FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS"

Transkript

1 FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Cowi AS Grenseveien 88, postboka 6412 Etterstad 0605 OSLO Deres ref.: Deres dato: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: / Mads Jørgen Lindahl Fet kommune - Uttalelse til kunngjøring om oppstart av planarbeid for Nerdrum stasjon Vi viser til brev fra Cowi AS av Formålet med planen er å sikre forholdene for myke trafikanter og utbedre innfartsparkeringen til Nerdrum stasjon. Planområdet utgjør et areal på ca 29 daa. Fylkesmannen har foreløpig begrenset informasjon om planen og derved lite grunnlag for å uttale oss. Fylkesmannen forventer at følgende hensyn synliggjøres og ivaretas i det videre planarbeidet: En utvikling i tråd med prinsippene for samordnet areal- og transportplanlegging, streng praktisering av parkeringsnormene og anlegg for sykkelparkering. Det bør i bestemmelsene stilles krav om universell utforming. Fylkesmannens rolle i planprosessen er å formidle overordnede føringer innenfor våre fagområder og se til at nasjonale og regionale mål og retningslinjer blir ivaretatt i planarbeidet. Aktuelle overordnede føringer for kommunal planlegging som for øvrig skal vurderes og ivaretas i planen, er listet opp i Fylkesmannens forventningsbrev til kommunene av 12. mars 2012 (www.fmoa.no, under areal og bygg ) samt Nasjonale forventninger til kommunal og regional planlegging av (www.planlegging.no). Med hilsen Are Hedén seksjonssjef Mads Jørgen Lindahl rådgiver Dokumentet er elektronisk godkjent. Postadresse: Postboks 8111 Dep 0032 OSLO Besøksadresse: Tordenskiolds gt 12 Inngang sjøsiden Telefon: Telefaks: Internett: Saksbehandler: Mads Jørgen Lindahl Direkte telefon: E-post: Org.nummer: NO

2 FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Kopi til: Akershus fylkeskommune Postboks 1200 Sentrum 0107 Oslo Fet kommune Postboks Fetsund

3 Besøksadresse: Stortorget 7, Oslo COWI AS Oslo Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Att: Cecilie Høgden Mæle Henvendelse til: Bjørn Egede-Nissen Dato: Tlf.: Saksref.: Faks: Deres ref.: A027514/cehm E-post: Vedlegg: Postadresse: Postboks 4350 NO Hamar Sentralbord: Org. Nr.: MVA Bankgiro: jernbaneverket.no Kunngjøring om oppstart av planarbeid Nerdrumveien - Lundveien - Sandgata og J.E. Ekornes vei Vi viser til oppstartvarsel datert Jernbaneverket uttalte seg til opprinnelig oppstartvarsel i brev av Vi hadde i utgangspunktet ingen vesentlige merknader til oppstart av planarbeidet, og pekte på at alle tiltak som kan bedre forholdene for syklende og gående er positive. Videre etterlyste vi en samordning av planprosessen med mulig utvidelse av innfartsparkeringen, hvilket nå ser ut til å være imøtekommet. Det ser vi som positivt. Når det ellers gjelder nytt oppstartvarsel har Jernbaneverket følgende kommentarer: I henhold til Jernbaneverkets tekniske regelverk gjelder en minimumsavstand på 9 meter + H mellom spor og anlegg (H er høydeforskjell hvis sporet ligger lavere enn veien/anlegget). Vi er klar over at det er trangt langs Kongsvingerbanen i dette området, men forventer at tiltaket planlegges med tilstrekkelig avstand til sporet. Dersom dette ikke lar seg gjennomføre fullt ut forutsetter vi at planlegger kontakter Jernbaneverket med sikte på å diskutere løsninger/sikringstiltak før planforslaget legges ut til offentlig ettersyn. Det er i dag kryssing av Kongsvingerbanen med bom ved Nerdrum stasjon. Det forutsettes at planarbeidet ikke forverrer forholdene m.h.t sikkerhet i forbindelse med denne kryssingen. Vi kommer ellers tilbake med nærmere uttalelse ved offentlig ettersyn. Med hilsen Ragnhild Lien Seksjonssjef Plan og forvaltning øst Dokumentet er godkjent elektronisk Bjørn Egede-Nissen sjefingeniør Side 1 av 2

4 Kopi til: Fet kommune, Pb 100, 1901 Fetsund Side 2 av 2

5 Cecilie Høgden Mæle From: Aalstad Grete Hedemann Sent: 9. juli :24 To: Cecilie Høgden Mæle Cc: Subject: NVEs innspill til planoppstart + Reguleringsplan for strekningen Nedrumveien+ Lundeveien+Sandgata og J. E. Ekornes vei + Fet kommune, Akershus Til: Vår ref: Deres ref: A027514/cehm NVEs innspill til planoppstart Reguleringsplan for strekningen NedrumveienLundeveienSandgata og J. E. Ekornes vei Fet kommune, Akershus Vi viser til brev fra dere av NVE vil bemerke at deler av planområdet består av marine avsetninger, jf. NGUs løsmassekart (www.ngu.no). Før det kan planlegges byggetiltak eller terrenginngrep i områder med marine avsetninger, må det dokumenteres at grunnen er stabil eller lar seg stabilisere. Om det avdekkes kvikkleire i et område, må geoteknisk ekspertise vurdere hele kvikkleiresonen, utløpsområde for skred, stabiliteten i området og nødvendige sikringstiltak i henhold til NVE 2/2011 Retningslinjer for Flaum og skredfare i arealplanar. I områder med kvikkleire vil endringer i massebalansen kunne føre til økt fare for skred. Retningslinjene ligger tilgjengelig på under Flom og skred Arealplanlegging, og vi ber om at disse legges til grunn i den videre planprosessen. Vennlig hilsen Grete Hedemann Aalstad senioringeniør Skred og vassdragsavdelingen Region Øst Norges vassdrags og energidirektorat (NVE) Telefon: eller direkte: Epost: eller direkte: Web: 1

6 SENTRALADMINISTRASJONEN Cowi AS Postboks 6412 Etterstad 0605 OSLO Att. Cecilie Høgden Mæhle Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Julie Aaraas / /49019/2012 EMNE L12 Telefon Deres dato Deres referanse A027514/cehm Fet kommune - Gbnr 211/16 mfl - Nerdrumveien-Lundveien-Sandgata og J.E. Ekornes vei - uttalelse til varsel om oppstart av planarbeid Det vises til oversendelse datert av varsel om igangsatt reguleringsarbeid i henhold til plan- og bygningsloven Formålet med planen er å sikre forholdene for myke trafikanter og utbedre innfartsparkeringen til Nerdrum stasjon. Planområdet utgjør et areal på ca 29 daa. Tiltaket er vurdert ut fra fylkeskommunens rolle som regional planmyndighet med basis i fylkesplan, fylkesdelplaner, rikspolitiske retningslinjer for utvalgte innsatsområder samt oppgaver etter friluftsloven og som fagmyndighet for kulturminnevern. Fylkesrådmannen har følgende merknader til varselet: Automatisk fredete kulturminner Området er ikke befart. Uttalelsen gis på grunnlag av arkivmateriale. Det er ingen registrerte fornminner innenfor området. Det vil bli gitt en endelig uttalelse når planen legges ut til offentlig ettersyn. Nyere tids kulturminner Langs Nerdrumvegen, Lundvegen og Sandgata ligger det flere eldre bolighus som er registrert i kulturminneregisteret SEFRAK. Flere av disse har gjennomgått endringer i senere tid, men særlig langs Nerdrumvegen og i Sandgata finnes det fortsatt kulturminner av lokal verdi. Fet kommune har ingen kulturminnevernplan som synliggjør disse objektene. Dette medfører at kulturminner som dette ofte forsvinner, eller endres, i raskt tempo. Fylkesrådmannen anbefaler derfor at det tas hensyn til disse kulturminnene i det videre planarbeidet. Andre regionale interesser Det forutsettes at prinsippene om universell utforming innarbeides i reguleringsbestemmelsene. Parkering Fylkesrådmannen anbefaler at det fastsettes parkeringsbestemmelser som angir maksimumsnormer, og at disse er strenge. Det anbefales også at det i bestemmelsene stilles krav om anlegg for sykkelparkering. Sykkelparkeringsplassene bør fortrinnsvis være under tak nær inngangspartiet. Postadresse Besøksadresse Telefon Org. nr - juridisk Postboks 1200 sentrum Schweigaardsgt 4, 0185 Oslo (+47) NO MVA 0107 OSLO E-post Fakturaadresse Telefaks Org. nr - bedrift Pb 1160 Sentrum, 0107 Oslo (+47) NO

7 Fylkesrådmannens vurdering Fylkesrådmannen er positiv til at det legges til rette for myke trafikanter i området rundt Nerdrum stasjon. På bakgrunn av det tilsendte materialet, mener fylkesrådmannen at tiltaket er i samsvar med vedtatt kommuneplan og gjeldende fylkesplan/-delplaner, og har ingen ytterligere merknader. Med vennlig hilsen Julie Aaraas rådgiver plan og miljø Kristian Reinfjord rådgiver arkeologi Dokumentet er elektronisk godkjent. Kopi: Fet kommune Fylkesmannen i Oslo og Akershus Jernbaneverket Øst Statens vegvesen, Region øst Saksbehandlere: Automatisk fredete kulturminner: Nyere tids kulturminner: Plan- og miljøfaglige vurderinger:

8

9 Cecilie Høgden Mæle From: Aud kari Grosås Sent: 5. juni :59 To: Cecilie Høgden Mæle Cc: Subject: Merkand til Kunngjøring Oppstart av planarbeid ifb. med Reguleringsplan for 211/16 mfl.bl.a. Nerdrumsveien og Lundveien Merknad til kunngjøring Vi i Nerdrum Vel er opptatt av vårt nærområde. Denne kunngjøringen omfatter også parkeringsareal nord for Jernbaneovergangen. Parkeringsarealet har i dag et grøntområde som benyttes av barn til lek og ballspill. I tillegg vil vi i Nerdrum Vel nevne at vi har en årlig tradisjon å sette opp Velets juletre her. Første søndag i advent har vi gang rundt juletre med musikk og nissen kommer på besøk med poser til barna. Dernest går alle i tog bort Nerdrumsveien, opp Myrhaugveien og innom Pålsetunet hvor det spilles og synges for de eldre før man avslutter med gløgg i Nerdrumshagen Barnehage (tidligere Nerdrums hagen Barnepark). Vi ønsker at man ved planlegging av mere parkeringsplasser tar hensyn til vår årlige tradisjon med juletre her ved jernbanestasjonen. Denne plasseringen er et synlig område for Velets medlemmer som passerer jernbaneovergangen på en eller annen måte. Vi ønsker at det ved planleggingen avsettes et område/en rabatt hvor vi har tilgang til strøm og et hull for vårt juletre! Håper vårt ønske imøtekommes. med hilsen for Nerdrum Vel Aud Kari Grosås sekretær 1

10 Cecilie Høgden Mæle From: Vebjørn Laamanen Horsfjord Sent: 6. juni :10 To: Cecilie Høgden Mæle; Subject: Re: Vedr varsel om reguleringsplan, Nerdrumveien etc Cecilie H Mæle, COWI AS kopi Fet kommune Jeg viser til nedenstående e-post som jeg sendte 20. mai vedrørende innspill til ny reguleringsplan for Nerdrumveien etc. Fristen for innspill var satt til i går. Jeg kan ikke se at jeg har fått noe svar på henvendelsen og ser fram til å høre fra dere med tanke på en nærmere avklaring av hvilke konsekvenser det har at min tomt i sin helhet ligger innenfor grensene for det berørte området, ulikt alle andre tomter langs de aktuelle veiene, kf e-posten under. mvh Vebjørn Horsfjord Den 20. mai 2012 kl. 22:44 skrev Horsfjord Vebjørn L: > > Cecilie H Mæle > kopi: Fet kommune > > > Vi viser til brev av 3. mai med varsel om oppstart av planarbeid knyttet til det nye fortauet i Nerdrumveien etc. > > Siden vår eiendom (15/17) ifølge det vedlagte kartet er den eneste boligtomta som i sin helhet innlemmes i planområdet, vil det være av stor interesse for oss å få nærmere informasjon om de praktiske konsekvensene av det varselet som nå er gitt. > > Vi har hatt en god dialog med Cowi og kommunen i denne prosessen så langt og regner med at det fortsetter. > > mvh > Eva og Vebjørn Laamanen Horsfjord > > (tlf ) 1

11 Cecilie Høgden Mæle From: Svein Andre Ruud Sent: 4. mai :17 To: Cecilie Høgden Mæle Cc: 'Hilde Fossum'; 'Svein Andre Ruud' Subject: Reguleringsplan for Nerdrumsveien+Lundveien+Sandgata oh J E Ekornesvei 1900 FETSUND Attachments: replan.pdf Ihht til tilsendt document vedr Kunngjøring om oppstart av Planarbeid Dette plan arbeidet er ikke godkjent av de berørte beboere, eller lignende. Det er bedt COWI og Fet Kommune om alternativer til denne planlagte gangvei. Det godkjennes ikke oppstart av dette, ihht til tidligere tilsendte skisser. Da det er lovt alternativer til gangvei. Da dette vil berøre beboere slik at livskvaliteten endres drastisk og at eiendommen blir ubrukelige og ubeboelig. Tilbake melding senest kreves i denne sak. VEDTAKET MOTSTRIDES OG GODKJENNES IKKE: Mvh Svein Andre Ruud Nerdrumsveoien FETSUND

12 Cecilie Høgden Mæle From: Marit Pedersen Sent: 3. juni :39 To: Cecilie Høgden Mæle Cc: Subject: Reguleringsplan for Nerdrumsveien(Lundveien(Sandgata og J.E. Ekornesvei Vi har fælgene anmerkinger vedrørene eigendomene 1515 og Eigendomen 1515 er skråningen fylt opp med sprengstein etter utgraving av tomt til nytt hus oppført i Det vil ved graving mest sannsynelig rase ut.vi vilderfor kreve at det blir satt opp en forstøtningsmur med gjærde oppå,da det blir så høy. Angånde eigendommen 1516,synes vi at innkjøring ved tidligere plantegning blir noe bratt. Vi håper at den nye reguleringsplan tar hensyn til dette og at vi kan få beholde en parkering på nedsiden av garasjen og redskapsboden blir stående. Vi vil osgså gjerne ha et nytt befaringsmøte angåne den videre plan. Med hilsen Liv og Anders K Andersen Marit og Tor Pedersen 1

13 Cecilie Høgden Mæle From: Malin Sanglert Sent: 4. juni :31 To: Cecilie Høgden Mæle Cc: Halvor Subject: Angående reguleringsplan på Nerdrum Hej, Vi har mottagit "Kunngjøring om oppstart av planarbeid" gällande NerdrumveienLundveienSandgata och J.E. Ekornes vei i Fet kommun. Vi bor i Pålsebakken 2a, 1900 Fetsund och berörs av denna reguleringsplanen. Vi vill med detta brevet ge besked om att vi är positiva till planer om en mer ordnad trafiksituation på Nerdrum, men att vi inte vill att kommunen exproprierar av vår tomt. Vi menar att det finns gott om plats utanför vår tomtgräns för att anlägga trottoar utan att göra ingrepp på vår egendom. Vi vill okså påpeka att bredden på Pålsebakken med fördel kunde ha minskats. Fartsgränsen på vägen är 30, men vi upplever att bilar på denna vägen kör mycket fortare än så. En minskning av bredden och/eller en fartsdump hade troligen ökat säkerheten väsentligt. Vi hoppas att kommunen finner en lösning på trafiksituationen som är tryggare för alla oss som bor på Nerdrum, och inte minst våra barn. Med Vänliga Hälsningar Malin Sanglert och Halvor Hjort Guttu 1

14 Cecilie Høgden Mæle From: Morten Andreas Kirkemo Sent: 16. mai :59 To: Cecilie Høgden Mæle Subject: VS: SV: Varsel om oppstart av planarbeid for 211/16 m/fler + Nerdrumveien, Lundveien, Sandgata, J.E. Ekornesvei Importance: High Mvh Morten A. Kirkemo Reguleringsarkitekt Tlf Fra: Øivind Johnsen Sendt: 15. mai :18 Til: Morten Andreas Kirkemo Emne: RE: SV: Varsel om oppstart av planarbeid for 211/16 m/fler + Nerdrumveien, Lundveien, Sandgata, J.E. Ekornesvei Viktighet: Høy Hei. Vi har tidligere sett tegninger og planer for hvordan gangveier og parkeringsplasser skulle se ut, og som etter hva jeg forstår + at Statens Vegvesen har godkjent. Gjelder ikke disse planene lenger? Og, vi ønsker ikke å bruke tid til å finne fram adresser/kontaktpersoner til Cowi. Men nå er det sånn at vi har gitt beskjed om at vi IKKE er varslet skriftlig, så da vil det bli kommunens problem ved evt. videre planer. Så, vennligst gi beskjed til Cowi om at vi ønsker varsel skriftlig, og i henhold til lover og regler + så ønsker vi å ha mulighet til å gi tilbakemelding innenfor rimelige frister. På forhånd takk!! Mvh Øivind Johnsen From: To: CC: Date: Thu, 10 May :18: Subject: SV: Varsel om oppstart av planarbeid for 211/16 m/fler + Nerdrumveien, Lundveien, Sandgata, J.E. Ekornesvei Hei Dette er varsel om oppstart for planarbeidet langs Lund og Nerdrumveien. Det avgrensede området som er tegnet i kartet viser området som planen vil være i, men definerer ikke planens avgrensing. Den vil være innenfor det stripplede området. Det er ikke per dags dato ikke noen plan, skisser og tegninger å sende deg da planen så vidt er varslet. Varsel per post skal ha blitt sendt til deg i tillegg til avisannonse. Dersom du ikke har mottatt denne ber jeg deg ta kontakt med kontaktperson hos COWI. 1

15 Mvh Morten Kirkemo Fra: Øivind Johnsen Sendt: 5. mai :11 Til: Postmottak Emne: Varsel om oppstart av planarbeid for 211/16 m/fler + Nerdrumveien, Lundveien, Sandgata, J.E. Ekornesvei Viktighet: Høy Hei. Jeg leser med stor foreundring i Indre Akershus Blad den 4. mai 2012 at dere informerer om oppstart av planarbeid rundt Nerdrum Holdeplass. Vi bor i Pålsebakken 1, og blir direkte berørt av dette + og lurer derfor på hvorfor vi ikke har fått noe som helst informasjon om dette! Vi ber dere derfor om å sende oss følgende: Planer, skisser og tegninger for området Oversikt over hvor mye av vår tomt som eventuelt blir berørt. Vi ønsker å bli løpende informert om hva som skjer i dette prosjektet, og ser fram til å motta informasjon fra dere. Mvh Øivind Johnsen Pålsebakken Fetsund 2

16 Cecilie Høgden Mæle From: PålHarald Andreassen Sent: 4. juni :44 To: Cecilie Høgden Mæle Cc: Gunn Elin Åsgren Subject: Høringssvar ad sak i Fet kommune Fortau langs NerdrumveienLundveien SandgataJE Ekornesvei AD REGULERINGSPLAN FOR FORTAU LANGS LUNDVEIEN Jeg viser til tidligere korrespondanse med Fet kommune i sak, senest med tilsvar fra Fet kommune av 9. mars då. Jeg bemerker igjen at Fet kommune ikke har korrekte måldata på eiendom i Lundveien 21 i forhold til Lundveien og at dette ikke er tatt til etterretning av kommunen. Dette har betydning for beregninger av innkjøring og parkeringsplasser. Jeg bemerker samtidig at det forventes at Fet kommune tar kontakt for konstruktiv dialog i forhold til reelle løsninger. Vennlig hilsen Pål.Harald Andreassen Lundveien 21A 1900 Fetsund 1

17 Cecilie Høgden Mæle From: Johnny Kristiansen Sent: 4. juni :14 To: Cecilie Høgden Mæle Subject: VEDR FORTAU i LUNDVEIEN Attachments: pdf; pdf Hei Vi fikk aldri svar på dette vedlagte brevet. Hvem er dessuten kontaktperson i Statens Vegvesen / Fet Kommune? -Finnes det et Møtereferat fra 2007? Er det en person som har vært kontaktperson for 'oss' beboere? - Vi mener bestemt at de myke trafikantene kunne vært ivaretatt likeså godt med Å lage farts-dumper i Lundveien,Nerdrumsveien + å sette ned fartsgrense. Her er det tidvis meget høy Trafikk-avvikling, og mye 'grisekjøring' med altfor høy fart. Spesielt morgen, ettermiddag og kveld. Det bor mange barn i område, og her ligger husene tett på veien. --Dette MÅ det gjøres noe med. Få ned farten, sånn at de som bruker dette som 'snarvei' i rushtiden, ikke finner det interessant å ta denne veien. Med fartsdumper /lavere fartsgrense løser man flere problemer på en gang. -Hvor bredt er dette fortauet tenkt. Det griper veldig inn i flere tomter. Noen hus vil få Gangveien helt opp i husveggen. I tillegg vil vi få et stort problem med kundeparkeringen, og med lastebiler som skal losse av varer. - er det vurdert andre løsninger enn et tradisjonelt fortau? * f.eks et fargemerket smalere -ikke opphøyet - a-la sykkelfelt, med midtdeler? * eller ikke noe fortau i det hele tatt foran oss, bare asfaltert plass med merking på asfalten? * En stor del av de myke trafikantene skal tur-retur Idrett-og fotballbaner/ Håndball-Hall i Øyavegen, Eller tur-retur Fetsund Lenser. Er det vurdert å lage gangvei fra J.E.Ekornesvei ned til Øyaveien? Omtrentlig som vedlagt kart med rød strek. HVIS IKKE BØR DET DEFINITIVT VURDERES. En gangvei fra J.E.Ekornesvei, Som 'tar' med seg Daleveien også. Man kommer da veldig greit ned til nevnte områder, NED til Gangstien som går hele veien langs elva opptil Fetsundbrua. +at de som bor i hele Øyaveien og Lenseveien m.m. Får en snarvei rett opp til Togstasjonen. (derav mindre biltrafikk?) Hører via at det har vært møter, men lite info ellers. ØNSKER SVAR. mvh Johnny Kristiansen Daglig Leder Sanitær-Varme as Lundveien Fetsund

18 -----Opprinnelig melding----- Fra: Sendt: 7. mai :16 Til: Johnny Emne: This was sent from "RNPE121E1" (Aficio MP C2000). Scan Date: :15:52 (+0200) Queries to: 2

19 Cecilie Høgden Mæle From: Ole BergPedersen Sent: 5. juni :59 To: Cecilie Høgden Mæle Cc: Subject: INNSPILL OG KOMMENTARER TIL PLANARBEID FOR NERDRUMSVEIEN LUNDVEIENSANDGATA INNSPILL OG KOMMENTARER TIL PLANARBEID FOR NERDRUMSVEIEN-LUNDVEIEN-SANDGATA, FET KOMMUNE Som eier av gnr/bnr 16/31 har jeg følgende å bemerke i forbindelse av oppstart av plamarbeidet for gangvei/ fortau for den ovennevnte strekningen. Vi ble som nevnt i kunngjøringen for noen år siden også varslet om planer for å sikre myke trafikanter i området og håper virkelig det bir alvor av planene denne gangen. Det er i denne sammenhengen å bemerke at vi gjerne ønsker sikringen av de myke trafikantene velkommen uavhengig av miljøfyrtårnet "Nytt renseanlegg i tettbebyggelse". Når dette er nevnt er det for meg som beboer i Sandgata viktig at adkomsten til min eiendom opprettholdes og det forutsettes at jeg blir ytterligere involvert når det gjelder det videre planarbeidet som berører min eiendom. Som beborer i bydas eneste gate er det for meg vesentlig å opprettholde særpreget som innebærer omkransende vegitasjon, gamle trær og telehiv. Sandgata vil aldri kunne være annet enn en grusvei og med naturlige «fartsdempere» i form av huller og humper har den en naturlig karakter av å være en miljøgate. Sandgata er i dag skiltet med gjennomkjøring forbudt som er et tiltak som fungerer rmelig godt takket være den ikke imponerende veistandarden. Etter min vurdering vil evetuell status som gangvei med tilhørende skilting, med unntak for kjøring til eiendommene være tilstrekkelig trafikkbegrensende sammen med de naturlig fartsbegrendsende virkemidlene. Ved å opprettholde adgangen til Sandgata fra begge sider (Lundveien og Øyaveien) vil den samlede belastningen med kjøring til og fra eiendommene bli holdt på et lavest mulig nivå. Trafikksikkerheten i krysset Lundveien/ Sandgata kan bedres ved å redusere tillatt hastighet på Lundveien. Jeg gleder meg til å bli involvert i det videre planarbeidet for «parsellen» Sandgata. Med vennlig hilsen Ole Berg-Pedersen 1

20 Morten Andreas Kirkemo Fra: Børge Johnsen Sendt: 24. juni :50 Til: Cecilie Høgden Mæle Kopi: Emne: Ang. reguleringsplan Sandgata Fetsund Vedlegg: iphone 851.jpg; iphone 844.jpg; iphone 846.jpg; iphone 848.jpg; iphone 850.jpg Hei. Jeg mottok den brev fra dere ang. reguleringsplan og oppstart arbeid gangvei Nedrumsveien, Lundveien, Sandgata. Jeg lurer på hva dere skal gjøre av utbedringer på Sandgata i forbindelse med dette prosjektet. Veien er i dag i svært dårlig forfatning. Den er ikke drenert og vannet fosser nedover veien når det regner. Det er også store hull i veien. Jeg bor i Sandgata 8 og skal i gang med å sette opp gjerde og forbedre gårdsplassen min. Derfor kjekt å vite hva som vil bli gjort med selve veien. Legger ved bilder av veien slik den ser ut under regnvær. Når vil prosjektet starte? Vennlig hilsen Børge Johnsen Prosjektleder, ERP M evry.com EVRY AS Nydalsveien 28 Oslo T EVRY er det nye navnet til EDB ErgoGroup. EVRY kombinerer bransjeinnsikt og kompetanse som kjennetegner et ledende nordisk IT-selskap med lokal kunnskap og fleksibilitet. This message contains information which may be confidential and privileged. Unless you are the intended recipient (or authorized to receive this message for the intended recipient), you may not use, copy, print, disseminate or disclose to anyone the message, the attachments hereto or any information contained in the message. If you have received the message in error, please advise the sender by reply , and delete the message with any attachments. 1

21

22

23

Vedlegg J Merknader. Dokumentet inneholder merknader/uttalelser fra:

Vedlegg J Merknader. Dokumentet inneholder merknader/uttalelser fra: Vedlegg J Merknader Dokumentet inneholder merknader/uttalelser fra: 1. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, brev datert 18.09.2013 2. Akershus fylkeskommune, brev datert 30.10.2013 3. Statens vegvesen, brev

Detaljer

Uttalelse til varsel om oppstart av reguleringsarbeid og høring av planprogram for utvidelse av Vinterbro Næringspark

Uttalelse til varsel om oppstart av reguleringsarbeid og høring av planprogram for utvidelse av Vinterbro Næringspark Besøksadresse: Stortorvet 7, Oslo PLAN arkitekter AS Fjordgata 50 7010 TRONDHEIM Ane Tinmannsvik Henvendelse til: Iselin Eng Dato: 26.09.2013 Tlf.: 924 04 670 Saksref.: 201306024-2 Faks: - Deres ref.:

Detaljer

Votering: Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Votering: Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 18.11.2010 Fylkesrådmannens innstilling: Saken tas til orientering. Utvalgets behandling: Votering: Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Saken tas

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Lillestrøm Arkitekter AS Tærudgata 3 2004 LILLESTRØM Deres ref.: Deres dato: Vårref.: 26.02.2013 2013/4537-2 Saksbehandler: Marit Lillesveen Dato: 14.03.2013 Fet kommune

Detaljer

Christina Hansen Planlegger Miljø og tillatelser, Areal og miljø

Christina Hansen Planlegger Miljø og tillatelser, Areal og miljø file:///c:/ephorte/pdfconvertdocprocess/ephorte-ull/516945_fix.html Side 1 av 1 29.11.2013 Fra: Christina Hansen[Christina.Hansen@statnett.no] Dato: 29.11.2013 10:40:03 Til: Ullensaker Postmottak Kopi:

Detaljer

Christina Hansen Planlegger Miljø og tillatelser, Areal og miljø

Christina Hansen Planlegger Miljø og tillatelser, Areal og miljø file:///c:/ephorte/pdfconvertdocprocess/ephorte-ull/516945_fix.html Side 1 av 1 29.11.2013 Fra: Christina Hansen[Christina.Hansen@statnett.no] Dato: 29.11.2013 10:40:03 Til: Ullensaker Postmottak Kopi:

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Forslagstiller: HOLMSBU EIENDOM AS. Forslaget utarbeidet av:

PLANBESKRIVELSE. Forslagstiller: HOLMSBU EIENDOM AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR HOLMSBU HAGE Gnr/Bnr 24/9 HURUM kommune. Dato: 13.12.2011, rev. 08.10.12, rev. 30.05.13 PLANBESKRIVELSE Forslagstiller: HOLMSBU EIENDOM AS Forslaget utarbeidet av: 1 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

Saksframlegg. Merknadsbehandling - Områderegulering - Utvidelse av Lunde skole - GB 71/2 m.fl.

Saksframlegg. Merknadsbehandling - Områderegulering - Utvidelse av Lunde skole - GB 71/2 m.fl. Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2010/693-28462/2012 Saksbehandler: Stig Erik Ørum Dato: 11.09.2012 Saksframlegg Merknadsbehandling - Områderegulering - Utvidelse av Lunde skole - GB 71/2 m.fl. Utv.saksnr

Detaljer

TELEFONSENTRALEN PÅ SØRUMSAND

TELEFONSENTRALEN PÅ SØRUMSAND Arkivsak-dok. 12/00957-23 Saksbehandler Mona Helene Larsen TELEFONSENTRALEN PÅ SØRUMSAND Rådmannens innstilling: Det gis tilslutning til at Norges Eiendom fortsetter planarbeidet med utgangspunkt i at

Detaljer

From: Terje Solvang To: Guro BraanaasBredland Subject: FW: Plan Date: 18. januar 2012 14:58:05 Attachments: plan.jpg Fra:AgnieszkaSzczepaniak Dato: Wed,18 Jan201214:46:59+0100 Til:

Detaljer

Sørum kommune - Frogner stasjon - adkomstløsning - uttalelse til nytt offentlig ettersyn - melding om vedtak

Sørum kommune - Frogner stasjon - adkomstløsning - uttalelse til nytt offentlig ettersyn - melding om vedtak SENTRALADMINISTRASJONEN Sørum kommune Postboks 113 1921 SØRUMSAND Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Julie Aaraas 08.02.2012 2011/15042-16/12365/2012 EMNE L12 Telefon 22055669 Deres

Detaljer

Detaljregulering Bodalsjordet - innkomne uttalelser i fm. varsel om oppstart.

Detaljregulering Bodalsjordet - innkomne uttalelser i fm. varsel om oppstart. NOTAT Sted/Dato: Sarpsborg 15.10.14 Nr: - - Fra Til Info Firma v/ X Faveo Prosjektledelse Thomas Theodorsen X Sarpsborg kommune, planmyndighet May Edith Huru Sarpsborg kommune, forslagsstiller og X Trond

Detaljer

RULLERING AV KOMMUNEPLAN FOR NANNESTAD 2013-2029

RULLERING AV KOMMUNEPLAN FOR NANNESTAD 2013-2029 RULLERING AV KOMMUNEPLAN FOR NANNESTAD 2013-2029 OPPSUMMERING AV INNSPILL TIL AREALDELEN Innhold Oppsummering av innspill til arealdelen... 1 Del 1: Innspill fra overordnede myndigheter... 3 Fylkesmannen

Detaljer

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG OMRÅDEPLAN FOR GRØNDAL, GNR. 96 BNR. 51 OG 114 I STANGE

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG OMRÅDEPLAN FOR GRØNDAL, GNR. 96 BNR. 51 OG 114 I STANGE %%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 272 Arkivsaksnr.: 11/4461-8 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget OMRÅDEPLAN

Detaljer

Områderegulering av Hovden sentrum, høyring av planprogram. Bykle kommune.

Områderegulering av Hovden sentrum, høyring av planprogram. Bykle kommune. Statens vegvesen Bykle kommune 4754 BYKLE Behandlande eining: Sakshandsamar/innvalsnr: Vår referanse: Dykkar referanse: Vår dato: Region sor Tor llallyard Taxerås - 37019982 2014;085234-011 2014280-24

Detaljer

!"# $%&'( ") '( *"+, '( -") '(.") '( 3"0-1'( 4"0.1'(!"5 '( * "6 '( *"6, '( **"6, '( *-"7, '( *.") '( */") '( *2"718 '( *3"7, '( *4"*0 '( *!

!# $%&'( ) '( *+, '( -) '(.) '( 30-1'( 40.1'(!5 '( * 6 '( *6, '( **6, '( *-7, '( *.) '( */) '( *2718 '( *37, '( *4*0 '( *! !!"!# $%!&''!%#() *+##',++&''+-)./+!%#+-%,/+! %#+-*%,/+'%+#++'+-*%,/ 0+!%#+-*%,/+!%#+-*%,/-+1++ -*02#/"+1++-*2#/)+1+0+-*-2#/+1++-*"2#/* +##++#+-*)%,/+#+-*%,/ +#++'+-**%,/+#++(%+"%,/0 +3++#++'+"%,/+!%#+"%,/

Detaljer

DETALJREGULERING FOR MELLEBERG, MAURA

DETALJREGULERING FOR MELLEBERG, MAURA Jessheim, 27.05.2013 PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR MELLEBERG, MAURA NANNESTAD KOMMUNE Plankart er datert 27.05.2013 Reguleringsbestemmelser er datert 27.05.2013 INNHOLD 1. BAKGRUNN... 1 1.1. Beliggenhet,

Detaljer

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Utvalg: PLAN- OG MILJØUTVALGET Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 22.04.2013 Tid: 17:00 MØTEINNKALLING Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid

Detaljer

Sak 11/3768. G/bnr 78/18 med flere Forslag til reguleringsplan detaljregulering Spikkestadbanen sør for Heggedal

Sak 11/3768. G/bnr 78/18 med flere Forslag til reguleringsplan detaljregulering Spikkestadbanen sør for Heggedal Sak 11/3768. G/bnr 78/18 med flere Forslag til reguleringsplan detaljregulering Spikkestadbanen sør for Heggedal Innkomne forhåndsuttalelser med forslagsstillers kommentar Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid

Detaljer

Varsel om oppstart av planarbeid for Ballastgata 1,3 og 5, Nedre Malmø, Mandal Kommune. Gnr/brnr. 170/ 6-9, 170/226-227 og 170/229, m.fl.

Varsel om oppstart av planarbeid for Ballastgata 1,3 og 5, Nedre Malmø, Mandal Kommune. Gnr/brnr. 170/ 6-9, 170/226-227 og 170/229, m.fl. VEDLEGG 1 Mandal Kommune Teknisk Forvaltning REIULF RAMSTAD ARKITEKTER AS Pb. 905 Sivilarkitekter mnal 4509 Mandal Øvregate 7 Tlf: 22 80 84 80 0551 Oslo Faks: 22 80 84 81 firma@rra.no Org.nr: 978 690 793

Detaljer

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR MØLLENHOFVEIEN 23 Krokstadelva Gnr/Bnr 40/14 med flere. NEDRE EIKER kommune. Dato: 27.06.11 PLANSKISSE Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS Forslaget utarbeidet av: INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013.

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013. Frogn kommune Frogn kommunes råd for personer med nedsatt funksjonsevne Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse,

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 09.11.2010 Møtetid:

Detaljer

Lillehammer Næringsforum Styret UTTALELSE E6 VINGROM ENSBY. KOMMUNEDELPLAN Styret i Lillehammer Næringsforum (LNF) er veldig tilfreds med at en slik Kommuneplan fremmes, slik at traseene for E6 (senere

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal. 26.04.2007 kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal. 26.04.2007 kl. 18.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal 26.04.2007 kl. 18.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksliste:

Detaljer

Rv 301, Jahrehagen - Skårabakken, detaljplan og reguleringsplan for g/s-veg langs veien. Sluttbehandling

Rv 301, Jahrehagen - Skårabakken, detaljplan og reguleringsplan for g/s-veg langs veien. Sluttbehandling ArkivsakID.: 09/3028 Arkivkode: FA-L12, PLANID-200962 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 111/14 Planutvalget 17.06.2014 099/14 Formannskapet 10.09.2014 105/14 Kommunestyret 17.09.2014 Rv 301, Jahrehagen

Detaljer

Kragerø kommune 2.3 - Politisk sekretariat

Kragerø kommune 2.3 - Politisk sekretariat Kragerø kommune 2.3 - Politisk sekretariat Fylkesmannen i Telemark Postboks 2603 3702 SKIEN fmtepost@fylkesmannen.no Deres ref. Vår ref. Dato 15/01083-12 01.09.2015 Melding om vedtak: Høring og offentlig

Detaljer

Kommunedelplan Østgreina - politisk behandling etter 1. gangs høring

Kommunedelplan Østgreina - politisk behandling etter 1. gangs høring Hurdal kommune Arkivsak: 2014/383-33 Arkiv: L00 Saksbehandler: Stig Nordli Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato Levekårsutvalget Eldrerådet Kommunestyre Plan- og næringsutvalget Formannskapet Kommunalt

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 10

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 10 Ringerike kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.10.2014 Tid: 16:00 Gyldig forfall meldes til sekretariatet, tlf. 32117481

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for allerede oppførte murer - GB 23/861 - Aksteveien 21

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for allerede oppførte murer - GB 23/861 - Aksteveien 21 Søgne kommune Arkiv: 23/861 Saksmappe: 2011/62-29097/2013 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 10.09.2013 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for allerede oppførte murer - GB 23/861 - Aksteveien 21

Detaljer