Vi viser til søknad av 12. desember 2012 om tillatelse til å brenne visse typer bygg- og anleggsavfall med innhold av farlig avfall.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vi viser til søknad av 12. desember 2012 om tillatelse til å brenne visse typer bygg- og anleggsavfall med innhold av farlig avfall."

Transkript

1 Saksbehandler, innvalgstelefon Ingrid Torsnes, Vår dato Deres dato Vår referanse 2013/ Deres referanse BIR Avfallsenergi AS Postboks 6004 Postterminalen 5892 BERGEN Tillatelse etter forurensningsloven for BIR Avfallsenergi AS Fylkesmannen gir BIR Avfallsenergi AS midlertidig tillatelse til 31. desember 2015 til å brenne bygg- og anleggsavfall med innhold av farlig avfall på nærmere fastsatte vilkår. Tillatelsen er gjort midlertidig for å få frem dokumentasjon på at behandling av disse avfallstypene ikke fører til økte utslipp. Tillatelsen med nærmere fastsatte vilkår følger vedlagt. Vi viser til søknad av 12. desember 2012 om tillatelse til å brenne visse typer bygg- og anleggsavfall med innhold av farlig avfall. Fylkesmannen gir tillatelse på visse vilkår. Forurensningsloven 7 slår fast at tiltak som fører til forurensning er forbudt, men det kan gis tillatelse etter samme lov etter 11, jf. 16 etter søknad. Tillatelsen er gitt med hjemmel i forurensningsloven 11, 16 og 29 og avfallsforskriften 10-4 og Fylkesmannen har ved avgjørelsen vurdert forurensningen fra tiltaket opp mot de fordeler og ulemper som tiltaket for øvrig vil medføre. Ved fastsettingen av vilkårene har Fylkesmannen videre lagt til grunn hva som kan oppnås med beste tilgjengelige teknikker. De utslippskomponenter fra virksomheten som er antatt å ha størst miljømessig betydning, har vi uttrykkelig regulert gjennom spesifikke vilkår i tillatelsen. Vi vil understreke at all forurensning fra bedriften isolert sett er uønsket. Selv om utslippene er innenfor de fastsatte utslippsgrensene, plikter bedriften å redusere utslippene så langt dette er mulig uten urimelige kostnader. Det samme gjelder utslipp av komponenter det ikke er satt grenser for gjennom særskilte vilkår. Denne tillatelsen kan senere endres i medhold av forurensningsloven 18. Endringer skal være basert på skriftlig saksbehandling og en forsvarlig utredning av saken. En eventuell endringssøknad må derfor foreligge i god tid før endring ønskes gjennomført. At forurensningen er tillatt, utelukker ikke erstatningsansvar for skade, ulemper eller tap forårsaket av forurensningen, jf. forurensningsloven 56. Statens hus Kaigaten 9, 5020 Bergen Telefon: Telefaks: Miljøvern- og klimaavdelinga Postboks 7310, 5020 Bergen Org.nr: E-post: Internett:

2 I tillegg til de krav som følger av tillatelsen, plikter bedriften å overholde forurensningsloven, produktkontrolloven og forskrifter som er hjemlet i disse lovene. Noen av forskriftene er nevnt i tillatelsen. For informasjon om øvrige regler som kan være aktuelle for bedriften, viser vi til Miljødirektoratets hjemmesider på internett, og Brudd på utslippstillatelsen er straffbart etter forurensningsloven 78 og 79. Også brudd på krav som følger direkte av forurensningsloven, produktkontrolloven og forskrifter er straffbart. Bakgrunn BIR Avfallsenergi AS søkte 12. desember 2012 om utvidelse av eksisterende utslippstillatelse. Søknaden ble opprinnelig sendt til Miljødirektoratet, som delegerte myndighet til å avgjøre søknad om brenning av fraksjoner med farlig avfall til Fylkesmannen i Hordaland i brev av 22. mars Det ble søkt om å brenne bygg- og anleggsavfall med innhold av bromerte flammehemmere, ftalater, klorparafin, CCA-impregnering og kreosotimpregnering. Avfall med innhold av farlig avfall utgjør inntil 8,3 prosent av den totale avfallsmengden på tonn. Det er ikke søkt om økt mengde avfall inn til anlegget eller endring i utslippsgrensene til luft eller vann. Høring Søknaden ble kunngjort i Bergens Tidende og på nettsidene til Fylkesmannen. Søknaden ble også sendt på høring til Bergen kommune. Det kom inn 14 høringsuttalelser. Noen av disse kom etter høringsfristen, men vi har tatt med alle i den videre saksgang. BIR Avfallsenergi AS har kommentert uttalelsene i brev av 28. juni 2013 og 13. januar Kommentarene fra BIR Avfallsenergi AS er vist etter hver høringsuttalelse. Bergen kommune, Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø, Klimaseksjonen Fylkesmannen anmodes om å medvirke til at den samlede miljøbelastningen i området ikke øker, og at søker også aktivt medvirker til å bedre miljø- og boforhold i området. Skeie Skole FAU FAU ved Skeie skole protesterer mot det planlagte tiltaket og krever at søknaden blir avvist. Som naboer har de opplevd at røyken fra pipene kan variere i både farge og lukt. Det blir spørsmål om listen med farlig avfall som er oppgitt er uttømmende, og at man ikke har tatt med forurensning fra økt trafikk. Det blir stilt spørsmål om kontrollrutinene til BIR Avfallsenergi AS og hva skjer dersom et utilsiktet utslipp skjer. Det blir påpekt at det ikke er tilstrekkelig dokumentert at utslippene ikke vil påvirke helsen til naboene. BIR Avfallsenergi AS presiserer at det ikke er søkt om økt tillatelse til utslipp, men kun en endring i hva som kan brennes. Røyken fra skorsteinen er mettet med vann og fargen på røyken kan variere etter temperatur og værforhold. Listen over hvilke avfallstyper med farlig 2

3 avfall som er gitt i søknaden er uttømmende, dvs. det søkes ikke om tillatelse til å brenne noe annet enn det som er oppgitt. Det vil ikke bli økt trafikk på grunn av dette, fordi den totale avfallsmengden som skal behandles ikke øker. Anlegget har fire rensetrinn for å fange opp alle typer forurensning, i tillegg til et avansert system for å optimalisere selve forbrenningsprosessen. Røyken blir kontinuerlig analysert for å kunne overvåke utslippet av ulike typer forurensning. Dette gjør at BIR Avfallsenergi AS hele tiden er i stand til å ha kontroll på renseanlegget og at det fungerer. Dersom man registrerer økning i verdier blir dette fulgt opp. Renseanlegget fjerner tungmetaller fra brenning av impregnert trevirke fra røyken. Anlegg som er bygd spesielt for å behandle impregnert trevirke har samme type rensing som BIR Avfallsenergi AS. Når det gjelder ftalater så er dette stoff som tidligere ble behandlet som vanlig avfall og brent i vanlige forbrenningsanlegg. Vanlige forbrukerartikler med ftalater behandles også i dag som vanlig avfall. Øvre Råtun Eierseksjonssameie Det er mange boliger og barnefamilier i nærområdet til energianlegget. Sameiet er bekymret for forurensningsfare og helseskadelige utslipp, og ber om at man følger føre var prinsippet og avviser søknaden. BIR Avfallsenergi AS viser til kommentar gitt under Skeie skole FAU. Boligsameiet Soltun Sameiet er bekymret for utslipp fra forbrenning av farlig avfall, og ber om at man følger føre var prinsippet og avviser søknaden. Det er strengt forbudt for private husholdninger å brenne flere av de omsøkte stoffene. BIR Avfallsenergi AS påpeker at det er stor forskjell mellom å brenne disse avfallstypene selv, og å behandle dem i et anlegg med et avansert renseanlegg med fire rensetrinn som sikrer god oppfølging av alle typer forurensning. Alle utslippsdataene er offentlig tilgjengelig på hvor man kan sammenligne BIR Avfallsenergi AS sine utslipp med andre anlegg og industribedrifter i Norge. Råflaten Huseierlag Huseierlaget protesterer mot det planlagte tiltaket og krever at søknaden blir avvist. Uttalelsen er til dels sammenfallende med den fra Skeie Skole FAU, se oppsummering ovenfor. Det blir i tillegg hevdet at ettersyn av forbrenningsprosessen baserer seg på egenkontroll og egenrapportering fra BIR. BIR Avfallsenergi AS påpeker at de er underlagt strenge utslippsgrenser, og at myndighetene når som helst kan komme på tilsyn. Alle utslipp blir rapportert hvert år, og utslippsmålere og verdier blir kontrollert av en uavhengig tredjepart. Se for øvrig kommentarene gitt under Skeie skole FAU. 3

4 Boligsameiet Skeiegrenda 1 Det blir påpekt at kunnskapsgrunnlaget er for dårlig, og at man antar at resultatene fra forbrenningsanlegg i Oslo kan overføres til anlegget i Bergen. Styreleder ber om at man avslår søknaden. BIR Avfallsenergi AS påpeker at det er utført tester i et energianlegg i Oslo hvor de har brent de avfallstypene som man har søkt om på anlegget i Rådalen. Dette anlegget er levert av samme leverandør som det i Rådalen og er basert på samme teknologi. Testene viste at denne type anlegg håndterer de testede avfallstypene godt. Derfor anser BIR Avfallsenergi AS at resultatene fra Oslo kan overføres til anlegget i Rådalen. De aktuelle metallene som det impregnerte trevirket fører med seg, blir målt i det vanlige måleprogrammet. BIR Avfallsenergi AS vil ikke motta disse avfallstypene uten å være trygg på av behandlingen destruerer og fanger opp de aktuelle forurensningene. Sameiet Skeiegrenda Panorama Det blir hevdet at luften i området til tider er preget av sterk odør, avhengig av hva som brennes i anlegget. Det faller også ned sot av forskjellig farge. Sameiet betviler også at dagens utslipp er innenfor gitte rammer, og ber om at man ser nærmere på søknaden. BIR Avfallsenergi AS påpeker at partikkelutslippet blir målt kontinuerlig, og ligger under 10 % av grenseverdien. Røyken fra skorsteinen er i hovedsak vanndamp som ikke lukter eller endrer farge etter hva som blir brent. De fargeendringene man ser på røyken skyldes endringer i temperaturen i luften. Støvnedfall i nabolaget kan derfor ikke komme fra energianlegget, men fra andre aktører i Rådalen som driver med støvende aktiviteter. Når det gjelder lukt fra anlegget, så har BIR Avfallsenergi AS systemer for å minimere bosslukt fra mottaket. Blant annet er det undertrykk i mottaket slik at luften blir sugd inn i anlegget og ikke slipper ut. Dersom man merker sjenerende bosslukt oppfordrer man til at det meldes til BIR Avfallsenergi AS, slik at man kan gjøre tiltak. Dagens utslipp fra energianlegget ligger godt innenfor de strenge utslippskravene som er stilt i utslippstillatelse og forurensningsloven med forskrifter. Rå Borettslag Borettslaget er bekymret for risikoen for helseskadelige utslipp, og går imot søknaden. Råstølen Velforening Velforeningen mener prosjektet har en enorm helsemessig risiko, og at en innvilgelse av søknaden vil være å spille russisk rulett med folks helse. Naturvernforbundet Hordaland Naturvernforbundet hevder at brenning av omsøkte fraksjoner føre til stor sjanse for at det vil omdannes til helseskadelige og kreftfremkallende stoff som for eksempel dioksiner og arsen som er giftig i svært små konsentrasjoner. Dersom anlegget skal brukes til destruksjon av farlig avfall, så må man stille krav til sortering, ny teknologi med godkjent dioksinrenseanlegg og optimale forbrenningsforhold. Dette har ikke det eksisterende anlegget. 4

5 Naturvernforbundet ber om at søknaden avslås. Subsidiært stille vilkår om at det blir gjennomført et pilotprosjekt med ny teknologi som oppfyller nevnte krav til destruksjonsanlegg. BIR Avfallsenergi AS påpeker at renseanlegget fjerner alle typer forurensning fra røykgassen. Det er stilt strenge utslippskrav og energianlegget ligger godt innenfor grensen for alle komponenter. Eksempelvis kan tungmetallmålinger fra 2012 trekkes fram. Disse viste et utslipp på ca. 2 prosent av tillatt grense. Dioksinkonsentrasjonen fra samme måling utgjorde 16 prosent av tillatt utslipp. Energianlegget har god teknologi for dioksinrensing og alle andre forurensninger med et avansert system som sikrer optimale forbrenningsforhold. Ovnene har en driftstemperatur på rundt 1000 C, og en temperatur på minst 850 C sikres ved automatiske oljebrennere som starter hvis temperaturen synker ned mot denne grensen. Data fra Statistisk sentralbyrå viser at utslipp av dioksiner fra energiforsyningsindustrien har gått ned med 95 % fra 1990 til 2011 på grunn av innføring av rensetiltak på avfallsforbrenningsanleggene. Den viktigste kilden til dioksinutslipp i dag er vedfyring. Når det gjelder behandling av impregnert trevirke viser testbrenning i tilsvarende anlegg at det ikke er vist målbar økning i utslipp av arsen, krom og kobber med en innblanding som omsøkt. Det er ikke forventet at det blir vesentlige endringer av utslippene. Skeie Skole Skolen er bekymret for en økt utslippstillatelse. Det oppleves at røyken fra pipene varierer både i farge og lukt, og noen ganger er lukten sjenerende. Skolen ønsker å få vite hva elever og ansatte blir eksponert for. BIR Avfallsenergi AS viser til kommentar gitt under Skeie skole FAU. Holten Velforening Velforeningen er bekymret for at det etableres for mye næringsvirksomhet av forurensende karakter i et så tettbebygd område. Dagens faktiske forurensningsområder er ikke målt og dokumentert på betryggende vis. Det blir vist til oppslag i Bergens Tidende om bl.a. utslipp av NO 2. og spredningsberegning av luftforurensning. BIR Avfallsenergi AS påpeker at det ble gjennomført spredningsberegninger av NO x som tok hensyn til lokale vindforhold da anlegget ble bygd i 1999 og igjen ved bygging av linje 2 i Denne viste svært lave bakkekonsentrasjonsbidrag av NO x i området rundt anlegget. Sameie Skeielia Sameiet slutter seg til uttalelsen til Øvre Råtun Eierseksjonssameie, se oppsummering ovenfor. Det protesteres mot det planlagte tiltaket og krever at søknaden avvises. 5

6 Advokatfirmaet Harris Advokatfirmaet Harris mener at varslingen av søknaden er mangelfull. Det hevdes at verken avfallshåndteringen eller prosessene rundt forbrenningene er trygt for mennesker, dyr eller natur. Det blir sagt at kjøle- og rensevæske fra anlegget ledes i rør ut i sjøen ved Mjølkevika. Det blir påpekt at man har for liten kunnskap, og må basere seg på antagelser. Det blir sagt at BIR Avfallsenergi AS lagrer hvite baller der man har fått opplyst at disse inneholder spesialavfall. BIR Avfallsenergi AS påpeker at søknaden ble lagt ut til offentlig høring og ble annonsert i Bergens Tidende. Tilsvarende søknader er i andre fylker sett på som mindre vesentlige endringer, og er ikke lagt ut til offentlig høring i det hele tatt. Noen av de omsøkte avfallstypene er de senere årene omklassifisert som farlig avfall. Tidligere ble dette behandlet som vanlig restavfall, og brent i anlegget. En omklassifisering til farlig avfall er ikke ensbetydende med at dagens behandling er utilstrekkelig, men at myndighetene ønsker en større kontroll med disse avfallstypene. Flere tilsvarende energianlegg i Norge har allerede tillatelse til å behandle de avfallstypene det er søkt om. BIR Avfallsenergi AS er etablert i et område med mange andre aktiviteter. I området er det blant annet asfaltproduksjon, kverning av trevirke, et steinknuseverk og et nedlagt deponi. Det vil si at ikke alle opplevde ulemper i området kan tilskrives energianlegget. BIR Avfallsenergi AS har et omfattende rensesystem. Se tidligere merknader ovenfor. Vann benyttes i noen av rensetrinnene av røyken. Dette vannet gjennomgår fire ulike rensetrinn før det slippes ut på avløpsnettet, og går til ytterligere rensing på Flesland kloakkrenseanlegg. Avløpsvannet fra energianlegget går ikke til Mjølkevika. Det er kun overvannsledningen fra uteområdene som går til Mjølkevika. Påstandene om at energianlegget brenner hvite baller med spesialavfall er ubegrunnet. BIR Avfallsenergi AS har tillatelse fra Fylkesmannen til å pakke og lagre restavfall fra gjenvinningsstasjoner og sorter næringsavfall. Dette er helt vanlig avfall som blir lagret i forbindelse med planlagte reparasjonsstanser ved anlegget. Norges geologiske undersøkelse gjennomførte analyser av området rundt Rådalen før energianlegget ble satt i drift i 1999 og igjen etter ni års drift. Konklusjonene av disse undersøkelsene er som følger: Det er ikke påvist noen statistisk signifikante forskjeller i metallkonsentrasjoner mellom 1998 og 2007 Det kan ikke påvises noen påvirkning fra forbrenningsanlegget på metallkonsentrasjonene 6

7 En svak anrikning av PCB, PAH og dioksiner rundt forbrenningsanlegget kan ses på kart, men konsentrasjonene er fortsatt lave Ingen av prøvene overskrider tiltaksgrensene for dioksin/furan for jord i barnehager og lekeplasser på 20 ng WHO-TEQ/kg BIR Avfallsenergi AS mener at energianlegget har de nødvendige renseutrustninger for å brenne bygg- og anleggsavfall. Dette understøttes av at vi tidligere har mottatt og brent dette avfallet og oppfylte da de samme rensekrav vi har i dag med samme gode margin. At flere tilsvarende anlegg har fått en slik tillatelse og melder at de ikke kan registrere dette på utslippene viser det samme. Advokatfirmaet Harris har ettersendt ytterligere kommentarer i brev datert 8. april Det er vist til bilder som viser forurensning ved Skeieveien. Dette brevet er ikke oversendt BIR Avfallsenergi AS for kommentar. Begrunnelse for tillatelsen Det er gitt midlertidig tillatelse til brenning av inntil tonn bygg- og anleggsavfall med innhold av farlig avfall innenfor utslippskravene i gjeldende tillatelse. Det er ikke søkt om økning i mengde avfall inn til anlegget. Tillatelsen gjelder til 31. desember 2015 og er gitt for å kunne dokumentere destruksjon av disse avfallstypene ved ordinær drift i forbrenningsanlegget til BIR Avfallsenergi AS. Aktuelle avfallstyper og forsvarlig behandling av disse Etter som utsortering skjer av stadig flere avfallstyper er avfall som tidligere ble behandlet som restavfall nå klassifisert som farlig avfall. Dette gjelder særlig avfall fra byggenæringen som inneholder bromerte flammehemmere i cellegummi og isolasjon, ftalater som mykner i vinylbelegg og lister, kobber, krom, arsen og kreosot i impregnert trevirke og klorparafiner i vinduslim og gummilister fra isolerglassruter. Disse avfallstypene blir nå sortert enten på riggplass i forbindelse med riveprosjekter eller ved levering på miljøstasjoner. Kunnskapen om nedbryting av disse stoffene finnes fra resultater fra testbrenning og fra ordinær drift fra tilsvarende forbrenningsanlegg i Norge som allerede brenner disse avfallstypene. Erfaringene er oppsummert i en rapport fra Miljødirektoratet TA-2993 Forsvarlig behandling av enkelte typer farlig avfall fra 2012 og tilsier at materialer som inneholder visse farlige stoffer bør kunne sambrennes med vanlig avfall i moderne avfallsenergianlegg. Rapporten peker på at det er nødvendig med mer dokumentasjon. Det har vært en kontinuerlig forbedring innen forbrennings- og renseteknologi for avfallsforbrenningsanlegg, og det er i dag nær fullstendig forbrenning av røykgasser og lave utslipp til luft. På de fleste områdene ligger utslippene betydelig under myndighetskravene. Noen parametere er mer utfordrende enn andre i et forbrenningsanlegg. Det er et krav at innhold av halogenerte organiske forbindelser, uttrykt som klor ikke skal overstige 1 prosent av total innfyrt avfallsmengde. Det er også stilt krav om at innhold av arsen, krom og kobber skal være mindre enn 5 prosent for hvert tungmetall. I sin kommentar til høringsuttalelsene sier BIR Avfallsenergi AS at energianlegget har de nødvendige renseutrustinger som er nødvendige for å kunne brenne små mengder av de stoffene som er omsøkt. 7

8 I den nasjonale avfallsstrategien datert 5. august 2013 sies følgende om hvordan sikre forsvarlig behandling av nye typer farlig avfall: En generell utfordring i årene framover er å finne gode behandlingsløsninger etter hvert som nye typer farlig avfall identifiseres. De siste årene har økt kunnskap om miljøgifter i produkter ført til at nye typer farlig avfall har blitt identifisert. Tilgjengelig informasjon tyder på at mindre mengder nye typer farlig avfall som inneholder bromerte flammehemmere, klorparafiner, ftalater og treimpregneringsmidler trolig kan forbrennes i ordinære avfallsforbrenningsanlegg uten vesentlig økte utslipp av miljøgifter. Her er det imidlertid behov for mer kunnskap. Bransjen vil bli invitert til samarbeid for å sikre forsvarlig behandling av nye typer farlig avfall. Utslipp til luft og vann Utslippsgrensene i tillatelsen er fastsatt i avfallsforskriften. Det er ikke gjort noen endringer i utslippsgrensene sammenlignet med forrige tillatelse. Vedlagte tillatelse åpner for brenning av spesifiserte typer farlig avfall i begrenset omfang. Mengde og typer farlig avfall som kan brennes er etter Fylkesmannens vurdering miljømessig forsvarlig for energianlegget i Rådalen. De avfallstyper man kan brenne er spesifisert. Dersom man vil håndtere avfallstyper utover det som tillatelsen spesifiserer, så må det søkes spesielt om det. Fylkesmannen legger til grunn at det ikke vil bli økte utslipp som følge av tillatelse til å brenne bygg- og anleggsavfall. Disse avfallsfraksjonene har til dels vært brent tidligere, før avfallstypene ble definert som farlig avfall og sortert ut som egne avfallsfraksjoner. Tidligere måleresultater viser ikke avvik på bakgrunn av brenning av disse fraksjonene. Det er gjennomført prøvebrenningsprosjekt på tilsvarende anlegg i Norge, og noen av disse har i dag tillatelse til å brenne dette avfallet i sine anlegg. Erfaringene fra disse prøvebrenningsprosjektene er gode, men man anbefaler ytterligere forbrenningsforsøk for å verifisere dette. Kravene til utslipp til luft og vann er strenge. BIR Avfallsenergi AS måler mange utslippsparametere kontinuerlig, og de organiske miljøgiftene blir målt 2 ganger i året. For mange av parameterne ligger utslippene godt under grenseverdien i tillatelsen, noe som viser at renseanlegget er robust og med gode renseresultater. Energianlegget har gode rutiner for å håndtere avvik når dette avdekkes, og det blir gjort tiltak for å ordne opp i forholdet som skapte avviket. Alle avvik på utslippstillatelsen blir rapportert til Fylkesmannen. Fylkesmannen har vurdert den tekniske usikkerheten til behandlingsløsningen til å være lav. BIR har et moderne forbrenningsanlegg og god kompetanse til både forbrenning og styring av prosessen med tanke på lavest mulig utslipp. Kombinert med innhenting av ny kunnskap i perioden tillatelsen gjelder vil det kunne dokumentere om det er påvirkning på utslippsverdiene. Alternative løsninger for dette avfallet er transport til andre tilsvarende forbrenningsanlegg enten i Norge eller i Sverige. Samfunnsøkonomisk vil det være en fordel å behandle avfallet fra BIR-området i eget anlegg. 8

9 Tilbakemeldingene i høringen viser oss at naboene er bekymret for utslippet fra energianlegget, og det blir sagt at dokumentasjonen ikke er god nok. Mange av høringsuttalelsene viser til føre-var prinsippet og går mot at det blir gitt tillatelse. Fylkesmannen har tatt hensyn til innspillene fra høringsrunden ved fastsettelse av krav i tillatelsen og ved å kreve bedre dokumentasjon på brenning av denne type avfall. Vi har derfor gitt en tidsbegrenset tillatelse til 31. desember BIR Avfallsenergi AS skal i denne perioden gjennomføre målinger etter et måleprogram for å avdekke om brenning av mindre mengder farlig avfall fører til endring i utslippsnivåene. Resultatet fra disse målingene skal sendes Fylkesmannen, og dersom BIR Avfallsenergi AS ønsker en permanent utslippstillatelse så må dette søkes om innen 1. september Vurdering etter vannforskriften og naturmangfoldloven Miljømålet i vannforskriften er at alle vannforekomster skal ha minst god økologisk tilstand innen Man skal ikke tillate aktiviteter som gir dårligere miljømål enn dagens situasjon i resipienter. Utslippet fra renseanlegget til BIR Avfallsenergi AS går til Flesland renseanlegg der det blir ytterligere renset før utslipp til sjø. Avrenning av overflatevann fra uteområdet til energianlegget går sammen med annet overflatevann fra industriområdet til overvannsledning med utløp i Mjølkevika. Det er her utfordringer knyttet til det nedlagte deponiet, med avrenning av forurenset sigevann. Man kan ikke relatere denne forurensningen som noen ganger er synlig langs Skeieveien til BIR Avfallsenergi AS, jf. brev fra Advokatfirmaet Harris datert 8. april Fylkesmannen vil følge opp dette som en egen sak. Tiltaket vil ikke føre til en endring i type aktivitet eller økning i utslipp fra anlegget. Området er regulert til industri. Kravet i naturmangfoldloven om at saken i hovedsak skal baseres på eksisterende og tilgjengelig kunnskap, er med det oppfylt. Vi er ikke kjent med at det fins spesielle biologisk verdier i området, og vurder derfor at det ikke er nødvendig å gjøre vurderinger etter de andre miljøprinsippene i naturmangfoldloven. Fylkesmannen mener at rensetiltakene er tilstrekkelige til å overholde vilkårene i utslippstillatelsen. Endringene i sammensetningen av avfall inn i energianlegget vil ikke medføre endringer som fører til negativ virkning på vannkvalitet eller naturmangfold. Frister Tabellen nedenfor gir oversikt over frister for gjennomføring av tiltak: Tiltak Frist Henvisning til vilkår Forslag til måleprogram 1. september Kopi av basiskarakterisering for flygeaske Ved innsending av 10.2 sluttrapport Kopi av basiskarakterisering for bunnaske Ved innsending av 10.2 sluttrapport Rapportering av resultat av prøvebrenning 1. september Gebyr Fylkesmannen tar saksbehandlingsgebyr for arbeid med utslippstillatelser. Reglene om gebyrinnkreving er gitt i forurensningsforskriften kapittel 39. Vi har plassert virksomheten 9

10 under gebyrsats 3, jf. forurensningsforskriften Bedriften skal betale kroner i gebyr for tillatelsen. Gebyrsatsen er basert på ressursbruken Fylkesmannen har brukt for å behandle søknaden. Miljødirektoratet sender faktura. Klageadgang Dere kan klage på tillatelsen og fastsetting av gebyrklasse til Miljødirektoratet. Partene i saken og andre med rettslig klageinteresse, kan klage innen tre uker fra dere har fått dette brevet, jf. forvaltningsloven 28. En eventuell klage skal være begrunnet. Klagen skal sendes til Fylkesmannen i Hordaland. Vi har sendt kopi av brevet og tillatelsen til berørte parter i saken i henhold til vedlagte adresseliste. Med hilsen Kjell Kvingedal e.f. miljøvernsjef Ingrid Torsnes senioringeniør Brevet er godkjent elektronisk og har derfor ingen underskrift. Vedlegg: Utslippstillatelse med vilkår Kopi med vedlegg til: Øvre Råtun Eierseksjonsameie Råtun RÅDAL Råflaten Huseierlag Øvre Råtræet RÅDAL Rå Borettslag Sameie Skeielia v/ Jørn Børholm Skeielia RÅDAL Bergen kommune v/ Byrådsavdeling for Postboks BERGEN byutvikling, klima og miljø Råstølen Velforening Fanaposten Sameiet Skeiegrenda Panorama Holten Velforening Holtavegen RÅDAL Bergen kommune Postboks BERGEN Advokatfirmaet Harris v/ Øyvind Postboks 4115 Sandviken 5835 BERGEN Baldersheim Etat for helsetjenester Bontelabo BERGEN Nrk Hordaland Boligsameiet Soltun v/svein Arne Ruud Råtun RÅDAL Andersen Skeie Skole FAU Råtræet RÅDAL Boligsameiet Skeiegrenda 1 Naturvernforbundet Hordaland Postboks 1201 Sentrum 5811 BERGEN Skeie Skole v/ Anja Solli Råtræet RÅDAL Miljødirektoratet Strømsveien OSLO 10

Farlig avfall i ordinære forbrenningsanlegg. Øyvind U. Holm Siv.ing, miljørådgiver BIR Avfallsenergi AS

Farlig avfall i ordinære forbrenningsanlegg. Øyvind U. Holm Siv.ing, miljørådgiver BIR Avfallsenergi AS Farlig avfall i ordinære forbrenningsanlegg Øyvind U. Holm Siv.ing, miljørådgiver BIR Avfallsenergi AS Tema Hvilke typer farlig avfall kan være aktuelle? Hvilke undersøkelser er gjort per i dag? Hvilke

Detaljer

Oversendelse av utslippstillatelse etter forurensningsloven for drift av Grinda gjenvinningsstasjon Norsk Gjenvinning AS- Larvik kommune

Oversendelse av utslippstillatelse etter forurensningsloven for drift av Grinda gjenvinningsstasjon Norsk Gjenvinning AS- Larvik kommune Norsk Gjenvinning AS Postboks 2068 3255 LARVIK Vår saksbehandler / telefon: Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: Linda Myhre 2014/818 1.7.2016 33371193 Arkivnr: 472 Oversendelse av utslippstillatelse

Detaljer

Oversendelse av tillatelse etter forurensningsloven til mottak, behandling og lagring av ulike typer organisk avfall

Oversendelse av tillatelse etter forurensningsloven til mottak, behandling og lagring av ulike typer organisk avfall side 1 Vår dato 16.08.2017 2007/1521/GUAU/471 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. Senioringeniør Gunnhild Liva Austvoll, 71 25 85 12 10.08.2016 Vår ref. Vestnes Renovasjon AS Øveråslia

Detaljer

Vi viser til søknad av om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven.

Vi viser til søknad av om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven. Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post Gunnar Djuvik, 35 58 61 67 gdj@fmte.no Vår dato 07.12.2012 Deres dato 19.12.2011 Vår referanse 2012/1820 Deres referanse søknad Promitek AS Tank og Trailervask

Detaljer

Tillatelse til forurensning under bygging av Tverrgjuvlo Kraftverk for BKK Produksjon AS

Tillatelse til forurensning under bygging av Tverrgjuvlo Kraftverk for BKK Produksjon AS Sakshandsamar, innvalstelefon Henriette Ludvigsen, 5557 2115 Vår dato 13.03.2014 Dykkar dato Vår referanse 2013/15192 461.3 Dykkar referanse BKK Produksjon AS Kokstadvegen 37 5020 BERGEN Tillatelse til

Detaljer

Kjell Kvingedal e.f. Ingrid Torsnes. Fylkesmannen i Hordaland fant 3 avvik og 3 anmerkninger under revisjonen.

Kjell Kvingedal e.f. Ingrid Torsnes. Fylkesmannen i Hordaland fant 3 avvik og 3 anmerkninger under revisjonen. Saksbehandler, innvalgstelefon Ingrid Torsnes, 5557 2320 Vår dato 26.09.2013 Deres dato Vår referanse 2013/6919 471 Deres referanse BIR Avfallsenergi AS Postboks 6004 Postterminalen 5892 BERGEN Rapport

Detaljer

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven å kjøre NM i drifting på Eikås Motorsportsenter

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven å kjøre NM i drifting på Eikås Motorsportsenter Saksbehandler, telefon Sissel Storebø, 5557 2317 Vår dato 30.06.2015 Deres dato 25.03.2015 Vår referanse 2015/4718 462.2 Deres referanse Norsk Motor Klubb Bergen Postboks 45 Nyborg 5871 BERGEN Tillatelse

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Vår dato 01.10.2014 2014/1243/GUGJ/562 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. Overingeniør Guro Eidskrem Gjenstad, 71 25 84 29 17.02.2014 Vår ref. Maritime

Detaljer

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Herøya industripark

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Herøya industripark Herøya Industripark AS Postboks 1007 3905 PORSGRUNN Oslo, 10.03.2015 Deres ref.: T. Rabe Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/530 Saksbehandler: Ellen Margrethe Svinndal Tillatelse til virksomhet etter

Detaljer

Vedtak om endring av tillatelser etter forurensningsloven for Hallingdal Renovasjon

Vedtak om endring av tillatelser etter forurensningsloven for Hallingdal Renovasjon Vår dato: 27.05.2015 Vår referanse: 2014/1960 Arkivnr.: 471 Deres referanse: Sataslåtten Saksbehandler: Marianne Seland Hallingdal Renovasjon IKS Kleivi næringspark 31 3570 ÅL Innvalgstelefon: 32 26 68

Detaljer

Vedtak om endring av tillatelse til drift av sorteringsanlegg for avfall på Gulskogen i Drammen kommune

Vedtak om endring av tillatelse til drift av sorteringsanlegg for avfall på Gulskogen i Drammen kommune Vår dato: 12.05.2015 Vår referanse: 2015/3001 Arkivnr.: 461.3 Deres referanse: Saksbehandler: Irene Tronrud Norsk Gjenvinning AS postboks 567 Skøyen 0214 OSLO Innvalgstelefon: 32266819 Brevet er sendt

Detaljer

Oversendelse av tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven - Stena Recycling AS filial Kabel, Raset, Skien - granulering av kabelavfall

Oversendelse av tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven - Stena Recycling AS filial Kabel, Raset, Skien - granulering av kabelavfall Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post Gunnar Djuvik, 35 58 61 67 gdj@fmte.no Vår dato 19.12.2012 Deres dato 06.02.2012 Vår referanse 2008/4474 Deres referanse Stena Recycling AS filial Kabel Postboks

Detaljer

Tillatelse til mottak av avfall, Metallco Oppland AS Gjøvik

Tillatelse til mottak av avfall, Metallco Oppland AS Gjøvik Metallco Oppland AS Postboks 46 2801 Gjøvik Deres referanse Dato 16.09.2014 Vår referanse 2007/8004-47 472 EH Saksbehandler Elin Hilde, tlf. 61 26 60 67 Avdeling Miljøvernavdelinga Tillatelse til mottak

Detaljer

Utslippstillatelse for drift av foredlingsanlegg - Ytterøykylling AS avd. Mule

Utslippstillatelse for drift av foredlingsanlegg - Ytterøykylling AS avd. Mule Saksbehandler: Kristine Molde Deres ref.: Vår dato: 25.02.2014 Tlf. direkte: 74 16 80 65 E-post: fmntkrm@fylkesmannen.no Vår ref.: 2013/6889 Arkivnr: 461.3 Ytterøykylling AS Jørstad 7629 YTTERØY Utslippstillatelse

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark

Fylkesmannen i Telemark Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Walter Jaggi.35586168 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2017.003.I.FMTE Saksnummer: 2017/769 Dato for kontroll: 03.02.2017

Detaljer

Vedtak om tillatelse etter forurensningsloven til drift av Lier gjenvinningsstasjon på Lyngås i Lier kommune til Ragn-Sells AS

Vedtak om tillatelse etter forurensningsloven til drift av Lier gjenvinningsstasjon på Lyngås i Lier kommune til Ragn-Sells AS Vår dato: 29.05.2015 Vår referanse: 2015/2465 Arkivnr.: 472 Deres referanse: 09.02.2015 Saksbehandler: Marianne Seland Ragn-Sells AS Postboks 49 2001 LILLESTRØM Innvalgstelefon: 32 26 68 21 Brevet er sendt

Detaljer

1. Informasjon om virksomheten. 2. Bakgrunnen for tilsynet. 3. Oppfølging etter tilsynet. 4. Tilsynsgebyr. 5. Offentliggjøring

1. Informasjon om virksomheten. 2. Bakgrunnen for tilsynet. 3. Oppfølging etter tilsynet. 4. Tilsynsgebyr. 5. Offentliggjøring Saksbehandler, telefon Mari Katrine Berg, 5557 2326 Vår dato 12.05.2016 Deres dato Vår referanse 2016/2572 472 Deres referanse Indus Kjemisk Teknisk Fabrikk AS Storaneset 28 5260 INDRE ARNA Rapport fra

Detaljer

Deres ref Deres dato Vår ref Vår dato. Ark 472

Deres ref Deres dato Vår ref Vår dato. Ark 472 FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMARKKU FYLKKAMANNI Miljøvernavdelingen Birasgåhttenossodat Øst-Finnmark Avfallsselskåp- Postboks 146 9845 Tana Deres ref Deres dato Vår ref Vår dato Sak 2017/1481 29.05.2017

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Vår dato 10.04.14 2013/1054/ANKL/472 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. Overingeniør Anne Grete Kleven, tlf 71 25 84 77 Vår ref. Metallco Møre Postboks

Detaljer

Tillatelse til mudring og utlegging av masser - Nordfold havn - Steigen

Tillatelse til mudring og utlegging av masser - Nordfold havn - Steigen Steigen kommune postmottak@steigen.kommune.no Saksb.: Solveig M. B. Lakså e-post: fmnosbe@fylkesmannen.no Tlf: 75531604 Vår ref: 2013/8824 Deres ref: Vår dato: 31.03.2014 Deres dato: 06.12.2013 Arkivkode:

Detaljer

Rapport fra inspeksjon hos Bergen Bilverksted AS 16. oktober 2012

Rapport fra inspeksjon hos Bergen Bilverksted AS 16. oktober 2012 Saksbehandler, innvalgstelefon Ingrid Torsnes, 5557 2320 Vår dato 20.11.2012 Deres dato Vår referanse 2012/14538 472 Deres referanse Bergen Bilverksted AS Solheimsgaten 14 5058 BERGEN Rapport fra inspeksjon

Detaljer

Endret tillatelse til utslipp fra Tine meieriet Sem i Tønsberg kommune.

Endret tillatelse til utslipp fra Tine meieriet Sem i Tønsberg kommune. Tine meieriet Øst Sem Postboks 114 3107 SEM Vår saksbehandler / telefon: Deres ref: Vår referanse: Vår dato: Sigurd Anders Svalestad 2003/7040 28.10.2003 33 37 11 90 Arkivnr: 461.3 Endret tillatelse til

Detaljer

Syrtveit Avfallsplass - revidert tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven - Setesdal miljø og gjenvinning IKS

Syrtveit Avfallsplass - revidert tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven - Setesdal miljø og gjenvinning IKS Miljøvernavdelingen Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS Syrtveit 4735 EVJE Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2009/1216 / FMAAVSK 27.08.2015 Syrtveit Avfallsplass - revidert tillatelse

Detaljer

Brenning av farlig avfall i ordinære avfallsforbrenningsanlegg. Byggavfallskonferansen 2015, Jon F Larsen

Brenning av farlig avfall i ordinære avfallsforbrenningsanlegg. Byggavfallskonferansen 2015, Jon F Larsen Brenning av farlig avfall i ordinære avfallsforbrenningsanlegg Byggavfallskonferansen 2015, Jon F Larsen Dagens situasjon Regelverk Tillatelser Erfaringer Hva skjer videre? Forbrenningsanleggene Omtrent

Detaljer

Vedtak om midlertidig tillatelse til mottak og deponering av PFAS - forurensede masser ved Lindum Oredalen AS i Hurum kommune.

Vedtak om midlertidig tillatelse til mottak og deponering av PFAS - forurensede masser ved Lindum Oredalen AS i Hurum kommune. Vår dato: 28.06.2017 Vår referanse: 2017/3908 Arkivnr.: 472 Deres referanse: 24.05.2017 Saksbehandler: Hilde Sundt Skålevåg Lindum AS Innvalgstelefon: Brevet er sendt per e-post til: Hilmar.Thor.Saevarsson@lindum.no

Detaljer

Rapportnummer: I.FMHO (Kjøtteinståa) og I.FMHO (Eldøyane)

Rapportnummer: I.FMHO (Kjøtteinståa) og I.FMHO (Eldøyane) Saksbehandler, telefon Sissel Storebø, 5557 2317 Vår dato 12.03.2015 Deres dato Vår referanse 2015/3539 461.2 Deres referanse Kværner Stord AS Eldøyane 59 5411 STORD Rapport fra inspeksjon Kværner Stord

Detaljer

Vedlagt oversendes tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Telemarkrøye AS sitt settefiskanlegg på Molandsmoen i Fyresdal

Vedlagt oversendes tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Telemarkrøye AS sitt settefiskanlegg på Molandsmoen i Fyresdal Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post Guri Ravn, 35 58 61 71 fmtegra@fylkesmannen.no Vår dato 03.12.2013 Deres dato 25.08.2013 Vår referanse 2011/1870 Deres referanse Telemarkrøye AS 3870 FYRESDAL Vedlagt

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Guri Ravn,

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Guri Ravn, Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Guri Ravn, 35 58 61 71 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2014.003.I.FMTE Saksnummer: 2014/3898 Dato for kontroll: 14.10.14

Detaljer

Vedtak om endring av tillatelse til produksjon på Gudrun

Vedtak om endring av tillatelse til produksjon på Gudrun Statoil Petroleum AS - Drift Sørlig Nordsjø Postboks 8500 Forus 4035 STAVANGER Oslo, 30.november 2017 Deres ref.: AU-GUD-00022 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/535 Saksbehandler: Marte Braathen Vedtak

Detaljer

Rapport etter tilsyn ved Norsk Gjenvinning AS Lersbrygga gjenvinningsstasjon i Sande kommune

Rapport etter tilsyn ved Norsk Gjenvinning AS Lersbrygga gjenvinningsstasjon i Sande kommune Norsk Gjenvinning AS Torild Delbæk Øvre Eikervei 84 3048 DRAMMEN Vår saksbehandler / telefon: Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: Kristina Mørk Jacobsen 2013/775 21.10.2013 33 37 11 97 Arkivnr: 472

Detaljer

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven. Bossnett AS

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven. Bossnett AS Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Bossnett AS Fylkesmannen gir Bossnett AS tillatelse med hjemmel i kapittel 2 i forurensningsforskriften, jf. 7 og 11 i forurensningsloven. Tillatelsen

Detaljer

Endring av utslippstillatelsen til Ytre Skarholmen RA på Engevik i Askøy

Endring av utslippstillatelsen til Ytre Skarholmen RA på Engevik i Askøy Saksbehandler, telefon Sissel Storebø, 5557 2317 Vår dato 03.06.2015 Deres dato Vår referanse 2014/10201 461.2 Deres referanse Backer Bolig AS Postboks 583 Sentrum 5806 BERGEN Endring av utslippstillatelsen

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal Miljøvernavdelingen Vår dato:

Fylkesmannen i Møre og Romsdal Miljøvernavdelingen Vår dato: Fylkesmannen i Møre og Romsdal Miljøvernavdelingen Vår dato: 27.11.2013 Senioringeniør Reidun Schei, innvalgstelefon 71258511 Arkiv nr.: 2007/3293 J E Ekornes AS avd Ikornnes Industrivegen 1 6222 Sykkylven

Detaljer

Vi viser til oversendelse datert 19. juni 2017 og oppdatert søknad datert 21. juni 2017.

Vi viser til oversendelse datert 19. juni 2017 og oppdatert søknad datert 21. juni 2017. Saksbehandler, telefon Magne Nesse, 5557 2335 Vår dato 22.06.2017 Deres dato 21.06.2017 Vår referanse 2017/7878 461.3 Deres referanse Coast Center Base AS Brevet er sendt på epost til Sveinung Vethe sv@ccb.no

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Tore

Detaljer

Tillatelse til å deponere farlig avfall og avfall med høyt organisk innhold ved Skjørdalen avfallsanlegg

Tillatelse til å deponere farlig avfall og avfall med høyt organisk innhold ved Skjørdalen avfallsanlegg Innherred Renovasjon Russervegen 10 7652 VERDAL Vår dato: 29.09.2015 Deres dato: 11.09.2015 Vår ref.: 2015/5423 Arkivkode:472 Deres ref.: MTLA 2015/8 Tillatelse til å deponere farlig avfall og avfall med

Detaljer

Tillatelse til å mottak av avfall (batteri, kretskort og ikke jernholdig metall mm.) - Norway Metals AS

Tillatelse til å mottak av avfall (batteri, kretskort og ikke jernholdig metall mm.) - Norway Metals AS SAR Recycling Limited Alvimveien 62 1722 SARPSBORG Miljøvernavdelingen Deres ref.: Vår ref.: 2016/5523 472 ILN Vår dato: 17.03.2017 Tillatelse til å mottak av avfall (batteri, kretskort og ikke jernholdig

Detaljer

Kontrollert anlegg Navn: Langøen bil Anleggsnr: 0919.0030.01

Kontrollert anlegg Navn: Langøen bil Anleggsnr: 0919.0030.01 Informasjon om virksomheten Organisasjonsnr (underenhet): 998 046 068 Eies av (org.nr): 998 027 063 Besøksadresse: Bjørumsvegen 16, Blakstadheia 4820 Froland Telefon: 37 03 70 30 Bransjenr. (NACE-kode):

Detaljer

Det er sett krav til støvreduserande tiltak og rapportering kvar månad.

Det er sett krav til støvreduserande tiltak og rapportering kvar månad. Sakshandsamar, innvalstelefon Nina Vadøy, 5557 2316 Vår dato 07.10.2013 Dykkar dato 30.09.2013 Vår referanse 2012/9227 472 Dykkar referanse Trond Leganger Ragn-Sells AS Postboks 49 2001 LILLESTRØM Mellombels

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

Rapport fra tilsyn ved Nor Tekstil AS avd. Bergen 3. september 2015

Rapport fra tilsyn ved Nor Tekstil AS avd. Bergen 3. september 2015 Saksbehandler, telefon Britt Solheim, 55572334 Vår dato 16.10.2015 Deres dato Vår referanse 2015/11887 Deres referanse Espen Lauritzen, Kristian Nilsen Nor Tekstil AS avd. Bergen Hylkjeflaten 18 5109 HYLKJE

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Anne-Lene Lundsett,

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Anne-Lene Lundsett, Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Anne-Lene Lundsett, 35 58 62 13/fmteall@fylkesmanne.no Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2014.053.I.FMTE Saksnummer: 2014/2994

Detaljer

Rapport fra inspeksjon ved Stendafjellet avfallsdeponi - FSG 5. september 2014 Rapportnummer: 2014.013.I.FMHO.

Rapport fra inspeksjon ved Stendafjellet avfallsdeponi - FSG 5. september 2014 Rapportnummer: 2014.013.I.FMHO. Saksbehandler, telefon Hallvard Hageberg, 5557 2318 Vår dato 18.02.2015 Deres dato Vår referanse 2014/10611-471 Deres referanse Karsten L. Gundersen Fana Stein & Gjenvinning AS Fanaveien 221 5239 RÅDAL

Detaljer

Vedtak om endring av tillatelse til drift av asfaltverk etter forurensningsloven for Veidekke Industri AS avd. Kristiansund

Vedtak om endring av tillatelse til drift av asfaltverk etter forurensningsloven for Veidekke Industri AS avd. Kristiansund Vår dato 11.08.2017 2009/1385/ANML/473 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. fagansvarleg Anne Melbø, 71 25 85 15 Vår ref. Veidekke Industri AS avd Kristiansund Husøya Industriområde 6520

Detaljer

Tillatelse til utfylling i sjø for å utvide arealet ved Kleppestøkaien

Tillatelse til utfylling i sjø for å utvide arealet ved Kleppestøkaien Sakshandsamar, innvalstelefon Kjell Kvingedal, 5557 2317 Vår dato 26.08.2011 Dykkar dato 16.06.2011 Vår referanse 2010/117328 461.5 Dykkar referanse Askøy kommune Postboks 323 5323 Kleppestø Tillatelse

Detaljer

Vedtak om tillatelse til utvidet midlertidig forbruk og utslipp av rødt stoff på Draugen

Vedtak om tillatelse til utvidet midlertidig forbruk og utslipp av rødt stoff på Draugen A/S Norske Shell Postboks 40 4098 Tananger Oslo, 29.09.2017 Deres ref.: 1712_1 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/1281-74 Saksbehandler: Ann Mari Vik Green Vedtak om tillatelse til utvidet midlertidig

Detaljer

Avvikene og anmerkningen er nærmere omtalt fra side 4 og utover i rapporten.

Avvikene og anmerkningen er nærmere omtalt fra side 4 og utover i rapporten. Sakshandsamar, innvalstelefon Britt Solheim, 55572334 Vår dato 30.05.2013 Dykkar dato Vår referanse 2013/6920 Dykkar referanse Helge Torsvik Zinken AS Idrettsvegen 138 5353 Straume Rapport fra inspeksjon

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark

Fylkesmannen i Telemark Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Walter Jaggi.35586168 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2017.002.I.FMTE Saksnummer: 2017/768 Dato for kontroll: 02.02.2017

Detaljer

Tillatelse til mudring ved Frieleneskai. Bergen og Omland havnevesen

Tillatelse til mudring ved Frieleneskai. Bergen og Omland havnevesen Tillatelse til mudring ved Frieleneskai for Bergen og Omland havnevesen Fylkesmannen gir Bergen og Omland havnevesen tillatelse med hjemmel i forurensningsforskriften 22-6. Tillatelsen er gitt på grunnlag

Detaljer

Tillatelse til bruk av kjemiske sporstoff på Brage. Oversendelse av tillatelse etter forurensningsloven

Tillatelse til bruk av kjemiske sporstoff på Brage. Oversendelse av tillatelse etter forurensningsloven Statoil Petroleum AS 4035 STAVANGER Att: Gisle Vassenden Oslo, 13.08.2013 Deres ref.: AU-DPN OW MF-00333 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/1216 Saksbehandler: Mihaela Ersvik Tillatelse til bruk av

Detaljer

Rapport fra inspeksjon ved Ragn Sells AS avd. Bergen 19. november 2015

Rapport fra inspeksjon ved Ragn Sells AS avd. Bergen 19. november 2015 Saksbehandler, telefon Astrid Holte, 5557 2319 Vår dato 18.12.2015 Deres dato Vår referanse 2015/3985 472 Deres referanse Ragn-Sells AS Postboks 49 2001 LILLESTRØM Rapport fra inspeksjon ved Ragn Sells

Detaljer

Lindum AS Lerpeveien 155 3036 DRAMMEN. Brevet er sendt per e-post til: post@lindum.no

Lindum AS Lerpeveien 155 3036 DRAMMEN. Brevet er sendt per e-post til: post@lindum.no Vår dato: 01.04.2016 Vår referanse: 2015/8050 Arkivnr.: 471 Deres referanse: Saksbehandler: Irene Tronrud Lindum AS Lerpeveien 155 3036 DRAMMEN Innvalgstelefon: 32266819 Brevet er sendt per e-post til:

Detaljer

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Wacker Chemicals Norway

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Wacker Chemicals Norway INSPEKSJONSRAPPORT WACKER CHEMICALS NORWAY AS Oslo, 19. mai 2015 7200 Kyrksæterøra Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): Marit Bergh 2013/3401 Saksbehandler: Ole Jakob Birkenes Inspeksjonsrapport:

Detaljer

Endring av tillatelse

Endring av tillatelse MM Karton FollaCell AS Industrivegen 1 7796 FOLLAFOSS Oslo, 15.01.2016 Deres ref.: Bengt Widegren Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/353 Saksbehandler: Olaug Bjertnæs Endring av tillatelse MM Karton

Detaljer

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Nordox

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Nordox INSPEKSJONSRAPPORT NORDOX AS Oslo, 25. august 2017 Østensjøveien 13 0661 Oslo Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): Lars Tomasgaard 2016/2418 Saksbehandler: Jorun Holme Inspeksjonsrapport: Inspeksjon

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli,

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, 35 58 61 36 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2013.045.I.FMTE Saksnummer: 2013/3684 Dato for kontroll:

Detaljer

Avgjørelse av søknader om forlenget dispensasjon for deponering av nedbrytbart avfall og økt mengde matavfall til biocelle

Avgjørelse av søknader om forlenget dispensasjon for deponering av nedbrytbart avfall og økt mengde matavfall til biocelle Vår dato: 27.11.2014 Vår referanse: 2007/2863 Arkivnr.: 471 Deres referanse: 24.06.2014 Saksbehandler: Marianne Seland Lindum AS Lerpeveien 155 3036 DRAMMEN Innvalgstelefon: 32 26 68 21 Brevet er sendt

Detaljer

Rapport fra inspeksjon ved OneSubsea Processing AS 19. november 2015

Rapport fra inspeksjon ved OneSubsea Processing AS 19. november 2015 Saksbehandler, innvalgstelefon Silje Tingstad, 5557 2031 Vår dato 11.12.2015 Deres dato Vår referanse 2015/15128 461.3 Deres referanse OneSubsea Processing AS Rapport fra inspeksjon ved OneSubsea Processing

Detaljer

Fylkesmannen i Hordaland fant 5 avvik under inspeksjonen innen følgende tema:

Fylkesmannen i Hordaland fant 5 avvik under inspeksjonen innen følgende tema: Saksbehandler, telefon Sissel Storebø, 5557 2317 Vår dato 21.08.2014 Deres dato Vår referanse 2014/10201 Deres referanse Backer Bolig AS Postbok 583 Sentrum 5806 BERGEN Rapport fra inspeksjon ved Backer

Detaljer

Avslag på søknad om utvidelse av konsesjon for kompostering av forurenset masse

Avslag på søknad om utvidelse av konsesjon for kompostering av forurenset masse Vår dato: 26.06.2015 Vår referanse: 2007/105 Arkivnr.: 471 Deres referanse: 12.09.2014 Saksbehandler: Marianne Seland Lindum Oredalen AS Lerpeveien 155 3036 DRAMMEN Innvalgstelefon: 32 26 68 21 Brevet

Detaljer

Kontrollert anlegg Navn: Lett emballasje AS Anleggsnr:

Kontrollert anlegg Navn: Lett emballasje AS Anleggsnr: Informasjon om virksomheten Organisasjonsnr (underenhet): 936 526 489 Eies av (org.nr): 974 166 542 Besøksadresse: Hasdalgt. 41, 4950 Risør Telefon: 37 15 04 44 Bransjenr. (NACE-kode): 22.220 E-post: kjell@lettemballasje.no

Detaljer

Rapport fra inspeksjon 22. oktober 2012 Blomdals Opel Høgg AS

Rapport fra inspeksjon 22. oktober 2012 Blomdals Opel Høgg AS Sakshandsamar, direkte telefon Hallvard Hageberg, 5557 2318 Vår dato 04.12.2012 Dykkar dato Vår referanse 2012/13355-472 Dykkar referanse Frank Blomdal Blomdals Opel Høgg AS Storaneset 36 5260 Indre Arna

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Walter Jaggi

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Walter Jaggi Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Walter Jaggi.35586168 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2016.006.I.FMTE Saksnummer: 2016/935 Dato for kontroll: 09.03.2016

Detaljer

Vedtak om tillatelse til bruk av brønnkjemikalier i sammenheng med komplettering på Ivar Aasen - Aker BP

Vedtak om tillatelse til bruk av brønnkjemikalier i sammenheng med komplettering på Ivar Aasen - Aker BP Aker BP ASA Postboks 65 1324 LYSAKER Oslo, 04.08.2017 Deres ref.: AkerBP-Ut-2017-0240 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/311 Saksbehandler: Ingeborg Rønning Vedtak om tillatelse til bruk av brønnkjemikalier

Detaljer

Rapport fra inspeksjon 23. oktober 2012

Rapport fra inspeksjon 23. oktober 2012 Sakshandsamar, innvalstelefon Britt Solheim, 55572334 Vår dato 23.11.2012 Deres dato Vår referanse 2012/14104 Deres referanse Ove Hagen Car Cleaning Company Flesland AS Postboks 65 Bønes 5849 Bergen Rapport

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Anne-Lene Lundsett,

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Anne-Lene Lundsett, Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Anne-Lene Lundsett, 35586213 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2015.020.I.FMTE Saksnummer: 2015/4085 Dato for kontroll: 29.10.15 Informasjon om kontrollert

Detaljer

Rapport etter forurensningstilsyn ved Drammen Fjernvarme AS, Strømsø Varmesentral endelig

Rapport etter forurensningstilsyn ved Drammen Fjernvarme AS, Strømsø Varmesentral endelig Vår dato: 12.02.2014 Vår referanse: 2014/529 Arkivnr.: 461.3 Deres referanse: Vidar Mathisen Saksbehandler: Håkon Dalen Drammen Fjernvarme AS Jacob Borchs gate 5 3012 DRAMMEN Innvalgstelefon: 32266826

Detaljer

Tillatelse til opprydning i grunnen på Skjelanger skyte- og øvingsfelt

Tillatelse til opprydning i grunnen på Skjelanger skyte- og øvingsfelt Tillatelse til opprydning i grunnen på Skjelanger skyte- og øvingsfelt Tillatelsen er gitt i medhold av forurensningsloven 11, jf. 16. Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger gitt i søknad av 23.

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark

Fylkesmannen i Telemark Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Walter Jaggi.35586168 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2017.004.I.FMTE Saksnummer: 2017/771 Dato for kontroll: 09.02.2017

Detaljer

Tillatelse til mudring/utdyping og dumping ved kai Solstrand, Os kommune

Tillatelse til mudring/utdyping og dumping ved kai Solstrand, Os kommune Saksbehandler, innvalgstelefon Magne Nesse, 55 57 23 35 Vår dato 16.3.2015 Deres dato 12.3.2015 Vår referanse 2015/3901 461.5 Deres referanse Solstrand Hotel & Bad AS Postboks 54 5201 Os Tillatelse til

Detaljer

2. Bakgrunnen for inspeksjonen. 3. Oppfølging etter kontrollen. 4. Kontrollgebyr. 5. Offentliggjøring

2. Bakgrunnen for inspeksjonen. 3. Oppfølging etter kontrollen. 4. Kontrollgebyr. 5. Offentliggjøring Saksbehandler, telefon Anne Christine Knag, +47 55572067 Vår dato 04.11.2016 Deres dato Vår referanse 2016/11031 461.3 Deres referanse Betong Vest Fleslandsvegen 77 5258 BLOMSTERDALEN Rapport fra inspeksjon

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, 35 58 61 36

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, 35 58 61 36 Side 1 Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, 35 58 61 36 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2014.028.I.FMTE Saksnummer: 2014/473 Dato for kontroll:

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Guri Ravn,

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Guri Ravn, Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Guri Ravn, 35 58 61 71 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2013.020.I.FMTE Saksnummer: 2013/1556 Dato for kontroll: 30.04.13

Detaljer

Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble konstatert hos Veolia Miljø under inspeksjonen

Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble konstatert hos Veolia Miljø under inspeksjonen Fylkesmannen i Aust-Agder Miljøvernavdelingen Vår dato:31.08.10 Vår referanse: 2010/2711/bst Saksbehandler, innvalgstelefon Bjørn Stokke/37017542 Arkiv nr. Deres referanse Inspeksjonsrapport Inspeksjon

Detaljer

Utslipp av blåsesand på Åsgard A

Utslipp av blåsesand på Åsgard A Statoil Petroleum AS 4035 STAVANGER Oslo, 29.06.2017 Deres ref.: AU-ASG-00117 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/802-73 Saksbehandler: Ann Mari Vik Green Utslipp av blåsesand på Åsgard A Vedtak om tillatelse

Detaljer

Vedtak om tillatelse til aktivitet innen forurenset område ved Njord A

Vedtak om tillatelse til aktivitet innen forurenset område ved Njord A Statoil Petroleum AS Postboks 8500 Forus 4035 Stavanger Oslo, 23.06.2017 Deres ref.: AU-NJO-00060 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/1864 Saksbehandler: Håvar Røstad Vedtak om tillatelse til aktivitet

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark

Fylkesmannen i Telemark Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Walter Jaggi.35586168 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2017.005.I.FMTE Saksnummer: 2017/770 Dato for kontroll: 07.02.2017

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark

Fylkesmannen i Telemark Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Anne-Lene Lundsett, 35586216 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: Saksnummer: 2016/4845 Dato for kontroll: 17.11.16 Informasjon

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark

Fylkesmannen i Telemark Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Walter Jaggi.35586168 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2017.007.I.FMTE Saksnummer: 2017/774 Dato for kontroll: 16.02.17

Detaljer

Fylkesmannen i Hedmark Miljøvernavdelingen Postboks 4034, 2306 Hamar

Fylkesmannen i Hedmark Miljøvernavdelingen Postboks 4034, 2306 Hamar Fylkesmannen i Hedmark Miljøvernavdelingen Postboks 4034, 2306 Hamar Vår dato Vår referanse 26.11.2013 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkiv nr. Deres referanse Anne-Mette Nordbak, 62 55 11 76 2013/7144-2013.001.I.FMHE

Detaljer

Vedtak om tillatelse til mellomlagring av avløpsslam ved Gomsrud avfallsanlegg

Vedtak om tillatelse til mellomlagring av avløpsslam ved Gomsrud avfallsanlegg Vår dato: 09.05.2014 Vår referanse: 2008/3370 Arkivnr.: 461.2 Deres referanse: Roar Jarness Saksbehandler: Håkon Dalen Kongsberg kommune Postboks 115 3602 Kongsberg Innvalgstelefon: 32266826 Vedtak om

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen Miljøvernavdelingen Romerike Avfallsforedling IKS Postboks 98 2021 SKEDSMOKORSET Deres ref.: Deres dato: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 10.7.2013 2013/13293-6 M-FO Hanna Otterholt Bertinussen 19.12.2013

Detaljer

Kontrollert anlegg Navn: Henriksen Snekkeri Anleggsnr: 0906.0193.01

Kontrollert anlegg Navn: Henriksen Snekkeri Anleggsnr: 0906.0193.01 Informasjon om virksomheten Organisasjonsnr (underenhet): 972 148 601 Eies av (org.nr): 982 903 742 Besøksadresse: Industritoppen 32, 4848 Arendal Telefon: 370 99505 Bransjenr. (NACE-kode): 33.090 E-post:

Detaljer

Oversendelsesbrev - tillatelse for AF Gruppen Norge AS til behandling av forurensede masser på gbnr. 307/458, Oslo kommune

Oversendelsesbrev - tillatelse for AF Gruppen Norge AS til behandling av forurensede masser på gbnr. 307/458, Oslo kommune Fylkesmannen i Oslo og Akershus AF Gruppen Norge AS Pb 6272 Etterstad 0603 Oslo Miljøvernavdel ingen Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no

Detaljer

Tillatelse til utfylling i Sørevågen for utviding av kai

Tillatelse til utfylling i Sørevågen for utviding av kai Tillatelse til utfylling i Sørevågen for utviding av kai Fylkesmannen gir Marin Eiendomsutvikling AS tillatelse med hjemmel i forurensningsloven 11, jf. 16. Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger

Detaljer

Kontrollert anlegg Navn: Gjerstad trevare Anleggsnr: 0911.0007.01

Kontrollert anlegg Navn: Gjerstad trevare Anleggsnr: 0911.0007.01 Informasjon om virksomheten Organisasjonsnr (underenhet): 987 812 672 Eies av (org.nr): 987 773 995 Besøksadresse: Gjerstad, 4980 GJERSTAD Telefon: 37 15 75 28 Bransjenr. (NACE-kode): 33.110 E-post: post@gjerstad-trevare.no

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark

Fylkesmannen i Telemark Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Anne-Lene Lundsett, 35586213 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2016.062.I.FMTE Saksnummer: 2016/4845 Dato for kontroll:15.11.16

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Guri Ravn,

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Guri Ravn, Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Guri Ravn, 35 58 61 71 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2014.004.I.FMTE Saksnummer: 2014/2539 Dato for kontroll: 10.06.14

Detaljer

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Norsk Gjenvinning, Rygg næringsområde Kontrollnummer: I.FMVE

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Norsk Gjenvinning, Rygg næringsområde Kontrollnummer: I.FMVE Fylkesmannen i Vestfold NORSK GJENVINNING AS AVD TØNSBERG Tønsberg, 06.10.2017 Taranrødveien 85 3171 Sem Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): Atle Jonassen 2017/171 Saksbehandler: Berit Løkken Inspeksjonsrapport:

Detaljer

Rapport etter forurensningstilsyn ved Hallingdal Renovasjon IKS - Kleivi - mellomlagring av avfall - rapportnummer I.FMBU

Rapport etter forurensningstilsyn ved Hallingdal Renovasjon IKS - Kleivi - mellomlagring av avfall - rapportnummer I.FMBU Vår dato: 06.09.2016 Vår referanse: 2016/5591 Arkivnr.: 472 Deres referanse: Svein Eide Saksbehandler: Gunlaug Kristin Engen Hallindal Renovasjon IKS Kleivi Næringspark 31 ÅL Innvalgstelefon: 32266823

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen kutthz3 Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Saksbehandler: Thore Egeland Tlf.: 38 17 66 75 Deres ref.: 19.04.2011 Vår dato: 21.06.2011 Vår ref.: 2010/6129 Arkivkode: 461.3 Returkraft AS Setesdalsveien

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

Rapport fra inspeksjon Risnes vannverk 25. november 2016 Rapportnummer: I.FMHO

Rapport fra inspeksjon Risnes vannverk 25. november 2016 Rapportnummer: I.FMHO Saksbehandler, telefon Anne Christine Knag, +47 55572067 Vår dato 7.12.2016 Deres dato Vår referanse 2016/13681 461.3 Deres referanse Bergen kommune Postboks 7700 5020 Bergen Rapport fra inspeksjon Risnes

Detaljer

Plugging og permanent avstengning av brønnene A53 og A55 på Draugen

Plugging og permanent avstengning av brønnene A53 og A55 på Draugen A/S Norske Shell Postboks 40 4098 TANANGER Oslo, 31.10.2014 Att: Jan Martin Haug Deres ref.: Mdir1416 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/181 Saksbehandler: Bent Barman Skaare Plugging og permanent avstengning

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Walter Jaggi,

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Walter Jaggi, Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Walter Jaggi, 35586168 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2016.005.I.FMTE Saksnummer: 2015/4085 Dato for kontroll: 03.03.2016

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Vår dato 11.06.2015 2014/5692/FMMRMATO/461.3 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. overingeniør Magnus Tornes, 71 25 84 79 Vår ref. Kystvågen Slip og

Detaljer

Vedtak om tillatelse etter forurensningsloven til drift og utslipp fra Ringerikes Kornsilo SA

Vedtak om tillatelse etter forurensningsloven til drift og utslipp fra Ringerikes Kornsilo SA Vår dato: 05.02.2016 Vår referanse: 2014/5646 Arkivnr.: 461.3 Deres referanse: Anders Skarsgard Saksbehandler: Håkon Dalen Ringerikes Kornsilo SA Asbjørnsens gate 10 3513 HØNEFOSS Innvalgstelefon: 32266826

Detaljer

Vedtak om endret tillatelse etter forurensningsloven

Vedtak om endret tillatelse etter forurensningsloven Aker BP ASA Postboks 65 1324 LYSAKER Oslo, 22.06.2017 Deres ref.: AkerBP - Ut - 2017-0073 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/2944 Saksbehandler: Ingeborg Rønning Vedtak om endret tillatelse etter forurensningsloven

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Saksbehandler: Thore Egeland Deres ref.: Vår dato: 25.11.2013 Tlf.: 38 17 62 06 Vår ref.: 2013/6079 Arkivkode: Alloc AS Fiboveien 26 4580 LYNGDAL Inspeksjonsrapport:

Detaljer