Årsberetning 2005 for Rasmussengruppen AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning 2005 for Rasmussengruppen AS"

Transkript

1 Årsberetning 2005 for Rasmussengruppen AS Rasmussengruppen AS var pr. 31. desember 2005 og er pr. årsberetningens dato morselskap i et konsern. Følgende aksjeselskap var pr datterselskap til Rasmussengruppen AS: Rasmussengruppen AS' direkte eierandel i selskapet i % (pr ): (1) POLYSHIPPING AS 100% *) (2) Kristiansands Tankrederi A/S 0% *) (3) Rasmussen Bulkcarriers AS 98,64% (4) Rasmussen Offshore A/S 100% (5) POLYMARITIME AS 100% (6) POLYPROPERTY AS 100% **) (7) A/S Froland Verk 0% **) (8) Avantor ASA 0% **) ***) (9) Industrifinans Næringseiendom ASA 0% **) ****) *) Tidligere A/S Kristiansands Tankrederi II. Selskapet endret 6. april 2006 navn til POLYSHIPPING AS. Den 3. juni (2005) overtok selskapet samtlige aksjer i Kristiansands Tankrederi A/S fra Rasmussengruppen AS mot kontant oppgjør av kjøpesummen - slik at POLYSHIPPING AS nå er konsernspiss for Rasmussengruppen AS sine shippingaktiviteter. **) Som konsernspiss for Rasmussengruppen AS sin eiendomsvirksomhet ble POLYPROPERTY AS stiftet den 27. desember (2005). Stifter var Rasmussengruppen AS. Som oppgjør for aksjeinnskuddet overdro Rasmussengruppen AS til POLYPROPERTY AS aksjer (100%) i Avantor ASA, aksjer (100%) i Industrifinans Næringseiendom ASA og 100 aksjer (100%) i A/S Froland Verk. ***) Avantor ASA er pr. 31. desember 2005 morselskap i et konsern med 23 datterselskap. ****) Industrifinans Næringseiendom ASA er pr. 31. desember 2005 morselskap i et konsern med 17 datterselskap. Rasmussen Teamships A/S ble avviklet 8. desember (2005) og slettet i Enhetsregisteret/Foretaksregisteret 12. desember (2005). Årsoppgjørene for selskapene (1) - (7) ovenfor utgjør en del av denne trykksak og det henvises til disse i det etterfølgende. For Avantor ASA (morselskap og konsern) og Industrifinans Næringseiendom ASA (morselskap og konsern) vises det til separate årsrapporter for 2005 som vil bli vedlagt innkallingen til ordinær generalforsamling. Shippingmarkedene Tonnasjeetterspørselen økte ikke like mye i 2005 som de to foregående år, men ble drevet frem av en underliggende sterk vekst i verdensøkonomien og ikke minst av fortsatt sterk ekspansjon i Kina ble således et lukrativt år for de fleste segmenter innen internasjonal shipping. Utsiktene er ikke like lyse fremover på grunn av at det store antall nye skip som vil komme inn i markedene antagelig vil overstige økningen i transportbehovet. Dampskibsselskabet "NORDEN" A/S Rasmussengruppen AS solgte den 27. desember sine aksjer (svarende til i overkant av 20% av aksjekapitalen) i Dampskibsselskabet "NORDEN" A/S ("Norden") til Kristiansands Tankrederi A/S til markedspris, d.v.s. en samlet salgssum på DKK Oppgjør ble foretatt 29. desember. Samtidig trådte Kristiansands Tankrederi A/S inn i Rasmussengruppen AS sine rettigheter og forpliktelser under aksjonæravtalen inngått mellom A/S Motortramp (en annen av Nordens storaksjonærer) og Rasmussengruppen AS. 1

2 Norden er notert på Københavns Fondsbørs. Norden er en fullintegrert global operatør av bulk- og tankskip med hovedkontor i København og avdelingskontorer i en rekke land. Norden har en av industriens mest moderne og konkurransedyktige flåter som ved utgangen av 2005 besto av 124 skip i drift, hvorav 10 var egeneide skip, 20 var langtidsbefraktede med kjøpsopsjoner og resten innbefraktet for kortere perioder. Ved årsskiftet hadde selskapet ytterligere 9 skip under bygging og 36 skip med kjøpsopsjoner langtidsbefraktet, men ennå ikke levert. Norden hadde en meget vellykket disponering av tonnasjen i 2005 og økte omsetningen med 11% til USD millioner. Veksten var et resultat av flere skip i operasjon, og spesielt grunnet høyere fraktrater for produkttankskipene som opereres i produkttanker-poolen. De langtidsbefraktede skip med kjøpsopsjoner gir Norden stor fleksibilitet i sin markedstilpasning. Norden overtok således 9 skip i løpet av året gjennom erklæring av kjøpsopsjoner på meget gunstige vilkår. Selskapet utnyttet også den sterke etterspørselen etter tonnasje ved å selge 12 skip, hvorav de fleste var skip man ganske nylig hadde erklært kjøpsopsjon på. Disse salgene ga en regnskapsmessig gevinst på USD 128 millioner før skatt. Ved utgangen av 2005 hadde Norden 384 ansatte. Norden oppnådde sitt historisk beste resultat i 2005 med et årsresultat (etter skatt) på USD 336 millioner. På grunn av markedsutviklingen forventer Norden i 2006 et svakere resultat. Foreløpig er det for 2006 estimert et resultat i området USD millioner. Parlines Ro-Ro KS Parlines Ro-Ro KS ble etablert i desember 2004 og eier MV "Finnreel" og MV "Finnmaster", hver på dwt., bygget i 2000 (jfr. årsberetningen for POLYSHIPPING AS og Kristiansands Tankrederi A/S). Ved årsskiftet eide Kristiansands Tankrederi A/S og POLYSHIPPING AS en 5% andel, henholdsvis en 3% andel (som kommandittister) i Parlines Ro-Ro KS. Etter årsskiftet har POLYSHIPPING AS ytterligere ervervet 2% andel (som kommandittist) i kommandittselskapet. OSM Ship Management AS Rasmussengruppen AS eide 49% av aksjene i OSM Ship Management AS ("OSM") ved inngangen til Den 18. mai (2005) inngikk Rasmussengruppen AS avtale med OSM s majoritetseier, OSM Group AS, om å selge sin resterende eierandel betinget av at OSM Group AS flyttet sitt hovedkontor og sin øvrige norske virksomhet fra Arendal til Kristiansand. Med unntak av visse bemanningsfunksjoner var flyttingen gjennomført i begynnelsen av desember. De gjenværende bemanningsfunksjoner skal flyttes til Kristiansand i løpet av en 3 års periode. På dette grunnlag ble selskapets eierandel på 49% overført til OSM Group AS for en salgspris på kr den 14. desember. Eiendomsmarkedet Ved inngangen til 2006 utgjorde den samlede kontoreiendomsmassen i Oslo/Asker og Bærum i størrelsesorden 8,7 millioner kvadratmeter. De siste 22 årene har antall kvadratmeter kontoreiendom i dette markedet økt med omlag 3,9 millioner kvadratmeter, tilsvarende en vekst på 81%. I samme periode har antall sysselsatte bare økt med ca. 19%. Den sterke økningen i arealer sammenholdt med den moderate økningen i antall sysselsatte forklares ved en sterk økning i andelen sysselsatte med kontorarbeidsplass. Ledige arealer er anslått til ca kvadratmeter ved utgangen av Dette utgjør i størrelsesorden 8% av den samlede eiendomsmassen. Ledighetsgraden varierer betydelig innenfor de ulike delmarkeder i Oslo området. Den laveste ledighetsgrad finnes i sentrum og sentrumsnære områder vest for Oslo sentrum. Høyest ledighetsgrad er det i ytre deler av Oslo, nord og øst for sentrum. Den anslåtte ledighet gikk ned med omlag kvadratmeter i Netto ble det ferdigstilt i størrelsesorden kvadratmeter for utleie, mens utleie av lokaler i 2005 økte med ca kvadratmeter. Antall ferdigstilte kvadratmeter viste en økning i 2005 sammenholdt med 2004 da ferdigstillelsen utgjorde omlag kvadratmeter. Fortsatt er imidlertid utbyggingstakten moderat sammenlignet med historiske nivåer. For 2006 forventes det ferdigstilt i størrelsesorden kvadratmeter kontorlokaler. I perioden utgjorde ferdigstilte kontorlokaler i Oslo området mellom og kvadratmeter årlig. 2

3 Leienivået for kontorarealer i Oslo området viste noe økning i løpet av Leienivået og utviklingen i leienivå varierer i de ulike deler av markedet. De områder med lavest ledighet har det høyeste leienivået. Det er også i disse områdene leieprisnivået har steget mest det siste året. Avantor ASA Rasmussengruppen AS eide100 % av aksjene i Avantor ASA ("Avantor") inntil 27. desember da samtlige aksjer i Avantor ble overført til POLYPROPERTY AS som tingsinnskudd i forbindelse med stiftelse av dette selskapet. POLYPROPERTY AS ble opprettet for å være konsernspiss for Rasmussengruppen AS sin eiendomsvirksomhet. Avantor-konsernets forretningsvirksomhet fokuserer på områdene eiendomsutvikling, huseier og forvaltning, og med hovedfokus på førstnevnte. De tre forretningsområdene omtales nedenfor: Utvikling Avantor-konsernets største utviklingsprosjekter har i 2005 vært Nydalen Campus, Nydalshøyden Bygg B og Solsiden Boligprosjekt. Nydalen Campus er det nye hovedkvarteret til Stiftelsen Handelshøyskolen BI ("BI"). Grunnarbeidene startet i desember 2002 med basis i en 20 års leiekontrakt med BI, og bygget ble ferdigstilt i løpet av 2005, helt i tråd med planen. Totalt er bygget på ca kvadratmeter BTA, inkl. parkering. I januar 2006 ble Avantor tildelt "Cityprisen" for dette bygget. BI benyttet i februar (2005) sin opsjon til å kjøpe eiendommen som ble overtatt av BI i januar Som et ledd i avtalen med BI fra 2002 overtok Avantor-konsernet i august BI s tidligere hovedkvarter i Sandvika og den såkalte "Sjømannsskolen" på Ekeberg. Sandvika-eiendommen er avtalt solgt videre til Akershus Fylkeskommune med overlevering i 2. halvår 2006 etter en betydelig ombygging, mens Sjømannsskolen leies ut til en nyetablert gruppe for holistisk medisin. Beregnet netto gevinst for konsernet ved salg av Nydalen Campus og Sandvika-eiendommen er ca. kr. 430 millioner. Gevinsten vil bli inntektsført i regnskapet for Nydalshøyden Bygg B hadde anleggsstart i oktober 2003 etter at konsernet i juni samme år inngikk en 20 års leiekontrakt med Staten ved Justisdepartementet for et nybygg på ca kvadratmeter BTA, inkl. parkering, for Politiets sikkerhetstjeneste. Bygget er senere utvidet med ytterligere 2 etasjer til ca kvadratmeter BTA. Bygget ble som planlagt ferdigstilt våren Det ble solgt til et kommandittselskap med overtakelse i mai Salget ga en fortjeneste på ca. kr. 73,5 millioner. Solsiden Boligprosjekt ble igangsatt i januar 2005 med til sammen 453 leiligheter. Prosjektet har blitt meget godt mottatt i markedet, og totalt er 441 av leilighetene nå solgt. Fremdriften i prosjektet er som planlagt, og de første 214 leilighetene vil bli levert til kjøperne sommeren/høsten Prosjektet forventes å gi en god fortjeneste. I tillegg til de nevnte prosjektene har Avantor-konsernet et utviklingspotensiale i Nydalen på ca kvadratmeter BRA. Dette inkluderer fradelt tomt i Sandakerveien 121 som ble overtatt fra Schibsted ASA i februar Huseier Samlede leieinntekter for 2005 utgjorde kr. 173,9 millioner. Det har i flere år vært et press på leiemarkedet. For Avantor sin del bedret utleiesituasjonen seg i 2005, og ledigheten, målt etter leieverdier, ble redusert fra 7,6% til 4,7%. Etter overdragelsen av Nydalen Campus i januar 2006 utgjorde eiendomsporteføljen ca kvadratmeter BTA med en ledighet på 7,8%. Avantor-konsernet åpnet i august 2005 første del av et nytt parkeringshus sentralt i Nydalen. Parkeringshuset vil bli fullført sommeren 2006 og vil da omfatte ca parkeringsplasser i et fri flyt system, hvorav ca. 850 plasser tilhører Avantor-konsernet. Avantor-konsernet fullførte også byggingen av en ny energisentral i Nydalen. Anlegget benytter jordbrønner og varmepumpeteknologi og vil betjene sentrale bygg i Nydalen. Det er det første anlegg i sitt slag i Norge og vil ved full utnyttelse redusere behovet for tilført energi med opptil 60%. Forvaltning Pr. 15. mai 2006 forvalter Avantor Drift AS en eiendomsportefølje på ca kvadratmeter på vegne av Avantor-konsernet. I tillegg kommer ca kvadratmeter næringseiendom for andre, bl.a. ca kvadratmeter for Industrifinans Næringseiendom ASA og ca kvadratmeter for Storebrand Eiendom AS. Årsresultat og finansiell stilling Avantor-konsernet oppnådde i 2005 et årsresultat på kr. 168,2 millioner. Resultat før skatt ble kr. 186,6 millioner, inkludert gevinst ved salg av eiendommer med til sammen kr. 75,1 millioner og en gevinst på kr. 127,2 millioner ved salg av Avantors aksjepost i Industrifinans Næringseiendom ASA til Rasmussengruppen AS. Resultatet har også i 2005 vært tynget av rentesikringsforretninger som ble gjort i perioden april 2002 til april 2003 og som 3

4 medfører at gjennomsnittlig rentesats på låneporteføljen har ligget betydelig over dagens nivå. Konsernets låneportefølje ble refinansiert i januar Ved utgangen av 2005 hadde Avantor-konsernet en totalbalanse på kr millioner. Bokført egenkapital utgjorde kr. 885 millioner. Samlet rentebærende gjeld utgjorde kr millioner. Ansatte Ved utgangen av 2005 hadde Avantor-konsernet 47 ansatte (46 årsverk). I tillegg kjøper Avantor diverse administrative tjenester fra Rasmussengruppen AS. Industrifinans Næringseiendom ASA Den 27. september overtok Rasmussengruppen AS Avantor ASA sine aksjer i Industrifinans Næringseiendom ASA ("IFN") mot kontant oppgjør av kjøpesummen, kr Rasmussengruppen AS eide 100% av aksjene i IFN inntil 27. desember da samtlige aksjer ble overført til POLYPROPERTY AS som tingsinnskudd i forbindelse med stiftelse av dette selskapet som ble opprettet som konsernspiss for Rasmussengruppen AS sin eiendomsvirksomhet. IFN-konsernet sin virksomhet er å eie næringseiendom (huseier). IFN s forretningsadresse er i Kristiansand, mens selskapets eiendomsportefølje er lokalisert i Oslo. Utleie og drift av eiendommene forestås av Avantor Drift AS. Selskapets portefølje pr. 1. januar 2006 består av ca kvadratmeter BTA i Nydalen samt ca kvadratmeter BTA på Økern. Ledighet IFN-konsernet hadde ved inngangen av 2005 en verdiledighet på 10,8%, mens tilsvarende tall pr. 1. januar 2006 var 10,9%. Vektet utløpstid på leiekontraktene pr. 1. januar 2006 er 5,4 år. Årsresultat og finansiell stilling Ved utgangen av 2005 hadde IFN-konsernet en totalbalanse på kr millioner. Bokført egenkapital utgjorde kr. 804,7 millioner. Samlet rentebærende gjeld utgjorde kr millioner. IFN refinansierte pantegjelden i 2005 til meget gunstige betingelser. IFN's obligasjonslån har blitt førtidig innfridd mot kompensasjon av overkurs med kr. 38,7 millioner samtidig som selskapets sperrede innskudd som tjente som sikkerhet for obligasjonslånet ble frigitt. Resultatet har også i 2005 vært tynget av tidligere inngåtte rentesikringsforretninger som medfører at gjennomsnittlig rentesats på låneporteføljen har ligget betydelig over dagens nivå. Det er foretatt betydelige vedlikeholds- og oppgraderinger av den eldre eiendomsmassen i Nydalen, samt at avsetninger knyttet til tidligere solgte eiendommer er korrigert opp. Disse forhold gjør at resultatet ikke kan karakteriseres som tilfredsstillende. Årsresultatet for IFN-konsernet for 2005 ble kr. 33 millioner. Ansatte Ved årets utgang hadde konsernet 3 deltidsansatte (alle kombinert med ansettelser i Rasmussengruppen AS). I tillegg kjøper IFN diverse administrative tjenester fra Rasmussengruppen AS. Øvrige eiendommer CORDELIA AS Rasmussengruppen AS eier kontorbyggene Kirkegaten 1 og Kirkegaten 1A i Kristiansand. De lokalene i Kirkegaten 1 som Rasmussengruppen AS ikke selv benytter, er pr. dags dato fullt utleid. Det arbeides med utleie av Kirkegaten 1A. Rasmussengruppen AS eier Kirkegaten 4/Kongensgate 21 som benyttes til kantine samt en mindre leilighet i Østre Strandgate 30. Videre eier Rasmussengruppen AS tomten Østre Strandgate 16B i Kristiansand. For denne tomten utredes muligheten for å oppføre et mindre leilighetsprosjekt med opp til 9 mindre leiligheter. Ovennevnte spesifiserte eiendommer har inntil nylig vært eiet i direkte eie av Rasmussengruppen AS. CORDELIA AS ble stiftet den 11. april Stifter var POLYPROPERTY AS som er konsernspiss for Rasmussengruppen AS sin eiendomsvirksomhet. CORDELIA AS sin virksomhet skal kunne være å anskaffe, prosjektere, utbygge, eie, drive, leie ut og selge fast eiendom og alt som er beslektet eller står i forbindelse med slik virksomhet. Selskapet skal også kunne eie eller delta i andre selskaper eller næringsforetak. CORDELIA AS sin aksjekapital er kr fordelt på aksjer hver pålydende kr Aksjene ble tegnet til pari kurs. Aksjeinnskuddet på kr ble innbetalt til selskapet 19. april Til fremme av CORDELIA AS sitt formål har dette selskapet kjøpt de følgende eiendommer i Kristiansand: 4

5 Kirkegaten 1, Kirkegaten 1A, Kirkegaten 4/Kongensgate 21, en leilighet i Østre Strandgate 30 samt tomten Østre Strandgate 16B konserninternt i henhold til takst for en total kjøpesum på kr. 57,2 millioner - med fradrag for utsatt skatt. Finansforvaltning - Valuta 2005 ble et år med god vekst i internasjonal økonomi. Den sterke veksttakten fortsatte i Kina der 2005 viste en vekst i brutto nasjonalprodukt (BNP) på 10%. Dette er på nivå med veksttakten i Også USA viste god utvikling med en vekst i BNP på 3,5%. For USA var imidlertid veksten i 2005 noe svakere enn veksten i I Euroområdet var veksttakten fortsatt moderat med en BNP vekst på 1,4%. For Japan var derimot BNP veksten tiltakende i Japan viste en vekst i BNP på 2,7% for 2005, mot 2,3% i Også utviklingen i norsk økonomi var tilfredsstillende i For Norge vokste samlet BNP med 2,3%. Dette er noe svakere enn i 2004 da veksten var 3,1%. Utviklingen i norsk BNP er svært avhengig av aktivitetsnivået i oljesektoren det enkelte år. Det internasjonale rentenivået holdt seg moderat i 2005 til tross for at sentralbankenes styringsrenter gjennomgående ble oppjustert noe. I Euroområdet ble styringsrenten hevet med 25 basispunkter til 2,25%. Etter årsskiftet er det foretatt ytterligere en renteheving til 2,5%. Norges Bank hevet styringsrenten med 25 basispunkter to ganger gjennom 2005 slik at styringsrenten ved utløpet av året var 2,25%. Også i Norge er det foretatt en renteheving i 2006 og styringsrenten er i dag den samme som i Euroområdet. I motsetning til utviklingen i Europa gjennomførte den amerikanske sentralbanken relativt betydelige økninger i styringsrenten i I alt ble styringsrenten hevet åtte ganger med 25 basispunkter hver gang. Det medførte at styringsrenten økte fra 2,25% ved inngangen til året til 4,25% ved utgangen av I 2006 er den amerikanske styringsrenten hevet videre slik at styringsrenten i dag er 5,0%. Til tross for den relativt betydelige hevingen av styringsrentene i USA har rentenivået for statsobligasjoner med lang løpetid endret seg lite. Ved inngangen til 2005 var den effektive renten på 10 års statsobligasjoner 4,2%. Ved utgangen av 2005 var den effektive renten på 10 års obligasjoner 4,4%. Denne utviklingen har medført at fastrenteobligasjoner med kort og lang løpetid har tilnærmet samme rentenivå i det amerikanske markedet. I Europa er rentenivået for 10 års statsobligasjoner omlag 3,3%. Rentenivået for lange obligasjoner er således fortsatt høyere enn for korte obligasjoner i det europeiske markedet. Med sterk vekst i internasjonal økonomi var inflasjonen målt ved konsumprisutviklingen noe tiltakende gjennom Fortsatt er imidlertid konsumprisstigningen på et svært moderat nivå. I USA steg konsumprisene med 3,4% i 2005 sammenlignet med 2,7% i For Euroområdet var tilsvarende tall henholdsvis 2,2% og 2,1%. I Norge viste konsumprisene en stigning på 1,6% i 2005 mot 0,4% i Sammenholdes det internasjonale rentenivået med konsumprisutviklingen er realrentene internasjonalt fortsatt lave. I motsetning til den moderate konsumprisutviklingen har det vært sterk prisstigning på en rekke internasjonale råvarer. Oljeprisen var nærmere USD 60 pr. fat mot USD 40,50 pr. fat ett år tidligere. Ved utgangen av 2005 var aluminiumsprisen USD pr. tonn mot USD pr. tonn Også kobberprisen viste sterk stigning gjennom Den sterke utviklingen i internasjonal økonomi medførte sterk resultatutvikling for børsnoterte selskaper samlet sett. Kursstigningen i de ulike aksjemarkedene var imidlertid svært forskjellig. Målt med hovedindeksen OSEBX steg det norske aksjemarkedet med i overkant av 40%. Fra det norske aksjemarkedet nådde sitt laveste nivå i første kvartal 2003 har kursstigningen frem til vært hele 237%. I inneværende år har den positive utviklingen fortsatt og pr. 15. mai 2006 er OSEBX 395,1 poeng mot 332,5 poeng pr (2005). Også de øvrige nordiske aksjemarkedene hadde god kursutvikling i Det svenske markedet steg 32,6% målt ved OMX indeksen, det danske markedet steg 39,6% målt med OMX C indeksen og det finske markedet steg 31,3% målt med OMX H indeksen. Det brede europeiske markedet steg 23,5% målt med STOXX 600 indeksen. I motsetning til de europeiske markedene hadde det amerikanske aksjemarkedet moderat utvikling gjennom Målt med den brede S&P 500 indeksen steg dette markedet bare 3% gjennom året. Det japanske markedet viste derimot god utvikling og steg hele 40,2% målt med Nikkei indeksen. Kursen på amerikanske dollar har steget fra USD 1 = NOK 6,0386 ved inngangen til 2005 til på det høyeste USD 1 = NOK 6,80. Pr. 15.mai 2006 er kursen USD 1 = NOK 6,07. Den norske krone er for tiden meget sterk. Den overskuddslikviditet det enkelte selskap i Rasmussengruppen AS besitter disponeres av selskapet selv. For regnskapsåret har de finansielle investeringer gitt et aksjeutbytte på kr Kjøp og salg av verdipapirer 5

6 har imidlertid medført et tap på kr (inklusive urealisert nettoresultat pr ); jfr. forøvrig årsberetningen for POLYSHIPPING AS og Kristiansands Tankrederi A/S - avsnittene om Finansforvaltning. Selskapets aksjepost i Expert ASA som pr. årsberetningens dato utgjør en eierandel på ca. 21,4%, behandles (inntil videre) som en finansiell investering. POLYINVEST AS Som et dedikert selskap til å delta mer aktivt i de forskjellige børsinstrumenter, har Rasmussengruppen AS nylig kjøpt samtlige aksjer i POLYINVEST AS - som er et investeringsselskap - for tilsammen kr. 17,1 millioner. Start Toppfotball AS Start Toppfotball AS har en langsiktig samarbeidsavtale med Idrettsklubben Start, slik at Start Toppfotball AS sitter på de kommersielle rettighetene til Idrettsklubben Start sin toppfotballavdeling, mot at Start Toppfotball AS garanterer for å dekke Idrettsklubben Start sine forpliktelser til toppfotballavdelingen. Start Toppfotball AS har satt i gang bygging av ny fotballstadion ved Marvika i Kristiansand. Stadion vil romme ca tilskuere samt ca kvadratmeter med kontor/næringsarealer. Den nye fotballstadion ventes å stå ferdig til bruk ved sesongstart i For å sikre tilstrekkelig egenkapital til å gjennomføre byggingen av den nye stadion har Start Toppfotball AS i 2006 hentet inn kr. 45 millioner i en rettet aksjeemisjon mot Rasmussengruppen AS. Emisjonen ga Rasmussengruppen AS en eierandel på 34,6% i Start Toppfotball AS. I tillegg har Rasmussengruppen AS kjøpt ytterligere aksjer i Start Toppfotball AS slik at samlet eierandel nå er 38,8%. Rasmussengruppen AS har videre kjøpt utbyggingsrettighetene og eierskapet til ca kvadratmeter kontor/næringsarealer i stadionkroppen samt utbyggingsrett og eierskap til en parkeringstomt for 200 biler, for tilsammen kr. 15 millioner. Rasmussengruppen AS sin deltagelse i emisjonen er vurdert til å kunne inneholde et betydelig gaveelement. Organisasjon og Miljø Ansatte Det var ved årsskiftet ansatt 15 personer i Rasmussengruppen AS, tilsvarende 13,3 årsverk. Av de ansatte var 5 kvinner, tilsvarende 30,8% av antallet årsverk. Ved rekruttering til nye stillinger søkes hensyntatt at det finnes både kvalifiserte kvinner og menn som aktuelle kandidater. De lønnsmessige forskjeller som eksisterer i selskapet er basert på ansvar, kompetanse, erfaring og arbeidsinnsats. Selskapet selger diverse administrative tjenester til de fleste av selskapets datterselskap. Helse, miljø og sikkerhet Med unntak av et langtidssykefravær var sykefraværet i 2005 helt ubetydelig. Selskapet har ikke hatt skader eller ulykker. Arbeidsmiljøet i selskapet anses som godt. Miljøet er preget av motiverte medarbeidere som yter en god innsats. Det har ikke blitt iverksatt særskilte tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet. For Rasmussengruppen AS sine datterselskap vises det til det enkelte selskaps årsberetning. Påvirkning av det ytre miljø Selskapets egen virksomhet medfører ingen påvirkning av det ytre miljø. For Rasmussengruppen AS sine datterselskap vises det til det enkelte selskaps årsberetning. Risiki Det er redegjort for risiki og håndtering av risiki i årsberetningen for det respektive datterselskap (som ikke regnes som små foretak). Forøvrig er det etablert rutiner for håndtering av de risikotyper selskapet er eksponert for; jfr. regnskapslovens

7 Forslag til anvendelse av overskudd m.m. Regnskapet for Rasmussengruppen AS er avlagt under forutsetning om fortsatt drift - og forutsetningene for dette er tilstede. Selskapets forretningskontor er i Kristiansand. Årsoverskuddet for Rasmussengruppen AS utgjør... kr som foreslås anvendt slik: Avsettes til annen egenkapital... kr Konsernresultatregnskapet viser et årsoverskudd på kr Utbytte på kr ble den 27. desember (2005) utdelt som ekstraordinært utbytte hvorav kr ble utbetalt kontant samme dag, mens det resterende kr ble lånt tilbake til selskapet. Kristiansand, den 22. mai 2006 EINAR RASMUSSEN DAG RASMUSSEN RANNFRID RASMUSSEN (formann) (styremedlem og daglig leder) 7

8 Rasmussengruppen AS Konsernresultatregnskap for Note kroner kroner DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Brutto fraktinntekter Salgsgevinst M/S "POLYSTAR" Hyrer, folketrygdavgift, pensjonsavgift o.l. - mannskap Øvrige drifts- og driftsrelaterte kostnader (netto) Resultat drift M/S "POLYSTAR" Andel resultat tilknyttede/tilknyttet selskap Andel resultat skipseiende kommandittselskap Leieinntekter faste eiendommer Salgsgevinster faste eiendommer Øvrige driftsinntekter Administrasjons- og managementkostnader Øvrige driftskostnader Ordinære avskrivninger DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Aksjeutbytter Renteinntekter Resultat salg verdipapirer Verdiregulering verdipapirer Kursgevinster/-tap Rente- og andre finanskostnader NETTO FINANSINNTEKTER RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD SKATTEKOSTNAD OG MINORITETSINTERESSER Skattekostnad Minoritetsinteresser ÅRSOVERSKUDD

9 Rasmussengruppen AS Konsernbalanse pr. 31. desember Note kroner kroner EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Skip/andeler skipseiende kommandittselskap Faste eiendommer (inkl. tomter), anlegg under utførelse m.v Driftsløsøre, inventar, kontormaskiner o.l Finansielle driftsmidler Investeringer i aksjer i tilknyttede selskap Langsiktige fordringer (inkl. tidligere bundet bankinnskudd) Sum anleggsmidler Omløpsmidler Beholdninger Bunkers o.l Fordringer Kortsiktige fordringer Investeringer Omløpsaksjer Obligasjoner Bankinnskudd, kontanter o.l. Bankinnskudd Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital 6 Innskutt egenkapital: Aksjekapital (2005: aksjer à kr. 20/ 2004: aksjer à kr. 100) Overkursfond Opptjent egenkapital Annen egenkapital Avsetninger for forpliktelser 7 Utsatt skatt Pensjonsforpliktelser m.v Minoritetsinteresser Langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner m.v Gjeld til aksjeeiere i Rasmussengruppen AS Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Avsatt utbytte for regnskapsåret Gjeld til aksjeeiere i Rasmussengruppen AS Øvrig kortsiktig gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD De etterfølgende noter inngår som en del av regnskape Kristiansand, 31. desember mai 2006 EINAR RASMUSSEN (formann) DAG RASMUSSEN (styremedlem og daglig leder RANNFRID RASMUSSEN 15

10 Noter til konsernregnskapet for 2005 for Rasmussengruppen AS: Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Hovedregel for klassifisering og vurdering av balanseposter Eiendeler til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal innbetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. Gjeld som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som kortsiktig gjeld. Varige driftsmidler er vurdert til opprinnelig anskaffelseskost med tillegg av aktiverte investeringer/overkurs samt aktiverte byggelånsrenter og med fradrag for akkumulerte avskrivninger. Omregningsprinsipper Inntekter, kostnader og investeringer i utenlandsk valuta bokføres til dagskurs. Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til balansedagens kurs. Konsolideringsprinsipper Regnskapsposter i datterselskap konsolideres fullt ut. Aksjer i de selskap som inngår i konsernregnskapet (bortsett fra morselskapets aksjer) er eliminert etter oppkjøpsmetoden - og over/underpris i forhold til bokførte verdier er allokert til de eiendeler hvor over/underpris er identifisert. Netto merverdi avskrives over antatt økonomisk levetid. Interne transaksjoner, fordringer og gjeld er eliminert. Andeler (som selskapsdeltaker) i kommandittselskap er innarbeidet (uavhengig av den ansvarsbegrensning som gjelder for kommandittister). Minoritetsinteressenes andel av resultat etter skatt og av egenkapital omfatter eksterne aksjonærer og eksterne kommandittister i datterselskap til Rasmussengruppen AS. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført til pålydende. Omløpsaksjer og obligasjoner Ved realisasjon av aksjer og obligasjoner er fifo-prinsippet benyttet. Ved årsskiftet er omløpsaksjer og obligasjoner bokført til markedsverdi. Rentesikring Avantor ASA og Industrifinans Næringseiendom ASA anvender ulike instrumenter (FRA-kontrakter, renteswapper og renteopsjoner) i sin samlede styring av renterisiko. For FRA-kontraktene er differanse mellom kontraktsrente og markedsrente på fixingdato periodisert over kontraktenes løpetid. For swapavtalene er differansen mellom betalt og mottatt rente periodisert over aktuell renteperiode. Betalt premie for renteopsjoner periodiseres over avtalenes løpetid. Skatter Skatter kostnadsføres når de påløper. Skattekostnad består av betalbar skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet på grunnlag av de forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. Det er som følge av rederiskatteordningen benyttet en sats på 5% ved beregning av utsatt skatt for den virksomhet som kvalifiserer som rederivirksomhet. Forøvrig er det benyttet en sats på 28%. 16

11 Note 1. Inkl. resultatandel for Dampskibselskabet "NORDEN" A/S. Note 2. Lønnskostnader samt revisjonsgodtgjørelse 2005 Lønninger... kr Arbeidsgiveravgift... " Pensjonskostnader... " Andre ytelser... " kr Kostnadsført revisjonsgodtgjørelse i konsernet for 2005 til morselskapets revisor utgjør:... kr I tillegg betales det for diverse konsulenttjenester etter regning. Note 3. Ordinære avskrivninger fordeler seg slik: Skip... kr. 0 kr Faste eiendommer m.v.... kr kr For faste eiendommer benyttes en avskrivningssats mellom 1% og 2%. Note 4. Skattekostnad - utsatt skatt Vedr. utsatt skatt: Beregningsgrunnlag for rederivirksomhet for datterselskap... kr kr Beregningsgrunnlag for øvrig virksomhet... kr kr Beregnet utsatt skatt... kr kr Skattekostnad fremkommer slik: Betalbar skatt for regnskapsåret... kr kr Justering av foregående års betalbare skatt... " " Resultatmessig endring utsatt skatt... " " Skattekostnad... kr kr Note 5. Varige driftsmidler Skip/andeler skipseiende Faste Anskaffelseskost - Bokført verdi kommandittselskap eiendommer m.v. Anskaffelseskost pr kr kr Tilgang... " " Avgang (relatert til anskaffelseskost)... " " Anskaffelseskost pr kr kr Akkumulerte ordinære avskrivninger... " " Balanseført verdi pr kr kr Note 6. Egenkapital Egenkapital pr kr Innbetalt aksjekapital (inkl. overkurs)... kr Øvrige endringer... kr Årets resultat... kr Utbytte for 2005 (utdelt )... kr Egenkapital pr kr

12 Note 7. Det er pr intet garantiansvar for forpliktelser overfor selskap som ikke inngår i Rasmussengruppen-konsernet. Note 8. Gjeld til kredittinstitusjoner m.v. fordeler seg slik: Avantor-konsernet... kr kr Industrifinans Næringseiendom-konsernet... kr kr Gjeld til kredittinstitusjoner m.v. pr kr kr Bokført verdi av pantsatte eiendeler: Avantor-konsernet... kr kr Industrifinans Næringseiendom-konsernet... kr kr Industrifinans Næringseiendom ASA gjennomførte en refinansiering av låneporteføljen i Selskapet inngikk en låneavtale som består av et lån på kr. 700 millioner med 10 års løpetid uten avdrag samt en trekkfasilitet på kr. 300 millioner med 7 års løpetid. Avantor ASA inngikk den 2. januar 2006 en ny 10 års låneavtale. Lånet består av et lån på kr. 800 millioner og en trekkfasilitet på kr. 500 millioner. Det skal i henhold til låneavtalen ikke betales avdrag. Den 16. januar 2006 ble lånet trukket opp med kr millioner. Samtidig ble alle konsernets tidligere pantelån tilbakebetalt i sin helhet. 18

Årsberetning 2006 for Rasmussengruppen AS

Årsberetning 2006 for Rasmussengruppen AS Årsberetning 2006 for Rasmussengruppen AS Rasmussengruppen AS var pr. 31. desember 2006 og er pr. årsberetningens dato morselskap i et konsern. Rasmussengruppen AS eide pr. 31. desember 2006 samtlige aksjer

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Årsberetning 2007 for Rasmussengruppen AS

Årsberetning 2007 for Rasmussengruppen AS Årsberetning 2007 for Rasmussengruppen AS Rasmussengruppen AS var pr. 31. desember 2007 og er pr. årsberetningens dato morselskap i et konsern. Rasmussengruppen AS eide pr. 31. desember 2007 samtlige aksjer

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

REGNSKAP TRD Campus AS

REGNSKAP TRD Campus AS REGNSKAP 30.06.2017 Konsern Kun til rapporteringsformål - ikke revidert Forretningsfører Pareto Business Management AS Dronning Mauds gate 3 Postboks 1396 vika 0114 Oslo Tlf: 22 87 87 00 Fax: 22 87 88

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

Årsrapport 2010 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042

Årsrapport 2010 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042 PRE Årsrapport 2010 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 10 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS har som eneste formål å investere alle sine midler i PRE Bolig- Privatisering

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Markus Data AS Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Årsberetning Årsregnskap Konsernoppgjør Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noteopplysninger Revisjonsberetning ÅRSBERETNING FOR 2004

Detaljer

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Årsregnskap 2016 Nordnorsk Kunstnersenter Org.nr.:970 918 256 Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Driftsinntekter og driftskostnader

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr Årsregnskap 2013 for BRB Vekst AS Foretaksnr. 911 784 505 Resultatregnskap Note 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Drifts- og prosjektinntekter 1 1 048 000 Sum driftsinntekter 1 048

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

Årsberetning 2008 for RASMUSSENGRUPPEN AS

Årsberetning 2008 for RASMUSSENGRUPPEN AS Årsberetning 2008 for RASMUSSENGRUPPEN AS RASMUSSENGRUPPEN AS var pr. 31. desember 2008 og er pr. årsberetningens dato morselskap i et konsern. RASMUSSENGRUPPEN AS eide pr. 31. desember 2008 samtlige aksjer

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 978 655 521 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORGESTAXI AS Forretningsadresse: Ensjøveien 20 0661 OSLO

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2016 Solstua Barnehage AS Solstua Barnehage AS Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2016 2015 Driftsinntekter Foreldrebetaling 1 667 819 603 120 Kommunale driftstilskudd 1

Detaljer

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av:

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Åsvn 13 7620 Skogn Registreringsnummer i Regnskapsførerregisteret: 31077 Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - EBITDA i kvartalet på MEUR 7,2 - Godt uttak under kontraktene og bedret spotmarked - Omsetningsøkning på 10 % i forhold til første kvartal 2016 - Selskapet har tatt inn seks skip på langsiktig

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Org nr 970 540 636 RESULTATREGNSKAP Note 2015 2014 Kontingenter 3 334 175 3 072 137 Administrasjonsinntekter 1 362 710 1 372 148 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap Otta Biovarme AS

Årsregnskap Otta Biovarme AS Årsrapport og regnskap for Otta Biovarme AS 2006 Årsregnskap Otta Biovarme AS RESULTATREGNSKAP (21.12.2005-31.12.2006) (Beløp i hele 1.000 kroner) DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER DRIFTSINNTEKTER Andre

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD Årsregnskap for 2016 9402 HARSTAD Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.:

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Stabekk Tennisklubb Org.nr.:971 259 949 Årsberetning 2016 for Stabekk Tennisklubb VIRKSOMHETENS ART Stabekk Tennisklubb er en forening med 1076 medlemmer som tilbyr en rekke tennisrelaterte

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2014 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap. Leknes Fotballklubb

Årsregnskap. Leknes Fotballklubb Årsregnskap Leknes Fotballklubb 2015 Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 Driftsinntekter Sponsor- og salgsinntekter 2 1 040 615 1 159 879 Offentlige tilskudd 3 448 773

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Foretaksnr. 964707545 Utarbeidet av: Vekstra Nord-Øst SA Autorisert regnskapsførerselskap Landbrukets hus 2500 TYNSET Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 968 349 627 Organisasjonsform: Stiftelse Foretaksnavn: STIFTELSEN BETANIEN BERGEN Forretningsadresse: Vestlundveien

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2012 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. Intellisearch AS. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. Intellisearch AS. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for Intellisearch AS Foretaksnr. 985 459 142 Regnskapsprinsipper NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2007 INTELLISEARCH AS Generelt Regnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen ble tilført ved opprettelsen

Detaljer

Sølvtrans Holding AS - konsern 4. kvartal 2009

Sølvtrans Holding AS - konsern 4. kvartal 2009 RESULTATREGNSKAP Q4 2009 Q4 2008 2009 2008 NOK 1000 IFRS IFRS IFRS IFRS Fraktinntekter 60 207 53 423 217 197 186 205 Andre driftsinntekter 6 436 998 3 688 2 908 Sum driftsinntekter 66 643 54 421 220 886

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

! t. Årsregnskap. Finnbergåsen. Eiendom AS

! t. Årsregnskap. Finnbergåsen. Eiendom AS ! t j t Årsregnskap I 2010 Finnbergåsen Eiendom AS \ .,.... I;:.r,ll'",,:.r!...:.:r.rr.r..ti:tlt#tt::il:\: a: l r a. rt,,:t l!11!r::::: i1:::;:1::lirilil '.:, 1 Finnbergåsen Eiendom AS Eiendeler Note 2010

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - Stabil inntjening i forhold til 4Q- - Godt uttak under kontraktene, men fortsatt svakt spotmarked - Reduserte driftskostnader skip i forhold til tilsvarende periode i fjor - EBITDA i kvartalet

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer