Årsrapport. læringsmiljøet. ved. Høgskolen i Telemark

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport. læringsmiljøet. ved. Høgskolen i Telemark"

Transkript

1 Årsrapport om læringsmiljøet ved Høgskolen i Telemark studieåret S-sak 121/09 Godkjent av styret

2 1. Samlet vurdering av læringsmiljøet Innledning Om LMU Organisering av LMU Møtevirksomhet Møter i LMU Møter i arbeidsutvalget for LMU Aktuelle LMU-saker i studieåret Status for LMU-saker Innspill til strategisk plan Universell utforming Klager Elektronisk evaluering av infrastruktur og læringsmiljø Svarprosent studieåret Resultat av evalueringen av infrastruktur og læringsmiljø Oppsummering av evalueringen Avvik Registrering av avvik Registrerte avvik knyttet til læringsmiljøet Vurdering av det totale læringsmiljøet Fysisk læringsmiljø Psykisk læringsmiljø Oppfølging av årsrapport for studieåret og planer for Oppfølging av årsrapport om læringsmiljøet LMUs planer for Vedlegg Vurdering av læringsmiljøet ved avdelingene

3 3 1. Samlet vurdering av læringsmiljøet I studieåret har Læringsmiljøutvalget (LMU) blant annet hatt 7 møter, gjennomført en omvisning ved studiested Rauland og arbeidet for tilrettelegging av studielitteratur. LMU vurderer læringsmiljøet ved Høgskolen i Telemark (HiT) som generelt godt. Utvalget vil likevel peke på følgende utfordringer: LMU registrerer at utvalget fortsatt er lite kjent blant studentene og LMU vil fortsette arbeidet med å markedsføre utvalget. LMU mener likevel at det er viktigere at de valgte studentmedlemmene deltar på møtene og bidrar til at studentenes synspunkter gjenspeiles i vedtakene LMU fatter. I studieåret har det generelt sett vært svært dårlig studentdeltakelse i LMU-møtene. LMU tror at en møtekompensasjon vil bidra til et bedre frammøte. LMU er fornøyd med at den videreutviklede avviksdatabasen er implementert. LMU kunne likevel ønske at databasen ble mer brukt. Det registreres svært få hendelser og ved en institusjon av HiTs størrelse kan man nok forvente at det oppstår flere uønskede hendelser i løpet av et studieår. Det er viktig at reelle læringsmiljøsaker registreres i databasen, slik at tiltak blir dokumentert og iverksatt. Driftstjenesten jobber kontinuerlig med å ferdigstille tiltaksplanen for universell utforming som ble utarbeidet etter Statsbyggs gjennomgang i Rauland er det studiestedet som fortsatt har de største utfordringene med hensyn til tilgjengelighet. LMU mener at det bør tas hensyn til utfordringene ved studiested Rauland i arbeidet med budsjettet for LMU ønsker mer fokus på oppfølging av handlingsplanen for studenter med funksjonsnedsettelser, og ber om at det settes av ressurser i 2010 for arbeid med iverksetting av tiltak. I forbindelse med universell utforming bør avviksdatabasen også foreligge i en engelsk versjon. LMU ber om at det settes av ressurser for å utvikle en engelsk versjon av avviksdatabasen. Av forbedringsområder vil LMU igjen fremheve den lave oppslutningen om elektronisk evaluering av infrastruktur og læringsmiljø. Til tross for at dette er påpekt i tidligere årsrapporter om læringsmiljøet, er deltakelsen ved evalueringene fortsatt altfor lav. LMU mener på grunnlag av den lave deltagelsen i evalueringene, at høgskolens evalueringsrutine bør gjennomgås og revideres med økt fokus på utvikling. LMU ber om at det avsettes ressurser til dette arbeidet i 2010 i forbindelse med oppfølging av NOKUTs rapport om evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved HiT. 2. Innledning LMU er hjemlet i Lov av 1. april 2005 nr. 15 om Universiteter og høyskoler (Universitets- og høgskoleloven) 4-3, og skal arbeide for et godt studiemiljø, og bidra til at det fysiske og psykiske læringsmiljøet er fullt forsvarlig ut fra en samlet vurdering av hensynet til studentenes helse, sikkerhet og velferd.

4 4 I henhold til Universitets- og høgskoleloven 4-3 (3) skal LMU hvert år avgi rapport til styret om institusjonens arbeid med læringsmiljø. Denne rapporten bygger på LMUs arbeid gjennom studieåret , avdelingenes og fellestjenestenes arbeid med læringsmiljøet. I tillegg omhandler årsrapporten evalueringer av infrastruktur og læringsmiljø, og registrering og oppfølging av avvik. Til slutt omtales oppfølging av fjorårets årsrapport og LMUs planer for studieåret SiTeL Læringsmiljø har en viktig rolle i arbeidet med læringsmiljøet og utarbeider en egen studieårsrapport. 3. Om LMU LMU er et rådgivende organ ved Høgskolen i Telemark (HiT), opprettet av styret med virkning fra 1. august Høsten 2006 ble det fastsatt et nytt mandat for LMU, jf. S-sak 100/06 pkt. 14. Dette innebærer at LMUs oppgaver f.o.m er avgrenset til lovens bestemmelser knyttet til studentenes velferd og læringsmiljø, herunder det fysiske og psykiske arbeidsmiljøet. LMU vil arbeide systematisk med oppfølging av læringsmiljøet for studentene. 3.1 Organisering av LMU LMU har fire representanter fra studentene og fire tilsatte (jf. Reglement for Læringsmiljøutvalget ved Høgskolen i Telemark). I henhold til Universitets- og høgskoleloven velges leder hvert år vekselvis blant institusjonens tilsatte og studentene. I studieåret har utvalget bestått av følgende medlemmer: Representanter for høgskolen: Knut H. Duesund (prorektor) Kari Carlsen (vara) Arild Hovland (dekan) Kathrine Cappelen (vara) Morten Østby (drifts- innkjøpssjef) Trygve Myrene (vara) Idar Vassli (HVO) Tone Reiten (vara) Representanter for studentene: Odd Erling Tjøstheim Myren (AF) Ikke valgt (vara) Akvile Simkute (EFL) Ikke valgt (vara) Rikke Gudem (HS) Ikke valgt (vara) Jan Lyberg (TF) Ikke valgt (vara) Observatører: Mette Cecilie Anker (læringsmiljøkonsulent) Bjørn Goksøyr (studiedirektør) Sekretær i LMU: Cecilia B. Guddal (rådgiver) Leder Nestleder SiTel

5 Møtevirksomhet Møter i LMU Studieåret er utvalgets sjette periode og utvalget har avholdt syv møter samt hatt en omvisning ved studiested Rauland. Møte nr 4/09 ble avlyst på grunn av NOKUTs evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved HiT Møter i arbeidsutvalget for LMU Arbeidsutvalget (AU) for LMU består av leder, nestleder og sekretær. AU møtes ca 14 dager før møte i LMU. 3.3 Aktuelle LMU-saker i studieåret Status for LMU-saker LMU-sak 26/08 Salg av tobakk ved høgskolens område Vedtak LMU ber ledelsen ved HiT vurdere en henvendelse til SiTel og ISS om å stanse salg av tobakksvarer på høgskolens område. En eventuell henstilling må forankres i drøfting i de lokale SRS og i tjenestemannsorganisasjonene ved HiT. Status: LMU arbeider med å utforme et notat til ledelsen på bakgrunn av vedtaket. LMU-sak 27/08 Tilgang til tilrettelagt rom for studenter med spesielle behov i Porsgrunn Vedtak LMU ber driftssjefen om å ta initiativ til utarbeidelse av retningslinjer for benyttelse av det tilrettelagte rommet. Status: Det er utarbeidet nye retningslinjer for reservasjon av det tilrettelagte rommet (A-182c) i reservasjonssystemet for grupperom, slik at dette rommet ikke bookes til møter. Retningslinjene ser ut å fungerer etter hensikten. LMU-sak 37/08 Orientering om studiested Rauland I november 2008 besøkte LMU studiested Rauland. LMU fikk en omvisning på studiestedet og hadde et møte med instituttleder. LMU ble gjort oppmerksom på noen utfordringer vedrørende læringsmiljøet. Læringsmiljøutfordringene ble diskutert i LMU-møte 02/09 og fulgt opp i LMU-møte 03/09. Status: Drift har fulgt opp flere av utfordringene fra besøket i Rauland i drøftingsmøte uke 10/09.

6 6 EFL er i notat av bedt om å gjennomføre en risikoanalyse mht. helse, miljø og sikkerhet. LMU-sak 09/09-1 Diskusjonssak - Studentrepresentasjon i utvalget LMU opplevde i studieåret at studentene generelt sett var dårlig representert i møtene. LMU diskuterte i møtet hvordan frammøtet kan forbedres. LMU mente bl.a at: markedsføring i samarbeid med SoT er viktig studentmedlemmene bør få kompensasjon for møtevirksomheten, jf. LMU-sak 16/08 LMU bør kartlegge hvordan tilrettelegging av studentenes rettigheter i forbindelse med utvalgsarbeid foregår ved den enkelte avdeling det bør være servering i det første og siste møtet i studieåret Status: LMU vil arbeide kontinuerlig med de fire punktene. LMU mener at kompensasjon for oppmøte er et viktig tiltak for å øke deltakelsen i møtene Innspill til strategisk plan LMU ble i internt notat av bedt om å komme med innspill til ny strategisk plan for Høgskolen i Telemark for perioden LMU har i internt notat av gitt slikt innspill Rekruttering til LMU Interessen fra studenter til å delta i råd og utvalg ved høgskolen er fortsatt generelt svært lav. Alle avdelingene var representert med studentmedlemmer til LMU for studieåret Ingen av avdelingene hadde valgt vara. Konstitueringen av utvalget kunne ikke gjennomføres før møtet i desember Først i dette møtet var alle medlemmene valgt og studentene hadde forslag til leder. Svar fra evalueringen av infrastruktur og læringsmiljø på spørsmål om LMU, jf. pkt. 4.1, indikerer at studentene ikke er fornøyde med informasjonen de har fått om LMU. At utvalget er lite kjent kan være en medvirkende årsak til at det er vanskelig å rekruttere studentmedlemmer til LMU. Se også pkt , LMU-sak 09/ Universell utforming Det jobbes kontinuerlig med tiltakslistene som ble utarbeidet etter Statsbyggs gjennomgang av bygningsmassen i Driftstjenesten har ansvaret for gjennomføring av tiltakene i samarbeid med Statsbygg. Studiested Rauland har som tidligere de største utfordringene for å nå prinsippet om universell utforming. Høgskolen leier lokalene av Raulandsakademiet og det må avklares hvordan nødvendige tiltak skal gjennomføres. LMU følger arbeidet med tiltakslistene. Pr. 1. januar 2009 trådte Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne i kraft. Denne påvirker arbeidet med universell utforming, både når det gjelder fysisk, psykososial og pedagogisk utforming. Driftstjenesten vil revidere tiltaksplanene på grunnlag av den nye loven i samarbeid med Statsbygg. Dette er gjennomført i Notodden. Kvaliteten på informasjon på engelsk (skilting, elektroniske tjenester m.m) på studiestedene bør kartlegges, vurderes og eventuelt forbedres.

7 Klager Ingen formelle studentklager vedrørende læringsmiljøet er blitt forelagt LMU i studieåret Elektronisk evaluering av infrastruktur og læringsmiljø Elektronisk evaluering av infrastruktur og læringsmiljø blir gjennomført en gang per studieår i løpet av vårsemesteret. Den første evalueringen ble gjennomført våren Svarprosent studieåret Av 5415 studenter var det 831 som evaluerte infrastruktur og læringsmiljø våren Tabell 1 viser svarprosent for studieårene , , og Tabell 1. Svarprosent fra evaluering av infrastruktur og læringsmiljø. Avdeling Svarprosent våren 2006 Svarprosent våren 2007 Svarprosent våren 2008 Svarprosent våren 2009 AF EFL HS TF Totalt for HiT Tallene er hentet fra Rapport fra evaluering om infrastruktur og læringsmiljø i det elektroniske evalueringssystemet. Evaluering av infrastruktur og læringsmiljø for studieåret ble avsluttet 15. juni Total svarprosent ble 15 % mot 16 % studieåret Målet om en total svarprosent på 40 % ble ikke nådd. Figur 1. viser utviklingen for evaluering av infrastruktur og læringsmiljø totalt for HiT og pr. avdeling.

8 8 Evaluering av infrastruktur og læringsmiljø Svarprosent TOTALT AF EFL HS TF Studieår Figur 1. Evaluering av infrastruktur og læringsmiljø Det registreres en nedgang i svarprosent hos alle avdelingene. Grensen for når en skår på mindre enn 3 poeng skal registreres som avvik, er når minst 40 % av studentene har deltatt i evalueringen, jf. rutine KSS-01 Gjennomføring og oppfølging av emneevaluering og evaluering av infrastruktur og læringsmiljø. Dette betyr at svarene fra evalueringen av infrastruktur og læringsmiljø 2009 ikke gir grunnlag for å registrere avvik. Svarene, spesielt tekstsvarene, gir likevel en indikasjon på mulige forbedringsområder som driftsenhetene, SoT, Sitel og LMU bør ta hensyn til. Synliggjøring av gjennomførte tiltak er en forutsetning for at studentene skal ha tro på at evaluering nytter. 4.2 Resultat av evalueringen av infrastruktur og læringsmiljø Studentene skal svare på ti spørsmål om infrastruktur og læringsmiljø. Høyeste skår er 6 og laveste skår er 1. I tabell 2 vises gjennomsnittsskår for hvert av de ti spørsmålene for 2006, 2007, 2008 og 2009.

9 9 Tabell 2. Gjennomsnittsskår for hvert spørsmål om infrastruktur og læringsmiljø. Spørsmål Gjennomsnitt-skår I hvor stor grad: er du fornøyd med bibliotektjenestene? er du fornøyd med IT-tjenestene? er du fornøyd med undervisningslokalene, inkludert grupperom, lesesaler med videre? 4. er du fornøyd med tjenestene til Studentsamskipnaden i Telemark (SITEL)? 5. er du fornøyd med informasjonen du har fått om Læringsmiljøutvalget (LMU)? 6. er du fornøyd med studieadministrasjonen ved din avdeling? 7. er du fornøyd med informasjonen du har fått om studentdemokratiet (for eksempel Studentorganisasjonen i Telemark (SoT) og studentråd? 8. er du fornøyd med informasjonen du har fått om Arena høgskole? 9. er du fornøyd med informasjonen du har fått om bruk av Classfronter i undervisningen? 10. er du fornøyd med studieinformasjonen på høgskolens hjemmesider? Tallene er hentet fra Rapport fra evaluering om infrastruktur og læringsmiljø. På poengskalaen i evalueringen, er høyeste skår 6 og laveste skår er 1. Resultatene viser ingen vesentlige forskjeller fra i fjor. Gjennomsnittsskår for er du fornøyd med undervisningslokalene, inkludert grupperom, lesesaler med videre har gått merkbart opp. Resultatene varierer for studiestedene, men studiested Porsgrunn har gått mest opp. En årsak er sannsynligvis at ombyggingsprosessen i Porsgrunn er ferdig og studentene har merket forbedringene dette studieåret. Informasjon om LMU oppnår for fjerde året på rad en poengskår lavere enn 3. Selv med en lav svarprosent indikerer resultatene at studentene ikke er fornøyd med informasjonen som blir gitt om LMU, og at LMU er et lite kjent utvalg blant studentene. Dette gjelder alle studiestedene. I de tekstlige kommentarene til evalueringsspørsmålet I hvor stor grad er du fornøyd med informasjonen du har fått om LMU er veldig mange av kommentarene har ikke hørt om LMU og har ikke fått informasjon om LMU. 4.3 Oppsummering av evalueringen Det er for lav deltakelse i evalueringen til at resultatene gir et sikkert grunnlag for å trekke konklusjoner på styrker og svakheter i læringsmiljøet. Det må arbeides systematisk ved alle avdelingene for å få studentene til å bruke det elektroniske evalueringssystemet. Det er fortsatt grunnlag for å se på hele evalueringsprosessen ved høgskolen, og hvordan denne kan forbedres. LMU må arbeide aktivt for at utvalget skal bli kjent. Se pkt

10 10 5. Avvik 5.1 Registrering av avvik Avvik er manglende oppfyllelse av interne eller eksterne krav eller forventninger. Å forbedre prosesser, prosedyrer, utstyr ol. på bakgrunn av registrerte avvik, er en av de viktigste og enkleste metodene til kontinuerlig kvalitetsforbedring. Et avvikssystem vil i tillegg til å ivareta oppfølging av det enkelte avvik, kunne bidra til å synliggjøre trender og gjengangere. Generelt indikerer mange registrerte avvik og korrigerende tiltak at et avvikssystem er i bruk og at det jobbes systematisk med kvalitetsforbedring ved institusjonen. Registrering og håndtering av avvik er beskrevet i kvalitetshåndboka under rutine KSS-02 Registrering og håndtering av avvik og forbedringsforslag. I mai 2008 ble en videreutviklet avviksdatabase tatt i bruk. Denne basen har kategorier for blant annet å registrere avvik på læringsmiljøet eller undervisningen. Dette gir LMU mulighet til å holde seg orientert om avvik/klager og forslag som registreres innenfor LMUs virkeområde Registrerte avvik knyttet til læringsmiljøet Totalt for de fire avdelingene, er det registrert 3 læringsmiljøavvik og 3 læringesmiljørelaterte avvik under kategorien andre. To av avvikene gjelder dårlig luft/ventilasjon i rom i A- fløyen i Porsgrunn. Totalt 6 læringsmiljørelaterte avvik er svært få avvik for en institusjon av HiTs størrelse, og man kunne nok ha forventet et større antall registrerte hendelser/avvik. LMU mener det er viktig at læringsmiljøavvik registreres, slik at LMU kan få et reelt bilde av læringsmiljøutfordringene og bidra i forbedringsarbeidet. LMU oppfordrer til økt fokus og bruk av databasen på alle nivå i organisasjonen. 6. Vurdering av det totale læringsmiljøet Ved høgskolens avdelinger og ved fellestjenestene drives det kontinuerlig arbeid for å bedre det fysiske og psykiske læringsmiljøet. I vedlegg 8.1 finnes avdelingenes beskrivelser av gjennomførte tiltak i studieåret , og status/behov for tiltak for neste år. Tiltakene følges opp av avdelingene, og vil også følges opp av LMU. 6.1 Fysisk læringsmiljø Det er gjennomført mange tiltak ved studiestedene i løpet av studieåret som forbedrer det fysiske miljøet. Ved studiested Bø er det blant annet satt opp lydanlegg i seminarrom. Det er innført utvidet kjøretid for ventilasjonsanlegg i UV-rom, grupperom og bibliotek. Ved studiested Notodden er ventilasjonssystemet i det store auditoriet og i tilstøtende lokaler skiftet ut. Undervisningen av førskolelærere er flyttet til hovedbygget. Det er satt opp to Smartboards og to Starboards i klasserom og ett klasserom er etablert til nettbasert undervisning. Spesialrom for keramikk har fått oppgradert spesialventilasjon for gipsstøv og glasur (helsefarlige stoffer). Det er videre satt inn en ny hovedinngangsdør med åpningsautomatikk, HC-toaletter er blitt oppgradert, mellom bygg B og C er det etablert en ny trappeheis. I tillegger det testet ut trappemerking i terazzo trapper. Ved studiested Porsgrunn er den omfattende ombyggingen av bygg A og C avsluttet. TF har gjennomført en kampanje

11 11 for bedre renhold og ryddighet i laboratorier og verksteder Det er innført påbud om bruk av vernebriller i laboratoriene i bygg B. Bygg E i Porsgrunn er under vurdering for dårlig inneklima og luftkvalitet. TF ser behov for å forbedre adgangskontrollen til laboratorier og verksteder. I tillegg pågår det en risikovurdering av alle laboratoriene. HS nevner manglende lokaler og for liten plass i Porsgrunn som en utfordring. Avdelingen er i dialog med Drifts- og innkjøpssjefen og høgskolens ledelse. Det er behov for bedre orden og renhold i klasserom. Det er meldt om dårlig lyddemping mellom klasserom L-114 og L-115. I Porsgrunn er det videre blitt merket parkeringsplass for personer med handikapp (HC) ved bygg E og HCtoalett er blitt skiltet. Ellers er det satt på magnetholdere på smale dører, belysning er sjekket og forsterket ved behov, en del døråpningsautomatikk er installert og enkelte ramper til inngangsdører er skiftet. Studiested Bø ser behov for bedre merking for synshemmede. Det planlegges lydanlegg i alle seminarrom i løpet av Det er planer om å tilpasse to HC toalett i Bø. Drift melder om problemer med fremkommelighet for rullestolbrukere ved studiested Rauland. Enkelte områder er ikke tilgjengelige for rullestolbrukere, se pkt Det er ennå ikke gjennomført noe tiltak i 2009, men innen utgangen av året vil det bli installert 2-3 automatiske døråpnere. IT-tjenesten deltar i et samarbeid med andre høgskoler om å innføre et ITIL-system som skal sikre at henvendelser til IT-tjenesten blir fulgt opp på en systematisk måte. 6.2 Psykisk læringsmiljø Det er gjort flere tiltak ved studiestedene i løpet av studieåret for å forbedre det psykososiale miljøet. Ved studiested Bø åpnes studentkafe i oktober/november AF og TF rapporterer om at avdelingene støtter flere sosiale tiltak økonomisk. TF driver aktiv forebygging gjennom konflikthåndtering innen studentgrupper. I Notodden er det ukentlig coffee hour. 7. Oppfølging av årsrapport for studieåret og planer for Oppfølging av årsrapport om læringsmiljøet I årsrapport om læringsmiljøet ble det foreslått flere tiltak vedrørende læringsmiljøet. Status for tiltakene er beskrevet under de ulike punktene i denne rapporten. Nedenfor er LMU-vedtak fra studieåret som trengte videre oppfølging beskrevet: LMU-sak 20/07 Strukturell problemstilling ved studiested Porsgrunn Vedtak: 1. Læringsmiljøutvalget ber sekretær for utvalget om å utarbeide rutiner på bakgrunn av signaler gitt på dette møtet. 2. Utkastet til rutine legges fram for behandling på neste møte. Status: Det er utarbeidet en rutine for hvordan læringsmiljøsaker skal fremmes ved høgskolen. Rutinen er godkjent av LMU, men ikke innarbeidet i kvalitetssikringshåndboken. Dette blir en

12 12 naturlig del av videreutviklingsarbeidet av kvalitetssikringssystemet som startet høsten 2008 og som fortsetter i 2009 og LMU-sak 16/08 Kompensasjon for studentmedlemmer i LMU Vedtak: LMU ber høgskolens ledelse om å vurdere en felles ordning for godtgjøring til studentrepresentanter i styrer, nemnder og utvalg ved høgskolen. Status: LMU har i oversendelsesbrev til høgskolen, bedt høgskolens ledelse om å vurdere en felles ordning for godgjøring til studentrepresentanter i styrer, nemnder og utvalg ved høgskolen. Foreløpig er det ingen avklaring i saken. LMU-sak 21/08 Forslagsrett for observatører Vedtak: LMU ber høgskolens ledelse om å fremme en sak for styret om forslagsrett for observatører i LMU. Status: Styret gjorde følgende vedtak i S-sak 10/09 Forslagsrett for observatører i Læringsmiljøutvalget Styret opprettholder sitt vedtak i S-sak 53/07 om rettigheter til observatører i høgskolens læringsmiljøutvalg, slik dette kommer til utrykk i pkt. 5 i reglementet for dette utvalget. S-sak 101/08 Godkjenning av årsrapport fra læringsmiljøutvalget for studieåret I S-sak 101/08 skriver høgskoledirektøren i sin vurdering at han forventer at LMU følger opp forholdene knyttet til Arbeidstilsynets besøk høsten LMU vil i forbindelse med valg nytt hovedverneombud (HVO), legge fram en sak om HVOs rolle i LMU. Videre nevner høgskoledirektøren i sin vurdering to problemstillinger innenfor kvalitetsikringssytemet som bør vurderes i forbindelse med revisjon og videreutvikling av kvalitetssikringssystemet (gjennomgang av evalueringsrutinene og navneendring av avikssystemet). Disse punktene vil bli vurdert i arbeidet med oppfølging av NOKUTs evaluering av kvalitetssikring av utdanningen ved HiT våren LMUs planer for LMU vil følge opp arbeidet med gjennomføring av tiltak i forbindelse med Handlingsplan for studenter med funksjonshemming, herunder bidra til at nødvendig engelsk informasjon blir tilgjengelig LMU vil i forbindelse med implementering av nye nettsider sikre at informasjon om læringsmiljøet og LMU kommer tydeligere fram i den nye strukturen. I tillegg vil de eksisterende sidene bli revidert LMU vil ha markedsføring av utvalget som sak i løpet av høsten 2009/vinteren 2010 for å forberede valget 2010.

13 13 8. Vedlegg Tabellene nedenfor er hentet fra avdelingenes utfylte Mal for årsrapport om læringsmiljø pr. avdeling 8.1 Vurdering av læringsmiljøet ved avdelingene Tabell 1. Fysisk læringsmiljø (AF) Arbeid/rutiner på avdelingen som bidrar til tilfredsstillende lokaler, adkomstveier, trapper mv. tilfredsstillende lys- og lydforhold et godt inneklima og forsvarlig luftkvalitet tilstrekkelig renhold og god ryddighet Gjennomførte tiltak Ingen tiltak Det er satt opp lydanlegg (for undervisningsformål, DVD PC-er) i seminarrom. Utvidet kjøretid for ventilasjonsanlegg (UV-rom, grupperom og bibliotek) Ingen nye Status/Behov for tiltak Bedre merking for synshemmede. Alle seminarrom vil får lydanlegg i løpet av 2009 Ingen Generelt bra, lite klaging nødvendig vedlikehold at uheldig fysisk belastning unngås En del inne dører er skiftet, gulvbelegg i IT fløy er skiftet. IT-veileder kontor har skiftet til elektronisk justerbar kontorpult Ingen store tiltak Ingen å forebygge skader og ulykker Ingen Ingen tilstrekkelige verneinnretninger Ingen Ingen å tilrettelegge for studenter med funksjonshemming Ingen tilrettelegging for begge kjønn Ingen Ingen 2 HC toalett skal bedre tilpasses rullestolbrukere. Tiltak iverksettes i enkelttilfeller etter egne behov Ingen Ingen Ingen * Dette betyr at lærestedet skal utformes på en slik måte at alle kan følge et utdanningstilbud uten særskilt tilrettelegging jf. Universitetsloven 4-3

14 14 Tabell l 2. Psykososialt læringsmiljø (AF) Arbeid/rutiner på avdelingen som Gjennomførte tiltak bidrar til å ivareta studentenes integritet og All individuell saksbehandling er verdighet unntatt offentlighet Status/Behov for tiltak Ingen studentenes muligheter for kontakt og kommunikasjon med andre (lærerer, veiledere og medstudenter å forebygge mobbing og trakassering å forebygge vold, trusler og annen uheldig belastning som følge av kontakt med andre å ivareta studentenes trivsel og velferd? Åpen dørs politikk blant administrativt- og faglig ansatte. Ingen Ingen Studenkafe åpnes i oktober/november. Godt samarbeid med studentdemokratiet og studentenes lag og foreninger. Avdelingen gir økonomisk støtte til store arrangement som involverer mange studenter (oppstartuka, VIKO). Drift er svært løsningsorientert i forhold til studentbehov. Ingen Ingen Ingen Fortsette å ha studentene i fokus Jf. Arbeidsmiljølovens 4-3 Krav til det psykososiale arbeidsmiljøet

15 15 Tabell 3. Fysisk læringsmiljø (EFL) Arbeid/rutiner på avdelingen som Gjennomførte tiltak bidrar til tilfredsstillende lokaler, Ny hovedinngangsdør i bygg B/C adkomstveier, trapper mv. tilfredsstillende lys- og lydforhold Keramikkrom er malt, og lys er byttet Status/Behov for tiltak et godt inneklima og forsvarlig luftkvalitet tilstrekkelig renhold og god ryddighet nødvendig vedlikehold Nytt ventilasjonsanlegg til keramikkavdelingen Keramikk, nye benker 2 separate anlegg i gipsrom ob v/glasurovn at uheldig fysisk belastning unngås å forebygge skader og ulykker tilstrekkelige verneinnretninger å tilrettelegge for studenter med funksjonshemming tilrettelegging for begge kjønn 2 stk HC-rom at læringsmiljøet blir utformet etter prinsippet universell utforming* * Dette betyr at lærestedet skal utformes på en slik måte at alle kan følge et utdanningstilbud uten særskilt tilrettelegging jf. Universitetsloven 4-3

16 16 Tabell 4. Psykososialt læringsmiljø (EFL) Arbeid/rutiner på avdelingen som Gjennomførte tiltak bidrar til å ivareta studentenes integritet og verdighet Status/Behov for tiltak studentenes muligheter for kontakt og kommunikasjon med andre (lærerer, veiledere og medstudenter mfl.) å forebygge mobbing og trakassering å forebygge vold, trusler og annen uheldig belastning som følge av kontakt med andre å ivareta studentenes trivsel og Coffee hour hver torsdag i velferd? studentkantina Jf. Arbeidsmiljølovens 4-3 Krav til det psykososiale arbeidsmiljøet

17 17 Tabell 5. Fysisk læringsmiljø (HS) Arbeid/rutiner på avdelingen som bidrar til tilfredsstillende lokaler, adkomstveier, trapper mv. tilfredsstillende lys- og lydforhold et godt inneklima og forsvarlig luftkvalitet tilstrekkelig renhold og god ryddighet nødvendig vedlikehold Gjennomførte tiltak Manglende lokaler er tatt opp med driftstjenesten og høgskolens ledelse Status/Behov for tiltak Det er for liten plass ved studiestedet i forhold til antall studenter. Det er framkommet klager på lyddemping mellom klasserom L- 114og L-115, Bør kanskje se på isolasjon i skillevegg Studiestedet har behov for rydding i klasserom og til tider også behov for bedre renhold Noen stoler(plater i) Auditoriene bør skiftes at uheldig fysisk belastning unngås å forebygge skader og ulykker tilstrekkelige verneinnretninger å tilrettelegge for studenter med funksjonshemming tilrettelegging for begge kjønn at læringsmiljøet blir utformet etter prinsippet universell utforming* * Dette betyr at lærestedet skal utformes på en slik måte at alle kan følge et utdanningstilbud uten særskilt tilrettelegging jf. Universitetsloven 4-3

18 18 Tabell 6. Psykososialt læringsmiljø (HS) Arbeid/rutiner på avdelingen som Gjennomførte tiltak bidrar til å ivareta studentenes integritet og Dialogmøter med studentene verdighet Status/Behov for tiltak studentenes muligheter for kontakt og kommunikasjon med andre (lærerer, veiledere og medstudenter mfl.) å forebygge mobbing og trakassering å forebygge vold, trusler og annen uheldig belastning som følge av kontakt med andre å ivareta studentenes trivsel og velferd? Dialogmøte Dialogmøte godt samarbeid med SiTel Jf. Arbeidsmiljølovens 4-3 Krav til det psykososiale arbeidsmiljøet

19 19 Tabell 7. Fysisk læringsmiljø (TF) Arbeid/rutiner på avdelingen som bidrar til tilfredsstillende lokaler, adkomstveier, trapper mv. tilfredsstillende lys- og lydforhold Gjennomførte tiltak Status/Behov for tiltak et godt inneklima og forsvarlig luftkvalitet tilstrekkelig renhold og god ryddighet nødvendig vedlikehold Ommbygging-/nytt ventilasjonsanlegg i bygg A og C. Kampanje for bedre renhold og ryddighet i lab er og verksteder. Bygg E er under vurdering for dårlig inneklima og luftkvalitet. Dette på bakgrunn av bekymringsmelding fra ansatte i bygg E. at uheldig fysisk belastning unngås å forebygge skader og ulykker tilstrekkelige verneinnretninger å tilrettelegge for studenter med funksjonshemming tilrettelegging for begge kjønn Vernebrillepåbud innført i i bygg B. Avstengt en trapp og montert gjerde i prosesshallen. Alle laboratorier skal ha gjennomført risikovurdering for sin virksomhet. Gjennomført i Avdelingen har gjennomført enkelte tiltak for å utbedre og sikre tilstrekkelige verneinnretninger, samt forebygge skader og ulykker, jf. punktet over. Forbedre adgangskontrollen til lab er og verksteder (nye adgangskort) at læringsmiljøet blir utformet etter prinsippet universell utforming* * Dette betyr at lærestedet skal utformes på en slik måte at alle kan følge et utdanningstilbud uten særskilt tilrettelegging jf. Universitetsloven 4-3

20 20 Tabell 8. Psykososialt læringsmiljø (TF) Arbeid/rutiner på avdelingen som bidrar til å ivareta studentenes integritet og verdighet Gjennomførte tiltak Status/Behov for tiltak studentenes muligheter for kontakt og kommunikasjon med andre (lærerer, veiledere og medstudenter mfl.) å forebygge mobbing og trakassering å forebygge vold, trusler og annen uheldig belastning som følge av kontakt med andre Aktivt forebygging gjennom konflikthåndtering innen studentgrupper å ivareta studentenes trivsel og Sosiale tiltak støttes og velferd? delfinansieres: fadderordning for utenlandske studenter, skidag og studentorganisasjoner, samt enkelt tiltak av ren sosial karakter Jf. Arbeidsmiljølovens 4-3 Krav til det psykososiale arbeidsmiljøet

Årsrapport. læringsmiljøet. ved. Høgskolen i Telemark

Årsrapport. læringsmiljøet. ved. Høgskolen i Telemark Årsrapport om læringsmiljøet ved Høgskolen i Telemark studieåret 2009-2010 I-sak 20/10 Utkast av 11.11.10 Godkjent av LMU:10.11.10 1. Samlet vurdering av læringsmiljøet... 3 2. Innledning... 3 3. Om LMU...

Detaljer

Årsrapport om. kvalitetsarbeid og utdanningskvalitet. ved

Årsrapport om. kvalitetsarbeid og utdanningskvalitet. ved Årsrapport om kvalitetsarbeid og utdanningskvalitet ved Høgskolen i Telemark Studieåret 2005/2006 Høgskolen i Telemark, 30.11.06 Sist endret: 17.11.06 Versjon nr. 10 Skrevet av: Kristin Ekmann Godkjent

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

Kvalitetshåndbok for utdanningsvirksomheten

Kvalitetshåndbok for utdanningsvirksomheten Kvalitetshåndbok for utdanningsvirksomheten ved Høgskolen i Telemark Versjon: 1.3 Erstatter: versjon 1.2 av 23.06.06 Skrevet av: Cecilia B. Guddal Godkjent av høgskoledirektøren:10.03.09 side 1 av 84 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Årsrapport for kvalitetsarbeid 2007 2008

Årsrapport for kvalitetsarbeid 2007 2008 Årsrapport for kvalitetsarbeid 2007 2008 Vedtatt i styremøte 10. juni 2008 1 Innledning 1.1 Ekstern evaluering og vedtak i NOKUT om å ikke godkjenne HiLs kvalitetssystem Siden forrige årsrapport for kvalitetsarbeid

Detaljer

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29 Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29-21 2 Innhold Forord...5 1 Sammendrag og helhetlige vurderinger...6 2 Høgskolens arbeid for utdanningskvalitet...7

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØUTVALGET 2013 14. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØUTVALGET 2013 14. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØUTVALGET 2013 14 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold Årsrapport for læringsmiljøutvalget 1. Innledning... 3 1.1. Utvalgets mandat... 3 2. Utvalgets

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 4/2011 Møtested: Styrerommet 2.etg Mørkvedgården Dato: 15.09.2011 Tidspunkt: 08:30-10:30

MØTEINNKALLING. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 4/2011 Møtested: Styrerommet 2.etg Mørkvedgården Dato: 15.09.2011 Tidspunkt: 08:30-10:30 MØTEINNKALLING Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 4/2011 Møtested: Styrerommet 2.etg Mørkvedgården Dato: 15.09.2011 Tidspunkt: 08:30-10:30 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer Elisabeth Sletten

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 STUDIEKVALITET OG LÆRINGSMILJØ

ÅRSRAPPORT 2013 STUDIEKVALITET OG LÆRINGSMILJØ ÅRSRAPPORT 2013 STUDIEKVALITET OG LÆRINGSMILJØ 1 Rapporten ble behandlet og godkjent av høgskolestyret i møte den 25.4.2014. Forsidebilde: Barnevernsstudent Hege Skreivang, opprinnelig fra Kolbotn, har

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen

Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Rapport fra sakkyndig komité Avgitt 7. mai 2009 Berit Askling, leder Kjetil Solvik Kari Fasting Hallvard Lavoll-Nylenna

Detaljer

Sak: Revisjon av kvalitetssikringssystemet ved Høgskolen i Bodø

Sak: Revisjon av kvalitetssikringssystemet ved Høgskolen i Bodø Høgskolen i Bodø Saksnummer: Møtedato: Styret 28/08 23.04.2008 Arkivreferanse: 2007/1748/ Sak: Revisjon av kvalitetssikringssystemet ved Høgskolen i Bodø Behandling: Etter drøftinger i styret ble pkt.

Detaljer

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 21 Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten Versjon 2, 14.4.211 Innhold 1 Sammendrag og helhetlige vurderinger... 7 1.1 Undervisning og læringsmiljø... 7 1.2 Studieprogrammet... 7 1.3 Rekruttering...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 5/11 Møtested: Styrerommet 2.etg. Mørkvedgården Dato: 27.10.2011 Tidspunkt: 08:30-10:30

MØTEINNKALLING. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 5/11 Møtested: Styrerommet 2.etg. Mørkvedgården Dato: 27.10.2011 Tidspunkt: 08:30-10:30 MØTEINNKALLING Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 5/11 Møtested: Styrerommet 2.etg. Mørkvedgården Dato: 27.10.2011 Tidspunkt: 08:30-10:30 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer Elisabeth Sletten

Detaljer

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Bygg- og anleggsteknikk Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Utdanningssted: Fagområde: Fagskolen Innlandet (tidligere Fagskolen i Gjøvik) Bygg- og anleggsteknikk Dato for vedtak: 24.04.2012 Sakkyndige:

Detaljer

MØTEINNKALLING Høgskolestyret

MØTEINNKALLING Høgskolestyret MØTEINNKALLING Høgskolestyret Dato: 16.12.2014 kl. 9:45 Sted: B101 HiMolde Arkivsak: 14/01139 Arkivkode: 011 Mulige forfall meldes snarest til post@himolde.no SAKSKART Side Vedtakssaker 60/14 Godkjenning

Detaljer

Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk. Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen September 2012

Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk. Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen September 2012 Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen September 2012 Institusjon: Høgskolen i Molde Dato for vedtak: 13.9.2012 Sakkyndige: Berit

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet, 2. etg. Mørkvedgården Dato: 10.02.2011 Tidspunkt: 09:00 11.

MØTEINNKALLING. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet, 2. etg. Mørkvedgården Dato: 10.02.2011 Tidspunkt: 09:00 11. MØTEINNKALLING Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet, 2. etg. Mørkvedgården Dato: 10.02.2011 Tidspunkt: 09:00 11.00 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer Berit Skorstad

Detaljer

... Årsrapport fra Læringsmiljøutvalgene (LMU) ved Handelshøyskolen BI

... Årsrapport fra Læringsmiljøutvalgene (LMU) ved Handelshøyskolen BI . Årsrapport fra Læringsmiljøutvalgene (LMU) ved Handelshøyskolen BI......... Læringsmiljøutvalget ved Handelshøyskolen BI skal være rådgivende organ for stiftelsens styre i spørsmål som gjelder høyskolens

Detaljer

Læringsmiljøhåndbok. for studenter ved Universitetet i Bergen

Læringsmiljøhåndbok. for studenter ved Universitetet i Bergen Læringsmiljøhåndbok for studenter ved Universitetet i Bergen Læringsmiljøhåndbok for studenter ved Universitetet i Bergen Januar 2011 Læringsmiljøutvalget oppnevnte høsten 2004 en arbeidsgruppe som utarbeidet

Detaljer

AÅ rsrapport HMS 2013/2014

AÅ rsrapport HMS 2013/2014 S-sak xx/2014 AÅ rsrapport HMS 2013/2014 Sammendrag Årsrapport HMS skal sammenfatte og synliggjøre HMS-arbeidet for studieåret 2013/2014, trekke opp noen områder hvor høgskolen har utfordringer og foreslå

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Forsvarets ingeniørhøgskole. Februar 2014

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Forsvarets ingeniørhøgskole. Februar 2014 Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Forsvarets ingeniørhøgskole Februar 2014 Institusjon: Forsvarets ingeniørhøgskole Dato for vedtak: 13.02.2014 Sakkyndige: Gunn Haraldseid, Sven-Erik

Detaljer

KVALITETSHÅNDBOK FOR Fredrikstad FagAkademi as Org.nr 991 525 831

KVALITETSHÅNDBOK FOR Fredrikstad FagAkademi as Org.nr 991 525 831 KVALITETSHÅNDBOK FOR Org.nr 991 525 831 (tidligere JB Kompetanse / NæringsAkademiet) Gjelder Gyldig fra Godkjent Ansvarlig Sist revidert 01.03.2010 Kvalitetsgruppen, 23.02.2010 Rektor 22.02.2010 Kvalitetshåndbok

Detaljer

(2004-2005) Innstilling til Odelstinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen

(2004-2005) Innstilling til Odelstinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innst. O. nr. 48 (2004-2005) Innstilling til Odelstinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Ot.prp. nr. 79 (2003-2004) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om lov om universiteter

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Kommunal- og regionaldepartementet: Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Rapport VISTA UTREDNING AS Krav til universell utforming i undervisningsbygg Side 1 Forord

Detaljer

Studiekvalitet & Læringsmiljø 2011

Studiekvalitet & Læringsmiljø 2011 Studiekvalitet & Læringsmiljø 2011 Behandlet i KU / LMU 16.2.2012. Godkjent av Høgskolestyret 29.2.2012 (Sak 11/2012). Sammendrag Rekruttering og inntakskvalitet Oppstartskvalitet Program- og studiekvalitet

Detaljer

ÅRSRAPPORT STUDIEKVALITET & LÆRINGSMILJØ

ÅRSRAPPORT STUDIEKVALITET & LÆRINGSMILJØ 2012 ÅRSRAPPORT STUDIEKVALITET & LÆRINGSMILJØ Publisering av rapporten gjøres etter endelig godkjenning i Høgskolestyret. Forsidebilde: - På kort tid fant jeg ut at Harstad er en fantastisk studieplass,

Detaljer

HMS-RAPPORT STATUS 2006 2007 UTFORDRINGER GREP

HMS-RAPPORT STATUS 2006 2007 UTFORDRINGER GREP HMS-RAPPORT STATUS 2006 2007 UTFORDRINGER GREP Risiko og opplevelse liv og lyst! UiO skal være et kraftfullt og skapende sentrum i kunnskapssamfunnet. Vi skal være et forskningsuniversitet av høy internasjonal

Detaljer

Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 5/12 Møtested: Styrerommet - Mørkvedgården, Styrerommet Mørkvedgården Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30

Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 5/12 Møtested: Styrerommet - Mørkvedgården, Styrerommet Mørkvedgården Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30 MØTEINNKALLING Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 5/12 Møtested: Styrerommet - Mørkvedgården, Styrerommet Mørkvedgården Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Elektro. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012

Elektro. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Elektro Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Utdanningssted: Fagområde: Fagskolen Innlandet (tidligere Fagskolen i Gjøvik) Elektro Dato for vedtak: 24.04.2012 Sakkyndige: Saksbehandler: Terje Bogen

Detaljer

TILSYNSRAPPORT FOR OSLO KOMMUNE SKOLEN SOM ARBEIDSPLASS

TILSYNSRAPPORT FOR OSLO KOMMUNE SKOLEN SOM ARBEIDSPLASS VÅR DATO VÅR REFERANSE Side 1 av 22 08.09.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Grethe Barkve Fredriksen tlf 948 72 394 Oslo kommune v/byrådsavdeling for kultur og utdanning Byrådsavdeling

Detaljer