Årsmelding 2003 K O M P E T A N S E. hjertevarme

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2003 K O M P E T A N S E. hjertevarme"

Transkript

1 Årsmelding K O M P E T A N S E M E D hjertevarme

2 INNHOLD Side 3: Direktørens kommentar Side 4: Styrets årsberetning Side 6: Regnskap og Balanse Side 7: Utvalgte noter Side 8: Revisors beretning Side 9: Organisasjonskart Ledergruppen K O M P E T A N S E M E D H J E R T E VA R M E Med hjertevarme og kompetanse skal alle våre brukere få omsorg og god medisinsk behandling basert på et helhetlig menneskesyn. Vårt sykehus skal preges av verdier som respekt for menneskeverdet, omsorg for hele mennesket og skal gi et godt helsetilbud også til svake pasientgrupper. Sykehuset skal utvikles gjennom samarbeid med pasientene, oppdragsgiver, andre institusjoner og primærhelsetjenesten. Vi vil satse på våre dyktige og entusiastiske medarbeidere gjennom kompetanseutvikling, god ledelse og organisering. Vi skal forbedre og utvikle vårt tilbud til pasientene innen alle satsingsområder. Pasientene og våre brukere skal oppleve kompetanse med hjertevarme. Side 10: Medisinsk klinikk Side 11: Kirurgisk klinikk Side 12: Sunniva Hospice Side 13: Medisinsk service Side 14: Driftsteknisk avdeling Økononomiavdeling Utviklingsavdeling Personalavdeling Side 15 Statistikk Balansert styringsmodell 2 Å R S M E L D I N G H A R A L D S P L A S S D I A K O N A L E S Y K E H U S

3 D I R E K T Ø R E N S K O M M E N T A R E R Effektiv og god drift, enda bedre tilbud til pasientene og en positiv utvikling av sykehuset har vært noe av det Haraldsplass Diakonale Sykehus har hatt i fokus siste året. Haraldsplass Diakonale Sykehus har kontrakt med Helse Vest. Hvert år er betingelsene gjenstand for forhandlinger. Det er en utfordring for et privat ideelt sykehus å finne en god balanse i den økonomiske driften med de rammevilkår som er gjeldende i sektoren. Tendensen til underbudsjettering fra Statens side for egne helseforetak overføres som en lik forventning for vårt sykehus. Søksmålet mot Hordaland fylkeskommune hadde også oppmerksomhet i. Helsedepartementet foretok en juridisk vurdering av partsforholdet i saken og konkluderte med at dette var overført til staten ved Helse Vest. Våre forventninger om en politisk inngripen for å rydde opp i saken ble ikke innfridd og søksmålet mot fylkeskommunen endte med en rettskraftig dom, der saken ble avvist på grunn av partsforholdet. Vi er nå i forhandlinger med Helse Vest om en løsning på en sak som har fulgt oss over flere år. Sykehuset har hatt en aktivitetsvekst i i forhold til, en utvikling som er i tråd med Regjeringens målsetting for sykehusene i landet. Vi har behandlet flere pasienter uten en tilsvarende kostnadsvekst. Aktivitetsveksten knytter seg blant annet til etablering av noen nye viktige behandlingstilbud, herunder Sunniva sengepost, medisinsk dagpost og dagkirurgisk senter. Viktige målsettinger for sykehuset i var å behandle flere pasienter og å få en stadig mer kostnadseffektiv drift. Ventelister For å kunne ta unna flere ventelistepasienter innen dagkirurgisk behandling, har sykehuset bygget opp et nytt Dagkirurgisk senter med to flunkende nye operasjonsstuer og helt nytt utstyr. Lange køer og et altfor dårlig tilbud i Bergensområdet på denne type inngrep var årsaken til at sykehuset satset på å bygge ut senteret. Senteret behandlet sin første pasient 1. desember, derfor vil ikke sykehuset se konkrete resultater i forhold til ventelistene før ved utgangen av Sykehuset har som mål å behandle 1600 dagkirurgisk pasienter i løpet av Korridorpasienter Et viktig mål for sykehuset har vært å redusere antall korridorpasienter. To viktige tiltak er gjennomført i : Åpning av ny Medisinsk dagpost og sammenslåing av medisinsk og kirurgisk gastropost. Den nye gastroposten har gitt sykehuset en økning på seks medisinske senger. Begge nyvinningene har vært positive for sykehuset og løsningene økte kapasiteten for medisinske pasienter med seks prosent. Dessverre sliter sykehuset fremdeles med for mange pasienter i korridorene. Etableringen av Sunniva sengepost. Etter mange års arbeid med å få etablert en palliativ sengepost som del av Sunniva Hospice ble det en realitet våren. Den fem sengs posten er finansert gjennom tilskuddsmidler fra Helsedepartementet, bidrag fra Sunnivastiftelsen og andre givere. Driften er finansiert gjennom sykehusets avtale med Helse Vest. Etter ett års drift er det besluttet en utvidelse med tre senger som vil bli gjennomført i Kortere epikrisetid Etter at systematiske kvalitetskrav og målinger ble innført, har utviklingen vært positiv. Ved utgangen av fikk langt flere i primærhelsetjenesten epikrisene like etter pasienten var utskrevet. En annen viktig forbedring for pasientene er innføringen av PACS. Det nye digitale røntgensystemet innebærer at røntgenbildene kan hentes frem på dataskjermer på eget sykehus og ved behov kan de utveksles med Haukeland Universitetssykehus og Legevakten i Bergen. Organisasjon Haraldsplass gjennomførte første fase av en større organisasjonsendring i. Andre del som blant annet omfattet innføring av enhetlig ledelse på mellomnivået i organisasjonen, kom på plass i. Oppfølgingen i 2004 fokuserer rundt lederutvikling og samhandling mellom enheter om pasientflyt og prosesser. Godt arbeidsmiljø Haraldsplass har generelt et godt arbeidsmiljø som gir seg ulikt utslag. I ble nok en revysuksess presentert av en aktiv revygruppe som for andre gang hadde laget en herlig revy. Et annet perspektiv ved arbeidsmiljøet ble løst ved innføringen av røykfritt sykehus høsten. Funksjonsfordeling mellom Haukeland og Haraldsplass Prosessen knyttet til funksjonsfordeling mellom Haukeland Universitetssykehus og Haraldsplass ble startet våren. Ambisjonen var sluttføring i november. Mye arbeid er lagt ned i kartlegging og analyse av fremtidsutsiktene, og flere konkrete fremtidige løsninger som gir store omstillingsutfordringer for Haraldsplass, er drøftet. Prosessen er ikke sluttført og den vil fortsette utover i Flott innsats fra våre ansatte Sykehusets ansatte gjør daglig en fantastisk jobb for våre pasienter og andre brukere. Vi kan glede oss over mange gode tilbakemeldinger. Samtidig har også vist at vi kan og at vi har forbedret oss. Vår evne til å ta nye steg med basis i det gode arbeidet som allerede gjøres er det avgjørende for at også kommende år kan evalueres positivt. EIVIND HANSEN administrerende direktør Å R S M E L D I N G H A R A L D S P L A S S D I A K O N A L E S Y K E H U S 3

4 S T Y R E T S Å R S B E R E T N I N G Virksomhetens art Haraldsplass Diakonale Sykehus AS er et privat diakonalt sykehus eid av Stiftelsen Bergen Diakonissehjem. Sykehuset er det nest største somatiske sykehuset i Hordaland, har inngått kontrakt med Helse Vest RHF og er sektorsykehus i indremedisin for pasienter i Bergen og Nordhordland. Haraldsplass er universitetssykehus og lokalsykehus i indremedisin og kirurgi. I indremedisin er Bergen lokalsykehusområde sektorisert, og Haraldsplass er ansvarlig for Bergenhus, Åsane og Arna bydeler i Bergen, samt kommunene Lindås, Meland, Radøy, Austrheim, Fedje, Masfjorden, Samnanger og Osterøy. Kirurgisk klinikk har lokalsykehusfunksjon med akuttbehandling av de fem første kirurgiske/ortopediske øyeblikkelig hjelp-pasienter i Bergen hver dag vanlige ukedager og i tillegg hver tredje pasient i Bergen med lårhalsbrudd hele døgnet året i gjennom. HDS har sentralsykehusfunksjon i geriatri og hospicetilbud ved Sunniva Hospice. Som universitetssykehus er Haraldsplass ansvarlig for undervisning av medisinstudenter og for andre fagutdanninger. Videre drift Helse Vest RHF var sykehusets oppdragsgiver i. Det er inngått avtale med helseforetaket om også å levere tjenester i 2004, og det er uttrykt vilje fra Helse Vest om å realisere opsjonen som ligger i avtalen om 3 nye års drift. Årsregnskapet for viser at det er grunnlag for videre drift, og regnskapet er gjort opp under denne forutsetningen. Arbeidsmiljø og personale Haraldsplass har 800 ansatte. Det arbeides kontinuerlig med å tilpasse bemanningen innen pleietjenesten, merkantiltjenesten og andre faggrupper. Sykehuset søker også om opprettelse av flere legestillinger innen ulike spesialiteter. Innen HMS-arbeidet er det i hovedsakelig arbeidet med oppgradering av systemhåndbøker og opplæring og implementering i klinikkene. Sykefraværet var 8,5 prosent i, og ligger på samme nivå som i hvor det var på 8,1 prosent. For å redusere sykefraværet i sykehuset har Haraldsplass inngått en avtale med trygdeetaten om inkluderende arbeidsliv, og er blitt I-A-bedrift fra Dette innebærer først og fremst tettere kontakt mellom arbeidstaker og arbeidsgiver når arbeidstaker er syk. Målet er å redusere sykefraværet med minst 15 prosent over en 2 års periode. Det har vært stor aktivitet knyttet til opplæring i hvilke forpliktelser vi har som arbeidsgiver og arbeidstaker i en I-A-virksomhet. Samtlige verneombud, enhetsledere, klinikkleder og ledere i administrasjonen har gjennomført programmet. Målet for arbeidet er at alle ansatte skal kunne trives på arbeidsplassen. Fra 1. september ble Haraldsplass Diakonale Sykehus et røykfritt sykehus. Det innebærer hele sykehusområdet og gjelder alle ansatte. Samtlige røykere ble tilbudt røykeavvenningskurs. For pasientene tilrettelegges det for et eget røykerom. Det er et kontinuerlig fokus på arbeidsmiljø i virksomheten, og arbeidsmiljøet vurderes som godt. Det er gjennomført introduksjonskurs for alle nyansatte i sykehuset, brannvernkurs samt hjerte- lungeredningskurs. Miljørapportering Virksomheten forurenser ikke det ytre miljø. Haraldsplass samarbeider med BIR om henting av restavfall og avfallsfraksjoner som gjenvinnes. Sykehuset leverer papir/ papp, glass og blikk til gjenvinning. BIR håndterer også smitteavfallet fra sykehuset. Årsregnskapet Styret gjør oppmerksom på at regnskapet for er gjort opp med et underskudd på kr som er belastet fri egenkapital. Sykehuset har i investert til sammen kr i ombygginger, medisinsk teknisk utstyr, IT og inventar. Den største investeringen er knyttet til etableringen av det dagkirurgiske senteret som har et investeringsbudsjett på i overkant av 15 millioner. Likviditeten er god og ved utgangen av var samlede midler i bank og kasse kr inklusiv skattetrekk. Bokført egenkapital har økt i perioden med kr til tross for underskuddet. Dette skyldes korrigering i balansen for egenkapitalinnskudd i KLP kr Egenkapitalandelen var ved utgangen av på 7,1%. Utfordrende år har vært et krevende år med betydelige utfordringer for Haraldsplass Diakonale Sykehus. Likevel er det styrets oppfatning at utfordringene er løst på en god måte, gitt de rammevilkår som er gjeldende i sektoren. Sykehuset har innfridd den overordnede politiske målsettingen som for som innebar å behandle flere pasienter. De økonomiske rammevilkårene for helseforetakene var utfordrende i. De svært stramme økonomiske betingelsene var og er det som volder styret mest bekymring. I relasjonen til Helse Vest RHF har styret vært opptatt av å oppnå formell avklaring om oppdrag, ansvarsforhold og økonomi samt å oppnå langsiktige og forutsigbare rammebetingelser. Etter avslutningen av samarbeidet med Hordaland fylkeskommune i 2001, hadde Haraldsplass Diakonale Sykehus et utestående krav mot fylket på vel 50 mill. kroner. Kravet er ikke innfridd og styret stevnet fylkeskommunen for retten sammen med fire andre institusjoner i samme situasjon. Saken var oppe i Bergen tingrett i januar 2004, 4 Å R S M E L D I N G H A R A L D S P L A S S D I A K O N A L E S Y K E H U S

5 men ble avvist av retten, fordi motparten er Helse Vest og ikke Hordaland fylkeskommune. Dette skjedde til tross for at ledelsen og styret gjentatte ganger har fått forsikringer om at fylkeskommunen var rette motpart. Det arbeides videre med å bli enige med Helse Vest for å få en rask løsning på saken. Styret har tatt aktivt del i overgangen til enhetlig ledelse i sykehuset og oppfølgingen av den store organisasjonsendringen som ble foretatt i. Endringen ble sluttført i. Kompetanse med hjertevarme Sykehuset deler en visjon om at pasienter, studenter og medarbeidere gjennom våre holdninger skal oppleve kompetanse med hjertevarme. Det som gir et diakonalt sykehus en identitet er blant annet et kontinuerlig arbeid knyttet til verdispørsmål, etisk refleksjon og holdninger. Dette har vært og er viktige oppgaver for sykehuset. Styret takker alle medarbeiderne ved sykehuset for flott innsats i. TERJE STEEN EDVARDSEN Styrets formann LARS GUNNAR LIE Styrets nestleder EIVIND HANSEN Adm.direktør AKSEL MJØS Styremedlem TORIL STAMNES Styremedlem SOLBJØRG AMDAL SANDVIK Styremedlem MARIANNE ØRPETVEIT Styremedlem INGE GLAMBEK Styremedlem PER ANDERS HUNDERI Styremedlem Å R S M E L D I N G H A R A L D S P L A S S D I A K O N A L E S Y K E H U S 5

6 R E G N S K A P Resultatregnskap B A L A N S E DRIFTSKOSTNADER Salgsinntekt Offentlige tilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Avskriving av driftsmidler Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Annen renteinntekt Annen rentekostnad Resultat av finansposter Årsresultat OVERFØRINGER Avsatt til annen egenkapital Sum overføringer B A L A N S E EIENDELER 12/31/03 1/1/03 Anleggsmidler Varige driftsmidler Aktiverte ombygginger Medisinsk/teknisk utstyr IT utstyr Inventar, vaskeri og kjøkken Finansielle anleggsmidler Egenkapitalandel i KLP Sum anleggsmidler EGENKAPITAL OG GJELD 12/31/03 1/1/03 Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital Overkursfond Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital GJELD Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelse Andre avsetninger for forpliktelser Periodiseringer av tilskudd/gave Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner og HelseVest RHF Gjeld til morselskap Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter. feriepenger Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM GJELD SUM EK OG GJELD Omløpsmidler Varelager Fordringer Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd. kontanter Sum omløpsmidler SUM EIENDELER Bergen Terje Steen Edvardsen (leder) Lars Gunnar Lie Solbjørg Åmdal Sandvik Aksel Mjøs Toril Stamnes Marianne Ørpetveit Inge Glambek Per Anders Hunderi Eivind Hansen (adm.dir) 6 Å R S M E L D I N G H A R A L D S P L A S S D I A K O N A L E S Y K E H U S

7 U T VA L G T E N O T E R Note 1 Inntekter Inneliggende pasienter Polikliniske pasienter Andre salgsinntekter Sum Note 2 Lønnskostnad, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m. Lønn Folketrygd Pensjonskostnader Andre ytelser Sum Gj.snittlig antall ansatte Note 7 - Annen langsiktig gjeld Gjeld som forfaller mer enn fem år etter regnskapsårets slutt: Kredittinstitusjoner Øvrig langsiktig gjeld Sum langsiktig gjeld Note 8 Aksjekapital og aksjonærinformasjon Aksjekapitalen i selskapet består pr av følgende aksjeklasser Antall Pålydende Bokført Aksjer Ytelser til ledende personer Daglig leder Styret Lønn Note 3 Annen driftskostnad Energi, brensel og vann Kostnader lokaler Verktøy, inventar Reparasjon og vedl Fremmede tjenester Andre driftskostnader Sum Note 5 Fordringer som forfaller senere enn 1 år Andre fordringer Denne fordringen er knyttet til oppgjør for driften før sykehusreformen. Bergen Tingsrett har fastslått at Helse- Vest er riktig motpart for dette kravet. Det foreligger en intensjon om at saken skal løses ved frivillig voldgift. Note 6 - Pantstillelser og garantier m.v. HelseVest for invest.m Kredittinstitusjoner Sum *) Av denne gjelden er kr pantesikret i driftsmidler og løsøre. Kr er sikret gjennom offentlig kausjon. Eierstruktur De største aksjonærene i selskapet pr var: Navn A-aksjer Eier-andel Stemme-andel Stiftelsen Bergen Diakonissehjem % 100 % Note 9 Egenkapital (i tusen kroner) AS kap OKF Annen EK SUM Egenkapital Årets endring i egenkapital Bokf. av eierandel i KLP Årets resultat Egenkapital Note 12 Andre avsetninger for forpliktelser Avsetninger Overlegepermisjoner Per. av tilskudd/gave *) Fonds til FoU Sum Å R S M E L D I N G H A R A L D S P L A S S D I A K O N A L E S Y K E H U S 7

8 H A R A L D S P L A S S D I A K O N A L E S Y K E H U S sykehusopphold i polikliniske konsultasjoner i 710 ansatte 200 medarbeidere tilknyttet på timebasis 367 mill. kroner i driftskostnader i 220 pasienter fikk hjelp av Sunniva Hospice 2456 anestesier ble utført i fysiorerapibehandlinger ble gitt til 3132 pasienter ved Fysioterapiavdelingen 562 pasienter fikk ergoterapi mot 326 året før undersøkelser ble gjennomført på røntgenavdelingen ved Haraldsplass undersøkelser ved laboratoriet i løpet av 176 senger på Haraldsplass er fordelt på kirurgisk klinikk (71 senger), medisinsk klinikk (100 senger) og Sunniva Hospice (5 senger) 8 Å R S M E L D I N G H A R A L D S P L A S S D I A K O N A L E S Y K E H U S

9 O R G A N I S A S J O N S K A R T DIREKTØR ØKONOMI PERSONAL UTVIKLING MEDISINSK KLINIKK KIRURGISK KLINIKK SUNNIVA HOSPICE DRIFTSTEKNISK MEDISINSK SERVICE Sykehusets ledergruppe er satt sammen av lederne ved de fem klinikkene i sykehuset samt lederne, for stabsavdelingene og adm. dir. Fra venstre; økonomisjef Jon Arne Fauskanger, klinikksjef kirurgisk klinikk Frank Petter Gullaksen, klinikksjef Sunniva Hospice Jan Henrik Rosland, klinikksjef medisinsk klinikk Rolf Pedersen, driftsteknisk sjef Jon Gangdal og administrerende direktør Eivind Hansen. Foran fra venstre; sjef for utviklingsavdelingen Marianne Ørpetveit, sjef for medisinsk service Roger Sørheim og personalsjef Aase D. Soltvedt Foto: Turid Rogne Å R S M E L D I N G H A R A L D S P L A S S D I A K O N A L E S Y K E H U S 9

10 M E D I S I N S K K L I N I K K Medisinsk klinikk er ansvarlig for mottak og behandling av all øyeblikkelig hjelp i generell indremedisin innenfor vår geografiske sektor. Vi har i tillegg egen slagpost og geriatrisk sengepost. En av de overordnede målsettingene for sykehus i hele landet har vært å få bukt med korridorpasient problematikken. Siden medisinsk klinikk har flest øyeblikkelig-hjelp-innleggelser, er utfordringen større her enn ved de andre klinikkene. Mange av de tiltakene som er iverksatt i løpet av er derfor satt i gang for å redusere antall korridorpasienter. Til tross for et konstant fokus på dette problemet og åpning av både dagpost og felles gastropost på kirurgen H, så har antall korridordøgn bare minket marginalt. Medisinsk dagpost Medisinsk dagpost skal følge opp pasienter som ikke nødvendigvis må være innlagt ved sykehuset, men som likevel trenger behandling av lege, sykepleier, fysioterapeut eller ergoterapeut. Pasientene fraktes til og fra sykehuset daglig. Tilbudet som gis ved dagposten dekker viktige behov, derfor har opprettelsen vært vellykket. Posten åpnet 10. februar, og har hatt dagopphold, et gjennomsnitt på 9,7 pasienter daglig. Regnskapet for posten blir gjort opp med overskudd i forhold til kostnadsbudsjett. Sykepleiere, fysioterapeut, ergoterapeut, sosionom, logoped, lege og postsekretær er knyttet til posten. Rehabilitering av pasienter er en viktig oppgave i tillegg til medisinsk utredning og behandling. Dagposten har stor glede av frivillige, og har nå fire frivillige medarbeidere. De hjelper til med blant annet måltider, de har god tid til å prate med pasientene. Epikrisetid Målet for var at 50 prosent av epikrisene skulle sendes ut innen en uke etter sykehusoppholdet. Vi klarte dessverre ikke helt å nå målet, men takket være iherdig innsats og godt samarbeid mellom lege- og merkantilgruppen, greide klinikken å sende ut 40 prosent av epikrisene innen den første uken. Felles gastropost Et annet tiltak Haraldsplass har iverksatt for å redusere antall korridorpasienter var å opprette en felles medisinsk og kirurgisk gastropost. Det nye tiltaket er basert på økt behov for sengeplass ved medisinsk klinikk og ønsket om styrket faglig utvikling. Posten åpnet i april. Sammenslåingen har vært utfordrende både for medisinske leger og for kirurgiske sykepleiere, men sannsynligvis størst for sykepleierne som må venne seg til nye problemstillinger, behandlingsmåter og nye leger. Sett med medisinske legers øyne er erfaringene gode. Endringen har helt klart vært nyttig med hensyn til medisinsk klinikks kroniske overbelegg, selv om effekten i form av færre korridordøgn ikke er åpenbar. Uten disse ekstra sengene ville antall korridorpasienter vært enda høyere. Forskning. I medisinsk klinikk pågår flere kliniske studier; Ett legemiddelfinansiert studium på gastroseksjonen, 3 kliniske forskningsprosjekt sammen med røntgenavdelingen (MR-undersøkelser). Der pågår flere studier ved geriatrisk seksjon; de fleste går på forskjellige aspekter ved demens, og et studie er å vurdere nyrefunksjonen hos eldre. Professor Harald Nygaard er i tillegg hovedforfatter eller medforfatter på i alt 13 ulike publikasjoner, skriv og posters som spenner fra geriatrisk rehabilitering til ulike aspekter ved demens og medikamentrelaterte problemer på sykehjem. Assistentlege Cecilie Svanes har publisert to artikler, og tre abstrakts til fagtidsskrifter. Assistentlege Bård Reiakvam Kittang og overlege Julia Chelsom er medforfattere til en artikkel i Tidsskrift for Dnlf. Her ser dere hospitant Maria Bjerke og pasient Elisabeth Reigstad i diagonal trim på medisinsk dagpost. 10 Å R S M E L D I N G H A R A L D S P L A S S D I A K O N A L E S Y K E H U S

11 K I R U R G I S K K L I N I K K Kirurgisk klinikk satser på generell kirurgisk virksomhet, samt videreutvikling av spesialfunksjoner som har vært satsingsområdet de siste årene. Den kirurgiske lokalsykehusfunksjonen med akuttbehandling av de fem første kirurgiske/ortopediske øyeblikkelig hjelp-pasienter i Bergen hver dag vanlige ukedager og i tillegg hver tredje pasient i Bergen med lårhalsbrudd hele døgnet året i gjennom, er videreført. Nytt Dagkirurgisk Senter Dagkirurgisk senter ble åpnet Det er innredet to moderne operasjonsstuer i flukt med poliklinikken og Kirurgisk post F. Begge stuene er utstyrt med avansert utstyr for endoskopisk kirurgi (kikkehullskirurgi), med stemmestyring av apparatur som pumper, motorisert håndholdt kirurgisk verktøy og video/billedlagringsutstyr. Det er tilrettelagt for utbygging av toveis kommunikasjon til konferanserom for kollegial assistanse og undervisningsformål. Hittil er det kun Ullevål sykehus som har tilsvarende utstyr her i Norge. Det gjøres artroskopisk kirurgi i kne og skulder, samt operasjoner for brokk og åreknuter. Det tas sikte på åtte inngrep per dag, med en kirurg og et forsterket operasjon/anestesiteam som gjør bruk av begge stuene for rasjonell pasientbehandling. Deler av post F er dedikert preoperativ forberedelse og postoperativ overvåkning av de dagkirurgiske pasientene. Etableringen av det nye Dagkirurgiske senter gjør at vår kapasitet for denne type kirurgi er økt betydelig, med vesentlig reduksjon av ventetid for behandling. Økt aktivitet også i : Kirurgisk klinikk har økt sin aktivitet med 6,4% i. Forskning. Alle våre fire seksjoner deltar i ulike forskningsprosjekter. Innen ortopedi inkluderes fortsatt pasienter til MS30- hofteprotese-studier (metall mot metall versus metall mot plast). Ingen andre pasientgrupper ble inkludert i noen studie i, men der blir evaluering etter 2 år i multisenterstudiet korsbåndskirurgi.. Innen gastrokirurgi fortsetter studier av langtidsresultater etter colectomi ved inflammatorisk tarmsykdom. Intern registrering av galle- og tarmkreftoperasjoner. Kirurgisk klinikk deltar i nasjonalt tykktarmskreftregister og regionalt kreftråd. TUNA-behandling av godartet prostatalidelse fortsetter, i tillegg til multisenterundersøkelse av kreft i prostata. I generell kirurgi fortsetter brokkstudier, de første arbeider om SEPS (endoskopisk åreknutekirurgi) er presentert. Vi registrerer flyt og behandling av dagkirurgiske pasienter. Vi har ansvar for undervisning av medisinerstudenter, 150 går gjennom systemet i 2 puljer. Studentene gir gode tilbakemeldinger for tiden hos oss. Dette er vi spesialister på: Kikkehullskirurgi for galleveisplager. Kreftoperasjoner i tykktarm og endetarm. Operasjoner for åreknuter og andre sykdommer i venesystemet. Brokkoperasjoner. Artroskopi med rekonstruksjon av korsbånd. Operasjoner for skader i leddbrusk i kne og ankel. Artroskopiske operasjoner i skulderledd. Proteser i hofte og kneledd. Her foretar overlege Knut Fjeldsgaard en artroskopi, godt assistert av operasjonssykepleier Grethe Mongstad og anestesisykepleier Henning Stølsnes Foto: Morten Wanvik Å R S M E L D I N G H A R A L D S P L A S S D I A K O N A L E S Y K E H U S 11

12 S U N N I VA H O S P I C E Sunniva Hospice er Haraldsplass Diakonale Sykehus klinikk for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt. Pasienter som er tilknyttet Sunniva Hospice har en alvorlig, langtkommet lidelse med behov for hjelp på ulike måter. Vårt arbeid er også rettet mot pasientens pårørende og etterlatte. 10års jubileum Sunniva Hospice startet sin kliniske virksomhet i 1993 som et prøveprosjekt, og ble et permanent tiltak i januar inviterte Sunniva Hospice til en markering av 10års drift. Arrangementet hadde både et faglig og et sosialt program. Konferansen Lindrende behandling - utfordring og muligheter mai arrangerte Sunniva Hospice, i samarbeid med Kompetansesenter i lindrende behandling Helseregion vest, en tverrfaglig konferanse på Radisson SAS Bryggen Hotel. Nesten 300 deltakere fra hele landet deltok. Mange temaer fra feltet ble belyst, og flere fra ulike faggrupper bidro med foredrag. En la stor vekt på organisering og videreutvikling av lindrende behandling. Politiske prioriteringer og globale perspektiver ble også satt på dagsordenen. Kjente fagpersoner fra nasjonale og internasjonale fagmiljøer deltok i debatten. Statssekretær Kristin Ravnanger hadde åpningsforedraget. Sunniva sengepost 20. januar ble Sunniva sengepost åpnet for pasienter, og ble et viktig tilskudd til den kliniske driften som inntil da hadde bestått av hjemmeomsorg og dagavdeling med poliklinikk. Sengeposten har foreløpig fem senger og er et tilbud til dem som trenger innleggelse for kompliserte problemer knyttet til sykdommen. Dette kan være av fysisk, psykisk, sosial og eksistensiell karakter. Helseminister Dagfinn Høybråten foretok en offisiell åpning av Sunniva sengepost 13. mai. Sengepost har hatt 101 pasientinnleggelser. Totalt sett har 220 pasienter vært tilknyttet Sunniva Hospice i. samme modell. Dette er et 3-årig prosjekt som finansieres hovedsakelig av midler fra Helse og rehabilitering. Frivillige i sykehuset Den største utfordringen i har vært å rekruttere nye frivillige medarbeidere. Medisinsk Dagpost og Geriatrisk sengepost var de første avdelinger på sykehuset, utenom Sunniva Hospice, som har brukt frivillige medarbeidere i arbeidet med pasienter. Frivillige medarbeidere skal ikke erstatte lønnet personalet, men være et supplement til pasientene utover dette. Oppgavene kan være å servere mat og drikke, følge til undersøkelser, gå tur med pasient, stelle blomster, prate med eller lese for pasienten. Kort sagt, bidra med det lille ekstra som skal til for å gjøre det litt hyggeligere for pasienten. Forskning Sunniva Hospice ble tildelt forskningsmidler fra HDS for to prosjekter; Bruk av SCL-25 spørreskjema ved evaluering av sorgkurs og Optimalisering av analgetikabehandling hos kreftpasienter. Sunniva Hospice har knyttet kontakter mot forskningsmiljø både lokalt og nasjonalt. Klinikksjef er medveileder for doktorgradskandidat sammen med institutt for samfunnsmedisinske fag UiB. Sunniva Hospice er med i forskningsprosjekt om opioider sammen med NTNU og deltar også i nasjonalt multisenterstudie om opioider. Sunniva Hospice fikk antatt to abstrakt til Norsk Anestesiologisk Forenings Høstmøte oktober. Verdiprisen SEB Enskilda Banken overrakte Verdiprisen på kr ,- til Sunniva Hospice ved Haraldsplass Diakonale Sykehus. Støttekonsert til inntekt for Sunniva Hospice Ved tre tidligere anledninger har Årstad Kirkekor, fremført oratoriet MESSIAS av Georg Friederich Händel som en del av det verdensomspennende prosjektet Voices for Hospices, som arrangeres hvert 3. år. Prosjektet har som mål å samle inn penger til hospice, og å gjøre flere mennesker oppmerksomme på det arbeidet som drives. I ble det holdt Messias-konserter i 40 land til inntekt for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt. Inntektene fra konserten i Årstad kirke gikk også i år, som ved de tre tidligere anledningene, til Sunniva Hospice. Frivillighetskoordinator ansettes Våren startet ny frivillighetskoordinator arbeidet med å lede og videreutvikle frivillighetsarbeidet ved Sunniva Hospice og integrere dette på resten av HDS etter På Sunniva sengepost arbeider sykepleier Kjersti Solvåg og fysioterapeut Tone Lise Frantzen (nærmest) 12 Å R S M E L D I N G H A R A L D S P L A S S D I A K O N A L E S Y K E H U S

13 M E D I S I N S K S E R V I C E Medisinsk service er en serviceorganisasjon som bistår klinikkene i behandlingen av pasientene. Her finner vi viktige støttefunksjoner som anestesi og overvåkning, radiologisk avdeling, laboratoriet, fysioterapi, ergoterapi, sykehusets prestetjeneste, sosionomene, hygienetjenesten og arkivet. Støttefunksjonene er viktige brikker som tilpasser sin virksomhet til resten av sykehusets. For å bedre rutiner og øke samarbeidsrelasjoner til beste for pasientene, har støttefunksjoner etablert faste samarbeidsmøter med sykepleiere og leger i Medisinsk klinikk. Etter 20 års tjeneste takket sykehusprest Gunvor Haakonsen av. Ny prest er ansatt i vikariat. Sosionomtjenesten Sykehuset har utvidet sosionomtjenesten med en ny sosionom i 75 prosents stilling, noe som har ført til flere henvendelser, men også gjort det mulig å drive mer internundervisning og annen informasjonsoppdatering til postene. Sosionomene ved HDS har ellers etablert nært faglig samarbeid med sosionomtjenesten ved Haukeland Universitetssykehus. Arkivtjenesten Ved arkivet har de ansatte prioritert å kvalitetssikre pasientregistreringene, noe som har gitt positive resultater for sykehuset. Anestesi og overvåkning I forbindelse med opprettelse av nytt Dagkirurgisk senter har anestesiavdelingen tatt i bruk nytt og moderne TIVA (total intravenøs anestesi) som gir særlig hurtig og behagelig oppvåkning. De aller fleste pasientene melder tilbake at de er meget fornøyde med denne type anestesi. demens. Dette gjøres i stor grad ved hjelp av sykehusets relativt nye MR. Laboratoriet Laboratoriet har investert i ny apparatur i, og har dessuten dokumentert og kvalitetssikret laboratorieprosedyrene. Avdelingen har også inngått en avtale med Haukeland Universitetssykehus om tilsyn fra spesialist i klinisk kjemi. Fysioterapi For å bidra til kortere liggetid for enkelte pasienter, har avdelingen utvidet den polikliniske oppfølgingen og kontrollen. Fysioterapi har også en viktig rolle ved den nye Medisinsk dagpost. Fysioterapeutene har satt i gang et større balanseprosjekt som videreføres i Ergoterapi Ergoterapeutene har hatt en betraktelig økning i antall behandlede pasienter etter åpningen av Medisinsk dagpost. Avdelingen samarbeider med medisinsk klinikk og en kjøreskole i byen for tilbud om kjøretest. Hygiene Den elektroniske versjonen av hygienehåndboken er ferdigstilt. Hygienesykepleier har overvåket antibiotikaforbruket ved sykehuset. Fremdeles er det en meget positiv utvikling i prevalensundersøkelsene. Sykehuset hadde gjennomsnittlig bare 3,25 prosent sykehusinfeksjoner. Overvåkningen registrerer at det behandles sykere pasienter i enn tidligere år. Avdelingen har hatt ca 15 prosents økning i antall pasienter som trengte mekanisk pustehjelp. Av dette var det 20 prosent økning i antall respiratorpasienter og ca. 30 prosent økning i antall respiratordøgn. Overvåkningen har fått et nytt kontaktsmitteisolat. Hygienesykepleier har vært en sentral i arbeidet med å etablere det nye isolatet. Radiologi I løpet av er radiologisk avdeling fulldigitalisert. Stikkord er innføring av PACS, det vil si at alle røntgenbildene nå er digitale, det samme er svarene på undersøkelsene som returneres primærlegene. Her er damene som registrerer alle diagnosene i Sentralarkivet; fra venstre Ellen Nesse, Åshild Færøy og Grethe Nordeide. Radiologisk avdeling har også fått 6,5 mill kroner fra Kavlifondet for å starte et stort forskningsprosjekt på Å R S M E L D I N G H A R A L D S P L A S S D I A K O N A L E S Y K E H U S 13

14 D R I F T S T E K N I S K AV D E L I N G U T V I K L I N G S - AV D E L I N G Driftsteknisk avdeling utfører støtte og servicefunksjoner for klinikker og avdelingene, slik at de kan utføre sine arbeidsoppgaver til beste for pasienter og pårørende. Avdelingen har ansvar for drifts- og vedlikeholdsarbeid på bygninger, tekniske anlegg, medisinsk teknisk utstyr, kjøkken, vaskeri, renhold, sentrallager, telefonsentral/ resepsjon, og vikarformidling. Avdelingen har vært meget sentral i utbyggingen av en rekke større og mindre prosjekter som MR, Dagkirurgisk senter, kirurgisk poliklinikk, sengepost Sunniva Hospice, nytt isolat på overvåkingsavdelingen, UPS-anlegg og ny resepsjon. Kjøkkenet og medisinsk teknisk avdeling har lærlinger ansatt. På renhold ble det innhentet eksterne priser for utførelse av renholdet, men våre fast ansatte renholdere gjør arbeidet billigere. Sykehuset ble tilkoblet BKK sitt fjernvarmeanlegg sent i, som et av flere tiltak for bedret energi økonomisering. Ø K O N O M I - AV D E L I N G Økonomiavdelingen fører regnskap for sykehuset, eierstiftelsen samt ni andre mindre legater og stiftelser. Avdelingen er klinikkenes og avdelingenes ressurssenter i økonomiske spørsmål. Avdelingen utgjør 4,6 årsverk. Det nye avdelingen har arbeidet med i er å tilrettelegge regnskapet for resultatstyring på klinikknivå. Dette for å enda bedre kunne følge den økonomiske utviklingen i klinikkene og avdelingene. Som et legg i strategi og målstyringen tok sykehuset i i bruk en modell med balanserte styringsdata. Modellen fokuserer på et utvalg av de viktigste målene for sykehuset; resultat, DRG aktivtet, korttidssykefravær, epikrisetid, strykninger ved operasjonsavdeling og korridorpasienter. I tillegg har modellen rapportert kvartalsvis de kvalitetsindikatorer som alle sykehusene i HelseVest er målt på. (Se modell s. 15) Utviklingsavdelingen er katalysator for utviklingsarbeid, og har fem kjerneområder: kvalitetsarbeid, forsknings og utviklingsarbeid (FoU), informasjon, IT, saksbehandling og utredningsarbeid. Sykehuset skal innføre en modell for forbedringsarbeid. Avdelingen har brukt deler av til å lære opp ansatte i modellen. Implementeringen i sykehuset videreføres i HDS ønsker større medvirkning fra pasienter og pårørende gjennom dialog og kunnskaps- og erfaringsoverføring. Derfor er Brukerutvalg for pasienter og pårørende opprettet. Avdelingen har hatt prosjektledelse i flere prosjekter i sykehuset i. De to største prosjektene var prosjekt Dagkirurgisk senter og innføring av PACS på radiologisk avdeling. FoU Utviklingsavdelingen har arbeidet med tilrettelegge for forskning i sykehuset. En egen base med oversikt over forskningsaktiviteten i sykehuset samt oversikt over finansieringskilder, er opprettet. En direkte tilgang til Universitesbibliotekets Det medisinske fakultetsbibiliotek er også tilrettelagt. Internasjonalt Utviklingsavdelingen har samarbeidet med Center for Internasjonal Helse og Helse Bergen om utveksling av personell mellom Afrika og Norge. Prosjektet ble finansiert av Fredskorpset. To sykepleiere fra Tanzania var på Haraldsplass i seks måneder. I 2004 blir HDS partner i nye prosjekter i samarbeid med to sykehus i Tanzania. P E R S O N A L - AV D E L I N G Avdelingen består av 5 årsverk, og i tillegg 2 årsverk knyttet til en felles sekretariatsfunksjon som også betjener klinikker og sykehusledelse. Sykehuset har en sentralisert modell for behandling av lønns- og personell-administrative data. Imidlertid arbeider vi også etter en desentralisert modell der personell fra avdelingen også arbeider ute i klinikkene/ enhetene med rådgivnings, opplæring, oppdatering av lov- og avtaleverk, sykefravær osv. Avdelingen har også ansvar for møte med tillitsvalgte, AMU og ivaretakelse av aksjeloven i henhold til valg av arbeidstakerrepr. til styret. 14 Å R S M E L D I N G H A R A L D S P L A S S D I A K O N A L E S Y K E H U S

15 S T A T I S T I K K MEDISINSK KLINIKK: KIRURGISK KLINIKK: RØNTGEN: ANESTESI OG OVERVÅKNING: Sykehusopphold poliklinikk Ekstern Derav 1837 dagsopphold Sykehusopphold Operasjoner Ekstern poliklinikk Inneliggende pasienter Polikliniske pasienter Totalt ant. anestesier SUNNIVA HOSPICE: LABORATORIET: FYSIOTERAPI: Inneliggende pasienter FYSIOTERAPI: Polikliniske pasienter Totalt ant. Pasientbesøk pasienter og konsultasjon Dødsfall Pasientdager dagavdeling Primærhelsetjenesten, poliklinikk og andre institusjoner Inneliggende pasienter Utførte beh. innel. pasienter Utførte Henviste beh. innel. pasienter Henviste pasienter Utførte beh. polikl. pasienter Utførte Polikliniske beh. polikl. pasienter Polikliniske pasienter B A L A N S E R T S T Y R I N G S M O D E L L TOTALT Des. Avvik pr Avvik RESULTAT DRG POENG KORTTIDSYKEFRAVÆR 2,3% 2,0% -0,3% 1,8% 2,0% 0,2% EPIKRISETID 30% 50% -20% 47% 50% -3% STRYK-OPERASJON 11.2% 5,0% -6% 9,7% 5,0% -5% KORRIDORPAISENTER 2,2 0,0-2,2 4,5 0,0-4,5 KVARTALVIS RAPPORTERING (Kvalitetsindikator) 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. Snitt Død - hjerteinfarkt 10,90% 11,43% 12,30% 14,55% 12,29% Død - lårhalsbrudd 5,40% 9,38% 6,00% 6,25% 6,76% Reinn-KOLS 3,30% 4,90% 4,10% 5,10% 4,35% Sykehusinfeksjoner 3% 3% 3% 3% 3% Ventetid tykktarmkreft KORRIDORPASIENTER Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sept Okt Nov Des Mål Realisert ,5 % 3,0 % 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % 0,0 % DRG POENG Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sept Okt Nov Des KORTTIDSYKEFRAVÆR Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sept Okt Nov Des EPIKRISETID Å R S M E L D I N G H A R A L D S P L A S S D I A K O N A L E S Y K E H U S 15

16 Ulriksdal Bergen - telefon

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2015 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr Årsregnskap 2013 for BRB Vekst AS Foretaksnr. 911 784 505 Resultatregnskap Note 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Drifts- og prosjektinntekter 1 1 048 000 Sum driftsinntekter 1 048

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsmøtet!avholdes!torsdag!16.!juli!2015!kl!16.00!på!butikken.!Etter!møtet!blir!det!en!grillfest!for!alle!på! Myken!!(Væravhengig)!

Årsmøtet!avholdes!torsdag!16.!juli!2015!kl!16.00!på!butikken.!Etter!møtet!blir!det!en!grillfest!for!alle!på! Myken!!(Væravhengig)! Innkalling(til(årsmøte(i(Myken(Handel(SA( Årsmøtetavholdestorsdag16.juli2015kl16.00påbutikken.Ettermøtetblirdetengrillfestforallepå Myken(Væravhengig) Sakslistenformøteter: 1.Godkjenningavinnkallingogdagsorden

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Styresak. Helsedepartementet ønsker særlig at Helse Vest RHF uttaler seg om:

Styresak. Helsedepartementet ønsker særlig at Helse Vest RHF uttaler seg om: Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Styremøte: 1. april 2003 Styresak nr: 027/03 B Dato skrevet: 26.03.2003 Saksbehandler: Hans Stenby Vedrørende: Søknad om godkjenning av privat ortopedisk

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT. Admin Medastud. Økonomirapport Admin Mediastud - Pr. September 2010. Utarbeidet av: Stein Lysfjord

REGNSKAPSRAPPORT. Admin Medastud. Økonomirapport Admin Mediastud - Pr. September 2010. Utarbeidet av: Stein Lysfjord REGNSKAPSRAPPORT Utarbeidet av: Stein Lysfjord Utskrift fra Sticos rapport Copyright Sticos AS 10.11.2010 Tall fra regnskapet Omsetningstall: INN JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES Akkumulert

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 38908 Årsberetning

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

Resultatregnskap Tilskudd fra staten Sum driftsinntekter

Resultatregnskap Tilskudd fra staten Sum driftsinntekter Haraldsplass Diakonale Høgskole AS Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2015 2014 Salgs- og leieinntekter 9.641.201 9.212.253 5 Tilskudd fra staten 32.995.000 29.543.590 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 446 896 1 403 935 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Resultatregnskap Balanse Noter Styrets årsberetning Revisjonsberetning

Resultatregnskap Balanse Noter Styrets årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Styrets årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2016 LYSKULTUR Note 2016 2015 Salgsinntekt 7 120 581 6 962 127 Annen driftsinntekt 5 725 662 252 Sum driftsinntekter

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Årsmøtet avholdes onsdag 27. juli 2016 kl 16.00 på butikken. Sakslisten for møtet er: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder, referent og

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening Foretaksnr. 985413320 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 842 466 608 390 Tilskudd 1 659 867 1 678

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 974 526 441 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORDIC HALIBUT AS Forretningsadresse: Strandgaten 223

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 20.09.12 Sak nr: 054/2012 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI AUGUST 2012 Trykte vedlegg: Ingen

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Årsregnskap 2016 Nordnorsk Kunstnersenter Org.nr.:970 918 256 Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Driftsinntekter og driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297 Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock Foretaksnr. 988689297 Årsberetning 2009 Virksomhetens art STAR-Stavanger Rock er en åpen interesseorganisasjon for det rytmiske musikkmiljøet i Stavangerregionen.STAR

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING Organisasjonsnr. 984574568 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 268 204 1 367 329 Annen driftsinntekt

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Foretaksnr. 964707545 Utarbeidet av: Vekstra Nord-Øst SA Autorisert regnskapsførerselskap Landbrukets hus 2500 TYNSET Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2013

Detaljer

Pr.: Selbu-Trykk AS. Innhold: RESULTAT RESULTAT AVVIKSANALYSE BOKFØRT BALANSE DIVERSE RAPPORTER KOMMENTARER

Pr.: Selbu-Trykk AS. Innhold: RESULTAT RESULTAT AVVIKSANALYSE BOKFØRT BALANSE DIVERSE RAPPORTER KOMMENTARER Pr.: 30.06.2012 Innhold: RESULTAT RESULTAT AVVIKSANALYSE BOKFØRT BALANSE DIVERSE RAPPORTER KOMMENTARER Utarbeidetav Eli Kjersti KL RegnskapSelbuAS Dato 08.08.2012 kl. 09:21 Konfidensielt KLrapport RESULTAT

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 978 655 521 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORGESTAXI AS Forretningsadresse: Ensjøveien 20 0661 OSLO

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Standard kontoplan - hovedinndeling

Standard kontoplan - hovedinndeling Standard kontoplan - hovedinndeling Balansen Kontokode klasse 1 Eiendeler og gjeld Kontokode klasse 2 Kontokode klasse: 4 Varekostnad 5 Lønnskostnad 6 og 7 Annen driftskostnad 8 Finanskostnad Resultatregnskap

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 968 349 627 Organisasjonsform: Stiftelse Foretaksnavn: STIFTELSEN BETANIEN BERGEN Forretningsadresse: Vestlundveien

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2014

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av:

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Åsvn 13 7620 Skogn Registreringsnummer i Regnskapsførerregisteret: 31077 Resultatregnskap

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Valnesfjord Idrettslag. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2016 for Valnesfjord Idrettslag. Organisasjonsnr Årsregnskap 2016 for Valnesfjord Idrettslag Organisasjonsnr. 975512886 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 396 732 362 310 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002 BA ÅRSBERETNING FOR 2002 Bedriften produserer Journalisten på nett og papir og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede og er lagt til grunn for årsregnskapet. Arbeidsmiljøet

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2016 Solstua Barnehage AS Solstua Barnehage AS Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2016 2015 Driftsinntekter Foreldrebetaling 1 667 819 603 120 Kommunale driftstilskudd 1

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Virksomhetsrapport februar 2012 STYRESAK Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Avtalen er basert på Plan for nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling i Helse Bergen foretaksområde (mars 2006).

Avtalen er basert på Plan for nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling i Helse Bergen foretaksområde (mars 2006). Avtale om etablering og drift av nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling mellom Helse Bergen, Haraldsplass Diakonale Sykehus, kommunene i Helse Bergen foretaksområde, Kreftforeningen Seksjon Vest

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Sak 13/17 Årsregnskap 2016

Sak 13/17 Årsregnskap 2016 Sak 13/17 Årsregnskap 2016 Styremøte 30.3.17 Sak 13/17 Målrettet tiltaksplan kostnadsreduksjon 1 Oppsummering årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 ble vedtatt av foretaksledelsen 21.3.17 Resultat, balanse

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952 RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3 579 640 2 855 594 Gaver 3 918 794 4 712 576 Messer, basarer og lotteri 44 360 59 423 Tilskudd 548 798

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Status pr april. Aktivitet. Finans. Avvik denne periode. Hittil i år. KPI matrise Resultat Mål Avvik

Status pr april. Aktivitet. Finans. Avvik denne periode. Hittil i år. KPI matrise Resultat Mål Avvik Status pr april KPI matrise 2017 Hittil i år Resultat Mål Avvik Avvik denne periode Utvikling * DRG-poeng somatikk (ekskl TNF hemmere) 36 673 36 999-326 -615 Poliklinske konsultasjoner psykisk helsevern

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 22.3.12 Sak nr: 18/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI JAN FEB Trykte vedlegg: Ingen Bakgrunn for

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Regnskap for 2013 Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Innhold: Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisor beretning Årsberetning 2013 Sameiet Ilsetra Leiligheter Virksomhetens art

Detaljer

Periodisk regnskapsrapport

Periodisk regnskapsrapport Periodisk regnskapsrapport Feiermesternes Landsforening v/jan Espeseth Regnskapsår: 216 Regnskapsperiode : Januar t.o.m Desember Innhold: Resultatrapport Balanserapport Nøkkeltall Grafiske fremstillinger

Detaljer

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/568 Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per mars et negativt resultat på

Detaljer

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland Resultatregnskap Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold Driftsinntekter og driftskostnader Bergen og Hordaland Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 4 1 500 908 1 603 483 Sum driftsinntekter

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD Årsregnskap for 2016 9402 HARSTAD Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

ÅLESUND GOLFKLUBB 6260 SKODJE

ÅLESUND GOLFKLUBB 6260 SKODJE Årsregnskap for 2014 6260 SKODJE Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap for

Detaljer

Trondheim stiftelse til nevrovitenskapelig forskning ÅRSREGNSKAP 2015

Trondheim stiftelse til nevrovitenskapelig forskning ÅRSREGNSKAP 2015 ORG.NR. 992921218 ÅRSREGNSKAP 2015 Utarbeidet av: SpareBank 1 Regnskapshuset Autorisert regnskapsførerselskap RESULTATREGNSKAP Noter 2015 2014 The Kavli Foundation 10 885 400 Bidrag 36 673 299 1 000 000

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer