Ot.prp. nr. 1 ( ) Skatte- og avgiftsopplegget 2009 lovendringer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ot.prp. nr. 1 (2008 2009) Skatte- og avgiftsopplegget 2009 lovendringer"

Transkript

1 Ot.prp. nr. 1 ( ) Skatte- og avgiftsopplegget 2009 lovendringer

2

3 Innhold 1 Innledning Gjeldende rett Departementets vurderinger og 2 Endringer i lovbestemte beløps forslag grenser Økonomiske og administrative 2.1 Fradrag for fagforeningskontin konsekvenser gent Ikrafttredelse Fradrag for reise mellom hjem og arbeidssted Endringer i arveavgiftsloven mv Skattefradrag ved boligsparing for 5.1 Reduksjon i verdsettelsesrabatten ungdom (BSU) for ikke-børsnoterte aksjer og andeler i ansvarlige selskaper og 3 Formuesverdsettelse av næ kommandittselskaper ringseiendom Innledning og sammendrag Innledning og sammendrag Gjeldende rett Gjeldende rett Departementets vurderinger og 3.3 Departementets vurderinger og forslag forslag Nye regler for skattemessig verd Innledning settelse av næringseiendom Formål og begrunnelse iverksettelse for selskapsandeler Forslag til ny metode for verdset som er gjenstand for arv og gave i telse av næringseiendom Virkeområdet for ny verdsettelses Innledning metode for næringseiendom Departementets vurderinger og Beregning og innrapportering av forslag utleieinntekt mv Ikrafttredelse Innrapportering av utleieinntekt Tidspunkt for verdsettelse av ikke Nærmere om beregning av utleie børsnoterte aksjer og selskapsanverdi mv deler Fradrag for kostnader Innledning og sammendrag Innledning Gjeldende rett Standardfradrag for kostnader Departementets vurderinger og knyttet til utleie av nærings forslag eiendom Verdsettelse av biler, motorsykler Utleie til nærstående mv og campingvogner mv Lavere maksimalgrense for lig Innledning og sammendrag ningsverdi av næringseiendom Gjeldende rett Lovforslag, forholdet til arveavgift Departementets vurderinger og mv forslag Overgangsregler Utvidelse av avdragsordningen for 3.4 Økonomiske og administrative betaling av arveavgift ved overkonsekvenser føring av enkeltpersonforetak og 3.5 Ikrafttredelse aksjer og andeler i ikke-børsnoterte selskaper Oppheving av skattebegrens Innledning og sammendrag ning til 80 prosent av alminne Gjeldende rett lig inntekt Departementets vurderinger og 4.1 Innledning og sammendrag forslag... 30

4 5.6 Økonomiske og administrative 8.3 Fellesskapsretten (EU- og EØSkonsekvenser retten) Ikrafttredelse Innledning og bakgrunn EU-kommisjonens meddelelse om 6 Innstramming i fritaksmetoden uttaksbeskatning fradrag for kostnader knyttet Saker for EF-domstolen om uttil inntekter med tilknytning til flytting av selskaper skattefrie aksjeinntekter mv Utenlandsk rett Innledning og sammendrag Danmark Bakgrunn Sverige Departementets vurderinger og Tyskland forslag Nederland Økonomiske og administrative Storbritannia konsekvenser Departementets vurderinger og forslag Rederiskatteordningen forbud Innledning behovet for skattmot lån og sikkerhetsstillelse legging ved uttak fra norsk bemv skatningsområde Innledning Uthuling av det norske skattefun- 7.2 Forbud mot lån og sikkerhets damentet stillelse Økt internasjonalisering og eks Innledning port av virksomhetsfunksjoner og Departementets vurderinger og risiko (filialisering) 49 forslag Incentiver til skatteunndragelse Økonomiske og administrative Sammenfatning konsekvenser Uttak fra norsk beskatningsom Ikrafttredelse råde som innvinningskriterium for 7.3 Krav til strategisk og kommersiell urealiserte kapitalgevinster ledelse lokalisert i Norge Uttak fra norsk beskatningsom Innledning råde som generelt og selvstendig Departementets vurderinger innvinningskriterium for urealiserte kapitalgevinster Skattlegging av urealiserte ge Avgrensning mot disposisjoner vinster ved uttak av eiendeler som innebærer overføring mv mv. fra norsk beskatningsom Hvilke subjekter som skal omfattes råde av uttaksskatteplikten Innledning og sammendrag Hvilke objekter som skal omfattes 8.2 Gjeldende rett av uttaksskatteplikten Innledning Generelt Omfanget av norsk beskatnings Fysiske driftsmidler område generelt og betydningen Finansielle eiendeler av skatteavtalene Forpliktelser Disposisjoner som innebærer over Omsetningsgjenstander føring av eiendeler Immaterielle eiendeler Disposisjoner innenfor samme Krav om tilknytning til virksomhet 55 skattesubjekt som innebærer uttak Unntak for fysiske driftsmidler fra norsk beskatningsområde som har tilknytning til norsk be Regler om andre skattekonsekven skatningsområde i en kortere peser ved inntak i og uttak fra norsk riode beskatningsområde Gevinstberegningen nærmere Skatteloven 14-7 og om inngangs- og utgangsverdi Skatteloven flg Generelt Likvidasjonsbeskatning når et Terskelbeløp i skattepliktig gevinst 57 selskap ikke lenger er skattepliktig Samordning med eventuell tiltil Norge som hjemmehørende... 43

5 bakeføring av meravskrivninger Forslaget vedrørende likvidasjonsetter skatteloven beskatning ved opphør av skat Oppgaveplikt ved uttak teplikt Bortfall av skatteplikt dersom det 8.6 Ikrafttredelse ikke skjer en faktisk realisasjon Økonomiske og administrative Innledning konsekvenser Fysiske driftsmidler Finansielle eiendeler Endringer i skattereglene for Forpliktelser kraftforetak Omsetningsgjenstander Bakgrunn og sammendrag Immaterielle eiendeler Bakgrunn Regler om utsettelse med avreg Sammendrag ning og betaling ved uttak av fysis- 9.2 Utvidet anvendelse av gammel ke driftsmidler, finansielle eiende negativ grunnrenteinntekt i forler og forpliktelser bindelse med opprusting og ut Generelt videlse av eksisterende kraftverk Utsettelse til faktisk realisasjon av Bakgrunn og gjeldende rett aktuelle objekter Bakgrunn Tidsfrist Gjeldende rett Sikkerhetsstillelse som vilkår for Høring utsettelse Departementets vurderinger og Reduksjon av ilignet skatt når forslag faktisk vederlag er lavere enn Innledning verdien beregnet ved utflyttingen Forholdet mellom eksisterende Fradrag i norsk skatt for gevinst kraftverk og tilknyttet O/U-proskatt betalt i utlandet sjekt Oppgaveplikt i årene etter uttak Nærmere om hvilke O/U-pro Forfall av skattekravet sjekter som omfattes Nedsettelse eller bortfall av skatte Skjæringstidspunkt for hvilke nye kravet kraftverk som omfattes av for Eiendeler som på nytt tas inn i slaget norsk beskatningsområde Nærmere om anvendelse av gam Fradrag for skatt betalt i utlandet mel, negativ grunnrenteinntekt ved på latent gevinst ved inntak til det eksisterende verket norsk beskatningsområde Forholdet til reglene om samord Fradrag for latente tap på uttak ningsadgang for ny, negativ grunnstidspunktet renteinntekt Likvidasjonsbeskatning ved ut Økonomiske og administrative flytting av selskaper fra Norge konsekvenser Forholdet til andre regler som gir Økonomiske konsekvenser hjemmel for oppgjør av skatteposi Administrative konsekvenser sjoner ved uttak fra norsk beskat- 9.3 Fradrag i grunnrenteinntekt for ningsområde driftskostnader pådratt i bygge Skatteloven perioden Skatteloven Gjeldende rett Skatteloven 14-7 og Departementets vurderinger og Skatteloven flg forslag Forslagenes forhold til EØS-av Innledning talen Nærmere om hvilke kostnader i Forslaget om skattlegging av urea byggeperioden som er omfattet av lisert kapitalgevinst ved uttak fra forslaget norsk beskatningsområde Avgrensning av hvilke kraftverk som er omfattet av forslaget Når skal byggeperioden anses påbegynt?... 79

6 9.3.3 Økonomiske og administrative Skattytere med begrenset skatkonsekvenser teplikt til Norge Refusjon av skatteverdien av nega Departementets vurderinger og tiv grunnrenteinntekt forslag Bakgrunn og gjeldende rett Adgang for begrenset skatteplikti Bakgrunn ge til å kreve gjeldsrentefradrag Gjeldende rett som personer som etter norsk Departementets vurderinger og intern rett er bosatt her i landet forslag Skattlegging av renteinntekter fra Utgangspunkter debitor bosatt, hjemmehørende Refusjon for skattytere utenfor eller med fast driftssted i Norge samordningsposisjon Nærmere om forslaget Refusjon for foretak i samord Hele eller tilnærmet hele skattningsposisjon yters globalinntekt beskattes i Endring av regler om fremførbar Norge negativ grunnrenteinntekt som Forholdet til reglene om standardfølge av forslaget fradrag Endring av grunnrenteinntekt ved Opplysningsplikt endring av ligning Administrative og økonomiske Motregning av skatteverdien av konsekvenser negativ grunnrenteinntekt i annen 11.6 Ikrafttredelse skatt til staten Pantsettelses- og overdragelsesfor 12 Endringer i eigedomsskattelova bud, og tilbakesøkingskrav mv Økonomiske og administrative 12.1 Adgang til å utskrive kommunal konsekvenser eiendomsskatt på oppdrettsanlegg 9.5 Nedre grense for beregning av mv grunnrenteinntekt Innledning og sammendrag Ikrafttredelse Gjeldende rett Departementets vurderinger og 10 Oppheving av skattefritak for forslag gjensidig brann- og husdyrforsi Økonomiske og administrative kringsselskap mv konsekvenser Innledning Ikrafttredelse Gjeldende rett Høring vedrørende forslag om 10.3 Departementets vurderinger og grense for eiendomsskatt i sjøomforslag rådet Overgang til skatteplikt fast Fritak for eiendomsskatt på gartsetting av skattemessige inngangs neri og planteskoler verdier Bakgrunn og gjeldende rett Nærmere om formuesskatt Departementets vurderinger og 10.6 Ikrafttredelse forslag Økonomiske og administrative konsekvenser Endring i avskrivningsreglene for faste tekniske installasjoner 11 Fradrag for gjeldsrenter for ar- i bygg beidstakere og personlig næ Innledning og sammendrag ringsdrivende fra andre EØS Gjeldende rett stater Departementets vurderinger og 11.1 Innledning forslag Bakgrunn Overgangsregler Gjeldende rett Økonomiske og administrative Skattytere med alminnelig skat konsekvenser teplikt til Norge Ikrafttredelse

7 14 Øke fiskerfradraget og lempe på 22.2 Bakgrunn dagersregelen Gjeldende rett Ligningsloven Øke reindriftsfradraget Merverdiavgiftsloven Innledning Tolloven Gjeldende rett Særavgiftsloven og motorkjøretøy Departementets vurderinger og og båtavgiftsloven forslag Skattebetalingsloven 2005 og fol Administrative og økonomiske ketrygdloven konsekvenser Høring Departementets vurderinger og 16 Skattefritak på arbeidsinntekt til forslag barn under 13 år Dokument- og arkivbegrepet Innledning Kopiering av elektronisk lagret 16.2 Gjeldende rett materiale Departementets vurdering og for Innledning slag Teknisk beskrivelse av ulike kopi Ikrafttredelse eringsmetoder Nærmere om skatte- og avgifts 17 Forholdet mellom pensjonsbe myndighetenes adgang til og begrepet og personinntektsbe hov for å benytte ulike metoder for grepet i skatteloven kopiering ved virksomhetskontrol Pensjon og engangsutbetalinger ler Pensjon som personinntekt Forholdet til personvernet Presisering av bestemmelsene om Departementets forslag engangsutbetalinger i skatteloven Arbeidsgiverkontrollen bokstavene d og e Lovtekniske innspill Innledning Økonomiske og administrative Bakgrunn konsekvenser Departementets vurdering Endring av skattebetalingsloven 18 Avvikling av kommunal sel 2-7 særnamskompetanse for skapsskatt Statens innkrevingssentral Innledning Indre selskap mv. og innsendel Overføring av innkrevingen av se av regnskap til Regnskaps sakskostnader i sivile saker til registeret Statens innkrevingssentral Endring av skattebetalingsloven 20 Oppheving av bestemmelser om tilskudd til folketrygden fra Gjeldende rett kommuner og fylkeskommuner Departementets vurderinger Artistskatt forskuddstrekk, 24 Dekning av sakskostnader ved innberetning og arbeidsgiverav kjennelser avsagt av Klagegift nemnda for petroleumsskatt 21.1 Innledning mv Departementets vurderinger og 24.1 Innledning forslag Gjeldende rett Økonomiske og administrative 24.3 Departementets vurderinger og konsekvenser forslag Økonomiske og administrative 22 Presiseringer i virksomhets konsekvenser kontrollbestemmelsene i skatte-, toll- og avgiftslovgivningen Endring av selvangivelsesfristen 22.1 Innledning og sammendrag i svalbardskatteloven

8 25.1 Innledning og sammendrag nr Bakgrunn Skattebetalingsloven Gjeldende rett tredje ledd bokstav b Departementets vurderinger og annet ledd forslag Ikrafttredelse fjerde ledd første ledd Endring i tolloven varslings første ledd plikt for varer og autorisering av første ledd bokstav b foretak første ledd ny bokstav d Sammendrag Gjeldende rett første ledd Bakgrunn nr. 11 om endringer i lig Behovet for endringer ningsloven 2-5 bokstav b Departementets forslag nr. 13 om endringer i sval Forhåndsvarsling bardskatteloven Autorisering av foretak Svalbardskatteloven Administrative og økonomiske Svalbardskatteloven konsekvenser nr. 14 om endringer i artist Ikrafttredelse skatteloven nr. 16 om endringer i skatte 27 Merverdiavgiftsunntak for ad- loven 6-40 femte ledd gangsbilletter til datatreff mv Tolloven Merverdiavgift for adgangsbilletter til datatreff og lignende arrange menter rettet mot barn og ungdom Innledning Gjeldende rett Departementets vurderinger og forslag Økonomiske og administrative konsekvenser Ikrafttredelse Øvrige lover Straffeprosessloven Endring i dokumentavgiftsloven Motorkjøretøyavgiftsloven Dokumentavgiftsfritak for sam boere Omtale av saker om skattefritak på nærmere vilkår etter skatte 29 Oppretting og oppdatering av loven og de lovtekst partementets praksis i Skatteloven Innledning ellevte ledd Generelt annet ledd bokstav b Praksis etter skatteloven tredje ledd overføring av eiende første ledd bokstav b ler mellom selskaper i samme første ledd bokstav e, f og g 141 konsern første ledd og 8-16 første 30.4 Praksis etter skatteloven ledd og annet ledd Transaksjoner som utelukkende gjelder virksomhet i selskaper og annet ledd mellom parter som alle er hjem Endring i skatteloven som følge av mehørende i Norge revisjon av skattevedtaket Transaksjoner med virkning over 29.2 Ligningsloven landegrensene nr. 2 bokstav b Departementets vurderinger nr. 1 bokstav b

9 Vedlegg 31 Oversikt over fradragsbeløp og 1 Gjengivelse av paragrafer med beløpsgrenser i skatte- og av fradragsbeløp og beløpsgrenser i giftslovgivningen med tilhøren skatte- og avgiftslovgivningen med de forskrifter tilhørende forskrifter

10

11 Ot.prp. nr. 1 ( ) Skatte- og avgiftsopplegget 2009 lovendringer Tilråding fra Finansdepartementet av 26. september 2008, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg II) 1 Innledning Finansdepartementet legger med dette frem forslag til: lov om endring i lov 19. juni 1959 nr. 2 om avgifter vedrørende motorkjøretøyer og båter lov om endringer i lov 19. juni 1964 nr. 14 om avgift på arv og visse gaver lov om endringer i lov 10. juni 1666 nr. 5 om toll (tolloven) lov om endringer i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift lov om endringer i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane lov om endringer i lov 13. juni 1975 nr. 35 om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster m.v. lov om endring i lov 12. desember 1975 nr. 59 om dokumentavgift lov om endringer i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) lov om endring i lov 22. mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffesaker (straffeprosessloven) lov om endring i lov 29. november 1996 nr. 68 om skatt til Svalbard lov om endring i lov 13. desember 1996 nr. 87 om skatt på honorar til utenlandske artister m.v. lov om endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) lov om endring i lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven) lov om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) lov om endringer i lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven) lov om endringer i lov 14. desember 2007 nr. 107 om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) lov om endringer i lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel (tolloven) I proposisjonen inngår: Forslag til endringer i lovbestemte beløpsgrenser Forslag til lovendringer i forbindelse med formuesverdsettelse av næringseiendom Forslag om å oppheve reglene om skattebegrensning til 80 prosent av alminnelig inntekt Forslag til endringer i arveavgiftsloven mv. Forslag om innstramming i fritaksmetoden Forslag om delvis avvikling av låneforbudet i rederiskatteordningen

12 12 Ot.prp. nr Forslag om å innføre regler om skattlegging av gevinster ved uttak fra norsk beslutningsområde Forslag til endringer i skattereglene for kraftforetak Forslag om å oppheve skattefritak for gjensidige brann- og husdyrforsikringsselskap mv. Forslag om å innføre av fradrag for gjeldsrenter for arbeidstakere og personlig næringsdrivende fra andre EØS-stater Forslag til endringer i eigedomsskattelova mv. Forslag til endringer i avskrivningsreglene for faste tekniske installasjoner i bygg Forslag om å øke fiskerfradraget og å lempe på 130-dagersregelen Forslag om å øke reindriftsfradraget Forslag om å innføre skattefritak på arbeidsinntekt til barn under 13 år Forslag til presisering av forholdet mellom pensjonsbegrepet og personinntektsbegrepet i skatteloven Forslag om å avvikle kommunal selskapsskatt Forslag om å utvide forskriftshjemmelen i regnskapsloven 9-3 Forslag om å oppheve bestemmelser om tilskudd til folketrygden fra kommuner og fylkeskommuner Forslag til endring i artistskatteloven 11 Forslag til presiseringer i virksomhetskontrollbestemmelsene i skatte-, toll- og avgiftslovgivningen Forslag til endring i skattebetalingsloven 2-7 Forslag til endring i reglene om dekning av sakskostnader ved kjennelser avsagt av Klagenemnda for petroleumsskatt mv. Forslag til endring av selvangivelsesfristen i svalbardskatteloven Forslag til endring tolloven om varslingsplikt for varer og autorisering av foretak Forslag om å lovfeste fritak for merverdiavgift for adgangsbilletter til datatreff Forslag til endring i dokumentavgiftsloven Forslag til oppretting og oppdatering av lovtekst Omtale av saker om skattefritak på nærmere vilkår etter skatteloven og departementets praksis i 2007 Oversikt over fradragsbeløp og beløpsgrenser i skatte- og avgiftslovgivningen med tilhørende forskrifter

13 Ot.prp. nr Endringer i lovbestemte beløpsgrenser 2.1 Fradrag for fagforeningskontingent Etter skatteloven 6-20 kan arbeidstakere på nærmere vilkår kreve fradrag for betalt fagforeningskontingent med inntil kroner. Aktive yrkesutøvere og næringsdrivende kan få fradrag for kontingent betalt til visse yrkes- og næringsorganisasjoner med samme beløp, jf. skatteloven Som et ledd i regjeringspartienes målsetning om å doble fradraget fra nivået i 2005, foreslår Regjeringen å øke det maksimale fradraget for fagforeningskontingent med ytterligere 450 kroner til kr. Forslaget er nærmere omtalt i St.prp. nr. 1 ( ) Skatte-, avgifts- og tollvedtak punkt Det vises til forslag til endringer i skatteloven 6-19 annet ledd fjerde punktum og 6-20 fjerde ledd annet punktum. Endringene foreslås å tre i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret Fradrag for reise mellom hjem og arbeidssted Reisefradrag gis til yrkesaktive med reisekostnader som overstiger en nedre grense, uavhengig av reisemåte. Normale reisekostnader anses å være inkludert i minstefradraget. Reisefradraget er 1,40 kroner per km (0,70 kroner per km over km) i 2008, uavhengig av faktiske reisekostnader. Nedre grense for å få fradraget er kroner. Det gis kun fradrag for den delen av reisekostnadene som overstiger den nedre grensen. Regjeringen foreslår å øke kilometersatsen for reiser inntil km med 10 øre, til 1,50 kroner per km. Samtidig økes nedre grense i reisefradraget fra kroner til kroner, slik at om lag det samme antall yrkesaktive som tidligere får nyte godt av reisefradraget. Forslaget er nærmere omtale i St.prp. nr. 1 ( ) Skatte-, avgiftsog tollvedtak punkt Det vises til forslag til endring av beløpsgrensen i skatteloven 6-44 første ledd annet punktum. Endringen foreslås å tre i kraft straks med virkning fra og med inntekståret Skattefradrag ved boligsparing for ungdom (BSU) Etter skatteloven gis personlig skattyter fradrag i inntektsskatt og trygdeavgift for innskudd på boligsparekonto når innskuddet skal brukes til erverv av, eventuelt nedbetaling av gjeld på, egen bolig som er anskaffet etter at kontrakt om sparing ble inngått. Slikt BSU-fradrag gis med 20 prosent av innbetalt sparebeløp til og med det inntektsåret vedkommende fyller 33 år. Innbetalt sparebeløp kan etter gjeldende regler ikke overstige kroner per inntektsår og samlet innbetalt sparebeløp på kontoen (saldotaket) kan ikke overstige kroner. Regjeringen foreslår at denne ordningen utvides, slik at maksimalt årlig sparebeløp settes til kroner og maksimalt samlet innbetalt sparebeløp settes til kroner. Disse beløpsendringene vil gjelde ikke bare nye BSU-avtaler, men også tidligere inngåtte avtaler. Dette omfatter også tilfeller der det gamle saldotaket på kroner var nådd og den gamle fradragsretten dermed var oppbrukt og sparingen avsluttet. Dersom fradragsretten etter en tidligere avtale er opphørt av andre grunner, f. eks. alder eller disponering av kontoen, jf. skatteloven første ledd siste punktum, vil de nye beløpsgrensene være uten betydning. Skattyteren har da heller ikke adgang til å inngå ny BSU-avtale med fradragsrett. Det vises for øvrig til at den egne boligen som sparemidlene til slutt lovlig kan brukes til, må være ervervet etter inngåelse av BSU-avtalen. Sparing med fradragsrett etter en inngått avtale kan imidlertid fortsette etter boligervervet, med sikte på senere nedbetaling av gjeld på boligen. Disse etablerte regler for BSU-sparing videreføres. Forslaget er nærmere omtalt i St.prp. nr. 1 ( ) Skatte-, avgifts- og tollvedtak. Det vises til forslag til endring i skatteloven tredje ledd. Det foreslås at endringen trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret

14 14 Ot.prp. nr Departementet vil gjennomføre en tilsvarende økning av beløpsgrensen i Finansdepartementets skattelovforskrift

15 Ot.prp. nr Formuesverdsettelse av næringseiendom 3.1 Innledning og sammendrag Ligningsverdier på fast eiendom er i dag betydelig lavere enn eiendommenes markedsverdier. Forholdet mellom ligningsverdi og markedsverdi varierer også stort mellom landsdeler og innenfor den enkelte kommune. Den skjeve formuesverdsettelsen svekker treffsikkerheten og fordelingsegenskapene til formuesskatten fordi skatten kan reduseres ved å plassere midlene i skattegunstige formuesobjekter. Departementet foreslår derfor et nytt verdsettelsessystem for næringseiendom som skal gi vesentlig bedre sammenheng mellom ligningsverdier og markedsverdier enn i dag. Forslaget har gode fordelingsvirkninger. Det viktigste bidraget til mer rettferdige ligningsverdier og utvidet formuesskattegrunnlag er at de laveste ligningsverdiene vil øke. Den nye metoden for verdsettelse av næringseiendom må ses i sammenheng med forslaget om å øke bunnfradraget i formuesskatten. For personlig skattyter og dødsbo økes bunnfradraget fra kroner til kroner, og fra kroner til kroner for ektefeller. Det innføres videre en felles skattesats på formuesskatt til staten, som gir en samlet maksimal marginalskattesats på 1,1 pst. Departementet viser til St.prp. nr. 1 ( ) Skatte-, avgifts- og tollvedtak avsnitt 2.2.4, herunder forslag til Stortingets skattevedtak for inntektsåret 2009 kapittel 2. Forslaget innebærer at formuesverdsettelse av næringseiendom skal skje med utgangspunkt i eiers faktiske utleieinntekter, og beregnes etter en fastsatt beregningsmetode (kapitalisert utleieverdi). Departementets forslag medfører fastsetting av nye ligningsverdier for utleid næringseiendom. Med næringseiendom menes også bolig- og fritidseiendom som leies ut i næringsvirksomhet (i det følgende betegnet samlet som næringseiendom). Bolig- og fritidseiendom for øvrig holdes utenfor forslaget, og verdsettes etter gjeldende regler. Forslaget avgrenses også mot næringseiendom knyttet til kraftverk, jord- og skogbrukseiendommer. Departementet foreslår at ligningsverdien fastsettes med utgangspunkt i næringseiendommens beregnede utleieverdi (basert på brutto leieinntekt minus et standardfradrag for utleiekostnader). Ligningsverdi settes til 40 prosent av den kapitaliserte utleieverdien fra og med inntektsåret Det foreslås samtidig at maksimalgrensen for ligningsverdi av næringseiendom (sikkerhetsventilen) reduseres fra 80 prosent til 60 prosent av eiendommens markedsverdi. For næringseiendom som ikke leies ut, økes gjeldende ligningsverdier med 60 prosent, det vil si at anslått gjennomsnittlig ligningsverdi som andel av markedsverdi øker fra 25 prosent til 40 prosent. For å sikre større grad av likebehandling vil departementet arbeide med sikte på å utforme en ny sjablonmetode for å verdsette næringseiendom som ikke leies ut. Departementet viser til forslag til endringer i skatteloven Det foreslås at endringene trer i kraft med virkning fra og med inntektsåret Videre viser departementet til forslag til overgangsregel for verdsettelse av aksjer i ikke-børsnoterte aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper. 3.2 Gjeldende rett Skattepliktig formue fastsettes til omsetningsverdien per 1. januar i ligningsåret av skattyterens eiendeler med økonomisk verdi, med fradrag for gjeld som skattyteren hefter for, jf. skatteloven 4-1. Etter skatteloven 4-10 kan imidlertid formuesverdi av fast eiendom settes lavere enn omsetningsverdien. Bestemmelsen regulerer ikke nærmere hvilke prinsipper som skal legges til grunn ved verdsettelsen av fast eiendom. I dag følger dette av Skattedirektoratets forskrift om taksering av formues-, inntekts- og fradragsposter til bruk ved likningen (takseringsreglene) (bolig- og fritidseiendom) og (annen eiendom i virksomhet; forretningseiendommer, hotell-, losji- og bevertningsbygg, industri-, kontor og lagerbygg, tomtearealer mv.) For annen fast eiendom enn bolig- og fritidseiendom, kraftverk, jord- og skogbrukseiendommer ble det innført en maksimalgrense for formuesverdsettelse fra og med inntektsåret Maksimalgrensen innebærer at ligningsverdier som oversti

Om lov om endringer i skatteloven

Om lov om endringer i skatteloven Finansdepartementet Ot.prp. nr. 30 (2008 2009) Tilråding fra Finansdepartementet av 26. januar 2009, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg II) 1 Skattefradrag for tilbakeføring av underskudd

Detaljer

Prop. 1 LS Tillegg 1

Prop. 1 LS Tillegg 1 Prop. 1 LS Tillegg 1 (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) For budsjettåret 2014 Endring av Prop. 1 LS (2013 2014) Skatter, avgifter og toll 2014 Prop. 1 LS

Detaljer

NYTTIG Å VITE - ÅRETS NYHETER 2014 OG ÅRSAVSLUTNINGEN 2013

NYTTIG Å VITE - ÅRETS NYHETER 2014 OG ÅRSAVSLUTNINGEN 2013 REVISJON SKATT OG AVGIFT RÅDGIVNING FORETAKSSERVICE NYTTIG Å VITE - ÅRETS NYHETER 2014 OG ÅRSAVSLUTNINGEN 2013 BDO er et av Norges største kompetansemiljø innen: Revisjon, Skatt og avgift, Rådgivning,

Detaljer

Verdsettelse av aksjer

Verdsettelse av aksjer Skatteetaten Skattedirektoratets håndbok i arveavgift [august 2013] Verdsettelse av aksjer 1 GENERELT... 3 2 SKILLET MELLOM BØRSNOTERTE AKSJER OG IKKE-BØRSNOTERTE AKSJER... 3 3 RÅDIGHETSERVERVET... 3 3.1

Detaljer

Prop. 1 LS. Skatter, avgifter og toll 2015. Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) (2014 2015) FOR BUDSJETTÅRET 2015

Prop. 1 LS. Skatter, avgifter og toll 2015. Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) (2014 2015) FOR BUDSJETTÅRET 2015 Prop. 1 LS (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2015 Innhold Omtalt side Del I Hovedtrekk i skatte- og avgiftspolitikken...................

Detaljer

Arbeidsgruppe vedrørende beskatning av firmabiler og yrkesbiler

Arbeidsgruppe vedrørende beskatning av firmabiler og yrkesbiler Arbeidsgruppe vedrørende beskatning av firmabiler og yrkesbiler Avgitt 19. januar 2004 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING...4 2 1.1 BAKGRUNN FOR ARBEIDET... 4 1.2 OPPSUMMERING... 5 2. PRINSIPPER FO R BESKATNING

Detaljer

SKATTE BETALEREN. Gode skatteråd Statsbudsjettet Disse får høyere skatt. Bolig i utlandet: Regler om fradrag for renteutgifter skal endres

SKATTE BETALEREN. Gode skatteråd Statsbudsjettet Disse får høyere skatt. Bolig i utlandet: Regler om fradrag for renteutgifter skal endres SKATTE BETALEREN Nr 5 2012 www.skattebetaleren.no 2013 Gode skatteråd Statsbudsjettet Disse får høyere skatt PENSJON Fleksibelt uttak FOND Lat? Fondene for deg BOLIG Tomannsbolig fortsatt gunstig Bolig

Detaljer

Aktuelle tema 8. desember 2010. Advokat Rolf Erik Disch, Deloitte Advokatfirma AS

Aktuelle tema 8. desember 2010. Advokat Rolf Erik Disch, Deloitte Advokatfirma AS Aktuelle tema 8. desember 2010 Advokat Rolf Erik Disch, Deloitte Advokatfirma AS Statsbudsjettet for 2011 2 Oversikt Endring i pensjonsbeskatningen Gaver til frivillige organisasjoner Utgiftsgodtgjørelser

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak Norsk RegnskapsStandard 8 (November 2000, revidert oktober 2002, november 2003, desember 2004, november/desember 2005, november 2006, juni 2009, oktober 2010, september 2013 og januar 2014) 1. NRS 8 GOD

Detaljer

Skatte- og avgiftsmessige forhold for hestebransjen

Skatte- og avgiftsmessige forhold for hestebransjen Skatte- og avgiftsmessige forhold for hestebransjen 1 Innledning 2 Skatt 2.1 Det skatterettslige virksomhetsbegrep 2.1.1 Generelt om begrepet og de mest sentrale vilkår 2.1.2 Nærmere om de mest sentrale

Detaljer

DOMSTOLENS DOM 9. juli 2014 *

DOMSTOLENS DOM 9. juli 2014 * DOMSTOLENS DOM 9. juli 2014 * (Beskatning av kontrollerte utenlandske selskaper Etableringsfrihet Fri kapitalbevegelse Omgåelse av nasjonal lovgivning Rettferdiggjøring Forholdsmessighet) I forente saker

Detaljer

Merverdiavgift ved uttak spesielt i bygg- og anleggsbransjen

Merverdiavgift ved uttak spesielt i bygg- og anleggsbransjen Merverdiavgift ved uttak spesielt i bygg- og anleggsbransjen Kandidatnummer: 584 Leveringsfrist: 25.04.2013 Antall ord: 15 505 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 1.1 Tema, oppgavens problemstilling...

Detaljer

Rettledning til RF-1315 Begrensning av rentefradrag mellom nærstående 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet Pkt. 10 Petroleumsselskap, endret 21.4.

Rettledning til RF-1315 Begrensning av rentefradrag mellom nærstående 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet Pkt. 10 Petroleumsselskap, endret 21.4. Skatteetaten Rettledning til RF-1315 Begrensning av rentefradrag mellom nærstående 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet Pkt. 10 Petroleumsselskap, endret 21.4.2015 Fra og med inntektsåret 2014 er det innført

Detaljer

Perspektivnotat. Perspektivnotat. Et rettferdig skattesystem Innføringen av eiendomsskatt

Perspektivnotat. Perspektivnotat. Et rettferdig skattesystem Innføringen av eiendomsskatt Perspektivnotat Et rettferdig skattesystem Innføringen av eiendomsskatt 1 Et rettferdig skattesystem Innføringen av eiendomsskatt Skattesystemet er en av de viktigste mekanismene vi har for å hindre utviklingen

Detaljer

SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen

SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen Innhold Alle kapitler, bortsett fra innledningen, er inndelt i omtale av saksforholdet, herunder hva revisor skal uttale seg om,

Detaljer

meldinger SKD nr. 6/14, 26.november 2014 Rettsavdelingen

meldinger SKD nr. 6/14, 26.november 2014 Rettsavdelingen Skattedirektoratet meldinger SKD nr. 6/14, 26.november 2014 Rettsavdelingen Forskrift om taksering av formues-, inntekts- og fradragsposter til bruk ved likningen for inntektsåret 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2009

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2009 Grant Thornton informerer Nr. 1/2009 Din samarbeidspartner innen revisjon, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Som nevnt i forrige kundeblad har vi opprettet et advokatfirma

Detaljer

Rettledning til postene

Rettledning til postene Selvangivelsen 2014 Rettledning til postene Ikke betal for mye skatt sjekk alle opplysninger og fradrag i selvangivelsen Har du endringer - lever elektronisk senest 30. april Bokmål 2 3 Innhold Fradragsposter

Detaljer

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning Håndbok for verger Statens sivilrettsforvaltning Gjeldende fra 1. juli 2013 1 Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Lokal og sentral vergemålsmyndighet... 5 1.2 Vergemålsreformens verdiplattform... 5 1.3 Individtilpasning...

Detaljer

Høring - Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi - NOU 2014: 13

Høring - Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi - NOU 2014: 13 Finansdepartementet «høringer» Vår saksbehandler Kopi til Vår dato Vår referanse Deres referanse eo 05.04.2015 DOK/2015/Scheel Høring - Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi - NOU 2014: 13 Vi viser

Detaljer

SPANIA Kjøp av fast eiendom Skatt Arv og arveavgift

SPANIA Kjøp av fast eiendom Skatt Arv og arveavgift SPANIA Kjøp av fast eiendom Skatt Arv og arveavgift INNHOLDSFORTEGNELSE I Kjøp av fast eiendom i Spania II Skatter og avgifter III Spansk testament og arveavgift IV Generell informasjon om Vogt Advokatfirma-Lawfirm

Detaljer

Firmabil-nøkkelen 2003

Firmabil-nøkkelen 2003 Firmabil-nøkkelen 2003 Av siviløkonom Jan Traaseth Vedlegg til BIL nr. 1/2 2003 Av siviløkonom Jan Traaseth Side 1 av 21 FIRMABIL Fordelssatser Bruker du bil som eies eller leases av din arbeidsgiver (firmabil),

Detaljer

Bratsberg Næringseiendom AS Informasjonsmemorandum 10.mars 2014. Årlig gj.snitt avkastning: 16% Årlig gj.snitt utbytte: 9,2%

Bratsberg Næringseiendom AS Informasjonsmemorandum 10.mars 2014. Årlig gj.snitt avkastning: 16% Årlig gj.snitt utbytte: 9,2% Bratsberg Næringseiendom AS Informasjonsmemorandum 10.mars 2014 Årlig gj.snitt avkastning: 16% Årlig gj.snitt utbytte: 9,2% Oppsummering transaksjonen Investering i diversifisert og ny næringseiendom i

Detaljer

Spør Altinn når du driver bedrift

Spør Altinn når du driver bedrift Spør Altinn når du driver bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva består regnskapsplikten i? Kravet

Detaljer

Foreløpig Norsk RegnskapsStandard. NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner

Foreløpig Norsk RegnskapsStandard. NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner Foreløpig Norsk RegnskapsStandard NRS(F) (November 2008) 1 Innledning...5 2 Definisjoner...7 2.1 Ideelle organisasjoner...7 2.2 Regnskapsplikt...7 2.2.1 Stiftelser...8 2.2.2 Foreninger uten økonomisk vinning

Detaljer

Arbeidsgiveravgift til folketrygden for 2014

Arbeidsgiveravgift til folketrygden for 2014 meldinger SKD 4/14, 1. juli 2014 (gjeldende fra 1. juli 2014) Seksjon for innkreving Arbeidsgiveravgift til folketrygden for 2014 ESA har vedtatt nye retningslinjer for regionalstøtte, dette medfører betydelige

Detaljer

Høringsuttalelse: NOU 2014: 13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi

Høringsuttalelse: NOU 2014: 13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Dato: 10. mars 2015 Vår ref.: Deres ref.: 14/5757 SL HSH/KR Høringsuttalelse: NOU 2014: 13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi Finans Norge viser

Detaljer

SKATTLEGGING AV POKER

SKATTLEGGING AV POKER HÅNDBOK OM SKATTLEGGING AV POKER I NORGE 1 Styret i NORSK Fra venstre: Pål Skønberg Løvik, Mads Åmot (nestleder), Sigurd Eskeland (leder), Kjetil Flåten og Andreas Torbergsen. POKERFORBUND 2 Bilde med

Detaljer

Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur

Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur Rapport fra "INFRA-samhandlingsutvalget" oppnevnt av Universitets-

Detaljer

AVGIFT PÅ ELEKTRISK KRAFT. Rundskriv nr. 10/2015 S. Avgiftskode EL Oslo 1. januar 2015 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET

AVGIFT PÅ ELEKTRISK KRAFT. Rundskriv nr. 10/2015 S. Avgiftskode EL Oslo 1. januar 2015 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET AVGIFT PÅ ELEKTRISK KRAFT 2015 Rundskriv nr. 10/2015 S Avgiftskode EL Oslo 1. januar 2015 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Særavgiftsavdelingen Schweigaards gate 15 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Internett: www.toll.no

Detaljer