VOLD I NÆRE RELASJONER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VOLD I NÆRE RELASJONER"

Transkript

1 VOLD I NÆRE RELASJONER HANDLINGSPLAN del 1 barn/unge RØYKEN KOMMUNE 2015 Hvr begynner jeg? 0-tleranse mt vld Vedtatt av kmmunestyret 18. juni 2015 Vld i nære relasjner

2 Innhld 1 Innledning Nasjnale g kmmunale føringer g litteratur Begrepsavklaringer Frekmst Frmelle bestemmelser fr samarbeid Opplysningsrett muligheter fr samarbeid mellm instanser g tjenester Hvem har hvilket ansvar Samhandling g samhandlingsarenaer Oppvekstteam SLT-krdinatr Symptmer hs barn g unge sm er utsatt fr vld Fr innbyggere Fr ansatte i Røyken kmmune Hvrdan møte barn g unge sm er utsatt? Barnesamtalen Avslutning Referanseliste: Vld i nære relasjner

3 1 Innledning Regjeringen har med Meld. St. 15 Frebygging g bekjempelse av vld i nære relasjner satt fkus på temaet. Vld sm fregår i nære relasjner medfører nen særlige utfrdringer. Det kan være vanskelig å anmelde en nærstående, g den utsatte kan heller velge å skjule vlden. Det gjør det utfrdrende å avdekke g stppe vlden, g å hjelpe den utsatte. (s.11). Frihet fra vld er en grunnleggende frutsetning fr vekst g livsutfldelse, g fr å kunne leve et gdt liv. (s. 11) Justis- g beredskapsdepartementet har pålagt alle kmmuner å utarbeide handlingsplan mt vld i nære relasjner g har utgitt en veileder sm hjelp til kmmunene. Et liv uten vld. Handlingsplan mt vld i nære relasjner ( ) Røyken kmmune utarbeider t delplaner sm til sammen vil utgjøre en helhetlig handlingsplan. Denne delplan 1 har fkus på barn g unge vksne. Vld i nære relasjner er ennå et tabubelagt tema. Vld g vergrep i hjemmet bryter med ppfattelsen vi har av hjemmet sm et sted fr nærhet g msrg, der medlemmene skal finne trygghet. Det er ikke pr. mai 2015 nen samlet dkumentasjn ver mfanget av prblemmrådet i Røyken kmmune. Vi må anta at frhldene i Røyken kmmune hverken er bedre eller verre enn i andre kmmuner. Derfr må vi regne med at vld i nære relasjner er et strt skjult prblem gså i vår kmmune. Plikten til å melde vergrep til plitiet er nedfelt i Frvaltningslven 13 B-6. Særlvgivningene frsterker de ulike faggruppers ansvar. Gjennm handlingsplanen vil innbyggere g ansatte i Røyken kmmune få økt sin kmpetanse. Barn g unge vksne sm er utsatt fr vld i nære relasjner skal bli møtt av kmpetente ansatte sm er trygge i sin fagutøvelse. De skal gså bli fulgt pp gjennm nødvendige tiltak. Når hensiktsmessige tiltak skal utvikles fr å hjelpe persner sm utsettes fr vld i nære relasjner, må det gså være fkus på frebyggende arbeid. I tillegg til kmpetante g trygge ansatte er gde ppvekstmiljøer fr barn g ungdm viktig. Barnehager, skler g på fritidsarenaene er viktige arenaer fr frebyggende arbeid. Det frebyggende arbeidet må være gdt frankret både plitisk g administrativt. Samarbeidsparter Det er mange eksterne samarbeidsparter sm er viktige fr kmmunen i arbeidet mt vld i nære relasjner. Disse er ikke mtalt i planen. Pliti har både definert ansvar g arbeidsppgaver ved vld i nære relasjner sm de skal utøve. Det gjør at de er meget sentrale samarbeidsparter fr kmmunen. Røyken kmmune har nedsatt følgende arbeidsgruppe: Mari Hmme enhetsleder PPT Bente Dahl Karlsen fagrådgiver grunnskle Bente Ingjerd Nielsen barnehagesjef Vld i nære relasjner

4 Espen Greftegreff Halvrsen SLT-krdinatr Trgeir Mjellekås avd. leder Barnevern Thr Eivind Sund avd. leder Lavterskelbasen Helle Stiig enhetsleder demens g psykisk helse Hege Jhansen flyktningknsulent Kurt Springer Røyken g Hurum lensmannskntr Turid Lhne Velund rådgiver, prsjektleder 2 Nasjnale g kmmunale føringer g litteratur Menneskerettighetene Barneknvensjnen Røyken kmmune Kmmuneplanens samfunnsdel Meld.st. 15 Frebygging g bekjempelse av vld i nære relasjner ( ) Meld. St. 34 ( ) Flkehelsemeldingen. Gd helse felles ansvar Meld. St. 24 ( ) Framtidens barnehage Prp. 85 L ( ) Barneperspektivet i freldretvister Handlingsplan fr likestilling mellm kjønnene. Likestilling 2014 Handlingsplan mt vldtekt ( ) Handlingsplan mt tvangsekteskap, kjønnslemlestelse g alvrlige begrensninger av unges frihet ( ) Varslet strategi fr barn g unges psykiske helse ( ) Handlingsplan fr frebygging av kriminalitet ( ) Handlingsplan fr frebygging av selvmrd g selvskading (2013) Handlingsplan mt vld i nære relasjner ( ). Et liv uten vld Meld.St.19 ( ) Flkehelsemeldingen. Mestring g muligheter 3 Begrepsavklaringer Hva er vld i nære relasjner? «Vld er enhver handling rettet mt en annen persn sm gjennm at denne handlingen skader, skremmer, smerter, eller krenker, får denne persnen til å gjøre ne mt sin vilje, eller slutter å gjøre ne den vil.» (Per Isdal, Meningen med vlden). Vld i nære relasjner er vldshandlinger mellm familiemedlemmer begått i hjemmet eller på annet sted. Andre faste medlemmer av husstanden likestilles med familiemedlemmer. Også utflyttede familiemedlemmer regnes med. Videre regnes vld mellm tidligere gifte g tidligere sambere sm familievld. Ulike typer vld kan være: Fysisk vld: fr eksempel slag, spark, dytting, lugging sv. Psykisk vld: fr eksempel trusler, ydmykende rd, kntrll, islering, degradering sv. Materiell vld: fr eksempel å ødelegge møbler, slå i vegger, kaste gjenstander sv. Seksuell vld: fr eksempel aggresjn eller trusler fr å ppnå sex, seksuell trakassering, vldtekt sv. Latent vld: den makten sm ligger i muligheten fr ny vld, sm gjør at de sm utsatt fr eller er vitne til vld knstant er på vakt. Vld i nære relasjner

5 4 Frekmst Det er vanskelig å fremskaffe nøyaktige tall ver frekmst av vld i nære relasjner. Mørketallene er stre g undersøkelser viser at mtrent 25 % av kvinnene, sm utsettes fr vld av nærstående, anmelder dette (BRÅ 2009). I 2013 ble det registrert 2829 anmeldelser fr mishandling i familiefrhld. Dette var en økning på 10,6 prsent sammenlignet med I femårsperiden var det en kraftig økning på 31,9 prsent. Den definitivt største andelen anmeldelser gjelder mishandling av legemskrenkelse, 2655 anmeldelser i 2013 (POD, 2013). Beberne g dagbrukerne av krisesentre har i de aller fleste tilfellene en nær relasjn til vldsutøveren. I 2012 bdde 2046 persner på krisesentrene g antallet dagbrukere var barn var registrert sm bebere ved krisesentertilbudene i 2012, hvrav litt ver halvparten var mellm 0-5 år ( Tabell under viser antall saker fra Røyken kmmune anmeldte til Røyken g Hurum lensmannskntr i 2012 g 2013, Frbrytelser Diff Diff % FAMILIEFORHOLD 1503 BARN, BORTFØRING $ ,0 % 1505 OVERSITTING AV SAMVÆRSRETT $ ,0 % 1506 MISHANDLING I FAMILIEFORHOLD MED LEGEMSKRENKELSE $219,1.L ,6 % 1507 MISHANDLING I FAMILIEFORHOLD UTEN LEGEMSKRENKELSE $219,1.L 2 2 Sum ,1 % 5 Frmelle bestemmelser fr samarbeid Taushetsplikt er en plikt til å hindre at pplysninger m nens persnlige frhld, blir kjent fr uvedkmmende. Taushetsplikten er i utgangspunktet et frbud mt å viderefrmidle pplysninger. Meldeplikt/pplysningsplikt er en plikt til å gi pplysninger. Alle ffentlige instanser har plikt til å melde til barneverntjenesten m barn sm utsettes fr, eller er vitne til vld. Enkelte instanser g tjenester har særlige lver sm regulerer virksmhetenes bestemmelser m taushetsplikt, pplysningsplikt g pplysningsrett. Opplysningsplikten til barneverntjenesten mfatter både en plikt til å melde fra på eget initiativ g til å gi pplysninger ved pålegg fra barneverntjenesten. Virksmhetenes egne rutiner skal følges når melding skal sendes barnevernet. Vld i nære relasjner

6 Opplysningsrett betyr at den sm sitter med pplysninger har adgang, men ikke plikt til å viderefrmidle pplysninger. Dette gjelder når situasjnen ikke er alvrlig nk til å mfattes av meldeplikt til barneverntjenesten, g åpner fr at barneverntjenesten i visse tilfeller kan gi pplysninger til andre instanser. Infrmasjn m at melding gis til barneverntjenesten I saker der det freligger en mistanke m at et barn er utsatt fr eller er vitne til vld i familien, er det barneverntjenesten eller eventuelt plitiet sm vurderer m g når msrgspersner skal infrmeres. Annymitet. Den sm gir pplysninger til barneverntjenesten er ikke sikret annymitet. Offentlige instanser kan ikke melde annymt. Private kan levere annyme meldinger, men dersm saken går videre til behandling av tiltak med tvang (Fylkesnemnda), må barneverntjenesten ppgi melders navn. Samtykke. Taushetsplikten skal i utgangspunktet ivareta den enkeltes krav på taushet m sin kntakt med hjelpeapparatet eller andre persnlige frhld. Om denne persnen gir sitt samtykke, kan likevel taushetsplikten ppheves g virksmheter kan utveksle relevante pplysninger. Anmeldelse. Vld i nære relasjner er undergitt ubetinget ffentlig påtale, g plitiet bør i størst mulig grad ta ansvaret fr at anmeldelse blir skrevet. Det er i slike saker ikke nødvendig fr en frnærmet å anmelde det straffbare frhldet selv. Plitiet kan på selvstendig grunnlag iverksette etterfrskning. Det er viktig at det på frhånd freligger nødvendig infrmasjn/dkumentasjn Avvergeplikten. Alle har en generell plikt til å søke å hindre visse frmer fr alvrlige frbrytelser gjennm å anmelde frhldet til plitiet eller på annen måte avverge frhldet, jf. straffelven 139. Denne avvergeplikten går fran lvbestemt taushetsplikt. Bestemmelsen mfatter blant annet seksuelle vergrep g grv legemsbeskadigelse. 5.1 Opplysningsrett muligheter fr samarbeid mellm instanser g tjenester I saker der barn kan være utsatt fr vld i familien vil det vanligvis være behv fr samarbeid mellm ulike instanser g tjenester. Samarbeidet må fregå innenfr de rammer regelverket setter. Hva dette innebærer kmmer veilederen nærmere inn på i det følgende. Behvet fr samarbeid g typer samarbeid vil dessuten kunne variere både fra sak til sak g ut i fra hvilken fase saken er i. Ulike instanser g tjenester har frskjellige rller g dermed frskjellige ppgaver i frhld til barn sm kan være eller er utsatt fr vld i familien. I ppdagelsesfasen får instanser eller tjenester mistanke eller visshet m at barn er utsatt fr vld i familien. I denne fasen kan det fr eksempel være behv fr å drøfte saken annymt med andre instanser eller tjenester fr å finne ut m det freligger pplysningsplikt til barneverntjenesten eller grunnlag fr å viderefrmidle pplysninger til plitiet. I utredningsfasen utredes barnets g familiens situasjn g behv. I denne fasen kan det fr eksempel være aktuelt å innhente infrmasjn fra andre instanser eller tjenester fr å kartlegge barnets g familiens situasjn g behv nærmere. Det kan i enkelte tilfeller gså være nødvendig å freta medisinsk undersøkelse av barnet. Det kan videre være behv fr et nærmere samarbeid fr å finne fram til de tiltak g tjenester sm vil gi barnet g familien den nødvendige støtte til det beste fr barnet. Vld i nære relasjner

7 I tiltaksfasen følges barnet g familien pp ved at tiltak velges g iverksettes. I denne fasen kan det være behv fr å infrmere andre instanser g tjenester m de tiltak sm iverksettes. Det kan fr eksempel være behv fr at barneverntjenesten rienterer sklen eller barnehagen m tiltak slik at sklen eller barnehagen i sitt daglige arbeid kan støtte pp m barnet g familien på en best mulig måte. Disse fasene er ikke klart avgrenset g kan verlappe hverandre. 5.2 Hvem har hvilket ansvar Helsetjenestene. Helsepersnell, sm i sin yrkesutøvelse får kntakt med et barn sm kan være utsatt fr vld i familien, vil prfesjnelt bservere barnet g legge merke til mulige tegn på vld. Det kan føre til at helsepersnell bserverer alt fra uspesifikke g vage tegn på at ne kan være galt til tydeligere tegn på fysisk eller psykisk vld. Ikke bare barnet, men gså den sm følger barnet kan bli bservert. En mistanke m at ne kan være galt kan bli frsterket dersm barnet ppsøker helsetjenesten flere ganger fr samme eller beslektede prblemer. Gjentatt påfallende pptreden hs den sm følger barnet kan gså frsterke mistanken. Barneverntjenesten har i utredningsfasen g tiltaksfasen fte kntakt med helsetjenesten, sm i en del tilfeller får ansvar fr å undersøke g behandle barn sm kan være eller er utsatt fr vld i familien. Barn sm har vært utsatt fr ulike frmer fr vld i familien kan ha behv fr ppfølging av helsepersnell. Helsestasjn har vld sm fast tema på 1. års knsultasjn til barnet. Alle gravide sm går til ppfølging hs kmmunal jrdmr i Hurum kmmune vil bli kartlagt i frhld til vld i løpet av svangerskapet jf. St.meld. nr. 15 ( ). Den fastsetter at det skal innføres rutinemessige spørsmål til gravide m vld. Barnehagen kan få infrmasjn m at et barn kan være utsatt fr vld i familien ved at barnet, barnets msrgspersner eller andre kmmer med pplysninger. Gjennm sin daglige mgang med barn kan persnalet gså på grunnlag av egne bservasjner få infrmasjn m barnas dagligliv g msrgssituasjn. De ansatte i barnehagen skal i sitt arbeid være ppmerksm på frhld sm kan føre til tiltak fra barnevernet, jf. barnehagelven 23. Barnehagen kan inneha pplysninger sm er viktige fr barneverntjenesten ved undersøkelse g ppfølging av barnets msrgssituasjn. Slike pplysninger kan gså være viktige fr plitiet ved en eventuell etterfrskning. Gjennm sin daglige kntakt med barnet vil barnehagen fr øvrig ha en sentral funksjn i frhld til å støtte g følge pp barn sm kan være eller er utsatt fr vld i familien. Sklen kan få infrmasjn m at barn kan være utsatt fr vld i familien ved at eleven selv, elevens msrgspersner eller andre, på eget initiativ kmmer med pplysninger. Sklen vil gså kunne få infrmasjn på grunnlag av bservasjner sm sklens eget persnale gjør. Persnalet sm er knyttet til skler g sklefritidsrdninger tar del i barn g unges daglige liv, g vil gjennm dette kunne få kunnskap m deres livssituasjn. På samme måte sm barnehageansatte skal gså ansatte i sklen gså være ppmerksm på frhld sm kan føre til tiltak fra barnevernet, jf. pplæringslven I undersøkelsesfasen kan sklen være en viktig kilde både fr barneverntjenesten ved en undersøkelse av barnets msrgssituasjn, g fr plitiet ved en eventuell etterfrskning. Gjennm sin daglige kntakt med barnet, vil sklen dessuten ha en viktig funksjn i frhld til å støtte g følge pp et barn sm kan være eller er utsatt fr vld i familien. PP-tjenesten jbber tett med skler, barnehager g Røykenhuset 0-23 i frhld til barn med særskilte behv på ulike mråder. Vld i nære relasjner

8 PP-tjenesten vil gjennm sine ppgaver kunne få kunnskap m livssituasjnen til de barn tjenesten følger pp. PP-tjenesten følger samme lvverk sm barnehager g skler. NAV ppsøkes av mennesker i vanskelige livssituasjner g med kmplekse prblemer. NAV møter fte persner i krise, g nen av NAVs klienter sliter med rusmiddelprblemer eller psykisk sykdm. Når klienter sm har barn sliter med stre prblemer, bør Nav i særlig grad fkusere på barnas velferd g være spesielt ppmerksm på m nen barn gså kan være utsatt fr vld i familien. De ansatte i NAV har kmpetanse med hensyn til å se ssiale prblemer g aktuelle hjelpetiltak i sammenheng, g vil være pptatt av at tiltak sm settes inn i frhld til freldre kan ha str betydning fr barnas situasjn. Det er viktig at NAV samarbeider med barneverntjenesten g andre aktuelle instanser g tjenester m tiltak sm ttalt sett kan bedre familiens livssituasjn. Familievernet har en sentral rlle i arbeidet med vld i nære relasjner. Tjenesten er åpen fr alle uten henvisning, dette kan gjøre det lettere fr både vldsutøvere g vldsutsatte å søke hjelp. I frbindelse med rådgivning eller mekling kan familievernkntrene mtta pplysninger sm tilsier at et barn er eller kan være utsatt fr vld i familien. Barneverntjenestens hvedppgave er å sikre at barn g unge sm lever under frhld sm kan skade deres helse g utvikling, får nødvendig hjelp g msrg til rett tid. Dette følger av barnevernlven 1-1. Det er freldrene eller andre primære msrgspersner sm har hvedansvaret fr barnets ppvekst g msrg. Barneverntjenesten skal imidlertid gripe inn når et barn ikke blir gdt nk ivaretatt av sine freldre eller andre primære msrgspersner. Barneverntjenesten har derfr et sentralt ansvar fr barn sm utsettes fr vld i familien. En undersøkelse etter barnevernlven skal gjennmføres så skånsmt sm mulig. Dette følger av barnevernlven 4-3. Barneverntjenesten skal likevel freta de undersøkelser sm er nødvendige fr å avgjøre m det er grunn til tiltak etter barnevernlven. Undersøkelsen kan derfr gjennmføres selv m barnets msrgspersner mtsetter seg dette. Den kan blant annet gjennmføres ved hjemmebesøk g ved enesamtale med barnet. Barneverntjenesten kan dermed skaffe seg kunnskap m et barns msrgssituasjn selv m barnets msrgspersner ikke ønsker innblanding i dette fra barneverntjenesten. Dersm det freligger mistanke m at et barn blir mishandlet eller utsatt fr andre alvrlige vergrep, kan barneverntjenesten gså gi pålegg m at barnet skal bringes til sykehus eller annet egnet sted fr undersøkelse, jf. barnevernlven 4-3. Barneverntjenesten kan kreve bistand fra plitiet til gjennmføringen av undersøkelser dersm dette er påkrevd, jf. barnevernlven 6-8. Andre instansers g tjenesters plikt til å gi pplysninger til barneverntjenesten, g barneverntjenestens adgang til å freta nødvendige undersøkelser, gir barneverntjenesten en spesiell rlle sm innebærer at barneverntjenesten har en særlig mulighet til å avdekke m et barn er utsatt fr vld i familien. Barneverntjenesten kan videre iverksette nødvendige tiltak fr å beskytte barnet mt ytterligere vergrep, sikre at barnet får den behandling av skader g traumer det eventuelt har behv fr g sørge fr at barnet får støtte i dagliglivet. I saker der barn utsettes fr vld i familien, kan det være et strt behv fr samarbeid mellm ulike instanser g tjenester, blant annet fr å krdinere g samrdne ppgavene. Dersm barneverntjenesten er invlvert i saken, vil barneverntjenestens tilgang til pplysninger g myndighet til å iverksette tiltak fte tilsi at det er naturlig at barneverntjenesten har en slik samrdnende funksjn. Vld i nære relasjner

9 Plitiets hvedppgave der barn utsettes fr vld i familien er å iverksette nødvendige tiltak fr å bringe vlden til pphør. Videre er det plitiets ppgave å etterfrske saken g eventuelt straffefrfølge vldsutøveren. Plitiet (påtalemyndigheten) kan gså nedlegge besøksfrbud dersm det er grunn til å tr at det ellers vil bli begått ny vld. Vldsalarm, relkalisering g adressesperre er andre mulige beskyttelsestiltak. Plitiet skal i disse sakene bestrebe seg på å gjennmføre en rask g effektiv etterfrskning, bruke tvangsmidler målrettet, freta en rask g planmessig avgjørelse g bidra til at saken får en rask behandling i rettsapparatet. Ved anmeldelse eller annen melding m familievld skal plitiet vurdere bruk av nødvendige beskyttelsestiltak g sørge fr at fre fr vld g trusler settes i kntakt med etater, institusjner g rganisasjner sm kan tilby adekvat hjelp. Fr å sikre en helhetlig, ensartet g kvalitativ gd behandling av vldssaker i nære relasjner, ble det fra juli 2002 etablert en rdning med familievldskrdinatrer i alle plitidistrikt. Det er utpekte tjenestemenn g kvinner sm har gd kunnskap m andre etater, institusjner g rganisasjners mulighet til å bidra i frbindelse med ppfølgning av vldsutsatte. Krdinatren er tillagt distriktsvergripende ansvar g skal blant annet være en ressurspersn mellm driftsenheter, bistå i kmpetanseppbyggende arbeid i plitiet, initiere gde rutiner med samarbeidspartnere g være en ressurspersn mellm pliti g vldsutsatte. 6 Samhandling g samhandlingsarenaer 6.1 Oppvekstteam Røyken kmmune har 4 ppvekstteam; 3 mrådebaserte på henhldsvis Spikkestad, Midtbygda g Slemmestad, samt et ppvekstteam fr aldersgruppen 16 til 23 år. Frmålet med ppvekstteam, er å hjelpe barn g unge sm trenger ekstra tjenester eller ppfølging i en krtere eller lengre peride. I ppvekstteamene kan barnets (den unges) sak pplyses g vurderes av flere fagenheter, g enhetene kan samarbeide g bli enige m hvilke tiltak sm kan iverksettes. Vld i nære relasjner

10 6.2 SLT-krdinatr Administrativ leder g krdinatr fr kmmunens 4 ppvekstteam. Ansvar g ppfølging av målsettinger i plitisk vedtatt handlingsplan: "Trygghet i lkalsamfunnet, kriminalitetsfrebygging g kriminalitetsbekjempelse". 7 Symptmer hs barn g unge sm er utsatt fr vld Hvrdan kan vi vite? Alle symptmer g signalene sm blir referert til her kan ha mange frskjellige frklaringer - gså helt nrmale. Det er viktig ikke å se alt gjennm frstørrelsesglass eller med skylapper. Skynd deg langsmt g snakk med nen m det du registrerer, nter det gjerne ned slik at du lettere kan se sammenheng i symptmene g signalene ver en peride. Barn sm er utsatt fr vld g vergrep gir fte vage signaler, men sett i en sammenheng kan det være barnets måte å utrykke at ne er galt. Det er viktig å være klar ver at m du representerer en trygg vksen fr barnet, trr barnet at du vet hvrdan han/hun har det når du ikke er der. Hvilke muligheter har vi fr å kunne ppdage vld, vergrep, mishandling? Innse at det frekmmer. Økt kunnskap/kmpetanse Våg å tenke muligheten av påført skader. Oppgitt årsak til skade? Virker ppgitt årsak rimelig i frhld til skadens mfang? Opptre prfesjnelt venfr mistenkte. Gjør din bekymring kjent med ledelsen på din arbeidsplass. Knkrete ting sm kan gi deg rettmessig grunn til mistanke: Frklaring fra msrgspersnene rundt barnets skade bør stemme med alder g utvikling: Fall fra seng, ikke mulig før barnet kan rulle rundt. Svært sjelden at et barn under 2 år selv klarer å skru på en varmtvannskran. Tråkke på skarp gjenstand (kniv) før barnet kan gå rdentlig? Søsken har påført skaden hva er fysisk mulig? Endrede g vage histrier fra msrgspersnene til barnet. Ikke samsvar mellm skade g hendelsesfrløpet. Omsrgspersnene har kntaktet helseapparatet sent. Omsrgspersnene sin ppførsel. Unrmal affekt hs msrgspersner Barnets uttrykk frzen watchfulness Barnets verbale uttrykk Vekst/vekt prfil i frhld til alder Tidligere kntakt med helsevesenet/ barnevernet Samspill mr-barn/far-barn. Knkrete signaler g symptmer hs barn? Barns evne til å tåle msrgssvikt er varierende. En rekke undersøkelser tyder på at barn reagerer frskjellig g på ulike måter utvikler verlevelsesmekanismer i frhld til den msrgen de utsettes fr: De utagerende g destruktive er lette å ppdage De tilsynelatende veltilpassede barna er vanskelig å ppdage Vld i nære relasjner

11 Unge (gutter) Unge (jenter) 5-12 år 1-5 år 0-1 år Emsjnelt Kgnitivt Atferdsmessig -Angst -Spenning -Hyperaktivitet -Traumatisering -Manglende respns -Frsinkelser i utviklingen - Gråt - Skader seg lett - Frstyrrelser i søvnrytme - Frdøyelsesprblemer Emsjnelt Kgnitivt Atferdsmessig -Frykt -Angst -Lett frustrert -Sint -Frykter fr utøver -Tvilende -Føler seg splittet mellm freldre -Føler seg maktesløs -Sårbar -Lav selvtillit -Lett distrahert -Vanskelig å fkusere -Lav impulskntrll -Frsinket utvikling -Slår seg vrang -Kpierer utøvers atferd -Eneurese/enkprese -Utagering -Beskyttende verfr yngre søsken -Beskyttende verfr mr, vil være hjemme -Knuser leker -Nervøse vaner -Manglende respekt fr kvinner Emsjnelt Kgnitivt Atferdsmessig - Gråter lett -Desrganiserte følelser -Prblemer med tillit -Desperasjn -Håpløshet, hjelpeløsher -Manglende empati -Sinne mt mr -Sinne mt seg selv -Spesifikke lærevansker -Selvmrdstanker -Manglende struktur g fkus -Prøver å være mer vksen ftere -Overdrevent ansvarlig -Manglende ansvar -Prøver å være i kntrll -Hærverk -Vldsmmere -Utageringer -Rømme hjemmefra -Perfeksjnisme -Mangler grenser -Vld mt utøver -Selvskading -Slåss Emsjnelt Kgnitivt Atferdsmessig -Prblemer med tillit -Hater eller legger skylden på mr -Sterkt ønske m å bli beskyttet -Føler seg hjelpeløs g uten håp -Frvirret kjønnsrller -Føler skyld g skam i frhld til vlden -Blir emsjnelt nummen -Deprimert -Prblemer med ppmerksmhet -Drpper ut av sklen -Manglende selvfrståelse -Grenseløs -Persnlighets prblemer -Ikke i stand til å fungere hjemme -Ikke i stand til å fungere i relasjner -Rømmer hjemmefra -Rusmisbruk -Tidlig graviditet -Spisefrstyrrelser -Ser etter sterk beskytter blant menn -Selvskading Emsjnelt Kgnitivt Atferdsmessig -Følelse av hjelpeløshet g skyld -Tilbaketrekning -Skamfull g flau -Har ikke venner -Deprimert -Trenger kntrll -Prblemer med å hlde fkus -Prblemer med å flytte fkus -Drpper ut av sklen -Tenker at vld er k i parfrhld -Tradisjnelle maskuline verdier -Selvmrdstanker -Bruker vld sm mesting -Rusmisbruk -Antissial atferd -Utagering -Prblemer med relasjner -Vld mt utøver -Seksuelle prblemer -Selvskading Vld i nære relasjner

12 8 Fr innbyggere Flytskjema fr meldinger Innbygger i Røyken kmmune Barneverntjenesten Pliti Bekymring fr m et barn blir utsatt fr vld eller vergrep Melding mttas Anmeldelse mttas Iverksetting g gjennmføring av undersøkelse Etterfrskning. Avhør, dmmeravhør g lignende iiii Iverksettelse av tiltak Frivillig eller ved tvang Eventuelt henleggelse Sak avklares fr tiltale eller henleggelse Vld i nære relasjner

13 9 Fr ansatte i Røyken kmmune Flytskjema fr meldinger PRIMÆRTJENESTEN Barneverntjenesten Pliti Bekymring fr m et barn blir utsatt fr vld eller vergrep Melding mttas Anmeldelse mttas Drøfte bekymring med nærmeste leder Iverksetting g gjennmføring av undersøkelsessak Etterfrskning. Avhør, dmmeravhør g lignende Iverksetting av tiltak. Frivillig eller ved tvang Eventuelt henleggelse Sak avklares fr tiltale eller henleggelse Vld i nære relasjner

14 9.1 Hvrdan møte barn g unge sm er utsatt? Samtale med barn g vksne m vld i nære relasjner Mistanke m at et barn utsettes fr vld i nære relasjner, enten direkte eller indirekte, kan ppstå på bakgrunn av frskjellige frhld. Barnet kan si ne, plutselig g fr så vidt umtivert, eller tjenesteapparatet kan bservere frhld, fysiske merker eller symptmer sm skaper mistanken. Innhldet i mistanken vil påvirke videre arbeid. Nen ganger kan det være riktig å snakke med freldrene, men andre ganger kan dette være helt feil, g man må snakke mer med barnet fr å få mer klarhet i hva dette dreier seg m. Slike samtaler gjennmføres av ansatte sm er pplært til dette g prinsippene i det veilederens samtaleverktøy skal benyttes. Eksempel: Du frtalte i stad Frtell meg mer m det fr jeg har ikke vært der, frtell så gdt du kan? Frtell meg det slik at jeg kan frstå det Hva skjer videre da? Du har nå frtalt meg m Vld i nære relasjner

15 9.2 Barnesamtalen Ufrberedt samtale når barnet snakker fr første gang: Slike samtaler kan ppstå i situasjner med flere barn til stede Vær rlig. Vi må ta imt det barnet sier uten å vise at vi blir skremt. Si at det var bra barnet sa i fra m dette, g at dette må vi snakke nærmere m senere. Lv aldri barnet at samtalen skal frbli en hemmelighet mellm deg g barnet Snakk med nærmeste leder fr å gå igjennm hvem sm skal ha den videre samtalen med barnet, g hvrdan. Selve samtalen: Lag deg en bevissthet fr å avslutte samtalen når du eventuelt har fått tilstrekkelig infrmasjn til å verlate ppfølgingen til barnevernet Sett av gd tid til samtalen. Sitt ufrstyrret. Frtell barnet at det var riktig at han/hun km til deg. Barn trenger å få tydelig beskjed m at det er lv å snakke m det vanskelige sm har skjedd. Ikke lv barnet at dette blir en hemmelighet mellm deg g barnet. Frklar at du må si i fra til andre vksne fr at ting skal bli bedre. Frtell at vi vil hjelpe, g si at lven sier at vi MÅ hjelpe. Barnet har en rett, men ingen plikt til å frtelle. Kanskje barnet ikke vil frtelle ss mer enn det har gjrt, g det er helt greit. Barnet bestemmer hva det vil vi skal vite, g når vi skal få vite det. Selv m det er viktig at de snakker, må de ikke bli presset. Skriv ned hva barnet g du selv sier. Dette er viktig fr eventuell videre saksgang. Still åpne spørsmål. Unngå ledende g knkrete spørsmål m vlden. Gi barnet gde pauser ikke avbryt. La barnet være ekspert på sin egen histrie g frtelle fritt ved ganske enkelt å gjenta det barnet frteller. Nen ganger må barnet ppfrdres til å frtelle mer. Bruk frtell mer m g beskriv når du prater med barn. Si ne m at barnet ikke er alene, at du kjenner andre sm har pplevd det samme, g at ingen barn burde ppleve ne slikt. Barn sm har pplevd vld føler seg ensmme g trr fte at de er alene m å ppleve slike ting. Frtell at det de vksne gjør er de vksnes ansvar. Det er ingen vksne sm har lv å gjøre det du har frtalt nå (gjenta de rdene barnet sm har brukt). Si at barnet ikke har gjrt ne galt, uansett hvr umulige barn er, er ikke dette lv. Dersm barnet frmidler skyld, er det viktig å frmidle at barnet gjrde det beste det kunne i situasjnen, g at det er ikke hans/hennes skyld. Avslutning av samtalen: Gjør ppmerksm på at det kan gå ne tid før nen snakker med mr g far, men at du skal kmme tilbake til barnet. Frmidle til barnet at det alltid er velkmmen igjen m han/hun trenger nen å kmme til. Følg rutiner fr eventuell kntakt/melding til barnevernet Vld i nære relasjner

16 10 Avslutning Handlingsplanen er utarbeidet av en bredt sammensatt arbeidsgruppe med aktører fra flere mråder sm gir tjenester til barn g unge. Handlingsplanen er en praktisk veileder sm skal bidra til å frebygge g avdekke vld i nære relasjner, samt hjelpe den enkelte innbygger til å vite hva man gjør fr å ppdage g å frhindre vld. Planen skal i tillegg sikre at ansatte møter barn g unge med kmpetanse g trygghet i sin fagutøvelse, samt sikrer at nødvendige tiltak blir fulgt pp. Vld i nære relasjner

17 11 Referanseliste: Meld.st. 15 Frebygging g bekjempelse av vld i nære relasjner ( ) Handlingsplan mt vld i nære relasjner Et liv uten vld ( ) Per Isdal, Meningen med vlden, 2000 Hurum kmmune, Handlingsplan fr vld i nære relasjner, 2015 Drammen kmmune, Veileder ved arbeid mt vld i nære relasjner, 2009 Alternativ til vld (ATV) i samarbeid med Drammen kmmune, Vld i nære relasjner hva gjør vi, 2009 Vld i nære relasjner

Vold i nære relasjoner Hva gjør vi?

Vold i nære relasjoner Hva gjør vi? Skjervøy kommune Vedlegg til plan mot vold i nære relasjoner Revidert mars 2012 Vold i nære relasjoner Hva gjør vi? Veiledende rutiner for samarbeid mellom aktuelle instanser ved mistanke om og ved avdekking

Detaljer

Vold i nære relasjoner Hva gjør vi?

Vold i nære relasjoner Hva gjør vi? Skjervøy kommune Vedlegg til plan mot vold i nære relasjoner Revidert april 2013 Vold i nære relasjoner Hva gjør vi? Veiledende rutiner for samarbeid mellom aktuelle instanser ved mistanke om og ved avdekking

Detaljer

Vold i nære relasjoner Hva gjør vi?

Vold i nære relasjoner Hva gjør vi? Skjervøy kommune Vedlegg til plan mot vold i nære relasjoner Vold i nære relasjoner Hva gjør vi? Foto: Inger Bolstad Innholdsfortegnelse Veiledende rutiner for samarbeid mellom aktuelle instanser ved mistanke

Detaljer

Trivsel i Ringerikes kommunale barnehager. Barnehagenes plan for å sikre barna et godt psykososialt miljø.

Trivsel i Ringerikes kommunale barnehager. Barnehagenes plan for å sikre barna et godt psykososialt miljø. Trivsel i Ringerikes kmmunale barnehager Barnehagenes plan fr å sikre barna et gdt psykssialt miljø. Innhld Innledning... 4 Definisjner av mbbing... 4 Hvrdan kan vi ansatte støtte barnas ssiale utvikling

Detaljer

Side : 1 Av : 6. Revisjon : Kr.sund og Molde kommune har deltatt. Dato: 27.10.15. Godkjent av: Avd.sjef Grete Teigland, avd.sjef Janita Skogeng

Side : 1 Av : 6. Revisjon : Kr.sund og Molde kommune har deltatt. Dato: 27.10.15. Godkjent av: Avd.sjef Grete Teigland, avd.sjef Janita Skogeng Revisjn : Kr.sund g Mlde kmmune har deltatt Fra bekymring til handling! Samhandling rundt risikutsatte barn g freldre sm kan ha behv fr ekstra ppfølging gjennm svangerskap, fødsel g barseltid Kvinneklinikken

Detaljer

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte Frebygging g håndtering av vld g trusler mt ansatte - retningslinjer i Gausdal kmmune Innhld: A. Generelt, - m begrepet vld g trusler - m arbeidsmiljølven. B. Kartlegging av risik fr vld g trusler - vurdere

Detaljer

Ramsøy barnehage - Vi ror i samme båt, mot nye horisonter

Ramsøy barnehage - Vi ror i samme båt, mot nye horisonter Ramsøy barnehage - Vi rr i samme båt, mt nye hrisnter Ramsøy barnehage er en kmmunal barnehage, vi jbber etter Askøy kmmune sine felles verdier. Disse verdiene er RAUS- INTERESSERT - MODIG - KOMPETENT.

Detaljer

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt Olderskg Side 1 28.11.2011 Innledning 01.01.07. ble Olderskg skle/sfo g Olderskg barnehage til: Olderskg ppvekstsenter. Dette har ført til en mer helhetlig pplæring av barna fra de starter i barnehagen

Detaljer

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling:

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling: Saksprtkll i Råd fr mennesker med nedsatt funksjnsevne - 06.03.2017 Behandling: Svein Harald Halvrsen, KrF, fremmet frslag til vedtak: Rettighetsutvalget leverte sin utredning NOU 2016:17 På lik linje

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo.

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo. Til alle ansatte g studenter ved Kunsthøgsklen I Osl. Vi ønsker åpenhet g vi vil arbeide fr et gdt ytringsklima. Har du ppdaget kritikkverdige frhld sm kan være til skade fr Kunsthøgsklen i Osl eller enkeltpersner

Detaljer

Mål: Mål i ord: Nådd? Årsak til avvik: Økt fokus på veiledning av familier med store utfordringer

Mål: Mål i ord: Nådd? Årsak til avvik: Økt fokus på veiledning av familier med store utfordringer Helsestasjn Mål g målppnåing 2015: Mål: Mål i rd: Nådd? Årsak til avvik: Helsestasjn Auka medvet g kmpetanse i frhld JA til rus i svangerskap g barseltid Helsefremmande ppvekst g livsstil Persnalet har

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Beregnet til Halden kmmune Dkument type Ntat Dat Juni 01 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Rambøll

Detaljer

DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3

DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3 HANDLINGSPLAN 2015 INNHOLD HOVEDMÅL... 2 DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3 Alkvett... 3 Arbeidsliv:... 4 Båt- g badeliv:... 5 Graviditet:...

Detaljer

Veileder til arbeid med årsplanen

Veileder til arbeid med årsplanen Veileder til arbeid med årsplanen Oktber- desember: Jbbe med innhld. Gjøre erfaringer. Januar/ februar: Innspill fra freldrene. (Samarbeidsutvalg, freldreråd, den enkelte fresatte. August/ september: Dele

Detaljer

Håndtering av tragedien på Utøya og i Oslo den 22. juli 2011 ved skolestart

Håndtering av tragedien på Utøya og i Oslo den 22. juli 2011 ved skolestart Kunnskapsministeren Kmmuner g fylkeskmmuner Grunnskler g videregående skler Deres ref Vår ref Dat 201103688 02.08.11 Håndtering av tragedien på Utøya g i Osl den 22. juli 2011 ved sklestart Vi skal gjenreise

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellm Sørlandets sykehus HF g Lund kmmune Delavtale nr. 10 Samarbeid m frebygging Gdkjent av Lund kmmunestyre 27.9.2012 0 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF g Lund

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går.

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går. ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015 2016 Regler sm gjelder fr alle på Knøttetreff: Si Hei til hverandre g hilse på nye sm kmmer. Skrive deg inn når du kmmer. Vi ppfrdrer til bruk av innesk/tøfler. Alle måltider

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mt mbbing Stavanger Kristne Grunnskle 1 Hva er mbbing? Definisjn: Mbbing er når en persn gjentatte ganger blir utsatt fr fysisk eller psykisk mishandling. Mbbing er gjentatt negativ eller

Detaljer

RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE

RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE Vedtatt administrasjnsutvalget 1. september 2010 RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING Reglene m varsling skal bidra til

Detaljer

Mona Sigvartsen Haugen. Barns trivsel voksnes ansvar

Mona Sigvartsen Haugen. Barns trivsel voksnes ansvar Mna Sigvartsen Haugen Barns trivsel vksnes ansvar «Alle barn skal ppleve en gd hverdag hver dag!» Barnehagen skal tilby alle barn under pplærlingspliktig alder et msrgs- g læringsmiljø til barnas beste

Detaljer

Handlingsplan om Vold i nære relasjoner

Handlingsplan om Vold i nære relasjoner HURUM KOMMUNE Handlingsplan om Vold i nære relasjoner I Hurum Kommune har vi erklært nulltoleranse mot vold. Det betyr at alle ansatte, så langt det står i deres makt, skal gjøre sitt til å forhindre at

Detaljer

Gjelder fra: Godkjent av: Snorre Bråthen HANDLINGSPLAN MOT RUS VED KVALØYA VIDEREGÅENDE SKOLE

Gjelder fra: Godkjent av: Snorre Bråthen HANDLINGSPLAN MOT RUS VED KVALØYA VIDEREGÅENDE SKOLE Dk.id.: 2.8.1.1.2.2 SBTLD-S Handlingsplan mt rus Utgave: 2.00 Skrevet av: Bente Gudesen Svenning Gjelder fra: 05.11.2014 Gdkjent av: Snrre Bråthen Dk.type: Instruks Sidenr: 1 av 9 HANDLINGSPLAN MOT RUS

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SOLBERGTUNET BARNEHAGE 2014 og 2015

ÅRSPLAN FOR SOLBERGTUNET BARNEHAGE 2014 og 2015 ÅRSPLAN FOR SOLBERGTUNET BARNEHAGE 2014 g 2015 SMÅFORSKERNE I ÅS KAN, VIL OG VÅGER 1 1. Presentasjn Slbergtunet barnehage er en av 7 kmmunale barnehager i Ås kmmune. I våre barnehager har vi en felles

Detaljer

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi RÅDMANN Kmmunikasjnsstrategi 01.03.2013 Vi trr på muligheter 4 Vi trr på muligheter Innhld 1. Om dkumentet g kmmunikasjnsstrategien... s.5 1.1 Strategidkumentet... s.5 1.2 Tiltaksplaner (kmmunikasjnsplaner)...

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE: ØSTMOJORDET BARNEHAGE... 3 HVITVEISEN..3 BLÅKLOKKA OG SMØRBLOMSTEN 4 LEK GIR LÆRING ET UTVIKLINGSARBEID 4 LEKEGRUPPER.

INNHOLDSFORTEGNELSE: ØSTMOJORDET BARNEHAGE... 3 HVITVEISEN..3 BLÅKLOKKA OG SMØRBLOMSTEN 4 LEK GIR LÆRING ET UTVIKLINGSARBEID 4 LEKEGRUPPER. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: ØSTMOJORDET BARNEHAGE... 3 HVITVEISEN..3 BLÅKLOKKA OG SMØRBLOMSTEN 4 LEK GIR LÆRING ET UTVIKLINGSARBEID 4 LEKEGRUPPER.4 HJERTEPROGRAMMET.5 FAGOMRÅDER I FOKUS..5 ÅRSOVERSIKT BLÅKLOKKA

Detaljer

Vold i nære relasjoner- hva gjør vi??

Vold i nære relasjoner- hva gjør vi?? Vold i nære relasjoner- hva gjør vi?? -Et praktisk handlingsverktøy- Et praktisk verktøy utarbeidet av Stjørdal kommune og Stjørdal lensmannskontor All offentlig virksomhet har et spesielt ansvar for å

Detaljer

FLYKTNINGEKRISEN I EUROPA - Hva skal vi si til barna? Av psykologene Atle Dyregrov, Magne Raundalen og Unni Heltne Senter for Krisepsykologi

FLYKTNINGEKRISEN I EUROPA - Hva skal vi si til barna? Av psykologene Atle Dyregrov, Magne Raundalen og Unni Heltne Senter for Krisepsykologi FLYKTNINGEKRISEN I EUROPA - Hva skal vi si til barna? Av psyklgene Atle Dyregrv, Magne Raundalen g Unni Heltne Senter fr Krisepsyklgi Frfatterne har arbeidet pp mt en rekke krigssituasjner i ulike deler

Detaljer

Høringsuttalelse NOU 2015:2 Å høre til

Høringsuttalelse NOU 2015:2 Å høre til Høringsuttalelse NOU 2015:2 Å høre til Barnembudets høringsgruppe på til sammen 10 elever i alderen 10-16 år har sammen laget denne høringsuttalelsen. Elevene kmmer fra kmmuner ver hele landet, g har erfaring

Detaljer

9A - ELEVENES ARBEIDSMILJØLOV

9A - ELEVENES ARBEIDSMILJØLOV 9A - ELEVENES ARBEIDSMILJØLOV Paragrafen skal sikre at eleven får et minst like gdt vern av sitt miljø sm arbeidstakere. Dette innebærer at kapittel 9a gjelder fr skleveien, turer/arrangement i sklens

Detaljer

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006 STATUSRAPPORT Familieprsjekt i 2006 Tittel på tiltak/prsjekt: Familieprsjektet 2006 ved Helgelandssykehuset M i Rana. Prsjektleder: Tve Lill Røreng Falstad Frist: 1. mars 2007. Rapprten sendes per pst

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD OG MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD OG MOBBING Handlingsplan fr Kippermen ungdmsskle mt krenkende adferd g mbbing HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD OG MOBBING Kippermen ungdmsskle 1 Handlingsplan fr Kippermen ungdmsskle mt krenkende adferd g mbbing

Detaljer

«FRISKUS» FRISKE BARN I SUNNE BARNEHAGER

«FRISKUS» FRISKE BARN I SUNNE BARNEHAGER «FRISKUS» FRISKE BARN I SUNNE BARNEHAGER 1 SOL 2014-2015 Dette barnehageåret har vi denne barnegruppen: Heidi, Fredrik OM, Arya, Liam, Elise, Max, Anders, Jakb, Seline g Fredrik LK født 2012. Tiril, Oliver,

Detaljer

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket Evaluering av tiltak i skjermet virksmhet AB-tiltaket Geir Møller 5. nv. 2009 telemarksfrsking.n 1 TEMA Varigheten på AB-tiltaket Hva skjer før g etter AB Utstrømming fra trygdesystemet Overgang til jbb

Detaljer

Arbeidsrutiner for klassekontakter Vedtatt i FAU-møte den...

Arbeidsrutiner for klassekontakter Vedtatt i FAU-møte den... Arbeidsrutiner fr klassekntakter Vedtatt i FAU-møte den... FORMELT: Klassekntaktene skal være bindeleddet mellm FAU (Freldrerådets arbeidsutvalg) g alle freldrene (Freldrerådet). Se vedtektene fr Freldrerådet

Detaljer

Håndbok i autorisasjon og autorisasjonssamtale

Håndbok i autorisasjon og autorisasjonssamtale Nasjnal sikkerhetsmyndighet Håndbk i autrisasjn g autrisasjnssamtale Utgitt av Nasjnal sikkerhetsmyndighet Autrisasjn av persner sm skal ha tilgang til sikkerhetsgradert infrmasjn er et av de viktigste

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Skaun kmmmune Vedtatt 21.5.2016 i sak 23/15 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD PÅ LAMBERTSETER SKOLE

HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD PÅ LAMBERTSETER SKOLE 1 HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD PÅ LAMBERTSETER SKOLE - Fr elever g ansatte ved Lambertseter skle 2015-2016 På Lambertseter skle er vår målsetting at alle elever g ansatte pplever et gdt psykssialt

Detaljer

Tiltaksplan mot elevmobbing - Mosjøen vgs

Tiltaksplan mot elevmobbing - Mosjøen vgs Tiltaksplan mt elevmbbing - Msjøen ID UTS.Ms.F.2.4.5 Versjn 1.01 Gyldig fra 03.11.2014 Frfatter Ståle Reinåm Verifisert Kurt Henriksen Gdkjent Kurt Henriksen Side 1 av9 1. Lvhjemmel g definisjner 1.1 Opplæringslven

Detaljer

Barn som lever med vold i familien

Barn som lever med vold i familien Barn sm lever med vld i familien DESEMBER 2008 FAGBREV NUMMER 1 Kunnskapsutvikling m vld g barn Et fagbrev utgitt av prsjektet Barn sm lever med vld i familien. Et samarbeidsprsjekt mellm Alternativ Til

Detaljer

Utkast Notat Brukers hverdagssituasjoner og tiltak for trygghet, mestring og sosial deltakelse sett i lys av kommunal tjenesteinnovasjon

Utkast Notat Brukers hverdagssituasjoner og tiltak for trygghet, mestring og sosial deltakelse sett i lys av kommunal tjenesteinnovasjon Utkast Ntat Brukers hverdagssituasjner g tiltak fr trygghet, mestring g ssial deltakelse sett i lys av kmmunal tjenesteinnvasjn Metdentat utarbeidet av Ulf Harry Evensen med bistand fra Thmas Andersen,

Detaljer

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål.

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål. NOTAT Til: Fra: Tema: Frmannskapet Dat: 01.11.2011 Kmmunaldirektør Anne Behrens Spørsmål fra Jn Gunnes: Finnes det nen planer fr å bedre servicenivået ut til flket? Frbrukerrådets serviceundersøkelse 2011

Detaljer

Årsplan. 2011-2013. MØLLEPLASSEN Kanvas-barnehage. Små barn store muligheter. www.kanvas.n o

Årsplan. 2011-2013. MØLLEPLASSEN Kanvas-barnehage. Små barn store muligheter. www.kanvas.n o Årsplan. 2011-2013 MØLLEPLASSEN Kanvas-barnehage Små barn stre Kanvas pedaggisk plattfrm Læring g Læringssyn - I Kanvas ser vi på barn sm aktive, kmpetente g ressurssterke individ. Barns nysgjerrighet

Detaljer

Forord s. 2. Målsetting s. 3. Beredskapsgruppe s. 3. Viktige telefonnummer s. 3. Mediehåndtering s. 3. Ved alvorlig ulykke - elev s.

Forord s. 2. Målsetting s. 3. Beredskapsgruppe s. 3. Viktige telefonnummer s. 3. Mediehåndtering s. 3. Ved alvorlig ulykke - elev s. TANKEKORS: Det er ikke krisen, ulykken eller srgen sm er prblemet. Det er mestringen sm vil være avgjørende fr m pplevelsen vil skape helsemessige prblemer på sikt. INNHOLD: Frrd s. 2 Målsetting s. 3 Beredskapsgruppe

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Lykkentreff Barnehage Strandgt. 43, 8400 Sortland

SORTLAND KOMMUNE Lykkentreff Barnehage Strandgt. 43, 8400 Sortland SORTLAND KOMMUNE Lykkentreff Barnehage Strandgt. 43, 8400 Srtland Vår dat: 12.06.2013 Vår ref.: Deres dat: Deres ref.: PROSJEKTET «Æ E MÆ» SLUTT-EVALUERING barnehageåret 2012-2013 Lykkentreff barnehage

Detaljer

Norsk forening for farlig avfall

Norsk forening for farlig avfall Nrsk frening fr farlig avfall Farlig avfallsknferansen 2014 i Haugesund Tilsyn rettigheter g plikter v/einar Bratteng www.nffa.n www.farligavfallsknferansen.n Først nen gde råd Hver dag bør frberedes g

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune Plan fr frvaltningsrevisjn 2014-2015 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunstyret 25.3.2014 i sak 13/14 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret i sak 115/12

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret i sak 115/12 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 Hemne kmmune Vedtatt av kmmunestyret 30.10.2012 i sak 115/12 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Handlingsplan 2016 for AV-OG-TIL

Handlingsplan 2016 for AV-OG-TIL Handlingsplan 2016 fr AV-OG-TIL Handlingsplanen knkretiserer hvilke tiltak sm skal gjennmføres g pririteres i 2016 fr å ppnå hvedmålet fr AV-OG-TIL, sm er å redusere negative knsekvenser av alkhlbruk.

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING LUND SKOLE OG SFO 2015

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING LUND SKOLE OG SFO 2015 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING LUND SKOLE OG SFO 2015 Midlertidig: Er ikke vedtatt i Sklemiljøutvalget g i Samarbeidsutvalget. Definisjn En persn er mbbet eller plaget når han/hun, gjentatte ganger g ver en

Detaljer

Handlingsplan for 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi for AV-OG-TIL 2016-2020.

Handlingsplan for 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi for AV-OG-TIL 2016-2020. Sak 8: Handlingsplan fr AV-OG-TIL 2016 Handlingsplan fr 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi fr AV-OG-TIL 2016-2020. Handlingsplanen skal danne grunnlaget fr arbeidet til AV-OG-TIL i 2016. Styrets

Detaljer

Overdoseteam Arendal kommune. Delprosjekt, Arendal kommunes overdosestrategi

Overdoseteam Arendal kommune. Delprosjekt, Arendal kommunes overdosestrategi Overdseteam Arendal kmmune Delprsjekt, Arendal kmmunes verdsestrategi Innhld Bakgrunn... 2 Mål... 2 Definisjner... 2 Definisjn ikke-fatal verdse:... 2 Definisjn fatal verdse:... 2 1 Overdseteamet... 2

Detaljer

Tiden som aspirant i 1. Kolbotn

Tiden som aspirant i 1. Kolbotn Intrprgram trppen Side 1 Tiden sm aspirant i 1. Klbtn Det første halvåret i trppen er du aspirant. Ved endt aspiranttid avlegger du speiderløftet g blir tatt pp sm speider i trppen i en høytidelig seremni.

Detaljer

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 side 1 Innhldsfrtegnelse Frrd Innledning Målsetting Om bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Statusbeskrivelse Rlleavklaringer stat,

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing Byfjord skole

Handlingsplan mot mobbing Byfjord skole Handlingsplan mt mbbing Byfjrd skle Side 1 Frrd Dette dkumentet mhandler Byfjrd skles handlingsplan mt mbbing. Sammen med elevene g fresatte må sklens persnale ta ansvar fr å stppe g frebygge mbbing. Vi

Detaljer

TILLITSVALGTE: Intervjuguide

TILLITSVALGTE: Intervjuguide TILLITSVALGTE: Intervjuguide 1. Om prsjektet, annymitet 2. Bakgrunnsinfrmasjn Erfaring sm tillitsvalgt antall år i vervet, ppgaver Ansatte rganisasjnsgrad, frhld til eventuelle andre klubber i virksmheten

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON (UTKAST) Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON (UTKAST) Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 (UTKAST) Hemne kmmune Vedtatt av kmmunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at

Detaljer

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Saksframlegg ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Arkivsaksnr.: 10/2040 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Frslag til vedtak/innstilling: Frmannskapet tar saken til

Detaljer

Rus/ Psykiatri Prosjektrapport

Rus/ Psykiatri Prosjektrapport Hitra kmmune Frøya kmmune > Rus/ Psykiatri Prsjektrapprt Nvember 2011 Mai 2012 Innhld 1.0 Bakgrunn:... s. 1 2.0 Hvedmål:... s. 1 2.1 Delmål:...s. 1 3.0 Rammer:...s. 2 4.0 Avgrensning:...

Detaljer

ÅS KOMMUNE PERIODEPLAN FRYDENHAUG BARNEHAGE AVD. EIKA

ÅS KOMMUNE PERIODEPLAN FRYDENHAUG BARNEHAGE AVD. EIKA ÅS KOMMUNE PERIODEPLAN FRYDENHAUG BARNEHAGE AVD. EIKA Januar Mars 2011 GODT NYTTÅR! Så er vi klare fr et nytt år med mange nye muligheter! Den første tiden i høst ble brukt til å få alle barna på plass

Detaljer

Tilretteleggingssamtale veiledning og skjema

Tilretteleggingssamtale veiledning og skjema Tilretteleggingssamtale veiledning g skjema Del 1: Hensikt g ansvar Hensikten med tilretteleggingssamtalen er å avdekke eventuelle behv en medarbeider har fr å kunne utføre sine arbeidsppgaver. Tilretteleggingssamtale

Detaljer

Et godt sted å lære et godt sted å være

Et godt sted å lære et godt sted å være LEVANGER KOMMUNE NESSET UNGDOMSSKOLE 7600 LEVANGER Tlf: 74 53 60 00 E-mail: nesset-us@levanger.kmmune.n Nesset ungdmsskle Et gdt sted å lære et gdt sted å være - 1 - Opplæringslven 1-2 siste ledd : Alle

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Malvik kmmune Utkast til kntrllutvalget 13.2.17. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

FOKUS-virksomhetenes arbeid med flerspråklige barn og ungdommer

FOKUS-virksomhetenes arbeid med flerspråklige barn og ungdommer FOKUS-virksmhetenes arbeid med flerspråklige barn g ungdmmer NAFOs Østfldknferanse 13.11.12 Observasjn g samtaler fra Kjølberg, Os, Malakff g Verket skler, tspråklige lærere g FRIS i Østfld, Kulås g Prestenga

Detaljer

PROSJEKTET SPoR VESTFOLD SAMHANDLING RUS OG PSYKIATRI

PROSJEKTET SPoR VESTFOLD SAMHANDLING RUS OG PSYKIATRI STATUSRAPPORT JUNI 2012 PROSJEKTET SPR VESTFOLD SAMHANDLING RUS OG PSYKIATRI Ved prsjektleder Vidar Bjørn Prsjektet løper ver fire år 2010-2013. I tillegg til ne egen finansiering, er prsjektet gjrt mulig

Detaljer

Revidert dokument for høringsrunde blant Midtbyravnene: Oppdrag, verdier og veiledning for Midtbyravnene

Revidert dokument for høringsrunde blant Midtbyravnene: Oppdrag, verdier og veiledning for Midtbyravnene Revidert dkument fr høringsrunde blant Midtbyravnene: Oppdrag, verdier g veiledning fr Midtbyravnene Høringsfrist: 5. mars. Høringsuttalelser sendes: midtbyen@natteravn.n eller karl NATTERAVN MIDTBYEN-TRONDHEIM,

Detaljer

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV Saksbehandler: Tr-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200300272 109 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 09-2005 PRAKTISERING

Detaljer

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger ÅS KOMMUNE Adresse: Tveien 30, 1407 Vinterbr Telefn: 64 96 27 11 E pst: tgrenda.barnehage@as.kmmune.n Nettadresse: www.tgrendabarnehage.n Småfrskerne i Ås - kan, vil g våger PRESENTASJON AV BARNEHAGEN

Detaljer

Innholdsfortegnelse Del 1: Overordnet informasjon: Innledning Barnehagens kontaktinformasjon Barnehagens samarbeids- og styringsformer

Innholdsfortegnelse Del 1: Overordnet informasjon: Innledning Barnehagens kontaktinformasjon Barnehagens samarbeids- og styringsformer Innhldsfrtegnelse Del 1: Overrdnet infrmasjn: Innledning Beliggenhet Avdelingene Åpningstider/ ferie/ planleggingsdager Barnehagens persnell Barnehagens kntaktinfrmasjn Barnehagens samarbeids- g styringsfrmer

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN SØRE ÅL SFO 2015

PEDAGOGISK PLAN SØRE ÅL SFO 2015 PEDAGOGISK PLAN SØRE ÅL SFO 2015 REGLEVERK OPPLÆRINGSLOVEN Opplæringslven 13-7 pålegger alle kmmuner å ha et tilbud m sklefritidsrdning før g etter skletid fr 1. 4. klasse g fr barn med særskilte behv.

Detaljer

Biologisk (anti-tnf) behandling ved Crohns sykdom og ulcerøs kolitt. En informasjonsbrosjyre for pasienter og pårørende

Biologisk (anti-tnf) behandling ved Crohns sykdom og ulcerøs kolitt. En informasjonsbrosjyre for pasienter og pårørende Bilgisk (anti-tnf) behandling ved Crhns sykdm g ulcerøs klitt En infrmasjnsbrsjyre fr pasienter g pårørende Innhld Bilgisk behandling... 1 Hvem bør få bilgisk behandling?... 2 Hvr lenge virker behandlingen?...

Detaljer

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger ÅS KOMMUNE Adresse: Tveien 30, 1407 Vinterbr Telefn: 64 96 27 11 E pst: tgrenda.barnehage@as.kmmune.n Nettadresse: www.tgrendabarnehage.n Småfrskerne i Ås - kan, vil g våger 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: PLAN

Detaljer

Fagkurs for inkludering av innvandrere i arbeidslivet. Læreplan Fagkurs for assistenter i barnehage 2015

Fagkurs for inkludering av innvandrere i arbeidslivet. Læreplan Fagkurs for assistenter i barnehage 2015 Levanger kmmune Innvandrertjenesten Levanger v Fagkurs fr inkludering av innvandrere i arbeidslivet frprsjekt 2013 Læreplan Fagkurs fr assistenter i barnehage 2015 Deltakere: Therese Granås, Eva Winnberg,

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Bamble kmmune v/ rådmannen ENDELIG TILSYNSRAPPORT Frvaltningskmpetanse avgjørelser m særskilt tilrettelegging Bamble kmmune Mai 2017 1 Innhldsfrtegnelse Sammendrag...3 1. Innledning...4 2. Om tilsynet

Detaljer

ÅRSPLAN 2015-2016 KAPTEINLØKKA SAKOMBA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015-2016 KAPTEINLØKKA SAKOMBA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015-2016 KAPTEINLØKKA SAKOMBA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015-2016 INNHOLD SANDEFJORD KOMMMUNE 1 INNHOLD 1. Presentasjn av barnehagen 2 2. Barnehagens verrdnede mål 3 3. Rammeplan fr barnehager - Danning

Detaljer

Jakten på tidstyvene i Asker

Jakten på tidstyvene i Asker Jakten på tidstyvene i Asker Jakten på tidstyvene > Rådmannen initierer i 2015 et strategisk prsjektet: «Jakten på tidstyvene». > Å fjerne tidstyver handler sm regel m å spare tid til å kunne priritere

Detaljer

Kompetanse for framtidens barnehage i Nearegionen 2014 2020

Kompetanse for framtidens barnehage i Nearegionen 2014 2020 Kmpetanse fr framtidens barnehage i Neareginen 2014 2020 Innhld Innledning... 3 Overrdnede mål g innhld... 3 Satsingsmråder... 4 Kmpetanseutviklingstiltakene... 6 Aktørene i kmpetanseutviklingen... 8 Side

Detaljer

STORM&KULING VARSEL FOR NOVEMBER & DESEMBER PIRATENE

STORM&KULING VARSEL FOR NOVEMBER & DESEMBER PIRATENE Rudshøgda Kanvas-naturbarnehage Strm&Kuling STORM&KULING VARSEL FOR NOVEMBER & DESEMBER PIRATENE FOKUS FOR NOVEMBER: VÆRET Samtale m g ppleve ulike værtyper Samtale m ulike værfenmener Riktig påkledning

Detaljer

Årsrapport 2013 - BOLYST

Årsrapport 2013 - BOLYST Frist: 24. april Sendes til: pstmttak@krd.dep.n Til: KMD Årsrapprt 2013 - BOLYST Fra: Vest-Finnmark reginråd Dat: 23.4.2014 Kmmune: Prsjektnavn: Prsjektleder: Leder i styringsgruppen: Kntaktpersn i fylkeskmmunen:

Detaljer

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid Østfld 23.06.14 Rapprt fra kmpetansenettverket Opplæring av ungdm med krt btid -et kmpetanseprsjekt rettet mt ungdmsskler, videregående skler g vksenpplæring 1. Bakgrunn g rganisering Prsjektfrberedelsene

Detaljer

Tilstandsrapport 2016

Tilstandsrapport 2016 Tilstandsrapprt 2016 Barnehagens navn: Tgrenda barnehage 1. Vurdering av de viktigste tiltakene fr å bedre kvaliteten i 2016 Barnehagen gjennmførte flere pedaggiske prsjekter gjennm året. Vurdering: prsjektene

Detaljer

Ettervern og oppfølgingsrutiner nå r student er involvert i ulykke/hendelse eller ved dødsfåll:

Ettervern og oppfølgingsrutiner nå r student er involvert i ulykke/hendelse eller ved dødsfåll: Ettervern g ppfølgingsrutiner nå r student er invlvert i ulykke/hendelse eller ved dødsfåll: Ulykker/hendelser/dødsfall hvr BI student er invlvert må umiddelbart meldes fra m til studenteier Dersm dødsfall

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2015

HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2015 HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2015 DEL 2 BARNEHAGENS VISJON: En lekende hverdag fylt med læring g mestring. 1 INNHOLD Avdelingen vår, side 3 Persnalet på avdelingen, side 3 Vi er pptatt av, side 4-7

Detaljer

SPORTSKLUBBEN HERD OG TRYGGHET FOR ALLE VÅRE BARN OG UNGE

SPORTSKLUBBEN HERD OG TRYGGHET FOR ALLE VÅRE BARN OG UNGE SPORTSKLUBBEN HERD OG TRYGGHET FOR ALLE VÅRE BARN OG UNGE Sprtsklubben Herd ønsker å sikre at alle barn g unge sm deltar i våre aktiviteter g arrangementer kan gjøre dette innenfr trygge rammer. VÅR VISJON

Detaljer

Når voksne krenker barn

Når voksne krenker barn Når vksne krenker barn Vrådal ktber 2017 Senirrådgiver: Helga Lilleland Illustrasjner fra «Kidza har rett», Barnas skyggerapprt til Fn`s barnekmite Siste elevundersøkelse: 1,8 prsent av elevene i grunnsklen

Detaljer

Handlingsplan for et trygt, godt og inkluderende miljø 2016/2017

Handlingsplan for et trygt, godt og inkluderende miljø 2016/2017 Stasjnsfjellet skle Handlingsplan fr et trygt, gdt g inkluderende miljø 2016/2017 Revidert 02.2017 Innhld 1. Mål fr sklemiljøet... 2 2. Felles frståelse av krenkende adferd... 2 Mbbing:... 2 Diskriminering:...

Detaljer

«Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare

«Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare «Barna skal få utflde skaperglede, undring g utfrskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre g naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper g ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning

Detaljer

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Frslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Innhld Innhld... 1 1. INNLEDNING... 2 Bakgrunn... 2 2 KUNNSKAPSPRØVEN... 3 2.1 Første kunnskapsprøve...

Detaljer

VERDIGRUNNLAG Storhamar videregående skole PLUSS. «Profesjonalitet og læring gjennom tydelige strukturer og utviklende samarbeid»

VERDIGRUNNLAG Storhamar videregående skole PLUSS. «Profesjonalitet og læring gjennom tydelige strukturer og utviklende samarbeid» VERDIGRUNNLAG Strhamar videregående skle PLUSS «Prfesjnalitet g læring gjennm tydelige strukturer g utviklende samarbeid» Strhamar videregående skles verdigrunnlag Strhamar videregående skle er en skle

Detaljer

- - - - - - - - - - - - - - Jeg ble ansatt Etter 1.1.2010 46,4% Før 1.1.2010 53,6% Jeg er ansatt i Annen sektr 38,0% Sklesektren 26,8% Barnehagesektren 35,2% Jeg er ansatt i Reginalt/statlig/annet Sirdal

Detaljer

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014 Retningslinjer fr søknad m g tildeling av klinisk krttidsstipend 2014 Søknadsfrist mandag 2. juni 2014 kl. 13.00 Innhld Om stipendet. 1 Definisjner... 2 Søknadens vedlegg.. 2 Innsending av elektrnisk søknadsskjema...

Detaljer

Vår ref. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. 09/738 A00 ADM/RDM/PMS

Vår ref. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. 09/738 A00 ADM/RDM/PMS Fylkesmannen i Trms v/geir Håvard Hansen Strandvn. 13 9296 Trmsø Evenskjer, 02.11.2009, Vår ref. Arkivkde Avd/Sek/Saksb Deres ref. 09/738 A00 ADM/RDM/PMS TILBAKEMELDING, PROSJEKTPLAN SJUMILSTEGET Viser

Detaljer

Hva kan læreren gjøre for å skape positive erfaringer hos de kroppsøvingsusikre elevene på mellomtrinnet? Maren Clausen. Kandidatnr.

Hva kan læreren gjøre for å skape positive erfaringer hos de kroppsøvingsusikre elevene på mellomtrinnet? Maren Clausen. Kandidatnr. Hva kan læreren gjøre fr å skape psitive erfaringer hs de krppsøvingsusikre elevene på mellmtrinnet? av Maren Clausen Kandidatnr. 148 Veileder: Inger Marie Vingdal, Krppsøving Bachelrppgave i GLU 1-7 G1PEL3900

Detaljer

REFERAT fra MØTE FOR PROSJEKTGRUPPE 3 Utvikling av plan- og styringssystemer

REFERAT fra MØTE FOR PROSJEKTGRUPPE 3 Utvikling av plan- og styringssystemer REFERAT fra MØTE FOR PROSJEKTGRUPPE 3 Utvikling av plan- g styringssystemer Sted: Dat: Tid: Referent: Grønt møterm, rådhuset 19.11.12 10:00 12:00 Bjørn Dkken Til stede: Ikke til stede: Referat sendes:

Detaljer

Hvem er barnehagen til for? Et godt sted å være! Trygt, morsomt, utviklende

Hvem er barnehagen til for? Et godt sted å være! Trygt, morsomt, utviklende Hvem er barnehagen til fr? Et gdt sted å være! Trygt, mrsmt, utviklende Et gdt sted å være! Trygt, mrsmt g utviklende Har vi gjrt dagen trygg, mrsm g utviklende fr alle barn? Har vi skapt et gdt sted å

Detaljer

PLANPROGRAM KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2025

PLANPROGRAM KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2025 PLANPROGRAM KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2025 RØYKEN KOMMUNE HØRINGSUTKAST Planprgram Kmmuneplanens samfunnsdel 1 INNHOLD 1 Frmålet med planarbeidet... 3 1.1 Utviklingstrekk i røyken kmmune... 3 1.2

Detaljer

Årsplanens grunnlag. Kidsa barnehager pedagogiske plattform. Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn. Barnehagens mål. Barnehagens egenart

Årsplanens grunnlag. Kidsa barnehager pedagogiske plattform. Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn. Barnehagens mål. Barnehagens egenart Årsplan med læringsmål KIDSA Øvsttun 2015-2016 Innhld 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedaggiske plattfrm Kidsa barnehager pedaggiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Endelig TILSYNSRAPPORT

Endelig TILSYNSRAPPORT Tinn kmmune v/ rådmannenen Endelig TILSYNSRAPPORT Frvaltningskmpetanse avgjørelser m særskilt tilrettelegging Tinn kmmune 27. april 2016 1 Innhldsfrtegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet

Detaljer