MØTEPROTOKOLL. Formannskapet KARMØY KOMMUNE. Møtested: Feøy skole Møtedato: Tid : Kl Til stede på møtet. Medlemmer: 11 Forfall:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL. Formannskapet KARMØY KOMMUNE. Møtested: Feøy skole Møtedato: 22.09.2008 Tid : Kl. 16.30. Til stede på møtet. Medlemmer: 11 Forfall:"

Transkript

1 KARMØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Feøy skole Møtedato: Tid : Kl Til stede på møtet Medlemmer: 11 Forfall: Svein Inge Austrheim, Eli M. Rovik Varamedlemmer: Geir Ove Valstad, Rolf Arne Li Fra adm. (evt. andre): Rådmann, formannskapssekretær Innkalling godkjent. Saksliste godkjent. Det ble varslet punkter under sak 131/08 Eventuelt. Protokoll fra formannskapsmøte godkjent. Rett utskrift bekreftes: Karmøy kommune, Thomas Vatne formannskapssekretær

2 Saknr. 121/08 PLAN FOR LEGETJENESTEN I KARMØY Karmøy kommunestyre er kjent med Plan for legetjenesten i Karmøy fram mot år 2015 og vedtar at følgende vurderes i budsjett og økonomiplan sammenheng: 1 Lokal norm for legetjenesten ved sykehjemmene i Karmøy gjennomføres ved at det foreslås opprettet 1,05 årsverk i 2009 og ytterligere 0,5 årsverk for tilsynslege ved nytt sykehjem på Vea i Jfr. vedtak i KST saknr. 06/08. 2 Karmøy legevakt utvides til også å omfatte daglegevakt. Det opprettes 1 årsverk for lege og 2 årsverk for hjelpepersonell, samt at det avsettes driftsmidler til tiltaket. 3 Kommunelegetjenesten trappes opp til å omfatte 3 kommuneleger ved at kommuneoverlegestillingen utvides med 0,5 årsverk til ett helt årsverk, en heltidslege ved daglegevakt og en heltidslege innen geriatri / ved sykehjem som samlet ivaretar oppgavene. 4 Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å iverksette ekstraordinære rekrutteringstiltak med sikte på å skaffe nye leger til å overta fastlegepraksiser som blir ledige, til å utvide fastlegeordningen i takt med utviklingen og til å dekke nyopprettede stillinger for leger. 5 Kommunestyret ber rådmannen revidere lokale avtaler og samarbeidsordninger slik at tilgjengeligheten til legetjenestene i kommunen bedres og vikarordningene blir mer robuste. Saknr. 122/08 HØRINGSNOTAT OM ENDRINGER I VALGLOVEN OG KOMMUNELOVEN Karmøy kommune viser til brev fra Kommunal- og regionaldepartementet datert 27. juni 2008 vedlagt høringsnotat om endringer i valgloven og kommuneloven. På generelt grunnlag er Karmøy kommune enig med departementet i at det er viktig å være varsomme med å innføre endringer i systemet uten at det er klare og gode grunner for det, for på denne måten unngå eventuelle feil og vanskeligheter i forbindelse med gjennomføringen av valg. Karmøy kommune har følgende merknader: 1. Karmøy kommune er enig med departementet i at en ikke bør lovfeste plikt for kommunene til å avholde forhåndsstemmegivning på bestemte steder. Kommunene bør ut Side 2 av 8

3 fra lokale behov og forutsetninger avgjøre hvilke lokaler som er hensiktsmessige, slik praksis er i dag. Det samme gjelder fastsettelse av bestemte åpningstider. Karmøy kommune har merket seg at departementet vil vurdere om det skal innføres en plikt til å legge til rette for forhåndsstemmegivning på videregående skoler og høyere utdanningsinstitusjoner og andre spørsmål om forhåndsstemmegivning på fastsatte steder etter valget i Karmøy kommune har ikke innvendinger mot departementets forslag om å innføre muligheten for at velgerne fra 1. juli skal ha anledning til å henvende seg til kommunen og be om å få stemme før ordinær forhåndsstemmegivning starter 10. august, selv om kommunen er usikker på hvor stor gevinsten i form av økt stemmeoppslutning vil være alt i alt. Vi forutsetter at en ikke lovfester bestemte åpningstider og steder, dette må kommunene selv avgjøre ut i fra lokale behov og forutsetninger. I høringsnotatet skriver departementet på s. 31 at på dette tidspunktet skal det vere mogleg å ha klart manuelle utskrifter fra manntallet og ferdig trykte røystesetlar. Det vises til valgloven 7-1 vedrørende trykking av stemmesedler hvor det er et krav at det blir trykt stemmesedler for alle godkjente valglister før forhåndsstemmegivningen starter innenriks. Dersom departementet mener at trykte stemmesedler skal foreligge og benyttes allerede fra 1. juli, bør dette presiseres i valgloven 7-1, jf. 8-1 hvor det slås fast at forhåndsstemmegivning starter 10. august. 3. Karmøy kommune har ikke merknader til at valgloven 9-3 andre ledd endres slik at stemmegivningen kan foregå frem til kl Vi vil imidlertid ikke støtte forslaget om at minst 1/3 av kommunestyrets medlemmer kan vedta å holde valglokalene åpne lenger enn det valgstyret har vedtatt. Vi kan ikke se at det foreligger særskilte hensyn og begrunnelser som skulle tilsi at en i dette tilfellet bør avvike prinsippet om at vedtak i folkevalgte organ som hovedregel treffes med alminnelig flertall, jf. kommuneloven 35 nr. 1 første setning. 4. Karmøy kommune vil med samme begrunnelse som i pkt. 3 ovenfor heller ikke støtte forslaget om at minst 1/3 av kommunestyrets medlemmer kan vedta at det også skal avholdes todagersvalg. 5. Karmøy kommune har ingen merknader til at det innføres hjemmel for overtredelsesgebyr ved uaktsom og forsettlig overtredelse av valgloven 9-9 når det gjelder offentliggjøring av valgresultater og prognoser, og at Medietilsynet får myndighet til å ilegge gebyr. 6. Karmøy kommune har ingen merknader til forslag til ny Valgobservasjon som innebærer at departementet får hjemmel til å pålegge kommunene en plikt til å ta i mot nasjonale og internasjonale valgobservatører. 7. Karmøy kommune har ingen merknader til at kommunenes rett til å avholde lokale rådgivende folkeavstemminger hjemles i kommuneloven kap. 6A, ny 39 b. Lovreguleringen bør dog være generell. Det må fremdeles være opp til den enkelte kommune å avgjøre hvordan en folkeavstemming i praksis skal avholdes. Karmøy kommune er enig i at en slik regel har sin rettmessige plass i kommuneloven sammen med reglene om innbyggerinitiativ. Side 3 av 8

4 8. Karmøy kommune har ikke innvendinger mot at Statistisk sentralbyrå gis hjemmel til å samle inn data fra kommunene om lokale folkeavstemminger, slik at den offisielle valgstatistikken kan utvides. Saknr. 123/08 FORSKRIFT OM ÅPNINGSTIDER FOR SERVERINGSSTEDER I KARMØY KOMMUNE 1. Karmøy kommunestyre vedtar vedlagte Forskrift om åpningstider for serveringssteder i Karmøy kommune. 2. Forskriften kunngjøres i Norsk Lovtidende og iverksettes fra 1. februar Saknr. 124/08 KJØP AV VANN FRA HAUGESUND - NY AVTALE FRA Karmøy formannskap godkjenner fremlagte avtaleforslag vedr. leveranse av vann mellom Haugesund kommune og Karmøy kommune. Saknr. 125/08 STØLSMYR - RAGLAMYR SØR. GNR. 149, BNR 2. ERVERV AV AREAL. GODKJENNING KJØPEKONTRAKT. 1. Karmøy formannskap godkjenner kjøpekontrakt datert mellom Karmøy kommune og eier av gnr. 149, bnr Kjøpesummen kr ,-, med tillegg av utgifter til deling, oppmåling og tinglysing, ca. kr ,-, til sammen ca. kr ,-, dekkes over konto nr P 05700, fondsmidler for erverv og opparbeidelse av industri/næringsarealer. Side 4 av 8

5 Saknr. 126/08 VEA. TILBAKEKJØP AV GNR. 4, BNR. 88. GODKJENNING KJØPE- KONTRAKT. 1. Karmøy formannskap godkjenner kjøpekontrakt datert mellom Karmøy kommune og eierne av gnr. 4, bnr Kjøpesummen på ca. kr ,-, med tillegg av utgifter til legimenterte omkostninger til rentetap, tinglysing, riving av bolig m.m. samlet ,-, til sammen ca. kr ,-, dekkes over konto nr P 11000, kommunale arealer med kr ,- og kr ,- over konto P05600, fond til erverv og opparbeidelse av boligfelter. Saknr. 127/08 SVEINSVOLLJORDET. KOPERVIK. GNR.64, BNR. 30, 44 OG MAKEBYTTE MELLOM KARMØY KOMMUNE OG COOP HAUGALAND. GODKJENNING AVTALE. 1. Karmøy formannskap godkjenner makeskifteavtale datert mellom Karmøy kommune som eier av gnr. 64, bnr. 30 og 44 og Coop Haugaland, eier av gnr. 64, bnr Makeskiftet skjer i henhold til avtale og kartutsnitt i M 1:500, datert , Karmøy kommune overtar først hele gnr. 64, bnr. 498 og tilbakefører 2435,3 m2 til Coop Haugaland. Nødvendige utgifter med makeskiftet fordeles med ½ på hver av partene. Kommunen sin andel av utgifter til deling, oppmåling og tinglysing vil dermed utgjøre ca. kr ,-. Disse utgifter dekkes over konto nr P 05700, fondsmidler for erverv og opparbeidelse av industri/næringsarealer. Saknr. 128/08 HUSØY - KARMSUND REDSKAP A/S - GASNOR A/S - TOMTESAK Side 5 av 8

6 1. I tråd med kommunestyrets vedtak i sak nr.0012/02 og inngått kjøpekontrakt mellom kommunen og Gasnor A/S, legger formannskapet til grunn at Gasnor A/S selger gnr og 1/2del av veg gnr.86 bnr.168 til Karmsund Redskap A/S. Formalitetene utføres av kommunen. 2. Gasnor A/S sitt tilgodehavende er i tråd med punkt 7 i kjøpekontrakten. 3. Gasnor A/S tilbys ny tomt til nåværende pris kr.450,00 pr.m2 pluss kr pr. lm strandlinje i henhold til standard kjøpekontrakt med 2 år byggefrist. Gasnor A/S sitt ønske om forlenget byggefrist og annen pris pr.m2 imøtekommes ikke. 4. Gnr. 86 bnr. 165 og 1/2del av gnr. 86 bnr.168 selges til Karmsund Redskap A/S for kr.450,00 pr.m2 pluss kr.2.500,00 pr. lm strandlinje og i henhold til standard kjøpekontrakt. Saknr. 129/08 TOMTEPRIS - STEMMEMYR - ETAPPE II Siv Dorthea Valentinsen fremmet forslag om at tomteprisen settes til kr. 400,00 pr. m2. Valentinsen trakk sitt forslag. Formannskapet vedtar en tomtepris for Stemmemyr, etappe 2, til kr. 360,00 pr.m2 og anleggsbidrag med kr ,00 pr. stikk. Tomtesalget skal skje på vanlige kommunale vilkår/kjøpekontrakt. Saknr. 130/08 REFERATLISTA 1. Utredningsprogram fastsatt av NVE for Utsira Offshore Vindkraftverk pilotanlegg fase 1 2. Det kongelige fiskeri- og kystdepartement - Drivstoffprisenes innvirkning på fiskerinæringen 3. Karmøy Næringsråd - Haugalandspakken. Prioritering av prosjekter Side 6 av 8

7 4. Formues- og inntektsskatt fordelt til Karmøy pr. juli Oppdatering av prosjektet: Kobber-eventyr fra Visnes til New York Søknad om støtte til prosjektet enstemmig tatt opp som sak. Ordfører fremmet følgende fellesforslag: Karmøy formannskap bevilger kr til prosjektet Kobber-eventyr fra Visnes til New York. Beløpet belastes konto med overføring til konto Ordføres forslag enstemmig vedtatt. Karmøy formannskap bevilger kr til prosjektet Kobber-eventyr fra Visnes til New York. Beløpet belastes konto med overføring til konto Møteprotokoll eldrerådet Møteprotokoll råd for mennesker med nesdatt funksjonsevne Søknad om sponsorstøtte til Line Jin Jørgensen til deltakelse i VM for ungdom i sjakk i Vietnam og det voksne OL-landslaget i sjakk i Tyskland Søknad om sponsorstøtte enstemmig tatt opp som sak. Ordfører fremmet fellesforslag om å bevilge kr ,- i støtte til Line Jin Jørgensen. Ordføres forslag enstemmig vedtatt. Karmøy formannskap bevilger kr ,- i støtte til Line Jin Jørgensen til dekning av utgifter i forbindelse med deltagelse i VM for ungdom i sjakk i Vietnam oktober 2008 og det voksne OL landslaget i sjakk i Tyskland i november Beløpet belastes konto med overføring til konto nr Blålys, Landsforeningen for seksuelt misbrukte søknad om kommunal støtte Saknr. 131/08 EVENTUELT 1. Bente Thorsen fremmet følgende oversendelsesforslag til rådmannen: Side 7 av 8

8 Det bes om at rådmannen orienterer om effektiviseringsarbeidet i Karmøy kommune. Spørsmålene er blant annet: Utnytter vi IT-teknologien maksimalt? Er alle søknader/byggemeldinger lagt ut på nettsidene? Blir innbyggerne som får nei på søknader og det bare for eksempel er navnebegrep som utgjør at det blir nei, informert om forslag til løsning som kan gi ja i neste runde, slik at søker og saksbehandler sparer tid? Delegerer vi ansvar til laveste nivå? Bir søknader på for eksempel lokale godkjenninger til bedrifter som har sentral godkjenning behandlet på den mest mulig effektive måte? Slik at saker som skal gjøres hurtigst mulig blir ivaretatt. Har Karmøy kommune organisert samarbeidet med andre kommuner for utveksling av smartere/hurtigere måter å løse oppgavene på? Thorsens forslag vedtatt oversendt rådmannen uten realitetsvotering. 2. Ordfører orienterte om at det i formannskapets møte vil bli en orientering om Haugaland kunnskapspark v/vidar Thorsen. Det vil videre bli en orientering om økonomi og budsjett og om forslag til kommunikasjonsstrategi. Side 8 av 8

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/22. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/22. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 02.09.2008 Tid: Kl. 19.30 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon

Detaljer

Kommunestyrets møteprotokoll 05.04.05

Kommunestyrets møteprotokoll 05.04.05 Page 1 of 6 Kommunestyrets møteprotokoll 05.04.05 Karmøy kommune Side 8 av 8 Møtested: Til stede på møtet Kommunestyresalen MØTEprotokoll Kommunestyret Møtedato: 05.04.05 Tid : Kl. 18.00 Medlemmer: 45

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Kåre Hatløy jr. møtte i sakene 25, 33 og 35.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Kåre Hatløy jr. møtte i sakene 25, 33 og 35. KARMØY KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 01.04.08 Tid : Kl. 18.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: 45 Forfall: Geir Ove Valstad, Grant Hinderaker, Bjørn Seljestad,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 171/05 04/3044 OVERFØRING AV UBRUKTE MIDLER FOR 2005 TIL 2006

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 171/05 04/3044 OVERFØRING AV UBRUKTE MIDLER FOR 2005 TIL 2006 KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.12.05 Tid: Kl. 15.00 NB! Merk tiden Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21/19.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret KARMØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 31.03.2009 Tid : Kl. 18.00 21.40 Funksjon Navn Parti Fremmøte Medlem Thorsen Bente FrP Medlem Rovik Eli M. FrP Medlem Endresen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet KARMØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.06 Tid : Kl. 16.00 Til stede på møtet Medlemmer: 11 Forfall: Einar Endresen Varamedlemmer: Arne Vikingstad Fra adm.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Innledningsvis vil det bli orientering ved It-sjef Steen Erik Hagland Hansen. SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr.

MØTEINNKALLING. Innledningsvis vil det bli orientering ved It-sjef Steen Erik Hagland Hansen. SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.04.05 Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 05.12.06 Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret KARMØY KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret KARMØY KOMMUNE KARMØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.06.2009 Tid : Kl. 18.00 22.05 Frp Til stede på møtet Funksjon Navn Parti Forfall Møtt for Medlem Thorsen Bente Frp Permittert

Detaljer

Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21 / 19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21 / 19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.05.2010 Tid: Kl. 18.00 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21 / 19. Varamedlemmer møter kun etter

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Møtedato: Møtested: Møtetid: Formannskapet 13.02.2013

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. KOMMUNE DØNNA Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 14.04.2015 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

I tillegg til sakslista vil det bli et møte med lensmannen i Vennesla og Iveland vedrørende rus- og kriminalitetssituasjonen i Vennesla sentrum.

I tillegg til sakslista vil det bli et møte med lensmannen i Vennesla og Iveland vedrørende rus- og kriminalitetssituasjonen i Vennesla sentrum. VENNESLA KOMMUNE Plan- og økonomiutvalget Dato: 21.01.2014 kl. 9:00 (etter adm.utvalget) Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00034 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kopi til: Varamedlemmer og alle som mottar saksdokumenter

MØTEINNKALLING. Kopi til: Varamedlemmer og alle som mottar saksdokumenter LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Formannskapet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, formannskapssalen Torsdag 03.06.2010 kl. 15.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Roa,

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapssalen 03.06.2010 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 12/10 Sak 14/10 Sak 13/10 Sak 15/10 Sak 16/10 Sak 17/10

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.04.2008 Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 21/11 09/142 TJENESTEYTINGSAVTALE MELLOM LEIRFJORD KOMMUNE OG KIRKEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 21/11 09/142 TJENESTEYTINGSAVTALE MELLOM LEIRFJORD KOMMUNE OG KIRKEN Leirfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Solbakken Selskapshage, Sundøy Møtedato: 21.09.2011 Tid: 1100 Det innkalles med dette til møte i Leirfjord kommunestyre. Innkallingen sendes

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskapet. Saksliste

Møteinnkalling for Formannskapet. Saksliste Trøgstad kommune Møteinnkalling for Formannskapet Møtedato: 05.02.2015 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 09:00 Forfall meldes til telefon 69681600. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling. Saksnr

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Rådmann, økonomisjef, formannskapssekretær

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Rådmann, økonomisjef, formannskapssekretær Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.02.05 Tid : Kl. 16.00 Til stede på møtet Medlemmer: 11 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Einar Endresen Bente Sollien Rådmann,

Detaljer

MERK: Møtested og tidspunkt!

MERK: Møtested og tidspunkt! Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Innherred Produkter Dato: 17.09.2008 Tid: 12:00 MERK: Møtested og tidspunkt! Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den

Detaljer

Formannskapets møteprotokoll 11.10.04

Formannskapets møteprotokoll 11.10.04 Page 1 of 8 Formannskapets møteprotokoll 11.10.04 Karmøy kommune Side 9 av 9 Møtested: Til stede på møtet Formannskapssalen MØTEprotokoll Formannskapet Møtedato: 11.10.04 Tid : Kl. 16.00 Medlemmer: 11

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: 09.09.2014, kl 19:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 - REGLEMENT KNYTTET TIL DEN POLITISKE ORGANISASJON I KVÆNANGEN KOMMUNE

INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 - REGLEMENT KNYTTET TIL DEN POLITISKE ORGANISASJON I KVÆNANGEN KOMMUNE Kvænangen kommune 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 - REGLEMENT KNYTTET TIL DEN POLITISKE ORGANISASJON I KVÆNANGEN KOMMUNE Kommunestyret side 3 Formannskapet side 11 Teknisk utvalg side 12 Utvalg for oppvekst

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 21.05.2014 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 21.05.2014 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 21.05.2014 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet KARMØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Mykje skole Møtedato: 28.04.2009 Tid : Kl. 16.00 17.40 Funksjon Navn Parti Fremmøte Medlem Thorsen Bente FrP Forfall Medlem Rovik Eli M. FrP Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 06.05.2008 Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer

Detaljer

Grane kommune Møtebok Møte i Møtedato: Møtetid: Møtested: Kommunestyret 07.05.2013 18:00 Kommunestyresalen Møteleder Møteinnkalling

Grane kommune Møtebok Møte i Møtedato: Møtetid: Møtested: Kommunestyret 07.05.2013 18:00 Kommunestyresalen Møteleder Møteinnkalling Side 1 av 38 Grane kommune Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 07.05.2013 Møtetid: 18:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 30. april 2013 Fraværende

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/11 09/156 ØFAS - FORSLAG OM ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/11 09/156 ØFAS - FORSLAG OM ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN Berlevåg kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Ordførers kontor Møtedato: 22.02.2011 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 78 20 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.04.2011 Tid : Kl. 16.00 17.15 Funksjon Navn Parti Fremmøte Medlem Sæbø Nina Ve FRP Medlem Rovik Eli M. FRP Medlem Endresen Einar FRP

Detaljer