BUDSJETT 2005 OG ØKONOMIPLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BUDSJETT 2005 OG ØKONOMIPLAN 2005 2008"

Transkript

1 BUDSJETT 2005 OG ØKONOMIPLAN

2 Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre KJHE Avgjerd av: Saksh.: Anita Hesthamar Arkiv: N Objekt: Arkivsaknr Kvam herad - Budsjett 2005 og økonomiplan Framlegg til vedtak: 1. Skatt på eige og inntekt Skatt på eige og inntekt vil verta utlikna med maksimalsatsane. 2. Skattemargin Avsetnad til skattemargin er 13,2% 3. Eigedomsskatt Eigedomsskatt for 2005 vert utlikna med 7 promille av takstverdien, jfr. Lov nr. 29 av 6. juni Utbytte frå Kvam Kraftverk AS For rekneskapsåret 2004 vedtek Kvam herad å ta ut eit utbytte på 9 mill.kr frå Kvam kraftverk AS. 5. Nye låneopptak for 2005 Rådmannen får fullmakt til å inngå avtalar om opptak av nye obligasjonslån, sertifikatlån eller andre lån til finansiering av prosjekt etter kvart som dei vert vedtekne, samt å avtala nærare lånetidspunkt og lånevilkår, og underteikne lånekontraktar. 6. Refinansiering Rådmannen får fullmakt til å inngå avtalar om refinansiering av eksisterande lån, til å inngå avtale om lånetidspunkt og lånevilkår, samt underteikne lånekontraktar. Refinansiering av eksisterande lån skal ikkje medføre endring i den reelle avdragsplanen. 7. Trekkrett I følgje vedteken plasseringsstrategi for Kvam herad vert det vedteke å søkje fylkesmannen om løyve til å oppretthalde trekkrett i kontosystemet til Kvam herad. Trekkretten for 2005 skal vera på inntil 15 mill.kr. 8. Godtgjerdsle til politikarar (jfr. Reglement for arbeidsvilkår) Godtgjerdsle til ordførar vert sett til kr ,- pr. år med verknad frå Møtegodtgjerdsle for 2005: satsane vert som i 2004 Kvam herad Budsjett og økonomiplan Side 2 av 41

3 9. Delegeringsreglement Budsjettramma for 2005 vert fordelt som netto driftsutgifter pr. organisasjonseining (= ramme) i samsvar med tabellen under i punkt 9, Netto drifts-budsjett for 2005 pr. organisasajonseining. Kvar einingsleiar får fullmakt til å disponera inntekter og utgifter innanfor gitt ramme. Ramma skal disponerast i samsvar med vedtak gjort av Kvam heradsstyre og intensjonane i vedtaka. I samsvar med vedteke delegeringsreglement får rådmannen fullmakt til å fordela løyvingane på funksjonsgruppene på den til ei kvar tid gjeldande administrative ansvarsfordeling internt i organisasjonen. Rådmannen får fullmakt til administrativt å overføra ein avgrensa sum, (inntil kr brutto) mellom dei ulike rammene, dersom det er i samsvar med hovudintensjonane for tenesteproduksjonen i Kvam herad. 10. Driftsbudsjett i 2005 Driftsbudsjettet vert vedteke i samsvar med tabellen nedanfor, og underliggjande tabellar for einingane. Einingar B-2005 Informasjon og politisk nivå Pleie og omsorg Barnehage Helse og velferd Skule Tekniske tenester Utvikling Økonomi/organisasjon og rådmann 279 Sum eining Finans, skatt og rammetilskot Sum Kvam herad 0 Kvam herad Budsjett og økonomiplan Side 3 av 41

4 11. Prosjektprogram i 2005 Prosjektprogram i 2005 vert vedteke i samsvar med tabellen nedenfor. Tekst Budsjett Innt./Tilsk ot/ovf. Lån Sjølvfin. Lån Fond Ovf. frå drift Sum fin. P11041 Me vil jobba i Hardanger P13021 Utbygging IT-nettverk P13041 IT for politikarar, skule og PLO P13051 IT-investeringar P15043 Handlingsplan for energi og miljø P15050 Reguleringplan næringsareal Sandven P20051 IT-investeringar skule P30031 Bustadutbygging NHS/Øystese - høg utnytting P30991 Utbyggjing av aldersbustader P50021 Regionalt kulturhus P60011 Trafikksikring - tiltak P60051 Skytebane Norheimsund / Øystese P60052 Påbygg felles Øystese ungd.sk. P60053 Påbygg felles Str.barm barnesk. P60055 Bårehus Øystese P60056 Ny barnehage i Øystese P61011 Kloakkledning Lid P61012 VA-utbygging i Kvam P61020 Renovasjon - avfallsplass P61030 Nhs. idrettsbane -Tilskot til NIL og kjøp av grunn P61031 Asfaltering av vegar P61042 Park Øystese P61043 Vidareutbygging VA på kvamskogen P61050 Sikring kommunale vegar P62021 Ombygging av kommunale bygg 2002 P62022 Inneklima skule og barnehagar 2002 P62023 Utbetring av skuleanlegg P62041 Vedlikehald Botnen skule Sum aktive og nye prosjekt Kvam herad Budsjett og økonomiplan Side 4 av 41

5 12. Investeringsbudsjett , eksl. Prosjekt Investeringsbudsjett eksl. prosjekt vert vedteke i samsvar med tabellen nedanfor. Investeringsprosjekta kjem i tillegg. B-2008 B-2007 B-2006 B-2005 INVESTERINGSINNTEKTER Salg av driftsmidler og fast eiendom Sum inntekter L INVESTERINGSUTGIFTER Renteutgifter og omkostninger Sum utgifter M FINANSUTGIFTER Avsatt til ubundne investeringsfond Avsetninger til bundne fond Sum finanstransaksjoner N Finanseringsbehov O=M+N-L FINANSIERING Mottatte avdrag på utlån Overføringer fra driftsregnskapet Sum finansiering R Udekket/udisponert Økonomiplan for driftsbudsjettet Økonomiplan for 2006, 2007 og 2008 vert vedteke i samsvar med tabellen nedanfor, og underliggjande tabellar for einingane. Einingar B-2008 B-2007 B-2006 Informasjon og politisk nivå Pleie og omsorg Barnehage Helse og velferd Skule Tekniske tenester Utvikling Økonomi/organisasjon og rådmann Sum eining Finans, skatt og rammetilskot Sum Kvam herad Kvam herad Budsjett og økonomiplan Side 5 av 41

6 14. Økonomiplan for prosjektprogram Prosjektprogram i vert vedteke i samsvar med tabellen nedenfor. Prosjekt i 2006 Tekst Budsjett Innt./Tils kot/ovf. Lån Sjølvfin. Lån Fond Ovf. frå drift Sum fin. P11041 Me vil jobba i Hardanger P13061 IT-investeringar P20061 IT-investeringar skule P30031 Bustadutbygging NHS/Øystese - høg utnytting P50021 Regionalt kulturhus P60051 Skytebane Norheimsund / Øystese P60052 Påbygg felles Øystese ungd.sk. P60053 Påbygg felles Str.barm barnesk. P60055 Bårehus Øystese P60056 Ny barnehage i Øystese P61012 VA-utbygging i Kvam P62023 Utbetring av skuleanlegg Sum aktive og nye prosjekt Prosjekt i 2007 Tekst Budsjett Innt./ Tilskot/ Ovf. Lån Sjølvfin. Lån Fond Ovf. frå drift Sum fin. P13071 IT-investeringar P20071 IT-investeringar skule P50012 Tusenårsstaden P60022 Bustadfelt Norheimsund P60052 Påbygg felles Øystese ungd.sk P60053 Påbygg felles Str.barm barnesk P60054 Påbygg felles Norheimsund barnsk Sum aktive og nye prosjekt Prosjekt i 2008 Tekst Budsjett Innt./Tils kot/ovf. Lån Sjølvfin. Lån Fond Ovf. frå drift Sum fin. P13081 IT-investeringar P20081 IT-investeringar skule P50012 Tusenårsstaden P60054 Påbygg felles Norheimsund barnsk Sum aktive og nye prosjekt Avgiftsbudsjett og gebyr Avgiftsbudsjett og kommunale gebyr vert vedteke i samsvar med føresetnader i eiga sak. Kvam herad Budsjett og økonomiplan Side 6 av 41

7 Budsjettdokumenet Budsjett 2005 Saksdokument Fullverdig,komprimert budsjett og øk.plan med framlegg til vedtak for Budsjett 2005 og Øk. Plan Vedlegg Budsjett med detaljar og kommentarar Budsjett 2005 og Øk. Plan Elektroniske arkivdok og grunnlagsmateriell

8 Budsjett 2005 og økonomiplan Kvam herad står framfor særs store utfordringar i økonomiplanperioden. Ved starten av budsjettarbeidet for 2005 mangla vi over 30 mill kr. for å kunne føre vidare driftsnivået for 2. tertial med dei vedtak og føresetnader som låg inne vedkomande aktivitetsauke. Ei vidareføring av inntektsnivået for 2005 i resten av planperioden vil føre til årlege underskot i same storleik om ikkje tiltak vert sett inn. Vi har altså ikkje anna val enn å tilpasse oss mindre statlege overføringar, høgare finanskostnader og ein vanskelegare likviditetssituasjon. Samstundes må me leggja til rette for å oppnå dei strategiske måla våre. Klarar me ikkje skape rom for å nå måla, står me framfor ytterlegare nedgang i statlege overføringar og endå tøffare kutt i driftsnivået. Statsbudsjettet: Statsbudsjettet for 2005 er prega av at utvikling av personleg rikdom går på kostnad av offentleg velferd. Samstundes er det og ei planmessig endring av rammene til fordel for storbyar og vekstområder/regionsentra. Dette gjer at marknaden i større grad enn politiske avgjerder skal styre utviklinga. Distriktskommunar utan sterke og vekstkraftige sentra vert taparar i utviklinga. I neste omgang vil dette føre til store endringar i flytte- og busetnadsmønsteret. Det kan stillast spørsmål ved om vi lokalt i Kvam har teke inn over oss konsekvensane av denne nye sentralstyrte politikken. Det er langt mellom ord og handling i kommuneplanen i så måte. Det tempo sentrale styresmakter no bruker i omlegginga av dei økonomiske rammene slår direkte inn i dei tidsplanar vi tidlegare har arbeidd etter. Tiltak for å snu folketalsutviklinga i kommunen bør ha høgaste prioritet. Samstundes må vi sjå korleis tenester og rammer best kan tilpassast for å møte den nye samfunnsutviklinga. Kvam har dei næraste åra stor ubalanse mellom inntekts- og utgiftsnivå. Så stor at einaste mogelege tilpassing vil gå gjennom store endringar i strukturar og tenester. Inntektssystemet: Omlegginga av inntektssystemet til kommunane, der det vert lagt auka vekt på selskapsskatten, inneber auka konkurranse mellom kommunane med omsyn til lønnsamme arbeidsplassar. Dette vil igjen føre til auka press på kommunesamanslåingar innan det som kan reknast som naturlege bu- og arbeidsregionar. Endringa i inntektssystemet er ein lekk i moderniseringa av offentleg sektor, der eit mål er større einingar som effektivt kan utnytte samla ressursar innan ein slik region. I røynda er det og dei same krefter som tvingar kommunane til å sjå på sine interne strukturar, også korleis vi har organisert våre tenester internt. Det er eit tankekors at sone Ålvik/Fykse, som er så liten at vi nesten ikkje kan forsvare eiga sone-inndeling, er på storleik med kommunar som Granvin og Eidfjord. Dette bildet ser dei nok i Oslo også. Korleis inntektssystemet verkar ser vi m.a. i Bærum kommune, som er bustadskommune til Oslo. Det er Oslo som har arbeidsplassane, omlegginga fører til at Bærum no vert ramma av inntektssvikt og kostnadsreduserande tiltak. Kanskje vil ei samanslåing av Oslo og omliggjande kommunar tvinge seg fram. Kvam herad Budsjett og økonomiplan Side 8 av 41

9 Framtidig kommunestruktur: Kvam er ein del av bu- og arbeidsmarknaden til Bergen. Dette går mellom anna fram av SSB sine modellar for framtidig kommunestruktur. I dei drøftingar som no skjer vedkomande kommunestrukturen i Hordaland er det påtakeleg i kor liten grad Kvam, ( som er geografisk plassert midt i Hordaland), er pårekna som eit framtidig regionsenter/storkommune. Dette trass i at vi har to av totalt 11 sentra i Hordaland innan våre grenser. På nytt vil vi gjere merksam på at vi snarast må få ein debatt kring vår regionstilknytning til Hardanger. Strategisk må dette hopehavet vere feil. Vi treng å bruke både tid og ressursar til dialog med dei kommunar som ligg inna felles bu- og arbeidsområde. Ikkje i eit hopehav der vi er marginalisert. Ikkje minst for å verte oppfatta seriøst når vi snakkar om å vende oss mot Bergen og det vekstpotensiale som ligg i å verte ein del av denne marknaden. Voss kommune har sterkare stilling som regionskommune i dag enn dei hadde som del av Hardanger/Voss. Kvam bør melde seg ut av Hardangerrådet med verknad frå 1.jan. 05, og tydeleg signalisera at vi er opne for nye samarbeidsløysingar med næraste nabo-kommunar. Strategiske mål: Beste nærings- og bukommunen i Hordaland Profilera Kvam Regionsenter midt i Hordaland Bli ein del av arb.mark. og kulturliv i Bergen, med høve til etablering Økonomi Medarbeidarar Interne prosessar Brukarar Samfunn Stolte innbyggjarar med felles identitet Frå dei-kultur til vi-kultur Auka samspel og samhandling Sikra frie ressursar for å gjennomføra strategi 24-timarskommunen Gode levekår med spennande og varierte tilbod Kontinuerlig utvikling av IT og prosedyrar som gjer oss skapande og effektive Auka engasjement og involvering Heilskapleg satsing på kultur, næringsutvikling og bustadpolitikk Utvikla strategiske samarbeidsformer (Vinn-vinn) Godt utvikla infrastruktur - internt og eksternt Bruka politisk påverknadsarbeid som effektiv arbeidsreiskap Systematisk kompetanseutvikling for å rekruttera og behalda kompetent personell Styrkja økonomisk planarbeid, styring og kontroll Konkurransedyktig levering Kvam herad Budsjett og økonomiplan Side 9 av 41

10 Balansert målstyring: Kvam herad har teke i bruk balansert målstyring for å betra styring og kontroll med ressursbruken, samstundes som vi har fokus på å utvikla tenestene. Fokus-områda for å utvikla eit godt samfunn er at vi får nøgde brukarar, nøgde tilsette og har effektivtet på tenestene innan god økonomisk kontroll. Målsetjinga er å gjera brukarane meir tilfredse. Det er utført nye brukargranskingar i samarbeid med KS-nettverka. Resultatet av desse vert klare til årsmeldinga-04. Kvam herad Budsjett og økonomiplan Side 10 av 41

11 1 Hovudtrekk i budsjett og økonomiplan Forslag til budsjett 2005 og økonomiplan , er tufta på at ein i perioden gjennomfører strukturelle endringar, som færre skular, barnehagar og soneinndeling. Dette vil spare administrative kostnader og gje betre ressursutnytting i tenestetilbodet til brukarane. Samstundes held arbeidet fram med generell effektivisering og utvida bruk av informasjonsteknologi for å gjera drifta billegare. Dette både internt i organisasjonen og ved at brukarene nyttar seg mest mogeleg av internett-sidene til Kvam som hjelp til sjølvhjelp. Tenester på nett skal vera tilgjengeleg 24-timar i døgnet. Målet er at vi frå 2009 får full effekt frå strukturendringane og vert friskmeld. Det vil gje oss økonomisk handlerom til å arbeida endå meir målretta med strategien; Beste nærings- og bukommunen i Hordaland. Samstundes som vi legg opp til meir hjelp til sjølvhjelp, tyder samfunnstendensane på at Kvam herad òg vil få brukarar med meir komplekse og krevande problemstillingar i tida framover. Problematikken rundt rus og psykiatri er aukande i Norge. Vi ser dei same tendensane i Kvam. Dette gjeld fyrst og fremst einingane Helse og velferd, Pleie og omsorg og Skule. Tidleg utskrivingar frå statlege helseforetak er ikkje fylgt opp med auka midlar til kommunane. Dette gjer at dei økonomiske utfordringane i perioden kan verta endå vanskelegare enn det som er lagt til grunn i føresetnadene for budsjettet. Budsjettforslaget freistar i størst mogeleg grad oppretthalde nivået som er lagt til grunn for service-erklæringane, og at dei tilsette har nødvendig verktøy for å kunne utføra den daglege jobben (dvs. pc, programvare, inventar, lærebøker, kompetanseutvikling m.m.). Dei kutta som er forslått, er likevel så omfattande, at med unntak av grunnskuleundervisninga, må ein truleg ta opp service-erklæringane til ny vurdering. Utfordringane er likevel så store, og finansområdet vurdert så positivt, at det er ein reell fare for underskot trass gjennomføring av tiltaka. Budsjettavvik må identifiserast så tidleg som mogeleg, og tett økonomistyring og budsjettoppfølging vert difor sentralt i perioden. 1.1 FØRESETNADER I BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN Det er lagt til grunn at rentenivået held seg lågt i planperioden. I forslaget ligg det inne finansresultat basert på ca. 3% rente. Ein prosentauke vil medføra vel 3 mill.kr i auka utgifter pr. prosentpoeng. Det er ikkje teke inn auka kostnad i redusert sjukelønsrefusjon i høve til forslaget som ligg i statsbudsjettet. Dersom forslaget om at arbeidsgjevar skal betala 10% av sjukefråværet utover arbeidsgjevarperioden (etter 17. fråværsdag), må vi finna nye tiltak for å dekka inn dette. Kvam herad Budsjett og økonomiplan Side 11 av 41

12 Auke i meirverdiavgifta til 25% er ikkje teke med i budsjettet. Sidan Kvam herad får refundert det aller meste av meirverdiavgifta enten i form av vanleg meirverdiavgiftsfrådrag eller mva.kompensasjon. Ein slik auke må ein sjå på i samband med 1. tertial når ein evt. har erfaringstal. Politiske signal frå opposisjonspartia tyder på at det kjem meir pengar til kommunane i Kvam herad har lagt inn eit ekstra rammetilskot på 4 mill.kr. Vert ikkje dette tilfelle, bør ein i den politiske budsjettprosessen ta omsyn til dette i handsaminga av budsjett og økonomiplan. Dersom vi får eit lågt rentenivå og eit høgt lønsnivå, vil pensjonskostnaden stiga. Dette fordi livselskapa då får låg avkastning på pensjonsmidlane, samstundes med at gapet i høve til det lønsnivået som skal dekkast inn vert større. Mellomlegget må kommunen betala. Slik utviklinga ser ut til å vera, må me førebu oss på å leggja inn ytterlegare tiltak i løpet av dei neste åra som følgje av auka pensjonskostander. 1.2 DRIFT AV KVAM HERAD Mill kr Dr.innt Dr.kostn 300 R-2001 R-2002 R-2003 J.B B-2005 Figuren over viser korleis driftsutgifter og driftsinntekter har utvikla seg i perioden Vi ser at driftsresultatet (før finans) har variert i perioden. I perioden er driftsunderskotet på ca. 5 mill kr. Det viktigaste figuren viser er likevel at nominell vekst i driftsnivå no går ned. Dvs. at driftsnivået reelt har gått endå meir ned. Med eit forbruk på ca. 400 mill kr., og ein årleg lønsog prisauke på over 3%, vil ingen auke i nominelle kroner, tilsvara ein realnedgang i budsjettet på ca. 12 mill kr. pr. år. Årsaka til stagnasjonen er at inntektsveksten har stoppa opp, og går no ned. Stagnasjon i inntektene samtidig som løn og sosiale utgifter aukar meir enn samla løns- og prisvekst forsterkar problemet ytterlegare. Viktige inntekter Rammetilskot og skatt er det største inntektspostane til Kvam herad. Rammetilskotet til Kvam herad har rådmannen føreslege til 109,5 mill kr. for I forslag til statsbudsjett frå regjeringa er tilskotet sett til 105,5 mill kr. Korrigerer vi for tiltak som er innlemma i rammetilskotet er forslaget i statsbudsjettet på 101,5, mot 102,9 i Skatteinntektene er auka frå 137 mill kr. til 142,2 mill kr. dvs. 3,4 %. Kvam herad Budsjett og økonomiplan Side 12 av 41

13 Samla rammetilskot (korrigert for tekniske endringar) og skatt er 243,7 mill kr. mot 239 mill kr. i 2004, dvs ein auke på om lag 2%. Det er urovekkjande signal om at skatteinngangen i landet ikkje vert på det nivået som statsbudsjettet legg opp til. I så fall har vi eit tilleggsproblem sidan størstedelen av inntekta no er lagt på skatt. Viktige kostnader. For å tilpassa oss reduserte inntekter er kostnadene redusert tilsvarande. Vi ser det tydeleg på lønn og sosiale kostnader. I 2004 er kostnadene 292,6 mill kr. mot 294,6 mill kr. i 2005 dvs. ein auke på 0,7%. Dette avvik sterk frå den generelle lønsveksten på 4,0% i statsbudsjettet. Med korreksjon for sjukepengar er reell reduksjon i lønn mellom 5-9 mill kr. Elles er det viktig å merka seg at netto-endring for renter og avdrag er på heile 7,1 mill kr. Her ligg mykje av forklaringa på at overgangen til 2005 og økonomiplanen vert så vanskeleg. 1.3 ARBEID MED BUDSJETTET Arbeidet med budsjettet for 2005 og økonomiplanen for har vore vanskeleg. I fyrste utkast til budsjett var det manglande dekning på ca 30 mill kr. Etter ein omfattande gjennomgang og nedskjæring var status ein mangel på 14,2 mill kr. i 2005, og store avvik i resten av perioden. I tabellen under er det vist kor store avvika var før 2. runde i budsjettarbeidet starta opp. Avskrivingane er tekne ut av finanspostane i den fyrste tabellen, då desse totalt sett går i 0 for heradet. Postar J.B B-2005 B-2006 B-2007 B-2008 Lønskostnader (ink. sjukelønsrefusjon) V arer og tenester tileigenproduksjon Tenester som erstattar eigenproduksjon O v e rfø ringar tilandre Finansutgifter (eks. avskrivingar) A vsetning tilfond/overføring tilkapital Sum kostnader Salsinntekter O v e rfø ringer m ed krav tilm o ty te lse O v e rfø ringer uten krav tilm o ty te lse Finansinntekter (eks. avskrivingar) Bruk av fondsm idlar Sum inntekter N etto Tabellen viser at underskotet i 2005 var på 14, 2 mill kr, og samla for perioden på ca. 70 mill kr. I 2. runde har vi hatt fokus på å redusera talet på årsverk fordi det er dette som kan gje innsparingar som kan dekka nok av mangelen. I tillegg vart inntekter vurdert på nytt, og meir optimistiske kalkylar lagt til grunn. Resultatet er eit forslag om å redusera talet på tilsette med 35 i perioden. I tillegg er rammetilskotet auka med 4 mill kr. ut over statsbudsjettet, og endeleg er budsjettet saldert ved å nytta all MVA-kompensasjonen frå investeringar som er budsjettert sett av på fond. Kvam herad Budsjett og økonomiplan Side 13 av 41

14 Det økonomiske resultatet av reduksjonen er vist i tabellane under: Postar B-2008 B-2007 B-2006 B-2005 J.B O.B Lønskostnader (ink. sjukelønsrefusjon) Varer og tenester til eigenproduksjon Tenester som erstattar eigenproduksjon Overføringar til andre Finansutgifter (inkl. fondsdisponeringar) Sum kostnader Salsinntekter Overføringer med krav til motytelse Overføringer uten krav til motytelse Finansinntekter (inkl. fondsdisponeringar) Sum inntekter Netto REDUKSJON I STILLINGAR I tabellen under er vist korleis talet på årsverk er tenkt redusert i perioden. Tekst Sum Skule Andre Sum Budsjettet legg opp til reduksjon i bemanninga i perioden på 35 årsverk. Gjennom endring i interne strukturar og organisering reknar vi med reduksjon på ca 11 årsverk i administrative oppgåver. Resten må gjerast gjennom effektivisering i tenesteproduksjonen innan teknisk område, pleie- og omsorg, skule, og andre. Endringar i skulestruktur vil vere eit vesentleg bidrag til denne endringa. I røynda er dette einaste endring som kan gjennomførast utan at det går direkte ut over det tenestetilbod (undervisning) vi skal gje. Endringane og gevinsten av desse er lagt tett opp til framlegga i Skulebruksplanen for Kvam herad, som er utarbeidd av ei politisk nemnd, med innstilling datert Det er ei målsetjing med arbeidet vedk skulestruktur at endringane ikkje skal føre til forringa kvalitet i undervisninga. Det er såleis ikkje teke ut effektiviseringsgevinst utover nettoverknaden ved strukturendringa. Dvs at basisressurs og tilleggsressurs i undervisninga vert om lag den same som tidlegare. Dette inkl den nye timetalsressursen som ligg i statsbudsjettet. Det er nok eit effektiviseringspotensiale utover dette med større skular, men dette vil framstå som kvalitetsreduksjon samla sett. Kvam herad Budsjett og økonomiplan Side 14 av 41

15 Målsetjinga må vere at denne nedbemanninga skal kunne gjennomførast utan oppseiingar. Ser vi på alderssamansetjinga mellom dei tilsette (alderspensjon) vil dette kunne gjennomførast i planperioden. I alle høve innan skuleområdet. For andre kan det tenkjast at verkemiddel som AFP tilbod må vurderast. Skulebygg: Endringar i skulestrukturen har og samanheng med dei nye krav som er sett til fysiske og psyko-sosiale læringsmiljøet. Det fysiske miljøet er m.a. knytt til skulebygga. Skulebruksplanen og LINK rapporten som denne m.a. bygger på viser at det er trong for investeringar i storleik 140 mill kr. for å ta alle skulebygga i Kvam opp på tilfredsstillande nivå. Dei endringar som er føreslått i skulestrukturen reduserer denne investeringstrongen til om lag 50 mill kr. Skilnaden er altså om lag 90 mill kr. Årskostnaden på denne skilnaden er om lag 6 mill kr. berre i auka kapitalkostnader, som skal betalast over drift. Med dei rammer kommunen har, måtte denne kostnaden evt takast ved redusert rammetimetal i skulen i tillegg til dei kostnader som er knytt til eksisterande bemanning knytt til skulestrukturen. Dvs om lag 14 mill kr. til saman årleg. Eg trur dei fleste vil vere samd i at ein framtidig skule innan slike rammer ikkje er ønskt. Kvam herad Budsjett og økonomiplan Side 15 av 41

16 1.5 KOSTRA Tekstforklaring Kvam 2003 Hordaland 2003 Gruppe Noreg 2003 Netto driftsutgifter pr. innb. i kr., adm., styring og fellesutgifter Andel barn 1-5 år med barnehageplass 76,5 64,2 68,5 68,2 Netto driftsutgifter per innbyggar 1-5 år i kroner, barnehage Netto driftsutgifter pr innb. I kroner,kommunehelsetenesta Legeårsverk pr innbyggjarar, kommunehelsetenesta 11,75 7,9 8,3 8,1 Fysioterapiårsverk pr innb., kommunehelsetenesta ,8 7,3 7,8 Årsverk av helsepersonell pr innb ,7 0,5 1,4 1 Netto driftsutg. pr. innb. i kroner, pleie- og omsorgtjenesten Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. innb. 67 år og over Netto driftsutg., pleie og omsorg pr. innbygger 80 år og over Andel beboere i bolig 80 år og over 58,9 45,4 46,4 45,6 Beboere i institusjon i % av brukere av pleie- og omsorgstjenester 25,5 20, ,9 Andelen sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere 2,5 3,4 2,9 3,1 Netto driftsutgifter til sammen pr. innbygger (kr) Andel barn med barneverntiltak ift. innb år 4 3,2 3,5 3,4 Årsgebyr for vannforsyning (gjelder rapporteringsåret+1) (kr) Årsgebyr for avløpstjenesten (gjeld rapporteringsåret+1) (kr) Årsgebyr for avfallstjenesten (gjeld rapporteringsåret+1) (kr) Gj.snittleg sakshandsamingsitid, byggesaker Gjennomsnittleg sakshandsamningstid,reg.plan Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i kroner Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner Netto driftsutgifter i kr pr. innbygger, samferdsel i alt Lengde kommunale veier og gater i km pr innbyggjar 11,7 6,3 12,8 9 Netto driftsutgifter til grunnskoleundervisning, per innbygger Netto driftsutgifter til grunnskoleopplæring, per innbygger 6-15 år Netto driftsutgifter til skolefritidsordning, per innbygger 6-15 år Netto driftsutgifter til grunnskoleopplæring for voksne, per deltaker Netto dr. til kommunale musikk- og kulturskoler, per innb.6-15 år Timer spesialundervisning i prosent av antall lærertimer totalt 17,0 14,8 14,4 14,0 Elever per kommunal skole ,3 97,5 Antall elever i klasse i prosent av antall elever i klasse 86,8 104,4 96,9 101,2 Gj.sn gruppestørrelse, 1. til 7. årstrinn 11,5 13,6 12,1 13,2 Gj.sn gruppestørrelse, 8. til 10. årstrinn 12,3 16,0 14,5 14,9 Kommentar til tabellen Tabellen over viser ein del KOSTRA-tal. Det er mest relevant å samanlikna Kvam med gruppe 11 som er kommunar med same storleik og inntektsgrunnlag. For måltal som viser at vi har noko å forbetra i høve til gruppa bør målsetjinga minst vera å nå snittnivå i økonomiplanperioden. Kvam herad Budsjett og økonomiplan Side 16 av 41

17 2 SAMFUNN Kvammasamfunnet har mykje å vera stolt over, og har mange gode føresetnader for å lukkast med å laga eit skapande og spennande Kvam med gode levekår. Kommunen slit likevel med det same som mange distriktskommunar, tap av innbyggjarar til storbyane. Kvam har alt ei rekkje av kvalitetane som ligg til grunn for å vera beste bukommune, men er ikkje flinke nok til å profilera seg og å kommunisera dette ut, verken til eksisterande eller potensielle nye innbyggjarar. Arbeidet med profilering av kommunen i samband med biblioteket, vil vera ei viktig oppgåve i Etter modell av t.d. Ekstremsportveka på Voss bør næringslivet og kommunen gå saman om å utvikle Festivalane i kommunen til skapande og spennand aktivitetar, som involverer både fast busette og tilreisande. Å gjera Kvam attraktiv som bukommune, bør vera ei overkomeleg oppgåve. Kommuneplanen legg til rette for attraktive bustads- og næringstomter. I forlag til budsjett/økonomiplan, ligg det bl.a. inne forslag om å setja i gang med bygging av skytebane i Vangdal, og bustadbygging kring eksisterande skytebane i Tolomarka. Plan- og byggesaksavdelinga er styrkt. Sakshandsamingstida i Kvam er no godt under gjennomsnittet i Hordaland. Det er lagt opp til aktivitetsvekst på Kvamskogen, noko som vil styrke næringslivet i kommunen. I økonomiplanperioden vil freiste ta i bruk elektronisk sakshandsaming, der søkjarane sjølv kan gjere vesentlege deler av sakshandsaminga. Dette kan ytterlegare korte sakshandsamingstida, slik at vi kan bruke meir ressursar på plansaker. I budsjettforslaget ligg det, trass kutt i stillingar generelt, inne oppretting av bustadkontor. Vonleg kan vi gjennom dette samordne offentlege og private utbyggingsinteresser med tanke på vekst i bustadbygginga i kommunen. Kommunen må, saman med private interesser, kartleggje dei mest attraktive utbyggingsområda, for så å legge til rette for privat utbygging. Kvam herad har satsa mykje på idrett og kultur dei siste åra, og må no prøva å hausta mest mogeleg av denne satsinga. Det står framleis att to store kulturbygg i Kvam, Tusenårsstaden i Øystese og regionalt kulturhus i Norheimsund. Bygginga av Tusenårsstaden skjer i regi av fylket, men Kvam herad yter relativt store midlar til prosjektet. Bygget vert truleg ferdigstilt i løpet av Kulturhuset manglar framleis totale rammer, og sjølve bygget ligg ikkje inne som prosjekt i økonomiplanperioden. Tidlegare vedtak gjort av HST, seier at det skal sparast 2 mill.kr. f.o.m til bygget. Administrasjonen har i budsjettforslaget diverre møtt så store utfordringar, at den ikkje finn rom for ei slik sparing før etter Ein vil likevel peike på at kommunen har fond bundne opp til investering ( kan ikkje nyttast i drift) som evt kan prioriterast om. Kulturbasert næring, knytt opp til kulturhuset er kanskje eit av dei verkemiddel som må nyttast for å dra utviklinga i Kvam i rett retning. Såleis kan ei slik investering vere utgift til inntekts ervervelse. Dersom vi ikkje klarar å skapa nok arbeidsplassar i Kvam, vert infrastruktur i form av vegar og tunnelar, heilt sentralt for å kunne auka folketalet. Kvam har mange pendlarar i kommunen som pendlar til Bergen. Å verta ein del av arbeidsmarknad og kulturliv, vil verta enklare med ein tunnel under Kvamskogen og gjennom Ulriken. Innanfor pleie og omsorg tyder alt på at vi vil få for få kvalifiserte arbeidstakarar i åra som kjem (særleg om 5-10 år). Dette gjeld heile landet generelt, så rekrutteringa av slikt personell til Kvam, vert ei viktig arbeidsoppgåve. Kvam herad Budsjett og økonomiplan Side 17 av 41

18 Å verta beste næringskommunen i Hordaland er ei stor utfordring for Kvam herad. Kvam herad deler årleg ut faste næringstilskot til private m.m. frå midlar som kommunen får frå konsesjonsavgift. Det ligg ikkje inne nokon endring av desse midlane i økonomiplanperioden, men administrasjonen ynskjer å gå gjennom tilskota og koma med forslag til evt. justeringar i løpet av perioden. Noverande pengebruk har ikkje skapt ønskt utvikling. Kanskje bør gamle verkemiddel erstattast med heilt nye? I alle høve bør faste tilskott avviklast slik at midlane vert meir prosjektretta. I dag vert fleire faste tilskott gitt i strid med sentralt regelverk. Jondalstunnel: Heradsstyret har gått inn for ei løyving til Jondalstunnelen på 18 mill kr. i Løyvinga var tenkt som eit rente- og avdragsfritt lån, som evt kunne tilbakebetalast heilt eller delvis om trafikkprognosene vart betre enn budsjettert. I heradsstyrevedtaket var det ikkje gjort greie for korleis kommunen skulle finansiere sitt bidrag. Rådmannen har heile tida antyda at finansieringa i Kvam måtte vere den same som i Odda og Jondal, d.v.s. ei eller anna form for kapitaluttak frå kraftverket. Dette av di kommunen mangla frie fond som kunne nyttast. I skrivande stund vert vi orientert om at fylkeskommunen, for å sende bompengesøknad, no føreset at dei kommunale bidraga skal gjevast som tilskott. Dette inneber at vi er meir låst i høve til korleis finansieringa kan ordnast. Jondalstunnelen er eit viktig samferdsleprosjekt for Kvam herad, ikkje minst grunna konsekvensutgreiinga for Hardangerbrua, som viser til at trafikken over Kvam vil gå ned om brua vert bygt. Jondalstunnelen kan snu denne trafikkstraumen og gjere det meir attraktivt med etableringar i Kvam og interesse for utbetringar av annan infrastruktur i kommunen. For å kunne stå ved lovnaden om medfinansiering av Jondalstunnelen bør herdsstyret alt no signalisere at ein i 2007 planlegg eit større kapitaluttak frå Kvam Kraftverk i form av ekstraordinært utbytte for å finansiere m.a. Jondalstunnel, m.m. Dette vil gje kraftverket naudsynt planleggingshorisont. Infrastruktur i form av vegar og tunnelar mot Bergen, vert heilt sentralt for å kunne auka folketalet. Tunnel under Kvamskogen vil t.d. flytte Kvam like nær Bergen som Øygarden, Sund, Meland. Kvam har mange pendlarar i kommunen som pendlar til Bergen. Å verta ein del av felles arbeidsmarknad og kulturliv, vil verta enklare med ein tunell under Kvamskogen og Ulriken. Kommunen bør også i perioden drøfte kva strategi ein skal ha vedkomande pengane som er løyvd til Hardangerbrua om Stortinget ikkje vedtek utbygging. Kan desse midlane prioriterast til korting/utbetring av vegen mellom Bergen og Kvam? Den teknologiske infrastrukturen ( breiband) ligg i stor grad tilgjengeleg for alle innbyggjarar i Kvam Administrasjonen reknar med at det i planperioden vert snakk om å oppretthalde nivået og å leggja forholda til rette for at interesserte aktørar kan tilby fullt tenestespekter (data, telefon, video, TV m.m.) for innbyggarane. Kvam herad Budsjett og økonomiplan Side 18 av 41

19 3 BRUKARAR KOSTRA-tema B-2008 B-2007 B-2006 B-2005 R.B O.B Adminstrasjon, styring og fellesutg Barnehagar Grunnskuleopplæring Kommunehelse Pleie og omsorg Sosialteneste Barnevern Vatn, avløp og renovasjon/avfall Fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø Kultur Kyrkje Samferdsel Bustad Tilrettelegging og bistand for næringslivet Brann- og ulykkesvern Sum KOSTRA-tema Finans, skatt og rammetilskot Sum Kvam herad Kommentar til tabell: Tabellen viser nettokostnaden Kvam herad har for å produsera dei ulike tenestene til innbyggjarane i Kvam. Kostnaden vert dekka inn av dei statlege overføringane (skatt og rammetilskot), og evt. andre finansielle inntekter kommunen mottek. 3.1 ADMINISTRASJON, STYRING OG FELLESUTGIFTER Endring i høve til 2004 Avskrivingane aukar med 0,5 mill.kr som følgje av aktiverte avskrivingar på bl.a. it-utstyr. Lønsjusteringspotten har auka i høve regulert budsjett for 2004 med 2,65 mill.kr. Totalt er denne på 4,5 mill.kr. I potten ligg ein kalkyle for diverse lønsauke som kjem i løpet av budsjettåret Etter kvart som det vert kjent kven som får kva auke, vert potten fordelt ut på dei ulike einingane og KOSTRA-tema. Nettoramma til administrasjon, styring og fellesutgifter aukar òg avdi ein i 2004 brukte fond til inndekking av kostnader med totalt 1,6 mill.kr. Utanom endringane nemnt ovanfor, er det relativt små netto-endringar, totalt ein auke på 0,2. Mellom einingane og tenestene i KOSTRA-temaet, er det fleire endringar, sjå vedlegg. Kvam herad Budsjett og økonomiplan Side 19 av 41

20 3.1.2 Tenesteproduksjonen i 2005 Kvam herad vil i budsjettåret 2005 arbeida vidare med å nå dei strategiske måla til kommunen, og setja dei inn i eit gjennomgripande system (Balansert målstyring). Dette må gjerast samtidig som vi har fokus på god økonomistyring og godt personalarbeid. Det er lagt inn stor stillingsreduksjon i økonomiplanen. Målet er likevel at ingen skal seiast opp, men at vi skal klara utfordringane innanfor naturleg avgang. Dette krev sentral planlegging. I tillegg skal motivasjonen haldast oppe i ein periode som nok kan oppfattast som krevjande for mange av dei tilsette i Kvam herad. Internt ser administrasjonen for seg å gje dei interne brukarane endå meir hjelp til sjølvhjelp ved å leggja endå betre til rette for at bl.a. budsjettansvarlege og personalansvarlege får enkel og informative opplysningar på intranettet. For dei eksterne kundane, vil administrasjonen arbeida vidare med 24-timarskommunen og profilering av Kvam. Administrasjonen vil særleg sjå på korleis kommunikasjonen kan gjerast betre i høve til interne brukarar, politikarar, innbyggjarar i kommunen og andre interessentar Tenesteproduksjonen i økonomiplanperioden Arbeidsmengda i administrasjon i økonomiplanperioden, gjer at det ikkje er rom for kutt i stillingar dei fyrste åra. Derimot er det, og vert det, arbeidd med ny tekonologi og rutiner på ein slik måte at ein ser for seg ein reduksjon mot slutten av perioden utan at det skal gå ut over kvalitet og kapasitet. Kvam herad har òg utmerka seg på ein del administrative område på ein slik måte, at det er interesse for å kjøpa slike tenester hjå oss. Dette reknar ein med vil auka i omfang framover, og nettorammene vil gå ned. 3.2 BARNEHAGAR Endring i høve til 2004 Det var nytta eingongs-tilskot til drift av barnehagen i For å få balanse i drifta frå 2005, er det gjort følgjande tiltak: 1. Auka brukarbetaling, auke til makspris på kr f.o.m , 0,8 mill.kr til inntekt 2. Nedlegging Fykse barnehage f.o.m. hausten 2005, kr i innsparing 3. Redusert tilbod i Ålvik f.o.m. hausten 2005, kr i innsparing 4. Redusert undervisning styrka tilbod førskuleborn, kr i innsparing Tenesteproduksjonen i 2005 I staden for å redusera kvaliteten på alle barnehagar i Kvam, har administrasjonen valgt å leggja ned tilbodet i Fykse, og redusera opningstida i Ålvik. Nedgangen i barnetalet er relativt stor, men fleire søkjer om høgare timetal. I løpet av året vil det verta arbeidd med å få på plass felles barnehage i Øystese. Kommunen leiger i dag lokale til den eine barnehagen i Øystese Tenesteproduksjonen i økonomiplanperioden Ny barnehage i Øystese medfører normalt auka interesse, men det er ikkje lagt inn auka inntekter som følgje av dette. Trinn 2 av makspris for barnehage er heller ikkje teke med i oversikten. Ein forutset at evt. innføring vil medføra auka statlege tilskot som dekker inntektstapet. Erfaring har vist seg at dette ofte ikkje er tilfelle.. Kvam herad Budsjett og økonomiplan Side 20 av 41

21 3.3 GRUNNSKULEOPPLÆRING Endring i høve til 2004 Ramma for grunnskulen er tilpassa ein reduksjon på 4 årsverk, knytt til: 1. Nedlegging Fykse skule f.o.m. hausten Nedlegging Mundheim skule f.o.m. hausten Flytta elevane ved Ålvik ungdomsskule til Øystese ungdomsskule Tenesteproduksjonen i 2005 Målsetjinga for grunnskulen er å halda oppe høg kvalitet der ein kan gje alle elevane best mogeleg tilpassa og likeverdig undervisning. Gitt dei økonomiske rammene har administrasjonen i sitt forslag valt å gje elevane i Kvam eit framleis godt pedagogisk tilbod, men samla på færre skular. Rådmannen vil som eitt innsparingstiltak gjera framlegg om at minstegrensa for å oppretthalda ei ordning med SFO vert 10 elevar per dag. Framlegget er at foreldra betalar for kvar time SFO er open dei dagane dei nyttar SFO. Betalinga per time frå vert 120 kr per time per månad. Dette fører til ein auke på 8,1% i forhold til gjennomsnittsprisen hausten Frå skuleåret 2004/05 er arbeidstidsavtalen for tilsette i musikk- og kulturskulen endra. Arbeidsøkta er no på 60 min. I samsvar med dette har rådmannen endra satsane og undevisningstida i musikk- og kulturskulen frå Ordninga inneber: 1. Søskenmoderasjon fell bort. 2. Alle musikk-elevane får 20 min. undervisning i veka i 38 veker. 3. Andre kunstuttrykk får 90 min. undervisning per veke i 38 veker. 4. Elevprisen vert sett til kr per år. 5. Prisen for sal av timar til kor og musikklag vert sett til kr per time. På driftssida vil satsinga på IKT halda fram i Alle skulane vil i løpet av 2004 vera tilknytt breibandsamband. Maskinparken har auka gradvis og er no på om lag 450 maskiner. Etter tilråding frå IT-avdelinga i heradet bør om lag 150 maskiner skiftast ut i løpet av Tenesteproduksjonen i økonomiplanperioden Rådmannen har lagt fram ein plan for perioden med omfattande endring i skulestrukturen. Planen inneber at Kvam frå skuleåret 2008/09 har redusert talet på grunnskular frå 13 til til 7 slik at strukturen då blir følgjande: Reine barneskular: Kombinert skule: Ungdomsskule: Ålvik skule Øystese barneskule Norheimsund barneskule Tørvikbygd skule Strandebarm skule Øystese/Norheimsund ungdomssskule Kvam herad Budsjett og økonomiplan Side 21 av 41

22 3.4 KOMMUNEHELSE Endring i høve til 2004 Rammene føreset at kommunal drift av legekontoret i Strandebarm opphøyrer i planperioden. Administrasjonen vil i løpet av 2005 tilby privat drift av legekontoret etter same modell som i Norheimsund og Øystese Tenesteproduksjonen i 2005 Det vil i 2005 verta gjennomført ei evaluering av helsetenestene i Kvam Tenesteproduksjonen i økonomiplanperioden Det er lagt inn full effekt av privatisering /nedlegging Strandebarm helsesenter i øk.planperioden. 3.5 PLEIE OG OMSORG Endring i høve til 2004 Rammene for Pleie og omsorg er tilpassa reduksjon på 5 stillingar f.o.m Stillingane er innanfor området dagsenter (1,5), full effekt av kjøkenreform, og revurdering/samanslåing av enkelte soner Tenesteproduksjonen i 2005 Tenesta arbeider for å tilpassa seg nye organiseringar som fylgje av kjøkenreform og bygging av omsorgsbustader/ombygging institusjonsbygg. Samstundes vert det arbeidd etter målsetting om auka fokus på individuelle tenester, og kan i endå større grad gje høve til dette etter ombygging. Tenesta har mange store faglege utfordringar både i heimetenesta og i institusjon grunna mellom anna tidleg utskriving frå sjukehus. Ei utfordringa for 2005 og vidare i 2006 ligg i organisering av arbeidet i og med at brukarane er fordelt i fleire bygg. Samstundes er det forventa effektiviseringsgevinst ved å flytta hjelpetrengjande som bur i eigen heim i dei nybygde omsorgsbustadene Tenesteproduksjonen i økonomiplanperioden Tenesta er redusert med 6 årsverk frå og med 2006, noko som vert vanskeleg utan redusera i service-erklæringar. Handlingsplan for eldreomsorg i Kvam vil vera gjennomført tidleg i Kvam herad Budsjett og økonomiplan Side 22 av 41

23 3.6 SOSIALTENESTE Endring i høve til 2004 Lønsauke og andre kostnader er forutsett dekka innanfor ei ramme tilsvarande 2004 med tiltak Tenesteproduksjonen i 2005 Tiltaksarbeid og gjeldshandtering er ei medverkande årsak til at ein kan venta noko innsparing på økonomisk sosialhjelp. Utgifter til flyktningar vert truleg redusert på sosial-budsjettet for 2005 grunna innføring av Introduksjonsprogrammet. Alle programdeltakarar skal få ei basisløn, og målet er at dei skal greia seg mest mogeleg utan sosialhjelp. Prinsipp for og praktisk organisering ved innføring av introduksjonsprogrammet vert arbeidd med i Mo-utvalet Tenesteproduksjonen i økonomiplanperioden Sosialkontoret si teneste er i endring i og med den statleg initierte samordninga av sosialteneste, aetat og trygdekontor, SATS. 3.7 BARNEVERN Endring i høve til 2004 Administrasjonen har i 2. tertial 2004 bede om at det vert tinga ein ekstern analyse av barnevern. Arbeidet er foreslått gjennomført i 2005, men ein reknar med liten effekt i innsparingar i Tenesteproduksjonen i 2005 Foreldre og miljøet rundt skal få hjelp til å løysa oppgåvene. Først når dette er prøvd i stor nok grad, kan det bli aktuelt å skilja barn frå foreldre. Kvam og Voss barne- og familiesenter skal yta slik hjelp for å sleppa å ta borna vekk frå heim og nærmiljø Tenesteproduksjonen i økonomiplanperioden Satsing på Kvam og Voss barne-og familiesenter tilseier at færre barn skal måtta få omsorg utanfor familien 3.8 VATN, AVLØP OG RENOVASJON/AVFALL Endring i høve til 2004 BIR overtek i 2005 renovasjonen, nettoeffekten er 0 i høve til nettoramme. Kvam herad Budsjett og økonomiplan Side 23 av 41

24 3.8.2 Tenesteproduksjonen i 2005 VAR-området skal vera sjølvfinansierande, og over tid ikkje påverka driftsrekneskapet til Kvam herad. Overføringa til BIR medfører reduksjon i gebyr for tenesta Tenesteproduksjonen i økonomiplanperioden Det ligg ingen særskilde endringar i planperioden. 3.9 FYSISK PLANLEGGING, KULTURMINNER, NATUR OG NÆRMILJØ Endring i høve til 2004 Det er rekna med auke i gebyr på byggesak (15%) og auka aktivitet. Det er òg rekna med auka aktivitet for kart- og delingsforretning. Nettoeffekt er 0,1 mill.kr. I tillegg er det rekna med reduksjon på 0,6 årsverk frå Tenesteproduksjonen i 2005 Arealdelen av kommuneplanen for Kvam og kommunedelplan for Kvamskogen skal vera ferdige i Tenesteproduksjonen i økonomiplanperioden Det ligg ingen særskilde endringar i planperioden KULTUR Endring i høve til 2004 Kvam herad har investert mykje i kulturbygg, og avskrivingane aukar. Det er ikkje funne rom for stillingsauke eller tilleggsløyvingar på kr , slik det er foreslått av politisk gruppe som har sett på bruk av kulturmidlar/ungdomsarbeid. Tvert om har ein sett seg nøydd til å gjera reduksjonar for kulturtenestene, på 0,3 mill.kr Tenesteproduksjonen i 2005 Biblioteket i Norheimsund flyttar til nye lokale i I 2005 vil ein starta arbeidet med å bruka biblioteket som ein informasjonskanal òg for kommunale tenester. Det er ikkje lagt inn midlar for flytting av andre filialar. Elles vil kommunen vera engasjert som bidragsyter til nok eit kulturbygg, Tusenårsstaden i Kvam. Arbeid med konsolidering av musea skal i utgangspunktet setjast i verk frå Staten føreset at ramma er uendra. Kvam herad Budsjett og økonomiplan Side 24 av 41

25 Tenesteproduksjonen i økonomiplanperioden Det er ikkje lagt inn særlege endringar i høve til dei tiltaka som ligg i KYRKJE Endring i høve til 2004 Ramma til kyrkje aukar med 0,2 mill.kr. som følgja av at ein dekka inn auka tilskot med fond i Ein opprettheld nivået på tilskot frå 04, og i tillegg er det foreslått ein auke på 0,1 mill.kr Tenesteproduksjonen i 2005 Det vert gjeve tilskot på 3,1 mill.kr. til Kyrkjeleg fellesråd. Rådet har signalisert større behov, men administrasjonen finn ikkje økonomiske rammer til å yta dette Tenesteproduksjonen i økonomiplanperioden Tilskotet vert foreslått helde på same nivå i perioden, dvs. justert for evt. generell pris- og lønsvekst dersom det vert rom for det i rammene til Kvam herad. Det er lagt inn investeringstilskot til bårehus i Øystese. Kvam herad Budsjett og økonomiplan Side 25 av 41

KVAM HERAD - BUDSJETT 2012

KVAM HERAD - BUDSJETT 2012 KVAM HERAD - BUDSJETT 2012 Framlegg til budsjett 2012/ økonomiplan 2012-2015 frå Kvam formannskap: Kvam heradsstyre vedtek følgjande: 1. Skatt på eige og inntekt Skatt på eige og inntekt vil verta utlikna

Detaljer

1. Skatt på eige og inntekt Skatt på eige og inntekt vil verta utlikna med maksimalsatsane.

1. Skatt på eige og inntekt Skatt på eige og inntekt vil verta utlikna med maksimalsatsane. HST-116/05 Vedtak: 1. Skatt på eige og inntekt Skatt på eige og inntekt vil verta utlikna med maksimalsatsane. 2. Skattemargin Avsetnad til skattemargin er 9 % 3. Eigedomsskatt Eigedomsskatt for 2006 vert

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 55 57 21 43 Vår dato Dykkar dato 29.01.2008 Vår referanse 2008/1396 331.1 Dykkar referanse Kvam herad Grovagjelet 16 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT OG

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014 Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Rådmannen 15.11.2011 Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 29.10.11 Økonomiplan

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.03.2015 Dykkar dato 07.01.2015 Vår referanse 2015/285 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret BUDSJETTENDRING/TERTIALRAPPORT 2-2016 Vurdering: Oppsummering Samla venter

Detaljer

Status og utfordringar. Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen

Status og utfordringar. Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen Status og utfordringar Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen Tertialrapporten viser Eit forventa driftsunderskot på 7 millionar i 2009, om drifta held fram som i dag. Dette kjem på

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2015/24-21 Grethe Lassemo,35067109 200 17.03.2015 Kostratal - vedlegg til årsmelding 2014 KOSTRA - KOmmune STat RApportering.

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011. Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2011/382-16 Asbjørn Skår Saksgang Saksnr Utval Møtedato Komite for oppvekst, kultur, idrett Formannskapet Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2011/277-12 Grethe Lassemo,35067109 004 21.03.2011 Kostra tal - vedlegg til årsmeldinga 2010 KOSTRA - KOmmune STat

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-031 Objekt: SATS- prosjekt i Kvam - Samordning A-etat, Trygd- og Sosialkontor - P19031

Kvam herad. Arkiv: N-031 Objekt: SATS- prosjekt i Kvam - Samordning A-etat, Trygd- og Sosialkontor - P19031 Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam eldreråd 03.09.04 013/04 SILA Kvam formannskap 07.09.04 178/04 SILA Kvam heradsstyre 21.09.04 100/04 SILA Avgjerd

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 2012/2025 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 03.09.2012 Budsjettrammer 2013 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Administrasjonssjefen si innstilling

Detaljer

STORDAL KOMMUNE SAKSPAPIR

STORDAL KOMMUNE SAKSPAPIR STORDAL KOMMUNE SAKSPAPIR Endeleg vedtaksorgan: Kommunestyret Saksansvarleg.: Lars Joranger Arkiv: Objekt: FE-145 Arkivsaksnummer 12/881 SAKSGANG Saksnr Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksbehandlar

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Notat Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2017/275-14 Grethe Lassemo,35067109 200 05.04.2017 Kostra tal - vedlegg til årsmelding 2016 KOSTRA - KOmmune

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Notat Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2013/198-12 Grethe Lassemo,35067109 200 18.03.2013 Kostra tal 2012 - vedlegg til årsmelding KOSTRA - KOmmune

Detaljer

Tertialrapport 2 tertial 2015

Tertialrapport 2 tertial 2015 Tertialrapport 2 tertial 2015 for Balestrand kommune Rådmannen TERTIALRAPPORT 2. tertial 2015, periode 8/2015 1. Innleiing Det skal leggast fram rapport om rekneskapen i høve til budsjett og den kommunale

Detaljer

VESTNES KOMMUNE. Saksframlegg. Økonomiplan for Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 2012/2844 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato:

VESTNES KOMMUNE. Saksframlegg. Økonomiplan for Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 2012/2844 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 2012/2844 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 03.11.2012 Økonomiplan for 2013-2016 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret Administrasjonssjefen

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Notat Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2012/294-16 Grethe Lassemo,35067109 200 03.07.2012 Kostra tal, vedlegg til årsmeldinga - retta utgåve KOSTRA

Detaljer

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Giske formannskap /17 Giske kommunestyre

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Giske formannskap /17 Giske kommunestyre GISKE KOMMUNE Arkiv: JournalpostID: 17/13637 Sakshandsamar: Ann Kristin Thu Dato: 24.10.2017 SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Saknr Giske formannskap 13.11.2017 108/17 Giske kommunestyre Økonomiplan

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 13.4.2015 9/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2016/25-18 Grethe Lassemo, 35067109 200 22.03.2016 Kostra tal 2015 - vedlegg til årsmeldinga KOSTRA - KOmmune STat

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.02.2012 Dykkar dato 16.01.2012 Vår referanse 2012/1088 331.1 Dykkar referanse Ullensvang herad Heradshuset 5780 Kinsarvik ULLENSVANG HERAD

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.02.2015 Dykkar dato 06.02.2015 Vår referanse 2015/1128 331.1 Dykkar referanse Voss kommune, Postboks 145, 5701 Voss VOSS KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Vågå Kommune

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Vågå Kommune KOSTRA og nøkkeltall Kommune KOSTRA statistikk Vi har vald å plukke ut nokre sentral trekk av Kostratal for kvar tenestestad. Dette er mest for å ha eit blikk på oss sjølv, men og for å sjå på utviklingstrekk

Detaljer

Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012, økonomiplan 20122015 Framlagt formannskapet 9.11.2011 Endring i rådmannen sitt framlegg til budsjett av 12.10.2011 nr.1 Side 1 av 8 INNLEIING: Dette dokumentet tek utgangspunkt i rådmannen

Detaljer

Sak 11/14 Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 08.05.2014 Dykkar dato 04.04.2014 Vår referanse 2014/4572 331.1 Dykkar referanse Fedje kommune Adm.bygg 5947 Fedje Fedje

Detaljer

Vil du vera med å byggja ein ny kommune?

Vil du vera med å byggja ein ny kommune? Vil du vera med å byggja ein ny kommune? - Skal Fjell, Sund eller Øygarden halda fram som eigne kommunar, eller skal vi saman byggja Nye Øygarden kommune? Trygg framtid... Vi håpar at du opplever det godt

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 03.04.2014 Dykkar dato 07.03.2014 Vår referanse 2014/3228 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 20.05.2015 8/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Någå om Vågå! -ei førebels KOSTRA-analyse for 2012, pr mars -13

Någå om Vågå! -ei førebels KOSTRA-analyse for 2012, pr mars -13 Någå om! -ei førebels KOSTRA-analyse for 212, pr mars -13 Innleiing Det er valt å lage ei utdjupande KOSTRA-oppstilling som eit supplement til årsmeldinga. Årsaka til dette er at årsmeldinga gir eit totalt

Detaljer

SAKNR. 064/12 BUDSJETT FORMANNSKAPET Handsaming i møtet:

SAKNR. 064/12 BUDSJETT FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: SAKNR. 064/12 BUDSJETT 2013 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Utvalet handsama budsjettet 2013 over to dagar. Utvalet gjekk igjennom rådmannen sitt framlegg til budsjett for 2013. Utvalet ønskja

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 155 Arkivsaksnr.: 2010/1115 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 18.11.2010 Økonomiplan 2011-2014 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret Administrasjonssjefen

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 31.03.2014 Dykkar dato 10.01.2014 Vår referanse 2014/539 331.1 Dykkar referanse 13/1038 Bømlo kommune Kommunehuset 5430 Bremnes Bømlo

Detaljer

Sparetiltak. Reduserte kostnader. Stipulert

Sparetiltak. Reduserte kostnader. Stipulert Sparetiltak Tiltak Stipulert sparesum Reduserte kostnader 1 Frukt og grønt i skulen, budsjettert med kr 4,-pr elev/dag 300 000 Dette er i tråd med sentrale føringar. Samla utgjer det kr 610 000,- Alternativt

Detaljer

Budsjett 2011. Økonomiplan 2011-2014

Budsjett 2011. Økonomiplan 2011-2014 Budsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 Salderingsutfordringa For å få budsjettet i balanse er salderingsutfordringa 11,5 millionar For å få et budsjett med 3 % i overskot er utfordringa 29 millionar. Kvifor

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 10.03.2009 012/09 HIAN

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 10.03.2009 012/09 HIAN Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 10.03.2009 012/09 HIAN Avgjerd av: Kvam heradsstyre Saksh.: Sigrid Laupsa Arkiv: N-210 Objekt: Arkivsaknr

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune

Saksframlegg. Kvinnherad kommune Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2011/2150-64 Kjell Odd Nygård Saksgang Saksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret Revidert budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015. Innstilling frå rådmannen:

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 15. desember 2015.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 15. desember 2015. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 02.05.2016 Dykkar dato 21.03.2016 Vår referanse 2016/4032 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

Forfall meldt frå følgjande medl.: Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Gunnbjørg Ågotnes Chris. Aksnes Birger Kaland. H Frp

Forfall meldt frå følgjande medl.: Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Gunnbjørg Ågotnes Chris. Aksnes Birger Kaland. H Frp KVAM HERAD KVAM ELDRERÅD MØTEPROTOKOLL Dato: 25.04.03 Kl.: 10.00-13.00 Stad: Jondal nye aldersheim Saknr.: 004/03-007/03 Forfall meldt frå følgjande medl.: Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Gunnbjørg

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

Kyrkja. Kostradokument nr. 16. Førebuande dokument til arbeidet med budsjettet for Gjennomgang av funksjonar under rammeområdet Kyrkja

Kyrkja. Kostradokument nr. 16. Førebuande dokument til arbeidet med budsjettet for Gjennomgang av funksjonar under rammeområdet Kyrkja Kyrkja Kostradokument nr. 16 Førebuande dokument til arbeidet med budsjettet for 21 Gjennomgang av funksjonar under rammeområdet Kyrkja Side 1 av 6 Kyrkja - Budsjett pr. 1. tertial 29 Funksjon/ Tenester

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet /2011 Kommunestyret

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet /2011 Kommunestyret VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 155 Arkivsaksnr.: 2011/1877 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 15.11.2011 Økonomiplan 2012-2015 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet 28.11.2011 122/2011 Kommunestyret

Detaljer

Til: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Dato: 26.02.2015 Fra: Britt Vikane Referanse: 15/00632-2 Kopi:

Til: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Dato: 26.02.2015 Fra: Britt Vikane Referanse: 15/00632-2 Kopi: Gol kommune Internt notat Til: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Dato: 26.02.2015 Fra: Britt Vikane Referanse: 15/00632-2 Kopi: Årsmelding - Gol ungdomsskule Årsmelding Gol ungdomsskuleskule 2014 (Kultur

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 17.03.2015 Dykkar dato 09.01.2015 Vår referanse 2015/454 331.1 Dykkar referanse 14/865 Etne kommune Postboks 54 5591 ETNE Etne kommune

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 18.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 18.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 05.05.2015 Dykkar dato 22.04.2015 Vår referanse 2015/5765 331.1 Dykkar referanse Odda kommune, Opheimgata 31, 5750 Odda ODDA KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Budsjett og handlingsprogram 2012, økonomiplan

Budsjett og handlingsprogram 2012, økonomiplan Kviteseid kommune Arkiv: 150 Saksmappe: 2011/1147-10 Sakshand.: Hans Bakke Dato: 07.11.2011 Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet 121/11 16.11.2011 Sektorutvalet for service og utvikling

Detaljer

Øygarden kommune - Driftstilpasning 2013

Øygarden kommune - Driftstilpasning 2013 Øygarden kommune - Driftstilpasning 2013 til prosjektgruppene dagsett 20.mars Delprosjekt 1 Administrativ organisering Administrative arbeidsprosessar 1. Delprosjektet skal ta utgangspunkt i den administrative

Detaljer

Hovudutval Plan og Ressurs har behandla saka i møte sak 80/16

Hovudutval Plan og Ressurs har behandla saka i møte sak 80/16 Hemsedal kommune SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 16/00633-3 Saksbehandler Ola Frogner Økonomi- og handlingsplan 2017-2020 Saksgang Møtedato Saknr 1 Hovudutval for Plan og Ressurs og Hovudutval for Livsløp 07.11.2016

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

Kvinnherad kommune - budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Kvinnherad kommune - budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 27.04.2015 Dykkar dato 19.03.2015 Vår referanse 2015/4354 331.1 Dykkar referanse 15/806 Kvinnherad kommune Rosendalsvegen 10 5470 Rosendal

Detaljer

Dato: 02.03.2015 Fredriksen/Økonomiavdelinga Fra: Ingebjørg By Teigen Referanse: 15/00632-6 Kopi:

Dato: 02.03.2015 Fredriksen/Økonomiavdelinga Fra: Ingebjørg By Teigen Referanse: 15/00632-6 Kopi: Gol kommune Internt notat Til: Hege Mørk/Rådmannen; Arne Dato: 02.03.2015 Fredriksen/Økonomiavdelinga Fra: Ingebjørg By Teigen Referanse: 15/00632-6 Kopi: Årsmelding Gol skule med avd. storskulen, Glitrehaug,

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 2013/122 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 24.07.2013 Rekneskapsrapport pr. 1. halvår Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret Administrasjonssjefen

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre JONE Avgjerd av: Saksh.: Jon Nedkvitne Arkiv: Objekt: N-101.1 Arkivsaknr 2004002075 Fylkesplanen for

Detaljer

SAKSPAPIR. Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Formannskapet /15

SAKSPAPIR. Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Formannskapet /15 SUND KOMMUNE SAKSPAPIR Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Formannskapet 09.11.2015 090/15 Saksansvarleg Arkiv Arkivsaknr Stig Arne Thune N - 101.6 15/1315 - ØKONOMIPLAN 2016-2019 - BUDSJETT 2016

Detaljer

Styre, råd og utval Møtedato Saksnr Levekårskomite /10 Bystyret Arkiv: FA-A22, FA-

Styre, råd og utval Møtedato Saksnr Levekårskomite /10 Bystyret Arkiv: FA-A22, FA- Førde kommune Styre, råd og utval Møtedato Saksnr Levekårskomite 11.03.2010 008/10 Bystyret 25.03.2010 Sakshandsamar: Per Arne Furseth Arkiv: FA-A22, FA- Arkivsaknr.: 10/331 Innføring av leksehjelp i grunnskulen

Detaljer

Rådmannen sitt andre budsjettframlegg - Budsjett 2017 og økonomiplan

Rådmannen sitt andre budsjettframlegg - Budsjett 2017 og økonomiplan FJALER KOMMUNE Arkiv: K1-151 JournalpostID: 16/9723 Sakshandsamar: Lundgård, Martin Dato: 28.11.2016 Saksframlegg Saksnr. utval Utval Møtedato 111/16 Formannskapet 05.12.2016 Rådmannen sitt andre budsjettframlegg

Detaljer

Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet eller møtesekretær snarast råd.

Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet eller møtesekretær snarast råd. Kviteseid kommune Møteinnkalling Utval: Hovudutvalet for oppvekst og omsorg Møtestad: Brunkeberg, Kommunehuset Dato: 25.11.2015 Tidspunkt: 12:00 Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til

Detaljer

Budsjett 2011. Rådmannen sitt framlegg

Budsjett 2011. Rådmannen sitt framlegg Budsjett 2011 Rådmannen sitt framlegg Utgangspunktet - stoda Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per innbyggar 2006 2007 2008 2009 Lærdal 58 033 64 257 71 297 79 632 KG 03 56 145 59 658 64 485 69

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2014 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2013 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2014 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2013 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2014 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2013 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 7.4.2014 9/2014 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

NOTAT. Frå: Rådmannen. Saka gjeld:

NOTAT. Frå: Rådmannen. Saka gjeld: Økonomiavdelinga Dato: 28.11.2013 Arkiv: 210 Vår ref (saksnr.): 13/830-81 Journalpostid.: 13/29330 Dykkar ref.: NOTAT EMNE: RÅDMANNENS FORSLAG TIL ENDRING I BUDSJETT/ØKONOMIPLAN FOR 2014-2017 SOM FØLGJE

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke i kommunestyret 19 juni 2014 FORORD Hovudoppdraget for alle som arbeider i Masfjorden kommune er å yte kommunale tenester av beste kvalitet. Den einskilde sin

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet 24.11.2015 Kommunestyret 17.12.2015 BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE OG BARNEHAGAR 2016

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet 24.11.2015 Kommunestyret 17.12.2015 BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE OG BARNEHAGAR 2016 VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Per Ivar Kongsvik Arkivsak nr.: 2015/2329 Arkivkode: 231 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet 24.11.2015 Kommunestyret 17.12.2015 BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-211 Objekt:

Kvam herad. Arkiv: N-211 Objekt: Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Komité for oppvekst 22.04.03 012/03 JOOE Kvam heradsstyre 13.05.03 052/03 JOOE Avgjerd av: Saksh.: Jorunn Øyen Utvida

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.04.2009 Tid: 15.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 4/09 09/254

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke av kommunestyret 19. juni 2014 Postadr.: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Organisasjonsnr.: 5981 MASFJORDNES 56 16 62 00 56 16 62 01 3201 48 54958 945627913 E-post:post@masfjorden.kommune.no

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

Budsjett 2011, økonomiplan 2011-14 og planleggingsprogram 2011-14

Budsjett 2011, økonomiplan 2011-14 og planleggingsprogram 2011-14 Budsjett 2011, økonomiplan 2011-14 og planleggingsprogram 2011-14 Rådmannen si tilråding: 1. Kommunestyret vedtek rådmannen sitt framlegg til driftsbudsjett for 2011 av 28.10.2010 med slike endringar og

Detaljer

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten.

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. Saksframlegg Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkivsaksnr.: 14/231-17 Arkiv: 2. tertialrapport 214 Formannskapet si tilråding: 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. 2. Kommunestyret

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 15.desember 2016.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 15.desember 2016. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 02.03.2017 Dykkar dato 11.01.2017 Vår referanse 2017/537 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD

HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD Utgangspunktet for saka er budsjettvedtak i KOM 21.12.2011 der innsparing ved nedlegging av Helstad skule ligg som føresetnad for balanse i framlagt budsjett.

Detaljer

FORMANNSKAPET

FORMANNSKAPET Saknr. 065/12 ØKONOMIPLAN 2013-2016 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Økonomisjefen gjekk igjennom Budsjettskjema A1, A2 og drifts- og investeringsoversikten for økonomiplanperioden 2013-2016.

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir

Kvam herad. Sakspapir Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saknr Kvam formannskap Kvam heradsstyre Avgjerd av: Arkiv: N - 504 Arkivsaknr Saksh.: Jon Nedkvitne Objekt: 16/1064-6 Planstrategi for Kvam

Detaljer

SKODJE KOMMUNE Perioderekneskap September 2009

SKODJE KOMMUNE Perioderekneskap September 2009 SKODJE KOMMUNE Perioderekneskap September 2009 2 PERIODISERT REKNESKAP PR. 30.09.09 Utvikling av rapporteringssystem Skodje kommune skal utarbeide månadlege rekneskapsrapportar samanlikna med periodisert

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 14. desember 2015.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 14. desember 2015. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 01.03.2016 Dykkar dato 31.12.2015 Vår referanse 2016/7 331.1 Dykkar referanse Eidfjord kommune Simadalsvegen 1 5783 Eidfjord Eidfjord

Detaljer

NY PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALDE

NY PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALDE HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201208607-8 Arkivnr. 025 Saksh. Jon Rune Smørdal Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 25.09.2013-26.09.2013 15.10.2013-16.10.2013 NY PENSJONSORDNING

Detaljer

HORDALANDD. Utarbeidd av

HORDALANDD. Utarbeidd av HORDALANDD FYLKESKOMMUNE Utflyttingar frå Hardanger Utarbeidd av Hordaland fylkeskommune Analyse, utgreiing og dokumentasjon August 28 INNLEIING: Analysen er utarbeidd som ein del av Hordaland fylkeskommune

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE OG BARNEHAGAR 2015

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE OG BARNEHAGAR 2015 VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Per Ivar Kongsvik Arkivsak nr.: 2014/2162 Arkivkode: 231 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet 02.12.2014 Kommunestyret 18.12.2014 BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE

Detaljer

Heradet er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Heradet er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 21.03.2014 Dykkar dato 18.12.2013 Vår referanse 2013/16534 331.1 Dykkar referanse 13/347 Ulvik herad Skeiesvegen 3 5730 Ulvik Ulvik herad

Detaljer

Bremanger kommune kontroll av budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017

Bremanger kommune kontroll av budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017 Sakshandsamar: Kåre Træen Vår dato Vår referanse Telefon: 57643004 05.03.2014 2014/30-331.1 E-post: fmsfktr@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 03.01.2014 Bremanger kommune Postboks 104 6721 Svelgen

Detaljer

Netto driftsresultat - % av driftsinnt.

Netto driftsresultat - % av driftsinnt. Samanstilling av KOSTRA tal for kommunane i Nordhordland 2013 I denne rapporten er det tatt med nokre av dei viktigaste nøkkeltala frå rekneskapen og KOSTRA rapporteringa for åra 2010 2013 for kommunane

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 Kommunale utleigebustader - Status Gaupne og bygging Indre Hafslo og Veitastrond. Rådmannen si tilråding: 1)Kommunestyret har ikkje

Detaljer

FJELL KOMMUNE Rådmannen Dato: 08.07.2013 Vår ref.: 2013/1832-15537/2013 Ark.kode:

FJELL KOMMUNE Rådmannen Dato: 08.07.2013 Vår ref.: 2013/1832-15537/2013 Ark.kode: FJELL KOMMUNE Rådmannen Dato: 08.07.2013 Vår ref.: 2013/1832-15537/2013 Ark.kode: Notat Til: Kommunestyret Frå: Rådmannen Saksbehandlar: Lillian Torsvik Gjeld: Oversyn over ikkje pålagte kommunale oppgåver

Detaljer

SAKSPAPIR. Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr. Formannskapet /15

SAKSPAPIR. Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr. Formannskapet /15 å SUND KOMMUNE SAKSPAPIR Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Formannskapet 22.06.2015 050/15 Saksansvarleg Arkiv Arkivsaknr Knut Ove Ekren N - 21 1 15/1094 - HØYRING - FINANSIERING AV PRIVATE BARNEHAGAR

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2016/107 Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2016/107 Formannskapet Kommunestyret Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2016/4142-1 Geir Mogren Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2016/107 Formannskapet 01.12.2016 Kommunestyret 15.12.2016 Innstilling frå rådmannen: 1) Kommunestyret godkjenner

Detaljer

Forfall meldast snarast til Ann Elisabeth Nes ( ) eller tenestetorget ( ).

Forfall meldast snarast til Ann Elisabeth Nes ( ) eller tenestetorget ( ). MØTEINNKALLING Økonomiutvalet Dato: 01.12.2015 kl. 8:00 Stad: Skogshorn Arkivsak: 15/01272 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast til Ann Elisabeth Nes (31 40 88 31) eller tenestetorget (31 40 88 00).

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 18.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 18.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.08.2015 Dykkar dato 18.02.2015 Vår referanse 2015/2747 331.1 Dykkar referanse 14/699 Askøy kommune, Postboks 323, 5323 KLEPPESTØ ASKØY KOMMUNE

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Andrea Fivelstad Arkivsak: 2014/558 Løpenr.: 9934/2014. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Ørsta kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Andrea Fivelstad Arkivsak: 2014/558 Løpenr.: 9934/2014. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Ørsta kommunestyre ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Andrea Fivelstad Arkivsak: 2014/558 Løpenr.: 9934/2014 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Ørsta kommunestyre Saka gjeld: ENDRINGAR DRIFTSBUDSJETT OG

Detaljer

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Vaksdal kommune SAKSFRAMLEGG Saksnr: Utval: Dato Formannskap/plan- og økonomiutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Revisjon av retningsliner

Detaljer

Bustadplan og-utvikling i Sogn. Husbanken som samarbeidspart Olav Ohnstad seniorrådgiver

Bustadplan og-utvikling i Sogn. Husbanken som samarbeidspart Olav Ohnstad seniorrådgiver Bustadplan og-utvikling i Sogn Husbanken som samarbeidspart Olav Ohnstad seniorrådgiver Husbankens rolle er å supplere Ikkje en generell bustadbank Regjeringens viktigste reidskap til å oppnå målsetningar

Detaljer

Vedlagt: Kortversjonen av meldingsdelen i Kommuneproposisjon 2015, «en kort oversikt »

Vedlagt: Kortversjonen av meldingsdelen i Kommuneproposisjon 2015, «en kort oversikt » EIDFJORD KOMMUNE Arkiv: K1-026, K2- Arkivsak ID: 14/429-2 Journalpost ID: 14/2861 Saksh.: Aud Opheim Lygre Dato: 03.06.2014 SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksh. Eidfjord formannskap

Detaljer

Budsjett 2013. Økonomiplan 2013-2016. Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2012

Budsjett 2013. Økonomiplan 2013-2016. Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2012 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2012 Innleiing Fylkesrådmannen la fram Budsjettgrunnlaget for 2013 og økonomiplan for perioden 2013 2016 den 5. oktober 2012. Statsbudsjettet

Detaljer

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE.

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. 1. GENERELT 1.1 Føremål Møre og Romsdal fylke har som mål å yte god service og vere tilgjengeleg for innbyggarane i fylke og for

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Samarbeidsavtale om felles barnevernteneste

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Cecilie Urke Larsen Arkivsak: 2016/1745 Løpenr.: 12288/2016

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Cecilie Urke Larsen Arkivsak: 2016/1745 Løpenr.: 12288/2016 ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Cecilie Urke Larsen Arkivsak: 2016/1745 Løpenr.: 12288/2016 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Levekårsutvalet Ørsta formannskap Ørsta kommunestyre Saka gjeld: BETALINGSSATSAR

Detaljer