Styringsgruppen. Siv Høgtun (H) (saksordfører) Nina Fauskanger (AP) Irene Hanselmann (FrP) Nina Jarlind (H) Mary T. Solli (SV)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styringsgruppen. Siv Høgtun (H) (saksordfører) Nina Fauskanger (AP) Irene Hanselmann (FrP) Nina Jarlind (H) Mary T. Solli (SV)"

Transkript

1

2 ORGANISASJONSPLAN POLITISK STYRINGSGRUPPE Saksordfører: Siv Høgtun ADMINISTRATIV STYRINGSGRUPPE: Rådmannens ledergruppe ADM. PROSJEKTLEDER: Målfrid Eide ARBEIDSGRUPPE: Politiske-, administrative- og eksterne aktører (etter tema)

3 Styringsgruppen Siv Høgtun (H) (saksordfører) Nina Fauskanger (AP) Irene Hanselmann (FrP) Nina Jarlind (H) Mary T. Solli (SV)

4 Prosessen Ved oppstart: Info om fakta-tall og status for Askøy Temamøte: Avfall og forbruk Temamøte: Arealbruk og transport Temamøte: Energi og næringsliv Informasjonsmøte med Klimavennlig torgdag

5 Klimavennlig torgdag

6 Status Klimagassutslipp pr innbygger 2007 Kvinnherad Os Fjell ASKØY Bergen Hordaland Norge 3,8 3,8 2,2 3,1 9,9 11,5 24,

7 Hovedutfordringen Klimagassutslipp 2007 etter hovedkilde ( CO2 ekv) Stasjonære utslipp 12 % Prosessutslipp 4 % Mobile utslipp 84 %

8 VISJON 2040: Askøy Klimanøytral i 2040

9 HOVEDMÅL 2020: De direkte klimagassutslippene skal ikke overstige 1,0 tonn pr innbygger dvs at det totale klimagassutslippet på Askøy ikke overskrider tonn CO2 ekvivalenter dvs 30 % reduksjon av 1991 utslippet

10 Delmål: Klimaendringer og klimatilpasning Askøy kommune skal arbeide for å være forberedt i forhold til mulige klimaendringer, gjennom føre-var prinsippet og fokus på sikkerhet

11 Delmål og tiltak: Klimaendringer og klimatilpasning KLIMAENDRINGER OG KLIMATILPASNING Delmål Strategi Tiltak Ansvar Kostnad Øke kunnskapsnivå til nøkkelpersonell i kommunen Kommunen skal ha fokus på nettverksdeltakelse og kunnskapsutvikling. Oppdatert kunnskap skal implementeres i overordnede planer. Kommunen skal søke å formidle informasjon til lokale aktører innen naturbaserte næringer og andre næringer - om nytekning og nye muligheter Rådmann og arealbruk Næringssjef / Landbruk Innenfor normal drift Askøy kommune skal arbeide for å være forberedt i forhold til mulige klimaendringer, gjennom føre-var prinsippet og fokus på sikkerhet Fokus på føre-var prinsippet og utnytte nye muligheter gjennom klimaendringene Sikre folkehelse og biologisk mangfold Kommunen skal kartlegge egen klimasårbarhet bla, ved ved å utarbeide en overordnet ROS analyse Kommunen skal ha fokus på at det lages robuste planer som tar hensyn til klimaendringer Klimatilpasning skal være et tema i alle kommunale arealplaner Askøy kommune skal utarbeide folkehelseplan Askøy kommune skal oppdatere beredskapsplan på nye utfordringer rettet mot klimaendringene Øke fokus på biologisk mangfold i kommunen gjennom informasjon- og formidling Ordfører / Beredskapssjef Beredskapssjef og arealbruk Arealbruk Beredskapssjef Miljøvernleder Innenfor normal drift Innenfor foreslått budsjett Innenfor normal drift

12 Delmål: Energibruk Askøy kommune vil arbeide for å stimulere til effektiv energibruk, redusere økningen i energiforbruket, stimulere til økt bruk av fornybare og alternative energikilder, samt at fossilt brensel skal utfases.

13 Energibruk ENERGIBRUK Delmål Strategi Tiltak Ansvar Kostnad Askøy kommune vil arbeide for å stimulere til effektiv energibruk, redusere økningen i energiforbruket, stimulere til økt bruk av fornybare og alternative energikilder, samt at fossilt brensel skal utfases Omlegging til energieffektive, energifleksible, alternative og fornybare energikilder Vurdere nærvarmenett for sentrale deler av kommunen Kommunale nybygg skal holde en høy miljø- og klimastandard Avhende olje- og gassbruk LED lys erstatter vanlige veilys. Ta initiativ til et prosjekt som vurderer årskostnader med LED teknologi Kommunen skal invitere utbyggere på Askøy til befaring for å se på bygging av passiv-hus prosjekter i samarbeid med Husbanken Områder som forbruker mye energi f.eks industriområder, bør vurdere alternative energiløsninger Arbeide for energieffektivisering av næringsbygg og overføring av Beste Praksis løsninger Vurdere nærvarme utvalgte steder for eksempel Myrane (Kleppestø), Bergheim, Skogstunet (Follese), Ravnanger Alle nye kommunale byggeprosjekt bør vurderes med vannboren varme Askøy skal bygge et passivhus prosjekt, og evaluere dette ved videre utbygginger (Boligforetaket) Det skal utarbeides en prioriteringsliste for rehabilitering av kommunale bygg for energieffektivisering Utarbeide effektbudsjett i bygg over 500 kvm. Konsekvensutredning på bruk av alternative energikilder Energimerking av kommunale bygg fom 2012 Sikre energikompetanse til eget personale Som et symbolsk tiltak skal kommunen delta i Earth Hour, og slukke lyse i flest mulig offentlige bygg i en time på et gitt tidspunkt og dag i året Det skal innføres automatisk styring av energibruk (lys/varme) i alle nye kommunale bygg Det skal så langt som mulig innføres bevegelsessensorer og SD styring i alle eksisterende kommunale bygg Arbeide for utfasing av olje- og parafinfyrte ovner - private og næringsbygg ved å delta i "oljefri.no" Fjerne oljekjel på rådhuset (spisslast) Informere ansatte og innbyggere om klimavennlig adferd Kommunal teknikk Miljø 0 Næring og Miljø Næring og Miljø Plan / Eiendom Eiendom Miljøvern leder Eiendom Miljø / Brannvesen Eiendom Miljø Forprosjekt innenfor ordinær drift Næringslivet / Enova Vurderes i egen drift evt sak til neste budsjett og eller Enovastøtte i tre år

14 Delmål: Avfall og forbuk Askøy kommune skal gjennom aktivt eierskap i BIR sikre klima- og brukervennlige avfallsordninger lokalt. Mengden avfall skal reduseres og det skal tilrettelegges for økt kildesortering År 1999 År 2001 År 2003 År 2005 År 2007 År 2009 restavfall materialgjenvunnet avfall

15 Avfall og forbruk Delmål Strategi Tiltak Ansvar Kostnad Askøy kommune skal gjennom aktivt eierskap i BiR sikre klima- og brukervennlige avfallsordninger lokalt. Mengden avfall skal reduseres og det skal tilrettelegges for økt ombruk og økt kildesortering BiR skal bidra til at Askøy når sine klimamål - og være en synlig pro-aktiv aktør i kommunen Redusere avfallsmengde, fremme gjenbruk og kildesortering Øke kunnskap om energi, miljø og klima Miljøsertifisering av virksomheter AVFALL OG FORBRUK Gebyrene for avfall skal gjenspeile miljø- og klimariktig adferd - mindre avgift for mindre mengde avfall. Klimavennlig forbruk skal lønne seg! Sikre lokal/regional energiutnyttelse av restavfall og trevirke BiR skal følge opp Avfallsplanen og arbeide for mindre avfall og økt kildesortering, deriblant innsamling av matavfall Vurdere behovet for andre og mer effektive løsninger knyttet til avfallshåndtering i nærings- og offentlige bygg (f.eks bossug) Bedre ordning med innsamling av landbruksplast Innkjøpskrav med økt vekting av klimakriterier ved offentlige innkjøp Innføring av et mer bærekraftig avfallssytem enn i dag i offentlige virksomheter (f.eks skoler og institusjoner) Arbeide for flere returpunkt på Askøy Sikre innbyggerne et godt gjenvinningstilbud på Ravnanger Informere ansatte og innbyggere om klimavennlig adferd, deriblant lage brosjyre Fokus på klima og avfall i skolen, gjennom deltakelse i "Regnmakerne", Loops miljøskole eller miljolære.no Tilby skoler og barnehager deltakelse i "Grønt flagg" prosjektet Sikre bærekraftige bedrifter og virksomheter gjennom miljøsertifisering Arbeide for miljøsertifisering av kommunale virksomheter, minst 1 virksomhet pr år i planperioden - med sikte på utvidelse av ordningen på sikt BiR eierne BiR Eiendom/ arealbruk/bir BiR / Landbruk Innkjøp Virks omhetene / Miljø BiR / Miljø BiR Miljø Skole / Miljø Skole/Bhage/ Miljø Rådmann / Miljø Innenfor BiR / ordinært budsjett Innenfor ordinært budsjett

16 Delmål: Klimagassutslipp / Transport Askøy kommune skal arbeide for å redusere transportomfanget gjennom areal- og transportplanlegging som er samordnet med regionale aktører, Bergen kommune og nabokommunene i vest

17 Klimagassutslipp/Transport KLIMAGASSUTSLIPP / TRANSPORT Delmål Strategi Tiltak Ansvar Kostnad Fortetting og utbygging langs etablert infrastruktur og knutepunkt Boligutbygging / fortetting ved kollektivknutepunkt Generell fortetting av boliger i etablerte boområder Lokalisering av nye offentlige tjenester i områder med kollektivtilbud Arbeide for at sambandet vest blir etablert Kommune styret Innenfor normal drift Sammenhengende gang- og sykkelveier Prioritere sammenhengende gang- og sykkelveier Sikre gang- og sykkelvei ved framtidig utvidelse av Askøybroen Sette av nødvendig areal til bygging av sammenhengende gang- og sykkelveier i detaljplanlegging av veinettet i kommunen Arealbruk og Kommunal teknikk Sette av midler på budsjettet til strekninger evt kartlegging Askøy kommune skal arbeide for å redusere transportomfanget gjennom en areal- og transportplanlegging som er samordnet med regionale aktører, Bergen kommune og nabokommunene i vest Styrke det kollektive tilbudet Arbeide for økt frekvens og regularitet i det kollektive tilbudet Arbeide for overgang til økt bruk av bærekraftig biodrivstoff i det kollektive tilbudet Arbeide for direkte arbeids-- og pendlerbusser Legge til rette for at "Snarveien" fortsatt skal være Askøy "sin" bybane Styrke tilkoblingen til det kollektive transportnettet i regionen Årlige møter med Skyss for å drøfte ruter, frekvens, regularitet Legge til rette for innfartsparkering Arbeide for at det etableres en hensiktsmessig terminal på Kleppestø Arbeide for opprettelsen av en ringbuss / servicebuss på Askøy sør Rådmannen og Hordaland fylke Øke dialogen innenfor normal drift Sette av milder på budsjett Arbeide for bedre informasjon om busstidene på busstoppene Kommunal bilpark skal ved neste avtaleperiode benytte seg av de motorløsninger som er mest optimale ift klimagassutslipp Redusere utslipp fra hvert kjøretøy gjennom motorteknologi, flere lokale elbiler og innfasing av biodrivstoff Legge til rette for å øke antallet el-biler / hybridbiler lokalt Tilbud om kurs i drivstoffgjerrig kjørestil for ansatte Etablere ladestasjoner for el-biler med finansiering fra Transnova Arbeide for en god veistandard og gode offentlige IKT løsninger Rådmannen (Statens vegvesen) Innenfor normal drift Legge til rette for videokonferanser - VTC utstyr i kommunale bygg

18

19 Kap. 6 Interkommunalt samarbeid Det er spesielt klimautfordringene innen vei- og transportsektoren som utmerker seg som et gjennomgripende felles regionalt problem for Bergen og kommunene i vest. Det kan derfor være hensiktsmessig med en bredere og felles strategi- og tiltaksprofil rettet mot utvalgte utfordringer for brukere av vestre innfartsåre.

20 Interkommunalt samarbeid (forts.) Denne planen tar til orde for et slikt mer strukturert og samkjørt regionalt samarbeid for de aktuelle kommunene. De kommunale klimaplanene vil danne utgangspunkt for strategi og tiltakene, men en felles strategi- og tiltaksprofil vil utfylle og spisse disse prioriteringene ytterligere.

21 Interkommunalt samarbeid (forts.) Nytt fastlandssamband fra Sotra er under planlegging. I mellomtiden må Bergen, Askøy, Fjell, Sund og Øygarden kommuner finne varige løsninger som reduserer transportomfanget i eksisterende veinett. Ved å samle disse utfordringene i et felles prosjekt, kan man lettere få til en styrt og samkjørt utvikling.

22 Askøy ser for seg at dette felles prosjektet omfatter; Robuste kollektive løsninger kollektivfelt, frekvens og pris Sammenhengende gang- og sykkelveinett Felles plan for innfartsparkering Felles strategi for økonomiske virkemidler og reguleringer Felles holdnings- og informasjonskampanjer for å få bilister over på kollektive løsninger (buss og båt). Interkommunale konferanser / stormøter som fokuserer på felles utfordringer og problemstillinger innen vei- og transportplanlegging med fokus på klimautfordringer.

23 Askøy kommune foreslår at dette Bergen kommune prosjektet får slike samarbeidspartnere; Regionrådet Vest v/askøy, Fjell, Sund og Øygarden kommuner Statens Vegvesen Hordaland fylkeskommune/skyss Business Region Bergen

24 Energi- og klimaplan for Askøy ble I vedtaket: Rådmann har fått i oppdrag å utarbeide Handlingsplan. Handlingsplanen meldes Kommunestyret. Energi- og klimaplanen rulleres hvert 4. år. Handlingsplanen bør rulleres årlig. vedtatt

25 Utfordringer for å nå målene: Askøy kommune har ingen enkle løsninger for å gjøre store kutt i klimagassutslipp. Krever forankring, målrettethet og gjennomføring fra mange aktører, offentlige og private

26 Det må lages en handlingsplan med årlig fokus for Askøy. Videre behandling på interkommunalt nivå vil avgjøre om en lykkes i interkommunalt samarbeid. Det planlegges allerede flere store enkeltstående prosjekter som Sotrasambandet og Askøypakken Veien videre

27 Planarbeid pågår, planprogram har nylig vært på høring pga utvidet areal Storavatnet- Liavatnet): Bybane til Storavatnet kollektiv-knutepunkt skal utredes Ett av hovedmålene er å bidra til at transportsektoren reduserer utslipp av klimagasser. Delmål: Egne kollektivfelt, gang/sykkeltransport skal økes og det skal legges vekt på løsninger som gir lavt utslipp av klimagasser. Sotrasambandet

28 I forbindelse med søknad om bompengefinansiert utbedring av veinettet (og gang/ sykkelvei) på Askøy har Hordaland fylkeskommunen gitt et tilsagn på 200 millioner til kollektivsatsing som inneholder: Kollektivterminal for båt og buss på Kleppestø inkludert park-and-ride. Kollektivfelt Park & ride-områder utenfor Kleppestø Askøypakken

29 Med kommunene Askøy, Fjell, Sund og Øygarden Nyetablert regionråd (2010) Ordførerne i de fire kommunene utgjør styret, samt rådmenn har møte- og talerett. Et rådgivende og koordinerende organ som skal fremme forpliktende samarbeid mellom kommunene og videreutvikling av regionen. Samarbeid er opprettet på flere felt Regionråd vest

30 Regionråd vest (forts.) Sak 9/11: Regionrådet sin rolle i større vegprosjekt: Regionrådet Vest kan vera pådrivar på vegprosjekta i regionen på fleire områder. Eigarkommunen/ane til prosjektet avgjer kva rolle Rådet til ei kvar tid skal ha. Det å skapa best mogeleg politisk semje og forankring for prosjekta over kommunegrensene er Regionrådet si viktigaste rolle.

31 Konseptvalgutredningen for transportsystemet i Bergensomr. KVU utarbeidet av Statens vegvesen Region vest Antall km2 tettstedsareal i Bergensområde med innbyggere er nå bare 20% lavere enn for Oslo (med innbyggere) Prognose: nye innbyggere frem til (=Trondheims befolkning) Både gulrot og pisk må til.

32 Regionalt samarbeid om transport Kan det organiseres en felles regional satsing eller dialog for å bremse trafikkøkning og køproblematikk frem mot at disse prosjektene blir iverksatt? Hvem skulle kunne stå i spissen for et slikt arbeid?

33

34 Effekten av tiltak Figuren viser Askøy kommune sine klimamål fram mot Dette innebærer en reduksjon på tonn CO2 ekvivalenter i perioden 2008 ( tonn CO2 ekv.) til 2020 ( tonn CO2 ekv.) Mål for klimagasskutt 30 % ned av 1991 nivået % kutt av 1991 utslippet = tonn CO2 ekv , Historiske utslipp Utslippsmål

35 Klimagasskutt i perioden Stasjonære utslipp Utfasing av fossilt brensel Prosessutslipp Halvering Mobile utslipp Klimavennlige kjøretøy Økt regionalt samarbeid Biodrivstoff Bedre kollektive løsninger Fortetting Reduserer transportbehov Lokale arbeidsplasser Redusert handelslekkasje TOTALT TONN CO2 EKVIVALENTER:

FREMTIDENS BYER for lavere klimagassutslipp og bedre bymiljø

FREMTIDENS BYER for lavere klimagassutslipp og bedre bymiljø Oslo kommune Byrådsavdeling for miljø og samferdsel 1 Sagene Bydelsadministrasjonen FREMTIDENS BYER for lavere klimagassutslipp og bedre bymiljø Handlingsprogram for for Oslo 2010-2014 1 2 FORORD Fremtidens

Detaljer

Utkast til handlingsprogram

Utkast til handlingsprogram Oslo kommune Høringsutkast Framtidens byer for lavere klimagassutslipp og bedre bymiljø Oslo Utkast til handlingsprogram Oslo, 25. februar 2009 1 2 FORORD Fremtidens byer er et samarbeidsprogram mellom

Detaljer

Skedsmo kommune. Energi- og klimaplan

Skedsmo kommune. Energi- og klimaplan Skedsmo kommune Energi- og klimaplan 0 Forord Energi- og klimaplanen for Skedsmo kommune ble vedtatt som en temaplan av kommunestyre den 6. april 2011. Planen skal legges til grunn for all arealdisponering,

Detaljer

Innhold. KEP Notodden mål og tiltak 25.03.11. Bildene på forsiden er tatt av Fotograf Terje Løchen og Fotograf Bjørn Tore Moen (mast)

Innhold. KEP Notodden mål og tiltak 25.03.11. Bildene på forsiden er tatt av Fotograf Terje Løchen og Fotograf Bjørn Tore Moen (mast) Klima- og energiplan for Notodden kommune Handlingsdel med mål og tiltak Versjon 25.03.2011 2011-2023 Bildene på forsiden er tatt av Fotograf Terje Løchen og Fotograf Bjørn Tore Moen (mast) Innhold 1 Forord...3

Detaljer

2010-2015 Klima- og energiplan Hof kommune

2010-2015 Klima- og energiplan Hof kommune 2010-2015 Klima- og energiplan Hof kommune 1 1 Forord...3 2 Bakgrunn for kommunens Klima- og Energiplan...4 3 Gjennomføring...7 3.1 Prosess...7 4 Beregningsgrunnlag utslippstall...9 5 Totale klimagassutslipp...10

Detaljer

2010-2015 Handlingsplan til Klima- og energiplanen Hof kommune

2010-2015 Handlingsplan til Klima- og energiplanen Hof kommune 200-205 Handlingsplan til Klima- og energiplanen Hof kommune Forord...3 2 Bakgrunn for kommunens Handlingsplan til Klima- og Energiplan...3 2. Kommunale vedtak 3 3 Gjennomføring...3 3. Prosess4 4 Ansvarsfordeling

Detaljer

Statusrapport Klima- og energistrategi 2009-2012

Statusrapport Klima- og energistrategi 2009-2012 Statusrapport Klima- og energistrategi 2009-2012 Melhus er en mangfoldig kommune der det skal være mulig å være modig Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 4 2 Organisering av arbeidet... 6 3 Bakgrunn...

Detaljer

Energi- og klimaplan for Bærum kommune

Energi- og klimaplan for Bærum kommune Utkast nov. 2012 Energi- og klimaplan for Bærum kommune 2013 2017 BÆRUM KOMMUNE Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Status klimaproblematikk og klimagassutslipp... 5 2.1 Økt fokus på klimaproblematikk...

Detaljer

UTKAST TIL TEMADISKUSJON I HOVEDUTVALG FOR MILJØ-, PLAN- OG BYGGESAKER 3.9.2012

UTKAST TIL TEMADISKUSJON I HOVEDUTVALG FOR MILJØ-, PLAN- OG BYGGESAKER 3.9.2012 UTKAST TIL TEMADISKUSJON I HOVEDUTVALG FOR MILJØ-, PLAN- OG BYGGESAKER 3.9.2012 INNHOLD FORORD... 2 KAP. 1 INNLEDNING... 3 1.1 HVORFOR KLIMA- OG ENERGIPLAN?... 3 1.2 KOMMUNENS ROLLE OG VIRKEMIDLER... 4

Detaljer

FORORD. Ordfører. Thore Vestby

FORORD. Ordfører. Thore Vestby MÅ10 1 INNHOLD FORORD... 3 KAP. 1 INNLEDNING... 4 1.1 HVORFOR KLIMA- OG ENERGIPLAN?... 4 1.2 KOMMUNENS ROLLE OG VIRKEMIDLER... 5 1.3 LESEVEILEDNING TIL PLANEN... 8 KAP. 2 DAGENS SITUASJON I FROGN KOMMUNE

Detaljer

Kvitsøy kommune. Kommunal temaplan: Energi og klima

Kvitsøy kommune. Kommunal temaplan: Energi og klima Kvitsøy kommune Kommunal temaplan: Energi og klima Sist behandlet: Mars 2012 Sammendrag Kommune: Kvitsøy Kort sammendrag av planens hovedmål: Kvitsøy kommune vil arbeide offensivt for omlegging til et

Detaljer

Miljø- og klimahandlingsplan 2011 2015.

Miljø- og klimahandlingsplan 2011 2015. Bydel St. Hanshaugen Miljø- og klimahandlingsplan 2011 2015. Tenke globalt - handle lokalt, Oslo kommune har vedtatt et ambisiøst mål om 50 prosent reduksjon av klimagassutslipp i forhold til 1990-nivå

Detaljer

3 Tiltak og handlingsprogram

3 Tiltak og handlingsprogram Side:25 av 69 3 Tiltak og handlingsprogram Oppbygging av tiltak og handlingsprogram Temainndelingen er gjort i tråd med inndelingen i offisiell norsk statistikk for utslipp av klimagasser. Dette innebærer

Detaljer

ENERGI- OG KLIMAPLAN FOR RINGSAKER KOMMUNE. NO x O 3 CO 2 CH 4

ENERGI- OG KLIMAPLAN FOR RINGSAKER KOMMUNE. NO x O 3 CO 2 CH 4 ENERGI- OG KLIMAPLAN FOR RINGSAKER KOMMUNE NO x O 3 CO 2 CH 4 VEDTATT I KOMMUNESTYRET 6.10.2010 INNHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 Sammendrag... 4 DEL I STATUS... 6 1. Bakgrunn... 6 1.1 Internasjonale mål

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR ENERGI OG KLIMA PERIODEN 2012 2015

HANDLINGSPLAN FOR ENERGI OG KLIMA PERIODEN 2012 2015 HANDLINGSPLAN FOR ENERGI OG KLIMA PERIODEN 2012 2015 7.3.2012 Innledning Kommunestyret vedtok kommunedelplan for energi og klima 6. oktober 2010, k-sak 59/2012. Kommunedelplanen er retningsgivende for

Detaljer

ENERGI OG KLIMAPLAN FOR LARDAL KOMMUNE 2010-2015 ALLE KAN GJØRE NOE!

ENERGI OG KLIMAPLAN FOR LARDAL KOMMUNE 2010-2015 ALLE KAN GJØRE NOE! ENERGI OG KLIMAPLAN FOR LARDAL KOMMUNE 2010-2015 ALLE KAN GJØRE NOE! 1 1 Forord Lardal kommunestyre vedtok 27/1-2009 å utarbeide en klima- og energiplan. Planen legges nå ut til høring. Planen foreslås

Detaljer

KLIMA- OG ENERGIPLAN

KLIMA- OG ENERGIPLAN Til behandling KLIMA OG ENERGIPLAN FOR KRAGERØ KOMMUNE Sept. Fotos forside fra venstre: Innseilingen Ferje Kragerø Solen som energikilde Kildesortering på Nilsbukjerr Vafos AS Bondens marked Kildesortering

Detaljer

Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN 2010-2015

Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN 2010-2015 Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN 2010-2015 Hoveddel/tiltaksdel Vedtatt i kommunestyret 20.sept. 2010 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn for kommunens Klima- og Energiplan... 4 3 Gjennomføring...

Detaljer

byer med lavest mulig klimagassutslipp og bedre bymiljø Handlingsprogram for tvillingbyene Skien og Porsgrunn

byer med lavest mulig klimagassutslipp og bedre bymiljø Handlingsprogram for tvillingbyene Skien og Porsgrunn byer med lavest mulig klimagassutslipp og bedre bymiljø Handlingsprogram for tvillingbyene Skien og Porsgrunn Revidert 2012 1 2 3 Innhold 1. Overordnede tiltak................. 6 2. Arealbruk og transport.............

Detaljer

Prosjektgruppen for Klimakutt i Grenland legger med dette fram Handlingsplan for reduksjoner i klimagassutslipp.

Prosjektgruppen for Klimakutt i Grenland legger med dette fram Handlingsplan for reduksjoner i klimagassutslipp. Forord Klimakutt i Grenland er et samarbeidsprosjekt mellom kommunene i Grenland (Bamble, Drangedal, Kragerø, Porsgrunn, Siljan og Skien), næringslivet, forskningsinstitusjoner, akademia, fylkeskommunen,

Detaljer

Energi- og klimaplan Klæbu kommune 2010-2020. Visjon, mål og tiltak

Energi- og klimaplan Klæbu kommune 2010-2020. Visjon, mål og tiltak Energi- og klimaplan Klæbu kommune 2010-2020 Visjon, mål og tiltak Innholdsfortegnelse Energi- og Klimaplan Klæbu kommune INNLEDNING...3 SAMMENDRAG...4 KLIMA OG ENERGISTATUS FOR KLÆBU KOMMUNE...5 1 VISJON...8

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2012-14 FRAMTIDENS BYER STAVANGER

HANDLINGSPROGRAM 2012-14 FRAMTIDENS BYER STAVANGER Stavanger 2012 / karakteristikk av byen med et positivt og et negativt ord i en sky, fra seminar 4.mai med Ecosistema Urbano HANDLINGSPROGRAM 2012-14 FRAMTIDENS BYER STAVANGER 2 Innhold Innledning... 4

Detaljer

En ergi og klimaplan Revidert februar 2013. Energi- og klimaplan. Grimstad kommune

En ergi og klimaplan Revidert februar 2013. Energi- og klimaplan. Grimstad kommune En ergi og klimaplan Revidert februar 2013 Energi- og klimaplan Grimstad kommune Revidert 2013 Forord Grimstad kommunestyre vedtok i KS-012/08, at det skulle utarbeides en energi- og klimaplan for kommunen.

Detaljer

Energi- og klimahandlingsplan for Trondheim kommune

Energi- og klimahandlingsplan for Trondheim kommune Energi- og klimahandlingsplan for Trondheim kommune Mål og tiltak for perioden 2010-2020 FORORD FNs klimapanel konkluderer med at de globale utslippene av klimagasser må reduseres med 50-85% innen 2050

Detaljer

Klima og energiplan 2009 2013

Klima og energiplan 2009 2013 Klima og energiplan 2009 2013 Vedtatt av Lenvik kommunestyre 29.10.09 (sak 80/09) Forside: Maleri av Svein-Arild Berntsen. Innkjøpt av Lenvik kommune. Innhold Generell del Innledning Krav til planen Rullering

Detaljer

Kommunal Utredning 2009:1 Klima- og energiplan Larvik kommune

Kommunal Utredning 2009:1 Klima- og energiplan Larvik kommune Kommunal Utredning 2009:1 Klima- og energiplan Larvik kommune Kommunale utredninger (KOU) skal gi et godt faglig grunnlag for politiske og administrative vedtak. En utredning kan for eksempel belyse utvikling

Detaljer

Klima- og energiplan for Sande kommune

Klima- og energiplan for Sande kommune Klima- og energiplan for Sande kommune 2010-2015 1 Innhold 1 Innledning... 4 2 Mål og strategi... 5 3 Kommunens virkemidler... 5 3.1 Virkemidler... 6 4 Generell faktadel... 8 5 Klimagassutslipp i Sande...

Detaljer

Forslag til energi- og klimaplan for Vestby kommune 15.08.2008 rev 01

Forslag til energi- og klimaplan for Vestby kommune 15.08.2008 rev 01 Vestby kommune Forslag til energi- og klimaplan for Vestby kommune 15.08.2008 rev 01 INNHOLD 1 INNLEDNING - ENERGI- OG KLIMAPLAN FOR VESTBY KOMMUNE...3 1.1 BAKGRUNN... 3 1.2 HISTORISKE LOKALE UTSLIPP AV

Detaljer

Klima og energi, Sør-Trøndelag. Handlingsprogram 2014-2015

Klima og energi, Sør-Trøndelag. Handlingsprogram 2014-2015 Klima og energi, Sør-Trøndelag Handlingsprogram 2014-2015 Handlingsprogram, klima og energi Sør-Trøndelag Vedtatt av Fylkestinget i møte 29.10.2014, sak 86/14 Gjeldende forutsetninger Trøndelagsplanen

Detaljer

Høringsversjon 10 mai 2010

Høringsversjon 10 mai 2010 Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN 2010-2015 Høringsversjon 10 mai 2010 Hoveddel/tiltaksdel Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn for kommunens Klima- og Energiplan... 4 3 Gjennomføring...

Detaljer