Møte FAU Halsen barneskole

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møte FAU Halsen barneskole 25.3.2014"

Transkript

1 Møte FAU Halsen barneskole Tilstede: Kristin Moe (SFO), Kjersti Årnes (1. trinn), Erling Johansen (2. trinn), Randi Kalskin Ramstad (5. trinn, referent) og Aase Lidal (6. trinn) og Mari Lomholt Espe (7. trinn). Ikke tilstede: Erling Sæternes (3. trinn) og Geir Aas (4. trinn). Agenda: Info fra trinnene Saker fra Årshjulet Eventuelt o Referat 1. Info fra trinnene 1. trinn: Det trengs sannsynligvis informasjon om hvem som er FAU-representant på trinnet. Ønsker også bedre lekeapparater, men dette strander på (1) «nærmiljøtiltak» (se også referat fra møtet ), og (2) sannsynligvis FAUs økonomi. Midler til ballbinge er øremerket. For øvrig har vi fått bekreftet at alle lekeapparatene er i forskriftsmessig stand. Ellers ikke noe nytt fra trinnet. 2. trinn: Bekymringsmelding fra en kontaktforelder på vegne av en del foreldre i en av klassene i forhold til at en av assistentene på 2. trinn ikke fikk forlenget sitt engasjement. Vedkommende fortsetter på SFO. Tilbudet til 2. trinn er ikke svekket i form av at trinnet har fått tildelt sine timer. Bekymringsmeldingen følger som vedlegg til dette referatet. 3. trinn: Ingen representant. 4. trinn: Ingen representant. 5. trinn: Ikke noe nytt. 6. trinn: Ikke noe nytt. 7. trinn: Ikke noe nytt. SFO: Resultatene fra arbeidsmiljøundersøkelsene er ikke ferdige ennå. 2. Gjennomgang av årshjulet Storforeldremøte Aktuell foredragsholder er Berit Nordstrand, men også andre. Vurder å samarbeide med FAU i de andre sentrumsskolene. Andre tema er involvering og inkludering. Halsen barneskole er mottaksskole. Nettvett og nettmobbing er et annet relevant tema. Vi må ha oversikt over FAUs økonomi før vi kan avgjøre tid og tema for storforeldremøte med mindre man inviterer lokale foredragsholdere. RKR sjekker mulighetene for at lensmannen kan holde foredrag om et aktuelt 1

2 tema, for eksempel nettvett/nettmobbing, bruk av mobiltelefon, «håndheving av» aldersgrenser for spill, rus, osv. Dugnad før 1. mai KM sjekker aktuelle dato for dugnad, samt innhenter malen som ble brukt i fjor. 17. mai arrangement Komiteen er godt i gang med arbeidet. Roller og arbeidsoppgaver er fordelt i henhold til detaljert mal. Neste møte er 8. april kl i vrimleområdet på Ole Vigs videregående skole. Årets 17-mai arrangement omfatter også en markering av grunnlovsjubileet. 5. trinn er ansvarlig for underholdningen. 3. Eventuelt Evaluering av tilbydere av skolefotografering Se sak fra forrige møte i FAU. KÅ sammenligner tilbudene. Evalueringskriterier er pris og kvalitet. Møte i samarbeidsutvalget (SU) i mars Referat fra SU-møtet følger i sin helhet som vedlegg. Informasjon om handlingsplan mot vold i skolen. Planen er ute på høring. Planen er utarbeidet uten foreldreinnflytelse. Det ble påpekt at det er uheldig at møtet ble avholdt uten politikere. Rektor påpekte at det er vanskelig å utarbeide en fast møteplan i forhold til en rekke tidsfrister. Møte i skolemiljøutvalget Se også referat i vedlegg. Gjennomgang av elevundersøkelse for trinn. o Høy score, over landsgjennomsnittet, andre i skoler i kommunen. o Forbedringspotensial: Klassemiljø, arbeidsmiljø, trygghet i utemiljøet, fremovermeldinger for det å mestre oppgavene på egenhånd. Gjennomgang av foreldreundersøkelse, svarprosenten lav - ca. 23 %. o Generelt gode resultater, men også forbedringspotensial blant annet er det usikkerhet omkring hvordan foreldrene kan påvirke undervisningen, tilstand på skolebyggene, samt for lite utfordrende oppgaver. o Tiltak for å forbedre resultatene: Henvisning til FUG sine hjemmesider for informasjon om foreldrenes rettigheter. Godkjenn referatene Se utsendte e-poster. Dialogmøte med politisk ledelse På møtet med Fylkesmannen/kommunen? Lovte ordfører Ivar Vigdenes å invitere til et skoledebattmøte i løpet av en måneds tid. Er dette møtet avholdt nå, og er det eventuelt mulig å få et referat fra dette møtet? 2

3 Aktiv sommer Aktiv sommer tilbys ikke i sommer. Det er svært uheldig at det ikke er et kommunalt tilbud i sommerferien, og dette vil være en utfordring for mange foreldre. Hvorfor er frokosten ved SFO er fjernet? KM sjekker opp. Barn og foreldre var veldig godt fornøyd med havregrøten som ble tilbudt. Diskotek MLE organiserer diskotek, og delegerer arbeid videre. Mye av opplegget fra i fjor gjenbrukes. Se også sak fra forrige FAU-møte. Tidspunkt er ikke avklart. Forkortelser: FAU: Foreldrenes arbeidsutvalg SKFU: Stjørdal kommunale foreldreutvalg SU: Samarbeidsutvalget SKFUB: Stjørdal kommunale foreldreutvalg for barnehager 3

4 Møte i samarbeidsutvalget kl ved personalrommet Sak 1 Den økonomiske situasjonen Sak 2 Høring: Handlingsplan mot vold og trusler Frammøtte: Jonas Kerz, elevrådet Nora Fiskvik, ansatterepr. Rakel Strand wan der Wekken, lærerrepr. Jonas Flakk Haugen, lærer i elevråd Erling Johansen, leder i FAU Aase Lidal, nestleder FAU Bente Lillian Vatn, rektor og referent Frafall: Ola Morten Teigen, pol. repr. Jorunn Lundemo, vara pol. repr. Oliver Amdal, elevrådet Rektor informerer om at rektor hadde gjort en feil ved første innsending av budsjettet til kontrolleren ved enhet Økonomi. Rektor hadde glemt å sette minus foran to inntektsposter. Det gledelige er at underskuddet er mindre enn tiltenkt. TILTAK: Reduksjon i lønn lærere på Det er ingen som blir oppsagt foreløpig da en eliminerer underskuddet ved å ikke sette inn vikar for to lærere i fødselspermisjon. En fosterheimplassert elev fra annen kommune vil gi inntekter til skolen. Reduksjon i lønn assistenter på Her vil det følge oppsigelser fra høsten av for å få redusert underskuddet. Innsparingen totalt er et minimum da det ikke er tatt høyde for en økonomisk «buffer» for å takle uforutsette hendelser og frafall av brukerbetaling ved SFO pga de eldste elevene slutter. Fortsatt et redusert driftsbudsjett som fordrer nøkternhet i ft innkjøp og deltakelse ved kurs/konferanser. Det er svært positivt at planen er under utarbeiding og til høring. Handlingsplakaten er konkret og lettformulert og oversiktlig et er et godt verktøy for ansatte. Avvikssystemet Hva skal logges i avvikssystemet? Grensegangen mellom hva som er arbeidets karakter, og det ansatte opplever som vold/trusler, er en gråsone som utfordrer. Det er svært viktig å bruke begge systemer for avvikene både det elektroniske avvikssystemet og personalskadeskjemaet. Nærmeste leder skal lukke avvikene. Personalskadeskjema blir registret i enhet Personal. Når flere meldinger viser tendenser blir det satt i gang tiltak som eksempelvis etablering av denne planen. Innspill til høringen Det er en svakhet at ikke foreldrerepresentanter er del av arbeidsgruppa ift utarbeiding av planen. De er elevens talsperson i dette arbeidet

5 Sak 3 Eventuelt - SU medlemmene meddeler at det er svært leit at de politiske representantene (medlem + vara) uteblir fra møtene. Det er svært viktig at de er representert og får innblikk i skolens utvikling og drift. - FAU har valgt ny foreldrerepresentant til SU for Aase Lidal som har gått ut av vervet. Nytt medlem er Kjersti Aarnes. Rektor visste ikke om det medlemmet så innkallingen til dagens møte hadde gått til Aase Lidal (1.trinn). Kjersti blir innkalt til neste møte. - Rektor mener det er utfordrende å lage møteplan for SU da arbeidskrav fra etatssjefen som blant annet høringer med kort tidsfrist. Det er mulig å ha en plan for møter i framtida.

6 Møte i skolemiljøutvalget Pga dårlig oppmøte er brukerrepresentantene ikke i flertall i dages SMU møte, men det ble bestemt at representantene i SU er dagens SMU. Sak 1 Elevundersøkelsen for trinn. 82,82 % svar Sak 2 Foreldreundersøkelsen trinn 23,61 % svar Frammøtte: Jonas Kerz, elevrådet Nora Fiskvik, ansatterepr. Rakel Strand wan der Wekken, lærerrepr. Jonas Flakk Haugen, lærer i elevråd Erling Johansen, leder i FAU Aase Lidal, nestleder FAU Bente Lillian Vatn, rektor og referent Elevundersøkelsen er obligatorisk for 7. trinn nasjonalt. Etatssjefen har bestemt at trinn skal delta.. Undersøkelsen ble gjennomført i okt/nov Resultater: Svært god score (over snittet kommune/fylke/land) på : Trivsel, motivasjon, medvirkning, foresattes oppfølging av læring, støtte av læreren, vurdering for læring, skolehelsetjenesten, regler ved skolen og trygt miljø. Forbedringspotensialer: Klassemiljø, arbeidsro, trygghet i uteområdet, Framover meldinger og det å mestre oppgavene på egen hånd, Hvordan bedre resultatene: Arbeidsro håndheving av mer tydelige klasseregler og konsekvensrekke, øve elevenes aksept og respekt i forhold til det å gjøre feil Trygghet i uteområdet: Vurdere tålegrenser i f.t prestering i sport som fotball, håndball, slåball mm. Sak til elevrådet. Framover meldinger gi tid og rom for å være i læring over tid (tema) og gi respons som gjelder framtida. Prosessorientert skriving er en god metode her. Mestre oppgaver på egen hånd Undersøkelsen ble sendt elektronisk til foresatte (epost og SMS) med jevnlige purringer. Til tross for denne informasjonen er svarprosenten svært lav og best for 1. trinn. Svarprosenten har vært lav over år i kommunen. Resultater: Generelt gode resultat. Meget bra score på: Informasjon til og fra skolen, medvirkning, støtte fra foreldre og foresatte, konferansetimen, trivsel/læring/utvikling, læringsforhold ved skolen, tilbudet ved SFO Forbedringspotensiale: Tydeliggjøre rettighetene foresatte har til å påvirke undervisningen, standard på skolebygningen, for lite utfordrende oppgaver til elevene og tilbudet i feriene ved SFO. Tiltak for å forbedre resultatene: Tydeliggjøre foreldrenes rettigheter: FAU og klassekontakter drøfter saken (se FUG sin hjemmeside). Skolebygningen en sak der rektor påvirker etatssjefen i f.t framdrift. Vi avventer resultat fra kartlegginger av SFO bygget ved Arbeidstilsynet.

7 Utfordrende oppgaver lærerne må gi mer utfordrende oppgaver av ulik art.. Rektor tar dette opp i fellestida med lærerne. Innhold ferier SFO rektor informerer SFO leder som tar en prosess blant assistenter. Skolens håndtering av mobbing av elever på en god måte skape trygghet for at rutiner fins og følges.

PLAN FOR SAMARBEID SKOLE/SFO - HJEM FOR FENSTAD SKOLE

PLAN FOR SAMARBEID SKOLE/SFO - HJEM FOR FENSTAD SKOLE PLAN FOR SAMARBEID SKOLE/SFO - HJEM FOR FENSTAD SKOLE Om skole hjem samarbeidet Samarbeid mellom skole og hjem er viktig i hele grunnopplæringen. Når vi her snakker om skole-hjem samarbeidet er SFO en

Detaljer

3. Ytterligere informasjon. 5. Foreldrekontaktens oppgaver. 6. FAUs hensikt og sammensetning. 7. FAUs oppgaver ved Halsa skole..

3. Ytterligere informasjon. 5. Foreldrekontaktens oppgaver. 6. FAUs hensikt og sammensetning. 7. FAUs oppgaver ved Halsa skole.. Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn 2. Hensikt.. 3. Ytterligere informasjon 4. Lover.. 5. Foreldrekontaktens oppgaver 6. FAUs hensikt og sammensetning FAU styre.. 7. FAUs oppgaver ved Halsa skole.. 8. Samarbeidsutvalget

Detaljer

ÅRSMELDING 2012/2013 GALLEBERG SKOLE

ÅRSMELDING 2012/2013 GALLEBERG SKOLE ÅRSMELDING 2012/2013 GALLEBERG SKOLE INNLEDNING Vi har hatt et fint år på Galleberg skole både faglig og sosialt. Skolen gjennomsyres av gode tydelige voksne som ønsker å ta vare på hele mennesket. Vi

Detaljer

[SKRIV INN FIRMANAVN]

[SKRIV INN FIRMANAVN] Inderøy kommune MAL Vedtekter for kommunens foreldreråd [SKRIV INN FIRMANAVN] Revidert 01.01.15 Skrevet av: Inderøy kommunale foreldreutvalg. (IKFU) Mal for vedtekter i kommunens foreldreråd. Innledning:

Detaljer

DERES REFERANSE VÅR REFERANSE ARKIV JOURNALNR DATO ake 077/15 20.01.2015

DERES REFERANSE VÅR REFERANSE ARKIV JOURNALNR DATO ake 077/15 20.01.2015 Møte-innkalling Oppvekst og levekår Jåtten skole Postadr.: Ordfører Askelandsgate 11, 4020 Stavanger Besøksadr.: Ordfører Askelandsgate 11 Telefon: 51 91 42 30 E-post: jatten.skole@stavanger.kommune.no

Detaljer

Trivsel, samarbeid og kompetanse: en åpen skole i utvikling. VIRKSOMHETSPLAN FOR Egge ungdomsskole 2010-12

Trivsel, samarbeid og kompetanse: en åpen skole i utvikling. VIRKSOMHETSPLAN FOR Egge ungdomsskole 2010-12 Trivsel, samarbeid og kompetanse: en åpen skole i utvikling VIRKSOMHETSPLAN FOR Egge ungdomsskole 2010-12 SKOLEÅRENE 2010-12 Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.1 Presentasjon av skolen... 3 1.2 Rådsorgan... 3

Detaljer

ABC for klassekontakter Forfatter: Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG) 27.01.2003

ABC for klassekontakter Forfatter: Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG) 27.01.2003 ABC for klassekontakter Forfatter: Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG) 27.01.2003 ABC FOR KLASSEKONTAKTER Mange nyvalgte klassekontakter lurer på hva oppgaven egentlig innebærer. Her finner du svar

Detaljer

MEDLEM AV FAU -- HVA NÅ?

MEDLEM AV FAU -- HVA NÅ? MEDLEM AV FAU -- HVA NÅ? Forskning viser at i realiteten medvirker foreldre i skolens virksomhet bare i liten grad, selv om lover og forskrifter sier at de skal ha innflytelse. Det er usikkerhet blant

Detaljer

KOMMUNALE FORELDREUTVALG

KOMMUNALE FORELDREUTVALG KOMMUNALE FORELDREUTVALG - ET IDÉHEFTE Forord Ifølge norsk lov har foreldrene hovedansvaret for barnas opplæring og oppdragelse. Foreldrene har erfaring og kompetanse på mange ulike områder, og de er viktige

Detaljer

KOMMUNIKASJONSPROSJEKT HJEM SKOLE FAU-KORSVOLL SKOLE, OSLO. Korsvoll, April 11, 2014

KOMMUNIKASJONSPROSJEKT HJEM SKOLE FAU-KORSVOLL SKOLE, OSLO. Korsvoll, April 11, 2014 KOMMUNIKASJONSPROSJEKT HJEM SKOLE FAU-KORSVOLL SKOLE, OSLO Korsvoll, April 11, 2014 Spørsmål om rapporten kan rettes til FAU Leder ved Korsvoll Skole Per-Otto Wold per.otto.wold@gmail.com Sammendrag FAU

Detaljer

VERRAN KOMMUNE. Visjon for Verranskolen. I Verranskolen er det godt å være og godt å lære. Overordna mål for Verranskolen

VERRAN KOMMUNE. Visjon for Verranskolen. I Verranskolen er det godt å være og godt å lære. Overordna mål for Verranskolen VERRAN KOMMUNE Visjon for Verranskolen I Verranskolen er det godt å være og godt å lære. Overordna mål for Verranskolen Verranskolen skal legge til rette for en positiv, sosial og faglig utvikling gjennom

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Utvalg: Møtested: Dato: 16.10.2013 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Utvalg: Møtested: Dato: 16.10.2013 Tidspunkt: 17:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 16.10.2013 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69

Detaljer

Referat Fjell Ungdomskole, FAU møte

Referat Fjell Ungdomskole, FAU møte Rita Algerøy Torsvik 6. mars 2013 1 (6) Tilstede Se logg Avbud Se logg Rektor deltar under eget punkt Agenda 1. Innleing v/nils Birger 2. Status aksjonsliste forrige møte 3. Informasjon fra SU v/nils Birger

Detaljer

DERES REFERANSE VÅR REFERANSE ARKIV JOURNALNR DATO ake 078/14 23.01.2014

DERES REFERANSE VÅR REFERANSE ARKIV JOURNALNR DATO ake 078/14 23.01.2014 Møte-innkalling Oppvekst og levekår Jåtten skole Postadr.: Ordfører Askelandsgate 11, 4020 Stavanger Besøksadr.: Ordfører Askelandsgate 11 Telefon: 51 91 42 30 E-post: jatten.skole@stavanger.kommune.no

Detaljer

Verktøykassen for Foreldrenes Arbeids Utvalg!

Verktøykassen for Foreldrenes Arbeids Utvalg! Verktøykassen for Foreldrenes Arbeids Utvalg! Praktisk, nytting og inspirerende! For deg som nyvalgt FAU leder og deg som FAU medlem. 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Side 2 Organisering av eget

Detaljer

-------------------------------------------------- Tid: 26. mai 2014 kl. 19:00. Sted: Personalrommet

-------------------------------------------------- Tid: 26. mai 2014 kl. 19:00. Sted: Personalrommet Referat fra FAU møte -------------------------------------------------- Tid: 26. mai 2014 kl. 19:00 Sted: Personalrommet -------------------------------------------------- Tilstede: Astrid Skrindo (3a),

Detaljer

Stjørdal kommunale foreldreutvalg for barnehage SKFUB. Referat fra Stormøte/Dialogmøte Barnehager Stjørdal kommune. Stjørdal Rådhus 02.06.

Stjørdal kommunale foreldreutvalg for barnehage SKFUB. Referat fra Stormøte/Dialogmøte Barnehager Stjørdal kommune. Stjørdal Rådhus 02.06. Stjørdal kommunale foreldreutvalg for barnehage SKFUB Referat fra Stormøte/Dialogmøte Barnehager Stjørdal kommune Stjørdal Rådhus 02.06.14 Tema: Drøftingsmøte om barnehage, med fokus på; Innlegg fra FUB

Detaljer

VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLE 2010 1 HVORFOR EN HANDLINGSPLAN MOT MOBBING? Opplæringslovens kapittel 9a omhandler elevenes skolemiljø. 9a-1 Generelle krav Alle

Detaljer

BØ KOMMUNE. Eidet skole. Håndbok. Sist revidert 18.09.15

BØ KOMMUNE. Eidet skole. Håndbok. Sist revidert 18.09.15 BØ KOMMUNE Eidet skole Håndbok Sist revidert 18.09.15 Innhold : side 2 Innholdsfortegnelse side 3 Innledning/forord side 4 Målsetting for skolen side 4 Tiltak for å nå målene - Tilpasset undervisning -

Detaljer

VEDTEKTER FOR FORELDRERÅDET Riddersand Skole

VEDTEKTER FOR FORELDRERÅDET Riddersand Skole Side 1 av 11 VEDTEKTER FOR FORELDRERÅDET Riddersand Skole Innhold 1. Formål... 3 2. Årsmøtet... 3 2.1 Generelt... 3 2.2 Årsmøteinnkalling... 3 2.3 Årsmøte skal... 3 3. Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)...

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 2011 OPPLÆRINGSETATEN

ÅRSMELDING FOR 2011 OPPLÆRINGSETATEN ÅRSMELDING FOR 2011 OPPLÆRINGSETATEN SKOLENE A. ELEV-/PERSONALOPPLYSNINGER 1. Elevtall, gruppeinndeling Årstrinn Elevtall Antall grupper Antall i SFO 1. årstrinn 10 1 6 2. 18 2 11 3. 15 2 5 4. 17 2 1 5.

Detaljer

Tilsyn med skolene 2012 - samlet rapport

Tilsyn med skolene 2012 - samlet rapport Grunnskolekontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 21.02.2013 12652/2013 2012/90 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/7 Komitè for levekår 07.03.2013 Tilsyn med skolene 2012 - samlet rapport

Detaljer

Informasjonshefte til elever, foresatte og ansatte ved Nordkisa skole

Informasjonshefte til elever, foresatte og ansatte ved Nordkisa skole NORDKISA SKOLE 2013/2014 Informasjonshefte til elever, foresatte og ansatte ved Nordkisa skole utarbeidet august 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE REKTOR HAR ORDET... 2 KONTAKTINFORMASJON... 3 Skolens ledelse og

Detaljer

Sigdal kommune. Velkommen som elev og foresatt til. Prestfoss skole

Sigdal kommune. Velkommen som elev og foresatt til. Prestfoss skole Sigdal kommune Velkommen som elev og foresatt til Prestfoss skole Skoleåret 2013/2014 Presentasjon av skolen Prestfoss skole ligger i Prestfoss sentrum i Sigdal kommune. Skolen ligger fint til oppe på

Detaljer

GALLEBERG SKOLE INFORMASJONSHEFTE. Elever og foresatte

GALLEBERG SKOLE INFORMASJONSHEFTE. Elever og foresatte INFORMASJONSHEFTE GALLEBERG SKOLE Elever og foresatte Innholdet i dette heftet er først og fremst tenkt som en kortfattet introduksjon til Galleberg skole. Vi har samlet en del informasjon på ett sted,

Detaljer

Nyttig å vite. Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement.

Nyttig å vite. Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement. Nyttig å vite Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement Råd og utvalg Kommunikasjon og informasjon Åsgård har en visjon - Stjerneskolen

Detaljer

Nyttig å vite. Råd og utvalg. Informasjon og kommunikasjon. Åsgård har en visjon - Stjerneskolen Åsgård. Kunnskapsløftet Læreplaner - Virksomhetsplan

Nyttig å vite. Råd og utvalg. Informasjon og kommunikasjon. Åsgård har en visjon - Stjerneskolen Åsgård. Kunnskapsløftet Læreplaner - Virksomhetsplan Nyttig å vite Faktaopplysninger - Tidsplan for skole - Midttimen og Trivselslederne - Plan over ferier og fridager - Skoleskyssregler - Permisjonsreglement Råd og utvalg Informasjon og kommunikasjon Åsgård

Detaljer

SOLBERG SKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

SOLBERG SKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SOLBERG SKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SOLBERG SKOLE 2014-2015 1 HVORFOR EN HANDLINGSPLAN MOT MOBBING? Opplæringslovens kapittel 9a omhandler elevenes skolemiljø. 9a-1 Generelle krav Alle elevar i grunnskolen

Detaljer

Halmstad Telefon 69 70 86 20 barne- & ungdomsskole Skoleveien 4, Postboks 93, 1580 Rygge

Halmstad Telefon 69 70 86 20 barne- & ungdomsskole Skoleveien 4, Postboks 93, 1580 Rygge Halmstad Telefon 69 70 86 20 barne- & ungdomsskole Skoleveien 4, Postboks 93, 1580 Rygge E-mail halmstadbuskole@rygge.kommune.no Tilstede: Foreløpig (ikke formelt godkjent) referat fra FAU møte 12. juni

Detaljer

Hjem- skoleveileder. Informasjon, prosedyrer og retningslinjer. Hjem- skole veileder s. 1

Hjem- skoleveileder. Informasjon, prosedyrer og retningslinjer. Hjem- skole veileder s. 1 Hjem- skoleveileder Informasjon, prosedyrer og retningslinjer Hjem- skole veileder s. 1 Forord Foresatte er opptatt av at barna deres trives, lærer og utvikler seg, og alle foresatte, uansett bakgrunn

Detaljer