Årsberetning 2005 for Rasmussengruppen AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning 2005 for Rasmussengruppen AS"

Transkript

1 Årsberetning 2005 for Rasmussengruppen AS Rasmussengruppen AS var pr. 31. desember 2005 og er pr. årsberetningens dato morselskap i et konsern. Følgende aksjeselskap var pr datterselskap til Rasmussengruppen AS: Rasmussengruppen AS' direkte eierandel i selskapet i % (pr ): (1) POLYSHIPPING AS 100% *) (2) Kristiansands Tankrederi A/S 0% *) (3) Rasmussen Bulkcarriers AS 98,64% (4) Rasmussen Offshore A/S 100% (5) POLYMARITIME AS 100% (6) POLYPROPERTY AS 100% **) (7) A/S Froland Verk 0% **) (8) Avantor ASA 0% **) ***) (9) Industrifinans Næringseiendom ASA 0% **) ****) *) Tidligere A/S Kristiansands Tankrederi II. Selskapet endret 6. april 2006 navn til POLYSHIPPING AS. Den 3. juni (2005) overtok selskapet samtlige aksjer i Kristiansands Tankrederi A/S fra Rasmussengruppen AS mot kontant oppgjør av kjøpesummen - slik at POLYSHIPPING AS nå er konsernspiss for Rasmussengruppen AS sine shippingaktiviteter. **) Som konsernspiss for Rasmussengruppen AS sin eiendomsvirksomhet ble POLYPROPERTY AS stiftet den 27. desember (2005). Stifter var Rasmussengruppen AS. Som oppgjør for aksjeinnskuddet overdro Rasmussengruppen AS til POLYPROPERTY AS aksjer (100%) i Avantor ASA, aksjer (100%) i Industrifinans Næringseiendom ASA og 100 aksjer (100%) i A/S Froland Verk. ***) Avantor ASA er pr. 31. desember 2005 morselskap i et konsern med 23 datterselskap. ****) Industrifinans Næringseiendom ASA er pr. 31. desember 2005 morselskap i et konsern med 17 datterselskap. Rasmussen Teamships A/S ble avviklet 8. desember (2005) og slettet i Enhetsregisteret/Foretaksregisteret 12. desember (2005). Årsoppgjørene for selskapene (1) - (7) ovenfor utgjør en del av denne trykksak og det henvises til disse i det etterfølgende. For Avantor ASA (morselskap og konsern) og Industrifinans Næringseiendom ASA (morselskap og konsern) vises det til separate årsrapporter for 2005 som vil bli vedlagt innkallingen til ordinær generalforsamling. Shippingmarkedene Tonnasjeetterspørselen økte ikke like mye i 2005 som de to foregående år, men ble drevet frem av en underliggende sterk vekst i verdensøkonomien og ikke minst av fortsatt sterk ekspansjon i Kina ble således et lukrativt år for de fleste segmenter innen internasjonal shipping. Utsiktene er ikke like lyse fremover på grunn av at det store antall nye skip som vil komme inn i markedene antagelig vil overstige økningen i transportbehovet. Dampskibsselskabet "NORDEN" A/S Rasmussengruppen AS solgte den 27. desember sine aksjer (svarende til i overkant av 20% av aksjekapitalen) i Dampskibsselskabet "NORDEN" A/S ("Norden") til Kristiansands Tankrederi A/S til markedspris, d.v.s. en samlet salgssum på DKK Oppgjør ble foretatt 29. desember. Samtidig trådte Kristiansands Tankrederi A/S inn i Rasmussengruppen AS sine rettigheter og forpliktelser under aksjonæravtalen inngått mellom A/S Motortramp (en annen av Nordens storaksjonærer) og Rasmussengruppen AS. 1

2 Norden er notert på Københavns Fondsbørs. Norden er en fullintegrert global operatør av bulk- og tankskip med hovedkontor i København og avdelingskontorer i en rekke land. Norden har en av industriens mest moderne og konkurransedyktige flåter som ved utgangen av 2005 besto av 124 skip i drift, hvorav 10 var egeneide skip, 20 var langtidsbefraktede med kjøpsopsjoner og resten innbefraktet for kortere perioder. Ved årsskiftet hadde selskapet ytterligere 9 skip under bygging og 36 skip med kjøpsopsjoner langtidsbefraktet, men ennå ikke levert. Norden hadde en meget vellykket disponering av tonnasjen i 2005 og økte omsetningen med 11% til USD millioner. Veksten var et resultat av flere skip i operasjon, og spesielt grunnet høyere fraktrater for produkttankskipene som opereres i produkttanker-poolen. De langtidsbefraktede skip med kjøpsopsjoner gir Norden stor fleksibilitet i sin markedstilpasning. Norden overtok således 9 skip i løpet av året gjennom erklæring av kjøpsopsjoner på meget gunstige vilkår. Selskapet utnyttet også den sterke etterspørselen etter tonnasje ved å selge 12 skip, hvorav de fleste var skip man ganske nylig hadde erklært kjøpsopsjon på. Disse salgene ga en regnskapsmessig gevinst på USD 128 millioner før skatt. Ved utgangen av 2005 hadde Norden 384 ansatte. Norden oppnådde sitt historisk beste resultat i 2005 med et årsresultat (etter skatt) på USD 336 millioner. På grunn av markedsutviklingen forventer Norden i 2006 et svakere resultat. Foreløpig er det for 2006 estimert et resultat i området USD millioner. Parlines Ro-Ro KS Parlines Ro-Ro KS ble etablert i desember 2004 og eier MV "Finnreel" og MV "Finnmaster", hver på dwt., bygget i 2000 (jfr. årsberetningen for POLYSHIPPING AS og Kristiansands Tankrederi A/S). Ved årsskiftet eide Kristiansands Tankrederi A/S og POLYSHIPPING AS en 5% andel, henholdsvis en 3% andel (som kommandittister) i Parlines Ro-Ro KS. Etter årsskiftet har POLYSHIPPING AS ytterligere ervervet 2% andel (som kommandittist) i kommandittselskapet. OSM Ship Management AS Rasmussengruppen AS eide 49% av aksjene i OSM Ship Management AS ("OSM") ved inngangen til Den 18. mai (2005) inngikk Rasmussengruppen AS avtale med OSM s majoritetseier, OSM Group AS, om å selge sin resterende eierandel betinget av at OSM Group AS flyttet sitt hovedkontor og sin øvrige norske virksomhet fra Arendal til Kristiansand. Med unntak av visse bemanningsfunksjoner var flyttingen gjennomført i begynnelsen av desember. De gjenværende bemanningsfunksjoner skal flyttes til Kristiansand i løpet av en 3 års periode. På dette grunnlag ble selskapets eierandel på 49% overført til OSM Group AS for en salgspris på kr den 14. desember. Eiendomsmarkedet Ved inngangen til 2006 utgjorde den samlede kontoreiendomsmassen i Oslo/Asker og Bærum i størrelsesorden 8,7 millioner kvadratmeter. De siste 22 årene har antall kvadratmeter kontoreiendom i dette markedet økt med omlag 3,9 millioner kvadratmeter, tilsvarende en vekst på 81%. I samme periode har antall sysselsatte bare økt med ca. 19%. Den sterke økningen i arealer sammenholdt med den moderate økningen i antall sysselsatte forklares ved en sterk økning i andelen sysselsatte med kontorarbeidsplass. Ledige arealer er anslått til ca kvadratmeter ved utgangen av Dette utgjør i størrelsesorden 8% av den samlede eiendomsmassen. Ledighetsgraden varierer betydelig innenfor de ulike delmarkeder i Oslo området. Den laveste ledighetsgrad finnes i sentrum og sentrumsnære områder vest for Oslo sentrum. Høyest ledighetsgrad er det i ytre deler av Oslo, nord og øst for sentrum. Den anslåtte ledighet gikk ned med omlag kvadratmeter i Netto ble det ferdigstilt i størrelsesorden kvadratmeter for utleie, mens utleie av lokaler i 2005 økte med ca kvadratmeter. Antall ferdigstilte kvadratmeter viste en økning i 2005 sammenholdt med 2004 da ferdigstillelsen utgjorde omlag kvadratmeter. Fortsatt er imidlertid utbyggingstakten moderat sammenlignet med historiske nivåer. For 2006 forventes det ferdigstilt i størrelsesorden kvadratmeter kontorlokaler. I perioden utgjorde ferdigstilte kontorlokaler i Oslo området mellom og kvadratmeter årlig. 2

3 Leienivået for kontorarealer i Oslo området viste noe økning i løpet av Leienivået og utviklingen i leienivå varierer i de ulike deler av markedet. De områder med lavest ledighet har det høyeste leienivået. Det er også i disse områdene leieprisnivået har steget mest det siste året. Avantor ASA Rasmussengruppen AS eide100 % av aksjene i Avantor ASA ("Avantor") inntil 27. desember da samtlige aksjer i Avantor ble overført til POLYPROPERTY AS som tingsinnskudd i forbindelse med stiftelse av dette selskapet. POLYPROPERTY AS ble opprettet for å være konsernspiss for Rasmussengruppen AS sin eiendomsvirksomhet. Avantor-konsernets forretningsvirksomhet fokuserer på områdene eiendomsutvikling, huseier og forvaltning, og med hovedfokus på førstnevnte. De tre forretningsområdene omtales nedenfor: Utvikling Avantor-konsernets største utviklingsprosjekter har i 2005 vært Nydalen Campus, Nydalshøyden Bygg B og Solsiden Boligprosjekt. Nydalen Campus er det nye hovedkvarteret til Stiftelsen Handelshøyskolen BI ("BI"). Grunnarbeidene startet i desember 2002 med basis i en 20 års leiekontrakt med BI, og bygget ble ferdigstilt i løpet av 2005, helt i tråd med planen. Totalt er bygget på ca kvadratmeter BTA, inkl. parkering. I januar 2006 ble Avantor tildelt "Cityprisen" for dette bygget. BI benyttet i februar (2005) sin opsjon til å kjøpe eiendommen som ble overtatt av BI i januar Som et ledd i avtalen med BI fra 2002 overtok Avantor-konsernet i august BI s tidligere hovedkvarter i Sandvika og den såkalte "Sjømannsskolen" på Ekeberg. Sandvika-eiendommen er avtalt solgt videre til Akershus Fylkeskommune med overlevering i 2. halvår 2006 etter en betydelig ombygging, mens Sjømannsskolen leies ut til en nyetablert gruppe for holistisk medisin. Beregnet netto gevinst for konsernet ved salg av Nydalen Campus og Sandvika-eiendommen er ca. kr. 430 millioner. Gevinsten vil bli inntektsført i regnskapet for Nydalshøyden Bygg B hadde anleggsstart i oktober 2003 etter at konsernet i juni samme år inngikk en 20 års leiekontrakt med Staten ved Justisdepartementet for et nybygg på ca kvadratmeter BTA, inkl. parkering, for Politiets sikkerhetstjeneste. Bygget er senere utvidet med ytterligere 2 etasjer til ca kvadratmeter BTA. Bygget ble som planlagt ferdigstilt våren Det ble solgt til et kommandittselskap med overtakelse i mai Salget ga en fortjeneste på ca. kr. 73,5 millioner. Solsiden Boligprosjekt ble igangsatt i januar 2005 med til sammen 453 leiligheter. Prosjektet har blitt meget godt mottatt i markedet, og totalt er 441 av leilighetene nå solgt. Fremdriften i prosjektet er som planlagt, og de første 214 leilighetene vil bli levert til kjøperne sommeren/høsten Prosjektet forventes å gi en god fortjeneste. I tillegg til de nevnte prosjektene har Avantor-konsernet et utviklingspotensiale i Nydalen på ca kvadratmeter BRA. Dette inkluderer fradelt tomt i Sandakerveien 121 som ble overtatt fra Schibsted ASA i februar Huseier Samlede leieinntekter for 2005 utgjorde kr. 173,9 millioner. Det har i flere år vært et press på leiemarkedet. For Avantor sin del bedret utleiesituasjonen seg i 2005, og ledigheten, målt etter leieverdier, ble redusert fra 7,6% til 4,7%. Etter overdragelsen av Nydalen Campus i januar 2006 utgjorde eiendomsporteføljen ca kvadratmeter BTA med en ledighet på 7,8%. Avantor-konsernet åpnet i august 2005 første del av et nytt parkeringshus sentralt i Nydalen. Parkeringshuset vil bli fullført sommeren 2006 og vil da omfatte ca parkeringsplasser i et fri flyt system, hvorav ca. 850 plasser tilhører Avantor-konsernet. Avantor-konsernet fullførte også byggingen av en ny energisentral i Nydalen. Anlegget benytter jordbrønner og varmepumpeteknologi og vil betjene sentrale bygg i Nydalen. Det er det første anlegg i sitt slag i Norge og vil ved full utnyttelse redusere behovet for tilført energi med opptil 60%. Forvaltning Pr. 15. mai 2006 forvalter Avantor Drift AS en eiendomsportefølje på ca kvadratmeter på vegne av Avantor-konsernet. I tillegg kommer ca kvadratmeter næringseiendom for andre, bl.a. ca kvadratmeter for Industrifinans Næringseiendom ASA og ca kvadratmeter for Storebrand Eiendom AS. Årsresultat og finansiell stilling Avantor-konsernet oppnådde i 2005 et årsresultat på kr. 168,2 millioner. Resultat før skatt ble kr. 186,6 millioner, inkludert gevinst ved salg av eiendommer med til sammen kr. 75,1 millioner og en gevinst på kr. 127,2 millioner ved salg av Avantors aksjepost i Industrifinans Næringseiendom ASA til Rasmussengruppen AS. Resultatet har også i 2005 vært tynget av rentesikringsforretninger som ble gjort i perioden april 2002 til april 2003 og som 3

4 medfører at gjennomsnittlig rentesats på låneporteføljen har ligget betydelig over dagens nivå. Konsernets låneportefølje ble refinansiert i januar Ved utgangen av 2005 hadde Avantor-konsernet en totalbalanse på kr millioner. Bokført egenkapital utgjorde kr. 885 millioner. Samlet rentebærende gjeld utgjorde kr millioner. Ansatte Ved utgangen av 2005 hadde Avantor-konsernet 47 ansatte (46 årsverk). I tillegg kjøper Avantor diverse administrative tjenester fra Rasmussengruppen AS. Industrifinans Næringseiendom ASA Den 27. september overtok Rasmussengruppen AS Avantor ASA sine aksjer i Industrifinans Næringseiendom ASA ("IFN") mot kontant oppgjør av kjøpesummen, kr Rasmussengruppen AS eide 100% av aksjene i IFN inntil 27. desember da samtlige aksjer ble overført til POLYPROPERTY AS som tingsinnskudd i forbindelse med stiftelse av dette selskapet som ble opprettet som konsernspiss for Rasmussengruppen AS sin eiendomsvirksomhet. IFN-konsernet sin virksomhet er å eie næringseiendom (huseier). IFN s forretningsadresse er i Kristiansand, mens selskapets eiendomsportefølje er lokalisert i Oslo. Utleie og drift av eiendommene forestås av Avantor Drift AS. Selskapets portefølje pr. 1. januar 2006 består av ca kvadratmeter BTA i Nydalen samt ca kvadratmeter BTA på Økern. Ledighet IFN-konsernet hadde ved inngangen av 2005 en verdiledighet på 10,8%, mens tilsvarende tall pr. 1. januar 2006 var 10,9%. Vektet utløpstid på leiekontraktene pr. 1. januar 2006 er 5,4 år. Årsresultat og finansiell stilling Ved utgangen av 2005 hadde IFN-konsernet en totalbalanse på kr millioner. Bokført egenkapital utgjorde kr. 804,7 millioner. Samlet rentebærende gjeld utgjorde kr millioner. IFN refinansierte pantegjelden i 2005 til meget gunstige betingelser. IFN's obligasjonslån har blitt førtidig innfridd mot kompensasjon av overkurs med kr. 38,7 millioner samtidig som selskapets sperrede innskudd som tjente som sikkerhet for obligasjonslånet ble frigitt. Resultatet har også i 2005 vært tynget av tidligere inngåtte rentesikringsforretninger som medfører at gjennomsnittlig rentesats på låneporteføljen har ligget betydelig over dagens nivå. Det er foretatt betydelige vedlikeholds- og oppgraderinger av den eldre eiendomsmassen i Nydalen, samt at avsetninger knyttet til tidligere solgte eiendommer er korrigert opp. Disse forhold gjør at resultatet ikke kan karakteriseres som tilfredsstillende. Årsresultatet for IFN-konsernet for 2005 ble kr. 33 millioner. Ansatte Ved årets utgang hadde konsernet 3 deltidsansatte (alle kombinert med ansettelser i Rasmussengruppen AS). I tillegg kjøper IFN diverse administrative tjenester fra Rasmussengruppen AS. Øvrige eiendommer CORDELIA AS Rasmussengruppen AS eier kontorbyggene Kirkegaten 1 og Kirkegaten 1A i Kristiansand. De lokalene i Kirkegaten 1 som Rasmussengruppen AS ikke selv benytter, er pr. dags dato fullt utleid. Det arbeides med utleie av Kirkegaten 1A. Rasmussengruppen AS eier Kirkegaten 4/Kongensgate 21 som benyttes til kantine samt en mindre leilighet i Østre Strandgate 30. Videre eier Rasmussengruppen AS tomten Østre Strandgate 16B i Kristiansand. For denne tomten utredes muligheten for å oppføre et mindre leilighetsprosjekt med opp til 9 mindre leiligheter. Ovennevnte spesifiserte eiendommer har inntil nylig vært eiet i direkte eie av Rasmussengruppen AS. CORDELIA AS ble stiftet den 11. april Stifter var POLYPROPERTY AS som er konsernspiss for Rasmussengruppen AS sin eiendomsvirksomhet. CORDELIA AS sin virksomhet skal kunne være å anskaffe, prosjektere, utbygge, eie, drive, leie ut og selge fast eiendom og alt som er beslektet eller står i forbindelse med slik virksomhet. Selskapet skal også kunne eie eller delta i andre selskaper eller næringsforetak. CORDELIA AS sin aksjekapital er kr fordelt på aksjer hver pålydende kr Aksjene ble tegnet til pari kurs. Aksjeinnskuddet på kr ble innbetalt til selskapet 19. april Til fremme av CORDELIA AS sitt formål har dette selskapet kjøpt de følgende eiendommer i Kristiansand: 4

5 Kirkegaten 1, Kirkegaten 1A, Kirkegaten 4/Kongensgate 21, en leilighet i Østre Strandgate 30 samt tomten Østre Strandgate 16B konserninternt i henhold til takst for en total kjøpesum på kr. 57,2 millioner - med fradrag for utsatt skatt. Finansforvaltning - Valuta 2005 ble et år med god vekst i internasjonal økonomi. Den sterke veksttakten fortsatte i Kina der 2005 viste en vekst i brutto nasjonalprodukt (BNP) på 10%. Dette er på nivå med veksttakten i Også USA viste god utvikling med en vekst i BNP på 3,5%. For USA var imidlertid veksten i 2005 noe svakere enn veksten i I Euroområdet var veksttakten fortsatt moderat med en BNP vekst på 1,4%. For Japan var derimot BNP veksten tiltakende i Japan viste en vekst i BNP på 2,7% for 2005, mot 2,3% i Også utviklingen i norsk økonomi var tilfredsstillende i For Norge vokste samlet BNP med 2,3%. Dette er noe svakere enn i 2004 da veksten var 3,1%. Utviklingen i norsk BNP er svært avhengig av aktivitetsnivået i oljesektoren det enkelte år. Det internasjonale rentenivået holdt seg moderat i 2005 til tross for at sentralbankenes styringsrenter gjennomgående ble oppjustert noe. I Euroområdet ble styringsrenten hevet med 25 basispunkter til 2,25%. Etter årsskiftet er det foretatt ytterligere en renteheving til 2,5%. Norges Bank hevet styringsrenten med 25 basispunkter to ganger gjennom 2005 slik at styringsrenten ved utløpet av året var 2,25%. Også i Norge er det foretatt en renteheving i 2006 og styringsrenten er i dag den samme som i Euroområdet. I motsetning til utviklingen i Europa gjennomførte den amerikanske sentralbanken relativt betydelige økninger i styringsrenten i I alt ble styringsrenten hevet åtte ganger med 25 basispunkter hver gang. Det medførte at styringsrenten økte fra 2,25% ved inngangen til året til 4,25% ved utgangen av I 2006 er den amerikanske styringsrenten hevet videre slik at styringsrenten i dag er 5,0%. Til tross for den relativt betydelige hevingen av styringsrentene i USA har rentenivået for statsobligasjoner med lang løpetid endret seg lite. Ved inngangen til 2005 var den effektive renten på 10 års statsobligasjoner 4,2%. Ved utgangen av 2005 var den effektive renten på 10 års obligasjoner 4,4%. Denne utviklingen har medført at fastrenteobligasjoner med kort og lang løpetid har tilnærmet samme rentenivå i det amerikanske markedet. I Europa er rentenivået for 10 års statsobligasjoner omlag 3,3%. Rentenivået for lange obligasjoner er således fortsatt høyere enn for korte obligasjoner i det europeiske markedet. Med sterk vekst i internasjonal økonomi var inflasjonen målt ved konsumprisutviklingen noe tiltakende gjennom Fortsatt er imidlertid konsumprisstigningen på et svært moderat nivå. I USA steg konsumprisene med 3,4% i 2005 sammenlignet med 2,7% i For Euroområdet var tilsvarende tall henholdsvis 2,2% og 2,1%. I Norge viste konsumprisene en stigning på 1,6% i 2005 mot 0,4% i Sammenholdes det internasjonale rentenivået med konsumprisutviklingen er realrentene internasjonalt fortsatt lave. I motsetning til den moderate konsumprisutviklingen har det vært sterk prisstigning på en rekke internasjonale råvarer. Oljeprisen var nærmere USD 60 pr. fat mot USD 40,50 pr. fat ett år tidligere. Ved utgangen av 2005 var aluminiumsprisen USD pr. tonn mot USD pr. tonn Også kobberprisen viste sterk stigning gjennom Den sterke utviklingen i internasjonal økonomi medførte sterk resultatutvikling for børsnoterte selskaper samlet sett. Kursstigningen i de ulike aksjemarkedene var imidlertid svært forskjellig. Målt med hovedindeksen OSEBX steg det norske aksjemarkedet med i overkant av 40%. Fra det norske aksjemarkedet nådde sitt laveste nivå i første kvartal 2003 har kursstigningen frem til vært hele 237%. I inneværende år har den positive utviklingen fortsatt og pr. 15. mai 2006 er OSEBX 395,1 poeng mot 332,5 poeng pr (2005). Også de øvrige nordiske aksjemarkedene hadde god kursutvikling i Det svenske markedet steg 32,6% målt ved OMX indeksen, det danske markedet steg 39,6% målt med OMX C indeksen og det finske markedet steg 31,3% målt med OMX H indeksen. Det brede europeiske markedet steg 23,5% målt med STOXX 600 indeksen. I motsetning til de europeiske markedene hadde det amerikanske aksjemarkedet moderat utvikling gjennom Målt med den brede S&P 500 indeksen steg dette markedet bare 3% gjennom året. Det japanske markedet viste derimot god utvikling og steg hele 40,2% målt med Nikkei indeksen. Kursen på amerikanske dollar har steget fra USD 1 = NOK 6,0386 ved inngangen til 2005 til på det høyeste USD 1 = NOK 6,80. Pr. 15.mai 2006 er kursen USD 1 = NOK 6,07. Den norske krone er for tiden meget sterk. Den overskuddslikviditet det enkelte selskap i Rasmussengruppen AS besitter disponeres av selskapet selv. For regnskapsåret har de finansielle investeringer gitt et aksjeutbytte på kr Kjøp og salg av verdipapirer 5

6 har imidlertid medført et tap på kr (inklusive urealisert nettoresultat pr ); jfr. forøvrig årsberetningen for POLYSHIPPING AS og Kristiansands Tankrederi A/S - avsnittene om Finansforvaltning. Selskapets aksjepost i Expert ASA som pr. årsberetningens dato utgjør en eierandel på ca. 21,4%, behandles (inntil videre) som en finansiell investering. POLYINVEST AS Som et dedikert selskap til å delta mer aktivt i de forskjellige børsinstrumenter, har Rasmussengruppen AS nylig kjøpt samtlige aksjer i POLYINVEST AS - som er et investeringsselskap - for tilsammen kr. 17,1 millioner. Start Toppfotball AS Start Toppfotball AS har en langsiktig samarbeidsavtale med Idrettsklubben Start, slik at Start Toppfotball AS sitter på de kommersielle rettighetene til Idrettsklubben Start sin toppfotballavdeling, mot at Start Toppfotball AS garanterer for å dekke Idrettsklubben Start sine forpliktelser til toppfotballavdelingen. Start Toppfotball AS har satt i gang bygging av ny fotballstadion ved Marvika i Kristiansand. Stadion vil romme ca tilskuere samt ca kvadratmeter med kontor/næringsarealer. Den nye fotballstadion ventes å stå ferdig til bruk ved sesongstart i For å sikre tilstrekkelig egenkapital til å gjennomføre byggingen av den nye stadion har Start Toppfotball AS i 2006 hentet inn kr. 45 millioner i en rettet aksjeemisjon mot Rasmussengruppen AS. Emisjonen ga Rasmussengruppen AS en eierandel på 34,6% i Start Toppfotball AS. I tillegg har Rasmussengruppen AS kjøpt ytterligere aksjer i Start Toppfotball AS slik at samlet eierandel nå er 38,8%. Rasmussengruppen AS har videre kjøpt utbyggingsrettighetene og eierskapet til ca kvadratmeter kontor/næringsarealer i stadionkroppen samt utbyggingsrett og eierskap til en parkeringstomt for 200 biler, for tilsammen kr. 15 millioner. Rasmussengruppen AS sin deltagelse i emisjonen er vurdert til å kunne inneholde et betydelig gaveelement. Organisasjon og Miljø Ansatte Det var ved årsskiftet ansatt 15 personer i Rasmussengruppen AS, tilsvarende 13,3 årsverk. Av de ansatte var 5 kvinner, tilsvarende 30,8% av antallet årsverk. Ved rekruttering til nye stillinger søkes hensyntatt at det finnes både kvalifiserte kvinner og menn som aktuelle kandidater. De lønnsmessige forskjeller som eksisterer i selskapet er basert på ansvar, kompetanse, erfaring og arbeidsinnsats. Selskapet selger diverse administrative tjenester til de fleste av selskapets datterselskap. Helse, miljø og sikkerhet Med unntak av et langtidssykefravær var sykefraværet i 2005 helt ubetydelig. Selskapet har ikke hatt skader eller ulykker. Arbeidsmiljøet i selskapet anses som godt. Miljøet er preget av motiverte medarbeidere som yter en god innsats. Det har ikke blitt iverksatt særskilte tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet. For Rasmussengruppen AS sine datterselskap vises det til det enkelte selskaps årsberetning. Påvirkning av det ytre miljø Selskapets egen virksomhet medfører ingen påvirkning av det ytre miljø. For Rasmussengruppen AS sine datterselskap vises det til det enkelte selskaps årsberetning. Risiki Det er redegjort for risiki og håndtering av risiki i årsberetningen for det respektive datterselskap (som ikke regnes som små foretak). Forøvrig er det etablert rutiner for håndtering av de risikotyper selskapet er eksponert for; jfr. regnskapslovens

7 Forslag til anvendelse av overskudd m.m. Regnskapet for Rasmussengruppen AS er avlagt under forutsetning om fortsatt drift - og forutsetningene for dette er tilstede. Selskapets forretningskontor er i Kristiansand. Årsoverskuddet for Rasmussengruppen AS utgjør... kr som foreslås anvendt slik: Avsettes til annen egenkapital... kr Konsernresultatregnskapet viser et årsoverskudd på kr Utbytte på kr ble den 27. desember (2005) utdelt som ekstraordinært utbytte hvorav kr ble utbetalt kontant samme dag, mens det resterende kr ble lånt tilbake til selskapet. Kristiansand, den 22. mai 2006 EINAR RASMUSSEN DAG RASMUSSEN RANNFRID RASMUSSEN (formann) (styremedlem og daglig leder) 7

8 Rasmussengruppen AS Konsernresultatregnskap for Note kroner kroner DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Brutto fraktinntekter Salgsgevinst M/S "POLYSTAR" Hyrer, folketrygdavgift, pensjonsavgift o.l. - mannskap Øvrige drifts- og driftsrelaterte kostnader (netto) Resultat drift M/S "POLYSTAR" Andel resultat tilknyttede/tilknyttet selskap Andel resultat skipseiende kommandittselskap Leieinntekter faste eiendommer Salgsgevinster faste eiendommer Øvrige driftsinntekter Administrasjons- og managementkostnader Øvrige driftskostnader Ordinære avskrivninger DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Aksjeutbytter Renteinntekter Resultat salg verdipapirer Verdiregulering verdipapirer Kursgevinster/-tap Rente- og andre finanskostnader NETTO FINANSINNTEKTER RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD SKATTEKOSTNAD OG MINORITETSINTERESSER Skattekostnad Minoritetsinteresser ÅRSOVERSKUDD

9 Rasmussengruppen AS Konsernbalanse pr. 31. desember Note kroner kroner EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Skip/andeler skipseiende kommandittselskap Faste eiendommer (inkl. tomter), anlegg under utførelse m.v Driftsløsøre, inventar, kontormaskiner o.l Finansielle driftsmidler Investeringer i aksjer i tilknyttede selskap Langsiktige fordringer (inkl. tidligere bundet bankinnskudd) Sum anleggsmidler Omløpsmidler Beholdninger Bunkers o.l Fordringer Kortsiktige fordringer Investeringer Omløpsaksjer Obligasjoner Bankinnskudd, kontanter o.l. Bankinnskudd Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital 6 Innskutt egenkapital: Aksjekapital (2005: aksjer à kr. 20/ 2004: aksjer à kr. 100) Overkursfond Opptjent egenkapital Annen egenkapital Avsetninger for forpliktelser 7 Utsatt skatt Pensjonsforpliktelser m.v Minoritetsinteresser Langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner m.v Gjeld til aksjeeiere i Rasmussengruppen AS Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Avsatt utbytte for regnskapsåret Gjeld til aksjeeiere i Rasmussengruppen AS Øvrig kortsiktig gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD De etterfølgende noter inngår som en del av regnskape Kristiansand, 31. desember mai 2006 EINAR RASMUSSEN (formann) DAG RASMUSSEN (styremedlem og daglig leder RANNFRID RASMUSSEN 15

10 Noter til konsernregnskapet for 2005 for Rasmussengruppen AS: Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Hovedregel for klassifisering og vurdering av balanseposter Eiendeler til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal innbetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. Gjeld som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som kortsiktig gjeld. Varige driftsmidler er vurdert til opprinnelig anskaffelseskost med tillegg av aktiverte investeringer/overkurs samt aktiverte byggelånsrenter og med fradrag for akkumulerte avskrivninger. Omregningsprinsipper Inntekter, kostnader og investeringer i utenlandsk valuta bokføres til dagskurs. Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til balansedagens kurs. Konsolideringsprinsipper Regnskapsposter i datterselskap konsolideres fullt ut. Aksjer i de selskap som inngår i konsernregnskapet (bortsett fra morselskapets aksjer) er eliminert etter oppkjøpsmetoden - og over/underpris i forhold til bokførte verdier er allokert til de eiendeler hvor over/underpris er identifisert. Netto merverdi avskrives over antatt økonomisk levetid. Interne transaksjoner, fordringer og gjeld er eliminert. Andeler (som selskapsdeltaker) i kommandittselskap er innarbeidet (uavhengig av den ansvarsbegrensning som gjelder for kommandittister). Minoritetsinteressenes andel av resultat etter skatt og av egenkapital omfatter eksterne aksjonærer og eksterne kommandittister i datterselskap til Rasmussengruppen AS. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført til pålydende. Omløpsaksjer og obligasjoner Ved realisasjon av aksjer og obligasjoner er fifo-prinsippet benyttet. Ved årsskiftet er omløpsaksjer og obligasjoner bokført til markedsverdi. Rentesikring Avantor ASA og Industrifinans Næringseiendom ASA anvender ulike instrumenter (FRA-kontrakter, renteswapper og renteopsjoner) i sin samlede styring av renterisiko. For FRA-kontraktene er differanse mellom kontraktsrente og markedsrente på fixingdato periodisert over kontraktenes løpetid. For swapavtalene er differansen mellom betalt og mottatt rente periodisert over aktuell renteperiode. Betalt premie for renteopsjoner periodiseres over avtalenes løpetid. Skatter Skatter kostnadsføres når de påløper. Skattekostnad består av betalbar skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet på grunnlag av de forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. Det er som følge av rederiskatteordningen benyttet en sats på 5% ved beregning av utsatt skatt for den virksomhet som kvalifiserer som rederivirksomhet. Forøvrig er det benyttet en sats på 28%. 16

11 Note 1. Inkl. resultatandel for Dampskibselskabet "NORDEN" A/S. Note 2. Lønnskostnader samt revisjonsgodtgjørelse 2005 Lønninger... kr Arbeidsgiveravgift... " Pensjonskostnader... " Andre ytelser... " kr Kostnadsført revisjonsgodtgjørelse i konsernet for 2005 til morselskapets revisor utgjør:... kr I tillegg betales det for diverse konsulenttjenester etter regning. Note 3. Ordinære avskrivninger fordeler seg slik: Skip... kr. 0 kr Faste eiendommer m.v.... kr kr For faste eiendommer benyttes en avskrivningssats mellom 1% og 2%. Note 4. Skattekostnad - utsatt skatt Vedr. utsatt skatt: Beregningsgrunnlag for rederivirksomhet for datterselskap... kr kr Beregningsgrunnlag for øvrig virksomhet... kr kr Beregnet utsatt skatt... kr kr Skattekostnad fremkommer slik: Betalbar skatt for regnskapsåret... kr kr Justering av foregående års betalbare skatt... " " Resultatmessig endring utsatt skatt... " " Skattekostnad... kr kr Note 5. Varige driftsmidler Skip/andeler skipseiende Faste Anskaffelseskost - Bokført verdi kommandittselskap eiendommer m.v. Anskaffelseskost pr kr kr Tilgang... " " Avgang (relatert til anskaffelseskost)... " " Anskaffelseskost pr kr kr Akkumulerte ordinære avskrivninger... " " Balanseført verdi pr kr kr Note 6. Egenkapital Egenkapital pr kr Innbetalt aksjekapital (inkl. overkurs)... kr Øvrige endringer... kr Årets resultat... kr Utbytte for 2005 (utdelt )... kr Egenkapital pr kr

12 Note 7. Det er pr intet garantiansvar for forpliktelser overfor selskap som ikke inngår i Rasmussengruppen-konsernet. Note 8. Gjeld til kredittinstitusjoner m.v. fordeler seg slik: Avantor-konsernet... kr kr Industrifinans Næringseiendom-konsernet... kr kr Gjeld til kredittinstitusjoner m.v. pr kr kr Bokført verdi av pantsatte eiendeler: Avantor-konsernet... kr kr Industrifinans Næringseiendom-konsernet... kr kr Industrifinans Næringseiendom ASA gjennomførte en refinansiering av låneporteføljen i Selskapet inngikk en låneavtale som består av et lån på kr. 700 millioner med 10 års løpetid uten avdrag samt en trekkfasilitet på kr. 300 millioner med 7 års løpetid. Avantor ASA inngikk den 2. januar 2006 en ny 10 års låneavtale. Lånet består av et lån på kr. 800 millioner og en trekkfasilitet på kr. 500 millioner. Det skal i henhold til låneavtalen ikke betales avdrag. Den 16. januar 2006 ble lånet trukket opp med kr millioner. Samtidig ble alle konsernets tidligere pantelån tilbakebetalt i sin helhet. 18

Innhold. 3 Hovedtall. 3 Årsberetning. 11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern

Innhold. 3 Hovedtall. 3 Årsberetning. 11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern Årsrapport 2013 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper Årsrapport 2011 Innhold 2 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS 1 Om MøllerGruppen Bil MøllerGruppen Bil er en del av MøllerGruppen, som er er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Restauranten Bajazzo åpner i Bygdøy Allé 5 i Oslo, og selskapets forretningsidé er å etablere en landsdekkende hotell- og restaurantkjede i Norge.

Restauranten Bajazzo åpner i Bygdøy Allé 5 i Oslo, og selskapets forretningsidé er å etablere en landsdekkende hotell- og restaurantkjede i Norge. H istorikk 1975 Rica Hotell- og Restaurantkjede AS stiftes 27.02.75 av Jan E. Rivelsrud m.fl. med en aksjekapital på kr 30.000. Restauranten Bajazzo åpner i Bygdøy Allé 5 i Oslo, og selskapets forretningsidé

Detaljer

Innhold Kort om Eiendomskreditt Finansielle hovedtall Årsberetning Regnskaps- og notehenvisning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling

Innhold Kort om Eiendomskreditt Finansielle hovedtall Årsberetning Regnskaps- og notehenvisning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Årsrapport 2012 Innhold Kort om Eiendomskreditt 3 Finansielle hovedtall 5 Årsberetning 6 Regnskaps- og notehenvisning 19 Resultatregnskap 20 Balanse 21 Kontantstrømoppstilling 23 Noter til regnskapet 24

Detaljer

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 as ing. gunnar m. backe 1 2 3 4 Forsiden: Torshovdalen 1. 1 4: Christinedal CHRISTINEDAL Byggherre: Christinedal bolig AS, et selskap i Schage Eiendom AS Arkitekt:

Detaljer

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Torshovdalen 2, leiligheter og barnehage i front. Forsiden: Sofienberg ungdomsskole, mellombygg. (Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien) Torshovdalen

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak Norsk RegnskapsStandard 8 (November 2000, revidert oktober 2002, november 2003, desember 2004, november/desember 2005, november 2006, juni 2009, oktober 2010, september 2013 og januar 2014) 1. NRS 8 GOD

Detaljer

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA ÅRSREGNSKAP 2012 NAVAMEDIC ASA NAVAMEDIC ASA KONSERNREGNSKAP 2012 Innhold Note Side Note Side Årsberetning 3 3 Finansiell risikostyring 22 Viktige regnskapsestimater og Konsolidert resultatregnskap 8 4

Detaljer

God likviditet og lavere inntjening

God likviditet og lavere inntjening ÅRSMELDING 2014 God likviditet og lavere inntjening Både USA og Storbritannia har hatt en positiv utvikling i økonomien i 2014, men eurosonen sliter fortsatt med svak vekst. Flere av EU-landene sliter

Detaljer

Innhold. Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 2 Årsberetning 4

Innhold. Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 2 Årsberetning 4 Årsrapport 2005 2005 ble Telenors beste år noensinne. Gjennom året forsterket Telenor sin posisjon som en internasjonal mobiloperatør og befestet samtidig sin posisjon i det nordiske markedet for tjenester

Detaljer

våle Bygg AS Årsrapport 2013

våle Bygg AS Årsrapport 2013 våle Bygg AS Årsrapport 2013 Jarlsø, sommeren 2013 våle bygg as Jarlsø trinn 3 - Signalbygget Bolig 90 Nygårdveien Montør i stillas, Jarlsø trinn 3 - Signalbygget Jarlsø trinn 3 Signalbygget Byggherre:

Detaljer

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling Årsberetning 2014 Årsberetning 2014 Rammebetingelser Hegra Sparebank driver sin virksomhet fra 2 kontorer i Stjørdal kommune. Kontorlokalene befinner seg i Søndre gate i Stjørdal sentrum og i eget forretningsbygg

Detaljer

VIKTIGE HENDELSER FØRSTE KVARTAL 2014

VIKTIGE HENDELSER FØRSTE KVARTAL 2014 FØRSTE KVARTAL 2014 VIKTIGE HENDELSER FØRSTE KVARTAL 2014 GRADVIS INNFASING AV LEIEINNTEKTER FRA FERDIGSTILTE LOKALER Leieinntektene øker fra fjerde kvartal til første kvartal Flere arealer ble ferdigstilt

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2005 Summary in English: page 38

ÅRSRAPPORT 2005 Summary in English: page 38 ÅRSRAPPORT 2005 Summary in English: page 38 2005 har vært et nytt, spennende år med nye oppkjøp og gode resultater. Vi møter stadig nye utfordringer etter hvert som vi øker i omsetning og antall ansatte.

Detaljer

Årsrapport 2013 www.siemens.no

Årsrapport 2013 www.siemens.no Vi gjør fremtiden elektrisk Årsrapport 2013 www.siemens.no Innhold 03 Vi gjør fremtiden elektrisk 04 Nøkkeltall 05 Organisasjon 07 Årsberetning 19 Noter 15 Resultatregnskap 16 Balanse 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Årrsrapport 2013 KONTORBYGG AS Forretningsbygget på Skagerak Arena

Årrsrapport 2013 KONTORBYGG AS Forretningsbygget på Skagerak Arena Årsrapport 2013 KONTORBYGG AS Forretn ningsbygget på Skagerak Arena Innholdsfortegnelse Organisasjonsforhold Styrets beretning for 2013 3 4 Daglig leders orientering om virksomheten: 1. Skjematisk oversikt

Detaljer

NRK AS Årsberetning 2005

NRK AS Årsberetning 2005 NRK AS Årsberetning 2005 NRKs virksomhet NRK har i 2005 befestet sin posisjon som landets ledende kringkastingsselskap med hovedansvar for å produsere og distribuere et radio- og fjernsynstilbud til hele

Detaljer

Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no. Umoe Restaurants AS Org.nr: 992 249 870 www.umoerestaurants.com

Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no. Umoe Restaurants AS Org.nr: 992 249 870 www.umoerestaurants.com årsrapport 2013 American Bistro Scandinavia AS Org.nr: 884 388 562 www.fridays.no King Food AS Org.nr: 984 388 608 www.burgerking.no Peppes Pizza AS Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no Umoe Restaurant Group

Detaljer

Innhold. Statskog SF 4. Årsberetning 6. Nøkkeltall 12. Hovedtall konsern 13. Regnskap 14. Revisjonsberetning 30. Samfunnsregnskap 31

Innhold. Statskog SF 4. Årsberetning 6. Nøkkeltall 12. Hovedtall konsern 13. Regnskap 14. Revisjonsberetning 30. Samfunnsregnskap 31 rsberetning 2000 Innhold Statskog SF 4 Årsberetning 6 Nøkkeltall 12 Hovedtall konsern 13 Regnskap 14 Revisjonsberetning 30 Samfunnsregnskap 31 Statskog i tema 32 Nøkkeltall Statskog i areal: 110 millioner

Detaljer

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Økonomi Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2014/566 Dato: 10.03.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Årsregnskap 2013 styrets

Detaljer

. PWWS og PWWS II (med tilhorende selskaper) er svrert likt strukturert bade nir det

. PWWS og PWWS II (med tilhorende selskaper) er svrert likt strukturert bade nir det Aksjonrerene i Pareto World Wide Shipping II AS 8. november20ll FUSJON AV PARE,TOS SHIPPINGSELSKAPER Vedlagt er innkalling til ekstraordinrer generalforsamling i Pareto World Wide Shipping II AS (pwws

Detaljer

1 Hovedtall fra regnskapet for 2012 og sammenligningstall for de siste 4 år

1 Hovedtall fra regnskapet for 2012 og sammenligningstall for de siste 4 år 2012 ÅRSRAPPORT 2 Årsrapport 2012 - Rindal Sparebank INNHOLD Hovedtall fra regnskapet for 2012 og sammenligningstall for de siste 4 år... 3 Styrets årsmelding 2012... 4 Resultatregnskap... 12 Balanse...

Detaljer

Innhold. 26 Noter 40 Revisjonsberetning 41 Styret 42 Adresser. Stock holm. I Sverige har vi virksomhet innenfor verdihåndtering.

Innhold. 26 Noter 40 Revisjonsberetning 41 Styret 42 Adresser. Stock holm. I Sverige har vi virksomhet innenfor verdihåndtering. Vakt Service er Nordens tredje største sikkerhetskonsern. Selskapet driver virksomhet i Norge og Sverige. Gjennom vårt heleide datterselskap Nokas er vi markedsleder på verdihåndtering i Norge. Nokas ble

Detaljer

Med i all slags vær Årsrapport 2008

Med i all slags vær Årsrapport 2008 Med i all slags vær Årsrapport 2008 Innhold Innledning 2008 kort oppsummert 4 Leder: Godt år tross finnanskrise 6 Regnskap Styrets melding 8 Resultatregnskap 13 Balanse pr. 31. desember 14 Noter til regnskapet

Detaljer

NØKKELTALL. RESULTAT 2013 2012 Driftsinntekter 40 132 34 225 Driftsresultat 1 661 1 625 Resultat før skatt 1 575 1 439 Årets resultat 1 160 1 041

NØKKELTALL. RESULTAT 2013 2012 Driftsinntekter 40 132 34 225 Driftsresultat 1 661 1 625 Resultat før skatt 1 575 1 439 Årets resultat 1 160 1 041 REMA 1000 ÅRSRAPPORT 2013 NØKKELTALL Beløp i NOK mill. OMSETNING/UTSALGSSTEDER 2013 2012 Totalomsetning inkl. franchisetakeromsetning* 53 421 47 521 Butikkomsetning inkl. franchisetakeromsetning* 45 464

Detaljer

Aker ASA har. områder som. Aker Drilling satser. i værharde. selskaper verdsatt til 7. prosent

Aker ASA har. områder som. Aker Drilling satser. i værharde. selskaper verdsatt til 7. prosent Rapport for fjerde kvartal Aker ASA har i fortsatt å konsentrere seg om videreutvikling av de operative selskapene i porteføljene. Det er lagt et godt grunnlag for verdivekst fremover. Aker Drilling satser

Detaljer

Bratsberg Næringseiendom AS Informasjonsmemorandum 10.mars 2014. Årlig gj.snitt avkastning: 16% Årlig gj.snitt utbytte: 9,2%

Bratsberg Næringseiendom AS Informasjonsmemorandum 10.mars 2014. Årlig gj.snitt avkastning: 16% Årlig gj.snitt utbytte: 9,2% Bratsberg Næringseiendom AS Informasjonsmemorandum 10.mars 2014 Årlig gj.snitt avkastning: 16% Årlig gj.snitt utbytte: 9,2% Oppsummering transaksjonen Investering i diversifisert og ny næringseiendom i

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US75/1 5 Årsrapport 215 - Selskapenes årsmeldinger samt eierskapsberetninge r Saksnr: 15/3393-2 Saksansvarlig: Martin Tjelta, fung. økonomi-

Detaljer