Årsrapport. læringsmiljøet. ved. Høgskolen i Telemark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport. læringsmiljøet. ved. Høgskolen i Telemark"

Transkript

1 Årsrapport om læringsmiljøet ved Høgskolen i Telemark studieåret S-sak 121/09 Godkjent av styret

2 1. Samlet vurdering av læringsmiljøet Innledning Om LMU Organisering av LMU Møtevirksomhet Møter i LMU Møter i arbeidsutvalget for LMU Aktuelle LMU-saker i studieåret Status for LMU-saker Innspill til strategisk plan Universell utforming Klager Elektronisk evaluering av infrastruktur og læringsmiljø Svarprosent studieåret Resultat av evalueringen av infrastruktur og læringsmiljø Oppsummering av evalueringen Avvik Registrering av avvik Registrerte avvik knyttet til læringsmiljøet Vurdering av det totale læringsmiljøet Fysisk læringsmiljø Psykisk læringsmiljø Oppfølging av årsrapport for studieåret og planer for Oppfølging av årsrapport om læringsmiljøet LMUs planer for Vedlegg Vurdering av læringsmiljøet ved avdelingene

3 3 1. Samlet vurdering av læringsmiljøet I studieåret har Læringsmiljøutvalget (LMU) blant annet hatt 7 møter, gjennomført en omvisning ved studiested Rauland og arbeidet for tilrettelegging av studielitteratur. LMU vurderer læringsmiljøet ved Høgskolen i Telemark (HiT) som generelt godt. Utvalget vil likevel peke på følgende utfordringer: LMU registrerer at utvalget fortsatt er lite kjent blant studentene og LMU vil fortsette arbeidet med å markedsføre utvalget. LMU mener likevel at det er viktigere at de valgte studentmedlemmene deltar på møtene og bidrar til at studentenes synspunkter gjenspeiles i vedtakene LMU fatter. I studieåret har det generelt sett vært svært dårlig studentdeltakelse i LMU-møtene. LMU tror at en møtekompensasjon vil bidra til et bedre frammøte. LMU er fornøyd med at den videreutviklede avviksdatabasen er implementert. LMU kunne likevel ønske at databasen ble mer brukt. Det registreres svært få hendelser og ved en institusjon av HiTs størrelse kan man nok forvente at det oppstår flere uønskede hendelser i løpet av et studieår. Det er viktig at reelle læringsmiljøsaker registreres i databasen, slik at tiltak blir dokumentert og iverksatt. Driftstjenesten jobber kontinuerlig med å ferdigstille tiltaksplanen for universell utforming som ble utarbeidet etter Statsbyggs gjennomgang i Rauland er det studiestedet som fortsatt har de største utfordringene med hensyn til tilgjengelighet. LMU mener at det bør tas hensyn til utfordringene ved studiested Rauland i arbeidet med budsjettet for LMU ønsker mer fokus på oppfølging av handlingsplanen for studenter med funksjonsnedsettelser, og ber om at det settes av ressurser i 2010 for arbeid med iverksetting av tiltak. I forbindelse med universell utforming bør avviksdatabasen også foreligge i en engelsk versjon. LMU ber om at det settes av ressurser for å utvikle en engelsk versjon av avviksdatabasen. Av forbedringsområder vil LMU igjen fremheve den lave oppslutningen om elektronisk evaluering av infrastruktur og læringsmiljø. Til tross for at dette er påpekt i tidligere årsrapporter om læringsmiljøet, er deltakelsen ved evalueringene fortsatt altfor lav. LMU mener på grunnlag av den lave deltagelsen i evalueringene, at høgskolens evalueringsrutine bør gjennomgås og revideres med økt fokus på utvikling. LMU ber om at det avsettes ressurser til dette arbeidet i 2010 i forbindelse med oppfølging av NOKUTs rapport om evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved HiT. 2. Innledning LMU er hjemlet i Lov av 1. april 2005 nr. 15 om Universiteter og høyskoler (Universitets- og høgskoleloven) 4-3, og skal arbeide for et godt studiemiljø, og bidra til at det fysiske og psykiske læringsmiljøet er fullt forsvarlig ut fra en samlet vurdering av hensynet til studentenes helse, sikkerhet og velferd.

4 4 I henhold til Universitets- og høgskoleloven 4-3 (3) skal LMU hvert år avgi rapport til styret om institusjonens arbeid med læringsmiljø. Denne rapporten bygger på LMUs arbeid gjennom studieåret , avdelingenes og fellestjenestenes arbeid med læringsmiljøet. I tillegg omhandler årsrapporten evalueringer av infrastruktur og læringsmiljø, og registrering og oppfølging av avvik. Til slutt omtales oppfølging av fjorårets årsrapport og LMUs planer for studieåret SiTeL Læringsmiljø har en viktig rolle i arbeidet med læringsmiljøet og utarbeider en egen studieårsrapport. 3. Om LMU LMU er et rådgivende organ ved Høgskolen i Telemark (HiT), opprettet av styret med virkning fra 1. august Høsten 2006 ble det fastsatt et nytt mandat for LMU, jf. S-sak 100/06 pkt. 14. Dette innebærer at LMUs oppgaver f.o.m er avgrenset til lovens bestemmelser knyttet til studentenes velferd og læringsmiljø, herunder det fysiske og psykiske arbeidsmiljøet. LMU vil arbeide systematisk med oppfølging av læringsmiljøet for studentene. 3.1 Organisering av LMU LMU har fire representanter fra studentene og fire tilsatte (jf. Reglement for Læringsmiljøutvalget ved Høgskolen i Telemark). I henhold til Universitets- og høgskoleloven velges leder hvert år vekselvis blant institusjonens tilsatte og studentene. I studieåret har utvalget bestått av følgende medlemmer: Representanter for høgskolen: Knut H. Duesund (prorektor) Kari Carlsen (vara) Arild Hovland (dekan) Kathrine Cappelen (vara) Morten Østby (drifts- innkjøpssjef) Trygve Myrene (vara) Idar Vassli (HVO) Tone Reiten (vara) Representanter for studentene: Odd Erling Tjøstheim Myren (AF) Ikke valgt (vara) Akvile Simkute (EFL) Ikke valgt (vara) Rikke Gudem (HS) Ikke valgt (vara) Jan Lyberg (TF) Ikke valgt (vara) Observatører: Mette Cecilie Anker (læringsmiljøkonsulent) Bjørn Goksøyr (studiedirektør) Sekretær i LMU: Cecilia B. Guddal (rådgiver) Leder Nestleder SiTel

5 Møtevirksomhet Møter i LMU Studieåret er utvalgets sjette periode og utvalget har avholdt syv møter samt hatt en omvisning ved studiested Rauland. Møte nr 4/09 ble avlyst på grunn av NOKUTs evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved HiT Møter i arbeidsutvalget for LMU Arbeidsutvalget (AU) for LMU består av leder, nestleder og sekretær. AU møtes ca 14 dager før møte i LMU. 3.3 Aktuelle LMU-saker i studieåret Status for LMU-saker LMU-sak 26/08 Salg av tobakk ved høgskolens område Vedtak LMU ber ledelsen ved HiT vurdere en henvendelse til SiTel og ISS om å stanse salg av tobakksvarer på høgskolens område. En eventuell henstilling må forankres i drøfting i de lokale SRS og i tjenestemannsorganisasjonene ved HiT. Status: LMU arbeider med å utforme et notat til ledelsen på bakgrunn av vedtaket. LMU-sak 27/08 Tilgang til tilrettelagt rom for studenter med spesielle behov i Porsgrunn Vedtak LMU ber driftssjefen om å ta initiativ til utarbeidelse av retningslinjer for benyttelse av det tilrettelagte rommet. Status: Det er utarbeidet nye retningslinjer for reservasjon av det tilrettelagte rommet (A-182c) i reservasjonssystemet for grupperom, slik at dette rommet ikke bookes til møter. Retningslinjene ser ut å fungerer etter hensikten. LMU-sak 37/08 Orientering om studiested Rauland I november 2008 besøkte LMU studiested Rauland. LMU fikk en omvisning på studiestedet og hadde et møte med instituttleder. LMU ble gjort oppmerksom på noen utfordringer vedrørende læringsmiljøet. Læringsmiljøutfordringene ble diskutert i LMU-møte 02/09 og fulgt opp i LMU-møte 03/09. Status: Drift har fulgt opp flere av utfordringene fra besøket i Rauland i drøftingsmøte uke 10/09.

6 6 EFL er i notat av bedt om å gjennomføre en risikoanalyse mht. helse, miljø og sikkerhet. LMU-sak 09/09-1 Diskusjonssak - Studentrepresentasjon i utvalget LMU opplevde i studieåret at studentene generelt sett var dårlig representert i møtene. LMU diskuterte i møtet hvordan frammøtet kan forbedres. LMU mente bl.a at: markedsføring i samarbeid med SoT er viktig studentmedlemmene bør få kompensasjon for møtevirksomheten, jf. LMU-sak 16/08 LMU bør kartlegge hvordan tilrettelegging av studentenes rettigheter i forbindelse med utvalgsarbeid foregår ved den enkelte avdeling det bør være servering i det første og siste møtet i studieåret Status: LMU vil arbeide kontinuerlig med de fire punktene. LMU mener at kompensasjon for oppmøte er et viktig tiltak for å øke deltakelsen i møtene Innspill til strategisk plan LMU ble i internt notat av bedt om å komme med innspill til ny strategisk plan for Høgskolen i Telemark for perioden LMU har i internt notat av gitt slikt innspill Rekruttering til LMU Interessen fra studenter til å delta i råd og utvalg ved høgskolen er fortsatt generelt svært lav. Alle avdelingene var representert med studentmedlemmer til LMU for studieåret Ingen av avdelingene hadde valgt vara. Konstitueringen av utvalget kunne ikke gjennomføres før møtet i desember Først i dette møtet var alle medlemmene valgt og studentene hadde forslag til leder. Svar fra evalueringen av infrastruktur og læringsmiljø på spørsmål om LMU, jf. pkt. 4.1, indikerer at studentene ikke er fornøyde med informasjonen de har fått om LMU. At utvalget er lite kjent kan være en medvirkende årsak til at det er vanskelig å rekruttere studentmedlemmer til LMU. Se også pkt , LMU-sak 09/ Universell utforming Det jobbes kontinuerlig med tiltakslistene som ble utarbeidet etter Statsbyggs gjennomgang av bygningsmassen i Driftstjenesten har ansvaret for gjennomføring av tiltakene i samarbeid med Statsbygg. Studiested Rauland har som tidligere de største utfordringene for å nå prinsippet om universell utforming. Høgskolen leier lokalene av Raulandsakademiet og det må avklares hvordan nødvendige tiltak skal gjennomføres. LMU følger arbeidet med tiltakslistene. Pr. 1. januar 2009 trådte Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne i kraft. Denne påvirker arbeidet med universell utforming, både når det gjelder fysisk, psykososial og pedagogisk utforming. Driftstjenesten vil revidere tiltaksplanene på grunnlag av den nye loven i samarbeid med Statsbygg. Dette er gjennomført i Notodden. Kvaliteten på informasjon på engelsk (skilting, elektroniske tjenester m.m) på studiestedene bør kartlegges, vurderes og eventuelt forbedres.

7 Klager Ingen formelle studentklager vedrørende læringsmiljøet er blitt forelagt LMU i studieåret Elektronisk evaluering av infrastruktur og læringsmiljø Elektronisk evaluering av infrastruktur og læringsmiljø blir gjennomført en gang per studieår i løpet av vårsemesteret. Den første evalueringen ble gjennomført våren Svarprosent studieåret Av 5415 studenter var det 831 som evaluerte infrastruktur og læringsmiljø våren Tabell 1 viser svarprosent for studieårene , , og Tabell 1. Svarprosent fra evaluering av infrastruktur og læringsmiljø. Avdeling Svarprosent våren 2006 Svarprosent våren 2007 Svarprosent våren 2008 Svarprosent våren 2009 AF EFL HS TF Totalt for HiT Tallene er hentet fra Rapport fra evaluering om infrastruktur og læringsmiljø i det elektroniske evalueringssystemet. Evaluering av infrastruktur og læringsmiljø for studieåret ble avsluttet 15. juni Total svarprosent ble 15 % mot 16 % studieåret Målet om en total svarprosent på 40 % ble ikke nådd. Figur 1. viser utviklingen for evaluering av infrastruktur og læringsmiljø totalt for HiT og pr. avdeling.

8 8 Evaluering av infrastruktur og læringsmiljø Svarprosent TOTALT AF EFL HS TF Studieår Figur 1. Evaluering av infrastruktur og læringsmiljø Det registreres en nedgang i svarprosent hos alle avdelingene. Grensen for når en skår på mindre enn 3 poeng skal registreres som avvik, er når minst 40 % av studentene har deltatt i evalueringen, jf. rutine KSS-01 Gjennomføring og oppfølging av emneevaluering og evaluering av infrastruktur og læringsmiljø. Dette betyr at svarene fra evalueringen av infrastruktur og læringsmiljø 2009 ikke gir grunnlag for å registrere avvik. Svarene, spesielt tekstsvarene, gir likevel en indikasjon på mulige forbedringsområder som driftsenhetene, SoT, Sitel og LMU bør ta hensyn til. Synliggjøring av gjennomførte tiltak er en forutsetning for at studentene skal ha tro på at evaluering nytter. 4.2 Resultat av evalueringen av infrastruktur og læringsmiljø Studentene skal svare på ti spørsmål om infrastruktur og læringsmiljø. Høyeste skår er 6 og laveste skår er 1. I tabell 2 vises gjennomsnittsskår for hvert av de ti spørsmålene for 2006, 2007, 2008 og 2009.

9 9 Tabell 2. Gjennomsnittsskår for hvert spørsmål om infrastruktur og læringsmiljø. Spørsmål Gjennomsnitt-skår I hvor stor grad: er du fornøyd med bibliotektjenestene? er du fornøyd med IT-tjenestene? er du fornøyd med undervisningslokalene, inkludert grupperom, lesesaler med videre? 4. er du fornøyd med tjenestene til Studentsamskipnaden i Telemark (SITEL)? 5. er du fornøyd med informasjonen du har fått om Læringsmiljøutvalget (LMU)? 6. er du fornøyd med studieadministrasjonen ved din avdeling? 7. er du fornøyd med informasjonen du har fått om studentdemokratiet (for eksempel Studentorganisasjonen i Telemark (SoT) og studentråd? 8. er du fornøyd med informasjonen du har fått om Arena høgskole? 9. er du fornøyd med informasjonen du har fått om bruk av Classfronter i undervisningen? 10. er du fornøyd med studieinformasjonen på høgskolens hjemmesider? Tallene er hentet fra Rapport fra evaluering om infrastruktur og læringsmiljø. På poengskalaen i evalueringen, er høyeste skår 6 og laveste skår er 1. Resultatene viser ingen vesentlige forskjeller fra i fjor. Gjennomsnittsskår for er du fornøyd med undervisningslokalene, inkludert grupperom, lesesaler med videre har gått merkbart opp. Resultatene varierer for studiestedene, men studiested Porsgrunn har gått mest opp. En årsak er sannsynligvis at ombyggingsprosessen i Porsgrunn er ferdig og studentene har merket forbedringene dette studieåret. Informasjon om LMU oppnår for fjerde året på rad en poengskår lavere enn 3. Selv med en lav svarprosent indikerer resultatene at studentene ikke er fornøyd med informasjonen som blir gitt om LMU, og at LMU er et lite kjent utvalg blant studentene. Dette gjelder alle studiestedene. I de tekstlige kommentarene til evalueringsspørsmålet I hvor stor grad er du fornøyd med informasjonen du har fått om LMU er veldig mange av kommentarene har ikke hørt om LMU og har ikke fått informasjon om LMU. 4.3 Oppsummering av evalueringen Det er for lav deltakelse i evalueringen til at resultatene gir et sikkert grunnlag for å trekke konklusjoner på styrker og svakheter i læringsmiljøet. Det må arbeides systematisk ved alle avdelingene for å få studentene til å bruke det elektroniske evalueringssystemet. Det er fortsatt grunnlag for å se på hele evalueringsprosessen ved høgskolen, og hvordan denne kan forbedres. LMU må arbeide aktivt for at utvalget skal bli kjent. Se pkt

10 10 5. Avvik 5.1 Registrering av avvik Avvik er manglende oppfyllelse av interne eller eksterne krav eller forventninger. Å forbedre prosesser, prosedyrer, utstyr ol. på bakgrunn av registrerte avvik, er en av de viktigste og enkleste metodene til kontinuerlig kvalitetsforbedring. Et avvikssystem vil i tillegg til å ivareta oppfølging av det enkelte avvik, kunne bidra til å synliggjøre trender og gjengangere. Generelt indikerer mange registrerte avvik og korrigerende tiltak at et avvikssystem er i bruk og at det jobbes systematisk med kvalitetsforbedring ved institusjonen. Registrering og håndtering av avvik er beskrevet i kvalitetshåndboka under rutine KSS-02 Registrering og håndtering av avvik og forbedringsforslag. I mai 2008 ble en videreutviklet avviksdatabase tatt i bruk. Denne basen har kategorier for blant annet å registrere avvik på læringsmiljøet eller undervisningen. Dette gir LMU mulighet til å holde seg orientert om avvik/klager og forslag som registreres innenfor LMUs virkeområde Registrerte avvik knyttet til læringsmiljøet Totalt for de fire avdelingene, er det registrert 3 læringsmiljøavvik og 3 læringesmiljørelaterte avvik under kategorien andre. To av avvikene gjelder dårlig luft/ventilasjon i rom i A- fløyen i Porsgrunn. Totalt 6 læringsmiljørelaterte avvik er svært få avvik for en institusjon av HiTs størrelse, og man kunne nok ha forventet et større antall registrerte hendelser/avvik. LMU mener det er viktig at læringsmiljøavvik registreres, slik at LMU kan få et reelt bilde av læringsmiljøutfordringene og bidra i forbedringsarbeidet. LMU oppfordrer til økt fokus og bruk av databasen på alle nivå i organisasjonen. 6. Vurdering av det totale læringsmiljøet Ved høgskolens avdelinger og ved fellestjenestene drives det kontinuerlig arbeid for å bedre det fysiske og psykiske læringsmiljøet. I vedlegg 8.1 finnes avdelingenes beskrivelser av gjennomførte tiltak i studieåret , og status/behov for tiltak for neste år. Tiltakene følges opp av avdelingene, og vil også følges opp av LMU. 6.1 Fysisk læringsmiljø Det er gjennomført mange tiltak ved studiestedene i løpet av studieåret som forbedrer det fysiske miljøet. Ved studiested Bø er det blant annet satt opp lydanlegg i seminarrom. Det er innført utvidet kjøretid for ventilasjonsanlegg i UV-rom, grupperom og bibliotek. Ved studiested Notodden er ventilasjonssystemet i det store auditoriet og i tilstøtende lokaler skiftet ut. Undervisningen av førskolelærere er flyttet til hovedbygget. Det er satt opp to Smartboards og to Starboards i klasserom og ett klasserom er etablert til nettbasert undervisning. Spesialrom for keramikk har fått oppgradert spesialventilasjon for gipsstøv og glasur (helsefarlige stoffer). Det er videre satt inn en ny hovedinngangsdør med åpningsautomatikk, HC-toaletter er blitt oppgradert, mellom bygg B og C er det etablert en ny trappeheis. I tillegger det testet ut trappemerking i terazzo trapper. Ved studiested Porsgrunn er den omfattende ombyggingen av bygg A og C avsluttet. TF har gjennomført en kampanje

11 11 for bedre renhold og ryddighet i laboratorier og verksteder Det er innført påbud om bruk av vernebriller i laboratoriene i bygg B. Bygg E i Porsgrunn er under vurdering for dårlig inneklima og luftkvalitet. TF ser behov for å forbedre adgangskontrollen til laboratorier og verksteder. I tillegg pågår det en risikovurdering av alle laboratoriene. HS nevner manglende lokaler og for liten plass i Porsgrunn som en utfordring. Avdelingen er i dialog med Drifts- og innkjøpssjefen og høgskolens ledelse. Det er behov for bedre orden og renhold i klasserom. Det er meldt om dårlig lyddemping mellom klasserom L-114 og L-115. I Porsgrunn er det videre blitt merket parkeringsplass for personer med handikapp (HC) ved bygg E og HCtoalett er blitt skiltet. Ellers er det satt på magnetholdere på smale dører, belysning er sjekket og forsterket ved behov, en del døråpningsautomatikk er installert og enkelte ramper til inngangsdører er skiftet. Studiested Bø ser behov for bedre merking for synshemmede. Det planlegges lydanlegg i alle seminarrom i løpet av Det er planer om å tilpasse to HC toalett i Bø. Drift melder om problemer med fremkommelighet for rullestolbrukere ved studiested Rauland. Enkelte områder er ikke tilgjengelige for rullestolbrukere, se pkt Det er ennå ikke gjennomført noe tiltak i 2009, men innen utgangen av året vil det bli installert 2-3 automatiske døråpnere. IT-tjenesten deltar i et samarbeid med andre høgskoler om å innføre et ITIL-system som skal sikre at henvendelser til IT-tjenesten blir fulgt opp på en systematisk måte. 6.2 Psykisk læringsmiljø Det er gjort flere tiltak ved studiestedene i løpet av studieåret for å forbedre det psykososiale miljøet. Ved studiested Bø åpnes studentkafe i oktober/november AF og TF rapporterer om at avdelingene støtter flere sosiale tiltak økonomisk. TF driver aktiv forebygging gjennom konflikthåndtering innen studentgrupper. I Notodden er det ukentlig coffee hour. 7. Oppfølging av årsrapport for studieåret og planer for Oppfølging av årsrapport om læringsmiljøet I årsrapport om læringsmiljøet ble det foreslått flere tiltak vedrørende læringsmiljøet. Status for tiltakene er beskrevet under de ulike punktene i denne rapporten. Nedenfor er LMU-vedtak fra studieåret som trengte videre oppfølging beskrevet: LMU-sak 20/07 Strukturell problemstilling ved studiested Porsgrunn Vedtak: 1. Læringsmiljøutvalget ber sekretær for utvalget om å utarbeide rutiner på bakgrunn av signaler gitt på dette møtet. 2. Utkastet til rutine legges fram for behandling på neste møte. Status: Det er utarbeidet en rutine for hvordan læringsmiljøsaker skal fremmes ved høgskolen. Rutinen er godkjent av LMU, men ikke innarbeidet i kvalitetssikringshåndboken. Dette blir en

12 12 naturlig del av videreutviklingsarbeidet av kvalitetssikringssystemet som startet høsten 2008 og som fortsetter i 2009 og LMU-sak 16/08 Kompensasjon for studentmedlemmer i LMU Vedtak: LMU ber høgskolens ledelse om å vurdere en felles ordning for godtgjøring til studentrepresentanter i styrer, nemnder og utvalg ved høgskolen. Status: LMU har i oversendelsesbrev til høgskolen, bedt høgskolens ledelse om å vurdere en felles ordning for godgjøring til studentrepresentanter i styrer, nemnder og utvalg ved høgskolen. Foreløpig er det ingen avklaring i saken. LMU-sak 21/08 Forslagsrett for observatører Vedtak: LMU ber høgskolens ledelse om å fremme en sak for styret om forslagsrett for observatører i LMU. Status: Styret gjorde følgende vedtak i S-sak 10/09 Forslagsrett for observatører i Læringsmiljøutvalget Styret opprettholder sitt vedtak i S-sak 53/07 om rettigheter til observatører i høgskolens læringsmiljøutvalg, slik dette kommer til utrykk i pkt. 5 i reglementet for dette utvalget. S-sak 101/08 Godkjenning av årsrapport fra læringsmiljøutvalget for studieåret I S-sak 101/08 skriver høgskoledirektøren i sin vurdering at han forventer at LMU følger opp forholdene knyttet til Arbeidstilsynets besøk høsten LMU vil i forbindelse med valg nytt hovedverneombud (HVO), legge fram en sak om HVOs rolle i LMU. Videre nevner høgskoledirektøren i sin vurdering to problemstillinger innenfor kvalitetsikringssytemet som bør vurderes i forbindelse med revisjon og videreutvikling av kvalitetssikringssystemet (gjennomgang av evalueringsrutinene og navneendring av avikssystemet). Disse punktene vil bli vurdert i arbeidet med oppfølging av NOKUTs evaluering av kvalitetssikring av utdanningen ved HiT våren LMUs planer for LMU vil følge opp arbeidet med gjennomføring av tiltak i forbindelse med Handlingsplan for studenter med funksjonshemming, herunder bidra til at nødvendig engelsk informasjon blir tilgjengelig LMU vil i forbindelse med implementering av nye nettsider sikre at informasjon om læringsmiljøet og LMU kommer tydeligere fram i den nye strukturen. I tillegg vil de eksisterende sidene bli revidert LMU vil ha markedsføring av utvalget som sak i løpet av høsten 2009/vinteren 2010 for å forberede valget 2010.

13 13 8. Vedlegg Tabellene nedenfor er hentet fra avdelingenes utfylte Mal for årsrapport om læringsmiljø pr. avdeling 8.1 Vurdering av læringsmiljøet ved avdelingene Tabell 1. Fysisk læringsmiljø (AF) Arbeid/rutiner på avdelingen som bidrar til tilfredsstillende lokaler, adkomstveier, trapper mv. tilfredsstillende lys- og lydforhold et godt inneklima og forsvarlig luftkvalitet tilstrekkelig renhold og god ryddighet Gjennomførte tiltak Ingen tiltak Det er satt opp lydanlegg (for undervisningsformål, DVD PC-er) i seminarrom. Utvidet kjøretid for ventilasjonsanlegg (UV-rom, grupperom og bibliotek) Ingen nye Status/Behov for tiltak Bedre merking for synshemmede. Alle seminarrom vil får lydanlegg i løpet av 2009 Ingen Generelt bra, lite klaging nødvendig vedlikehold at uheldig fysisk belastning unngås En del inne dører er skiftet, gulvbelegg i IT fløy er skiftet. IT-veileder kontor har skiftet til elektronisk justerbar kontorpult Ingen store tiltak Ingen å forebygge skader og ulykker Ingen Ingen tilstrekkelige verneinnretninger Ingen Ingen å tilrettelegge for studenter med funksjonshemming Ingen tilrettelegging for begge kjønn Ingen Ingen 2 HC toalett skal bedre tilpasses rullestolbrukere. Tiltak iverksettes i enkelttilfeller etter egne behov Ingen Ingen Ingen * Dette betyr at lærestedet skal utformes på en slik måte at alle kan følge et utdanningstilbud uten særskilt tilrettelegging jf. Universitetsloven 4-3

14 14 Tabell l 2. Psykososialt læringsmiljø (AF) Arbeid/rutiner på avdelingen som Gjennomførte tiltak bidrar til å ivareta studentenes integritet og All individuell saksbehandling er verdighet unntatt offentlighet Status/Behov for tiltak Ingen studentenes muligheter for kontakt og kommunikasjon med andre (lærerer, veiledere og medstudenter å forebygge mobbing og trakassering å forebygge vold, trusler og annen uheldig belastning som følge av kontakt med andre å ivareta studentenes trivsel og velferd? Åpen dørs politikk blant administrativt- og faglig ansatte. Ingen Ingen Studenkafe åpnes i oktober/november. Godt samarbeid med studentdemokratiet og studentenes lag og foreninger. Avdelingen gir økonomisk støtte til store arrangement som involverer mange studenter (oppstartuka, VIKO). Drift er svært løsningsorientert i forhold til studentbehov. Ingen Ingen Ingen Fortsette å ha studentene i fokus Jf. Arbeidsmiljølovens 4-3 Krav til det psykososiale arbeidsmiljøet

15 15 Tabell 3. Fysisk læringsmiljø (EFL) Arbeid/rutiner på avdelingen som Gjennomførte tiltak bidrar til tilfredsstillende lokaler, Ny hovedinngangsdør i bygg B/C adkomstveier, trapper mv. tilfredsstillende lys- og lydforhold Keramikkrom er malt, og lys er byttet Status/Behov for tiltak et godt inneklima og forsvarlig luftkvalitet tilstrekkelig renhold og god ryddighet nødvendig vedlikehold Nytt ventilasjonsanlegg til keramikkavdelingen Keramikk, nye benker 2 separate anlegg i gipsrom ob v/glasurovn at uheldig fysisk belastning unngås å forebygge skader og ulykker tilstrekkelige verneinnretninger å tilrettelegge for studenter med funksjonshemming tilrettelegging for begge kjønn 2 stk HC-rom at læringsmiljøet blir utformet etter prinsippet universell utforming* * Dette betyr at lærestedet skal utformes på en slik måte at alle kan følge et utdanningstilbud uten særskilt tilrettelegging jf. Universitetsloven 4-3

16 16 Tabell 4. Psykososialt læringsmiljø (EFL) Arbeid/rutiner på avdelingen som Gjennomførte tiltak bidrar til å ivareta studentenes integritet og verdighet Status/Behov for tiltak studentenes muligheter for kontakt og kommunikasjon med andre (lærerer, veiledere og medstudenter mfl.) å forebygge mobbing og trakassering å forebygge vold, trusler og annen uheldig belastning som følge av kontakt med andre å ivareta studentenes trivsel og Coffee hour hver torsdag i velferd? studentkantina Jf. Arbeidsmiljølovens 4-3 Krav til det psykososiale arbeidsmiljøet

17 17 Tabell 5. Fysisk læringsmiljø (HS) Arbeid/rutiner på avdelingen som bidrar til tilfredsstillende lokaler, adkomstveier, trapper mv. tilfredsstillende lys- og lydforhold et godt inneklima og forsvarlig luftkvalitet tilstrekkelig renhold og god ryddighet nødvendig vedlikehold Gjennomførte tiltak Manglende lokaler er tatt opp med driftstjenesten og høgskolens ledelse Status/Behov for tiltak Det er for liten plass ved studiestedet i forhold til antall studenter. Det er framkommet klager på lyddemping mellom klasserom L- 114og L-115, Bør kanskje se på isolasjon i skillevegg Studiestedet har behov for rydding i klasserom og til tider også behov for bedre renhold Noen stoler(plater i) Auditoriene bør skiftes at uheldig fysisk belastning unngås å forebygge skader og ulykker tilstrekkelige verneinnretninger å tilrettelegge for studenter med funksjonshemming tilrettelegging for begge kjønn at læringsmiljøet blir utformet etter prinsippet universell utforming* * Dette betyr at lærestedet skal utformes på en slik måte at alle kan følge et utdanningstilbud uten særskilt tilrettelegging jf. Universitetsloven 4-3

18 18 Tabell 6. Psykososialt læringsmiljø (HS) Arbeid/rutiner på avdelingen som Gjennomførte tiltak bidrar til å ivareta studentenes integritet og Dialogmøter med studentene verdighet Status/Behov for tiltak studentenes muligheter for kontakt og kommunikasjon med andre (lærerer, veiledere og medstudenter mfl.) å forebygge mobbing og trakassering å forebygge vold, trusler og annen uheldig belastning som følge av kontakt med andre å ivareta studentenes trivsel og velferd? Dialogmøte Dialogmøte godt samarbeid med SiTel Jf. Arbeidsmiljølovens 4-3 Krav til det psykososiale arbeidsmiljøet

19 19 Tabell 7. Fysisk læringsmiljø (TF) Arbeid/rutiner på avdelingen som bidrar til tilfredsstillende lokaler, adkomstveier, trapper mv. tilfredsstillende lys- og lydforhold Gjennomførte tiltak Status/Behov for tiltak et godt inneklima og forsvarlig luftkvalitet tilstrekkelig renhold og god ryddighet nødvendig vedlikehold Ommbygging-/nytt ventilasjonsanlegg i bygg A og C. Kampanje for bedre renhold og ryddighet i lab er og verksteder. Bygg E er under vurdering for dårlig inneklima og luftkvalitet. Dette på bakgrunn av bekymringsmelding fra ansatte i bygg E. at uheldig fysisk belastning unngås å forebygge skader og ulykker tilstrekkelige verneinnretninger å tilrettelegge for studenter med funksjonshemming tilrettelegging for begge kjønn Vernebrillepåbud innført i i bygg B. Avstengt en trapp og montert gjerde i prosesshallen. Alle laboratorier skal ha gjennomført risikovurdering for sin virksomhet. Gjennomført i Avdelingen har gjennomført enkelte tiltak for å utbedre og sikre tilstrekkelige verneinnretninger, samt forebygge skader og ulykker, jf. punktet over. Forbedre adgangskontrollen til lab er og verksteder (nye adgangskort) at læringsmiljøet blir utformet etter prinsippet universell utforming* * Dette betyr at lærestedet skal utformes på en slik måte at alle kan følge et utdanningstilbud uten særskilt tilrettelegging jf. Universitetsloven 4-3

20 20 Tabell 8. Psykososialt læringsmiljø (TF) Arbeid/rutiner på avdelingen som bidrar til å ivareta studentenes integritet og verdighet Gjennomførte tiltak Status/Behov for tiltak studentenes muligheter for kontakt og kommunikasjon med andre (lærerer, veiledere og medstudenter mfl.) å forebygge mobbing og trakassering å forebygge vold, trusler og annen uheldig belastning som følge av kontakt med andre Aktivt forebygging gjennom konflikthåndtering innen studentgrupper å ivareta studentenes trivsel og Sosiale tiltak støttes og velferd? delfinansieres: fadderordning for utenlandske studenter, skidag og studentorganisasjoner, samt enkelt tiltak av ren sosial karakter Jf. Arbeidsmiljølovens 4-3 Krav til det psykososiale arbeidsmiljøet

Årsrapport. fra. Læringsmiljøutvalget. ved. Høgskolen i Telemark. studieåret 2010-2011

Årsrapport. fra. Læringsmiljøutvalget. ved. Høgskolen i Telemark. studieåret 2010-2011 Årsrapport fra Læringsmiljøutvalget ved Høgskolen i Telemark studieåret 2010-2011 S-sak 115/11 08.11.11 1. Samlet vurdering av læringsmiljøet... 3 2. Innledning... 3 3. Om LMU... 4 3.1 Organisering av

Detaljer

Årsrapport. fra. Læringsmiljøutvalget. ved. Høgskolen i Telemark

Årsrapport. fra. Læringsmiljøutvalget. ved. Høgskolen i Telemark Årsrapport fra Læringsmiljøutvalget ved Høgskolen i Telemark studieåret 2011-2012 Godkjent i S-sak 101/12 1. Samlet vurdering av læringsmiljøet... 3 2. Innledning... 3 3. Om LMU... 4 3.1 Organisering av

Detaljer

Årsrapport. læringsmiljøet. ved. Høgskolen i Telemark

Årsrapport. læringsmiljøet. ved. Høgskolen i Telemark Årsrapport om læringsmiljøet ved Høgskolen i Telemark studieåret 2009-2010 I-sak 20/10 Utkast av 11.11.10 Godkjent av LMU:10.11.10 1. Samlet vurdering av læringsmiljøet... 3 2. Innledning... 3 3. Om LMU...

Detaljer

Årsrapport. læringsmiljøet. ved. Høgskolen i Telemark. studieåret

Årsrapport. læringsmiljøet. ved. Høgskolen i Telemark. studieåret Årsrapport om læringsmiljøet ved Høgskolen i Telemark studieåret 2007-2008 Utarbeidet av: Cecilia B. Guddal Godkjent av LMU: 30.10.08 Godkjent av Styret: 1. Samlet vurdering av læringsmiljøet... 2 2. Innledning...

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØUTVALGET 2013 14. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØUTVALGET 2013 14. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØUTVALGET 2013 14 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold Årsrapport for læringsmiljøutvalget 1. Innledning... 3 1.1. Utvalgets mandat... 3 2. Utvalgets

Detaljer

Læringsmiljøet. Ved. Høgskolen i Østfold

Læringsmiljøet. Ved. Høgskolen i Østfold Læringsmiljøet Ved Høgskolen i Østfold Rapport fra Læringsmiljøutvalget (LMU) 2005 Læringsmiljøutvalget ved Høgskolen i Østfold Læringsmiljøutvalget ved Høgskolen i Østfold er forankret i henhold til Lov

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØUTVALGET 2014-15. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØUTVALGET 2014-15. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØUTVALGET 2014-15 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold Årsrapport for læringsmiljøutvalget 1. Innledning... 3 1.1. Utvalgets mandat... 3 2. Utvalgets

Detaljer

Årsrapport. fra. Læringsmiljøutvalget. ved. Høgskolen i Telemark. studieåret 2013/2014

Årsrapport. fra. Læringsmiljøutvalget. ved. Høgskolen i Telemark. studieåret 2013/2014 Årsrapport fra Læringsmiljøutvalget ved Høgskolen i Telemark studieåret 2013/2014 S-sak 98/14 27.11.14 1. Samlet vurdering av læringsmiljøet... 3 2. Innledning... 3 3. Om LMU 2013/2014... 3 3.1 Organisering

Detaljer

Norges musikkhøgskole

Norges musikkhøgskole ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØUTVALGET 2015/16 SYSTEM FOR SIKRING OG UTVIKLING AV UTDANNINGSKVALITET 1. Innledning 1.1. Utvalgets mandat 2. Utvalgets virksomhet i 2015-2016 2.1. Utvalgets sammensetning 2.2.

Detaljer

ÅRSRAPPORT Læringsmiljøutvalget

ÅRSRAPPORT Læringsmiljøutvalget ÅRSRAPPORT 2008-2009 Læringsmiljøutvalget Innhold: 1 Innledning... 3 1.1 Utvalgets mandat... 3 2 Utvalgets virksomhet i 2008-2009... 4 2.1 Utvalgets sammensetning... 4 2.2 Møteaktivitet... 4 2.3 Oversikt

Detaljer

Fakultet for teknologiske fags rapport om læringsmiljø. Studieåret 2011-2012

Fakultet for teknologiske fags rapport om læringsmiljø. Studieåret 2011-2012 Fakultet for teknologiske fags rapport om læringsmiljø Studieåret 2011-2012 I. LÆRINGSMILJØRAPPORTEN...3 1. Rammekvalitet...3 1.1 Evaluering av infrastruktur og læringsmiljø...3 1.2 Læringsmiljøet generelt...4

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012-2013 LÆRINGSMILJØUTVALGET

ÅRSRAPPORT 2012-2013 LÆRINGSMILJØUTVALGET ÅRSRAPPORT 2012-2013 LÆRINGSMILJØUTVALGET Innhold: 1 Innledning... 3 1.1 Utvalgets mandat 3 2 Utvalgets virksomhet i 2012-2013... 4 2.1 Utvalgets sammensetning 4 2.2 Møteaktivitet 4 2.3 Oversikt over behandlede

Detaljer

1. Bakgrunn, hovedmål, lovmessig forankring og aktører

1. Bakgrunn, hovedmål, lovmessig forankring og aktører 1. Bakgrunn, hovedmål, lovmessig forankring og aktører 1.1 Bakgrunn og funksjon Denne handlingsplanen har som mål å være et styringsverktøy i arbeidet med det helhetlige læringsmiljøet for alle studenter

Detaljer

Saksliste Vedtakssaker 1/17 Mandat for læringsmiljøutvalget 2017 Orienteringssaker 3

Saksliste Vedtakssaker 1/17 Mandat for læringsmiljøutvalget 2017 Orienteringssaker 3 Møteinnkalling: Læringsmiljøutvalget (20.01.2017) Læringsmiljøutvalget Dato: 20.01.17 Sted: Brevmøte Notat: Saksliste Vedtakssaker 1/17 Mandat for læringsmiljøutvalget 2017 Orienteringssaker 3 Arkivsak-dok.

Detaljer

Handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne 2014-2017

Handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne 2014-2017 Handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne 2014-2017 1 Denne handlingsplanen er en videreføring av Handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne 2010 2013. DEL 1 KAPITTEL 1. INNLEDNING

Detaljer

OPPDRAGSBESKERIVELSE:

OPPDRAGSBESKERIVELSE: OPPDRAGSBESKERIVELSE: 1. Bakgrunn: I forbindelse med nye bestemmelser og føringer i studiekvalitetsforskriften, studietilsynsforskriften, kvalitetsmeldingen og nye prosedyrer og retningslinjer for tilsyn,

Detaljer

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole Norsk Gestaltinstitutt Høyskole Reglement for styre, styringsorganer, råd og utvalg Versjon 2.2 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Virkeområde - Styringsorganer... 2 1. Virkeområde... 2 2. Sentrale styringsorganer...

Detaljer

LMU-sak 18/2008 Revisjon av vedtekter for Læringsmiljøet ved Universitetet for miljø og biovitenskap

LMU-sak 18/2008 Revisjon av vedtekter for Læringsmiljøet ved Universitetet for miljø og biovitenskap 1302 1901 LMU-SAK NR: 18/2008 SAKSANSVARLIG: SIRI MARGRETHE LØKSA SAKSBEHANDLER(E): BODIL NORDERVAL ARKIVSAK NR: UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP LÆRINGSMILJØUTVALGET LMU-sak 18/2008 Revisjon av

Detaljer

ÅRSRAPPORT LMU 2006/2007

ÅRSRAPPORT LMU 2006/2007 ÅRSRAPPORT LMU 2006/2007 Saksbehandler: Bjørnar K. Pande Wølner ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØUTVALGET (LMU) VED HVE 2006/2007 1. INNLEDNING Bakgrunn Med basis i 4 3 i universitets og høgskoleloven skal høgskolen

Detaljer

Innkalling til møte i Læringsmiljøutvalget torsdag 14. desember 2006, kl 12:00 13:45

Innkalling til møte i Læringsmiljøutvalget torsdag 14. desember 2006, kl 12:00 13:45 Til medlemmer av LMU: Ida Skjerve (leder) Jan Høiberg Brit Ørum Østmo Terje Grandahl Frode Fjeldseth Ellisiv Ulrikke Rasmussen Pedersen Fellestjenesten Postadresse: 1757 Halden E-post: postmottak@hiof.no

Detaljer

NYE RETNINGSLINJER FOR LÆRINGSMILJØUTVALGET

NYE RETNINGSLINJER FOR LÆRINGSMILJØUTVALGET NYE RETNINGSLINJER FOR LÆRINGSMILJØUTVALGET Strategiplanen slår fast at Kunst- og designhøgskolen i Bergen er et bærekraftig og eksperimentelt lærings- og arbeidsmiljø for skapende virksomhet. Den understreker

Detaljer

Retningslinjene er utarbeidde i samsvar med Lov om universiteter og høyskoler, sist endra 9. januar Vedteke av LMU 28.

Retningslinjene er utarbeidde i samsvar med Lov om universiteter og høyskoler, sist endra 9. januar Vedteke av LMU 28. Læringsmiljøutvalet RETNINGSLINJER LÆRINGSMILJØUTVALET VED HØGSKULEN I VOLDA Retningslinjene er utarbeidde i samsvar med Lov om universiteter og høyskoler, sist endra 9. januar 2009. Vedteke av LMU 28.

Detaljer

LMU-sak 13/2008 Læringsmiljøutvalget sin rolle og funksjon Supperåd eller utvalg med reell handlekraft?

LMU-sak 13/2008 Læringsmiljøutvalget sin rolle og funksjon Supperåd eller utvalg med reell handlekraft? 1302 1901 LMU-SAK NR: 13/2006 SAKSANSVARLIG: SIRI MARGRETHE LØKSA SAKSBEHANDLER(E): BODIL NORDERVAL ARKIVSAK NR: UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP LÆRINGSMILJØUTVALGET LMU-sak 13/2008 Læringsmiljøutvalget

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR STUDENTER MED FUNKSJONSHEMMING

HANDLINGSPLAN FOR STUDENTER MED FUNKSJONSHEMMING HANDLINGSPLAN FOR STUDENTER MED FUNKSJONSHEMMING 2009 2014 HiT 2008 UTKAST 03.12.08 HANDLINGSPLAN FOR STUDENTER MED FUNKSJONSHEMMING... 1 2009 2014... 1 Handlingsplan for funksjonshemming... 3 Del 1. Generelt

Detaljer

2. Ansvar, myndighet og oppgaver

2. Ansvar, myndighet og oppgaver HiT HMS - 2 Ingrid K. Reitan John W. Viflot 14.11.12 1 1 6 2. Ansvar, myndighet og oppgaver 2.1 Formål Beskrive hvilket ansvar, myndighet og oppgaver de ulike aktørene ved høgskolen har vedrørende HMS-arbeid

Detaljer

ÅRSRAPPORT LMU 2007/2008

ÅRSRAPPORT LMU 2007/2008 ÅRSRAPPORT LMU 2007/2008 Saksbehandler: Bjørnar K. Pande Wølner ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØUTVALGET (LMU) 2007/2008 1. INNLEDNING Bakgrunn Med basis i 4-3 i universitets- og høgskoleloven har høgskolen

Detaljer

Norges musikkhøgskole

Norges musikkhøgskole ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØUTVALGET 2016/17 SYSTEM FOR SIKRING OG UTVIKLING AV UTDANNINGSKVALITET 1. Innledning 1.1. Utvalgets mandat 2. Utvalgets virksomhet i 2016-2017 2.1. Utvalgets sammensetning 2.2.

Detaljer

Kurs i læringsmiljøarbeid

Kurs i læringsmiljøarbeid Kurs i læringsmiljøarbeid Systematisk utvikling av læringsmiljø Nasjonal konferanse om inkluderende læringsmiljø 2017 Bjørnar Kvernevik Førstekonsulent Universell Samfunnsøkonomi Tilknyttet Universell

Detaljer

2) Styret viser til foreliggende mandatutkast og gir Rektor fullmakt til å fastsette utvalgets mandat.

2) Styret viser til foreliggende mandatutkast og gir Rektor fullmakt til å fastsette utvalgets mandat. NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Studieavdelingen Læringsmiljøutvalget (LMU) arkiv: 2005/271/012 ÅRSRAPPORT 2003/2004 Det ble ikke laget noen årsrapport for 2003 fordi LMU kom i gang

Detaljer

REVIDERTE RETNINGSLINJER FOR LMU VED HØGSKULEN I VOLDA

REVIDERTE RETNINGSLINJER FOR LMU VED HØGSKULEN I VOLDA Læringsmiljøutvalet REVIDERTE RETNINGSLINJER FOR LMU VED HØGSKULEN I VOLDA Retningslinjene er utarbeidde i samsvar med Lov om universiteter og høyskoler, sist endra 9. januar 2009. Vedteke av LMU 28. september

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØUTVALGET 2013

ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØUTVALGET 2013 ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØUTVALGET 2013 Læringsmiljøutvalgets oppdrag er hjemlet i Lov om universiteter og høyskoler 4.3. Høgskolens strategiske plan er utgangspunkt for det arbeidet Læringsmiljøutvalget

Detaljer

Årsrapport om. kvalitetsarbeid og utdanningskvalitet. ved

Årsrapport om. kvalitetsarbeid og utdanningskvalitet. ved Årsrapport om kvalitetsarbeid og utdanningskvalitet ved Høgskolen i Telemark Studieåret 2005/2006 Høgskolen i Telemark, 30.11.06 Sist endret: 17.11.06 Versjon nr. 10 Skrevet av: Kristin Ekmann Godkjent

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØ UTVALGET 2009/10

ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØ UTVALGET 2009/10 ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØ UTVALGET 2009/10 Læringsmiljøutvalgets oppdrag er hjemlet i Lov om universiteter og høyskoler 4.3. Høgskolens strategiske plan er utgangspunkt for det arbeidet Læingsmiljøutvalget

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus HiOA

Høgskolen i Oslo og Akershus HiOA Høgskolen i Oslo og Akershus HiOA KDs «gylne triangel» - Kunnskapstriangelet Utdanning Kvalitet Entreprenørskap I samarbeid med arbeidslivet Samfunnsrelevans FoU Innovasjon 3 Strategi 2020 Visjon: Ny

Detaljer

Årsrapport for Læringsmiljøutvalget

Årsrapport for Læringsmiljøutvalget 2015 Årsrapport for Læringsmiljøutvalget ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØUTVALTET 2015 LÆRINGSMILJØUTVALGET VED HØGSKOLEN I LILLEHAMMER 1 Vurdering av arbeidet i 2015 og tilrådning for 2016 Læringsmiljøutvalget

Detaljer

Styrevedtekter for de fylkeskommunale fagskolene i Sør-Trøndelag

Styrevedtekter for de fylkeskommunale fagskolene i Sør-Trøndelag Styrevedtekter for de fylkeskommunale fagskolene i Sør-Trøndelag Revidert i henhold til endringer fra 01.07.2016 i lov om fagskoleutdanning nr. 56 av 20.06.2003 (fagskoleloven) Vedtatt av Fylkestinget

Detaljer

LMU-sak 14/2013 Tiltaksplan for universell utforming ved UMB og tilrettelegging for studenter med nedsatt funksjonsevne 2012-2013 - sluttrapport

LMU-sak 14/2013 Tiltaksplan for universell utforming ved UMB og tilrettelegging for studenter med nedsatt funksjonsevne 2012-2013 - sluttrapport 1302 1901 LMU-K NR: 14/2013 KNSVARLIG: OLE JØRGEN TORP KSBEHANDLER(E): BODIL NORDERVAL M.FL. ARKIVK NR: UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP LÆRINGSMILJØUTVALGET LMU-sak 14/2013 Tiltaksplan for universell

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 19.10.07

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 19.10.07 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 19.10.07 Møtenummer : 6/2007 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 10.00 15.00 Møtested/-rom

Detaljer

Årsrapport 2012 og handlingsplan 2013. Læringsmiljøutvalget. Høgskolen i Sør-Trøndelag

Årsrapport 2012 og handlingsplan 2013. Læringsmiljøutvalget. Høgskolen i Sør-Trøndelag Årsrapport 2012 og handlingsplan 2013 Læringsmiljøutvalget Høgskolen i Sør-Trøndelag Læringsmiljøutvalget Bakgrunn og etablering Lov om universiteter og høgskoler 4 3, første ledd, gir styret ved institusjonen

Detaljer

Handlingsplan for studenter med funksjonsnedsettelse 2014-2015

Handlingsplan for studenter med funksjonsnedsettelse 2014-2015 Handlingsplan for studenter med funksjonsnedsettelse 2014-2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. OVERORDNET MÅL... 4 3. HOVEDMÅL... 4 4. BEGREPSAVKLARING... 4 5. HANDLINGSPLANENS INNHOLD OG ANSVARSOMRÅDE...

Detaljer

Referat fra møte i Læringsmiljøutvalget Tirsdag 4. desember kl , N-501

Referat fra møte i Læringsmiljøutvalget Tirsdag 4. desember kl , N-501 Referat fra møte i Læringsmiljøutvalget Tirsdag 4. desember kl. 13.00 15.40, N-501 Til stede på møtet: Utvalgsmedlemmer Hans-Johan Karlsen Ida Mattsson Andreas Halvorsen (til og med sak 34/2007) Ingrid

Detaljer

Årsrapport 2010 og handlingsplan 2011

Årsrapport 2010 og handlingsplan 2011 HS-0-003 Side 1 av 10 Årsrapport 2010 og handlingsplan 2011 Læringsmiljøutvalget Høgskolen i Sør-Trøndelag www.hist.no/lmu HS-0-003 Side 2 av 10 Læringsmiljøutvalget Bakgrunn og etablering Lov om universiteter

Detaljer

Revidert februar 2016 Vedtatt av fylkesrådet 16. februar 2016 Sak nr. 21/16

Revidert februar 2016 Vedtatt av fylkesrådet 16. februar 2016 Sak nr. 21/16 Styrevedtekter for de fylkeskommunale fagskolene i Nord-Trøndelag Revidert februar 2016 Vedtatt av fylkesrådet 16. februar 2016 Sak nr. 21/16 1 LOVHJEMMEL Fagskolene i Nord-Trøndelag fylkeskommune er underlagt

Detaljer

STYRKING AV LÆRINGSMILJØET

STYRKING AV LÆRINGSMILJØET STYRKING AV LÆRINGSMILJØET HANDLINGSPLAN 2016 2019 // UNIVERSITETET I BERGEN STUDIEADMINISTRATIV AVDELING HANDLINGSPLAN FOR STYRKING AV LÆRINGSMILJØET 2016 2019 STUDIEADMINISTRATIV AVDELING 2 DET SKAL

Detaljer

UTKAST TIL NYTT MANDAT OG RETNINGSLINJER FOR LMU

UTKAST TIL NYTT MANDAT OG RETNINGSLINJER FOR LMU Universitetet i Stavanger Læringsmiljøutvalget LMU-sak 27/07 UTKAST TIL NYTT MANDAT OG RETNINGSLINJER FOR LMU Bakgrunn Universitetet i Stavanger er pålagt i henhold til Universitets- og høgskoleloven å

Detaljer

Læringsmiljøutvalg (LMU) NLA Høgskolen

Læringsmiljøutvalg (LMU) NLA Høgskolen Konsituerende møte Læringsmiljøutvalg (LMU) NLA Høgskolen 2013-2014 Tid: Torsdag 27. mars 2014 kl. 11.30 17.00 Sted: Konferanserom, Sandviken Til stede: Bjarte Søvde, Lul Abdi Arab Elmi, Synnøve Aarskog,

Detaljer

Høgskolen i Innlandet Overordnet beskrivelse av kvalitetssystem for utdanning

Høgskolen i Innlandet Overordnet beskrivelse av kvalitetssystem for utdanning Høgskolen i Innlandet Overordnet beskrivelse av kvalitetssystem for utdanning Oversikt over kvalitetssikring av utdanningene i Høgskolen i Innlandet gjennom det første driftsåret 2017. 1.12.2016 Innhold

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Orientering Dato: O-sak HS-O-V-05/14 Årsrapport fra læringsmiljøutvalget (LMU)

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Orientering Dato: O-sak HS-O-V-05/14 Årsrapport fra læringsmiljøutvalget (LMU) Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Orientering Dato: 25.02.14 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Saksbehandler: Studiedirektøren O-sak HS-O-V-05/14 Årsrapport fra læringsmiljøutvalget (LMU) ÅRSRAPPORT

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 10.05.07 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: Magne Hegna 2007/494 LEDELSE, MEDVIRKNING OG MEDBESTEMMELSE VED HØGSKOLEN I TELEMARK Saken i korte trekk Styret

Detaljer

R E F E R A T. fra møte i Læringsmiljøutvalget Møtedato: kl

R E F E R A T. fra møte i Læringsmiljøutvalget Møtedato: kl R E F E R A T fra møte i Læringsmiljøutvalget Møtedato: 01.09.17 kl. 12.30-14.30 Til stede: viserektor Astrid Birgitte Eggen, ass. studiedirektør Marianne Øhrn Johannessen, universitetslektor Hallgeir

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR EVALUERING

RETNINGSLINJER FOR EVALUERING RETNINGSLINJER FOR EVALUERING Kvalitetssikringssystem: Kap. 1.3 Versjon: 6 Godkjent av høgskolestyret første gang 22.mai 2006. Ansvarlig for revisjon: Kvalitets- og læringsmiljøutvalget (KLMU). Revidert/justert

Detaljer

Sporreskjemaundersokelse - studenter Vedlegg i

Sporreskjemaundersokelse - studenter Vedlegg i Spørreskjemaundersøkelse - studenter Side i av 5 Sporreskjemaundersokelse - studenter Vedlegg i HIT studenter #42481 Oversikt [Skjul svaralternativer] [Vis rapport] [Kommentere].qrow { xpage-break-before:

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret. US 126/10 Årsrapport for arbeidet med kvalitet 2009/2010

Universitetet i Stavanger Styret. US 126/10 Årsrapport for arbeidet med kvalitet 2009/2010 Universitetet i Stavanger Styret US 126/10 Årsrapport for arbeidet med kvalitet 2009/2010 ephortesak: 10/3636 Saksansvarlig: økonomi- og virksomhetsdirektør Eli L. Kolstø Møtedag: 25. november 2010 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Retningslinje i høgskolens kvalitetssystem

Retningslinje i høgskolens kvalitetssystem Retningslinje i høgskolens kvalitetssystem < For studenter: Håndtering av mobbing og trakassering> Hva prosessen omfatter Mål Håndtering av saker som omhandler mobbing og trakassering, herunder seksuell

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Læringsmiljøutvalget (LMU)

MØTEPROTOKOLL Læringsmiljøutvalget (LMU) MØTEPROTOKOLL Læringsmiljøutvalget (LMU) Dato: 19.11.2014 kl 12:15 Sted: Møterom 1 Arkivsak: 14/01765 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Observatør: Forfall: Protokollfører: SAKSKART Jan Marius Grønseth,

Detaljer

Handlingsplan for studenter med funksjonsnedsettelser 2010-2015

Handlingsplan for studenter med funksjonsnedsettelser 2010-2015 Handlingsplan for studenter med funksjonsnedsettelser 2010-2015 Utarbeidet av læringsmiljøutvalget Vedtatt av musikkhøgskolens styre 05.02.100 Innhold Forord... 3 Formål med planen... 4 Hva er funksjonsnedsettelse?...

Detaljer

Høringsuttalelse: NOU 2014:14 Fagskolen - et attraktivt utdanningsvalg

Høringsuttalelse: NOU 2014:14 Fagskolen - et attraktivt utdanningsvalg Deres dato: Deres referanse: Kunnskapsdepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO Høringsuttalelse: NOU 2014:14 Fagskolen - et attraktivt utdanningsvalg Universell arbeider på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Høgskolen i Telemark. Liste fra møtet med Statsbygg. Sum pr studiested. Forslag til nye tiltak (foreløpige kalkyler)

Høgskolen i Telemark. Liste fra møtet med Statsbygg. Sum pr studiested. Forslag til nye tiltak (foreløpige kalkyler) Høgskolen i Telemark Møtedato: 07.05.09 Saksnummer: Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 50/01 "Godkjenning av doktorgradsstudium i prosess-, energi- og automatiseringsteknikk."

Detaljer

Årsrapport for Læringsmiljøutvalget

Årsrapport for Læringsmiljøutvalget 2014 Årsrapport for Læringsmiljøutvalget ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØUTVALTET 2014 LÆRINGSMILJØUTVALGET VED HØGSKOLEN I LILLEHAMMER Innhold 1 Vurdering av arbeidet i 2014 og tilrådning for 2015... 2 2 Mandat

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØUTVALGET 2012

ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØUTVALGET 2012 ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØUTVALGET 2012 Læringsmiljøutvalgets oppdrag er hjemlet i Lov om universiteter og høyskoler 4.3. Høgskolens strategiske plan er utgangspunkt for det arbeidet Læringsmiljøutvalget

Detaljer

Kvalitetssystemet ved UiS Læringsmiljøutvalgets. årsrapport om institusjonens totale læringsmiljø 2006-2007

Kvalitetssystemet ved UiS Læringsmiljøutvalgets. årsrapport om institusjonens totale læringsmiljø 2006-2007 Kvalitetssystemet ved UiS Læringsmiljøutvalget Læringsmiljøutvalgets årsrapport om institusjonens totale læringsmiljø 2006-2007 Innholdsfortegnelse 1 OM RAPPORTEN... 3 1.1 Hensikt... 3 1.2 Målgruppe og

Detaljer

Rapport: Forslag til organisering av LMU ved HVL

Rapport: Forslag til organisering av LMU ved HVL Til: Koordinerende arbeidsgruppe (KA) studieadministrasjon Fra: Sikker drift arbeidsgruppe Læringsmiljøutvalg (LMU), følgende LMU sekretærer: HSH: Grethe Lønning Grimsbø HiSF: Bergljot Sundfør HiB: Nina

Detaljer

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2013

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2013 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 24.1.13 S-sak 81/13 Saksbehandler: Journalnummer: Mette Venheim /674 REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN Saken i korte trekk Saken omhandler utviklingen

Detaljer

Hva er institusjonenes ansvar og rolle i arbeid med utvikling av studenters psykososiale læringsmiljø og hva er LMUs rolle? Rektor Helge Klungland

Hva er institusjonenes ansvar og rolle i arbeid med utvikling av studenters psykososiale læringsmiljø og hva er LMUs rolle? Rektor Helge Klungland Hva er institusjonenes ansvar og rolle i arbeid med utvikling av studenters psykososiale læringsmiljø og hva er LMUs rolle? Rektor Helge Klungland Læringsmiljø Totaliteten av fysiske forhold, planer, lærestoff,

Detaljer

Forslag til vedtak Læringsmiljøutvalget vedtar følgende endringer til trivselsundersøkelsens spørreskjema og rutiner:

Forslag til vedtak Læringsmiljøutvalget vedtar følgende endringer til trivselsundersøkelsens spørreskjema og rutiner: 1302 1901 LMU-SAK NR: 15/2010 SAKSANSVARLIG: OLE JØRGEN TORP SAKSBEHANDLER(E): ELIN MOSNESSET-TIMRAZ ARKIVSAK NR: UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP LÆRINGSMILJØUTVALGET LMU-sak 15/2010 Trivselsundersøkelsen

Detaljer

ÅRSRAPPORT LMU 2008/2009

ÅRSRAPPORT LMU 2008/2009 ÅRSRAPPORT LMU 2008/2009 Saksbehandler: Bjørnar K. Pande Wølner ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØUTVALGET (LMU) 2008/2009 1. INNLEDNING Bakgrunn Med basis i 4-3 i universitets- og høgskoleloven har høgskolen

Detaljer

Årsrapport 2011 og handlingsplan 2012

Årsrapport 2011 og handlingsplan 2012 Årsrapport 2011 og handlingsplan 2012 Læringsmiljøutvalget Høgskolen i Sør-Trøndelag www.hist.no/lmu Læringsmiljøutvalget Årsrapport 2011 og Handlingsplan 2012 Bakgrunn og etablering Lov om universiteter

Detaljer

Retning for arbeidet med et nytt kvalitetssikringssystem ved NMBU

Retning for arbeidet med et nytt kvalitetssikringssystem ved NMBU SU-sak 16/2014 Retning for arbeidet med et nytt kvalitetssikringssystem ved NMBU Studieutvalget Saksansvarlig: Saksbehandler: Arkiv nr: Ole-Jørgen Torp Katarina Klarén Forslag til vedtak: Studieutvalget

Detaljer

Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet

Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet 2017 2019 Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet (HMS-handlingsplan) ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet er forankret i universitetets HMS - handlingsplan,

Detaljer

Tabell: Ansvar, roller og oppgaver knyttet særlig til arbeid med kvalitetsrapport og kvalitetsutvikling

Tabell: Ansvar, roller og oppgaver knyttet særlig til arbeid med kvalitetsrapport og kvalitetsutvikling Studenten Studentene har rett til og ansvar for å engasjere seg i arbeidet med forbedring av utdanningen og undervisningen. -Har rett til og ansvar for å delta aktivt i emneevalueringer, studentundersøkelser,

Detaljer

Godkjenning av protokoll 3. Konstituering av Læringsmiljøutvalget høsten Handlingsplan 5. Læringsmiljøseminar 6

Godkjenning av protokoll 3. Konstituering av Læringsmiljøutvalget høsten Handlingsplan 5. Læringsmiljøseminar 6 MØTEPROTOKOLL Læringsmiljøutvalget Dato: 05.09.2017 kl. 10:30 Sted: Stjørdal Arkivsak: 15/02683 Tilstede: Kevin Hovdahl Holmli, Andrea Brunner, Hanne Solheim Hansen, Jan Georg Gulstad, Kirsti Grøtan, Odd

Detaljer

Referat fra møte i Læringsmiljøutvalget Tirsdag 27. mai 2008 kl. 13.00 16.00 i Ø-201 Drotten

Referat fra møte i Læringsmiljøutvalget Tirsdag 27. mai 2008 kl. 13.00 16.00 i Ø-201 Drotten Referat fra møte i Læringsmiljøutvalget Tirsdag 27. mai 2008 kl. 13.00 16.00 i Ø-201 Drotten Til stede på møtet: Utvalgsmedlemmer Marte Myre Linberg Hege Kristin Haaland Stephen Dobson Ingrid Grimsmo Jørgensen

Detaljer

Fakultet for Helse- og Sosialfags rapport om læringsmiljø

Fakultet for Helse- og Sosialfags rapport om læringsmiljø Fakultet for Helse- og Sosialfags rapport om læringsmiljø Studieåret 2012/2013 I. LÆRINGSMILJØRAPPORTEN... 3 1. Rammekvalitet... 3 1.1 Læringsmiljøet generelt... 3 1.2 Fakultetet spesielle utfordringer

Detaljer

LMUs rolle i kvalitetssikringen. LMU-forum, 21.09.2010 Wenche Froestad, seniorrådgiver i NOKUT

LMUs rolle i kvalitetssikringen. LMU-forum, 21.09.2010 Wenche Froestad, seniorrådgiver i NOKUT LMUs rolle i kvalitetssikringen LMU-forum, 21.09.2010 Wenche Froestad, seniorrådgiver i NOKUT Lovens krav til Læringsmiljø (3) Ved institusjonen skal det være et læringsmiljøutvalg som skal bidra til at

Detaljer

Service-erklæringen gir retningslinjer for hvordan Høgskolen i Ålesund ønsker å følge opp disse formuleringene. Den gir informasjon om:

Service-erklæringen gir retningslinjer for hvordan Høgskolen i Ålesund ønsker å følge opp disse formuleringene. Den gir informasjon om: Service-erklæring Service-erklæringen er utviklet som et ledd i Høgskolen sitt arbeid med studiekvaliteten. Den konkretiserer de mål Høgskolen har sett seg for hva den skal strebe etter overfor studentene

Detaljer

EVALUERING AV SYSTEM FOR KVALITETSSIKRING AV UTDANNING

EVALUERING AV SYSTEM FOR KVALITETSSIKRING AV UTDANNING EVALUERING AV SYSTEM FOR KVALITETSSIKRING AV UTDANNING Innhold NOKUTBESØK TRINN FOR TRINN... 1 NOKUTS EVALUERINGSKRITERIER... 2 FORBEREDELSE HVA SA NOKUT FORRIGE GANG... 3 FORBEREDELSE IDENTIFISERE SUKSESS

Detaljer

Årsrapport Styret. Til: Studieavdelingen. Kopi til: Læringsmiljøutvalget. Fra: Signatur: Årsrapport for læringsmiljøutvalget ved NTNU 2009.

Årsrapport Styret. Til: Studieavdelingen. Kopi til: Læringsmiljøutvalget. Fra: Signatur: Årsrapport for læringsmiljøutvalget ved NTNU 2009. 1 av 4 Studieavdelingen Seksjon for studentservice Årsrapport 2009 Til: Kopi til: Fra: Styret Studieavdelingen Læringsmiljøutvalget Signatur: Årsrapport for læringsmiljøutvalget ved NTNU 2009. 1. Læringsmiljøutvalgets

Detaljer

Frafall: Siri Margrethe Løksa, økonomi- og eiendomsdirektør Lea Lietenant, studentrepresentant Adamstuen Erling Bjurbeck, leder SiÅs

Frafall: Siri Margrethe Løksa, økonomi- og eiendomsdirektør Lea Lietenant, studentrepresentant Adamstuen Erling Bjurbeck, leder SiÅs Til stede Halvor Hektoen, prorektor og leder av LMU Eva Falleth, konstituert dekan, Landskap og samfunn Kjersti Sørli Rimer, avdelingsdirektør teknisk avdeling Halvor Kongevold, velferdsansvarlig AU Ina

Detaljer

Fra Universitetsadministrasjonen: Ole-Jørgen Torp, studiedirektør Bodil Norderval, seksjonsleder studieavdelingen

Fra Universitetsadministrasjonen: Ole-Jørgen Torp, studiedirektør Bodil Norderval, seksjonsleder studieavdelingen Til stede Ingrid Wigestrand, nestleder AU (ledet møtet) Siri Margrethe Løksa, økonomi og eiendomsdirektør Birger Kruse, vara for Halvor Hektoen Kjersti Sørli Rimer, avdelingsdirektør DSA Øystein Johnsen,

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag. Til: Høgskolestyret. O-sak HS-O-05/15 Orienteringssaker. Orientering Dato: Fra: Rektor

Høgskolen i Sør-Trøndelag. Til: Høgskolestyret. O-sak HS-O-05/15 Orienteringssaker. Orientering Dato: Fra: Rektor Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Orientering Dato: 27.02.15 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Saksbehandler: studiedirektøren O-sak HS-O-05/15 Orienteringssaker ÅRSRAPPORT LÆRINGSMILJØUTVALGET 2014

Detaljer

Styret: Faglig tilsatte: Dag K. Bjerketvedt, rektor (leder) Knut Duesund, prorektor Anne H. Glenna Frode Lieungh

Styret: Faglig tilsatte: Dag K. Bjerketvedt, rektor (leder) Knut Duesund, prorektor Anne H. Glenna Frode Lieungh Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 04/00001 21.01.04 Møtenummer : 1/2004 Ekstraordinært styremøte Møtedag/-dato : Møtetid : Kl.

Detaljer

Kvalitetsrapport 2009

Kvalitetsrapport 2009 Høgskolen i Lillehammer Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap Kvalitetsrapport 2009 Innledning 2009 er første driftsår for Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap etter delingen av gamle

Detaljer

Handlingsplan for studieåret 2012-13

Handlingsplan for studieåret 2012-13 1 2 Handlingsplan for studieåret 2012-13 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Studentparlamentets (SP) handlingsplan er et arbeidsdokument som tar

Detaljer

Kvalitetssikring ved Høgskolen i Bodø Rapport fra revisjon av kvalitetssikringssystemet

Kvalitetssikring ved Høgskolen i Bodø Rapport fra revisjon av kvalitetssikringssystemet Kvalitetssikring ved Høgskolen i Bodø Rapport fra revisjon av kvalitetssikringssystemet Oppdraget fra Styret ved høgskolen i Bodø Både Studiekvalitetsutvalget (SKU) og Styret har i løpet av vårsemesteret

Detaljer

Møteprotokoll LMU (temamøte Årsrapport for studiekvalitet ) Tid: kl Sted: Møterom Ø-201

Møteprotokoll LMU (temamøte Årsrapport for studiekvalitet ) Tid: kl Sted: Møterom Ø-201 Møteprotokoll LMU (temamøte Årsrapport for studiekvalitet 2013-2014) Tid: 26.09.2014 kl. 11-12 Sted: Møterom Ø-201 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jens Uwe Korten Leder FA Ingrid

Detaljer

Kvalitetssystemet ved UiS Læringsmiljøutvalgets. årsrapport om institusjonens totale læringsmiljø

Kvalitetssystemet ved UiS Læringsmiljøutvalgets. årsrapport om institusjonens totale læringsmiljø Kvalitetssystemet ved UiS Læringsmiljøutvalget Læringsmiljøutvalgets årsrapport om institusjonens totale læringsmiljø 2007-2008 Innholdsfortegnelse 1 OM RAPPORTEN... 3 1.1 Hensikt... 3 1.2 Målgruppe og

Detaljer

Årsrapport fra lokalt læringsmiljøutvalget (LMU) ved NLA Mediehøgskolen Gimlekollen (NLA MhG) studieåret

Årsrapport fra lokalt læringsmiljøutvalget (LMU) ved NLA Mediehøgskolen Gimlekollen (NLA MhG) studieåret Årsrapport fra lokalt læringsmiljøutvalget (LMU) ved NLA Mediehøgskolen Gimlekollen (NLA MhG) studieåret 2012- Del I: Presentasjon av LMU 1. Lovbestemmelser om ansvar for læringsmiljø I samband med kvalitetsreformen

Detaljer

Sak: Kvalitetssikringssystem ved Universitetet i Nordland

Sak: Kvalitetssikringssystem ved Universitetet i Nordland Høgskolen i Bodø Saksnummer: Møtedato: Styret 103/10 16.12.2010 Arkivreferanse: 2010/2058/ Sak: Kvalitetssikringssystem ved Universitetet i Nordland Behandling: Vedtak: 1. Styret for Høgskolen i Bodø vedtar

Detaljer

Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen

Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen Opprettet 28.10.2011 JorunnP Sist oppdatert 18.4.2012 JorunnP OVERSIKT OVER STYRESAKER (S-SAKER) SAKER) VED Høgskolen i Telemark 2011-2012 Møtenummer: 1/2011 Møtedag/-dato:

Detaljer

2. Styret vedtar at sammensetningen av innstillingsutvalget i forbindelse med tilsetting i stillingen skal være som følger:

2. Styret vedtar at sammensetningen av innstillingsutvalget i forbindelse med tilsetting i stillingen skal være som følger: Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 18.09.12 S-sak 75/12 Saksbehandler: Journalnummer: Magne Hegna 2012/1195 Godkjenning av utlysingstekst og sammensetning av innstillingsutvalg for tilsetting

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Henvisning til HiSTs måltavle

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Henvisning til HiSTs måltavle Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 6.06.2011 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-024/11 Evaluering av Studie og kvalitetsutvalget Saksbehandler/-sted: Tidligere sak(er): Vedlegg:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 5/2011 Møtested: Styrerommet 2.etg. Mørkvedgården Dato: Tidspunkt: 08:30-10:00

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 5/2011 Møtested: Styrerommet 2.etg. Mørkvedgården Dato: Tidspunkt: 08:30-10:00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 5/2011 Møtested: Styrerommet 2.etg. Mørkvedgården Dato: 27.10.2011 Tidspunkt: 08:30-10:00 Til stede: Navn Funksjon Representerer Elisabeth Sletten Leder

Detaljer

Årsrapport for Læringsmiljøutvalget (LMU) 2011

Årsrapport for Læringsmiljøutvalget (LMU) 2011 Årsrapport for Læringsmiljøutvalget (LMU) 2011 1. Vurderinger av arbeidet i 2011 og tilråding for 2012 LMU har i 2011 behandlet en rekke saker for å utvikle høgskolens læringsmiljø. Noen av sakene utvalget

Detaljer

Årsrapport fra Læringsmiljøutvalget (LMU) ved Universitetet i Tromsø for studieåret

Årsrapport fra Læringsmiljøutvalget (LMU) ved Universitetet i Tromsø for studieåret Årsrapport fra Læringsmiljøutvalget (LMU) ved Universitetet i Tromsø for studieåret 2004-2005 Del I: Presentasjon av LMU Læringsmiljøutvalgets sammensetning og mandat Universitetsstyret vedtok å opprette

Detaljer

Forslag. Det gjennomføres to typer selvevaluering ved HiST: evaluering av utvalgte studieprogram og evaluering av nye studier.

Forslag. Det gjennomføres to typer selvevaluering ved HiST: evaluering av utvalgte studieprogram og evaluering av nye studier. 1 av 5 Formål Formålet med rutinen er å beskrive hvordan regelmessige selvevalueringer av utvalgte studieprogram ved høgskolen skal gjennomføres. Hensikten med selve evalueringen er primært læring gjennom

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN - fakultetsstyret. Sakstittel: MNs studiekvalitetsplan for 2007

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN - fakultetsstyret. Sakstittel: MNs studiekvalitetsplan for 2007 UNIVERSITETET I OSLO DET MATEMATISK- NATURVITENSKAPELIGE ULTET Til: MN - fakultetsstyret Sakstype: Orienteringssak Saksnr.: 27 Møtedato: 18.06.07 Notatdato: 06.06.07 Saksbehandler: Yvonne Halle, seniorkonsulent,

Detaljer

STILLINGSBESKRIVELSER FOR STUDENTRÅDSSTYRER VED HBV:

STILLINGSBESKRIVELSER FOR STUDENTRÅDSSTYRER VED HBV: STILLINGSBESKRIVELSER FOR STUDENTRÅDSSTYRER VED HBV: Hvert fakultet/institutt har et studentråd som er ledet av Studentrådsstyret. Dette styret består av syv studenter som er urnevalgt av studentene på

Detaljer

ÅRSRAPPORT OM HMS-ARBEIDET VED HIT 2012

ÅRSRAPPORT OM HMS-ARBEIDET VED HIT 2012 Høgskolen i Telemark ÅRSRAPPORT OM HMS-ARBEIDET VED HIT 2012 Behandlet i Hoved-AMU 04.09.13 Postadresse Besøksadresse Kontakt Saksbehandler Postboks 203 Kjølnes Ring 56 Telefon 35026200 Ingrid K. Reitan

Detaljer

ÅRSRAPPORT OM VERNE- OG MILJØARBEIDET FOR 2011

ÅRSRAPPORT OM VERNE- OG MILJØARBEIDET FOR 2011 Høgskolen i Telemark ÅRSRAPPORT OM VERNE- OG MILJØARBEIDET FOR 2011 Postadresse Besøksadresse Kontakt Saksbehandler Postboks 203 Kjølnes Ring 56 Telefon 35026200 Ingrid K. Reitan 3901 Porsgrunn Telefaks

Detaljer

STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER

STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER ARBEIDSPROGRAM 2009-2010 FOR STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER 1 av 9 sider Innhold ARBEIDSPROGRAM 2009-2010... 1 1. KVALITET I STUDIENE... 3 1.1. OPPGAVER... 3 1.2. ARBEIDSPRINSIPP...

Detaljer