Vold og mobbing i skolen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vold og mobbing i skolen"

Transkript

1 Forvaltningsrevisjonsrapport Desember 2009 Røyken kommune Vold og mobbing i skolen Postadresse: Postboks 4197, 3005 DRAMMEN Besøksadresse: Øvre Eiker vei 14, 3048 Drammen Telefon: Telefaks: e-post: URL-adresse:

2 Sammendrag Kontrollutvalget i Røyken kommune fattet i sak 04/09, møte vedtak om at Buskerud Kommunerevisjon (BKR) skulle gjennomføre forvaltningsrevisjon om mobbing blant elever, samt om vold, trusler m.v. mot ansatte i grunnskolen. Prosjektet skulle gi svar på følgende hovedproblemstillinger: Er vold, trakassering og trusler fra elever mot ansatte i grunnskolen av et slikt omfang at det går utover arbeidsmiljøet, og hva gjøres eventuelt for å forebygge dette? Har grunnskolene i Røyken kommune tilstrekkelig fokus på og et godt opplegg for å forebygge, avdekke og håndtere mobbing mellom elever, vurdert ut fra opplæringslovens krav om aktivt og systematisk arbeid for å fremme et godt psykososialt miljø ved skolen? For å svare på problemstillingene, er det gjennomført spørreundersøkelser blant ansatte i grunnskolen i Røyken kommune. Videre er det samlet inn HMS-dokumentasjon både for kommunen og ved den enkelte skole, og det er gjennomført samtaler med rektorer og verneombud/tillitsvalgte ved tre skoler. Vi har etter analyse og gjennomgang av dokumentasjon kommet frem til følgende svar på problemstillingene: Det følger av våre undersøkelser at vold, trakassering og trusler fra elever mot lærere i grunnskolen er av et slikt omfang at det kan gå utover arbeidsmiljøet. Skolene har imidlertid i stor grad et tilfredsstillende system for å fange opp, håndtere og forebygge slike hendelser. Likevel kan det på grunn av begrenset kapasitet i PPT, barnevern mv., være et problem å håndtere tilfellene raskt nok. Videre har det vært en svakhet at kommunen ikke har hatt rutiner for å håndtere voldsepisoder mv. og en sentral oppfølging av disse. Det arbeides imidlertid med slike rutiner nå. Etter vår vurdering gjør grunnskolene i Røyken kommune mye tilfredsstillende for å forebygge, avdekke og håndtere mobbing mellom elever. Det er imidlertid en del svakheter som kommunen bør arbeide videre med: - Sentrale planer i arbeidet mot mobbing er ikke på plass, men under arbeid. - Koordinerende rutiner og tiltak mot mobbing er ikke iverksatt sentralt i kommunen. - Selv om den enkelte skoles arbeid med å forebygge, avdekke og håndtere mobbing stort sett er tilfredsstillende, savner vi mer systematiske tiltak for å avdekke mobbing. Dette gjelder spesielt informasjon om og rutiner for å melde fra om slike tilfeller. - Effekten av de iverksatte tiltak er ut fra den foreliggende kartleggingen, vanskelig å vurdere, men den har trolig vært positiv. Antall tilfeller av mobbing øker, men antallet hadde trolig vært høyere dersom tiltak ikke var iverksatt. Både spørreundersøkelsen og andre opplysninger tyder det på at problemet mobbing kan løses med tiltak. - Bortsett fra de obligatoriske elevundersøkelsene, er det ikke iverksatt rapporteringsrutiner mellom den enkelte skole og administrasjonen. Skolene arbeider bevisst og systematisk med elevene for å forebygge mobbing. Det er tatt i bruk modeller ved skolene for systematisk å forebygge mobbing. Temaet er en integrert del av undervisningen, og det er iverksatt tiltak som eksempelvis styrket inspeksjon i friminuttene. Rektorenes oppfølging av tiltakene er i det store og hele tilfredsstillende. Spørreundersøkelsene viser at det stort sett er samsvar mellom rektors og ansattes svar, og vi får i samtaler bekreftet at det Buskerud Kommunerevisjon IKS II

3 også er fokus på tiltak for å forebygge mobbing og at dette er tema blant de ansatte og i undervisningen. Rådmannen har fått seg forelagt et utkast til rapport til uttalelse. Denne uttalelsen fremgår av vedlegg 1. Buskerud Kommunerevisjon IKS III

4 Innholdsfortegnelse Sammendrag... II Innholdsfortegnelse... A 1. INNLEDNING Bakgrunn for prosjektet Problemstillinger Presiseringer og avgrensninger Definisjoner Kort beskrivelse av grunnskolen i kommunen METODE Gjennomføring av prosjektet Metodisk tilnærming REVISJONSKRITERIER Kriterier for ansattes arbeidsmiljø Kriterier for elevers arbeidsmiljø OMFANGET AV VOLD, TRUSLER OG TRAKASSERING Beskrivelse av området Analyse av data fra undersøkelsene Vurdering av omfanget KOMMUNENS FELLESSYSTEMER Beskrivelse av kommunens systemer Vurdering av kommunes systemer VURDERING AV HMS-SYSTEMENE VED SKOLENE Beskrivelse av kartleggingen Analyse av innsamlet dokumentasjon Vurdering av HMS-arbeidet ved skolene KARTLEGGING AV MOBBING Gjennomføringen av undersøkelsen Arbeidet med det psykososiale miljøet ved skolene Rutiner mot mobbing i kommunen og ved skolene Tiltak mot mobbing ved skolene Ansattes oppfølging av tiltakene mot mobbing Resultater av tiltakene mot mobbing Elevundersøkelser Sammenhenger mellom arbeidsmiljøet for ansatte og elevene Vurdering av skolenes arbeid...25 Buskerud Kommunerevisjon IKS A

5 8. HELHETSVURDERING ANBEFALINGER Referanser Vedlegg Buskerud Kommunerevisjon IKS B

6 1. INNLEDNING Kontrollutvalget i Røyken kommune fattet i sak 04/09, møte vedtak om at Buskerud Kommunerevisjon IKS (BKR) skulle gjennomføre en forvaltningsrevisjon om mobbing blant elever, samt vold, trusler m.v. mot ansatte i grunnskolen. Prosjektet skulle også kartlegge hvilke tiltak kommunen har iverksatt med henblikk på forebygging. En felles betegnelse på dette prosjektet er vold og mobbing i skolen. Rådmannen har fått seg forelagt et utkast til denne rapporten til uttalelse. Denne uttalelsen fremgår av vedlegg 1. Vedleggene til rådmannens uttalelse har vi tidligere mottatt i forbindelse med vår gjennomgang Bakgrunn for prosjektet Bakgrunnen for vår gjennomgang er at det blant annet gjennom media har vært omtalt at det er forkommet episoder av vold og mobbing ved skolene i Røyken kommune I ulike undersøkelser konkluderes det med at hyppigheten er relativt høy for at elever utsetter ansatte for vold, trusler og trakassering i grunnskolen og den videregående skolen. Risikoen for at arbeidstakere utsettes for vold, trakassering og trusler, er en faktor som kan påvirke arbeidsmiljøet negativt og skal håndteres av ledelsen etter reglene i arbeidsmiljøloven og internkontrollforskriften. Det er arbeidsgivers ansvar å tilrettelegge slik at arbeidsmiljøet blir best mulig. Det er krav om at skolene skal ha planer og tiltak som skal forebygge mobbing. Elevundersøkelsene både i Røyken-skolen og på landsbasis viser at mange elever blir mobbet Problemstillinger Prosjektet er todelt og dreier seg om vold, trusler og trakassering fra elever mot ansatte samt mobbing blant elever. Vi har derfor valgt å formulere to hovedproblemstillinger med flere delproblemstillinger. Disse er: 1) Er vold, trusler og trakassering fra elever mot ansatte i grunnskolen av et slikt omfang at det går utover arbeidsmiljøet, og hva gjøres eventuelt for å forebygge dette? a) Har Røyken kommune et HMS-system som eventuelt kan fange opp omfanget av og tilfeller av vold, trusler og trakassering rettet mot ansatte fra elevenes side? b) Har Røyken kommune planer, rutiner og tiltak som så langt som mulig beskytter ansatte mot å bli utsatt for vold, trusler og trakassering fra elevene? c) Hvordan ivaretar/dokumenterer den enkelte skoles HMS - arbeid vold, trusler og trakassering av ansatte fra elevene, sett i forhold til omfanget av hendelser, lovverket, kommunens mål og rutiner? 2) Har grunnskolene i Røyken kommune tilstrekkelig fokus på og et godt opplegg for å forebygge, avdekke og håndtere mobbing mellom elever, vurdert ut fra opplæringslovens krav om aktivt og systematisk arbeid for å fremme et godt psykososialt miljø ved skolen? a) Er ansvaret for arbeidet mot mobbing nedfelt i de overordnede planene i kommunen? b) Er det satt i verk tiltak ovenfor skolene i arbeidet mot mobbing? c) Hvilke konkrete tiltak er satt i verk ved den enkelte skole, for forebygging, avdekking og håndtering av mobbing mellom elevene? d) Hvordan følger rektorene opp disse tiltakene? e) Hvilke resultater har disse tiltakene gitt? Buskerud Kommunerevisjon IKS

7 f) Hvilke rapporteringsrutiner er etablert fra den enkelte skole til administrasjonen og fungerer dette? 1.3. Presiseringer og avgrensninger Nedenfor følger enkelte presiseringer og avgrensinger av undersøkelsen: Kartlegging av aktuelle forhold er basert på inneværende og de to forutgående skoleår og omfatter ansatte ved grunnskolene i Røyken kommune. Vi har sett på forebygging, avdekking og håndtering av mobbing blant elever i grunnskolen i Røyken kommune. Problemstillingen omfatter ikke mobbing mellom ansatte og elever, eller mellom ansatte eller andre ansatte i skolene. Vi har ikke kartlagt omfanget av mobbing selv, men har basert oss på elevundersøkelsene som er gjennomført Definisjoner Vi har valgt å bruke Utdanningsforbundets definisjoner av en del ord og utrykk. Dette gjelder følgende: Vold En handling utført av en gruppe eller enkeltindivider som har til hensikt å skade andre fysisk eller psykisk. Vold er også skadeverk på inventar og bygning. Aktiv fysisk vold Å bruke fysisk kraft mot eller å holde en person fast ved for eksempel slag, spark, skalling, dytting, holding, lugging, kloring, biting, kvelertak, knivstikking, stikking med spiss gjenstand, kasting av gjenstand mv. Aktiv psykisk vold Verbale krenkelser, maktutøvelse, systematisk fornedring, ydmykelse i samvær med andre, trusler om fysisk vold mv. Trusler Verbalt angrep eller fysiske handlinger som tar sikte på å skremme eller skade en person. Dette kan være i direkte kontakt, pr. telefon på arbeid eller privat, tekstmeldinger, e-post mv. Trakassering Utsette noen for plaging, sjikane, ubehageligheter, forfølge med krangel og lignende. Begrepet brukes ofte i sammenhenger der person blir utsatt for mer systematiske ubehageligheter. Trakassering kan også være skade på ansattes eiendom for eksempel stikke hull på den ansattes bileller sykkeldekk, riping i billakken til den ansattes bil mv. I denne rapporten er begrepene delt inn i områdene fysisk vold, psykisk vold og skade/hærverk. Fysisk vold samsvarer med ovennevnte definisjon på aktiv fysisk vold. Psykisk vold samsvarer med aktiv psykisk vold, trusler og deler av trakasseringsbegrepet som ikke går skade/hærverk. Skade/hærverk samsvarer med den delen av vold og trakasseringsbegrepet som går på ødeleggelse av ting. Buskerud Kommunerevisjon IKS

8 Definisjon av mobbing 1 : En person blir mobbet når han eller hun, gjentatte ganger og over tid, blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere personer. Det er en negativ eller aggressiv handling når noen med vilje påfører en annen person skade eller smerte ved fysisk kontakt, ved ord eller på andre måter. For å kunne bruke betegnelsen mobbing skal det også være en viss ubalanse i makt- og styrkeforholdet; den som blir utsatt for de negative handlingene, har vanskelig for å forsvare seg og er noe hjelpeløs overfor den eller de som plager ham eller henne. Etter denne definisjonen, som også blir brukt internasjonalt, er mobbing kjennetegnet av disse tre kriteriene: 1) Det dreier seg om aggressiv eller ondsinnet adferd, som 2) gjentar seg og varer ved over en viss tid 3) i en mellommenneskelig relasjon som er preget av en viss ubalanse i styrke- eller maktforholdet. Mobbing inntreffer ofte uten noen åpenbar provokasjon fra offerets side. Loven omfatter både direkte mobbing, med etter måten åpne angrep på offeret, og indirekte mobbing, med sosial isolering og utestengning fra gruppa. Mobbing definert i denne sammenhengen, og i de fleste sammenhenger, må derfor inneholde følgende tre karakteristikker: Negative handlinger rettet mot en bestemt person De negative handlingene gjentas over tid Ujevnt styrke- eller maktforhold mellom den som blir mobbet og mobberen/mobberne Det psykososiale miljøet: I denne rapporten snakker vi om det psykososiale miljøet i flere sammenhenger. Det psykososiale miljøet og forekomsten av mobbing vil ofte henge tett sammen, på den måten at et godt miljø vil redusere den totale forekomsten av mobbing. Et godt psykososialt miljø vil også lettere fange opp tilfeller av mobbing. Derfor mener vi at fokuset på det psykososiale miljøet direkte påvirker arbeidet mot mobbing, og er særlig viktig for å forhindre indirekte mobbing som kan være vanskelig å avdekke Kort beskrivelse av grunnskolen i kommunen Røyken kommune har i skoleåret 2009/2010 totalt 11 skoler og cirka elever. Mot slutten av 2009 var det cirka 380 lærere/assistenter i grunnskolen i kommunen. Netto budsjettramme for skolen i 2007 var på cirka 137 mill. kroner (Kilde: Årsberetning for 2008). Ifølge KOSTRA for 2008 utgjorde brutto driftsutgifter til grunnskolen ca 218 mill kroner og antall årsverk til undervisning utgjorde cirka 253 årsverk. Skolene er lokalisert i hele kommunen fra tettsteder til mer landlige områder. 2. METODE 2.1. Gjennomføring av prosjektet Prosjektet er gjennomført av Buskerud Kommunerevisjon IKS. Kontaktpersoner i kommunen har kommet med innspill til utformingen av prosjektet og fremskaffet deler av den skriftlige dokumentasjonen. 1 Veileder til opplæringsloven kapittel 9a om elevenes skolemiljø, Kunnskapsdepartementet, Buskerud Kommunerevisjon IKS

9 Gjennomgangen er basert på RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon som er vedtatt av Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) Metodisk tilnærming Som metode for datainnsamling til prosjektet er det benyttet anonyme spørreundersøkelser, gjennomført vår og høst i 2009 via det webbaserte verktøyet QuestBack. Den del av undersøkelsen som dreier seg om vold, trusler og trakassering, ble kartlagt ved en undersøkelse på våren, mens delen om mobbing ble kartlagt ved to undersøkelser høsten 2009 (en til undervisningspersonale og en til rektorene). Spørreundersøkelsen ble sendt som e-post til ansatte i grunnskolen på grunnlag av oversikter utarbeidet av kommunens IT-seksjon. Undersøkelsene var tilgjengelige i to uker. Det ble sendt påminnelse etter en uke, for å øke svarprosentene. I forkant ble det sendt informasjon til både rektorer og ansatte om spørreundersøkelsen. I tillegg til spørreundersøkelsen ble alle skoler tilskrevet og bedt om å svare på om de hadde mål, rutiner og egen statistikk for området. Det ble sendt påminnelse til de som ikke hadde svart ved fristens utløp pr e-post. Svar fra skolene og resultater fra undersøkelsen ble fulgt opp gjennom samtaler med rektorer og hovedverneombud ved tre skoler, utvalgt på grunnlag av innsendt dokumentasjon og resultater fra spørreundersøkelsen. Under gjennomføringen av spørreundersøkelsen hadde vi visse problemer med at kommunens ITsystem/pc-er oppfattet undersøkelsen som spam. Dette ble løst underveis, men har nok vært medvirkende til størrelsen på svarprosenten, sammenlignet med lignende undersøkelser vi har gjort. Imidlertid er det også mulig at den enkelte av tidshensyn ikke ønsker å besvare slike elektroniske spørreundersøkelser, da dette blir mer og mer hyppig. Vi har mottatt HMS-dokumentasjon fra 10 av 11 skoler og hatt oppfølgingssamtaler med tre skoler. Ved kartlegging av mobbing har alle rektorer svart på spørreundersøkelsen. Det innsamlede dokumentasjonen anses relevant for å vurdere hvordan skolene arbeider med HMS. Spørreundersøkelsen om vold, trusler og trakassering endte med en svarprosent på 52,8 %. For undersøkelsen om mobbing ble svarprosenten 40,2 %. Sistnevnte svarprosent innebærer at det isolert sett er vanskelig å danne seg sikre konklusjoner. Imidlertid er resultatene i samsvar med andre tilsvarende undersøkelser, som dermed underbygger at de avgitte svarene viser et rimelig riktig bilde av situasjonen. Et annet moment som påvirker tolkningen av undersøkelsen, er at det som er målt i undersøkelsen, er den enkeltes subjektive opplevelse av å ha vært utsatt for hendelser. Det en person oppfatter som eksempelvis trakassering/mobbing, vil kanskje en annen oppfatte annerledes. Data i denne rapporten er presentert i sin helhet for alle skoler eller fordelt på barnetrinnet og ungdomskoletrinnet. Dette er gjort av personvernhensyn. Kommunen har fått tilgang til data om den enkelte skole. Buskerud Kommunerevisjon IKS

10 3. REVISJONSKRITERIER Det er arbeidsmiljøloven og forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (internkontrollforskriften) som stiller krav til at arbeidsgiver skal ha systemer som tilrettelegger for arbeidstakers arbeidsmiljø. I tillegg kan den enkelte virksomhet ha satt egne kriterier for området. I opplæringsloven defineres kravene til arbeidsmiljø for elever i grunnskolen. I de neste underkapitlene fremgår detaljerte kriterier innen henholdsvis vold, trusler mv og mobbing. Ut fra kriteriene er det formulert delproblemstillinger til denne forvaltningsrevisjonen, jf punkt 1.3. Revisjonskriterier er en samlebetegnelse for krav og forventninger som benyttes for å vurdere kommunens virksomhet, økonomi, produktivitet, måloppnåelse osv. Sammenholdt med faktabeskrivelsen danner revisjonskriteriene basis for de analyser og vurderinger som foretas, de konklusjoner som trekkes, og de er et viktig grunnlag for å kunne dokumentere avvik eller svakheter Kriterier for ansattes arbeidsmiljø Utdrag av arbeidsmiljøloven (aml): Aml 4-1. Generelle krav til arbeidsmiljøet (1) Arbeidsmiljøet i virksomheten skal være fullt forsvarlig ut fra en enkeltvis og samlet vurdering av faktorer i arbeidsmiljøet som kan innvirke på arbeidstakernes fysiske og psykiske helse. Standarden for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø skal til enhver tid utvikles og forbedres i samsvar med utviklingen i samfunnet. Utledning av delproblemstilling fra aml 4-1: Har Røyken kommune et HMS-system som eventuelt kan fange opp omfanget av og tilfeller av vold, trusler og trakassering rettet mot ansatte fra elevenes side? 4-3. Krav til det psykososiale arbeidsmiljøet (3) Arbeidstaker skal ikke utsettes for trakassering eller annen utilbørlig opptreden. (4) Arbeidstaker skal, så langt det er mulig, beskyttes mot vold, trusler og uheldige belastninger som følge av kontakt med andre. Utledning av delproblemstilling fra aml 4-3: Har Røyken kommune planer, rutiner og tiltak som så langt som mulig beskytter ansatte mot å bli utsatt for vold, trusler og trakassering fra elevene? Utdrag av forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (internkontrollforskriften). 5. Innholdet i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet. Krav til dokumentasjon (punktene under er obligatorisk): 4. fastsette mål for helse, miljø og sikkerhet 5. ha oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordelt Buskerud Kommunerevisjon IKS

11 6. kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene 7. iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhets- lovgivningen 8. foreta systematisk overvåkning og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt Utledning av delproblemstillinger fra internkontrollforskriften: Forskriftens krav blir fanget opp av delproblemstillinger som er definert under arbeidsmiljøloven. Røyken kommunes sentrale HMS-system Kommunen har sentrale rutiner og prosedyrer innen internkontroll og helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS). Disse rutinene er fra 2003 og eksisterer kun i papirversjon på grunn av et omfattende tap av data i Det arbeides med å få et nytt internkontrollsystem for kommunen innen HMS. Kommunens mål for HMS-arbeidet er ifølge internkontrollhåndboken kapittel 2 å skape sunne og trygge arbeidsplasser. For å nå dette målet definerer internkontrollhåndboken blant annet følgende krav til den enkelte tjenesteenhet: Det skal i det enkelte enhet utarbeides egne handlingsplaner basert på en lokal risiko og sårbarhetsanalyse. Planen skal årlig revideres. Det skal utarbeides lokal tilpasset HMS-system etter forslått mal som beskriver mål, organisering og ansvar og dokumentasjon på lokale forhold. Det er sentralt utarbeidet egenrutine for håndtering av skader og ulykker (IK kapittel 9). Slike hendelser skal meldes på eget skjema som er et vedlegg til internkontrollsystemet. Utledning av delproblemstilling fra kommunens egne krav/mål: Hvordan ivaretar/dokumenterer den enkelte skoles HMS-arbeid vold, trusler og trakassering av ansatte fra elevenes, sett i forhold til omfanget av hendelser, lovverket, kommunens mål og rutiner? 3.2. Kriterier for elevers arbeidsmiljø Opplæringsloven Ifølge 9a-1 2 har alle elever rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. 9a-3 sier at skolen aktivt og systematisk skal arbeide for å fremme et godt psykososialt miljø, der den enkelte elev kan oppleve trygghet og sosial tilhørighet. Videre skal ansatte ved skolene, hvis de får kunnskap eller mistanke om at en elev utsettes for blant annet mobbing, snarest undersøke saken og varsle skoleledelsen. Dersom det er nødvendig og mulig, skal vedkommende selv gripe direkte inn i situasjonen. Denne paragrafen i opplæringsloven sier altså at skolene har plikt til å arbeide for å forebygge mobbing, og alle ansatte ved skolene skal i tillegg melde fra til skoleledelsen og eventuelt gripe inn selv når vedkommende får vite om at mobbing foregår, eller mistanke om at mobbing foregår. Om en elev eller forelder ber om tiltak som berører det psykososiale miljøet, deriblant tiltak mot mobbing, skal skolen snarets mulig behandle saken som et enkeltvedtak etter forvaltningsloven 3. 2 Kapittel 9a er føyd til med lov 20. desember 2002 nr 112, gjeldende fra 1. april Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker av Buskerud Kommunerevisjon IKS

12 Før opplæringsloven kapittel 9a ble vedtatt og gjort gjeldende fra 2003, var det mye opp til hver enkelt ansatt å føle seg etisk forpliktet til å gripe inn ved kunnskap eller mistanke om mobbing. Nå er imidlertid alle ansatte i skolen også juridisk forpliktet til å melde fra eller gripe inn når mobbing avdekkes. Og dersom kravene i 9a-3 ikke blir oppfylt, kan det straffes med bøter eller fengsel i inntil 3 måneder 4. Handlingsplikten er i truende situasjoner avgrenset til å tilkalle hjelp fra kollegaer og eventuelt politi. I veilederen 5 til opplæringsloven er det poengtert at skolen ikke kan ha full kontroll over elevenes adferd, men at det likevel er en klar målsetting at skolemiljøet skal være fritt for destruktiv adferd, og at skolen må arbeide aktivt mot dette målet. Skolen må sette seg konkrete mål for det psykososiale miljøet, og arbeide systematisk og planmessig for å nå dem, jf lovens 9a-4. Skolen må også ha klare rutiner for hvordan problemer som for eksempel mobbing skal avdekkes og håndteres. Elever som opplever å bli utsatt for mobbing skal kunne stole på at skolen tar problemene deres på alvor. Skolen skal, eventuelt i samarbeid med andre myndigheter, iverksette nødvendige tiltak for å stanse slik adferd. Videre sier veilederen at mobbing kan være vanskelig å observere, særlig indirekte mobbing som sosial isolering og utestengning fra fellesskapet. Hendelser som personalet observerer eller får melding om, kan være tegn på at en elev blir mobbet, men kan også være noe annet. Det er derfor viktig at skolen har utviklet rutiner eller prosedyrer for å kartlegge det psykososiale miljøet, for å få informasjon om at det foregår mobbing mellom elevene. Ifølge 9a-4 skal skolen aktivt drive et kontinuerlig og systematisk arbeid for å fremme elevenes helse, miljø og sikkerhet slik at kravene i eller i medhold av kapittel 9a i opplæringsloven blir oppfylte. Skoleledelsen har ansvaret for den daglige gjennomføringen av dette, og arbeidet skal gjelde både det fysiske og det psykososiale miljøet. Veilederen sier at for internkontrollens del bør at det systematiske arbeidet med skolemiljøet etter opplæringsloven ses i sammenheng med og innarbeides i den internkontrollen som allerede eksisterer ved skolen, slik at man unngår dobbeltarbeid. Internkontroll innebærer å omsette kravene i lov og forskrift til konkrete mål for skolemiljøet, kartlegge utfordringene samt planlegge og iverksette tiltak for å nå målene. Arbeidet må omfatte hele skolemiljøet, og virksomheten må dokumentere at dette er etablert og følges opp. Internkontroll favner om alt fra renhold til det skolen gjør for å forebygge, oppdage og håndtere et mobbeproblem. De ansatte og elevene må tas med i arbeidet for å skape og opprettholde ønskelige og allment aksepterte normer og regler i skolen. Opplæringslovens 9a-5 understreker skolens plikt til å engasjere elevene i planleggingen og gjennomføringen av det systematiske arbeidet for helse, miljø og sikkerhet ved skolen, altså plikten til å fremme elevdeltaking i skolemiljøarbeidet. Ut fra ovenstående har vi utledet følgende problemstilling og delproblemstillinger: Problemstilling Har grunnskolene i Røyken kommune tilstrekkelig fokus og et godt opplegg for å forebygge, avdekke og håndtere mobbing mellom elever, vurdert ut fra opplæringslovens krav om aktivt og systematisk arbeid for å fremme et godt psykososialt miljø ved skolen? Delproblemstillinger Er ansvaret for arbeidet mot mobbing nedfelt i de overordnede planene i kommunen? Er det satt i verk tiltak ovenfor skolene i arbeidet mot mobbing? 4 Hentet fra tiltakspakken Bry deg!, Veileder for skolens ledelse og ansatte og brosjyre, Veileder til opplæringsloven kapittel 9a elevenes skolemiljø, Kunnskapsdepartementet, Buskerud Kommunerevisjon IKS

13 Hvilke konkrete tiltak er satt i verk ved den enkelte skole, for forebygging, avdekking og håndtering av mobbing mellom elevene? Hvordan følger rektorene opp disse tiltakene? Hvilke resultater har disse tiltakene gitt? Hvilke rapporteringsrutiner er etablert fra den enkelte skole til administrasjonen og fungere dette? 4. OMFANGET AV VOLD, TRUSLER OG TRAKASSERING Dette kapittelet tar for seg om kommunen har et HMS-system som kan fange opp omfanget av vold, trusler og trakassering fra elever mot ansatte og om omfanget er av en slik utbredelse at det går ut over arbeidsmiljøet. Videre beskriver vi her hvordan vi har gått frem for å kartlegge omfanget av vold, trusler og trakassering i grunnskolen. I kapittelet presenterer vi også de data som er samlet inn, samtidig som vi vurderer hvorvidt kommunens system for å dokumentere hendelser på det aktuelle området er godt nok, sammenlignet med de hendelser som er kartlagt gjennom spørreundersøkelsen Beskrivelse av området Det går frem av arbeidsmiljøloven kapittel 4 (se revisjonskriterier kapittel 3), at arbeidsmiljøet skal være fullt forsvarlig ut fra en enkeltvis og samlet vurdering av faktorer i arbeidsmiljøet som kan innvirke på arbeidstakernes fysiske og psykiske helse. Tilsvarende bestemmelser bestemmelse gjelder for elever og ble tatt inn i opplæringsloven i Internkontrollforskriften 5 (se revisjonskriterier kapittel 3) stiller klare krav til system for kartlegge risikofaktorer for arbeidsmiljøet, utarbeide planer for området og følge opp at tiltakene virker ut fra hensikten. Kommunen er i en fase med omlegging av kvalitets- og HMS-systemene. På grunn av dataserver som ble ødelagt i 2007, ble mye av den elektroniske dokumentasjonen knyttet til tidligere systemer tapt. Det er fremskaffet en papirversjon av rutiner som gjaldt fra Det er noe usikkert om denne er siste versjon av HMS-systemet, men denne versjonen er lagt til grunn for vurderingen av systemet på området. Dokumentasjon fra skolene tyder på at det er rutinene i denne versjonen skolene har lagt til grunn for sitt HMS-arbeid. Fra 2008 har kommunen arbeidet med oppbygging av systemer blant annet ved hjelp av KvalitetsLosen 6. Dette arbeidet forventes ferdig i For øvrig har det har vært utskiftninger blant dem som har arbeidet sentralt med dette i perioden. Blant annet er det fremlagt en ny rutine i 2009 om vold, trussel og trakassering (etter at vår kartlegging av dette området var foretatt) Analyse av data fra undersøkelsene Spørreundersøkelsen ble sendt til 382 lærere og assistenter i grunnskolen i Røyken kommune. Av disse svarte 202. Dette gir en svarprosent på 52,8 %. Selv om 202 personer svarte på undersøkelsen, er antall svar for enkelte spørsmål noe lavere. Dette må blant annet tilskrives at de fleste spørsmål ikke var obligatoriske å besvare. I tillegg var undersøkelsen lagt opp slik at de som svarte at de har 6 KvalitetsLosen - Dette er et selskap om tilbyr løsninger innenfor balansert målstyring, kvalitetsutvikling, internkontroll, risikoanalyse og oppfølging av avvik/tiltak. Buskerud Kommunerevisjon IKS

14 vært utsatt for vold, trusler eller trakassering, fikk tilleggspørsmål om den konkrete hendelsen og om eventuell oppfølging av forholdet. Omfanget av vold, trusler og trakassering ut fra spørreundersøkelsen. Spørsmålene er gjengitt i det følgende slik de ble stilt i spørreundersøkelsen. (I tillegg inneholdt undersøkelsen begrepsforklaringer; se punkt 1.5 om definisjoner). Det var mulig for respondentene å beskrive angjeldende hendelse/forhold i undersøkelsen. Har du i løpet av inneværende eller de to forutgående skoleårene vært utsatt for fysisk vold fra elever? Skole gruppe Ja I tvil Barneskoler 34,2 % 4,0 % Ungdomsskoler 20,8 % 5,7 % Totalt 30,7 % 4,5 % Antall tilfeller av 202 svar: 62 9 Utsatt for fysisk vold 45,0 % 40,0 % 35,0 % 30,0 % 25,0 % 20,0 % I tvil Ja 15,0 % 10,0 % 5,0 % 0,0 % Barneskoler Ungdomsskoler Totalt Oppsummering av kommentarer fra de som svarte ja, har blitt utsatt for fysisk vold. Kommentarer fra de som har svart ja på spørsmålet om at de har vært utsatt for fysisk vold, fremkommer det at de har vært utsatt for slag, spark, bitt, kastet ting på, spyttet på, etc. I enkelte tilfeller opplyses det at ansatte ikke direkte var målet for volden, men at elever i konflikt forårsaket hendelsen. Det er flere tilfeller der vedkommende opplyser at hendelsen var så alvorlig at en har kommet fysisk til skade. Vurdering av svar og kommentarer til spørsmålet I løpet av inneværende eller de to forutgående skoleår er det 62 personer som svarer at de har vært utsatt for fysisk vold og 9 som har opplevd en situasjon som gjør at de er i tvil om de har vært utsatt for fysisk vold. Dette utgjør henholdsvis 30,7 % for gruppen som svarer ja og 4,5 % for gruppen som er i tvil. Det er stor variasjon i hyppighet fra skole til skole. Fra 6,7 % ved en skole til godt over 40 % ved andre. Hyppigheten av fysisk elevvold mot personell i grunnskolen, slik den Buskerud Kommunerevisjon IKS

15 fremkommer i denne undersøkelsen, samsvarer (antagelig større) med funn fra tilsvarende undersøkelser. At antall hendelser med fysisk vold mot ansatte utgjør over 60 i løpet av ca 2,7 år, tyder på at fysisk vold påvirker arbeidsmiljøet for ansatte i grunnskolen og kan utgjøre et arbeidsmiljøproblem. Faktorer som toner noe ned fysisk vold som et arbeidsmiljøproblem, er at få ansatte beskriver at de kom alvorlig fysisk til skade og at noen av hendelsene ikke var bevisst rettet mot ansatte. Har du i løpet av inneværende eller de to forutgående skoleårene vært utsatt for psykisk vold fra elever? Skole gruppe Ja I tvil Barneskoler 18,1 % 7,4 % Ungdomsskoler 39,6 % 5,7 % Totalt 23,8 % 6,9 % Antall tilfeller av 202 svar: Utsatt for psykisk vold 50,0 % 45,0 % 40,0 % 35,0 % 30,0 % 25,0 % 20,0 % I tvil Ja 15,0 % 10,0 % 5,0 % 0,0 % Barneskoler Ungdomsskoler Totalt Oppsummering av kommentarer Blant kommentarene fra de som sier de er blitt utsatt for psykisk vold, beskrives alt fra systematisk bråk i timen, grov munnbruk, slibrige kommentarer, truende oppførsel, truende utsagn etc. Vurdering av svar og kommentarer I løpet av inneværende eller de to forutgående skoleår er det 48 personer som svarer at de har vært utsatt for psykisk vold og 14 som har opplevd en situasjon som gjør at de er i tvil om de har vært utsatt for psykisk vold. Dette utgjør henholdsvis 23,8 % for gruppen som svarer ja og 6,9 % for gruppen som er i tvil. Det er også for psykisk vold stor variasjon i hyppigheten fra skole til skole - alt fra 0 til over 40 %. Hyppigheten av psykisk vold fra elever mot ansatte i grunnskolen fra denne undersøkelsen samsvarer (muligens høyere) med funn fra andre tilsvarende undersøkelser. Av kommentarene går det frem sterke trusler, slik som drapstrussel, trussel om fysisk handling, trussel om skadeverk etc. At antall hendelser av psykisk vold mot undervisningspersonale utgjør over 40 tilfeller i løpet av ca 2,7 år tyder på at psykisk vold påvirker arbeidsmiljøet for ansatte i grunnskolen og at det kan utgjøre et arbeidsmiljøproblem. Buskerud Kommunerevisjon IKS

16 Har det i løpet av inneværende eller de to forutgående skoleår blitt gjort skade/uført hærverk på din eiendom som kan relateres til ditt yrke som lærer? Skole gruppe Ja I tvil Barneskoler 4,0 % 2,0 % Ungdomsskoler 9,4 % 1,9 % Totalt 5,4 % 2,0 % Antall tilfeller av 202 svar: 11 4 Utsatt for skade/hærverk 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % I tvil Ja 4,0 % 2,0 % 0,0 % Barneskoler Ungdomsskoler Totalt Oppsummering av kommentarer Her dreier det seg om skader på bil, kasting av gjenstander på hus etc. Det er ofte vanskelig å bevise hvem som står bak angjeldende skade. Vurdering av svar og kommentarer til spørsmålet I løpet av inneværende eller de to forutgående skoleår er det 11 personer som har svart at de har vært utsatt for skade/hærverk fra elever, og 4 som har opplevd en situasjon som gjør at de er i tvil om de har vært utsatt for slike hendelser. Dette utgjør henholdsvis 5,4 % for gruppen som svarer ja og 2,0 % for gruppen som er i tvil. Det er stor variasjon i hyppighet fra skole til skole. Flere skoler har ingen eller lav forekomst, mens noen har relativ høy forekomst. Hyppigheten av skade/hærverk fra denne undersøkelsen samsvarer med funn som er gjort i andre tilsvarende undersøkelser. Antall skadehendelser kan indirekte påvirke arbeidsmiljøet for ansatte i grunnskolen og kan utgjøre et arbeidsmiljøproblem. Kommentarene tyder på at det kan være vanskelig å bevise at elever står bak forholdene. Dette kan føre til at den skadelidte selv må dekke utgiftene (egenandelene) som skaden/hærverket medfører. Kommunens egen statistikk Innsamlet statistikk fra skolene viser at det i 2007 og 2008 til sammen er registrert 82 tilfeller av uønskede hendelser ved skolene (Dette er hendelser om HMS generelt og alle skyldes ikke hendelser med elever). For de skolene der vi finner mange hendelser, har skolene registrert det Buskerud Kommunerevisjon IKS

17 samme. Vår kartlegging viser 121 hendelser, men dette inkluderer hendelser i deler av 2006 og Vi vurderer ut fra dette at det er stort sett samsvar mellom egen registrering av hendelser og vår kartlegging. Kommunen har ikke systematisert hendelsene slik at vi kan direkte sammenligne kommunens registrerte hendelser med vår kartlegging Vurdering av omfanget Etter vår vurdering har kommunen et HMS-system som eventuelt kan fange opp omfanget av og tilfeller av vold, trusler og trakassering rettet mot ansatte fra elevenes side. Kommunen har et manuelt system som har kartlagt tilfeller på området, og tallene fra 2007 og 2008 er stort sett i samsvar med det vi finner gjennom vår kartlegging. Spørreundersøkelsen og kommunens egne data synes også å bekrefte at vold, trusler og trakassering mot ansatte fra elever er på et slikt nivå at det til dels kan gå utover arbeidsmiljøet ved skolene. Selv om omfanget varierer betydelig fra skole til skole, vil det være en felles utfordring å forebygge at ansatte opplever slike forhold som et arbeidsmiljøproblem. 5. KOMMUNENS FELLESSYSTEMER Dette kapittelet tar for seg om kommunen har planer, rutiner og tiltak som så langt som mulig beskytter ansatte ved skolene mot å bli utsatt for vold, trusler og trakassering fra elevene. Vi beskriver i det følgende hvordan vi har kartlagt planer/rutiner/tiltak innen området, og avslutningsvis vurderes om kommunen sentralt har et tilstrekkelig system Beskrivelse av kommunens systemer Området er kartlagt ved at vi har fått oversendt dokumentasjon av kommunens internkontrollsystem. Kommunen har et sentralt internkontrollsystem/ HMS-system fra 2003 (som tidligere beskrevet, er dette systemet i ferd med å bli utfaset, og kommunen arbeider med å skaffe et nytt system). Dette systemet beskriver området, mål og ansvar. Her stilles det krav til at den enkelte tjenesteenhet utarbeider sitt eget system basert på lokale forhold for risiko og sårbarhet. Kommunen har ikke et databasert HMS-system som er designet for å dokumentere HMS-arbeidet ute i virksomhetene og kunne ta ut statistikk over hendelser på området (Det er planer om dette blir en del av det nye systemet). HMS-systemet inneholder overordnede mål for arbeidsmiljøet og har rutinebeskrivelser knyttet til oppståtte skader og ulykker. Det ble i første omgang ikke fremlagt sentrale planer for kommunen eller skole området som berører vold, trusler og trakassering av ansatte. En slik felles rutine ble utarbeidet i Denne rutinen inneholder i hovedsak hvordan en skal opptre om en situasjon har oppstått, og er i begrenset grad konkret på hvordan den enkelte enhet skal kunne jobbe forebyggende. Rutinen beskriver følgende om forebygging: God dialog og lytting Gjennomgang av rutine for alle ansatte Felles konsekvenser og reaksjonsmønstre Buskerud Kommunerevisjon IKS

18 Internkontrollsystemet fra 2003 stiller krav til systemer hos de enkelte virksomhetene; blant annet om at verneområdene/tjenesteenhetene skal kunne dokumentere hendelser knyttet til HMS og årlig vurdering av om det er spesiell risiko innen enkelte områder, ut fra meldte avvik. Kommunen har fremskaffet statistikk over skadetilfelle for ansatte for 2007 og Denne er ikke systematisert etter hendelser og skader som skyldes vold, trusler og trakassering fra brukere av kommunale tjenester. Ut fra tall fra vår kartlegging synes det som om de fleste hendelser ved skolene er forårsaket av elever. Det er samsvar mellom vår kartlegging og kommunens egne tall, men kommunen kan ikke legge frem tilfredsstillende dokumentasjon på at de aktivt har brukt statistikken over hendelser til forebyggende planer innen HMS-området. Det vises blant annet til behandling i AMU (kommunens arbeidsmiljøutvalg), sak 09/700, hvor hendelser for 2007 og 2008 blir behandlet samtidig. Det er i dette saksfremlegget ikke tatt konkrete stilling til hva som kan gjøres for å forebygge hendelser. AMU tar sak til orientering og pålegger de lokale medbestemmelsesutvalgene å ha fokus på området Vurdering av kommunes systemer Kommunen har etter vårt synspunkt pr i dag ikke tilfredsstillende sentrale rutiner i å forebygge at ansatte blir utsatt for vold, trusler og trakassering. 6. VURDERING AV HMS-SYSTEMENE VED SKOLENE 6.1. Beskrivelse av kartleggingen Området er kartlagt gjennom spørreundersøkelsen, innsamlet dokumentasjon fra skolene og samtaler med rektor og verneombud/tillitsvalgte fra utvalgte skoler. Siden det ikke alltid er tilstrekkelig å ha gode planer/tiltak, er ansatte spurt om sin kjennskap til planer/tiltak innen sin skole. Normalt vil det viktigste være at det som finnes av planer og tiltak, er kjent for de berørte og brukes aktivt. I tillegg ble de som svarte at de hadde opplevd voldsepisoder og lignende, spurt om de hadde meldt fra, om de fikk oppfølging osv. For blant annet å kunne sammenligne hva ansatte har kunnskap om og det skolene opplyser at de har av rutiner på området, har vi samlet inn relevant HMS-dokumentasjon. Dette ble gjort ved at vi ba om å få tilsendt skolenes planer/rutiner og samtidig få opplyst om skolene hadde egne HMS-mål Analyse av innsamlet dokumentasjon Nedenfor presenteres data fra spørreundersøkelsen og innsamlet dokumentasjon fra skolene. Kjenner du til planer eller tiltak ved din skole som er gjort for å forebygge og håndtere vold eller trakassering av ansatte? Skole gruppe Ja Barneskoler 38,3 % Ungdomsskoler 28,3 % Totalt 35,6 % Buskerud Kommunerevisjon IKS

19 Kjennskap til planer på området 45,0 % 40,0 % 35,0 % 30,0 % 25,0 % 20,0 % Ja 15,0 % 10,0 % 5,0 % 0,0 % Barneskoler Ungdomsskoler Totalt Innsamlet dokumentasjon fra skolene om lokale mål, planer og statistikk. Det var 10 av 11 skoler som svarte på forespørselen om å få tilsendt relevant HMS-dokumentasjon. Av dokumentasjonen framgår det at 2 av 10 skoler har utarbeidet egne lokale mål mot vold, trusler og trakassering av ansatte fra elever. Det var også 2 av 10 som ga tilbakemelding om at de hadde egne tilleggsrutiner, planer og tiltak. Når det gjelder statistikk over meldte saker angående vold, trakassering etc, opplyste 8 av 10 skoler at de hadde statistikk/oversikter over slike hendelser (ut fra eget skjema for skader, ulykker mv). Vurdering av og kommentarer til ovenstående tabell og innsamlet dokumentasjon: Som det går frem av ovenstående tabell, er det ca. 35 % av ansatte som har kjennskap til tiltak/planer for å forebygge vold og trakassering. Ut fra antall hendelser kan det synes som lavt at bare 2 av 10 skoler sier de har lokale systemer ut over de sentrale ruinene. Både kommunens HMSsystem og lovverket forutsetter at planer og rutiner tilpasses ut fra lokale forhold og risiko. Av kommentarene fra de ansatte om kjennskap til planer, tyder det på at det siktes til planer som skal forebygge mobbing. Imidlertid kan det være grunn til å anta at tiltak knyttet til mobbing blant elever, også kan forebygge arbeidsmiljøet til lærere og annet personale Foreliggende dokumentasjon kan tyde på at flere skoler verken har risikoanalyse innen HMSområdet eller iverksatt tiltak/planer ut fra kartlagt risiko. Dette er i så fall både lovbrudd og brudd på egne rutiner. Buskerud Kommunerevisjon IKS

20 Nedenstående tabeller viser antall og andel som melder fra om vold, trusler og trakassering. Har du meldt fra til din nærmeste leder, verneombud eller andre om den fysiske volden du har vært utsatt for? Skole Ja Nei Totalt % Ja % Nei Barneskoler ,9 % 21,1 % Ungdomsskoler ,4 % 28,6 % Totalt ,5 % 22,5 % Har du meldt fra til din nærmeste leder, verneombud eller andre om den psykiske volden? Skole Ja Nei Totalt % Ja % Nei Barneskoler ,3 % 23,7 % Ungdomsskoler ,0 % 25,0 % Totalt ,8 % 24,2 % Har du meldt fra til din nærmeste leder, verneombud eller andre om skaden/hærverket? Skole Ja Nei Totalt % Ja % Nei Barneskoler ,5 % 37,5 % Ungdomsskoler ,0 % 40,0 % Totalt ,5 % 38,5 % Oppsummering av kommentarer til de som ikke har meldt fra: De som ikke har meldt fra om hendelsen, hevder at forholdet ikke opplevdes som truende, at de selv kan være årsaken, har ordnet opp i dette selv eller at de ikke kan bevise forholdet. Vurdering av og kommentarer til tallene: Når ca 4 av 5 melder fra om forhold knyttet til voldsepisoder m.v., er dette positivt. Det er naturlig at noen av forskjellige årsaker vegrer seg for å rapportere om slike hendelser. Skolene later også til å ha en god praksis og kultur for å håndtere slike hendelser. Antall og andel som har meldt hendelsen og har opplyst å ha fått oppfølging: Etter fysisk vold: Skole Ja Nei Totalt % fått oppfølgning Barneskoler ,9 % Ungdomsskoler ,6 % Totalt ,7 % Etter psykisk vold: Skole Ja Nei Totalt % fått oppfølgning Barneskoler ,7 % Ungdomsskoler ,7 % Totalt ,0 % Etter hærverk: Skole Ja Nei Totalt % fått oppfølgning Barneskoler ,0 % Ungdomsskoler ,3 % Totalt ,5 % Buskerud Kommunerevisjon IKS

21 Oppsummering av kommentarer fra de som har meldt fra og ikke fått oppfølging: Kommentarene går på at dette ble ordnet opp i på en uformell måte eller at de ordnet opp i situasjonen selv. Det er imidlertid noen kommentarer om at situasjonen ikke ble tatt på alvor av skolens ledelse. Vurdering og kommentarer til tallene: At nesten 35 % ikke har fått oppfølging, kan synes noe svakt, men det er forhold som demper denne relativt store andelen. Det er kommentarer som går på at en ikke ønsket oppfølging og at en foretrakk å håndtere situasjonen selv. For øvrig er det få kommentarer som går på at det ikke ble gitt et tilbud om oppfølging eller at oppfølging ikke ble gitt som følge av systemsvikt. Hvor fornøyd er den enkelte med den oppfølgingen som har funnet sted? Fysisk vold: Svært misfornøyd til Svært fornøyd Skole Totalt antall Vektet score Barneskoler ,2 Ungdomsskoler ,8 Totalt ,0 Psykisk vold: Svært misfornøyd til Svært fornøyd Skole Totalt antall Vektet score Barneskoler ,2 Ungdomsskoler ,2 Totalt ,8 Hærverk: Svært misfornøyd til Svært fornøyd Skole Totalt antall Vektet score Barneskoler ,0 Ungdomsskoler ,0 Totalt ,0 Oppsummering av kommentarer til de som har meldt fra og fått oppfølging: Mange er fornøyde med den oppfølgingen de fikk og at ledelsen stiller opp ved slike hendelser. Imidlertid kommenterer enkelte at ledelsen ikke tok forholdet alvorlig nok og at tiltakene ble satt i gang for sent. Vurdering av og kommentarer til tall: Bedømt ut fra de svar som foreligger, er de fleste fornøyd med oppfølgingen etter å ha vært utsatt for vold m.v. På grunnlag av et så vidt begrenset antall tilfeller, kan det ikke trekkes for bastante konklusjoner. Hovedtrenden er imidlertid at de som får oppfølging, virker rimelig godt fornøyde med denne, mens noen få arbeidstakere ikke er fornøyde. Samtaler med rektorer og verneombud ved tre skoler: Ut fra resultatet av spørreundersøkelsene og annen dokumentasjon, ble tre skoler valgt ut for å få ytterligere informasjon gjennom samtaler. Hovedhensikten var å få bedre kjennskap til det praktiske Buskerud Kommunerevisjon IKS

22 HMS-arbeidet ved skolene, samt synspunkter på hvordan kommunens sentrale HMS-system fungerer. Samtalene bekrefter at vold, trusler og trakassering av ansatte fra elever i perioder kan være et arbeidsmiljøproblem. Helhetsinntrykket er at det er begrenset med bistand fra sentrale funksjoner i kommunen for å håndtere slike forhold. I tillegg synes PPT 7, BUP 8, barnevern og politi å ha begrenset kapasitet, og det tar lang tid før de kan gå inn i saker der skolene vurderer at elever trenger å bli utredet eller har behov for tiltak. Flere mener imidlertid at de siste års hendelser har bidratt til at dette forholdet har bedret seg. Andre forhold som kom frem i våre samtaler, er at verneombudene oppfatter at opplæringen i rollen som verneombud er for svak. Ett verneombud som hadde fått opplæring tidligere, mente at dagens opplæring var mye dårligere. Det ble også påpekt at koordineringen av en sentral erfaringsutveksling med tanke på felles læring, er veldig begrenset. Rutinen er at en gang i året leveres skjemaer med statistikk for behandling i AMU 9 sentralt. Videre blir det ikke gitt tilbakemeldinger på denne rapporteringen, og sakene blir bare lagt i en skuff.. Protokoller fra behandling i AMU av skader og hendelser i 2007 og 2008 bekrefter dette synet. Statistikken er behandlet samlet for begge år, og saken er tatt til orientering. Fra en skole ble det fremmet en egen sak til AMU om forhold som den gang vakte oppsikt, men i ettertid kom det etter sigende lite ut av dette også. De skolene som vi har hatt samtaler med, er opptatt av å formidle gode verdier. Dette gjelder blant annet fokus på elevenes oppførsel og godt samarbeid mellom skole og foreldre. Aktuelle tiltak for å løse arbeidsmiljøproblemer, har vært å ta enkeltelever ut av klassen og opprette eget undervisningsopplegg, samtaler i ansattgruppe og samtaler mellom ansatt som er utsatt for angjeldende hendelser, og rektor og/eller verneombud samt innhenting av ekstern kompetanse. Det synes felles for skolene, at det er et fåtall elever som står bak de fleste hendelsene. Generelt sett gir skolene uttrykk for at de får begrenset med støtte til å håndtere området fra sentralt hold i kommunen Vurdering av HMS-arbeidet ved skolene Skolene har etter vår vurdering systemer for å dokumentere og håndtere HMS-arbeidet, til tross for tilsynelatende mangelfullt sentralt fokus i kommunen. Der en har satt fokus på problemet, har en klart å redusere hendelsene. Imidlertid er det forskjell fra skole til skole, og det finnes enkelthendelser der ansatte mener arbeidsgivers håndtering kan ha vært svak. At noen ikke melder fra om at de er blitt utsatt for voldsepisoder m.v., kan ha årsak i at de ikke ønsker å gå videre med dette grunnet personlige forhold og den belastning dette kan innebære. Samtalene ved skolene tyder på at det arbeides både direkte og indirekte med HMS-området, slik som forebyggende tiltak mot mobbing mellom elever. Det går også frem at forholdene ved noen skoler skyldes en eller flere elever som står for mange av de situasjonene det rapporteres om. Selv om det iverksettes tiltak i forhold til slike elever, kan det være svært krevende å få til tiltak som forebygger alle slike hendelser. Særlig blir tiltak vanskelig når skole og foreldre har problemer med å samarbeide om elevens uønskede adferd. Det synes som om det arbeides i begrenset grad når det gjelder læring skolene seg imellom. 7 Pedagogisk psykologisk tjeneste som er en lovpålagt tjeneste i kommunen. 8 Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk 9 Arbeidsmiljøutvalget i kommunen. Buskerud Kommunerevisjon IKS

TILTAKSPLAN MOT MOBBING OG DISKRIMINERING. Slåtthaug skole

TILTAKSPLAN MOT MOBBING OG DISKRIMINERING. Slåtthaug skole TILTAKSPLAN MOT MOBBING OG DISKRIMINERING Slåtthaug skole Kunnskapsdepartementet har gitt ut en veileder som beskriver hva skolen forplikter seg til for å sikre elevene et godt arbeidsmiljø. I denne sammenhengen

Detaljer

Trygg på jobben. - om vold og trakassering i skolen. www.utdanningsforbundet.no

Trygg på jobben. - om vold og trakassering i skolen. www.utdanningsforbundet.no Trygg på jobben - om vold og trakassering i skolen www.utdanningsforbundet.no Elev slo ned rektor på hans kontor Lærer slått ned bakfra Elev angrep lærer med balltre - Da jeg skulle ta bilen hjem fra skolen,

Detaljer

PLAN FOR Å SIKRE ET GODT PSYKOSOSIAL LÆRINGSMILJØ PÅ ÅSTVEIT SKOLE

PLAN FOR Å SIKRE ET GODT PSYKOSOSIAL LÆRINGSMILJØ PÅ ÅSTVEIT SKOLE PLAN FOR Å SIKRE ET GODT PSYKOSOSIAL LÆRINGSMILJØ PÅ ÅSTVEIT SKOLE På Åstveit skole er vi opptatt av trygghet, trivsel og tilhørighet. Formål Åstveit skole forplikter seg til å arbeide for at våre elever

Detaljer

Vold og trusler på arbeidsplassen

Vold og trusler på arbeidsplassen Med skole som arbeidsplass Vold og trusler på arbeidsplassen Sett fra arbeidstakers side Lærere mobbes på Facebook «NN er støøøøgg! Dette er en gruppe for alle som hater spansk etter at NN ble lærer» «Seriøst.

Detaljer

Trygg på jobben. - om vold og trakassering i skolen.

Trygg på jobben. - om vold og trakassering i skolen. Trygg på jobben - om vold og trakassering i skolen www.utdanningsforbundet.no Elev slo ned rektor på hans kontor Lærer slått ned bakfra Elev angrep lærer med balltre - Da jeg skulle ta bilen hjem fra skolen,

Detaljer

Mobbing i grunnskolen

Mobbing i grunnskolen BESTILLING Kontrollutvalget i kommune vedtok i sak 19/16 å bestille en forvaltningsrevisjon knyttet til mobbing i grunnskolen: Kontrollutvalget viser til plan for forvaltningsrevisjon for 2016 2018 og

Detaljer

Prosedyre for håndtering av vold, trusler og trakassering/mobbing

Prosedyre for håndtering av vold, trusler og trakassering/mobbing Prosedyre for håndtering av vold, trusler og trakassering/mobbing Prosedyre Side 2 av 9 Ansvarleg for revisjon/vedlikehald: Rådgiver Innhold Innhold... 2 1.0 Innledning... 3 2.0 Formål... 3 3.0 Virkeområde...

Detaljer

Elevenes psykososiale skolemiljø. Til deg som er forelder

Elevenes psykososiale skolemiljø. Til deg som er forelder Elevenes psykososiale skolemiljø Til deg som er forelder Brosjyren gir en oversikt over de reglene som gjelder for elevenes psykososiale skolemiljø. Vi gir deg hjelp til hvordan du bør ta kontakt med skolen,

Detaljer

Handlingsplan for et trygt, godt og inkluderende miljø

Handlingsplan for et trygt, godt og inkluderende miljø Oslo kommune Utdanningsetaten Skøyenåsen skole Revidert 15.02.17 splan for et trygt, godt og inkluderende miljø MÅL: Antall elever på Skøyenåsen skole som uttrykker at de blir mobbet 2-3 ganger i måneden

Detaljer

PROSJEKTPLAN. Kommune: Oppdal kommune Rapportnr: R 42 Dato: 20/4/2017 Oppdragsansvarlig: Svein Magne Evavold Utarbeidet av: Merete Lykken

PROSJEKTPLAN. Kommune: Oppdal kommune Rapportnr: R 42 Dato: 20/4/2017 Oppdragsansvarlig: Svein Magne Evavold Utarbeidet av: Merete Lykken Kommune: Oppdal kommune Rapportnr: R 42 Dato: 20/4/2017 Oppdragsansvarlig: Svein Magne Evavold Utarbeidet av: Merete Lykken PROSJEKTPLAN Prosjektnavn: «Mobbing i grunnskolen» Bestilling Kontrollutvalget

Detaljer

Mobbing i grunnskolen

Mobbing i grunnskolen BESTILLING Kontrollutvalget i kommune vedtok i sak 10/17 å bestille en forvaltningsrevisjon knyttet til mobbing i grunnskolen: Kontrollutvalget viser til plan for forvaltningsrevisjon for 2016 2018 og

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SKOLENE I MARNARDAL Øyslebø oppvekstsenter Skole / SFO HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HVA ER MOBBING? Mobbing er negative handlinger som utføres gjentatte ganger over tid av en eller flere personer, og er rettet

Detaljer

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Plan for arbeidet med elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Forord Denne planen skal bidra til å sikre at Ørnes skole oppfyller Opplæringslovens krav om et godt læringsmiljø. Læringsmiljøet på en skole

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Årnes skole i Nes kommune den 22.04.2009

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Årnes skole i Nes kommune den 22.04.2009 VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Hildegunn Molvær tlf Nes kommune v/rådmann Postboks 114 2151 Årnes TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE Vi viser

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hovedgården ungdomsskole i Asker kommune dato 07.05.2009.

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hovedgården ungdomsskole i Asker kommune dato 07.05.2009. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Gro Kværnå tlf 408 73 901 Asker kommune sentraladministrasjonen Postboks 355 1383 Asker TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne Handlingsplan mot mobbing Grunnskolen i Søgne Vedtatt i rektormøte 26.juni 2012 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Opplæringsloven kapittel 9a... 3 1.2 Forankring... 3 1.3 Definisjon av mobbing...

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne Handlingsplan mot mobbing Grunnskolen i Søgne Vedtatt i rektormøte 26.juni 2012 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Opplæringsloven kapittel 9a... 3 1.2 Forankring... 3 1.3 Definisjon av mobbing...

Detaljer

Rutiner for håndtering av vold og trusler Begrepsavklaring Vold og problematferd er ikke et privat problem det er et arbeidsmiljøproblem.

Rutiner for håndtering av vold og trusler Begrepsavklaring Vold og problematferd er ikke et privat problem det er et arbeidsmiljøproblem. Dok.id.: 1.2.2.2.12.0 Rutiner for håndtering av vold og trusler Utgave: 1.02 Skrevet av: Trine Hennig Gjelder fra: 05.02.2010 Godkjent av: HAMU Dok.type: Prosedyre Sidenr: 1 av 5 Rutiner for håndtering

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - SVINNDAL SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Svinndal skole i Våler kommune den 03.06.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - SVINNDAL SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Svinndal skole i Våler kommune den 03.06. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 29.06.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Hildegunn Molvær tlf Våler Kommune v/rådmann Herredshuset 1592 VÅLER I ØSTFOLD TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - SVINNDAL

Detaljer

Hvor dan kan skolemiljøutvalget bidr a til at kapittel 9a i opplæringsloven blir oppfylt?

Hvor dan kan skolemiljøutvalget bidr a til at kapittel 9a i opplæringsloven blir oppfylt? Hvor dan kan skolemiljøutvalget bidr a til at kapittel 9a i opplæringsloven blir oppfylt? Kapittel 9a i opplæringsloven kan betegnes som elevenes arbeidsmiljølov. I 9a 1 er de generelle kravene i loven

Detaljer

Lysheim skole Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø

Lysheim skole Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø Lysheim skole Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø 17.04.13 1 Formål Opplæringsloven Kapittel 9a omhandler elevenes skolemiljø. 9a-1 Alle elevar i grunnskolar og videregåande skolar har

Detaljer

Vold og trusler om vold mot medarbeidere i grunnskolen. Oppvekst- og utdanningskomiteen 15. mars 2016

Vold og trusler om vold mot medarbeidere i grunnskolen. Oppvekst- og utdanningskomiteen 15. mars 2016 Vold og trusler om vold mot medarbeidere i grunnskolen Oppvekst- og utdanningskomiteen 15. mars 2016 15.03.2016 Arbeidsmiljølovens krav og definisjoner Arbeidsmiljøloven 4-3. Krav til det psykososiale

Detaljer

Om Arbeidstilsynet. Arbeidstilsynet

Om Arbeidstilsynet. Arbeidstilsynet 19.09.201 7 1 Om er en statlig etat med ca 600 ansatte på landsbasis. Etatens hovedoppgave er å føre tilsyn med at virksomhetene følger arbeidsmiljølovens krav. s utadrettede virksomhet foregår hovedsakelig

Detaljer

Mobbing i grunnskolen

Mobbing i grunnskolen BESTILLING Kontrollutvalget i kommune vedtok i sak 2/16 å bestille en forvaltningsrevisjon knyttet til mobbing i grunnskolen: Kontrollutvalget fattet enstemmig følgende vedtak: 1. Kontrollutvalget bestiller

Detaljer

Godkjent av driftsstyret 3.6.2013. Handlingsplan mot mobbing

Godkjent av driftsstyret 3.6.2013. Handlingsplan mot mobbing Godkjent av driftsstyret 3.6.2013 Handlingsplan mot mobbing Skoleåret 2013-2017 Innledning Mål: Alle elever skal oppleve et trygt og godt klasse- og skolemiljø uten mobbing Elever som føler seg mobbet

Detaljer

Hadsel videregående skole

Hadsel videregående skole ved Hadsel videregående skole Alle elever i grunnskoler og videregående skoler har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. (Opplæringsloven 9a-1 og 9a-3) Ver.1.02

Detaljer

PLAN MOT MOBBING SMØRÅS SKOLE. Gjelder fra mai 2013.

PLAN MOT MOBBING SMØRÅS SKOLE. Gjelder fra mai 2013. PLAN MOT MOBBING SMØRÅS SKOLE Gjelder fra mai 2013. 1 Innholdsfortegnelse Nulltoleranse mot mobbing s 3 Definisjon av mobbing s 4 Digital mobbing s 5 Faresignaler s 6 Kartlegging s 7 Forebyggende tiltak

Detaljer

Plan for elevenes psykososiale skolemiljø

Plan for elevenes psykososiale skolemiljø Plan for elevenes psykososiale skolemiljø Lindesnesskolen skoleåret 2012/2013 0 Innholdsfortegnelse 1. Formål... 2 2. Definisjoner på krenkende adferd og handlinger... 3 3. Forebyggende og holdningsskapende

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR Å SIKRE ELEVER ET TRYGT OG GODT PSYKOSOSIALT SKOLEMILJØ Charlottenlund ungdomsskole

HANDLINGSPLAN FOR Å SIKRE ELEVER ET TRYGT OG GODT PSYKOSOSIALT SKOLEMILJØ Charlottenlund ungdomsskole HANDLINGSPLAN FOR Å SIKRE ELEVER ET TRYGT OG GODT PSYKOSOSIALT SKOLEMILJØ Charlottenlund ungdomsskole Opplæringsloven 9A-3 Nulltoleranse og systematisk arbeid Skolen skal ha nulltoleranse mot krenking

Detaljer

NOU: 2015:2 Å høre til

NOU: 2015:2 Å høre til NOU: 2015:2 Å høre til Juridiske rammer og problemstillinger. Opplæringsloven kapittel 9a-1. «Alle elever i grunnskolen og videregående skoler har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer

Detaljer

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Plan for arbeidet med elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Forord Denne planen skal bidra til å sikre at Ørnes skole oppfyller Opplæringslovens krav om et godt læringsmiljø. Læringsmiljøet på en skole

Detaljer

Sørum kommunes plan for elevenes psykososiale miljø, grunnskole

Sørum kommunes plan for elevenes psykososiale miljø, grunnskole Sørum kommunes plan for elevenes psykososiale miljø, grunnskole 1 Innhold Innledning...3 DEL 1...3 1.0 Psykososialt miljø...3 1.1 Skolens handlingsplikt 9a-3, andre ledd...4...4 1.2 Plikten til å behandle

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Åsen skole i Lørenskog kommune 20.10.2010. Mette S. Haugstvedt, verneombud skole Elin Wanne, rektor

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Åsen skole i Lørenskog kommune 20.10.2010. Mette S. Haugstvedt, verneombud skole Elin Wanne, rektor VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 21.12.2010 2010/16935 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Lasse Skjelbostad tlf 920 35 096 Lørenskog kommune v/rådmannen Postboks 304 1471 LØRENSKOG TILSYNSRAPPORT MED

Detaljer

1. Forord fra rektor s Bakgrunn og definisjoner s Avdekking av mobbing s Problemløsning av mobbesaker s. 7

1. Forord fra rektor s Bakgrunn og definisjoner s Avdekking av mobbing s Problemløsning av mobbesaker s. 7 1 Innhold 1. Forord fra rektor s. 3 2. Bakgrunn og definisjoner s. 4 3. Avdekking av mobbing s. 5 4. Problemløsning av mobbesaker s. 7 5. Forebygging av mobbing s. 8 6. Kontinuitet s. 9 2 1. Forord fra

Detaljer

Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø 2017/2018

Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø 2017/2018 Stasjonsfjellet skole Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø 2017/2018 Revidert 08.2017 Innhold 1. Mål for skolemiljøet... 2 2. Felles forståelse av krenkende adferd... 2 3. Skolens forebyggende

Detaljer

Skarnes Videregående skole

Skarnes Videregående skole Handlingsplan mot mobbing ved Skarnes videregående skole 1. Innledning Elevundersøkelsene viser at mobbing ikke er utbredt blant elevene ved Skarnes videregående skole. Selv om problemet ikke er så stort,

Detaljer

Møteprotokoll. Namsos arbeidsmiljøutvalg Møtested: Formannskapssalen, Namsos Samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 08:30 til 10:00.

Møteprotokoll. Namsos arbeidsmiljøutvalg Møtested: Formannskapssalen, Namsos Samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 08:30 til 10:00. Møteprotokoll Utvalg: Namsos arbeidsmiljøutvalg Møtested: Formannskapssalen, Namsos Samfunnshus Dato: 07.06.2011 Tidspunkt: Fra 08:30 til 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Ketil Sørvig Egill Vatne

Detaljer

SKOLENS HANDLINGSPLAN FOR ET TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ. Opplæringsloven kapittel 9A Det psykososiale miljøet

SKOLENS HANDLINGSPLAN FOR ET TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ. Opplæringsloven kapittel 9A Det psykososiale miljøet SKOLENS HANDLINGSPLAN FOR ET TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ. Opplæringsloven kapittel 9A Det psykososiale miljøet Grunnskolen Skoleåret 2017/2018 1 Forord Steinerskolen i Trondheim arbeider for at den enkelte

Detaljer

Prosedyre. Prosedyre for konflikthåndtering - Veiledning og prosedyre for oppfølging av konflikter i arbeidslivet - Gjelder for: Alle ansatte

Prosedyre. Prosedyre for konflikthåndtering - Veiledning og prosedyre for oppfølging av konflikter i arbeidslivet - Gjelder for: Alle ansatte Prosedyre Prosedyre for konflikthåndtering - Veiledning og prosedyre for oppfølging av konflikter i arbeidslivet - Gjelder for: Alle ansatte Vedtatt av: Administrasjonsutvalget Dato: 03.10.2016 JpID: 16/29587

Detaljer

Handlingsplan mot Trakassering og mobbing

Handlingsplan mot Trakassering og mobbing Handlingsplan mot Trakassering og mobbing Innhold 1. Forord av rektor 3 2. Definisjon mobbing 4 3. Forebygging av mobbing 5 God klasseledelse: 5 Samarbeid skole hjem: 5 Relasjoner mellom elever: 5 Relasjoner

Detaljer

Retningslinjer for vold, trusler og trakassering

Retningslinjer for vold, trusler og trakassering Retningslinjer for vold, trusler og ID Nfk.HMS.2.6.6 Versjon 1.00 Gyldig fra 01.02.2013 Forfatter Organisasjon- og personalseksjonen Verifisert Bjørnar Nystrand Godkjent Stig Olsen Side 1 av5 Vedtatt i

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG Solberg skole. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Solberg skole i Asker kommune 6. mai 2009.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG Solberg skole. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Solberg skole i Asker kommune 6. mai 2009. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Monica Brox tlf 952 75 018 Asker kommune Sentraladministrasjon Postboks 355 1383 Asker Att: Rådmann TILSYNSRAPPORT MED VARSEL

Detaljer

Plan for arbeid med elevmiljøet ved Sørreisa sentralskole

Plan for arbeid med elevmiljøet ved Sørreisa sentralskole 2016 Plan for arbeid med elevmiljøet ved Sørreisa sentralskole - inkludert handlingsplan mot mobbing Revidert 20.06.2016 Rektor Carina Borch Sørreisa kommune 20.06.2016 Innhold INNLEDNING... 2 MÅL FOR

Detaljer

Psykososialt skolemiljø - tiltaksplaner mot mobbing i skolene i Midtre Gauldal

Psykososialt skolemiljø - tiltaksplaner mot mobbing i skolene i Midtre Gauldal Saksframlegg Arkivnr. B36 Saksnr. 2016/1847-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Utvalg for oppvekst og kultur 13.06.2016 Saksbehandler: Gunn Bergmann Psykososialt skolemiljø - tiltaksplaner mot

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune. INNLEDNING 1. Hjemmel 2. Formål 3. Virkeområde

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune. INNLEDNING 1. Hjemmel 2. Formål 3. Virkeområde Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune. I INNLEDNING 1. Hjemmel 2. Formål 3. Virkeområde II REGLER OG SANKSJONER 4 Generell oppførsel 1. Du har krav på 2. Du har plikt til å 3. Farlige

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SKOLENE I MARNARDAL Laudal Oppvekstsenter Skole / SFO HVA ER MOBBING? HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Mobbing er negative handlinger som utføres gjentatte ganger over tid av en eller flere personer, og er rettet

Detaljer

PLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD

PLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD PLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD DEL AV DEN SOSIALE LÆREPLANEN PRESTEHEIA SKOLE En skole for fremtiden gjennom trygghet og aktiv læring 2013 1 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD VED PRESTEHEIA

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Åmot kommune

Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Åmot kommune Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Åmot kommune Vedtatt av kommunestyret 23.06.2010 i politisk sak 10/66 Innhold I. INNLEDNING... 3 1. Hjemmel... 3 2. Virkeområde... 3 3. Formål...

Detaljer

HMS-HÅNDBOK for elever

HMS-HÅNDBOK for elever HMS-HÅNDBOK for elever Færder videregående skole HELSE MILJØ - SIKKERHET 1 Innhold OM HELSE MILJØ OG SIKKERHET... 3 Helse... 3 Miljø... 3 Sikkerhet... 3 ELEVENES HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSOPPLÆRING VED

Detaljer

Plan for elevenes psykososiale skolemiljø Lyngdalsskolen

Plan for elevenes psykososiale skolemiljø Lyngdalsskolen Plan for elevenes psykososiale skolemiljø Lyngdalsskolen Des. 2013. 1 Innhold Plan for elevenes psykososiale skolemiljø... 1 Lyngdalsskolen... 1 1. Formål... 3 4. Avdekking... 5 5. Håndtering... 6 6. Kontinuerlig,

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD OG MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD OG MOBBING HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD OG MOBBING Moelv ungdomsskole 2012-2013 1 Innholdsfortegnelse MÅL:... 2 Handlingsplanen er laget med utgangspunkt i Opplæringsloven, kapittel 9 og veilederen til denne:

Detaljer

Retningslinjer for forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte

Retningslinjer for forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte Retningslinjer for forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte Hustadvika kommune Hustadvika kommune HØRINGSUTKAST 17.11.2017 HUSTADVIKA KOMMUNE PERSONALHÅNDBOK KAP 15. RETNINGSLINJER FOR

Detaljer

Mål: Ingen elever skal oppleve å bli mobbet på Hommersåk skole

Mål: Ingen elever skal oppleve å bli mobbet på Hommersåk skole HOMMERSÅK SKOLE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Mål: Ingen elever skal oppleve å bli mobbet på Hommersåk skole «Med mobbing eller plaging forstår vi psykisk og/eller fysisk vold rettet mot et offer, utført av

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Landøya ungdomsskole i Asker kommune 5. mai 2009. Ingunn Steinnes, verneombud

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Landøya ungdomsskole i Asker kommune 5. mai 2009. Ingunn Steinnes, verneombud VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 28.08.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Monica Brox tlf 952 75 018 Asker kommune sentraladministrasjon Postboks 355 1383 Asker Att: Rådmann VEDTAK OM PÅLEGG Vi

Detaljer

Til stede fra skolens ledelse og vernetjeneste: Ellen Løchen Børresen, rektor Sigmund Snørøs, verneombud

Til stede fra skolens ledelse og vernetjeneste: Ellen Løchen Børresen, rektor Sigmund Snørøs, verneombud VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 27.10.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Cathrine Louise Holme tlf 416 00 414 Trøgstad Kommune v/rådmann Postboks 34 1861 TRØGSTAD TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED BRANDENGEN SKOLE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED BRANDENGEN SKOLE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED BRANDENGEN SKOLE Opplæringsloven 9a-1: Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring.

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing - Gol vidaregåande skule

Handlingsplan mot mobbing - Gol vidaregåande skule - Gol vidaregåande skule Opplæringsloven paragraf 9a, som kan betegnes som elevenes arbeidsmiljølov slår fast at alle elever i grunnskoler og videregående skoler har rett til et godt fysisk og psykososialt

Detaljer

1 Innledning. s. 2. 2 Systemdel.s. 3. 2.1 Mål for Handlingsprogram for HMS s. 3. 2.2 Organisering/ansvarsplassering s. 3. 2.3 Dokumentasjonskrav. s.

1 Innledning. s. 2. 2 Systemdel.s. 3. 2.1 Mål for Handlingsprogram for HMS s. 3. 2.2 Organisering/ansvarsplassering s. 3. 2.3 Dokumentasjonskrav. s. Innhold 1 Innledning. s. 2 2 Systemdel.s. 3 2.1 Mål for Handlingsprogram for HMS s. 3 2.2 Organisering/ansvarsplassering s. 3 2.3 Dokumentasjonskrav. s. 4 2.4 HMS-aktivitet.. s. 5 2.4.1 Generelt s. 5 2.4.2

Detaljer

Udir 4 2014 Systemrettet arbeid etter opplæringsloven kapittel 9a

Udir 4 2014 Systemrettet arbeid etter opplæringsloven kapittel 9a Udir 4 2014 Systemrettet arbeid etter opplæringsloven kapittel 9a I dette rundskrivet gjennomgås kravene til skolens systemrettede arbeid, herunder kravene til internkontroll og involvering av elevene

Detaljer

TILTAKSPLAN MOT MOBBING

TILTAKSPLAN MOT MOBBING TILTAKSPLAN MOT MOBBING GALLEBERG SKOLE En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger, og over en viss tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere andre personer.

Detaljer

Det vises til varsel om pålegg av 26.05.2009, hvor det ble gitt en frist for å komme med eventuelle kommentarer. Vi har ikke mottatt noen kommentarer.

Det vises til varsel om pålegg av 26.05.2009, hvor det ble gitt en frist for å komme med eventuelle kommentarer. Vi har ikke mottatt noen kommentarer. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Lasse Skjelbostad tlf 920 35 096 Ski kommune Postboks 3010 1400 SKI VEDTAK OM PÅLEGG Det vises til varsel om pålegg av 26.05.2009,

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I OPPDAL KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I OPPDAL KOMMUNE 2008 Oppdal kommune Fagansvarlig oppvekst PP-tjenesten FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I OPPDAL KOMMUNE 1. Hjemmel Kommunestyret i Oppdal har i møte 23.04.08, med hjemmel i lov av

Detaljer

Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede hendelser

Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede hendelser Dok.id.: 1.2.2.2.13.0 Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede Utgave: 1.00 Skrevet av: VB Gjelder fra: 18.02.2013 Godkjent av: HAMU Dok.type: Prosedyre Sidenr: 1 av 5 1. Formål

Detaljer

Vi viser til tilsynsbesøk ved Åmot skule i Vinje kommune 1.oktober 2009

Vi viser til tilsynsbesøk ved Åmot skule i Vinje kommune 1.oktober 2009 VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 28.10.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Mona Helene Brakstad tlf 952 22 599 Vinje Kommune v/rådmannen 3890 VINJE Tilsynsrapport med varsel om pålegg Åmot skule

Detaljer

ET GODT PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ FOR ELEVER OG BARN I NES KOMMUNE

ET GODT PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ FOR ELEVER OG BARN I NES KOMMUNE Mobbing og krenkende adferd s. 1 ET GODT PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ FOR ELEVER OG BARN I NES KOMMUNE Opplæringslovens 1og 9a Barnehagelovens 1 Om mobbing og krenkende atferd et forpliktende arbeid for et

Detaljer

Plan for arbeid med elevmiljøet ved Sørreisa sentralskole

Plan for arbeid med elevmiljøet ved Sørreisa sentralskole 2012 Plan for arbeid med elevmiljøet ved Sørreisa sentralskole - inkludert handlingsplan mot mobbing Vedtatt i SMU 29.02.2012 Rune Hoholm Sørreisa kommune 29.02.2012 Innhold INNLEDNING... 2 MÅL FOR SKOLEMILJØET

Detaljer

Plan for arbeidet med Elevenes psykososiale

Plan for arbeidet med Elevenes psykososiale Plan for arbeidet med Elevenes psykososiale miljø Rutiner og retningslinjer Ørnes skole Forord Dette dokumentet er styrende for arbeidet med elevenes psykososiale miljø ved Ørnes skole. Planen tar utgangspunkt

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG, RYKKIN SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Rykkin skole i Bærum kommune dato 7.5.09.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG, RYKKIN SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Rykkin skole i Bærum kommune dato 7.5.09. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 20.05.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Heidi Wølneberg tlf 922 31 717 Bærum kommune v/rådmann 1304 Sandvika TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG, RYKKIN SKOLE Vi

Detaljer

Vardenes skoles. Handlingsplan mot mobbing

Vardenes skoles. Handlingsplan mot mobbing Vardenes skoles Handlingsplan mot mobbing 2013-2017 1 Innholdsfortegnelse Sidetall Definisjon av mobbing 3 Forebygging av mobbing 3 Avdekking av mobbing 4 Problemløsning 5-6 Vardenes skoles plakat mot

Detaljer

HANDLINGSPLAN: FOREBYGGING OG TILTAK MOT SEKSUELL TRAKASSERING. Eidskog Montessoriskole 2010

HANDLINGSPLAN: FOREBYGGING OG TILTAK MOT SEKSUELL TRAKASSERING. Eidskog Montessoriskole 2010 HANDLINGSPLAN: FOREBYGGING OG TILTAK MOT SEKSUELL TRAKASSERING Eidskog Montessoriskole 2010 Vedtatt av styret 15.04.2010 1 1 Innledning Gjennom denne planen ønsker skolen å komme med forebyggende og problemløsende

Detaljer

Retningslinjer for uønskede hendelser mellom elever ved AUSK

Retningslinjer for uønskede hendelser mellom elever ved AUSK Retningslinjer for uønskede hendelser mellom elever ved AUSK Målet med retningslinjene for uønskede hendelser er å ivareta elevenes rettigheter knyttet til opplæringslova paragraf 9 a-3 som skal ivareta

Detaljer

ØSTGÅRD SKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

ØSTGÅRD SKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ØSTGÅRD SKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ELEVENES ARBEIDSMILJØLOV: Kapittel 9a i opplæringsloven om elevenes skolemiljø slår fast at alle elever i grunnskoler og videregående skoler har rett til et godt

Detaljer

Ski kommune v/rådmannen Postboks 3010 1402 SKI VEDTAK OM PÅLEGG

Ski kommune v/rådmannen Postboks 3010 1402 SKI VEDTAK OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 23.06.2009 DERES DATO «REFDATO» VÅR SAKSBEHANDLER Lasse Skjelbostad tlf 920 35 096 DERES REFERANSE «REF» Ski kommune v/rådmannen Postboks 3010 1402 SKI VEDTAK OM PÅLEGG Vi viser

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Hundvåg bydel 2015-2020 Handlingsplan mot mobbing Ifølge 9A i opplæringsloven har alle elever i grunnskoler og videregående skoler rett til et godt fysisk og psykososialt miljø

Detaljer

Retningslinjer for konflikthåndtering

Retningslinjer for konflikthåndtering Retningslinjer for konflikthåndtering Søgne kommune Vedtatt ADM.UTV.16.04.2013 PS 22/13 Innhold 1. Formål... 3 2. Lov- og avtaleverk og retningslinjer... 3 2. Omfang... 3 3. Definisjoner... 3 4. Roller

Detaljer

Elevenes psykososiale skolemiljø. -En handlingsplan for å forebygge, avdekke og håndtere mobbing ved Neskollen skole

Elevenes psykososiale skolemiljø. -En handlingsplan for å forebygge, avdekke og håndtere mobbing ved Neskollen skole Elevenes psykososiale skolemiljø -En handlingsplan for å forebygge, avdekke og håndtere mobbing ved Neskollen skole Formål: Kort sikt: Skape trygge og glade skoleelever, og sikre faglig og sosial utvikling

Detaljer

Mobbing? Til deg som er forelder

Mobbing? Til deg som er forelder Mobbing? Til deg som er forelder Buggeland skole, februar2014 Skolens arbeid mot mobbing Personalet på Buggeland skole arbeider kontinuerlig for at elevene skal ha et godt læringsmiljø og for at skolen

Detaljer

Definisjoner 5. Hva kjennetegner et godt læringsmiljø? 6. Hva er digital mobbing? 8. A. Forebyggende og holdningsskapende arbeid 8. B.

Definisjoner 5. Hva kjennetegner et godt læringsmiljø? 6. Hva er digital mobbing? 8. A. Forebyggende og holdningsskapende arbeid 8. B. - 2 - Innholdsfortegnelse Formål 4 Definisjoner 5 Hva kjennetegner et godt læringsmiljø? 6 Hva er digital mobbing? 8 A. Forebyggende og holdningsskapende arbeid 8 B. Avdekking 10 C. Håndtering og sanksjoner

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR ET GODT PSYKOSOSIALT MILJØ OPPLÆRINGSLOVEN 9a-3

HANDLINGSPLAN FOR ET GODT PSYKOSOSIALT MILJØ OPPLÆRINGSLOVEN 9a-3 HANDLINGSPLAN FOR ET GODT PSYKOSOSIALT MILJØ OPPLÆRINGSLOVEN 9a-3 EIKELI VIDEREGÅENDE SKOLE Skoleåret 2011-2012 Innholdsfortegnelse Handlingsplanen del 1 1a) Det rettslige grunnlaget 1b) Skolens visjoner

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING. Tertnes skole. Aktiv læring, med varme og tydelighet. Skoleåret 2015 / 2016

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING. Tertnes skole. Aktiv læring, med varme og tydelighet. Skoleåret 2015 / 2016 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Tertnes skole Aktiv læring, med varme og tydelighet Skoleåret 2015 / 2016 Definisjon på mobbing: (Oleweus) En person er mobbet når han eller hun, gjentatte ganger og over tid,

Detaljer

Handlingsplan mot seksuell trakassering (for elever og ansatte)

Handlingsplan mot seksuell trakassering (for elever og ansatte) SBTLD-S Handlingsplan mot seksuell trakassering Utgave: 2.00 Skrevet av: Bente G.Svenning Gjelder fra: 07.02.2015 Godkjent av: Snorre Bråthen Kvaløya videregående skole Nedre Storvollen 75 9104 Kvaløya

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING 1 INNHOLD: Hva sier loven om mobbing? s. 3 Hva er mobbing? s. 3 Teori og kompetanse s. 4 Målsetting s. 4 Forebyggende arbeid s. 4 Tiltak for avdekking av mobbing s. 5 Samarbeid

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten Kampen skole

Oslo kommune Utdanningsetaten Kampen skole Oslo kommune Utdanningsetaten Kampen skole HANDLINGSPLAN 9A Rutinebeskrivelse for arbeid med elevenes psykososiale miljø Innhold: 1. Forord 2. Opplæringslovens 9-a 3 3. Begrepsavklaring definisjoner -

Detaljer

ALLE MED! TRIVSELSPLAN OG HANDLINGSPLAN FOR BRUDD PÅ 9a-3. Alle barn skal ha et godt og inkluderende læringsmiljø!

ALLE MED! TRIVSELSPLAN OG HANDLINGSPLAN FOR BRUDD PÅ 9a-3. Alle barn skal ha et godt og inkluderende læringsmiljø! ALLE MED! TRIVSELSPLAN OG HANDLINGSPLAN FOR BRUDD PÅ 9a-3 Alle barn skal ha et godt og inkluderende læringsmiljø! Opplæringslova 9a-3. Det psykososiale miljøet Skolen skal aktivt og systematisk arbeide

Detaljer

Hva er konflikt? Saksgang i konflikter. Arbeidsmetoder og verktøy

Hva er konflikt? Saksgang i konflikter. Arbeidsmetoder og verktøy Hva er konflikt? Saksgang i konflikter. Arbeidsmetoder og verktøy Arbeidsmiljøloven 4-1: Generelle krav til arbeidsmiljøet: Fullt forsvarlig ut fra en enkeltvis og samlet vurdering av faktorer i arbeidsmiljøet

Detaljer

Leder: En person som er formelt valgt eller tilsatt som leder og som har arbeidsgiveransvar.

Leder: En person som er formelt valgt eller tilsatt som leder og som har arbeidsgiveransvar. Vår ref. 03/20362-3707/09 Konflikthåndtering Retningslinjer Meløy Kommune: 1. FORMÅL Retningslinjene viser saksgang i konfliktsaker i Meløy kommune, samt ansvar, oppgaver og koordinering mellom ulike instanser

Detaljer

TRUSLER OG VOLD MOT ANSATTE

TRUSLER OG VOLD MOT ANSATTE Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE des 2009 Lokal handlingsplan TRUSLER OG VOLD MOT ANSATTE Åsveien skole glad og nysgjerrig Trusler og vold mot ansatte Justert i henhold til Handlingsplan

Detaljer

PLAN FOR ET TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ FOR ALLE ELEVER I ØSTRE TOTEN KOMMUNE

PLAN FOR ET TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ FOR ALLE ELEVER I ØSTRE TOTEN KOMMUNE 2017 PLAN FOR ET TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ FOR ALLE ELEVER I ØSTRE TOTEN KOMMUNE 1 Tegning fra Vilberg skole Vedtatt i BOOutvalget DATO Plan for et trygt og godt skolemiljø for elevene i Østre Toten kommune

Detaljer

Temadag Bolig og boliggjøring 01.11.2013. Anders Kristiansen Arbeidstilsynet Region Sør-Norge

Temadag Bolig og boliggjøring 01.11.2013. Anders Kristiansen Arbeidstilsynet Region Sør-Norge Temadag Bolig og boliggjøring 01.11.2013 Anders Kristiansen Region Sør-Norge region Sør-Norge. Omfatter fylkene Vestfold, Telemark, Aust- og Vest-Agder. Regionkontor i Skien, tilsynskontor i Kristiansand

Detaljer

Kulturbarnehagens handlingsplan mot mobbing

Kulturbarnehagens handlingsplan mot mobbing Kulturbarnehagens handlingsplan mot mobbing Innholdsfortegnelse Innledning og lovgrunnlag 2 Hva er mobbing? 3 Ulike typer mobbing 3 Hvilket ansvar har vi? 4 Hva gjør vi i Kulturbarnehagen for å forebygge

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG SKJØNHAUG SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Skjønhaug skole i Trøgstad kommune den 16.09.09.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG SKJØNHAUG SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Skjønhaug skole i Trøgstad kommune den 16.09.09. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 03.11.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Lene Cecilie Skahjem tlf 954 79 624 TRØGSTAD KOMMUNE Postboks 34 1861 Trøgstad Att: Rådmann TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM

Detaljer

Strategiplan for godt psykososialt skolemiljø ved Montessoriskolen i Stavanger

Strategiplan for godt psykososialt skolemiljø ved Montessoriskolen i Stavanger Strategiplan for godt psykososialt skolemiljø ved Montessoriskolen i Stavanger Innholdsfortegnelse Formål 4 Definisjoner 5 Hva kjennetegner et godt læringsmiljø? 6 Hva er digital mobbing? 8 A. Forebyggende

Detaljer

Prosedyre Opplæringsloven 9a Elevenes skolemiljø

Prosedyre Opplæringsloven 9a Elevenes skolemiljø Alle elever har rett til et trygt og godt som fremmer helse, trivsel og læring ( 9 a-2). Skolen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vold, diskriminering og trakassering. Skolen skal arbeide

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing Hovinhøgda skole og SFO

Handlingsplan mot mobbing Hovinhøgda skole og SFO Handlingsplan mot mobbing Hovinhøgda skole og SFO Innledning: På Hovinhøgda skole er samarbeid mellom og sentralt innenfor forebygging og håndtering av mobbing. Alle voksne rundt barna har et ansvar for

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Rosten skole Lære å leve lære å fly Handlingsplan mot mobbing 1 INNHOLD: 1. Handlingsplan mot mobbing s.2 1.1 Avdekking av mobbing s.2 1.2 Problemløsning av mobbesaker s.2 1.2.1 Aktuelle samarbeidspartnere

Detaljer

Mobbing i grunnskolen

Mobbing i grunnskolen 1. BESTILLING Kontrollutvalget i kommune vedtok i sak 28/15 å bestille en forvaltningsrevisjon knyttet til mobbing i grunnskolen: 1. Kontrollutvalget bestiller et forvaltningsrevisjonsprosjekt knyttet

Detaljer

Retningslinje i høgskolens kvalitetssystem

Retningslinje i høgskolens kvalitetssystem Retningslinje i høgskolens kvalitetssystem < For studenter: Håndtering av mobbing og trakassering> Hva prosessen omfatter Mål Håndtering av saker som omhandler mobbing og trakassering, herunder seksuell

Detaljer

Standard for å forebygge, avdekke og følge opp mobbing og krenkelser ved Lusetjern skole

Standard for å forebygge, avdekke og følge opp mobbing og krenkelser ved Lusetjern skole Oslo kommune Utdanningsetaten Lusetjern skole Standard for å forebygge, avdekke og følge opp mobbing og krenkelser ved Lusetjern skole Mål: Alle elever på Lusetjern skole skole har rett til et godt fysisk

Detaljer

Beredskapsplan mot mobbing for Askimbyen skole

Beredskapsplan mot mobbing for Askimbyen skole Beredskapsplan mot mobbing for Askimbyen skole Hva sier lovverket? 9a 1: Generelle krav Alle elevar i grunnskolar og videregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjer helse,

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR ET GODT

HANDLINGSPLAN FOR ET GODT 07.11.2016 MOSVIK SKOLE HANDLINGSPLAN FOR ET GODT LÆRINGSMILJØ Rutiner for forebygging av mobbing Rita Aarnes Handlingsplan for et godt læringsmiljø Mosvik skole Målet med arbeidet for et godt læringsmiljø

Detaljer