Nyheter Skatt, mva, bokføring, regnskap og A-ordningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nyheter 2014 2015 Skatt, mva, bokføring, regnskap og A-ordningen"

Transkript

1 Nyheter Skatt, mva, bokføring, regnskap og A-ordningen Bjart Roger Vie og Elisabet Ekberg Vest Næringsråd, 16. desember 2014

2 Skatt Personskatt Selskapsskatt «Spesialområder» KPMG AS VNR-Kurs

3 Personskatt - oversikt Formuesskatt Økt bunnfradrag og redusert sats Økt formuesbeskatning av fast eiendom Unntak primærbolig Minstefradrag Økning av øvre grense, for lønn litt mer enn lønnsveksten Endret sats for minstefradrag i pensjon Toppskatt Økning av innslagspunkt trinn 1 utover lønnsveksten Rimelige lån i arbeidsforhold økt påslag Andre endringer 2

4 Formuesskatt Redusert sats 2015 = 0,85% 2014 = 1,00% 2013 = 1,10% Økt innslagspunkt 2015 = = = Formuesgrunnlag sekundærbolig og næringseiendom: % av utleieverdi eller markedsverdi 2014 Sikkerhetsventil = 84% av dokumentert omsetningsverdi 60% av utleieverdi eller markedsverdi 2013 Sikkerhetsventil = 72 % av dokumentert omsetningsverdi 50% av utleieverdi eller markedsverdi Sikkerhetsventil = 60% av dokumentert omsetningsverdi 3

5 Minstefradrag Lønnsinntekt Uendret sats, 43% og minstegrense, kr Hevet maksgrense til kr , fra kr Pensjonsinntekt Økt sats, 29% - fra 27% Nedre grense uendret kr og «vanlig» justering av øvre grense til kr

6 Toppskatt Trinn 1 Økt innslagspunkt = kr Fra kr Uendret sats, 9% Trinn 2 Økt innslagspunkt = Fra kr Uendret sats, 12% 5

7 Rimelige lån i arbeidsforhold normrente Økt sats Påslag blir 1,65 prosentpoeng, virkning fra 1. mars 2015 Økning fra 1,25 prosentpoeng påslag Oversikt, normrente: Januar/februar ,50% November/desember ,50% September/oktober ,75% Juli/august ,75% Mai/juni ,75% Mars/april ,75% Januar/februar ,25% 6

8 Andre endringer Skatteklasse 2 beholdes Reiser Skattefri kilometergodtgjørelse Kr 4,10 pr km inntil km, økes fra kr 4,05 Sats utover km uendret, kr 3,45 Bunnfradrag, kr , økes fra kr Fradrag for gaver til frivillige organisasjoner Kr i maksimalt fradrag, økt fra kr Trygdeavgift Nedre grense kr , økt fra kr Frikortgrense = kr Lønnsjustering av satser, eksempel: Personfradrag Særskilt skattefradrag for pensjonister 7

9 Selskapsbeskatning Deltakerlignede selskaper Endringer presenteres som forenkling Men også en betydelig skjerping av skattereglene: Kommandittister og stille deltakere kan fra 2015 ikke trekke fra underskudd fra selskapet i alminnelig inntekt fra andre kilder Underskuddet fremføres til fradrag i framtidig inntekt fra selskapet eller gevinst ved realisasjon av andel i selskapet Næringseiendom skjerpet formuesbeskatning Formuesskattepliktige selskap, aksjeeiere og deltakere Arbeidsgiveravgift Økt fribeløp, kr , økt fra kr Godstransport på vei, fribeløp økt til kr , fra kr Frivillige organisasjoner - se egen oversikt 8

10 Ideelle organisasjoner Lønnsoppgaveplikt Økes til kr 8 000, fra kr per person og år Arbeidsgiveravgift unntak dersom: Maks kr pr ansatt, økt fra kr Totale lønnsutgifter er maksimalt kr , økt fra kr

11 SkatteFUNN og endring av avskrivningssats Økt fradragsramme Egenutviklet FoU = MNOK 15 Fra MNOK 8 Kjøpt FoU fra godkjent forskningsinstitusjon = MNOK 33 Fra MNOK 22 Totalsum egenutviklet og kjøpt FoU = MNOK 33 Avskrivningssats gruppe c Vogntog, lastebiler og busser økes til 22%, fra 20% Fortsatt 20% varebiler, drosjebiler og kjøretøy for transport av funksjonshemmede 10

12 ConocoPhillips Scandinavia AS - gjennomskjæring Conocophillips Scandinavia AS Havanacci AS Aksjesalg Fisjonsselskapet AS Fisjon Eiendomsselskapet AS HRD Skatteetaten endrer ligningspraksis Salg av aksjene januar 2005 Fisjon, gjennomføring januar - mai 2005 Overføring av aksjene mai

13 Høyesteretts resonnement Fisjon kan foretas skattefritt Salg av aksjer kan foretas skattefritt Når en ser både fisjon og aksjesalg i sammenheng, kan beskatning likevel skje etter reglene om ulovfestet gjennomskjæring Grunnvilkår Skattemotivert transaksjon Totalvurdering Transaksjonens virkninger (skattefrihet) er i strid med de gunstige skattereglenes formål (forenkle bedriftsøkonomiske omorganiseringer) Konkret vurdering Skattemotiv Men transaksjonens virkninger er ikke i strid med reglene om fisjon og skattefrihet ved aksjesalg Dermed ikke grunnlag for gjennomskjæring Aksjene i eiendomsselskapet kunne selges uten skatt omfattet av fritaksmetoden 12

14 BFU 8/14 - fisjon og aksjesalg Saken gjelder hvorvidt ulovfestet gjennomskjæring kommer til anvendelse på en transaksjonsrekke fisjon av V AS med overføring av Virksomheten til et nystiftet selskap og etterfølgende salg av aksjene i dette selskapet Eierne var i forhandlinger med en aktør om overdragelse av virksomheten i V AS, men hadde ikke inngått kjøpsavtale. Skattedirektoratet kom til at skattefri fisjon som mellomledd i foreliggende sak, ligger innenfor de formål og tilpasningsmuligheter fisjonsreglene åpner for Skattedirektoratet konkluderte med at det ikke var grunnlag for å anvende regelen om ulovfestet gjennomskjæring på den skisserte transaksjonsrekke 13

15 Lån fra selskap til aksjeeier Fokusområde for skatteetaten Merk aksjelovens regler: 8-7 begrensning i ramme for kreditt og sikkerhetsstillelse Samme ramme som for utbytte Krav om tilfredsstillende sikkerhet 3-8 behandling kan være et krav Skatteetaten ser blant annet på Er aksjelovens krav oppfylt? Foreligger låneavtale? Grunnlag for å omklassifisere til utbytte eller lønn? «Siste nytt» markedsrente, ikke normrente lån i arbeidsforhold Fra , for alle lån også «gamle» lån 14

16 Endrede regler: Renteberegning av lån i eget selskap Kontaktpersoner hvis du har spørsmål: Bjart Roger Vie Director Tlf: Epost: Skattedirektoratet har i en uttalelse av 3. juni i år kommet med endring i reglene knyttet til beregning av rente for lån i eget aksjeselskap. Endringen vil tre i kraft fra Etter dagens regler er det ansett som ikke skattepliktig fordel dersom det betales normrente for lån i eget selskap. Lignings-ABC "Lån fra arbeidsgiver/eget selskap" har i punkt 9.1 gitt uttrykk for at størrelsen på rentefordelen skal beregnes med utgangspunkt i normrenten som gjelder for rimelige lån i arbeidsforhold. Skattedirektoratet har mottatt spørsmål om hvordan denne formuleringen skal forstås når en aksjonær låner penger fra et aksjeselskap til en rente som er lavere enn markedsrente. Skattedirektoratet har etter en vurdering kommet til at prinsippet om at disposisjoner mellom selskap og aksjonær skal baseres på armlengdes vilkår også må gjelde for selskapers lån til aksjonærer. Det må derfor foretas en vurdering av hva som er korrekt rente i det enkelte tilfellet. Sammenligningsgrunnlaget vil være hvilken rente aksjonæren måtte ha betalt hvis det ikke forelå interessefellesskap med långiver. Hvis renten er lavere enn det som må anses som markedsrente, vil differansen være skattepliktig. Ole Kristian Nag Advokat/Director Tlf: Epost: Skattedirektoratet sier videre at regelendringen skal gjelde for alle lån herunder de lån som er avtalt med selskapet før ikrafttreden av nye regler. Det vil si at dersom du har inngått låneavtale med eget selskap, og det fremgår av låneavtalen at det skal betales normrente for lånet, så må det gjøres en endring i låneavtalen. Denne endringer er etter KPMGs vurdering en betydelig komplikasjon i forhold til dagens regelverk, og det reiser en rekke spørsmål knyttet ordningen med lån fra eget selskap. KPMG arbeider aktivt med å se på muligheten for forenkling av reglene, men inntil en eventuell endring kommer må vi innrette oss med utgangspunkt i at de foreslåtte reglene vil gjelde fra Vi i KPMG kan bistå med endring av låneavtale samt vurdering av markedsmessig rente for ditt lån. Ta kontakt om du har spørsmål. 15

17 Lån til nærstående selskap ikke fradragsrett for tap Fradragsrett for tap på fordring Krever virksomhetstilknytning Likevel ikke fradragsrett ved fordring på nærstående eierandel på 90% eller mer Innført 2011 (fra og med ) Visse unntak = likevel fradragsrett, mest praktiske eksempler: Kundefordring Fordring som gjelder noe som tidligere har vært inntektsført skattemessig Skulle tro det omfatter renter Men skatteetaten mener at renter som legges til hovedstolen må bli å anse som oppgjort og at det er ytt ny kreditt -> ikke fradragsrett Link til prinsipputtalelse: %20vedr%c3%b8rende%20tap%20p%c3%a5%20fordring.pdf?epslanguage=nb-NO 16

18 Reiseregninger nye dokumentasjonskrav ved refusjon av utgifter Skattebetalingsforskriften Ikke lenger krav om originalbilag Elektronisk dokumentasjon i regnskapet godtas Utlegg kan nå behandles elektronisk fra arbeidstakers side, både på den ansattes hånd og bedriftens håndtering av utleggene i etterhånd NB! Fortsatt krav til formål ved utgiftrefusjoner (må framkomme av bilaget eller vedlegg til dette evt. reiseregning) Konsekvens ved manglende oppfyllelse av dokumentasjonsreglene er at utbetalingen/refusjonen behandles som forskuddstrekk- og arbeidsgiveravgiftspliktig Bevertning: Ved refusjon av bevertningsutgifter(representasjon) skal navn på hvem som bevertningen omfatter framgå av dokumentasjonen I tillegg skal formål med bevertningen framgå av dokumentasjonen Beløpsgrense 2014 takseringsreglene; kr

19 Rentebegrensningsregel punkter å huske på Netto MNOK 5 i terskelverdi, for at begrensningsreglene skal være aktuelle Valutaeffekt på lån ikke regnes som renter Spesielt aktuelt i holdingselskap som kun har renter og begrenset med overskudd. Rekkefølgen i beregning medfører at man kan få betalbar skatt til tross for fremførbart underskudd. Sikkerhetsstillelser gjør at også eksterne lån kan bli interne. Risikerer rentebegrensning flere steder I konsernet mor og så I datter under Konsernbidrag har begrenset effekt spesielt om det foreligger fremførbart underskudd Rentebegrensingsreglene kan påvirke regnskapsmessig vurdering av utsatt skattefordel spesielt i konsernforhold 18

20 Grunnlag for utbytte, konsernbidrag mv «Få» tekniske beskrankninger Sammenlignet med tidligere regulering, skal være dekning for: Aksjekapital og bundet EK (spesielle tilfeller) Kreditt, sikkerhetsstillelse, egne aksjer => alt som skal ligge innenfor samme ramme som utbytte og konsernbidrag + «Sperreperiode» (fra 1.1. til nytt årsregnskap er fastsatt) er opphevet, men jo lenger periode fra siste årsregnskap desto større krav til forsiktighet OBS forsvarlig EK og likviditet Selskapet kan bare dele ut utbytte så langt det etter utdelingen har en forsvarlig egenkapital og likviditet Styrets ansvar 19

21 Utbyttekategorier Utbytte ordinært utbytte På grunnlag av årsregnskapet, fastsatt av ordinær generalforsamling (møte eller forenklet) Tilleggsutbytte På grunnlag av sist fastsatte årsregnskap, fastsatt av ekstraordinær generalforsamling (møte eller forenklet) Kan besluttes utdelt av styret forutsatt fullmakt fra generalforsamlingen, fullmakten må være registrert i Foretaksregisteret Ekstraordinært utbytte Utbytte på grunnlag av en mellombalanse, se etterfølgende lysbilder Beslutning = EO generalforsamling 20

22 Mellombalanse (1) Regler for utbytte på grunnlag av mellombalanse: Mellombalanse utarbeidet og revidert etter reglene for årsregnskap Krav også dersom selskapet har fravalgt ordinær revisjon av årsregnskapet Godkjent av generalforsamlingen Mellombalansedagen kan ikke ligge lenger tilbake i tid enn 6 mnd før dagen for beslutning om ekstraordinært utbytte Praktisk betydning: Enklere tilgang til utdeling inneværende års resultat kan deles ut tidligere, må ikke vente til etter regnskapsårets utgang og fastsettelse av årsregnskapet 21

23 Mellombalanse (2) I tillegg til utbytte gjelder bestemmelsene om mellombalanse også for: Kapitalnedsetting Fisjon (for videreføring av overdragende selskap) Kreditt til aksjeeier mv Bistand ansattes erverv av aksjer Erverv av egne aksjer Fondsemisjon Praktisk detalj Dersom det tas ut ekstraordinært utbytte på grunnlag av en mellombalanse i nytt år, før årsregnskapet for fjoråret er fastsatt, så reduseres grunnlaget for ordinært utbytte fra fjorårsregnskapet Sørg for at årsregnskapet for fjoråret fastsettes først 22

24 Utbytte problemstillinger Skjevdeling? Dette er mulig, men det er krav til enstemmighet på grunn av at dette er fravikelse av likhetsprinsippet Retten til utbytte kan ikke skilles fra aksjen for lengre tid enn 2 år, jfr asl 8-3 (2) Tilpasningsmulighet ved bruk av forskjellige aksjeklasser med vedtektsfestet ulik utbytterett Asl 8-4 setter en skranke ved at den beskytter aksjeeierne mot å få for lavt utbytte, såkalt utsulting Øke utbyttegrunnlag gjennom nedsetting av aksjekapital Nedsetting og utdeling ok, forutsatt at regler om kreditorvarsel mv overholdes Nedsetting, «midlertidig overføring» til annen EK og etterfølgende utdeling to-trinns gjennomføring burde også være ok Ikke 100% avklart, vi anbefaler derfor årsregnskap eller revidert mellombalanse før trinn to gjennomføres 23

25 Utbytte og skatt Skatteplikt Fysiske personer skatteplikt i vedtaksåret Fritaksmetoden, 3% regelen gjelder ikke dersom selskapene er i skattekonsern (> 90% eierandel, hvor man kunne gitt konsernbidrag i stedet for utbytte) Tilbakebetaling av skattemessig innbetalt kapital Ikke skattepliktig, reduserer inngangsverdien Overkurs er ofte (men ikke alltid) = skattemessig innbetalt kapital NB/ Skattemessig innbetalt kapital er en posisjon som knytter seg til den enkelte aksje Dette kommer vi tilbake til! 24

26 Ulovlig utbytte Aksjelovens regler Et ulovlig utbytte må tilbakebetales etter asl 3-7 Mottaker av utbytte er ansvarlig for å tilbakeføre verdien av utbyttet til selskapet så fort feilen blir oppdaget Ansvar for beslutningstaker forutsetter forsett eller grov uaktsomhet. Ansvar begrenset til selskapets tap Skattemessige forhold Hovedregel: Skatteplikten for aksjonæren inntrer på dato for vedtak på generalforsamling Ikke skatteplikt for aksjonæren hvis det fattes endringsvedtak Endringsvedtaket må treffes så snart som mulig etter beslutningsvedtaket, senest innen utløpet av inntektsåret Likevel skatteplikt dersom endringsvedtaket må anses å være fattet etter kontrolltiltak fra skattemyndighetene 25

27 Konsernbidrag (1) Vilkår Skattekonsern, over 90% eierandel Oppfylt på balansedagen utgangen av inntektsåret Innenfor grunnlag for utbytte mv «Ekstraordinært» konsernbidrag på grunnlag av mellombalanse etter samme regler som gjelder for ekstraordinært utbytte Rammer Kan ikke medføre skattemessig underskudd for giver Tidligere års skattemessige underskudd må dekkes først Økt inntekt pga rentebegrensning (nye regler) gir ikke økt grunnlag for konsernbidrag 26

28 Konsernbidrag (2) Mottakende selskap Konsernbidrag er som hovedregel skattepliktig inntekt for det mottakende selskapet Selv om giver ikke får fradrag Men konsernbidrag som giver ikke får fradrag for fordi det overstiger den ellers alminnelige inntekt er ikke skattepliktig for mottakeren => Givers forhold avgjør, dersom giver kan få skattefradrag så er konsernbidraget skattepliktig inntekt for mottaker Selv om giver ikke krever fradrag I de tilfeller giver kan kreve skattemessig fradrag så skal det gjøres, ellers blir det dobbeltbeskatning Konsernbidrag uten skattemessig virkning forutsetter at giver ikke får skattemessig fradrag 27

29 Konsernbidrag (3) Sirkelkonsernbidrag? Et selskap (A) i et skattekonsern har «plass» til å gi konsernbidrag selskapsrettslig regnskapsmessig, men har skattemessig underskudd Et annet selskap (B) i samme skattekonsern har skattemessig overskudd, men kan ikke gi konsernbidrag innenfor rammen av aksjelovens regler Løsning: A kan gi konsernbidrag uten skattemessig virkning til B B får etter dette «plass» til å gi konsernbidrag tilbake til A med skattemessig virkning 28

30 Skattemessig innbetalt kapital En posisjon knyttet til den enkelte aksje Liten betydning når aksjonæren er et selskap ref fritaksmetoden Stor betydning for personlige aksjonærer Utbytte er skattepliktig inntekt Tilbakebetaling av skattemessig innbetalt kapital reduserer inngangsverdien på aksjene og skattemessig innbetalt kapital og utløser ikke umiddelbar beskatning MERK at dette er en posisjon knyttet til den enkelte aksje Først inn først ut prinsippet Høy risiko for feil dersom det er forskjellig innbetalt kapital pr aksje Nedsetting av kapital til dekning av tap forsvinner skattemessig innbetalt kapital permanent? Nei, kan gjenvinnes dersom selskapet får overskudd Viktig å beholde oversikten og å kunne dokumentere Fondsemisjon gjennomført? OBS fondsemittert kapital går ut først, må «ryddes» i forkant av nedsetting og tilbakebetaling 29

31 Skattemessig innbetalt kapital (1) Et talleksempel: Utbytte 2004, kr Besluttet konvertert til aksjekapital i 2005, ved motregning Aksjekapitaløkningen ble gjennomført ved økning av aksjenes pålydende samt overkurs Økning av pålydende pr aksje (2000 aksjer), fra kr pr aksje til kr pr aksje = kr Resterende kr behandlet som overkurs I 2007 ble aksjekapital og overkurs nedsatt og tilbakebetalt, nedsettelse av pålydende med kr overkurs kr Alt er tilbakebetaling av skattemessig innbetalt kapital, ingen beskatning utløses Inngangsverdi og skattemessig innbetalt kapital tilbake til utgangspunktet før

32 Skattemessig innbetalt kapital (2) Et talleksempel, forts: Alternativ gjennomføring med utstedelse av nye aksjer Opprinnelig antall aksjer = Utstedelse av nye aksjer, pålydende kr og overkurs kr pr aksje, til sammen kr Fordelt i samme forhold som de opprinnelige aksjene Konsekvenser ved nedsettelse og tilbakebetaling i 2007? Tilbakebetalt kr i aksjekapital og kr i overkurs Skattemessig innbetalt overkurs knytter seg til de siste 1000 aksjene, mens de opprinnelige 2000 ikke har noen innbetalt overkurs Skattemessig hevdes det et først inn først ut prinsipp Kr er tilbakebetaling av innbetalt aksjekapital Kr blir fordelt på gamle og nye aksjer, med den konsekvens at kr blir skattemessig utbytte 31

33 Skattemessig innbetalt kapital (3) Hvordan kunne skattemessig utbytte vært unngått? Øke pålydende på opprinnelige aksjer i stedet for økning av antall aksjer Dvs som dette faktisk [og heldigvis] var gjennomført Innføre to aksjeklasser før tilbakebetaling Vedtektsendring Gir grunnlag for å bestemme hvilken aksjeklasse som det skjer nedsetting og tilbakebetaling fra dvs overstyrer FIFO prinsippet Spleise alle aksjer til én, nedsette og utbetale overkurs, deretter splitte tilbake til ønsket antall aksjer Viss usikkerhet om denne løsningen vi anbefaler helst en av de to andre alternativene Først nedsette og slette de opprinnelige 2000 aksjene tilbakebetaling kun av innbetalt aksjekapital 32

34 «Teknisk avdeling» kapitalnedsetting Meldinger til Foretaksregisteret: 1. Førstegangsmelding med kreditorvarsel 2. Annengangsmelding etter kreditorvarsel gjennomføring Konsekvenser av å glemme nummer 2? Dersom utbetalt = ulovlig = utbyttebeskatning Ikke omfattet av fritaksmetoden Nedsetting til dekning av tap Kan gjennomføres uten kreditorvarsel NB/ tre års «utbyttekarantene» med mindre kapitalen er forhøyet igjen 33

35 Merverdiavgift - Oppsummering av årets viktigste nyheter, samt utsikter for 2015 og etterfølgende år KPMG AS VNR-Kurs

36 Statens beregnede inntekter for

37 Nyheter 2014 Utvalg

38 Fisjon, fusjon og hjelpeselskap Bakgrunn Ikke mulig å overføre kapitalvarer via hjelpeselskap da dette selskap ikke var MVA registrert plikt til justering Nye regler med virkning fra og med Det kan unnlates justering selv om mottaker (hjelpeselskap) ikke er registrert for MVA dersom endelig mottaker er eller blir MVA registrert senest med virkning fra den termin hvor første overdragelse finner sted 37

39 9-3-2.Vilkår for overføring av justeringsplikten (1) Det er et vilkår for overføring av justeringsplikten at mottakeren er et registrert avgiftssubjekt på overdragelsestidspunktet eller blir et registrert avgiftssubjekt senest i samme termin som overdragelsen skjer. Dersom mottakerens fradragsrett er mindre enn overdragerens fradragsrett, kan mottakeren bare overta den delen av overdragerens justeringsplikt som svarer til mottakerens fradragsrett for kapitalvaren. Den resterende delen av justeringsplikten må justeres samlet av overdrageren. (2) Dersom mottaker ikke oppfyller vilkårene i første ledd første punktum, kan justeringsplikten likevel overføres til ny mottaker dersom denne er et registrert avgiftssubjekt eller blir et registrert avgiftssubjekt senest i samme termin som første overdragelsen skjer. Overføring av justeringsplikten i slike tilfeller forutsetter at midlertidig mottaker ikke tar kapitalvaren i bruk. (3) Det er et vilkår for overføring av justeringsplikten at mottakeren samtykker i overføringen. (4) Dersom mottakeren er en kommune eller andre kompensasjonsberettigede, kan justeringsplikten overføres på de samme vilkår som nevnt i første, annet og tredje ledd i den utstrekning kapitalvaren anskaffes til bruk i virksomhet som er kompensasjonsberettiget etter lov 12. desember 2003 nr. 108 om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv. 38

40 Reviderte retningslinjer tilleggsavgift Tvil om såkalte «inn/ut-tilfeller» Ikke fakturert med moms, men mottaker ville hatt fradrag Med andre ord, ingen tapsrisiko Ikke tilleggsavgift, dersom både kjøper og selger var i «berettiget tvil» Men om man ikke har søkt råd er man raskt uaktsom Kravet til «berettiget tvil» angrepet av Klagenemnda Endret i det stille i midten av oktober Der selger har fakturert og bokført salget, men har unnlatt å beregne merverdiavgift og hvor selgeren godtgjør at kjøperen er registrert i Merverdiavgiftsregisteret og ville hatt fradragsrett for avgiften, skal det normalt ikke ilegges tilleggsavgift for selgeren. Det samme gjelder i tilfelle der kjøperen ville hatt rett til kompensasjon etter kompensasjonsloven 39

41 Praktisering av retningslinjer tilleggsavgift Riksrevisjonens undersøkelse av skatte- og avgiftsmyndighetenes kontroll av merverdiavgift (Dokument 3:11, ) I 2012 ble det i én skatteregion ilagt tilleggsavgift i 30 % av kontrollene som avdekket feil, mens tilsvarende i en annen region var 4 % 40

42 Kravet om effektuert leiekontrakt Mvaf Det gis ikke tilbakegående avgiftsoppgjør på kapitalvarer som nevnt i merverdiavgiftsloven 9-1 annet ledd bokstav b i den grad bygget eller anlegget ikke er leid ut innen seks måneder etter fullføringen av byggetiltaket SKD 8/2011 Innebærer krav om effektuert leiekontrakt innen seks måneder etter fullføringen Effektuert, dvs. rett til å overta og krav på leiebetaling SKD fellesskriv Ref. brev fra FIN av SKD trekker tilbake kravet om effektuert leiekontrakt Signert leiekontrakt innen fristen er tilstrekkelig 41

43 Ny retningslinje for frivillig registering iht. 2-3 (1) per Gjelder for virksomheter som allerede er registrert i Merverdiavgiftsregisteret Kan nå unnlate særskilt søknad om frivillig registrering Leieforholdet må behandles som om frivillig registrert Vilkårene i 2-3 (1) må være oppfylt MVA på husleie Dokumentasjonskravene i mvaf ; Disponeringen av bygget med målsatte tegninger e.l. av bygget eller anlegget og med utleiekontrakter Årlig dokumentasjon for bruken av lokalene gjennom året Dokumentasjon for oppføringskostnader og senere byggetiltak 42

44 Nyheter 2015 Utvalg

45 Registrering i Merverdiavgiftsregisteret Regjeringen foreslår å øke beløpsgrensen for registrering i Merverdiavgiftsregisteret til kr , både for næringsdrivende og for organisasjoner I dag: for næringsdrivende for organisasjoner Selskap som over tid ikke klarer per år må regne med sletting Overgangsregler for å unngå negativ justering MVA registrerte virksomheter som slettes pga. lovendringen unntas fra plikten til å justere for kapitalvarer anskaffet før

46 Momsbindingstid på leasingbiler I utgangspunktet fradragsnekt for personkjøretøy Likevel fradragsrett for personkjøretøy når til bruk i Transport mot vederlag (taxi) Utleievirksomhet (leasing, utleie) Krav til bruk i minimum tre år Skal unngå at man kjøper for videresalg Kravet til brukstid økes til fire år 45

47 Økt grense for avgiftsfrie vareforsendelser Varesendinger med verdi under 200 kroner som sendes til private mottakere i Norge, er i dag fritatt for merverdiavgift, toll og særavgifter Regjeringen foreslår å øke grensen for avgiftsfrie vareforsendelser fra utlandet fra 200 til 500 kroner til private mottakere i Norge 350 Beløpet inkluderer frakt og forsikringskostnader Selges varer fra norsk selger påløper det på vanlig måte merverdiavgift og eventuelt særavgifter for alt varesalg Dette gjelder også ved salg fra norske nettbutikker 46

48 Forvaltningstjenester fra boligbyggelag til borettslag Særunntak for MVA på tjenestesalg fra boligbyggelag til tilknyttede borettslag Eks: BOB selger forretningsførsel til medlemslag Unntaket oppheves Konsekvenser Ordinær avgiftspliktig virksomhet Utgående MVA 25% Fradragsrett for MVA på relevante kostnader Gir løpende avtaler rett til å tillegge MVA? 47

49 Tilbakegående avgiftsoppgjør Merverdiavgift pådratt før oppstart av virksomhet Kravet til egen søknad oppheves Stiller større krav til at næringsdrivende kun fradragsfører relevante kostnader KPMG anbefaler forklaring til aktuell omsetningsoppgave for å unngå kontroll 48

50 Omtalesaker Nøytral merverdiavgift i statlig sektor Merverdiavgift på aviser To forslag sendes til ESA et med nullsats og et med sats på 8 % ESA skal vurdere om til hinder for konkurransen Merverdiavgift på fast eiendom Endringer i representantordningen for merverdiavgift Notifikasjon til ESA av merverdiavgiftsfritak for elbiler Men hva med. 49

51 Omtalesaker Aktivitetsskatt på finansielle tjenester Merverdiavgift på gebyrer Avgift på overskudd e.l. for øvrig omsetning (renter, marginer etc.) Antagelig kombinert med fradrag for inngående MVA Ville forenklet en del av tjenesteleveransene til finanssektoren Forsvunnet fra omtalesaker 50

52 Fremtiden

53 Etatens fokusområder Økt fokus på fordelingsnøkler Skatteetaten går nærmere inn på oppbygging og bruk av nøkler Oppbygging: Hvorfor er denne nøkkelen slik? Bruk: Hvorfor er denne nøkkelen brukt på denne anskaffelsen? Faremoment i delt virksomhet Alle innkjøp tas under samme fordelingsnøkkel Gjelder generelt krav om tilordning Uttalt mål å kontrollere flere avgiftsoppgaver 52

54 Modernisering og forenkling av regnskapslovgivningen

55 Regnskapslovutvalg oppnevnt 19. september 2014 Fra Finansdepartementets pressemelding: «Kongen i statsråd har i dag oppnevnt et utvalg som skal gjennomgå regnskapsloven med sikte på å modernisere og forenkle regelverket, samt tilpasse de norske reglene til nytt EØSregelverk på området. Oppnevning av utvalget er en viktig del av Regjeringens arbeid med å forenkle hverdagen for næringslivet. Det er særlig viktig å se på kravene de minste bedriftene møter, sier finansminister Siv Jensen.» Utvalgets sammensetning: Professor Erlend Kvaal (utvalgsleder), Bærum Advokat, Stig Berge, Oslo Statsautorisert revisor Elisabet Ekberg, Bergen Statsautorisert revisor Aase Aamdal Lundgaard, Oslo Statsautorisert revisor Tove-Gunn Moen, Sandnes Seniorrådgiver Rune Tystad, Oslo 54

56 Mandat (1) 1. Vurdere endringer som kreves for å gjennomføre det konsoliderte regnskapsdirektivet (direktiv 2013/34/EU) 2. Vurdere om det er ytterligere endringer som bør gjennomføres Utover det som er nødvendig for å gjennomføre direktivet Utvalget skal i vurderingen legge vekt på at: Formålet med regnskapslovgivning er å gi et mest mulig effektivt bidrag til at norske regnskapspliktige viser reelle perioderesultat og stilling etter sunne bedriftsøkonomiske prinsipper Offentlig regulering av hvordan private innretter sine regnskaper skal gjøres så enkel og lite byrdefull som mulig Effektiv ressursutnyttelse kost-/nyttevurdering Differensierte krav 55

57 Mandat (2) 3. Vurdere om det i større utstrekning enn i dag kreves eller åpnes for løsninger som følger av internasjonale regnskapsstandarder Innenfor rammen av direktivet Skal grunnleggende regnskapsprinsipper videreføres? Forskrift om forenklet IFRS? 4. Vurdere om den rettslige standarden god regnskapsskikk bør videreføres Erstatte eller supplere med direkte henvisninger til regnskapsstandarder Vurdere hvem som bør ha ansvaret for standardsettingen Større vekt på internasjonalt standardsettingsarbeid? 56

58 Mandat (3) 5. Vurdere om det er behov for selskapsrettslige tilpasninger for å sikre likt utbyttegrunnlag uavhengig av regnskapsspråk Mer og/eller annet enn «FUG»? 6. Vurdere kravene til presentasjon av opplysninger om ikke-finansielle forhold og om det kan gjøres unntak fra noen av disse opplysningskravene for små foretak 7. Vurdere kravene til åpnings- og mellombalanse i selskapslovgivningen 8. Vurdere adgangen til å benytte avvikende regnskapsår 57

59 Mandat (4) og frister for utvalget 9. Vurdere om det bør innføres regler om delårsregnskap i regnskapslovgivningen 10. Vurdere reglene om filialregnskapsplikt Frister: Punkt 1 5 i mandatet = innen 26. juni 2015 Fra Finansdepartementets presentasjon av nytt regnskapsdirektiv (fra november 2013); «Det er lagt opp til det nye direktivet skal gjennomføres i nasjonal lovgivning senest juli 2015» Neppe mulig, men tilsier at utvalgets forslag behandles raskt og at implementering av endringer prioriteres høyt Punkt 6 10 i mandatet = innen 24. juni

60 Ny norsk regnskapsstandard Internasjonalt utgangspunkt IFRS for SMEs Norske tilpasninger Forslag sendt på høring , frist høringskommentarer! Veien videre: Samordnes med ny regnskapslov Vurdere endringer ut fra høringskommentarene Helt nytt fremtidig regnskapsregime ny lov og ny standard 59

61 Bokføring

62 Oppbevaringstid Lovendring om redusert oppbevaringstid for regnskapsdokumentasjon fra 10 til 5 år vedtatt med ikrafttredelse 1. februar 2014 Overgangsregler gjør at det vesentligste av regnskapsdokumentasjonen fortsatt må oppbevares i ti år Fra 1. august 2014 krav om fem års oppbevaring for: årsregnskap og annen pliktig regnskapsrapportering, årsberetning og revisjonsberetning nummererte brev fra revisor. Fortsatt 10 års oppbevaringstid - inntil videre, utredes og vurderes: spesifikasjoner av pliktig regnskapsrapportering som nevnt i 5, eller bokførte opplysninger som er nødvendig for å kunne utarbeide slike spesifikasjoner av pliktig regnskapsrapportering, dokumentasjon av bokførte opplysninger og slettede opplysninger, dokumentasjon av kontrollsporet mv. og dokumentasjon av balansen, 61

Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2014/2015, tilpasset 2. utgave av skattekursmappen.

Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2014/2015, tilpasset 2. utgave av skattekursmappen. Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2014/2015, tilpasset 2. utgave av skattekursmappen. Nummereringen følger samme mal som i kursmappen. Hvilken utgave av skattekursmappen du har

Detaljer

ENDRINGER I AKSJELOVGIVNINGEN v/erik Wold og Roger Sporsheim. Frokostseminar Sparebanken Møre 12. september 2013

ENDRINGER I AKSJELOVGIVNINGEN v/erik Wold og Roger Sporsheim. Frokostseminar Sparebanken Møre 12. september 2013 ENDRINGER I AKSJELOVGIVNINGEN v/erik Wold og Roger Sporsheim Frokostseminar Sparebanken Møre 12. september 2013 Dagens tema Betydelige endringer av aksjelovgivningen trådte i kraft den 1. juli 2013 Innebærer

Detaljer

Bokføring og krav til salgsdokument Kola Viken

Bokføring og krav til salgsdokument Kola Viken 06.11.2014 Bokføring og krav til salgsdokument Kola Viken 5. november 2014 Jan Abrahamsen, spesialrevisor Skatt sør Skatteetaten Bokføring og krav til salgsdokumentasjon 1 Produksjonstilskudd landbruk

Detaljer

Flere endringer i. til å utarbeide kundespesifikasjon, anledning til å spesifisere kontantsalg ved å fremlegge kopier av salgsdokumentasjonen

Flere endringer i. til å utarbeide kundespesifikasjon, anledning til å spesifisere kontantsalg ved å fremlegge kopier av salgsdokumentasjonen Flere endringer i bokføringsreglene I juni kom en ny forskrift som medfører omfattende endringer i bokføringsforskriften. Endringene angår alle bokføringspliktige. Rådgiver regnskap Ingjerd Moen, Revisorforeningen

Detaljer

MERVERDIAVGIFT NYHETER OG AVKLARINGER FOR UTLEIE AV NÆRINGSEIENDOM. Estate Konferanse, 26. februar 2015 v/ advokat Bjørn Christian Lilletvedt Tovsen

MERVERDIAVGIFT NYHETER OG AVKLARINGER FOR UTLEIE AV NÆRINGSEIENDOM. Estate Konferanse, 26. februar 2015 v/ advokat Bjørn Christian Lilletvedt Tovsen MERVERDIAVGIFT NYHETER OG AVKLARINGER FOR UTLEIE AV NÆRINGSEIENDOM Estate Konferanse, 26. februar 2015 v/ advokat Bjørn Christian Lilletvedt Tovsen 1 AGENDA Lovendringer (10 min) Frivillig registrering

Detaljer

Innhold. Innhold 3. Forord... 13. 1 Innledning... 15. 2 Stiftelse... 17

Innhold. Innhold 3. Forord... 13. 1 Innledning... 15. 2 Stiftelse... 17 Innhold Forord... 13 1 Innledning... 15 2 Stiftelse... 17 A Selskapsrettslige bestemmelser... 17 2.1 Stifterne... 17 2.2 Minstekrav til aksjekapital... 17 2.3 Opprettelse av stiftelsesdokument m/vedlegg...

Detaljer

Mentor Ajour. Aksjelovenes regler for utdeling etter endringer 24. januar 2014 samt regnskapsføring av nye utbytteformer

Mentor Ajour. Aksjelovenes regler for utdeling etter endringer 24. januar 2014 samt regnskapsføring av nye utbytteformer Informasjon til PwCs klienter Nr 4, feb 2014 Mentor Ajour Aksjelovenes regler for utdeling etter endringer 24. januar 2014 samt regnskapsføring av nye utbytteformer Aksjelovgivningen ble endret på flere

Detaljer

19.12.2012. Høringsnotat om endringer i skattelovforskriften 11-20 omdanning av NUF til AS/ASA

19.12.2012. Høringsnotat om endringer i skattelovforskriften 11-20 omdanning av NUF til AS/ASA 19.12.2012 Høringsnotat om endringer i skattelovforskriften 11-20 omdanning av NUF til AS/ASA Innledning Omdanning fra en selskapsform til en annen vil i utgangspunktet innebære skattemessig realisasjon

Detaljer

Lov, forskrifter og god bokføringsskikk med kommentarer... 25

Lov, forskrifter og god bokføringsskikk med kommentarer... 25 Innhold Del I Innledning... 13 Kort historie... 15 Norske bokføringsregler før bokføringsloven... 15 Bokføringsloven... 16 Definisjon av bokføring... 22 Oppbygning av bokføringsloven... 24 Del II Lov,

Detaljer

Nyheter / lovendringer

Nyheter / lovendringer - Nye lovendringer/ nyheter. - Utfordringer i bransjen. - - Selskapsformer. Nyheter / lovendringer Elektronisk skattekort Personalister Ikke krav til revisor eller åpningsbalanse ved stiftelse av AS Enklere

Detaljer

08.10.2015. Statsbudsjettet 2016. Morgenseminar 8. oktober 2015 Advokat Jan Bangen. Satser, innslagspunkter og fradrag

08.10.2015. Statsbudsjettet 2016. Morgenseminar 8. oktober 2015 Advokat Jan Bangen. Satser, innslagspunkter og fradrag Statsbudsjettet 2016 Morgenseminar 8. oktober 2015 Advokat Jan Bangen Satser, innslagspunkter og fradrag 1 Satser 2016 - formue Forslag økt fribeløp, redusert sats: Enslige: fra 1,2 millioner kroner til

Detaljer

Bokføringsloven del I. Kjell Næssvold

Bokføringsloven del I. Kjell Næssvold Bokføringsloven del I Kjell Næssvold Bokføringsloven for kommunene Ny forskrift (av 4.3.2010) om endring i forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner) Bokføringsloven gjøres

Detaljer

Nyhetsbrevet omtaler forslag til endringer i skatte- og avgiftslovgivningen i statsbudsjettet for 2011.

Nyhetsbrevet omtaler forslag til endringer i skatte- og avgiftslovgivningen i statsbudsjettet for 2011. OPPDATERING SKATT OG AVGIFT STATSBUDSJETTET 2011 7. oktober 2010 Nyhetsbrevet omtaler forslag til endringer i skatte- og avgiftslovgivningen i statsbudsjettet for 2011. Oppsummert er det få vesentlige

Detaljer

Lovvedtak 68. (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 347 L (2012 2013), jf. Prop. 111 L (2012 2013)

Lovvedtak 68. (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 347 L (2012 2013), jf. Prop. 111 L (2012 2013) Lovvedtak 68 (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 347 L (2012 2013), jf. Prop. 111 L (2012 2013) I Stortingets møte 30. mai 2013 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i aksjelovgivningen

Detaljer

INFORMASJON OM REGELVERKET FOR UTENLANDSKE FORETAK SOM DRIVER VIRKSOMHET I NORGE

INFORMASJON OM REGELVERKET FOR UTENLANDSKE FORETAK SOM DRIVER VIRKSOMHET I NORGE INFORMASJON OM REGELVERKET FOR UTENLANDSKE FORETAK SOM DRIVER VIRKSOMHET I NORGE 2 BDO AS INFORMASJON OM REGELVERKET FOR UTENLANDSKE FORETAK SOM DRIVER VIRKSOMHET I NORGE Norskregistrert utenlandsk foretak

Detaljer

Forskriftsspeil endringer i bokføringsforskriften med virkning for regnskapsår påbegynt etter 31. desember 2013

Forskriftsspeil endringer i bokføringsforskriften med virkning for regnskapsår påbegynt etter 31. desember 2013 Forskriftsspeil endringer i bokføringsforskriften med virkning for regnskapsår påbegynt etter 31. desember 2013 I det følgende vises de bestemmelser som er endret, jf. forskrift av 28.03.13 om endringer

Detaljer

Lete- og utvinningsvirksomhet - avgiftsspørsmål

Lete- og utvinningsvirksomhet - avgiftsspørsmål Lete- og utvinningsvirksomhet - avgiftsspørsmål Norsk Olje og Gass skatteseminar 2014 Jan Samuelsen Bakgrunn Økt fokus fra avgiftsmyndighetene senere år Avgjørelser bærer ofte preg av lite kjennskap til

Detaljer

Omdanning av andelslag til aksjeselskap

Omdanning av andelslag til aksjeselskap Omdanning av andelslag til aksjeselskap Bindende forhåndsuttalelser Publisert: 14.12.2012 Avgitt: 28.08.2012 (ulovfestet rett) Skattedirektoratet la til grunn at andelshaverne hadde nødvendig eiendomsrett

Detaljer

Lov om bokføring (bokføringsloven).

Lov om bokføring (bokføringsloven). Blå Uthevingsfarge tekst = Gjelder ikke kommuner / Gul Uthevingsfarge tekst = Vedrører direkte/indirekte NBS 5 Lov om bokføring (bokføringsloven). Dato LOV-2004-11-19-73 Departement Finansdepartementet

Detaljer

30. Straffebestemmelser...7 31. Ikrafttredelse... 7

30. Straffebestemmelser...7 31. Ikrafttredelse... 7 Utkast Kap.. Anvendelse av allmennaksjelovens regler for egenkapitalbevis...2. Anvendelsesområde og definisjoner...2 2. Registrering i Verdipapirsentralen...2 3. Overdragelse... 2 4. Utstedelse av egenkapitalbevis...2

Detaljer

1. Redusert skattesats for selskaper Selskapsskatten foreslås redusert til 25 % for 2016, fra dagens 27 %.

1. Redusert skattesats for selskaper Selskapsskatten foreslås redusert til 25 % for 2016, fra dagens 27 %. Nyhetsbrev skatt Statsbudsjettet for 2016 Regjering har lagt frem sitt forslag til skatte- og avgiftsendringer i statsbudsjettet for 2016, samt stortingsmeldingen om ny skattereform som følger opp forslagene

Detaljer

STATSBUDSJETTET. Forslag til statsbudsjett 2016 og skattereform. Oktober 2015

STATSBUDSJETTET. Forslag til statsbudsjett 2016 og skattereform. Oktober 2015 Oktober 2015 STATSBUDSJETTET Forslag til statsbudsjett 2016 og skattereform Regjeringen Solberg la i dag frem forslag til Statsbudsjett for 2016 og Skattemeldingen Bedre skatt En skattereform for omstilling

Detaljer

Bruk av tekstbehandlings- og regnearkprogrammer

Bruk av tekstbehandlings- og regnearkprogrammer Høringsutkast til norsk bokføringsstandard NBS (HU) Innhold 1. Innledning og virkeområde... 2 2.... 2 3. Tekstbehandlings- og regnearkprogrammer... 2 4. Bokføringsverktøy... 3 4.1 Hvem kan bokføre i tekstbehandlings-

Detaljer

Statsbudsjettet 2011 Endringer i merverdiavgiftsloven mv. Stortingets vedtak om merverdiavgift

Statsbudsjettet 2011 Endringer i merverdiavgiftsloven mv. Stortingets vedtak om merverdiavgift Statsbudsjettet 2011 Endringer i merverdiavgiftsloven mv. Stortingets vedtak om merverdiavgift meldinger SKD 9/10 15. desember 2010 Rettsavdelingen, avgift Med virkning fra 1. juli 2011 innføres merverdiavgiftsplikt

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011. Bytteforholdet ved fusjon

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011. Bytteforholdet ved fusjon Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011 Bytteforholdet ved fusjon (aksjeloven 13-2, jf. skatteloven 11-2 flg. og 10-34) To selskap med identisk eiersits ønsket å gjennomføre

Detaljer

meldinger Forskrift om overgangsregler ved beregning av forhøyet og redusert merverdiavgift fra 1. januar 2005 (nr. 129) Skattedirektoratet

meldinger Forskrift om overgangsregler ved beregning av forhøyet og redusert merverdiavgift fra 1. januar 2005 (nr. 129) Skattedirektoratet Skattedirektoratet meldinger SKD 12/04 26. november 2004 Forskrift om overgangsregler ved beregning av forhøyet og redusert merverdiavgift fra 1. januar 2005 (nr. 129) Fra 1. januar 2005 er satsene for

Detaljer

Overskuddsdisponering/ -optimalisering.

Overskuddsdisponering/ -optimalisering. Overskuddsdisponering/ -optimalisering. Ragnar Nesdal 95 88 01 05 rnesdal@deloitte.no 8. desember 2010 1 2003 Firm Name/Legal Entity Innhold Skatteforhold i selskapet / konsernet Utbytte Konsernbidrag

Detaljer

Bokføringsloven del II. Hilde Løseth Modell

Bokføringsloven del II. Hilde Løseth Modell Bokføringsloven del II Hilde Løseth Modell 6 Dokumentasjon av regnskapssystem Loven stiller krav til dokumentasjon som beskriver kontrollmulighetene i regnskapet, samt hvordan systemgenererte poster kan

Detaljer

Statsbudsjettet 2015. Morgenseminar 9. oktober 2014 fagsjef Rolf Lothe

Statsbudsjettet 2015. Morgenseminar 9. oktober 2014 fagsjef Rolf Lothe Statsbudsjettet 2015 Morgenseminar 9. oktober 2014 fagsjef Rolf Lothe Satser, innslagspunkter og fradrag Satser 2015 - formue Forslag økt fribeløp, redusert sats: Enslige: fra 1 million kroner til 1,2

Detaljer

Veiledning Revisors vurderinger av forsvarlig likviditet og forsvarlig egenkapital

Veiledning Revisors vurderinger av forsvarlig likviditet og forsvarlig egenkapital Veiledning Revisors vurderinger av forsvarlig likviditet og forsvarlig egenkapital Innledning Endringene i aksjeloven og allmennaksjeloven fra juli 2013 endret reglene for beregninger av utbytte. En viktig

Detaljer

KONSERNFISJONSPLAN. for konsernfisjon. mellom. Drammen Travbane AS, org.nr. 932 471 019. som det overdragende selskap

KONSERNFISJONSPLAN. for konsernfisjon. mellom. Drammen Travbane AS, org.nr. 932 471 019. som det overdragende selskap KONSERNFISJONSPLAN for konsernfisjon mellom Drammen Travbane AS, org.nr. 932 471 019 som det overdragende selskap og Buskerud Trav Eiendom AS, org.nr. 914 868 068 som det overtakende selskap og Buskerud

Detaljer

Bruk av tekstbehandlings- og regnearkprogrammer

Bruk av tekstbehandlings- og regnearkprogrammer Norsk bokføringsstandard NBS 6 (Desember 2013, oppdatert mars 2014 og april 2015) Innhold 1. Innledning og virkeområde... 2 2.... 2 3. Tekstbehandlings- og regnearkprogrammer... 2 4. Hvem kan bokføre i

Detaljer

Lovvedtak 47. (2010 2011) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 235 L (2010 2011), jf. Prop. 51 L (2010 2011)

Lovvedtak 47. (2010 2011) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 235 L (2010 2011), jf. Prop. 51 L (2010 2011) Lovvedtak 47 (2010 2011) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 235 L (2010 2011), jf. Prop. 51 L (2010 2011) I Stortingets møte 5. april 2011 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i revisorloven

Detaljer

Ny bokføringslov endring av merverdiavgiftsloven 32 - endringer i forskrifter til merverdiavgiftsloven

Ny bokføringslov endring av merverdiavgiftsloven 32 - endringer i forskrifter til merverdiavgiftsloven Skattedirektoratet meldinger SKD 3/05, 26. januar 2005 Ny bokføringslov endring av merverdiavgiftsloven 32 - endringer i forskrifter til merverdiavgiftsloven I forbindelse med innføringen av ny lov 19.

Detaljer

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifter i bedrifter

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifter i bedrifter Skatt ved eierskifte og generasjonsskifter i bedrifter 1 Hvilke skatte- og avgiftsforhold er særlig viktige ved generasjonsskifte og salg av bedrift? BDO AS, v/statsautorisert revisor Dag Ramsberg dag.ramsberg@bdo.no

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Etrinell AS (org.nr 980 645 525)

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Etrinell AS (org.nr 980 645 525) Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Etrinell AS (org.nr 980 645 525) Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling på selskapets kontor i Karenslyst allè 8 B i Oslo den 28.06.2013 fra

Detaljer

Endring av aksjeklasser og tilbakebetaling av innbetalt kapital (Skatteloven 10-31, jf. 9-2 og 10-11)

Endring av aksjeklasser og tilbakebetaling av innbetalt kapital (Skatteloven 10-31, jf. 9-2 og 10-11) Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 24/13 Avgitt 05.11.2013 Endring av aksjeklasser og tilbakebetaling av innbetalt kapital (Skatteloven 10-31, jf. 9-2 og 10-11) Skattyter hadde 50 A-

Detaljer

Eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter

Eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter www.pwc.com Eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Partner/Advokat Gunnar Bøyum, Advokatfirmaet Sogn og Fjordane - lokal kompetanse i heile fylket 28 år i Sogn og Fjordane (etablert i 1987) Kontor

Detaljer

meldinger SKD 5/14, 4. juli 2014 Rettsavdelingen, avgift

meldinger SKD 5/14, 4. juli 2014 Rettsavdelingen, avgift meldinger SKD 5/14, 4. juli 2014 Rettsavdelingen, avgift Revidert nasjonalbudsjett 2014 endringer i reglene om frivillig registrering for utleie av fast eiendom Med virkning fra 1. juli 2014 er det fastsatt

Detaljer

Forelesningsoppgaver, skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer

Forelesningsoppgaver, skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer Forelesningsoppgaver, skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer Ikke alle oppgavene omtales her. Oppgave 2. Etter asl. 8-1, 1. ledd kan selskapet i utgangspunkt dele ut annen egenkapital på 1 200 000

Detaljer

Etter dette overføres aksjene som Mor Ltd mottar i Newco AS, til Holding AS som tingsinnskudd.

Etter dette overføres aksjene som Mor Ltd mottar i Newco AS, til Holding AS som tingsinnskudd. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 3/14. Avgitt 14.2.2014. Omdanning av IS, med NUF som stille deltaker, til AS. Skatteloven 11-20 og 9-14. Skattedirektoratet kom til at et indre selskap

Detaljer

NOTAT Ansvarlig advokat

NOTAT Ansvarlig advokat NOTAT Ansvarlig advokat Jon Vinje TIL TEKNA DATO 15. juli 2005 EMNE VEDR SKATTEREFORMEN VÅR REF. - 1. Innlending Fra 1. januar 2006 innføres det nye regler for beskatning av personlige aksjonærer (aksjonærmodellen),

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Høringsnotat Justering av NOKUS-reglene for å unngå kjedebeskatning av personlige eiere

Høringsnotat Justering av NOKUS-reglene for å unngå kjedebeskatning av personlige eiere Saksnr. 13/2642 06.06.2013 Høringsnotat Justering av NOKUS-reglene for å unngå kjedebeskatning av personlige eiere 1 1 Innledning og sammendrag Det foreslås justeringer i reglene om skattlegging av eiere

Detaljer

Finansdepartementets fortolkningsuttalelse av 19. desember 2007 til forskrift om justering av inngående merverdiavgift for kapitalvarer

Finansdepartementets fortolkningsuttalelse av 19. desember 2007 til forskrift om justering av inngående merverdiavgift for kapitalvarer Finansdepartementets fortolkningsuttalelse av 19. desember 2007 til forskrift om justering av inngående merverdiavgift for kapitalvarer Finansdepartementet har i forbindelse med ikrafttredelsen 1. januar

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 11/12. Avgitt 3.5.2012

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 11/12. Avgitt 3.5.2012 Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 11/12. Avgitt 3.5.2012 Fusjon engelsk Ltd NUF og norsk AS Sktl. kap 11-1 jf. 11-2 flg. Et engelsk Ltd-selskap, skattemessig hjemmehørende i Norge,

Detaljer

meldinger Lempning av renter beregnet av merverdiavgiftskrav

meldinger Lempning av renter beregnet av merverdiavgiftskrav meldinger SKD 14/11, 28. november 2011 Rettsavdelingen, avgift Lempning av renter beregnet av merverdiavgiftskrav Skattedirektoratet behandler i denne meldingen ettergivelse og nedsettelse av renter beregnet

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 3. Hendelser etter balansedagen

Norsk RegnskapsStandard 3. Hendelser etter balansedagen Norsk RegnskapsStandard 3 (Oktober 1992, revidert november 2000, november 2003, august 2007, juni 2008 1 og januar 2014) Virkeområde 1. Denne standarden beskriver hvordan hendelser etter balansedagen skal

Detaljer

Frivillige og ideelle organisasjoner

Frivillige og ideelle organisasjoner Frivillige og ideelle organisasjoner Ansvar som arbeidsgiver Buskerud Musikkråd 17.11.2012 Skatteoppkreverens oppgaver Innkreving av skatter og avgifter, kommunale avgifter. Særnamsmann utleggsforretning.

Detaljer

STATSBUDSJETTET 2015 SKATTEOPPLEGGET

STATSBUDSJETTET 2015 SKATTEOPPLEGGET STATSBUDSJETTET 2015 SKATTEOPPLEGGET Samtidig med fremleggelsen av statsbudsjettet den 8. oktober fremmet Regjeringen forslag til endringer i reglene for skatter, avgifter og toll for 2015. Skatteopplegget

Detaljer

Utvalgte emner Merverdiavgift

Utvalgte emner Merverdiavgift Utvalgte emner Merverdiavgift Advokat/Partner Jan Ove Fredlund 4. juni 2014 Statens beregnede inntekter for 2014 65 MVA og fast eiendom OMSETNING AV FAST EIENDOM 1 Omsetning av fast eiendom er unntatt

Detaljer

SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter

SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter (Vedtatt av DnRs styre 4. desember 2007 med virkning for attestasjon av ligningspapirer for perioder som begynner 1. januar

Detaljer

OPPGAVESETT 5 - LØSNING

OPPGAVESETT 5 - LØSNING 1 OPPGAVESETT 5 - LØSNING OSL05.doc (ajour v14) KOMMANDITTSELSKAP OG SKATT De særskilte skattereglene for shipping i sktl 8-10 til 8-20 er ikke aktuelle for et KS med privatpersoner som eiere. Hvis alle

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA Det vil bli avholdt ordinær generalforsamling i Oslo Børs VPS Holding ASA den 26. mai 2008 kl 16.00 i Oslo Børs ASAs lokaler i Tollbugata

Detaljer

1 Generell informasjon om fond Y

1 Generell informasjon om fond Y Innhold 1 Generell informasjon om fond Y... 22 2 Bokføring av transaksjoner i fondsregnskapet for fond Y... 22 2.1 Dokumentasjon for transaksjoner... 22 2.2 Bokføring på kontoer... 24 3 Årsregnskap for

Detaljer

Oppgavesett 16 (R. v. 2000) Løsning (Osl16.doc) ajour h15

Oppgavesett 16 (R. v. 2000) Løsning (Osl16.doc) ajour h15 Oppgavesett 16 (R. v. 2000) Løsning (Osl16.doc) ajour h15 DEL 1 AS HANDEL Oppgave a - Andersens aksjesalg i X3 Se sktl 10-10 til 10-12 og 10-30 til 10-36 Forutsetter at dagens skatteregler (Aksjonærmodellen)

Detaljer

Revisjon. Hvorfor revisjon

Revisjon. Hvorfor revisjon Revisjon Hva er revisjon Kontroll og gransking av regnskaper Foretatt av uavhengig kvalifisert person Prinsipal-agent modellen (problemet oppstår når en agent tar beslutninger på vegne av en prinsipal,

Detaljer

Eksempelsamling til SA 3802-1 Revisors uttalelser og redegjørelser etter aksjelovgivningen

Eksempelsamling til SA 3802-1 Revisors uttalelser og redegjørelser etter aksjelovgivningen Vedlegg 1 Eksempelsamling til SA 3802-1 Revisors uttalelser og redegjørelser etter aksjelovgivningen Veiledning Tekst i eksemplene som er angitt med kursiv i parentes, anvendes kun ved behov. Når tekst

Detaljer

Skatterett valgemne løsningsforslag oppgaver. Aksjer solgt i desember Aksjeutbytte per aksje 20 Ikke eid over årsskiftet og derfor ingen skjerming

Skatterett valgemne løsningsforslag oppgaver. Aksjer solgt i desember Aksjeutbytte per aksje 20 Ikke eid over årsskiftet og derfor ingen skjerming Skatterett valgemne løsningsforslag oppgaver Oppgave 1 Alt 1: Aksjer solgt i desember Aksjeutbytte per aksje 20 Ikke eid over årsskiftet og derfor ingen skjerming Gevinstberetning per aksje: 75000/50 100000/100

Detaljer

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Årsregnskap 2012 CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 6 000 000 0 Annen driftsinntekt 5 757 274 1 728 611 Sum driftsinntekter

Detaljer

Frokostseminar - Aksjonærregisteret. Tone Aga Fastsetting etterskuddspliktige

Frokostseminar - Aksjonærregisteret. Tone Aga Fastsetting etterskuddspliktige Frokostseminar - Aksjonærregisteret Tone Aga Fastsetting etterskuddspliktige Aksjonærregisteret Formål Hovedformålet med aksjonærregisteret er å gjøre det enklere for skattyterne å forholde seg til reglene

Detaljer

INFORMASJON TIL AKSJONÆRENE I NORDIC SEAFARMS AS, ORG. NR. 974 523 441

INFORMASJON TIL AKSJONÆRENE I NORDIC SEAFARMS AS, ORG. NR. 974 523 441 INFORMASJON TIL AKSJONÆRENE I NORDIC SEAFARMS AS, ORG. NR. 974 523 441 Styrene i Nordic Seafarms AS og Nordic Halibut AS har den 23. april 2015 inngått en fusjonsplan, hvor Nordic Halibut AS som overdragende

Detaljer

1.Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning

1.Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning Til aksjeeierne i igroup.no AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I igroup.no AS Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i igroup.no AS fredag den 7. april 2000 kl 10.00 i Sandviksveien

Detaljer

Mentor Ajour. Skattesatser for 2013. Informasjon til PwCs klienter Nr 2, januar 2013. Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2013.

Mentor Ajour. Skattesatser for 2013. Informasjon til PwCs klienter Nr 2, januar 2013. Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2013. Informasjon til PwCs klienter Nr 2, januar 2013 Mentor Ajour Skattesatser for 2013 Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2013. 2013 MentorAjour 2 1 Skattesatsene for 2013 2012-regler

Detaljer

Oslo likningskontor. Foretaksmodellen. Rådgiver Morten Roos Næringsområdet avdeling for bransjer og svart økonomi

Oslo likningskontor. Foretaksmodellen. Rådgiver Morten Roos Næringsområdet avdeling for bransjer og svart økonomi Foretaksmodellen Rådgiver Morten Roos Næringsområdet avdeling for bransjer og svart økonomi 1 DAGENS TEMA skattereformen 2005-2006 Kort om hensyn målsettinger forskjellige modeller nye ord og uttrykk Hovedtema

Detaljer

Når skal oppgaven leveres

Når skal oppgaven leveres RETTLEDNING TIL Aksjer og egenkapitalbevis 2013 Forenklet (RF-1088F) INNHOLD 2 Hvem skal levere oppgaven 2 Når skal oppgaven leveres 2 Hva er Aksjer og egenkapitalbevis 2013 Forenklet (RF-1088F) 2 Hva

Detaljer

Innhold. Forkortelser for lover og forskrifter... 6

Innhold. Forkortelser for lover og forskrifter... 6 Innhold Forkortelser for lover og forskrifter... 6 Kapittel 1 Oversikt over regelverket om merverdiavgift... 13 1.1 Innledning... 13 1.2 En betydelig inntektskilde for staten... 14 1.3 Merverdiavgiftsområdet...

Detaljer

PROTOKOLL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TOMRA SYSTEMS ASA - 19. APRIL 2001

PROTOKOLL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TOMRA SYSTEMS ASA - 19. APRIL 2001 PROTOKOLL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TOMRA SYSTEMS ASA - 19. APRIL 2001 Den 19. april 2001 ble ordinær generalforsamling holdt i TOMRA SYSTEMS ASA under ledelse av styrets formann, Jan Chr. Opsahl. Møtet

Detaljer

Skattesatser 2011 (Endringer er uthevet)

Skattesatser 2011 (Endringer er uthevet) TRYGDEAVGIFT 2011 2010 2009 2008 2007 Lønnsinntekt 7,80 % 7,80 % 7,80 % 7,80 % 7,80 % Lønn til personer under 17 år og over 69 år 4,70 % 3,00 % 3,00 % 3,00 % 3,00 % Næringsinntekt i jordbruk, skogbruk

Detaljer

Generelt. Trond Kristoffersen. Regnskapsavleggelsen. Finansregnskap. Regulering av årsregnskapet. Regnskapsavleggelsen

Generelt. Trond Kristoffersen. Regnskapsavleggelsen. Finansregnskap. Regulering av årsregnskapet. Regnskapsavleggelsen Trond Kristoffersen Finansregnskap Regulering av årsregnskapet Regnskapsavleggelsen Bokføring og dokumentasjon av regnskapsopplysninger Regulert i bokføringsloven (lov av 19. november 2004) Regnskapsrapportering

Detaljer

Informasjon til PwCs klienter Nr 1, januar 2014. Mentor Ajour. Skattesatser for 2014. Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2014.

Informasjon til PwCs klienter Nr 1, januar 2014. Mentor Ajour. Skattesatser for 2014. Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2014. Informasjon til PwCs klienter Nr 1, januar 2014 Mentor Ajour Skattesatser for 2014 Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2014. Skattesatsene for 2014 2013-regler Skatt på alminnelig

Detaljer

Velkommen til NUF seminar. Forhold i Norge og i UK

Velkommen til NUF seminar. Forhold i Norge og i UK Velkommen til NUF seminar Forhold i Norge og i UK Hvilken struktur ønsker vi å oppnå ved et NUF Enkeltpersonsforetak Aksjeselskap Norsk avdeling av Utenlandsk Foretak eier eier LTD (100 000) eier person

Detaljer

Juridisk infrastruktur

Juridisk infrastruktur Juridisk infrastruktur betydningen av samspill mellom lovene Advokat Per-Ole Hegdahl Selskapslovgivning vs. annen lovgivning Hvordan kan selskapsretten være bedre tilrettelagt næringslivets behov og verdiskapning?

Detaljer

Generasjonsskifter og salg av bedrifter Hvilke skatte- og avgiftsforhold er særlig viktige?

Generasjonsskifter og salg av bedrifter Hvilke skatte- og avgiftsforhold er særlig viktige? TLS Generasjonsskifter og salg av bedrifter Hvilke skatte- og avgiftsforhold er særlig viktige? Frokostmøte, Eierskiftealliansen i Hordaland Skatt og avgift Sentral, men ikke avgjørende faktor for valg

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 4/12. Avgitt 29.02.2012

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 4/12. Avgitt 29.02.2012 Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 4/12. Avgitt 29.02.2012 Aksjesalg og etterfølgende fisjon ulovfestet gjennomskjæring (ulovfestet gjennomskjæring) Et selskap (S AS) driver to virksomheter,

Detaljer

Regelverk for webfaktura

Regelverk for webfaktura Regelverk for webfaktura Jan Terje Kaaby Statsautorisert revisor og autorisert regnskapsfører Bokføringsreglene Bokføringsreglene Bokføringsloven med forskrifter God bokføringsskikk Rettslig standard,

Detaljer

Del 1. Oppgave a Formuesverdi på aksjene i Ringveien AS, beregnet ut fra verdier pr. 31.12.X11.

Del 1. Oppgave a Formuesverdi på aksjene i Ringveien AS, beregnet ut fra verdier pr. 31.12.X11. Osl33 h15 Løsningsforslag til skatterett revisoreksamen 14.05.2012. Del 1. Oppgave a Formuesverdi på aksjene i Ringveien AS, beregnet ut fra verdier pr. 31.12.X11. Beregninger og vurderinger av formues-

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING

GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING GOL07 (v15) OPPGAVE A 1) Leieinntekter tomannsbolig: Forutsatt lik leieverdi pr. kvm så blir leieinntekten skattepliktig når eier benytter mindre enn halve leieverdien selv

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 29/11. Avgitt 12.12.2011

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 29/11. Avgitt 12.12.2011 Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 29/11. Avgitt 12.12.2011 Fisjon med etterfølgende rettet emisjon, spørsmål om ulovfestet gjennomskjæring (ulovfestet rett) Saken gjelder spørsmålet

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 26/11. Avgitt 31.10.2011. Generasjonsskifte, spørsmål om uttaksbeskatning

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 26/11. Avgitt 31.10.2011. Generasjonsskifte, spørsmål om uttaksbeskatning Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 26/11. Avgitt 31.10.2011 Generasjonsskifte, spørsmål om uttaksbeskatning (skatteloven 5-2 første ledd tredje punktum) Saken gjelder overføring av fast

Detaljer

Aksjonærregisteroppgaven 2006 Skal fylles ut av alle norske aksje- og allmennaksjeselskap, samt sparebanker. Se rettledning RF-1087

Aksjonærregisteroppgaven 2006 Skal fylles ut av alle norske aksje- og allmennaksjeselskap, samt sparebanker. Se rettledning RF-1087 Skatteetaten Aksjonærregisteroppgaven 2006 Skal fylles ut av alle norske aksje- og allmennaksjeselskap, samt sparebanker. Se rettledning RF-1087 Selskapets organisasjonsnummer 987987987 Selskapets adresse

Detaljer

Vedlegg til innkalling til ordinær generalforsamling i TOMRA SYSTEMS ASA 19. april 2001

Vedlegg til innkalling til ordinær generalforsamling i TOMRA SYSTEMS ASA 19. april 2001 Vedlegg til innkalling til ordinær generalforsamling i TOMRA SYSTEMS ASA 19. april 2001 Punkt 5 A Fullmakt om rettede emisjoner Styret har de siste årene hatt en generell fullmakt til å utvide aksjekapitalen

Detaljer

REGNSKAP TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND

REGNSKAP TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND REGNSKAP TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND Retningslinjer for regnskapsføring Retningslinjer for regnskapsføring vedtatt i Landsstyre 27. februar 2014 Side 1 Innhold 1 Generelt... 3 2 Kontantprinsippet...

Detaljer

Forenkling og modernisering av den norske aksjeloven

Forenkling og modernisering av den norske aksjeloven Forenkling og modernisering av den norske aksjeloven Prop. 111L (2012-2013) Endringer i aksjelovgivningen mv. (forenklinger) Bakgrunn - Forslag til endringer i aksjelovgivningen mv.(forenklinger) i Prop.

Detaljer

AVTALE. om overføring av rett til. justering av MVA. om disponering av. justert merverdiavgift

AVTALE. om overføring av rett til. justering av MVA. om disponering av. justert merverdiavgift AVTALE om overføring av rett til justering av MVA og om disponering av justert merverdiavgift 1. Avtalepartene [*] AS) Adr.: [*] Org. nr.: [*] heretter benevnt som Utbygger og Hordaland fylkeskommune Adr.:

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling

Innkalling til ordinær generalforsamling Til aksjonærene i BWG Homes ASA Innkalling til ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling i BWG Homes ASA holdes i møterom Nyland i Vika Atrium Konferansesenter i Munkedamsveien 45, Oslo torsdag

Detaljer

Elektroniske kommunikasjonstjenester. Nye regler for elektroniske kommunikasjonstjenester fra 2014

Elektroniske kommunikasjonstjenester. Nye regler for elektroniske kommunikasjonstjenester fra 2014 Elektroniske kommunikasjonstjenester Nye regler for elektroniske kommunikasjonstjenester fra 2014 12.11.2014 Hva er elektroniske kommunikasjonstjenester EKOM er tjenester som omfatter tilgang til offentlig

Detaljer

nye LoVEr og regler 2015 Traconet har kontroll på gjeldende lover og regler

nye LoVEr og regler 2015 Traconet har kontroll på gjeldende lover og regler ET UTdrAg AV nye LoVEr og regler 2015 Traconet har kontroll på gjeldende lover og regler SoM kunde HoS TrAConET, HoLdEr Vi deg ALLTid oppdatert I denne brosjyren finner du et utdrag av lover og regler

Detaljer

OSL11.doc (à jour h15) OPPGAVESETT 11 (R. H-95) LØSNINGSFORSLAG

OSL11.doc (à jour h15) OPPGAVESETT 11 (R. H-95) LØSNINGSFORSLAG 1 OSL11.doc (à jour h15) OPPGAVESETT 11 (R. H-95) LØSNINGSFORSLAG DEL 1 - Årsoppgjør for X5 Andersen & Co. AS Oppgave a Note A) Varekostnad i finansregnskapet 16 000 000 +Redusert regnskapsmessig nedskrivning

Detaljer

Hjelp til selvangivelsen for 2007 informasjon til aksjonærer i Aker ASA

Hjelp til selvangivelsen for 2007 informasjon til aksjonærer i Aker ASA Hjelp til selvangivelsen for 2007 informasjon til aksjonærer i Aker ASA Aker ASA har fått mange henvendelser fra våre aksjonærer med spørsmål i forbindelse med selvangivelsen for 2007. Informasjonen nedenfor

Detaljer

GENERALFORSAMLING. Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015

GENERALFORSAMLING. Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015 GENERALFORSAMLING Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015 AGENDA 1. Åpning av generalforsamlingen og opptegnelse av fremmøtte aksjonærer 2. Valg av møteleder 3. Godkjennelse av innkallingen 4. Valg

Detaljer

Gruppe a, Kontormaskiner, anskaffet i året, 19 500 x 0,30 = 5 850,- 13 650,- Gruppe b, Goodwill 100 000 x 0,20 = 20 000,- 80 000,-

Gruppe a, Kontormaskiner, anskaffet i året, 19 500 x 0,30 = 5 850,- 13 650,- Gruppe b, Goodwill 100 000 x 0,20 = 20 000,- 80 000,- 1 Oppgavesett 19 (R. h 01) LØSNINGSFORSLAG OPPGAVE 1 (osl19.doc) ajour v15 Spørsmål 1, Saldoavskriving og restsaldo, sktl. 14-40 til 14-47. Avskrivning Saldo 31.12.X2. Gruppe a, Kontormaskiner, anskaffet

Detaljer

Innsender beskriver endringer av kvotereglene innen fiskerinæringen som gjør at det er blitt lettere å fornye fiskeflåten.

Innsender beskriver endringer av kvotereglene innen fiskerinæringen som gjør at det er blitt lettere å fornye fiskeflåten. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17 /12. Avgitt 22.06.2012 Fiskefartøy med kvoter, spørsmål om skattefri fisjon (skatteloven kapittel 11) Saken gjaldt spørsmålet om fiskerirettigheter

Detaljer

Årsregnskapet - skatteregnskapet

Årsregnskapet - skatteregnskapet Årsregnskapet - skatteregnskapet Årsregnskapet: Bygger på regnskapslovgivningen og god regnskapsskikk (regnskapsstandarder mv.) Skatteregnskapet : Ikke et eget regnskap. Utgangspunktet er fortsatt årsregnskapets

Detaljer

Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2013/2014, tilpasset 1. utgave av skattekursmappen.

Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2013/2014, tilpasset 1. utgave av skattekursmappen. Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2013/2014, tilpasset 1. utgave av skattekursmappen. Oppdateringer/endringer er skrevet med rød skrift under det enkelte punkt. Nummereringen følger

Detaljer

Etablering av holdingstruktur - oppsplitting av virksomhetsområder - spørsmål om ulovfestet gjennomskjæring

Etablering av holdingstruktur - oppsplitting av virksomhetsområder - spørsmål om ulovfestet gjennomskjæring Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 20/12. Avgitt 03.08.2012 Etablering av holdingstruktur - oppsplitting av virksomhetsområder - spørsmål om ulovfestet gjennomskjæring (ulovfestet gjennomskjæring)

Detaljer

Årsregnskap 2013. Resultatregnskap, balanse og noter. KLP BK Prosjekt AS

Årsregnskap 2013. Resultatregnskap, balanse og noter. KLP BK Prosjekt AS Årsregnskap 2013 Resultatregnskap, balanse og noter KLP BK Prosjekt AS RESULTATREGNSKAP KLP BK Prosjekt AS Tusen kroner Noter 30.10.2013-31.12.2013 Renteinntekter og lignende inntekter 3 Rentekostnader

Detaljer

Vedtak til lov om endringer i barnehageloven (tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager)

Vedtak til lov om endringer i barnehageloven (tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager) I Stortingets møte 11. juni 2012 ble det gjort slikt Vedtak til lov om endringer i barnehageloven (tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager) I lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager gjøres

Detaljer

Haavind Nyhetsbrev 8/10/2014 Endringer i skatte- og avgiftsreglene i Statsbudsjettet 2015

Haavind Nyhetsbrev 8/10/2014 Endringer i skatte- og avgiftsreglene i Statsbudsjettet 2015 Haavind Nyhetsbrev 8/10/2014 Endringer i skatte- og avgiftsreglene i Statsbudsjettet 2015 Regjeringen foreslår viktige endringer i formuesbeskatning, merverdiavgiftsreglene og bilavgiftene. Skatt og trygdeavgift

Detaljer