Ot.prp. nr. 1 ( ) Skatte- og avgiftsopplegget 2009 lovendringer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ot.prp. nr. 1 (2008 2009) Skatte- og avgiftsopplegget 2009 lovendringer"

Transkript

1 Ot.prp. nr. 1 ( ) Skatte- og avgiftsopplegget 2009 lovendringer

2

3 Innhold 1 Innledning Gjeldende rett Departementets vurderinger og 2 Endringer i lovbestemte beløps forslag grenser Økonomiske og administrative 2.1 Fradrag for fagforeningskontin konsekvenser gent Ikrafttredelse Fradrag for reise mellom hjem og arbeidssted Endringer i arveavgiftsloven mv Skattefradrag ved boligsparing for 5.1 Reduksjon i verdsettelsesrabatten ungdom (BSU) for ikke-børsnoterte aksjer og andeler i ansvarlige selskaper og 3 Formuesverdsettelse av næ kommandittselskaper ringseiendom Innledning og sammendrag Innledning og sammendrag Gjeldende rett Gjeldende rett Departementets vurderinger og 3.3 Departementets vurderinger og forslag forslag Nye regler for skattemessig verd Innledning settelse av næringseiendom Formål og begrunnelse iverksettelse for selskapsandeler Forslag til ny metode for verdset som er gjenstand for arv og gave i telse av næringseiendom Virkeområdet for ny verdsettelses Innledning metode for næringseiendom Departementets vurderinger og Beregning og innrapportering av forslag utleieinntekt mv Ikrafttredelse Innrapportering av utleieinntekt Tidspunkt for verdsettelse av ikke Nærmere om beregning av utleie børsnoterte aksjer og selskapsanverdi mv deler Fradrag for kostnader Innledning og sammendrag Innledning Gjeldende rett Standardfradrag for kostnader Departementets vurderinger og knyttet til utleie av nærings forslag eiendom Verdsettelse av biler, motorsykler Utleie til nærstående mv og campingvogner mv Lavere maksimalgrense for lig Innledning og sammendrag ningsverdi av næringseiendom Gjeldende rett Lovforslag, forholdet til arveavgift Departementets vurderinger og mv forslag Overgangsregler Utvidelse av avdragsordningen for 3.4 Økonomiske og administrative betaling av arveavgift ved overkonsekvenser føring av enkeltpersonforetak og 3.5 Ikrafttredelse aksjer og andeler i ikke-børsnoterte selskaper Oppheving av skattebegrens Innledning og sammendrag ning til 80 prosent av alminne Gjeldende rett lig inntekt Departementets vurderinger og 4.1 Innledning og sammendrag forslag... 30

4 5.6 Økonomiske og administrative 8.3 Fellesskapsretten (EU- og EØSkonsekvenser retten) Ikrafttredelse Innledning og bakgrunn EU-kommisjonens meddelelse om 6 Innstramming i fritaksmetoden uttaksbeskatning fradrag for kostnader knyttet Saker for EF-domstolen om uttil inntekter med tilknytning til flytting av selskaper skattefrie aksjeinntekter mv Utenlandsk rett Innledning og sammendrag Danmark Bakgrunn Sverige Departementets vurderinger og Tyskland forslag Nederland Økonomiske og administrative Storbritannia konsekvenser Departementets vurderinger og forslag Rederiskatteordningen forbud Innledning behovet for skattmot lån og sikkerhetsstillelse legging ved uttak fra norsk bemv skatningsområde Innledning Uthuling av det norske skattefun- 7.2 Forbud mot lån og sikkerhets damentet stillelse Økt internasjonalisering og eks Innledning port av virksomhetsfunksjoner og Departementets vurderinger og risiko (filialisering) 49 forslag Incentiver til skatteunndragelse Økonomiske og administrative Sammenfatning konsekvenser Uttak fra norsk beskatningsom Ikrafttredelse råde som innvinningskriterium for 7.3 Krav til strategisk og kommersiell urealiserte kapitalgevinster ledelse lokalisert i Norge Uttak fra norsk beskatningsom Innledning råde som generelt og selvstendig Departementets vurderinger innvinningskriterium for urealiserte kapitalgevinster Skattlegging av urealiserte ge Avgrensning mot disposisjoner vinster ved uttak av eiendeler som innebærer overføring mv mv. fra norsk beskatningsom Hvilke subjekter som skal omfattes råde av uttaksskatteplikten Innledning og sammendrag Hvilke objekter som skal omfattes 8.2 Gjeldende rett av uttaksskatteplikten Innledning Generelt Omfanget av norsk beskatnings Fysiske driftsmidler område generelt og betydningen Finansielle eiendeler av skatteavtalene Forpliktelser Disposisjoner som innebærer over Omsetningsgjenstander føring av eiendeler Immaterielle eiendeler Disposisjoner innenfor samme Krav om tilknytning til virksomhet 55 skattesubjekt som innebærer uttak Unntak for fysiske driftsmidler fra norsk beskatningsområde som har tilknytning til norsk be Regler om andre skattekonsekven skatningsområde i en kortere peser ved inntak i og uttak fra norsk riode beskatningsområde Gevinstberegningen nærmere Skatteloven 14-7 og om inngangs- og utgangsverdi Skatteloven flg Generelt Likvidasjonsbeskatning når et Terskelbeløp i skattepliktig gevinst 57 selskap ikke lenger er skattepliktig Samordning med eventuell tiltil Norge som hjemmehørende... 43

5 bakeføring av meravskrivninger Forslaget vedrørende likvidasjonsetter skatteloven beskatning ved opphør av skat Oppgaveplikt ved uttak teplikt Bortfall av skatteplikt dersom det 8.6 Ikrafttredelse ikke skjer en faktisk realisasjon Økonomiske og administrative Innledning konsekvenser Fysiske driftsmidler Finansielle eiendeler Endringer i skattereglene for Forpliktelser kraftforetak Omsetningsgjenstander Bakgrunn og sammendrag Immaterielle eiendeler Bakgrunn Regler om utsettelse med avreg Sammendrag ning og betaling ved uttak av fysis- 9.2 Utvidet anvendelse av gammel ke driftsmidler, finansielle eiende negativ grunnrenteinntekt i forler og forpliktelser bindelse med opprusting og ut Generelt videlse av eksisterende kraftverk Utsettelse til faktisk realisasjon av Bakgrunn og gjeldende rett aktuelle objekter Bakgrunn Tidsfrist Gjeldende rett Sikkerhetsstillelse som vilkår for Høring utsettelse Departementets vurderinger og Reduksjon av ilignet skatt når forslag faktisk vederlag er lavere enn Innledning verdien beregnet ved utflyttingen Forholdet mellom eksisterende Fradrag i norsk skatt for gevinst kraftverk og tilknyttet O/U-proskatt betalt i utlandet sjekt Oppgaveplikt i årene etter uttak Nærmere om hvilke O/U-pro Forfall av skattekravet sjekter som omfattes Nedsettelse eller bortfall av skatte Skjæringstidspunkt for hvilke nye kravet kraftverk som omfattes av for Eiendeler som på nytt tas inn i slaget norsk beskatningsområde Nærmere om anvendelse av gam Fradrag for skatt betalt i utlandet mel, negativ grunnrenteinntekt ved på latent gevinst ved inntak til det eksisterende verket norsk beskatningsområde Forholdet til reglene om samord Fradrag for latente tap på uttak ningsadgang for ny, negativ grunnstidspunktet renteinntekt Likvidasjonsbeskatning ved ut Økonomiske og administrative flytting av selskaper fra Norge konsekvenser Forholdet til andre regler som gir Økonomiske konsekvenser hjemmel for oppgjør av skatteposi Administrative konsekvenser sjoner ved uttak fra norsk beskat- 9.3 Fradrag i grunnrenteinntekt for ningsområde driftskostnader pådratt i bygge Skatteloven perioden Skatteloven Gjeldende rett Skatteloven 14-7 og Departementets vurderinger og Skatteloven flg forslag Forslagenes forhold til EØS-av Innledning talen Nærmere om hvilke kostnader i Forslaget om skattlegging av urea byggeperioden som er omfattet av lisert kapitalgevinst ved uttak fra forslaget norsk beskatningsområde Avgrensning av hvilke kraftverk som er omfattet av forslaget Når skal byggeperioden anses påbegynt?... 79

6 9.3.3 Økonomiske og administrative Skattytere med begrenset skatkonsekvenser teplikt til Norge Refusjon av skatteverdien av nega Departementets vurderinger og tiv grunnrenteinntekt forslag Bakgrunn og gjeldende rett Adgang for begrenset skatteplikti Bakgrunn ge til å kreve gjeldsrentefradrag Gjeldende rett som personer som etter norsk Departementets vurderinger og intern rett er bosatt her i landet forslag Skattlegging av renteinntekter fra Utgangspunkter debitor bosatt, hjemmehørende Refusjon for skattytere utenfor eller med fast driftssted i Norge samordningsposisjon Nærmere om forslaget Refusjon for foretak i samord Hele eller tilnærmet hele skattningsposisjon yters globalinntekt beskattes i Endring av regler om fremførbar Norge negativ grunnrenteinntekt som Forholdet til reglene om standardfølge av forslaget fradrag Endring av grunnrenteinntekt ved Opplysningsplikt endring av ligning Administrative og økonomiske Motregning av skatteverdien av konsekvenser negativ grunnrenteinntekt i annen 11.6 Ikrafttredelse skatt til staten Pantsettelses- og overdragelsesfor 12 Endringer i eigedomsskattelova bud, og tilbakesøkingskrav mv Økonomiske og administrative 12.1 Adgang til å utskrive kommunal konsekvenser eiendomsskatt på oppdrettsanlegg 9.5 Nedre grense for beregning av mv grunnrenteinntekt Innledning og sammendrag Ikrafttredelse Gjeldende rett Departementets vurderinger og 10 Oppheving av skattefritak for forslag gjensidig brann- og husdyrforsi Økonomiske og administrative kringsselskap mv konsekvenser Innledning Ikrafttredelse Gjeldende rett Høring vedrørende forslag om 10.3 Departementets vurderinger og grense for eiendomsskatt i sjøomforslag rådet Overgang til skatteplikt fast Fritak for eiendomsskatt på gartsetting av skattemessige inngangs neri og planteskoler verdier Bakgrunn og gjeldende rett Nærmere om formuesskatt Departementets vurderinger og 10.6 Ikrafttredelse forslag Økonomiske og administrative konsekvenser Endring i avskrivningsreglene for faste tekniske installasjoner 11 Fradrag for gjeldsrenter for ar- i bygg beidstakere og personlig næ Innledning og sammendrag ringsdrivende fra andre EØS Gjeldende rett stater Departementets vurderinger og 11.1 Innledning forslag Bakgrunn Overgangsregler Gjeldende rett Økonomiske og administrative Skattytere med alminnelig skat konsekvenser teplikt til Norge Ikrafttredelse

7 14 Øke fiskerfradraget og lempe på 22.2 Bakgrunn dagersregelen Gjeldende rett Ligningsloven Øke reindriftsfradraget Merverdiavgiftsloven Innledning Tolloven Gjeldende rett Særavgiftsloven og motorkjøretøy Departementets vurderinger og og båtavgiftsloven forslag Skattebetalingsloven 2005 og fol Administrative og økonomiske ketrygdloven konsekvenser Høring Departementets vurderinger og 16 Skattefritak på arbeidsinntekt til forslag barn under 13 år Dokument- og arkivbegrepet Innledning Kopiering av elektronisk lagret 16.2 Gjeldende rett materiale Departementets vurdering og for Innledning slag Teknisk beskrivelse av ulike kopi Ikrafttredelse eringsmetoder Nærmere om skatte- og avgifts 17 Forholdet mellom pensjonsbe myndighetenes adgang til og begrepet og personinntektsbe hov for å benytte ulike metoder for grepet i skatteloven kopiering ved virksomhetskontrol Pensjon og engangsutbetalinger ler Pensjon som personinntekt Forholdet til personvernet Presisering av bestemmelsene om Departementets forslag engangsutbetalinger i skatteloven Arbeidsgiverkontrollen bokstavene d og e Lovtekniske innspill Innledning Økonomiske og administrative Bakgrunn konsekvenser Departementets vurdering Endring av skattebetalingsloven 18 Avvikling av kommunal sel 2-7 særnamskompetanse for skapsskatt Statens innkrevingssentral Innledning Indre selskap mv. og innsendel Overføring av innkrevingen av se av regnskap til Regnskaps sakskostnader i sivile saker til registeret Statens innkrevingssentral Endring av skattebetalingsloven 20 Oppheving av bestemmelser om tilskudd til folketrygden fra Gjeldende rett kommuner og fylkeskommuner Departementets vurderinger Artistskatt forskuddstrekk, 24 Dekning av sakskostnader ved innberetning og arbeidsgiverav kjennelser avsagt av Klagegift nemnda for petroleumsskatt 21.1 Innledning mv Departementets vurderinger og 24.1 Innledning forslag Gjeldende rett Økonomiske og administrative 24.3 Departementets vurderinger og konsekvenser forslag Økonomiske og administrative 22 Presiseringer i virksomhets konsekvenser kontrollbestemmelsene i skatte-, toll- og avgiftslovgivningen Endring av selvangivelsesfristen 22.1 Innledning og sammendrag i svalbardskatteloven

8 25.1 Innledning og sammendrag nr Bakgrunn Skattebetalingsloven Gjeldende rett tredje ledd bokstav b Departementets vurderinger og annet ledd forslag Ikrafttredelse fjerde ledd første ledd Endring i tolloven varslings første ledd plikt for varer og autorisering av første ledd bokstav b foretak første ledd ny bokstav d Sammendrag Gjeldende rett første ledd Bakgrunn nr. 11 om endringer i lig Behovet for endringer ningsloven 2-5 bokstav b Departementets forslag nr. 13 om endringer i sval Forhåndsvarsling bardskatteloven Autorisering av foretak Svalbardskatteloven Administrative og økonomiske Svalbardskatteloven konsekvenser nr. 14 om endringer i artist Ikrafttredelse skatteloven nr. 16 om endringer i skatte 27 Merverdiavgiftsunntak for ad- loven 6-40 femte ledd gangsbilletter til datatreff mv Tolloven Merverdiavgift for adgangsbilletter til datatreff og lignende arrange menter rettet mot barn og ungdom Innledning Gjeldende rett Departementets vurderinger og forslag Økonomiske og administrative konsekvenser Ikrafttredelse Øvrige lover Straffeprosessloven Endring i dokumentavgiftsloven Motorkjøretøyavgiftsloven Dokumentavgiftsfritak for sam boere Omtale av saker om skattefritak på nærmere vilkår etter skatte 29 Oppretting og oppdatering av loven og de lovtekst partementets praksis i Skatteloven Innledning ellevte ledd Generelt annet ledd bokstav b Praksis etter skatteloven tredje ledd overføring av eiende første ledd bokstav b ler mellom selskaper i samme første ledd bokstav e, f og g 141 konsern første ledd og 8-16 første 30.4 Praksis etter skatteloven ledd og annet ledd Transaksjoner som utelukkende gjelder virksomhet i selskaper og annet ledd mellom parter som alle er hjem Endring i skatteloven som følge av mehørende i Norge revisjon av skattevedtaket Transaksjoner med virkning over 29.2 Ligningsloven landegrensene nr. 2 bokstav b Departementets vurderinger nr. 1 bokstav b

9 Vedlegg 31 Oversikt over fradragsbeløp og 1 Gjengivelse av paragrafer med beløpsgrenser i skatte- og av fradragsbeløp og beløpsgrenser i giftslovgivningen med tilhøren skatte- og avgiftslovgivningen med de forskrifter tilhørende forskrifter

10

11 Ot.prp. nr. 1 ( ) Skatte- og avgiftsopplegget 2009 lovendringer Tilråding fra Finansdepartementet av 26. september 2008, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg II) 1 Innledning Finansdepartementet legger med dette frem forslag til: lov om endring i lov 19. juni 1959 nr. 2 om avgifter vedrørende motorkjøretøyer og båter lov om endringer i lov 19. juni 1964 nr. 14 om avgift på arv og visse gaver lov om endringer i lov 10. juni 1666 nr. 5 om toll (tolloven) lov om endringer i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift lov om endringer i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane lov om endringer i lov 13. juni 1975 nr. 35 om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster m.v. lov om endring i lov 12. desember 1975 nr. 59 om dokumentavgift lov om endringer i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) lov om endring i lov 22. mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffesaker (straffeprosessloven) lov om endring i lov 29. november 1996 nr. 68 om skatt til Svalbard lov om endring i lov 13. desember 1996 nr. 87 om skatt på honorar til utenlandske artister m.v. lov om endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) lov om endring i lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven) lov om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) lov om endringer i lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven) lov om endringer i lov 14. desember 2007 nr. 107 om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) lov om endringer i lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel (tolloven) I proposisjonen inngår: Forslag til endringer i lovbestemte beløpsgrenser Forslag til lovendringer i forbindelse med formuesverdsettelse av næringseiendom Forslag om å oppheve reglene om skattebegrensning til 80 prosent av alminnelig inntekt Forslag til endringer i arveavgiftsloven mv. Forslag om innstramming i fritaksmetoden Forslag om delvis avvikling av låneforbudet i rederiskatteordningen

12 12 Ot.prp. nr Forslag om å innføre regler om skattlegging av gevinster ved uttak fra norsk beslutningsområde Forslag til endringer i skattereglene for kraftforetak Forslag om å oppheve skattefritak for gjensidige brann- og husdyrforsikringsselskap mv. Forslag om å innføre av fradrag for gjeldsrenter for arbeidstakere og personlig næringsdrivende fra andre EØS-stater Forslag til endringer i eigedomsskattelova mv. Forslag til endringer i avskrivningsreglene for faste tekniske installasjoner i bygg Forslag om å øke fiskerfradraget og å lempe på 130-dagersregelen Forslag om å øke reindriftsfradraget Forslag om å innføre skattefritak på arbeidsinntekt til barn under 13 år Forslag til presisering av forholdet mellom pensjonsbegrepet og personinntektsbegrepet i skatteloven Forslag om å avvikle kommunal selskapsskatt Forslag om å utvide forskriftshjemmelen i regnskapsloven 9-3 Forslag om å oppheve bestemmelser om tilskudd til folketrygden fra kommuner og fylkeskommuner Forslag til endring i artistskatteloven 11 Forslag til presiseringer i virksomhetskontrollbestemmelsene i skatte-, toll- og avgiftslovgivningen Forslag til endring i skattebetalingsloven 2-7 Forslag til endring i reglene om dekning av sakskostnader ved kjennelser avsagt av Klagenemnda for petroleumsskatt mv. Forslag til endring av selvangivelsesfristen i svalbardskatteloven Forslag til endring tolloven om varslingsplikt for varer og autorisering av foretak Forslag om å lovfeste fritak for merverdiavgift for adgangsbilletter til datatreff Forslag til endring i dokumentavgiftsloven Forslag til oppretting og oppdatering av lovtekst Omtale av saker om skattefritak på nærmere vilkår etter skatteloven og departementets praksis i 2007 Oversikt over fradragsbeløp og beløpsgrenser i skatte- og avgiftslovgivningen med tilhørende forskrifter

13 Ot.prp. nr Endringer i lovbestemte beløpsgrenser 2.1 Fradrag for fagforeningskontingent Etter skatteloven 6-20 kan arbeidstakere på nærmere vilkår kreve fradrag for betalt fagforeningskontingent med inntil kroner. Aktive yrkesutøvere og næringsdrivende kan få fradrag for kontingent betalt til visse yrkes- og næringsorganisasjoner med samme beløp, jf. skatteloven Som et ledd i regjeringspartienes målsetning om å doble fradraget fra nivået i 2005, foreslår Regjeringen å øke det maksimale fradraget for fagforeningskontingent med ytterligere 450 kroner til kr. Forslaget er nærmere omtalt i St.prp. nr. 1 ( ) Skatte-, avgifts- og tollvedtak punkt Det vises til forslag til endringer i skatteloven 6-19 annet ledd fjerde punktum og 6-20 fjerde ledd annet punktum. Endringene foreslås å tre i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret Fradrag for reise mellom hjem og arbeidssted Reisefradrag gis til yrkesaktive med reisekostnader som overstiger en nedre grense, uavhengig av reisemåte. Normale reisekostnader anses å være inkludert i minstefradraget. Reisefradraget er 1,40 kroner per km (0,70 kroner per km over km) i 2008, uavhengig av faktiske reisekostnader. Nedre grense for å få fradraget er kroner. Det gis kun fradrag for den delen av reisekostnadene som overstiger den nedre grensen. Regjeringen foreslår å øke kilometersatsen for reiser inntil km med 10 øre, til 1,50 kroner per km. Samtidig økes nedre grense i reisefradraget fra kroner til kroner, slik at om lag det samme antall yrkesaktive som tidligere får nyte godt av reisefradraget. Forslaget er nærmere omtale i St.prp. nr. 1 ( ) Skatte-, avgiftsog tollvedtak punkt Det vises til forslag til endring av beløpsgrensen i skatteloven 6-44 første ledd annet punktum. Endringen foreslås å tre i kraft straks med virkning fra og med inntekståret Skattefradrag ved boligsparing for ungdom (BSU) Etter skatteloven gis personlig skattyter fradrag i inntektsskatt og trygdeavgift for innskudd på boligsparekonto når innskuddet skal brukes til erverv av, eventuelt nedbetaling av gjeld på, egen bolig som er anskaffet etter at kontrakt om sparing ble inngått. Slikt BSU-fradrag gis med 20 prosent av innbetalt sparebeløp til og med det inntektsåret vedkommende fyller 33 år. Innbetalt sparebeløp kan etter gjeldende regler ikke overstige kroner per inntektsår og samlet innbetalt sparebeløp på kontoen (saldotaket) kan ikke overstige kroner. Regjeringen foreslår at denne ordningen utvides, slik at maksimalt årlig sparebeløp settes til kroner og maksimalt samlet innbetalt sparebeløp settes til kroner. Disse beløpsendringene vil gjelde ikke bare nye BSU-avtaler, men også tidligere inngåtte avtaler. Dette omfatter også tilfeller der det gamle saldotaket på kroner var nådd og den gamle fradragsretten dermed var oppbrukt og sparingen avsluttet. Dersom fradragsretten etter en tidligere avtale er opphørt av andre grunner, f. eks. alder eller disponering av kontoen, jf. skatteloven første ledd siste punktum, vil de nye beløpsgrensene være uten betydning. Skattyteren har da heller ikke adgang til å inngå ny BSU-avtale med fradragsrett. Det vises for øvrig til at den egne boligen som sparemidlene til slutt lovlig kan brukes til, må være ervervet etter inngåelse av BSU-avtalen. Sparing med fradragsrett etter en inngått avtale kan imidlertid fortsette etter boligervervet, med sikte på senere nedbetaling av gjeld på boligen. Disse etablerte regler for BSU-sparing videreføres. Forslaget er nærmere omtalt i St.prp. nr. 1 ( ) Skatte-, avgifts- og tollvedtak. Det vises til forslag til endring i skatteloven tredje ledd. Det foreslås at endringen trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret

14 14 Ot.prp. nr Departementet vil gjennomføre en tilsvarende økning av beløpsgrensen i Finansdepartementets skattelovforskrift

15 Ot.prp. nr Formuesverdsettelse av næringseiendom 3.1 Innledning og sammendrag Ligningsverdier på fast eiendom er i dag betydelig lavere enn eiendommenes markedsverdier. Forholdet mellom ligningsverdi og markedsverdi varierer også stort mellom landsdeler og innenfor den enkelte kommune. Den skjeve formuesverdsettelsen svekker treffsikkerheten og fordelingsegenskapene til formuesskatten fordi skatten kan reduseres ved å plassere midlene i skattegunstige formuesobjekter. Departementet foreslår derfor et nytt verdsettelsessystem for næringseiendom som skal gi vesentlig bedre sammenheng mellom ligningsverdier og markedsverdier enn i dag. Forslaget har gode fordelingsvirkninger. Det viktigste bidraget til mer rettferdige ligningsverdier og utvidet formuesskattegrunnlag er at de laveste ligningsverdiene vil øke. Den nye metoden for verdsettelse av næringseiendom må ses i sammenheng med forslaget om å øke bunnfradraget i formuesskatten. For personlig skattyter og dødsbo økes bunnfradraget fra kroner til kroner, og fra kroner til kroner for ektefeller. Det innføres videre en felles skattesats på formuesskatt til staten, som gir en samlet maksimal marginalskattesats på 1,1 pst. Departementet viser til St.prp. nr. 1 ( ) Skatte-, avgifts- og tollvedtak avsnitt 2.2.4, herunder forslag til Stortingets skattevedtak for inntektsåret 2009 kapittel 2. Forslaget innebærer at formuesverdsettelse av næringseiendom skal skje med utgangspunkt i eiers faktiske utleieinntekter, og beregnes etter en fastsatt beregningsmetode (kapitalisert utleieverdi). Departementets forslag medfører fastsetting av nye ligningsverdier for utleid næringseiendom. Med næringseiendom menes også bolig- og fritidseiendom som leies ut i næringsvirksomhet (i det følgende betegnet samlet som næringseiendom). Bolig- og fritidseiendom for øvrig holdes utenfor forslaget, og verdsettes etter gjeldende regler. Forslaget avgrenses også mot næringseiendom knyttet til kraftverk, jord- og skogbrukseiendommer. Departementet foreslår at ligningsverdien fastsettes med utgangspunkt i næringseiendommens beregnede utleieverdi (basert på brutto leieinntekt minus et standardfradrag for utleiekostnader). Ligningsverdi settes til 40 prosent av den kapitaliserte utleieverdien fra og med inntektsåret Det foreslås samtidig at maksimalgrensen for ligningsverdi av næringseiendom (sikkerhetsventilen) reduseres fra 80 prosent til 60 prosent av eiendommens markedsverdi. For næringseiendom som ikke leies ut, økes gjeldende ligningsverdier med 60 prosent, det vil si at anslått gjennomsnittlig ligningsverdi som andel av markedsverdi øker fra 25 prosent til 40 prosent. For å sikre større grad av likebehandling vil departementet arbeide med sikte på å utforme en ny sjablonmetode for å verdsette næringseiendom som ikke leies ut. Departementet viser til forslag til endringer i skatteloven Det foreslås at endringene trer i kraft med virkning fra og med inntektsåret Videre viser departementet til forslag til overgangsregel for verdsettelse av aksjer i ikke-børsnoterte aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper. 3.2 Gjeldende rett Skattepliktig formue fastsettes til omsetningsverdien per 1. januar i ligningsåret av skattyterens eiendeler med økonomisk verdi, med fradrag for gjeld som skattyteren hefter for, jf. skatteloven 4-1. Etter skatteloven 4-10 kan imidlertid formuesverdi av fast eiendom settes lavere enn omsetningsverdien. Bestemmelsen regulerer ikke nærmere hvilke prinsipper som skal legges til grunn ved verdsettelsen av fast eiendom. I dag følger dette av Skattedirektoratets forskrift om taksering av formues-, inntekts- og fradragsposter til bruk ved likningen (takseringsreglene) (bolig- og fritidseiendom) og (annen eiendom i virksomhet; forretningseiendommer, hotell-, losji- og bevertningsbygg, industri-, kontor og lagerbygg, tomtearealer mv.) For annen fast eiendom enn bolig- og fritidseiendom, kraftverk, jord- og skogbrukseiendommer ble det innført en maksimalgrense for formuesverdsettelse fra og med inntektsåret Maksimalgrensen innebærer at ligningsverdier som oversti

Innst. O. nr. 1. (2008-2000) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen

Innst. O. nr. 1. (2008-2000) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen Innst. O. nr. 1 (2008-2000) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen Ot.prp. nr. 1 (2008-2009) Innstilling fra finanskomiteen om skatte- og avgiftsopplegget 2009 lovendringer Innhold Side 1. Innledning...

Detaljer

Ot.prp. nr. 1 ( ) Skatte- og avgiftsopplegget 2009 lovendringer

Ot.prp. nr. 1 ( ) Skatte- og avgiftsopplegget 2009 lovendringer Ot.prp. nr. 1 (2008 2009) Skatte- og avgiftsopplegget 2009 lovendringer Innhold 1 Innledning... 11 4.2 Gjeldende rett... 22 4.3 Departementets vurderinger og 2 Endringer i lovbestemte beløps forslag...

Detaljer

Høringsnotat - Forskriftsbestemmelser til ny metode for formuesverdsettelse av utleid næringseiendom

Høringsnotat - Forskriftsbestemmelser til ny metode for formuesverdsettelse av utleid næringseiendom Høringsnotat - Forskriftsbestemmelser til ny metode for formuesverdsettelse av utleid næringseiendom Side 1 1. Bakgrunn I forbindelse med statsbudsjettet for 2009 er det vedtatt en ny verdsettelsesmetode

Detaljer

Høringsnotat Beskatning ved uttak av objekter fra norsk beskatningsområde endringer i utfyllende forskrift, oppretting av lovtekst mv.

Høringsnotat Beskatning ved uttak av objekter fra norsk beskatningsområde endringer i utfyllende forskrift, oppretting av lovtekst mv. Finansdepartementet 21.12.2012 Høringsnotat Beskatning ved uttak av objekter fra norsk beskatningsområde endringer i utfyllende forskrift, oppretting av lovtekst mv. 1 1 Innledning I 2008 ble det, med

Detaljer

Saksnr. 13/1173. Høringsnotat -

Saksnr. 13/1173. Høringsnotat - Saksnr. 13/1173 Høringsnotat - Skatt ved uttak fra norsk beskatningsområde reduksjon av gevinst for fysiske driftsmidler som tidligere er tatt inn i beskatningsområdet Finansdepartementet 24.04.2013 1.

Detaljer

Besl. O. nr. 29. ( ) Odelstingsbeslutning nr. 29. Jf. Innst. O. nr. 1 ( ) og Ot.prp. nr. 1 ( )

Besl. O. nr. 29. ( ) Odelstingsbeslutning nr. 29. Jf. Innst. O. nr. 1 ( ) og Ot.prp. nr. 1 ( ) Besl. O. nr. 29 (2008 2009) Odelstingsbeslutning nr. 29 Jf. Innst. O. nr. 1 (2008 2009) og Ot.prp. nr. 1 (2008 2009) År 2008 den 2. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om

Detaljer

Anders Berg Olsen og Anne Marit Vigdal SKATTERETT FOR ØKONOMISTUDENTER. Korrigeringer og supplement til 1. utgave (2016) sist oppdatert

Anders Berg Olsen og Anne Marit Vigdal SKATTERETT FOR ØKONOMISTUDENTER. Korrigeringer og supplement til 1. utgave (2016) sist oppdatert Anders Berg Olsen og Anne Marit Vigdal SKATTERETT FOR ØKONOMISTUDENTER Korrigeringer og supplement til 1. utgave (2016) sist oppdatert 11.09.2017 1 Nye skatteregler i 2017 Aksjesparekonto Personlige skattytere

Detaljer

Høringsnotat om utfyllende forskrift om skattlegging ved uttak av eiendel eller forpliktelse fra norsk beskatningsområde

Høringsnotat om utfyllende forskrift om skattlegging ved uttak av eiendel eller forpliktelse fra norsk beskatningsområde Finansdepartementet 25.03.2009 Høringsnotat om utfyllende forskrift om skattlegging ved uttak av eiendel eller forpliktelse fra norsk beskatningsområde 1. INNLEDNING Ved lov 12. desember 2008 nr. 99 ble

Detaljer

Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag

Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 8 /12. Avgitt 27.03.2012 Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag (skatteloven 11-21 første ledd bokstav c

Detaljer

Høringsnotat Endring av reglene om begrensning av gjelds- og gjeldsrentefradrag mellom Norge og utlandet

Høringsnotat Endring av reglene om begrensning av gjelds- og gjeldsrentefradrag mellom Norge og utlandet Saksnr. 07/1389 05.04.2013 Høringsnotat Endring av reglene om begrensning av gjelds- og gjeldsrentefradrag mellom Norge og utlandet Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn... 3 3 Gjeldende rett... 4 3.1 Skattytere

Detaljer

Statsbudsjettet 2009.

Statsbudsjettet 2009. 7. oktober 2008 Deloitte Advokatfirma DA Statsbudsjettet 2009. - Skatt og avgift Forretningsjus Skatt og Avgift Transaksjoner Innholdsfortegnelse 1. Formuesverdsettelse av næringseiendom... 2 2. Oppheving

Detaljer

Nyhetsbrevet omtaler forslag til endringer i skatte- og avgiftslovgivningen i statsbudsjettet for 2011.

Nyhetsbrevet omtaler forslag til endringer i skatte- og avgiftslovgivningen i statsbudsjettet for 2011. OPPDATERING SKATT OG AVGIFT STATSBUDSJETTET 2011 7. oktober 2010 Nyhetsbrevet omtaler forslag til endringer i skatte- og avgiftslovgivningen i statsbudsjettet for 2011. Oppsummert er det få vesentlige

Detaljer

Høringsnotat Justering av NOKUS-reglene for å unngå kjedebeskatning av personlige eiere

Høringsnotat Justering av NOKUS-reglene for å unngå kjedebeskatning av personlige eiere Saksnr. 13/2642 06.06.2013 Høringsnotat Justering av NOKUS-reglene for å unngå kjedebeskatning av personlige eiere 1 1 Innledning og sammendrag Det foreslås justeringer i reglene om skattlegging av eiere

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. desember 2017 kl. 15.35 PDF-versjon 3. januar 2018 12.12.2017 nr. 2183 Stortingsvedtak

Detaljer

Skatteetaten. Rettledning til oppgave over uttak fra norsk område for skattlegging 2014 (RF-1109)

Skatteetaten. Rettledning til oppgave over uttak fra norsk område for skattlegging 2014 (RF-1109) Skatteetaten Rettledning til oppgave over uttak fra norsk område for skattlegging 2014 (RF-1109) INNLEDNING I skatteloven 9-14 er det regler om beskatning ved uttak av visse eiendeler og forpliktelser

Detaljer

STATSBUDSJETT 2013 SKATT

STATSBUDSJETT 2013 SKATT Oktober 2012 STATSBUDSJETT 2013 SKATT Nytt Statsbudsjett I dag la finansminister Sigbjørn Johnsen frem Regjeringens forslag til statsbudsjett og nasjonalbudsjett for 2013 for Stortinget. Unntak fra fritaksmetoden

Detaljer

Lovvedtak 37. (2015 2016) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 4 L (2015 2016), jf. Prop. 1 LS (2015 2016) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2015 2016)

Lovvedtak 37. (2015 2016) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 4 L (2015 2016), jf. Prop. 1 LS (2015 2016) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2015 2016) Lovvedtak 37 (2015 2016) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 4 L (2015 2016), jf. Prop. 1 LS (2015 2016) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2015 2016) I Stortingets møte 14. desember 2015 ble det gjort

Detaljer

Stortingsvedtak om skatt av inntekt og formue mv. for inntektsåret 2010 (Stortingets skattevedtak)

Stortingsvedtak om skatt av inntekt og formue mv. for inntektsåret 2010 (Stortingets skattevedtak) Stortingsvedtak om skatt av inntekt og formue mv. for inntektsåret 2010 (Stortingets skattevedtak) Utskriftsdato: 1.1.2018 02:21:58 Status: Gjeldende Dato: 27.11.2009 Nummer: 1493 Utgiver: Finansdepartementet

Detaljer

Høringsnotat oppgave- og dokumentasjonsplikt for selskaper og innretninger som har kontrollerte transaksjoner og mellomværender med offentlige eiere

Høringsnotat oppgave- og dokumentasjonsplikt for selskaper og innretninger som har kontrollerte transaksjoner og mellomværender med offentlige eiere Høringsnotat oppgave- og dokumentasjonsplikt for selskaper og innretninger som har kontrollerte transaksjoner og mellomværender med offentlige eiere Høringsnotat om oppgave- og dokumentasjonsplikt for

Detaljer

Skatteetaten. Rettledning til oppgave over uttak fra norsk område for skattlegging 2015 (RF-1109)

Skatteetaten. Rettledning til oppgave over uttak fra norsk område for skattlegging 2015 (RF-1109) Skatteetaten Rettledning til oppgave over uttak fra norsk område for skattlegging 2015 (RF-1109) INNLEDNING I skatteloven 9-14 er det regler om beskatning ved uttak av visse eiendeler og forpliktelser

Detaljer

Besl. O. nr. 25. Jf. Innst. O. nr. 23 ( ) og Ot.prp. nr. 1 ( ) År 2000 den 30. november holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

Besl. O. nr. 25. Jf. Innst. O. nr. 23 ( ) og Ot.prp. nr. 1 ( ) År 2000 den 30. november holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt Besl. O. nr. 25 Jf. Innst. O. nr. 23 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 1 (2000-2001) År 2000 den 30. november holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lo v om endringer i lov 13. juni 1980 nr. 24

Detaljer

Lovendringer og dommer

Lovendringer og dommer Lovendringer og dommer EBL Skatteseminar, 21. oktober 2008 Advokat Morten Fjermeros Advokat Bendik Christoffersen www.thommessen.no Skatterett- ajourføring oktober 2008 Lovendringer Dommer Avgjørelser

Detaljer

08.10.2015. Statsbudsjettet 2016. Morgenseminar 8. oktober 2015 Advokat Jan Bangen. Satser, innslagspunkter og fradrag

08.10.2015. Statsbudsjettet 2016. Morgenseminar 8. oktober 2015 Advokat Jan Bangen. Satser, innslagspunkter og fradrag Statsbudsjettet 2016 Morgenseminar 8. oktober 2015 Advokat Jan Bangen Satser, innslagspunkter og fradrag 1 Satser 2016 - formue Forslag økt fribeløp, redusert sats: Enslige: fra 1,2 millioner kroner til

Detaljer

1.6 Skatte- og avgiftssatser og beløpsgrenser

1.6 Skatte- og avgiftssatser og beløpsgrenser 2017-2018 Prop. 1 LS 29 Skaner, avgifter og toll 2018 1.6 Skatte- og avgiftssatser og beløpsgrenser Tabell 1.5 viser skattesatser, fradrag og beløpsgrenser i 2017 og med regjeringens forslag for 2018.

Detaljer

Avtalevilkår for innskuddskonto i Aksjesparekonto

Avtalevilkår for innskuddskonto i Aksjesparekonto Avtalevilkår for innskuddskonto i Aksjesparekonto i henhold til lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) 10-21 og forskrift om endring i forskrift 19. november 1999 nr. 1158

Detaljer

Benthe Løvenskiold Kveseth Styreleder i NORSKOG

Benthe Løvenskiold Kveseth Styreleder i NORSKOG Honne 5.nov.2008 Statsbudsjettet 2009 - endringer med betydning for skogbruket Benthe Løvenskiold Kveseth Styreleder i NORSKOG Hovedpunkter Generelle satser Formuesverdier Arveavgift LUF-midler Generelle

Detaljer

Skattesatser 2011 (Endringer er uthevet)

Skattesatser 2011 (Endringer er uthevet) TRYGDEAVGIFT 2011 2010 2009 2008 2007 Lønnsinntekt 7,80 % 7,80 % 7,80 % 7,80 % 7,80 % Lønn til personer under 17 år og over 69 år 4,70 % 3,00 % 3,00 % 3,00 % 3,00 % Næringsinntekt i jordbruk, skogbruk

Detaljer

Oslo likningskontor. Foretaksmodellen. Rådgiver Morten Roos Næringsområdet avdeling for bransjer og svart økonomi

Oslo likningskontor. Foretaksmodellen. Rådgiver Morten Roos Næringsområdet avdeling for bransjer og svart økonomi Foretaksmodellen Rådgiver Morten Roos Næringsområdet avdeling for bransjer og svart økonomi 1 DAGENS TEMA skattereformen 2005-2006 Kort om hensyn målsettinger forskjellige modeller nye ord og uttrykk Hovedtema

Detaljer

d) omsetningsgjenstander, og e) immaterielle eiendeler.

d) omsetningsgjenstander, og e) immaterielle eiendeler. Skatteetaten Rettledning til oppgave over uttak fra norsk område for skattlegging 2011 (RF-1109) INNLEDNING I skatteloven 9-14 er det regler om beskatning ved uttak av visse eiendeler og forpliktelser

Detaljer

gevinst/tap skal fylles ut og leveres for uttak som har funnet sted i løpet av inntektsåret 2013.

gevinst/tap skal fylles ut og leveres for uttak som har funnet sted i løpet av inntektsåret 2013. Skatteetaten Rettledning til oppgave over uttak fra norsk område for skattlegging 2013 (RF-1109) INNLEDNING I skatteloven 9-14 er det regler om beskatning ved uttak av visse eiendeler og forpliktelser

Detaljer

Høringsnotat om skattlegging av kollektive livrenter mv.

Høringsnotat om skattlegging av kollektive livrenter mv. Høringsnotat om skattlegging av kollektive livrenter mv. Forslag til endringer av Finansdepartementets skattelovforskrift (FSFIN) 5-41 1. INNLEDNING OG SAMMENDRAG 1.1 Innledning Finansdepartementet foreslår

Detaljer

NOTAT Ansvarlig advokat

NOTAT Ansvarlig advokat NOTAT Ansvarlig advokat Jon Vinje TIL TEKNA DATO 15. juli 2005 EMNE VEDR SKATTEREFORMEN VÅR REF. - 1. Innlending Fra 1. januar 2006 innføres det nye regler for beskatning av personlige aksjonærer (aksjonærmodellen),

Detaljer

Statsbudsjettet 2015. Morgenseminar 9. oktober 2014 fagsjef Rolf Lothe

Statsbudsjettet 2015. Morgenseminar 9. oktober 2014 fagsjef Rolf Lothe Statsbudsjettet 2015 Morgenseminar 9. oktober 2014 fagsjef Rolf Lothe Satser, innslagspunkter og fradrag Satser 2015 - formue Forslag økt fribeløp, redusert sats: Enslige: fra 1 million kroner til 1,2

Detaljer

Høring av utkast til forskrift om fastsetting av inngangsverdi ved realisasjon av landbrukseiendom

Høring av utkast til forskrift om fastsetting av inngangsverdi ved realisasjon av landbrukseiendom Notat Til høringsinstansene Høring av utkast til forskrift om fastsetting av inngangsverdi ved realisasjon av landbrukseiendom I Innledning Skatteloven 9-3 sjette ledd ble med virkning fra 1. januar 2005

Detaljer

Høringsnotat - Endret beskatning av fondskonto

Høringsnotat - Endret beskatning av fondskonto Saksnr. 16/4112 27.10.2016 Høringsnotat - Endret beskatning av fondskonto Innhold 1 Innledning... 3 2 Hva er en fondskonto?... 3 3 Gjeldende rett... 4 4 Departementets vurderinger og forslag... 5 5 Administrative

Detaljer

Møte torsdag den 7. desember kl. 14. President: O d d H o l t e n

Møte torsdag den 7. desember kl. 14. President: O d d H o l t e n 10 7. des. Endr. i skattebetalingsloven 2000 Møte torsdag den 7. desember kl. 14 President: O d d H o l t e n Dagsorden (nr. 4): 1. Referat 2. Odelstingets vedtak til lov om endringer i lov 5. august 1994

Detaljer

Høringsnotat - Skattemessig behandling av verdipapirfond

Høringsnotat - Skattemessig behandling av verdipapirfond Saksnr. 14/1798 14. april 2015 Høringsnotat - Skattemessig behandling av verdipapirfond Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 SAMMENDRAG AV FORSLAGENE... 3 3 GJELDENDE REGLER... 5 4 PROBLEMER MED GJELDENDE REGLER...

Detaljer

2. Inntekt og skatt for næringsvirksomhet

2. Inntekt og skatt for næringsvirksomhet Inntekt, skatt og overføringer 21 Inntekt og skatt for næringsvirksomhet Sigrun Kristoffersen 2. Inntekt og skatt for næringsvirksomhet Skattereformen i 1992 medførte blant annet at skattesatsene ble senket

Detaljer

Beskatningsregler i f.m. det å eie bolig i Frankrike!

Beskatningsregler i f.m. det å eie bolig i Frankrike! Beskatningsregler i f.m. det å eie bolig i Frankrike! Det norske Storting har i f.m. statsbudsjettet for 2010 vedtatt nye regler for formueskatt på fast eiendom. Trenden er klar: Lave norske ligningstakster

Detaljer

Høringsnotat - Forskrift til nye lovregler om beskatning av aksjer mv. som forvaltes av livsforsikringsselskap og pensjonsforetak

Høringsnotat - Forskrift til nye lovregler om beskatning av aksjer mv. som forvaltes av livsforsikringsselskap og pensjonsforetak Saksnr. 11/5424 12.04.2013 Høringsnotat - Forskrift til nye lovregler om beskatning av aksjer mv. som forvaltes av livsforsikringsselskap og pensjonsforetak 1 INNLEDNING Ved behandlingen av budsjettet

Detaljer

Hva blir skatten for inntektsåret

Hva blir skatten for inntektsåret 012 012 012 012 12 Hva blir skatten for inntektsåret Om beregning av skatten 2 Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 750 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 26/11. Avgitt 31.10.2011. Generasjonsskifte, spørsmål om uttaksbeskatning

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 26/11. Avgitt 31.10.2011. Generasjonsskifte, spørsmål om uttaksbeskatning Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 26/11. Avgitt 31.10.2011 Generasjonsskifte, spørsmål om uttaksbeskatning (skatteloven 5-2 første ledd tredje punktum) Saken gjelder overføring av fast

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 19. desember 2017 kl. 16.10 PDF-versjon 19. desember 2017 19.12.2017 nr. 121 Lov om endringer

Detaljer

19.12.2012. Høringsnotat om endringer i skattelovforskriften 11-20 omdanning av NUF til AS/ASA

19.12.2012. Høringsnotat om endringer i skattelovforskriften 11-20 omdanning av NUF til AS/ASA 19.12.2012 Høringsnotat om endringer i skattelovforskriften 11-20 omdanning av NUF til AS/ASA Innledning Omdanning fra en selskapsform til en annen vil i utgangspunktet innebære skattemessig realisasjon

Detaljer

Løsningsforslag til kapittel 1 Skatterett for økonomistudenter oppgavesamling

Løsningsforslag til kapittel 1 Skatterett for økonomistudenter oppgavesamling 2016-09/Olsen og Vigdal Løsningsforslag til kapittel 1 Skatterett for økonomistudenter oppgavesamling Med mindre annet er opplyst, er det anvendt regler, satser og beløpsgrenser for inntektsåret 2016.

Detaljer

Eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter

Eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter www.pwc.com Eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Partner/Advokat Gunnar Bøyum, Advokatfirmaet Sogn og Fjordane - lokal kompetanse i heile fylket 28 år i Sogn og Fjordane (etablert i 1987) Kontor

Detaljer

STATSBUDSJETTET. Forslag til statsbudsjett Oktober 2016

STATSBUDSJETTET. Forslag til statsbudsjett Oktober 2016 Oktober 2016 STATSBUDSJETTET Forslag til statsbudsjett 2017 Regjeringen foreslår redusert skattesats for alminnelig inntekt, innføring av ny finansskatt for finansnæringen og verdsettelsesrabatt for formuesskatt

Detaljer

Møte tirsdag den 9. desember 2008 kl. 21 President: I n g e L ø n n i n g

Møte tirsdag den 9. desember 2008 kl. 21 President: I n g e L ø n n i n g Em. 9. des. Dagsorden 17 Møte tirsdag den 9. desember 2008 kl. 21 President: I n g e L ø n n i n g D a g s o r d e n (nr. 5): 1. Referat 2. Odelstingets vedtak til lov om endring i lov 19. juni 1959 nr.

Detaljer

Høringsnotat Side 1

Høringsnotat Side 1 Høringsnotat Avskjæring av fradragsrett ved tap på fordring mellom nærstående selskaper forslag til endringer i forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 (Skattelovforskriften)

Detaljer

STATSBUDSJETTET. Forslag til statsbudsjett 2016 og skattereform. Oktober 2015

STATSBUDSJETTET. Forslag til statsbudsjett 2016 og skattereform. Oktober 2015 Oktober 2015 STATSBUDSJETTET Forslag til statsbudsjett 2016 og skattereform Regjeringen Solberg la i dag frem forslag til Statsbudsjett for 2016 og Skattemeldingen Bedre skatt En skattereform for omstilling

Detaljer

Mentor Ajour. Skattesatser for 2013. Informasjon til PwCs klienter Nr 2, januar 2013. Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2013.

Mentor Ajour. Skattesatser for 2013. Informasjon til PwCs klienter Nr 2, januar 2013. Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2013. Informasjon til PwCs klienter Nr 2, januar 2013 Mentor Ajour Skattesatser for 2013 Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2013. 2013 MentorAjour 2 1 Skattesatsene for 2013 2012-regler

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE V LØSNING DEL 1 Oppgave a - OLE SVENDSEN OG SIGRID OLSEN

GRUPPEOPPGAVE V LØSNING DEL 1 Oppgave a - OLE SVENDSEN OG SIGRID OLSEN 1 GRUPPEOPPGAVE V LØSNING DEL 1 Oppgave a - OLE SVENDSEN OG SIGRID OLSEN GOL05.doc (v17) Ekteskapet er inngått i løpet av inntektsåret. Ektefellene fastsetter inntekten hver for seg, (adskilt etter sktl

Detaljer

Saksnr. 13/ Høringsnotat

Saksnr. 13/ Høringsnotat Saksnr. 13/394 05.04.2013 Høringsnotat om tilordning av gjeldsrenter ved beregning av maksimalt kreditfradrag etter skatteloven 16-21 - forslag om endring av forskrift 19. november 1999 nr. 1158 (FSFIN)

Detaljer

Høringsuttalelse - skattemessig behandling av verdipapirfond

Høringsuttalelse - skattemessig behandling av verdipapirfond Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 08.07.2015 Vår ref.: 15-604/HH Deres ref.: 14/1798 SL TV/HKT Høringsuttalelse - skattemessig behandling av verdipapirfond Finans Norge viser til

Detaljer

Løsningsforslag til kapittel 13 Skatterett for økonomistudenter oppgavesamling

Løsningsforslag til kapittel 13 Skatterett for økonomistudenter oppgavesamling 201708/Olsen og Vigdal Løsningsforslag til kapittel 13 Skatterett for økonomistudenter oppgavesamling Med mindre annet er opplyst, er det anvendt regler, satser og beløpsgrenser for inntektsåret 2017.

Detaljer

Høringsnotat - Opphør av skogbruksvirksomhet i selskap med deltakerfastsetting (DLS)

Høringsnotat - Opphør av skogbruksvirksomhet i selskap med deltakerfastsetting (DLS) Saksnr. 15/2224 02.02.2017 Høringsnotat - Opphør av skogbruksvirksomhet i selskap med deltakerfastsetting (DLS) Innhold 1 Innledning og sammendrag... 3 2 Bakgrunn... 3 3 Vurderinger og forslag... 4 4 Økonomiske

Detaljer

Høringsnotat Ligning av ektefeller, foreldre og barn

Høringsnotat Ligning av ektefeller, foreldre og barn Høringsnotat Ligning av ektefeller, foreldre og barn 2004 1. Innledning Erfaringer knyttet til forenklet og forhåndsutfylt selvangivelse har vist at enkelte bestemmelser i skatteloven om ligning av ektefeller,

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING DEL

GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING DEL 1 GOL02.doc (h15) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING DEL 1 Alminnelig inntekt Olav Hansen, skatteklasse 1 (sktl. 15-4) Inntektsåret 2015 (Henvisningene er til skatteloven av 1999. Sjekk de aktuelle lovstedene.)

Detaljer

Jf. Innst. O. nr. 1 ( ), Ot.prp. nr. 1 ( ), Ot.meld. nr. 1 ( ) og Ot.prp. nr. 26 ( ) vedtak til lov

Jf. Innst. O. nr. 1 ( ), Ot.prp. nr. 1 ( ), Ot.meld. nr. 1 ( ) og Ot.prp. nr. 26 ( ) vedtak til lov Besl. O. nr. 7 (2005-2006) Odelstingsbeslutning nr. 7 Jf. Innst. O. nr. 1 (2005-2006), Ot.prp. nr. 1 (2005-2006), Ot.meld. nr. 1 (2005-2006) og Ot.prp. nr. 26 (2005-2006) År 2005 den 29. november holdtes

Detaljer

Etter dette overføres aksjene som Mor Ltd mottar i Newco AS, til Holding AS som tingsinnskudd.

Etter dette overføres aksjene som Mor Ltd mottar i Newco AS, til Holding AS som tingsinnskudd. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 3/14. Avgitt 14.2.2014. Omdanning av IS, med NUF som stille deltaker, til AS. Skatteloven 11-20 og 9-14. Skattedirektoratet kom til at et indre selskap

Detaljer

GOL02.doc (v13) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING (oppgavesamling utgave 2012)

GOL02.doc (v13) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING (oppgavesamling utgave 2012) GOL02.doc (v13) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING (oppgavesamling utgave 2012) Alminnelig inntekt Olav Hansen, skatteklasse 1 (sktl. 15-4) Inntektsåret 2013 (Henvisningene er til skatteloven av 1999. Sjekk de

Detaljer

Lovvedtak 11. (2013 2014) (Første gangs behandling av lovvedtak)

Lovvedtak 11. (2013 2014) (Første gangs behandling av lovvedtak) Lovvedtak 11 (2013 2014) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 4 L (2013 2014), jf. Prop. 1 LS (2013 2014) og Prop. 1 LS Tillegg 1 (2013 2014) I Stortingets møte 5. desember 2013 ble det gjort

Detaljer

Lovvedtak 27. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 4 L ( ), jf. Prop. 1 LS ( )

Lovvedtak 27. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 4 L ( ), jf. Prop. 1 LS ( ) Lovvedtak 27 (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 4 L (2014 2015), jf. Prop. 1 LS (2014 2015) I Stortingets møte 15. desember 2014 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE VI LØSNING

GRUPPEOPPGAVE VI LØSNING 1 GRUPPEOPPGAVE VI LØSNING GOL06 (h15) Iflg. Finansdepartementets samleforskrift til skatteloven, 9-8, kan inngangsverdien oppreguleres for eiendom anskaffet før 1991. Gjelder bare ikke-avskrivbar eiendom.

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE V LØSNING

GRUPPEOPPGAVE V LØSNING 1 GRUPPEOPPGAVE V LØSNING GOL05.doc (v15) OPPGAVE 5A - OLE SVENDSEN OG SIGRID OLSEN Ekteskapet er inngått i løpet av inntektsåret. Ektefellene lignes da hver for seg, (sktl 2-12). Den som har lavest inntekt,

Detaljer

Beskatning av ansvarlige selskaper og kommandittselskaper

Beskatning av ansvarlige selskaper og kommandittselskaper Forside / Beskatning av ansvarlige selskaper og kommandittselskaper Beskatning av ansvarlige selskaper og kommandittselskaper Oppdatert: 26.05.2017 Ansvarlige selskaper (herunder selskaper med delt ansvar)

Detaljer

GOL02.doc (v15) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING (oppgavesamling utgave 2012)

GOL02.doc (v15) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING (oppgavesamling utgave 2012) GOL02.doc (v15) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING (oppgavesamling utgave 2012) Alminnelig inntekt Olav Hansen, skatteklasse 1 (sktl. 15-4) Inntektsåret 2015 (Henvisningene er til skatteloven av 1999. Sjekk de

Detaljer

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2014

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2014 skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2014 I denne brosjyren finner du en svært forenklet omtale av de postene i selvangivelsen som er mest aktuelle for utenlandske arbeidstakere

Detaljer

Etter omdanningen til obligasjonsfond vil Fondet utdele skattepliktig overskudd til andelshaverne hvert år.

Etter omdanningen til obligasjonsfond vil Fondet utdele skattepliktig overskudd til andelshaverne hvert år. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 19/12. Avgitt 11.07.2012 Endring fra aksjefond til obligasjonsfond realisasjon? (skatteloven 9-2) Saken gjaldt spørsmål om endring av vedtektene i

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING DEL

GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING DEL 1 GOL02.doc (v17) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING DEL 1 Alminnelig inntekt Olav Hansen, skatteklasse 1 (sktl. 15-4) Inntektsåret 2017 (Henvisningene er til skatteloven av 1999. Sjekk de aktuelle lovstedene.)

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE V LØSNING DEL 1 Oppgave a - OLE SVENDSEN OG SIGRID OLSEN

GRUPPEOPPGAVE V LØSNING DEL 1 Oppgave a - OLE SVENDSEN OG SIGRID OLSEN 1 GRUPPEOPPGAVE V LØSNING DEL 1 Oppgave a - OLE SVENDSEN OG SIGRID OLSEN GOL05.doc (h15) Ekteskapet er inngått i løpet av inntektsåret. Ektefellene lignes da hver for seg, (sktl 2-12). Den som har lavest

Detaljer

Informasjon til PwCs klienter Nr 1, januar 2014. Mentor Ajour. Skattesatser for 2014. Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2014.

Informasjon til PwCs klienter Nr 1, januar 2014. Mentor Ajour. Skattesatser for 2014. Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2014. Informasjon til PwCs klienter Nr 1, januar 2014 Mentor Ajour Skattesatser for 2014 Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2014. Skattesatsene for 2014 2013-regler Skatt på alminnelig

Detaljer

Behov for enkelte tilpasninger i reglene om aksjesparekonto

Behov for enkelte tilpasninger i reglene om aksjesparekonto Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 22.09.2017 Vår ref.: 17-1333 Behov for enkelte tilpasninger i reglene om aksjesparekonto Finans Norge har tidligere uttrykt tilfredshet med at Regjeringen

Detaljer

1. Redusert skattesats for selskaper Selskapsskatten foreslås redusert til 25 % for 2016, fra dagens 27 %.

1. Redusert skattesats for selskaper Selskapsskatten foreslås redusert til 25 % for 2016, fra dagens 27 %. Nyhetsbrev skatt Statsbudsjettet for 2016 Regjering har lagt frem sitt forslag til skatte- og avgiftsendringer i statsbudsjettet for 2016, samt stortingsmeldingen om ny skattereform som følger opp forslagene

Detaljer

Statsbudsjettet 2018

Statsbudsjettet 2018 Statsbudsjettet 2018 Morgenseminar 13. oktober 2017 Advokat Jan Bangen Satser, innslagspunkter og fradrag 1 Satser 2018 - formue Forslag undret fribeløp og sats: Enslige: 1,48 millioner kroner Ektepar:

Detaljer

Jf. Innst. O. nr. 1 ( ), Ot.prp. nr. 1 ( ), Ot.meld. nr. 1 ( ) og Ot.prp. nr. 26 ( ) vedtak til lov

Jf. Innst. O. nr. 1 ( ), Ot.prp. nr. 1 ( ), Ot.meld. nr. 1 ( ) og Ot.prp. nr. 26 ( ) vedtak til lov Besl. O. nr. 10 (2005-2006) Odelstingsbeslutning nr. 10 Jf. Innst. O. nr. 1 (2005-2006), Ot.prp. nr. 1 (2005-2006), Ot.meld. nr. 1 (2005-2006) og Ot.prp. nr. 26 (2005-2006) År 2005 den 29. november holdtes

Detaljer

Reglene får også anvendelse for personlige skattytere som overfører aksjene mv til ektefelle som er bosatt i utlandet.

Reglene får også anvendelse for personlige skattytere som overfører aksjene mv til ektefelle som er bosatt i utlandet. Skatteetaten Rettledning til RF-1141 Gevinst og tap på aksjer og andeler ved utflytting og til RF-1314 Realisasjon av aksjer og andeler etter opphør av skattemessig bosted i Norge INNLEDNING Etter skatteloven

Detaljer

SKATTEOPPLEGGET 2012 - Beløpsgrenser, satser og regelendringer. Der det står tall i parentes er dette tallene for inntektsåret 2011.

SKATTEOPPLEGGET 2012 - Beløpsgrenser, satser og regelendringer. Der det står tall i parentes er dette tallene for inntektsåret 2011. 13. desember 2012 SKATTEOPPLEGGET 2012 - Beløpsgrenser, satser og regelendringer Der det står tall i parentes er dette tallene for inntektsåret 2011. Forskuddssatser Fri kost og losji - satser per døgn

Detaljer

Løsningsforslag til kapittel 13 Skatterett for økonomistudenter oppgavesamling

Løsningsforslag til kapittel 13 Skatterett for økonomistudenter oppgavesamling 2016-10/Olsen og Vigdal Løsningsforslag til kapittel 13 Skatterett for økonomistudenter oppgavesamling Med mindre annet er opplyst, er det anvendt regler, satser og beløpsgrenser for inntektsåret 2016.

Detaljer

Rettledning skjema for beregning av friinntekt 2011

Rettledning skjema for beregning av friinntekt 2011 Rettledning skjema for beregning av friinntekt 2011 Side 1 Innledning og tekniske opplysninger Skjema for beregning av friinntekt er pliktig vedlegg til selvangivelse for selskap som er særskattepliktige

Detaljer

SKATTEOPPLEGGET 2010 - BELØPSGRENSER, SATSER OG REGELENDRINGER

SKATTEOPPLEGGET 2010 - BELØPSGRENSER, SATSER OG REGELENDRINGER SKATTEOPPLEGGET 2010 - BELØPSGRENSER, SATSER OG REGELENDRINGER Denne meldingen inneholder nye skatteregler, satser mv. med virkning for inntektsåret 2010. Der det står tall i parentes er dette tallene

Detaljer

Hvor vanlig er eiendomsskatt i Norge? Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB)viser at av 355 av 428 kommuner i Norge har innført eiendomsskatt.

Hvor vanlig er eiendomsskatt i Norge? Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB)viser at av 355 av 428 kommuner i Norge har innført eiendomsskatt. Spørsmål og svar eiendomsskatt Fra og med 2016 innføres eiendomsskatt på boliger og annen fast eiendom som ubebygde tomter, fritidsboliger mv. Eiendomsskatt på næringseiendom samt verk og bruk i Oslo kommune

Detaljer

Hva blir skatten for inntektsåret

Hva blir skatten for inntektsåret Hva blir skatten for inntektsåret 2013 Om beregning av skatten 2 Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 870 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller og registrerte

Detaljer

Ot.prp. nr. 50 ( )

Ot.prp. nr. 50 ( ) Ot.prp. nr. 50 (2000-2001) Om lov om endring i lov 26. mars 1999 nr. 14 skatteloven (forhøyelse av avskrivningssats for landbruket) Tilråding fra Finansdepartementet av 23. mars 2001, godkjent i statsråd

Detaljer

NBEFs Årsmøtekonferanse

NBEFs Årsmøtekonferanse NBEFs Årsmøtekonferanse Skatt og avgift for fast eiendom Rune Fuglestrand Partner, skatterådgiver Nye regler for formuesfastsettelse og fast teknisk installasjon Hvem har dette betydning for: Reglene for

Detaljer

OPPGAVESETT 2 (R-V 76) LØSNINGSFORSLAG

OPPGAVESETT 2 (R-V 76) LØSNINGSFORSLAG OSL02.doc (ajour h12) 1 OPPGAVESETT 2 (R-V 76) LØSNINGSFORSLAG OPPGAVE 1 Spm. 1 Inngangsverdi ny bolig: Byggeomkostninger (inkl. tomt) 1 990 000 Byggelånsrenter* 28 000 Tinglysing og dokumentavgift 15

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE X - LØSNING

GRUPPEOPPGAVE X - LØSNING GRUPPEOPPGAVE X - LØSNING GOL10.doc ajour h12 EKSEMPEL I R = regnskapsligning/direkte ligning, skattepl. leieinntekt S = skattefri egen bruk, ingen skattepliktig leieinntekt (fom 2005 ingen fordel ved

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING

GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING GOL07 (v15) OPPGAVE A 1) Leieinntekter tomannsbolig: Forutsatt lik leieverdi pr. kvm så blir leieinntekten skattepliktig når eier benytter mindre enn halve leieverdien selv

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2010

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2010 Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2010 2 I denne brosjyren finner du en svært forenklet omtale av de postene i selvangivelsen som er mest aktuelle for utenlandske arbeidstakere

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING

GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING GOL07 (v16) DEL 1 1) Leieinntekter tomannsbolig: Med lik leieverdi pr. kvm så blir leieinntekten skattepliktig når eier benytter mindre enn halve leieverdien selv (nytt fra

Detaljer

Skatten kan skrives ut med en skattesats mellom 2 og 7 promille av skattegrunnlaget.

Skatten kan skrives ut med en skattesats mellom 2 og 7 promille av skattegrunnlaget. Eiendomsskatt Kommunestyret avgjør etter lov om eiendomsskatt til kommunene av 6.juni 1975 nr. 29 om det skal skrives ut eiendomsskatt i kommunen. Vedtak om innkreving av eiendomsskatt skal fattes hvert

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE X - LØSNING

GRUPPEOPPGAVE X - LØSNING GRUPPEOPPGAVE X - LØSNING GOL10.doc ajour h15 Del I R = regnskapsligning/direkte ligning, skattepl. leieinntekt S = skattefri egen bruk, ingen skattepliktig leieinntekt (fom 2005 ingen fordel ved egen

Detaljer

Hva blir skatten for 2015

Hva blir skatten for 2015 Hva blir skatten for 2015 OM BEREGNING AV SKATTEN Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 1 200 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller og registrerte partnere

Detaljer

OPPGAVESETT 5 - LØSNING

OPPGAVESETT 5 - LØSNING 1 OPPGAVESETT 5 - LØSNING OSL05.doc (ajour v17) KOMMANDITTSELSKAP OG SKATT De særskilte skattereglene for shipping i sktl 8-10 til 8-20 er ikke aktuelle for et KS med privatpersoner som eiere. Hvis alle

Detaljer

Hva blir skatten for inntektsåret 2011?

Hva blir skatten for inntektsåret 2011? Hva blir skatten for inntektsåret 2011? Heftet gir informasjon om skatteberegningen med eksempel, skjema og tabeller for beregning av skatt og trygdeavgift Om beregning av skatten Netto for mue Enslige,

Detaljer

Høringsnotat - Skatteplikt for kommuner som utfører avfallstjenester i et marked

Høringsnotat - Skatteplikt for kommuner som utfører avfallstjenester i et marked Saksnr. 13/256 24.04.2013 Høringsnotat - Skatteplikt for kommuner som utfører avfallstjenester i et marked Innhold 1 Innledning og sammendrag... 3 2 Bakgrunn... 3 2.1 Vedtak fra ESA om finansieringen av

Detaljer

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifter i bedrifter

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifter i bedrifter Skatt ved eierskifte og generasjonsskifter i bedrifter 1 Hvilke skatte- og avgiftsforhold er særlig viktige ved generasjonsskifte og salg av bedrift? BDO AS, v/statsautorisert revisor Dag Ramsberg dag.ramsberg@bdo.no

Detaljer

Skjema Skjema-navn Første år Siste år RF-1001 Aksjonærbeskatningen - Formular nr RF-1002 Aksjonærbeskatningen - Formular nr.

Skjema Skjema-navn Første år Siste år RF-1001 Aksjonærbeskatningen - Formular nr RF-1002 Aksjonærbeskatningen - Formular nr. Skjema Skjema-navn Første år Siste år RF-1001 Aksjonærbeskatningen - Formular nr. 2 2004 2006 RF-1002 Aksjonærbeskatningen - Formular nr. 3 2004 2006 RF-1003 Aksjonærbeskatningen - Formular nr. 4 2004

Detaljer

OPPGAVESETT 5 - LØSNING

OPPGAVESETT 5 - LØSNING 1 OPPGAVESETT 5 - LØSNING OSL05.doc (ajour v14) KOMMANDITTSELSKAP OG SKATT De særskilte skattereglene for shipping i sktl 8-10 til 8-20 er ikke aktuelle for et KS med privatpersoner som eiere. Hvis alle

Detaljer