Haavind Nyhetsbrev 8/10/2014 Endringer i skatte- og avgiftsreglene i Statsbudsjettet 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Haavind Nyhetsbrev 8/10/2014 Endringer i skatte- og avgiftsreglene i Statsbudsjettet 2015"

Transkript

1 Haavind Nyhetsbrev 8/10/2014 Endringer i skatte- og avgiftsreglene i Statsbudsjettet 2015 Regjeringen foreslår viktige endringer i formuesbeskatning, merverdiavgiftsreglene og bilavgiftene. Skatt og trygdeavgift på personlig inntekt reduseres. Skattefordelen ved investering gjennom KS oppheves. 1. Budsjettets hovedpunkter Formuesskattesatsen reduseres fra 1 % til 0,75 % og bunnfradraget økes fra kr 1 million til kr 1,2 millioner Formuesverdsettelsen av næringseiendom og «sekundær sekundærbolig» økes fra 60 % til 80 % av beregnet markedsverdi Andel underskudd på investering i KS skal ikke lenger kunne trekkes fra mot inntekt fra andre kilder Ny klagenemndsordning skal gi økt rettssikkerhet for skattyterne Beløpsgrensen for registreringsplikt for MVA økes til kr Beløpsgrensen for avgiftsfri innførsel av varer for private økes til kr 500 Forenkling av rutinene tilbakegående avgiftsoppgjør Deler av statlig sektor gis anledning til å fradragsføre moms på visse tjenester («nettoføring») Alle endringene skal gjelde fra og med 2015, hvis ikke annet er sagt nedenfor. 2. Formuesskatt Satsreduksjonen fra 1 % til 0,75 % samt økt bunnfradrag opp til kr 1,2 millioner vil ha størst praktisk betydning. Formuesfastsettelsen av primærbolig, fritidseiendom og én sekundærbolig endres ikke. For sekundærbolig nummer to og utover samt for næringseiendom, økes formuesverdsettelsen fra 60 % til 80 % av beregnet markedsverdi. Sammen med satsreduksjonen innebærer dette at formuesskattetrykket på slik eiendom beholdes uendret på effektivt 0,6 %. Eiendom blir dermed relativt sett mindre attraktivt som investeringsobjekt enn tidligere. 3. Virksomhetsbeskatning Skjerpet beskatning av inntekt fra KS og indre selskap (stille deltaker) Kommandittister og stille deltakere skal etter forslaget ikke lenger kunne trekke fra sin andel av eventuelt underskudd i selskapet mot annen positiv inntekt. Underskuddsandelen skal i stedet kunne fremføres og trekkes fra i fremtidig overskuddsandel fra selskapet eller i gevinst ved realisasjon av andelen. Endringen gjør KS mindre aktuell som selskapsform ved investeringer. Omdanning til ANS eller DA og eierskap gjennom single purpose-as eventuelt kombinert med garantiordninger, bør etter omstendighetene vurderes. Side 1 av 5

2 Visse forenklinger i beskatning av ANS, DA, KS og indre selskap Det foreslås at ektefeller skal anses som separate deltakere og ikke identifiseres som samme deltaker. Dette er særlig praktisk om to deltakere gifter seg med hverandre. Verdien av en deltakers innskudd foreslås målt kun ved utgangen av året, i stedet for kvartalsvis. Reglene om stedbunden skattlegging oppheves, hvilket vil forenkle selvangivelse og ligning. Tilleggsskattesatsen ved opplysningssvikt fra deltaker reduseres til 10 %, dersom inntektene fremgår korrekt av innsendt selskapsoppgave (RF-1233). Det innføres egne regler om skattemessig oppløsning av selskaper uten aktivitet. Merk at forslaget vil tillate at et selskap uten aktivitet, men med skatteposisjoner som for eksempel en gevinstkonto, vil kunne videreføres så lenge det er registrert i Foretaksregisteret og leverer årlig selskapsoppgave. Fornybar energi Nedre grense i grunnrenteskatten Per i dag er alle kraftverk med generatorer under 5,5 MVA fritatt for plikten til å betale grunnrenteskatt. Regjeringen foreslår nå å heve grensen til 10 MVA. Forslaget innebærer også at terskelen for naturressursskatt heves tilsvarende. Forslaget trer ikke i kraft umiddelbart. Regjeringen mener at forslaget reiser EØS-rettslige problemstillinger, og skal derfor notifisere EFTAs overvåkningsorgan (ESA) om tiltaket. Ikrafttredelse utsettes til det foreligger et positivt vedtak fra ESA. Nye avskrivningsregler for vindkraftanlegg Regjeringen ønsker å fremme forslag om gunstigere avskrivningsregler for vindkraftanlegg. Noe av hensikten er å utjevne ulikheter i rammevilkårene som kan påvirke om utbygging av vindkraftanlegg skjer i Norge eller Sverige. Et konkret forslag om endringer vil bli sendt på høring, og regjeringen tar sikte på å fremme et forslag for Stortinget våren Utvidelse av SkatteFUNN-ordningen Gjennom SkatteFUNN stimuleres bedrifter til å satse på forskning og utvikling (FoU); både internt i bedriften (egenutviklet) og ved innkjøp av tjenester eller samarbeid med forskningsinstitusjoner. Regelen innebærer at det gis skattefradrag med 18 % (20 % for SMB) av FoUkostnader innenfor en gitt kostnadsramme. Regjeringen foreslår å heve kostnadsrammen for fradraget til egenutført FoU fra kr 8 til 15 mill., og beløpsgrensen for innkjøpte FoU-kostnader fra kr 22 mill. til kr 33 mill. Summen av egenutført og innkjøpt FoU kan ikke overstige kr 33 mill. Uttak av eiendeler fra norsk beskatningsområde Skattereglene om uttak av eiendeler fra norsk beskatningsområde skiller i dag mellom omsetningseiendeler og immaterielle eiendeler på den ene siden, og fysiske driftsmidler og finansielle eiendeler/forpliktelser på den andre siden. Ved uttak må skatt på latent gevinst betales umiddelbart for den første gruppen, mens man derimot kan kreve utsatt betaling for den andre gruppen. Departementet foreslår nå å likestille disse to gruppene samt innføre en ordning med betaling av uttaksskatten over en periode på syv år. Dette gir en skjerpelse for den ene gruppen eiendeler og en lettelse for den andre. Det foreslås også at regelverket om sikkerhetsstillelse for oppgjør av negativ saldo og positiv gevinstkonto innskrenkes til å gjelde der det foreligger reell risiko for at skattekravet ikke kan inndrives. Reglene om fradragsrett for renter Det foreslås ingen endringer i reglene om begrensning av fradragsrett for renter. 4. Personbeskatning Sentrale satser, grenser og fradrag i personbeskatningen Trygdeavgiften for lønn/trygd og næringsinntekt reduseres med 0,1 prosentenhet. De nye satsene vil være hhv 8,1 % og 11,3 %. Høyeste Side 2 av 5

3 marginalskattesats på lønn reduseres dermed til 47,1 % og på næringsinntekt til 50,3 %. Innslagspunktet for trinn 1 i toppskatten foreslås økt fra kr til kr Innslagspunktet for trinn 2 i toppskatten økes fra kr til kr Den såkalte frikortgrensen økes fra kr til kr i Satsen for minstefradraget i lønns- og trygdeinntekt opprettholdes på 43 %. «Taket» for maksimalt minstefradrag økes fra kr til kr Skattlegging av fordel ved rimelige lån i arbeidsforhold Arbeidstakers fordel av rimelig lån i arbeidsforhold skattlegges som lønn. Den skattepliktige rentefordelen settes til differansen mellom faktisk rente og normrente. Normrenten baseres på renten på statskasseveksler med 0-3 måneders varighet, med tillegg av et påslag på 1,25. Regjeringen foreslår å øke påslaget i normrenten fra 1,25 til 1,5 prosentenhet, slik at normrenten samsvarer bedre med ordinære renter på boliglån. Andre endringer Utfasing av skatteklasse 2 ble påbegynt i Det foreslås å fullføre utfasingen av skatteklasse 2 for ektepar i Satsene for skattefri kilometergodtgjørelse ved bruk av egen bil på arbeidsreiser økes til kr 4,10 per km for reiser inntil km. Satsen holdes nominelt uendret på kr 3,45 per km for reiser utover km. 5. Merverdiavgift Økning av beløpsgrensen for registreringsplikt Det foreslås en tredobling av dagens generelle beløpsgrense for registrering i MVA-registeret til kr Tilsvarende grense vil gjelde for veldedige og allmennyttige institusjoner. Det er foreslått to ulike overgangsordninger for virksomheter som etter innføring av de nye reglene faller under grensen. Et forhold som ikke problematiseres i budsjettet er effekten ved overføring av kapitalvarer ved salg, fisjon osv. Vilkåret om at den som skal overta en justeringsforpliktelse må være et «registrert avgiftssubjekt» tilsier i enda større grad enn før at forholdet til moms hensyntas ved planlegging og gjennomføring av slike transaksjoner. Økning av bindingstid for momsfradrag på leasing-/leiebiler Utleiere av personkjøretøy vil etter gjeldende rett kunne selge et kjøretøy uten tilbakeføring av fradragsført moms når det er gått 36 måneder fra registreringen. Selges bilen tidligere skal det skje en forholdsmessig (lineær) tilbakeføring av fradragsført moms. Ovennevnte bindingstiden foreslås utvidet til 48 måneder. Samtidig foreslås en ikke-lineær nedtrapping av tilbakeføringsbeløpet ved salg i perioden i favør av ordinær bilutleie og i disfavør av leasing. Fjerning av momsunntaket for boligbyggelags forvaltning av borettslag Boligbyggelag kan etter gjeldende regelverk levere forvaltningstjenester til tilknyttede borettslag uten avgiftsberegning. Unntaket gjelder for tjenester levert både frem til og etter ferdigstillelsen av borettslagets bygg. Bakgrunnen for forslaget om å fjerne unntaksregelen er særlig hensynet til avgiftsnøytralitet mellom boligbyggelags og andre leverandørers, f.eks. regnskapsføreres tjenester. Økning av beløpsgrensen for toll- og avgiftsfri innførsel av varer for private Beløpsgrensen for avgiftsfri innførsel av varer til private foreslås økt fra kr 200 eks. frakt og forsikring til kr 500 inkludert frakt og forsikring. Økningen vil tilsi et konkurransefortrinn for utenlandske postordreselskap ettersom forsendelser under grensen heller ikke vil avgiftsberegnes i avsenderlandet. Forenkling av rutinene for krav på tilbakegående avgiftsoppgjør Finansdepartementet foreslår en lovendring som klarere fastslår fristene for fremsettelse av krav på tilbakegående avgiftsoppgjør. Regelen innebærer Side 3 av 5

4 etter det vi kan se ingen realitetsendring i forhold til tidligere praksis, herunder vil det ved oppføring av utleiebygg fortsatt kunne oppnås tilbakegående avgiftsoppgjør for kostnader pådratt mer enn tre år før utleier kom i posisjon til å kreve slikt oppgjør (les: inngikk leiekontrakt). Av større praktisk interesse er forslaget om å fjerne vilkåret om at kravet må fremsettes ved formell søknad. Etter forslaget vil det fra 1. januar 2015 være tilstrekkelig å fremme kravet ved innsending av omsetningsoppgave. Nærmere bestemmelser, herunder om rapportering skal skje i tilleggsoppgave, vil ventelig bli gitt i forskrift. Den avgiftspliktige vil trolig måtte utarbeide den samme dokumentasjon som tidligere til bruk ved fremtidig kontroll, men endringen vil uansett være likviditetsmessig og administrativ for de næringsdrivende. Nettoføring av moms i deler av statlig sektor Regjeringen følger opp tidligere Bondevikregjeringers arbeid med å innføre nøytral merverdiavgift i statlig sektor. Forslaget innebærer at visse statlige organer kan føre betalt moms på en særskilt post i statsregnskapet med den følge at momsen ikke lenger blir en kostnad for det aktuelle organ. Målsetning er å fjerne incitamenter til egenproduksjon av tjenester i staten. Nettoføringsordningen som foreslås inneholder vesentlige begrensninger, dels ved at visse anskaffelser, spesielt til oppføring og vedlikehold av fast eiendom er unntatt fra nettoføring, dels ved at en rekke statlige innretninger og foretak, herunder helseforetakene ikke er omfattet. I forhold til utleie av næringseiendom har det vært spekulert i om ordningen ville kunne medføre utvidelser i adgangen til frivillig registrering. Dette blir likevel ikke aktuelt som følge av ordningens avgrensning mot anskaffelser til bygg og anlegg. Utleiere til statlige leietakere bør imidlertid være oppmerksom på at det vil kunne være avgiftsmessig gunstig for statlige leietakere å få levert driftstjenester direkte fra annen leverandør enn utleier, eksempelvis et eget driftsselskap eid av utleier. Bakgrunnen for dette er at merverdiavgift på anskaffelser til drift (i motsetning til oppføring og vedlikehold) av fast eiendom vil omfattes av nettoføringsordningen. Øvrige mva-saker det jobbes med i departementene Nøytral momsføring for helseforetak Avgiftsbehandling av papiraviser og elektroniske aviser Fast eiendom: Det jobbes videre med vurdering av regelverket for utleie av næringseiendom, herunder mulighetene for innføring av moms ved omsetning av «nye bygninger» Vurdering av endringer i momsrepresentantordningen 6. Redusert oppbevaringsplikt for regnskapsmateriale Det foreslås å halvere den pliktige oppbevaringsperioden for såkalt «primærdokumentasjon» etter bokføringsloven fra 10 til 5 år. Bokføringsloven ga frem til 2013 en generell regel om oppbevaringstid for såkalt «primærdokumentasjon» på 10 år. Det generelle krav til oppbevaringstid ble med virkning fra og med 2014 redusert til fem år, likevel slik at overgangsregler skulle legge til rette for å vurdere mulige utvidelser av oppbevaringstiden hvor dette anses nødvendig av hensyn til pliktig regnskapsrapportering eller skatte- og avgiftskontroll. Departementet foreslår følgende unntak fra den generelle femårsregelen for oppbevaring: Dokumentasjon knyttet til kontrollerte transaksjoner og mellomværender (transfer pricing) pliktes oppbevart i 10 år etter regnskapsårets slutt Tiårsfristen i sktl for å kreve kreditfradrag i skatt opprettholdes (fremsettelse av slikt krav innebærer i praksis at skattyter må oppbevare i 10 år) Skatte- og avgiftsmyndighetene gis hjemmel til å treffe enkeltvedtak med pålegg om utvidet Side 4 av 5

5 oppbevaringstid i forbindelse med skatte- og avgiftskontroll av bokføringspliktige. Nærmere bestemmelser om adgangen til å si slike pålegg foreslås fastsatt ved forskrift. 7. Ny klagenemndsordning Regjeringen følger opp Finansdepartementets forslag om opprettelse av en samlet klagenemnd for skatt og merverdiavgift (Skatteklagenemnda). Dagens syv skatteklagenemnder samt Klagenemnda for merverdiavgift, vil altså bli slått sammen. Skatteklagenemnda skal være en uavhengig instans og ikke kunne instrueres. Det skal stilles strenge krav til nemndsmedlemmenes faglige kompetanse og erfaring. Regjeringen mener derfor at endringen vil styrke skatteyternes rettssikkerhet ved bedret faglig kompetanse og en mer ensartet behandling av klager. I utgangspunktet legges det opp til at alle saker går til alminnelig avdeling som vil bestå av 3 medlemmer, og hvor det legges opp til skriftlig behandling. Ved uenighet vil saken gå videre til stor avdeling som skal ha 5 medlemmer og hvor det skal finne sted muntlig behandling. Nemnda skal i den enkelte sak selv kunne bestemme om skatteyter skal få møte i nemndsbehandlingen. En helt nødvendig forutsetning for bedret rettssikkerhet er at nemndsmedlemmene får markedsmessig betalt for sine tjenester, også når uenighet med sekretariatet medfører merarbeid. Altså at det ikke skal foreligge incentiver til å være enig med saksforberedende organ (sekretariatet) slik vi dessverre har sett i en del tilfeller under eksisterende ordning. ***** For mer detaljert informasjon om de ovennevnte endringene, samt øvrige foreslåtte endringer, se: f eller ta kontakt med oss: Espen Nordbø (skatt) på eller tlf Nils Bull (mva og avgifter) på eller tlf Ole Morten Hueseby (skatt) på eller tlf Det foreslås videre at det skal opprettes et eget sekretariat som skal være underlagt Skattedirektoratet og som skal forberede sakene for nemda. Dette vil sikre at ikke samme saksbehandler på skattekontoret som var involvert under ligningsbehandlingen også er «involvert» i klagebehandlingen. Verken departementet eller Skatteetaten skal kunne instruere sekretariatet i faglige spørsmål. Hvorvidt regelverket vil sikre reell uavhengighet gjenstår å se. Etter vår vurdering ville det vært en bedre løsning om også sekretariatet hadde vært helt fristilt fra Skattedirektoratet. Ideelt burde det også vært lokalisert et annet, slik at man sikret større distanse til direktoratets ansatte. Side 5 av 5

Prop. 1 LS. Skatter, avgifter og toll 2015. Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) (2014 2015) FOR BUDSJETTÅRET 2015

Prop. 1 LS. Skatter, avgifter og toll 2015. Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) (2014 2015) FOR BUDSJETTÅRET 2015 Prop. 1 LS (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2015 Innhold Omtalt side Del I Hovedtrekk i skatte- og avgiftspolitikken...................

Detaljer

Om lov om endringer i skatteloven

Om lov om endringer i skatteloven Finansdepartementet Ot.prp. nr. 30 (2008 2009) Tilråding fra Finansdepartementet av 26. januar 2009, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg II) 1 Skattefradrag for tilbakeføring av underskudd

Detaljer

SKATTE BETALEREN. Gode skatteråd Statsbudsjettet Disse får høyere skatt. Bolig i utlandet: Regler om fradrag for renteutgifter skal endres

SKATTE BETALEREN. Gode skatteråd Statsbudsjettet Disse får høyere skatt. Bolig i utlandet: Regler om fradrag for renteutgifter skal endres SKATTE BETALEREN Nr 5 2012 www.skattebetaleren.no 2013 Gode skatteråd Statsbudsjettet Disse får høyere skatt PENSJON Fleksibelt uttak FOND Lat? Fondene for deg BOLIG Tomannsbolig fortsatt gunstig Bolig

Detaljer

Prop. 1 LS Tillegg 1

Prop. 1 LS Tillegg 1 Prop. 1 LS Tillegg 1 (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) For budsjettåret 2014 Endring av Prop. 1 LS (2013 2014) Skatter, avgifter og toll 2014 Prop. 1 LS

Detaljer

NYTTIG Å VITE - ÅRETS NYHETER 2014 OG ÅRSAVSLUTNINGEN 2013

NYTTIG Å VITE - ÅRETS NYHETER 2014 OG ÅRSAVSLUTNINGEN 2013 REVISJON SKATT OG AVGIFT RÅDGIVNING FORETAKSSERVICE NYTTIG Å VITE - ÅRETS NYHETER 2014 OG ÅRSAVSLUTNINGEN 2013 BDO er et av Norges største kompetansemiljø innen: Revisjon, Skatt og avgift, Rådgivning,

Detaljer

Merverdiavgift ved uttak spesielt i bygg- og anleggsbransjen

Merverdiavgift ved uttak spesielt i bygg- og anleggsbransjen Merverdiavgift ved uttak spesielt i bygg- og anleggsbransjen Kandidatnummer: 584 Leveringsfrist: 25.04.2013 Antall ord: 15 505 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 1.1 Tema, oppgavens problemstilling...

Detaljer

Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur

Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur Rapport fra "INFRA-samhandlingsutvalget" oppnevnt av Universitets-

Detaljer

SKATTLEGGING AV POKER

SKATTLEGGING AV POKER HÅNDBOK OM SKATTLEGGING AV POKER I NORGE 1 Styret i NORSK Fra venstre: Pål Skønberg Løvik, Mads Åmot (nestleder), Sigurd Eskeland (leder), Kjetil Flåten og Andreas Torbergsen. POKERFORBUND 2 Bilde med

Detaljer

Høringsuttalelse - forslag til ny skatteforvaltningslov

Høringsuttalelse - forslag til ny skatteforvaltningslov Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 26.02.2015 Vår ref.: 14-1933/HH Deres ref.: 12/767 SL MMT/KR Høringsuttalelse - forslag til ny skatteforvaltningslov Finans Norge viser til Finansdepartementets

Detaljer

Arbeidsgruppe vedrørende beskatning av firmabiler og yrkesbiler

Arbeidsgruppe vedrørende beskatning av firmabiler og yrkesbiler Arbeidsgruppe vedrørende beskatning av firmabiler og yrkesbiler Avgitt 19. januar 2004 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING...4 2 1.1 BAKGRUNN FOR ARBEIDET... 4 1.2 OPPSUMMERING... 5 2. PRINSIPPER FO R BESKATNING

Detaljer

Verdsettelse av aksjer

Verdsettelse av aksjer Skatteetaten Skattedirektoratets håndbok i arveavgift [august 2013] Verdsettelse av aksjer 1 GENERELT... 3 2 SKILLET MELLOM BØRSNOTERTE AKSJER OG IKKE-BØRSNOTERTE AKSJER... 3 3 RÅDIGHETSERVERVET... 3 3.1

Detaljer

Skatte- og avgiftsmessige forhold for hestebransjen

Skatte- og avgiftsmessige forhold for hestebransjen Skatte- og avgiftsmessige forhold for hestebransjen 1 Innledning 2 Skatt 2.1 Det skatterettslige virksomhetsbegrep 2.1.1 Generelt om begrepet og de mest sentrale vilkår 2.1.2 Nærmere om de mest sentrale

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak Norsk RegnskapsStandard 8 (November 2000, revidert oktober 2002, november 2003, desember 2004, november/desember 2005, november 2006, juni 2009, oktober 2010, september 2013 og januar 2014) 1. NRS 8 GOD

Detaljer

Firmabil-nøkkelen 2003

Firmabil-nøkkelen 2003 Firmabil-nøkkelen 2003 Av siviløkonom Jan Traaseth Vedlegg til BIL nr. 1/2 2003 Av siviløkonom Jan Traaseth Side 1 av 21 FIRMABIL Fordelssatser Bruker du bil som eies eller leases av din arbeidsgiver (firmabil),

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2009

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2009 Grant Thornton informerer Nr. 1/2009 Din samarbeidspartner innen revisjon, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Som nevnt i forrige kundeblad har vi opprettet et advokatfirma

Detaljer

Høringsuttalelse: NOU 2014: 13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi

Høringsuttalelse: NOU 2014: 13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Dato: 10. mars 2015 Vår ref.: Deres ref.: 14/5757 SL HSH/KR Høringsuttalelse: NOU 2014: 13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi Finans Norge viser

Detaljer

Spør Altinn når du driver bedrift

Spør Altinn når du driver bedrift Spør Altinn når du driver bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva består regnskapsplikten i? Kravet

Detaljer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Forslag til endringer i plan- og bygningsloven sentral godkjenning av foretak

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Forslag til endringer i plan- og bygningsloven sentral godkjenning av foretak Kommunal- og moderniseringsdepartementet Forslag til endringer i plan- og bygningsloven sentral godkjenning av foretak Forslag til endringer i plan- og bygningsloven sentral godkjenning av foretak Innhold

Detaljer

Høring - Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi - NOU 2014: 13

Høring - Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi - NOU 2014: 13 Finansdepartementet «høringer» Vår saksbehandler Kopi til Vår dato Vår referanse Deres referanse eo 05.04.2015 DOK/2015/Scheel Høring - Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi - NOU 2014: 13 Vi viser

Detaljer

Det må bli enklere å bidra

Det må bli enklere å bidra Det må bli enklere å bidra Forslag til utvidelse av skattefradragsordningen for gaver til frivillige organisasjoner Frivillighet Norge 20.06.2012 FRIVILLIGHET NORGE DET MÅ BLI ENKLERE Å BIDRA Frivilligheten

Detaljer

Spør Altinn før du starter bedrift

Spør Altinn før du starter bedrift Spør Altinn før du starter bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva må jeg tenke igjennom? Alle økonomiske

Detaljer

Merverdiavgift - for veldedige og allmennyttige organisasjoner og institusjoner

Merverdiavgift - for veldedige og allmennyttige organisasjoner og institusjoner Merverdiavgift - for veldedige og allmennyttige organisasjoner og institusjoner Skattedirektoratet mars 2008. Innhold FORORD 2 SAMMENDRAG 2 GENERELT OM MERVERDIAVGIFT 4 NÅR ER EN ORGANISASJON AVGIFTSPLIKTIG?

Detaljer

Merknader til de enkelte bestemmelsene i merverdiavgiftsforskriften

Merknader til de enkelte bestemmelsene i merverdiavgiftsforskriften Merknader til de enkelte bestemmelsene i merverdiavgiftsforskriften Kapittel 1 Forskriftens virkeområde. Definisjoner Til 1-1 Saklig virkeområde Bestemmelsen angir forskriftens saklige virkeområde. Til

Detaljer

Rettledning til RF-1315 Begrensning av rentefradrag mellom nærstående 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet Pkt. 10 Petroleumsselskap, endret 21.4.

Rettledning til RF-1315 Begrensning av rentefradrag mellom nærstående 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet Pkt. 10 Petroleumsselskap, endret 21.4. Skatteetaten Rettledning til RF-1315 Begrensning av rentefradrag mellom nærstående 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet Pkt. 10 Petroleumsselskap, endret 21.4.2015 Fra og med inntektsåret 2014 er det innført

Detaljer

Aktuelle tema 8. desember 2010. Advokat Rolf Erik Disch, Deloitte Advokatfirma AS

Aktuelle tema 8. desember 2010. Advokat Rolf Erik Disch, Deloitte Advokatfirma AS Aktuelle tema 8. desember 2010 Advokat Rolf Erik Disch, Deloitte Advokatfirma AS Statsbudsjettet for 2011 2 Oversikt Endring i pensjonsbeskatningen Gaver til frivillige organisasjoner Utgiftsgodtgjørelser

Detaljer

Veileder. EØS-avtalens regler om offentlig støtte

Veileder. EØS-avtalens regler om offentlig støtte Veileder EØS-avtalens regler om offentlig støtte Innhold Forord av Rigmor Aasrud 7 2 1 Innledning side 8 Hva er offentlig støtte iht. EØS-avtalen artikkel 61(1)? side 18 1.1 Hovedprinsipper i reglene om

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

Til Att Fra Customer Name Contact First & Last Name Advokat som skriver

Til Att Fra Customer Name Contact First & Last Name Advokat som skriver Til Att Fra Customer Name Contact First & Last Name Advokat som skriver Valg av selskapsform Hvorfor? Selskapsform er et virkemiddel for å organisere næringsvirksomhet. Ingen selskapsform er generelt bedre

Detaljer

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Utgitt av Fordelingsutvalget Desember 2006 FORDELINGSUTVALGET ØKONOMIHÅNDBOK FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONER Innhold Innledning... 3 1. Gode interne rutiner...

Detaljer

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Hefte Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Innholdsfortegnelse Forord s. 1 Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til

Detaljer