Steinkjer kommune. Felleskurs i Kompetanseplan for år 2011: Lederopplæring Generell opplæring HMS-opplæring IT-opplæring KURSKATALOG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Steinkjer kommune. Felleskurs i Kompetanseplan for år 2011: Lederopplæring Generell opplæring HMS-opplæring IT-opplæring KURSKATALOG 2011 1"

Transkript

1 Felleskurs i Kompetanseplan for år 2011: Lederopplæring Generell opplæring HMS-opplæring IT-opplæring KURSKATALOG

2 INNLEDNING Kursåret i Steinkjer kommune er godt i gang. Her er en samlet oversikt over planlagte kurs for året Kurskatalogen er en del av Steinkjer kommunes kompetanseplan for år Kompetanseplanen er vedtatt av administrasjonsutvalget. Kompetanseplanen er todelt: Avdelingsvise kompetansehevingstiltak. Dette er opplæringstiltak knyttet til fagområder eller for særskilte grupper i avdelingene. Disse tiltakene vedtas i den enkelte avdeling og gjennomføres av avdelinga innenfor eget budsjett. Felles kompetansehevingstiltak/kurskatalogen. Dette er tiltak knyttet til lederopplæring, generell opplæring, HMS-opplæring og IT-opplæring. Opplæringen kan være felles for alle avdelinger og kunngjøres åpent. Avdeling for økonomi og personal er ansvarlig for praktisk tilrettelegging og gjennomføring, i samarbeid med de kursansvarlige. Kurs innafor ITområdet ivaretas av tjenesteenhet IKT. Kostnader knyttet til denne opplæringen dekkes innenfor eget budsjett til generell opplæring. Eventuelle vikarkostnader i forbindelse med kursdeltakelse må dekkes av avdelingene/tjenesteenhetene. Felles kompetansehevingstiltak: Kursene og kompetansehevingstiltakene er framkommet gjennom kommunens/ avdelingenes behov for opplæring sett i forhold til nåværende og framtidige oppgaver nedfelt i kommuneplanen. Kompetanseplanutvalget har gått gjennom alle avdelingenes planer og tiltak og kommet med forslag til tema som kan være aktuelle for ansatte i andre avdelinger. Innholdet i årets kurskatalog er således lagt opp i samarbeid med avdelingene. For kurs med angitt tidspunkt for gjenføring, tas det forbehold om endringer i oppsatt tidspunkt og program. Avdelingene/tjenesteenhetenes ansvar: Kurskatalogen må gjøres kjent og tilgjengelig for alle ansatte. Kurskatalogen kunngjøres via intranettet, og er tilgjengelig hele året på hjemmesida til Personal på intranettet. Kurskatalogen sendes ut i ett eksemplar til arbeidstakerorganisasjonene. Avdelinger og tjenesteenheter som ønsker papirutgave av katalogen, vil få det på forespørsel. Avdelingene og tjenesteenhetene må selv planlegge og evt. koordinere deltakelse fra respektive avdeling/tjenesteenhet. De enkelte kursansvarlige har ansvar for at kursa blir bekjentgjort via kursinvitasjoner som sendes alle tjenesteenheter og avdelinger via e-post. Normalt skal også alle kurs kunngjøres via kommunens intranett. Den enkelte kursdeltaker må selv sørge for å melde seg på innen fristen. Deltakelse på kurs skal alltid avtales med nærmeste leder. Påmeldingsfrist er enten anført på det enkelte kurs, eller kunngjøres spesielt i kursinvitasjon som går ut på forhånd. Påmelding skjer til den som nevnes i kursbeskrivelse eller invitasjon. Benytt deg av mulighetene til kompetanseheving hos din arbeidsgiver. Velkommen til et aktivt kursår i Steinkjer kommune! Personaltjenesten, mars KURSKATALOG

3 INNHOLD: KURSOVERSIKT 2011: Side KOMPETANSEHEVINGSTILTAK for år Lederskole og felles kompetansehevingstiltak KURS NR. TEMA: LEDEROPPLÆRING: 1. Lederskolen 8 GENERELL OPPLÆRING: 2. Arbeidsgiverforhold, lønns- og personalforhold LP-Forum 9 3. Opplærings-/erfaringskonferanse Hovedavtalens Ferieloven/Hovedtariffavtalens feriebestemmelser Rutiner på personalområdet for nye ledere Bli kjent med din kommune/kommunen som arbeidssted Slæppdælaus KF Infoserie Temadager for seniorer - Pensjonering eller fremdeles yrkesaktiv? Startsamling for nye lærlinger 17 HMS-OPPLÆRING: 11. AKAN-arbeid Førstehjelp Lederopplæring Inkluderende arbeidsliv Internkontroll HMS-boka for Steinkjer kommune Kurstilbud fra bedriftshelsetjenesten Friskgården HMS-opplæring for nye ledere Gjennomgang av rutiner for håndtering av trusler/vold, 24 mobbing/trakassering og konflikthåndtering IT-OPPLÆRING: 18. Word tekstbehandling, begynnerkurs, oppfriskningskurs, videregående kurs Excel, begynnerkurs, oppfriskningskurs, videregående kurs Nye systemer og utfordringer generelt Powerpoint, begynnerkurs, videregående kurs, oppfriskningskurs 29 PÅMELDINGSSKJEMA 30 KURSKATALOG

4 LEDERSKOLEN ANSVAR: 1101 ANSVARLIG FOR OPPFØLGING: RÅDMANNEN HOVEDMÅL FOR LEDERSKOLEN Lederskolen skal bidra til at ledere på alle nivåer utvikler sin ledelseskompetanse og sin evne til å ta kompetansen i bruk i praksis. - Ledere skal ha grunnleggende basiskompetanse innenfor sine ansvarsforhold på områdene fag, økonomi, IKT, personal og HMS. - Ledere skal ha omstillingskompetanse. - Ledere skal ha innsikt i og evne til å arbeide i spenningsfeltet mellom ulike interessegrupper, utvikle organisasjonskulturen og iverksette strukturelle forandringer. - Ledere skal ha innsikt i og evne til å utvikle og gjennomføre samhandlingsprosesser både internt i egen tjenesteenhet og på tvers av tjenesteenheter, avdelinger og aktører utenfor vår egen kommunale organisasjon. - Ledere skal i tilegg til å utøve ledelse på egen tjenesteenhet også utvikle økt forståelse for de utfordringer kommunen og Steinkjersamfunnet står overfor. LEDERSKOLEN I ÅR 2011 Nr. Planlagt tiltak Målgruppe I/E Gjennomføring Tidspunkt Budsjett/ Finansiering Kommunebudsjett, målstyring, operasjonalisering Arbeidsgiverstrategi Økonomiforståelse Gjennomgang av nye rutiner for håndtering av vold/trusler, mobbing/trakassering, konflikter Avdelingsledere Rådmannens stab Ansvarlig I 2 dager Januar 2011 Rådmannen i samarbeid med økonomi Lederskolen I/E 2 dager Februar 2011 Arbeidsgruppe Lederskolen I 1 dag Høst 2011 Arbeidsgruppe Arbeidsgiverstrategi oppfølging Lederskolen I 1 dag Høst 2011 Arbeidsgruppe KURSKATALOG

5 Nr. Planlagt tiltak Målgruppe I/E Gjennomføring Tidspunkt Budsjett/ Finansiering GENERELL OPPLÆRING 11500/1110 Ansvarlig 1. Arbeidsgiverforhold, lønns- og personalforhold LP-forum Tjenesteenhetsledere Avdelingsledere I 3 samlinger vår 3 samlinger høst Personalkonsulent m.fl. 2. Tema innenfor personalområdet Tjenesteenhetsledere Avdelingsledere I Etter avtale ved behov (evt.) Personalleder Personalkonsulent 3. Gjennomgang av rutiner etc. på personalområdet med nye ledere Nytilsatte ledere i Steinkjer kommune I 3-timers samling Høst Personalkonsulent Personalleder 4. Bli kjent med Steinkjer kommune: Alle nyansatte i løpet av I 3-timers samling Høst Personalkonsulent kurs for nyansatte siste år 5. Ferieloven Ledere og tillitsvalgte I Eget program Mars Personalleder 6. KF-infoserie Ledere og saksbehandlere I/E Eget program Vår Personalkonsulent Kommuneforlaget 7. Hovedavtalen Ledere og I Eget program Vår Personalleder opplærings/evalueringskonferanse hovedtillitsvalgte 8. Lærlingeordning/-forvaltning Veiledere og ledere I Eget program Vår og høst Lærlingansvarlig 9. Oppstartsamling for nye lærlinger Nye lærlinger Veiledere 10. Temadager for seniorer Alle arbeidstakere som Informasjon til seniorarbeidstakere fyller 60 år i løpet av om rettigheter og muligheter som 2011 pensjonist/seniorarbeidstaker I Eget program Høst Lærlingansvarlig I/E Dagsamling Vår mai 11. Kvalitetssystem Etter nærmere vurdering I/E Etter avtale i forbindelse med kjøp Vurderes Personalleder Personalkonsulent Etter nærmere vurdering KURSKATALOG

6 Nr. Planlagt tiltak Målgruppe I/E Gjennomføring Tidspunkt Budsjett/Finansiering Ansvarlig HMS 11500/ Fokus på inkluderende arbeidsliv (IA), økt tilstedeværelse/nærvær Ledere Tillitsvalgte I Eget opplegg etter avtale 2 samlinger HMS-koordinator NAV Arb.livssenter 2. Internkontroll (IK) og avvikshåndtering Ledere Verneombud I 3-timerssamling Vår HMS-koordinator 3. HMS-bok Ledere Verneombud I Som bestillingskurs fra enhetene Etter behov HMS-koordinator 4. HMS Førstehjelp Alle ansatte I/E 2 x 3 timers kurs (dag el. kveld) Vår HMS-koordinator Legevakta 5. AKAN-reglementet Holdningsskapende arbeid og samarbeid Ledere Tillitsvalgte Verneombud I 2-3 timer, aktuelle møtearenaer/personalmøter etc. Vår AKAN-utvalget HMS-koordinator 6. Holdningsskapende arbeid rus/psykiatri 7. Gjennomgang av rutiner for håndtering av - vold/trusler - mobbing/trakassering - konflikter på arbeidsplassene Ledere Tillitsvalgte Verneombud Ledere Tillitsvalgte Verneombud I/E Eget program HMS-koordinator I/E Eget program HMS-koordinator 8. Særskilt opplæring i HMS-arbeid Nyansatte ledere i Steinkjer kommune I Eget opplegg HMS-koordinator 9. Slæppdælaus 2011 Alle ansatte i Steinkjer kommune I/E Eget program Vår 2011 Høst prosjektnr Egen arbeidsgruppe i regi av personal KURSKATALOG

7 Gjennomføres etter avtale med tjenesteenhet IKT hele året. Lisenskostnader belastes aktuelle bestillere/avd. Nr. Planlagt tiltak Målgruppe I/E Gjennomføring Tidspunkt Budsjett/Finansiering Ansvarlig IKT-OPPLÆRING Grunnopplæring: Samlinger i kursrommet/rådhuset Praktisk PC-bruk Alle aktuelle I Varierende varighet 2011 IKT-enheten Intranett/Internett Alle aktuelle I Varierende varighet 2011 IKT-enheten Word Tekstbehandling: Alle aktuelle I Varierende varighet 2011 IKT-enheten - begynnerkurs Lisenskostnad - oppfriskningskurs Excel: Alle aktuelle I Varierende varighet 2011 IKT-enheten - begynnerkurs Lisenskostnad - oppfriskningskurs Powerpoint: Alle aktuelle I Varierende varighet 2011 IKT-enheten - begynnerkurs Lisenskostnad - oppfriskningskurs Agresso web diverse moduler Alle aktuelle I Varierende varighet 2011 Tjenesteenhet Økonomi Ephorte web Alle aktuelle I Varierende varighet 2011 IKT-enheten Nye systemer og utfordringer Alle aktuelle I Samlinger etter behov 2011 IKT-enheten KURSKATALOG

8 Kurs nr. 1 Lederskolen Den administrative organiseringa i Steinkjer kommune innebærer at ledelse primært skal utøves på tre nivå. Ledelse skal utøves i tråd med arbeidsgiverplattform og dokument for arbeidsgiverpolitikken i kommunen, og i samsvar med inngåtte lederavtaler. Lederskolen skal bidra til at ledere på alle nivåer utvikler sin ledelseskompetanse og sin evne til å ta kompetansen i bruk i praksis. Det er utarbeidet eget program for lederskolen. Se dette. Rådmannen og ansatte i rådmannens stab, avdelingsledere, tjenesteenhetsledere og seksjonsledere i avdeling for bistand og omsorg. Det gjennomføres 1-2 samlinger i vårhalvåret og 1-2 i høsthalvåret. I tillegg gjennomføres egne samlinger for nivå 1 og 2. Se ovenstående plan for tema. Det sendes ut egen innkalling i forkant av hver samling. Samlinger vår 2011: feb.: Arbeidsgiverstrategi og Økonomiforståelse Samlinger høst 2011: Sept./okt.: Oppfølgingssamling arbeidsgiverstrategi Nov.: Gjennomgang av rutiner for håndtering av vold/trusler, mobbing/trakassering og arbeidsplasskonflikter Personalkonsulenten og arbeidsgrupper KURSKATALOG

9 Kurs nr. 2 Arbeidsgiver- og økonomiforhold: Forum for personal- og økonomiansvarlige Det gjennomføres faste samlinger for ledere og ansatte med ansvar innen personal- og økonomiområdet, Forum for personal- og økonomiansvarlige, tidligere kalt LP-forum. Forumet skal være en arena der ledere, mellomledere og ansatte med personalansvar kan dyktiggjøre seg i utøvelse av rollen som arbeidsgiver. Behovet for ajourføring og utvikling innenfor området er kontinuerlig, da bl.a. endringer i lov- og avtaleverk skjer med jevne mellomrom. For kommunen er det også ønskelig å sikre en mest mulig ensartet praksis nå det gjelder arbeidsgiverspørsmål. På økonomiområdet gjelder tilsvarende at alle som har økonomiansvar blir dyktiggjort i denne rollen. Minikurs i aktuelle tema. Orientering fra økonomitjenesten og personaltjenesten. Drøfting av aktuelle problemstillinger. Alle som møter i forumet inviteres til å komme med forslag til tema. Ledere og andre ansatte som har ansvar i økonomi- og personalforhold. Målgruppene kan variere noe avhengig av hvilke tema som tas opp; vanligvis avdelingsledere, tjenesteenhetsledere og seksjonsledere. Det er åpent for at merkantilt ansatte kan delta i tillegg på aktuelle saker. Vår 2011: 25.januar, 05.april, 31.mai Høst 2011: Ikke endelig fastsatt datoer sendes ut senere Alle dager kl dersom ikke annet oppgis i kursinvitasjon Sted: Weidemannsalen, Rådhuset Før hver samling sendes det ut særskilt innkalling med oversikt over tema/forhold som vil bli tatt opp. Påmeldingsfrist: Ingen Personaltjenesten i samarbeid med aktuelle aktører KURSKATALOG

10 Kurs nr. 3 Opplærings-/erfaringskonferanse Hovedavtalen 1-5 Hovedavtalen, del b, 1-5 stadfester at kommunen hvert år skal gjennomføre en opplærings-/erfaringskonferanse der øverste arbeidsgiverrepresentant deltar. Temaet gjennomføres som et minikurs med gjennomgang av aktuelt avtaleverk. Rådmannen, avdelingsledere og hovedtillitsvalgte i Arbeidstakerorganisasjonene i kommunen. Tid: 28.mars kl Sted: Weidemannsalen/galleri Otto Sverdrup Det sendes ut innkalling til konferansen. Påmeldingsfrist: Se innkalling som sendes ut senere. Rådmann Torunn Austheim og personalleder Karsten Saugestad KURSKATALOG

11 Kurs nr. 4 Ferielovens/Hovedtariffavtalens bestemmelser vedrørende ferie Dyktiggjøre avdelingsledere og tjenesteenhetsledere i praktisering av ferielovens og hovedtariffavtalens bestemmelser vedrørende ferie. Ledere og andre ansatte som har ansvar for å tilrettelegge for uttak av ferie og ferieavlønning, hovedtillitsvalgte. Tid: 10.mars for turnusansatte 29.mars kl for andre ansatte Sted: Galleriet Otto Sverdrup Påmeldingsfrist: Se program som sendes ut særskilt Personalleder Karsten Saugestad KURSKATALOG

12 Kurs nr. 5 Rutiner på personalområdet - kurs for nye ledere i Steinkjer kommune Gjøre nytilsatte ledere i Steinkjer kommune kjent med de rutiner og retningslinjer som gjelder for personalforvaltningen i Steinkjer kommune, med utgangspunkt i dokumenter på Personaltjenestens sider på intranettet og i KF Infoserie. Nytilsatte ledere i kommunen i løpet av det siste året. Tid: 3-timers samling høst 2011 Sted: Kursrommet, Steinkjer rådhus Påmeldingsfrist: Se invitasjon med program som sendes ut senere Personalleder Karsten Saugestad Personalkonsulent Marit Hjøllo KURSKATALOG

13 Kurs nr. 6 Bli kjent med Steinkjer kommune / Kommunen som arbeidssted Det er viktig at nye arbeidstakere i Steinkjer kommune blir raskt kjent med kommunen de skal arbeide i, slik at de får forståelse av at de er del av en stor og sammensatt organisasjon. Helhetsperspektivet vil spesielt vektlegges i denne sammenhengen. Gi nye ansatte i Steinkjer kommune ei kort innføring i Steinkjer kommunes organisering, plikter/rettigheter/ og muligheter som kommunalt ansatte m.v. Gjennomgang av kommunens organisering og forhold og muligheter som ansatte i kommunen må kjenne til. Nye ansatte i Steinkjer kommune (ansatt fra 2010 og utover). Tid: 3-timers samling høst 2011 Sted: Weidemannsalen, Steinkjer rådhus Se egen kursinvitasjon som sendes ut senere. Personalkonsulent Marit Hjøllo KURSKATALOG

14 Kurs nr. 7 Slæppdælaus 2011 Slæppdælaus er en del av Steinkjer kommunes HMS-tilbud til alle ansatte. Å skape et godt arbeidsmiljø og motiverte medarbeidere gjennom deltakelse i arrangementer som utfordrer hele mennesket. Slæppdælaus 2011 tilbyr ulike arrangementer gjennom året. Alle ansatte i Steinkjer kommune. Se eget program/aktivitetskalender som sendes alle arbeidsplasser. Se også invitasjon til hvert enkelt arrangement. Påmeldingsfrist: Noen av arrangementene har egne påmeldingsfrister. Se samleprogram og informasjonsplakater for arrangementene. Sendes ut tidlig vår Slæppdælaus gruppa KURSKATALOG

15 Kurs nr. 8 KF Infoserie Kommuneforlaget eier og driver et nettbasert oppslagsverk for lov og avtaler som er aktuelle for all kommunal tjenesteyting. Steinkjer kommune abonnerer på dette oppslagsverket. Målet med kurset er å dyktiggjøre ledere og saksbehandlere i bruk av oppslagsverket. Kommuneforlaget gjennomfører et 2 timers program for grupper etter eget opplegg. Avdelingsledere, tjenesteenhetsledere og saksbehandlere. Vår Det sendes ut invitasjon i forkant av gjennomføring. Påmeldingsfrist: Se invitasjon som sendes ut senere. Personalkonsulent Marit Hjøllo i samarbeid med repr. fra Kommuneforlaget KURSKATALOG

16 Kurs nr. 9 Temadag for seniorer: Pensjonering eller fremdeles yrkesaktiv? Steinkjer kommune har utarbeidet en seniorpolitisk rapport og vedtatt retningslinjer og tiltak med sikte på å gjøre det mer attraktivt for arbeidstakere som har fylt 62 år å fortsette i arbeidet i kommunen. Seniorer har mange muligheter i dag, og hensikten med temadagen er bl.a. å bevisstgjøre og gi deltakerne forståelse for og kunnskap om rettigheter og regler i samband med spørsmål om pensjonering eller fortsatt yrkesdeltakelse. Bevisstgjøre ansatte i målgruppen på hvilke valgmuligheter som finnes etter fylte 62 år. Samling med ulike tema som gir informasjon om aktuelle forhold for seniorarbeidstakere. Dette året gjennomføres det ei samling for ansatte født i 1950 og 1949, og ei for ansatte født i 1948 og tidligere. Kurset gjennomføres i samarbeid med repr. fra KLP og andre eksterne aktører/nav Arbeidslivssenter. Ansatte i Steinkjer kommune som fyller 60 år i løpet av Tid: Onsdag 11.mai kl Sted: Weidemannsalen, Rådhuset Det sendes ut egen invitasjon til aktuell målgruppe sammen med personlig seniorbrev. Personaltjenesten i samarbeid med aktuelle innledere KURSKATALOG

17 Kurs nr. 10 Startsamling for nye lærlinger Steinkjer kommune er godkjent som lærebedrift i fagene helsefagarbeider, barn og unge, IKT-service, kontor og administrasjon, aktivitør, kokk og mediegrafikerfaget. Gi nødvendig og nyttig informasjon til nye lærlinger som nyansatte i Steinkjer kommune. Nye lærlinger og deres veiledere. - hva forventer arbeidsgiver av lærlingene og hva kan lærlingene forvente av arbeidsgiver - presentasjon av fagene - å være arbeidstaker i Steinkjer kommune rettigheter og plikter - gjennomgang av lærlingpermen - diverse praktisk informasjon - skriving av lærekontrakter og arbeidsavtaler Tid: Medio august Sted: Galleriet Otto Sverdrup, Steinkjer rådhus Kurset er obligatorisk for alle nye lærlinger. Se invitasjon som sendes ut senere. Lærlingansvarlig Herdis Vangsnes/Personaltjenesten KURSKATALOG

18 Kurs nr. 11 AKAN-arbeid retningslinjer Holdningsskapende arbeid og samarbeid Steinkjer kommune har vedtatt egne retningslinjer for AKAN-arbeidet i kommunen. sette AKAN på dagsorden i et helse- miljø og sikkerhetsperspektiv. informasjon om AKAN som «forebygger» og «hjelper». AKAN s plass i helse- miljø og sikkerhetsarbeidet rollen i AKAN-arbeidet og metoder for tilnærming til arbeidstakere med rusmiddelproblem gjennomgang av Steinkjer kommunes retningslinjer for AKAN Utfordre egne og felles holdninger til skadelig rusbruk Ledere på alle nivå, verneombud, tillitsvalgte og ansatte i kommunen Tema Holdningskapning, revidering av rusmiddelpolitikk: 3 t samling høst 2011 Kurset gjennomføres på bestilling fra interesserte tjenesteenheter. Kursing i etablerte møtefora som avdelingsledermøter, styrermøter, rektormøter, distriktsledermøter, personalmøter ol. Arbeidstakerorganisasjonene kan også bestille samme kurs. Påmeldingsfrist: Leder på de ulike nivå er ansvarlig for å avtale når det passer å ta kurs ut fra vedtatte møteplaner for avdelinger, arbeidsplasser osv. Kursprogrammet vil variere noe i innhold og antatt tidsforbruk. (Avd.ledere og tjenesteenhetsledere 1-2t, Verneombud/ tillitsvalgte 2t, Arbeidsplasser/ tjenestesteder 1-2t, Arbeidstakerorganisasjonene 1-2t) Ta kontakt med HMS- koordinator Anne Utgaard. tlf KURSKATALOG

19 Kurs nr. 12 Førstehjelpskurs Førstehjelp er noe alle ansatte skal/bør kunne i sitt daglige arbeid. Vi følger opp målet med å ha en årlig gjennomgang av førstehjelp på kommunens kursprogram At ansatte er oppdatert på førstehjelp Alle ansatte Kort teoretisk gjennomgang av elementær førstehjelp Få prøve seg i praktisk oppgaver Alle ansatte Kursets varighet er på 3t. Kursdato: Se egen informasjon som sendes ut senere. Kursholder: Harald Tangvold Sted: Galleriet Otto Sverdrup 2.etg. i Rådhuset Påmeldingsfrist: En uke før annonsert kursdag. Påmelding registreres fortløpende og etter først til mølla-prinsippet. Maks 30 deltagere per kurs. Til orientering: Tidligere kurs har vært fulltegnet før påmeldingsfristens utløp. Påmelding til HMS- koordinator tlf KURSKATALOG

20 Kurs nr. 13 Lederopplæring inkluderende arbeidsliv IA Partene i arbeidslivet og regjeringen har videreført Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv fra mars Steinkjer kommune sin samarbeidsavtale om inkluderende arbeidsliv med NAV Arbeidslivssenter videreføres også. Det er viktig å ha fokus på arbeidet om et inkluderende arbeidsliv og arbeidet med dette temaet er under stadig utvikling. Veien videre i Steinkjer Kommune Være med på å utvikle arbeidet med et mer inkluderende arbeidsliv Endringer i lov og forskrifter Oppfølging av handlingsplan for økt tilstedeværelse Hvordan sette fokus på forebyggende arbeid Ledere på alle nivå og hovedtillitsvalgte Se egne program som sendes ut senere. Ansvarlig for gjennomføring: HMS-koordinator Anne Utgaard KURSKATALOG

21 Kurs nr. 14 Internkontroll - HMS-bok for Steinkjer Kommune Steinkjer Kommune har utarbeidet et internkontrollsystem som kalles HMS-bok. Systemet er delt i 3 deler. Del 1 : Overordnet system, ansvar og organisering. Del 2: Rutiner. Del 3: vedlegg til rutiner. Lage et operativt internkontrollsystem i henhold til lover og forskrifter som vil fungere i hverdagen på de enkelte arbeidsplasser i kommunen Ledere på alle nivå, verneombud, tillitsvalgte og ansatte i kommunen Kurset gjennomføres på bestilling fra interesserte tjenesteenheter. Kursing i etablerte møtefora som avdelingsledermøter, styrermøter, rektormøter, distriktsledermøter, personalmøter ol. gjennomgang av godkjent internkontrollsystem for Steinkjer kommune systemoppbygging rutiner og ansvarsoppgaver m.m frister hvordan planlegge og bruke i hverdagen Påmeldingsfrist: Etter avtale når det passer å ta kurs/ opplæring ut fra vedtatte møteplaner for avdelinger, tjenesteenheter osv. Kursprogrammet vil variere noe i innhold og antatt tidsforbruk. KURSKATALOG

22 Kurs nr. 15 Kurstilbud fra bedriftshelsetjenesten Friskgården Steinkjer kommune har inngått ny avtale med Friskgården som vår leverandør av verne- og helsetjenester for Som en del av avtalen skal Friskgården levere ulike typer kurs. Gi ledere og andre ansatte i Steinkjer kommune kompetanse innen ulike områder innen verne- og helsetjenesten Avtales ut fra bestilling fra tjenesteenheter og verneområder Ledere, verneombud, tillitsvalgt og andre ansatte som har nytte av det. Tema som det er mulig å bestille kursing i: Rygg- og nakkeskole Stressmestring/ forebygging av utbrenthet Konfliktforebygging Psykososialt arbeidsmiljø Vold og trusler Forflytningsteknikk i helsesektoren (tunge løft) Ergonomi Den enkelte avdeling eller tjenesteenhet som selv bestiller møtet og Friskgården v/ Aud Ramberg. Gjør avtale med Aud på tlf eller e-post: KURSKATALOG

23 Kurs nr. 16 HMS-opplæring for nye ledere Steinkjer kommune har inngått ny avtale med Friskgården som vår leverandør av verne- og helsetjenester for Som en del av avtalen skal Friskgården levere ulike typer kurs. Gi ledere kunnskap om Steinkjer kommune sine rutiner innen HMS-arbeidet IA-avtalen Rutiner oppfølging sykmeldt lederhåndbok Egenmelding Rutiner vedr. skader/ ulykker /nestenulykker Internkontrollsystem (HMS-boka) Vernetjenesten BHT Databriller AKAN Nyansatte ledere på alle nivå. 3t x 2 dager HMS-koordinator Anne Utgaard Kursing gjennomføres når det er et visst antall nyansatt ledere eller vikarer for ledere. KURSKATALOG

24 Kurs nr. 17 Gjennomgang av rutiner for håndtering av vold/trusler, mobbing/trakassering og konflikter Steinkjer kommune har vedtatt retningslinjer for håndtering av situasjoner knyttet til vold og trusler, mobbing og trakassering, samt konflikter på arbeidsplasser. Å gi opplæring i de vedtatte rutiner og retningslinjer og kompetanse til å iverksette rutiner dersom aktuelle situasjoner oppstår. Se egne program for hvert tema. Ledere på alle nivå, verneombud, tillitsvalgte. En kursdag for hvert tema til høsten: 3 dager á 3 timer. Gjennomføres i utvidet forum for verneombud Se egne informasjoner som sendes ut i forkant. Hovedverneombud og HMS-koordinator i samarbeid med BHT Friskgården. Påmeldingsfrist: 1 uke før hver kursdag. KURSKATALOG

25 IT-OPPLÆRING All grunnopplæring på IT-området foregår som klasseromsundervisning, der instruktør er til stede hele tida. IKT-enheten er ansvarlig for administrering og gjennomføring av all IT-opplæring. Det er dannet grupper av superbrukere på programmene, som engasjeres som kursholdere. Alle ansatte med IT-opplæringsbehov avklarer deltakelse på kurs med nærmeste leder, og melder seg på kurs ved å sende inn påmeldingsslippen til IKT-enheten på rådhuset. Se også egne kunngjøringer etc. som IKT-enheten legger ut på kommunens intranett. KURSKATALOG

26 Kurs nr. 18 Word tekstbehandling begynnerkurs, oppfriskningskurs, videregående kurs Alle bør ha en så god plattform som mulig når det gjelder grunnleggende tekstbehandling. Datapowers grunnleggende bok i Word. Ansatte i avdelingene og tjenesteenhetene i Steinkjer kommune som har behov for oppfriskningskurs i Word, eller nyansatte som har behov for forbedrede kunnskaper i Word i forhold til sine arbeidsoppgaver. Samlinger etter behov og etter avtale. Se evt. også egne kursinvitasjoner. Påmeldingsfrist: Påmelding tas imot til IKT-enheten hele året IKT-enheten KURSKATALOG

27 Kurs nr. 19 Excel begynnerkurs, oppfriskningskurs, videregående kurs Den enkelte skal bli i stand til å bruke Excel som verktøy i sitt arbeid. Programmet kan spesialsys til de enkelte grupper av deltakere, men Datapowers Excel bøker vil være utgangspunkt for kursene. Aktuelle i avdelingene/tjenesteenhetene, ansatte som har behov for Excel, og/eller nytilsatte som trenger innføring. Samlinger etter behov og etter avtale. Se evt. også egne kursinvitasjoner. Påmeldingsfrist: Påmelding tas imot til IKT-enheten hele året. IKT-enheten KURSKATALOG

28 Kurs nr. 20 Nye systemer og utfordringer generelt: (Ephorte web Agresso web, webintegrasjoner Følge opp IT-opplæringsbehov som den enkelte melder fra om. Program kan spesialsys til de enkelte grupper, med utgangspunkt i egne grunnbøker. Alle aktuelle brukere i avdelinger/tjenesteenheter. De det gjelder vil bli innkalt til aktuelle kurs. Samlinger etter behov, etter avtale når det er mange nok som ønsker det samme kurset. Gjennomføres på kursrommet på rådhuset. I perioden april mai måned kjøres bl.a, kurs i fakturabehandling mot Agresso web for aktuell målgruppe. Kurs i Ephorte web-løsninger gjennomføres også i samme periode for aktuelle målgrupper. Påmeldingsfrist: Påmelding tas imot til IKT-enheten hele året. IKT-enheten. KURSKATALOG

29 Kurs nr. 21 Powerpoint begynnerkurs, oppfriskningskurs Gjøre den enkelte i stand til å bruke Powerpoint som verktøy i sitt arbeid. Spesialsys til de enkelte gruppene, med utgangspunkt i Datapowers Powerpointbøker. Ansatte som har behov for Powerpoint. Samlinger etter behov og etter avtale. Se evt. også egne kursinvitasjoner. Påmeldingsfrist: Påmelding tas imot til IKT-enheten hele året. IKT-enheten KURSKATALOG

30 PÅMELDINGSSKJEMA Frister for påmelding er påført det enkelte kurs, eller vil bli kunngjort gjennom kursinvitasjonene. Påmelding til kurs sendes den kursansvarlige. Deltakelse på kurs skal alltid være avtalt med nærmeste leder på forhånd før påmelding. KURS NR/ TITTEL: DATO: KURS NR/ TITTEL: DATO: DELTAKER(E)/ NAVN: ARBEIDSSTED: underskrift leder VELKOMMEN TIL KURS! PÅMELDING IT-KURS SENDES TIL: IKT-enheten, Rådhuset, eller til: PÅMELDING ANDRE KURS SENDES TIL: Kursansansvarlig for hvert enkelt kurs se kursinformasjon, eller til: KURSKATALOG

Steinkjer kommune. Felleskurs i Kompetanseplan for år 2010: Lederopplæring Generell opplæring HMS-opplæring IT-opplæring KURSKATALOG 2010 1

Steinkjer kommune. Felleskurs i Kompetanseplan for år 2010: Lederopplæring Generell opplæring HMS-opplæring IT-opplæring KURSKATALOG 2010 1 Felleskurs i Kompetanseplan for år 2010: Lederopplæring Generell opplæring HMS-opplæring IT-opplæring KURSKATALOG 2010 1 INNLEDNING Kursåret i Steinkjer kommune er godt i gang. Her er en samlet oversikt

Detaljer

Steinkjer kommune. Lederopplæring Generell opplæring HMS-opplæring IT-opplæring. Felleskurs i Kompetanseplan for år 2009: KURSKATALOG 2009 1

Steinkjer kommune. Lederopplæring Generell opplæring HMS-opplæring IT-opplæring. Felleskurs i Kompetanseplan for år 2009: KURSKATALOG 2009 1 Felleskurs i Kompetanseplan for år 2009: Lederopplæring Generell opplæring HMS-opplæring IT-opplæring KURSKATALOG 2009 1 INNLEDNING Kursåret i Steinkjer kommune er godt i gang. Her er en samlet oversikt

Detaljer

Lederopplæring Generell opplæring HMS-opplæring IT-opplæring

Lederopplæring Generell opplæring HMS-opplæring IT-opplæring Felleskurs i Kompetanseplan for år 2007: Lederopplæring Generell opplæring HMS-opplæring IT-opplæring KURSKATALOG 2007 1 INNLEDNING Kursåret i Steinkjer kommune er godt i gang. Her er også kommunens kurskatalog

Detaljer

Steinkjer kommune. Felleskurs i Kompetanseplan for år 2012: Lederopplæring Generell opplæring HMS-opplæring IT-opplæring KURSKATALOG 2012 1

Steinkjer kommune. Felleskurs i Kompetanseplan for år 2012: Lederopplæring Generell opplæring HMS-opplæring IT-opplæring KURSKATALOG 2012 1 Felleskurs i Kompetanseplan for år 2012: Lederopplæring Generell opplæring HMS-opplæring IT-opplæring KURSKATALOG 2012 1 INNLEDNING Så er kursåret i Steinkjer kommune i gang. Her er en samlet oversikt

Detaljer

KURSKATALOG 2004. Lederopplæring Generell opplæring HMS-opplæring IT-opplæring. Felleskurs i Kompetanseplan for år 2004:

KURSKATALOG 2004. Lederopplæring Generell opplæring HMS-opplæring IT-opplæring. Felleskurs i Kompetanseplan for år 2004: STEINKJER KOMMUNE AVDELING FOR ØKONOMI OG PERSONAL KURSKATALOG 2004 Felleskurs i Kompetanseplan for år 2004: Lederopplæring Generell opplæring HMS-opplæring IT-opplæring Mars 2004 KURSKATALOG STEINKJER

Detaljer

KURSKATALOG 2005. Steinkjer kommune. Lederopplæring Generell opplæring HMS-opplæring IT-opplæring. Felleskurs i Kompetanseplan for år 2005:

KURSKATALOG 2005. Steinkjer kommune. Lederopplæring Generell opplæring HMS-opplæring IT-opplæring. Felleskurs i Kompetanseplan for år 2005: STEINKJER KOMMUNE AVDELING FOR ØKONOMI OG PERSONAL KURSKATALOG 2005 Felleskurs i Kompetanseplan for år 2005: Lederopplæring Generell opplæring HMS-opplæring IT-opplæring Mars 2005 KURSKATALOG 2005 1 INNLEDNING

Detaljer

Steinkjer kommune. Lederopplæring Generell opplæring HMS-opplæring IT-opplæring. Felleskurs i Kompetanseplan for år 2008: KURSKATALOG

Steinkjer kommune. Lederopplæring Generell opplæring HMS-opplæring IT-opplæring. Felleskurs i Kompetanseplan for år 2008: KURSKATALOG Felleskurs i Kompetanseplan for år 2008: Lederopplæring Generell opplæring HMS-opplæring IT-opplæring KURSKATALOG 2008 1 INNLEDNING Kursåret i Steinkjer kommune er godt i gang. Her er en samlet oversikt

Detaljer

KURSKATALOG 2003. Lederopplæring Generell opplæring HMS-opplæring IT-opplæring. Felleskurs i Kompetanseplan for år 2003:

KURSKATALOG 2003. Lederopplæring Generell opplæring HMS-opplæring IT-opplæring. Felleskurs i Kompetanseplan for år 2003: STEINKJER KOMMUNE AVDELING FOR ØKONOMI OG PERSONAL KURSKATALOG 2003 Felleskurs i Kompetanseplan for år 2003: Lederopplæring Generell opplæring HMS-opplæring IT-opplæring Mars 2003 KURSKATALOG STEINKJER

Detaljer

HMS GRUPPEN for Helse, Miljø og Sikkerhet. Velkommen til HMS KURS

HMS GRUPPEN for Helse, Miljø og Sikkerhet. Velkommen til HMS KURS HMS GRUPPEN for Helse, Miljø og Sikkerhet Velkommen til HMS KURS HØST 2011 40 timers kurs KURS MÅLGRUPPE TIDSPUNKT STED PRIS Grunnopplæring i arbeidsmiljø 4 dager + oppgave Kursets innhold: Arbeidsmiljølovens

Detaljer

Velkommen til HMS- KURS Våren 2014

Velkommen til HMS- KURS Våren 2014 Velkommen til HMS- KURS Våren 2014 tlf: 55 21 29 10 / www.hmsgruppen.no KURS MÅLGRUPPE TIDSPUNKT STED PRIS 40 timers kurs Grunnopplæring i arbeidsmiljø 4 dager + oppgave Kursets innhold: Arbeidsmiljølovens

Detaljer

Kurskatalog våren 2016

Kurskatalog våren 2016 NAV Arbeidslivssenter Troms Kurskatalog våren 2016 Velkommen til kurs om Inkluderende Arbeidsliv For å lykkes med IA-arbeidet er det viktig at alle ledere, tillitsvalgte og verneombud har nødvendig kompetanse

Detaljer

HMS/IA handlingsplan

HMS/IA handlingsplan HMS/IA handlingsplan - 2018 Bakgrunn og mål Lillehammer kommune sin HMS/IA-handlingsplan skal gjenspeile hvordan vi systematisk skal jobbe for å oppnå et godt arbeidsmiljø og redusere sykefraværet. Det

Detaljer

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV Lørenskog kommune inngikk avtale om inkluderende arbeidsliv 15.03.2002. Avtalen ble fornyet 09.12.2010 og i juni 2014. Avtalen gjelder fram til og med 31.

Detaljer

HMS/IA handlingsplan

HMS/IA handlingsplan HMS/IA handlingsplan 2017-2018 Bakgrunn og mål skal gjennom målretta aktiviteter og tiltak utvikle og vedlikeholde helsefremmende arbeidsplasser som skaper trivsel og gode tjenester. Se HMS-håndbok for

Detaljer

KURSKATALOG 2016 VELKOMMEN PÅ KURS!

KURSKATALOG 2016 VELKOMMEN PÅ KURS! KURSKATALOG 2016 VELKOMMEN PÅ KURS! Datofestede kurs: HMS for leder Påmeldingsfrist: 27.04.16 Grunnkurs i HMS for ledere, verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg Påmeldingsfrist: 15.03.16 Grunnkurs

Detaljer

Rapport Seniorpolitik k for Steinkjer kommune

Rapport Seniorpolitik k for Steinkjer kommune 1 Rapport Seniorpolitik k for Steinkjer kommune 2 11.mai 2007 INNHOLD: Sammendrag s. 3 Bakgrunn for prosjektet s. 3 Prosjektets mandat s. 3 Prosjektgruppe S. 4 Arbeidsform S. 4 Seniorpolitikk livsfaseorientert

Detaljer

Kurstilbud for IA virksomheter. NAV Arbeidslivssenter Nordland. Våren 2011

Kurstilbud for IA virksomheter. NAV Arbeidslivssenter Nordland. Våren 2011 Kurstilbud for IA virksomheter NAV Arbeidslivssenter Nordland Våren 2011 1 Kurs for inkluderende arbeidsliv Nav arbeidslivssenter Nordland tilbyr opplæring innen flere emner knyttet til inkluderende arbeidsliv

Detaljer

Prosjekt. Sykefravær i avdeling for bistand og omsorg. Prosjekt knyttet til sykefravær i avdeling for bistand og omsorg

Prosjekt. Sykefravær i avdeling for bistand og omsorg. Prosjekt knyttet til sykefravær i avdeling for bistand og omsorg Prosjekt Sykefravær i avdeling for bistand og omsorg Prosjekt knyttet til sykefravær i avdeling for bistand og omsorg Skisse til forprosjekt Mandat: Utarbeide en prosjektplan for forebygging av sykefravær

Detaljer

HANDLINGSPLAN VERRAN KOMMUNE - SAMMEN I EI NY TID -

HANDLINGSPLAN VERRAN KOMMUNE - SAMMEN I EI NY TID - HANDLINGSPLAN VERRAN KOMMUNE - SAMMEN I EI NY TID - Bakgrunn og problemstillinger: Verran kommune har ca 250 ansatte fordelt på 7 driftsenheter og stab. Kommunen har gjennom flere år vært i kontinuerlig

Detaljer

KURSKATALOG 2017 VELKOMMEN PÅ KURS!

KURSKATALOG 2017 VELKOMMEN PÅ KURS! KURSKATALOG 2017 VELKOMMEN PÅ KURS! Datofestede kurs: Oppfriskingskurs HMS Kurset er for deg som tidligere har tatt kurs innenfor HMS. Påmeldingsfrist: 19.02.17 Psykososialt arbeidsmiljø: Vold og trusler,

Detaljer

Lover og forskrifte som gjelder for virksomheter i Barn og ungesektoren ( skoler, oppvekstsentre, barnehage, Huset og Barn og unge tjenesten)

Lover og forskrifte som gjelder for virksomheter i Barn og ungesektoren ( skoler, oppvekstsentre, barnehage, Huset og Barn og unge tjenesten) VEDLEGG HMS plan - Barn og unge sektoren 1 Handlinger / tiltak som utføres årlig eller jevnlig gjennom året Lover og forskrifte som gjelder for virksomheter i Barn og ungesektoren ( skoler, oppvekstsentre,

Detaljer

KURSKATALOG 2018 VELKOMMEN PÅ KURS!

KURSKATALOG 2018 VELKOMMEN PÅ KURS! KURSKATALOG 2018 VELKOMMEN PÅ KURS! Datofestede kurs: Tidspunkt: Varighet: Pris pr. deltaker: Ansvarlig: HMS for leder Påmeldingsfrist: 25.04.18 30. mai Kl. 09.00-15.30 2600,- Barbro Yvonne Johnsen Grunnkurs

Detaljer

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV Lørenskog kommune inngikk avtale om inkluderende arbeidsliv 15.03.2002. Avtalen ble fornyet 09.12.2010 og gjelder fram til og med 31.12.2013. Mål og aktivitetsplanen

Detaljer

P R O T O K O L L FOR ARBEIDSMILJØUTVALGET

P R O T O K O L L FOR ARBEIDSMILJØUTVALGET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtedato: 19.11.2012 Fra kl. 13.00 Møtested: Møterom 5. etg. Fra saknr.: 13/12 Til saknr.: 19/12 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte

Detaljer

Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse

Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse Forebygge Tilrettelegge Oppfølging Mål 94 % Nærvær - Øke fokus på jobbnærværet Tiltak forsøkes iverksatt før ansatt

Detaljer

Møteinnkalling STJØRDAL KOMMUNE. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: F-salen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling STJØRDAL KOMMUNE. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: F-salen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:00 STJØRDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Administrasjonsutvalget F-salen, Rådhuset Dato: 07.02.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74 83 35 03. Varamedlemmer møter

Detaljer

Sjekkliste for IA-arbeid. Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten

Sjekkliste for IA-arbeid. Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten Sjekkliste for IA-arbeid Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten Virksomhet: Organisasjonsnummer: Antall ansatte: Sjekklista er utarbeidet

Detaljer

P R O T O K O L L FOR ARBEIDSMILJØUTVALGET

P R O T O K O L L FOR ARBEIDSMILJØUTVALGET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtedato: 11.03.2013 Fra kl. 13.00 Møtested: Møterom 5. etg. Fra saknr.: 1/13 Til saknr.: 8/13 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte

Detaljer

HANDLINGSPLAN Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2011-2013

HANDLINGSPLAN Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2011-2013 HANDLINGSPLAN Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2011-2013 Edvard Velsvik Bele Rådgiver Personal- og organisasjonsavdelingen BAKGRUNN I februar 2010 ble regjeringen og partene i arbeidslivet

Detaljer

Handlingsplan for HMS Sandnessjøen videregående skole

Handlingsplan for HMS Sandnessjøen videregående skole Handlingsplan for HMS Sandnessjøen videregående skole ID UTS.SVS.HMS.4.1.1 Versjon 2.04 Gyldig fra 14.10.2014 Forfatter Linda Karlsen Verifisert AMU Godkjent Knut Pettersen Side 1 av5 VISJON: KOMPIS Kunnskap

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 033 Arkivsaksnr: 2015/1657-1 Saksbehandler: Anne Mari Grønseth Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedverneombudet - årsmelding 2014 Rådmannens forslag

Detaljer

Kursoversikt 2012. Internopplæring/kursing for ansatte i Midtre Gauldal kommune

Kursoversikt 2012. Internopplæring/kursing for ansatte i Midtre Gauldal kommune Kursoversikt 2012 Internopplæring/kursing for ansatte i Midtre Gauldal kommune Til alle enheter og stabsavdelinger Vi arbeider i en virksomhet med høye krav til kompetanse, og dette utfordrer hver enkelt

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Grim Syverud, SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Grim Syverud, SAKLISTE Lillehammer kommune Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Møterom Sandvig Møtedato: 28.08.2017 Tid: 12.00-15:00 Eventuelt forfall meldes til Grim Syverud, grim.syverud@lillehammer.kommune.nno

Detaljer

Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet. Bristol Energi Norge

Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet. Bristol Energi Norge Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet Bristol Energi Norge ved Sigmund Hauge NAV Arbeidslivssenter Oslo IA, 18.01.2012 Side 1 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) 2010-2013

Detaljer

Kursbrosjyre andre halvår 2015

Kursbrosjyre andre halvår 2015 Kursbrosjyre andre halvår 2015 Påmelding til post@hms-ost.no 3 uker før kursstart. Avmelding senere enn 5 virkedager før kurs medfører betalingsplikt. Kursavgift kan trekkes fra innbetalt kontingent. Pris

Detaljer

Utkast Handlingsplan HR-strategi 2016

Utkast Handlingsplan HR-strategi 2016 Utkast Handlingsplan HR-strategi 2016 Kvalitet i møte mellom pasient og ansatt Mål Enhetlig arbeidsgiverpolitikk Helhetlig lederskap Aktivt medarbeiderskap Målrettet ressursstyring Fokusområder Kvalitet,

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR HMS Arendal kommune

HANDLINGSPLAN FOR HMS Arendal kommune HANDLINGSPLAN FOR HMS Arendal kommune - Handlingsplan for HMS er en samling av generelle handlingsplaner og HMStiltak knyttet til arbeidet med IA, AKAN og bedriftshelsetjeneste Agder Arbeidsmiljø. Plan

Detaljer

Retningslinjer. for Seniorpolitikk 2010

Retningslinjer. for Seniorpolitikk 2010 Personalavdelingen Retningslinjer for Seniorpolitikk 2010 Innhold: 1. Seniorpolitikk i Porsgrunn kommune oppsummering og videre tiltak 2. Hovedmål / delmål 3. Grunnelementene i de seniorpolitiske tiltakene

Detaljer

Godkjent av:

Godkjent av: <ikke styrt> Dok.id.: 1.2.2.2.1.4 Samarbeidsplan mellom den enkelte virksomhet og bedriftshelsetjenesten/hms/po-senteret Utgave: 0.00 Skrevet av: VB/KY Gjelder fra: 01.01.2013 Godkjent av: Dok.type: Generelt

Detaljer

MELD DEG PÅ NÅ, SÅ ER DU SIKRET PLASS!

MELD DEG PÅ NÅ, SÅ ER DU SIKRET PLASS! KURSKATALOG 2014 MELD DEG PÅ NÅ, SÅ ER DU SIKRET PLASS! KURSTILBUD 2014 Tidspunkt: Varighet: Pris pr. deltaker: Ansvarlig: HMS for leder 7. mai Kl. 0900-15.30 2500,- Svein J. Olsen 16.04.14 Grunnkurs i

Detaljer

Handlingsplan for helsefremmende arbeid

Handlingsplan for helsefremmende arbeid Vestre Toten kommune Handlingsplan for helsefremmende arbeid 2014 2018 Økt mestring gir bedre kvalitet som fører til økt nærvær Innholdsfortegnelse 1. Intensjon med handlingsplanen 2. Vår plattform. 16

Detaljer

Grunnopplæring i arbeidsmiljø (40 timer) for Den norske kirke

Grunnopplæring i arbeidsmiljø (40 timer) for Den norske kirke Kommunal Kompetanse og Diakonhjemmet Høgskole i samarbeid med Kirkens Arbeidsgiver- og interesseorganisasjon og Kultur- og kirkedepartementet inviterer til 4 dagers Grunnopplæring i arbeidsmiljø (40 timer)

Detaljer

INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

INKLUDERENDE ARBEIDSLIV INKLUDERENDE ARBEIDSLIV HANDLINGSPLAN Gjeldende fra 1.1.2011-31.12.2012 Tannhelse Rogaland FKF har i samarbeid med NAV valgt følgende overordnede mål for planen: Dyrke organisasjonskulturen med fokus på

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Lebesby kommune

ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Lebesby kommune ARBEIDSGIVERPOLITIKK Lebesby kommune Vedtatt i Lebesby kommunestyre den 12.juni 2007 i sak 07/484 PSSAK 22/07 Ansvarlig: Kontorleder Arbeidsgiverpolitikk. 1. Innledning... 3 3 Våre grunnverdier... 5 4

Detaljer

Rindal kommune. Handlingsplan for IA-arbeidet 2014-2018

Rindal kommune. Handlingsplan for IA-arbeidet 2014-2018 Rindal kommune Handlingsplan for IA-arbeidet 2014-2018 Bakgrunn Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv, IA-avtalen, er videreført for perioden 2014 2018. Avtalen stiller fortsatt krav til

Detaljer

Overordnet IA-plan 2015-2018

Overordnet IA-plan 2015-2018 Overordnet IA-plan 2015-2018 IA-mål Alta kommune 2015 2018 Alta kommune har fornyet samarbeidsavtalen med NAV Arbeidslivssenter om å være en inkluderende arbeidslivsbedrift i perioden 2014 2018. Inngåelse

Detaljer

HØST HMS-kurs: 4o timers grunnkurs. 4 dager + en praksisdag Grunnkurs for ledere. 2 dager. Mulighet for påmelding på enkeltdager / tema

HØST HMS-kurs: 4o timers grunnkurs. 4 dager + en praksisdag Grunnkurs for ledere. 2 dager. Mulighet for påmelding på enkeltdager / tema HØST 2016 HMS-kurs: 4o timers grunnkurs 4 dager + en praksisdag Grunnkurs for ledere 2 dager Mulighet for påmelding på enkeltdager / tema Målgruppe: Verneombud, AMU-medlemmer, ledere og mellomledere Påmeldingsfrist

Detaljer

Velkommen som nytilsatt i Bodø kommune!

Velkommen som nytilsatt i Bodø kommune! Velkommen som nytilsatt i Bodø kommune! Velkommen som medarbeider i Bodø kommune Hjertelig velkommen som medarbeider i Bodø kommune! Vi trenger deg, din kompetanse, ditt engasjement og dine samarbeidsevner

Detaljer

Overordna Handlingsplan Helse, Miljø og Sikkerhet og Inkluderende Arbeidsliv

Overordna Handlingsplan Helse, Miljø og Sikkerhet og Inkluderende Arbeidsliv Overordna Handlingsplan Helse, Miljø og Sikkerhet og Inkluderende Arbeidsliv Gjeldende for perioden 2017 2018 Utkast 8.11.2016 Behandling AMU 17.11.16 Handlingsplaner IHMS og IA fra 2007 2015 Inderøy kommune

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter. Hjelp til å redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet

NAV Arbeidslivssenter. Hjelp til å redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet NAV Arbeidslivssenter Hjelp til å redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet Din samarbeidspartner for et inkluderende arbeidsliv NAV Arbeidslivssenter finnes i alle fylker og er

Detaljer

Saker som angår arbeidsmiljøet hva er nå det?

Saker som angår arbeidsmiljøet hva er nå det? - ta tak i vervet! Saker som angår arbeidsmiljøet hva er nå det? Selv om setningen er kort, omfatter den mye. Vernetjenesten har tidligere hatt mest fokus på verneutstyr og lignende, men nå har en innsett

Detaljer

HANDLINGSPLAN HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Omhandler tiltak innen områdene HMS, IA/Nærvær, MU og AKAN

HANDLINGSPLAN HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Omhandler tiltak innen områdene HMS, IA/Nærvær, MU og AKAN HANDLINGSPLAN HELSE, MILJØ OG SIKKERHET 2017-20187 Omhandler tiltak innen områdene HMS, IA/Nærvær, MU og AKAN Hva: Overordnet HMS - plan foretak Gjelder for: Helgelandssykehuset HF Revisjons dato: 24.03.17

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Møterommet 2. etg. Økonomiavdelingen. 01.02.2011 kl. 12.00

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Møterommet 2. etg. Økonomiavdelingen. 01.02.2011 kl. 12.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Møterommet 2. etg. Økonomiavdelingen. 01.02.2011 kl. 12.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller

Detaljer

1 Innledning. s. 2. 2 Systemdel.s. 3. 2.1 Mål for Handlingsprogram for HMS s. 3. 2.2 Organisering/ansvarsplassering s. 3. 2.3 Dokumentasjonskrav. s.

1 Innledning. s. 2. 2 Systemdel.s. 3. 2.1 Mål for Handlingsprogram for HMS s. 3. 2.2 Organisering/ansvarsplassering s. 3. 2.3 Dokumentasjonskrav. s. Innhold 1 Innledning. s. 2 2 Systemdel.s. 3 2.1 Mål for Handlingsprogram for HMS s. 3 2.2 Organisering/ansvarsplassering s. 3 2.3 Dokumentasjonskrav. s. 4 2.4 HMS-aktivitet.. s. 5 2.4.1 Generelt s. 5 2.4.2

Detaljer

GRUNNHOLDNING OG OVERORDNEDE PRINSIPPER FOR PERSONALPOLITIKKEN I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune

GRUNNHOLDNING OG OVERORDNEDE PRINSIPPER FOR PERSONALPOLITIKKEN I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune GRUNNHOLDNING OG OVERORDNEDE PRINSIPPER FOR PERSONALPOLITIKKEN I LEBESBY KOMMUNE Lebesby kommune Vedtatt i Kommunestyret i sak 35/09 Den 15.juni 2009 Ansvarlig for dokument: Kontorleder Visjon ( som overordnet

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.03.2015 Tid: 09:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr.

Detaljer

HØST HMS-kurs: 4o timers grunnkurs. 4 dager + en praksisdag Grunnkurs for ledere. 2 dager. Mulighet for påmelding på enkeltdager / tema

HØST HMS-kurs: 4o timers grunnkurs. 4 dager + en praksisdag Grunnkurs for ledere. 2 dager. Mulighet for påmelding på enkeltdager / tema HØST 2016 HMS-kurs: 4o timers grunnkurs 4 dager + en praksisdag Grunnkurs for ledere 2 dager Mulighet for påmelding på enkeltdager / tema Målgruppe: Verneombud, AMU-medlemmer, ledere og mellomledere Påmeldingsfrist

Detaljer

Grunnopplæring i arbeidsmiljø (40 timer) for Den norske kirke

Grunnopplæring i arbeidsmiljø (40 timer) for Den norske kirke Kommunal Kompetanse og Diakonhjemmet Høgskole i samarbeid med Kirkens Arbeidsgiver- og interesseorganisasjon og Kultur- og kirkedepartementet inviterer til Grunnopplæring i arbeidsmiljø (40 timer) for

Detaljer

Kurstilbud våren 2015

Kurstilbud våren 2015 NAV Arbeidslivssenter Finnmark Kurstilbud våren 2015 Styrk din og virksomhetens kompetanse VELKOMMEN TIL KURS VÅREN 2015 NAV Arbeidslivssentret Finnmark tilbyr også i år gratis datofestede kurs for ledere,

Detaljer

Retningslinjer for håndtering av konflikter mellom arbeidstakere i Troms fylkeskommune

Retningslinjer for håndtering av konflikter mellom arbeidstakere i Troms fylkeskommune Dok.id.: 1.2.2.2.7.0 Retningslinjer for håndtering av konflikter mellom arbeidstakere i Troms Fylkeskommune Utgave: 1.01 Skrevet av: Tom-Vidar Salangli Gjelder fra: 19.12.2008/rev 17.11.2010 Godkjent av:

Detaljer

Ny IA-avtale

Ny IA-avtale Ny IA-avtale 010310. Ny IA-avtale. Regjeringen og partene i arbeidslivet er enige om en omfattende tiltakspakke for å få ned sykefraværet og en ny og mer målrettet IAavtale. Fra pressemelding 240210 fra

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN FOR BALSFJORD KOMMUNE 01.05.12 30.04.14

LØNNSPOLITISK PLAN FOR BALSFJORD KOMMUNE 01.05.12 30.04.14 LØNNSPOLITISK PLAN FOR BALSFJORD KOMMUNE 01.05.12 30.04.14 1. INNLEDNING Lønnspolitisk plan for Balsfjord kommune ble revidert høsten 2011 og våren 2012. Arbeidsgruppa har bestått av arbeidsgiver v/kirsten

Detaljer

AKAN I LARVIK KOMMUNE

AKAN I LARVIK KOMMUNE AKAN I LARVIK KOMMUNE (ARBEIDSLIVETS KOMITÉ MOT ALKOHOLISME OG NARKOMANI ) Retningslinjer for håndtering av rusmiddelmisbruk på arbeidsplassen Vedtatt av Hovedarbeidsutvalget 06.09.2004. Revidert 30.03.05

Detaljer

HMS plan barn og ungesektoren 1

HMS plan barn og ungesektoren 1 HMS plan barn og ungesektoren 1 3. PLAN-/TILTAKSDEL 3.1 Standardskjema med situasjonsbeskrivelse, mål, tiltak, kostnad og ansvarlig som bygger på kartleggingsdelen. På bakgrunn av innlevert fra virksomhetene

Detaljer

Handlingsplan 2016 for IA-arbeidet

Handlingsplan 2016 for IA-arbeidet Handlingsplan for IA-arbeidet Medarbeideperspektivet Medarbeiderne er vår viktigste ressurs. Det er medarbeiderne som: - gir kvaliteten i tjenestene - gir kraft til utviklings- og nyskapingsarbeidet -

Detaljer

Trivsel i hverdagen HMS-PLAN 2010-2013

Trivsel i hverdagen HMS-PLAN 2010-2013 Trivsel i hverdagen HMS-PLAN 2010-2013 1. Innledning HMS-plan er et redskap for å systematisere og prioritere innsatsene innenfor HMS-arbeidet. Planen baserer seg på de vedtatte styrende målene for HMS-arbeidet

Detaljer

Generell del/overordnet del

Generell del/overordnet del QC H/. l fe. Helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i Sømna kommune Generell del/overordnet del Innledning Den første Forskriften om internkontroll trådte i kraft fra 1. januar 1992 og ble siste gang endret

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv for Bergen kommune

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv for Bergen kommune /14 Hovedarbeidsmiljøutvalget Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv for Bergen kommune KJVO ESARK-038-201110374-16 Hva saken gjelder: Bergen kommune har siden 15. januar 2011 hatt en konsernovergripende

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal IA Avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv 2014-2018 Romsdal vgs inngikk avtale 05.11.2014 v/ Rådgiver Janne Sissel Drege Nav arbeidslivssenter Møre og Romsdal NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal Ressurs

Detaljer

for Dønna kommune

for Dønna kommune IA handlingsplan Foto: Erlend Haarberg for Dønna kommune 2014-2018 Vedtatt i adm.utv sak 4/15 3.2.2015. OM IA-AVTALEN Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) bygger på en tradisjon

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom. 10.11.2009 kl. 1200

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom. 10.11.2009 kl. 1200 ÅS KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget Sak 13/09 MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom 10.11.2009 kl. 1200 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post:

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post: SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 11.05.2017 Møtested:

Detaljer

Ny IA-avtale. Bente Adsen, Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag

Ny IA-avtale. Bente Adsen, Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag Ny IA-avtale. Bente Adsen, Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag Ny IA-avtale. Avtaleperiode: 010310 311213. NB: Avtalen må ses i sammenheng med protokoll mellom partene Avtalen: Protokoll: mål,

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALGET

ARBEIDSMILJØUTVALGET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.06.2014 Tid: Kl. 09.00 SAKLISTE Saksnr. Tittel 1/14 SYKEFRAVÆR 2013 2/14 PROSEDYRE FOR VURDERING AV ARBEIDSMILJØKONSEKVENSER

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom. 2.2.2010 kl. 12.00

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom. 2.2.2010 kl. 12.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom 2.2.2010 kl. 12.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet

Detaljer

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Hvordan bli IA-virksomhet? Hvis din virksomhet ikke har IA-samarbeidsavtale, bør du ta opp dette med arbeidsgiveren din. Du som tillitsvalgt kan

Detaljer

Kursoversikt 2013. Rogaland,

Kursoversikt 2013. Rogaland, Kursoversikt 2013 Rogaland, AUST- og VEST-AGDER Ansattes rettigheter i bedriftsstyrer Overenskomster Riksatalen/VOB/Industri/Bil Psykososialt arbeidsmiljø trinn 2 Regnskapsføring/-forståelse VTA bedriftene

Detaljer

Vedtatt i Kåfjord kommunestyre 23.06.08, sak 47/08 Med endring vedtatt i kommunestyret 22.09.08, sak 76/08 Med endring vedtatt i kommunestyret

Vedtatt i Kåfjord kommunestyre 23.06.08, sak 47/08 Med endring vedtatt i kommunestyret 22.09.08, sak 76/08 Med endring vedtatt i kommunestyret Gjelder fra 01.06.10 Vedtatt i Kåfjord kommunestyre 23.06.08, sak 47/08 Med endring vedtatt i kommunestyret 22.09.08, sak 76/08 Med endring vedtatt i kommunestyret 26.05.10, sak 22/10 1 Forord: SENIORPOLITISKE

Detaljer

Velkommen som medarbeider. Notodden kommune

Velkommen som medarbeider. Notodden kommune Velkommen som medarbeider i Side - 2 - Velkommen som medarbeider i er en stor organisasjon med over 1200 medarbeidere. Vi vil at din nye arbeidsplass skal få positiv betydning for deg, at du får brukt

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den 17.09.2014 kl. 12:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den 17.09.2014 kl. 12:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte den 17.09.2014 kl. 12:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Det fremmes med dette forslag til løsning på følgende områder:

Det fremmes med dette forslag til løsning på følgende områder: 1 av 11 HMS-avdelingen 23.10.2015 Notat Til: Arbeidsmiljøutvalgene ved NTNU, HiST, HiG og HiÅ Kopi til: Fra: Signatur: Arbeidsgruppe HR Personaltjenester og HMS ABH Samordning av systematisk HMS-arbeid

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten ved NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

I tilsynet fremkom det blant annet at:

I tilsynet fremkom det blant annet at: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 17.12.2010 2010/12243 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Elin Skancke tlf 92812064 Bjugn kommune v/ Rådmannen Rådhuset, Alf Nebbs gate 2 7160 BJUGN TILSYNSRAPPORT OG

Detaljer

Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Nidaros, Stiklestad Nasjonale Kultursenter Dato: Tid: 14:30

Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Nidaros, Stiklestad Nasjonale Kultursenter Dato: Tid: 14:30 Verdal kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalgets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Nidaros, Stiklestad Nasjonale Kultursenter Dato:

Detaljer

MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET SAKLISTE 3/17 17/215 GODKJENNING AV SAMARBEIDSAVTALE MED BHT A/S

MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET SAKLISTE 3/17 17/215 GODKJENNING AV SAMARBEIDSAVTALE MED BHT A/S ALVDAL KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.02.2017 Tid: 14:00-15:30 MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/17 17/191 ÅRSMELDING AMU 2016 2/17 17/214 IA/HMS-MÅLSETTINGER

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten v/ NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

Handlingsplan for Aust-Agder fylkeskommunes bruk av bedriftshelsetjeneste i 2017

Handlingsplan for Aust-Agder fylkeskommunes bruk av bedriftshelsetjeneste i 2017 1 Handlingsplan for Aust-Agder fylkeskommunes bruk av bedriftshelsetjeneste i 2017 Lovgrunnlag: Arbeidsmiljøloven, Arbeidsmiljøforskriftene, Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent BHT, Internkontrollforskriften,

Detaljer

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Noe av det flotteste med IA-avtalen er at den inkluderer alle i arbeidet med å nå målene. Fra topp til bunn. Erfaringene viser at der partene på

Detaljer

Informasjons- og forhandlingsmøte

Informasjons- og forhandlingsmøte Informasjons- og forhandlingsmøte 24. november 2016 Prosjektledelse i SAS og hovedtillitsvalgte i Stokke, Andebu og Sandefjord Agenda 24.11.2016 Velkommen Innledning Prosjektleder Gudrun Haabeth Grindaker

Detaljer

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 06 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.03.2014 Møtetid:

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Buskerud. - Senter for inkluderende arbeidsliv

NAV Arbeidslivssenter Buskerud. - Senter for inkluderende arbeidsliv Kurskatalog for inkluderende arbeidsliv Høst 2011 Innhold Innhold... 2 Velkommen til en ny kurssesong... 3 Kurs i sykefraværsoppfølging... 4 Livsfasepolitikk... 5 Helsefremmende ledelse... 6 Gjennomføring

Detaljer

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822).

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822). Arbeidsmiljøloven 3-1. Krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (1) For å sikre at hensynet til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, skal arbeidsgiver sørge for at det

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Buskerud - Senter for inkluderende arbeidsliv 1-2-3

NAV Arbeidslivssenter Buskerud - Senter for inkluderende arbeidsliv 1-2-3 1-2-3 Kurskatalog for inkluderende arbeidsliv 2. halvår 2014 Velkommen til en ny kurssesong Vi tilbyr opplæring i en rekke emner knyttet til inkluderende arbeidsliv for å støtte opp under IA-målene ut

Detaljer

IA-handlingsmål - I henhold til gjeldende HMS plan

IA-handlingsmål - I henhold til gjeldende HMS plan IA-handlingsmål - I henhold til gjeldende HMS plan Delmål 1 Tilstedeværelse 94% nærvær Kommentarer / beskrivelse / hvordan nå målsetting Forebygge Tiltak forsøkes iverksatt før ansatt blir sykmeldt * Kartlegging

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Møte nr. 2/2014 MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Administrasjonsutvalget holder møte den 10.06.2014 klokka 09:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN FOR STEINKJER KOMMUNE

LØNNSPOLITISK PLAN FOR STEINKJER KOMMUNE LØNNSPOLITISK PLAN FOR STEINKJER KOMMUNE Lønnsutvalget 16.09.10 LØNNSPOLITISK PLAN FOR STEINKJER KOMMUNE Rammer Denne planen tar utgangspunkt i det arbeidsgiverpolitiske dokumentet, kap. Lønnspolitikk,

Detaljer

Kursbrosjyre første halvår 2015

Kursbrosjyre første halvår 2015 Kursbrosjyre første halvår 2015 Påmelding til post@hms-ost.no 3 uker før kursstart. Avmelding senere enn 5 virkedager før kurs medfører betalingsplikt. Kursavgift kan trekkes fra innbetalt kontingent.

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK I STRAND KOMMUNE

ARBEIDSGIVERPOLITIKK I STRAND KOMMUNE STRAND KOMMUNE ArkivsakID: JournalpostID: Arkivkode: Dato: 06/2099-9 11/7635 410 05.04.2011 ARBEIDSGIVERPOLITIKK I STRAND KOMMUNE SAMMEN OM TRIVSEL! Generell del Mål Arbeidsgiverpolitikk Medbestemmelse

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR Å MOTVIRKE RUSMIDDELMISBRUK I OPPLAND FYLKESKOMMUNE NYE AKAN RETNINGSLINJER 2006 Sist oppdatert 30.1.2007

RETNINGSLINJER FOR Å MOTVIRKE RUSMIDDELMISBRUK I OPPLAND FYLKESKOMMUNE NYE AKAN RETNINGSLINJER 2006 Sist oppdatert 30.1.2007 Personal og lønn RETNINGSLINJER FOR Å MOTVIRKE RUSMIDDELMISBRUK I OPPLAND FYLKESKOMMUNE NYE AKAN RETNINGSLINJER 2006 Sist oppdatert 30.1.2007 De reviderte AKAN-retningslinjene er tilrådd av hovedarbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Ny intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 1. mars desember 2013 (IA- avtalen)

Ny intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 1. mars desember 2013 (IA- avtalen) Et arbeidsliv med plass til alle som kan og vil arbeide Ny intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 1. mars 2010 31. desember 2013 (IA- avtalen) NAV Arbeidslivssenter Vest-Agder - senter for

Detaljer