Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 10:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 03.05.2012 Tidspunkt: 10:00"

Transkript

1 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 10:00 Eventueltforfall måmeldesordførersnarestpåtlf / Vararepresentantermøteretternærmerebeskjed, somgis pr. telefon.

2

3 Saksliste Utvalgssaksnr PS7/12 Innhold Lukket Arkiv - saksnr Sakertil behandling Referatsaker RS4/12 IA og HMS pådagsorden 2007/37 Sakertil behandling PS8/12 Sykefraværsstatistikk4. kvartal2011og heleåret /25 PS9/12 Søknadom HMS-midler barnehagen 2012/235 JanÅge Rydningen utvalgsleder

4 Saker til behandling

5 PS 7/12 Referatsaker

6 file://\\aspfil001\pdfserverdocproc$\ephorte_dyr_p\45146_fix.html Page1 of Til kommunene/fylkeskommunenev/personalsjef Innspill og ideer til IA/HMS-arbeidet - sakertil AMU Partenesentralt i kommunalsektorønskerå gi innspilltil godediskusjonerog prosesserom IA-og HMS-arbeidet. Det finnesmangemåter å arbeidemedhmsog IA på,men uansetter AMUet sentraltforum for dette arbeidet.partenetar derfor initiativ til to konkretesaker(vedlagt)som egnersegfor diskusjoni AMU.Partenesentralt har formalisertet samarbeidom IA i en partssammensattarbeidsgruppe,somsammenhar tatt dette initiativet. I følgebrevetkandu lese mer om initiativet, og hvemsomstår bak. Med besteønskerfor IA-arbeidet Påvegneav partene i kommunalsektor Siri Klevstrand Rådgiver Epost Telefon Phone: (+47) Mobil Cellular: (+47) KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Ta miljøhensyn - vurder om du virkelig må skrive ut denne e- posten

7

8 Til: medlemmerav AMU April 2012 Innspill og ideer til IA/HMS-arbeidet Partenesentralti kommunalsektorønskerå gi innspilltil fylkeskommunerog kommuner (heretter: kommuner)i IA og HMS-arbeidet.Dette gjørvi vedå tilby en serieavferdige AMU-sakersomkommunene kanbenytte segavog tilpassetil sineutfordringer.hensikten er å bidratil å gjøredet lettere for AMUi en travel hverdagå sette IA- og HMS-sakerpå dagsorden. KommunenearbeidermedIA på ulik måte.i noenkommunerhar manovertid systematisk jobbet medalle målenei IA-avtalenmedgodt resultat,mensandretrengermer inspirasjon og revitaliseringav IA-arbeidet.Uansetter AMU det viktigsteforumet for forankringaviaog HMS-arbeid.Det er selvsagtopp til den enkeltekommunehvasomsettespå dagsordeni AMU,og det er ogsåopp til denenkeltekommuneom de vil brukedet ferdigematerialet eller ikke. Kommunenevet selvhvor skoentrykker,og hvade ønskerå satsepå.det er også viktig å understrekeat det finnesmangemåter å arbeidepå.vårt ønskemeddette er å spille inn til godediskusjonerog prosesseri IA-og HMS-arbeidet. Toideer til AMU-saker Sak1) Godtsamarbeidmellomparteneer en viktig forutsetningfor å lykkesi IA- og HMSarbeidet.Noenkommunerhar i tilleggtil AMUulike partssammensattegruppersomjobber systematiskmedia og HMS,mensandrekommunerikkehar det. Førstesaker et forslagom å etablerelokalepartssammensattegrupper,for å styrkedet systematiskeia- og HMSarbeidet. Sak2) Partenesattei hovedtariffoppgjøret2010fokuspå vold og trusler om vold somet økendeproblemog hvordanverktøyet«truslerog vold på arbeidsplassen arbeidsbokog veileder»kanknyttestil det systematiskehms-arbeidet(meklingsmannensmøtebok bokstavp). Andresaksetter dette på dagsorden.sakenefølgervedlagt. Vi er Partenesentralti kommunalsektorformalisertei 2010et samarbeidsomen del avpartenes oppfølgingav IA-avtalen.Enarbeidsgruppebeståendeav KS,LO-kommune,YS-kommune, Unio ogakademikernehar fått i oppgaveå utvikle tiltak somskalbidra til å nå målenei IAavtalen.Samarbeidethar sommål å utvikle tiltak på målenei IA-avtalenmedutgangspunkti kommunesektorenshovedutfordringer.tiltakeneskalværetil nytte og inspirasjontil alle somdeltar i arbeidslivet arbeidsgivere,tillitsvalgte,verneombudog ansattei kommunen. Fleresaker Vivil i periodenfor inneværendeia-avtalesendeut 4-6 ferdigutformedesakersomamu kansette på dagsordenom ønskelig. KS HaakonVIIsgate9 T: Bankgiro Postboks1378,Vika, 0114Oslo F: Web:www.ks.no Org.Nr Iban: NO

9 Vedlagtfølgerlink til to veiledningsheftersomdenpartssammensattearbeidsgruppenhar utviklet; Bestsammenom å reduseresykefraværeti kommunalsektor, og Bestsammenom å økenærværeti barnehager:http://www.ks.no/portaler/inkluderende-arbeidsliv- IA/Verktoy/Best-sammen/ Nestehefte i serienhandlerom å økenærværetfor renholdereog lanseresi løpet av våren. Med vennlighilsenog ønskeom godt IA- og HMS-arbeid KS LO-K YS-K Unio Akademikerne

10 FORSLAGTILAMU-SAK: AMU Her Trusler og vold på arbeidsplassen Fylkeskommunen/kommunen ønsker å sette fokus på vold og trusler om vold som arbeidsmiljørisiko. Undersøkelser og erfaring viser at det nytter å forebygge trusler og vold. Voldsepisoder må synliggjøres og systematiske forebyggende tiltak utvikles på den enkelte arbeidsplass og ta utgangspunkt i lokale utfordringer og behov. Verktøy: Partene sentralt har utviklet verktøyet «Trusler og vold på arbeidsplassen» som inneholder en arbeidsbok og en veileder. Verktøyet kan bidra i arbeidet med å utarbeide gode HMS rutiner for forebyggende arbeid og oppfølging av voldsutsatte. Arbeidsboka og veilederen legger opp til fire samlinger med ledelse og ansatte, der man i fellesskap går igjennom: 1. Dagens situasjon på arbeidsplassen. 2. En handlingsplan for tiltak som kan forebygge trusler og vold. 3. Retningslinjer for reaksjoner på volds- og trusselepisoder, meldingsrutiner og registreringsskjema. 4. Retningslinjer for hvilke tiltak og støtteapparat som iverksettes når en ansatt er blitt utsatt for vold. Veiledningsmateriellet finnes tilgjengelig på KS hjemmesider: VOLD-pa-arbeidsplassen/ I tillegg gir også Arbeidstilsynet råd om hvordan håndtere vold og trusler om vold. Veiledningshefte finnes på Arbeidstilsynets hjemmeside. Forslag til vedtak: Hvert arbeidssted i kommunen skal risikovurdere sin virksomhet ift trusler og vold. Dette er et lederansvar. Der det er lokale partssammensatte IA/HMS-grupper vil disse ha ansvar for å utarbeide tilpassede HMS-systemer og rutiner. Arbeidet skal rapporteres til sentralt AMU innen x dato. Veiledningsmateriale utviklet av hhv partene eller Arbeidstilsynet er hensiktsmessige verktøy i arbeidet.

11 FORSLAGTILAMU-SAK: AMU Her Sys tematisk IA- og HMS-arbeid - partssamarbeid X fylkeskommune/kommune er IA-bedrift og har satt seg mål ihht alle delmålene i IA-avtalen. Fylkeskommunen/kommunen har også et overordnet HMS-system. IA-avtalen legger til grunn at for å lykkes i IA- og HMS-arbeidet er det viktig at partene jobber sammen og etablerer gode samarbeidsarenaer. Fylkeskommunens/kommunens mål for IA-arbeidet og HMS-systemet er fastsatt på overordnet nivå. Ved å videreutvikle vårt partssamarbeid på lokalt nivå vil vi gjøre det lettere å følge opp målene vi har satt oss ihht IA-avtalen, og tilpasse HMS-systemet til lokale utfordringer. I vår kommune varierer utfordringene i de ulike sektorene og på den enkelte arbeidsplass. Eksempler kan være belastningslidelser, voldsrisiko, håndtering av kjemiske stoffer og konflikthåndtering. Lokale utfordringer krever lokale tiltak som reduserer risiko og fremmer nærvær på arbeidsplassen. For å få til et godt IA- og HMS- arbeid ønsker vi å opprette gode lokale partssammensatte grupper som sikrer kontakt mellom tillitsvalgte, verneombud og leder. Forslag til vedtak: Det etableres lokale partssammensatte IA/HMS-grupper ved hvert arbeidssted som skal være en samarbeidsarena for tillitsvalgte, verneombud og leder. De partssammensatte gruppene vil ha ansvar for å utarbeide tilpassede HMS-systemer for sitt arbeidssted og følge opp målene i IA-avtalen. Et viktig arbeid for gruppene er også å skape forankring og oppslutning om målene i IA-avtalen blant de øvrige ansatte. De partssammensatte gruppene rapporterer til og kan fremme saker for sentralt AMU. Sentralt AMU kan gi oppdrag til gruppene. Vedlegg: Best sammen-hefte:

12 Saker til behandling

13 Saker til behandling

14 Dyrøy kommune Den lærende kommune Arkiv: 461 Saksmappe : 2007/25 Saksbehandler: Elin MelengBlomseth Dato: Saksfr amlegg Sykefraværsstatistikk 4. kvartal 2011og heleåret 2011 Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget 8/ Saksopplysninger IA (inkluderendearbeidsliv)måldokumentvedtatti AMU : Resultatmål:Dyrøy kommuneønskerå reduseresykefraværetnedtil 6% innen Administrasjonens vurdering Sykefraværetregistreresi lønnssystemet.statistikker kjøresut av økonomiavdelingenhvert kvartal,og sendesenhetsledereog rådmann.sykefraværblir ogsåtatt oppsomtemapå ledermøter,personalmøterog møtermednav arbeidslivssenter (IA). Enhetsledernehar ansvaretfor oppfølgingavsykefraværetpådenenkelteenhet. Sykefraværsstatistikk: (Tabellenlesesvannrettfra venstremot høyre.) År 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartel 4. kvartal Hele året ,5% % 8,1% 7,9% ,33% 6,51% ,8% 9,6% 8,9% 6,2% 8,2% % 9,8% 9,1% 9,6% 9,6% ,7% 7,3% 7,4% 6,7% 7,6% ,9% 3,4% 5,8% 7,3% 5,6% ,2% 6,6% 8,5% ,1% 6,0% 6,2% 8,0% 7,1% ,6% 8,0% 6,2% 7,8% 7,7% ,7% 8,8% 9,0% 10,5% 9,5% ,4% 7,8% 7,2% 8,7% 8,3% ,5% 7,7% 7,7% 9,9% 9,2%

15 Analyseav sykefraværet: 1. kv kv kv kv. 11 Hele året 2011 Egenmeldte 128,6 60,5 56,5 100,4 361,0 fravær,dagsverk Sykemeldt 667,6 523,1 463,8 655,6 2310,4 fravær,dagsverk Fravær1-3 4,0 1,9 6,3 13,0 25,2 dager,dagsverk Fravær ,4 30,8 31,6 62,4 167,3 dager,dagsverk Fravær ,9 167,7 102,5 87,4 487,4 dager,dagsverk Fraværover56 476,3 322,7 323,4 492,9 1630,6 dager,dagsverk Sumfravær 796,1 583,6 520,3 755,9 2671,4 dagsverk Bemanning 119,5 118,7 115,8 120,5 118,6 Mulige dagsverknetto Fraværsprosent totalt 10,5% 7,7% 7,7% 9,9% 9,2% Sykefraværsprosent pådenenkeltearbeidsplass: Områderi sykefraværsrapportensomomfatter1 ansatter ikke spesifiserti oversiktenunder,men er medi dentotalesykefraværsstatistikken(rådmann,tiltakskonsulent,frivillighetssentral, bibliotek,ungdomsråd,ungdoms- og klubbarbeid,helsesøster, psyk.tjenesten,aktivitetstjenesten, oppmåling,landbrukskontoret, feiing, folkehelse,fysioterapi,skogbrukstjeneste ): Arbeidsplass 1. kv kv kv kv. 11 Heleåret 2011 Komm/form/adm/hovedutv 11,9 19,5 Øk.avd ,1 0,3 Servicetorg 0,41 0 0,5 2,1 0,8 Barnehagen 21,99 14,8 4,9 12,3 15,3 Skolen 8,66 5,7 5,7 15,0 9,4 SFO 0 0,9 11,3 26,5 9,7 Musikkskolen NAV sosial 2,10 9,5 17,4 21,9 12,3 Omsorgssenter 8,29 8,5 9,9 10,6 9,4 Hjemmetjeneste 11,51 6,3 6,8 11,0 9,3 Kjøkken/vaskeri 4,3 13,9 psykiatriprosjektet 11,0 9,6 Tekniskadm. 0,79 0 2,0 3,3 1,5 Anleggstjenesten 12, ,7 0 5,7 Renhold 22,5 22,1 29,1 20,5 23,9 kulturkontor 37,87 34,8 31,0 2,7 26,1 VTA bedrift ProsjektDet godeliv Erfarings/læringsprosjekt 6, ,3

16 Opplysningerom hvemsomer syk og hvilken typefraværdeter snakkom, vil kunnelegges framfor AMU i lukket møte,dersomdeter ønskelig.en gjennomgangav statistikkeni Dyrøy viserat deter enkeltpersonermedlangtidssykefraværsomtrekkeroppstatistikken. Sykefraværethargåttoppfra 7,7%3.kvartal2011til 9,9%4. kvartal2011. Egenmeldtfraværharoppfra 3. kvartaltil 4.kvartal2011. Sykemeldtfraværhargåttoppfra 3. kvartaltil 4. kvartal2011. Sykefravær1-3 dagerhargåttoppfra 3.kvartaltil 4. kvartal2011. Sykefravær4-16dagerhargåttoppfra 3.kvartaltil 4. kvartal2011. Fravær17-56dagerhargåttnedfra 3.kvartaltil 4. kvartal2011. Fraværover56 dagerhargåttoppfra 3.kvartaltil 4. kvartal2011. NAV arbeidslivssenterhargjennomgått sykefraværgenereltog utfordringerframoversamt mål/handlingsplanfor IA arbeideti kommuneni møte Det ble ogsåbli informertom tilretteleggingstilskuddvedbruk av bedriftshelsetjeneste. I møtemedia NAV arbeidslivssenter informerteenhetslederbarnehageom gjennomførtkartleggingi barnehagenav muskelog skjelettlidelseri 2011i samarbeidmed bedriftshelsetjenesten. Bedriftshelsetjenesten tok opppåamu møte at enslik erfaringsutvekslingmedøvrigeenheteri kommunenburdegjennomføres.det søkesogsåom HMS midler til barnehagen seegensak. NAV arbeidslivssentervurderingav sykefraværet4. kvartal(sykemeldtfravær): Genereltom sykefraværet: Dyrøyharet legemeldtsykefraværsistekvartali fjor på8%.sykefraværetligger over måltalleti IA-handlingsplanen(6% innenutgangenav 2013)og oversnittetfor kommuner(7,3%) Langtidssykefraværetdominerer Muskel/skjelettligger høyestav diagnosene Kunnskapom «hvor skoentrykker»gir grunnlagetfor å setteinn tiltak for redusert fraværog tilretteleggingfor gradvisøkt arbeidsnærvær vedsykdom. Oppsummert: Sykefraværeter økendeog ligger noehøyt mensamtidiger detfokuspåutfordringene og situasjonener ikke urovekkende. Tiltak børsettesinn for å forebyggemuskel/skjelett-diagnose. Naturlig videreføreinnsatseni barnehagenmedbistandog tilretteleggingstilskuddfra ALS egetprosjektutarbeides. Videreogsåhasøkelys påsituasjoneninnenplo, ogsepåforebyggendetiltak gjennom bruk av tilretteleggingstilskudd. FraALS oppfordresdettil åutnytte mulighetenefor å søketilretteleggingstilskudd,og tenke forebyggingog tidlig oppfølgingav sykemeldte,gjernei nærtsamarbeidmedia-rådgiver.

17 Enhetslederbarnehageog verneombudeti barnehagenhaddeegetmøtemednav arbeidslivssenter IA rådgiver ang.situasjoneni barnehagen. Rådmannensforslag til vedtak: Sakenleggesfram for AMU for drøftingog vurdering. ØysteinRørslett Rådmann Elin M. Blomseth Enhetslederpersonal

18 Dyrøy kommune Den lærende kommune Arkiv: 400 Saksmappe : 2012/235 Saksbehandler: Elin MelengBlomseth Dato: Saksfr amlegg Søknad om HMS-midler barnehagen Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget 9/ Vedlegg 1 Notatangåendesykefraværi Dyrøy barnehage Saksopplysninger Sevedlagtenotatang.sykefraværi Dyrøy barnehageav fra enhetslederbarnehageog verneombudet i barnehagen. Administrasjonens vurdering Deter sattav kr til innkjøpav HMS utstyr arbeidsmiljøtiltak.vurderinggjøres fortløpendeavamu ettersøknad/forslagfra enhetene.avsattemidler er ikke knyttet oppmot proratafordelingpr. ansatt. Enhetslederbarnehageharkostnadsberegnet innkjøpav 10 stk.krybbera kr 7.000til totalt kr Ny verandadørsomgårrett inn i vognskureter ikke kostnadsberegnet, menantaså kunnedekkes avtekniskenhetsbudsjett. NAV arbeidslivssenterharforeslåttat enhetslederbarnehagekansøkemidler til et prosjekt «Sammenom et godtfysiskarbeidsmiljø». Enhetslederbarnehagevil vurderedetteog evt. andre tiltak medfokuspåpsykososialtarbeidsmiljø.enhetslederbarnehagevil evt.kommetilbake medny søknadom dekningav evt. egenandel i dennesammenheng. Enhetslederbarnehagevil gjennomførefølgendetiltak for deansattei barnehageni Utgifter dekkesoverbarnehagensbudsjett: Kiropraktorklinikken«Ergonomiog hverdagstrening»kr Anita SæbbeHaraldsvik«Folkeskikkog uskikk påjobb»medtemakommunikasjon. Rådmannensynesdetjobbesgodtmedsykefraværsproblematikken i barnehagen,og forslårat utbedringstiltak følgesoppog gjennomføre sårasktsommulig. Rådmannensforslagtil vedtak: 1. Søknadom innkjøpav 10 stk. krybberi barnehagenfor åoppnåergonomiskriktig arbeidsstillingnårenskalleggebarnet,samtå få slutt påbruk av privatevogner,innvilges. Utgifter totalt kr dekkesoveravsatteHMS midler til innkjøpav HMS utstyr arbeidsmiljøtiltak.

19 2. Det settesinn verandadørfra avdelingsmulesomgårrett ut i vognskuretfor å redusere løft/bæring.tiltaket gjennomføresav tekniskenhetsnarestmulig, og dekkesovertekniskenhets budsjett. 3. Enhetslederbarnehagejobbervideremedtiltak medfokuspåfysiskog psykisk arbeidsmiljøi barnehageni samarbeidmedbl.a.nav arbeidslivssenterog Bedriftshelsetjenesten. Evt. søknadom HMS midler måleggesfram for AMU i egensak. ØysteinRørslett Rådmann Elin M. Blomseth Enhetslederpersonal

20 Notat angåendesykefraværi Dyrøybarnehage. Vi har fått tallenefor sykefraværetfor I Dyrøybarnehageble fraværetfor heleåret på 15,27%. 1.kvartal:23,8%,2.kvartal:15,79%,3. kvartal:6,17%,4.kvartal:12.31%. I tillegg er det oppdageten feil i systemetsomgjørat til sammen44 fraværsdagerikkeer blitt registrert;24 dageri 3.kvartalog 20 dageri 4.kvartal. Dette utgjør totalt 1143dagsverk,som fordelersegslikpå de ulike avdelingene; Smule:286dager,Smørøyet16 dager,smitt338 dagerogblåhuset/slottet503dager. Fraværetfordelersegpå 1,46%egenmeldinger,1 % sykemeldingunder16 dagerog 12,8%sykemeldingover16 dager. Størstedelenav sykemeldingen er muskel- og skjelettrelatert. Sykefraværet for 2010var på 12,47%. Gjennomsnittsalderpåosssomjobberi barnehagener 43,5år. Vi haddei vårhalvåret13 årsverk, og 14 årsverkhøsthalvåret2011. Vi har ikkenoenoffisielletall på de to første månedeneav2012,menvi serfravåreregistreringerat vifortsatt haret høytfravær. Høytsykefraværharflereaspekter,ogvi ønskerålufte noentankerrundt tre forhold somvi menerer viktigenår vi snakkerom sykefraværi barnehagen. Forebyggingfor å forhindreat flere blir sykemeldt,tilretteleggingfor sykemeldtesomvendertilbaketil jobb oghvafravær har å si for kvalitetenavdet vi leverer. Forebygging: Det er fysisktungt å jobbei barnehage,da det innebæreren del løft og bæring. I tilleggkreverdet at en er fysiskaktiv daen bla.sitter myepå gulvetog har arbeidsstillinger somkreverat en brukerkroppenaktivt. Mangeav dissearbeidsoppgavenekanen til en viss gradplanlegge. Enkanbrukehjelpemidlerog en kani mangesammenhengerbrukeungenes egneressurser. F.eks.kanmangeungerselvklatre opp i tripptrapp stoleneslikat en unngår løft. Men i tilleggkommeralle de situasjonenesomen ikkekanplanleggefor eksempelder du tar et barnsomfaller. Vi haddehøsten2010en kartleggingavrisikoenfor muskel- ogskjelettlidelseri barnehagen. «BedriftshelseNord» bisto ossi denneprosessen.etter dennegjennomgangenble det kjøpt inn nyestolertil personalet,ogsåslikemedhjul somkanbrukesunderpåkledningav ungene. Det ble ogsåkjøpt inn påkledningsbenkertil beggestoravdelingene.det ble i denneprosessengjort en risikoanalyseav jobbenvår og noe meddet «farligste»vi gjør på jobb er å leggeungeri vogn/seng.ungenehar privatevognermed segsomde soveri, der ikkealle vogneneer like godmed tankepå arbeidsstillingenefor de voksnesomskallegge ungenei vognene. Vi har sett litt på om det er noenavdelingersomer mer belastetennandre,og serat «Slottet»haddedet høyestefraværettidlig på året 2011, for såå synkeutover året. «Slottet» flyttet inn i nyelokaleri mai 2011,og arbeidsforholdenefor de somjobbet der ble betydeligbedre. Men om nyelokalereller tilfeldighetervarårsakentil at fraværetgikkned er ikkegodt å si. Vårandrestoravdeling«Smitt»haddeogsået høyt sykefraværsomgikk

21 ned utover året. Dette skyldesbla en langtidssykemeldingsomgikkover til arbeidsavklaringspenger, menkanogsåværetilfeldigheter. Nårdet gjeldervåreto småbarnsavdelingerhar vi sågodt somingenfraværpå «Smørøyet», ogforholdsvisstort fraværpå «Smule». Vi serat fraværetfortsatt er høyt på denneavdelingenogsåi de to førstemånedeneav Det kanvære mangeforhold somspillerinn,men en av forskjellenepå disseto avdelingeneer hvor ungenesover. PåSmørøyetstår vogneneinne i gangen,lett tilgjengelignår de skalleggeungene.ungenekangåbort til sinevogner,ogen får løft kun når barnet skalleggesi vognen.vogneneblir såtrillet ut. PåSmule stårvognene i et vognskur,der ungeneogsåsover. Hermå førstsoveposenebæresut, såmå ungene bæresut, ogleggesi vognen. Omvinterenpå snø/iseteunderlag. Om forskjellenmellom disseto avdelingeneliggerbarei dette er ikkegodt å si, mendet er en synligforskjellmellom avdelingenesomkanspilleinn. Tilrettelegging: Somarbeidsgiverskalvi tilretteleggefor å forhindre at flere blir sykemeldt, og leggeforholdenetil rette slikat de somhar vært sykemeldtkanvendetilbaketil jobb. Vi serat når vi har høytsykefraværgir det ossstørreutfordringerdadet er flere somtrenger tilretteleggingfor å kommetilbake. Det er ogsåflere somblir sliten og trenger tilretteleggingfor ikkeå ramleav lassetda hverdagenblir mer krevendefor de somer igjen. Enviktigbit avtilretteleggingenvil væreat vi har de hjelpemidlenevi trengerslikat forhold er lagt bestemuligtil rette for at hverdagenskalbli bra. Detvi sersomutfordrendenår det gjeldertilrettelegging(bådefør noengår ut i en evt sykemeldingeller etter en sykemelding) er at det er vanskeligå frita enkeltpersonerfor tungeløft oglignendeda vi er avhengigavat alle tar sindel av jobben. Det er ikkemotvilje blant personalet,menrett og slett en viktig del for å verneom sin egenhelseslikat en kanstå i jobbenlengstmulig. Dette gjørdet vanskeligå tilrettelegge/frita for enkeltearbeidsoppgaver. Kvalitet på det vi leverer: Vi serstoreutfordringer vedå levereen godkvalitet på det vi gjør når vi har et såstort fravær. Dethar i perioderværtvanskeligå finne vikarer. Detbetyr at vi i periodermå gåunderbemannet,folk må utvide vaktenesine,lånepersonalfra andre avdelingereller at enhetsledermåut på avdelingene.dette får konsekvenser.å gå underbemannetog at folk må utvide vakteneer en ond spiralsomfører til at flere blir sliten. Vedålånepersonalfra andreavdelingerblir flere avdelingerberørt avfraværet. Detat enhetslederbrukermyetid påå finne tilfredsstillendeløsninger,og ogsåmåut på avdelingenefører til at det er arbeidpå kontoret somblir ugjort. Nåetter jul har vikarsituasjonenbedretsegnoe,daflere har meldt sininteressefor å gåvikar. Vi serat stort fraværog bruk av mangevikarerkostermye. Vi prøverå kjøresåstramt somvi finner forsvarlig,menserat det gjørinnhuggi vikarbudsjettet. Deter fortsatt myeigjenavåret,og en kanhåpeat situasjonenebedrersegslikat vi kanta inn litt av overforbruket. Tallenevi opererermedi innledningener kun snakkom sykefravær;egenmeldingogsykemelding. I tilleggkommerfraværi forbindelsemedsykebarn,velferdspermisjonerav ulik slag, ferie/avspasering.såtotalt fraværfra jobb er myehøyereenn1143dager.

22 I perioderfår vi tilbakemeldingfra foreldre somogsåleggermerketil konsekvensene fraværetfører til bla. at ungeneikke vil i barnehagenog bådeforeldre og barnoppleverå måtte forholde segtil mangeforskjelligevikarer. Dette er noe vi er opptatt av og diskuterer jevnligfor å finne godeløsningerpå kort siktog pålangsikt. Konklusjon/ forslagtil utbedringer: Forå redusereløft/bæringpå Smuleønskervi følgende;sette inn en verandadørfra avdelingen(smule), somgårrett ut i vognskuret.davil ungeneselvkunneleiesut til vognaslikat deansatteikketrengeråbæremerennnødvendig.avkostnadervil det innebæreny dør,ogmaterialtil å byggeen liten trappeavsatsfra dør ognedtil gulvet i vognskuret.viderevil det væresnakkom elektriker/rørleggerdadet gårrør til radiatorenelangsmedgulvetsommå gjøresnoe mednår dørakommer. Videreønskerjegå få bort brukenavprivatevognerdadet er veldigvarierendehvor godvogneneer for de somskalstå bøydog leggeungene. Jegønskerderfor å kjøpe inn «Krybber». Krybbener somen stor ogromsligbarnevogn,der bunnenkanhevesslikat du får en ergonomiskriktig arbeidsstillingnår du leggerbarnet. Denkommerogsåmedstige, slikat ungeneselvkanklatre opp i vognenfor egenhjelp. Dettevil reduserebehovet for å løfte betraktelig. I førsteomgangønskerjeg å kjøpedisseinn til Smulesomnå sliter med høyt sykefravær.krybbenekosterrundt 7000 pr.stk. og jegønskerå kjøpe inn 10 stk. slikat alleungenekanfå hversinogvi får slutt påbruk avprivatevogner. Jegserpå dette somet viktigtiltak for å forebyggeat flere får belastningsskaderpå Smule. Detteer ogsåtiltak somer viktigefor å kunnetilretteleggei forkant/ etterkant av sykemeldinger. Videremåvi fortsette arbeidetpå alleavdelingenei barnehagender vi: Ser nærmerepå fysiskeog psykiskeforhold somkanværemedå forebyggesykdom påarbeidsplassen/alle avdelingene.

23 Jobberfram gode interne rutiner der en har opplæringog bevisstgjøringom arbeidsstillingersomer viktig for å forebyggemuskel- ogskjelettlidelser. Vi vet ogsåat f.eks.støykanværeen viktig faktor i dette bildet. Det å sepå organiseringenavbarnegruppa,materialvalgoginnredningvil væreviktigfor å kunnereduserestøy. Det kanogsåværeaktuelt å sepå bemanningi forhold til oppgavervi skalløse, for å seom det er misforholdder somgjørat vi sliter medet høyt sykefravær. Viderevil kartleggingav det psykososialearbeidsmiljøetværepå sinplass. Det er ønskeligmedeksternhjelp til dette arbeidet. VåresamarbeidspartersomNAV,IAkontakt,Bedriftshelsetjenestenblir viktigebrikkeri dette arbeid. Engjennomgangav det psykososialemiljøet vil ogsåværetil hjelp for å bedrekvalitetenavdet vi leverer. Vi kjørersåstramt økonomisksommulig,menskaldrive forsvarligog kvalitetenpå det vi levererskalbli bedre. Vi måderfor brukedet vi måavvikarbudsjettetnår vi har periodermed myefravær,og hellerseom vi klarerå kjørestrammerei andre perioder. Dette vil bli fulgt opp gjennomøkonomirapporteringenevi gjørjevnlig. Videremåvi jobbeendamer internt for å værebedreforberedt på slikeperioder. Hvilketiltak vi kaniverksettevil variereut fra situasjontil situasjon. Engod opplæring/skoleringav vikarerer ogsåviktig for at de skalkunneyte sitt bestei jobben. ForDyrøybarnehage RosmariForsberg Enhetsleder ÅshildChruickshank Verneombud

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.11.2010 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 30.08.2012 Tidspunkt: 10:00 Eventueltforfall måmeldesordførersnarestpåtlf. 77 18 92

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 17.11.2008 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 17.11.2008 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 17.11.2008 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.11.2009 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.11.2009 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.11.2009 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 12:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 12:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 12:00 Eventueltforfall måmeldessnarestpåtlf. 77 18 92 00. Vararepresentantermøteretternærmere

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.09.2008 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.09.2008 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.09.2008 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post:

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post: SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 11.05.2017 Møtested:

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 22.08.2011 Tidspunkt: 13:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 22.08.2011 Tidspunkt: 13:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 22.08.2011 Tidspunkt: 13:00 Eventueltforfall måmeldessnarestpåtlf. 77 18 92 00. Vararepresentantermøteretternærmere

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon. Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.05.2008 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

Innhold Lukket Arkivsaksnr

Innhold Lukket Arkivsaksnr Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Arbeidsmiljøutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.05.2007 Tidspunkt: 15:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Arbeidsmiljøutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 07.05.2015 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Arbeidsmiljøutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 07.05.2015 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Arbeidsmiljøutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 07.05.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 03.05.2012 Tidspunkt: 11:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 03.05.2012 Tidspunkt: 11:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 03.05.2012 Tidspunkt: 11:00 Eventueltforfall måmeldesordførersnarestpåtlf. 77 18

Detaljer

ORDFØREREN I ØVRE EIKER,

ORDFØREREN I ØVRE EIKER, ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Partsammensatt-utvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund Dato: 15.10.2014 Tidspunkt: 08:30 Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Jan Åge Rydningen MEDL TV Kjell J. Lillegård Randi Lillegård MEDL MEDL

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Jan Åge Rydningen MEDL TV Kjell J. Lillegård Randi Lillegård MEDL MEDL Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Arbeidsmiljøutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 07.05.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Rådmann Enhetsleder personal

Rådmann Enhetsleder personal Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Arbeidsmiljøutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:00 11:00

Møteinnkalling. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:00 11:00 Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 21.08.2017 Tidspunkt: 10:00 11:00 Eventuelt forfall, eller spørsmål om habilitet, må meldes snarest på tlf. 73

Detaljer

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Grete Moan Wenche Markussen TV

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Grete Moan Wenche Markussen TV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.02.2011 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Jan Åge Rydningen MEDL TV Hjørdis Svendsen MEDL TV

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Jan Åge Rydningen MEDL TV Hjørdis Svendsen MEDL TV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Arbeidsmiljøutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 05.09.2013 Tidspunkt: 0900 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dag Agnar Solbakk MEDL SP Jørgen Bjørkli MEDL TV

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dag Agnar Solbakk MEDL SP Jørgen Bjørkli MEDL TV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 23.02.2009 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl MEDL AP Knut Arne Johansen MEDL FLD Ellen Mikalsen Hals LEDER SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl MEDL AP Knut Arne Johansen MEDL FLD Ellen Mikalsen Hals LEDER SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Arbeidsmiljøutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Medlem Medlem. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Terje Johansen Randi Lillegård AP Leif Hermod Jenssen Karl Johan Olsen SP

Medlem Medlem. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Terje Johansen Randi Lillegård AP Leif Hermod Jenssen Karl Johan Olsen SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Arbeidsmiljøutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteinnkalling STJØRDAL KOMMUNE. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: F-salen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling STJØRDAL KOMMUNE. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: F-salen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:00 STJØRDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Administrasjonsutvalget F-salen, Rådhuset Dato: 07.02.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74 83 35 03. Varamedlemmer møter

Detaljer

Innhold Lukket Arkivsaksnr

Innhold Lukket Arkivsaksnr Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Arbeidsmiljøutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.02.2007 Tidspunkt: 1400 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

Sjekkliste for IA-arbeid. Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten

Sjekkliste for IA-arbeid. Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten Sjekkliste for IA-arbeid Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten Virksomhet: Organisasjonsnummer: Antall ansatte: Sjekklista er utarbeidet

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord arbeidsmiljøutvalg. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf , eller pr. e-post til

Møteinnkalling. Storfjord arbeidsmiljøutvalg. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf , eller pr. e-post til Møteinnkalling Storfjord arbeidsmiljøutvalg Utvalg: Møtested: 3, Storfjord rådhus Dato: 16.06.2015 Tidspunkt: 09:00 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00, eller pr. e-post til post@storfjord.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Møterommet 2. etg. Økonomiavdelingen. 01.02.2011 kl. 12.00

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Møterommet 2. etg. Økonomiavdelingen. 01.02.2011 kl. 12.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Møterommet 2. etg. Økonomiavdelingen. 01.02.2011 kl. 12.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller

Detaljer

Møteinnkalling ØVRE EIKER KOMMUNE. Utvalg: Partsammensatt-utvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling ØVRE EIKER KOMMUNE. Utvalg: Partsammensatt-utvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund Dato: Tidspunkt: 09:00 ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Partsammensatt-utvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund Dato: 04.02.2014 Tidspunkt: 09:00 Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Møterommet 3. etg. Organisasjons- og personalavdelingen. 12.4.2011 kl. 12.00

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Møterommet 3. etg. Organisasjons- og personalavdelingen. 12.4.2011 kl. 12.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Møterommet 3. etg. Organisasjons- og personalavdelingen. 12.4.2011 kl. 12.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl MEDL AP Ellen Mikalsen Hals LEDER SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl MEDL AP Ellen Mikalsen Hals LEDER SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Arbeidsmiljøutvalget Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 28.11.2013 Tidspunkt: 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtedato: 10.02.2014

Detaljer

Hvordan lykkes med effektiv sykefraværsoppfølging og bedre trivsel?

Hvordan lykkes med effektiv sykefraværsoppfølging og bedre trivsel? Hvordan lykkes med effektiv sykefraværsoppfølging og bedre trivsel? HMS faglig forum Vestlandet, HMS-dag Bergen 1. februar 2012 - Svein Oppegaard, NHO Slik ser Norges befolkning ut i dag Folketallet 4

Detaljer

Møteinnkalling. Midtre Namdal samkommune - arbeidsmiljøutvalg. Utvalg: Møtested: Kamme Greiff, Namdalshagen Dato: Tidspunkt: 08:30

Møteinnkalling. Midtre Namdal samkommune - arbeidsmiljøutvalg. Utvalg: Møtested: Kamme Greiff, Namdalshagen Dato: Tidspunkt: 08:30 Møteinnkalling Utvalg: Midtre Namdal samkommune - arbeidsmiljøutvalg Møtested: Kamme Greiff, Namdalshagen Dato: 09.12.2016 Tidspunkt: 08:30 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.03.2015 Tid: 09:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr.

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. Arbeidsmiljøutvalget Kommunestyresalen :00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. Arbeidsmiljøutvalget Kommunestyresalen :00 Sakliste STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. Arbeidsmiljøutvalget Kommunestyresalen 21.03.2017 08:00 Det innkalles med dette til møte i Arbeidsmiljøutvalget. Merk. Møterom kommunestyresalen SAKER

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord arbeidsmiljøutvalg Møtested: Otertind (3), Storfjord rådhus Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord arbeidsmiljøutvalg Møtested: Otertind (3), Storfjord rådhus Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Storfjord arbeidsmiljøutvalg Møtested: Otertind (3), Storfjord rådhus Dato: 22.11.2016 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00, eller pr. e-post

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den 17.09.2014 kl. 12:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den 17.09.2014 kl. 12:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte den 17.09.2014 kl. 12:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

ORDFØREREN I ØVRE EIKER,

ORDFØREREN I ØVRE EIKER, ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Partssammensatt-utvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund Dato: 25.09.2013 Tidspunkt: 08:00 Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god

Detaljer

Ny IA- avtale, hva kan Nav arbeidslivssenter bidra med?

Ny IA- avtale, hva kan Nav arbeidslivssenter bidra med? Ny IA- avtale, hva kan Nav arbeidslivssenter bidra med? NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal Tove Istad Rådgiver Overordnet mål Å skape et arbeidsliv med plass til alle som kan og vil arbeide. Å forebygge

Detaljer

Informasjon om ny IA- avtale 1.3.2010 31.12.2013 - Bakgrunn for IA- samarbeidet - Ny IA avtale - IA arbeid i praksis - Virkemidler

Informasjon om ny IA- avtale 1.3.2010 31.12.2013 - Bakgrunn for IA- samarbeidet - Ny IA avtale - IA arbeid i praksis - Virkemidler Ny IA- avtale Informasjon om ny IA- avtale 1.3.2010 31.12.2013 - Bakgrunn for IA- samarbeidet - Ny IA avtale - IA arbeid i praksis - Virkemidler Utdanningsforbundet 16.03.2011 Hvorfor intensjonsavtale

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 10.05.2010 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 10.05.2010 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 10.05.2010 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord arbeidsmiljøutvalg. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00, eller pr. e-post til post@storfjord.kommune.

Møteinnkalling. Storfjord arbeidsmiljøutvalg. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00, eller pr. e-post til post@storfjord.kommune. Møteinnkalling Storfjord arbeidsmiljøutvalg Utvalg: Møtested: møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 11.02.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00, eller pr. e-post til

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god tid før møtet. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god tid før møtet. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Rådet for funksjonshemmede Møtested: Kerteminde, Rådhuset, Hokksund Dato: 19.09.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Vigdis Sæbbe Medlem SV Ronny Nordahl Medlem AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Vigdis Sæbbe Medlem SV Ronny Nordahl Medlem AP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 25.02.2008 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET SAKLISTE 6/14 14/866 FORNYET AVTALE OM INKLUDERENDE ARBEIDSLIV IA- AVTALEN

MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET SAKLISTE 6/14 14/866 FORNYET AVTALE OM INKLUDERENDE ARBEIDSLIV IA- AVTALEN ALVDAL KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 31.10.2014 Tid: 0900-1030 MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 5/14 14/380 OPPSUMMERING ETTER VERNERUNDENE 2014

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Arbeidsmiljøutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 02.06.2016 Tidspunkt: 08:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Arbeidsmiljøutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 02.06.2016 Tidspunkt: 08:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Arbeidsmiljøutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 02.06.2016 Tidspunkt: 08:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

Bedre når du er tilstede hver dag

Bedre når du er tilstede hver dag Helse, miljø og sikkerhet Bedre når du er tilstede hver dag Gode arbeidsplasser er helsefremmende Gode arbeidsplasser er helsefremmende 1 2 Bedre når du er tilstede hver dag Denne veilederen er laget som

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 30.04.2015 Møtested:

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALGET

ARBEIDSMILJØUTVALGET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.06.2014 Tid: Kl. 09.00 SAKLISTE Saksnr. Tittel 1/14 SYKEFRAVÆR 2013 2/14 PROSEDYRE FOR VURDERING AV ARBEIDSMILJØKONSEKVENSER

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Arbeidsmiljøutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 18.02.2016 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Arbeidsmiljøutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 18.02.2016 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Arbeidsmiljøutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 18.02.2016 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte. 07.02.2012 kl. 1200, Org./- og pers.avd. møterom, Erik Johansenbygget, 3. etg.

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte. 07.02.2012 kl. 1200, Org./- og pers.avd. møterom, Erik Johansenbygget, 3. etg. ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte 07.02.2012 kl. 1200, Org./- og pers.avd. møterom, Erik Johansenbygget, 3. etg. Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 461 Lnr.: 3176/15 Arkivsaksnr.: 15/734-1

Saksframlegg. Ark.: 461 Lnr.: 3176/15 Arkivsaksnr.: 15/734-1 Saksframlegg Ark.: 461 Lnr.: 3176/15 Arkivsaksnr.: 15/734-1 Saksbehandler: Frode Frydenlund ANALYSE AV NÆRVÆRET I GAUSDAL KOMMUNE 2014 Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Ingen SAMMENDRAG:

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Dato: Tidspunkt:

Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Dato: Tidspunkt: Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 18.11.2015 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Møterom 2, Storgata 7 - Wielgården Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45

Detaljer

Side1. Møteinnkalling til Arbeidsmiljøutvalget. Møtedato: Møtetid: 09:00 Møtested: Hadsel rådhus, møterom 1

Side1. Møteinnkalling til Arbeidsmiljøutvalget. Møtedato: Møtetid: 09:00 Møtested: Hadsel rådhus, møterom 1 Møteinnkalling til Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 17.02.2016 Møtetid: 09:00 Møtested: Hadsel rådhus, møterom 1 Forfall meldes på telefon 76 16 41 31 eller 916 60 328. Behov for habilitetsvurdering meldes

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 07.06.2012 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 07.06.2012 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 07.06.2012 Tidspunkt: 10:00 Eventueltforfall måmeldesordførersnarestpåtlf. 77 18

Detaljer

Side1. Møteinnkalling til Arbeidsmiljøutvalget. Møtedato: Møtetid: 09:00 Møtested: Hadsel rådhus, formannskapssalen

Side1. Møteinnkalling til Arbeidsmiljøutvalget. Møtedato: Møtetid: 09:00 Møtested: Hadsel rådhus, formannskapssalen Møteinnkalling til Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 3.11.16 Møtetid: 9: Møtested: Hadsel rådhus, formannskapssalen Forfall meldes på telefon 76 16 1 31 eller 916 6 38. Behov for habilitetsvurdering meldes

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv for Bergen kommune

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv for Bergen kommune /14 Hovedarbeidsmiljøutvalget Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv for Bergen kommune KJVO ESARK-038-201110374-16 Hva saken gjelder: Bergen kommune har siden 15. januar 2011 hatt en konsernovergripende

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALGET

ARBEIDSMILJØUTVALGET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.06.2016 Tid: Kl. 10.00 SAKLISTE Saksnr. Tittel 4/16 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALGET

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Partssammensatt utvalg

Saksnr Utvalg Møtedato Partssammensatt utvalg Trysil kommune Saksframlegg Dato: 17.03.2016 Referanse: 6408/2016 Arkiv: 440 Vår saksbehandler: Kristine Birgitte Schou IA-mål og handlingsplan 2014-2018 Saksnr Utvalg Møtedato Partssammensatt utvalg Saksdokumenter

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Formannskapssalen Dato: 27.08.2008 Tid: 14:00 Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall må omgående melde fra til INTERNE FELLESTJENESTER

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 461 Lnr.: 2440/17 Arkivsaksnr.: 17/514-1

Saksframlegg. Ark.: 461 Lnr.: 2440/17 Arkivsaksnr.: 17/514-1 Saksframlegg Ark.: 461 Lnr.: 2440/17 Arkivsaksnr.: 17/514-1 Saksbehandler: Frode Frydenlund ANALYSE AV NÆRVÆRET I GAUSDAL KOMMUNE FOR 2016 Vedlegg: ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): ingen SAMMENDRAG:

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALGET

ARBEIDSMILJØUTVALGET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.02.2011 Tid: Kl. 10.00 Evaluering i bruk av analyseverktøy v/bht SAKLISTE Saksnr. Tittel 1/11 BYGGING AV INTERKOMMUNALE

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten v/ NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

Namsos arbeidsmiljøutvalg

Namsos arbeidsmiljøutvalg Møteinnkalling Utvalg: Namsos arbeidsmiljøutvalg Møtested: Hudiksvall, Namsos samfunnshus Dato: 19.10.2016 Tidspunkt: 08:30 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall,

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 09.05.2011 Tid: 12.30 Det innkalles med dette til møte i Arbeidsmiljøutvalget Saker til behandling: Saksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 2 Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING DEL 2 Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING DEL 2 Møtetid: 04.06.2014 kl. 14:30 Møtested: Rådhuset, møterom Oscarsborg Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALGET

ARBEIDSMILJØUTVALGET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Kommunestyresal - grupperom Møtedato: 21.05.2015 Tid: Kl. 09.00 14.00 Orienteringssaker: 1. Medarbeiderundersøkelsen v/ass. rådmann Morten B.

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtedato: 10.11.2014 Møtested:

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av vara. Vara møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av vara. Vara møter kun ved spesiell innkalling. Evenes kommune Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1. etg., Rådhuset Dato: 05.05.2015 Tid: 14:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av vara. Vara møter

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Emilia Agersborg MEDL TV Gøril Olsen MEDL TV

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Emilia Agersborg MEDL TV Gøril Olsen MEDL TV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Arbeidsmiljøutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.02.2012 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Rapportering nærvær 3. tertial 2013. Saksordfører: Gard Firing

Rapportering nærvær 3. tertial 2013. Saksordfører: Gard Firing ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Hilde Fjukstad Saksmappe: 2013/4870-2944/2014 Arkiv: 461 Rapportering nærvær 3. tertial 2013. Saksordfører: Gard Firing Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 2/14 Partsammensatt-utvalg

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten ved NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

Et inkluderende arbeidsliv

Et inkluderende arbeidsliv Et inkluderende arbeidsliv IA-avtalen av 14. desember 2005 Tillegg til IA-avtalen av 6. juni 2006 Sykefraværsutvalget - 6. november 2006 1 Erfaringer med IA-avtalen 2001-2005 IA har ført til et positivt

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom. 2.2.2010 kl. 12.00

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom. 2.2.2010 kl. 12.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom 2.2.2010 kl. 12.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet

Detaljer

HMS/IA handlingsplan

HMS/IA handlingsplan HMS/IA handlingsplan 2017-2018 Bakgrunn og mål skal gjennom målretta aktiviteter og tiltak utvikle og vedlikeholde helsefremmende arbeidsplasser som skaper trivsel og gode tjenester. Se HMS-håndbok for

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orientering v/ IA-kontakt Yngve Bjerkeli vedr. Inkluderende arbeidsliv og HMS-arbeid SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Orientering v/ IA-kontakt Yngve Bjerkeli vedr. Inkluderende arbeidsliv og HMS-arbeid SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 30.11.2011 Tid: 12:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 18.04.2016 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 73 97 20 00. Møtesekretær innkaller vararepresentanter

Detaljer

Ark.: 461 Lnr.: 837/13 Arkivsaksnr.: 13/147-1

Ark.: 461 Lnr.: 837/13 Arkivsaksnr.: 13/147-1 Ark.: 461 Lnr.: 837/13 Arkivsaksnr.: 13/147-1 Saksbehandler: Frode Frydenlund ANALYSE AV KOMMUNENS NÆRVÆRSTALL FOR 2012 Vedlegg: IA-handlingsplan for 2013 Andre saksdokumenter (ikke utsendt): SAMMENDRAG:

Detaljer

Kurskatalog våren 2016

Kurskatalog våren 2016 NAV Arbeidslivssenter Troms Kurskatalog våren 2016 Velkommen til kurs om Inkluderende Arbeidsliv For å lykkes med IA-arbeidet er det viktig at alle ledere, tillitsvalgte og verneombud har nødvendig kompetanse

Detaljer

Prosjekt sammen på jobb

Prosjekt sammen på jobb Prosjekt sammen på jobb Fra tanke til resultat 14.1.16 Grete Geving HR/personalrådgiver Representant fra administrasjonen i Prosjektgruppen Andebu kommune - 1 av 14 kommuner i Vestfold - 5900 innbyggere

Detaljer

Trøgstad kommune MØTEINNKALLING SAKSLISTE 14/14 14/255 SYKEFRAVÆR 1. KVARTAL 2014 15/14 14/269 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET I AMU 11.03.

Trøgstad kommune MØTEINNKALLING SAKSLISTE 14/14 14/255 SYKEFRAVÆR 1. KVARTAL 2014 15/14 14/269 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET I AMU 11.03. Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 29.04.2014 Tid: 14.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69 68 16 16 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALGET

ARBEIDSMILJØUTVALGET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.06.2011 Tid: Kl. 09.00 11.00 SAKLISTE Saksnr. Tittel 4/11 UTBYGGING HAVERSLIA BARNEHAGE 5/11 SYKEFRAVÆRSRAPPORT

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALGET

ARBEIDSMILJØUTVALGET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.10.2016 Tid: Kl. 13.00 15.00 SAKLISTE Saksnr. Tittel 6/16 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALGET

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALGET

ARBEIDSMILJØUTVALGET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 29.03.2017 Tid: 13:00-15:00 SAKSLISTE Saksnr. Tittel 1/17 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALGET

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom BBS og Arbeids- og velferdsetaten ved NAV Arbeidslivssenter

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom BBS og Arbeids- og velferdsetaten ved NAV Arbeidslivssenter /15 Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom BBS og Arbeids- og velferdsetaten ved NAV Arbeidslivssenter BBS ESARK-038-201300766-20 Hva saken gjelder: Den 22.10.2014 inngikk Bergen kommune

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALGET

ARBEIDSMILJØUTVALGET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.09.2010 Tid: Kl. 09.00 12.00 Informasjon om sykefraværsprosjektet i Tronstua barnehage v/mariann Hagen SAKLISTE

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteinnkalling. Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

STJØRDAL KOMMUNE. Møteinnkalling. Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne STJØRDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne F-salen, Rådhuset Dato: 18.01.2016 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til hanne.elin.ovesen@stjordal.kommune.no

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannspssalen Møtedato: 30.03.2016 Tid: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Overordnet IA-plan 2015-2018

Overordnet IA-plan 2015-2018 Overordnet IA-plan 2015-2018 IA-mål Alta kommune 2015 2018 Alta kommune har fornyet samarbeidsavtalen med NAV Arbeidslivssenter om å være en inkluderende arbeidslivsbedrift i perioden 2014 2018. Inngåelse

Detaljer

IA-handlingsmål - I henhold til gjeldende HMS plan

IA-handlingsmål - I henhold til gjeldende HMS plan IA-handlingsmål - I henhold til gjeldende HMS plan Delmål 1 Tilstedeværelse 94% nærvær Kommentarer / beskrivelse / hvordan nå målsetting Forebygge Tiltak forsøkes iverksatt før ansatt blir sykmeldt * Kartlegging

Detaljer

Overhalla arbeidsmiljøutvalg

Overhalla arbeidsmiljøutvalg Møteinnkalling Utvalg: Overhalla arbeidsmiljøutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 12:00 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall,

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALGET

ARBEIDSMILJØUTVALGET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.09.2017 Tid: 13:00-14:30 SAKSLISTE Saksnr. Tittel 10/17 MØTEPROTOKOLL - MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALGET DEN 14.06.2017

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Arbeidsmiljøutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 05.09.2013 Tidspunkt: 12:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Arbeidsmiljøutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 05.09.2013 Tidspunkt: 12:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Arbeidsmiljøutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 05.09.2013 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Arbeidsmiljøutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Arbeidsmiljøutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Arbeidsmiljøutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

HMS/IA handlingsplan

HMS/IA handlingsplan HMS/IA handlingsplan - 2018 Bakgrunn og mål Lillehammer kommune sin HMS/IA-handlingsplan skal gjenspeile hvordan vi systematisk skal jobbe for å oppnå et godt arbeidsmiljø og redusere sykefraværet. Det

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal IA Avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv 2014-2018 Romsdal vgs inngikk avtale 05.11.2014 v/ Rådgiver Janne Sissel Drege Nav arbeidslivssenter Møre og Romsdal NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal Ressurs

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 13.09.2011 08.00 ANALYSE AV KOMMUNENS NÆRVÆRSTALL FOR 2010

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 13.09.2011 08.00 ANALYSE AV KOMMUNENS NÆRVÆRSTALL FOR 2010 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 13.09.2011 08.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 5/11 Sak 6/11 Sak 7/11 REFERATSAKER ANALYSE AV KOMMUNENS

Detaljer

Innkalling er sendt til: Navn Funksjon Representerer Kjetil Torp Leder KRF Ingeborg Karine Haugenes Medlem Anne Helene Espeland Medlem

Innkalling er sendt til: Navn Funksjon Representerer Kjetil Torp Leder KRF Ingeborg Karine Haugenes Medlem Anne Helene Espeland Medlem Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalg Møtested: Møterom 2, Administrasjonsbygget Dato: 17.02.2015 Tid: 09:00 Forfall meldes til kommunens ekspedisjon på tlf. 37 17 02 00, post@vegarshei.kommune.no,

Detaljer

Årsrapport for AMU 2014

Årsrapport for AMU 2014 Hattfjelldal kommune Årsrapport for AMU 2014 Rapport over arbeidsmiljøutvalgets virke i 2014 Behandlet av AMU som sak nr.: 6/14 Av arbeidsmiljøloven 7-2 (6) følger det at arbeidsmiljøutvalget hvert år

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsmiljøutvalget. Dato: Møtested: Kommunehuset, Formannskapsalen Tidspunkt: 09:00. Orienteringer:

Møteinnkalling. Arbeidsmiljøutvalget. Dato: Møtested: Kommunehuset, Formannskapsalen Tidspunkt: 09:00. Orienteringer: Møteinnkalling Arbeidsmiljøutvalget Dato: 09.09.2015 Møtested: Kommunehuset, Formannskapsalen Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall meldes snarest til tlf. 75 76 06 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Formannskapssalen Dato: 22.09.2011 Tid: 14:00 Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall må omgående melde fra til INTERNE FELLESTJENESTER

Detaljer