Årsberetning 2005 for Rasmussengruppen AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning 2005 for Rasmussengruppen AS"

Transkript

1 Årsberetning 2005 for Rasmussengruppen AS Rasmussengruppen AS var pr. 31. desember 2005 og er pr. årsberetningens dato morselskap i et konsern. Følgende aksjeselskap var pr datterselskap til Rasmussengruppen AS: Rasmussengruppen AS' direkte eierandel i selskapet i % (pr ): (1) POLYSHIPPING AS 100% *) (2) Kristiansands Tankrederi A/S 0% *) (3) Rasmussen Bulkcarriers AS 98,64% (4) Rasmussen Offshore A/S 100% (5) POLYMARITIME AS 100% (6) POLYPROPERTY AS 100% **) (7) A/S Froland Verk 0% **) (8) Avantor ASA 0% **) ***) (9) Industrifinans Næringseiendom ASA 0% **) ****) *) Tidligere A/S Kristiansands Tankrederi II. Selskapet endret 6. april 2006 navn til POLYSHIPPING AS. Den 3. juni (2005) overtok selskapet samtlige aksjer i Kristiansands Tankrederi A/S fra Rasmussengruppen AS mot kontant oppgjør av kjøpesummen - slik at POLYSHIPPING AS nå er konsernspiss for Rasmussengruppen AS sine shippingaktiviteter. **) Som konsernspiss for Rasmussengruppen AS sin eiendomsvirksomhet ble POLYPROPERTY AS stiftet den 27. desember (2005). Stifter var Rasmussengruppen AS. Som oppgjør for aksjeinnskuddet overdro Rasmussengruppen AS til POLYPROPERTY AS aksjer (100%) i Avantor ASA, aksjer (100%) i Industrifinans Næringseiendom ASA og 100 aksjer (100%) i A/S Froland Verk. ***) Avantor ASA er pr. 31. desember 2005 morselskap i et konsern med 23 datterselskap. ****) Industrifinans Næringseiendom ASA er pr. 31. desember 2005 morselskap i et konsern med 17 datterselskap. Rasmussen Teamships A/S ble avviklet 8. desember (2005) og slettet i Enhetsregisteret/Foretaksregisteret 12. desember (2005). Årsoppgjørene for selskapene (1) - (7) ovenfor utgjør en del av denne trykksak og det henvises til disse i det etterfølgende. For Avantor ASA (morselskap og konsern) og Industrifinans Næringseiendom ASA (morselskap og konsern) vises det til separate årsrapporter for 2005 som vil bli vedlagt innkallingen til ordinær generalforsamling. Shippingmarkedene Tonnasjeetterspørselen økte ikke like mye i 2005 som de to foregående år, men ble drevet frem av en underliggende sterk vekst i verdensøkonomien og ikke minst av fortsatt sterk ekspansjon i Kina ble således et lukrativt år for de fleste segmenter innen internasjonal shipping. Utsiktene er ikke like lyse fremover på grunn av at det store antall nye skip som vil komme inn i markedene antagelig vil overstige økningen i transportbehovet. Dampskibsselskabet "NORDEN" A/S Rasmussengruppen AS solgte den 27. desember sine aksjer (svarende til i overkant av 20% av aksjekapitalen) i Dampskibsselskabet "NORDEN" A/S ("Norden") til Kristiansands Tankrederi A/S til markedspris, d.v.s. en samlet salgssum på DKK Oppgjør ble foretatt 29. desember. Samtidig trådte Kristiansands Tankrederi A/S inn i Rasmussengruppen AS sine rettigheter og forpliktelser under aksjonæravtalen inngått mellom A/S Motortramp (en annen av Nordens storaksjonærer) og Rasmussengruppen AS. 1

2 Norden er notert på Københavns Fondsbørs. Norden er en fullintegrert global operatør av bulk- og tankskip med hovedkontor i København og avdelingskontorer i en rekke land. Norden har en av industriens mest moderne og konkurransedyktige flåter som ved utgangen av 2005 besto av 124 skip i drift, hvorav 10 var egeneide skip, 20 var langtidsbefraktede med kjøpsopsjoner og resten innbefraktet for kortere perioder. Ved årsskiftet hadde selskapet ytterligere 9 skip under bygging og 36 skip med kjøpsopsjoner langtidsbefraktet, men ennå ikke levert. Norden hadde en meget vellykket disponering av tonnasjen i 2005 og økte omsetningen med 11% til USD millioner. Veksten var et resultat av flere skip i operasjon, og spesielt grunnet høyere fraktrater for produkttankskipene som opereres i produkttanker-poolen. De langtidsbefraktede skip med kjøpsopsjoner gir Norden stor fleksibilitet i sin markedstilpasning. Norden overtok således 9 skip i løpet av året gjennom erklæring av kjøpsopsjoner på meget gunstige vilkår. Selskapet utnyttet også den sterke etterspørselen etter tonnasje ved å selge 12 skip, hvorav de fleste var skip man ganske nylig hadde erklært kjøpsopsjon på. Disse salgene ga en regnskapsmessig gevinst på USD 128 millioner før skatt. Ved utgangen av 2005 hadde Norden 384 ansatte. Norden oppnådde sitt historisk beste resultat i 2005 med et årsresultat (etter skatt) på USD 336 millioner. På grunn av markedsutviklingen forventer Norden i 2006 et svakere resultat. Foreløpig er det for 2006 estimert et resultat i området USD millioner. Parlines Ro-Ro KS Parlines Ro-Ro KS ble etablert i desember 2004 og eier MV "Finnreel" og MV "Finnmaster", hver på dwt., bygget i 2000 (jfr. årsberetningen for POLYSHIPPING AS og Kristiansands Tankrederi A/S). Ved årsskiftet eide Kristiansands Tankrederi A/S og POLYSHIPPING AS en 5% andel, henholdsvis en 3% andel (som kommandittister) i Parlines Ro-Ro KS. Etter årsskiftet har POLYSHIPPING AS ytterligere ervervet 2% andel (som kommandittist) i kommandittselskapet. OSM Ship Management AS Rasmussengruppen AS eide 49% av aksjene i OSM Ship Management AS ("OSM") ved inngangen til Den 18. mai (2005) inngikk Rasmussengruppen AS avtale med OSM s majoritetseier, OSM Group AS, om å selge sin resterende eierandel betinget av at OSM Group AS flyttet sitt hovedkontor og sin øvrige norske virksomhet fra Arendal til Kristiansand. Med unntak av visse bemanningsfunksjoner var flyttingen gjennomført i begynnelsen av desember. De gjenværende bemanningsfunksjoner skal flyttes til Kristiansand i løpet av en 3 års periode. På dette grunnlag ble selskapets eierandel på 49% overført til OSM Group AS for en salgspris på kr den 14. desember. Eiendomsmarkedet Ved inngangen til 2006 utgjorde den samlede kontoreiendomsmassen i Oslo/Asker og Bærum i størrelsesorden 8,7 millioner kvadratmeter. De siste 22 årene har antall kvadratmeter kontoreiendom i dette markedet økt med omlag 3,9 millioner kvadratmeter, tilsvarende en vekst på 81%. I samme periode har antall sysselsatte bare økt med ca. 19%. Den sterke økningen i arealer sammenholdt med den moderate økningen i antall sysselsatte forklares ved en sterk økning i andelen sysselsatte med kontorarbeidsplass. Ledige arealer er anslått til ca kvadratmeter ved utgangen av Dette utgjør i størrelsesorden 8% av den samlede eiendomsmassen. Ledighetsgraden varierer betydelig innenfor de ulike delmarkeder i Oslo området. Den laveste ledighetsgrad finnes i sentrum og sentrumsnære områder vest for Oslo sentrum. Høyest ledighetsgrad er det i ytre deler av Oslo, nord og øst for sentrum. Den anslåtte ledighet gikk ned med omlag kvadratmeter i Netto ble det ferdigstilt i størrelsesorden kvadratmeter for utleie, mens utleie av lokaler i 2005 økte med ca kvadratmeter. Antall ferdigstilte kvadratmeter viste en økning i 2005 sammenholdt med 2004 da ferdigstillelsen utgjorde omlag kvadratmeter. Fortsatt er imidlertid utbyggingstakten moderat sammenlignet med historiske nivåer. For 2006 forventes det ferdigstilt i størrelsesorden kvadratmeter kontorlokaler. I perioden utgjorde ferdigstilte kontorlokaler i Oslo området mellom og kvadratmeter årlig. 2

3 Leienivået for kontorarealer i Oslo området viste noe økning i løpet av Leienivået og utviklingen i leienivå varierer i de ulike deler av markedet. De områder med lavest ledighet har det høyeste leienivået. Det er også i disse områdene leieprisnivået har steget mest det siste året. Avantor ASA Rasmussengruppen AS eide100 % av aksjene i Avantor ASA ("Avantor") inntil 27. desember da samtlige aksjer i Avantor ble overført til POLYPROPERTY AS som tingsinnskudd i forbindelse med stiftelse av dette selskapet. POLYPROPERTY AS ble opprettet for å være konsernspiss for Rasmussengruppen AS sin eiendomsvirksomhet. Avantor-konsernets forretningsvirksomhet fokuserer på områdene eiendomsutvikling, huseier og forvaltning, og med hovedfokus på førstnevnte. De tre forretningsområdene omtales nedenfor: Utvikling Avantor-konsernets største utviklingsprosjekter har i 2005 vært Nydalen Campus, Nydalshøyden Bygg B og Solsiden Boligprosjekt. Nydalen Campus er det nye hovedkvarteret til Stiftelsen Handelshøyskolen BI ("BI"). Grunnarbeidene startet i desember 2002 med basis i en 20 års leiekontrakt med BI, og bygget ble ferdigstilt i løpet av 2005, helt i tråd med planen. Totalt er bygget på ca kvadratmeter BTA, inkl. parkering. I januar 2006 ble Avantor tildelt "Cityprisen" for dette bygget. BI benyttet i februar (2005) sin opsjon til å kjøpe eiendommen som ble overtatt av BI i januar Som et ledd i avtalen med BI fra 2002 overtok Avantor-konsernet i august BI s tidligere hovedkvarter i Sandvika og den såkalte "Sjømannsskolen" på Ekeberg. Sandvika-eiendommen er avtalt solgt videre til Akershus Fylkeskommune med overlevering i 2. halvår 2006 etter en betydelig ombygging, mens Sjømannsskolen leies ut til en nyetablert gruppe for holistisk medisin. Beregnet netto gevinst for konsernet ved salg av Nydalen Campus og Sandvika-eiendommen er ca. kr. 430 millioner. Gevinsten vil bli inntektsført i regnskapet for Nydalshøyden Bygg B hadde anleggsstart i oktober 2003 etter at konsernet i juni samme år inngikk en 20 års leiekontrakt med Staten ved Justisdepartementet for et nybygg på ca kvadratmeter BTA, inkl. parkering, for Politiets sikkerhetstjeneste. Bygget er senere utvidet med ytterligere 2 etasjer til ca kvadratmeter BTA. Bygget ble som planlagt ferdigstilt våren Det ble solgt til et kommandittselskap med overtakelse i mai Salget ga en fortjeneste på ca. kr. 73,5 millioner. Solsiden Boligprosjekt ble igangsatt i januar 2005 med til sammen 453 leiligheter. Prosjektet har blitt meget godt mottatt i markedet, og totalt er 441 av leilighetene nå solgt. Fremdriften i prosjektet er som planlagt, og de første 214 leilighetene vil bli levert til kjøperne sommeren/høsten Prosjektet forventes å gi en god fortjeneste. I tillegg til de nevnte prosjektene har Avantor-konsernet et utviklingspotensiale i Nydalen på ca kvadratmeter BRA. Dette inkluderer fradelt tomt i Sandakerveien 121 som ble overtatt fra Schibsted ASA i februar Huseier Samlede leieinntekter for 2005 utgjorde kr. 173,9 millioner. Det har i flere år vært et press på leiemarkedet. For Avantor sin del bedret utleiesituasjonen seg i 2005, og ledigheten, målt etter leieverdier, ble redusert fra 7,6% til 4,7%. Etter overdragelsen av Nydalen Campus i januar 2006 utgjorde eiendomsporteføljen ca kvadratmeter BTA med en ledighet på 7,8%. Avantor-konsernet åpnet i august 2005 første del av et nytt parkeringshus sentralt i Nydalen. Parkeringshuset vil bli fullført sommeren 2006 og vil da omfatte ca parkeringsplasser i et fri flyt system, hvorav ca. 850 plasser tilhører Avantor-konsernet. Avantor-konsernet fullførte også byggingen av en ny energisentral i Nydalen. Anlegget benytter jordbrønner og varmepumpeteknologi og vil betjene sentrale bygg i Nydalen. Det er det første anlegg i sitt slag i Norge og vil ved full utnyttelse redusere behovet for tilført energi med opptil 60%. Forvaltning Pr. 15. mai 2006 forvalter Avantor Drift AS en eiendomsportefølje på ca kvadratmeter på vegne av Avantor-konsernet. I tillegg kommer ca kvadratmeter næringseiendom for andre, bl.a. ca kvadratmeter for Industrifinans Næringseiendom ASA og ca kvadratmeter for Storebrand Eiendom AS. Årsresultat og finansiell stilling Avantor-konsernet oppnådde i 2005 et årsresultat på kr. 168,2 millioner. Resultat før skatt ble kr. 186,6 millioner, inkludert gevinst ved salg av eiendommer med til sammen kr. 75,1 millioner og en gevinst på kr. 127,2 millioner ved salg av Avantors aksjepost i Industrifinans Næringseiendom ASA til Rasmussengruppen AS. Resultatet har også i 2005 vært tynget av rentesikringsforretninger som ble gjort i perioden april 2002 til april 2003 og som 3

4 medfører at gjennomsnittlig rentesats på låneporteføljen har ligget betydelig over dagens nivå. Konsernets låneportefølje ble refinansiert i januar Ved utgangen av 2005 hadde Avantor-konsernet en totalbalanse på kr millioner. Bokført egenkapital utgjorde kr. 885 millioner. Samlet rentebærende gjeld utgjorde kr millioner. Ansatte Ved utgangen av 2005 hadde Avantor-konsernet 47 ansatte (46 årsverk). I tillegg kjøper Avantor diverse administrative tjenester fra Rasmussengruppen AS. Industrifinans Næringseiendom ASA Den 27. september overtok Rasmussengruppen AS Avantor ASA sine aksjer i Industrifinans Næringseiendom ASA ("IFN") mot kontant oppgjør av kjøpesummen, kr Rasmussengruppen AS eide 100% av aksjene i IFN inntil 27. desember da samtlige aksjer ble overført til POLYPROPERTY AS som tingsinnskudd i forbindelse med stiftelse av dette selskapet som ble opprettet som konsernspiss for Rasmussengruppen AS sin eiendomsvirksomhet. IFN-konsernet sin virksomhet er å eie næringseiendom (huseier). IFN s forretningsadresse er i Kristiansand, mens selskapets eiendomsportefølje er lokalisert i Oslo. Utleie og drift av eiendommene forestås av Avantor Drift AS. Selskapets portefølje pr. 1. januar 2006 består av ca kvadratmeter BTA i Nydalen samt ca kvadratmeter BTA på Økern. Ledighet IFN-konsernet hadde ved inngangen av 2005 en verdiledighet på 10,8%, mens tilsvarende tall pr. 1. januar 2006 var 10,9%. Vektet utløpstid på leiekontraktene pr. 1. januar 2006 er 5,4 år. Årsresultat og finansiell stilling Ved utgangen av 2005 hadde IFN-konsernet en totalbalanse på kr millioner. Bokført egenkapital utgjorde kr. 804,7 millioner. Samlet rentebærende gjeld utgjorde kr millioner. IFN refinansierte pantegjelden i 2005 til meget gunstige betingelser. IFN's obligasjonslån har blitt førtidig innfridd mot kompensasjon av overkurs med kr. 38,7 millioner samtidig som selskapets sperrede innskudd som tjente som sikkerhet for obligasjonslånet ble frigitt. Resultatet har også i 2005 vært tynget av tidligere inngåtte rentesikringsforretninger som medfører at gjennomsnittlig rentesats på låneporteføljen har ligget betydelig over dagens nivå. Det er foretatt betydelige vedlikeholds- og oppgraderinger av den eldre eiendomsmassen i Nydalen, samt at avsetninger knyttet til tidligere solgte eiendommer er korrigert opp. Disse forhold gjør at resultatet ikke kan karakteriseres som tilfredsstillende. Årsresultatet for IFN-konsernet for 2005 ble kr. 33 millioner. Ansatte Ved årets utgang hadde konsernet 3 deltidsansatte (alle kombinert med ansettelser i Rasmussengruppen AS). I tillegg kjøper IFN diverse administrative tjenester fra Rasmussengruppen AS. Øvrige eiendommer CORDELIA AS Rasmussengruppen AS eier kontorbyggene Kirkegaten 1 og Kirkegaten 1A i Kristiansand. De lokalene i Kirkegaten 1 som Rasmussengruppen AS ikke selv benytter, er pr. dags dato fullt utleid. Det arbeides med utleie av Kirkegaten 1A. Rasmussengruppen AS eier Kirkegaten 4/Kongensgate 21 som benyttes til kantine samt en mindre leilighet i Østre Strandgate 30. Videre eier Rasmussengruppen AS tomten Østre Strandgate 16B i Kristiansand. For denne tomten utredes muligheten for å oppføre et mindre leilighetsprosjekt med opp til 9 mindre leiligheter. Ovennevnte spesifiserte eiendommer har inntil nylig vært eiet i direkte eie av Rasmussengruppen AS. CORDELIA AS ble stiftet den 11. april Stifter var POLYPROPERTY AS som er konsernspiss for Rasmussengruppen AS sin eiendomsvirksomhet. CORDELIA AS sin virksomhet skal kunne være å anskaffe, prosjektere, utbygge, eie, drive, leie ut og selge fast eiendom og alt som er beslektet eller står i forbindelse med slik virksomhet. Selskapet skal også kunne eie eller delta i andre selskaper eller næringsforetak. CORDELIA AS sin aksjekapital er kr fordelt på aksjer hver pålydende kr Aksjene ble tegnet til pari kurs. Aksjeinnskuddet på kr ble innbetalt til selskapet 19. april Til fremme av CORDELIA AS sitt formål har dette selskapet kjøpt de følgende eiendommer i Kristiansand: 4

5 Kirkegaten 1, Kirkegaten 1A, Kirkegaten 4/Kongensgate 21, en leilighet i Østre Strandgate 30 samt tomten Østre Strandgate 16B konserninternt i henhold til takst for en total kjøpesum på kr. 57,2 millioner - med fradrag for utsatt skatt. Finansforvaltning - Valuta 2005 ble et år med god vekst i internasjonal økonomi. Den sterke veksttakten fortsatte i Kina der 2005 viste en vekst i brutto nasjonalprodukt (BNP) på 10%. Dette er på nivå med veksttakten i Også USA viste god utvikling med en vekst i BNP på 3,5%. For USA var imidlertid veksten i 2005 noe svakere enn veksten i I Euroområdet var veksttakten fortsatt moderat med en BNP vekst på 1,4%. For Japan var derimot BNP veksten tiltakende i Japan viste en vekst i BNP på 2,7% for 2005, mot 2,3% i Også utviklingen i norsk økonomi var tilfredsstillende i For Norge vokste samlet BNP med 2,3%. Dette er noe svakere enn i 2004 da veksten var 3,1%. Utviklingen i norsk BNP er svært avhengig av aktivitetsnivået i oljesektoren det enkelte år. Det internasjonale rentenivået holdt seg moderat i 2005 til tross for at sentralbankenes styringsrenter gjennomgående ble oppjustert noe. I Euroområdet ble styringsrenten hevet med 25 basispunkter til 2,25%. Etter årsskiftet er det foretatt ytterligere en renteheving til 2,5%. Norges Bank hevet styringsrenten med 25 basispunkter to ganger gjennom 2005 slik at styringsrenten ved utløpet av året var 2,25%. Også i Norge er det foretatt en renteheving i 2006 og styringsrenten er i dag den samme som i Euroområdet. I motsetning til utviklingen i Europa gjennomførte den amerikanske sentralbanken relativt betydelige økninger i styringsrenten i I alt ble styringsrenten hevet åtte ganger med 25 basispunkter hver gang. Det medførte at styringsrenten økte fra 2,25% ved inngangen til året til 4,25% ved utgangen av I 2006 er den amerikanske styringsrenten hevet videre slik at styringsrenten i dag er 5,0%. Til tross for den relativt betydelige hevingen av styringsrentene i USA har rentenivået for statsobligasjoner med lang løpetid endret seg lite. Ved inngangen til 2005 var den effektive renten på 10 års statsobligasjoner 4,2%. Ved utgangen av 2005 var den effektive renten på 10 års obligasjoner 4,4%. Denne utviklingen har medført at fastrenteobligasjoner med kort og lang løpetid har tilnærmet samme rentenivå i det amerikanske markedet. I Europa er rentenivået for 10 års statsobligasjoner omlag 3,3%. Rentenivået for lange obligasjoner er således fortsatt høyere enn for korte obligasjoner i det europeiske markedet. Med sterk vekst i internasjonal økonomi var inflasjonen målt ved konsumprisutviklingen noe tiltakende gjennom Fortsatt er imidlertid konsumprisstigningen på et svært moderat nivå. I USA steg konsumprisene med 3,4% i 2005 sammenlignet med 2,7% i For Euroområdet var tilsvarende tall henholdsvis 2,2% og 2,1%. I Norge viste konsumprisene en stigning på 1,6% i 2005 mot 0,4% i Sammenholdes det internasjonale rentenivået med konsumprisutviklingen er realrentene internasjonalt fortsatt lave. I motsetning til den moderate konsumprisutviklingen har det vært sterk prisstigning på en rekke internasjonale råvarer. Oljeprisen var nærmere USD 60 pr. fat mot USD 40,50 pr. fat ett år tidligere. Ved utgangen av 2005 var aluminiumsprisen USD pr. tonn mot USD pr. tonn Også kobberprisen viste sterk stigning gjennom Den sterke utviklingen i internasjonal økonomi medførte sterk resultatutvikling for børsnoterte selskaper samlet sett. Kursstigningen i de ulike aksjemarkedene var imidlertid svært forskjellig. Målt med hovedindeksen OSEBX steg det norske aksjemarkedet med i overkant av 40%. Fra det norske aksjemarkedet nådde sitt laveste nivå i første kvartal 2003 har kursstigningen frem til vært hele 237%. I inneværende år har den positive utviklingen fortsatt og pr. 15. mai 2006 er OSEBX 395,1 poeng mot 332,5 poeng pr (2005). Også de øvrige nordiske aksjemarkedene hadde god kursutvikling i Det svenske markedet steg 32,6% målt ved OMX indeksen, det danske markedet steg 39,6% målt med OMX C indeksen og det finske markedet steg 31,3% målt med OMX H indeksen. Det brede europeiske markedet steg 23,5% målt med STOXX 600 indeksen. I motsetning til de europeiske markedene hadde det amerikanske aksjemarkedet moderat utvikling gjennom Målt med den brede S&P 500 indeksen steg dette markedet bare 3% gjennom året. Det japanske markedet viste derimot god utvikling og steg hele 40,2% målt med Nikkei indeksen. Kursen på amerikanske dollar har steget fra USD 1 = NOK 6,0386 ved inngangen til 2005 til på det høyeste USD 1 = NOK 6,80. Pr. 15.mai 2006 er kursen USD 1 = NOK 6,07. Den norske krone er for tiden meget sterk. Den overskuddslikviditet det enkelte selskap i Rasmussengruppen AS besitter disponeres av selskapet selv. For regnskapsåret har de finansielle investeringer gitt et aksjeutbytte på kr Kjøp og salg av verdipapirer 5

6 har imidlertid medført et tap på kr (inklusive urealisert nettoresultat pr ); jfr. forøvrig årsberetningen for POLYSHIPPING AS og Kristiansands Tankrederi A/S - avsnittene om Finansforvaltning. Selskapets aksjepost i Expert ASA som pr. årsberetningens dato utgjør en eierandel på ca. 21,4%, behandles (inntil videre) som en finansiell investering. POLYINVEST AS Som et dedikert selskap til å delta mer aktivt i de forskjellige børsinstrumenter, har Rasmussengruppen AS nylig kjøpt samtlige aksjer i POLYINVEST AS - som er et investeringsselskap - for tilsammen kr. 17,1 millioner. Start Toppfotball AS Start Toppfotball AS har en langsiktig samarbeidsavtale med Idrettsklubben Start, slik at Start Toppfotball AS sitter på de kommersielle rettighetene til Idrettsklubben Start sin toppfotballavdeling, mot at Start Toppfotball AS garanterer for å dekke Idrettsklubben Start sine forpliktelser til toppfotballavdelingen. Start Toppfotball AS har satt i gang bygging av ny fotballstadion ved Marvika i Kristiansand. Stadion vil romme ca tilskuere samt ca kvadratmeter med kontor/næringsarealer. Den nye fotballstadion ventes å stå ferdig til bruk ved sesongstart i For å sikre tilstrekkelig egenkapital til å gjennomføre byggingen av den nye stadion har Start Toppfotball AS i 2006 hentet inn kr. 45 millioner i en rettet aksjeemisjon mot Rasmussengruppen AS. Emisjonen ga Rasmussengruppen AS en eierandel på 34,6% i Start Toppfotball AS. I tillegg har Rasmussengruppen AS kjøpt ytterligere aksjer i Start Toppfotball AS slik at samlet eierandel nå er 38,8%. Rasmussengruppen AS har videre kjøpt utbyggingsrettighetene og eierskapet til ca kvadratmeter kontor/næringsarealer i stadionkroppen samt utbyggingsrett og eierskap til en parkeringstomt for 200 biler, for tilsammen kr. 15 millioner. Rasmussengruppen AS sin deltagelse i emisjonen er vurdert til å kunne inneholde et betydelig gaveelement. Organisasjon og Miljø Ansatte Det var ved årsskiftet ansatt 15 personer i Rasmussengruppen AS, tilsvarende 13,3 årsverk. Av de ansatte var 5 kvinner, tilsvarende 30,8% av antallet årsverk. Ved rekruttering til nye stillinger søkes hensyntatt at det finnes både kvalifiserte kvinner og menn som aktuelle kandidater. De lønnsmessige forskjeller som eksisterer i selskapet er basert på ansvar, kompetanse, erfaring og arbeidsinnsats. Selskapet selger diverse administrative tjenester til de fleste av selskapets datterselskap. Helse, miljø og sikkerhet Med unntak av et langtidssykefravær var sykefraværet i 2005 helt ubetydelig. Selskapet har ikke hatt skader eller ulykker. Arbeidsmiljøet i selskapet anses som godt. Miljøet er preget av motiverte medarbeidere som yter en god innsats. Det har ikke blitt iverksatt særskilte tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet. For Rasmussengruppen AS sine datterselskap vises det til det enkelte selskaps årsberetning. Påvirkning av det ytre miljø Selskapets egen virksomhet medfører ingen påvirkning av det ytre miljø. For Rasmussengruppen AS sine datterselskap vises det til det enkelte selskaps årsberetning. Risiki Det er redegjort for risiki og håndtering av risiki i årsberetningen for det respektive datterselskap (som ikke regnes som små foretak). Forøvrig er det etablert rutiner for håndtering av de risikotyper selskapet er eksponert for; jfr. regnskapslovens

7 Forslag til anvendelse av overskudd m.m. Regnskapet for Rasmussengruppen AS er avlagt under forutsetning om fortsatt drift - og forutsetningene for dette er tilstede. Selskapets forretningskontor er i Kristiansand. Årsoverskuddet for Rasmussengruppen AS utgjør... kr som foreslås anvendt slik: Avsettes til annen egenkapital... kr Konsernresultatregnskapet viser et årsoverskudd på kr Utbytte på kr ble den 27. desember (2005) utdelt som ekstraordinært utbytte hvorav kr ble utbetalt kontant samme dag, mens det resterende kr ble lånt tilbake til selskapet. Kristiansand, den 22. mai 2006 EINAR RASMUSSEN DAG RASMUSSEN RANNFRID RASMUSSEN (formann) (styremedlem og daglig leder) 7

8 Rasmussengruppen AS Konsernresultatregnskap for Note kroner kroner DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Brutto fraktinntekter Salgsgevinst M/S "POLYSTAR" Hyrer, folketrygdavgift, pensjonsavgift o.l. - mannskap Øvrige drifts- og driftsrelaterte kostnader (netto) Resultat drift M/S "POLYSTAR" Andel resultat tilknyttede/tilknyttet selskap Andel resultat skipseiende kommandittselskap Leieinntekter faste eiendommer Salgsgevinster faste eiendommer Øvrige driftsinntekter Administrasjons- og managementkostnader Øvrige driftskostnader Ordinære avskrivninger DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Aksjeutbytter Renteinntekter Resultat salg verdipapirer Verdiregulering verdipapirer Kursgevinster/-tap Rente- og andre finanskostnader NETTO FINANSINNTEKTER RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD SKATTEKOSTNAD OG MINORITETSINTERESSER Skattekostnad Minoritetsinteresser ÅRSOVERSKUDD

9 Rasmussengruppen AS Konsernbalanse pr. 31. desember Note kroner kroner EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Skip/andeler skipseiende kommandittselskap Faste eiendommer (inkl. tomter), anlegg under utførelse m.v Driftsløsøre, inventar, kontormaskiner o.l Finansielle driftsmidler Investeringer i aksjer i tilknyttede selskap Langsiktige fordringer (inkl. tidligere bundet bankinnskudd) Sum anleggsmidler Omløpsmidler Beholdninger Bunkers o.l Fordringer Kortsiktige fordringer Investeringer Omløpsaksjer Obligasjoner Bankinnskudd, kontanter o.l. Bankinnskudd Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital 6 Innskutt egenkapital: Aksjekapital (2005: aksjer à kr. 20/ 2004: aksjer à kr. 100) Overkursfond Opptjent egenkapital Annen egenkapital Avsetninger for forpliktelser 7 Utsatt skatt Pensjonsforpliktelser m.v Minoritetsinteresser Langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner m.v Gjeld til aksjeeiere i Rasmussengruppen AS Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Avsatt utbytte for regnskapsåret Gjeld til aksjeeiere i Rasmussengruppen AS Øvrig kortsiktig gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD De etterfølgende noter inngår som en del av regnskape Kristiansand, 31. desember mai 2006 EINAR RASMUSSEN (formann) DAG RASMUSSEN (styremedlem og daglig leder RANNFRID RASMUSSEN 15

10 Noter til konsernregnskapet for 2005 for Rasmussengruppen AS: Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Hovedregel for klassifisering og vurdering av balanseposter Eiendeler til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal innbetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. Gjeld som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som kortsiktig gjeld. Varige driftsmidler er vurdert til opprinnelig anskaffelseskost med tillegg av aktiverte investeringer/overkurs samt aktiverte byggelånsrenter og med fradrag for akkumulerte avskrivninger. Omregningsprinsipper Inntekter, kostnader og investeringer i utenlandsk valuta bokføres til dagskurs. Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til balansedagens kurs. Konsolideringsprinsipper Regnskapsposter i datterselskap konsolideres fullt ut. Aksjer i de selskap som inngår i konsernregnskapet (bortsett fra morselskapets aksjer) er eliminert etter oppkjøpsmetoden - og over/underpris i forhold til bokførte verdier er allokert til de eiendeler hvor over/underpris er identifisert. Netto merverdi avskrives over antatt økonomisk levetid. Interne transaksjoner, fordringer og gjeld er eliminert. Andeler (som selskapsdeltaker) i kommandittselskap er innarbeidet (uavhengig av den ansvarsbegrensning som gjelder for kommandittister). Minoritetsinteressenes andel av resultat etter skatt og av egenkapital omfatter eksterne aksjonærer og eksterne kommandittister i datterselskap til Rasmussengruppen AS. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført til pålydende. Omløpsaksjer og obligasjoner Ved realisasjon av aksjer og obligasjoner er fifo-prinsippet benyttet. Ved årsskiftet er omløpsaksjer og obligasjoner bokført til markedsverdi. Rentesikring Avantor ASA og Industrifinans Næringseiendom ASA anvender ulike instrumenter (FRA-kontrakter, renteswapper og renteopsjoner) i sin samlede styring av renterisiko. For FRA-kontraktene er differanse mellom kontraktsrente og markedsrente på fixingdato periodisert over kontraktenes løpetid. For swapavtalene er differansen mellom betalt og mottatt rente periodisert over aktuell renteperiode. Betalt premie for renteopsjoner periodiseres over avtalenes løpetid. Skatter Skatter kostnadsføres når de påløper. Skattekostnad består av betalbar skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet på grunnlag av de forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. Det er som følge av rederiskatteordningen benyttet en sats på 5% ved beregning av utsatt skatt for den virksomhet som kvalifiserer som rederivirksomhet. Forøvrig er det benyttet en sats på 28%. 16

11 Note 1. Inkl. resultatandel for Dampskibselskabet "NORDEN" A/S. Note 2. Lønnskostnader samt revisjonsgodtgjørelse 2005 Lønninger... kr Arbeidsgiveravgift... " Pensjonskostnader... " Andre ytelser... " kr Kostnadsført revisjonsgodtgjørelse i konsernet for 2005 til morselskapets revisor utgjør:... kr I tillegg betales det for diverse konsulenttjenester etter regning. Note 3. Ordinære avskrivninger fordeler seg slik: Skip... kr. 0 kr Faste eiendommer m.v.... kr kr For faste eiendommer benyttes en avskrivningssats mellom 1% og 2%. Note 4. Skattekostnad - utsatt skatt Vedr. utsatt skatt: Beregningsgrunnlag for rederivirksomhet for datterselskap... kr kr Beregningsgrunnlag for øvrig virksomhet... kr kr Beregnet utsatt skatt... kr kr Skattekostnad fremkommer slik: Betalbar skatt for regnskapsåret... kr kr Justering av foregående års betalbare skatt... " " Resultatmessig endring utsatt skatt... " " Skattekostnad... kr kr Note 5. Varige driftsmidler Skip/andeler skipseiende Faste Anskaffelseskost - Bokført verdi kommandittselskap eiendommer m.v. Anskaffelseskost pr kr kr Tilgang... " " Avgang (relatert til anskaffelseskost)... " " Anskaffelseskost pr kr kr Akkumulerte ordinære avskrivninger... " " Balanseført verdi pr kr kr Note 6. Egenkapital Egenkapital pr kr Innbetalt aksjekapital (inkl. overkurs)... kr Øvrige endringer... kr Årets resultat... kr Utbytte for 2005 (utdelt )... kr Egenkapital pr kr

12 Note 7. Det er pr intet garantiansvar for forpliktelser overfor selskap som ikke inngår i Rasmussengruppen-konsernet. Note 8. Gjeld til kredittinstitusjoner m.v. fordeler seg slik: Avantor-konsernet... kr kr Industrifinans Næringseiendom-konsernet... kr kr Gjeld til kredittinstitusjoner m.v. pr kr kr Bokført verdi av pantsatte eiendeler: Avantor-konsernet... kr kr Industrifinans Næringseiendom-konsernet... kr kr Industrifinans Næringseiendom ASA gjennomførte en refinansiering av låneporteføljen i Selskapet inngikk en låneavtale som består av et lån på kr. 700 millioner med 10 års løpetid uten avdrag samt en trekkfasilitet på kr. 300 millioner med 7 års løpetid. Avantor ASA inngikk den 2. januar 2006 en ny 10 års låneavtale. Lånet består av et lån på kr. 800 millioner og en trekkfasilitet på kr. 500 millioner. Det skal i henhold til låneavtalen ikke betales avdrag. Den 16. januar 2006 ble lånet trukket opp med kr millioner. Samtidig ble alle konsernets tidligere pantelån tilbakebetalt i sin helhet. 18

Årsberetning 2006 for Rasmussengruppen AS

Årsberetning 2006 for Rasmussengruppen AS Årsberetning 2006 for Rasmussengruppen AS Rasmussengruppen AS var pr. 31. desember 2006 og er pr. årsberetningens dato morselskap i et konsern. Rasmussengruppen AS eide pr. 31. desember 2006 samtlige aksjer

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Årsberetning 2007 for Rasmussengruppen AS

Årsberetning 2007 for Rasmussengruppen AS Årsberetning 2007 for Rasmussengruppen AS Rasmussengruppen AS var pr. 31. desember 2007 og er pr. årsberetningens dato morselskap i et konsern. Rasmussengruppen AS eide pr. 31. desember 2007 samtlige aksjer

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsrapport 2010 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042

Årsrapport 2010 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042 PRE Årsrapport 2010 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 10 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS har som eneste formål å investere alle sine midler i PRE Bolig- Privatisering

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Årsberetning 2008 for RASMUSSENGRUPPEN AS

Årsberetning 2008 for RASMUSSENGRUPPEN AS Årsberetning 2008 for RASMUSSENGRUPPEN AS RASMUSSENGRUPPEN AS var pr. 31. desember 2008 og er pr. årsberetningens dato morselskap i et konsern. RASMUSSENGRUPPEN AS eide pr. 31. desember 2008 samtlige aksjer

Detaljer

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av:

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Åsvn 13 7620 Skogn Registreringsnummer i Regnskapsførerregisteret: 31077 Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap Otta Biovarme AS

Årsregnskap Otta Biovarme AS Årsrapport og regnskap for Otta Biovarme AS 2006 Årsregnskap Otta Biovarme AS RESULTATREGNSKAP (21.12.2005-31.12.2006) (Beløp i hele 1.000 kroner) DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER DRIFTSINNTEKTER Andre

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Org nr 970 540 636 RESULTATREGNSKAP Note 2015 2014 Kontingenter 3 334 175 3 072 137 Administrasjonsinntekter 1 362 710 1 372 148 Andre driftsinntekter

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2014 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

! t. Årsregnskap. Finnbergåsen. Eiendom AS

! t. Årsregnskap. Finnbergåsen. Eiendom AS ! t j t Årsregnskap I 2010 Finnbergåsen Eiendom AS \ .,.... I;:.r,ll'",,:.r!...:.:r.rr.r..ti:tlt#tt::il:\: a: l r a. rt,,:t l!11!r::::: i1:::;:1::lirilil '.:, 1 Finnbergåsen Eiendom AS Eiendeler Note 2010

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2012 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen ble tilført ved opprettelsen

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 953 323 141 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FRØSETH AS Forretningsadresse: Ravlovegen 144 7657 VERDAL

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 974 526 441 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORDIC HALIBUT AS Forretningsadresse: Strandgaten 223

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - Stabil inntjening i forhold til 4Q- - Godt uttak under kontraktene, men fortsatt svakt spotmarked - Reduserte driftskostnader skip i forhold til tilsvarende periode i fjor - EBITDA i kvartalet

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

GENERALFORSAMLING. Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015

GENERALFORSAMLING. Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015 GENERALFORSAMLING Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015 AGENDA 1. Åpning av generalforsamlingen og opptegnelse av fremmøtte aksjonærer 2. Valg av møteleder 3. Godkjennelse av innkallingen 4. Valg

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

Årsoppgjør 2014 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr

Årsoppgjør 2014 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr Årsoppgjør 2014 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 373 563 1 988 995 Annen driftsinntekt 42

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 3-2015

WILSON ASA Kvartalsrapport 3-2015 Oppsummering - Normal sommerstillhet i kvartalet - EBITDA på MEUR 8,5 påvirket av engangseffekt fra omlegging pensjon - Strammere marked mot slutten av kvartalet Endring Tall i M EUR unntatt dagtall og

Detaljer

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2013 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP Agasti Holding ASA Balanse per 31.10.15 - NGAAP Beløp i tusen NOK Eiendeler Note 31.10.2015 Anleggsmidler Utsatt skattefordel 0 Maskiner, inventar og utstyr 0 Sum immaterielle eiendeler 0 Finansielle driftsmidler

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Årsregnskap 2012 CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 6 000 000 0 Annen driftsinntekt 5 757 274 1 728 611 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2014

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2014 Oppsummering - En marginal økning i nettoinntjening/dag i forhold til 3Q, men litt under tilsvarende periode 2013 grunnet svak slutt på 4. kvartal - EBITDA på MEUR 9,8 i kvartalet og driftsresultat på

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.06.14.

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.06.14. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.06.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2015 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

BKM EIKER Årsregnskap for BKM Eiker

BKM EIKER Årsregnskap for BKM Eiker 2015 BKM EIKER 2015 Årsregnskap for BKM Eiker 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Revisors beretning 3 5 6 8 11 2 STYRETS ÅRSBERETNING Virksomhetens

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

Årsberetning 2014. Comicopia AS

Årsberetning 2014. Comicopia AS Årsberetning 2014 Virksomhetens art og hvor den drives bedriver fremstilling og salg av produkter og tjenester som fremmer tegneseriemediet i Norge, først og fremst gjennom drift av tegneserienettstedet

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013 Oppsummering - Konsernet har lagt om til EUR som funksjonell- og presentasjonsvaluta - En liten nedgang i nettoinntjening/dag i 4. kvartal, men positivt driv i markedet - EBITDA på MEUR 10,7 i kvartalet

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:981 497 821

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:981 497 821 Årsregnskap 2015 Trondhjems Seilforening Havn AS Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Trondhjems Seilforening Havn AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2015 2014 Annen driftsinntekt 8 895 015 894

Detaljer

Årsregnskap. Finnbergåsen Eiendom AS

Årsregnskap. Finnbergåsen Eiendom AS Årsregnskap Finnbergåsen Eiendom AS 01.01.2014-31.12.2014 Styrets årsberetning 2014 Selskapet driver med investering i eiendom og utleie av eiendom og tilbyr formidling av utleie på vegne av andre utleiere.

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

CRUDECORP AS NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Alle tall er i oppgitt i hele kroner (NOK) med

Detaljer

Resultatregnskap 2014 for OSI

Resultatregnskap 2014 for OSI Resultatregnskap 2014 for OSI DRIFSTINNTEKTER Samarbeidsavtale SIO Medlemskontingenter og særavgifter Leieinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekt Note Resultatregnskap 2 0 1 4 2 0 1 3 532 597 643 200

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 1. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Årsberetning 2009 for RASMUSSENGRUPPEN AS

Årsberetning 2009 for RASMUSSENGRUPPEN AS Årsberetning 2009 for RASMUSSENGRUPPEN AS RASMUSSENGRUPPEN AS er morselskap i konsernet RASMUSSENGRUPPEN. Oversikt over selskapsstrukturen pr. 31.12.2009 for RASMUSSENGRUPPEN AS med datterselskap fremgår

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952 RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3 579 640 2 855 594 Gaver 3 918 794 4 712 576 Messer, basarer og lotteri 44 360 59 423 Tilskudd 548 798

Detaljer

note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004

note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004 Mosjøen og Omegn Boligbyggelag note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004 INNTEKTER Inntekter fra tekn. tjenester 150,342 110,170 96,000 117,600 Forretningsførerhonorar

Detaljer