Steinkjer kommune. Felleskurs i Kompetanseplan for år 2011: Lederopplæring Generell opplæring HMS-opplæring IT-opplæring KURSKATALOG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Steinkjer kommune. Felleskurs i Kompetanseplan for år 2011: Lederopplæring Generell opplæring HMS-opplæring IT-opplæring KURSKATALOG 2011 1"

Transkript

1 Felleskurs i Kompetanseplan for år 2011: Lederopplæring Generell opplæring HMS-opplæring IT-opplæring KURSKATALOG

2 INNLEDNING Kursåret i Steinkjer kommune er godt i gang. Her er en samlet oversikt over planlagte kurs for året Kurskatalogen er en del av Steinkjer kommunes kompetanseplan for år Kompetanseplanen er vedtatt av administrasjonsutvalget. Kompetanseplanen er todelt: Avdelingsvise kompetansehevingstiltak. Dette er opplæringstiltak knyttet til fagområder eller for særskilte grupper i avdelingene. Disse tiltakene vedtas i den enkelte avdeling og gjennomføres av avdelinga innenfor eget budsjett. Felles kompetansehevingstiltak/kurskatalogen. Dette er tiltak knyttet til lederopplæring, generell opplæring, HMS-opplæring og IT-opplæring. Opplæringen kan være felles for alle avdelinger og kunngjøres åpent. Avdeling for økonomi og personal er ansvarlig for praktisk tilrettelegging og gjennomføring, i samarbeid med de kursansvarlige. Kurs innafor ITområdet ivaretas av tjenesteenhet IKT. Kostnader knyttet til denne opplæringen dekkes innenfor eget budsjett til generell opplæring. Eventuelle vikarkostnader i forbindelse med kursdeltakelse må dekkes av avdelingene/tjenesteenhetene. Felles kompetansehevingstiltak: Kursene og kompetansehevingstiltakene er framkommet gjennom kommunens/ avdelingenes behov for opplæring sett i forhold til nåværende og framtidige oppgaver nedfelt i kommuneplanen. Kompetanseplanutvalget har gått gjennom alle avdelingenes planer og tiltak og kommet med forslag til tema som kan være aktuelle for ansatte i andre avdelinger. Innholdet i årets kurskatalog er således lagt opp i samarbeid med avdelingene. For kurs med angitt tidspunkt for gjenføring, tas det forbehold om endringer i oppsatt tidspunkt og program. Avdelingene/tjenesteenhetenes ansvar: Kurskatalogen må gjøres kjent og tilgjengelig for alle ansatte. Kurskatalogen kunngjøres via intranettet, og er tilgjengelig hele året på hjemmesida til Personal på intranettet. Kurskatalogen sendes ut i ett eksemplar til arbeidstakerorganisasjonene. Avdelinger og tjenesteenheter som ønsker papirutgave av katalogen, vil få det på forespørsel. Avdelingene og tjenesteenhetene må selv planlegge og evt. koordinere deltakelse fra respektive avdeling/tjenesteenhet. De enkelte kursansvarlige har ansvar for at kursa blir bekjentgjort via kursinvitasjoner som sendes alle tjenesteenheter og avdelinger via e-post. Normalt skal også alle kurs kunngjøres via kommunens intranett. Den enkelte kursdeltaker må selv sørge for å melde seg på innen fristen. Deltakelse på kurs skal alltid avtales med nærmeste leder. Påmeldingsfrist er enten anført på det enkelte kurs, eller kunngjøres spesielt i kursinvitasjon som går ut på forhånd. Påmelding skjer til den som nevnes i kursbeskrivelse eller invitasjon. Benytt deg av mulighetene til kompetanseheving hos din arbeidsgiver. Velkommen til et aktivt kursår i Steinkjer kommune! Personaltjenesten, mars KURSKATALOG

3 INNHOLD: KURSOVERSIKT 2011: Side KOMPETANSEHEVINGSTILTAK for år Lederskole og felles kompetansehevingstiltak KURS NR. TEMA: LEDEROPPLÆRING: 1. Lederskolen 8 GENERELL OPPLÆRING: 2. Arbeidsgiverforhold, lønns- og personalforhold LP-Forum 9 3. Opplærings-/erfaringskonferanse Hovedavtalens Ferieloven/Hovedtariffavtalens feriebestemmelser Rutiner på personalområdet for nye ledere Bli kjent med din kommune/kommunen som arbeidssted Slæppdælaus KF Infoserie Temadager for seniorer - Pensjonering eller fremdeles yrkesaktiv? Startsamling for nye lærlinger 17 HMS-OPPLÆRING: 11. AKAN-arbeid Førstehjelp Lederopplæring Inkluderende arbeidsliv Internkontroll HMS-boka for Steinkjer kommune Kurstilbud fra bedriftshelsetjenesten Friskgården HMS-opplæring for nye ledere Gjennomgang av rutiner for håndtering av trusler/vold, 24 mobbing/trakassering og konflikthåndtering IT-OPPLÆRING: 18. Word tekstbehandling, begynnerkurs, oppfriskningskurs, videregående kurs Excel, begynnerkurs, oppfriskningskurs, videregående kurs Nye systemer og utfordringer generelt Powerpoint, begynnerkurs, videregående kurs, oppfriskningskurs 29 PÅMELDINGSSKJEMA 30 KURSKATALOG

4 LEDERSKOLEN ANSVAR: 1101 ANSVARLIG FOR OPPFØLGING: RÅDMANNEN HOVEDMÅL FOR LEDERSKOLEN Lederskolen skal bidra til at ledere på alle nivåer utvikler sin ledelseskompetanse og sin evne til å ta kompetansen i bruk i praksis. - Ledere skal ha grunnleggende basiskompetanse innenfor sine ansvarsforhold på områdene fag, økonomi, IKT, personal og HMS. - Ledere skal ha omstillingskompetanse. - Ledere skal ha innsikt i og evne til å arbeide i spenningsfeltet mellom ulike interessegrupper, utvikle organisasjonskulturen og iverksette strukturelle forandringer. - Ledere skal ha innsikt i og evne til å utvikle og gjennomføre samhandlingsprosesser både internt i egen tjenesteenhet og på tvers av tjenesteenheter, avdelinger og aktører utenfor vår egen kommunale organisasjon. - Ledere skal i tilegg til å utøve ledelse på egen tjenesteenhet også utvikle økt forståelse for de utfordringer kommunen og Steinkjersamfunnet står overfor. LEDERSKOLEN I ÅR 2011 Nr. Planlagt tiltak Målgruppe I/E Gjennomføring Tidspunkt Budsjett/ Finansiering Kommunebudsjett, målstyring, operasjonalisering Arbeidsgiverstrategi Økonomiforståelse Gjennomgang av nye rutiner for håndtering av vold/trusler, mobbing/trakassering, konflikter Avdelingsledere Rådmannens stab Ansvarlig I 2 dager Januar 2011 Rådmannen i samarbeid med økonomi Lederskolen I/E 2 dager Februar 2011 Arbeidsgruppe Lederskolen I 1 dag Høst 2011 Arbeidsgruppe Arbeidsgiverstrategi oppfølging Lederskolen I 1 dag Høst 2011 Arbeidsgruppe KURSKATALOG

5 Nr. Planlagt tiltak Målgruppe I/E Gjennomføring Tidspunkt Budsjett/ Finansiering GENERELL OPPLÆRING 11500/1110 Ansvarlig 1. Arbeidsgiverforhold, lønns- og personalforhold LP-forum Tjenesteenhetsledere Avdelingsledere I 3 samlinger vår 3 samlinger høst Personalkonsulent m.fl. 2. Tema innenfor personalområdet Tjenesteenhetsledere Avdelingsledere I Etter avtale ved behov (evt.) Personalleder Personalkonsulent 3. Gjennomgang av rutiner etc. på personalområdet med nye ledere Nytilsatte ledere i Steinkjer kommune I 3-timers samling Høst Personalkonsulent Personalleder 4. Bli kjent med Steinkjer kommune: Alle nyansatte i løpet av I 3-timers samling Høst Personalkonsulent kurs for nyansatte siste år 5. Ferieloven Ledere og tillitsvalgte I Eget program Mars Personalleder 6. KF-infoserie Ledere og saksbehandlere I/E Eget program Vår Personalkonsulent Kommuneforlaget 7. Hovedavtalen Ledere og I Eget program Vår Personalleder opplærings/evalueringskonferanse hovedtillitsvalgte 8. Lærlingeordning/-forvaltning Veiledere og ledere I Eget program Vår og høst Lærlingansvarlig 9. Oppstartsamling for nye lærlinger Nye lærlinger Veiledere 10. Temadager for seniorer Alle arbeidstakere som Informasjon til seniorarbeidstakere fyller 60 år i løpet av om rettigheter og muligheter som 2011 pensjonist/seniorarbeidstaker I Eget program Høst Lærlingansvarlig I/E Dagsamling Vår mai 11. Kvalitetssystem Etter nærmere vurdering I/E Etter avtale i forbindelse med kjøp Vurderes Personalleder Personalkonsulent Etter nærmere vurdering KURSKATALOG

6 Nr. Planlagt tiltak Målgruppe I/E Gjennomføring Tidspunkt Budsjett/Finansiering Ansvarlig HMS 11500/ Fokus på inkluderende arbeidsliv (IA), økt tilstedeværelse/nærvær Ledere Tillitsvalgte I Eget opplegg etter avtale 2 samlinger HMS-koordinator NAV Arb.livssenter 2. Internkontroll (IK) og avvikshåndtering Ledere Verneombud I 3-timerssamling Vår HMS-koordinator 3. HMS-bok Ledere Verneombud I Som bestillingskurs fra enhetene Etter behov HMS-koordinator 4. HMS Førstehjelp Alle ansatte I/E 2 x 3 timers kurs (dag el. kveld) Vår HMS-koordinator Legevakta 5. AKAN-reglementet Holdningsskapende arbeid og samarbeid Ledere Tillitsvalgte Verneombud I 2-3 timer, aktuelle møtearenaer/personalmøter etc. Vår AKAN-utvalget HMS-koordinator 6. Holdningsskapende arbeid rus/psykiatri 7. Gjennomgang av rutiner for håndtering av - vold/trusler - mobbing/trakassering - konflikter på arbeidsplassene Ledere Tillitsvalgte Verneombud Ledere Tillitsvalgte Verneombud I/E Eget program HMS-koordinator I/E Eget program HMS-koordinator 8. Særskilt opplæring i HMS-arbeid Nyansatte ledere i Steinkjer kommune I Eget opplegg HMS-koordinator 9. Slæppdælaus 2011 Alle ansatte i Steinkjer kommune I/E Eget program Vår 2011 Høst prosjektnr Egen arbeidsgruppe i regi av personal KURSKATALOG

7 Gjennomføres etter avtale med tjenesteenhet IKT hele året. Lisenskostnader belastes aktuelle bestillere/avd. Nr. Planlagt tiltak Målgruppe I/E Gjennomføring Tidspunkt Budsjett/Finansiering Ansvarlig IKT-OPPLÆRING Grunnopplæring: Samlinger i kursrommet/rådhuset Praktisk PC-bruk Alle aktuelle I Varierende varighet 2011 IKT-enheten Intranett/Internett Alle aktuelle I Varierende varighet 2011 IKT-enheten Word Tekstbehandling: Alle aktuelle I Varierende varighet 2011 IKT-enheten - begynnerkurs Lisenskostnad - oppfriskningskurs Excel: Alle aktuelle I Varierende varighet 2011 IKT-enheten - begynnerkurs Lisenskostnad - oppfriskningskurs Powerpoint: Alle aktuelle I Varierende varighet 2011 IKT-enheten - begynnerkurs Lisenskostnad - oppfriskningskurs Agresso web diverse moduler Alle aktuelle I Varierende varighet 2011 Tjenesteenhet Økonomi Ephorte web Alle aktuelle I Varierende varighet 2011 IKT-enheten Nye systemer og utfordringer Alle aktuelle I Samlinger etter behov 2011 IKT-enheten KURSKATALOG

8 Kurs nr. 1 Lederskolen Den administrative organiseringa i Steinkjer kommune innebærer at ledelse primært skal utøves på tre nivå. Ledelse skal utøves i tråd med arbeidsgiverplattform og dokument for arbeidsgiverpolitikken i kommunen, og i samsvar med inngåtte lederavtaler. Lederskolen skal bidra til at ledere på alle nivåer utvikler sin ledelseskompetanse og sin evne til å ta kompetansen i bruk i praksis. Det er utarbeidet eget program for lederskolen. Se dette. Rådmannen og ansatte i rådmannens stab, avdelingsledere, tjenesteenhetsledere og seksjonsledere i avdeling for bistand og omsorg. Det gjennomføres 1-2 samlinger i vårhalvåret og 1-2 i høsthalvåret. I tillegg gjennomføres egne samlinger for nivå 1 og 2. Se ovenstående plan for tema. Det sendes ut egen innkalling i forkant av hver samling. Samlinger vår 2011: feb.: Arbeidsgiverstrategi og Økonomiforståelse Samlinger høst 2011: Sept./okt.: Oppfølgingssamling arbeidsgiverstrategi Nov.: Gjennomgang av rutiner for håndtering av vold/trusler, mobbing/trakassering og arbeidsplasskonflikter Personalkonsulenten og arbeidsgrupper KURSKATALOG

9 Kurs nr. 2 Arbeidsgiver- og økonomiforhold: Forum for personal- og økonomiansvarlige Det gjennomføres faste samlinger for ledere og ansatte med ansvar innen personal- og økonomiområdet, Forum for personal- og økonomiansvarlige, tidligere kalt LP-forum. Forumet skal være en arena der ledere, mellomledere og ansatte med personalansvar kan dyktiggjøre seg i utøvelse av rollen som arbeidsgiver. Behovet for ajourføring og utvikling innenfor området er kontinuerlig, da bl.a. endringer i lov- og avtaleverk skjer med jevne mellomrom. For kommunen er det også ønskelig å sikre en mest mulig ensartet praksis nå det gjelder arbeidsgiverspørsmål. På økonomiområdet gjelder tilsvarende at alle som har økonomiansvar blir dyktiggjort i denne rollen. Minikurs i aktuelle tema. Orientering fra økonomitjenesten og personaltjenesten. Drøfting av aktuelle problemstillinger. Alle som møter i forumet inviteres til å komme med forslag til tema. Ledere og andre ansatte som har ansvar i økonomi- og personalforhold. Målgruppene kan variere noe avhengig av hvilke tema som tas opp; vanligvis avdelingsledere, tjenesteenhetsledere og seksjonsledere. Det er åpent for at merkantilt ansatte kan delta i tillegg på aktuelle saker. Vår 2011: 25.januar, 05.april, 31.mai Høst 2011: Ikke endelig fastsatt datoer sendes ut senere Alle dager kl dersom ikke annet oppgis i kursinvitasjon Sted: Weidemannsalen, Rådhuset Før hver samling sendes det ut særskilt innkalling med oversikt over tema/forhold som vil bli tatt opp. Påmeldingsfrist: Ingen Personaltjenesten i samarbeid med aktuelle aktører KURSKATALOG

10 Kurs nr. 3 Opplærings-/erfaringskonferanse Hovedavtalen 1-5 Hovedavtalen, del b, 1-5 stadfester at kommunen hvert år skal gjennomføre en opplærings-/erfaringskonferanse der øverste arbeidsgiverrepresentant deltar. Temaet gjennomføres som et minikurs med gjennomgang av aktuelt avtaleverk. Rådmannen, avdelingsledere og hovedtillitsvalgte i Arbeidstakerorganisasjonene i kommunen. Tid: 28.mars kl Sted: Weidemannsalen/galleri Otto Sverdrup Det sendes ut innkalling til konferansen. Påmeldingsfrist: Se innkalling som sendes ut senere. Rådmann Torunn Austheim og personalleder Karsten Saugestad KURSKATALOG

11 Kurs nr. 4 Ferielovens/Hovedtariffavtalens bestemmelser vedrørende ferie Dyktiggjøre avdelingsledere og tjenesteenhetsledere i praktisering av ferielovens og hovedtariffavtalens bestemmelser vedrørende ferie. Ledere og andre ansatte som har ansvar for å tilrettelegge for uttak av ferie og ferieavlønning, hovedtillitsvalgte. Tid: 10.mars for turnusansatte 29.mars kl for andre ansatte Sted: Galleriet Otto Sverdrup Påmeldingsfrist: Se program som sendes ut særskilt Personalleder Karsten Saugestad KURSKATALOG

12 Kurs nr. 5 Rutiner på personalområdet - kurs for nye ledere i Steinkjer kommune Gjøre nytilsatte ledere i Steinkjer kommune kjent med de rutiner og retningslinjer som gjelder for personalforvaltningen i Steinkjer kommune, med utgangspunkt i dokumenter på Personaltjenestens sider på intranettet og i KF Infoserie. Nytilsatte ledere i kommunen i løpet av det siste året. Tid: 3-timers samling høst 2011 Sted: Kursrommet, Steinkjer rådhus Påmeldingsfrist: Se invitasjon med program som sendes ut senere Personalleder Karsten Saugestad Personalkonsulent Marit Hjøllo KURSKATALOG

13 Kurs nr. 6 Bli kjent med Steinkjer kommune / Kommunen som arbeidssted Det er viktig at nye arbeidstakere i Steinkjer kommune blir raskt kjent med kommunen de skal arbeide i, slik at de får forståelse av at de er del av en stor og sammensatt organisasjon. Helhetsperspektivet vil spesielt vektlegges i denne sammenhengen. Gi nye ansatte i Steinkjer kommune ei kort innføring i Steinkjer kommunes organisering, plikter/rettigheter/ og muligheter som kommunalt ansatte m.v. Gjennomgang av kommunens organisering og forhold og muligheter som ansatte i kommunen må kjenne til. Nye ansatte i Steinkjer kommune (ansatt fra 2010 og utover). Tid: 3-timers samling høst 2011 Sted: Weidemannsalen, Steinkjer rådhus Se egen kursinvitasjon som sendes ut senere. Personalkonsulent Marit Hjøllo KURSKATALOG

14 Kurs nr. 7 Slæppdælaus 2011 Slæppdælaus er en del av Steinkjer kommunes HMS-tilbud til alle ansatte. Å skape et godt arbeidsmiljø og motiverte medarbeidere gjennom deltakelse i arrangementer som utfordrer hele mennesket. Slæppdælaus 2011 tilbyr ulike arrangementer gjennom året. Alle ansatte i Steinkjer kommune. Se eget program/aktivitetskalender som sendes alle arbeidsplasser. Se også invitasjon til hvert enkelt arrangement. Påmeldingsfrist: Noen av arrangementene har egne påmeldingsfrister. Se samleprogram og informasjonsplakater for arrangementene. Sendes ut tidlig vår Slæppdælaus gruppa KURSKATALOG

15 Kurs nr. 8 KF Infoserie Kommuneforlaget eier og driver et nettbasert oppslagsverk for lov og avtaler som er aktuelle for all kommunal tjenesteyting. Steinkjer kommune abonnerer på dette oppslagsverket. Målet med kurset er å dyktiggjøre ledere og saksbehandlere i bruk av oppslagsverket. Kommuneforlaget gjennomfører et 2 timers program for grupper etter eget opplegg. Avdelingsledere, tjenesteenhetsledere og saksbehandlere. Vår Det sendes ut invitasjon i forkant av gjennomføring. Påmeldingsfrist: Se invitasjon som sendes ut senere. Personalkonsulent Marit Hjøllo i samarbeid med repr. fra Kommuneforlaget KURSKATALOG

16 Kurs nr. 9 Temadag for seniorer: Pensjonering eller fremdeles yrkesaktiv? Steinkjer kommune har utarbeidet en seniorpolitisk rapport og vedtatt retningslinjer og tiltak med sikte på å gjøre det mer attraktivt for arbeidstakere som har fylt 62 år å fortsette i arbeidet i kommunen. Seniorer har mange muligheter i dag, og hensikten med temadagen er bl.a. å bevisstgjøre og gi deltakerne forståelse for og kunnskap om rettigheter og regler i samband med spørsmål om pensjonering eller fortsatt yrkesdeltakelse. Bevisstgjøre ansatte i målgruppen på hvilke valgmuligheter som finnes etter fylte 62 år. Samling med ulike tema som gir informasjon om aktuelle forhold for seniorarbeidstakere. Dette året gjennomføres det ei samling for ansatte født i 1950 og 1949, og ei for ansatte født i 1948 og tidligere. Kurset gjennomføres i samarbeid med repr. fra KLP og andre eksterne aktører/nav Arbeidslivssenter. Ansatte i Steinkjer kommune som fyller 60 år i løpet av Tid: Onsdag 11.mai kl Sted: Weidemannsalen, Rådhuset Det sendes ut egen invitasjon til aktuell målgruppe sammen med personlig seniorbrev. Personaltjenesten i samarbeid med aktuelle innledere KURSKATALOG

17 Kurs nr. 10 Startsamling for nye lærlinger Steinkjer kommune er godkjent som lærebedrift i fagene helsefagarbeider, barn og unge, IKT-service, kontor og administrasjon, aktivitør, kokk og mediegrafikerfaget. Gi nødvendig og nyttig informasjon til nye lærlinger som nyansatte i Steinkjer kommune. Nye lærlinger og deres veiledere. - hva forventer arbeidsgiver av lærlingene og hva kan lærlingene forvente av arbeidsgiver - presentasjon av fagene - å være arbeidstaker i Steinkjer kommune rettigheter og plikter - gjennomgang av lærlingpermen - diverse praktisk informasjon - skriving av lærekontrakter og arbeidsavtaler Tid: Medio august Sted: Galleriet Otto Sverdrup, Steinkjer rådhus Kurset er obligatorisk for alle nye lærlinger. Se invitasjon som sendes ut senere. Lærlingansvarlig Herdis Vangsnes/Personaltjenesten KURSKATALOG

18 Kurs nr. 11 AKAN-arbeid retningslinjer Holdningsskapende arbeid og samarbeid Steinkjer kommune har vedtatt egne retningslinjer for AKAN-arbeidet i kommunen. sette AKAN på dagsorden i et helse- miljø og sikkerhetsperspektiv. informasjon om AKAN som «forebygger» og «hjelper». AKAN s plass i helse- miljø og sikkerhetsarbeidet rollen i AKAN-arbeidet og metoder for tilnærming til arbeidstakere med rusmiddelproblem gjennomgang av Steinkjer kommunes retningslinjer for AKAN Utfordre egne og felles holdninger til skadelig rusbruk Ledere på alle nivå, verneombud, tillitsvalgte og ansatte i kommunen Tema Holdningskapning, revidering av rusmiddelpolitikk: 3 t samling høst 2011 Kurset gjennomføres på bestilling fra interesserte tjenesteenheter. Kursing i etablerte møtefora som avdelingsledermøter, styrermøter, rektormøter, distriktsledermøter, personalmøter ol. Arbeidstakerorganisasjonene kan også bestille samme kurs. Påmeldingsfrist: Leder på de ulike nivå er ansvarlig for å avtale når det passer å ta kurs ut fra vedtatte møteplaner for avdelinger, arbeidsplasser osv. Kursprogrammet vil variere noe i innhold og antatt tidsforbruk. (Avd.ledere og tjenesteenhetsledere 1-2t, Verneombud/ tillitsvalgte 2t, Arbeidsplasser/ tjenestesteder 1-2t, Arbeidstakerorganisasjonene 1-2t) Ta kontakt med HMS- koordinator Anne Utgaard. tlf KURSKATALOG

19 Kurs nr. 12 Førstehjelpskurs Førstehjelp er noe alle ansatte skal/bør kunne i sitt daglige arbeid. Vi følger opp målet med å ha en årlig gjennomgang av førstehjelp på kommunens kursprogram At ansatte er oppdatert på førstehjelp Alle ansatte Kort teoretisk gjennomgang av elementær førstehjelp Få prøve seg i praktisk oppgaver Alle ansatte Kursets varighet er på 3t. Kursdato: Se egen informasjon som sendes ut senere. Kursholder: Harald Tangvold Sted: Galleriet Otto Sverdrup 2.etg. i Rådhuset Påmeldingsfrist: En uke før annonsert kursdag. Påmelding registreres fortløpende og etter først til mølla-prinsippet. Maks 30 deltagere per kurs. Til orientering: Tidligere kurs har vært fulltegnet før påmeldingsfristens utløp. Påmelding til HMS- koordinator tlf KURSKATALOG

20 Kurs nr. 13 Lederopplæring inkluderende arbeidsliv IA Partene i arbeidslivet og regjeringen har videreført Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv fra mars Steinkjer kommune sin samarbeidsavtale om inkluderende arbeidsliv med NAV Arbeidslivssenter videreføres også. Det er viktig å ha fokus på arbeidet om et inkluderende arbeidsliv og arbeidet med dette temaet er under stadig utvikling. Veien videre i Steinkjer Kommune Være med på å utvikle arbeidet med et mer inkluderende arbeidsliv Endringer i lov og forskrifter Oppfølging av handlingsplan for økt tilstedeværelse Hvordan sette fokus på forebyggende arbeid Ledere på alle nivå og hovedtillitsvalgte Se egne program som sendes ut senere. Ansvarlig for gjennomføring: HMS-koordinator Anne Utgaard KURSKATALOG

21 Kurs nr. 14 Internkontroll - HMS-bok for Steinkjer Kommune Steinkjer Kommune har utarbeidet et internkontrollsystem som kalles HMS-bok. Systemet er delt i 3 deler. Del 1 : Overordnet system, ansvar og organisering. Del 2: Rutiner. Del 3: vedlegg til rutiner. Lage et operativt internkontrollsystem i henhold til lover og forskrifter som vil fungere i hverdagen på de enkelte arbeidsplasser i kommunen Ledere på alle nivå, verneombud, tillitsvalgte og ansatte i kommunen Kurset gjennomføres på bestilling fra interesserte tjenesteenheter. Kursing i etablerte møtefora som avdelingsledermøter, styrermøter, rektormøter, distriktsledermøter, personalmøter ol. gjennomgang av godkjent internkontrollsystem for Steinkjer kommune systemoppbygging rutiner og ansvarsoppgaver m.m frister hvordan planlegge og bruke i hverdagen Påmeldingsfrist: Etter avtale når det passer å ta kurs/ opplæring ut fra vedtatte møteplaner for avdelinger, tjenesteenheter osv. Kursprogrammet vil variere noe i innhold og antatt tidsforbruk. KURSKATALOG

22 Kurs nr. 15 Kurstilbud fra bedriftshelsetjenesten Friskgården Steinkjer kommune har inngått ny avtale med Friskgården som vår leverandør av verne- og helsetjenester for Som en del av avtalen skal Friskgården levere ulike typer kurs. Gi ledere og andre ansatte i Steinkjer kommune kompetanse innen ulike områder innen verne- og helsetjenesten Avtales ut fra bestilling fra tjenesteenheter og verneområder Ledere, verneombud, tillitsvalgt og andre ansatte som har nytte av det. Tema som det er mulig å bestille kursing i: Rygg- og nakkeskole Stressmestring/ forebygging av utbrenthet Konfliktforebygging Psykososialt arbeidsmiljø Vold og trusler Forflytningsteknikk i helsesektoren (tunge løft) Ergonomi Den enkelte avdeling eller tjenesteenhet som selv bestiller møtet og Friskgården v/ Aud Ramberg. Gjør avtale med Aud på tlf eller e-post: KURSKATALOG

23 Kurs nr. 16 HMS-opplæring for nye ledere Steinkjer kommune har inngått ny avtale med Friskgården som vår leverandør av verne- og helsetjenester for Som en del av avtalen skal Friskgården levere ulike typer kurs. Gi ledere kunnskap om Steinkjer kommune sine rutiner innen HMS-arbeidet IA-avtalen Rutiner oppfølging sykmeldt lederhåndbok Egenmelding Rutiner vedr. skader/ ulykker /nestenulykker Internkontrollsystem (HMS-boka) Vernetjenesten BHT Databriller AKAN Nyansatte ledere på alle nivå. 3t x 2 dager HMS-koordinator Anne Utgaard Kursing gjennomføres når det er et visst antall nyansatt ledere eller vikarer for ledere. KURSKATALOG

24 Kurs nr. 17 Gjennomgang av rutiner for håndtering av vold/trusler, mobbing/trakassering og konflikter Steinkjer kommune har vedtatt retningslinjer for håndtering av situasjoner knyttet til vold og trusler, mobbing og trakassering, samt konflikter på arbeidsplasser. Å gi opplæring i de vedtatte rutiner og retningslinjer og kompetanse til å iverksette rutiner dersom aktuelle situasjoner oppstår. Se egne program for hvert tema. Ledere på alle nivå, verneombud, tillitsvalgte. En kursdag for hvert tema til høsten: 3 dager á 3 timer. Gjennomføres i utvidet forum for verneombud Se egne informasjoner som sendes ut i forkant. Hovedverneombud og HMS-koordinator i samarbeid med BHT Friskgården. Påmeldingsfrist: 1 uke før hver kursdag. KURSKATALOG

25 IT-OPPLÆRING All grunnopplæring på IT-området foregår som klasseromsundervisning, der instruktør er til stede hele tida. IKT-enheten er ansvarlig for administrering og gjennomføring av all IT-opplæring. Det er dannet grupper av superbrukere på programmene, som engasjeres som kursholdere. Alle ansatte med IT-opplæringsbehov avklarer deltakelse på kurs med nærmeste leder, og melder seg på kurs ved å sende inn påmeldingsslippen til IKT-enheten på rådhuset. Se også egne kunngjøringer etc. som IKT-enheten legger ut på kommunens intranett. KURSKATALOG

26 Kurs nr. 18 Word tekstbehandling begynnerkurs, oppfriskningskurs, videregående kurs Alle bør ha en så god plattform som mulig når det gjelder grunnleggende tekstbehandling. Datapowers grunnleggende bok i Word. Ansatte i avdelingene og tjenesteenhetene i Steinkjer kommune som har behov for oppfriskningskurs i Word, eller nyansatte som har behov for forbedrede kunnskaper i Word i forhold til sine arbeidsoppgaver. Samlinger etter behov og etter avtale. Se evt. også egne kursinvitasjoner. Påmeldingsfrist: Påmelding tas imot til IKT-enheten hele året IKT-enheten KURSKATALOG

27 Kurs nr. 19 Excel begynnerkurs, oppfriskningskurs, videregående kurs Den enkelte skal bli i stand til å bruke Excel som verktøy i sitt arbeid. Programmet kan spesialsys til de enkelte grupper av deltakere, men Datapowers Excel bøker vil være utgangspunkt for kursene. Aktuelle i avdelingene/tjenesteenhetene, ansatte som har behov for Excel, og/eller nytilsatte som trenger innføring. Samlinger etter behov og etter avtale. Se evt. også egne kursinvitasjoner. Påmeldingsfrist: Påmelding tas imot til IKT-enheten hele året. IKT-enheten KURSKATALOG

28 Kurs nr. 20 Nye systemer og utfordringer generelt: (Ephorte web Agresso web, webintegrasjoner Følge opp IT-opplæringsbehov som den enkelte melder fra om. Program kan spesialsys til de enkelte grupper, med utgangspunkt i egne grunnbøker. Alle aktuelle brukere i avdelinger/tjenesteenheter. De det gjelder vil bli innkalt til aktuelle kurs. Samlinger etter behov, etter avtale når det er mange nok som ønsker det samme kurset. Gjennomføres på kursrommet på rådhuset. I perioden april mai måned kjøres bl.a, kurs i fakturabehandling mot Agresso web for aktuell målgruppe. Kurs i Ephorte web-løsninger gjennomføres også i samme periode for aktuelle målgrupper. Påmeldingsfrist: Påmelding tas imot til IKT-enheten hele året. IKT-enheten. KURSKATALOG

29 Kurs nr. 21 Powerpoint begynnerkurs, oppfriskningskurs Gjøre den enkelte i stand til å bruke Powerpoint som verktøy i sitt arbeid. Spesialsys til de enkelte gruppene, med utgangspunkt i Datapowers Powerpointbøker. Ansatte som har behov for Powerpoint. Samlinger etter behov og etter avtale. Se evt. også egne kursinvitasjoner. Påmeldingsfrist: Påmelding tas imot til IKT-enheten hele året. IKT-enheten KURSKATALOG

30 PÅMELDINGSSKJEMA Frister for påmelding er påført det enkelte kurs, eller vil bli kunngjort gjennom kursinvitasjonene. Påmelding til kurs sendes den kursansvarlige. Deltakelse på kurs skal alltid være avtalt med nærmeste leder på forhånd før påmelding. KURS NR/ TITTEL: DATO: KURS NR/ TITTEL: DATO: DELTAKER(E)/ NAVN: ARBEIDSSTED: underskrift leder VELKOMMEN TIL KURS! PÅMELDING IT-KURS SENDES TIL: IKT-enheten, Rådhuset, eller til: PÅMELDING ANDRE KURS SENDES TIL: Kursansansvarlig for hvert enkelt kurs se kursinformasjon, eller til: KURSKATALOG

Lederopplæring Generell opplæring HMS-opplæring IT-opplæring

Lederopplæring Generell opplæring HMS-opplæring IT-opplæring Felleskurs i Kompetanseplan for år 2007: Lederopplæring Generell opplæring HMS-opplæring IT-opplæring KURSKATALOG 2007 1 INNLEDNING Kursåret i Steinkjer kommune er godt i gang. Her er også kommunens kurskatalog

Detaljer

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren Moss kommune 12.11.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Oppfølging av sykmeldte i Pleie og omsorg Rapport 2010-14 Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Oppfølging av

Detaljer

Forebygging og oppfølging av sykefravær

Forebygging og oppfølging av sykefravær FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Forebygging og oppfølging av sykefravær Sarpsborg kommune 25.1.11 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...5

Detaljer

DRIFTSPLAN 2015 PERSONAL OG ORGANISASJON

DRIFTSPLAN 2015 PERSONAL OG ORGANISASJON side 1 Harstad kommune (230215) DRIFTSPLAN 2015 PERSONAL OG ORGANISASJON side 2 1. VISJON OG HOVEDMÅL... 3 1.1 Generelle kommentarer... 6 2. ENHETSPRESENTASJON, RESSURSRAMMER OG NØKKELTALL. 7 2.1 Enhetspresentasjon...

Detaljer

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Namdalseid kommune Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Vedtatt i kommunestyre 5.2.2015 1 Innholdsfortegnelse: 1. Mål for samfunnsutviklingen (fra Kommuneplanen 2001-2012)... 4 1.1. Hovedmål... 4 1.2. Delmål

Detaljer

Rapport Nærværsprosjektet

Rapport Nærværsprosjektet 2010 Rapport Nærværsprosjektet Foto: O.G.Skjemstad Oppsummering og evaluering av prosjektperioden 14.06 31.12.2010 Eva Heggstad Aas Prosjektleder 1 15. Desember 2010 1 Innhold 2 SAMMENDRAG... 3 3 GJENNOMFØRING

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK STEINKJER KOMMUNE

ARBEIDSGIVERPOLITIKK STEINKJER KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK I STEINKJER KOMMUNE Vedtatt i administrasjonsutvalget og formannskapet 22.mai 2003 Arbeidsgiverpolitisk dokument 1 Innhold Innhold...2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune...3...

Detaljer

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID FAUSKE KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Desember 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommuneloven. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes til sekretariatet, tlf. 32117481 (Ingebjørg) eller e-post sek@ringerike.kommune.no

MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes til sekretariatet, tlf. 32117481 (Ingebjørg) eller e-post sek@ringerike.kommune.no Ringerike kommune Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.02.2015 Tid: 14:00 MØTEINNKALLING Gyldig forfall meldes til sekretariatet, tlf. 32117481 (Ingebjørg) eller e-post

Detaljer

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juni 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr.4. Formålet med forvaltningsrevisjon er å utføre systematiske

Detaljer

Stjørdal kommune som arbeidsgiver

Stjørdal kommune som arbeidsgiver Stjørdal kommune som arbeidsgiver Forebygging av sykefravær og oppfølging av sykmeldte Stjørdal kommune Forvaltningsrevisjon nr 1714-2/2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS 2011

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE APRIL 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Meråker

Detaljer

Systematisk. Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid. Hovedbok. 2 utgave. Gjelder fra 01.05.2006. Oppdatert 2012/2013

Systematisk. Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid. Hovedbok. 2 utgave. Gjelder fra 01.05.2006. Oppdatert 2012/2013 Systematisk Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid Hovedbok 2 utgave Gjelder fra 01.05.2006 Oppdatert 2012/2013 Elektronisk adresse: www.kirken.tromso.no Side 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. LOVER

Detaljer

Sykefravær og IA-avtalen

Sykefravær og IA-avtalen www.vefik.no RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2015 Sykefravær og IA-avtalen HAMMERFEST KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG... 1 0.1 FORMÅLET MED PROSJEKTET... 1 0.2 REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJONER...

Detaljer

KURSPLAN 2015. www.bht-innlandet.no e-post: post@bht-innlandet.no tlf.: 61 27 92 00

KURSPLAN 2015. www.bht-innlandet.no e-post: post@bht-innlandet.no tlf.: 61 27 92 00 KURSPLAN 2015 www.bht-innlandet.no e-post: post@bht-innlandet.no tlf.: 61 27 92 00 Oversikt over kurstilbud fra BHT Innlandet AS Vi er stolt av å presentere et stort og variert utvalg av både bedriftsinterne

Detaljer

ORGANISASJONSSKOLEN Kurs 2010-2011

ORGANISASJONSSKOLEN Kurs 2010-2011 ORGANISASJONSSKOLEN Kurs 2010-2011 2 KURSKATALOG 2010-2011 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) er et samarbeidsorgan for rundt 90 frivillige organisasjoner i Norge. Medlemsorganisasjonene

Detaljer

4 Hvordan tilrettelegge for kompetanseheving? 5 Satsingsområder for kompetanseheving i perioden 2007 2010

4 Hvordan tilrettelegge for kompetanseheving? 5 Satsingsområder for kompetanseheving i perioden 2007 2010 KOMPETANSEPLAN FOR HELSE- OG SOSIALOMRÅDET 2007 2010 1 INNHOLD 1 Bakgrunn og mål for kompetanseplanen... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Kompetanseløftet 2015... 3 1.3 Mål... 3 1.4 Arbeidsgivers og arbeidstakers

Detaljer

Styresak 51/2011: Mål og strategi HMS Helgelandssykehuset HF

Styresak 51/2011: Mål og strategi HMS Helgelandssykehuset HF Styresak 51/2011: Mål og strategi HMS Helgelandssykehuset HF Møtedato: 30.08.11 Møtested: Sømna Arbeidet med HMS-målsetning, strategi, organisering av kvalitets- og arbeidsmiljøutvalg, utvikling av prosedyrer

Detaljer

Veilederen til Samarbeidsavtalen er utarbeidet og drøftet av representanter for organisasjonene i arbeidslivet og myndighetene.

Veilederen til Samarbeidsavtalen er utarbeidet og drøftet av representanter for organisasjonene i arbeidslivet og myndighetene. Til IA-avtalen 2010-2013 Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå fram i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv Veilederen vil forklare

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

2. Det godkjennes at Stange kommune inngår avtale om å bli IA - bedrift

2. Det godkjennes at Stange kommune inngår avtale om å bli IA - bedrift PROSJEKT "EN FRISKERE KOMMUNE" Rådmannens innstilling: 1. Administrasjonsutvalget tar prosjektrapporten " En freskere kommune " til etterretning, og forutsetter at det arbeides videre med tiltakene i tilknytning

Detaljer

Sykefravær og nærvær

Sykefravær og nærvær FORVALTNINGSREVISJON Sykefravær og nærvær Meldal kommune Januar 2013 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Meldal kommunes kontrollutvalg i perioden april 2012

Detaljer

Strategisk kompetanseutviklingsplan for Sørum kommune

Strategisk kompetanseutviklingsplan for Sørum kommune Strategisk kompetanseutviklingsplan for Sørum kommune Vedtaks- og endringsprotokoll Vedtatt/endret av Dato eller sak nr. Lederforum 04.05.2000 Arbeidsmiljøutvalget 07.06.2000 Administrasjonsutvalget 07.06.2000

Detaljer

Kurskatalogen presenterer kursene LNU har planlagt fram til mars 2010. For påmelding og mer informasjon, se www.lnu.no/kurs

Kurskatalogen presenterer kursene LNU har planlagt fram til mars 2010. For påmelding og mer informasjon, se www.lnu.no/kurs Kurs 2009/2010 2 KURSKATALOG 2009-2010 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) er et samarbeidsorgan for over 75 frivillige organisasjoner i Norge. Medlemsorganisasjonene er demokratiske,

Detaljer

Strategisk kompetanseutviklingsplan for Sørum kommune 2014-2017 med tiltaksplan 2014. Vedtatt i Arbeidsmiljøutvalget 12.02.2014

Strategisk kompetanseutviklingsplan for Sørum kommune 2014-2017 med tiltaksplan 2014. Vedtatt i Arbeidsmiljøutvalget 12.02.2014 Strategisk kompetanseutviklingsplan for Sørum kommune -2017 med tiltaksplan Vedtatt i Arbeidsmiljøutvalget 12.02. Behandlet av: Møtedato: Sak nr.: 1 Arbeidsmiljøutvalget 06.02.2013 3/13 2 Økonomi- og administrasjonsutvalget

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR ØKT TILSTEDE- VÆRELSE 2007-2011

HANDLINGSPLAN FOR ØKT TILSTEDE- VÆRELSE 2007-2011 HANDLINGSPLAN FOR ØKT TILSTEDE- VÆRELSE 2007-2011 1 Rødkløver kommuneblomst for Steinkjer kommune Handlingsplan for økt tilstedeværelse 2007-2011 1. Innledning I 2005 ble det laget en handlingsplan for

Detaljer

Styresak 57-2015 Orienteringssak: HMS-handlingsplan 2015 for NLSH

Styresak 57-2015 Orienteringssak: HMS-handlingsplan 2015 for NLSH Direktøren Styresak 57-2015 Orienteringssak: HMS-handlingsplan 2015 for NLSH Saksbehandler: Steinar Vaag Saksnr.: 2009/490 Dato: 11.05.2015 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Ikke trykt vedlegg, ref.:

Detaljer

Dok. nr.:. OVERORDNET HMS-HÅNDBOK FOR BERGEN KOMMUNE

Dok. nr.:. OVERORDNET HMS-HÅNDBOK FOR BERGEN KOMMUNE Dok. nr.:. OVERORDNET HMS-HÅNDBOK FOR BERGEN KOMMUNE REVISJON 2012 Innholdsfortegnelse Forord... 3 1. Mål og prinsipper for HMS-arbeidet... 4 2. Organisasjon og ansvarsforhold i HMS-arbeidet... 5 3. Kompetanse

Detaljer

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet!

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! omtanke solidaritet samhold Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Alle medlemmer, tillitsvalgte og verneombud i Fagforbundet er viktige for å få gjennomslag

Detaljer