Nyheter Skatt, mva, bokføring, regnskap og A-ordningen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nyheter 2014 2015 Skatt, mva, bokføring, regnskap og A-ordningen"

Transkript

1 Nyheter Skatt, mva, bokføring, regnskap og A-ordningen Bjart Roger Vie og Elisabet Ekberg Vest Næringsråd, 16. desember 2014

2 Skatt Personskatt Selskapsskatt «Spesialområder» KPMG AS VNR-Kurs

3 Personskatt - oversikt Formuesskatt Økt bunnfradrag og redusert sats Økt formuesbeskatning av fast eiendom Unntak primærbolig Minstefradrag Økning av øvre grense, for lønn litt mer enn lønnsveksten Endret sats for minstefradrag i pensjon Toppskatt Økning av innslagspunkt trinn 1 utover lønnsveksten Rimelige lån i arbeidsforhold økt påslag Andre endringer 2

4 Formuesskatt Redusert sats 2015 = 0,85% 2014 = 1,00% 2013 = 1,10% Økt innslagspunkt 2015 = = = Formuesgrunnlag sekundærbolig og næringseiendom: % av utleieverdi eller markedsverdi 2014 Sikkerhetsventil = 84% av dokumentert omsetningsverdi 60% av utleieverdi eller markedsverdi 2013 Sikkerhetsventil = 72 % av dokumentert omsetningsverdi 50% av utleieverdi eller markedsverdi Sikkerhetsventil = 60% av dokumentert omsetningsverdi 3

5 Minstefradrag Lønnsinntekt Uendret sats, 43% og minstegrense, kr Hevet maksgrense til kr , fra kr Pensjonsinntekt Økt sats, 29% - fra 27% Nedre grense uendret kr og «vanlig» justering av øvre grense til kr

6 Toppskatt Trinn 1 Økt innslagspunkt = kr Fra kr Uendret sats, 9% Trinn 2 Økt innslagspunkt = Fra kr Uendret sats, 12% 5

7 Rimelige lån i arbeidsforhold normrente Økt sats Påslag blir 1,65 prosentpoeng, virkning fra 1. mars 2015 Økning fra 1,25 prosentpoeng påslag Oversikt, normrente: Januar/februar ,50% November/desember ,50% September/oktober ,75% Juli/august ,75% Mai/juni ,75% Mars/april ,75% Januar/februar ,25% 6

8 Andre endringer Skatteklasse 2 beholdes Reiser Skattefri kilometergodtgjørelse Kr 4,10 pr km inntil km, økes fra kr 4,05 Sats utover km uendret, kr 3,45 Bunnfradrag, kr , økes fra kr Fradrag for gaver til frivillige organisasjoner Kr i maksimalt fradrag, økt fra kr Trygdeavgift Nedre grense kr , økt fra kr Frikortgrense = kr Lønnsjustering av satser, eksempel: Personfradrag Særskilt skattefradrag for pensjonister 7

9 Selskapsbeskatning Deltakerlignede selskaper Endringer presenteres som forenkling Men også en betydelig skjerping av skattereglene: Kommandittister og stille deltakere kan fra 2015 ikke trekke fra underskudd fra selskapet i alminnelig inntekt fra andre kilder Underskuddet fremføres til fradrag i framtidig inntekt fra selskapet eller gevinst ved realisasjon av andel i selskapet Næringseiendom skjerpet formuesbeskatning Formuesskattepliktige selskap, aksjeeiere og deltakere Arbeidsgiveravgift Økt fribeløp, kr , økt fra kr Godstransport på vei, fribeløp økt til kr , fra kr Frivillige organisasjoner - se egen oversikt 8

10 Ideelle organisasjoner Lønnsoppgaveplikt Økes til kr 8 000, fra kr per person og år Arbeidsgiveravgift unntak dersom: Maks kr pr ansatt, økt fra kr Totale lønnsutgifter er maksimalt kr , økt fra kr

11 SkatteFUNN og endring av avskrivningssats Økt fradragsramme Egenutviklet FoU = MNOK 15 Fra MNOK 8 Kjøpt FoU fra godkjent forskningsinstitusjon = MNOK 33 Fra MNOK 22 Totalsum egenutviklet og kjøpt FoU = MNOK 33 Avskrivningssats gruppe c Vogntog, lastebiler og busser økes til 22%, fra 20% Fortsatt 20% varebiler, drosjebiler og kjøretøy for transport av funksjonshemmede 10

12 ConocoPhillips Scandinavia AS - gjennomskjæring Conocophillips Scandinavia AS Havanacci AS Aksjesalg Fisjonsselskapet AS Fisjon Eiendomsselskapet AS HRD Skatteetaten endrer ligningspraksis Salg av aksjene januar 2005 Fisjon, gjennomføring januar - mai 2005 Overføring av aksjene mai

13 Høyesteretts resonnement Fisjon kan foretas skattefritt Salg av aksjer kan foretas skattefritt Når en ser både fisjon og aksjesalg i sammenheng, kan beskatning likevel skje etter reglene om ulovfestet gjennomskjæring Grunnvilkår Skattemotivert transaksjon Totalvurdering Transaksjonens virkninger (skattefrihet) er i strid med de gunstige skattereglenes formål (forenkle bedriftsøkonomiske omorganiseringer) Konkret vurdering Skattemotiv Men transaksjonens virkninger er ikke i strid med reglene om fisjon og skattefrihet ved aksjesalg Dermed ikke grunnlag for gjennomskjæring Aksjene i eiendomsselskapet kunne selges uten skatt omfattet av fritaksmetoden 12

14 BFU 8/14 - fisjon og aksjesalg Saken gjelder hvorvidt ulovfestet gjennomskjæring kommer til anvendelse på en transaksjonsrekke fisjon av V AS med overføring av Virksomheten til et nystiftet selskap og etterfølgende salg av aksjene i dette selskapet Eierne var i forhandlinger med en aktør om overdragelse av virksomheten i V AS, men hadde ikke inngått kjøpsavtale. Skattedirektoratet kom til at skattefri fisjon som mellomledd i foreliggende sak, ligger innenfor de formål og tilpasningsmuligheter fisjonsreglene åpner for Skattedirektoratet konkluderte med at det ikke var grunnlag for å anvende regelen om ulovfestet gjennomskjæring på den skisserte transaksjonsrekke 13

15 Lån fra selskap til aksjeeier Fokusområde for skatteetaten Merk aksjelovens regler: 8-7 begrensning i ramme for kreditt og sikkerhetsstillelse Samme ramme som for utbytte Krav om tilfredsstillende sikkerhet 3-8 behandling kan være et krav Skatteetaten ser blant annet på Er aksjelovens krav oppfylt? Foreligger låneavtale? Grunnlag for å omklassifisere til utbytte eller lønn? «Siste nytt» markedsrente, ikke normrente lån i arbeidsforhold Fra , for alle lån også «gamle» lån 14

16 Endrede regler: Renteberegning av lån i eget selskap Kontaktpersoner hvis du har spørsmål: Bjart Roger Vie Director Tlf: Epost: Skattedirektoratet har i en uttalelse av 3. juni i år kommet med endring i reglene knyttet til beregning av rente for lån i eget aksjeselskap. Endringen vil tre i kraft fra Etter dagens regler er det ansett som ikke skattepliktig fordel dersom det betales normrente for lån i eget selskap. Lignings-ABC "Lån fra arbeidsgiver/eget selskap" har i punkt 9.1 gitt uttrykk for at størrelsen på rentefordelen skal beregnes med utgangspunkt i normrenten som gjelder for rimelige lån i arbeidsforhold. Skattedirektoratet har mottatt spørsmål om hvordan denne formuleringen skal forstås når en aksjonær låner penger fra et aksjeselskap til en rente som er lavere enn markedsrente. Skattedirektoratet har etter en vurdering kommet til at prinsippet om at disposisjoner mellom selskap og aksjonær skal baseres på armlengdes vilkår også må gjelde for selskapers lån til aksjonærer. Det må derfor foretas en vurdering av hva som er korrekt rente i det enkelte tilfellet. Sammenligningsgrunnlaget vil være hvilken rente aksjonæren måtte ha betalt hvis det ikke forelå interessefellesskap med långiver. Hvis renten er lavere enn det som må anses som markedsrente, vil differansen være skattepliktig. Ole Kristian Nag Advokat/Director Tlf: Epost: Skattedirektoratet sier videre at regelendringen skal gjelde for alle lån herunder de lån som er avtalt med selskapet før ikrafttreden av nye regler. Det vil si at dersom du har inngått låneavtale med eget selskap, og det fremgår av låneavtalen at det skal betales normrente for lånet, så må det gjøres en endring i låneavtalen. Denne endringer er etter KPMGs vurdering en betydelig komplikasjon i forhold til dagens regelverk, og det reiser en rekke spørsmål knyttet ordningen med lån fra eget selskap. KPMG arbeider aktivt med å se på muligheten for forenkling av reglene, men inntil en eventuell endring kommer må vi innrette oss med utgangspunkt i at de foreslåtte reglene vil gjelde fra Vi i KPMG kan bistå med endring av låneavtale samt vurdering av markedsmessig rente for ditt lån. Ta kontakt om du har spørsmål. 15

17 Lån til nærstående selskap ikke fradragsrett for tap Fradragsrett for tap på fordring Krever virksomhetstilknytning Likevel ikke fradragsrett ved fordring på nærstående eierandel på 90% eller mer Innført 2011 (fra og med ) Visse unntak = likevel fradragsrett, mest praktiske eksempler: Kundefordring Fordring som gjelder noe som tidligere har vært inntektsført skattemessig Skulle tro det omfatter renter Men skatteetaten mener at renter som legges til hovedstolen må bli å anse som oppgjort og at det er ytt ny kreditt -> ikke fradragsrett Link til prinsipputtalelse: %20vedr%c3%b8rende%20tap%20p%c3%a5%20fordring.pdf?epslanguage=nb-NO 16

18 Reiseregninger nye dokumentasjonskrav ved refusjon av utgifter Skattebetalingsforskriften Ikke lenger krav om originalbilag Elektronisk dokumentasjon i regnskapet godtas Utlegg kan nå behandles elektronisk fra arbeidstakers side, både på den ansattes hånd og bedriftens håndtering av utleggene i etterhånd NB! Fortsatt krav til formål ved utgiftrefusjoner (må framkomme av bilaget eller vedlegg til dette evt. reiseregning) Konsekvens ved manglende oppfyllelse av dokumentasjonsreglene er at utbetalingen/refusjonen behandles som forskuddstrekk- og arbeidsgiveravgiftspliktig Bevertning: Ved refusjon av bevertningsutgifter(representasjon) skal navn på hvem som bevertningen omfatter framgå av dokumentasjonen I tillegg skal formål med bevertningen framgå av dokumentasjonen Beløpsgrense 2014 takseringsreglene; kr

19 Rentebegrensningsregel punkter å huske på Netto MNOK 5 i terskelverdi, for at begrensningsreglene skal være aktuelle Valutaeffekt på lån ikke regnes som renter Spesielt aktuelt i holdingselskap som kun har renter og begrenset med overskudd. Rekkefølgen i beregning medfører at man kan få betalbar skatt til tross for fremførbart underskudd. Sikkerhetsstillelser gjør at også eksterne lån kan bli interne. Risikerer rentebegrensning flere steder I konsernet mor og så I datter under Konsernbidrag har begrenset effekt spesielt om det foreligger fremførbart underskudd Rentebegrensingsreglene kan påvirke regnskapsmessig vurdering av utsatt skattefordel spesielt i konsernforhold 18

20 Grunnlag for utbytte, konsernbidrag mv «Få» tekniske beskrankninger Sammenlignet med tidligere regulering, skal være dekning for: Aksjekapital og bundet EK (spesielle tilfeller) Kreditt, sikkerhetsstillelse, egne aksjer => alt som skal ligge innenfor samme ramme som utbytte og konsernbidrag + «Sperreperiode» (fra 1.1. til nytt årsregnskap er fastsatt) er opphevet, men jo lenger periode fra siste årsregnskap desto større krav til forsiktighet OBS forsvarlig EK og likviditet Selskapet kan bare dele ut utbytte så langt det etter utdelingen har en forsvarlig egenkapital og likviditet Styrets ansvar 19

21 Utbyttekategorier Utbytte ordinært utbytte På grunnlag av årsregnskapet, fastsatt av ordinær generalforsamling (møte eller forenklet) Tilleggsutbytte På grunnlag av sist fastsatte årsregnskap, fastsatt av ekstraordinær generalforsamling (møte eller forenklet) Kan besluttes utdelt av styret forutsatt fullmakt fra generalforsamlingen, fullmakten må være registrert i Foretaksregisteret Ekstraordinært utbytte Utbytte på grunnlag av en mellombalanse, se etterfølgende lysbilder Beslutning = EO generalforsamling 20

22 Mellombalanse (1) Regler for utbytte på grunnlag av mellombalanse: Mellombalanse utarbeidet og revidert etter reglene for årsregnskap Krav også dersom selskapet har fravalgt ordinær revisjon av årsregnskapet Godkjent av generalforsamlingen Mellombalansedagen kan ikke ligge lenger tilbake i tid enn 6 mnd før dagen for beslutning om ekstraordinært utbytte Praktisk betydning: Enklere tilgang til utdeling inneværende års resultat kan deles ut tidligere, må ikke vente til etter regnskapsårets utgang og fastsettelse av årsregnskapet 21

23 Mellombalanse (2) I tillegg til utbytte gjelder bestemmelsene om mellombalanse også for: Kapitalnedsetting Fisjon (for videreføring av overdragende selskap) Kreditt til aksjeeier mv Bistand ansattes erverv av aksjer Erverv av egne aksjer Fondsemisjon Praktisk detalj Dersom det tas ut ekstraordinært utbytte på grunnlag av en mellombalanse i nytt år, før årsregnskapet for fjoråret er fastsatt, så reduseres grunnlaget for ordinært utbytte fra fjorårsregnskapet Sørg for at årsregnskapet for fjoråret fastsettes først 22

24 Utbytte problemstillinger Skjevdeling? Dette er mulig, men det er krav til enstemmighet på grunn av at dette er fravikelse av likhetsprinsippet Retten til utbytte kan ikke skilles fra aksjen for lengre tid enn 2 år, jfr asl 8-3 (2) Tilpasningsmulighet ved bruk av forskjellige aksjeklasser med vedtektsfestet ulik utbytterett Asl 8-4 setter en skranke ved at den beskytter aksjeeierne mot å få for lavt utbytte, såkalt utsulting Øke utbyttegrunnlag gjennom nedsetting av aksjekapital Nedsetting og utdeling ok, forutsatt at regler om kreditorvarsel mv overholdes Nedsetting, «midlertidig overføring» til annen EK og etterfølgende utdeling to-trinns gjennomføring burde også være ok Ikke 100% avklart, vi anbefaler derfor årsregnskap eller revidert mellombalanse før trinn to gjennomføres 23

25 Utbytte og skatt Skatteplikt Fysiske personer skatteplikt i vedtaksåret Fritaksmetoden, 3% regelen gjelder ikke dersom selskapene er i skattekonsern (> 90% eierandel, hvor man kunne gitt konsernbidrag i stedet for utbytte) Tilbakebetaling av skattemessig innbetalt kapital Ikke skattepliktig, reduserer inngangsverdien Overkurs er ofte (men ikke alltid) = skattemessig innbetalt kapital NB/ Skattemessig innbetalt kapital er en posisjon som knytter seg til den enkelte aksje Dette kommer vi tilbake til! 24

26 Ulovlig utbytte Aksjelovens regler Et ulovlig utbytte må tilbakebetales etter asl 3-7 Mottaker av utbytte er ansvarlig for å tilbakeføre verdien av utbyttet til selskapet så fort feilen blir oppdaget Ansvar for beslutningstaker forutsetter forsett eller grov uaktsomhet. Ansvar begrenset til selskapets tap Skattemessige forhold Hovedregel: Skatteplikten for aksjonæren inntrer på dato for vedtak på generalforsamling Ikke skatteplikt for aksjonæren hvis det fattes endringsvedtak Endringsvedtaket må treffes så snart som mulig etter beslutningsvedtaket, senest innen utløpet av inntektsåret Likevel skatteplikt dersom endringsvedtaket må anses å være fattet etter kontrolltiltak fra skattemyndighetene 25

27 Konsernbidrag (1) Vilkår Skattekonsern, over 90% eierandel Oppfylt på balansedagen utgangen av inntektsåret Innenfor grunnlag for utbytte mv «Ekstraordinært» konsernbidrag på grunnlag av mellombalanse etter samme regler som gjelder for ekstraordinært utbytte Rammer Kan ikke medføre skattemessig underskudd for giver Tidligere års skattemessige underskudd må dekkes først Økt inntekt pga rentebegrensning (nye regler) gir ikke økt grunnlag for konsernbidrag 26

28 Konsernbidrag (2) Mottakende selskap Konsernbidrag er som hovedregel skattepliktig inntekt for det mottakende selskapet Selv om giver ikke får fradrag Men konsernbidrag som giver ikke får fradrag for fordi det overstiger den ellers alminnelige inntekt er ikke skattepliktig for mottakeren => Givers forhold avgjør, dersom giver kan få skattefradrag så er konsernbidraget skattepliktig inntekt for mottaker Selv om giver ikke krever fradrag I de tilfeller giver kan kreve skattemessig fradrag så skal det gjøres, ellers blir det dobbeltbeskatning Konsernbidrag uten skattemessig virkning forutsetter at giver ikke får skattemessig fradrag 27

29 Konsernbidrag (3) Sirkelkonsernbidrag? Et selskap (A) i et skattekonsern har «plass» til å gi konsernbidrag selskapsrettslig regnskapsmessig, men har skattemessig underskudd Et annet selskap (B) i samme skattekonsern har skattemessig overskudd, men kan ikke gi konsernbidrag innenfor rammen av aksjelovens regler Løsning: A kan gi konsernbidrag uten skattemessig virkning til B B får etter dette «plass» til å gi konsernbidrag tilbake til A med skattemessig virkning 28

30 Skattemessig innbetalt kapital En posisjon knyttet til den enkelte aksje Liten betydning når aksjonæren er et selskap ref fritaksmetoden Stor betydning for personlige aksjonærer Utbytte er skattepliktig inntekt Tilbakebetaling av skattemessig innbetalt kapital reduserer inngangsverdien på aksjene og skattemessig innbetalt kapital og utløser ikke umiddelbar beskatning MERK at dette er en posisjon knyttet til den enkelte aksje Først inn først ut prinsippet Høy risiko for feil dersom det er forskjellig innbetalt kapital pr aksje Nedsetting av kapital til dekning av tap forsvinner skattemessig innbetalt kapital permanent? Nei, kan gjenvinnes dersom selskapet får overskudd Viktig å beholde oversikten og å kunne dokumentere Fondsemisjon gjennomført? OBS fondsemittert kapital går ut først, må «ryddes» i forkant av nedsetting og tilbakebetaling 29

31 Skattemessig innbetalt kapital (1) Et talleksempel: Utbytte 2004, kr Besluttet konvertert til aksjekapital i 2005, ved motregning Aksjekapitaløkningen ble gjennomført ved økning av aksjenes pålydende samt overkurs Økning av pålydende pr aksje (2000 aksjer), fra kr pr aksje til kr pr aksje = kr Resterende kr behandlet som overkurs I 2007 ble aksjekapital og overkurs nedsatt og tilbakebetalt, nedsettelse av pålydende med kr overkurs kr Alt er tilbakebetaling av skattemessig innbetalt kapital, ingen beskatning utløses Inngangsverdi og skattemessig innbetalt kapital tilbake til utgangspunktet før

32 Skattemessig innbetalt kapital (2) Et talleksempel, forts: Alternativ gjennomføring med utstedelse av nye aksjer Opprinnelig antall aksjer = Utstedelse av nye aksjer, pålydende kr og overkurs kr pr aksje, til sammen kr Fordelt i samme forhold som de opprinnelige aksjene Konsekvenser ved nedsettelse og tilbakebetaling i 2007? Tilbakebetalt kr i aksjekapital og kr i overkurs Skattemessig innbetalt overkurs knytter seg til de siste 1000 aksjene, mens de opprinnelige 2000 ikke har noen innbetalt overkurs Skattemessig hevdes det et først inn først ut prinsipp Kr er tilbakebetaling av innbetalt aksjekapital Kr blir fordelt på gamle og nye aksjer, med den konsekvens at kr blir skattemessig utbytte 31

33 Skattemessig innbetalt kapital (3) Hvordan kunne skattemessig utbytte vært unngått? Øke pålydende på opprinnelige aksjer i stedet for økning av antall aksjer Dvs som dette faktisk [og heldigvis] var gjennomført Innføre to aksjeklasser før tilbakebetaling Vedtektsendring Gir grunnlag for å bestemme hvilken aksjeklasse som det skjer nedsetting og tilbakebetaling fra dvs overstyrer FIFO prinsippet Spleise alle aksjer til én, nedsette og utbetale overkurs, deretter splitte tilbake til ønsket antall aksjer Viss usikkerhet om denne løsningen vi anbefaler helst en av de to andre alternativene Først nedsette og slette de opprinnelige 2000 aksjene tilbakebetaling kun av innbetalt aksjekapital 32

34 «Teknisk avdeling» kapitalnedsetting Meldinger til Foretaksregisteret: 1. Førstegangsmelding med kreditorvarsel 2. Annengangsmelding etter kreditorvarsel gjennomføring Konsekvenser av å glemme nummer 2? Dersom utbetalt = ulovlig = utbyttebeskatning Ikke omfattet av fritaksmetoden Nedsetting til dekning av tap Kan gjennomføres uten kreditorvarsel NB/ tre års «utbyttekarantene» med mindre kapitalen er forhøyet igjen 33

35 Merverdiavgift - Oppsummering av årets viktigste nyheter, samt utsikter for 2015 og etterfølgende år KPMG AS VNR-Kurs

36 Statens beregnede inntekter for

37 Nyheter 2014 Utvalg

38 Fisjon, fusjon og hjelpeselskap Bakgrunn Ikke mulig å overføre kapitalvarer via hjelpeselskap da dette selskap ikke var MVA registrert plikt til justering Nye regler med virkning fra og med Det kan unnlates justering selv om mottaker (hjelpeselskap) ikke er registrert for MVA dersom endelig mottaker er eller blir MVA registrert senest med virkning fra den termin hvor første overdragelse finner sted 37

39 9-3-2.Vilkår for overføring av justeringsplikten (1) Det er et vilkår for overføring av justeringsplikten at mottakeren er et registrert avgiftssubjekt på overdragelsestidspunktet eller blir et registrert avgiftssubjekt senest i samme termin som overdragelsen skjer. Dersom mottakerens fradragsrett er mindre enn overdragerens fradragsrett, kan mottakeren bare overta den delen av overdragerens justeringsplikt som svarer til mottakerens fradragsrett for kapitalvaren. Den resterende delen av justeringsplikten må justeres samlet av overdrageren. (2) Dersom mottaker ikke oppfyller vilkårene i første ledd første punktum, kan justeringsplikten likevel overføres til ny mottaker dersom denne er et registrert avgiftssubjekt eller blir et registrert avgiftssubjekt senest i samme termin som første overdragelsen skjer. Overføring av justeringsplikten i slike tilfeller forutsetter at midlertidig mottaker ikke tar kapitalvaren i bruk. (3) Det er et vilkår for overføring av justeringsplikten at mottakeren samtykker i overføringen. (4) Dersom mottakeren er en kommune eller andre kompensasjonsberettigede, kan justeringsplikten overføres på de samme vilkår som nevnt i første, annet og tredje ledd i den utstrekning kapitalvaren anskaffes til bruk i virksomhet som er kompensasjonsberettiget etter lov 12. desember 2003 nr. 108 om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv. 38

40 Reviderte retningslinjer tilleggsavgift Tvil om såkalte «inn/ut-tilfeller» Ikke fakturert med moms, men mottaker ville hatt fradrag Med andre ord, ingen tapsrisiko Ikke tilleggsavgift, dersom både kjøper og selger var i «berettiget tvil» Men om man ikke har søkt råd er man raskt uaktsom Kravet til «berettiget tvil» angrepet av Klagenemnda Endret i det stille i midten av oktober Der selger har fakturert og bokført salget, men har unnlatt å beregne merverdiavgift og hvor selgeren godtgjør at kjøperen er registrert i Merverdiavgiftsregisteret og ville hatt fradragsrett for avgiften, skal det normalt ikke ilegges tilleggsavgift for selgeren. Det samme gjelder i tilfelle der kjøperen ville hatt rett til kompensasjon etter kompensasjonsloven 39

41 Praktisering av retningslinjer tilleggsavgift Riksrevisjonens undersøkelse av skatte- og avgiftsmyndighetenes kontroll av merverdiavgift (Dokument 3:11, ) I 2012 ble det i én skatteregion ilagt tilleggsavgift i 30 % av kontrollene som avdekket feil, mens tilsvarende i en annen region var 4 % 40

42 Kravet om effektuert leiekontrakt Mvaf Det gis ikke tilbakegående avgiftsoppgjør på kapitalvarer som nevnt i merverdiavgiftsloven 9-1 annet ledd bokstav b i den grad bygget eller anlegget ikke er leid ut innen seks måneder etter fullføringen av byggetiltaket SKD 8/2011 Innebærer krav om effektuert leiekontrakt innen seks måneder etter fullføringen Effektuert, dvs. rett til å overta og krav på leiebetaling SKD fellesskriv Ref. brev fra FIN av SKD trekker tilbake kravet om effektuert leiekontrakt Signert leiekontrakt innen fristen er tilstrekkelig 41

43 Ny retningslinje for frivillig registering iht. 2-3 (1) per Gjelder for virksomheter som allerede er registrert i Merverdiavgiftsregisteret Kan nå unnlate særskilt søknad om frivillig registrering Leieforholdet må behandles som om frivillig registrert Vilkårene i 2-3 (1) må være oppfylt MVA på husleie Dokumentasjonskravene i mvaf ; Disponeringen av bygget med målsatte tegninger e.l. av bygget eller anlegget og med utleiekontrakter Årlig dokumentasjon for bruken av lokalene gjennom året Dokumentasjon for oppføringskostnader og senere byggetiltak 42

44 Nyheter 2015 Utvalg

45 Registrering i Merverdiavgiftsregisteret Regjeringen foreslår å øke beløpsgrensen for registrering i Merverdiavgiftsregisteret til kr , både for næringsdrivende og for organisasjoner I dag: for næringsdrivende for organisasjoner Selskap som over tid ikke klarer per år må regne med sletting Overgangsregler for å unngå negativ justering MVA registrerte virksomheter som slettes pga. lovendringen unntas fra plikten til å justere for kapitalvarer anskaffet før

46 Momsbindingstid på leasingbiler I utgangspunktet fradragsnekt for personkjøretøy Likevel fradragsrett for personkjøretøy når til bruk i Transport mot vederlag (taxi) Utleievirksomhet (leasing, utleie) Krav til bruk i minimum tre år Skal unngå at man kjøper for videresalg Kravet til brukstid økes til fire år 45

47 Økt grense for avgiftsfrie vareforsendelser Varesendinger med verdi under 200 kroner som sendes til private mottakere i Norge, er i dag fritatt for merverdiavgift, toll og særavgifter Regjeringen foreslår å øke grensen for avgiftsfrie vareforsendelser fra utlandet fra 200 til 500 kroner til private mottakere i Norge 350 Beløpet inkluderer frakt og forsikringskostnader Selges varer fra norsk selger påløper det på vanlig måte merverdiavgift og eventuelt særavgifter for alt varesalg Dette gjelder også ved salg fra norske nettbutikker 46

48 Forvaltningstjenester fra boligbyggelag til borettslag Særunntak for MVA på tjenestesalg fra boligbyggelag til tilknyttede borettslag Eks: BOB selger forretningsførsel til medlemslag Unntaket oppheves Konsekvenser Ordinær avgiftspliktig virksomhet Utgående MVA 25% Fradragsrett for MVA på relevante kostnader Gir løpende avtaler rett til å tillegge MVA? 47

49 Tilbakegående avgiftsoppgjør Merverdiavgift pådratt før oppstart av virksomhet Kravet til egen søknad oppheves Stiller større krav til at næringsdrivende kun fradragsfører relevante kostnader KPMG anbefaler forklaring til aktuell omsetningsoppgave for å unngå kontroll 48

50 Omtalesaker Nøytral merverdiavgift i statlig sektor Merverdiavgift på aviser To forslag sendes til ESA et med nullsats og et med sats på 8 % ESA skal vurdere om til hinder for konkurransen Merverdiavgift på fast eiendom Endringer i representantordningen for merverdiavgift Notifikasjon til ESA av merverdiavgiftsfritak for elbiler Men hva med. 49

51 Omtalesaker Aktivitetsskatt på finansielle tjenester Merverdiavgift på gebyrer Avgift på overskudd e.l. for øvrig omsetning (renter, marginer etc.) Antagelig kombinert med fradrag for inngående MVA Ville forenklet en del av tjenesteleveransene til finanssektoren Forsvunnet fra omtalesaker 50

52 Fremtiden

53 Etatens fokusområder Økt fokus på fordelingsnøkler Skatteetaten går nærmere inn på oppbygging og bruk av nøkler Oppbygging: Hvorfor er denne nøkkelen slik? Bruk: Hvorfor er denne nøkkelen brukt på denne anskaffelsen? Faremoment i delt virksomhet Alle innkjøp tas under samme fordelingsnøkkel Gjelder generelt krav om tilordning Uttalt mål å kontrollere flere avgiftsoppgaver 52

54 Modernisering og forenkling av regnskapslovgivningen

55 Regnskapslovutvalg oppnevnt 19. september 2014 Fra Finansdepartementets pressemelding: «Kongen i statsråd har i dag oppnevnt et utvalg som skal gjennomgå regnskapsloven med sikte på å modernisere og forenkle regelverket, samt tilpasse de norske reglene til nytt EØSregelverk på området. Oppnevning av utvalget er en viktig del av Regjeringens arbeid med å forenkle hverdagen for næringslivet. Det er særlig viktig å se på kravene de minste bedriftene møter, sier finansminister Siv Jensen.» Utvalgets sammensetning: Professor Erlend Kvaal (utvalgsleder), Bærum Advokat, Stig Berge, Oslo Statsautorisert revisor Elisabet Ekberg, Bergen Statsautorisert revisor Aase Aamdal Lundgaard, Oslo Statsautorisert revisor Tove-Gunn Moen, Sandnes Seniorrådgiver Rune Tystad, Oslo 54

56 Mandat (1) 1. Vurdere endringer som kreves for å gjennomføre det konsoliderte regnskapsdirektivet (direktiv 2013/34/EU) 2. Vurdere om det er ytterligere endringer som bør gjennomføres Utover det som er nødvendig for å gjennomføre direktivet Utvalget skal i vurderingen legge vekt på at: Formålet med regnskapslovgivning er å gi et mest mulig effektivt bidrag til at norske regnskapspliktige viser reelle perioderesultat og stilling etter sunne bedriftsøkonomiske prinsipper Offentlig regulering av hvordan private innretter sine regnskaper skal gjøres så enkel og lite byrdefull som mulig Effektiv ressursutnyttelse kost-/nyttevurdering Differensierte krav 55

57 Mandat (2) 3. Vurdere om det i større utstrekning enn i dag kreves eller åpnes for løsninger som følger av internasjonale regnskapsstandarder Innenfor rammen av direktivet Skal grunnleggende regnskapsprinsipper videreføres? Forskrift om forenklet IFRS? 4. Vurdere om den rettslige standarden god regnskapsskikk bør videreføres Erstatte eller supplere med direkte henvisninger til regnskapsstandarder Vurdere hvem som bør ha ansvaret for standardsettingen Større vekt på internasjonalt standardsettingsarbeid? 56

58 Mandat (3) 5. Vurdere om det er behov for selskapsrettslige tilpasninger for å sikre likt utbyttegrunnlag uavhengig av regnskapsspråk Mer og/eller annet enn «FUG»? 6. Vurdere kravene til presentasjon av opplysninger om ikke-finansielle forhold og om det kan gjøres unntak fra noen av disse opplysningskravene for små foretak 7. Vurdere kravene til åpnings- og mellombalanse i selskapslovgivningen 8. Vurdere adgangen til å benytte avvikende regnskapsår 57

59 Mandat (4) og frister for utvalget 9. Vurdere om det bør innføres regler om delårsregnskap i regnskapslovgivningen 10. Vurdere reglene om filialregnskapsplikt Frister: Punkt 1 5 i mandatet = innen 26. juni 2015 Fra Finansdepartementets presentasjon av nytt regnskapsdirektiv (fra november 2013); «Det er lagt opp til det nye direktivet skal gjennomføres i nasjonal lovgivning senest juli 2015» Neppe mulig, men tilsier at utvalgets forslag behandles raskt og at implementering av endringer prioriteres høyt Punkt 6 10 i mandatet = innen 24. juni

60 Ny norsk regnskapsstandard Internasjonalt utgangspunkt IFRS for SMEs Norske tilpasninger Forslag sendt på høring , frist høringskommentarer! Veien videre: Samordnes med ny regnskapslov Vurdere endringer ut fra høringskommentarene Helt nytt fremtidig regnskapsregime ny lov og ny standard 59

61 Bokføring

62 Oppbevaringstid Lovendring om redusert oppbevaringstid for regnskapsdokumentasjon fra 10 til 5 år vedtatt med ikrafttredelse 1. februar 2014 Overgangsregler gjør at det vesentligste av regnskapsdokumentasjonen fortsatt må oppbevares i ti år Fra 1. august 2014 krav om fem års oppbevaring for: årsregnskap og annen pliktig regnskapsrapportering, årsberetning og revisjonsberetning nummererte brev fra revisor. Fortsatt 10 års oppbevaringstid - inntil videre, utredes og vurderes: spesifikasjoner av pliktig regnskapsrapportering som nevnt i 5, eller bokførte opplysninger som er nødvendig for å kunne utarbeide slike spesifikasjoner av pliktig regnskapsrapportering, dokumentasjon av bokførte opplysninger og slettede opplysninger, dokumentasjon av kontrollsporet mv. og dokumentasjon av balansen, 61

NYTTIG Å VITE - ÅRETS NYHETER 2014 OG ÅRSAVSLUTNINGEN 2013

NYTTIG Å VITE - ÅRETS NYHETER 2014 OG ÅRSAVSLUTNINGEN 2013 REVISJON SKATT OG AVGIFT RÅDGIVNING FORETAKSSERVICE NYTTIG Å VITE - ÅRETS NYHETER 2014 OG ÅRSAVSLUTNINGEN 2013 BDO er et av Norges største kompetansemiljø innen: Revisjon, Skatt og avgift, Rådgivning,

Detaljer

God regnskapsskikk Årsoppgjørsveiledningen 2014

God regnskapsskikk Årsoppgjørsveiledningen 2014 www.pwc.no/arsoppgjorsveiledningen God regnskapsskikk Årsoppgjørsveiledningen 2014 En praktisk og oppdatert veiledning til god regnskapsskikk på områder som berører mange foretak. Veiledning til årsoppgjøret

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak Norsk RegnskapsStandard 8 (November 2000, revidert oktober 2002, november 2003, desember 2004, november/desember 2005, november 2006, juni 2009, oktober 2010, september 2013 og januar 2014) 1. NRS 8 GOD

Detaljer

Spør Altinn når du driver bedrift

Spør Altinn når du driver bedrift Spør Altinn når du driver bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva består regnskapsplikten i? Kravet

Detaljer

SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen

SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen Innhold Alle kapitler, bortsett fra innledningen, er inndelt i omtale av saksforholdet, herunder hva revisor skal uttale seg om,

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2009

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2009 Grant Thornton informerer Nr. 1/2009 Din samarbeidspartner innen revisjon, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Som nevnt i forrige kundeblad har vi opprettet et advokatfirma

Detaljer

Om lov om endringer i skatteloven

Om lov om endringer i skatteloven Finansdepartementet Ot.prp. nr. 30 (2008 2009) Tilråding fra Finansdepartementet av 26. januar 2009, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg II) 1 Skattefradrag for tilbakeføring av underskudd

Detaljer

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Utgitt av Fordelingsutvalget Desember 2006 FORDELINGSUTVALGET ØKONOMIHÅNDBOK FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONER Innhold Innledning... 3 1. Gode interne rutiner...

Detaljer

SKATTE BETALEREN. Gode skatteråd Statsbudsjettet Disse får høyere skatt. Bolig i utlandet: Regler om fradrag for renteutgifter skal endres

SKATTE BETALEREN. Gode skatteråd Statsbudsjettet Disse får høyere skatt. Bolig i utlandet: Regler om fradrag for renteutgifter skal endres SKATTE BETALEREN Nr 5 2012 www.skattebetaleren.no 2013 Gode skatteråd Statsbudsjettet Disse får høyere skatt PENSJON Fleksibelt uttak FOND Lat? Fondene for deg BOLIG Tomannsbolig fortsatt gunstig Bolig

Detaljer

Verdsettelse av aksjer

Verdsettelse av aksjer Skatteetaten Skattedirektoratets håndbok i arveavgift [august 2013] Verdsettelse av aksjer 1 GENERELT... 3 2 SKILLET MELLOM BØRSNOTERTE AKSJER OG IKKE-BØRSNOTERTE AKSJER... 3 3 RÅDIGHETSERVERVET... 3 3.1

Detaljer

Firmabil-nøkkelen 2003

Firmabil-nøkkelen 2003 Firmabil-nøkkelen 2003 Av siviløkonom Jan Traaseth Vedlegg til BIL nr. 1/2 2003 Av siviløkonom Jan Traaseth Side 1 av 21 FIRMABIL Fordelssatser Bruker du bil som eies eller leases av din arbeidsgiver (firmabil),

Detaljer

Merverdiavgift ved uttak spesielt i bygg- og anleggsbransjen

Merverdiavgift ved uttak spesielt i bygg- og anleggsbransjen Merverdiavgift ved uttak spesielt i bygg- og anleggsbransjen Kandidatnummer: 584 Leveringsfrist: 25.04.2013 Antall ord: 15 505 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 1.1 Tema, oppgavens problemstilling...

Detaljer

Forenklet IFRS ikke så enkelt likevel?

Forenklet IFRS ikke så enkelt likevel? Forenklet IFRS ikke så enkelt likevel? *connectedthinking Forenklet IFRS -For hvem og hvordan Side 1 Hva du finner svar på i publikasjonen... og hvor du finner det Hva finner jeg svar på i publikasjonen

Detaljer

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Audit & Advisory Juni 2012 Innhold 1 Innledning 4 2 Autoriserte markedsplasser i Norge 7 3 Generelle forutsetninger for børsnotering 8

Detaljer

Kontorarbeid og regnskapsføring - tips og råd

Kontorarbeid og regnskapsføring - tips og råd Kontorarbeid og regnskapsføring - tips og råd Innhold Ordliste 2 Hvorfor kontorarbeid og regnskapsføring er viktig 3 Trenger du regnskapsfører? Test deg selv 3 Selv om du har regnskapsfører, må du gjøre

Detaljer

Arbeidsgruppe vedrørende beskatning av firmabiler og yrkesbiler

Arbeidsgruppe vedrørende beskatning av firmabiler og yrkesbiler Arbeidsgruppe vedrørende beskatning av firmabiler og yrkesbiler Avgitt 19. januar 2004 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING...4 2 1.1 BAKGRUNN FOR ARBEIDET... 4 1.2 OPPSUMMERING... 5 2. PRINSIPPER FO R BESKATNING

Detaljer

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning Håndbok for verger Statens sivilrettsforvaltning Gjeldende fra 1. juli 2013 1 Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Lokal og sentral vergemålsmyndighet... 5 1.2 Vergemålsreformens verdiplattform... 5 1.3 Individtilpasning...

Detaljer

Prop. 1 LS. Skatter, avgifter og toll 2015. Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) (2014 2015) FOR BUDSJETTÅRET 2015

Prop. 1 LS. Skatter, avgifter og toll 2015. Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) (2014 2015) FOR BUDSJETTÅRET 2015 Prop. 1 LS (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2015 Innhold Omtalt side Del I Hovedtrekk i skatte- og avgiftspolitikken...................

Detaljer

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK (GRFS)

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK (GRFS) GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK (GRFS) Standard av juni 2014, oppdatert november 2014, utarbeidet av Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening, Økonomiforbundet og Den norske Revisorforening Innhold 1 UTGANGSPUNKT

Detaljer

SPANIA Kjøp av fast eiendom Skatt Arv og arveavgift

SPANIA Kjøp av fast eiendom Skatt Arv og arveavgift SPANIA Kjøp av fast eiendom Skatt Arv og arveavgift INNHOLDSFORTEGNELSE I Kjøp av fast eiendom i Spania II Skatter og avgifter III Spansk testament og arveavgift IV Generell informasjon om Vogt Advokatfirma-Lawfirm

Detaljer

Skattereduserende midlertidige forskjeller på forretningsbygg

Skattereduserende midlertidige forskjeller på forretningsbygg HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ Skattereduserende midlertidige forskjeller på forretningsbygg - følges reglene for innregning i årsregnskapet? Øyvind Lauknes Mastergradsoppgave i økonomi og administrasjon -

Detaljer

Merverdiavgift - for veldedige og allmennyttige organisasjoner og institusjoner

Merverdiavgift - for veldedige og allmennyttige organisasjoner og institusjoner Merverdiavgift - for veldedige og allmennyttige organisasjoner og institusjoner Skattedirektoratet mars 2008. Innhold FORORD 2 SAMMENDRAG 2 GENERELT OM MERVERDIAVGIFT 4 NÅR ER EN ORGANISASJON AVGIFTSPLIKTIG?

Detaljer

SKATTLEGGING AV POKER

SKATTLEGGING AV POKER HÅNDBOK OM SKATTLEGGING AV POKER I NORGE 1 Styret i NORSK Fra venstre: Pål Skønberg Løvik, Mads Åmot (nestleder), Sigurd Eskeland (leder), Kjetil Flåten og Andreas Torbergsen. POKERFORBUND 2 Bilde med

Detaljer

Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur

Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur Rapport fra "INFRA-samhandlingsutvalget" oppnevnt av Universitets-

Detaljer

Utkast - Lov om krav til kassasystem (kassasystemloven)

Utkast - Lov om krav til kassasystem (kassasystemloven) Utkast - Lov om krav til kassasystem (kassasystemloven) 1. Lovens virkeområde Denne loven gjelder leverandør av kassasystem som nevnt i 2 bokstav e. Loven fastsetter hvilke krav som gjelder for kassasystemer

Detaljer

Foreløpig Norsk RegnskapsStandard. NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner

Foreløpig Norsk RegnskapsStandard. NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner Foreløpig Norsk RegnskapsStandard NRS(F) (November 2008) 1 Innledning...5 2 Definisjoner...7 2.1 Ideelle organisasjoner...7 2.2 Regnskapsplikt...7 2.2.1 Stiftelser...8 2.2.2 Foreninger uten økonomisk vinning

Detaljer

Høringsuttalelse - forslag til ny skatteforvaltningslov

Høringsuttalelse - forslag til ny skatteforvaltningslov Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 26.02.2015 Vår ref.: 14-1933/HH Deres ref.: 12/767 SL MMT/KR Høringsuttalelse - forslag til ny skatteforvaltningslov Finans Norge viser til Finansdepartementets

Detaljer

Juli 2013. Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper

Juli 2013. Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper Juli 2013 Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper (løpende forpliktelser) INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 GENERELT... 5 1.1 INNLEDNING... 5 1.2 VIRKEOMRÅDE...

Detaljer

Bratsberg Næringseiendom AS Informasjonsmemorandum 10.mars 2014. Årlig gj.snitt avkastning: 16% Årlig gj.snitt utbytte: 9,2%

Bratsberg Næringseiendom AS Informasjonsmemorandum 10.mars 2014. Årlig gj.snitt avkastning: 16% Årlig gj.snitt utbytte: 9,2% Bratsberg Næringseiendom AS Informasjonsmemorandum 10.mars 2014 Årlig gj.snitt avkastning: 16% Årlig gj.snitt utbytte: 9,2% Oppsummering transaksjonen Investering i diversifisert og ny næringseiendom i

Detaljer

Bedriftsetablering og avvikling

Bedriftsetablering og avvikling 2 Bedriftsetablering og avvikling Mål for kapitlet >>> Mål for kapitlet Når du har lest dette kapitlet, skal du kjenne hovedtrekkene for etablering og avvikling av en bedrift kjenne til og kunne vurdere

Detaljer