MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 18.00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.06.2012 Tid: 18.00"

Transkript

1 EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for miljø og teknikk MØTEINNKALLING /TOA Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Eventuelle forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen mandag kl tlf SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel Side 47/12 12/ HOVEDUTVALG FOR MILJØ OG TEKNIKKS MØTE REFERATER 48/12 11/ KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET - HØRING 49/12 11/ PRIVAT FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR VARMESENTRAL FOR TROLLSTIEN 5 1. GANGS BEHANDLING 50/12 11/ LUNDEBY GÅRD - 205/1 - DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL - OPPFØRING AV NY BOLIG 51/12 12/ SOLBERG 190/6 - SØKNAD OM FRADELING AV HUSMASSE OG TUN DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL 52/12 12/ SMERKERUDVEIEN 42-61/3 - DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL 53/12 07/ DISPENSASJON FOR ENDRET SKYTERETNING BRÅTAN SKYTEBANE - EIDSBERG JEGER OG FISKEFORENING 54/12 07/ NY INNFARTSVEI FRA FOLKENBORG TIL MYSEN/FV 692 PRIORITERING SIDEVEISMIDLER

2 55/12 09/ REVIDERT FORSKRIFT OM UTSLIPP AV AVLØPSVANN FRA MINDRE AVLØPSANLEGG I EIDSBERG KOMMUNE 56/12 11/ FJERNVARME - EIDSBERG KOMMUNE 57/12 12/ VEI, VANN OG AVLØP - FJERNVARME - EIDSBERG KOMMUNE 58/12 07/ PRIVAT REGULERINGSPLAN FOR OPSAHLÅSEN NORD- 2. GANGS BEHANDLING 59/12 11/ KOMMUNAL PLANSTRATEGI - HØRING Anne Borger Mysen Leder

3 EIDSBERG KOMMUNE MØTEBOK Utvalg Saksnr. Møtedato Hovedutvalg for miljø og teknikk 47/ HOVEDUTVALG FOR MILJØ OG TEKNIKKS MØTE REFERATER Saknr. Politisk behandling Møtedato 47/12 Hovedutvalg for miljø og teknikk Arkivkode:033 Arkivsaknr.:12/647 L.nr.: 5384/12 Saksb.: Tone Åsrud Reime Rådmannens forslag til vedtak: 1. Skriv datert fra Fylkesmannen i Østfold vedrørende Fylkesmannen stadfester Eidsberg kommunes vedtak om avslag på dispensasjon for fradeling av tomt for oppføring av bolig på gbnr. 65/5 Småbruveien 145 Vedligger. Hovedutvalg for miljø og teknikks vedtak:

4 EIDSBERG KOMMUNE MØTEBOK Utvalg Saksnr. Møtedato Hovedutvalg for miljø og teknikk 48/ KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET - HØRING Saknr. Politisk behandling Møtedato 8/11 Hovedutvalg for miljø og teknikk /11 Det faste utvalg for plansaker /12 Hovedutvalg for miljø og teknikk Arkivkode:143 Q8 Arkivsaknr.:11/210 L.nr.: 4660/12 Saksb.: Kai Roterud Rådmannens forslag til vedtak: Eidsberg kommunes kommunedelplan for trafikksikkerhet legges ut for høring i medhold av plan- og bygningsloven 11-4 i en periode på 6 uker. Hovedutvalg for miljø og teknikks vedtak: SAKSOPPLYSNINGER: Vedlegg: Kommunedelplan for trafikksikkerhet , høringsutkast Eidsberg kommune rullerer den kommunale trafikksikkerhetsplanen i Bredde og kvalitet i den nye planen er sikret gjennom bred tverrfaglig administrativt engasjement, politisk forankring og en åpen prosess mot befolkningen. Trafikksikkerhetsplanen er en kommunedelplan, og følger retningslinjer for utvikling av slike gitt gjennom plan- og bygningsloven. En rekke lover og bestemmelser sier noe om hvem som har ansvar for hvilke områder innen trafikksikkerhet. Vegtrafikkloven pålegger staten, fylkeskommunene og kommunene å bære utgiftene til planlegging, bygging og vedlikehold av henholdsvis riks-, fylkes- og kommunale veier. Kommunale veier er ofte skoleveier og veier til fritidsaktiviteter, familie og venner. Kommunens ansvar for trafikksikkerhet er også knyttet til vårt ansvar som skole- og barnehageeier, som transportør og som arbeidsgiver. Det er ingen formell lovhjemmel eller prosedyre for hvordan kommunene skal drive

5 Sak 48/12 sitt trafikksikkerhetsarbeid. Kommunens ansvar for trafikksikkerhet går hovedsakelig via forskrift om miljørettet helsevern, Opplæringsloven, Lov om helsetjenesten i kommunene og Plan- og bygningslovens påbud om konsekvensutredninger. Lov om helsetjeneste i kommunen pålegger kommunene å holde oversikt over helseskadelige forhold i kommunen, og å gi råd og opplysninger til andre offentlige etater om forhold som kan bedre helsetilstanden. I Kunnskapsløftet, den nye læreplanen for grunnskolen, er trafikksikkerhet tema i læreplanene på småskoletrinnet, mellomtrinnet og ungdomstrinnet. RÅDMANNENS MERKNADER: Trafikksikkerhetsplanens handlingsplan, pkt 9, er sortert etter prinsippet om hvilke tiltak vi må prioritere, og hvilke tiltak vi kan velge å prioritere. Tiltakene er delt i kontinuerlig tiltak og investeringer, og prioritert i fem kategorier. Handlingsplanen har påført hovedansvarlige for å gjennomføre og finansiere tiltakene. Oppstart for enkelte tiltak er også presentert. Finansiering av tiltakene ivaretas gjennom budsjettprosessen. Sentralt i handlingsplanen ligger administrativ ressurs til Familiesenteret for Barnas talsperson og 20 % administrativ ressurs til miljø- og kommunalteknikk for Trafikksikkerhetsansvarlig. Barnas talsperson er lovhjemlet i Plan- og bygningsloven. For å få kraft i arbeidet med å ivareta barn og unges interesser i plansaker er det nødvendig å sikre dette gjennom en administrativ ressurs. Mange tiltak krever ikke ekstra kostnader, men kan integreres i annet kommunalt arbeid. For å sikre at trafikksikkerhet faktisk blir innlemmet i annet arbeid er det nødvendig å ha en koordineringsfunksjon. KONKLUSJON: Forslaget til handlingsplan godkjennes. Kommunedelplan for trafikksikkerhet sendes på høring.

6 EIDSBERG KOMMUNE MØTEBOK Utvalg Saksnr. Møtedato Hovedutvalg for miljø og teknikk 49/ PRIVAT FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR VARMESENTRAL FOR TROLLSTIEN 5 1. GANGS BEHANDLING Saknr. Politisk behandling Møtedato 12/11 Det faste utvalg for plansaker /11 Hovedutvalg for miljø og teknikk /12 Hovedutvalg for miljø og teknikk Arkivkode:S30 Arkivsaknr.:11/432 L.nr.: 4463/12 Saksb.: Dag Snorre Andersson Rådmannens forslag til vedtak: Hovedutvalg for miljø og teknikk gir i medhold av Plan og bygningsloven tillatelse til å legge forslag til detaljreguleringsplan for Trollstien 5, datert , ut til offentlig ettersyn på følgende vilkår: I medhold av kommunestyrevedtak i desember 2011, skal planfremmer betale et saksbehandlingsgebyr på kr ,-. Hovedutvalg for miljø og teknikks vedtak: SAKSOPPLYSNINGER: Vedlegg: Forslag til privat detaljreguleringsplan for varmesentral for Trollstien 5, Datert Oversiktskart Detaljkart Utrykte vedlegg: Miljøteknisk undersøkelse, datert Brev fra Fylkesmannen i Østfold, datert Brev fra Østfold fylkeskommune, datert Hovedutvalg for miljø og teknikk vedtok oppstart av revisjon av reguleringsplan for Trollstien 5 i forbindelse med endret plassering av varmesentral for Mysen sentrum. Østfold energi er planfremmer og etter at melding om oppstart av reguleringsplanarbeid ble sent berørte parter, er det innkommet høringsuttalelser fra

7 Fylkesmannen i Østfold og Østfold fylkeskommune. Hovedinnholdet i innkomne uttalelser vil bli gjengitt og deretter kommentert. Planfremmer har hensyntatt innholdet i uttalelsene så langt det har vært hensiktsmessig. Det vises til vedlagt forslag til planbeskrivelse, plankart og reguleringsbestemmelser. Sak 49/12 RÅDMANNENS MERKNADER: Fylkesmannen i Østfold: Fylkesmannen er usikker på om mottatt varsel innebærer utarbeidelse av detaljreguleringsplan for eiendommen eller gjelder endring av eksisterende reguleringsplan for området. Fylkesmannen mener at planområdet bør ut fra tidligere bruk undersøkes for forurenset grunn og at det bør settes av grønn sone mot Mysenelva hvor kantvegetasjonen bevares. Det vises her til vannressursloven 11. Fylkesmannen mener planfremmer bør redegjøre for hvordan støyen påvirker omgivelsene selv om støyen fra anlegget vil ligge godt under kravet i gjeldende retningslinjer. Fylkesmannen mener at planforslaget må utarbeides med klar henvisning til overordnede planer og styringssignaler og at planfremmer bør sette fokus på å avklare forhold vedrørende estetisk utforming, universell utforming, grønnstruktur, naturmangfold, samfunnssikkerhet, støy, forurensing og kartframstilling. Vår kommentar: Planområdet er tidligere undersøkt for forurenset grunn og det er funnet noe forurenset grunn øst på eiendommen. Den øverste meteren av dette området skal deponeres slik som omtalt i planbeskrivelsen. Oljeutskiller som er funnet på området skal saneres og fjernes og sterkt luktende masse ved oljeutskillerne skal fjernes og leveres godkjent deponi. Vegetasjonen lags elva blir hensyntatt ved at en sone langs elva reguleres til grønnstruktur friområde. Det er gitt føringer i reguleringsbestemmelsene om at gjeldende retningslinjer vedrørende støy skal gjelde i planområdet. I henhold til kommunedelplanens arealdel er det avsatt veiadkomst slik som tilkomstveien ligger plassert i terrenget. Regulert vei til planområdet ligger imidlertid lenger øst enn eksisterende vei og i forhold til avsatt vei i kommunedelplanen. Administrasjonen forutsetter at det foreligger bruksrett til tilkomstveien til energitomten. Administrasjonen ser ingen hensikt i å utvide planområdet til å gjelde hele eller deler av tilkomstveien. Det er flere grunneiere langs Trollstien. Det er naturlig å vurdere hensiktsmessig regulering av tilkomstveien i forbindelse med fremtidig revisjon av deler av reguleringsplanen fra Administrasjonen mener at

8 Sak 49/12 forslag til regulering av hele eller deler av tilkomstveien kan føre til unødige problemer for denne plansaken. Østfold fylkeskommune: Østfold fylkeskommune mener at tiltaket er av samfunnsnyttig karakter, og det er positivt at det legges til rette for fjernvarmeanlegg. Østfold fylkeskommune mener at fylling ut i sonen ned mot elva bør unngås siden dette vil kunne føre til store terrenginngrep. Det anbefales at denne sonen reguleres til egnet formål for å ivareta naturverdiene og grønnstrukturen langs elva. Elvelandskapet er en viktig del av grønnstrukturen i Mysen og har stor betydning for landskapsbildet og artsmangfoldet, mener Østfold fylkeskommune. Mysenelva med elvebredden er i Direktoratet for naturforvaltning sin nuturbase angitt som nasjonalt og regionalt viktig naturtype og er av svært stor verdi og har svært god stedskvalitet. Naturverdiene langs elva må derfor hensyntas, mener Østfold fylkeskommune. Østfold fylkeskommune anbefaler at vegetasjonen langs eiendommens yttergrenser bevares som buffer og skjerming av virksomheten, og at dette bør sikres i planen ved at det settes av soner for dette. Østfold fylkeskommune mener videre at følgende er viktig i det videre planarbeidet: Formål og grad av utnytting må være i samsvar med overordnede planer. I følge plan og bygningsloven 4-3 må det utarbeides risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) for planområdet. Forurensing, grunnforhold, overvannshåndtering, flom, fare for eksplosjon eller andre ulykker vil være tema i en slik analyse. Klimaendringer med økt rasfare som følge av økt nedbærsmengder bør vurderes i dette arbeidet. Støy Trafikksikkerhet der god og sikker adkomst vektlegges og hensiktsmessige arealer for parkering. Reguleringsbestemmelsene bør inneholde føring om bygninger og tiltak bør tilpasses omkringliggende bebyggelse og landskap og at uheldig eksponering må unngås. Eventuelle friluftsinteresser bør kartlegges og ivaretas i planen. Forurensing Universell utforming må legges til grunn ved utforming av bygninger og uteområder. Grunnforhold Flomfare Reguleringskart og bestemmelser må utarbeides i samsvar med gjeldende forskrift for bl. a. arealplan. Fylkeskonservator mener at det ikke er kjent automatisk fredede kulturminner eller etterreformatoriske kulturminner i planområdet. Fylkeskonservator vil likevel be om at det tas inn en bestemmelse om at dersom det under anleggsarbeidet treffes på automatisk fredede kulturminner, skal arbeidet øyeblikkelig stanses og fylkeskonservatoren varsles. Jfr. Kulturminneloven 8.

9 Sak 49/12 Vår kommentar: Det er ikke planer om noen utfylling på sonen ned mot elven. Dette området er foreslått regulert til grønnstruktur- friområde. Administrasjonen mener at fremlagt planforslag ivaretar naturverdiene langs denne del av Mysenelva. Administrasjonen mener at eksisterende vegetasjon i ytterkant av planområdet er minimal og utgjør liten skjerming og at det ikke er nødvendig å innføre egen hensynsone vedr. skjerming. Reguleringsformål i planforslaget er i all hovedsak i samsvar med kommunedelplan for Mysen. Tomten er avsatt til næringsområde, friområde og boligformål i kommunedelplanen for Mysen. Etter administrasjonens mening er det naturlig å regulere industritomten i gjeldende reguleringsplan til henholdsvis næringsformål og grønnstruktur-friområde slik som uttrykt på fremlagt forslag til detaljreguleringsplankart. Grad av utnytting er helt i samsvar med det som er vanlig for industritomter. Hensynet til risiko og sårbarhet er hensyntatt slik som beskrevet i planbeskrivelsen. Tiltaket vil holde seg innenfor gjelde retningslinjer for innendørs og utendørs støy. Dette er hensyntatt i reguleringsbestemmelsene. Administrasjonen registrerer at det hevdes rett til bruk av tilkomstvei til industritomten. Administrasjonen anser tilkomstveien som i hovedsak en privat vei og at spørsmål vedrørende retter og plikter må anses som privatrettslig anliggende. Hensynet til estetikk og landskap er hensyntatt i planbestemmelsene. Virksomheten knyttet til enegisentralen vil ikke medføre forurensing og hensynet til universell utforming er i denne saken av mindre betydning. Det er foretatt geotekniske undersøkelser forut for etablering av enegisentralen og forurenset grunn pga. tidligere virksomhet (Statoil) vil bli fjernet og levert til egnet mottak. Det er fremlagt forslag til reguleringsbestemmelse som hensyntar innholdet i kulturminneloven 8. Generelle kommentarer: Vann og avløp: Det er nok vann og avløpskapasitet i området for omsøkt utbygging. Naturmangfoldloven 7: Det er ikke noe naturmangfold på arealet som skal reguleres til spesialområde varmesentral. Området som foreslått regulert til grønnstruktur-friområde vil ikke bli berørt av utbyggingen i planområdet.

10 Sak 49/12 KONKLUSJON: Administrasjonen foreslår at hovedutvalg for miljø og teknikk vedtar å legge vedlagt detaljreguleringsplanforslag ut til offentlig ettersyn.

11 EIDSBERG KOMMUNE MØTEBOK Utvalg Saksnr. Møtedato Hovedutvalg for miljø og teknikk 50/ LUNDEBY GÅRD - 205/1 - DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL - OPPFØRING AV NY BOLIG Saknr. Politisk behandling Møtedato 50/12 Hovedutvalg for miljø og teknikk Arkivkode:GNR 205/1 Arkivsaknr.:11/628 L.nr.: 4445/12 Saksb.: Ragnhild Saakvitne Rådmannens forslag til vedtak: Hovedutvalg for miljø og teknikk avslår med hjemmel i plan- og bygningslovens 19-2 søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for gnr. 205 bnr. 1. Avslaget begrunnes med at søknaden ikke er i tråd med kommuneplanens bestemmelser med hensyn til kriteriene for spredt boligbygging. Søknaden er heller ikke i tråd med overordnede føringer verken i kommuneplanen, eller i forhold til regionale og nasjonale føringer. Dispensasjonssøknaden er behandlet etter prinsippene i Naturmangfoldloens kap Isolert sett vil ikke en dispensasjon gi store negative miljøkonsekvenser, men i sum vil miljøpåvirkningen kunne ha negativ virkning. Det forutsettes at gebyr for behandling av dispensasjonssøknaden pålydende kr ,- betales. Regning ettersendes. Dette vedtaket kan påklages etter forvaltningslovens 28 og samme lovs 29. Fristen for å klage er 3 uker fra underretning om vedtaket er kommet søker i hende. Hovedutvalg for miljø og teknikks vedtak: SAKSOPPLYSNINGER: Vedlegg: Dispensasjonssøknad om fradeling av tomt til boligformål i LNFområde, Mosebyveien, Hærland, fra siv.ing. Helge Andreassen AS Grunnkart 205/1 1:1000 med inntegnet plassering av hus Gårdskart 205/1 1:1000 Skog og landskap Gårdskart 205/1 1:500 Skog og landskap

12 Sak 50/12 Eidsberg kommune har mottatt søknad om dispensasjon fra kommuneplanenes arealdel for fradeling av tomt på gnr 205 bnr 1 i Eidsberg. Søker er Siv.ing Helge Andreassen AS på vegne av hjemmelsinnehaver Anne Lise Lundeby. Det omsøkte areal ligger i LNF-område kvalitetsklasse 2. Dvs i et område hvor det under gitt forutsetninger kan gis dispensasjon. Eiendommen hvor det søkes dispensasjon er på totalt 666 dekar, hvorav 162 dekar er fulldyrket mark og beite, produktiv skog utgjør 375 dekar og restarealene 129 dekar består av uproduktiv skog, myr og annet ikke produktivt areal. Området hvor det søkes dispensasjon ligger i tilknytning til vei og er et lite produktivt område av skogen. Det omsøkte areal utgjør ca 2 dekar. Nabovarsel er sendt og ingen merknader er innkommet. Søker oppgir som begrunnelse for dispensasjonssøknaden at det er ønskelig å få ryddet opp i bygningsmassen i området og at en ny bolig vil være med å bidra til å styrke bosettingen og skolekretsen. En ny bolig vil også bli tilknyttet felles renseanlegg med boligen på nabotomten 205/23. Søknaden er oversendt til Østfold Fylkeskommune og Fylkesmannen i Østfold for forhåndsvurdering. Østfold Fylkeskommune ved fylkeskonservator har ingen innvendinger, men minner generelt om 8 i Kulturminneloven. Planseksjonen hos Fylkeskommunen har av ressursmessige årsaker ikke avgitt uttalelse. Fylkesmannen i Østfold fraråder sterkt at det gis dispensasjon i denne saken, da kommunen allerede har brukt opp sin kvote for antall tillatelser til spredt boligbygging. Dette i seg selv er en tungtveiende moment. I tillegg er søknaden om dispensasjon ikke i tråd med overordnede føringer for spredt boligbygging i kommunen, da kommuneplanen har en målsetting om å fremme et utbyggingsmønster som reduserer arealbruk, bilbruk og bidrar til fortetting. Fylkesmannen ber om å få oversendt vedtak i saken. RÅDMANNENS MERKNADER: Den omsøkte dispensasjon ligger i et område som har status om LNF-område kvalitetsklasse 2 i gjeldende kommuneplan. Kvalitetsklasse 2 er i kommuneplanen definert som: LNF-områder er det tillatt med spredt boligbygging. Ved arealinngrep skal det fokuseres på langsiktighet og gode helhetsløsninger, slik at man unngår tap av produksjonsjord og fragmentering av viktige landskapsområder. Bebyggelse skal ikke: Plasseres på dyrket eller dyrkbar mark Plasseres minst 50 meter fra dyrket mark Plasseres maksimalt 50 m fra eksisterende vei

13 Sak 50/12 Det skal tas hensyn til eksisterende godkjente avkjørsler Plan- og bygningslovens 19-2 sier om dispensasjon at dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra eller hensynene i lovens formålsparagraf blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler. I plan og bygningslovens 1 står det at: Loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og fremtidige generasjoner. Det er fra før 4 boligtomter langs med Mosebyveien. Slik sett fremstår området som en liten grend og ytterligere boligbygging vil forsterke dette. En forsterking av grendestrukturen bør fortrinnsvis tas gjennom en kommunplanprosess, slik at en får foretatt helhetlige vurderinger knyttet til infrastruktur, bosettingsmønster, fortetting osv. Slik som bebyggelsen er inntegnet på vedlagte grunnkart kommer bolighuset innenfor grensen på 50 meter fra dyrket mark og er sånn sett ikke i tråd med kriteriene for spredt boligbygging i LNF-området, kvalitetsklasse 2. Kommunen kan ikke se at fordelene ved å gi dispensasjon i denne saken er klart større enn ulempene, da søknadene strider både mot lokale bestemmelser og regionale/sentrale føringer. Den omsøkte dispensasjon skal også behandles etter prinsippene i Naturmangfoldlovens kap som angir hvilke forhold som skal vurderes ved en søknad. Disse prinsippene er: 8 Kunnskapsgrunnlaget 9 Føre var prinsippet 10 Økosystemtilnærming og samlet belastning 11 Kostnadene ved miljøforringelse skal væres av tiltakshaver 12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder. Det er ikke kjent for kommune at det i det omsøkte område finnes forekomster av dyr, planter, eller andre organismer som vil bli særskilt negativt berørt ved en eventuell dispensasjon, men en skal være oppmerksom på at en dispensasjon vil kunne øke den samlede miljømessige belastningen i området, gjennom bl. a økt trafikk. Nærheten til sårbare vassdrag (Lundebyvannet) taler også for varsomhet. KONKLUSJON: Ut fra en helhetsvurdering anbefales det å avslå søknaden om dispensasjon, med den begrunnelse at det ikke er i tråd med kommuneplanens antallsberegning og overordnede føringer både kommunalt og regionalt. En utvidelse av boligområdene i Mosebyveien bør planlegges gjennom en kommuneplanprosess og ikke ved dispensasjoner.

14 EIDSBERG KOMMUNE MØTEBOK Utvalg Saksnr. Møtedato Hovedutvalg for miljø og teknikk 51/ SOLBERG 190/6 - SØKNAD OM FRADELING AV HUSMASSE OG TUN DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL Saknr. Politisk behandling Møtedato 51/12 Hovedutvalg for miljø og teknikk Arkivkode:GNR 190/6 Arkivsaknr.:12/196 L.nr.: 3356/12 Saksb.: Ragnhild Saakvitne Rådmannens forslag til vedtak: Hovedutvalg for miljø og teknikk gir med hjemmel i plan- og bygningslovens 19-2 dispensasjon fra kommuneplanen bestemmelser vedrørende fremtidig fradeling av tun med bebyggelse på eiendommen Solberg gnr 190 bnr 6. Dispensasjonen omfatter i underkant av 10 dekar som inneholder tun med bebyggelse, dam, mindre areal dyrket mark og en skjerm av krattskog. Det settes som vilkår at øvrig jord og skogbruksareal tilhørende Solberg 190/6 tillegges eiendommen Homstvedt 190/1 Dispensasjonssøknaden er behandlet etter prinsippene i Naturmangfoldlovens kap 2, Ut fra en totalvurdering kan en ikke se at en dispensasjon i dette tilfellet vil gi betydelige negative miljøkonsekvenser. Det forutsettes at gebyr for behandling av dispensasjonssøknaden på kr kr betales. Regning ettersendes. Dette vedtaket kan påklages etter forvaltningslovens 28 og samme lovs 29. Fristen for å klage er 3 uker fra underretning om vedtaket er kommet søker i hende. Hovedutvalg for miljø og teknikks vedtak: SAKSOPPLYSNINGER: Vedlegg: Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - Mette Røen Homstvedt Kartskisse med ønsket fradelt husmasse og tun på 190/6 Gårdskart 1:3500 Gårdskart 1: 20000

15 Sak 51/12 Oversiktskart - Kilden Eidsberg kommune har mottatt søknad om fradeling av tun med bebyggelse på eiendommen Solberg gnr 190 bnr 6, beliggende i Eidsberg kommune. Søker er hjemmelsinnehaver Mette Røen Homstvedt. Det omsøkte areal ligger i LNF-område kvalitetsklasse 1. Dvs i et område hvor det i følge kommuneplanen gjelder strenge bestemmelser for omdisponering og fradeling. Solberg består av 157 dekar fulldyrket mark, 515 dekar produktiv skog, 15 dekar uproduktiv skog, 13 dekar myr og 6 dekar jorddekt fastmark og annet, totalt 706 dekar. Området som søkes fradelt er tunet med bebyggelse, samt et mindre stykke dyrket mark, en dam og en skjerm av krattskog. Totalt utgjør dette i underkant av 10 dekar. Nabovarsel er sendt og ingen merknader er innkommet. Søker oppgir som begrunnelse for dispensasjonssøknaden at de ønsker å fradele tunet med bebyggelse på 190/6 da det allerede er tre frittliggende eneboliger i området og de selv ikke har behov for bygningene på Solberg. Søker bor 200 meter fra omsøkt eiendom, og har drevet jorda på Solberg 190/6 sammen med jorda på Homstvedt 190/1 de siste 15 årene og vil fortsette med det. Søknaden er oversendt til Østfold Fylkeskommune og Fylkesmannen i Østfold for forhåndsvurdering. Østfold Fylkeskommune ved fylkeskonservator har ingen innvendinger, men minner generelt om 8 i Kulturminneloven. Planseksjonen hos Fylkeskommune har av ressursmessige årsaker ikke avgitt uttalelse. Fylkesmannen i Østfold sier i sin uttalelse at det er viktig å holde dyrket mark og produktiv skog i produksjon. De fraråder derfor at produktive jord og skogarealene, inkl dammen inngår i dispensasjonen. Dersom disse arealene ikke inngår i dispensasjonen vil også en eventuelt fremtidig boligtomt være noe mer i samsvar med det som regnes som bostedsbehov. Fylkesmannen ber om å få oversendt vedtak i saken. RÅDMANNENS MERKNADER: Den omsøkte dispensasjon ligger i et område som har status om LNF-område kvalitetsklasse 1 i gjeldende kommuneplan. Kvalitetsklasse 1 er i kommuneplanen definert som: LNF-områder med stor betydning for landbruk, viktige kulturlandskap, vilt og biologisk mangfold. Utbygging og andre større inngrep skal unngås. Kun sterke samfunnsinteresser taler for omdisponering. Plan- og bygningslovens 19-2 sier om dispensasjon at dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra eller hensynene i lovens formålsparagraf blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon

16 Sak 51/12 være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler. I plan og bygningslovens 1 står det at: Loven skal fremme bærekreftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og fremtidige generasjoner. Søknaden om dispensasjon fremmes fordi man ønsker å dele fra tunet med bebyggelse fra det øvrige landbruksarealet. Det er i dette tilfellet ikke snakk om ny bebyggelse, men å dispenserer fra formålet slik at tunet med bebyggelse kan selge som boligeiendom. Det er søkt om dispensasjon for i underkant av 10 dekar, inkl. et mindre stykke dyrket mark, dam og skjerm av krattskog. Fylkesmannen har i sitt svarbrev påpekt at det omsøkte areal synes unødig stort og at det ikke vil være til ulempe om dam, skoglugg og det innklemte areal med dyrket mark holdes igjen og følger det øvrige jord og skogbruksareal. Administrasjonen er enig med Fylkesmannen i at omsøkt areal blir en del større enn det som anses som nødvendig til boligformål. Samtidig må det gjøres en vurdering på om det er praktisk mulig å drive dette inneklemte arealet fornuftig. Slik terrenget ser ut på stedet består området av grasmark med fjell i dag, samt en lugg med kratt og en dam. Kommunen vurderer det dithen at den praktiske driften av arealet vil være såpass komplisert at det mest fornuftige er å la dette arealet omfattes av dispensasjonen. Dispensasjonen gir ikke økning i antall boenheter, men vil på sikt kunne gi en økning i innbyggerantall i området. Den omsøkte dispensasjon skal også behandles etter prinsippene i Naturmangfoldlovens kap som angir hvilke forhold som skal vurderes ved en søknad. Disse prinsippene er: 8 Kunnskapsgrunnlaget 9 Føre var prinsippet 10 Økosystemtilnærming og samlet belastning 11 Kostnadene ved miljøforringelse skal væres av tiltakshaver 12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder. I det området som søkes fradelt ligger det tre dammer. Disse er viktige både for kulturlandskapet og det biologiske mangfoldet. En av dammene i området er registrert med liten salamander for en del år tilbake. Det foreligger ikke opplysninger om det fortsatt er salamander i området, men det er sannsynlig at den fortsatt finnes, forutsatt at det ikke er skjedd endringer i dammen, som har gjort levevilkårene ugunstige. Det er spesielt 8 kunnskapsgrunnlaget og 9 «føre var» prinsippet som kommer til anvendelse i denne saken. Kommunen kan ikke se at en dispensasjon som omfatter dammen vil påvirke denne mer negativt enn om den fortsetter å være i søkers eie. Forpliktelsene i Naturmangfoldloven gjelder uavhengig av hvem som eier arealene.

17 Sak 51/12 KONKLUSJON: Ut fra en helhetsvurdering anbefales det å gi dispensasjon som omsøkt, selv om det omsøkte areal er en del større enn det som anses nødvendig til boligformål. Dispensasjonen anses ikke å få negative konsekvenser

18 EIDSBERG KOMMUNE MØTEBOK Utvalg Saksnr. Møtedato Hovedutvalg for miljø og teknikk 52/ SMERKERUDVEIEN 42-61/3 - DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL Saknr. Politisk behandling Møtedato 52/12 Hovedutvalg for miljø og teknikk Arkivkode:GNR 61/3 Arkivsaknr.:12/137 L.nr.: 4553/12 Saksb.: Ragnhild Saakvitne Rådmannens forslag til vedtak: Hovedutvalg for miljø og teknikk avslår med hjemmel i plan- og bygningslovens 19-2 søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel vedrørende omgjøring va snekkerverksted/lager til boligenhet på gnr. 61, bnr. 3 i Eidsberg kommune. Avslaget begrunnes med at søknaden ikke er i tråd med kommuneplanens bestemmelser med hensyn til kriteriene for spredt boligbygging. Søknaden kommer også i konflikt med kommuneplanens antallsbegrensning og regionale og nasjonale føringer. Dispensasjonssøknaden er behandlet etter prinsippene i Naturmangfoldlovens kap Ut fra de opplysninger som kommunen sitter med, kan vi ikke se at en dispensasjon i dette tilfellet vil ha betydelig negativ miljøpåvirkning. Det forutsettes at gebyr for behandling av dispensasjonssøknaden pålydende kr ,- betales. Regning ettersendes. Dette vedtaket kan påklages etter forvaltningslovens 28 og samme lovs 29. Fristen for å klage er 3 uker fra underretning om vedtaket er kommet søker i hende. Hovedutvalg for miljø og teknikks vedtak: SAKSOPPLYSNINGER: Vedlegg: Søknad om dispensasjon - 61/3 omgjøring av snekkerverksted til bolig. Grunnkart 1:1000 Gårdskart 61/3 1:5000 Skog og landskap Oversiktskart - Kilden Eidsberg kommune har mottatt søknad om dispensasjon fra kommuneplanenes arealdel vedrørende bruksendring fra lager/verksted til bolighus på gnr.61 bnr 3 i

19 Sak 52/12 Eidsberg kommune. Søker er Steinar Bjerknes. Det omsøkte areal ligger i LNFområde kvalitetsklasse 2. Det vil si i et område hvor det under gitte forutsetninger kan gis dispensasjon. Eiendommen der det søkes dispensasjon er på totalt 115 dekar, herav 86 dekar fulldyrket mark og beite, 22 dekar produktiv skog og 6 dekar annet. Arealene på gnr 61 bnr 3 drives sammen med arealene på gnr 61 bnr 5. Nabovarsel er sendt og ingen merknader er innkommet. Søker oppgir som begrunnelse for dispensasjonssøknaden at bygningen som søkes omdisponert er lite egnet som snekkerverksted/lager etc, men vil kunne være godt egnet som bolig. Det oppgis at boligen skal benyttes som utleieenhet. Inntekter av utleievirksomheten vil dekke vedlikeholdskostnader og andre kostnader knyttet til boligen. Søknaden er oversendt til Østfold Fylkeskommune og Fylkesmannen i Østfold for forhåndsvurdering. Østfold Fylkeskommune ved fylkeskonservator har ingen merknader, men minner generelt om 8 i Kulturminneloven. Planseksjonen hos Fylkeskommune har av ressursmessige årsaker ikke avgitt uttalelse. Fylkesmannen i Østfold fraråder sterkt at det gis dispensasjon i denne saken, da kommunen allerede har brukt opp sin kvote for antall tillatelser til spredt boligbygging Dette i seg selv er et tungtveiende moment. I tillegg er søknaden om dispensasjon ikke i tråd med overordnede føringer for spredt boligbygging i kommunen, da kommuneplanen har en målsetting om å fremme et utbyggingsmønster som reduserer arealbruk, bilbruk og bidrar til fortetting. Fylkesmannen ber om å få oversendt vedtak i saken. RÅDMANNENS MERKNADER: Den omsøkte dispensasjon ligger i et område som har status om LNF-område kvalitetsklasse 2 i gjeldende kommuneplan. Kvalitetsklasse 2 er i kommuneplanen definert som: LNF-områder er det tillatt med spredt boligbygging. Ved arealinngrep skal det fokuseres på langsiktighet og gode helhetsløsninger, slik at man unngår tap av produksjonsjord og fragmentering av viktige landskapsområder. Bebyggelse skal ikke: Plasseres på dyrket eller dyrkbar mark Plasseres minst 50 meter fra dyrket mark Plasseres maksimalt 50 m fra eksisterende vei Det skal tas hensyn til eksisterende godkjente avkjørsler

20 Sak 52/12 Plan- og bygningslovens 19-2 sier om dispensasjon at dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra eller hensynene i lovens formålsparagraf blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler. I plan- og bygningslovens 1 står det at: Loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og fremtidige generasjoner. Søknaden om dispensasjon fremmes fordi man ønsker å omdisponere et næringsbygg til bolig for å øke inntjeningen på bygget, og derigjennom sikrer velholdte bygninger i kulturlandskapet. Administrasjonens ser at det kan været riktig at godt vedlikeholdte er en berikelse for kulturlandskapet, men det gir ikke grunnlag for en dispensasjon. Privatøkonomiske hensyn skal heller ikke tillegges vekt ved en dispensasjon. At antallet tillatelser for spredt boligbygging i kretsen er oppbrukt er i seg selv ett sterkt argument mot dispensasjon. Administrasjonen vurderer det slik at en forsterking av grendestrukturen fortrinns vis bør tas gjennom en kommuneplanprosess, På den måten får en foretatt en helhetlig vurdering knyttet til infrastruktur, bosettingsmønster, fortetting osv, enn hva som er mulig å gjøre ved en dispensasjonssøknad. Den omsøkte dispensasjon skal også behandles etter prinsippene i Naturmangfoldlovens kap som angir hvilke forhold som skal vurderes ved en søknad. Disse prinsippene er: 8 Kunnskapsgrunnlaget 9 Føre var prinsippet 10 Økosystemtilnærming og samlet belastning 11 Kostnadene ved miljøforringelse skal væres av tiltakshaver 12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder. Det er ikke kjent for kommune at det i det omsøkte område finnes forekomster av dyr, planter, eller andre organismer som vil bli særskilt negativt berørt ved en eventuell dispensasjon, men en skal være oppmerksom på at en dispensasjon vil kunne øke den samlede miljømessige belastningen i området, gjennom bl.a. økt trafikk. KONKLUSJON: Ut fra en helhetsvurdering anbefales det å avslå søknaden om dispensasjon, med den begrunnelse at det ikke er i tråd med kommuneplanens antallsbegrensing og egne kommuneplanbestemmelser eller overordnede føringer for når dispensasjoner kan gis.

21 EIDSBERG KOMMUNE MØTEBOK Utvalg Saksnr. Møtedato Hovedutvalg for miljø og teknikk 53/ DISPENSASJON FOR ENDRET SKYTERETNING BRÅTAN SKYTEBANE - EIDSBERG JEGER OG FISKEFORENING Saknr. Politisk behandling Møtedato 53/12 Hovedutvalg for miljø og teknikk Arkivkode:D11 Arkivsaknr.:07/1192 L.nr.: 4863/12 Saksb.: Kjell Olausen Rådmannens forslag til vedtak: 1. I medhold av plan- og bygningslovens 19-1 gis det midlertidig dispensasjon for endret skyteretning på Bråtan skytebane i 3 år frem til Dette vedtaket kan påklages i medhold av Forvaltningslovens 28. I medhold av samme lovs 29 settes klagefristen til 3 uker fra mottatt varsel. Hovedutvalg for miljø og teknikks vedtak: SAKSOPPLYSNINGER: Vedlegg: Søknad datert fra EJFF v/adv Tor Gresseth Uttalelse datert fra Østfold fylkeskommune 4 uttalelser fra naboer Bråtan skytebane ligger i uregulert område, men er godkjent benyttet til skyteaktiviteter for Eidsberg jeger- og fiskeforening EJFF. Grunnet utbygging av ny E18 blir nåværende aktivitet og skyteretning mot den nye vegen ulovlig, og foreningen har over en lengere periode i samarbeid med Statens vegvesen og Eidsberg kommune søkt å finne en ny plass for foreningens aktiviteter. Det ble derfor utarbeidet en reguleringsplan for en eventuell plassering av aktivitetene ved skytebanen på Korterud. Dette alternativet traff på mange problemstillinger knyttet til støyproblematikk og skyhøye kostnader slik at dette ble ansett som urealistisk. Det søkes nå etter andre alternative plasseringer, men grunnet fremdriften på byggearbeidene med E18 må skyteaktivitetene på Bråtan opphøre nå. Det søkes derfor om en midlertidig dispensasjon på 3 år for å snu skyteretningen 180` slik at aktiviteten kan opprettholdes frem til ny bane er klar.

22 Sak 53/12 Fra administrasjonens side har man vært positiv til en slik endring, og saken ble sendt på høring den til offentlig myndigheter viss saksområde blir direkte berørt, samt til alle berørte beboere i skyteretningen. RÅDMANNENS MERKNADER: Fra kommunens side har man så langt vært positiv til å bidra til å finne løsninger for at EJFF kan fortsette sitt arbeid med de aktiviteter foreningen driver i perioden frem til ny bane kan være ferdig. Et alternativ var å midlertidig snu skyteretningen, og vi har sendt saken på høring. Det er ikke mottatt noen direkte negative tilbakemeldinger i denne saken, men enkelte tar et forbehold knyttet til støynivå. Det er mottatt tilbakemelding fra Østfold fylkeskommune som ikke har innvendinger knyttet til søknaden, men anfører at man må ha oppmerksomhet knyttet til støy. De innkomne skriftlige merknadene går på samme tema knyttet til støy, men ingen har motsatt seg at tiltaket godkjennes. En grunneier som blir sterkt berørt er Ole Jørgen Homstvedt. Han vil ikke motsette seg at tiltaket gjennomføres, men tar forbehold om en økonomisk kompensasjon dersom han mister leieinntekter på gården dersom støynivået bidrar til det. Vi har hatt samtaler med Homstvedt om dette, og her vil det sørges for at Homstvedt ikke blir skadelidende. Statens Vegvesen har i møte vedrørende saken bekreftet at de vil dekke eventuelle tapte leieinntekter. Ut fra dette fremkommer det ikke signaler som skal tilsi at søknaden ikke kan godkjennes. KONKLUSJON: Den fremlagte dispensasjonssøknaden fra Eidsberg jeger- og fiskeforening kan godkjennes i medhold av plan- og bygningslovens 19.1 i en periode satt til 3 år frem til Det tas forbehold knyttet til de utfordringer som kan komme knyttet til støynivå og aktivitetsnivå.

23 EIDSBERG KOMMUNE MØTEBOK Utvalg Saksnr. Møtedato Hovedutvalg for miljø og teknikk 54/ NY INNFARTSVEI FRA FOLKENBORG TIL MYSEN/FV 692 PRIORITERING SIDEVEISMIDLER Saknr. Politisk behandling Møtedato 38/07 Det faste utvalg for plansaker /12 Hovedutvalg for miljø og teknikk / Kommunestyret Arkivkode:Q13 Arkivsaknr.:07/1052 L.nr.: 4876/12 Saksb.: Kjell Olausen Rådmannens forslag til vedtak: Saken legges frem for kommunestyret med slik innstilling: 1. I samsvar med tidligere vedtatte prioriteringsplan for bruk av sideveismidler ble ny innfartsvei fra Folkenborg satt som prioritet 2 etter Smedgata. 2. Smedgata ble ferdigstilt i 2008 slik at man ifølge tidligere vedtatt plan nå skal sette ny Folkenborgvei som prioritet Det forutsettes at et planarbeid igangsettes i samarbeid med Statens vegvesen med sikte på å få frem et planforslag og kostnadsoverslag i løpet av høsten Det er forutsatt at gjenstående sideveismidler pålydende ca kr. 14 mill (skal indeksreguleres) tilføres prosjektet. Kommunestyrets vedtak: Formannskapets innstilling: SAKSOPPLYSNINGER: Vedlegg: Ingen Arbeidet med å etablere ny innfartsvei startet allerede i 1976 med et vedtak i formannskapet den sak A420/76. Et planutkast ble utarbeidet av vegkontoret og denne ble fremmet for behandling i 1978 med et vedtak i Bygningsrådet den sak A241/78 hvor vedtaket ble å

24 legge forslaget ut til offentlig ettersyn med direkte informasjon til alle berørte grunneiere. Sak 54/12 Saken ble behandlet på nytt i Bygningsrådet den hvor protester mv ble behandlet og saken ble oversendt vegkontoret for ny vurdering av trasevalg mm. Neste behandling i Bygningsrådet var hvor alternative traseer ble vurdert. I et møte ble forutsetningene klarlagt og Østfold vegkontor skulle starte et planarbeid for en ny trase, og Bygningsrådet tok dette møtets konklusjoner opp til behandling i sitt møte den I Bygningsrådets møte den sak A20/82 ble et omforent forslag behandlet og godkjent og lagt ut til offentlig ettersyn. Annen gangs behandling av planen ble behandlet og godkjent i Bygningsrådet den sak A199/82 og deretter oversendt kommunestyret for endelig behandling og planforslaget ble vedtatt. Saken ble deretter liggende i bero hos Statens vegvesen fram til 1988 hvor det ble avholdt flere møter med vegkontoret. I et møte den ble man administrativt enige om alternativer som skulle legges til grunn for en hovedplan for traseen. Hovedplanen er datert februar Forslaget ble lagt frem for Bygningsrådet til orientering den sak A54/88. Hovedplanen ble vedtatt i Eidsberg kommunestyre i Saken lå deretter igjen i bero hos vegvesenet, men så ble det igjen vedtatt oppstart planarbeid i bygningsrådet med kunngjøring den Det ble i denne sammenheng nedsatt er plangruppe som skulle arbeide videre med planen, og denne gruppen startet aktivt sitt arbeid i 1993, og nytt oppstartsvedtak ble igjen vedtatt i Bygningsrådet med ny kunngjøring den Etter den tid stanset vegvesenet igjen arbeidet med henvisning til at prosjektet ikke var prioritert i fylkesveibudsjettet. I brev fra Eidsberg kommune den viste vi til det historiske hendelsesforløpet i saken og viste til at det er tildelt sideveismidler til kommunen, og at omlegging av denne fylkesveien var prioritert etter Smedgata, dvs etter 2008 med ønske om å starte et planarbeid. Det faste utvalg for plansaker har deretter i sitt møte den sak 38/07 vedtatt oppstart av planarbeid med en arbeidsgruppe bestående av representanter fra vegvesenet og kommunen. Arbeidsgruppa hadde deretter 5 møter hvor traseer og kostnader ble vurdert, og det ble i løpet av 2008 utarbeidet et grunnlag for et forprosjekt. Siste møte ble avhold i 2009 hvor vegvesenet konkluderte med at kostnadene ville overskride gjenværende sideveismidler. Man ønsket fra vegvesenets side at kommunen selv måtte «drive prosjektet» da de ikke hadde ressurser til et slikt arbeid. Man anså også at kommunen selv måtte sørge for fullfinansiering. RÅDMANNENS MERKNADER: I medhold av tidligere vedtatt prioriteringsliste skal ny innfartsvei fra Folkenborg til Kloppa nå rykke opp som prioritet 1.

25 Sak 54/12 Fra min side vil jeg anføre at innfartsveien vil være av stor betydning for sentrumsutviklingen og vitalisering av «gamle Mysen» og området ved Nordre Mysen. Med en slik løsning vil Mysen få 3 byporter inn til sentrum, Bergerkrysset, Heggin og Kloppa. Dette vil i sin tur bidra til et differensiert trafikkbilde og samtidig bidra til av søndre del av David Blids gate igjen kommer inn i sentrum og ikke bli liggende som i dag helt i ytterkant mot et landbruksområde. Saken er drøftet med Statens vegvesen gjennom de årlige møtene knyttet til bruk av sideveismidler, og kommunens prioritering med Smedgata som nr 1 og Folkenborgveien som nr 2 er fremmet. Som nevnt vil en ny vei bidra til en bedre sentrumsutvikling samtidig som det vil bidra til et vesentlig trafikksikkerhetstiltak for beboere i Folkenborgområdet da den eksisterende Folkenborgveien i dag anses trafikkfarlig spesielt for de myke trafikantene. Opprinnelig i vegvesenets sideveisliste var det avsatt kr.14 mill til fortau langs Folkenborgveien frem til planovergangen. Det var dette prosjektet kommunen anså som feil bruk av midlene og valgte en full omlegging av veien som et godt alternativ. KONKLUSJON: I medhold av tidligere vedtatt prioritetsliste for bruk av sideveismidler rangeres nå omlegging av fylkesveien fra Folkenborg til Kloppa som nr.1 vedrørende bruk av sideveismidler. Eidsberg kommune bes ta kontakt med Statens vegvesen for å planlegge en fremdrift for prosjektet med sikte på å ha en prosjektplan ferdig for behandling i løpet av høsten 2012.

26 EIDSBERG KOMMUNE MØTEBOK Utvalg Saksnr. Møtedato Hovedutvalg for miljø og teknikk 55/ REVIDERT FORSKRIFT OM UTSLIPP AV AVLØPSVANN FRA MINDRE AVLØPSANLEGG I EIDSBERG KOMMUNE Saknr. Politisk behandling Møtedato 33/09 Hovedutvalg for miljø og teknikk /09 Kommunestyret /11 Hovedutvalg for miljø og teknikk /12 Hovedutvalg for miljø og teknikk /12 Formannskapet /12 Kommunestyret /12 Hovedutvalg for miljø og teknikk / Kommunestyret Arkivkode:M30 Arkivsaknr.:09/543 L.nr.: 4812/12 Saksb.: Wenche Myhrvold Olsen Rådmannens forslag til vedtak: Saken legges frem for formannskapet/kommunestyret med slik innstilling: Revidert lokal Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Eidsberg kommune vedtas. Kommunestyrets vedtak: Formannskapets innstilling: Hovedutvalg for miljø og teknikks innstilling: SAKSOPPLYSNINGER: Vedlegg: Revidert Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Eidsberg kommune Kommentarer til endringer i forskriften Kommunestyret vedtok i sak 50/09 å starte et omfattende arbeid med opprydding i avløp i spredt bebyggelse. Dette er et arbeid som har sitt utspring i EU s vanndirektiv. Kommuner med mer utsatte og følsomme resipienter har fått krav om

27 Sak 55/12 å starte dette arbeidet tidligere. Morsa-prosjektet og arbeidet med opprydding i avløpssituasjonen langs Haldenvassdraget er eksempler på dette. Høsten 2010 ble det ansatt en prosjektleder til å følge opp arbeidet i Eidsberg kommune. En viktig del av opprydding i avløp fra spredt bebyggelse er revidering og oppdatering av Eidsberg kommunes lokale Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg. Dette arbeidet har vært utført både i arbeidsgrupper internt i kommunen og i samarbeidsfora med andre kommuner i Østfold. Se vedlegg med kommentarer til de viktigste endringene for utdypende forklaringer. Den reviderte forskriften ble vedtatt sendt på høring av hovedutvalg for miljø og teknikk i møte Det kom høringsuttalelser fra Fylkesmannen i Østfold, Askim kommune og Leverandørforeningen for Godkjente Minirenseanlegg i Norge. Fylkesmannen i Østfold hadde ingen merknader. Askim kommune hadde hovedsakelig merknader i forhold til formuleringer og presiseringer. Det er gjort noen mindre språklige endringer i forhold til høringsversjonen etter gjennomgang av høringsuttalelsene fra Askim kommune. Leverandørforeningen for Godkjente Minirenseanlegg i Norge (LfM) hadde høringsuttalelser i forhold til følgende : 5 Utslippskrav Høringsuttalelse fra LfM: Det henvises til nyere driftserfaringer og analyser, som tilsier at innløpskonsentrasjonene er høyere enn tidligere beregnet, slik at 90 % reduksjon gir en høyere utslippskonsentrasjon enn det som framkommer her. LfM ber derfor Eidsberg kommune om å redusere utslippskravet for fosfor (som er den kritiske parameteren) til 1,3 mg/l som er mer samsvarende med 90 % reduksjon. Kommentar fra Eidsberg kommune: De foreslåtte konsentrasjonsgrensene tilsvarer de kravene som finnes i andre kommuners lokale forskrifter med definerte utslippskonsentrasjoner. Definisjonen av hvilke utslippskonsentrasjoner som tilsvarer 90 % rensing bør komme fra et overordnet organ. Inntil det foreligger en etablert enighet om at konsentrasjonsgrensene bør endres, forholder vi oss til de eksisterende verdiene. Høringsuttalelsen tas ikke til følge. 7 Krav til prosjektering og utførelse Høringsuttalelse fra LfM: Det er her satt krav til at alle renseanlegg skal ha prøvetakingskum. Det er per i dag ikke utviklet en felles prøvetakingskum for minirenseanlegg som er hensiktsmessig for å ta ut en representativ prøve som etter analyse gir et korrekt bilde på anleggets renseeffekt, men dette er noe LfM har satt i gang et utviklingsprosjekt på. Alle LfM s medlemmer har imidlertid prøvetakingsmulighet i anlegget som ikke betinger separat prøvetakingskum. Den som tar ut prøver må imidlertid få opplæring i hvordan prøver tas på de ulike anleggstypene for at disse skal bli mest mulig

28 Sak 55/12 representative. Vi vil her også henvise til Morsarapport 2011 «Evaluering av prøvetakingsmetoder for renseanlegg i spredt bebyggelse» hvor det framkommer at stikkprøver tatt direkte i anlegget er like representative som døgnblandprøver. Vi ser også positivt på at kommunen planlegger å inngå avtale med Driftsassistansen i Østfold, da de har opparbeidet gode rutiner for kontroll og prøvetaking av minirenseanlegg. Kommentar fra Eidsberg kommune: Dersom det foreligger tilfredsstillende prøvetakingsmulighet i anlegget, er det ikke nødvendig med separat prøvetakingskum. Høringsuttalelsen tas til følge ved at det gjøres følgende endring i 7: Høringsversjon: Alle renseanlegg, bortsett fra infiltrasjonsanlegg, skal ha egen prøvetakingskum for representativ prøvetaking på utløp. Revidert versjon: Alle renseanlegg, bortsett fra infiltrasjonsanlegg, skal ha mulighet for representativ prøvetaking på utløp. Dersom prøvetakingsmuligheten ikke er tilfredsstillende, kan kommunen kreve at det etableres egen prøvetakingskum. 8 Dokumentasjon av rensegrad Høringsuttalelse fra LfM: Det åpnes her også for at minirenseanlegg som ikke er godkjent i h.h.t. til den nasjonale god-kjenningsordningen etter NS-EN med nasjonalt tillegg kan tillates brukt i Eidsberg kommune hvis det kan dokumenteres at disse tilfredsstiller gitte rensekrav. Kommentar fra Eidsberg kommune: Det var ikke hensikten at forskriften skulle kunne tolkes slik. Høringsuttalelsen tas til følge ved at det tilføyes følgende presisering: Kommunen tillater kun minirenseanlegg med godkjenning fra gjeldende nasjonal godkjenningsordning for minirenseanlegg. 11 Krav til drift og vedlikehold Høringsuttalelse fra LfM: Under innhold i årsrapport er det her listet opp flere nye krav til dokumentasjon som vi forstår kan være nyttige for kommunen, men som er vanskelig å gjennomføre i praksis. De ulike leverandørene har ulike årsrapporteringsskjema, i hovedsak på data, og disse er tilpasset det dataprogrammet den enkelte har. Disse skjemaene er basert på et årsrapporteringsskjema som i sin tid ble utarbeidet av DNV, og dette var basert på enkle avkryssingsrutiner og lite prosa. Dette er også felles for skjemaene som benyttes i dag. Skal årsrapporteringen inneholde betydelig mer informasjon enn det den gjør i dag, må dette løses sentralt via KS eller Norsk Vann som i samarbeid med bransjen må utarbeide et felles nasjonalt skjema. Det vil være helt håpløst for minirenseanleggleverandørene å forholde seg til ulike krav fra de enkelte kommunene og derved ha mange ulike rapporteringsrutiner. LfM ber derfor om at Eidsberg kommune ikke innfører disse nye årsrapporteringskravene, men i stedet tar saken opp sentralt i kommunens egne organer.

EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for miljø og teknikk VEDTAKSPROTOKOLL

EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for miljø og teknikk VEDTAKSPROTOKOLL EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for miljø og teknikk 14.06.2012/TOA VEDTAKSPROTOKOLL Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.06.2012 Tid: 18.00 Innkallingsmåte: Skriftlig Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder

Detaljer

EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for miljø og teknikk VEDTAKSPROTOKOLL

EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for miljø og teknikk VEDTAKSPROTOKOLL EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for miljø og teknikk 18.04.12/TOA VEDTAKSPROTOKOLL Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.04.12 Tid: 18.00 Innkallingsmåte: Skriftlig Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00 RANA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Dag Præsterud Arkiv: GNR 29/4 Arkivsaksnr.: 14/4026

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Dag Præsterud Arkiv: GNR 29/4 Arkivsaksnr.: 14/4026 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Dag Præsterud Arkiv: GNR 29/4 Arkivsaksnr.: 14/4026 FRADELING AV KÅRBOLIG - KLAGE PÅ VEDTAK GNR 29 BNR 4 Rådmannens innstilling: Modum kommune opprettholder avslag på Frode

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

Arkivkode: PLAN 1620201601

Arkivkode: PLAN 1620201601 1 av 5 FRØYA KOMMUNE Samlet saksframstilling Saksbehandler: Stian Aspaas Haugen Arkivkode: PLAN 1620201601 Arkivsaksnr: 16/1314 Gradering: Behandling: 77/16 Hovedutvalg for forvaltning 16.06.2016 / Hovedutvalg

Detaljer

Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato: Tillatelse til dispensasjon, fradeling av kårbolig Søndre Dæli 113/1

Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato: Tillatelse til dispensasjon, fradeling av kårbolig Søndre Dæli 113/1 ENEBAKK KOMMUNE Saksframlegg Saksnr.: 2015/2219 Arkivkode: 113/1 Saksbehandler: Gro Grinde Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato: Utvalg for teknikk og utvikling 11.02.2016 Tillatelse til dispensasjon, fradeling

Detaljer

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Vår saksbehandler Arild Hoel OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 21 Referanse ARHO/2013/1375-16/504.005.05 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Detaljreguleringsplan for Aunevegen

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt Selbu kommune Arkivkode: 1664/131/058 Arkivsaksnr: 2015/924-26 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015 Side 1 av 6 sider Meråker kommune Arkiv: 2014001 Arkivsaksnr: 2014/1018-15 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Detaljer

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - fradeling av boligtomt - gbnr 136/1, 7288 Soknedal - søker Arve Vingelen

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - fradeling av boligtomt - gbnr 136/1, 7288 Soknedal - søker Arve Vingelen Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2014/3714-6 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Ola Hage Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - fradeling av boligtomt

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 Planlagt behandling: Planutvalget Administrasjonens innstilling:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 94/1 Arkivsaksnr.: 16/2775

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 94/1 Arkivsaksnr.: 16/2775 SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 94/1 Arkivsaksnr.: 16/2775 SØKNAD OM DISP FRA KOMMUNEPLANEN FOR FRADELING AV TO BOLIGTOMTER FRA ØVRE HOV GNR. 94 BNR. 1 Rådmannens

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: Tittel 11/09 09/215 REFERATER 2

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: Tittel 11/09 09/215 REFERATER 2 SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR NÆRING OG TEKNIKK Møtested: Herredshuset : 24.03.2009 Tid: 18.30 Eventuelt forfall meldes til Wenche T. Eng på tlf. 69806080 Varamedlemmer møter

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjell Hedgard Hugaas Arkiv: GBNR 078/012 Arkivsaksnr.: 12/225-6 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjell Hedgard Hugaas Arkiv: GBNR 078/012 Arkivsaksnr.: 12/225-6 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjell Hedgard Hugaas Arkiv: GBNR 078/012 Arkivsaksnr.: 12/225-6 Klageadgang: Ja GBNR 078/012 - BOLIG - DISPENSASJONSSØKNAD Rådmannens innstilling: ::: &&&

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286 SØKNAD OM DISPENSASJON TIL FASADEENDRING OG TILBYGG TIL HYTTE GNR 108/2 Rådmannens innstilling: Med hjemmel i plan- og bygningslovens

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: GNR 238/1/662 Lnr.: 4550/15 Arkivsaksnr.: 15/405-13

Saksframlegg. Ark.: GNR 238/1/662 Lnr.: 4550/15 Arkivsaksnr.: 15/405-13 Saksframlegg Ark.: GNR 238/1/662 Lnr.: 4550/15 Arkivsaksnr.: 15/405-13 Saksbehandler: Bjørn Nyfløtt RANDSFJORDMUSEENE AS- SØKNAD OM FLYTTING AV PARKERINGSPLASS VED KITTILBU UTMARKSMUSEUM G/BNR 238/1/662

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 42-46 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 25.09.2014 Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

59/219 BRUKSENDRING GARVERIET DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANEN FOR LUNNER 2005-2016, 2.GANGS BEHANDLING

59/219 BRUKSENDRING GARVERIET DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANEN FOR LUNNER 2005-2016, 2.GANGS BEHANDLING Arkivsaksnr.: 09/2049-23 Arkivnr.: GNR 59/219 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 59/219 BRUKSENDRING GARVERIET DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANEN FOR LUNNER 2005-2016, 2.GANGS BEHANDLING

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens plankrav og pbl. 1-8 for fradeling av en parsell på GB 47/38 - Frøyslandsveien 56.

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens plankrav og pbl. 1-8 for fradeling av en parsell på GB 47/38 - Frøyslandsveien 56. Søgne kommune Arkiv: 47/38 Saksmappe: 2015/41-4550/2015 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 04.02.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens plankrav og pbl. 1-8 for fradeling av en

Detaljer

Reguleringsplan for Jekthaugen ( Sandvollan) -behandling etter høring

Reguleringsplan for Jekthaugen ( Sandvollan) -behandling etter høring Arkivsak. Nr.: 2013/2034-19 Saksbehandler: Kristin Volden Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur 12/16 07.03.201 6 Kommunestyret 16/16 29.04.201 6 Reguleringsplan for Jekthaugen ( Sandvollan)

Detaljer

Møteprotokoll for Hovedutvalg for miljø og teknikk

Møteprotokoll for Hovedutvalg for miljø og teknikk EIDSBERG KOMMUNE Møtedato: Tirsdag 24.03.2015 Møtested: Kulturtorget, møterom 1 Møtetid: 18:00-21.30 Møteprotokoll for Hovedutvalg for miljø og teknikk Til stede Medlemmer: Anne Borger Mysen, Aud Jørgentvedt,

Detaljer

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Engerdal kommune Saksmappe: 2014/472-3738/2015 Saksbehandler: Markus Pettersen Særutskrift Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Innledning/bakgrunn; Lindesnes Bygg AS, har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan (omregulering) for Livold

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 148/1,2 Arkivsaksnr.: 11/854

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 148/1,2 Arkivsaksnr.: 11/854 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 148/1,2 Arkivsaksnr.: 11/854 SØKNAD OM DISPENSASJON OG FRADELING AV BOLIGTOMT FRA HOVLAND GNR 148 BNR 1 MFL Rådmannens forslag til vedtak: Med

Detaljer

ARHO/2012/194-23/504.083.02. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/128 17.11.2014 Kommunestyret 14/93 26.11.2014

ARHO/2012/194-23/504.083.02. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/128 17.11.2014 Kommunestyret 14/93 26.11.2014 Vår saksbehandler Arild Hoel OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 25 Referanse ARHO/2012/194-23/504.083.02 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/128 17.11.2014 Kommunestyret 14/93 26.11.2014 Forslag

Detaljer

GBNR 6/8 - FLORVÅG - POLITISK BEHANDLING AV SØKNAD OM DISPENSASJON FOR FRADELING

GBNR 6/8 - FLORVÅG - POLITISK BEHANDLING AV SØKNAD OM DISPENSASJON FOR FRADELING GBNR 6/8 - FLORVÅG - POLITISK BEHANDLING AV SØKNAD OM DISPENSASJON FOR FRADELING Sakstittel: Gbnr 6/8 - Fradeling av boligtomt Tiltakshaver: Frist for behandling: 03.11.16 Befaring: Ja Saksfremlegg Utvalg

Detaljer

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Revidert 04.07.2014 Planbeskrivelse reguleringsplan for Drevsjø barnehage Side 1 1. Bakgrunn Hensikten med planarbeidet er å

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 INNSTILLING TIL 2. GANGS BEHANDLING

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25/127 - Sørvest Borøya

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25/127 - Sørvest Borøya Søgne kommune Arkiv: 25/127 Saksmappe: 2015/1053-20656/2015 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 26.05.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25/127 - Sørvest Borøya Utv.saksnr

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00 Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 65/8 Arkivsaksnr.: 13/774-17 ØYVIND HOGNESTAD KARLSEN - DELING AV GRUNNEIENDOM 65/8

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 65/8 Arkivsaksnr.: 13/774-17 ØYVIND HOGNESTAD KARLSEN - DELING AV GRUNNEIENDOM 65/8 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 65/8 Arkivsaksnr.: 13/774-17 ØYVIND HOGNESTAD KARLSEN - DELING AV GRUNNEIENDOM 65/8 Ferdigbehandles i: Driftsutvalget Saksdokumenter: - Søknad med kart

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for næring og teknikk SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset. Til stede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for næring og teknikk SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset. Til stede på møtet: SKIPTVET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for næring og teknikk Møtested: Herredshuset Møtedato: 12.06.2008 Tid: kl.17.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Kurt Arne Jankila Martin Wittingsrud Marit Tangen

Detaljer

SÆRUTSKRIFT. Saknr. Politisk behandling Møtedato

SÆRUTSKRIFT. Saknr. Politisk behandling Møtedato Side 1 av 10 Eidsberg kommune Kommunestyret SÆRUTSKRIFT Saknr. Politisk behandling Møtedato 39/06 Det faste utvalg for plansaker 19.06.06 60/06 Hovedutvalg for kultur og oppvekst 06.09.06 39/06 Hovedutvalg

Detaljer

DETALJREGULERING RUSTEHEI

DETALJREGULERING RUSTEHEI DETALJREGULERING RUSTEHEI Froland kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Forslagstiller: Ivan Strandli Utgave 1: 8. Mai 2012 Innhold 1. FORKLARING... 3 Planprogram... 3 Planbeskrivelse og konsekvensutredning...

Detaljer

Klage på avslag søknad om bruksendring av fritidsbolig til helårsbolig på eiendom gnr. 124 bnr. 104 i Kråkåsen, Kjerringøy, Odd Arne Vindvik

Klage på avslag søknad om bruksendring av fritidsbolig til helårsbolig på eiendom gnr. 124 bnr. 104 i Kråkåsen, Kjerringøy, Odd Arne Vindvik Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 01.12.2009 66824/2009 2009/4351 124/104 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/26 Delegert kommunaldirektøren Teknisk avdeling 09/162 Planutvalget 15.12.2009

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for bruksendring og ombygging av garasje til fritidsbolig på GB 47/4 og 47/9 - Åloveien 41

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for bruksendring og ombygging av garasje til fritidsbolig på GB 47/4 og 47/9 - Åloveien 41 Søgne kommune Arkiv: 47/4 Saksmappe: 2013/2373-4363/2014 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 03.02.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for bruksendring og ombygging av garasje til fritidsbolig

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 14/ Inger Torild Hågensen

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 14/ Inger Torild Hågensen Ås kommune Bygg- og geodataavdelingen Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 14/03235-20 Inger Torild Hågensen 20.07.2015 Søknad om dispensasjon og tillatelse til tiltak Delegert sak nr: 14/03235-14 Det

Detaljer

SAKSFRAMLEGG FORSLAG TIL PRIVAT DETALJREGULERINGSPLAN FOR DELER AV ØRNES SENTRUM- UTFYLLINGSOMRÅDET

SAKSFRAMLEGG FORSLAG TIL PRIVAT DETALJREGULERINGSPLAN FOR DELER AV ØRNES SENTRUM- UTFYLLINGSOMRÅDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Dagfinn Stavdal Arkivsaksnr.: 15/1324 Arkiv: PLANI 2012002-Reguleringsplan del av Ørnes sentrum FORSLAG TIL PRIVAT DETALJREGULERINGSPLAN FOR DELER AV ØRNES SENTRUM- UTFYLLINGSOMRÅDET

Detaljer

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Deres ref: «REF» Vår ref: MARHOV 2015/3626 Dato: 21.10.2015 Sakstype: Delegert landbrukssjefen Eiendom:

Detaljer

Drangedal kommune. Saksgang Møtedato Saknr 1 Stedsutviklingkomite 24.09.2013 17/13 2 Kommunestyret 24.10.2013 60/13

Drangedal kommune. Saksgang Møtedato Saknr 1 Stedsutviklingkomite 24.09.2013 17/13 2 Kommunestyret 24.10.2013 60/13 SAKSUTSKRIFT Drangedal kommune Arkivsak-dok. 12/01128-32 Arkivkode. 44/2 Saksbehandler Mona Stenberg Straume Saksgang Møtedato Saknr 1 Stedsutviklingkomite 24.09.2013 17/13 2 Kommunestyret 24.10.2013 60/13

Detaljer

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 11/1338-10 Arkivnr.: GNR 84/59 Saksbehandler: Byggesaksbehandler,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.02.12 Tid: 17.00

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.02.12 Tid: 17.00 EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for miljø og teknikk MØTEINNKALLING 31.01.12/TOA Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.02.12 Tid: 17.00 Eventuelle forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen fredag 03.02.12

Detaljer

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 16/4 01.02.2016. Detaljreguleringsplan for Bjørndalshåggån boligområde - 1.

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 16/4 01.02.2016. Detaljreguleringsplan for Bjørndalshåggån boligområde - 1. OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 10 Vår saksbehandler Arild Hoel Referanse ARHO/2014/1102-9/283/1 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 16/4 01.02.2016 Detaljreguleringsplan for Bjørndalshåggån

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2011007 10/411-35 Dato: 20.04.2012

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2011007 10/411-35 Dato: 20.04.2012 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2011007 10/411-35 Dato: 20.04.2012 DETALJREGULERING FOR HYTTEPARKERING VED ØVRE HEDLEVIKVEIEN PLID 2011007, INNSTILLING TIL 2. GANGS

Detaljer

1. Hensikten med planarbeidet

1. Hensikten med planarbeidet Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Arbeidstittel (adresse/stedsnavn): Plantype: Reguleringsplan Bebyggelsesplan Mindre vesentlig reguleringsendring.

Detaljer

SONGDALEN KOMMUNE. Møtebok. Planutvalget 11.11.2015 052/15 KCJ. Arkiv: PlanID-, GBR-75/137 Objekt:

SONGDALEN KOMMUNE. Møtebok. Planutvalget 11.11.2015 052/15 KCJ. Arkiv: PlanID-, GBR-75/137 Objekt: SONGDALEN KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utvalg, komitè Møtedato Saksnr Saksbeh. m.m. Planutvalget 11.11.2015 052/15 KCJ Saksansv.: Kay Christian Jørgensen Arkiv: PlanID-, GBR-75/137 Objekt: Arkivsaknr.:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 65/8 Arkivsaksnr.: 13/774-14

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 65/8 Arkivsaksnr.: 13/774-14 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 65/8 Arkivsaksnr.: 13/774-14 ØYVIND HOGNESTAD KARLSEN - DELING AV GRUNNEIENDOM 65/8 - DISPENSASJON Ferdigbehandles i: Dispensasjonssaken ferdigbehandles

Detaljer

SAKSFRAMLEGG KLAGE - SØKNAD OM FRADELING AV TOMT TIL BOLIGFORMÅL GNR. 61 BNR. 2

SAKSFRAMLEGG KLAGE - SØKNAD OM FRADELING AV TOMT TIL BOLIGFORMÅL GNR. 61 BNR. 2 SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: 09/2454 Arkivnummer: SNR gnr. 61 bnr. 2 Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green KLAGE - SØKNAD OM FRADELING AV TOMT TIL BOLIGFORMÅL GNR. 61 BNR. 2 RÅDMANNENS FORSLAG: Modum kommune

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014 FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2011/2249 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Øystein Bekkevold Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014 1.gangsbehandling - Reguleringsplan Skeime nedre gnr/bnr 25/24

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.06.2014 Tid: Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2013/1458 Arkiv: L12/05 Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Førstegangsbehandling

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: rådgiver Arkiv: GNR 101/1 Arkivsaksnr.: 16/1982-5

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: rådgiver Arkiv: GNR 101/1 Arkivsaksnr.: 16/1982-5 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: rådgiver Arkiv: GNR 101/1 Arkivsaksnr.: 16/1982-5 JOHN ANDERS SCHEI/HILDE LISS TAFTØ SCHEI - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LNF-FORMÅLET I KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR OPPFØRING

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Francisca Quayson Arkiv: PLID 2012010 12/130-36 Dato: 01.09.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Francisca Quayson Arkiv: PLID 2012010 12/130-36 Dato: 01.09.2014 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Francisca Quayson Arkiv: PLID 2012010 12/130-36 Dato: 01.09.2014 DETALJREGULERING FOR STEINBRUDD PÅ GANGENES, TRINN 2 - GNR. 36/6 PLANID. 2012010 INNSTILLING TIL 2.GANGS

Detaljer

Saksprotokoll. 5. Planmyndigheten vurderer at reguleringsplanforslaget ikke strider mot naturmangfoldslovens 7 og dens prinsipper i 8 til 12.

Saksprotokoll. 5. Planmyndigheten vurderer at reguleringsplanforslaget ikke strider mot naturmangfoldslovens 7 og dens prinsipper i 8 til 12. Arkivkode:,, Saksprotokoll Behandlet i: Planutvalget Møtedato: 13.04.2016 Sak: 12/16 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 15/2399 Journalpost: 5695/16 Tittel: SAKSPROTOKOLL - DETALJREGULERINGSPLAN FOR

Detaljer

MØTEINNKALLING. Merknader til innkalling og saksliste. Godkjenne møtebok fra møte den 30.08.12.

MØTEINNKALLING. Merknader til innkalling og saksliste. Godkjenne møtebok fra møte den 30.08.12. Rådmannen MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker Møtested: Rådhusgt. 5, 2. etg. Møtedato: 04.10.2012 Klokkeslett: 09.00 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23

Detaljer

Reguleringsplan for Trollhullet, Steinberg - Fastsettelse av planprogram

Reguleringsplan for Trollhullet, Steinberg - Fastsettelse av planprogram NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Tove Hardangen L.nr.: 14805/2011 Arkivnr.: 20070007/L12 Saksnr.: 2008/766 Utvalgssak Reguleringsplan for Trollhullet, Steinberg - Fastsettelse av planprogram

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR OPPMÅLING Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 Oppmaling@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Jan Martin

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 7 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 08/848 REGULERINGSPLAN FOR STEINBRUDD/MASSETAK PÅ GNR. 89 BNR. 2 Saksbehandler: Roar Santi Grindvold Arkiv: L12 Saksnr.: Utvalg Møtedato 196/08 Formannskapet

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00

Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Side 1 av 12 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Miljø- og utviklingsutvalget Rådhuset 24.11.2009 Møtetidspunkt: Kl. 18.00 19.40 Følgende

Detaljer

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for næring og drift Sted. Kommunestyresalen Møtedato: 21.01.2010 kl. 14.00 15.30 TILSTEDE PÅ MØTET MEDLEMMER (angi evnt. Hvem som er fraværende

Detaljer

Saksframlegg. Dispensasjon for riving av uthus, ombygging av bolig og oppføring av nytt uthus - GB 18/438 - Søgneveien 223

Saksframlegg. Dispensasjon for riving av uthus, ombygging av bolig og oppføring av nytt uthus - GB 18/438 - Søgneveien 223 Søgne kommune Arkiv: 18/438 Saksmappe: 2015/2022-6606/2016 Saksbehandler: André Aarflot Dato: 11.02.2016 Saksframlegg Dispensasjon for riving av uthus, ombygging av bolig og oppføring av nytt uthus - GB

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.2012 2/12 BYSTYRET 16.02.2012 7/12

Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.2012 2/12 BYSTYRET 16.02.2012 7/12 SAKSFRAMLEGG REGULERINGSPLAN FOR BAKKEGATA 12, GNR. 52, BNR. 153 Saksbehandler: May Britt Gåseby Arkiv: REG Arkivsaksnr.: 08/1871 Løpenr.: 2308/12 Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Klage på vedtak - Dispensasjon fra arealdelen - Ny boligtomt 113/1 i LNF-A1 område - PL-sak 047/08

Klage på vedtak - Dispensasjon fra arealdelen - Ny boligtomt 113/1 i LNF-A1 område - PL-sak 047/08 KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Planutvalget 03.03.2009 007/09 EKBAS Planutvalget 26.05.2009 017/09 EKBAS Saksansv.: Rune Lund Arkiv: GBR-113/1, K2- : Arkivsaknr.:

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jonny Iversen Arkiv: GBNR 54/99 Arkivsaksnr.: 10/1521 Dato: 13.10.2011

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jonny Iversen Arkiv: GBNR 54/99 Arkivsaksnr.: 10/1521 Dato: 13.10.2011 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jonny Iversen Arkiv: GBNR 54/99 Arkivsaksnr.: 10/1521 Dato: 13.10.2011 BEHANDLING SØKNAD OM DISPENSASJON REGULERINGSPLAN BÅTHÅJEN Rådmannens innstilling: 1. Formannskapet

Detaljer

94/87 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL GRAD AV UTNYTTING/TAKVINKEL

94/87 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL GRAD AV UTNYTTING/TAKVINKEL Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 12/958-4 Arkivnr.: GNR 94/87 Saksbehandler: Tjenesteleder arealforvaltning,

Detaljer

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 12/33 19.03.2012

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 12/33 19.03.2012 OPPDAL KOMMUNE Saksfremlegg Vår saksbehandler Guri Conradi Referanse GUCO/2011/325-10/119/3 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 12/33 19.03.2012 Forslag til detaljeguleringsplan for Gravåbakken

Detaljer

Søknad om dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av plan- og bygningsloven, jf. kap. 19 i loven.

Søknad om dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av plan- og bygningsloven, jf. kap. 19 i loven. LØTEN KOMMUNE, Postboks 113, 2341 LØTEN. Søknad om dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av plan- og bygningsloven, jf. kap. 19 i loven. Søknaden gjelder: Gnr. Bnr. Fnr. Kort beskrivelse

Detaljer

Planbeskrivelse for detaljplan, Nesvatnet boligfelt. Innholdsfortegnelse

Planbeskrivelse for detaljplan, Nesvatnet boligfelt. Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse PLANBESKRIVELSE... 2 1. Bakgrunn, planstart, medvirkning og innspill... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Planstart og medvirkning... 2 1.3 Sammendrag av innspill til oppstart av planarbeidet...

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

HOVEDUTSKRIFT. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: fast utvalg for plansaker Møtested: Formannskapssalen Dato: 28.06.2011 Tidspunkt: kl. 11.00 14.30 HOVEDUTSKRIFT Følgende medlemmer møtte: Brynjulf Ole Hansen Helga Bratås Gunnar

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.09.2014 Tid: 10:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET

TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 22.04.2013 kl. 10:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat på telefon 63 85 25 17. Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - forestående søknad om deling GB 23/440 - Kjeøya

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - forestående søknad om deling GB 23/440 - Kjeøya Søgne kommune Arkiv: 23/440 Saksmappe: 2013/3103-8886/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 05.03.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - forestående søknad om deling GB 23/440 - Kjeøya Utv.saksnr

Detaljer

Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15

Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15 Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15 Arkivnr: K2 - L13 Saksbehandler: Mariann Skei Fossheim Dok.dato: 21.01.2015 Arkivsaksnr.: 14/1528-15 Tittel:

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS BEHANDLING

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS BEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 172/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 31.08.2015 DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat. Detaljreguleringsplan for del av Høyland hyttefelt, gnr/bnr 158/2, 3, 4-2.gangsbehandling

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat. Detaljreguleringsplan for del av Høyland hyttefelt, gnr/bnr 158/2, 3, 4-2.gangsbehandling LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat SAKSMAPPE: 2015/144 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 1346/2016 Cathrine Bordvik UTVALG: DATO: SAKSNR: Teknisk utvalg 08.03.2016 22/16 Kommunestyret 17.03.2016 15/16

Detaljer

EVA LAUGSAND, FRADELING AV TOMT TIL GAMMEL HUSMANNSPLASS, GNR 70/3 - HUSTAD

EVA LAUGSAND, FRADELING AV TOMT TIL GAMMEL HUSMANNSPLASS, GNR 70/3 - HUSTAD Arkivsaknr: 2015/422 Arkivkode: 70/3 Saksbehandler: Iren Førde Saksgang Planutvalget Møtedato EVA LAUGSAND, FRADELING AV TOMT TIL GAMMEL HUSMANNSPLASS, GNR 70/3 - HUSTAD Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM DELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens 93h.

AVSLAG PÅ SØKNAD OM DELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens 93h. Steinar Rydland Titlestadveien 174 5243 FANA Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato 201007114/9 BBY 5351 070111 AVSLAG PÅ SØKNAD OM DELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 47/18 Arkivsaksnr: 2012/5056-4 Saksbehandler: Ann Kristin Røkke Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 47/3 - Krokvika, Langstein dispensasjon fra byggeforbudet i LNFområdet

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaknr.: Side: 13/09 09/308 REFERATER 2

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaknr.: Side: 13/09 09/308 REFERATER 2 SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK OG MILJØ Møtested: Herredshuset : 29.04.2009 Tid: 18.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806080 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Detaljer

Skjervøy kommune Skjervøy kommune

Skjervøy kommune Skjervøy kommune Skjervøy kommune Skjervøy kommune «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Melding om vedtak Deres ref: Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato «REF» 2011/343-11 35348/2011 L12 23.09.2011 Reguleringsplan"Ratamajordet"

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 7 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/363 Privat detaljreguleringsplan - Pukkverk ved Holo Saksbehandler: Vidar Østenby Arkiv: L12 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 19/14 Plan- og miljøutvalget 11.03.2014

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Trond Skoglund Arkiv: PLANI Reguleringsplan Kleiva masseut Arkivsaksnr.: 13/711

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Trond Skoglund Arkiv: PLANI Reguleringsplan Kleiva masseut Arkivsaksnr.: 13/711 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Trond Skoglund Arkiv: PLANI Reguleringsplan Kleiva masseut Arkivsaksnr.: 13/711 FØRSTEGANGSBEHANDLING I PLANUTVALGET - DETALJREGULERINGSPLAN FOR KLEIVA MASSEUTTAK Rådmannens

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: rådgiver Arkiv: GNR 64/1 Arkivsaksnr.: 16/

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: rådgiver Arkiv: GNR 64/1 Arkivsaksnr.: 16/ SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: rådgiver Arkiv: GNR 64/1 Arkivsaksnr.: 16/2940-13 TORBJØRN OLSEN - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR UTTAK AV STEINMASSER Ferdigbehandles i: Formannskapet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 DETALJREGULERING FOR FELT B7B PÅ SKORPEFJELL PLANID 2012005 - FØRSTE GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Leirfjord kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, kommunehuset, Leland Møtedato: 29.01.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Leirfjord kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, kommunehuset, Leland Møtedato: 29.01. Leirfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, kommunehuset, Leland Møtedato: 29.01.2013 Tid: 0900 Det innkalles med dette til møte i Leirfjord formannskap. Innkallingen

Detaljer

Dispensasjon fra kommuneplan og reguleringsplan for oppføring av boliger for bostedløse Topdalsveien 18 og 20.

Dispensasjon fra kommuneplan og reguleringsplan for oppføring av boliger for bostedløse Topdalsveien 18 og 20. Dato: 22.02.2012 Saksnr.: 201113275-13 Arkivkode O: GNBN: 98,182 Saksbehandler: Jarle Nilsen Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 22.03.2012 Dispensasjon fra kommuneplan og reguleringsplan for oppføring

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 2013/664-8 Arkiv: 2/67 Saksbeh: Camilla Trondsen Dato: 26.08.2013 Klage Hytte: Ny hytte Sted: Nipekilen gnr. 2 bnr. 67 Søker: Lie Øyen Arkitekter AS

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget REGULERINGSPLAN FOR GATA - BUTIKK OG BOLIGER Rådmannens innstilling: I medhold

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 1144201402 14/253-41 03.06.2015

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 1144201402 14/253-41 03.06.2015 Kvitsøy kommune SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 1144201402 14/253-41 03.06.2015 2. GANGSBEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BINHOLMEN/NÅLEPUTA, PLANID

Detaljer

HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 22.08.2013 09.00. Tilleggssaker til HFFmøte torsdag 22.08.

HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 22.08.2013 09.00. Tilleggssaker til HFFmøte torsdag 22.08. FRØYA KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 22.08.2013 09.00 herredshus Saksliste Tilleggssaker til HFFmøte torsdag 22.08.13 Medlemmene innkalles herved til

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 05.03.2013 71/13 Kommunestyret 18.03.2013 33/13

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 05.03.2013 71/13 Kommunestyret 18.03.2013 33/13 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 05.03.2013 71/13 Kommunestyret 18.03.2013 33/13 Avgjøres av: Sektor: Plan, miljø- og landbruksenheten Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 2013001 14/163-19 02.10.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 2013001 14/163-19 02.10.2014 Kvitsøy kommune SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 2013001 14/163-19 02.10.2014 2. GANGSBEHANDLING - PLAN 11442013001 REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING)

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 1.gangs behandling- reguleringsplan Tomashaugen hyttefelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 1.gangs behandling- reguleringsplan Tomashaugen hyttefelt Selbu kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: 2015/827-6 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker 1.gangs behandling- reguleringsplan Tomashaugen hyttefelt

Detaljer

Kommunestyret. Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret 19.10.2006 KS-06/0056

Kommunestyret. Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret 19.10.2006 KS-06/0056 SIGDAL KOMMUNE Kommunestyret MØTEBOK Arkivsaknr.: 04/00007-055 Løpenr.: 005996/06 Arkivnr.: 142 Saksbeh.: Rita Kirsebom Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret

Detaljer

Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene.

Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Os kommune Teknisk, landbruk og miljø REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Arbeidstittel (adresse/stedsnavn):

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/1474 OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR BERGENHUSOMRÅDET - GODKJENNING Saksbehandler: Espen Glosli Arkiv: 143 L12 Saksnr.: Utvalg Møtedato 3/15 Formannskapet 14.01.2015 64/15

Detaljer