Innhold. Generelt 5 Organisasjon 6 Organisasjonskart 7. Vannproduksjon 8 Vanndistribusjon 8 Avløpsrensing 9 Avløpstransport 9 Kvalitet og Beredskap 9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. Generelt 5 Organisasjon 6 Organisasjonskart 7. Vannproduksjon 8 Vanndistribusjon 8 Avløpsrensing 9 Avløpstransport 9 Kvalitet og Beredskap 9"

Transkript

1 Årsmelding

2 2 Innhold Generelt 5 Organisasjon 6 Organisasjonskart 7 Vannproduksjon 8 Vanndistribusjon 8 Avløpsrensing 9 Avløpstransport 9 Kvalitet og Beredskap 9 Akkreditering av prøvetaking i avløpsrenseanlegg 10 ISO sertifisert 13 iso sertifikat 14 Bergen Vann KF Styrets beretning for året Balanse 20 Økonomisk oversikt driftsregnskap 21 Noter til særregnskap Revisjonsberetning

3 3

4 4

5 5 Generelt Foretakets formål: Bergen Vann kf skal sørge for en god, tilstrekkelig og sikker vannforsyning, og en god og miljømessig riktig avløpshåndtering. Foretakets visjon: Bergen Vann kf skal være en foretrukket og kundeorientert Va-operatør. Foretakets forretningsidé: Bergen Vann skal : Være en profesjonell Va-operatør. Tilby tjenester til offentlige og private kunder i Vestlandsregionen. Være konkurransedyktig både på faglig kvalitet og kostnadseffektivitet. Hvem er Bergen Vann KF? Bergen vann kf er en leverandør av kostnadseffektive drift- og vedlikeholdstjenester til vann- og avløpsanleggene i Bergen kommune. Vann- og avløpsetaten representerer eier av anleggene. Bergen Vann kf er opprettet den 1.juli Hjemmel for stiftelsen av foretaket er Kommuneloven kap 11. Hovedmål (hovedfokus) for foretaket: Oppfylle eiers krav til foretaket. Fokus på kostnadseffektivitet og kvalitet i alle ledd. Sette produktkvalitet og driftsikkerhet i sentrum. Ha fornøyde kunder. Sterk fokus på en effektiv utførelse av kjerneoppgavene. Ha et godt arbeidsmiljø med høy kompetanse. Være en bærekraftig virksomhet hvor miljøet fokuseres.

6 6 Organisasjon Årsverk 130,3 Fast ansatte 130 Midlertidig ansatte 3 Lærlinger 2 Kvinner 21 Menn 110 Overtid 10250,25 timer Sykefravær 7,3 %

7 7 Organisasjonskart Daglig leder stab Kvalitet og Beredskap tekniske tjenester seksjon vannproduksjon seksjon vanndistribusjon seksjon avløpstransport seksjon avløpsrensing plan Vannproduksjon INGENIØR STAB DL sone nord og TEKNOLOGI VANNLABORATORIET DL sentrum drift transportnett DL sone syd DL nord nettjenester DL sone vest DL sør DL vest tekniske tjenester

8 8 Vannproduksjon Mål Levere bruksmessig godt og hygienisk trygt drikkevann Oppgaver Produksjon av bruksmessig godt og hygienisk trygt drikkevann. Innhenting av vannprøver Kontroll av vannkvaliteten. Utføre laboratorietjenester, både kjemiske og bakteriologiske analyser. Fakta Driftet og vedlikeholdt 6 vannbehandlingsanlegg Svartediket, Kismul, Espeland, Sædalen, Jordalsvatnet, Risnes og 4 reservevannverk og ett nødvannverk. Produserte 41.1 millioner kubikkmeter med drikkevann pr år eller 1300 liter i sekundet. Forsynte 96 % av Bergens innbyggere med drikkevann ( mennesker). Laboratoriet foretok analyser av vannkvaliteten på det kommunale drikkevannet. I tillegg foretok laboratoriet analyser for eksterne kunder. Det ble i 2009 foretatt rutineanalyser av kvaliteten på det kommunale drikkevannet. Alle anlegg har levert et hygenisk trygt og godt vann. Følgende spesielle forhold har oppstått i 2009 : Gullfjellet : Vannstanden i Svartavatnet var lav i en 5 ukers periode om vinteren. Vann måtte pumpes fra Jordalsvanet. Magasinet i Gullfjellet er for lite. Sædalen : Anlegget måtte kjøres med redusert kapasitet fra september til medio oktober pga dårligere råvann ( stor økning i fargetallet ). Jordalsvatnet : Anlegget måtte kjøres med lav belastning og i en periode stenges ned under høstsirkulasjonen i vannkilden. Vanndistribusjon Mål Sikre at abonnentene får tilstrekkelig drikkevann med riktig trykk og kvalitet Oppgaver Drift- og vedlikehold av vannledningsnettet i Bergen kommune. Overvåking og kontroll av vannkvalitet i forsyningssystemet. Service ovenfor abonnentene inklusiv kapasitetsberegning, tilkobling, midlertidig vannavslag, håndtering av problemer med kvalitet og trykk. Reparasjon av vannledningsbrudd. Lekkasjekontroll. Fakta Tilsyn og kontroll av 3500 brannhydranter og 4500 brannventiler Kapasitetstestet 150 brannhydranter Reparert 200 hydranter og brannventiler Reparert 126 offentlige vannledningsbrudd Reparert 100 mindre lekkasje på det offentlige ledningsnett Påvist over 200 vannlekkasjer på privat stikkledninger Tilsyn, vedlikehold og reparasjon 79 vannpumpestasjoner Tilsyn og vedlikehold av 30 rentvannsbasseng med samlet kapasitet på m³ Håndterte over 500 abonnent hendvendelser om vannmengde, trykk og kvalitet Rengjøring av110 km vannledninger Utført 248 anboringer og vannavslag for private. Følgende spesielle resultat og forhold i 2009 Vannlekkasjene er redusert med m³ til ett historisk lavt nivå. Etablering og konsekvent bruk av ca 80 målesoner for styring av ressurser har vært primær verktøy for bedre lekkasje kontroll. Rehabilitert to hovedpumpestasjoner. Hardangervegen og Nonhøgda. Dette vil gi en økt sikkerhet i forsyningssystemet.

9 9 Avløpsrensing Mål Ta hånd om avløpsvann og slam slik at miljøskade og sjenerende forhold ikke oppstår. Oppgaver Knappen avløpsrenseanlegg skal tilfredsstille fosforkravet i Forurensingsforskriften 14. Sagstad, Totland og Kaland skole skal tilfredsstille 90 % fosforfjerning som årsmiddel, med 6 døgnprøver i året. De resterende anleggene skal drives optimalt ut i fra tilgjengelig utstyr på anleggene for å sikre en høyest mulig renseprosent. Utslipp av urenset avløpsvann grunnet driftsstans skal være eliminert innen 24 timer. Samtlige anlegg skal drives og vedlikeholdes slik at det ikke oppstår utilsiktede driftsrelaterte luktulemper for omgivelsene. Prøvetaking skal utføres etter godkjente/akkrediterte instrukser og prosedyrer. Avløpsslam skal disponeres i samsvar med gjødselvareforskriften. Fakta: Drift og vedlikehold av av : 1 Kjemisk renseanlegg: Knappen, 5 mekaniske hovedanlegg: Garnes, Kvernevik, Ytre Sandviken, Holen, Flesland, 10 mindre mekaniske + 6 slamavskillere, 3 biologisk/kjemiske renseanlegg + Rådalen slambehandlingsanlegg. Slamproduksjon Knappen: 5600 tonn (30%TS) tonn av dette ble kalket og hygienisert på slamanlegget i Rådalen. Dette ble benyttet til tildekning av veifyllinger og opparbeidelse av grøntarealer langs skogsbilveier. Resten av Knappenslammet ble levert til ekstern kompostering (Bioplan - Eidfjord og Miljøkompost - Sløvågen). Det ble levert 17855m3 septikkslam m3 fett i Rådalen. Septikslammet ble avvannet og 330 tonn ble levert til kompostering i Sløvågen tonn avvannet fett er levert til Bioplan - Odda. I 2009 ble det målt, renset 54.2 millioner kubikkmeter avløpsvann. Det ble produsert ca 1500 tonn rist-/ silgods inkl. sand fra luftede sandfang.. Prøvetakingsplan: 1362 prøver og 4986 analyser. Avløpstransport Mål Transportere avløpsvannet på en slik måte at det ikke oppstår miljøskade eller sjenerende forhold. Oppgaver Drifte- og vedlikeholde avløpsnettet i Bergen Kommune. Søk etter feilkoplinger og lekkasjer og sørge for lekkasjene blir reparert. Organisere tømming av septiktanker. Fokus på reduksjon av overløpsdrift. Service over publikum. Fakta Drifter pumpestasjoner : 132 stk Rørinspisert : 46,5 km ledning Overløpskummer : 293 stk Antall km ledning : 800 km med avløpsledning og 400 km med overvannsledning Kvalitet og Beredskap Mål Utbedring og vedlikehold av elektro - og automasjonsinstallasjoner. Kontinuerlig forbedring av Bergen Vanns aktiviteter gjennom utvikling og vedlikehold av vårt felles interne kvalitetssystem, internrevisjoner, risikoanalyser og beredskapsplanverk. Oppgaver/fakta Seksjon for Kvalitet og Beredskap har det overordnede ansvar for å vedlikeholde og videreutvikle Bergen Vanns felles system for kvalitetsstyring og kontinuerlig forbedring i bedriften. Bidrar til utforming og revisjon av Bergen Vann KFs kvalitetssystem inkludert elektronisk hendelsesrapportering. Gjennomføring av internrevisjoner, oppdatering av beredskapsplaner og risikoanalyser. Elektro - og automasjonsgruppen er en egen avdeling i seksjonen, med det faglige ansvar for elektro/overvåkning- og styringssystemer ved omlag 400 anlegg og installasjoner.

10 10 Akkreditering av prøvetaking i avløpsrenseanlegg I henhold til Forurensningsforskriften og kontrakten mellom Bergen Vann og VA-etaten i Bergen kommune, skal prøvetaking i avløpsrenseanlegg fra større tettbebyggelser gjennomføres akkreditert. I tillegg kom det pålegg fra tilsynsmyndighetene (fylkesmannen) om innlevering av søknad om akkreditert prøvetaking innen utgangen av For å oppfylle kravene har Bergen Vann KF v/seksjon for Avløpsrensing brukt svært mye tid og ressurser i 2009 på å oppgradere teknisk prøvetakingsutstyr i anleggene, forbedre instrukser og rutiner tilknyttet prøvetaking, og til videre opplæring av personell som skal utføre prøvetaking. Det ble også arbeidet mye med å få alle elementene til å fungere sammen gjennom Bergen Vann KF sitt kvalitetssystem. Akkrediteringen krever automatisert mengdeproporsjonalt uttak av representative prøver fra innløpet og utløpet i renseanlegg, og at prøvene oppbevares under bestemte miljøforhold. Dette gjelder gjennom hele prøvetakingsprosessen og under transporten frem til analyselaboratoriet. Grunnleggende forutsetninger for å lykkes med akreditert prøvetaking er velfungerende prøvetakingsutstyr, tilfredsstillende arbeidsfasiliteter, et kvalitetsystem med gjennomarbeidede arbeidsinstrukser og godt opplært personell. Ved utgangen av året gikk Bergen Vann KF sammen med DIHVA IKS om å søke Norsk Akkreditering om akkreditering av prøvetaking i avløpsrenseanlegg. Ansvar for kvalitetsystemet er lagt til DIVHA. Systemet betjener foruten Bergen Vann KF også 9 andre kommuner. Teknisk leder for prøvetaking i Bergen Vann KF er også teknisk leder for prøvetaking for de øvrige i sammarbeidet med DIHVA IKS. Søknaden er vurdert av Norsk Akkreditering og bedømming forventes gjennomført i siste halvår av 2010.

11 11 Kontinuerlig forbedring av Bergen Vanns aktiviteter

12 12

13 13 ISO sertifisert Bergen Vann KF er ISO sertifisert etter kravene i ISO 9001:2008. Sertifikatet er utstedt av Det Norske Veritas. Veritas bruker en revisjonsmetode kalt risikobasert sertifisering hvor de bedømmer om en bedrifts styringssystem støtter virksomhetens fokusområder og følger ISO-standardens krav. Sertifikatet er en bekreftelse på at Bergen Vann KF har en effektiv kvalitetsstyring og at kundene tas på alvor. Veritas har kontrollert og godkjent kvalitetssystemet vårt som et levende system. De har sjekket at vi kjenner prosedyrene som er laget for å håndtere risiko og kontrollere våre kritiske aktiviteter og om systemet for rapportering av hendelser er i bruk. Under revisjonen i desember 2009 fikk Veritas ett innblikk i hvordan Bergen Vann KF utfører sine aktiviteter, hvordan vi er organisert og hvilke gjennomtenkte arbeidsrutiner vi har. Sertifikatet gjelder på følgende områder/tjenester : Produksjon og distribusjon av drikkevann. Innsamling, transport og rensing av avløpsvann. Laboratoriedrift. Målet med å innføre kvalitetssystemet er å redusere våre feil og avvik, forhindre at uheldige feil gjentar seg, og at vi melder inn tilløp til mulige uønskede hendelser. Vi vil dermed forhindre kritiske situasjoner. Gjennom felles innsats i hele organisasjonen har vi klart å utvikle et system for kontinuerlig forbedring av våre drifts - og vedlikeholdsaktiviteter på alle nivåer og i alle seksjoner. Målet om ISO- sertifisering ble nådd gjennom felles innsats. Vi fikk vist Veritas at dette ikke bare er tekst, dokumenter og programvare, men at det er ett levende system vi bruker og har nytte av! Fremover vil vedlikehold og forbedring av systemet ha fokus. Dette for å sikre god og stadig forbedret kvalitet i vår produksjon og tjenesteyting. Etter hvert som vi utvikler oss skal vi tilpasse kvalitetssystemet til endringen. Veritas vil revidere Bergen Vann KF både i 2010 og 2011.

14 14 iso sertifikat

15 15 Bergen Vann KF er ISO sertifisert etter kravene i ISO 9001:2008. Sertifikatet er utstedt av Det Norske Veritas.

16 16

17 17 Bergen Vann KF Nå er 2009 tilbakelagt og Bergen Vann har fylt 5 år som kommunalt foretak. På disse årene har virksomheten utviklet seg et godt stykke videre i retning av å bli en selvstendig bedrift og en god arbeidsplass. ansatte må regnes som seniorer som etter hvert vil kunne velge å pensjonere seg. Å beholde kvalifiserte medarbeidere, og å rekruttere nye i tide, er derfor en hovedutfordring for oss. Totalt hadde vi en avgang på 3 personer i løpet av året. For 2009 spesielt kan fremheves gjennomgang og fornying av beredskapsplan og tilpassing til VA etatens planverk. Prosessen ble gjennomført innen tidsfrist og kontrollmyndighetenes revisjoner i etterkant har gitt godt resultat. Reduksjon av lekkasjer på vannledningsnettet har vært og er fortsatt et satsingsområde. Stor innsats og systematisk arbeid i 2009 ga ennå bedre resultat enn forventet. Totalt vannforbruk i 2009 var 41,1 mill m3 mot 43,5 året før. Likevel er det et stykke igjen til målet med stabilt vannforbruk under 40 mill m3 pr år. Arbeidet med å bli sertifisert etter ISO 9001 måtte settes på vent i Men i 2009 nådde vi målet. Veritas gjennomførte sertifiseringsrevisjon og vi ble sertifisert etter ISO 9001 høsten Virksomhetens forretningsplan skulle etter planen vært revidert i Revisjon ble utsatt i påvente av oppdaterte signal fra eier om ønsket utvikling av virksomheten videre fremover. Et administrativt nedsatt utvalg har vært i arbeid for å forberede et beslutningsgrunnlag for eier. Oppdatert grunnlagsinformasjon fra eier forventes å foreligge våren Prosessen med revisjon av forretningsplan vil da bli satt i gang. Ved utgangen av 2009 var det totalt 130 ansatte i Bergen Vann, en økning på 8 fra forrige år. Av disse kom 5 personer fra Bydrift Bergen tidlig høst i forbindelse med avvikling av verkstedet der. I administrasjon jobber 8 personer og resten jobber i produksjon. Andelen kvinner er vel 20 %. I mangel av tilbud om utdanning direkte for vår bransje har vi satset en god del på å utvikle tilbud om faglig opplæring til egne ansatte. En relativt stor andel av våre Systematisk kartlegging av arbeidsmiljøet gjennomføres årlig og arbeidsmiljøet må betegnes som godt. Sykefraværet har økt noe, til 7,3 % i 2009 mot 4,8 året før. Totalt er det registrert 17 skader og 4 tilløp til skade. Av disse krevde 6 legebehandling og 2 førte til fravær. Vi har likevel heldigvis ikke vært rammet av alvorlige arbeidsulykker og fokuserer fortsatt sterkt på HMS for å forebygge skader. En tragisk hendelse skjedde høsten 2009 da en av våre dyktige og avholdte medarbeidere døde av svineinfluensa. I den forbindelse fikk vi assistanse fra Arbeidsmiljøavdelingen som på en utmerket måte fulgte oss opp med informasjon, vaksinering etc. Men tragedien satte naturlig nok sitt preg på hele organisasjonen. Etter et turbulent år i 2008, blant annet med mottak av mange oppgaver og ansatte fra Bydrift, har vi brukt 2009 på å stabilisere og utvikle organisasjonen videre. Og sett under ett har 2009 vært et vellykket år for Bergen Vann KF. Vi har holdt godt fokus på våre satsingsområder og levert bra resultater. Og vi har maktet å opprettholde vårt gode arbeidsmiljø. Jeg vil derfor takke ansvarsbevisste, innsatsvillige, entusiastiske, kompetente og greie ansatte i Bergen Vann for flott innsats i året som har gått. Ole Dan Lundekvam direktør

18 18 Styrets beretning for året 2009 Bergen Vann FK sine vedtekter 4 om styrets sammensetning ble vedtatt justert i Styret ble styrket med et medlem fra næringslivet. År 2009 er første hele år det utvidete styret har fungert. Totalt har styret hatt 6 styremøter. Et foretaksmøte ble gjennomført våren Dessuten har styrets leder gjennom året hatt et antall møter med eier og administrasjon. Styret har lagt til grunn at gjeldende intensjon mht videre utvikling av virksomheten samt krav og forventninger som er lagt til grunn for vedtatt forretningsplan, skulle videreføres uendret. Styret har fått dette bekreftet i møte med eier. Etter 5 års drift er forretningsplanen moden for revisjon. Signal fra eier vil bli lagt til grunn for revidert forretningsplan som planlegges utarbeidet våren Høsten 2009 gjennomførte styret en studietur til Sverige for å lære mer om erfaringer med ulike måter å organisere VA sektoren på. At styret har kunnskap om dette er viktig i forbindelse med revisjonen av forretningsplan som er planlagt gjennomført i Turen var vellykket og ga god innsikt. Eiers krav til styret er økonomisk balanse eller et lite overskudd, nulltoleranse for kvalitets-avvik, en kostnadseffektiv og kompetent organisasjon med godt arbeidsmiljø, aktiv bruk av konkurranse i markedet og at bestiller skal være tilfreds. Etter relativt store endringer i rammebetingelser året før har 2009 vært preget av få fart på utvikling av virksomheten igjen. Omsetningen i 2009 var 199,1 mill kr. Netto driftsresultat ble 3,9 mill kr, ca 2 % av omsetningen. Medregnet finanstransaksjoner, bruk av avsetninger samt aktuarberegnet overskudd på innbetalt pensjon var virksomhetens totale overskudd 6,95 mill kr, eller ca 3,5 % av omsetningen. Styret foreslår at overskuddet disponeres ved at 3,0 mill kr settes av til disposisjonsfond for innkjøp av ny kombinert slam- og spylebil, 1 mill kr til fond for seniorpolitiske tiltak, 0,5 mill kr til fond for opplæring, kr 2,0 mill overføres til bykassen og 0.45 mill kr til fond for fremtidige pensjonsforpliktelser. Året 2009 har vært preget av å tilpasse produksjonen og få utviklingen av virksomheten i gang igjen etter omstillingene året før. Det har lykkes. Arbeidet med sertifisering etter ISO 9001 er videreført. Det Norske Veritas gjennomførte i desember sertifiseringsrevisjon i Bergen Vann KF. Revisjonen gikk svært bra og formelt diplom kommer våren Andelen oppdrag for andre enn VA etaten er fortsatt marginal. I 2009 bare ca 2 % av omsetningen. Virksomheten har heller ikke dette året hatt vesentlig kapasitet til utadrettet markedsaktivitet. I henhold til fremlagte rapporter har styret likevel inntrykk av at etterspørselen fra andre oppdragsgivere er økende. Arbeidsmiljøet kartlegges gjennom årlige medarbeiderundersøkelser og styret er fornøyd med at Bergen Vann KF fortsatt kan

19 19 vise til godt arbeidsmiljø og kun 7,3 % sykefravær. Dessuten med at resultatet på virksomhetens satsingsområder, for eksempel lekkasjereduksjon, ble svært bra i Virksomheten belaster ikke det ytre miljø. Bergen Vann praktiserer full likestilling mellom kjønnene og baserer rekruttering og avlønning på kandidatenes kvalifikasjoner og egnethet. Bergen Vann KF har en rekke ansatte med innvandrerbakgrunn og har god erfaring med det. Bergen kommunes regelverk følges ved rekruttering. Styret takker ansatte og ledelse for godt samarbeid og gode resultater i Innsatsen har vært stor og resultatet er blitt vellykket. Virksomheten har vist seg endringsdyktig og har levert god kvalitet og betryggende sikkerhet på vann- og avløpssektoren. Kundeundersøkelse utført av VA etaten bekrefter stigende tilfredshet hos byens innbyggere og Bergen Vann må selvfølgelig ta sin del av æren for dette. Bergen den 19. mars 2010 Styret i Bergen Vann KF Foran fra venstre: Anita Kristiansen, Eiler Macody Lund, Ragnhild Hedemann. Bak: Ranghild Stolt-Nilsen, Ole Dan Lundekvam(direktør) Trond Svendsen og Jørn Eggum var ikke tilstede da bildet ble tatt. Eiler Macody Lund styreleder Ole Dan Lundekvam, direktør Ragnhild Hedermann Jørn Eggum Randi Stolt Nielsen Trond Svendsen Anita Nysæther Kristiansen

20 20 Balanse Tall i hele kroner Noter Regnskap Regnskap EIENDELER Anleggsmidler faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler Utlån Pensjonsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Kortsiktige fordringer Premieavvik Kasse, postgiro, bankinnskudd Sum omløpsmidler Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital disposisjonsfond Bundne driftsfond 0 0 Ubundne investeringsfond 0 0 Bundne investeringsfond 0 0 Regnskapsmessig mindreforbruk (drift) Regnskapsmessig merforbruk (drift) 0 0 Udisponert i investeringsregnskapet 0 0 Udekket i investeringsregnskapet 0 0 Likviditetsreserve 0 0 Kapitalkonto Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift) 0 0 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (investering) 0 0 Sum egenkapital GJELD Langsiktig gjeld pensjonsforpliktelser Andre lån Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld kassekredittlån 0 0 Annen kortsiktig gjeld Premieavvik Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld MEMORIAKONTI: Ubrukte lånemidler 0 0 Andre memoriakonti 0 0 Motkonto for memoriakontiene 0 0 Sum memoriakonti 0 0 Eiler Macody Lund, styreleder Ole Dan Lundekvam, direktør Ragnhild Hedermann Jørn Eggum Randi Stolt Nielsen Anita Nysæther Kristiansen Trond Svendsen

21 21 Økonomisk oversikt driftsregnskap Tall i 1000 kroner Noter Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Andre overføringer 2, Sum driftsinntekter DRIFTSUTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm. tj.prod Kjøp av tjenester som erstatter komm. tj.prod Overføringer 2, Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat EKSTERNE FINANSINNTEKTER Renteinntekter og utbytte Mottatte avdrag på lån Sum eksterne finansinntekter EKSTERNE FINANSUTGIFTER Renteutgifter og låneomkostninger Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat BRUK AV AVSETNINGER Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserven Sum bruk av avsetninger AVSETNINGER Overført til investeringsregnskapet Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Avsatt til likviditetsreserven Sum avsetninger Regnskapsmessig merforbruk(-) / mindreforbruk

22 22 NOTER TIL SÆRREGNSKAP 2009 Note 1 Regnskapsprinsipper Kommunale foretak skal for hvert kalenderår utarbeide et særregnskap, jf. Forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak av 24. august Avslutningen av foretakets særregnskap skal følge Forskift av 15. desember 2000 nr om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner) 9. De obligatoriske notene som skal utarbeides til særregnskapet framgår av 5 i Forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommune) av 15. desember 2000, med unntak i 10 i Forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak av 24. august Obligatoriske noter er markert med paragrafhenvisning. Særregnskapet skal være avlagt av foretakets styre innen 15. februar året etter regnskapsåret. For å få dette til er det tatt med 12 måneder for enkelte typer utgifter og inntekter istedet for utgifter og inntekter i perioden Særregnskapet skal baseres på de regnskapsprinsipper som følger av kommuneloven og forskrifter for kommunale og fylkeskommunale budsjetter og regnskaper. Det skal omfatte alle økonomiske midler som disponeres for året, og anvendelsen av midlene. Særregnskapet skal føres etter anordningsprinsippet, dvs. at alle kjente utgifter/utbetalinger og inntekter/innbetalinger i året skal tas med i særregnskapet for vedkommende år, enten de er betalt eller ikke når særregnskapet avsluttes. Unntak: for lån skal kun den delen av lånet som faktisk er brukt i løpet av året føres i investeringsregnskapet. Regnskapet er altså finansielt rettet og viser endring arbeidskapital. Særregnskapet skal føres i overensstemmelse med god kommunal regnskapsskikk (GKRS). Alle utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger skal regnskapsføres brutto. I den grad enkelte utgifter, utbetalinger, inntekter eller innbetalinger ikke kan fastsettes eksakt ved tidspunktet for regnskaps-avleggelsen, registreres et anslått beløp i særregnskapet for vedkommende år. Justering i henhold til eksakt beløp foretas i det påfølgende regnskapsår. Omløpsmidler blir vurdert til laveste verdi av anskaffelsesverdi og antatt virkelig verdi. Anleggsmidler blir vurdert til anskaffelseskost, anleggsmidler som har begrenset økonomisk levetid er avskrevet lineært. Andre anleggsmidler (aksjer, andeler og utlån) er nedskrevet til antatt virkelig verdi når verdifallet ikke er forventet å være forbigående. Nedskrivning blir eventuelt reversert ved realisasjon av anleggsmidlet. I den kommunale regnskapsordningen gis ikke avskrivinger resultateffekt. Det er ordinære avdrag som har resultateffekt i kommuneregnskapet. Anordningsprinsippet tilsier et fokus på utgifter - ikke kostnader - og derfor er ikke lagerbeholdninger en balansepost i kommunene. Note 2 Spesifikasjon av overføringer mellom foretaket og kommunen Et kommunalt foretak er en del av kommunen som juridisk person. Det utarbeides imidlertid ikke et samlet konsernregnskap for Bergen kommune. Administrasjonen i Bergen Vann KF har selv ansvaret for å avslutte foretakets regnskap og framlegge dette for styret. Særregnskapet skal være avlagt av foretakets styre innen 15. februar året etter regnskapsåret. I Forskrift av 15. desember 2000 nr om årsbudsjett (for kommuner og fylkeskommuner) 7 om konsolidert årsbudsjett, endret fra og med budsjettåret 2007, står følgende: et regnskapsmessig merforbruk (underskudd) i et særregnskap for kommunale foretak som ikke er dekket inn over virksomhetens særregnskap i løpet av det år særregnskapet med manglende inndekning ble lagt fram, skal føres opp til dekning ved en bevilgning på kommunens budsjett for det påfølgende år. Dersom det regnskapsmessige merforbruket likevel ikke blir dekket inn i virksomhetens særregnskap, skal akkumulert regnskapsmessig merforbruk føres opp til dekning ved en bevilgning på kommunens budsjett for de påfølgende år inntil akkumulert regnskapsmessig merforbruk er dekket inn. Med kommunen menes her bykassen, der bykassen omfatter byrådsavdelingene med sentrale avdelinger og tilhørende resultatenheter, samt sentrale fellesposter. Tall i hele kroner Overført til bykassen Overført fra bykassen Netto Tilbakeførte omstillingsmidler for Seniormidler Totalt Bergen Vann KF har tilbakeført kr til bykassen, ref. Bystyresak 116/09. Dette gjelder tilbakeføring omstillingsmidler i forbindelse med overføring av mannskap fra Bydrift Bergen KF. Foretaket har videre fått overført seniormidler på kr fra bykassen.

23 23 Note 3 Sammenfattet oversikt over foretakets inntekter og utgifter og fordelingen av disse ( 10.4) I henhold til 10.4 i Forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak av 24. august 2006, gjeldende fra regnskapsåret 2007, skal foretaket gi en sammenfattet oversikt over hvordan foretakets inntekter og utgifter fordeler seg på henholdsvis egen kommune, interkommunale selskaper der egen kommune er deltaker, og andre. Tall i hele kroner Fordelt på: Oversikt over foretakets utgifter1) og fordelingen av disse Totalt Bykassen Bergen og Omland Havnevesen Bergen Parkering KF Bergen Vann KF2) Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon Overføringer Fordelte utgifter Renteutgifter og låneomkostninger Avdrag på lån Totalt ) Forutsatt at både utgifter og utbetalinger (bl.a. betalte avdrag) skal vises her. Utgiftene som vises er unntatt lønn, sosiale utgifter og avskrivninger ihht. forskriften 2) Foretaket har foretatt internbelastning i regnskapet for viderefaktureringsformål til bykassen v/vann- og avløpsetaten Tall i hele kroner Oversikt over foretakets inntekter3) og fordelingen av disse Fordelt på: Totalt Bykassen Bergen og Omland Havnevesen Andre Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Andre overføringer Renteinntekter og utbytte Mottatte avdrag på lån Totalt ) Forutsatt at både inntekter og innbetalinger (bl.a. mottatte avdrag på lån) skal vises her. Inntektene som vises er unntatt brukerbetalinger ihht. forskriften Overføringer med krav til motytelse fordelt på andre i tabellen utgjøres i hovedsak av refusjoner knyttet til sykdom (sykepenger) Merverdiavgiftsproblematikk gjør at det ikke er mulig å vise helt korrekt fordeling av utgifter og inntekter slik registreringen i regnskapet foretas - merverdiavgiftskorrigeringer registreres ikke på kunder eller leverandører

24 24 Note 4 Endring arbeidskapital ( 5.1) ANSKAFFELSE OG ANVENDELSE AV MIDLER Tall i 1000 kroner Regnskap Regnskap Anskaffelse av midler inntekter driftsdel Inntekter investeringsdel 0 0 Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner Sum anskaffelse av midler Anvendelse av midler Utgifter driftsdel Utgifter investeringsdel 0 0 Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner Sum anvendelse av midler Endring i arbeidskapital Anskaffelse - anvendelse av midler Endring i ubrukte lånemidler 0 0 Endring i arbeidskapital SPESIFIKASJON AV ENDRING ARBEIDSKAPITAL Tall i 1000 kroner Regnskap Regnskap Kortsiktige fordringer Endring kortsiktige fordringer Premieavvik Endring premieavvik Betalingsmidler Endring betalingsmidler Endring omløpsmidler Kortsiktig gjeld Endring kortsiktig gjeld (økning -, reduksjon +) Endring arbeidskapital Foretakets arbeidskapital, definert som differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld, var pr på kr Arbeidskapitalen har økt siden I tidligere avlagte regnskap ble det gjort en omklassifisering fra omløpsmidler til kortsiktig gjeld (kasssakredittlån), da posten: Kasse, postgiro og bankinnskudd kom ut med negativt beløp. Fra og med regnskapsåret 2008 vil dette ikke lengre bli gjort. Note 5 Pensjon ( 5.2 og 13-3) Prinsipper for regnskapsføring av pensjoner reguleres av 13 i Forskrift om særregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner av Beregning av pensjonskostnadene er utført av aktuar i Bergen kommunale pensjonskasse (BKP). Denne beregningen tar utgangspunkt i forskriften, samt de beregningsforutsetninger som er fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet. Årets netto pensjonskostnad (F 13-1 bokstav C) Tall i hele kroner Årets pensjonsopptjening, nåverdi Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse Forventet avkastning på pensjonsmidlene Administrasjonskostnader Netto pensjonskostnad (inkl.adm.) Årets pensjonspremie til betaling Årets premieavvik Arbeidsgiveravgift av årets premieavvik Årets premieavvik inkl. arbeidsgiveravgift I løpet av året føres innbetalt pensjonspremie som utgift. Årets pensjonskostnad utregnes ved årsslutt ihht. mottatt aktuaroppgave. Som årets netto pensjonskostnad medregnes nåverdien av årets pensjonsopptjening tillagt rentekostnader av påløpte pensjonsforpliktelser, og fratrukket forventet avkastning på pensjonsmidlene. Differansen mellom innbetalt premie og beregnet pensjonskostnad (inkl. adm. kostnader) er årets premieavvik. For 2009 er innbetalt premie høyere enn beregnet pensjonskostnad. Årets premieavvik inkl. arbeidsgiveravgift er derfor ført som inntekt (-) i årets driftsregnskap. Motpost er omløpsmidler i balanseregnskapet.

25 25 Balanse (F 13-1 bokstav E) Tall i hele kroner Pensjons-poster Arbeidsgiver-avgift Balanseført (inkl arb.g.avg.) Brutto påløpt pensjonsforpliktelse Pensjonsmidler Netto pensjonsforpliktelse Årets premieavvik Premieavvik tidligere år Årets amortisering av tidligere års premieavvik Akkumulert premieavvik (inkl. amortisering) Som årets pensjonsopptjening regnes nåverdien av den andel av fremtidige pensjonsytelser, inklusive verdien av fremtidig lønnsvekst og pensjonsreguleringer, som foretakets ansatte har opptjent rettigheter til i regnskapsåret. Pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser inngår i foretakets balanse. Pensjonsmidler er ført opp som anleggsmidler. Pensjonsforpliktelser og beregnet arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelse er ført opp under langsiktig gjeld. I henhold til 13-4 kan balanseført premieavvik resultatføres (oppløses) på følgende to måter: 1. Hele premieavviket resultatføres i påfølgende regnskapsår. 2. Resultatføringen av premieavviket fordeles lineært over 15 år (amortisering) Beregnet arbeidsgiveravgift av resultatført premieavvik behandles tilsvarende. Det er vedtatt at resultatføringen av premieavviket fordeles lineært over 15 år (amortisering) ihht. pkt. 2, og dette vedtaket er bindende for håntering av senere års avvik. Amortisering av balanseført premieavvik fra tidligere år er foretatt i 2009 med kr inkl. arbeidsgiveravgift. Dette er utgiftsført i driftsregnskapet med motpost omløpsmidler i balanseregnskapet. Akkumulert premieavvik inkl. arbeidsgiveravgift og amortisering kr , er balanseført pr som omløpsmidler. Beregningsforutsetninger Forventet avkastning på pensjonsmidler (F 13-5 bokstav F) 7,00% 6,50% Diskonteringsrente (F 13-5 bokstav E) 6,00% 5,50% Forventet årlig lønnsvekst (F 13-5 bokstav B) 4,23% 3,79% Forventet årlig G- og pensjonsregulering (F 13-5 bokstav C og D) 4,23% 3,79% Estimatavvik Tall i hele kroner Pensjons-midler Pensjonsforpliktelser Estimert Ny beregning Årets estimatavvik ( ) Estimatavvik fra tidligere år Amortisert i år Akkumulert estimatavvik Netto Estimatavvik for pensjonsforpliktelser beregnes som avviket mellom balanseførte tall pr og ny beregning basert på justerte beregningsforutsetninger pr Estimatavvik for pensjonsmidler beregnes som avviket mellom balanseførte tall for pensjonsmidler pr og faktiske pensjonsmidler pr Estimatavvik amortiseres med 1/15 av resterende avvik pr. år. Amortisering av estimatavvik skjer gjennom justering av anleggsmidler og langsiktig gjeld og påvirker ikke resultatet (driftsregnskapet).

26 26 Note 6 Fordring/krav mot kommune/kommunale foretak ( 5.4 og 10.31) Spesifikasjon av fordring/krav mot kommune/kommunale foretak pr Tall i 1000 kr Kortsiktig fordring Langsiktig fordring Kortsiktig gjeld Langsiktig gjeld Netto (fordring +, gjeld-) Bykassen Bergen og Omland Havnevesen Totalt ) Forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak Mellomværende som er registrert gjennom kunde- og leverandøreskontro er i tabell lagt på henholdsvis kortsiktige fordringer og gjeld. Når det gjelder andre kortsiktige fordringer og gjeldsposter - så bokføres disse samlet på en balansekonto for fordringer. I tabellen er imidlertid mellomværende ført opp i korrekt kolonne. Note 7 Lånegjeld Tall i 1000 kr Lånegjeld Gjeld pr Nytt låneopptak 0 Betalte avdrag 426 Gjeld pr Bergen Vann KF har overtatt en del kjøretøy fra Bydrift Bergen KF i 2008 og har i den forbindelse overtatt lån knyttet til disse kjøretøyene. Langsiktig lånegjeld til Lånefondet er redusert pr grunnet betalte avdrag Bergen Vann KF tilfredsstiller kommunelovens krav til minimumsavdrag (jf. kommunelovens 50.7). Note 8 Fond ( 5.6) og oversikt over avsetninger og bruk av avsetninger Avsetninger og bruk av avsetninger Tall i 1000 kr Avsetninger: Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk 0 Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond 0 Avsatt til likviditetsreserven 0 Regnskapsmessig mindreforbruk Sum avsetninger Bruk av avsetninger: Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond -500 Bruk av bundne fond 0 Bruk av likviditetsreserven 0 Sum bruk av avsetninger Til avsetning senere år: Regnskapsmessig merforbruk 0 Netto avsetninger 6 450

27 27 Spesifikasjon av avsetninger, bruk og beholdning fond Tall i 1000 kr Pr Avsetning Bruk Pr Disposisjonsfond Bundne driftsfond Sum fond Note 9 Kapitalkonto ( 5.7 ) Debet (reduksjon) Tall i 1000 kr Tall i 1000 kr Kredit (økning) Kapitalkonto pr Avdrag på utlån Pensjonsmidler Pensjonsforpliktelse Avdrag lån 426 Avskrivninger 814 Kapitalkonto pr Kapitalkonto pr er kr Det er skjedd en reduksjon av kapitalkontoen gjennom året 2009 på av anleggsmidler eller økning langsiktig gjeld medfører en reduksjon av kapitalkonto. kr Reduksjon Note 10 Ytelser til ledende personer ( 10.5) Det skal fra og med regnskapsåret 2009 gis opplysninger i note om ytelser til ledende personer i samsvar med lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven) 7-31, 7-31b og Det forutsettes at kommunale foretak skal forholde seg til notekravene som gjelder øvrige foretak dvs og 7-32, og ikke de utvidede notekravene som gjelder store foretak. Ytelser til ledende personer Tall i 1000 kr Lønn Pensjons-kostnader Andre godtgjørelser Daglig leder Styret Sum Det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillelse til daglig leder, styreformann eller andre nærstående parter.

28 28 Revisjonsberetning 2009

29 29

30 30

31 31 Bergen Vann KF skal være en bærekraftig virksomhet hvor miljøet fokuseres.

32 Foto: Helge Skodvin Trykk: Molvik Grafisk Bergen Vann KF Besøksadresse: Spelhaugen Fyllingsdalen Telefon: faks: Egne nettsider:

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

Økonomisk oversikt driftsregnskap

Økonomisk oversikt driftsregnskap Økonomisk oversikt driftsregnskap Noter Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2014 2014 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter 3 243 176 247 841 214 692 241 519 Overføringer

Detaljer

Økonomisk oversikt investeringsregnskap

Økonomisk oversikt investeringsregnskap Økonomisk oversikt investeringsregnskap Vedlegg 2 Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2007 2007 2007 2006 INNTEKTER Salg driftsmidler og fast eiendom 299 0 0 454 Andre salgsinntekter 156

Detaljer

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS REGNSKAP 2016 1. 2. - Økonomisk oversikt drift INNHOLDSFORTEGNELSE - Regnskapssjema 2a- Investering 3. - Oversikt - balanse - Balanseregnskapet detaljert

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

Økonomisk oversikt driftsregnskap

Økonomisk oversikt driftsregnskap Særregnskap 216 Økonomisk oversikt driftsregnskap Tall i 1 kroner Noter Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 216 276 216 275 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter 3 28616 3389 279255

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

Innhold. Generelt... 5 Organisasjonen... 6 Organisasjonskart... 7

Innhold. Generelt... 5 Organisasjonen... 6 Organisasjonskart... 7 Årsmelding 2013 Innhold Generelt.... 5 Organisasjonen... 6 Organisasjonskart... 7 Vannproduksjon... 8 Vanndistribusjon... 8 Avløpsrens.... 9 Avløpstransport... 9 Kvalitet og beredskap.... 9 Betydelig vannoperatør...

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Innhold. Generelt... 5 Organisasjon... 6 Organisasjonskart... 7

Innhold. Generelt... 5 Organisasjon... 6 Organisasjonskart... 7 Årsmelding 1 2 Innhold Generelt.... 5 Organisasjon... 6 Organisasjonskart... 7 Vannproduksjon... 8 Vanndistribusjon... 8 Avløpsrensing... 9 Avløpstransport... 9 Kvalitet og beredskap.... 9 HMS... 10 Direktørens

Detaljer

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Økonomisk oversikt - drift NOTER Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2016 budjsett budsjett 2015 Driftsinntekter Andre salgs- og leieinntekter 46 660 614,91

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

BRUTTO DRIFTSRESULTAT Økonomisk oversikt drift 2014 - Ørland kultursenter KF Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 014 2 014 2 014 2 013 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1 002 055 1 050 000 1 050

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Innhold. Generelt... 5 Organisasjon... 6 Organisasjonskart... 7

Innhold. Generelt... 5 Organisasjon... 6 Organisasjonskart... 7 Årsmelding 1 2 Innhold Generelt.... 5 Organisasjon... 6 Organisasjonskart... 7 Vannproduksjon... 8 Vanndistribusjon... 8 Avløpsrensing... 9 Avløpstransport... 9 Kvalitet og beredskap.... 9 HMS... 10 Direktørens

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Innhold. Generelt 5 Organisasjon 6 Organisasjonskart 7

Innhold. Generelt 5 Organisasjon 6 Organisasjonskart 7 Årsmelding 2008 Innhold Generelt 5 Organisasjon 6 Organisasjonskart 7 Avløpsrensing 8 Vanndistribusjon 8 Vannproduksjon 9 IT, Kvalitet og beredskap 9 Avløpstransport 9 Overføring av mannskaper fra Bydrift

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Innhold. Generelt 5 Organisasjon 6 Organisasjonskart 7. Vannproduksjon 8 Vanndistribusjon 8 Avløpsrensing 9 Avløpstransport 9 Kvalitet og Beredskap 9

Innhold. Generelt 5 Organisasjon 6 Organisasjonskart 7. Vannproduksjon 8 Vanndistribusjon 8 Avløpsrensing 9 Avløpstransport 9 Kvalitet og Beredskap 9 0Årsmelding 1 2 Innhold Generelt 5 Organisasjon 6 Organisasjonskart 7 Vannproduksjon 8 Vanndistribusjon 8 Avløpsrensing 9 Avløpstransport 9 Kvalitet og Beredskap 9 ENØK - reduksjon av energiforbruk 11

Detaljer

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012 Driftsregnskap Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Overføringer med krav til motytelse 1 009 005 0 0 1 023 469 Andre overføringer 2 361 459 2 659 000 2 659 000 2 130 516 Sum driftsinntekter

Detaljer

Stavanger Byggdrift KF

Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift er opprettet fra 01.01.2001 som et kommunalt foretak under Stavanger kommune. Ved opprettelsen overtok foretaket varige driftsmidler fra kommunen. Disse ble overført

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

Generelt... 4 Organisasjonen... 6 Organisasjonskart... 7

Generelt... 4 Organisasjonen... 6 Organisasjonskart... 7 ÅRSMELDING 2014 2 Innhold Generelt.... 4 Organisasjonen.... 6 Organisasjonskart... 7 Vannproduksjon... 8 Vanndistribusjon.... 8 Kvalitet.... 8 Avløpstransport... 9 Avløpsrens... 9 Vannlaboratorium....

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Petter Dass Eiendom KF

Petter Dass Eiendom KF rcn-3 PE Petter Dass Eiendom KF Regnskap 2011 Økonomisk oversikt - drift 10 PETTER DASS EIENDOM KF - 2011 Regnska0 Reg budsjett Opprbudsjett Regnskap I fjor DrIftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs-

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD DOLSTAD MENIGHETSRÅD ÅRSREGNSKAP 2016 1 Innholdsfortegnelse: Driftsregnskap 2016... 3 Investeringsregnskap 2016... 4 Balansen 2016... 5 Note 1 Regnskapsprinsipper... 6 Note 2 Bruk og avsetning fond...

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Innhold. Generelt... 5 Organisasjon... 6 Organisasjonskart... 7

Innhold. Generelt... 5 Organisasjon... 6 Organisasjonskart... 7 1Årsmelding 1 2 Innhold Generelt.... 5 Organisasjon... 6 Organisasjonskart... 7 Vannproduksjon... 8 Vanndistribusjon... 8 Avløpsrensing... 9 Avløpstransport... 9 Kvalitet og beredskap.... 9 Avløpstransport...

Detaljer

Brutto driftsresultat , , , ,96

Brutto driftsresultat , , , ,96 Økonomisk oversikt - drift Noter Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 99 929,27 208 924,00 208 924,00 302 867,86 Andre salgs- og leieinntekter 35 525 759,82

Detaljer

Årsregnskap Brutto driftsresultat , , , ,61

Årsregnskap Brutto driftsresultat , , , ,61 Årsregnskap 2012 Økonomisk oversikt - drift Noter Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 302 867,86 213 71 213 71 372 406,67 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012 BERGEN KOMMUNE

ÅRSBERETNING 2012 BERGEN KOMMUNE ÅRSBERETNING 2012 BERGEN KOMMUNE GENERELT OM 2012 DIREKTØRENS BLIKK PÅ ÅRET 2012 I første halvår av 2012 var det fortsatt som året før stor fokus på nærvær (sykefravær). Det ble jobbet konkret i de ulike

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Regnskapsmessige sammenhenger i kommuneregnskapet

Regnskapsmessige sammenhenger i kommuneregnskapet , i kommuneregnskapet Foreningen for god kommunal regnskapsskikk Desember 2011 1 1.0 INNLEDNING 3 1.1 FORMÅL 3 1.2 KOMMUNESEKTORENS ØKONOMI OG REGNSKAPSFØRING 3 1.3 VIDERE FREMSTILLING 4 2.0 DEN KOMMUNALE

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Regnskap Ungdommens Kulturmønstring Norge FKF

Regnskap Ungdommens Kulturmønstring Norge FKF Ungdommens Kulturmønstring Norge FKF 1 Innhold Hovedoversikt driftsregnskapet... 2 Balanse pr 31.12.2016... 3 Oversikt over anskaffelse og anvendelse av midler... 4 Forskriftsbestemte noter... 8 Note 1.

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 Driftsregnskap DRIFTSINNTEKTER Regnskap Budsjett Regnskap 2011 Andre salgs- og leieinntekter -136 962-100 000-225 971 Overføringer

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

ØRLAND KULTURSENTER SAMMESTILLING REGNSKAP 2016

ØRLAND KULTURSENTER SAMMESTILLING REGNSKAP 2016 ØRLAND KULTURSENTER SAMMESTILLING REGNSKAP 2016 ØKOMOMISK OVERSIKT DRIFT 2016 Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 016 2 016 2 016 2 015 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Kommunal regnskapsstandard nr. 10 Høringsutkast (HU) Kommunale foretak regnskapsmessige problemstillinger

Kommunal regnskapsstandard nr. 10 Høringsutkast (HU) Kommunale foretak regnskapsmessige problemstillinger Kommunal regnskapsstandard nr. 10 Høringsutkast (HU) Høringsutkast fastsatt av styret i Foreningen GKRS 21.06.2012 Kommunale foretak regnskapsmessige problemstillinger 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN 1. Kommuner

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2009 Driftsregnskap 2009 DRIFTSINNTEKTER Regnskap 2009 Budsjett 2009 Regnskap 2008 Andre salgs- og leieinntekter -72 308-100

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015 16/55?- lb Høgskolen i Hedmark SREV34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 215 Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena Eksamensdato: 15. desember 215 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrlst: 8. januar

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Lista sokn. Årsregnskap 2016

Lista sokn. Årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Revidert Opprinn. Regnskap Budsjett budsjett Regnskap Note 2016 2016 2016 2015 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 313 336

Detaljer

Inn herred samkommune. Arsregnskap 2015

Inn herred samkommune. Arsregnskap 2015 Inn herred samkommune 0 Arsregnskap 2015 Levanger, 03. Februar 2016 Innherred Økonomisk oversikt - drift samkommune Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2015 budsjett budsjett 2014 NOTER Driftsinntekter

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2010 Driftsregnskap 2010 DRIFTSINNTEKTER Regnskap 2010 Budsjett 2010 Regnskap 2009 Andre salgs- og leieinntekter -584 461-95

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

Arsregnskap Trønderhallen

Arsregnskap Trønderhallen 0 Arsregnskap 2015 Trønderhallen TRØNDERHALLEN KF - 2015 Driftsinntekter: Økonomiske oversikter - Drift Noter Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2015 budsjett budsjett 2014 Brukerbetaling 433,77 270,86

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Modum Boligeiendom KF ÅRSREGNSKAP MED NOTER 2016

Modum Boligeiendom KF ÅRSREGNSKAP MED NOTER 2016 Modum Boligeiendom KF ÅRSREGNSKAP MED NOTER 2016 1 Innhold Innledning 3 Økonomiske oversikter drift 4 Økonomiske oversikter investering 6 Økonomiske oversikter balanse 7 Regnskapsprinsipper og vurderingsregler

Detaljer

høyland Sokn Årsregnskap 2015

høyland Sokn Årsregnskap 2015 høyland Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 775 938 859 500 861 417 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

â Høgskolen i Hedmark

â Høgskolen i Hedmark 19 /22% es â Høgskolen i Hedmark Campus Rena Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: Eksamenstid: 8. juni 215 O9.-13. Sensurfrist: 29.juni 215 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator Kompendium «Regnskap

Detaljer

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 FORETAKETS FORMÅL Bjugn kommunestyre vedtok å opprette foretaket i sak 04/25. Foretakets vedtekter 2 beskriver foretakets formål: 1. Foretakets formål er å etablere

Detaljer

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015 Tranby Menighetsråd Regnskap 2015 Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet Note Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 272 560,00

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Telemark Utviklingsfond

Telemark Utviklingsfond DRIFTSREGNSKAP 2014 Regnskap 2014 Registrert budsjett Opprinnelig budsjett Regnskap 2013 Note Driftsinntekter Overføringer fra Konsesjonskraftstyret i Telemark 1 30 777 073 29 200 000 35 000 000 39 902

Detaljer

Omtenksom Pålitelig Handlekraftig Langsiktig

Omtenksom Pålitelig Handlekraftig Langsiktig ÅRSMELDING 2016 Omtenksom Pålitelig Handlekraftig Langsiktig 2 Innhold Om Bergen Vann.... 4 Organisasjon og organisasjonskart... 6 Vannproduksjon... 8 Vanndistribusjon.... 9 Avløpstransport... 10 Avløpsrens...

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

VEST-AGDER MUSEET IKS

VEST-AGDER MUSEET IKS VEST-AGDER MUSEET IKS Organisasjonsnr. : 989 072 048 ÅRSREGNSKAP 2011 HOVEDOVERSIKT REGNSKAP/BUDSJETT Alle beløp i hele oner SUM ALLE AVDELINGER DRIFTSREGNSKAP Regnskap Budsjett 2011 2011 Salgsinntekter

Detaljer

Innhold. Generelt 5. Organisasjon 6. Organisasjonskart 7. Vannproduksjon 8. Vanndistribusjon 8. Avløpstransport 9. Avløpsrensing 9

Innhold. Generelt 5. Organisasjon 6. Organisasjonskart 7. Vannproduksjon 8. Vanndistribusjon 8. Avløpstransport 9. Avløpsrensing 9 Årsmelding 27 Innhold Generelt 5 Organisasjon 6 Organisasjonskart 7 Vannproduksjon 8 Vanndistribusjon 8 Avløpstransport 9 Avløpsrensing 9 Bergen Vann KF - 27 11 Styrets beretning 14 Økonomisk oversikt

Detaljer

Driftsregnskap (regnskapsskjema 1a)...3. Driftsregnskap (regnskapsskjema 1b)...4. Investeringsregnskapet (regnskapsskjema 2a)...5

Driftsregnskap (regnskapsskjema 1a)...3. Driftsregnskap (regnskapsskjema 1b)...4. Investeringsregnskapet (regnskapsskjema 2a)...5 ÅRSREGNSKAP 23 Nordkapp kommune Årsregnskap 23 I n n h o l d Driftsregnskap (regnskapsskjema 1a)...3 Driftsregnskap (regnskapsskjema 1b)...4 Investeringsregnskapet (regnskapsskjema 2a)...5 Investeringsregnskapet

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

Bodø Kulturhus KF. Årsregnskap og årsberetning 2013.

Bodø Kulturhus KF. Årsregnskap og årsberetning 2013. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.03.2014 18737/2014 2014/1913 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/56 Bystyret 07.05.2014 Bodø Kulturhus KF. Årsregnskap og årsberetning 2013. Forslag

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2016 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2016 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Vedlegg 1, sak 076 17, SEKF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2016 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Inntekter Noter 2016 2015 Leieinntekter 12 300 978 17 088 451 Andre driftsinntekter 12 414 123 579 411

Detaljer

Forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak

Forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak Forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak Fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet 24. august 2006 med hjemmel i lov av 25. september 1992 nr.

Detaljer

TFK-EIENDOMFKF arsregnskap 2013

TFK-EIENDOMFKF arsregnskap 2013 arsregnskap 213 O DRIFTSREGNSKAPET Regnskap 213 Reg. budsjett Driftsinntekter Andre salgs- og leieinntekter 2 253 388 2 44 9 Overføringer med krav til motytelse 32 185 37 31 381 517 Andreoverføringer Sum

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

Årsregnskap Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet

Årsregnskap Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet Årsregnskap 2009 -Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet INNHOLDSFORTEGNELSE KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...3 DRIFTSREGNSKAP...3

Detaljer

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005 Måsøy kommune Årsregnskap 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 Del 2: Noter Note 1: Endring i arbeidskapitalen... 5 Note 2: Kommunens pensjonsforpliktelser.. 5 Note 3: Kommunens garantiansvar..

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2015 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2015 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 256 333 192 264 006 289 198 708 213 Annen driftsinntekt 3 7 202 516 3 000

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET. 2 DRIFTSREGNSKAPET INVESTERINGSREGNSKAP BALANSEREGNSKAP HOVEDOVERSIKTER. 34 DRIFTSRAMMER NOTER TIL REGNSKAPET.

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET. 2 DRIFTSREGNSKAPET INVESTERINGSREGNSKAP BALANSEREGNSKAP HOVEDOVERSIKTER. 34 DRIFTSRAMMER NOTER TIL REGNSKAPET. Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAPET... 2 INVESTERINGSREGNSKAP... 3 BALANSEREGNSKAP... 3 HOVEDOVERSIKTER... 7 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT... 7 ØKONOMISK OVERSIKT - INVESTERING... 9 ANSKAFFELSER

Detaljer

Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2

Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 Del 2: Noter Note 1: Endring i arbeidskapitalen... 5 Note 2: Kommunens pensjonsforpliktelser.. 5 Note 3: Kommunens garantiansvar.. 6 Note 4: Fordringer

Detaljer

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP... 3 BALANSEREGNSKAP... 3 HOVEDOVERSIKTER... 6 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT... 6 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING... 7 ANSKAFFELSE

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF 2. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 30.06.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse 2. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Drift og vedlikehold... 6 Renhold... 6 Utleieboliger... 6 Sykefravær... 7 Salg av

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

B E R G E N H J E M M E T J E N E S T E R K F

B E R G E N H J E M M E T J E N E S T E R K F Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 9 B E R G E N H J E M M E T J E N E S T E R K F 2 Styrets årsberetning for driftsåret 2009 G E N E R E LT O M 2 0 0 9 Høsten 2004 vedtok bystyret å samle alle kommunens hjemmehjelpere

Detaljer