Vedlegg 2 KRAVSPESIFIKASJON, SAK 16/34: VINTERDRIFT BUSSTERMINALER OG BRYGGER - OSLO & BÆRUM 1. INNLEDNING 2. OMFANGET AV VINTERDRIFTEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlegg 2 KRAVSPESIFIKASJON, SAK 16/34: VINTERDRIFT BUSSTERMINALER OG BRYGGER - OSLO & BÆRUM 1. INNLEDNING 2. OMFANGET AV VINTERDRIFTEN"

Transkript

1 Vedlegg 2 Utgave 1.0o KRAVSPESIFIKASJON, SAK 16/34: VINTERDRIFT BUSSTERMINALER OG BRYGGER - OSLO & BÆRUM 1. INNLEDNING Alt merarbeid som følge av vinterlig værforhold og værskifter betrakter Oppdragsgiver som vinterdrift og behandles i denne forespørselen. I dette inngår bl.a.: Brøyting, børsting/feiing, salting/strøing, fjerning av snø, skraping/høvling og vårrengjøring. Standarden på vinterdrift skal ivareta trafikksikkerhet og framkommelighet for busser og normalt vinterutrustede kjøretøy, samt ivareta god og sikker ferdsel for passasjerer og publikum på terminalenes publikumsområder, gang/sykkelveger, plattformer og fortau. 2. OMFANGET AV VINTERDRIFTEN 2.1. TERMINALER SOM INNGÅR I LEVERANSEN Leveransen omfatter følgende terminaler: Lysaker Brygge fergeterminal Oslo Bussterminal 2.2. ENDRINGER Hvilke terminaler som Oppdragsgiver har ansvaret for, vil kunne endre seg i løpet av avtaleperioden. Terminaler kan bli nedlagt eller Oppdragsgiver kan få ansvaret for nye terminaler eller få tilført ansvar for terminaler som tidligere har blitt ivaretatt av kommunene eller Statens Vegvesen. Dette vil også kunne få konsekvenser for omfanget av vinterdriften. Dersom det faller ut terminaler, vil dette først bli gjort gjeldende fra den påfølgende vinterdriftssesong. Dersom det tilkommer terminaler, vil Oppdragsgiver gjøre en henvendelse til Tilbyder med forespørsel om han kan påta seg ansvaret for den med påfølgende prissetting. 3. VINTERDRIFT - OVERORDNEDE KRAV Sak 16/34 Vinterdrift bussterminaler og brygger Oslo & Bærum Side 1 av 9

2 3.1. HVA INNGÅR I VINTERDRIFT Tilbyderen skal vinterstid utføre følgende oppgaver på terminalene i hht kvalitetskriterier spesifisert i dette dokumentet; inkl henvisninger: Snørydding/høvling av innkjøringsvei, bussoppstillingsplasser, fortau, gang- og sykkelstier Snørydding/høvling av publikumsområder og plattformer inne på terminalen Bortkjøring av snø Strøing/salting av hele terminalen Tilbyderen skal om våren utføre følgende oppgaver på terminalene i hht kvalitetskriterier spesifisert i dette dokumentet; inkl henvisninger: Feiing av kjørevei/plattformer inne på terminalen Eventuell manuell feiing av plattformer Feiing av innkjøring/utkjøring til terminalen Tilbyderen skal utføre oppgavene etter aktuelle værskifter, snøfall, temperaturendringer, etc. Arbeidet skal gjennomføres i hht spesifisert kvalitet slik det fremkommer i denne kravspesifikasjonen. Det kan være spesielle krav ved noen terminaler som skjerper disse kravene, dette er da beskrevet i spesielle krav for de respektive terminalene i kap 5. Vinterdrift skal utføres uoppfordret i tidsrommet 1. november 15. april. Feiing med bortkjøring utføres etter snøsmelting og normalt innen 1. mai, dette omfatter hele området inkludert bortkjøring av grus fra terminalens snødeponi. Endringer/avvik avtales med Oppdragsgiver, for eksempel ved sen snøsmelting DEFINISJONER OG BEGREPER Kollektivterminaler: Generelt sett består en kollektivterminal av følgende enheter: Inn- og utkjørselsveier for busser (*) Midlertidig parkering for busser (*) Bussoppstillingsplasser for busser (*) Fortau langs inn- og utkjøringsveiene (**) Gang- og sykkelstier som fører inn til eller går gjennom kollektivterminalen (**) Publikumsområder som kan ha leskur, søppelkasser, krakker, lyktestolper, trær, etc. (*) Plattformer som også kan ha leskur, søppelkasser, krakker, lyktestolper, trær, etc. (*) K&R-områder områder mot offentlig vei for av og påstigning for bilpassasjerer. (*) Områder som krever spesiell behandling (***) Friområder/grøntområder som på vinterstid kan benyttes for lagring av snø (****) * - Markert gult på oversiktene og skal behandles i hht til Vegvesenets Vinterdriftsklass A - E ** - Marker gult på oversiktene og skal behandles i hht til Vegvesenets Vinterdriftsklass A - E *** - Markert rosa på oversiktene og skal behandles i hht til Oppdragsgivers spesifikasjoner **** - Markert blått på oversiktene og disponeres som deponi for lagring/mellomlagring av snø Appendix 1 inneholder oversikt (kartskisse/luftfoto) av alle de aktuelle terminalene hvor de områdene som er angitt ovenfor er markert. Vegvesenets definisjoner og spesifikasjoner av vinterdrift: Tabellen viser Vegvesenets definisjoner og kvalitetsnivå på vinterdrift. Disse er nærmere beskrevet i Vegvesenets håndbok R610 kap 9. Alle krav som er spesifisert i dette kapitlet er også gjeldende for denne kravspesifikasjonen. Sak 16/34 Vinterdrift bussterminaler og brygger Oslo & Bærum Side 2 av 9

3 Vinterdriftsklasse A DkA Vinterdriftsklasse B DkB Vinterdriftsklasse C DkC Vinterdriftsklasse D DkD Vinterdriftsklasse E DkE Gang/sykkelveg vinterdriftsklasse GsA Gang/sykkelveg vinterdriftsklasse GsB Godkjent føreforhold er bar veg (tørr eller våt). Salt brukes som preventivt tiltak og for å opprettholde og gjenopprette bar veg. Godkjent føreforhold er bar veg (tørr eller våt), hard snø/is tillates utenom hjulspor i begrenset tidsrom. Salt brukes som preventivt tiltak og for å opprettholde og gjenopprette bar veg. Godkjent føreforhold er bar veg (tørr eller våt) i milde perioder og hard snø/is i kalde perioder. Krav til friksjon på hard snø/is er større enn 0,25. I milde perioder brukes salt, mens det i kalde perioder med snø/isdekke brukes sand. Godkjent føreforhold er hard snø/is. Krav til friksjon er større enn 0,25. Sand brukes for å oppnå godkjent friksjon på snø/isdekke. Salt kan brukes for å forhindre tynn is og rim. Godkjent føreforhold er hard snø/is. Krav til friksjon er større enn 0,20. DkE skal ikke nyttes på riksveg. Sand brukes for å oppnå godkjent friksjon på snø/isdekke. Salt kan brukes for å forhindre tynn is og rim. Godkjent føreforhold er bar veg (tørr eller våt). Salt brukes som preventivt tiltak og for å opprettholde og gjenopprette bar veg. Sand brukes dersom bar veg ikke kan oppnås ved salting. Da er kravet til friksjon større enn 0,3. Godkjent føreforhold er hardt og jevnt snø/isdekke. Sand brukes for å oppnå godkjent friksjon på snø/isdekke. Kravet til friksjon er større enn 0,3. Begreper som blir benyttet: Værskifter: Grov vinterdrift: Vesentlige endringer og kombinasjoner i temperaturforhold og type nedbør, dvs. opphold/regn/snø som gjør at føreforholdene endrer seg vesentlig for busser og/eller gående. Omfatter snøbrøyting/strøing/skraping på inn/utkjøringsveier, oppstillingsplasser, fortau, gang- og sykkelstier GRUNNLAGET FOR TJENESTEN SOM SKAL UTFØRES 3-1 Vegvesenets krav til vinterdrift: Statens vegvesens definisjoner av vinterdrift i Håndbok R610 Standarder for drift og vedlikehold av riksveger, kap. 9, danner grunnlaget for denne kravspesifikasjonen. Definisjoner, spesifikasjoner og krav i dette dokumenter er å betrakte som absolutte krav som inngår i denne kravspesifikasjonen. Kap 3.2 inneholder en overordnet beskrivelse av Vegvesenets spesifikasjoner av de forskjellige Vinterdriftsklassene. I tilegg til dette har Oppdragsgiver utarbeidet krav som ivaretar de spesielle betingelsene og forholdene knyttet til kollektivterminaler, for både å ivareta kjøreforholdene for bussene og publikums fremkommelighet og sikkerhet. Sak 16/34 Vinterdrift bussterminaler og brygger Oslo & Bærum Side 3 av 9

4 3-2 Terminalenes utseende: Terminalene er Oppdragsgivers ansikt utad; mot publikum, lokalsamfunnet og forbipasserende. Oppdragsgiver er derfor opptatt av terminalene er representative og fremstår velfungerende, innbydende og godt vedlikeholdt. Dette gjelder alle årstider; på vinterstid stiller dette særskilte krav til håndtering av forskjellig type værforhold og værskifter. Universell utforming: Oppdragsgiver har høy fokus på universell utforming og at terminalene er godt tilrettelagt for alle brukere; også brukere med ulike former for bevegelseshemning. Statens vegvesens definisjoner og spesifikasjoner i forhold til universell utforming i Håndbok V129 Universell utforming av veger og gater danner grunnlaget for utformingen av flere av Oppdragsgivers terminaler. Dette dokumentets kap 6.3 skal danne grunnlaget for vinterdriften av terminalene. 3-3 Tilbyder skal i sitt arbeide med plattformene og de områdene publikum beveger seg forholde seg til V129 og spesielt vektlegge følgende: Brøyting inntil gjerder, vegger, kanter og rekkverk slik at de kan benyttes til støtte og ledning Opprettholdelse av spesielt viktig taktil informasjon f.eks. foran trafikkerte gangfelt så sant dette er mulig Det skal ikke legges igjen unødige snø/isklumper og/eller brøytekanter Strøing/salting skal være kontinuerlig dekkende dvs. uten områder som ikke blir strødd/saltet Skraping skal være kontinuerlig dekkende dvs. uten områder med løs masse Tilbyder må benytte verktøy som er skånsomme i forhold til den taktile merkingen på de terminaler som har det. 3-4 Værvarsel og prognoser: Meteorologisk institutt sine varsler og prognoser skal danne grunnlag for Tilbyderen sin planlegging og utførelse av tjenestene. Deres varsler og prognoser (også med vær-radar) blir oppdatert tilnærmet kontinuerlig. Tilbyderen skal besitte og benytte nødvendige medier for at han til enhver tid skal være oppdatert på værutviklingen slik de fremkommer i disse varslene og prognosene og være grunnlag både for preventive og løpende aktiviteter. Dersom Tilbyderen foretrekker å forholde seg til en annen leverandørs varsel og prognoser, kan dette aksepteres dersom den aktuelle leverandøren kan tilby de samme tjenestene med samme kvalitet. 4. UTFØRELSE AV TJENESTEN Dette kapittel inneholder felles minstekrav til vinterdrift- og vedlikeholdsoppgaver gjeldende for alle terminalene. I neste kapittel gis en oversikt over eventuelle spesielle krav og forhold for hver enkelt terminal GENERELLE KRAV TIL VINTERDRIFT 4-1 Krav til gjennomføring og kvalitet på de respektive terminalene: Appendix 2 beskriver krav til gjennomføring og kvalitet på arbeidet på de respektive terminalene. Dette er angitt ved bruk av: Standard definisjon for vinterdrift av kjørevei samt gang og sykkelsti, ref. kap 3.3 Oppdragsgivers spesifikasjon av etterarbeid på publikumsområdene og plattformene. Sak 16/34 Vinterdrift bussterminaler og brygger Oslo & Bærum Side 4 av 9

5 Oppdragsgivers finpuss av publikums- og plattformområdene samt tiltak mellom værhendelsene. Terminalenes åpningstid: Alle terminalene er i prinsippet døgnåpent, men på de fleste terminalene er det liten eller ingen trafikk midt på natten åpningstid for hver enkelt terminal er angitt i appendix 2. Utenfor åpningstiden kan kravet til kvalitet senkes, men ved åpningstidens start begynner morgenrushet og terminalene skal være kjørbare og fremkommelig for gående i hht. de spesifiserte kvalitetskravene. Utførelse av den grove vinterdriften: Dette omfatter inn/utkjøringsveier, oppstillingsplasser, gang- og sykkelstier - Tilbyder kan benytte den type kjøretøy og utrustning som Tilbyder anser best egnet i forhold til areal og omfang, men Oppdragsgiver antar at dette blir utført av relativt tungt materiell. Utførelse av vinterdrift på publikumsområdene og plattformene: Tilbyder må benytte velegnet utstyrskombinasjoner for å utføre vinterdrift på publikumsområdene og plattformene. Sannsynligvis kan det utstyret som utfører den grove vinterdriften også gjøre deler av arbeidet på disse områdene, men det må gjennomføres etterarbeid for å ta de områdene som ikke dekkes av de kjøretøyene og utrustningen som utfører den grove vinterdriften, eksempelvis inne i og rundt leskur, rundt og mellom trær/stolper, etc. Dette arbeidet skal utføres innen rimelig tid, dog ikke lenger enn 60 minutter etter at den grove vinterdriften er fullført Etter at det er utført vinterdrift på en terminal, skal terminalen være i henhold til spesifikasjonene i forhold til vær/føreforholdene slik de er beskrevet i Appendix 2; det presiseres spesielt at følgende kvalitetskrav skal gjelde: Hele passasjerområdet og plattformene: Være fullstendig fri for snøklumper og løs snø Om nødvendig skal det strøs/saltes (preventivt) strøing/salting skal være heldekkende Fortau og gang- og sykkelstier: Snøkanter, etc som blir lagt igjen fra den grove vinterdriften skal fjernes Om nødvendig skal det strøs/saltes (preventivt) strøing/salting skal være heldekkende Innkjøringsveier og bussoppstillingsplasser: Være fullstendig fri for snøklumper og løs snø Om nødvendig skal det strøs/saltes (preventivt) strøing/salting skal være heldekkende Strø/sandkasser: Dersom Tilbyder ønsker å plassere ut strø/sandkasser på en eller flere terminaler, skal dette avtales med terminalens driftsleder. Kostnader for anskaffelse og utplassering må dekkes av Tilbyderen. Oppdragsgiver vaktmestertjeneste: Oppdragsgivers vaktmestere vil inspisere terminalene en eller flere ganger pr dag. Formålet med inspeksjonene er: Etter værskifter, kontrollere at Tilbyder har gjennomført nødvendige tiltak. Arbeidet vil bli kontrollert opp mot håndbok V129, samt krav 3-3 og 4-4. Korrigere for mangler ved Tilbyders arbeide og spesielle hendelser (dog ikke værhendelser) som har skjedd etter at Tilbyder har utført arbeidet. I perioder mellom værskifter, strø publikumsområdene og plattformene Evt. etterbestille tjenester fra Tilbyder Føre tilstandsrapport Tilgrensede veier, fortau, gang og sykkelveier som ligger utenfor Oppdragsgivers ansvar: Ved brøyting skal det tas hensyn til tilgrensede kjøre-, gangveier og fortau slik at det ikke legges igjen brøytekant mot disse til hindring for fri ferdsel. Sak 16/34 Vinterdrift bussterminaler og brygger Oslo & Bærum Side 5 av 9

6 4.2. TERMINALENES SNØDEPONI Lokalt snødeponi på terminalene for lagring av snø: Snø kan lagres på området markert blått på oversiktsbilde/kart over terminalene. Normalt er dette grøntarealer. Ansvaret for forsvarlig deponering tilligger Tilbyderen. Kapasitet på snødeponiene: Snødeponiene må ikke vokse ut over de områdene som er spesifisert for dette formålet i Appendix 1. De må heller ikke bli så høye at de hindrer sikten ved inn/utkjøring av terminalen; verken mot bussparkeringen/oppstillingsplassene eller mot K&R-området. Snødeponi på bryggene: På bryggene skal snøen lempes ut over bryggekanten dette må dog utføres på en slik måte at det er til sjenanse for ferjetrafikken. Dersom denne praksisen i løpet av avtaleperioden skulle bli forbudt, skal det etableres lokalt snødeponi på bryggeområdet; og brøyting og fjerning av snø skal gjennomføres på samme måte som på bussterminalene. Avtale om levering av snø til eksternt snødeponi: Tilbyderen skal ha, evt. i god tid før vinterdriftssesongen 2016/17 inngå avtale om levering av snø fra vei gater og parkeringsplasser til offentlig eller privat deponering. Avtalen(e) skal forevises Oppdragsgiver før vinterdriftssesongen med angivelse av hvilke terminaler de dekker. Betaling av første faktura (ref. krav 7-3) holdes tilbake inntildokumenten(e) er forevist. Fjerning av snø fra snødeponiene: Tilbyderen er selv ansvarlig for å fjerne snø fra deponiene slik at det til enhver tid er tilstrekkelig kapasitet ved kommende snøfall. Snøen som transportere bort, skal behandles i hht. lokale retningslinjer i de respektive kommunene for deponering/smelting av snø fra vei, gater og parkeringsplasser OVERGANG FRA VINTERDRIFT TIL VÅRRENGJØRING Vårrengjøring: Vårrengjøringen skal gjennomføres så snart som mulig etter at vegvesenet har gjort sin vårrengjøring på tilgrensede veier. Vårrengjøringen består av feiing, fjerning av grus og søppel samt og spyling av hele området, dvs. området som er merket gult og rosa i oversiktsbildene Området som har fungert som snødeponi, markert blått, må rengjøres så snart all snøen har smeltet eller fjernet og marka er tørr. Vårrengjøringen for disse områdene består av raking/soping og fjerning av grus og søppel dette må sannsynligvis utføres en stund etter at vårrengjøringen på de asfalterte områdene er ferdig. Fjerning av grus og søppel skal gjøres i hht lokale retningslinjer i de respektive kommunene enten det deponeres på offentlig eller private områder. Vinterdrift forlengelse: Dersom det oppstår vinterføre etter at det er gjennomført vårrengjøring, skal det gjennomføres normal vinterdrift for å ivareta sikkerhet selv om dette vil medføre strøing og Sak 16/34 Vinterdrift bussterminaler og brygger Oslo & Bærum Side 6 av 9

7 salting. Dersom det vil bli strødd vil det i så fall medføre en ny runde med vårrengjøring KRAV TIL TILBYDEREN I FORHOLD TIL UTFØRELSEN AV TJENESTEN Tilbyderens arbeid på terminalene: Tilbyderens kjøretøy skal være aktpågivende både i forhold til busstrafikken og publikum som befinner seg på terminalen. Kjøretøyene skal i prinsipp ha vikeplikt for bussene. Kjøretøyer skal være utstyrt og merket i henhold til gjeldende forskrifter for bruk av kjøretøy ved brøyting/vedlikehold på offentlig vei. Tilbyders ansvar for skade på Oppdragsgivers eiendom: Skader som oppstår på kantstein, heller, skilter, gjerder, lysmaster, busker/trær og øvrige installasjoner som følge av arbeidet som Tilbyder eller Tilbyders underleverandører utfører, er Tilbyderens ansvar. Skader skal rapporteres umiddelbart og skal utbedres så snart som mulig og senest innen sommerferien samme år eller etter avtale med Oppdragsgiver. Skader på rekkverk, taktil merking, etc. som kan være til støtte for bevegelseshemmede skal rettes opp umiddelbart evt. midlertidig løsning Tilbyderen skal selv sørge for at skadene blir utbedret uten at Oppdragsgiver trenger å ta noen ytterligere initiativ. Tilbyderens ansvar ved skade på tredjemanns eiendom: Tilbyderen bærer selv ansvaret overfor tredjemann for skader eller ulemper disse måtte bli påført av Tilbyder eller Tilbyders underleverandør; dette gjelder både overfor busselskap og publikum. Tilbyder er selv ansvarlig for all håndtering av skadeforholdet heri, om nødvendig, tilkalling av politi og sykebil samt evt. påfølgende tvister. Selv om Oppdragsgiver ikke er part i en skade påført tredjemann, skal hendelsen umiddelbart rapporteres skriftlig til Oppdragsgiver dersom hendelsen har skjedd inne på terminalområdet (slik det fremkommer av definisjonene kap 3.3). 5 TERMINALSPESIFIKKE FORHOLD OG KRAV 5.1. SPESIELLE FORHOLD KNYTTET TIL TERMINALENE Oslo Bussterminal 1: Bommene åpnes automatisk for høye kjøretøy. Bommene kan også åpnes ved å ringe trafikkleder. Oslo Bussterminal 2: Store deler av området er dekket av tak; dvs. skravert område på oversiktsbildet i Appendix 1. Vanligvis vil det ikke være nødvendig å brøyte på disse delene; de skal kun feies og evt. saltes. 5-3 Kravet gjelder ikke for området: Oslo & Bærum: Lysaker brygge fergeterminal: Dette er ei trebrygge som ikke tåler belastningen av et tungt kjøretøy. 5-4 Her må det kun benyttes lette kjøretøy for alle typer aktiviteter, eksempelvis snøfreser. Det bør også begrenses bruken av kjetting og andre virkemiddel som vil kunne grave seg Sak 16/34 Vinterdrift bussterminaler og brygger Oslo & Bærum Side 7 av 9

8 ned og skade treverket. 5-5 Kravet gjelder ikke for området: Oslo & Bærum: 5.2. SPESIELLE KRAV KNYTTET TIL TERMINALENE Oslo Bussterminal 1: Snøen deponeres midlertidig på terminalen og kjøres bort på nattestid, kl etter at snøværet slutter (eventuelt påfølgende natt). Oslo Bussterminal feiing: Områdene som er dekket av tak (skravert område, ref Krav 5-2) skal i vintersesongen feies ukentlig, hver tirsdag, mellom Dersom tirsdag er bevegelig helligdag, utføres feiingen på første på følgende hverdag. Feiingen inngår i prisen for vinterdrift. Oslo Bussterminal spyling av arealene utenfor vintersesongen: Utenom vintersesongen skal hele terminalens område, med unntak av fortauet i Schweigaardsgate, spyles en gang pr mnd. fortrinnsvis hver tirsdag mellom kl Dersom tirsdag er bevegelig helligdag, utføres spylingen på første påfølgende hverdag. Tidspunkt for overgang til og fra vinterdrift vurderes etter værforholdene og avtales med driftsleder. 6 LEVERANSEOPPFØLGING Oppfølging av leveransen: I rutinene til Oppdragsgivers vaktmestere inngår daglig inspeksjon av alle terminalene; ved behov flere ganger pr dag. Vinterdrift vil være en av de sentrale oppgavene vinterhalvåret; både utøvende og oppfølging av Tilbyders leveranse en oppfølging som følge opp kvaliteten på utført arbeid og Tilbyders kapasitet/gjennomføring. Evaluering av utført arbeide: Utført arbeid vil bli vurdert opp mot kvalitetskravene i denne kravspesifikasjonen og Vegvesenets Håndbok R610 og V129. Mangel ved utførelsen vil bli dokumentert, nøye vurdert i forhold til alvorlighetsgrad og kompleksitet i værforholdene hvis Oppdragsgiver etter en slik vurdering anser at kvaliteten burde ha vært bedre, vil Tilbyder få en advarsel med rett til å uttale seg. Betydelig mangelfull kvalitet med utført arbeid: Dersom kvaliteten av det arbeidet som er utført ikke er i samsvar med kravene og medfører at føreforholdene for publikum og/eller bussene utgjør en risiko for at det kan oppstå ulykker, kan Oppdragsgiver kreve at arbeidet blir utført på nytt umiddelbart uten at Tilbyder blir godtgjort for dette arbeidet. Oppfølging av mangelfullt utført arbeide: En advarsel vil bli fulgt opp skriftlig og/eller muntlig for å få en felles oppfatning av situasjonen og årsaken til at det ble en mangel. Hvis Tilbyder ikke kan fremlegge noen formildende årsak, vil advarselen bli opprettholdt. Gjentatte hendelser mangelfullt utført arbeide: Hvis Tilbyder får tildelt 5 advarsler i løpet av en sesong, vil dette utløse en sanksjon på kr som kommer til fradrag på neste faktura eller krediteres Oppdragsgiver. Deretter sanksjoneres det for hver 5. advarsel, og Oppdragsgiver kan vurdere om dette blir å Sak 16/34 Vinterdrift bussterminaler og brygger Oslo & Bærum Side 8 av 9

9 betrakte som en mangel som kan være grunnlag for heving av avtalen. Oppdragsgiver vil etter at sesongen er over vurdere om avtalen skal heves med grunnlag i de opplevde manglene med leveransen. 6-6 Tilbyders kontaktperson: I god tid før hver vintersesong skal Tilbyder peke ut en kontaktperson for direkte kommunikasjon dersom det oppstår mangler eller behov for andre avklaringer. Etter utnevnelsen skal partene møtes for å forenes om rutiner, tlf.nr, etc i forhold til direkte kontakt også muligheten for en vakttelefon som er tilgjengelig 24/7. 7 PRISING, FAKTURERING, ETC 7-1 Prising av vinterdrift: Vinterdriften skal prises som en enhetspris pr terminal pr år og omfatte alt arbeid på terminalen gjennom sesongen fra den første kuldeperioden/snøfallet om høsten og frem til og med gjennomføringen av vårrenholdet om våren. Enhetsprisen skal inkludere alt arbeid og tiltak gjennom sesongen; uavhengig av når på døgnet arbeidet blir utført: Grov vinterdrift og finpuss i publikumsområdene Høvling Salting inkl. salt Strøing inkl. sand/grus Vårrengjøring inkl. bort kjøring av sand grus Enhetsprisen skal ikke inkludere bortkjøring av snø, som skal prissettes separat. Prising av bortkjøring av snø: Bortkjøring av snø skal prissettes som en enhetspris pr lass; og omfatte lessing fra lokalt snødeponi på terminalen, frakt til godkjent offentlig eller privat snødeponi, bompenger og andre transportkostnader. Dette er en fastpris pr terminal Gebyrer og avgifter for deponeringen skal oppgis separat pr terminal, og skal oppgis pr lass (minimum størrelse 10 mᶟ). Tilbyder skal oppgi de prisene som de aktuelle deponiene benyttet for vinterdriftssesongen 2015/16.Det forventes at Tilbyder i liten grad har kontroll på snødeponienes avgifter/gebyrer gjennom avtaleperioden Oppdragsgiver vil akseptere avvik fra de oppgitte prisene når dette blir dokumentert. Fakturering: Terminalenes enhetspriser for vinterdrift deles i 3 like beløp og faktureres med forfall 31/12, 28/2 og 30/4. Oppdragsgiver foretrekker elektronisk fakturering til adresse Hver terminal kan faktureres hver for seg, eller samles i terminfakturaer, men uansett må det klart fremgå kostnadene pr. terminal. Bortkjøring av snø faktureres månedlig. Det skal av fakturaene tydelig fremkomme kostnadene pr terminal, samt splitten mellom transportkostnader og gebyr/avgift. Det aksepteres ingen tilleggskostnader ut over det som er spesifisert i krav 7-1 og 7-2. Sak 16/34 Vinterdrift bussterminaler og brygger Oslo & Bærum Side 9 av 9

Vedlegg 2 KRAVSPESIFIKASJON, SAK 16/33: VINTERDRIFT BUSSTERMINALER OG BRYGGER - AKERSHUS SYD 1. INNLEDNING 2. OMFANGET AV VINTERDRIFTEN

Vedlegg 2 KRAVSPESIFIKASJON, SAK 16/33: VINTERDRIFT BUSSTERMINALER OG BRYGGER - AKERSHUS SYD 1. INNLEDNING 2. OMFANGET AV VINTERDRIFTEN Vedlegg 2 Utgave 1.0s KRAVSPESIFIKASJON, SAK 16/33: VINTERDRIFT BUSSTERMINALER OG BRYGGER - AKERSHUS SYD 1. INNLEDNING Alt merarbeid som følge av vinterlig værforhold og værskifter betrakter Oppdragsgiver

Detaljer

Statens vegvesen D2-S10-1 Fellesdokument driftskontrakt veg. D2-S10 Krav til ulike vinterdriftsklasser 2014-05-01

Statens vegvesen D2-S10-1 Fellesdokument driftskontrakt veg. D2-S10 Krav til ulike vinterdriftsklasser 2014-05-01 Statens vegvesen D2-S10-1 D2-S10 Krav til ulike vinterdriftsklasser Innhold 1 Generelt... 2 2 Vinterdriftsklasse DkA... 2 3 Vinterdriftsklasse DkB - høy... 3 4 Vinterdriftsklasse DkB - middels... 4 5 Vinterdriftsklasse

Detaljer

Vinterdrift er en av våre viktigste oppgaver og største utfordringer Kapittel 12: Vinterdrift. Vinterdrift Oppgaver og standardkrav

Vinterdrift er en av våre viktigste oppgaver og største utfordringer Kapittel 12: Vinterdrift. Vinterdrift Oppgaver og standardkrav Vinterdrift Oppgaver og standardkrav Høgskolen i Narvik Øystein Larsen Vegteknologiseksjonen/TMT/Vegdirektoratet Kapittel 12: Vinterdrift 1. Innledning omfang - oppgaver - ressursbruk - effekter 2. Strategier

Detaljer

Utfordringer sett fra utfører siden

Utfordringer sett fra utfører siden Trondheim bydrift Utfordringer sett fra utfører siden Foto: Carl-Erik Eriksson Status i dag. Drifter et utvalg kommunale gang/sykkelveger etter GsA standard. Drifter på refusjonskontrakt for SVV riks/fylkesveger

Detaljer

D2 Tegninger og supplerende dokumenter D2 - S10 Krav til ulike vinterdriftsklasser. Innhold

D2 Tegninger og supplerende dokumenter D2 - S10 Krav til ulike vinterdriftsklasser. Innhold Statens vegves en D2 - S10-1 D2 - S10 Krav til ulike vinterdriftsklasser Innhold 1 Generelt......... 2 2 Vinterdriftsklasse DkA......... 2 3 Vinterdriftsklasse DkB - høy...... 3 4 Vinterdriftsklasse DkB

Detaljer

Vinterdriftsklasser i kontrakten

Vinterdriftsklasser i kontrakten Drammen kommune, Vei, Natur, Idrett Side 1 Endring av D2I-95-2 gjelder endringer sendt tilbyderne gjennom endringsmelding nr 2 datert 5.3 2014. Tilsvarende endringer i veilengder er gjort i prosess 95

Detaljer

Vedlegg 1 - Kravspesifikasjon. Rammeavtale for snørydding, strøing og feiing, rode 1-4 på Kongsberg Kommunale Eiendom KF sine eiendommer

Vedlegg 1 - Kravspesifikasjon. Rammeavtale for snørydding, strøing og feiing, rode 1-4 på Kongsberg Kommunale Eiendom KF sine eiendommer Vedlegg 1 - Kravspesifikasjon Rammeavtale for snørydding, strøing og feiing, rode 1-4 på Kongsberg Kommunale Eiendom KF sine eiendommer 1. MENGDE/OMFANG Kontrakten gjelder eiendommer etter kart vedlegg

Detaljer

Sykkelbynettverket 2014 Nye driftsklasser for gang- og sykkelveger

Sykkelbynettverket 2014 Nye driftsklasser for gang- og sykkelveger 2014-11-07 Sykkelbynettverket 2014 Nye driftsklasser for gang- og sykkelveger Byggherre region sør Kjetil Nergaard Byggherreseksjon Region sør Nye driftsklasser for gang- og sykkelveger Ny HB R610 av 2014

Detaljer

Vedlegg 2 Kravspesifikasjon

Vedlegg 2 Kravspesifikasjon Drammen Eiendom KF Vedlegg 2 Kravspesifikasjon SNØRYDDING OG STRØING, RODENE 1, 4 OG 5 PÅ DRAMMEN EIENDOM KF SINE EIENDOMMER Saksnr.: 16/5455 1. Mengde/ omfang Kontrakten gjelder eiendommer etter kart

Detaljer

Bærum kommune. Drift- og vedlikeholdsstandard for kommunale veier, Hovedprosess 9 -Vinterarbeider

Bærum kommune. Drift- og vedlikeholdsstandard for kommunale veier, Hovedprosess 9 -Vinterarbeider Vedlegg 1 Bærum kommune. Drift- og vedlikeholdsstandard for kommunale veier, Hovedprosess 9 -Vinterarbeider 92 Brøyting 92.1 Snøbrøyting på gater og veier Prosessen omfatter brøyting av gater, gang og

Detaljer

Vedlegg 1 KRAVSPESIFIKASJON. for. Snømåking og feiing ID 15-28

Vedlegg 1 KRAVSPESIFIKASJON. for. Snømåking og feiing ID 15-28 Vedlegg 1 KRAVSPESIFIKASJON for Snømåking og feiing ID 15-28 1 BESKRIVELSE AV OPPDRAGET Oslo kommune v/energigjenvinningsetaten (EGE) og Klemetsrudanlegget AS (KEA AS), heretter kalt oppdragsgiver, ønsker

Detaljer

Statens vegvesen D2-ID9300a - 1 Fellesdokument driftskontrakt veg D2 Tegninger og supplerende dokumenter D2-ID9300a Bruk av salt

Statens vegvesen D2-ID9300a - 1 Fellesdokument driftskontrakt veg D2 Tegninger og supplerende dokumenter D2-ID9300a Bruk av salt Statens vegvesen D2-ID9300a - 1 D2-ID9300a Bruk av salt Innhold 1 Generelt om bruk av salt... 2 2 Krav til natriumklorid (NaCl)... 3 3 Spredemetoder for salt... 3 4 Ulike hensikter med bruk av salt...

Detaljer

Vedlegg 1a_s Utgave 1.0 AVTALE. Sak: 16/33 Vinterdrift Bussterminaler og brygger - Akershus syd. Avtalens varighet xxxxxx xxxxxx.

Vedlegg 1a_s Utgave 1.0 AVTALE. Sak: 16/33 Vinterdrift Bussterminaler og brygger - Akershus syd. Avtalens varighet xxxxxx xxxxxx. Vedlegg 1a_s Utgave 1.0 AVTALE om Sak: 16/33 Vinterdrift Bussterminaler og brygger - Akershus syd Avtalens varighet xxxxxx xxxxxx Side 1 1. AVTALEN 1.2 Oppdragsgiver Akershus KollektivTerminaler FKF Vestbygata

Detaljer

Statens vegvesen D2-ID9300a - 1 Fellesdokument driftskontrakt veg. D2-ID9300a Bruk av salt

Statens vegvesen D2-ID9300a - 1 Fellesdokument driftskontrakt veg. D2-ID9300a Bruk av salt Statens vegvesen D2-ID9300a - 1 D2-ID9300a Bruk av salt Innhold 1 Generelt om bruk av salt... 2 2 Krav til natriumklorid (NaCl)... 3 3 Spredemetoder for salt... 3 4 Ulike hensikter med bruk av salt...

Detaljer

D2-ID9300a Bruk av salt

D2-ID9300a Bruk av salt D2-ID9300a Bruk av salt Filnavn: D2I-95-1 Instruks for bruk av salt (statens vegvesen) Henvisning: Kap. D1 prosess 95 Brøyting, rydding, strøing m.m. Dato: 2013-07-01 Innhold Bruk av salt - Metode, utførelse

Detaljer

Hb111/R610 Vedlikehodsstandarden

Hb111/R610 Vedlikehodsstandarden Håndbok 111 / R610 Standard for drift og vedlikehold Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter 17. november 2015 Øystein Larsen Vegteknologiseksjonen/TMT/Vegdirektoratet Innhold i presentasjon

Detaljer

Håndbok 111 / R610 Standard for drift og vedlikehold

Håndbok 111 / R610 Standard for drift og vedlikehold Håndbok 111 / R610 Standard for drift og vedlikehold Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter 10. mars 2015 Øystein Larsen Vegteknologiseksjonen/TMT/Vegdirektoratet Innhold i presentasjon

Detaljer

D2-ID9300e Bruk av salt

D2-ID9300e Bruk av salt Filnavn: D2-ID9300e-BrukAvSalt-20111013 Henvisning: Kap. D1, prosess 95 Brøyting, rydding, strøing m.m. Dato: 2011-10-13 Innhold Bruk av salt metoder og utførelse Side 1 av 10 Bruk av salt metoder og utførelse

Detaljer

RAMMEAVTALE OM LEVERANSE AV KONTORMØBLER

RAMMEAVTALE OM LEVERANSE AV KONTORMØBLER RAMMEAVTALE OM LEVERANSE AV KONTORMØBLER Avtale om Rammeavtale for anskaffelser av kontormøbler er inngått mellom:. (heretter kalt Leverandøren) og NOKUT (heretter kalt Kunden) Sted og dato: NOKUT Leverandørens

Detaljer

Sykkelbynettverket. Regionale samlinger. Tema drift og vedlikehold

Sykkelbynettverket. Regionale samlinger. Tema drift og vedlikehold Sykkelbynettverket Regionale samlinger Tema drift og vedlikehold Håndbok HB 111 Standard for drift og vedlikehold Krav til gang- og sykkel- anlegg, sommer og vinter 30. mai 2012 i Alta Jon Berg, Byggherreseksjonen,

Detaljer

Universell utforming og ny HB 111 Standard for drift og vedlikehold av veger

Universell utforming og ny HB 111 Standard for drift og vedlikehold av veger Universell utforming og ny HB 111 Standard for drift og vedlikehold av veger Fagkonferanse om drift og vedlikehold av universell utforming på veger og uteområder Trondheim 30. oktober 2012 Jon Berg, Byggherreseksjonen

Detaljer

Salt SMART seminar Styring av vinterdrift/saltpraksis gjennom funksjonskontraktene

Salt SMART seminar Styring av vinterdrift/saltpraksis gjennom funksjonskontraktene Salt SMART seminar 27.02.2007 Styring av vinterdrift/saltpraksis gjennom funksjonskontraktene Sjefingeniør Magne Smeland Statens vegvesen Region øst Veg- og trafikkavdelingen Funksjonskontrakter Funksjonskontrakt

Detaljer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. Dato Datakatalog versjon Endringer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. Dato Datakatalog versjon Endringer Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.5200 Rasteplass (ID=39) Datakatalog versjon: 2.04-733 Sist endret: 2015-10-16 Definisjon: Sted ved vegen der vegtrafikanter kan parkere og hvile.

Detaljer

ÅFJORD KOMMUNE AVTALEDOKUMENT PÅ VINTERVEDLIKEHOLD I PERIODEN Ratvika. '\ «u»., _

ÅFJORD KOMMUNE AVTALEDOKUMENT PÅ VINTERVEDLIKEHOLD I PERIODEN Ratvika. '\ «u»., _ Jot?/22% ÅFJORD KOMMUNE f: n...,.. f' TEKNISKE TJENESTER AVTALEDOKUMENT PÅ VINTERVEDLIKEHOLD I PERIODEN 2017-2022 Ratvika ', O, á. 5, " \\ (få. 507 StOr. ` f s \ I' 'Noraskíörin -., -' «" f-._ 7` "' f

Detaljer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. Dato Datakatalog versjon Endringer. Bruksområde Behov Eksempel

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. Dato Datakatalog versjon Endringer. Bruksområde Behov Eksempel Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.5200 Rasteplass (ID=39) Datakatalog versjon: 2.05-743 Sist endret: 2016-03-07 Definisjon: Sted ved vegen der vegtrafikanter kan parkere og hvile.

Detaljer

Implementering av resultater fra Salt SMART vegen videre

Implementering av resultater fra Salt SMART vegen videre Implementering av resultater fra Salt SMART vegen videre Torgeir Leland Vegdirektoratet Byggherreseksjonen SaltSmart avslutningsseminar 29. november 2012 Anbefalte tiltak I forrige innlegg ble anbefalingene

Detaljer

UTLENDINGSDIREKTORATET

UTLENDINGSDIREKTORATET Kontraktsnummer: xxxx/xxxx Kontrakt mellom UTLENDINGSDIREKTORATET Org nr 974760746 (som Kjøper) og XX Org nr xxx xxx xxx (som Leverandør) Kjøp av * 1 KONTRAKTSPARTER Parter i denne kontrakten er Utlendingsdirektoratet

Detaljer

Kai Rune Lysbakken Statens vegvesen, Vegdirektoratet Trafikksikkerhet, miljø og teknologi Vegteknologiseksjonen

Kai Rune Lysbakken Statens vegvesen, Vegdirektoratet Trafikksikkerhet, miljø og teknologi Vegteknologiseksjonen Medlemsmøte i Syklistens Landsforening i Trondheim 11.5.2016 Vinterdrift og salting av gs-anlegg 13. 05. 2016 Kai Rune Lysbakken Statens vegvesen, Vegdirektoratet Trafikksikkerhet, miljø og teknologi Vegteknologiseksjonen

Detaljer

MOSKENES KOMMUNE BRØYTEPLAN FOR KOMMUNALE VEIER OG PLASSER

MOSKENES KOMMUNE BRØYTEPLAN FOR KOMMUNALE VEIER OG PLASSER MOSKENES KOMMUNE BRØYTEPLAN FOR KOMMUNALE VEIER OG PLASSER Gjelder fra 1.desember 2014 til 1. mai 2017 ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER: INNLEVERING AV ANBUD Datert og underskrevet avbud leveres i lukket konvolutt

Detaljer

H A S V I K K O M M U N E

H A S V I K K O M M U N E H A S V I K K O M M U N E TILBUD PÅ BRØYTING PÅ STEDET BREIVIK 15.10.11. 15.05.16. INNHOLDSFORTEGNELSE BREIVIK... 1 INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 T I L B U D S I N N B Y D E L S E... 3 T I L B U D S B E S K

Detaljer

Eikelandsmyrane 17,januar Retningsliner for vintervedlikehald i Time kommune

Eikelandsmyrane 17,januar Retningsliner for vintervedlikehald i Time kommune Eikelandsmyrane 17,januar 2010 Retningsliner for vintervedlikehald i Time kommune Juni 2010 1 7 VINTERDRIFT Veibanen, fortau og gang- og sykkelveier skal være framkommelig for kjøretøy og gående som er

Detaljer

Vegseksjonen Stavanger

Vegseksjonen Stavanger NVF seminar Horsens Forsterket vinterdrift på gang og sykkelveger Vegseksjonen Stavanger Eivind Stangeland Historie 1103 Stavanger 2006-2011 innføring av barveistrategi på gjennomgående sykkelruter i Stavanger,

Detaljer

Innbydelse til anbudskonkurranse

Innbydelse til anbudskonkurranse Innbydelse til anbudskonkurranse Hamarøy kommune innbyr til åpen anbudskonkurranse på vintervedlikehold av samtlige kommunale veier og plasser, for perioden 01.01.2014 31.21.2018 Det er til sammen 10 roder

Detaljer

Vegseksjonen Stavanger

Vegseksjonen Stavanger Vinterdagene 2014 Forsterket vinterdrift på gang og sykkelveger Vegseksjonen Stavanger Eivind Stangeland Historie 1103 Stavanger 2006-2011 innføring av barveistrategi på gjennomgående sykkelruter i Stavanger,

Detaljer

DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV BYER OG TETTSTEDER UTFORDRINGER I BY OG TETTSTED KRAV TIL FREMKOMMELIGHET

DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV BYER OG TETTSTEDER UTFORDRINGER I BY OG TETTSTED KRAV TIL FREMKOMMELIGHET DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV BYER OG TETTSTEDER Joakim Hjertum Bymiljøetaten, Oslo kommune UTFORDRINGER I BY OG TETTSTED Mange kryss og krappe kurver Avkjørsler Lav brøytehastighet Hekker, trær, gjerder o.

Detaljer

Kommunevegdagene Utfordringer knyttet til vintervedlikehold herunder barveg strategi. Njål Hanasand Veg Stavanger

Kommunevegdagene Utfordringer knyttet til vintervedlikehold herunder barveg strategi. Njål Hanasand Veg Stavanger Kommunevegdagene 2010 Utfordringer knyttet til vintervedlikehold herunder barveg strategi Njål Hanasand Veg Stavanger 1 Vinterdrift etter funksjonskrav Vinterdrift av riks- og fylkesvegnettet, med gs.veger

Detaljer

Vedlegg 3 Kontrakt. Kontrakt. mellom. Ringsaker kommune Org.nr: heretter benevnt leverandøren

Vedlegg 3 Kontrakt. Kontrakt. mellom. Ringsaker kommune Org.nr: heretter benevnt leverandøren Kontrakt mellom Ringsaker kommune Org.nr: 864 950 582 og heretter benevnt leverandøren 1. Avtalen omfatter levering av Vintervedlikehold av kommunale eiendommer eller/og vårvedlikehold av kommunale eiendommer

Detaljer

1 Rode Leverandøren skal drive vintervedlikehold på veier og plasser i henhold til veiliste i tilbudsgrunnlaget

1 Rode Leverandøren skal drive vintervedlikehold på veier og plasser i henhold til veiliste i tilbudsgrunnlaget KONTRAKTSBESTEMMELSER VINTERVEDLIKEHOLD FRA OG MED SESONGEN 2016 /2017 TIL OG MED SESONGEN 2020/2021 1 Rode Leverandøren skal drive vintervedlikehold på veier og plasser i henhold til veiliste i tilbudsgrunnlaget

Detaljer

Drift av sykkelanlegg og fortau i Trondheim. Terje Lindland Trondheim kommune Trondheim bydrift

Drift av sykkelanlegg og fortau i Trondheim. Terje Lindland Trondheim kommune Trondheim bydrift Drift av sykkelanlegg og fortau i Trondheim Terje Lindland Trondheim kommune Trondheim bydrift Miljøpakken Ambisiøse mål for sykkel Ett mål i Miljøpakken er å få på plass et helhetlig sykkelvegnett i Trondheim.

Detaljer

Kravspesifikasjon Rammeavtale for snø- og isfjerning fra tak

Kravspesifikasjon Rammeavtale for snø- og isfjerning fra tak Kravspesifikasjon Rammeavtale for snø- og isfjerning fra tak 201501916 Kravspesifikasjon - Rammeavtale for snø- og isfjerning fra tak 1 GENERELT FOR OPPDRAGET Kontraktsarbeidet og hovedytelsen består av

Detaljer

Driftskontrakter Oppland. Samferdselskomiteen 26. September 2012 Anita Brenden Moshagen Seksjonsleder Drift

Driftskontrakter Oppland. Samferdselskomiteen 26. September 2012 Anita Brenden Moshagen Seksjonsleder Drift Driftskontrakter Oppland Samferdselskomiteen 26. September 2012 Anita Brenden Moshagen Seksjonsleder Drift Driftsseksjonen Kontrakter I Oppland er det seks driftskontrakter med funksjonsansvar: KONTRAKT

Detaljer

Vedlegg 2. Tilbudsbeskrivelsen

Vedlegg 2. Tilbudsbeskrivelsen Vedlegg 2 Tilbudsbeskrivelsen Rammeavtale 14/4159 Snørydding, brøyting og strøtjenester CPV 90620000 Snørydding og brøyting Innholdsoversikt 1. Informasjon om tilbyder... 3 2. Erklæring fra tilbyder...

Detaljer

En vintersyklists drøm

En vintersyklists drøm En vintersyklists drøm Om tiltak for mer vintersykling Richard Liodden Sanders Syklistenes Landsforening i Trondheim Gladbudskap! Sats på sykling også vinterstid Svært populært Koster lite - utrolig lønnsomt

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III YTELSESBESKRIVELSE VINTERVEDLIKEHOLD HIMMELTIND 2014 2016 (+2017+2018) 1 YTELSESBESKRIVELSE... 2 2 TIDSFRISTER... 2 3 BEFARING OG ERSTATNINGSANSVAR... 2 4 OPPSIGELSE... Feil!

Detaljer

Evaluering av ny vinterstandard på E136 mellom Dombås og Åndalsnes

Evaluering av ny vinterstandard på E136 mellom Dombås og Åndalsnes Evaluering av ny vinterstandard på E136 mellom Dombås og Åndalsnes Fagdag vinterdrift Region midt 22.10.15 Bjørn Kroken Evaluering av ny vinterstandard på E136 mellom Dombås og Åndalsnes Innhold (hva

Detaljer

TKL. BÆRUM KOMMUNE Prosjektenheten OPPDRAGSBESKRIVELSE RAMMEAVTALE FOR LEVERING AV HYDRATKALK. 11. januar 2015

TKL. BÆRUM KOMMUNE Prosjektenheten OPPDRAGSBESKRIVELSE RAMMEAVTALE FOR LEVERING AV HYDRATKALK. 11. januar 2015 BÆRUM KOMMUNE Prosjektenheten OPPDRAGSBESKRIVELSE 850015 RAMMEAVTALE FOR LEVERING AV HYDRATKALK 11. januar 2015 Total kvalitetsledelse Bærum kommune Prosjektenheten TKL A Orientering og rammebetingelser...

Detaljer

Statens vegvesen D2-IC0833a - 1 Fellesdokument driftskontrakt veg. D2-IC0833a Krav til kompetanse i vinterdrift 2015-05-01

Statens vegvesen D2-IC0833a - 1 Fellesdokument driftskontrakt veg. D2-IC0833a Krav til kompetanse i vinterdrift 2015-05-01 Statens vegvesen D2-IC0833a - 1 D2-IC0833a Krav til kompetanse i vinterdrift Innhold 1 Styring av vinterdrift: Krav til kompetanse... 2 2 Utførelse av vinterdrift: Krav til kompetanse... 4 3 Opplæring

Detaljer

Hovedhensikten til Vakt- og servicetjenesten er å opprettholde sikkerheten og utøve service.

Hovedhensikten til Vakt- og servicetjenesten er å opprettholde sikkerheten og utøve service. Vedlegg 2 Utgave 1.0 KRAVSPESIFIKASJON VAKT- OG SERVICETJENESTER Generelt Hovedhensikten til Vakt- og servicetjenesten er å opprettholde sikkerheten og utøve service. Alt som beskrives skal dekkes av leveransen.

Detaljer

Standardkrav på gang- og sykkelveger og fortau i Norden

Standardkrav på gang- og sykkelveger og fortau i Norden Standardkrav på gang- og sykkelveger og fortau i Norden Knut Magne Reitan, Siv.ing Reitan AS Foto: Henriette Busterud, Statens vegvesen Innhold Bakgrunn Spørreundersøkelse Foto: Lars Christensen, Statens

Detaljer

Endringer i ny utgave av HB051

Endringer i ny utgave av HB051 Endringer i ny utgave av HB051 Krav til utførende virksomhet - Den virksomhet som ifølge godkjent arbeidsvarslingsplan har fått og påtatt seg ansvaret for at varsling og sikring til enhver tid er i samsvar

Detaljer

RAMMEAVTALE - KJØP AV MEDIEOVERVÅKNING DEPARTEMENTSFELLESSKAPET. Rammeavtale om kjøp av medieovervåkning

RAMMEAVTALE - KJØP AV MEDIEOVERVÅKNING DEPARTEMENTSFELLESSKAPET. Rammeavtale om kjøp av medieovervåkning Rammeavtale om kjøp av medieovervåkning Avtalen er inngått mellom: ------------------ Heretter kalt leverandøren og ------------------ Heretter kalt kunden Sted og dato: --------------- Kundens navn Leverandørens

Detaljer

SPESIELLE KONTRAKTSVILKÅR

SPESIELLE KONTRAKTSVILKÅR VEDLEGG C SPESIELLE KONTRAKTSVILKÅR Lokale skolebilruter kommune Side 1 av 8 Innholdsfortegnelse 1 KONTRAKTSPRINSIPPER... 3 2 GODTGJØRELSE FOR OPPDRAGET... 3 2.1 ÅRSGODTGJØRELSE... 3 2.2 JUSTERING AV ÅRSGODTGJØRELSEN...

Detaljer

Ytelsesbeskrivelse Vintervedlikehold Kjeller

Ytelsesbeskrivelse Vintervedlikehold Kjeller Ytelsesbeskrivelse Vintervedlikehold Kjeller Konkurransegrunnlag Del III Tjenestekjøp 1 Innledning 1.1 Generelt om Forsvarsbygg Forsvarsbygg divisjon Utleie, Markedsområde Oslofjord, er lokalisert rundt

Detaljer

Bergen kommune og Statens vegvesen Region Vest Bergen distrikt har utarbeidet regler for plassering av container, lift, kranbil og stillas m.v.

Bergen kommune og Statens vegvesen Region Vest Bergen distrikt har utarbeidet regler for plassering av container, lift, kranbil og stillas m.v. 1 Forord Bergen kommune og Statens vegvesen Region Vest Bergen distrikt har utarbeidet regler for plassering av container, lift, kranbil og stillas m.v. Reglene gjelder på all offentlig veg- og gategrunn

Detaljer

VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER SAKSNUMMER ANSKAFFELSE AV HUNDEFÔR

VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER SAKSNUMMER ANSKAFFELSE AV HUNDEFÔR Side 1 av 6 VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER SAKSNUMMER 2012-006339 ANSKAFFELSE AV HUNDEFÔR Side 2 av 6 1 PRIS... 3 2 PRISENDRINGER... 3 2.1 Uttømmende prisliste inkl underleverandører... 3 3 GENERELT...

Detaljer

SAKSNUMMER Anskaffelse av Mellombekledning, kaldt vær VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER

SAKSNUMMER Anskaffelse av Mellombekledning, kaldt vær VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER SAKSNUMMER 2012-035226 Anskaffelse av Mellombekledning, kaldt vær VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER 1 1 PRIS- OG PRISMEKANISME... 3 1.1 Definisjon... 3 1.2 Kontraktstype... 3 1.3 Pris... 3 1.4 Prisendring...

Detaljer

Kontraktsformer og kvalitet. Sjefingeniør Torgeir Leland Vegdirektoratet - Byggherreseksjonen

Kontraktsformer og kvalitet. Sjefingeniør Torgeir Leland Vegdirektoratet - Byggherreseksjonen Kontraktsformer og kvalitet Sjefingeniør Torgeir Leland Vegdirektoratet - Byggherreseksjonen 1 Et lite tilbakeblikk til 2002 Hva ble sagt om kvalitet Kvalifiserte entreprenører må ha et kvalitetssystem

Detaljer

Prosedyre Vintervedlikehold på veg Prosesskode: 95

Prosedyre Vintervedlikehold på veg Prosesskode: 95 Salting og Strøing DkB - lav Side 1 av 7 Veier med DkB - lav Kontraktinformasjon Definisjoner Hentet fra kontrakt og håndbok 111 Syklustid Tidsbruk mellom hver gang hele strøarealet er bearbeidet med strøing.

Detaljer

Universell utforming. Trygt fram hele året. Ingrid Øvsteng, Statens vegvesen, region øst. Foto: Knut Opeide

Universell utforming. Trygt fram hele året. Ingrid Øvsteng, Statens vegvesen, region øst. Foto: Knut Opeide Universell utforming Trygt fram hele året Ingrid Øvsteng, Statens vegvesen, region øst Foto: Knut Opeide Foto: Knut Opeide FotoFoto: Ida Harildstad Foto: Knut Opeide Foto: Knut Opeide Foto: Knut Opeide

Detaljer

Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester knyttet til finansieringsvirksomhet

Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester knyttet til finansieringsvirksomhet Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester knyttet til finansieringsvirksomhet mellom [navn på leverandør] (heretter kalt Leverandøren) og INNOVASJON NORGE (heretter kalt Kunden) 1 Innhold 1. Alminnelige

Detaljer

Kontrakt for levering av Kontorrekvisita, kopipapir og fritt skolemateriell. Rammeavtale Sak 2010/6079

Kontrakt for levering av Kontorrekvisita, kopipapir og fritt skolemateriell. Rammeavtale Sak 2010/6079 Kontrakt for levering av Kontorrekvisita, kopipapir og fritt skolemateriell. Rammeavtale Sak 2010/6079 Halden Kommune Storgt 8 1771 Halden 1 Innhold 1. Avtale parter 3 2. Avtalen omfang, varighet og oppsigelse

Detaljer

Universell utforming. Trygt fram hele året. Ingrid Øvsteng, Statens vegvesen, region øst. Foto: Knut Opeide

Universell utforming. Trygt fram hele året. Ingrid Øvsteng, Statens vegvesen, region øst. Foto: Knut Opeide Foto: Knut Opeide Universell utforming Trygt fram hele året Ingrid Øvsteng, Statens vegvesen, region øst Foto: Knut Opeide Foto: Knut Opeide Foto: Knut Opeide FotoFoto: Ida Harildstad Foto: Ingrid Øvsteng

Detaljer

Rammeavtale prosjekt- og byggeledelse

Rammeavtale prosjekt- og byggeledelse Bilag 2 Kontrakt Mellom Molde Eiendom KF og.. som leverandør November 2013 Mellom Molde Eiendom KF som oppdragsgiver Orgnr: Adresse :.. Og som leverandør Orgnr: Adresse: er i dag inngått slik Kontrakt:

Detaljer

Trygt fram hele året. Universell utforming BILDE AV GOD DRIFT. Hva ser dere her? Ingrid Øvsteng, Statens vegvesen, region øst

Trygt fram hele året. Universell utforming BILDE AV GOD DRIFT. Hva ser dere her? Ingrid Øvsteng, Statens vegvesen, region øst Universell utforming Trygt fram hele året Ingrid Øvsteng, Statens vegvesen, region øst BILDE AV GOD DRIFT. Hva ser dere her? 1 FotoFoto: Ida Harildstad Foto: Ingrid Øvsteng Nasjonal Transportplan Gang-

Detaljer

Kompetansekrav - Vinterdrift

Kompetansekrav - Vinterdrift Kompetansekrav - Vinterdrift Styring av vinterdrift A1 Rodeplanlegging og omdisponering av ressurser A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 Overvåking og tolking av værprognoser Overvåking og tolking av data

Detaljer

Vedlegg 7. Rammeavtale 14/4279 Unntatt offentlighet jf. offentlighetsloven 13 og forvaltningsloven ledd nr.2.

Vedlegg 7. Rammeavtale 14/4279 Unntatt offentlighet jf. offentlighetsloven 13 og forvaltningsloven ledd nr.2. Vedlegg 7 Rammeavtale 14/4279 Unntatt offentlighet jf. offentlighetsloven 13 og forvaltningsloven 13 1. ledd nr.2. mellom Lørenskog kommune (Kunde) og xxxxx (Leverandør) Kjøp av Bygningsarbeider Avtalen

Detaljer

*** Spm. 2 *** Bor du i sentrum av kommunen, i tettbebyggelse annet sted i kommunen, eller i et område av kommunen med spredt bebyggelse?

*** Spm. 2 *** Bor du i sentrum av kommunen, i tettbebyggelse annet sted i kommunen, eller i et område av kommunen med spredt bebyggelse? *** Spm. *** Bor du i sentrum av kommunen, i tettbebyggelse annet sted i kommunen, eller i et område av kommunen med spredt bebyggelse? Sentrum 9 7 7 7 Tettbebyggelse annet sted enn sentrum 5 5 58 Spredt

Detaljer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.5200 Rasteplass (ID=39) Datakatalog versjon: 2.00-695 Sist endret: 2013-03-07 Definisjon: Sted ved vegen der vegtrafikanter kan parkere og hvile.

Detaljer

AVTALEVILKÅR. Side 1 av 5

AVTALEVILKÅR. Side 1 av 5 AVTALEVILKÅR 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes kontaktpersoner... 2 1.5 Kommunikasjon... 2 2. LEVERANDØRS GENERELLE PLIKTER... 2 3.

Detaljer

Å sykle er en storartet måte å komme seg fra et sted du er og til et sted du har lyst å være! Jim Wagenwoord

Å sykle er en storartet måte å komme seg fra et sted du er og til et sted du har lyst å være! Jim Wagenwoord Å sykle er en storartet måte å komme seg fra et sted du er og til et sted du har lyst å være! Jim Wagenwoord Utfordringene: Inaktivitet, trafikkinfarkt, forurensing og parkeringskaos I sykling kan ingen

Detaljer

Omgivelseskontroll 14/7639 01.09.2015-31.08.2017

Omgivelseskontroll 14/7639 01.09.2015-31.08.2017 Betingelser Gyldighetsperiode Denne avtalen gjelder i perioden 1.9.2015-31.8.2017. Etter 31.8.2017 kan hele eller deler av avtalen prolongeres i en periode på inntil 2 år. Eventuelle oppdateringer vil

Detaljer

Prosjekt ny driftskontrakt 2014-2019. Orientering Drammen kommune 2014

Prosjekt ny driftskontrakt 2014-2019. Orientering Drammen kommune 2014 Prosjekt ny driftskontrakt 2014-2019 Orientering Drammen kommune 2014 11.02.2014 Innhold: Bakgrunn: Hovedplan vei Drammen kommune 2013 Målsettinger for ny driftskontrakt Tiltak som innarbeides i kontraktsgrunnlaget.

Detaljer

Hvordan tenke drift og vedlikehold når vi planlegger?

Hvordan tenke drift og vedlikehold når vi planlegger? 06.09.2016 Sykkelnettverk 2016 Hvordan tenke drift og vedlikehold når vi planlegger? Byggherre region sør Kjetil Nergaard Byggherreseksjon Region sør Staten vegvesen Hvordan tenke drift og vedlikehold

Detaljer

Askøy kommunes alminnelige kontraktsvilkår for kjøp av varer

Askøy kommunes alminnelige kontraktsvilkår for kjøp av varer Askøy kommunes alminnelige kontraktsvilkår for kjøp av varer 1 ANVENDELSE... 1 2 KONTRAKTEN... 1 3 PRIS M.V... 2 4 LEVERING... 2 5 BETALING... 3 6 KVALITET... 3 7 ANSVAR FOR FEIL OG MANGLER... 4 8 ENDRINGER

Detaljer

Vinterdrift av Gulskogen Arena kunstgressbane med undervarme i Drammen kommune

Vinterdrift av Gulskogen Arena kunstgressbane med undervarme i Drammen kommune DRAMMEN KOMMUNE Vei, natur, idrett Vedlegg 1: Kravspesifikasjon Vinterdrift av Gulskogen Arena kunstgressbane med undervarme i Drammen kommune REF: 14/7823 Vedlegg: 1 Oversiktskart 2 Mal for rapport for

Detaljer

Bilag 4 - Rammeavtale

Bilag 4 - Rammeavtale Drammen Eiendom KF Bilag 4 - Rammeavtale Skjøtsel av grøntanlegg, rode 2 på Drammen kommune sine eiendommer Saksnr.: 12/16890 Avtale om skjøtsel av grøntanlegg Avtale er inngått mellom: Leverandørnavn

Detaljer

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester.

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og Innovasjon Norge (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens navn) Innovasjon

Detaljer

Tilbudsbeskrivelse. for. Rammeavtale for vedlikehold. Elkraft-, elektro/teletekniske kablingssystemer. i Hå Kommune

Tilbudsbeskrivelse. for. Rammeavtale for vedlikehold. Elkraft-, elektro/teletekniske kablingssystemer. i Hå Kommune Tilbudsbeskrivelse for Rammeavtale for vedlikehold Elkraft-, elektro/teletekniske kablingssystemer i Hå Kommune KAPITTEL : INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Tilbud 3 1.1 Tilbudsinnbydelse 3 1.2 Særlige vilkår

Detaljer

Vedlegg 1 KRAVSPESIFIKASJON. for. Snøbrøyting, strøing og bortkjøring av snø. Saksnr: 2014/8818

Vedlegg 1 KRAVSPESIFIKASJON. for. Snøbrøyting, strøing og bortkjøring av snø. Saksnr: 2014/8818 Vedlegg 1 KRAVSPESIFIKASJON for Snøbrøyting, strøing og bortkjøring av snø Saksnr: 2014/8818 ARBEIDSBESKRIVELSE OG OPPDRAGSOMFANG Arbeidsbeskrivelsen i dette dokumentet gjelder for samtlige områder hvis

Detaljer

DEN NORSKE KYRKJA Sauherad og Nes sokn

DEN NORSKE KYRKJA Sauherad og Nes sokn KONTRAKTSVILKÅR 1 Formål og anvendelse Prosjektet gjennomføres på grunnlag av arbeidsprogram og kostnadskalkyle som fremgår av kontrakten eller annet avtaledokument. Kontraktsvilkårene har til formål å

Detaljer

KONTRAKTSBESTEMMELSER

KONTRAKTSBESTEMMELSER KONTRAKTSBESTEMMELSER Vintervedlikehold ved eiendommen, Eidsvoll 1814 Side 1 av 5 1. Oppdraget Oppdraget omfatter tjenestene som er angitt i oppdragsbeskrivelsen. Under utførelsen av oppdraget skal leverandøren

Detaljer

Utfordringer knyttet til drift/vedlikehold i byer

Utfordringer knyttet til drift/vedlikehold i byer Sykkelbynettverket: Nettverksamling Region midt Steinkjer 17.-18.april 2012 Utfordringer knyttet til drift/vedlikehold i byer Terje Lindland Trondheim bydrift Typer sykkelanlegg Blandet trafikk (boliggate

Detaljer

Utkast Rammeavtale for kjøp av frukt og grønnsaker

Utkast Rammeavtale for kjøp av frukt og grønnsaker Utkast Rammeavtale for kjøp av frukt og grønnsaker er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og INNOVASJON NORGE (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens navn) Innovasjon

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester. AVTALE OM LEVERING AV Vinterdrift feltforsøk og rapportering 2012/2013

Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester. AVTALE OM LEVERING AV Vinterdrift feltforsøk og rapportering 2012/2013 Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester AVTALE OM LEVERING AV Vinterdrift feltforsøk og rapportering 2012/2013 mellom [Fyll inn leverandør] ( Leverandør ) Og Statens vegvesen

Detaljer

AVTALE OM PORTEFØLJEFORVALTNING OG FYSISK LEVERING AV ELEKTRISK ENERGI

AVTALE OM PORTEFØLJEFORVALTNING OG FYSISK LEVERING AV ELEKTRISK ENERGI Bilag 3 AVTALE OM PORTEFØLJEFORVALTNING OG FYSISK LEVERING AV ELEKTRISK ENERGI Avtale om porteføljeforvaltning og fysisk levering av elektrisk kraft mellom: (heretter kalt Leverandør) og Helse Nord RHF

Detaljer

ARBEIDSVARSLING (fokus sykkel) Jan-Arne Danielsen Veg- og transportavdelingen Region Nord

ARBEIDSVARSLING (fokus sykkel) Jan-Arne Danielsen Veg- og transportavdelingen Region Nord ARBEIDSVARSLING (fokus sykkel) Jan-Arne Danielsen Veg- og transportavdelingen Region Nord Agenda! Trafkkulykker tilknyttet vegarbeid og analyse av 33 dødsulykker med sykelister! Vegtrafikkloven krav til

Detaljer

Standard for drift og vedlikehold av riksveger R610. Nettbasert kurs 2016

Standard for drift og vedlikehold av riksveger R610. Nettbasert kurs 2016 Standard for drift og vedlikehold av riksveger R610 Nettbasert kurs Øystein Larsen Statens vegvesen/vegdirektoratet Innhold i presentasjonen Standardnivå, optimal standard Ulike måter å beskrive standarden

Detaljer

Trafikksikkerheten rundt Kolsås stasjon

Trafikksikkerheten rundt Kolsås stasjon Kolsås Vel Trafikksikkerheten rundt Kolsås stasjon Ref.: Referat fra styremøte 19. Mai 2016. Sak: Trafikksikkerheten rundt Kolsås Stasjon. Innhold Rapport fra befaring med Bærum kommune, Plan og Sikkerhet....

Detaljer

Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen kan forlenges med + år. (fyll inn dersom relevant)

Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen kan forlenges med + år. (fyll inn dersom relevant) Type avtale (sett kryss) Avtale (enkeltoppdrag): Rammeavtale: Annet: Saksnummer: Tittel: Leverandør: Kunden: Kontaktperson for avtalen: Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen gjelder fra dato: Kontaktperson

Detaljer

Prisskjema Vinteranbud 2017

Prisskjema Vinteranbud 2017 Vedlegg 3 Prisskjema Vinteranbud 2017 Prisskjema Vinteranbud 2017 1 Beskrivelse 2 Ark Klæbu, Midtbyen, 310133, 310153 osv 2 Ark Klæbu 2 Ark Midtbyen 3 310133, 310153 3 310166,GsA, 310184, GsA, 320777,

Detaljer

Unntatt offentlighet 23. Kontrakt. mellom. Skedsmo kommune

Unntatt offentlighet 23. Kontrakt. mellom. Skedsmo kommune Unntatt offentlighet 23 Kontrakt mellom xx og Skedsmo kommune 01.11.2014-30.10.2017 1 1. Kontraktsdokumentene Med mindre annet er avtalt, består avtalen av følgende dokumenter: a) Avtaledokumentet b) Konkurransegrunnlaget

Detaljer

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel. Avtaledokument. Kontrakt nr. xx/xxx. mellom

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel. Avtaledokument. Kontrakt nr. xx/xxx. mellom Side: 1 av 9 Avtaledokument Kontrakt nr. xx/xxx mellom Nasjonalt folkehelseinstitutt Postboks 4404, Nydalen 0403 Oslo Org nr. 983744516 (heretter kalt Kunden) og [LEVERANDØR] [Navn, adresse, org.nr.] (heretter

Detaljer

Kontrakt. mellom. Kulturdepartementet Og. xxxxx. om rammeavtale på kjøp av vikartjenester

Kontrakt. mellom. Kulturdepartementet Og. xxxxx. om rammeavtale på kjøp av vikartjenester Kontrakt mellom Og xxxxx om rammeavtale på kjøp av vikartjenester Kontraktsvilkårene er fastlagt i denne kontrakt. Pkt. 2 i kontrakten angir hvilke bilag som er knyttet til kontrakten. Dersom det i anbudet/tilbudet

Detaljer

Anskaffelse av Farmasøytiske Isolatorer for Sykehusapotekene. Negativtrykk Isolatorer (alle størrelser) Bilag 7 Samlet pris og prisbestemmelser

Anskaffelse av Farmasøytiske Isolatorer for Sykehusapotekene. Negativtrykk Isolatorer (alle størrelser) Bilag 7 Samlet pris og prisbestemmelser Anskaffelse av Farmasøytiske Isolatorer for Sykehusapotekene Negativtrykk Isolatorer (alle størrelser) Bilag 7 Samlet pris og prisbestemmelser Tittel: Isolator Sykehusapotekene HF, Sykehusapotek Midt-Norge

Detaljer

Orientering om ny driftskontrakt for vei og trafikkarealer 01.10.2014 01.10.2019

Orientering om ny driftskontrakt for vei og trafikkarealer 01.10.2014 01.10.2019 Orientering om ny driftskontrakt for vei og trafikkarealer 01.10.2014 01.10.2019 Formannskapet 14.10.2014 Tema: Kort orientering om gammel funksjonskontrakt Ny driftskontrakt rammer og prinsipper Forholdet

Detaljer

Rammeavtale Melk og melkeprodukter

Rammeavtale Melk og melkeprodukter Rammeavtale Melk og melkeprodukter 2016 Andøy kommune INNHOLD 1. GENERELLE BESTEMMELSER...3 1.1 Partene 3 1.2 Kontrakten består av følgende dokument...3 1.3 Avtalens varighet 3 1.4 Kontaktpersoner..3 1.5

Detaljer

SAKSNUMMER ANSKAFFELSE AV PROFESJONELLE VASKERIMASKINER VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER

SAKSNUMMER ANSKAFFELSE AV PROFESJONELLE VASKERIMASKINER VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER Side 1 av 7 SAKSNUMMER 2011-044422 VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER Side 2 av 7 1 PRIS... 3 2 UTFYLLING AV PRISMATRISE... 3 3 PRISENDRINGER... 3 3.1 Uttømmende prisliste inkl underleverandører...

Detaljer

Utkast Rammeavtale for kjøp av fisk og fiskeprodukter.

Utkast Rammeavtale for kjøp av fisk og fiskeprodukter. Utkast Rammeavtale for kjøp av fisk og fiskeprodukter. er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og INNOVASJON NORGE (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens navn) Innovasjon

Detaljer

(SNØBRØYTING OG STRØING) JØRSTADMOEN OG HOVEMOEN

(SNØBRØYTING OG STRØING) JØRSTADMOEN OG HOVEMOEN Ytelsesbeskrivelse Tjenestekjøp VINTERVEDLIKEHOLD (SNØBRØYTING OG STRØING) JØRSTADMOEN OG HOVEMOEN 2011-2014 Rev. 26.09.2011 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt om Forsvarsbygg Forsvarsbygg ble etablert

Detaljer

H A S V I K K O M M U N E

H A S V I K K O M M U N E H A S V I K K O M M U N E TILBUD PÅ BRØYTING PÅ STEDET SØRVÆR 15.10.11. 15.05.16. INNHOLDSFORTEGNELSE SØRVÆR... 1 INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 T I L B U D S I N N B Y D E L S E... 3 T I L B U D S B E S K R

Detaljer