Energiøkonomisering av Nortura fabrikk i Sarpsborg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Energiøkonomisering av Nortura fabrikk i Sarpsborg"

Transkript

1 Energiøkonomisering av Nortura fabrikk i Sarpsborg Sluttrapport Prosjektnummer: H09I01 Bent Rune Gydesen og Evan Majeed Teknologisk innovasjon og entreprenørskap Høgskolen i Østfold - Sarpsborg

2 Innholdsfortegnelse Energiøkonomisering av Nortura fabrikk i Sarpsborg...1 Forord...3 Bakgrunn...4 Formål...4 Organisering...4 Definisjoner...5 Teori...5 Kartlegging...6 Flytdiagram over produksjonsprosessen...6 Vannforbruk...8 Energiforbruk til kjelen, strøm...8 Energiforbruk til kjelen, olje...8 Totalt energiforbruk til kjelen...9 Propanforbruk...9 Temperatur på avgasser fra sviovn...10 Alternativer for å ta ut energien...11 Alternativ Alternativ Resultat...16 Energibesparelse...16 Kostnadsbesparelse...17 Investering...18 Sviovnen i Steinkjer og deres erfaringer...20 Konklusjon...23 Prosjektansvarlige...25 Student - Siste år i Teknologisk Innovasjon og Entreprenørskap...25 Prosjektmedarbeider, webansvarlig...25 Student - Siste år i Teknologisk Innovasjon og Entreprenørskap...25 Referanser...27 H09I01 2 av 27

3 Forord Alle studenter ved Høgskolen i Sarpsborg, avdeling for ingeniør og realfag, gjennomfører hovedprosjekt 6. semester (vår) med start 1. februar som avsluttes med en utstilling av avgangsstudentenes hovedprosjekter - EXPO. Oppgaven går ut på å løse et konkret, reelt og tverrfaglig problem, helst i samarbeid med lokalt næringsliv eller institusjoner. Arbeidet organiseres som et prosjekt med oppdragsgiver, styringsgruppe, prosjektleder og arbeidsgruppe. Gruppene arbeider selvstendig under veiledning. Vi har gjennomført hovedprosjektet hos Gilde i Sarpsborg. Gilde er en del av Nortura konsernet. På bedriften slakes det griser som blir videreforedlet til pålegg. Under prosessen blir det brukt mye energi. Mye av denne energien blir brukt til å produsere varmt vann til renhold. Vi har sett på muligheten for å bruke varmen som kommer fra sviovnen til å forvarme vann ved å installere en varmeveksler. Oppgaven har gått ut på å beregne hvor mye energi som kan spares, og hva vil det koste å anskaffe en varmeveksler og få den installert. Vi vil med dette rette en stor takk til både Per Tobias Kirkebak, som har vært våres veileder gjennom prosjektet, og til Karl Fredrik Levvel som har vært kontaktperson på Nortura. Vi er også takknemlig for hjelpen vi har fått av Mette Hovde og Kurt-Ove Wilhelmsen. Takk til Sissel Larsen fra høgskolen i Sarpsborg og Mikael Joule i Nortura Steinkjer som har gjort Steinkjer-turen mulig. Sarpsborg, Bent Rune Gydesen Evan Majeed H09I01 3 av 27

4 Bakgrunn Oppgaven vi har fått går ut på å finne ut hvor mye energi man kan gjenvinne fra avgassene fra sviovnen i slakteriet. I sviovnen brennes propan for å svi av busta på grisene. Sviovnen brukes hver arbeidsdag. Den bør derfor være aktuell til å varme vann siden det blir brukt mye varmt vann både i slakteprosessen og til renhold. Vannet kan enten brukes direkte eller føres til kjelen som forvarmet vann. Videre skal vi finne ut hva det er mulig å spare i reduserte fyringsutgifter, og hva det eventuelt vil koste å få installert. Formål Formålet med prosjektet er å se på om det vil være lønnsomt å installere en varmeveksler / economizer i pipa til sviovnen. Når vi har gjennomført våre undersøkelser og beregninger leverer vi en resultat rapport. Nortura kan deretter ta en avgjørelse om de synes det er lønnsomt nok til å gå videre med prosjektet og gjøre investeringen i slikt system. Målet er å se om energien i pipa i sviovnen kan utnyttes. Installasjon av varmeveksler blir et middel for å ta ut varmen. Organisering Arbeidet utføres av Evan Majeed og Bent Rune Gydesen, begge studenter ved Høgskolen i Østfold, avd. Ingeniør og realfag. Førsteamanuensis Per Tobias Kirkebak fra Høgskolen fungerer som veileder gjennom prosjektet. Karl-Fredrik Levvel er kontaktperson på Nortura. Han stiller informasjon til rådighet og sørger for at vi får hygienekurs og det som ellers trengs for å gjennomføre prosjektet. Dersom det trengs verktøy eller instrumenter lånes det på Nortura eller på skolen. H09I01 4 av 27

5 Definisjoner Varmevekslere er en innrettning som overfører varme fra et medium til et annet. De kommer i mange forskjellige utførelser. En radiator i en bil en type varmeveksler. Kondensatorer og fordampere i kuldeanlegg er også et eksempel på en varmeveksler. (ref.1: Buset og Pedersen 1995) Med economizer menes en mekanisk innrettning som er ment å spare energiforbruk, eller utføre en annen nyttig funksjon som for eksempel å forvarme vann. (ref.2: Wikipedia 2009) Med systemet mener vi en economizer/varmeveksler og andre deler. Andre deler vil være sensorer for å måle temperaturen på vannet både før det strømmer gjennom varmeveksleren og etter, spjeld for å lede varmluft utenom, rør, ledninger, vanntank osv. Teori Energi kan betraktes som mulighet til å forårsake forandring. Energi kan forekomme i ulike former, slik som termisk, potensiell, kinetisk, elektrisk, kjemisk og kjerneenergi. Summen av disse energitypene danner systemets totale energi. De ulike energiformene kan delvis gå mer eller mindre over i hverandre. Elektrisk energi kan omformes til varme og de fleste andre energiformer. Den utgjør derfor en høyverdig energiform. Varme ved høy temperatur kan delvis omformes til en annen energiform, for eksempel mekanisk arbeid. Som biprodukt far vi da varme med en lavere temperatur. Dersom denne lavere temperaturen for eksempel er C, blir det vanskelig å omforme denne energien til en annen energiform, og den regnes derfor som lavverdig. Man deler gjerne energien i to grupper. Den første er makroskopisk energi (kinetisk og potensiell energi). Den andre gruppen av energiformer er mikroskopisk energi, indre energi som er relatert til systemets molekylstruktur og graden av molekylær aktivitet. Termodynamikkens første lov sier at energi kan verken oppstå eller forsvinne, bare omformes til andre energiformer. Men det betyr ikke at vi kan bruke all energi. Den delen av energien som kan omdannes kalles eksergi. Den delen som ikke kan brukes kaller vi anergi og vil bli svinn. H09I01 5 av 27

6 I dette tilfellet er det energi til rådighet i form av avgasser fra sviovnen. Temperaturen kommer opp i en temperatur på 350 grader og kan dermed brukes til forvarming av vann. Siktemålet er å utnytte ca 40 % av energien som er til rådighet. (ref.3: Gunnar Dahlvig 1979). Kartlegging Flytdiagram over produksjonsprosessen For å få en oversikt over muligheter for gjenvinning av varmt vann har vi gått gjennom produksjonen. Både sviovnen og skoldekabinen hører hjemme i produksjonen. Noe av det første vi blev fortalt var at på det tidspunktet av dagen når det produseres, går det meste av vannforbruket til slakteavdelingen. Vi så derfor på muligheter for å bruke vannet direkte i produksjonen. H09I01 6 av 27

7 Nortura Sarpsborg Fjøs Administrasjon Produksjon Lager Slakting Skjæring Foredling Ekspedering Avliving Skoldekabin Piskemaskin Her skal varmeveksleren installeres Sviovn Børstemaskin Ren slakting H09I01 7 av 27

8 Vannforbruk Norturas totale vannforbruk ligger på ca 355 m3 per dag i perioden sviovnen er i bruk. Av dette er ca 116 m3 varmt vann. Dette er de tallene vi selv har avlest på vannmåler. Kjelen varmer vannet opp til en temperatur på 80 grader (ref.4: teknisk avdeling på Nortura). Energiforbruk til kjelen, strøm Fyrkjelen produserer nesten alt varmt vann som blir brukt i bedriften. Slakting foregår fra kl. 6 til kl.14. Under denne perioden blir det brukt mye vann i slakteavdelingen. På kveld og nattestid blir det brukt vann til vasking av fabrikk, produksjons utstyr og til bakker som kjøttet blir fraktet i. Kjelen sørger også for varmt vann som blir sendt i rør til de forskjellige avdelingene for å sørge for oppvarming av lokaler. Som energikilde til kjelen blir det avveid om det er mest økonomisk å bruke strøm eller olje. Vi har fått oppgitt at total kjelekraft er kwh årlig. Energikilde Kilowatt I % Strøm % Olje % Totalt % (ref.5: tekniske avdeling på Nortura) Det har blitt oppgitt at Nortura betaler 0,45 kr per kilowatt. Dette utgjør en kostnad på kr. Energiforbruk til kjelen, olje Det årlige oljeforbruket til fyring i kjelen er oppgitt til å være liter lett fyringsolje. Med en pris på 4,3 kr per liter utgjør dette en kostnad på kroner. (ref.6: teknisk avdeling på Nortura) H09I01 8 av 27

9 Totalt energiforbruk til kjelen En kostnad på kr i form av olje, og kr for strøm, gir en totalkostnad ved varming i kjelen på kroner. Propanforbruk Propanforbruket for i fjor var kg. Propan blir brukt som et ledd i slakteprosessen. Etter at grisene har blitt avlivet blir de fraktet på transportbånd til skoldekabinen og går derfra til sviovnen for å få svidd av busta. Forbruket ligger nokså jevnt, men vil naturligvis variere etter hvor stor årsproduksjonen er. I sviovnen er det fire rekker med brennere, eller fakler som de kalles. Hver morgen når slaktingen begynner tennes faklene. Disse faklene står på med redusert temperatur. Når det kommer en slakteskrott forbi en sensor økes propanmengden til faklene slik at det oppnås riktig temperatur. Når slakteskrotten har fått svidd av busta fortsetter den ut av sviovnen. Her passerer skrotten en annen sensor. Når denne sensoren blir aktivert betyr det at sviovnen er tom og propanmengden skrus ned til et nivå som bare er til for å holde flamme på faklene. En kilo propan gir en effekt på 12,9 kwh. Den totale effekten til rådighet for gjenvinning blir: * 12,9 = kwh årlig. Nortura betaler 4,83 kr per kilo propan. Årlig kostnad er kroner. (ref.7: teknisk avdeling på Nortura) H09I01 9 av 27

10 Temperatur på avgasser fra sviovn Sviovnen opererer i tre forskjellige modus. Når det ikke pågår slakting er sviovnen slått av. Slakting foregår fra kl 6 til kl 14. Når slaktingen begynner tennes sviovnen. Sviovnen er da i et slags ventemodus hvor det ikke mer flammer en hva som trengs for å holde ovnen i gang. Hvis det ikke hadde vært slik ville man være nødt til å gå og tenne faklene for hvert slakt som skulle inn i sviovnen. Når slaktet kommer forbi en sensor økes propanmengden til sviovnen får rett temperatur. Det er når slaktet er inne i sviovnen at sviovnen kommer opp i høyeste temperatur. Målinger som er blitt gjort viser at temperaturen på avgassene fra sviovnen når ovnen er i ventemodus ligger på ca 220 grader. Når ovnen blir slått på fult går temperaturen opp til ca 350 grader. En kurve som viser temperaturen vil se tilnærmet ut som en sinus kurve. H09I01 10 av 27

11 Alternativer for å ta ut energien Kaldt vann går direkte til fyrkjelen for å bli varmet opp. Det varme vannet blir fordelt rundt på de stedene hvor det trengs. Fra sviovnen går avgassene direkte ut pipa uten å bli brukt. H09I01 11 av 27

12 Alternativ 1 Kaldt vann går gjennom economizer som sitter i pipa på sviovnen. Temperaturen som sviovnen gir fra seg varierer. Trykket på vannet holdes konstant for å unngå trykkfall i economizeren. Trykkfall skaper laminære strømninger som vil redusere effekten kraftig (Fakta om varmevekslere, Novema kulde as, pdf). Det betyr at temperaturen på vannet som kommer ut fra economizeren også vil ha ujevn temperatur. Vannet vil da passe best som forvarmet vann til kjelen. Vi har satt opp en vanntank som vannet kan lagres i ved tilfeller hvor det ikke blir brukt med en gang. Teknisk avdeling på Nortura har sakt at de ønsker en slik vanntank. De har forklart at H09I01 12 av 27

13 de har andre tiltak på gang for å økonomisere med vannforbruket og en slik vanntank kan brukes i alle disse tilfellene. Det antas at lar seg gjøre å gjenvinne 40 % av sviovnens totale energi. I dette tilfellet brukes 20 % av sviovnens totale energi til varmtvann som går til skoldekabinen. 20 % blir til varmtvann som går til tanken. Den resterende energien blir borte. H09I01 13 av 27

14 Alternativ 2 Dette alternativet er i utgangspunktet likt det forrige. Her går det oppvarmede vannet til skoldekabinen. Det vannet som ikke blir brukt der går til varmtvannstanken. Her er fordelen at sviovnen og skoldekabinen er rett ved siden av hverandre. H09I01 14 av 27

15 Det forutsettes fremdeles an 40 % av sviovnens avgitte energi kan gjenvinnes. 20 % av energien blir til varmtvann som går til skoldekabinen, og 20 % blir til varmtvann som går til tanke. Alternativ 1 Alternativ 1 har vi kommet fram til sammen med teknisk avdeling. Det er de som har påpekt fordelen ved å ha en tank til å samle opp vann som ikke blir brukt direkte. Som nevnt har det ytterligere fordeler siden de vurderer andre tiltak innen energiøkonomisering. Begge alternativene viser sensorer for å overvake temperaturen på vannet som går inn og temperaturen når vannet kommer ut fra economizeren. Grunnen til å overvåke vanntemperaturen er for å få spjeldene til å lede vekk varmen fra sviovnen hvis temperaturen blir for høy. Hvis temperaturen blir for høy blir det damp istedenfor varmt vann. Damp ekspanderer og lager et svært høyt trykk. Under besøket i Steinkjer fortalte de om slike hendelser. De hadde opplevd at det dannes damp og man hører et smell og hele systemet rister. På dette alternativet går overskudd av varmtvann til kjelen som forvarmet vann. H09I01 15 av 27

16 Alternativ 2 Her er delene rundt selve varmegjenvinning i utgangspunktet like. Forskjellen er hva som gjøres med det varme vannet. I dette forslaget sendes vannet til skoldekabinen. Overskuddsvannet går til en vanntank. Fordelen her er at sviovnen og skoldekabinen er ved siden av hverandre. Skoldekabinen står også for en betydelig adel av vannforbruket. Vannet kan antageligvis ikke brukes direkte siden vannet som kommer fra economizeren vil ha en varierende temperatur. Hvis vannet fra economizeren har for høy temperatur må det blandes med kaldt vann. Hvis vannet til skoldekabinen har for lav temperatur må det blandes med varmt vann fra kjelen. Her må det altså være blandebatterier koblet til både varmt og kaldt vann før vannet går inn i skoldekabinen. Begge forslagene er veldig like. Prisen for de to forskjellige alternativene blir dermed også relativet like. Resultat Energibesparelse Sviovnen gir fra seg kwh årlig. Her ser vi røykgassen som et varmereservoar hvor varmen skal overføres til et kaldt reservoar. Det kalde vannet som skal varmes opp representerer her det kalde reservoaret. Hvis det installeres en economizer med en virkningsgrad på 0,4, vil det redusere energibehovet med * 0,4= kwh per år. På olje og energidepartementets nettsider kan man lese: Potensialet for utvikling av mer effektive varmepumper er fortsatt stort. Man kan over tid forvente effektivitetsforbedringer (bedre varmefaktor) på opp mot prosent (ref.8: Regjeringen.no 2007) Som referanse oppgir energidepartementet en SINTEF rapport; Faktaunderlag - Varmepumper i Norge, SINTEF-rapport 1997, STF 84 A H09I01 16 av 27

17 I (ref.9: Gunnar Dahlvig 1995) er det oppgitt et eksempel som dreier seg om forvarming av vann til en kjele. I eksemplet dreier det seg ikke om en enkel economizer, men et varmegjenvinningssystem som arbeider under trykk (5 bar) og det er en kondensator inkludert. I teksten står det at en kan i praksis komme opp i en virkningsgrad på ca 40 % for anlegget. i de rapportene og bøkene vi har brukt som bakgrunnsmateriale for vår egen rapport har vi ikke sett det bli nevnt noe sted av man kan få mer en 40 % effekt ut av en lamellrør-varmeveksler. Av de forskjellige typene av varmevekslere som vi har sett på, er de som bruker luft til å varme opp et annet medium som har de laveste virkningsgrad. Varmevekslere som bruker vann til å varme opp et annet medium er mer brukt og har en bedre virkningsgrad. Vann kleber seg på en måte til veggen i varmeveksleren og gir dermed en bedre overføring av varme mens luft tar seg lett mellom lamellene uten motstand. Kostnadsbesparelse Siden det ikke er mulig å forutsi verken strømpris eller oljepris i fremtiden antar vi at fordeling av kjelekraft kommer til å være fordelt med 77,5 % strøm og 22,5 % olje. Redusert strømforbruk blir * 77,5 % = kwh kWh * 0,45 kr gir kroner. Redusert oljeforbruk blir kwh *22,5 % = kwh. 1liter olje gir 9,5 kwh /9,5= liter liter med en pris på 4,3 kr betyr kroner. Strøm Olje = kroner totalt årlig. H09I01 17 av 27

18 Investering Kostnader ved installasjon For å finne ut hva en economizer kan koste har vi tatt utgangspunkt i den som blev installert i Steinkjær. Den blev installert i 2003 og kostet kr (ref.10: e-post fra Steinkjer). For å finne ut hva en varmeveksler koster har vi vært i kontakt med Heatcon varmeteknikk AS i Oslo og Peder Halvorsen Industri AS siden vi ikke kunne finne noen priseksempler på internett eller i bøker eller blader. De kunne ikke gi et overslag de heller. De forklarte at grunnen er at en varmeveksler vanligvis bygges fra grunnen ut fra standard deler og er helt tilpasset til situasjonen hvor de skal brukes. En fremgangsmåte for å beregne hvordan varmeveksleren skal konstrueres, beskrives slik: 1. Bestem den ønskede type varmeveksler 2. Gjett på et overgangstall, en U-verdi, ut fra erfaringstall eller fra tabell 3. Bestem varmestrømmen som skal transmitteres 4. Bestem det foreløpige varmevekslede areal 5. Fastlegg foreløpige konstruksjons utforming, rørdiametre, lengder osv. 6. Beregn varmeovergangstallet for begge sider av veggen 7. Beregn U-verdien 8. Foreta korreksjon av areal og konstruksjonen. Beregn nye diametre, lengder. 9. Gjennomfør trykktapsberegning. Denne kan føre til endring av rørdiametre/strømningstverrsnitt. I prosjektet har det ikke vært mulig å få en konstruktør til å gjøre beregningene og gi et overslag over hva det vil koste å få konstruert en tilpasset varmeveksler. Isteden har prisen for varmeveksleren i Steinkjer blitt brukt som utgangspunkt. Den prisen har vi justert med konsumprisindeksen kr i 2003 tilsvarte kr i Dette tilsvarer en prisstigning fra 2003 til 2008 på 9.1 prosent. (Ref.11: SSB.no 2009) Beregningene viser utviklingen i kroneverdien når en tar utgangspunkt i konsumprisindeksen. Beregningene viser ikke hva enkeltvarer bør eller skal koste når prisen reguleres med konsumprisindeksen. H09I01 18 av 27

19 Det er her antatt at Nortura bruker egne ansatte så langt det er mulig. Varer bestilles, det bestemmes hvem som skal utføre arbeidet. Det lages arbeidstegninger. 8 timer. Alle deler blir satt sammen. Her har vi satt 8 timer for en elektriker, 8 timer for en rørlegger og 8 timer for en sveiser. 24 timer totalt. Alt blir løftet opp på taket og gjort klar for å bli satt på plass, gammel pipe tas av. Klargjøring for montering 8 timer. Nye pipe med economizer settes inn. Vann og strøm kobles på. Her settes det 8 timer for rørlegger og 8 timer for elektriker. 16 timer. Dette blir 56 timer i alt. Med en pris på 275 kr per time for en person fra teknisk avdeling gir dette kr. Vi estimerer den totale materialkostnaden til Med materialekostnader menes vannrør, kabler, sensorer, spjeld, regulator osv. Dette gir en totalkostnad på: = kr. Delene Antall Enhet Pris per stk Totalt Varmevekseleren 1 stk Temp.mål - Måler i lufta 2 stk Temp.mål - Måler i vannet 2 stk Transmitter 4 stk Kort - 8 X Analog 1 stk Regulator - PLS 1 stk Vannmåler 2 stk Rustfritt stål plater - 2 mm i tykkelse 8 stk Rustfritt stål vannrør - 2 mm i tykkelse 30 meter Rustfritt vanntank - 20 m3 1 stk Kabler 30 meter Diverse Sum materialkostnader Arbeidstimer 56 timer Summen av alle kostnader H09I01 19 av 27

20 Disse prisene har vi fått fra lagersjefen på Nortura. De er bare ment som et eksempel og er ikke nødvendigvis slik det vil bli i virkeligheten. Kalkulerte timer er satt ut i fra skjønn fra våres side. Teknisk avdeling har sett over tallene og sier seg enig. Sviovnen i Steinkjer og deres erfaringer Nortura konsernet har en avdeling i Steinkjer som har installert et varmegjenvinnings system for et par år siden. I forbindelse med dette prosjektet har vi vært avdelingen i Steinkjer og sett på hvordan deres system ser ut og forhørt oss om effekten de har klart å oppnå. Siden systemet blev installert har de fått ut kwh totalt. Tallet har de vist oss på pc. De har et internt datasystem som inneholder all informasjon som angår vedlikehold slik som status på maskiner og komponenter samt hver dels forbruk av vann og energi. Deres energi innsparing var mindre en hva ingeniørselskapet som var oppdragsgiver og Nortura hadde forventet seg. Det har også vært en del problemer med systemet som har gjort at det ikke har vært i bruk deler av tiden. H09I01 20 av 27

21 På deres anlegg går vannrør over taket utendørs fra varmeveksleren til en stor vanntank. H09I01 21 av 27

22 Mens vi var der var deler av isoleringen fjernet fra vannrørene. I vinter har vann fryst til is og sprengt rørene. De har vært nødt til å ta vekk isoleringen for å finne fram til stedene hvor rørene har blitt ødelagt før de har kunnet sveise dem. Nortura i Sarpsborg bør vurdere om vannrørene skal gå inne i fabrikken for å unngå noe lignende. Et annet alternativ er å ha fall i rørene og en kran på det laveste punktet slik at rørene kan dreneres hver gang/dag når anlegget skrus av. En annen grunn til at Steinkjer anlegget har stått stille er at motoren som sitter på taket og suger vann opp til varmeveksleren har brent. I Sarpsborg er det høyt trykk i vannrørene (7 bar trykk) slik at det ikke skulle være nødvendig med en pumpe for å frakte vann opp til taket hvor varmeveksleren skal stå. Det at de har vært nødt til å ha en motor som står og suger vann har påvirket energigevinsten slik at den har blitt mindre. H09I01 22 av 27

23 Systemet som er installert i Steinkjer har lavere effekt en det vi har beregnet for Sarpsborg. Det har med temperaturen på avgassene å gjøre. I Steinkjer har avgassene en temperatur på 150 grader i følge en ansatt ved teknisk avd. I Sarpsborg har vi målt temperaturen til 220 grader i passiv modus, og 350 grader på fult. I løpet av slaktetiden veksler temperaturen konstant mellom 220 og 350 grader. Konklusjon Vi har regnet oss fram til at det kan forventes en energibesparelse på kwh per år. Dette kan synes litt lavt i forhold til hva som var forventet fra begynnelsen. Fram til besøket i Steinkjer synes vi tallet var lavt. Etter besøket har vi begynt og så på tallet som realistisk. I Steinkjer viste de oss at de hadde hatt en besparelse på ca kwh helt siden oppstart. De har også skrevet på e-post at de gjennomsnittlig har en innsparing på ca kwh årlig. Det høres lavt ut, men de har hatt en del stopp på grunn av uhell. De beregningene vi har kommet fram til reflekterer at sviovnen i Sarpsborg avgir en høyere temperatur en den i Steinkjer. I begynnelsen av prosjektet fikk vi vite at investeringen måtte være tilbakebetalt innen 3 år. For å finne ut om det er mulig har vi måtte finne ut hvor stor investeringen vil bli. Investeringen må betale for economizeren, alle andre deler, og for selve arbeidet. For å finne ut hva en economizer koster har vi tatt prisen de har betalt for den de kjøpte i Steinkjer og regulert med prisindeksen. Pris for alle andre deler har vi fått sjekket opp av lagersjef på Nortura. Prisen for selve arbeidet har vi kommet fram til på egenhånd. For å finne ut om tallene stemmer har vi vist disse til teknisk avdeling og de sier det ser ut til å stemme. Budsjettert 10 % 20 % Budsjetterte kostnader , ,4 Besparelse Sum Tabellen viser resultatet av inntektsbesparelsen med fratrekk for investeringen. H09I01 23 av 27

24 Hvis de tallene vi har kommet fram til viser seg å stemme vil investeringen være tilbakebetalt og gi et overskudd på kr. Videre ser vi at hvis budsjetterte kostnader blir 10 % større en antatt og inntektsbesparelsen blir 10 % mindre en antatt vil investeringen være tilbakebetalt og gi et overskudd på kr. Tilsvarende hvis resultatet blir 20 % dårligere enn forventet blir overskuddet første år kr. Investeringen er tilbakebetalt i løpet av et år. Kravet om en tilbakebetalingstid på mindre enn 3 år er oppfylt. Nortura bør investere i en economizer til sviovnen. H09I01 24 av 27

25 Prosjektansvarlige Per Kirkebak Hiof - Veileder Karl-Fredrik Levvel Nortura - Kontaktperson Bent Gydesen Prosjektmedarbeider Student - Siste år i Teknologisk Innovasjon og Entreprenørskap Evan Majeed Prosjektmedarbeider, webansvarlig Student - Siste år i Teknologisk Innovasjon og Entreprenørskap H09I01 25 av 27

26 Tittel Energiøkonomisering av Nortura fabrikk i Sarpsborg Periode Gruppe Bent Gydesen Evan Majeed Prosjektnummer H09I01 Veileder Per Tobias Kirkebak - Hiof Oppdragsgiver Nortura BA Kontaktpersoner Karl Fredrik Nortura Oppdragsgiver Karl-Fredrik Levvel Nortura Styringsgruppe Per Tobias Kirkebak HIOF Prosjekt Medlem Evan Majeed Prosjektleder Bent Rune Gysesen H09I01 26 av 27

27 Referanser Ref.1: Termodynamikk- grunnlag for ingeniørfag (1995), Buset og Pedersen, s 403, Universitetsforlaget. Ref.2: Wikipedia (2009). URL:http://en.wikipedia.org/wiki/Economizer (lesedato: ) Ref.3: Gunnar Dahlvig (1995), Energi teknikk. Oslo, Universitetsforlaget. Ref.4, 5, 6 og 7: Tallene er oppgitt av teknisk avdeling på Nortura Sarpsborg. Ref.8: Regjeringen.no (2007). URL: (lesedato: ) Ref.9: Gunnar Dahlvig (1995), Energiteknikk, s , Oslo, Universitetsforlaget. Ref.10: e-post fra teknisk avd. på Nortura Steinkjer. Ref.11: SSB (2009). URL: (lesedato: ) H09I01 27 av 27

Energiøkonomisering av Nortura fabrikk i Sarpsborg

Energiøkonomisering av Nortura fabrikk i Sarpsborg Prosjektdirektiv Energiøkonomisering av Nortura fabrikk i Sarpsborg Hovedoppgave for Bent Rune Gydesen og Evan Majeed 26.02.2009 PROSJEKTDIREKTIV Prosjektnavn: Energiøkonomisering av Nortura fabrikk i

Detaljer

Forprosjektrapport Varmegjenvinning

Forprosjektrapport Varmegjenvinning Forprosjektrapport Varmegjenvinning Av Bent Gydesen og Evan Majeed 4.2.2009 H09I01 Side 1 av 5 Forprosjektrapport Presentasjon Tittel Varmegjenvinning av sviovn Oppgave Periode 20.11.08 30.5.2009 Gruppe

Detaljer

PASSIVT FLERFAMILIEHUS H09B06

PASSIVT FLERFAMILIEHUS H09B06 2009 PASSIVT FLERFAMILIEHUS H09B06 Hesho Dolashy, Fredrik Storm Magnussen, Martin Olav Myrvang og Andreas Grepperud Høyskolen i Østfold 06.06.2009 HØGSKOLEN I ØSTFOLD Avdeling for ingeniørutdanning 1757

Detaljer

Gårdsvarmeanlegg basert på bioenergi økonomi og erfaringer

Gårdsvarmeanlegg basert på bioenergi økonomi og erfaringer NOTAT 2010 9 Gårdsvarmeanlegg basert på bioenergi økonomi og erfaringer Undersøkelse blant fem gårdsvarmeanlegg Liv Grethe Frislid Knut Krokann Serie Redaktør Tittel Notat Agnar Hegrenes Gårdsvarmeanlegg

Detaljer

Va r m e G u i d e n

Va r m e G u i d e n VarmeGuiden FREMTIDEN I NORSKE HJEM Hvordan du varmer opp boligen og hytta, er viktig - både i forhold til inneklima, miljø og økonomi. Har du i dag vannbåren varme eller punktoppvarming med parafinkamin

Detaljer

TET4850 EiT-Smartgrid

TET4850 EiT-Smartgrid TET4850 EiT-Smartgrid Teknisk rapport 2014 Ungbo Av gruppe 1, landsby 7 Deltakere: Mai-Linn Sanden, Marius J. Bakkehaug, Torunn H. Helland, Magnus Jerre, Ida Bakke og Simon A. Saxegård Dato: 30.04.14 ~

Detaljer

1 Innledning. 2 Livsløpsutfordringer

1 Innledning. 2 Livsløpsutfordringer Sammendrag Vi har sett på miljøutfordringer knyttet til bygninger. Den største gevinsten i forhold til å forhindre miljømessige belastninger gjennom bygningens livsløp ligger åpenbart i planleggingsfasen.

Detaljer

Vedleggsdel tilhørende Lokal energiutredning 2007

Vedleggsdel tilhørende Lokal energiutredning 2007 Vedleggsdel tilhørende Lokal energiutredning 2007 Innhold vedleggsdel Innhold vedleggsdel Vedlegg A: Ordforklaringer og benevnelser...iv Vedlegg B: Informasjon om datagrunnlag...vi B1: Energiforbruksdata...vi

Detaljer

ENØK. Grorud og Lodalen

ENØK. Grorud og Lodalen ENØK Grorud og Lodalen Innledning I forbindelse med gjennomgangen av Grorud verksted og Lodalen, så har hovedfokuset til Schneider Electric vært å avdekke muligheter for forbedringer av eksisterende anlegg,

Detaljer

Solenergi brukt til rom- og vannoppvarming i eneboliger under norske forhold

Solenergi brukt til rom- og vannoppvarming i eneboliger under norske forhold Høgskolen i Telemark Avdeling for teknologiske fag Ingeniørutdanningen RAPPORT FRA 1. SEMESTERS UNDERVISNINGSPROSJEKT HØSTEN 2002 F1-3-02 Solenergi brukt til rom- og vannoppvarming i eneboliger under norske

Detaljer

Alternative miljøvennlige energikilder i boliger

Alternative miljøvennlige energikilder i boliger PROSJEKTOPPGAVE BÆREKRAFTIG UTVIKLING INGENIØRENES UTFORDRING? Prosjektoppgave i TØL 1001 Innføring i ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder Alternative miljøvennlige energikilder i boliger Av

Detaljer

Vedleggsdel tilhørende Lokal energiutredning 2009 -Generell del

Vedleggsdel tilhørende Lokal energiutredning 2009 -Generell del Vedleggsdel tilhørende Lokal energiutredning 2009 -Generell del Innhold vedleggsdel Innhold vedleggsdel Vedlegg A: Ordforklaringer og benevnelser... iv Vedlegg B: Informasjon om datagrunnlag... vii B.1

Detaljer

TET4850 Eksperter i Team Smart Grids Smarte ladestasjoner for regulering av strømnettet

TET4850 Eksperter i Team Smart Grids Smarte ladestasjoner for regulering av strømnettet TET4850 Eksperter i Team Smart Grids Smarte ladestasjoner for regulering av strømnettet Jon Thore Myklatun Vegard Bekkeseth Jon Åge Stakvik Ida Elise Solhaug Christine Leine Lunden Håvard Breisnes Vika

Detaljer

Moltemyrmodellen - Oppgradering av 70-talls bolig mot passivhus standard

Moltemyrmodellen - Oppgradering av 70-talls bolig mot passivhus standard Moltemyrmodellen - Oppgradering av 70-talls bolig mot passivhus standard av Jo Hylje Rasmussen, Bjørn Linde Pedersen, Audun Hammerseth og Kristian Matre Veileder: Magne Mikal Våge Prosjektrapport for ENE304

Detaljer

Prosjektrapport. Lokalproduksjon fra solcelleanlegg

Prosjektrapport. Lokalproduksjon fra solcelleanlegg Eksperter i Team 2012 Prosjektrapport Smartgrids Lokalproduksjon fra solcelleanlegg av Gruppe 4 Jørgen Moe Sandvik Mikkel Solberg Marius Hansen Simon Årdal Aarseth Rapport levert: 01.05.2012 Faculty of

Detaljer

SD anlegg hos Prediktor

SD anlegg hos Prediktor SD anlegg hos Prediktor Modellering, simulering og datainnsamling Jon Øivind Vold Master i teknisk kybernetikk Oppgaven levert: Juni 2010 Hovedveileder: Steinar Sælid, ITK Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Energifrigjøring i bygg: "NORGES STØRSTE KRAFTVERK"

Energifrigjøring i bygg: NORGES STØRSTE KRAFTVERK Rapport 6/2007 Energifrigjøring i bygg: "NORGES STØRSTE KRAFTVERK" Årlig "negatwatt" produksjon: 15 TWh elektrisitet frigjort innen 2020 10-14 TWh fossil varmenergi frigjort i 2012 Redusert oljeforbruk

Detaljer

Notater. Anne Sofie Abrahamsen og Dag Spilde. Sluttrapport forprosjekt om energistatistikk for bygninger innenfor tjenesteytende næringer 2008/64

Notater. Anne Sofie Abrahamsen og Dag Spilde. Sluttrapport forprosjekt om energistatistikk for bygninger innenfor tjenesteytende næringer 2008/64 008/64 Notater Anne Sofie Abrahamsen og Dag Spilde Notater Sluttrapport forprosjekt om energistatistikk for bygninger innenfor tjenesteytende næringer Avdeling for økonomi, energi og miljø/seksjon for

Detaljer

Lønnsomhetsvurdering av fjordvarmeanlegget på Nordfjordeid.

Lønnsomhetsvurdering av fjordvarmeanlegget på Nordfjordeid. Lønnsomhetsvurdering av fjordvarmeanlegget på Nordfjordeid. Johannes Idsø Avdeling for samfunnsfag Notat nr 1. 2013 2 Innhold 1 Sammendrag 4 2 Fjordvarmeprosjektet på Nordfjordeid 6 2.1 Innledning og problemstilling.............................

Detaljer

Informasjon om energibytte fra styret i JeVeBo, 10. mai 2014

Informasjon om energibytte fra styret i JeVeBo, 10. mai 2014 Informasjon om energibytte fra styret i JeVeBo, 10. mai 2014 Dette skrivet gir informasjon om energiprosjektet og styrets anbefaling. Det er en del å lese, men vi håper det gir innblikk i hvilke vurderinger

Detaljer

NIBE Luft/vann-varmepumper. Hent gratis energi fra uteluften

NIBE Luft/vann-varmepumper. Hent gratis energi fra uteluften NIBE Luft/vann-varmepumper Hent gratis energi fra uteluften NIBE LUFT/VANN 2 + Noen som har lyst på gratis energi? Se ut gjennom vinduet. Hva ser du? Gaten, huset rett overfor, trær, åkre? Hos NIBE ser

Detaljer

CO2-kjølesystemer for data-/telesentraler

CO2-kjølesystemer for data-/telesentraler CO2-kjølesystemer for data-/telesentraler Yngve Solemdal Master i energi og miljø Innlevert: juni 2013 Hovedveileder: Trygve Magne Eikevik, EPT Medveileder: Ole Jørgen Veiby, GK Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Bærekraftig rehabilitering av boligblokker

Bærekraftig rehabilitering av boligblokker Rehabilitering av Borettslag Bærekraftig rehabilitering av boligblokker Ivar Klavenes, Prosjektleder OMT Boligbyggelag Ivar@OMTBBL.no 1 Kortfattet sammendrag Rehabilitering av borettslag krever fokus på

Detaljer

NIBE Luft/vann-varmepumper. Hent gratis energi fra uteluften

NIBE Luft/vann-varmepumper. Hent gratis energi fra uteluften NIBE Luft/vann-varmepumper Hent gratis energi fra uteluften NIBE LUFT/ VANN 2 + Noen som har lyst på gratis energi? Se ut gjennom vinduet. Hva ser du? Gaten, huset rett overfor, trær, åkre? Hos NIBE ser

Detaljer

Forprosjekt varme og varmtvann. Bøkkerløkka borettslag

Forprosjekt varme og varmtvann. Bøkkerløkka borettslag Forprosjekt varme og varmtvann Bøkkerløkka borettslag September 2007 1 SAMMENDRAG 4 2 INNLEDNING 5 2.1 FORMÅL / BAKGRUNN 5 2.2 PROSJEKTORGANISASJON 5 3 OM BEBYGGELSEN 6 4 BESKRIVELSE AV DAGENS ANLEGG 6

Detaljer

Varme om vinteren Kjøling om sommeren. NIBE SPLIT Luft/vann-varmepumpe

Varme om vinteren Kjøling om sommeren. NIBE SPLIT Luft/vann-varmepumpe Varme om vinteren Kjøling om sommeren NIBE SPLIT Luft/vann-varmepumpe NIBE SPLIT 1 NIBE SPLIT 2 + Noen som har lyst på gratis energi? Se ut gjennom vinduet. Hva ser du? Gaten, huset rett overfor, trær,

Detaljer

Temperaturstyringsutstyr for privatboliger - Innvirkning på privatøkonomi og miljø.

Temperaturstyringsutstyr for privatboliger - Innvirkning på privatøkonomi og miljø. Avdeling for teknologiske fag Bachelorutdanningen RAPPORT FRA 1. SEMESTERS PROSJEKT HØSTEN 2010 PRG106 - F1 Prosjekt: Prosjektmetodikk F1-27-10 Temperaturstyringsutstyr for privatboliger - Innvirkning

Detaljer

Geotermiske varmpepumper i eneboliger

Geotermiske varmpepumper i eneboliger Norges teknisknaturvitenskapelige universitet NTNU Institutt for geologi og bergteknikk SIG 0101 Eksperter i Team Geotermiske varmpepumper i eneboliger En teknisk beskrivelse og vurdering av muligheter

Detaljer

Flis- og pelletsfyring av norske svømmehaller er et lønnsomt, miljøvennlig og godt valg

Flis- og pelletsfyring av norske svømmehaller er et lønnsomt, miljøvennlig og godt valg Flis- og pelletsfyring av norske svømmehaller er et lønnsomt, miljøvennlig og godt valg Greenpeace mars 2007, Oslo www.greenpeace.no Sammendrag: Denne rapporten viser at det er lønnsomt å varme opp norske

Detaljer