dersom en har hatt slik turnering 55. Beskriv hovedtreners kompetanse Hvilken utdannelse har treneren? 56. Beskriv hovedtreners erfaring: Spillererfaring, trenererfaring, annen relevant erfaring Hvor mange har klubben hatt på Trener 1 i 2012? 58. Bruker hovedtrener NXT LVL på klubben? 59. Har klubben etablert egne trenerteam (team som møtes jevnlig)?

8 Organisering, profil og omdømme Eier- og driftsstruktur: 60. Eier og drifter klubben anlegget. 61. Er klubben er hovedaksjonær i selskap som eier og drifter anlegget. 62. Klubben leier anlegget av selvstendig selskap. 65. Hvor mange trenere er ansatt av klubben? 66. Hvor mange årsverk i virksomheten totalt sett? 67. Daglig leder er ansatt av samarbeidsselskap? Hvis ja, hvilken stillingsprosent? 63. Beskriv avtalestruktur og avtalelengde mellom klubb og selskaper: Besvares dersom overstående spørsmål ikke gir godt nok svar Ansatte: 64. Har klubben har ansatt daglig leder? 68. Hvor mange trenere er ansatt av samarbeidsselskap? 69. Har klubben en vedtatt virksomhetsplan? 70. Har et eventuelt baneselskap en vedtatt virksomhetsplan? Beskriv hvor godt klubb og baneselskap sine virksomhetsplaner er samkjørte: Hvis ja, hvilken stillingsprosent? 71. Hvordan vil dere vurdere forholdet til NGF (fra 1-6 der 6 er best)?

9 72. Hvormange sentrale møteplasser har klubben deltatt på de tre siste årene( Golfting, Golfforum og områdevise lederfora) 78. Hvordan var likviditet for klubben pr ? 79. Hvis avtale med et driftselskap eller lignende. Hvor mye har klubben til å drive sin aktivitet (ikke banedrift? 73. Hvordan er klubben sitt forhold til de kommunale myndigheter. 1 er dårlig og 6 er veldig godt Hvor mye har klubben mottatt økonomisk fra kommunen de siste 3 åra? 75. Har klubben formelle avtaler med kommunen Beskriv kort hvilke: Økonomisk status: 76. Hvor stor omsetning hadde klubben i 2011? 80. Hvor stor er markeds inntektene til klubben? Profil: 81. Hva er klubbens vedtatte verdier? 82. Er klubben representert i IR, IK, eller andre samarbeidsfora? dersom ja, hvilke: 77. Hvordan ble resultatet for klubben i 2011?

10 83. Har klubben opprettet kontakt med Olympia Toppen, videregående skole eller annen utdanningsinstitusjon? Hvis ja, hvilke: 88. Andre forhold som klubben mener har betydning for søknaden? Beskriv: 84. Hvordan vil dere vurdere deres posisjon i turneringsområder?/deres relasjon til andre klubber/ golfvirksomheter i turneringsområdet? 85. Har klubben dedikerte kontaktperson mot media? 86. Har klubben en egen markedsansvarlig? 87. Har klubben planer for fremtidig samarbeid med andre klubber vedrørende RKS-status? Lykke til dersom ja, beskriv:

INNHOLD. Fra presidenten 4. Styrets beretning 6. Fra generalsekretæren 12. Administrasjonens beretning 14. 1. Aktivitet 14. 2.

INNHOLD. Fra presidenten 4. Styrets beretning 6. Fra generalsekretæren 12. Administrasjonens beretning 14. 1. Aktivitet 14. 2. ÅRSRAPPORT INNHOLD Fra presidenten 4 Styrets beretning 6 Fra generalsekretæren 12 Administrasjonens beretning 14 1. Aktivitet 14 2. Anlegg 23 3. Organisasjon 25 Beretning fra tingvalgte utvalg og komiteer

Detaljer

Virksomhetsplan. for Norges Svømmeforbund 2013-2016

Virksomhetsplan. for Norges Svømmeforbund 2013-2016 Virksomhetsplan for Norges Svømmeforbund 2013-2016 Innholdsfortegnelse Innledning 04 Anlegg 06 Mål, delmål og strategier Aktivitetsutvikling 10 Mål, delmål og strategier Organisasjonsutvikling 16 Mål,

Detaljer

NORGES MOTORSPORTFORBUND AVDELINGSFORBUND SNØSCOOTER

NORGES MOTORSPORTFORBUND AVDELINGSFORBUND SNØSCOOTER NORGES MOTORSPORTFORBUND AVDELINGSFORBUND SNØSCOOTER HANDLINGSPLAN 2014-2016 NMF Idrettspolitisk Dokument (Ipd) skal danne grunnlaget for det øvrige planarbeidet i forbundet. Hvert av avdelingsforbundene

Detaljer

Veien til golf Veiledning for klubbene

Veien til golf Veiledning for klubbene Veien til golf Veiledning for klubbene Veien til Golf Bestemmelser, retningslinjer og veiledning for nybegynneropplæring i Norge fra 2012 1. Innledning side 2 2. Visjon, verdigrunnlag, mål og virkemidler

Detaljer

Vi er en ung klubb hvor det er viktig for oss at, alle føler seg velkomne, og hvor golf er en sport for alle.

Vi er en ung klubb hvor det er viktig for oss at, alle føler seg velkomne, og hvor golf er en sport for alle. JUNIORGOLF 2013 Velkommen til Huseby & Hankø Golfklubb Innholdsfortegnelse: Vi er en ung klubb hvor det er viktig for oss at, alle føler seg velkomne, og hvor golf er en sport for alle. Velkommen side:

Detaljer

INFORMASJONSMØTE. 20. Oktober 2008 Klubbhuset

INFORMASJONSMØTE. 20. Oktober 2008 Klubbhuset INFORMASJONSMØTE 20. Oktober 2008 Klubbhuset Agenda 5 kjappe om golfåret 2008 Aktiviteter frem mot neste sesong Team Byneset Ekstraordinært årsmøte grunnet heving av klubbkontingenten Kontingenter og avgifter

Detaljer

Virksomhetsplan for Stjørdal Golfklubb

Virksomhetsplan for Stjørdal Golfklubb Virksomhetsplan for Stjørdal Golfklubb 2011 2016 Utarbeidet høsten 2010 av Harald Helland, Ola Hjelseng, John Kulsetås og Tor Eivind Solli Versjon 1.0: Vedtatt på klubbens ordinære årsmøte 2011-02-03 Innhold

Detaljer

NCF `s HANDLINGSPLAN. for perioden 2007 2011

NCF `s HANDLINGSPLAN. for perioden 2007 2011 NCF `s HANDLINGSPLAN for perioden 2007 2011 Forord Denne Handlingsplan med overordnede mål, strategier og virkemidler for norsk curling de neste fire årene ble vedtatt av forbundstinget på Lillehammer

Detaljer

Arbeid med folkehelseoversikter i fylket. Rapport fra spørreundersøkelse rettet til kommunene i fylket

Arbeid med folkehelseoversikter i fylket. Rapport fra spørreundersøkelse rettet til kommunene i fylket Arbeid med folkehelseoversikter i fylket Rapport fra spørreundersøkelse rettet til kommunene i fylket Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen mai 2013 Innhold 1. OM UNDERSØKELSEN... 4 2. SAMMENDRAG...

Detaljer

Klubbsjekken. [Skriv inn dokumentsammendrag her. Sammendraget kan være en kort

Klubbsjekken. [Skriv inn dokumentsammendrag her. Sammendraget kan være en kort 2008 Klubbsjekken [Skriv inn dokumentsammendrag her. Sammendraget kan være en kort oppsummering a v innholdet i dokumentet. Skriv inn dokumentsammendrag her. Sammendraget kan være en kort oppsummering

Detaljer

Verktøy for Golfklubber

Verktøy for Golfklubber ØF-rapport nr. 17/2008 Verktøy for Golfklubber av Per Kristian Alnes og Merethe Lerfald ØF-rapport nr. 17/2008 Verktøy for Golfklubber av Per Kristian Alnes Merethe Lerfald Tittel: Verktøy for Golfklubber

Detaljer

1.0 Innledning... 4. 2.0 Norges Golfforbund... 5. 2.1 Turneringsbestemmelser... 5. 2.2 Tournament director... 6. 2.3 Dommere og aspiranter...

1.0 Innledning... 4. 2.0 Norges Golfforbund... 5. 2.1 Turneringsbestemmelser... 5. 2.2 Tournament director... 6. 2.3 Dommere og aspiranter... NGFs turneringsveileder, sist oppdatert feb. 13 Innholdsfortegnelse Innhold 1.0 Innledning... 4 2.0 Norges Golfforbund... 5 2.1 Turneringsbestemmelser... 5 2.2 Tournament director... 6 2.3 Dommere og aspiranter...

Detaljer

Bryne Kro & Hotell 19 februar 2009 kl. 1800-2000

Bryne Kro & Hotell 19 februar 2009 kl. 1800-2000 Årsmøte i Jæren Golfklubb Bryne Kro & Hotell 19 februar 2009 kl. 1800-2000 SAKER: 1. Konstituering av årsmøtet fastsettelse av stemmeantall 2. Valg av møteleder. 3. Valg av referent. 4. Godkjenning av

Detaljer

Årsrapport 2006 Golf - en idrett for alle www.golfforbundet.no

Årsrapport 2006 Golf - en idrett for alle www.golfforbundet.no Årsrapport 2006 INNHOLD 3 GENERELT s. 4 IDRETT s. 6 ANLEGG s. 10 ORGANISASJON OG KLUBBSERVICE s. 11 MARKED s. 16 KOMMUNIKASJON s. 17 IKT s. 18 UTVALG, FAGGRUPPER OG RESURSPERSONER s. 19 TALL OG FAKTA s.

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Årsmøte 2012 Atlungstad Golfklubb

Årsmøte 2012 Atlungstad Golfklubb Sakspapirer: Årsmøte 2012 Atlungstad Golfklubb Torsdag 7. februar 2013, kl. 18.00 Auditoriet i Vikingskipet, Hamar Dagsorden Årsmøte, 7. februar 2013 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen,

Detaljer

NB Biljardstudio (Innledningsvis kalt ABC Biljardskole/Ask Biljardskole) - Vedtakshistorikk Styremøte 19. juni 2009, Sak 99/09 (Referent: Tine) 99/09

NB Biljardstudio (Innledningsvis kalt ABC Biljardskole/Ask Biljardskole) - Vedtakshistorikk Styremøte 19. juni 2009, Sak 99/09 (Referent: Tine) 99/09 NB Biljardstudio (Innledningsvis kalt ABC Biljardskole/Ask Biljardskole) - Vedtakshistorikk Styremøte 19. juni 2009, Sak 99/09 (Referent: Tine) 99/09 Internasjonal Biljardskole i Ask (Ask Billiard Scool)

Detaljer

Årsmøte Grenland Golfklubb 31.januar 2011

Årsmøte Grenland Golfklubb 31.januar 2011 Årsmøte Grenland Golfklubb 31.januar 2011 Styret Grenland Golfklubb 21.01.2011 Grenland Golfklubb Ordinært Årsmøte Mandag 31.januar 2011 Kl 1800 På Thon Hotell Høyers Innhold Saksliste... 3 1.0 Godkjenne

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR TOPPIDRETTSSATSINGEN I NORGES BORDTENNISFORBUND 2009-2014. En viktig plan for forbund, regioner og klubber VERSJON 5

STRATEGIPLAN FOR TOPPIDRETTSSATSINGEN I NORGES BORDTENNISFORBUND 2009-2014. En viktig plan for forbund, regioner og klubber VERSJON 5 STRATEGIPLAN FOR TOPPIDRETTSSATSINGEN I NORGES BORDTENNISFORBUND 20092014 En viktig plan for forbund, regioner og klubber VERSJON 5 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HENSIKTEN MED STRATEGIPLANEN 20092014... 3 2

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR TOPPIDRETTSSATSINGEN I NORGES BORDTENNISFORBUND 2009-2014. En viktig plan for forbund, regioner og klubber VERSJON 4

STRATEGIPLAN FOR TOPPIDRETTSSATSINGEN I NORGES BORDTENNISFORBUND 2009-2014. En viktig plan for forbund, regioner og klubber VERSJON 4 STRATEGIPLAN FOR TOPPIDRETTSSATSINGEN I NORGES BORDTENNISFORBUND 20092014 En viktig plan for forbund, regioner og klubber VERSJON 4 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HENSIKTEN MED STRATEGIPLANEN 20092014... 3 2

Detaljer

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00 L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00 PROGRAM ONSDAG 12. FEBRUAR 2014 18:00 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN / STYRET ~ 18:00 ÅRSMØTE I LOSBY GOLFKLUBB

Detaljer

Vi går i pluss - 2011 et godt år for Nøtterøy Golfbane, Administrativ forsterkning på kontoret

Vi går i pluss - 2011 et godt år for Nøtterøy Golfbane, Administrativ forsterkning på kontoret Eikebladet Et nyhetsblad for Nøtterøy Golfklubb 3. utgave desember2011 Vel: Ad : Vulputate: Vi går i pluss - 2011 et godt år for Nøtterøy Golfbane, Les mer om saken og hva Daglig leder Jørgen Gierløff

Detaljer

Norges Seilforbund. Strategi- og. handlingsplaner. Strategiplan 2013-2020 Handlingsplan 2013-2016. Seiling Norges mest attraktive sommeraktivitet

Norges Seilforbund. Strategi- og. handlingsplaner. Strategiplan 2013-2020 Handlingsplan 2013-2016. Seiling Norges mest attraktive sommeraktivitet Norges Seilforbund Strategi- og handlingsplaner Strategiplan 2013-2020 Handlingsplan 2013-2016 Seiling Norges mest attraktive sommeraktivitet Resymé Visjon: Seiling skal være Norges mest attraktive sommeraktivitet.

Detaljer

Årsmøte 2015. Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00. Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10. Trondheim Golfklubb

Årsmøte 2015. Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00. Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10. Trondheim Golfklubb Årsmøte 2015 Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00 Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10 Side 1 av 46 Samarbeidspartnere 2014 Trondheim Golfklubb takker alle samarbeidspartnere for god støtte, og oppfordrer

Detaljer

Jevnaker I.F. Allianse ORGANISASJONSPLAN

Jevnaker I.F. Allianse ORGANISASJONSPLAN Jevnaker I.F. Allianse ORGANISASJONSPLAN Versjon 1.1 Endringshistorikk Dato Versjon Beskrivelse Forfatter 28.04.2015 0.1 Årsmøte Håkon M Andersen Distribusjonsliste: JIF Allianse styret Øvrige iderettslag

Detaljer

Organisasjonsutvikling i Norges skøyteforbund

Organisasjonsutvikling i Norges skøyteforbund Organisasjonsutvikling i Norges skøyteforbund Rapport fra et utvalg nedsatt av styret Rapporten diskuterer organisasjonsutvikling i Norges skøyteforbund ut fra fire sentrale mål for organisasjonen: Vekst

Detaljer

Strategiplan. Verdier Identitet. Sportslig strategi. Iverksetting og oppfølging

Strategiplan. Verdier Identitet. Sportslig strategi. Iverksetting og oppfølging Strategiplan 2013 2018 Verdier Identitet Sportslig strategi Iverksetting og oppfølging Norges Basketballforbund Norwegian Basketball Association Postadresse: N-0840 Oslo Besøksadresse: Sognsveien 73 N-0855

Detaljer

1 Velkommen, sesong 2011.

1 Velkommen, sesong 2011. forside Innholdsfortegnelse forside... 1 1 Velkommen, sesong 2011...3 2 Forventninger... 4 3 Veien til Golf, enklere regler... 5 3.1 Forklaring til LOB-modellen... 6 3.2 Hvordan gradvis etablere handicap

Detaljer

ORDINÆRT BILJARDTING. Langtidsplan Langtidsbudsjett

ORDINÆRT BILJARDTING. Langtidsplan Langtidsbudsjett ORDINÆRT BILJARDTING Langtidsplan Langtidsbudsjett Ullevål Stadion, Oslo 16.-17. juni 2012 Langtidsplan (Sak 8, del 1) Langtidsplanen skal være styrende for utviklingen av norsk biljard i årene som kommer.

Detaljer

Virksomhetsplan for Nittedal IL Friidrettsgruppe 2015 Per 2275.03.2015

Virksomhetsplan for Nittedal IL Friidrettsgruppe 2015 Per 2275.03.2015 Virksomhetsplan for Nittedal IL Friidrettsgruppe 2015 Per 2275.03.2015 Virksomhetsplan Nittedal IL Friidrettsgruppe 1 INNHOLD: 1. Innledning... 4 1.1. Kort om friidrettsgruppa... 4 Friidrett er ikke lenger

Detaljer