Handlingsplan mot vold i nære relasjoner Vedtatt av kommunestyret Oktober 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handlingsplan mot vold i nære relasjoner Vedtatt av kommunestyret 17.10.12. Oktober 2012"

Transkript

1 Handlingsplan mot vold i nære relasjoner Vedtatt av kommunestyret Oktober 2012

2 Innledning Regjeringen har med sin handlingsplan Vendepunkt satt fokus på vold i nære relasjoner. I planen sies det at vi kan ikke akseptere vold, heller ikke den som foregår i det private rom. Det er et offentlig ansvar å bidra til å forebygge og hindre vold i alle grupper av befolkningen Justis- og politidepartementet har pålagt alle kommuner å utarbeide handlingsplan mot vold i nære relasjoner og har utgitt en veileder som hjelp til kommunene. Vold i nære relasjoner er ennå et tabubelagt tema. Vold og overgrep i hjemmet bryter med bilde vi har av hjemmet som et sted for nærhet og omsorg, der medlemmene skal finne trygghet. Det er ikke pr. april 2012 noen samlet dokumentasjon over omfanget av problemområdet i Ski kommune. Vi antar at forholdene i Ski kommune hverken er bedre eller verre enn i andre kommuner. Derfor må vi regne med at vold i nære relasjoner er et stort skjult problem også i vår kommune. Erfaringen både fra Krise- og incestsenteret og politiet er at rus ofte er en medvirkende årsak i voldsutøvelsen. Personer som lever med vold får sin livskvalitet sterkt redusert. Voldsutsatte blir oftere syke, har liten selvfølelse og mister gradvis kontrollen over eget liv. Tidligere hadde barn som var vitne til vold status som vitne til vold. Dette er nå endret i lovverket og disse barna har status som offer for vold. Dette anerkjenner at det å være vitne til vold er like skadelig som å bli direkte utsatt for voldsutøvelse. Plikten til å melde overgrep til politiet er nedfelt i Forvaltningsloven 13 B-6. Men særlovgivningene forsterker de ulike faggruppers ansvar. I helsepersonell loven kap 6 beskrives opplysningsplikten både til politi og barnevern. Opplæringsloven presisere også bl.a. opplysningsplikten til barnevernet. Handlingsplanen er skrevet med barn, unge, voksne og eldre som målgrupper. Kvinner og menn er både offer og voldsutøver. I fare for å utelate grupper er bare hovedgrupper nevnt. Barn er avhengig av voksne. Når deres tillits og trygghetspersoner begår overgrep, er barn helt avhengig av at andre voksne griper inn og utøver sin plikt til å melde fra. Fagpersoner i helsestasjon og skolehelsetjeneste, barnehager, skoler og SFO, fritidsklubber blir nøkkelpersoner. Funksjonshemmende, både fysisk og psykisk, finnes innen alle aldersgrupper. Disse gruppene er veldig sårbare hver på sin måte. Det kreves at ansatte i kommunale tjenester er spesielt oppmerksomme på disse gruppene. Personer med minoritetsbakgrunn er også en risikogruppe. Ulike kulturer skal tilpasse seg hverandre, men norske lover gjelder alle. Eldre er en spesielt utsatt og helt forsvarsløse når vold rammer dem. Som oftest er det nær familie som begår overgrep mot eldre. Avhengighet, lojalitet og skam samt svekket fysisk og mental helse gjør at vern for eldre må settes tydelig på dagsorden.

3 Tiltakene mot vold i nære relasjoner vil i utgangspunktet være like for alle, men de må tilpasses ved iverksetting/gjennomføring. Det kan også bli nødvendige å opprette behovsprøvde tiltak spesielt for noen grupper. Gjennom handlingsplanen vil Ski kommune øke sin kompetanse og utvikle nødvendige tiltak. Innbyggere som er utsatt for vold i nære relasjoner skal bli møtt av kompetente ansatte som er trygge i sin fagutøvelse. De skal også bli fulgt opp gjennom nødvendige tiltak. Når hensiktsmessige tiltak utvikles for å hjelpe personer som utsettes for vold i nære relasjoner, må det også være fokus på forebyggende arbeid. I tillegg til kompetante og trygge ansatte er gode oppvekstmiljøer for barn og ungdom viktig. Barnehager, skoler og på fritidsarenaene er viktige arenaer for forebyggende arbeid. Det forebyggende arbeidet må være godt forankret. Samarbeidsparter Det er mange eksterne samarbeidsparter som er viktige for kommunen i arbeidet mot vold i nære relasjoner. Disse er ikke omtalt i planen. Politi og krise- og incestsentret har både definert ansvar og arbeidsoppgaver ved vold i nære relasjoner som de skal utøve. Det gjør at de er meget sentrale samarbeidsparter for kommunen. Ski kommune nedsatte en arbeidsgruppe. Arbeidsgruppen bestod av: Hanne Frang (barnehage), Anne Melsom (skole), Alexandra Sæheim (forebyggende helsetjeneste), Arild Pettersen, (SLT-koordinator) Elisabeth Ek Haug (psykisk helse), Anita Utne (barneverntjenesten), Liv Høgås Steen (Hjemmetjenesten), Anne Karusbakken (Krise- og incestsenter), Marianne Onshus Berntsen og Marianne Børseth - Hansen (Politiet i Follo). Prosjektleder Liv Marit Bølset folkehelserådgiver Mandatet til arbeidsgruppen var å utarbeide en handlingsplan. Hva er Vold i Nære relasjoner? Definisjon: Vold er enhver handling rettet mot en annen person som gjennom at denne handlingen skader, skremmer, smerter, eller krenker, får denne personen til å gjøre noe mot sin vilje, eller slutter å gjøre noe den vil (Per Isdal - Meningen med volden ) Vold i nære relasjoner omfatter vold mellom familiemedlemmer eller andre som har et avhengighetsforhold til hverandre. Det er ofte vold som gjentar seg mellom de samme personene. Fysisk vold er: bruk av fysisk makt som å dytte, lugge, sparke, slå. Seksuell vold er: å bli presset til seksuelle handlinger, voldtekt og andre seksuelle overgrep Materiell vold er: å ødelegge inventar eller gjenstander, økonomisk utnyttelse Psykisk vold er: bruk av psykisk makt som direkte eller indirekte trusler, utsette for kontroll, trakassering, neglisjering, forfølgelse.

4 Situasjonsbeskrivelse pr. september 2011 Kompetanse: I Ski kommune som helhet, er det stort behov for å få tilført kompetanse på tema vold i nære relasjoner. Det er lite spisskompetanse på fagområdet i Ski kommune. Flere ansatte har deltatt på konferanser og kortvarige kurs på temaet og i 2011 var det fagpersoner som tok videreutdanning tilknyttet temaet vold i nærerelasjoner I Familiens hus har fagpersonene i Hjelper n god kompetanse. Dokumentasjon Ut i fra den erfaringen som prosjektgruppen har fått, er det ingen som sitter med oversikt over omfang på problemområdet vold i nære relasjoner i Ski kommune. Virksomheter registrerer ikke antall saker som de kommer i kontakt med. Det er viktig å trygge ansatte på meldeplikt og hvordan bekymringsmeldinger skal håndteres. - Miljøtjenesten opplever at personer som tidligere har fått en psykisk diagnose og gått i behandling for dette, kan etter mange år bli i stand til å fortelle om vold i nære relasjoner. Dette gir forståelse for om vold i nære relasjoner har vært og er et tema som det er har vært lite fokus på og kunnskap om. - Hjemmetjenesten har prosedyrer i forhold til eldre og hjemmesituasjon, men det er nødvendig med en gjennomgang og oppdatering av prosedyrene. Hjemmetjenesten dokumenterer blåmerker som de ser når de hjelper brukere med personlig stell. De har henvist brukere både til krisesentret og til politiet. - En spesiell utfordring er personer som utvikler demnes og som endrer sin personlighet. Både den demente og den pårørende kan både være offer og overgriper. Det samme gjelder for personer med psykisk utviklingshemming. - Avdeling forebyggende helse har egne prosedyrer i forhold til overgrep, tvangsekteskap og vold. - Barnehager og skoler opplever vold i nære relasjoner via barn som har atferdsproblemer. Noen barn er også så trygge at de selv forteller om problemene. Familiemedlemmer kan også forteller at de lever i hjem med vold og at de har flyttet til krisesenter. Foreldre spør også hva de skal gjøre når det ikke er lov å slå barn i Norge. Både politiet og krise- og incestsenteret opplever at det pr i dag mangler nødvendige oppfølgingstiltak både for voldsutsatt og voldsutøver.

5 Instanser som har statistikk for Ski kommune: Politiet: I 2009 var det 36 saker om familievold i Ski kommune mot 39 i 2010 og 62 i Statistikken er økende i hele distriktet. Det oppfattes som positivt fordi man vet at dette er toppen av et isfjell. Årsaken til at flere saker meldes er bl.a. fordi politiet har hatt stort fokus på internopplæring. Politiet melder selv flere saker, men man ser også at flere fornærmede melder. Dommeravhør av barn øker også. Krise- og incestsenteret: I 2010 var det 19 kvinner og 12 barn fra Ski som bodde på krise- og incestsenteret. I tillegg var det 7 menn. 41 kvinner hadde dagsamtaler. Krise- og incestsenteret er for alle Follo kommunene. Belegget fra Ski kommune utgjorde 20 % av kvinnene og 16,5% av barna. Tallene for 2011 viser at fra Ski kommune var det 22 kvinner, 1 mann og 18 barn som bodde på krise- og incestsentret. Samlet antall dagbrukere fra de 7 Follo kommunene i 2011 var i tillegg 55 kvinner, 8 menn og 7 barn. Barnevernet: Ski barneverntjeneste har et økt fokus på systematisk jobbing i saker som omhandler vold i nære relasjoner. Et betydelig antall av de barna barneverntjenesten jobber med blir i en eller annen form utsatt for vold i hjemmet. (vitne til vold mot nære omsorgsperson, vitne til store konflikter mellom foreldre event. foreldres nye partnere, vitne til vold mot søsken, utsatt for vold mot egen person). Det foreligger ingen tall pr. nå i forhold til hvor mange av barneverntjenestens pågående saker som omhandler vold i nære relasjoner. Nasjonal dokumentasjon. Statistisk sentral byrå gjennomfører levekårsundersøkelse hvert 4. år. Der kommer det fram at ca 5% sier at de har opplevd vold eller trusler. Personer over 80 år, beboere i institusjoner og demente blir ikke spurt i denne undersøkelsen. Vern for eldre opplyser at man vet at 4-6 % av eldre mennesker blir utsatt for overgrep her i Norge årlig. Imidlertid er det store mørke tall og kun en liten andel blir registrert av politi og hjelpeapparat. Litteratur: Fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress: Rapport 1/2012: Vold, negative livshendelser og helse. En gjennomgang av data fra to regionale helseundersøkelser. Ole Kristian Hjemdal, Hanne Sogn og Line Schau. Rapport nr 3/2012 Overgrep mot eldre i Norge - erfaringer og løsningsstrategier Wenche Jonassen og Astrid Sandmoe) Forebygging av vold i oppdragelsen. Samarbeid mellom hjelpeapparat og minoritetsforeldre en kunnskapsoversikt. Sissel M.Neumayer, Melinda A.Meyer og Nora Sveaass.) Artikler: Vold og overgrep mot kvinner med funksjonshemming av Kate Paulsen Volden mot det fremmede

6 Forebyggende tiltak: Ski kommune skal ha en kompetanseplan som skal sikre at ansatte blir trygge og kompetante fagpersoner som også vet hvordan de skal handle når vold i nære relasjoner avdekkes. Forebygging av vold i nære relasjoner må bestå av en kjede av mange og sammensatte tiltak i de kommunale tjenestene i kommunen. I det forebyggende arbeidet kan det være vanskelig å skille hva som spesifikt forebygges. Summen av gode tiltak over lang tid er bl.a. med på å bygge opp lokalsamfunn som gode oppvekst miljø. I handlingsplanen er noen tiltak i sentrale kommunale tjenester tatt med. Når tiltak for voldsutsatt blir gjennomført, og ansatte får en høyere kompetanse på temaet vold i nære relasjoner, vil mer spesifikke forebyggingstiltak utvikles. Disse må nedfelles når handlingsplanen skal rulleres. Forebyggende tiltakene står omtalt tilslutt i planen. Tiltaksplan: SKI KOMMUNE SKAL:- ha nødvendige og koordinerte tiltak. Tiltak Innhold i tiltaket For hvem Ansvar forutsatt at planen vedtas Familievoldskoordinator Opprette stilling som familievoldskoordinator. Stillingen skal være brukerrettet. Opprettelsen av en kommunal stilling skal sees i lys av Follosamarbeidet. Koordinator skal arbeide i prosess med offer, skape tillit og trygge personen til å anmelde / ta i mot hjelp. Markedsføre tiltaket på mange måter slik at vold i nære relasjoner blir et synlig tema i Ski kommune Rådmann Akutt beredskap Når saker må løses akutt, krever det at nødvendige tiltak er tilgjengelige. Voldsutsatt Voldsutøver Politi, Sikkerhet Skjerme / sikre utsatt person for voldsutøver Voldsutsatt må i sikkerhet Politi i samarbeid med Kriseog incestsentret og barnevernsvakten Barnehage 2 ledige barnehageplasser til akutte behov Barn i krise Barnehageadministrasjon Bolig Gjennomgangsbolig for personer som midlertidig er på krisesenteret og som trenger hjelp til å skaffe seg ny bolig Kvinner Menn Ungdommer Økonomi Sosial hjelp Voldsutsatt NAV Bestillerkontoret/NAV

7 Tiltak Innhold i tiltaket For hvem Ansvar forutsatt at planen vedtas Oppfølgingstiltak: Voldsutsatt Voldsutøver Samtalegrupper for utsatte: Samarbeid mellom kommunale / interkommunale og statlige tjenester samt frivillige organisasjoner og interessegrupper Psykisk helseteam / Miljøarbeidertjenesten, Barnevernet, Rusteamet Nav, Miljøarbeidertjenesten/ Psykisk helseteam, barn bearbeide traumatisk opplevelse - lavterskeltilbud Barn som er i krise ungdom bearbeide traumatisk opplevelse - lavterskeltilbud Ungdom som er i krise Miljøarbeidertjenesten/ Psykisk helseteam, Voksne med minoritetsbakgrunn Støttekontakt for personer med minoritetsbakgrunn Opplæringstiltak Arbeidsplass voksne bearbeid traumatisk opplevelse - lavterskeltilbud eldre bearbeide traumatiske opplevelser - lavterskeltilbud / Vern for eldre Personer med minoritetsbakgrunn - bearbeid traumatisk opplevelse Veilede personer med minoritetsbakgrunn gjennom det norske systemet Opplæringsplass, både praktisk og teoretisk, for personer med minoritetsbakgrunn som flytter ut av en isolert tilværelse. Arbeidstreningsplass som NAV kan benytte når personer skal begynne å forsørge seg selv Både menn og kvinner som er i krise Eldre Personer med minoritetsbakgrunn som er i krise Personer med minoritetsbakgrunn som er i krise Personer med minoritetsbakgrunn som er i krise Kvinner/menn/ungdommer i krise Miljøarbeidertjenesten Psykisk helseteam, Miljøarbeidertjenesten/ Psykisk helseteam, Miljøarbeidertjenesten/ Psykisk helseteam, Miljøarbeidertjenesten Voksenopplæringen, NAV

8 SKI KOMMUNE SKAL HA: - ansatte som har oversikt over tiltak og som kan veilede brukere til rette instans - et robust fagmiljø med god kompetanse på området vold i nære relasjoner Tiltak Innhold i tiltaket For hvem Ansvar forutsatt at planen vedtas Tiltaksliste Alle virksomheter skal ha beredskap og oversikt over tilgjengelige tiltak nedfelt på hensiktsmessig sted som er Ansatte Virksomhetsleder Kompetanseplan for Ski kommune Handlingskompetanse kjent for alle. Kompetanseheving i forhold til: å kjenne tegn og symptomer på vold i nære relasjoner, hvordan snakke med voldsutsatt å vite hvem som skal yte hjelp (rutiner for henvisning) kunnskap om taushetsplikt / opplysningsplikt / anonyme drøftinger nødvendig kunnskap om hjelpeinstanser og tiltak nødvendig handlingskompetanse på virksomhetsnivå Alle ansatte skal ha kjennskap til: hvordan de skal opptre når vold i nære relasjoner avdekkes hjelpeinstansene hvor saker kan drøftes anonymt og hvilke henvisningsrutiner som skal brukes hvem som har kompetanse til å snakke med den som er / har vært utsatt for vold i nære relasjoner / den som utøver vold Ansatte Relevante samarbeidsparter Virksomhetsleder har hovedansvaret for å melde saker og / eller henvisning til familievoldskoordinator. Men enhver ansatt har et selvstendig ansvar hvis ikke leder gjør det. Familievoldskoordinator i samarbeid med SLTkoordinator og seniorkontakt Virksomhetsledere

9 Tiltak Innhold i tiltaket For hvem Ansvar forutsatt at planen vedtas Verktøy - retningslinjer og prosedyrer ned Revidere administrativ retningslinje for samarbeid rundt barn og unge, -9mnd.til 23 år, som viser tegn til/risiko for en bekymringsfull utvikling For alle ansatte i Ski kommune SLT-koordinator i samarbeid med kvalitetsututvikler / kvalitetsutvalget felt i kommunens kvalitetssystem Administrativ retningslinje ved mistanke om vold i nære relasjoner. (arbeidet er i gang) Vern for eldre Ressursgruppe Overgrepsmottak Tiltak for voldsutøver Avdekking I dette arbeidet må det vurderes om det er nødvendig med flere retningslinjer eller om det er klokt å ha få retningslinjer som omfatter større områder. Tvangsekteskap og kjønnslemlestelse/ omskjæring er område som må vurderes i denne sammenheng. Ha fagperson tilgjengelig som eldre eller andre kan kontakte for å få hjelp. Drive utstrakt opplysningsarbeid om Vern for eldre for å motvirke tabu og sette søkelys på problemområdet. En beredskapsgruppe / resursgruppe som kan tildele nødvendige tjenester akutt. Gruppen må ha representanter fra alle relevante virksomheter, men bare de som er aktuelle i hver enkeltsak trer sammen. Familievoldskoordinator innkaller gruppen ved behov. Overgrepsmottaket ved Oslo Legevakt er åpent for Skis befolkning. Inngå samarbeidsavtale med aktører som har anerkjente tiltak for voldsutøver. F.eks. Alternativ til vold og Reform -ressurssenter for menn. Utvikle samarbeidet med: Tannlegene / tannpleier Fastleger Eldre Voldsutsatt, men det kan også være et tiltak for voldsutøver etter samråd med politiet. Utsatt for overgrep Voldsutøver Barn, unge og voksne og eldre som utsettes for vold i nære relasjoner Familievoldskoordinator samarbeid med SLT koordinator, seniorkontakt og kvalitetsututvikler / kvalitetsutvalget Tiltaket er i verksatt fra 2012 Familievoldskoordinator i samarbeid med seniorkontakt og demenskoordinator. Seniorkontakt og demenskoordinator starter arbeidet i 2012 Familievoldsvoldskoordinator i samarbeid med Rådmann sitt lederteam Politi, legevakt, fastlege Rådmann lederteam Familievoldskoordinator -

10 Forebyggende tiltak Kommunale tjenester Forebyggende tiltak Svangerskapsomsorg Avdekke psykiske reaksjoner i svangerskapet ved hjelp av Edinburgmetoden. Det spørres ikke rutinemessig gravide mødre om vold ved svangerskapskontroll, men på indikasjon. Helsestasjon Hjemmebesøk etter fødsel er et viktig virkemiddel for å få vite hvordan det står til i familien. På hjemmebesøket blir Program for foreldreveiledning delt ut og gjennomgått. Sammen foreldre og barn er utgitt av Bufetat og Helsedirektoratet Ved første barseltreff vises filmen Din fantastiske baby. Denne filmen opplyser om shaken baby syndrome. Det er nærliggende å anta at når mor eller far er slitne kan det gå ut over deres evne til å gi barnet sitt god omsorg. Spedbarn som gråter mye er for eksempel mer utsatt for å bli ristet, noe som kan føre til alvorlige skader. 6 ukers konsultasjonen: Her kartlegges reaksjoner i barseltiden ved hjelp av Edinburgmetoden. Helsestasjonstjenesten har stort fokus på samspill i alle konsultasjonene. Jevnlig tas opp foreldres alkoholvaner og evt. annen rusbruk, familieforhold, generelt om barneoppdragelse og rammer for oppdragelse, barneulykker og skader, sosialt nettverk og psykisk og fysisk helse. Skolehelsetjeneste, helsestasjon for ungdom Ved førsteklasseundersøkelsen kartlegges på nytt familieforhold. Samspill og rammer for oppdragelse er utgangspunkt for samtale. Helsesøster er tilgjengelig på skolene. Tema vold er ett av temaene som tas opp i grupper med elever. Det arbeides bl.a. med å skape trygghet og rom for elever til å ta opp vanskelige temaer, vonde opplevelser, gi handlingsalternativer til konfliktløsing og handlingskompetanse til elevene. Hjelper n Hjelper n er et lavterskel tilbud innen psykiske helsetjeneste for barn og unge. Det tilbys veiledning og kortvarig samtalebehandling Ansvar for gjennomføring av urineprøvekontrakter - jamfør administrativ retningslinje AR-3/1.9: Samarbeid rundt barn og unge, -9mnd.til 23 år, som viser tegn til / risiko for en bekymringsfull utvikling.

11 Barnehage Spesialpedagogisk førskoleteam gir veiledning til ansatte for å styrke deres handlingskompetanse og veilede på systemnivå. Foreldre kan få tilbud om veiledning som enkeltvedtak dersom dette anses relevant etter sakkyndig utredning av barnets vansker. Barns rett til medvirkning er hjemlet i Lov om barnehager for å styrke barnets rett til å påvirke egen hverdag. Dette styrker barnets selvfølelse og gir barnet opplevelse av egenverd. Barnehagens stasningsprosjekt Lære sammen som inkluderer både kommunale og private barnehager, bygger på filosofien fra Reggio Emilia hvor demokratiske verdier står i sentrum. Her fokuseres på barnets selvstedige rettigheter som individ, barnet gis mestringsopplevelser og muligheter til å være medaktører i egen læreprosess. Både barnehageloven og Reggio Emilia filosofien har som langsiktig målsetting å trygge barn på egenverd, gi økt selvfølelse, noe som er grunnlaget for å kunne si ifra om opplevelser som føles ubehagelig. I barnehagene jobbes kontinuerlig med voksenrollen for å bevisstgjøre de ansatte om deres ansvar i denne læreprosessen, og ansvaret den enkelte ansatte har for å skape tillit i relasjonen med barnet. Løvetann permen er barnehagens handlingsplan for hvordan ansatte skal arbeide med barn som man er bekymret for. Skole GNIST statlig initiert program for samarbeid for lokal lærersatsning PALS - står for positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling. Dette er en metode for å styrke barnas sosiale og skolefaglige kompetanse og å forebygge og mestre atferds problemer. EQ emosjonell intelligens er en metode for at elevene regelmessig får øvelse i å fordype seg i egne og andres føleleser og hvordan håndtere disse. Ikke - dømmende holdninger skal gjennomsyre alt og bekrefte følelser og hindre uønsket atferd. Kaptein i eget liv metode for planmessig arbeid med utvikling av sosial kompetanse Alle skoler har en psykososial plan Beredskapspermen for skolen er viktig. Er du beredt - veileder til ansatte i skolen om hvordan møte utfordrende situasjoner Utekontakt Trygge voksne som er tilstede for ungdom på ulike ungdomsarenaer. Utekontakten er et lavterskeltilbud. Fritidsklubber Gir barn og unge en arena med trygge voksne som er tilstede for barn og unge. Fritidsklubber er et lavterskeltilbud.

12 Hjemmetjenesten Registrerer blåmerker som oppdages ved personlig stell og sender meldinger til fastlege. Kompetansehjulet i Follo: Samtalegrupper i regi av pårørendeskolen som er et samarbeid med nasjonalforeningen for folkehelsen og demensforbundet. Målgrupper er pårørende til personer med demens. Kartlegging i hjemme ved vurdering om behov for hjemmetjeneste kan avdekke vold i nære relasjoner. Kartlegging av et fremtidig arbeidsmiljø for hjemmetjenesten når de skal inn i private hjem, kan avdekke vold i nære relasjoner. Avlastningsopphold for å gi slitne pårørende fri i perioder. Ansvarsgrupper Seniorkontakten tilbyr hjemmebesøk til 75åringene Viktige samarbeidsparter innen forebyggende tiltak: Tannhelsetjenesten: Tannhelsetjenesten møter sine pasienter ofte. De innkaller regelmessig barn og foreldre. De etterspør når barn eller voksne ikke møter eller når det blir mange avbestillinger. Tannhelsetjenesten har også varslingsplikt i henhold til Helsepersonell lovens 31. Politi: Forebygging tiltak i politiet: lavterskel tiltak for å opprette undersøkelsessak/anmeldelse ved mistanke om familievold. ilegge voldsutøver besøksforbud overfor voldsoffer voldsoffer kan tildeles mobil voldsalarm kan varetektsfengsle voldsutøver for å hindre gjentagelsesfare dersom vilkårene er tilstede Krise- og incestsentret (lovpålagt fra 2010) Forebyggende tiltak Et midlertidig botilbud til personer som er utsatt for, eller står i fare for å bli utsatt for vold i nære relasjoner Informasjon om sitt tilbud til: NAV, barnevern, psykisk helse, eldreråd, hjemmetjenester, skoler, barnehager Undervisningstilbud til alle 6. klasser i alle Follo kommunene tema vold, seksuelle overgrep og grensesetting. Undervisningstilbud til videregående skoler i ulike temaer Forebygging av voldtekt: Et tilbud til alle avgangselever før russetiden

13 Minoritetsgrupper: Hvordan forstå ulike kulturer tvangsekteskap - kommunikasjon Opplæring til alle ansatte som jobber for, og med barn i Follo kommunene: Hvordan våge å se - og tørre å handle? Hvordan håndtere mistanker og / eller avdekking av vold og seksuelle overgrep. Gir råd veiledning på telefon, drøfter anonyme saker. Selvhjelpsgrupper: Kvinner utsatt for vold- bearbeidelse av volden- og det å velge annerledes. Kvinner utsatt for seksuelle overgrep som barn. Konsultasjonsteamet Follo / Østfold Teamet består av representanter fra: Barnevern, Bufetat Fagteam, Familievern- Psykisk Helse- Krise- og incestsenteret Politi. Et tverrfaglig team hvor man kan drøfte anonyme saker. Teamet består av representanter fra: Barnevern, Bufetat Fagteam, Familievern- Psykisk Helse- Krise- og incestsenteret Politi.

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012 2014 2 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning..... 4 1.1 Initiering og begrunnelse... 4 1.2 Mål. 5 1.3 Organisering av planarbeidet.. 6 1.4 Planens virkeperiode

Detaljer

Skedsmo kommunes HANDLINGSPLAN MOT VOL D I NÆRE RELASJONER

Skedsmo kommunes HANDLINGSPLAN MOT VOL D I NÆRE RELASJONER Skedsmo kommunes HANDLINGSPLAN MOT VOL D I NÆRE RELASJONER 2014-2017 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn 3 2. Mandat og arbeidsgruppe.3 3. Definisjoner.4 4. Omfang av vold i nære relasjoner 4 5. Konsekvenser

Detaljer

Veileder. Vold i Nære relasjoner. www.skien.kommune.no

Veileder. Vold i Nære relasjoner. www.skien.kommune.no Veileder Vold i Nære relasjoner www.skien.kommune.no Innhold 1 BAKGRUNN OG MANDAT... 4 1.1 Bakgrunn...4 1.2 Veileder- Handlingsplan hvorfor og for hvem...5 1.3 Avgrensninger...6 2 HVA ER VOLD I NÆRE RELASJONER...7

Detaljer

Handlingsplan for bekjempelse av vold i nære relasjoner

Handlingsplan for bekjempelse av vold i nære relasjoner Handlingsplan for bekjempelse av vold i nære relasjoner 2013 2016 Innholdsfortegnelse 1. Handlingsplanens forankring side 3 2. Definisjon og avgrensning side 4 3. Nasjonale føringer side 4 4. Risikogrupper

Detaljer

Handlingsplan. Kongsvinger kommune. Forebygging og bekjempelse av seksuelle overgrep og vold i nære relasjoner

Handlingsplan. Kongsvinger kommune. Forebygging og bekjempelse av seksuelle overgrep og vold i nære relasjoner Kongsvinger kommune Handlingsplan seksuelle overgrep og vold i nære relasjoner Vedtatt av kommunestyret den 30. oktober 2014, sak 67/14 Forord Vold skaper utrygghet, kan medføre helseskader som traumer,

Detaljer

RANA KOMMUNE HANDLINGSPLAN MOT VOLD I NÆRE RELASJONER 2014 2017. UTKAST.

RANA KOMMUNE HANDLINGSPLAN MOT VOLD I NÆRE RELASJONER 2014 2017. UTKAST. RANA KOMMUNE HANDLINGSPLAN MOT VOLD I NÆRE RELASJONER 2014 2017. UTKAST. BEHANDLES AV KOMMUNESTYRET VÅR 2014 1 Handlingsplan mot vold i nære relasjoner2014-2017. Innhold 1 Innledning... 1 2 Handlingsplaner

Detaljer

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012-2016 Vedtatt i kommunestyresak 97/11, 15.12.11

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012-2016 Vedtatt i kommunestyresak 97/11, 15.12.11 Sjumilssteget Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012-2016 Vedtatt i kommunestyresak 97/11, 15.12.11 Lenvik kommune Handlingsplan mot vold i nære relasjoner Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Kapittel 1

Detaljer

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner barn/unge

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner barn/unge Handlingsplan mot vold i nære relasjoner barn/unge 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning s.3 2. Organisering av arbeidet s.4 3. Målsettinger s.4 4. Bakgrunnen for planen s.5 5. Ansvar og fakta s.7 6. Satsningsområder

Detaljer

Balsfjord kommune. - for framtida

Balsfjord kommune. - for framtida Balsfjord kommune - for framtida HANDLINGSPLAN SAMMEN MOT VOLD 2013-2016 1 1.0. INNLEDNING 3 1.1 Bakgrunn for planen 3 1.2 Formålet med planen 3 1.3. Avgrensning 4 2.0. VOLD I NÆRE RELASJONER 4 2.1. Definisjon

Detaljer

Kunnskap til å se, mot til å handle

Kunnskap til å se, mot til å handle Kunnskap til å se, mot til å handle Handlingsplan mot vold i nære relasjoner - 19 0 Innholdsfortegnelse Bakgrunn... 2 1. Innledning 2 Hva er vold i nære relasjoner?... 3 2. Omfang av vold i nære relasjoner

Detaljer

TRYGG FRI FRA VOLD! Illustrasjon: Shutterstock.com

TRYGG FRI FRA VOLD! Illustrasjon: Shutterstock.com TRYGG FRI FRA VOLD! Illustrasjon: Shutterstock.com Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014-2018 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Visjon og verdier... 3 1.2 Arbeidet med planen... 4 1.3 Definisjoner

Detaljer

VOLD I NÆRE RELASJONER

VOLD I NÆRE RELASJONER HANDLINGSPLAN MOT VOLD I NÆRE RELASJONER SØGNE KOMMUNE 2011-2016 1 1. Innledning... 3 1.1. Bakgrunn... 3 1.2. Formål med handlingsplanen... 3 2. Definisjoner og ulike typer vold... 4 2.1. Hva er vold?...

Detaljer

våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om

våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om Samlet mot vold i nære relasjoner - et nettverk i Sarpsborg kommune våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om Samlet mot vold i nære relasjoner Tiltaksplan 2009-2012 ikke stykkevis og delt Vedtatt av

Detaljer

Kvinesdal Kommune. Handlingsplan mot. Vold i nære Relasjoner

Kvinesdal Kommune. Handlingsplan mot. Vold i nære Relasjoner Handlingsplan mot Vold i nære Relasjoner 2010 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. INNLEDNING... - 4-1.1 BAKGRUNN FOR HANDLINGSPLANEN...- 4-2. DEFINISJONER AV VOLD... - 5-2.1 VOLD I NÆRE RELASJONER...- 5-2.2 VOLD

Detaljer

Handlingsplan mot 2015-2017. vold i nære relasjoner - Med særlig fokus på barn og unge

Handlingsplan mot 2015-2017. vold i nære relasjoner - Med særlig fokus på barn og unge Handlingsplan mot 2015-2017 vold i nære relasjoner - Med særlig fokus på barn og unge Siv-Hege Severi, Tone Strømholt, Britt Engseth Stangnes, Nina Iselvmo, Katrine Grimnes Målselv Kommune 2015-2017 Innhold

Detaljer

1. BAKGRUNN...2 2. HVA ER FORMÅLET MED PLANEN?...2 2.1 Prosjektmål:...2 2.2 Effektmål:...3 2.3 Hvem er planen for?...3 3. ORGANISERING...3 3.

1. BAKGRUNN...2 2. HVA ER FORMÅLET MED PLANEN?...2 2.1 Prosjektmål:...2 2.2 Effektmål:...3 2.3 Hvem er planen for?...3 3. ORGANISERING...3 3. 1. BAKGRUNN...2 2. HVA ER FORMÅLET MED PLANEN?...2 2.1 Prosjektmål:...2 2.2 Effektmål:...3 2.3 Hvem er planen for?...3 3. ORGANISERING...3 3.1 Prosjektledelse...3 3.2 Prosjektgruppe:...3 3.3 Øvrige roller...3

Detaljer

Barndommen kommer ikke i reprise

Barndommen kommer ikke i reprise Strategi Barndommen kommer ikke i reprise Strategi for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom (2014 2017) Strategi Barndommen kommer ikke i reprise Strategi for å bekjempe vold og seksuelle

Detaljer

Vold i nære relasjoner. Veileder for utvikling av kommunale handlingsplaner

Vold i nære relasjoner. Veileder for utvikling av kommunale handlingsplaner Vold i nære relasjoner Veileder for utvikling av kommunale handlingsplaner Forord Vold og overgrep i nære relasjoner rammer hardt, og det rammer mange. Både kvinner, menn og barn er utsatt for vold og

Detaljer

HAMAR KOMMUNE: Handlingsplan mot vold i nære relasjoner

HAMAR KOMMUNE: Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 1 HAMAR KOMMUNE: Handlingsplan mot vold i nære relasjoner HAMAR KOMMUNE: 2015 Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 23. januar 2015 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning og bakgrunn... 3 1.1 Hvorfor en

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR BEKJEMPELSE AV VOLD I NÆRE RELASJONER

HANDLINGSPLAN FOR BEKJEMPELSE AV VOLD I NÆRE RELASJONER BÆRUM KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR BEKJEMPELSE AV VOLD I NÆRE RELASJONER Bærum Kommune mai 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING...3 FORMÅL MED HANDLINGSPLANEN...3 VOLD I NÆRE RELASJONER HVA ER DET?...4 DAGENS

Detaljer

En god barndom varer livet ut

En god barndom varer livet ut En god barndom varer livet ut Tiltaksplan for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom (2014 2017) Foto: Colourbox OVERSIKT OVER TILTAK I PLANEN Nr Tiltak Hovedansvarlig departement 1

Detaljer

STATUS FOR BARNS RETTIGHETER

STATUS FOR BARNS RETTIGHETER STATUS FOR BARNS RETTIGHETER Design og ombrekk: Bison Design og Elin Iversen Omslagsllustrasjon: DOLK Foto omslag: Vidar Lysvold Foto side 3: Marius Hauge Produksjon/trykk: Fladby as, Grøset Opplag: 500

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOREBYGGING OG BEKJEMPELSE AV VOLD I NÆRE RELASJONER

HANDLINGSPLAN FOREBYGGING OG BEKJEMPELSE AV VOLD I NÆRE RELASJONER HANDLINGSPLAN FOREBYGGING OG BEKJEMPELSE AV VOLD I NÆRE RELASJONER Bak lukkede dører STJØRDAL LENSMANNSKONTOR STJØRDAL KOMMUNE 2015-2017 Vedtatt i Kommunestyret 30. april 2015 Forord Både Riksadvokaten

Detaljer

Plan mot vold i nære relasj oner. Foto: Inger Bolstad

Plan mot vold i nære relasj oner. Foto: Inger Bolstad Plan mot vold i nære relasj oner Foto: Inger Bolstad SKJERVØY KOMMUNE 2011-2015 Skjervøy kommune Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 1. Innledning: 3 1.1. Bakgrunn for planen 3 1.2. Arbeidsgruppa

Detaljer

Utarbeidet av Alternativ til vold, skolene, barnehagene, helsestasjonene, Sosialsenteret, Senter for oppvekst, politiet og familievernkontoret

Utarbeidet av Alternativ til vold, skolene, barnehagene, helsestasjonene, Sosialsenteret, Senter for oppvekst, politiet og familievernkontoret Veileder ved arbeid mot vold i nære relasjoner Utarbeidet av Alternativ til vold, skolene, barnehagene, helsestasjonene, Sosialsenteret, Senter for oppvekst, politiet og familievernkontoret Innhold 1 Introduksjon...4

Detaljer

Handlingsplan Vold i nære relasjoner. Birkenes kommune 2014-2017

Handlingsplan Vold i nære relasjoner. Birkenes kommune 2014-2017 Handlingsplan Vold i nære relasjoner Birkenes kommune 2014-2017 1.0 INNLEDNING Vold i nære relasjoner er et alvorlig samfunnsproblem, både ut fra et kriminalitets-, helse-, likestillings- og oppvekstperspektiv.

Detaljer

Handlingsplan vold i nære relasjoner 2014-2018

Handlingsplan vold i nære relasjoner 2014-2018 Innhold Bakgrunn... 2 Beskrivelse av temaområdene vold i nære relasjoner... 2 Definisjoner... 2 Nasjonale føringer Vold i nære relasjoner... 3 Omfang av vold i nære relasjoner... 4 Nasjonale føringer mot

Detaljer

Vold i nære relasjoner

Vold i nære relasjoner Trygghet og trivsel Veileder Vold i nære relasjoner // Et verktøy utarbeidet av Birkenes kommune og politiet, i samarbeid med RVTS. // INNLEDNING Vold i nære relasjoner er et alvorlig samfunnsproblem,

Detaljer

Inkluderende oppvekst. UTKAST Strategisk plan for oppvekst 2015-2020. Harstad kommune

Inkluderende oppvekst. UTKAST Strategisk plan for oppvekst 2015-2020. Harstad kommune Inkluderende oppvekst UTKAST Strategisk plan for oppvekst 2015-2020 Harstad kommune Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 1.1. Mandatet... 3 1.2. Arbeidsprosessen... 3 1.3. Målgruppe... 4 1.4. Strategiplan

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Rus, fattigdom og bolig Sarpsborg kommune 24.1.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6 4 REVISJONSKRITERIER...7

Detaljer