NJs programmer. til NJs landsmøte Innholdsfortegnelse: Forslag til NJs program. Dagsorden sak nr: 9 a. Landsmøtet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NJs programmer. til NJs landsmøte 2001. Innholdsfortegnelse: Forslag til NJs program. Dagsorden sak nr: 9 a. Landsmøtet 2001 22.03."

Transkript

1 NJs programmer til NJs landsmøte 2001 Innholdsfortegnelse: Forslag til NJs program

2 Forslag til NJs programmer (Se også NJs utdanningspolitiske manifest) Landsstyrets forslag til landsmøtet i Sandefjord april Grunnlag; tidligere programmer fra 1979, 1981, 1983, 1985, 1987, 1989, 1991, 1993, 1995, 1997 og Journalistens ansvar 1. Norsk Journalistlag skal ivareta medlemmenes økonomiske, sosiale, faglige og ideelle interesser. NJ samler journalister fra ulike retninger. Dette forhindrer ikke at NJ kan ta standpunkt også i politisk kontroversielle saker hvor journalistenes interesser er berørt 2. Journalistene har i første rekke ansvar overfor publikum som har krav på informasjon om det som skjer i vårt eget samfunn og i verdenssamfunnet. 3. Det er i publikums interesse at det drives kritisk journalistikk på pressen. Kollegialitet betyr ikke likegyldighet overfor hva som skjer i pressen selv. Ytringsfrihet ens betingelser i publikums interesse 4. En forutsetning for fri informasjonsformidling er retten til informasjon. Forsøk på å monopolisere adgangen til nyhetskilder må avvises.. 5. NJ ønsker en absolutt beskyttelse av kildens anonymitet. NJ arbeider for lovendringer som styrker kildevernet og retten til å verne fortrolig informasjon. NJ vil støtte kolleger som nekter å oppgi kilder eller utlevere upublisert materiale. ( Siste ledd er tidligere punkt 7) 6. Lovverket må sikre medienes arbeidsmuligheter gjennom økt innsyn i forvaltning, rettspleie og næringsvirksomhet. NJ er imot overdreven bruk av hemmeligstempling og taushetsplikt. NJ skal arbeide for å styrke offentlighetsprinsippet nasjonalt og internasjonalt. NJ vil arbeide for færre unntaksbestemmelser i offentlighetsloven Krav til åpenhet må også gjelde for mediene selv. NJ skal arbeide for å kartlegge eierskap i alle medier. 7. (Flyttes til punkt 5) 8. Injurielovene bør forenkles og endres for å sikre ytringsfriheten og for å unngå knebling av kritisk journalistikk

3 Etikken 9. NJ vil arbeide for at redaksjoner utarbeider egne etiske husregler som supplement til Vær Varsom-plakaten. Redaksjonene bør informere om de presseetiske reglene som gjelder, og om publikums klageadgang. Pressens selvdømmeordning og dets sterke legitimitet innen mediene er et viktig verktøy for å sikre en fri og uavhengig presse. Ingen andre kan eller skal kontrollere pressen NJ vil arbeide for å hevde journalistenes integritet og ser det som viktig skal sikre at de står fritt og uavhengig av interesseorganisasjoner, politiske partier og pressgrupper i sin yrkesutøvelse. Dette forhindrer likevel ikke at journalister forøvrig kan gjøre bruk av sine demokratiske rettigheter ved å delta i samfunnsaktiviteter. 11. Det er den enkelte journalists oppgave å bevare sin egen og journalistikkens integritet. Redaksjonelle medarbeidere skal unngå å sette seg i en situasjon hvor mottakerne kan stille spørsmål ved vedkommendes uavhengighet og troverdighet. 12. Journalisten har et selvstendig ansvar for sitt stoff. Journalisten har personlig og sammen med redaktøren, også et strafferettslig ansvar. Den berørte journalist skal rådspørres dersom den redaksjonelle ledelse vurderer beklagelse eller dementi. Yrkesregler 13. Journalister skal ikke dekke: a) virksomhet/foretak der de selv eller nærmeste familie har aksjer, eierinteresser eller andre økonomiske interesser. b) organisasjoner/interessegrupper der de selv eller nærmeste familie har sentrale verv eller fungerer som talsperson. 14. Fagmedarbeidere skal være varsomme med å involvere seg i virksomhet/foretak innenfor sitt fagområde. 15. Redaksjonelle medarbeidere som i en periode har vært over i annen virksomhet, og i kraft av sin stilling har stått fram offentlig, skal i en avgrenset periode ikke dekke denne virksomhetens fagområde. Karantenebestemmelsen gjelder også når medarbeiderne kommer fra en framtredende stilling i virksomheten/organisasjonen. 16. Redaksjonelle medarbeidere skal ikke sette sin journalistiske troverdighet på spill ved å delta i reklame og markedsføring av andres varer og tjenester. 17. Redaksjonelle medarbeidere skal ikke motta gaver eller ytelser i forbindelse med sitt arbeid, med mindre disse er av symbolsk karakter. Internasjonalt arbeid 18. NJ arbeider for å styrke ytringsfriheten, både nasjonalt og internasjonalt. 19. NJ skal drive internasjonalt støttearbeid og faglig virksomhet for forfulgte eller vanskeligstilte kolleger. 20. NJ vil virke for økt internasjonalt engasjement og samarbeid. NJ samarbeider nært med de andre nordiske forbund i Nordisk Journalistforbund, deltar i det europeiske samarbeidet i

4 European Federation of Journalists og vil styrke den virksomhet som International Federation of Journalists driver for å bedre journalisters arbeidsvilkår over hele verden. På nasjonalt plan vil NJ arbeide for å integrere de fremmedspråklige journalister/fotografer i det faglige arbeidet. (Siste ledd går ut. Omarbeidet versjon inngår i nytt punkt 55 om minoriteter.) Opphavsrett 21. Opphavsrett er i utgangspunktet en individuell rett for redaksjonelle medarbeidere. Denne retten har en ideell og en økonomisk side. NJ vil ivareta medlemmenes opphavsrett overfor arbeidsgivere, staten og andre brukere gjennom kollektive avtaler og bistand i individuelle saker. Eierskap 22. NJ vil arbeide for en differensiert presse og motarbeide den voksende eierkonsentrasjonen i mediene NJ skal arbeide for effektive tiltak som kan begrense krysseierskap og eierskap i de ulike medietyper, inkludert regionalt aviseierskap. Begrensningene skal kunne bidra til å opprettholde norsk eierskap og forsvare norske redaksjonelle tradisjoner i mediene.. NJ skal kritisk vurdere eiers atferd i forhold til de publisistiske idealer nedfelt i Redaktørplakaten, Vær Varsom-plakaten og Tekstreklameplakaten. 23. For å garantere skillet mellom eierrett og redaksjonell styringsrett og for å styrke journalistikkens uavhengighet og kvalitet, må journalistene ha innflytelse på beslutningsprosessene i redaksjonen. Den ansvarlige redaktør skal i nært samarbeid med de redaksjonelle medarbeidere ha styring over den linje som skal følges i det daglige. 24. Resultatet av felles innsats og ressurser som frigjøres ved drift, modernisering og rasjonalisering, bør brukes til kvalitetsforbedring av det totale produkt og bedring av arbeidsog lønnsvilkår for de ansatte. 25. Aviser og andre mediebedrifter må ikke ha størst mulig økonomisk utbytte til eierne som mål for virksomheten. Det bør være bestemmelser som avgrenser den enkelte aksjeeiers og andelshavers stemmerett. 26. NJ støtter stiftelses- og eierformer som forsvarer redaksjonell uavhengighet mot oppkjøp. NJ skal arbeide for at hver avis skal ha en redaktør. Ordninger med fellesredaktører skal motarbeides. Medieutvikling 27. NJ vil forsvare pressestøtten og offentlig støtte til nærkringkasting, og vil arbeide for nødvendig støtte til medietiltak for etniske og språklige minoriteter. 28. Konsesjoner må ikke kunne suspenderes eller inndras som følge av redaksjonelt innhold. 29. NJ vil arbeide for å bevare NRK som en lisensfinansiert allmennkringkasting med spesielt ansvar for et bredt programtilbud av høy kvalitet. Norsk Presseforbund 30a. NJ vil motarbeide at distribusjonsselskaper og innholdsprodusenter i fellesskap begrenser publikums tilgang til informasjon

5 30. NJ ønsker et sterkt Norsk Presseforbund som består av representanter for alle medier. NJ kan på selvstendig grunnlag ta initiativ og fremme egne synspunkter i presse- og mediespørsmål. NJs uavhengighet 31. NJ vil aktivt forsvare sin uavhengighet og de faglige rettigheter, inkludert full forhandlings- og streikerett. Som fagorganisasjon for yrkesutøvere som skal overvåke, kritisere og informere om alle samfunnets maktinstitusjoner, skal NJ av hensyn til medienes og den enkelte journalists troverdighet stå utenfor hovedsammenslutninger. Journalisten i bedriften 32. NJ mener at de ansattes representanter skal ha stemmerett i alle styresaker på linje med eiernes representanter. 33. Lokale avtaler må som et minimum inneholde bestemmelser om regelmessige drøftinger av arbeidsforhold, personalpolitikk og om samarbeid mellom redaksjonsledelse og tillitsvalgte. 34. Redaktører og andre i ledende redaksjonelle stillinger bør kunne ansettes på åremål. Ansatte i åremålsstillinger må sikres skikkelige retrettordninger. 35. Innstillingsretten for de tillitsvalgte ved ansettelse av redaktører, ledende redaksjonspersonale og redaksjonelle medarbeidere, må praktiseres slik at de tillitsvalgte får tilstrekkelige opplysninger og rimelig tid til å foreta sine vurderinger. Journalisten og verktøyet 36. Det er journalistisk arbeid og ansvar å skape og utforme mediets innhold og utseende gjennom redigering og presentasjon uansett hvilke tekniske hjelpemidler som brukes. 37. NJ vil arbeide for at NJs medlemmer fritt skal kunne bruke de tekniske hjelpemidler som er hensiktsmessige for den journalistiske virksomheten. 38. For å sikre at nye tekniske hjelpemidler blir til nytte og ikke til merbelastning i det journalistiske arbeidet, må de redaksjonelle medarbeiderne ha innflytelse på valg av utstyr og opplæring i bruken av det. 39. Nye tekniske hjelpemidler må ikke kunne brukes til å frata redaksjonelle medarbeidere ansvars- og arbeidsområder og redusere deres organisasjonsfrihet. 40. NJ vil arbeide for å sikre redaksjonelle medarbeideres rettigheter ved fjernarbeid. 41. NJ vil arbeide for å sikre fotolaborantenes og arkivmedarbeidernes stillinger i redaksjonene og styrke deres faglige utviklingsmuligheter. (Punktet strykes. Fotolaborantene finnes ikke lenger som eget arbeidsområde og arkivmedarbeiderne er blitt NJ-medlemmer med fulle rettigheter på omtrent alle punkter.)

6 42. NJ skal overvåke hvordan teknologien påvirker og endrer journalisters arbeidsbetingelser og arbeidsmiljø. NJ skal overvåke hvordan ny teknologi påvirker arbeidsmiljøet og arbeidsoppgavene for journalistiske yrkesgrupper i kringkasting. (Med digitalisering, konvergens og utvikling av mediehus, virker det søkt å forholde seg til konsekvenser av teknologisk utvikling bare innen ett medieområde.) Lønnspolitikken 43. Norsk Journalistlag vil gjennom sin lønnspolitikk arbeide for å sikre pressen tilgang på kvalifiserte redaksjonelle medarbeidere. Lønnsnivået bør gjøre det attraktivt for dyktige og erfarne kolleger å fortsette i yrket. 44. NJ kan ikke være med på å opprettholde økonomisk svake bedrifter ved hjelp av underbetalt arbeidskraft. Mediebedriftene må få sin økonomiske bæreevne sikret på andre måter. 45. NJ vil fortsatt basere sitt lønnssystem på minstelønnssatser med relativt hyppige alderstillegg kombinert med lokale tillegg. Alderstilleggene skal være reelle og ikke en erstatning for manglende lokale tillegg. NJ vil ved de sentrale lønnsoppgjør spesielt arbeide for å heve lønnsnivået til de lavest lønnede. 46. NJ vil legge vekt på å sikre medlemmenes helse og livskvalitet gjennom avtalte friordninger, som f.eks. sabbatsordninger. 47. Eventuell oppsigelse/permittering skal skje etter ansiennitetsprinsippet hele redaksjonen sett under ett. Frilanserne 48. NJ vil arbeide for å forbedre frilansjournalistenes inntektsgrunnlag blant annet ved å kreve frilanssatser innført i alle lokale og sentrale avtaler. Klubber, lokallag og NJ-medlemmer med anvisningsposisjon skal arbeide for at NJ-organiserte frilansmedarbeidere betales etter NJs veiledende honorarsatser. 49. NJ vil oppfordre fast ansatte journalister som påtar seg frilansoppdrag, til ikke å gå under NJs veiledende satser for honorar. 50. NJ skal arbeide for at frilansere i ansettelsesliknende forhold hos en arbeidsgiver skal få fast ansettelse, og vil motarbeide bruken av kontrakts- og prosjektansatte og midlertidig ansatte i stedet for fast ansatte medarbeidere. De tillitsvalgte i redaksjonen fungerere som kontaktpersoner for frilansere som arbeider for redaksjonene. Frilansere som vil inngå fast avtale om stofflevering med en arbeidsplass som har tariffavtale med NJ, orienterer de lokale tillitsvalgte. Tillitsvalgte bør bistå frilansere med å oppnå akseptable honorar- og arbeidsvilkår også når slik avtale ikke foreligger. Likestilling 51. NJ ønsker full likestilling mellom kvinner og menn. NJ vil arbeide for å nå dette målet både ved å påvirke holdninger i samfunnet, på våre arbeidsplasser og i vår egen organisasjon. 52. Målet er like mange kvinner som menn i redaksjonene, også i ledende stillinger. For å nå dette målet må det rekrutteres flere kvinner. En handlingsplan for dette bør utarbeides i hver

7 enkelt redaksjon. Det vil i mange år og på mange nivåer være nødvendig å foretrekke en kvinnelig framfor en mannlig søker, dersom søkerne er tilnærmet likt kvalifisert. 53. NJ vil arbeide for å fjerne kjønnsbestemte lønnsforskjeller ved å påvise forskjeller i lønnsutviklingen til mannlige og kvinnelige medarbeidere NJ vil arbeide for lokale likestillingsavtaler i bedriftene. 54. NJ skal motivere kvinner til å søke lederstillinger, gjennom informasjon, kurs, seminarer. Minoriteter 55. NJ bør arbeide for å få flere fremmedkulturelle journalister inn i yrket. NJ skal arbeide for at redaksjonene styrkes med flere journalister med minoritetsbakgrunn. NJ skal drive et holdningsskapende arbeid for å bevisstgjøre journalister om hvordan vi bruker språket når vi omtaler mennesker med minoritetsbakgrunn. NJ skal arbeide for å integrere journalister med minoritetsbakgrunn i det faglige arbeidet. Arbeidsforhold 56. Redaksjonene må ha tilstrekkelig bemanning i alle avdelinger for å holde arbeidstiden innenfor avtaler og lovrammer. Vaktplaner som gir stor uregelmessighet bør gi rett til nedkortet arbeidstid. 57. Bemanningen i mindre redaksjoner og lokalkontor krever spesiell oppmerksomhet. Ingen lokalkontor eller småredaksjoner bør ha færre enn to heltidsansatte redaksjonelle medarbeidere. Journalister må ikke belastes med ikke-redaksjonelle oppgaver. 58. Kontraktansatte, overtid og frilansere må ikke brukes for å tilsløre reell underbemanning i redaksjonene. 59. Journalistisk arbeid drives til forskjellige tider på døgnet og på alle ukens dager. Nødvendig arbeid på kveld og natt, søn- og helligdager, må kompenseres med økonomiske tillegg og/eller fritid. 60. Målet for NJs innsats på arbeidsmiljøområdet må være at arbeidet i massemediene legges slik til rette at journalistyrket blir meningsfylt helt fram til pensjonsalder. Journalistikk er et yrke med særlige belastninger som har sitt utspring i det totale miljø, både på og utenfor arbeidsplassen. NJ mener arbeidsgiver har et ansvar for psykiske reaksjoner etter særlige belastende oppdrag. Målet er at det i alle redaksjoner skal være beredskapsrutiner for å ta vare på medarbeidere som utsettes for slik belastning. Det er arbeidsgiverens ansvar å etablere en slik beredskap og påse at rutiner bir fulgt. 61. NJ vil styrke stillingsvernet og motarbeide at fast ansatte overføres til frilanskontrakter. 62. Journalistyrket er særlig krevende og ekstra ferie etter en viss tid i yrket har lang tradisjon i Journalistavtalen. En ekstra ferieuke ut over lovens bestemmelser må utvides til å omfatte alle redaksjonelle medarbeidere, uavhengig av arbeidsgiver og tjenestetid i yrket. For frilansmedarbeidere må prosentsatsen for feriepenger heves tilsvarende. 63. NJ går inn for fleksibel og frivillig pensjonsalder fra fylte 60 år og for alminnelig pensjon fra fylte 65 år

8 64. NJ går inn for å få utvidet retten til full lønn under sykdom til ett år. 65. NJ går inn for 12 måneders permisjon med full lønn ved fødsel og adopsjon, og lik rett for kvinner og menn til å ta ut permisjon. 66. Bemanningssituasjonen gjør det nødvendig å øke innsatsen for å få best mulig bestemmelser om vaktordninger. Utdanning - etter og videreutdanning 67. Kunnskapsnivået og utviklingstakten i samfunnet øker. Publikum har mer kunnskap enn tidligere, og teknologien har økt kildetilgangen også for leserne. Dette innebærer at journalisters kompetanse, utdanning og opplæring må utvikles og fornyes. Samtidig vil NJ bevare journalistikk som et yrke uten bestemte formelle utdanningskrav, av hensyn til ytringsfrihet og mangfold. 68. NJ går inn for opptakskriterier som legger vekt på praksis og andre relevante kvalifikasjoner ved opptak til grunnutdanningene. NJ støtter arbeidet med å utvikle et hovedfag i journalistikk. NJ skal arbeide for en permanent journalistutdanning for samer i Norden. Studentene ved NJ-godkjente utdanningssteder i journalistikk må sikres tilstrekkelige praksisplasser, kvalifisert veiledning og skikkelig oppfølging i sin praksisperiode. Bedriftene må tilby veiledere av begge kjønn. 69. NJ støtter en reform for å gi arbeidstakerne bedre vilkår for etter- og videreutdanning. For å kunne gi journalistene nødvendig yrkesfaglig fornyelse, er det jevnlig behov for permisjon med full lønn til studier. Journalistfaglig etter- og videreutdanning bør gis på grunnleggende behov, som obligatorisk tilbud for de uten fagutdanning, eller som selvvalgt fordypning. NJ skal fortsette arbeidet med i sikre medlemmer i alle medier reell mulighet til etter- og videreutdanning, fortrinnsvis gjennom felles bransjeordninger for utdanningsstøtte og permisjon. Etter- og videreutdanningsordninger bør må bygge på individuell motivasjon. 70. START-opplæringen bør utvides og tilbys alle nyansatte redaksjonelle medarbeidere uten journalistutdanning. Ordningen bør bli obligatorisk i løpet av kort tid. 71. Pressens organisasjoner, arbeidsgiverne, de enkelte bedriftene og redaksjonsklubbene må engasjere seg sterkere for kompetanseutvikling i mediebedriftene. NJ vil arbeide for å kartlegge og analysere faktorer som påvirker kompetanseutviklingen. For å få mer kraft i kompetanseutviklingen, må arbeidet med ledelsesutvikling og lederutdanning økes. Kompetanse fra utlandet må brukes mer både i utdanningsinstitusjonene og ved etterutdanning i og utenfor mediebedriftene. 72. NJ vil være pådriver for etablering av videreutdanningskurs i universitets og høgskolesektoren med spesiell relevans for journalister. 73. NJ støtter utvikling av hovedfag og forskerutdanning i journalistikk. IJ må sikres tilstrekkelige midler til fagutvikling og forskning. NJ har et særlig ansvar for utviklingen av Institutt for Journalistikk, nå også som forsknings- og fagutviklingsinstitusjon

NJs program for 2005-2007. Forslag til revisjon fra AU. Med endringer fra LS 14.mars: NJs formål og uavhengighet. Journalistens ansvar

NJs program for 2005-2007. Forslag til revisjon fra AU. Med endringer fra LS 14.mars: NJs formål og uavhengighet. Journalistens ansvar NJs program for 2005-2007 Vedtatt på Norsk Journalistlags landsmøte den 28. april 2005 Forslag til revisjon fra AU Med endringer fra LS 14.mars: Journalistens ansvar 1. Norsk Journalistlag skal ivareta

Detaljer

Forslag til endringer i program 2013-15

Forslag til endringer i program 2013-15 Program Forslag til endringer i program 2013-15 Nr 34-62 Landsmøtet 2013 12.-14. mars, Gardermoen Forslag til nytt program 2013-15: Veiledning og begrunnelse: Dette er (de viktigste) endringene i landsstyrets

Detaljer

Olav Njaastad leste opp liste over avdøde medlemmer. Det ble gjennomført ett minutts stillhet.

Olav Njaastad leste opp liste over avdøde medlemmer. Det ble gjennomført ett minutts stillhet. FORSLAGS- OG VEDTAKSPROTOKOLL NJs LANDSMØTE SANDEFJORD, 6.- 8. MAI 2003 Tirsdag 6. mai Sak 1: Åpning Landsmøtet ble åpnet ved NJs leder Olav Njaastad. Sak 2: Konstituering Sak 2a: Godkjenning av innkallingen

Detaljer

Journalistavtalen MBL avis 2012-2014

Journalistavtalen MBL avis 2012-2014 Journalistavtalen MBL avis 2012-2014 Kapittel 1 Overenskomstens omfang 1 - Journalister - medarbeidere 1. Alle ansatte redaksjonelle medarbeidere (herunder journalister, pressefotografer, redaksjonelle

Detaljer

Vedtekter for Norsk Journalistlag

Vedtekter for Norsk Journalistlag Vedtekter for Norsk Journalistlag Forslag til endringer i vedtektene Forklaringer DEL 1 ORGANISASJONEN 1. Formål Norsk Journalistlag skal arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår arbeide

Detaljer

Uavhengighet og mangfold

Uavhengighet og mangfold Foto: Svein Erik Furulund Uavhengighet og mangfold Utfordringer for NJ Mediebransjen er i rivende utvikling. Aldri har endringstakten vært raskere, og aldri har det vært flere utgivelser på så mange medieplattformer

Detaljer

NJs beretning 2013-2015 Innhold

NJs beretning 2013-2015 Innhold NJs beretning 2013-2015 Innhold Gode tider for dårlig nytt... 3 Situasjonen i mediebransjen... 5 Kampanje for journalistikken Hvor har du det fra?... 9 Økonomiske tilpasninger også i NJ... 11 Medlemsutviklingen...

Detaljer

3. Midlertidig og fast ansatte skal likebehandles når det gjelder lønns- og arbeidsvilkår.

3. Midlertidig og fast ansatte skal likebehandles når det gjelder lønns- og arbeidsvilkår. Journalistavtale MBL etermedier 2012-2014 Kapittel 1 Overenskomstens omfang 1 - Journalister - medarbeidere 1. Alle ansatte redaksjonelle medarbeidere (herunder journalister, fotografer, redigerere og

Detaljer

Journalistavtalen for ukepressen mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Mediebedriftenes Landsforening på den ene side og Norsk Journalistlag på

Journalistavtalen for ukepressen mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Mediebedriftenes Landsforening på den ene side og Norsk Journalistlag på Journalistavtalen for ukepressen mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Mediebedriftenes Landsforening på den ene side og Norsk Journalistlag på den annen side Avtale nr 276 Utløp 30.06.2010 2 Innhold

Detaljer

Journalistavtale digitale medier MBL 2012-2014

Journalistavtale digitale medier MBL 2012-2014 Journalistavtale digitale medier MBL 2012-2014 Kapittel 1 Overenskomstens omfang 1 - Journalister - medarbeidere 1. Denne overenskomst omfatter alle ansatte som utfører redaksjonelt arbeid i bedriften.

Detaljer

Partiprogrammer, politiske konfliktlinjer og temaer på YS sine områder i valgkampen 2013

Partiprogrammer, politiske konfliktlinjer og temaer på YS sine områder i valgkampen 2013 Partiprogrammer, politiske konfliktlinjer og temaer på YS sine områder i valgkampen 2013 Målet med dette notatet er å se hva som kan bli viktige temaer i valgkampen med utgangspunkt i partienes forslag

Detaljer

Journalistavtale NJ P5

Journalistavtale NJ P5 Journalistavtale NJ P5 2014-2016 Journalistavtale P5 Radio Halve Norge 2012 2014 JOURNALISTAVTALEN av 2012 mellom P5 RADIO HALVE NORGE AS og NORSK JOURNALISTLAG (NJ) forsåvidt angår redaksjonelle medarbeidere

Detaljer

Vedtekter for Norsk Journalistlag 2011-2013

Vedtekter for Norsk Journalistlag 2011-2013 Vedtekter for Norsk Journalistlag 2011-2013 DEL 1 ORGANISASJONEN 1. Formål Norsk Journalistlag skal Vedtatt på landsmøtet i Norsk Journalistlag 26. mai 2011 arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår

Detaljer

DEL 1 ORGANISASJONEN. 1. Formål. 1. Formål. 2. Organisasjonen. 2. Organisasjonen. Gjeldende tekst Forslag til ny tekst Kommentar DEL 1 ORGANISASJONEN

DEL 1 ORGANISASJONEN. 1. Formål. 1. Formål. 2. Organisasjonen. 2. Organisasjonen. Gjeldende tekst Forslag til ny tekst Kommentar DEL 1 ORGANISASJONEN Norsk Journalistlags vedtekter arbeidsdok 2 21. januar 2009 Bruksanvisning: I kolonne 1 skal original tekst stå. I kolonne to skal utkast til ny komplett tekst stå med formattert tekst slik: Ny tekst:

Detaljer

Kunnskap og fellesskap

Kunnskap og fellesskap Kunnskap og fellesskap Skolepolitisk plattform Vedtatt av Landsmøtet 2007 Kunnskap og fellesskap - skolepolitisk plattform Vedtatt på Arbeiderpartiets 61. ordinære landsmøte, 19. 22. april 2007 Innhold

Detaljer

Prinsipp- og handlingsprogram 2007-2010. Saklistas pkt 5.1

Prinsipp- og handlingsprogram 2007-2010. Saklistas pkt 5.1 Prinsipp- og handlingsprogram 2007-2010 Saklistas pkt 5.1 Innhold Innledning... 4 5.1.1 Landsstyrets innstilling til Prinsipp- og handlingsprogram 2007-2010... 5 Del 1 - Visjon for samfunnet... 6 Del

Detaljer

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 Arbeiderpartiets program vedtatt på landsmøtet i Arbeiderpartiet 21. april 2013 Arbeiderpartiet Postboks 8743 Yongstorget 0028 Oslo Tlf. 24 14 40

Detaljer

Prinsipprogram for YS Vedtatt på ekstraordinær kongress 19.09.2001

Prinsipprogram for YS Vedtatt på ekstraordinær kongress 19.09.2001 Prinsipprogram for YS Vedtatt på ekstraordinær kongress 19.09.2001 INNHOLD 1. Innledning 3 2. Visjon 4 3. Utfordringer 5 4. Samfunnspolitikk 7 4.1 Verdier 7 4.2 Samfunnspolitiske prinsipper 7 4.2.1 Enkeltmennesket:

Detaljer

Dagsorden punkt 7 Forbundets handlingsprogram

Dagsorden punkt 7 Forbundets handlingsprogram Dagsorden punkt 7 Forbundets handlingsprogram N F F NORSK FENGSELS- OG FRIOMSORGS FORBUND 1 Dagsorden punkt 7 Forslag til NFFs Handlingsprogram for perioden 2014-2018 Sentralstyrets innstilling Innhold

Detaljer

Teknas policy-dokumenter

Teknas policy-dokumenter Teknas policy-dokumenter Næringspolitikk Lønns- og interessepolitikk Utdanningspolitikk Forskning Miljø Familie, likestilling og etnisk mangfold Offentlig forvaltningsutøvelse Etikk Energipolitikk Tekna,

Detaljer

Delrapport fra Studentutvalget

Delrapport fra Studentutvalget Delrapport fra Studentutvalget 2 NJs Studentutvalg delrapport april 2006 Rapport studentprosjekt del 1 Studentutvalget legger her fram første delrapport fra sitt arbeid. Denne første delen inneholder litt

Detaljer

HR-politikk for forsvarsbygg

HR-politikk for forsvarsbygg HR-politikk for Forsvarsbygg 1 Våre verdier Overordnet HR-politikk for Forsvarsbygg Fokusert Vi har fokus på hva kundene har behov for Våre prosesser og leveranser skal gjøre at kundene når sine mål Vi

Detaljer

Innholdsfortegnelse Vedlegg

Innholdsfortegnelse Vedlegg Nye tider - ny organisering Rapport fra NJs organisasjonsutvalg 02.02.2011 Innholdsfortegnelse 1. Innledning s. 3 2. Bakgrunn og mandat 3 3. Utvalgets arbeid 4 4. Sammendrag 5 Organisasjonsutvalgets forslag

Detaljer

Forslag til prinsipprogram 2012 2016

Forslag til prinsipprogram 2012 2016 Forslag til prinsipprogram 2012 2016 Grunnleggende prinsipper Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund (Postkom) er et solidarisk fagforbund som baserer sin virksomhet på kollektive avtaler og løsninger. Postkom

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Administrasjonsutvalget. Dato: 13.02.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00033 Arkivkode: 033 SAKSKART

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Administrasjonsutvalget. Dato: 13.02.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00033 Arkivkode: 033 SAKSKART VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Administrasjonsutvalget Dato: 13.02.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00033 Arkivkode: 033. SAKSKART 2/14 13/03041-2 Arbeidsgiverpolitikk i Vennesla kommune

Detaljer

Begrunnelse: Alle forbundets organer forpliktes av handlingsprogrammet.

Begrunnelse: Alle forbundets organer forpliktes av handlingsprogrammet. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 HANDLINGSPROGRAM Innledning Handlingsprogrammet er et overordnet prinsipielt dokument. Programmet sier noe om viktige satsingsområder og samfunnsmessige utfordringer

Detaljer

Prinsipp- og handlingsprogram 2013 2017

Prinsipp- og handlingsprogram 2013 2017 PRINSIPP- OG HANDLINGSPROGRAM VEDTEKTER 2014 2017 Prinsipp- og handlingsprogram 2013 2017 omtanke solidaritet samhold Innhold Prinsipprogrammet... 3 Handlingsprogrammet... 8 Tariffpolitikk... 8 Likestilling

Detaljer

En ny arbeidsdag. Det norske arbeidslivet skal være det mest inkluderende, nyskapende og omstillingsdyktige i verden.

En ny arbeidsdag. Det norske arbeidslivet skal være det mest inkluderende, nyskapende og omstillingsdyktige i verden. En ny arbeidsdag Det norske arbeidslivet skal være det mest inkluderende, nyskapende og omstillingsdyktige i verden. 1 Innhold: Et anstendig arbeidsliv med plass til alle... 4 Et trygt arbeidsliv... 6

Detaljer

En ny arbeidsdag. Det norske arbeidslivet skal være det mest inkluderende, nyskapende og omstillingsdyktige i verden.

En ny arbeidsdag. Det norske arbeidslivet skal være det mest inkluderende, nyskapende og omstillingsdyktige i verden. 1 2 3 4 En ny arbeidsdag 5 6 7 8 9 10 11 12 Det norske arbeidslivet skal være det mest inkluderende, nyskapende og omstillingsdyktige i verden. 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Detaljer

Innhold. Innledning 5

Innhold. Innledning 5 Landsstyrets beretning 2003-2005 1 2 Innhold Innledning 5 Landsmøtet 2003 7 Arbeidet i landsstyret og arbeidsutvalget 7 NJs tiltaksplan for perioden 2003-2005 med kommentarer 8 1. Eierskap 8 2. Moms 8

Detaljer