Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2014"

Transkript

1 TJ/IK Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2014 NBBLs vurderinger av aktuelle poster for boligsektoren Regjeringens forslag til boligbudsjett for 2014 er preget av små justeringer i forhold til foregående års budsjett. Den største negative nyheten ligger nok i at rentenivået i Husbanken går noe opp (på permanent basis), gjennom at rentemarginen økes med 0,25 %. Økningen begrunnes på følgende måte av regjeringen: For å sikre at Husbankens rolle fortsatt skal være et supplement til det private kredittmarkedet, bør det ikke være for stor differanse mellom renten i Husbanken og det private kredittmarkedet. Derfor foreslår regjeringen å øke rentemarginen i Husbanken med 0,25 prosentpoeng fra 0,5 til 0,75 prosentpoeng fra 1. mars 2014 for lån med flytende rente og for lån med fast rente hvor søknaden er kommet inn fra og med 14. oktober Vedlagt følger kopi av Kommunal- og regionaldepartementets pressemelding til budsjettforslaget, samt NBBLs første kommentar på nbbl.no: «Passivt rød-grønt budsjett». Nedenfor følger en kort opplisting av de viktigste punktene i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2014, på boligområdet. 1. Husbankens låneramme Etter definerte kriterier gir Husbankens såkalte grunnlån til oppføring av nye boliger (inkl utleieboliger, studentboliger, omsorgsboliger og sykehjem), utbedring av eksisterende boliger, startlån til vanskeligstilte og bygging av barnehager. For 2014 foreslås en låneramme på 20 mrd kr. Dette tilsvarer rammen som ble fremmet i budsjettet for 2013, men ligger 5 mrd under den endelige rammen for 2013 på 25 mrd kr (det ble tilleggsbevilget 5 mrd ifbm revidert budsjett i juni). I fire av de fem siste årene har Husbankens låneramme blitt økt i løpet av året. I NBBL hadde vi håp om at regjeringen nå ville legge seg på en ramme på 25 mrd, særlig siden det er tydeliggjort at dette også er for lite ifht etterspørselen (årets ramme på 25 mrd kr er som kjent allerede brukt opp). I stedet er det klare signaler i budsjettet at man heller vil prioritere hardere enn å øke rammen. KRDs pressemelding til budsjettet går også i denne retning, hvor Husbanken låneramme nettopp blir knyttet opp mot den boligsosiale innsatsen mot vanskeligstilte. Det blir for øvrig i budsjettforslaget understreket at departementet i samarbeid med Husbanken vil «fastsette prioriteringsregler for lånerammen i 2014». Tolkningen som er gitt overfor styrkes også gjennom det brev ( ) som NBBL mottok fra statsråd Navarsete ifbm NBBLs anmodning om økning av lånerammen. I brevet påpekes det at det ikke er noen automatikk i at lånerammen skal endres i takt med etterspørselen. Kopi av brevet fra KRD følger vedlagt. Husbanken som nybyggingsbank Husbankens rolle som nybyggingsbank har tatt seg noe opp de aller siste årene. I 2011 og 2012 ga Husbanken tilsagn om lån til nybygging av hhv og boliger. I 2013 vil tallet bli noe høyere; ca boliger. Dette var tallet ved utgangen av august og lånekassa sies nå å være tom, men vi ser likevel ikke bort i fra at det endelige tallet kan bli noe høyere enn dette. Uansett vil andelen av nybygde boliger med husbank-

2 2 finansieringen bli godt over 20 % i 2013, og dette er høyere enn det har vært de siste årene. Husbanken har i 2013 opplevd meget stor etterspørselen etter lån, og lå ved utgangen av august 70 % høyere enn i på samme tid i Den høye etterspørselen må ses på bakgrunn av en særdeles stor differanse mellom Husbankens rentenivå og tilsvarende renter i markedet. Husbankens flytende rente har i 2012 ligget stabilt på noe over 2 % og fastrenten har ligget mellom 2 og 3 %, avhengig av løpetid. På fastrentelån betyr det at Husbanken har ligget omkring 2 % under markedet, mens differansen har vært noe mindre for flytende renter. Med unntak av 2009 (finanskrise) har også boligbyggelagenes bruk av Husbanken vært for nedadgående. I 2012 ble bare 9 av 55 prosjekter finansiert av Husbanken. 2. Husbankens boligtilskuddsordninger 2.1 Bostøtte Bostøtten ble i 2009 gjenstand for en omfattende omlegging og utvidelse. Det ble ved omleggingen lagt opp til at antall mottakere skulle øke fra noe over i 2008 til nærmere pr mnd med ny ordning med en tidsmessig innfasingsperiode. Innfasingen må nå sies å være over, og det ser ut til at antall mottakere flater ut på omkring husstander hver mnd. Bakgrunnen for dette er at man holder inntektstaket nede. I 2012 lå gjennomsnittsinntekten på kroner. Det var en viss nedgang i antall bostøttemottakere fra 2012 til 2013, og det forventes en ytterligere nedgang i De aller fleste som mottar bostøtte er enten trygdet, eller mottakere av sosialhjelp. Ca. 80 % av mottakerne bor til leie, mens 10 % bor i borettslag. I gjennomsnitt mottar de støtteberettigede noe over 2000 pr. mnd. i bostøtte. Den totale bevilgningen for bostøtte har de siste årene ligget på ca. 3 mrd kr, og dette er også bevilgningsforslaget for Tilskudd til bolig-, by og områdeutvikling Denne tilskuddsordningen ble innført i 2007, og «skal bedre de fysiske omgivelsene, stimulere til økt deltakelse i og motvirke negativ utvikling i et område. Tilskuddet skal bidra til å forbedre bomiljøet og løse lokale utfordringer i boligområder.» Tilskuddet er rettet mot områder med «dårlige levekår». Dette har vært en tilskuddsordning som i all hovedsak har gått til tiltak i Groruddalen, der det har vært en forutsetning at Oslo kommune stiller med en tilsvarende sum som staten. Oslo kommune hadde tidligere samarbeidsavtaler både med OBOS og USBL rundt anvendelsen av disse midlene, men disse avtalene er nå sagt opp p.g.a. manglende økonomiske bidrag fra kommunen. Fra 2011 har nedslagsfeltet for ordningen blitt utvidet til også å omfatte Bergen (Årstad, Laksevåg og Arna), og fra 2012 Trondheim (Saupstad-Kolstad). I 2014 er det lagt opp til en tilsagnsramme på 59 mill kr; som er 10 mill mer enn i fjor. Dette er i hovedsak begrunnet med at det nå også settes i gang en ny områdesatsing i indre Oslo øst. Det vil også i 2014 bli satt i gang områdesatsing på Fjell i Drammen. Det er satt av 15 mill kr til dette formålet, og denne områdesatsingen involverer mange departementer, men både midlene og koordineringsarbeidet for dette er plassert i Miljøverndepartementet. Miljøverndepartementet disponerer også omkring 40 mill kroner til «Framtidens byer» (13 største byområdene i Norge), samt plansamarbeid i et mindre antall storbyområder. KRD gjennomførte våre 2013 en høringsrunde ang etablering av en ny forskrift for den aktuelle tilskuddsposten på Husbankens budsjett. Her gikk Husbanken inn for at det bare

3 3 skal kunne gis midler til kommunene (som igjen eventuelt videretildeler til andre aktører, som boligbyggelag). NBBL gikk i mot denne endringen og mente at Husbanken fortsatt burde kunne gi midler direkte til andre aktører og generelt ha en styrende hånd på rattet med hele saksfeltet. Nye forskrifter er enda ikke utformet, men forventes i nærmeste framtid. 2.3 Boligtilskudd til tilpasning av bolig Nyopprettet tilskuddsordning f.o.m. 2013, og må ses i sammenheng med utfasing av særfradraget for store sykdomsutgifter. Noen av formålene var tidligere å finne under andre poster. Midlene går i hovedsak til tilpasning av boliger for eldre og funksjonshemmede. I tillegg omfatter ordningen tilskudd til tilstandsvurdering i borettslag og sameier (9 mill i 2013), samt tilskudd til heis (nesten 40 mill i 2013, mot 10 mill i 2012). Hele ordningen styrkes ytterligere med 7 mill i 2014; samlet bevilgning 185 mill. For NBBL har økte midler til heis vært et viktig krav gjennom mange år, og økningen i år har vært betydelig. Heisprosjektet i regi av Årdal Boligbyggelag er eksplisitt trukket fram i budsjettproposisjonen. Hvor mye som stilles til disposisjon for heisformål i 2014, sier ikke budsjettforslaget noe om. Det er en utfordring med tilskuddet til heis at det ikke kan overføres fra et år til et annet. Dette har NBBL tatt særskilt opp med Finansdepartementet i et brev i slutten av august. På tross av at dette ønsket også har vært fremmet (internt) av så vel Husbanken som KRD, kom det ingen endring på dette i det foreliggende budsjettforslaget. 2.4 Boligtilskudd til etablering i egen bolig Dette er en tilskuddsordning som skal bidra til etablering i egen bolig for vanskeligstilte. Tilskuddet gis ofte i kombinasjon med startlån og bostøtte og tildeles fra Husbanken til kommuner etter kriterier knyttet til demografi og bruk av startlån. Kommuner med store boligsosiale utfordringer prioriteres. Tilskuddet tildeles normalt fra kommunene til enkeltpersoner etter streng behovsprøving; som oftest til kjøp eller refinansiering av bolig. I 2012 var det personer som ble hjulpet gjennom denne ordningen. Antallet som får støtte har gått noe ned de siste årene, men til gjengjeld har støttebeløpet blitt litt større og utgjorde i Etter samtykke fra Husbanken kan midler tildelt en kommune avsettes i tapsfond for å sikre kommunen mot økonomiske tap i forbindelse med utlån av startlån. 5 mill kr gikk til dette formålet i 2012, og fondene lå totalt på 320 mill kr ved utgangen av Utleieboliger Tilskudd til utleieboliger blir tildelt kommuner, stiftelser og andre aktører som etablerer utleieboliger for vanskeligstilte. Dette gjelder både nybygging og kjøp av bruktboliger. For utleieboliger som tildeles tilskudd, men som ikke eies av kommunen, skal kommunen sikres tildelingsrett i minst 20 år. Selv om regjeringen har vært utsatt for et nokså langvarig og bredt påtrykk - fra så vel NBBL som Kommunalkomiteen på Stortinget har ikke regjeringen vært villig til å åpne opp ordningen for samarbeidsprosjekter mellom boligbyggelag og kommuner. Private som ønsker å bygge utleieboliger, henvises til å bruke Husbankens lån, men får ikke tilskudd. De siste årene har etableringen av kommunalt disponerte utleieboliger ligget på ca boliger pr. år. I 2012 lå gjennomsnittstilskuddet på kr. For 2013 er det stilt til disposisjon midler som skal kunne gi noe flere boliger enn tidligere, men pr. første halvår var det bare gitt tilsagn til 285 boliger. Det hersker derfor usikkerhet om midlene vil bli disponert fullt ut og hvor mange nyetablerte utleieboliger det blir i I 2014 stiller

4 4 regjeringen ytterligere 50 mill kr til disposisjon, med en total tilsagnsramme på 572 mill kr. Dette bør kunne gi godt over 1000 nye kommunale utleieboliger i I tillegg kommer byggingen av studentboliger, der regjeringen foreslår å øke bevilgningen tilsvarende ca nye studentboliger (opp fra ca i 2013). 2.6 Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet skal bidra til å heve kompetansen om miljø- og energivennlige boliger, universell utforming og god byggeskikk hos de sentrale aktørene i bolig- og byggsektoren. Tilskuddet gis i hovedsak til forsknings- og utredningsprosjekter rettet inn mot bolig- og bomiljøkvaliteter (særlig energi og tilgjengelighet). NBBL mottok i 2012 et tilskudd på kr til arbeid med etterinstallering av heis. Buken av tilskuddet til NBBL vil strekke seg godt inn i I 2012 ga Husbanken tilskudd til 79 prosjekter for i alt 28 mill kr. I 2013 er rammen kuttet ned til 17 mill, og pr. 1. halvår var det gitt 13 mill til 41 prosjekter. For 2014 er rammen foreslått økt til 27 mill. Prioriterte støtteformål er bl.a. Framtidens byer, Future Bulit, Ecobox, samt støtte til prosjekter i regi av funksjonshemmedes organisasjoner. 2.7 Boligsosialt kompetansetilskudd Boligsosialt kompetansetilskudd skal bidra til å heve kompetansen innenfor boligsosialt arbeid og boligsosial politikk, samt til å formidle kunnskap om boligmarkedet og offentlig boligpolitikk generelt. De fleste prosjektene er rettet mot kommuner (med store boligsosiale utfordringer) og forbedring av arbeidsmetoder og kompetanse på det boligsosiale feltet. I 2012 ble det gitt tilskudd til 128 prosjekter med totalt 77 mill kr; 80 % av midlene kanaliseres til kommunene, og nærmere 50 mill av potten gikk til prosjekter for å øke den boligsosiale kompetansen. I 2014 heves tilsagnsrammen til 82 mill kr. NBBL fikk i 2013 et tilsagn på kr til en evaluering av boligbyggelagenes erfaringer med omsorgsboliger. Det aller meste går til å engasjere en ekstern forsker ved NTNU. Prosjektet vil strekke seg inn i Investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjem Målgruppen for ordningen er personer med behov for heldøgns helse- og omsorgstjenester uavhengig av alder og diagnose. Det er lagt til grunn en målsetting om at det skal gis investeringstilskudd til sykehjemsplasser og omsorgsboliger i perioden Tilskuddet kan også gis til utbedring av eksisterende omsorgsboliger/sykehjem; særlig da fellesarealer som muliggjør heldøgns pleie. Siden 2008 er det investert i nærmere kvm i denne typen arealer. Byggaktiviteten av omsorgsboliger/sykehjem har variert mye, men har de to-tre årene ligget på noe over 1000 enheter pr. år. På tross av mange påstander om det motsatte, insisterte den rød-grønne regjeringen inntil det siste på at de var i rute. Det har også vært politisk strid rundt hvorvidt dette måltallet gjelder bare nye enheter, eller om det også kan omfatte «nyopprustede» enheter. Uten det siste, vil et måltall på enheter være helt mulig å oppnå. I 2012 ble det totalt opprettet enheter (hvorav 502 omsorgsboliger og 663 sykehjemsplasser). For 2013 er tilsagnsrammen dimensjonert for enheter; pr. første halvår ser det ut til at man greier å nå dette målet. For 2014 foreslås en tilsagnsramme på 2 mrd kroner; noe som skal rekke til ca boenheter. De maksimale satsene for tilskudd er satt litt opp; til hhv for omsorgsboliger og kr pr. sykehjemsplass.

5 5 Som kjent har NBBL gjennom lang tid vært involvert i en problematikk rundt kjøreregler for samarbeid mellom boligbyggelag og kommuner ifht til bygging av omsorgsboliger organisert i et borettslag. Prosessen har vært komplisert og langvarig og for tiden er NBBL fortsatt i en form for dialog med Husbanken og Kommunenes Sentralforbund om mulige modeller for håndtering av tilskuddet, men NBBL legger ikke lenger ned mye arbeid i dette. Det er grunn til å forvente at en ny regjering vil forholde seg noe annerledes til problematikken rundt samarbeid mellom kommuner og private aktører på dette området. 2.9 Boligetablering i distriktene Fra 2012 etablerte regjeringen et nytt tilskudd på 20 mill kroner som skal bidra til utvikling av attraktive lokalsamfunn gjennom å stimulere til økt tilbud av ulike typer boliger i kommuner med små og usikre boligmarkeder og/eller mangel på boliger. Ordningen er en treårig forsøksordning, og er basert på en søknadsinvitasjon til distriktskommuner. I 2012 kom det inn 82 søknader, og av disse ble 12 kommuner plukket ut til å være med på dette prosjektet gjennom en treårs-periode. Tilskuddsrammen for 2014 er på 21,3 mill. 3. Skatte- og avgiftsendringer. Ny gevinstbeskatning Regjeringen foreslår et nytt opplegg for skattlegging av gevinst ved boligsalg. I dag er det kun krav om at man selv har bodd i boligen det siste året før salg, for å oppnå skattefrihet på gevinsten. Regjeringen foreslår nå et system hvor man bare skal få skattefritak for den del av de siste 20-årene der man sjølv har bodd i boligen. Ideen er altså at man nå må gevinstbeskatte for de år man eventuelt har leid ut boligen; begrenset til de siste 20 år. Fra enkelte hold (bl.a. fra Huseiernes Landsforbund) har det nye systemet blitt kritisert for å bli veldig byråkratisk og arbeidskrevende ifht til hva det antas å bringe inn av økte skatteinntekter. Bl.a. må kvitteringer/dokumentasjon om påkostninger på boligen oppbevares i inntil 20 år. Skjerpet skatt på sekundærboliger Regjeringen foreslår å øke ligningsverdiene av næringseiendom og sekundærbolig i formuesskatten fra 50 til 60 % av anslått markedsverdi. Ligningsverdiene av fritidsbolig øker med 10 %. Tinglysningsgebyret blir halvert; fra 1060 i dag til 525 kroner fra nyttår - for at gebyrnivået i større grad skal reflektere reelle kostnader. Oppbevaringstiden for regnskapsbilag foreslås redusert fra 10 til 5 år; dvs. endringer i bokføringsloven ifht primærdokumentasjon. Dette kan få direkte betydning for boligbyggelagenes regnskapsføreraktivitet. 4. Videre oppfølging fra NBBL. Kommunalkomiteens budsjetthøring på Stortinget er foreløpig berammet til uke 45/46 (to første ukene i november). Ny leder av komiteen vil i følge Aftenposten bli Helge André Njåstad, FrP, men dette er foreløpig ikke en offisiell opplysning på Stortingets hjemmesider. Vi har fått høre at den nye regjeringens tilleggsproposisjon til den rødgrønne regjeringens budsjettforslag vil legges fram november, men dette er en opplysning som vi ikke har lykkes med å få bekreftet.

Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper

Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper HB 7.G.1 Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper Leie Eie Forfattet av: Katja Johannessen, Maja Flåto, Ane Hem og Edle Holt Alle skal bo godt og trygt Innhold Side Forord

Detaljer

Boligtilskudd, bostøtte og ikke-kommersielle utleieboliger

Boligtilskudd, bostøtte og ikke-kommersielle utleieboliger Viggo Nordvik Boligtilskudd, bostøtte og ikke-kommersielle utleieboliger 361 Prosjektrapport 2004 Prosjektrapport 361 Viggo Nordvik Boligtilskudd, bostøtte og ikke-kommersielle utleieboliger Emneord: boligtilskudd,

Detaljer

MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN

MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN Boligsosialt handlingsprogram Program og aktivitetsplan 2012-2015 MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 3 2.1 Formål med programmet... 3 2.2 Bakgrunn... 4 2.2.1

Detaljer

Prop. 146 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Kommuneproposisjonen 2014

Prop. 146 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Kommuneproposisjonen 2014 Prop. 146 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Innhold 1 Regjeringens politikk for kommunesektoren... 7 1.1 Utfordringer i kommunesektoren... 7 1.2 Veien videre... 8

Detaljer

1 Boligsosialt utviklingsprogram BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM. Programplan Asker kommune 2012-2015. Side 1 av 25

1 Boligsosialt utviklingsprogram BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM. Programplan Asker kommune 2012-2015. Side 1 av 25 1 Boligsosialt utviklingsprogram BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM Programplan Asker kommune 2012-2015 Side 1 av 25 2 Boligsosialt utviklingsprogram Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 LESERVEILEDNING...

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av tilbudet til de vanskeligstilte på boligmarkedet

Riksrevisjonens undersøkelse av tilbudet til de vanskeligstilte på boligmarkedet Dokument nr. 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av tilbudet til de vanskeligstilte på boligmarkedet Dokument nr. 3:8 (2007 2008) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige

Detaljer

Thorbjørn Hansen. Boligsamvirkets rolle i den sosiale boligpolitikken

Thorbjørn Hansen. Boligsamvirkets rolle i den sosiale boligpolitikken Thorbjørn Hansen Boligsamvirkets rolle i den sosiale boligpolitikken 319 Prosjektrapport 2002 BYGGFORSK Norges byggforskningsinstitutt Thorbjørn Hansen Boligsamvirkets rolle i den sosiale boligpolitikken

Detaljer

Når tilskuddsmottakere navngis i budsjettproposisjonene

Når tilskuddsmottakere navngis i budsjettproposisjonene Når tilskuddsmottakere navngis i budsjettproposisjonene En kartlegging av departementenes bruk av adgangen til å avvike fra normalprosedyren for tilskuddsforvaltning RAPPORT 2/2012 Innhold 1 Sammendrag...

Detaljer

SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET

SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET Til Husbanken Dokumenttype Sluttrapport Dato Desember 2011 HUSBANKEN REGION MIDT-NORGE SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET HUSBANKEN REGION MIDT-NORGE SAMHANDLING SOM KILDE TIL

Detaljer

Kartlegging blant norske kommuner om organisering av boligsosialt arbeid

Kartlegging blant norske kommuner om organisering av boligsosialt arbeid Når kunnskap gir resultater--- Husbanken region Midt-Norge Kartlegging blant norske kommuner om organisering av boligsosialt arbeid Husbanken region Midt-Norge Kartlegging blant norske kommuner om organisering

Detaljer

Det må bli enklere å bidra

Det må bli enklere å bidra Det må bli enklere å bidra Forslag til utvidelse av skattefradragsordningen for gaver til frivillige organisasjoner Frivillighet Norge 20.06.2012 FRIVILLIGHET NORGE DET MÅ BLI ENKLERE Å BIDRA Frivilligheten

Detaljer

Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer

Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer Del 1 Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer Forord Kommuneplanens samfunnsdel Bakgrunn og forutsetninger Profil og prioriteringer Saksframlegg Innholdsfortegnelse LARVIK I VERDEN

Detaljer

Forskning og høyere utdanning i budsjettproposisjonen for 2006

Forskning og høyere utdanning i budsjettproposisjonen for 2006 ARBEIDSNOTAT 37/2005 Statsbudsjettet 2006 Forskning og høyere utdanning i budsjettproposisjonen for 2006 - Sterk vekst i bevilgningene til grunnforskning og næringsrettet forskning. - Regjeringen Stoltenberg

Detaljer

Kommunal forkjøpsrett til leiegårder Hvorfor så få beboerkjøp?

Kommunal forkjøpsrett til leiegårder Hvorfor så få beboerkjøp? Ingar Brattbakk Kommunal forkjøpsrett til leiegårder Hvorfor så få beboerkjøp? Kartlegging av forkjøpsretten i Oslo fra 01.01.2004 til 30.04.2005 394 Prosjektrapport 2005 BYGGFORSK Norges byggforskningsinstitutt

Detaljer

TILTAK FOR ØKT BOLIGBYGGING I NORGE

TILTAK FOR ØKT BOLIGBYGGING I NORGE TILTAK FOR ØKT BOLIGBYGGING I NORGE FORORD På høringsmøte om boligbygging 3. november 2011 hos Kommunal- og regionaldepartementet, ble det på initiativ fra Boligprodusentene og Byggenæringens Landsforening

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Nærmere om brukerstyrt personlig

Detaljer

GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE?

GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE? GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE? FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2006 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Målsetting og problemstillinger... 1 1.2 Avgrensninger... 1 1.3 Datainnsamling... 2 2. ER SOSIALTJENESTEN

Detaljer

Det ble så stille. Evaluering av bortfallet av fiskeravgiften og fiskefondet for innlandsfisk. Torvald Tangeland

Det ble så stille. Evaluering av bortfallet av fiskeravgiften og fiskefondet for innlandsfisk. Torvald Tangeland 449 Det ble så stille Evaluering av bortfallet av fiskeravgiften og fiskefondet for innlandsfisk Øystein Aas Oddgeir Andersen Stein I. Johnsen Torvald Tangeland Børre Dervo Jostein Skurdal Eli Åsen NINAs

Detaljer

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020)

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Forsidefoto: Johnny Syversen Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) INNHOLD FORORD

Detaljer

Hvordan kan arealer til heldøgns omsorg utnyttes mer effektivt enn i dag?

Hvordan kan arealer til heldøgns omsorg utnyttes mer effektivt enn i dag? Ringerike kommune Hvordan kan arealer til heldøgns omsorg utnyttes mer effektivt enn i dag? RAPPORT 2 Innhold 1 BAKGRUNN 7 1.1 METODE 7 2 VURDERING AV POTENSIALET FOR STRUKTURRASJONALISERING 8 2.1 FORHOLDET

Detaljer

På vei til egen boligkarriere

På vei til egen boligkarriere På vei til egen boligkarriere Halvveis rapportering Styringsgruppemøte 22/03-2012 Godkjent - Arbeidsgruppe 1 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 STATISTIKK OM PROSJEKTET HITTIL... 3 BARN I PROSJEKTET...

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Kommunal- og regionaldepartementet: Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Rapport VISTA UTREDNING AS Krav til universell utforming i undervisningsbygg Side 1 Forord

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

ARSRAPPORT 2004 LANEKASSEN

ARSRAPPORT 2004 LANEKASSEN ARSRAPPORT 2004 LANEKASSEN UTGIVER: Statens lånekasse for utdanning Mars 2005 Opplag: 3 500 PRODUKSJON: Layout/design: Sissel Sandve Illustrasjon: Ray Smith Foto: Marius Hauge Trykk: Nor Grafisk Summary

Detaljer

Om lov om endringer i skatteloven

Om lov om endringer i skatteloven Finansdepartementet Ot.prp. nr. 30 (2008 2009) Tilråding fra Finansdepartementet av 26. januar 2009, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg II) 1 Skattefradrag for tilbakeføring av underskudd

Detaljer

Meld. St. 1 (2014 2015)

Meld. St. 1 (2014 2015) Opplysninger om abonnement, løssalg og pris får man hos: Fagbokforlaget Postboks 65, Postterminalen 5892 Bergen E-post: offpub@fagbokforlaget.no Telefon: 55 38 66 Faks: 55 38 66 1 www.fagbokforlaget.no/offpub

Detaljer

Perspektivnotat. Perspektivnotat. Et rettferdig skattesystem Innføringen av eiendomsskatt

Perspektivnotat. Perspektivnotat. Et rettferdig skattesystem Innføringen av eiendomsskatt Perspektivnotat Et rettferdig skattesystem Innføringen av eiendomsskatt 1 Et rettferdig skattesystem Innføringen av eiendomsskatt Skattesystemet er en av de viktigste mekanismene vi har for å hindre utviklingen

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18 1 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan 215 18 og budsjett 215 HANDLINGSPROGRAM 215 18, ØKONOMIPLAN 215 18 OG BUDSJETT 215 Vedtatt Kommunestyret 11.12.214 sak 14/62 2 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan

Detaljer

Fylkesmennenes arbeid med kommunal fornying og omstilling

Fylkesmennenes arbeid med kommunal fornying og omstilling NIVI-rapport 2011:3 Fylkesmennenes arbeid med kommunal fornying og omstilling Utarbeidet på oppdrag av Kommunal- og regionaldepartementet Magne Langset og Geir Vinsand Forord NIVI Analyse har gjennomført

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer