Innhold: Sendes til klienter og foretningsforbindelser hos

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold: Sendes til klienter og foretningsforbindelser hos"

Transkript

1 Informasjon fra Revisor nr 1/2010 Sendes til klienter og foretningsforbindelser hos Dørum og Nordstrøm AS, Tromsø Innhold: Regnskap: Lån til aksjonær og mellomregningskonto Forslag til endringer i revisorloven og regnskapsloven Skatt: Representasjon - Øl og vin sidestilles Formuesverdi av bolig Kjøp over kr betal via bank Før kjørebok! Mva: Merverdiavgift på idrett og kultur Spesifikasjon av mva i salgsdokumentet Annen informasjon: Sats for forsinkelsesrente Endringer i ferieloven Klage på ligningen Engelsk sitater fra Rally Petter Utgitt 3. september 2010 side 1

2 Regnskap Lån til aksjonær og mellomregningskonto Forutsatt tilstrekkelig fri egenkapital (se aksjeloven 8-7) så er det adgang for aksjonærer å låne midler fra eget aksjeselskap. Ved bokettersyn kan slike lån bli krevd omklassifisert til lønn eller utbytte hvis låneforholdet ikke vurderes å være reelt. medlemmene av styret. Andre nummererte brev skal sendes til styreleder. Regnskapsloven: Det foreligger forslag om å øke grensene for definisjonen av små foretak fra omsetningssum til 70 millioner (fra 60 mill.), og balansesum til 35 millioner (fra 30 mill.). Videre foreslås det presiseringer i opplysningskravene om transaksjoner med nærstående. Opptak av lån forutsetter en plikt til å tilbakebetale lånet, og det er skatteyter som har bevisbyrden for at en slik plikt foreligger. For å unngå risiko for omklassifisering til utbytte eller lønn, må aksjonær/skatteyter snarest mulig formalisere forholdet ved å opprette en skriftlig låneavtale på normale vilkår, og deretter følge avtalen. Lånet bør føres på egen konto (kortsiktig eller langsiktig lån) og ikke på mellomregningskonto selskap-aksjonær, da bruk av mellomregningskonto kan trekke i retning av at lånet blir å anse som et ikkereelt lån. Forslag til endringer i revisorloven og regnskapsloven Revisorloven: Finansdepartementet har fremmet lovforslag om at revisors nummererte brev til styret om forhold som kan medføre ansvar for styremedlemmer, skal sendes med kopi til samtlige styremedlemmer. Hvis daglig leder også er styreleder, skal kopi av det nummererte brevet sendes til Skatt Representasjon - Øl og vin sidestilles Representasjonskostnader til servering av vin til måltid gir nå fradrag i skatten på linje med kostnader til øl innenfor en fradragsramme (for tiden kr. 360 per person). Endringen omfatter ikke brennevin, det vil si at ved servering av brennevin gir dette ikke fradragsrett for noen del av bevertningskostnadene. Med representasjon menes tiltak som retter seg mot kunder/forretningsforbindelser som ikke er tilknyttet bedriften. Andre krav for fradragsretten er at bevertningen finner sted i arbeidstiden i forbindelse med forhandlinger eller demonstrasjon av varer, og at bevertningen finner sted på arbeidsplassens kantine eller på spisested i nærheten av arbeidsplassen. Kostnaden må i tillegg være dokumentert med bilag som er påført formål og hvem bevertningen omfatter. Formuesverdi av bolig Fra 2010 er det innført et forenklet verdsettelsessystem for å fastsette ligningsverdien av formue i boligeiendom (primærbolig). Reglene gjelder ikke fritidseiendom, våningshus og bolig i Utgitt 3. september 2010 side 2

3 utlandet (sekundærbolig). Årsaken til regelendringen er at den skattemessige formuesverdien ofte har vært langt lavere enn omsetningsverdien. Det nye systemet tar utgangspunkt i boligtype (enebolig, rekkehus og leilighet), boligareal (P-ROM = areal ekskl. boder etc.), byggeår (< 10 år, år, år, > 34 år) og geografisk beliggenhet (kommune/ soneinndeling). Alle boligeiere må opplyse om areal og byggeår. Eksempel (primærbolig): Hvis kvm-prisen er fastsatt til kr og arealet er 120 kvm blir formuesverdien: * 120 * 25% = Hvis formuesverdien etter denne beregningen overstiger 30% av omsetningsverdi kan skattyter kreve at verdien settes ned. (Kilde: Tiltak mot skatteunndragelser - Revisor informerer 1/10) Før kjørebok! Skattemyndighetene har intensivert kontrollen mot den som bruker varebil privat utenom jobben. Dette kan medføre problem for de som kun bruker varebilen i jobbsammenheng og av praktiske grunner må parkere varebilen hjemme på privatadressen. Ligningskontoret kan da gå ut fra at bilen også brukes privat utenom arbeidstiden. For å unngå dette problemet anbefales det at kjørebok føres slik at bruken i jobbsammenheng kan dokumenteres og fremlegges ved en eventuell kontroll. Næringseiendom fastsettes på grunnlag av beregnet utleieverdi, dvs. ingen endring i regelverket. Kjøp over kr betal via bank Som et ledd i tiltak mot svart økonomi vil det fra 2011 ikke gis fradrag for kostnader over kr som ikke er betalt via bank. Dette gjelder både nekting av inntektsfradrag etter skatteloven og fradrag for inngående merverdiavgift etter mvaloven. Det er den samlede kjøpesummen som skal vurderes mot kronersgrensen, dvs. delbetalinger som til sammen utgjør mer enn kr må betales per bank. Bl.a. gjelder dette månedlig husleie som kan være mindre enn kr i måneden, mens årlig husleie vil være over grensen. Regelverket gjelder også for privatpersoner og kjøp fra utlandet. Det er også verd å være oppmerksom på at kjøper kan bli medansvarlig for skatter og avgifter som leverandøren av tjenester har unndratt, men medansvaret gjelder ikke rene varekjøp. Merverdiavgift Merverdiavgift på idrett og kultur Fra 1. juli 2010 er det innført merverdiavgift med en sats på 8 % på kultur og den kommersielle delen av idretten, dvs. fotballens tippeliga og 1. divisjon, toppserien i ishockey og andre med billettinntekter over 3 millioner kr. Dette innebærer at inngangsbilletter til museer, gallerier, fornøyelsesparker og opplevelsessentre blir merverdiavgiftspliktig, mens dagens unntak for scenekunst (teater, musikk, stand-up-komikere etc.) videreføres. På idrettsområdet innføres det Utgitt 3. september 2010 side 3

4 merverdiavgifts-plikt på omsetning av inngangsbilletter til større idrettsarrangement. enkelte kode presenteres oppsummert, og med angivelse av merverdiavgift av vederlaget. Til gjengjeld får de som blir pålagt merverdiavgiftsplikt fra 1. juli fradrag for inngående merverdiavgift på vanlig måte. Det er imidlertid ikke innført en generell utvidelse av merverdiavgiftsplikten for tjenester i form av rett til å utøve idrett/betaling for trening, noe som betyr at adgang til treningsstudio, golfbaner, svømmehaller etc. fortsatt er unntatt fra merverdiavgiftsplikten. Et utslag av endringen kan medføre at badeland á la Grottebadet (i Harstad) blir avgiftspliktig siden de defineres som opplevelse, mens vanlige svømmehaller ikke blir det siden de defineres som trening. Spesifikasjon av mva i salgsdokumentet Skattedirektoratet har i en uttalelse av 9. februar 2010 redegjort for tre forskjellige måter som merverdiavgiften kan spesifiseres på i salgsdokumentet når dette inneholder salg som skal avgiftsberegnes med forskjellige satser. Disse tre måter, som alle oppfyller bokføringsforskriftens bestemmelser er hhv: Merverdiavgift angis for hver ulike varelinje Salgsdokumentet innrettes slik at alle varelinjer tilknyttet en bestemt avgiftssats spesifiseres sammen, og hvor vederlaget knyttet til disse varelinjene presenteres oppsummert, og med angivelse av merverdiavgift av vederlaget. Ingen særskilt innretning av salgsdokumentet, men med angivelse av koder for de ulike satsene (for eksempel avgiftssatsen eller en annen kode som tydelig forklares i dokumentet) knyttet til hver varelinje. I tillegg må vederlaget knyttet til den Annen informasjon Sats for forsinkelsesrente Finansdepartementet har fastsatt forsinkelsesrenten iht. Forsinkelsesrenteloven 3 til 9,00 % p.a. fra 1. juli Den gamle satsen var 8,75%. Endringer i ferieloven Ferieloven opererer med en minimumsferie på 25 virkedager per år, dvs. 4 ukers ferie inkl. lørdag + 1 dag. Fra 2009 er det pliktig å overføre all ikke-avviklet ferie til neste år. Dvs. at økonomisk kompensasjon for ikke-avviklet ferie bortfaller. Fortsatt er det adgang til å avtale overføring av inntil 12 virkedager ferie til neste ferieår, men har en arbeidstaker mer enn 12 virkedagers ferie til gode, skal også overskytende dager overføres til neste år. Motsatt er det lov å forskuttere/ta ut inntil 12 virkedager ferie som tilhører neste ferieår. Alle som fyller 60 år i ferieåret har krav på 1 ekstra uke ferie. Tidligere var det kun den som fylte 60 år før 1. september som hadde krav på denne ekstrauken. Utgitt 3. september 2010 side 4

5 Klage på ligningen Fristen for å klage på ligningen for de som får skatteoppgjøret om høsten er 3 uker etter at ligningen er lagt ut. I år legges skateoppgjøret ut den 20. oktober og fristen for klage vil være den 10. november. Hvis klagen er avhengig av opplysninger som ligningskontoret sitter inne med, gjelder 3-ukersfristen fra disse opplysningene er sendt fra ligningskontoret. Ligningskontoret kan gjøre endringer i ligningen, men plikter da å varsle skatteyter om endringen. I det tilfelle at slikt varsel ikke er gitt er klagefristen 3 uker etter at endringen er kjent, men ikke mer enn 3 år etter inntektsåret. Klagen skal være skriftlig eller elektronisk (via Altinn) og inneholde begrunnelse for hva som er feil. Oversittes klagefristen er det opp til ligningsmyndighetene om klagen likevel skal behandles. Engelsk sitater fra Rally-Petter Vår kjente Rallycross sjåfør Petter Solberg er både kjent for å være en svært dyktig sjåfør, men også en som har mange gode kommentarer på lur. Her er et utvalg av engelske uttrykk fra Petter: It s not only only, but but I had a stop in the start. It was dæven døtte meg close ass (ass = Ræv/rumpe). It s not the fart that kills you, it s the smell (fart = slippe en fis / fise.. og.. Smell = Lukt) It was so much dog on the window (dog = hund) The car was understyrt and I was going straight fram. I m sladding utafor the kænt When I came around the corner, it all went to hælvete. I drivved and then it was a sving til, så a stein and pang I drivved rett in the juletre. Med vennlig hilsen Dørum og Nordstrøm AS Signe Dørum Tlf Ellen Nordstrøm Tlf Geir Rønneberg Tlf Hans Martin Vaeng Tlf Ronald Seglsten Tlf Tone Seppola Tlf / Lars Heggdal Tom H. Haugan Tlf Tlf Utgitt 3. september 2010 side 5

NYTTIG Å VITE - ÅRETS NYHETER 2014 OG ÅRSAVSLUTNINGEN 2013

NYTTIG Å VITE - ÅRETS NYHETER 2014 OG ÅRSAVSLUTNINGEN 2013 REVISJON SKATT OG AVGIFT RÅDGIVNING FORETAKSSERVICE NYTTIG Å VITE - ÅRETS NYHETER 2014 OG ÅRSAVSLUTNINGEN 2013 BDO er et av Norges største kompetansemiljø innen: Revisjon, Skatt og avgift, Rådgivning,

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2009

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2009 Grant Thornton informerer Nr. 1/2009 Din samarbeidspartner innen revisjon, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Som nevnt i forrige kundeblad har vi opprettet et advokatfirma

Detaljer

Spør Altinn når du driver bedrift

Spør Altinn når du driver bedrift Spør Altinn når du driver bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva består regnskapsplikten i? Kravet

Detaljer

Nye merverdiavgiftsregler - kultur og idrett. Samarbeidsmøtene 2010

Nye merverdiavgiftsregler - kultur og idrett. Samarbeidsmøtene 2010 Nye merverdiavgiftsregler - kultur og idrett Samarbeidsmøtene 2010 Innledning Kultur & idrett Historikk/kilder Kulturmomsutvalget NOU 2008:7 Prop. 119 LS (2009-2010) Finansdepartementets lovforslag Bakgrunn

Detaljer

Høringsuttalelse - forslag til ny skatteforvaltningslov

Høringsuttalelse - forslag til ny skatteforvaltningslov Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 26.02.2015 Vår ref.: 14-1933/HH Deres ref.: 12/767 SL MMT/KR Høringsuttalelse - forslag til ny skatteforvaltningslov Finans Norge viser til Finansdepartementets

Detaljer

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning Håndbok for verger Statens sivilrettsforvaltning Gjeldende fra 1. juli 2013 1 Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Lokal og sentral vergemålsmyndighet... 5 1.2 Vergemålsreformens verdiplattform... 5 1.3 Individtilpasning...

Detaljer

SKATTE BETALEREN. Gode skatteråd Statsbudsjettet Disse får høyere skatt. Bolig i utlandet: Regler om fradrag for renteutgifter skal endres

SKATTE BETALEREN. Gode skatteråd Statsbudsjettet Disse får høyere skatt. Bolig i utlandet: Regler om fradrag for renteutgifter skal endres SKATTE BETALEREN Nr 5 2012 www.skattebetaleren.no 2013 Gode skatteråd Statsbudsjettet Disse får høyere skatt PENSJON Fleksibelt uttak FOND Lat? Fondene for deg BOLIG Tomannsbolig fortsatt gunstig Bolig

Detaljer

ENTREPRENØRSKAP. Hvilken selskapsform velger du?

ENTREPRENØRSKAP. Hvilken selskapsform velger du? ENTREPRENØRSKAP Hvilken selskapsform velger du? Tenk konsekvenser når du velger selskapsform Etablering av bedrift krever kunnskap om så mangt blant annet bør du være bevisst i ditt valg av selskapsform.

Detaljer

DU MÅ TA FERIE RAPPORTEN BENTHE RASMUSSEN VED ØKONOR BODØ LOSER OSS GJENNOM FERIELOVEN

DU MÅ TA FERIE RAPPORTEN BENTHE RASMUSSEN VED ØKONOR BODØ LOSER OSS GJENNOM FERIELOVEN RAPPORTEN #2-2008 DU MÅ TA FERIE BENTHE RASMUSSEN VED ØKONOR BODØ LOSER OSS GJENNOM FERIELOVEN FLERE SAKER I DETTE NUMMER: REGNSKAPSRAPPORTEN SOM STYRINGSVERKTØY REGNSKAPSFØREREN SOM STYREMEDLEM REISEREGNINGENS

Detaljer

Spør Altinn før du starter bedrift

Spør Altinn før du starter bedrift Spør Altinn før du starter bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva må jeg tenke igjennom? Alle økonomiske

Detaljer

START DITT EGET BILLIG-AS 2012

START DITT EGET BILLIG-AS 2012 E-bok 045 START DITT EGET BILLIG-AS 2012 Otto Risanger Otto Risanger Gå til innhold START DITT EGET BILLIG-AS R!SANGERS EBOK 045 - DrivBedre-pakken Utgitt av R!SANGER AS Dronningensgt 22, 0154 OSLO Tlf:

Detaljer

Til Att Fra Customer Name Contact First & Last Name Advokat som skriver

Til Att Fra Customer Name Contact First & Last Name Advokat som skriver Til Att Fra Customer Name Contact First & Last Name Advokat som skriver Valg av selskapsform Hvorfor? Selskapsform er et virkemiddel for å organisere næringsvirksomhet. Ingen selskapsform er generelt bedre

Detaljer

Om lov om endringer i skatteloven

Om lov om endringer i skatteloven Finansdepartementet Ot.prp. nr. 30 (2008 2009) Tilråding fra Finansdepartementet av 26. januar 2009, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg II) 1 Skattefradrag for tilbakeføring av underskudd

Detaljer

Merverdiavgift - for veldedige og allmennyttige organisasjoner og institusjoner

Merverdiavgift - for veldedige og allmennyttige organisasjoner og institusjoner Merverdiavgift - for veldedige og allmennyttige organisasjoner og institusjoner Skattedirektoratet mars 2008. Innhold FORORD 2 SAMMENDRAG 2 GENERELT OM MERVERDIAVGIFT 4 NÅR ER EN ORGANISASJON AVGIFTSPLIKTIG?

Detaljer

SKATTLEGGING AV POKER

SKATTLEGGING AV POKER HÅNDBOK OM SKATTLEGGING AV POKER I NORGE 1 Styret i NORSK Fra venstre: Pål Skønberg Løvik, Mads Åmot (nestleder), Sigurd Eskeland (leder), Kjetil Flåten og Andreas Torbergsen. POKERFORBUND 2 Bilde med

Detaljer

Verdsettelse av aksjer

Verdsettelse av aksjer Skatteetaten Skattedirektoratets håndbok i arveavgift [august 2013] Verdsettelse av aksjer 1 GENERELT... 3 2 SKILLET MELLOM BØRSNOTERTE AKSJER OG IKKE-BØRSNOTERTE AKSJER... 3 3 RÅDIGHETSERVERVET... 3 3.1

Detaljer

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE FELLESEIE ER IKKE SAMEIE 1 DET ØKONOMISKE FORHOLDET MELLOM EKTEFELLER Informasjonsbrosjyre om det økonomiske forholdet mellom ektefeller etter ekteskapsloven (lov 4. juli 1991 nr. 47) INNHOLD Innledning

Detaljer

SPANIA Kjøp av fast eiendom Skatt Arv og arveavgift

SPANIA Kjøp av fast eiendom Skatt Arv og arveavgift SPANIA Kjøp av fast eiendom Skatt Arv og arveavgift INNHOLDSFORTEGNELSE I Kjøp av fast eiendom i Spania II Skatter og avgifter III Spansk testament og arveavgift IV Generell informasjon om Vogt Advokatfirma-Lawfirm

Detaljer

VEILEDER TIL LOV OM OPPLYSNINGSPLIKT OG ANGRERETT VED FJERNSALG OG SALG UTENOM FASTE FORRETNINGSLOKALER (ANGRERETTLOVEN)

VEILEDER TIL LOV OM OPPLYSNINGSPLIKT OG ANGRERETT VED FJERNSALG OG SALG UTENOM FASTE FORRETNINGSLOKALER (ANGRERETTLOVEN) www.forbrukerrådet.no VEILEDER TIL LOV OM OPPLYSNINGSPLIKT OG ANGRERETT VED FJERNSALG OG SALG UTENOM FASTE FORRETNINGSLOKALER (ANGRERETTLOVEN) (gjennomføring av direktiv 2011/82/EU om forbrukerrettigheter)

Detaljer

God regnskapsskikk Årsoppgjørsveiledningen 2014

God regnskapsskikk Årsoppgjørsveiledningen 2014 www.pwc.no/arsoppgjorsveiledningen God regnskapsskikk Årsoppgjørsveiledningen 2014 En praktisk og oppdatert veiledning til god regnskapsskikk på områder som berører mange foretak. Veiledning til årsoppgjøret

Detaljer

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Utgitt av Fordelingsutvalget Desember 2006 FORDELINGSUTVALGET ØKONOMIHÅNDBOK FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONER Innhold Innledning... 3 1. Gode interne rutiner...

Detaljer

Utbetaling ved svært langvarige avbrudd. Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften

Utbetaling ved svært langvarige avbrudd. Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften Utbetaling ved svært langvarige avbrudd Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften 6 2012 V E I L E D E R Utbetaling ved svært langvarige avbrudd Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften Norges

Detaljer

Firmabil-nøkkelen 2003

Firmabil-nøkkelen 2003 Firmabil-nøkkelen 2003 Av siviløkonom Jan Traaseth Vedlegg til BIL nr. 1/2 2003 Av siviløkonom Jan Traaseth Side 1 av 21 FIRMABIL Fordelssatser Bruker du bil som eies eller leases av din arbeidsgiver (firmabil),

Detaljer

Tips og råd for deg som skal starte enkeltmannsforetak

Tips og råd for deg som skal starte enkeltmannsforetak Oslo kommune Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet 1. KRAV TIL EIER 2. INNEHAVERS ANSVAR 3. REGISTRERING I BRØNNØYSUND 4. REGNSKAP - REVISJONSPLIKT 5. SKATT 6. PERSONLIGE RETTIGHETER 7. ANDRE

Detaljer

Kontorarbeid og regnskapsføring - tips og råd

Kontorarbeid og regnskapsføring - tips og råd Kontorarbeid og regnskapsføring - tips og råd Innhold Ordliste 2 Hvorfor kontorarbeid og regnskapsføring er viktig 3 Trenger du regnskapsfører? Test deg selv 3 Selv om du har regnskapsfører, må du gjøre

Detaljer

Merverdiavgift ved uttak spesielt i bygg- og anleggsbransjen

Merverdiavgift ved uttak spesielt i bygg- og anleggsbransjen Merverdiavgift ved uttak spesielt i bygg- og anleggsbransjen Kandidatnummer: 584 Leveringsfrist: 25.04.2013 Antall ord: 15 505 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 1.1 Tema, oppgavens problemstilling...

Detaljer

Arbeidsgruppe vedrørende beskatning av firmabiler og yrkesbiler

Arbeidsgruppe vedrørende beskatning av firmabiler og yrkesbiler Arbeidsgruppe vedrørende beskatning av firmabiler og yrkesbiler Avgitt 19. januar 2004 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING...4 2 1.1 BAKGRUNN FOR ARBEIDET... 4 1.2 OPPSUMMERING... 5 2. PRINSIPPER FO R BESKATNING

Detaljer

Skattemessig behandling av representasjon, gaver, velferds-, salgs- og reklamekostnader mv. Anne Tengs-Pedersen, Advokatfullmektig

Skattemessig behandling av representasjon, gaver, velferds-, salgs- og reklamekostnader mv. Anne Tengs-Pedersen, Advokatfullmektig KPMG-DAGEN 2009 Skattemessig behandling av representasjon, gaver, velferds-, salgs- og reklamekostnader mv. Anne Tengs-Pedersen, Advokatfullmektig TAX Introduksjon Bakgrunn for temaet hvorfor er dette

Detaljer

Bratsberg Næringseiendom AS Informasjonsmemorandum 10.mars 2014. Årlig gj.snitt avkastning: 16% Årlig gj.snitt utbytte: 9,2%

Bratsberg Næringseiendom AS Informasjonsmemorandum 10.mars 2014. Årlig gj.snitt avkastning: 16% Årlig gj.snitt utbytte: 9,2% Bratsberg Næringseiendom AS Informasjonsmemorandum 10.mars 2014 Årlig gj.snitt avkastning: 16% Årlig gj.snitt utbytte: 9,2% Oppsummering transaksjonen Investering i diversifisert og ny næringseiendom i

Detaljer