Handlingsplan mot vold i nære relasjoner Vedtatt av kommunestyret Oktober 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handlingsplan mot vold i nære relasjoner Vedtatt av kommunestyret 17.10.12. Oktober 2012"

Transkript

1 Handlingsplan mot vold i nære relasjoner Vedtatt av kommunestyret Oktober 2012

2 Innledning Regjeringen har med sin handlingsplan Vendepunkt satt fokus på vold i nære relasjoner. I planen sies det at vi kan ikke akseptere vold, heller ikke den som foregår i det private rom. Det er et offentlig ansvar å bidra til å forebygge og hindre vold i alle grupper av befolkningen Justis- og politidepartementet har pålagt alle kommuner å utarbeide handlingsplan mot vold i nære relasjoner og har utgitt en veileder som hjelp til kommunene. Vold i nære relasjoner er ennå et tabubelagt tema. Vold og overgrep i hjemmet bryter med bilde vi har av hjemmet som et sted for nærhet og omsorg, der medlemmene skal finne trygghet. Det er ikke pr. april 2012 noen samlet dokumentasjon over omfanget av problemområdet i Ski kommune. Vi antar at forholdene i Ski kommune hverken er bedre eller verre enn i andre kommuner. Derfor må vi regne med at vold i nære relasjoner er et stort skjult problem også i vår kommune. Erfaringen både fra Krise- og incestsenteret og politiet er at rus ofte er en medvirkende årsak i voldsutøvelsen. Personer som lever med vold får sin livskvalitet sterkt redusert. Voldsutsatte blir oftere syke, har liten selvfølelse og mister gradvis kontrollen over eget liv. Tidligere hadde barn som var vitne til vold status som vitne til vold. Dette er nå endret i lovverket og disse barna har status som offer for vold. Dette anerkjenner at det å være vitne til vold er like skadelig som å bli direkte utsatt for voldsutøvelse. Plikten til å melde overgrep til politiet er nedfelt i Forvaltningsloven 13 B-6. Men særlovgivningene forsterker de ulike faggruppers ansvar. I helsepersonell loven kap 6 beskrives opplysningsplikten både til politi og barnevern. Opplæringsloven presisere også bl.a. opplysningsplikten til barnevernet. Handlingsplanen er skrevet med barn, unge, voksne og eldre som målgrupper. Kvinner og menn er både offer og voldsutøver. I fare for å utelate grupper er bare hovedgrupper nevnt. Barn er avhengig av voksne. Når deres tillits og trygghetspersoner begår overgrep, er barn helt avhengig av at andre voksne griper inn og utøver sin plikt til å melde fra. Fagpersoner i helsestasjon og skolehelsetjeneste, barnehager, skoler og SFO, fritidsklubber blir nøkkelpersoner. Funksjonshemmende, både fysisk og psykisk, finnes innen alle aldersgrupper. Disse gruppene er veldig sårbare hver på sin måte. Det kreves at ansatte i kommunale tjenester er spesielt oppmerksomme på disse gruppene. Personer med minoritetsbakgrunn er også en risikogruppe. Ulike kulturer skal tilpasse seg hverandre, men norske lover gjelder alle. Eldre er en spesielt utsatt og helt forsvarsløse når vold rammer dem. Som oftest er det nær familie som begår overgrep mot eldre. Avhengighet, lojalitet og skam samt svekket fysisk og mental helse gjør at vern for eldre må settes tydelig på dagsorden.

3 Tiltakene mot vold i nære relasjoner vil i utgangspunktet være like for alle, men de må tilpasses ved iverksetting/gjennomføring. Det kan også bli nødvendige å opprette behovsprøvde tiltak spesielt for noen grupper. Gjennom handlingsplanen vil Ski kommune øke sin kompetanse og utvikle nødvendige tiltak. Innbyggere som er utsatt for vold i nære relasjoner skal bli møtt av kompetente ansatte som er trygge i sin fagutøvelse. De skal også bli fulgt opp gjennom nødvendige tiltak. Når hensiktsmessige tiltak utvikles for å hjelpe personer som utsettes for vold i nære relasjoner, må det også være fokus på forebyggende arbeid. I tillegg til kompetante og trygge ansatte er gode oppvekstmiljøer for barn og ungdom viktig. Barnehager, skoler og på fritidsarenaene er viktige arenaer for forebyggende arbeid. Det forebyggende arbeidet må være godt forankret. Samarbeidsparter Det er mange eksterne samarbeidsparter som er viktige for kommunen i arbeidet mot vold i nære relasjoner. Disse er ikke omtalt i planen. Politi og krise- og incestsentret har både definert ansvar og arbeidsoppgaver ved vold i nære relasjoner som de skal utøve. Det gjør at de er meget sentrale samarbeidsparter for kommunen. Ski kommune nedsatte en arbeidsgruppe. Arbeidsgruppen bestod av: Hanne Frang (barnehage), Anne Melsom (skole), Alexandra Sæheim (forebyggende helsetjeneste), Arild Pettersen, (SLT-koordinator) Elisabeth Ek Haug (psykisk helse), Anita Utne (barneverntjenesten), Liv Høgås Steen (Hjemmetjenesten), Anne Karusbakken (Krise- og incestsenter), Marianne Onshus Berntsen og Marianne Børseth - Hansen (Politiet i Follo). Prosjektleder Liv Marit Bølset folkehelserådgiver Mandatet til arbeidsgruppen var å utarbeide en handlingsplan. Hva er Vold i Nære relasjoner? Definisjon: Vold er enhver handling rettet mot en annen person som gjennom at denne handlingen skader, skremmer, smerter, eller krenker, får denne personen til å gjøre noe mot sin vilje, eller slutter å gjøre noe den vil (Per Isdal - Meningen med volden ) Vold i nære relasjoner omfatter vold mellom familiemedlemmer eller andre som har et avhengighetsforhold til hverandre. Det er ofte vold som gjentar seg mellom de samme personene. Fysisk vold er: bruk av fysisk makt som å dytte, lugge, sparke, slå. Seksuell vold er: å bli presset til seksuelle handlinger, voldtekt og andre seksuelle overgrep Materiell vold er: å ødelegge inventar eller gjenstander, økonomisk utnyttelse Psykisk vold er: bruk av psykisk makt som direkte eller indirekte trusler, utsette for kontroll, trakassering, neglisjering, forfølgelse.

4 Situasjonsbeskrivelse pr. september 2011 Kompetanse: I Ski kommune som helhet, er det stort behov for å få tilført kompetanse på tema vold i nære relasjoner. Det er lite spisskompetanse på fagområdet i Ski kommune. Flere ansatte har deltatt på konferanser og kortvarige kurs på temaet og i 2011 var det fagpersoner som tok videreutdanning tilknyttet temaet vold i nærerelasjoner I Familiens hus har fagpersonene i Hjelper n god kompetanse. Dokumentasjon Ut i fra den erfaringen som prosjektgruppen har fått, er det ingen som sitter med oversikt over omfang på problemområdet vold i nære relasjoner i Ski kommune. Virksomheter registrerer ikke antall saker som de kommer i kontakt med. Det er viktig å trygge ansatte på meldeplikt og hvordan bekymringsmeldinger skal håndteres. - Miljøtjenesten opplever at personer som tidligere har fått en psykisk diagnose og gått i behandling for dette, kan etter mange år bli i stand til å fortelle om vold i nære relasjoner. Dette gir forståelse for om vold i nære relasjoner har vært og er et tema som det er har vært lite fokus på og kunnskap om. - Hjemmetjenesten har prosedyrer i forhold til eldre og hjemmesituasjon, men det er nødvendig med en gjennomgang og oppdatering av prosedyrene. Hjemmetjenesten dokumenterer blåmerker som de ser når de hjelper brukere med personlig stell. De har henvist brukere både til krisesentret og til politiet. - En spesiell utfordring er personer som utvikler demnes og som endrer sin personlighet. Både den demente og den pårørende kan både være offer og overgriper. Det samme gjelder for personer med psykisk utviklingshemming. - Avdeling forebyggende helse har egne prosedyrer i forhold til overgrep, tvangsekteskap og vold. - Barnehager og skoler opplever vold i nære relasjoner via barn som har atferdsproblemer. Noen barn er også så trygge at de selv forteller om problemene. Familiemedlemmer kan også forteller at de lever i hjem med vold og at de har flyttet til krisesenter. Foreldre spør også hva de skal gjøre når det ikke er lov å slå barn i Norge. Både politiet og krise- og incestsenteret opplever at det pr i dag mangler nødvendige oppfølgingstiltak både for voldsutsatt og voldsutøver.

5 Instanser som har statistikk for Ski kommune: Politiet: I 2009 var det 36 saker om familievold i Ski kommune mot 39 i 2010 og 62 i Statistikken er økende i hele distriktet. Det oppfattes som positivt fordi man vet at dette er toppen av et isfjell. Årsaken til at flere saker meldes er bl.a. fordi politiet har hatt stort fokus på internopplæring. Politiet melder selv flere saker, men man ser også at flere fornærmede melder. Dommeravhør av barn øker også. Krise- og incestsenteret: I 2010 var det 19 kvinner og 12 barn fra Ski som bodde på krise- og incestsenteret. I tillegg var det 7 menn. 41 kvinner hadde dagsamtaler. Krise- og incestsenteret er for alle Follo kommunene. Belegget fra Ski kommune utgjorde 20 % av kvinnene og 16,5% av barna. Tallene for 2011 viser at fra Ski kommune var det 22 kvinner, 1 mann og 18 barn som bodde på krise- og incestsentret. Samlet antall dagbrukere fra de 7 Follo kommunene i 2011 var i tillegg 55 kvinner, 8 menn og 7 barn. Barnevernet: Ski barneverntjeneste har et økt fokus på systematisk jobbing i saker som omhandler vold i nære relasjoner. Et betydelig antall av de barna barneverntjenesten jobber med blir i en eller annen form utsatt for vold i hjemmet. (vitne til vold mot nære omsorgsperson, vitne til store konflikter mellom foreldre event. foreldres nye partnere, vitne til vold mot søsken, utsatt for vold mot egen person). Det foreligger ingen tall pr. nå i forhold til hvor mange av barneverntjenestens pågående saker som omhandler vold i nære relasjoner. Nasjonal dokumentasjon. Statistisk sentral byrå gjennomfører levekårsundersøkelse hvert 4. år. Der kommer det fram at ca 5% sier at de har opplevd vold eller trusler. Personer over 80 år, beboere i institusjoner og demente blir ikke spurt i denne undersøkelsen. Vern for eldre opplyser at man vet at 4-6 % av eldre mennesker blir utsatt for overgrep her i Norge årlig. Imidlertid er det store mørke tall og kun en liten andel blir registrert av politi og hjelpeapparat. Litteratur: Fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress: Rapport 1/2012: Vold, negative livshendelser og helse. En gjennomgang av data fra to regionale helseundersøkelser. Ole Kristian Hjemdal, Hanne Sogn og Line Schau. Rapport nr 3/2012 Overgrep mot eldre i Norge - erfaringer og løsningsstrategier Wenche Jonassen og Astrid Sandmoe) Forebygging av vold i oppdragelsen. Samarbeid mellom hjelpeapparat og minoritetsforeldre en kunnskapsoversikt. Sissel M.Neumayer, Melinda A.Meyer og Nora Sveaass.) Artikler: Vold og overgrep mot kvinner med funksjonshemming av Kate Paulsen Volden mot det fremmede

6 Forebyggende tiltak: Ski kommune skal ha en kompetanseplan som skal sikre at ansatte blir trygge og kompetante fagpersoner som også vet hvordan de skal handle når vold i nære relasjoner avdekkes. Forebygging av vold i nære relasjoner må bestå av en kjede av mange og sammensatte tiltak i de kommunale tjenestene i kommunen. I det forebyggende arbeidet kan det være vanskelig å skille hva som spesifikt forebygges. Summen av gode tiltak over lang tid er bl.a. med på å bygge opp lokalsamfunn som gode oppvekst miljø. I handlingsplanen er noen tiltak i sentrale kommunale tjenester tatt med. Når tiltak for voldsutsatt blir gjennomført, og ansatte får en høyere kompetanse på temaet vold i nære relasjoner, vil mer spesifikke forebyggingstiltak utvikles. Disse må nedfelles når handlingsplanen skal rulleres. Forebyggende tiltakene står omtalt tilslutt i planen. Tiltaksplan: SKI KOMMUNE SKAL:- ha nødvendige og koordinerte tiltak. Tiltak Innhold i tiltaket For hvem Ansvar forutsatt at planen vedtas Familievoldskoordinator Opprette stilling som familievoldskoordinator. Stillingen skal være brukerrettet. Opprettelsen av en kommunal stilling skal sees i lys av Follosamarbeidet. Koordinator skal arbeide i prosess med offer, skape tillit og trygge personen til å anmelde / ta i mot hjelp. Markedsføre tiltaket på mange måter slik at vold i nære relasjoner blir et synlig tema i Ski kommune Rådmann Akutt beredskap Når saker må løses akutt, krever det at nødvendige tiltak er tilgjengelige. Voldsutsatt Voldsutøver Politi, Sikkerhet Skjerme / sikre utsatt person for voldsutøver Voldsutsatt må i sikkerhet Politi i samarbeid med Kriseog incestsentret og barnevernsvakten Barnehage 2 ledige barnehageplasser til akutte behov Barn i krise Barnehageadministrasjon Bolig Gjennomgangsbolig for personer som midlertidig er på krisesenteret og som trenger hjelp til å skaffe seg ny bolig Kvinner Menn Ungdommer Økonomi Sosial hjelp Voldsutsatt NAV Bestillerkontoret/NAV

7 Tiltak Innhold i tiltaket For hvem Ansvar forutsatt at planen vedtas Oppfølgingstiltak: Voldsutsatt Voldsutøver Samtalegrupper for utsatte: Samarbeid mellom kommunale / interkommunale og statlige tjenester samt frivillige organisasjoner og interessegrupper Psykisk helseteam / Miljøarbeidertjenesten, Barnevernet, Rusteamet Nav, Miljøarbeidertjenesten/ Psykisk helseteam, barn bearbeide traumatisk opplevelse - lavterskeltilbud Barn som er i krise ungdom bearbeide traumatisk opplevelse - lavterskeltilbud Ungdom som er i krise Miljøarbeidertjenesten/ Psykisk helseteam, Voksne med minoritetsbakgrunn Støttekontakt for personer med minoritetsbakgrunn Opplæringstiltak Arbeidsplass voksne bearbeid traumatisk opplevelse - lavterskeltilbud eldre bearbeide traumatiske opplevelser - lavterskeltilbud / Vern for eldre Personer med minoritetsbakgrunn - bearbeid traumatisk opplevelse Veilede personer med minoritetsbakgrunn gjennom det norske systemet Opplæringsplass, både praktisk og teoretisk, for personer med minoritetsbakgrunn som flytter ut av en isolert tilværelse. Arbeidstreningsplass som NAV kan benytte når personer skal begynne å forsørge seg selv Både menn og kvinner som er i krise Eldre Personer med minoritetsbakgrunn som er i krise Personer med minoritetsbakgrunn som er i krise Personer med minoritetsbakgrunn som er i krise Kvinner/menn/ungdommer i krise Miljøarbeidertjenesten Psykisk helseteam, Miljøarbeidertjenesten/ Psykisk helseteam, Miljøarbeidertjenesten/ Psykisk helseteam, Miljøarbeidertjenesten Voksenopplæringen, NAV

8 SKI KOMMUNE SKAL HA: - ansatte som har oversikt over tiltak og som kan veilede brukere til rette instans - et robust fagmiljø med god kompetanse på området vold i nære relasjoner Tiltak Innhold i tiltaket For hvem Ansvar forutsatt at planen vedtas Tiltaksliste Alle virksomheter skal ha beredskap og oversikt over tilgjengelige tiltak nedfelt på hensiktsmessig sted som er Ansatte Virksomhetsleder Kompetanseplan for Ski kommune Handlingskompetanse kjent for alle. Kompetanseheving i forhold til: å kjenne tegn og symptomer på vold i nære relasjoner, hvordan snakke med voldsutsatt å vite hvem som skal yte hjelp (rutiner for henvisning) kunnskap om taushetsplikt / opplysningsplikt / anonyme drøftinger nødvendig kunnskap om hjelpeinstanser og tiltak nødvendig handlingskompetanse på virksomhetsnivå Alle ansatte skal ha kjennskap til: hvordan de skal opptre når vold i nære relasjoner avdekkes hjelpeinstansene hvor saker kan drøftes anonymt og hvilke henvisningsrutiner som skal brukes hvem som har kompetanse til å snakke med den som er / har vært utsatt for vold i nære relasjoner / den som utøver vold Ansatte Relevante samarbeidsparter Virksomhetsleder har hovedansvaret for å melde saker og / eller henvisning til familievoldskoordinator. Men enhver ansatt har et selvstendig ansvar hvis ikke leder gjør det. Familievoldskoordinator i samarbeid med SLTkoordinator og seniorkontakt Virksomhetsledere

9 Tiltak Innhold i tiltaket For hvem Ansvar forutsatt at planen vedtas Verktøy - retningslinjer og prosedyrer ned Revidere administrativ retningslinje for samarbeid rundt barn og unge, -9mnd.til 23 år, som viser tegn til/risiko for en bekymringsfull utvikling For alle ansatte i Ski kommune SLT-koordinator i samarbeid med kvalitetsututvikler / kvalitetsutvalget felt i kommunens kvalitetssystem Administrativ retningslinje ved mistanke om vold i nære relasjoner. (arbeidet er i gang) Vern for eldre Ressursgruppe Overgrepsmottak Tiltak for voldsutøver Avdekking I dette arbeidet må det vurderes om det er nødvendig med flere retningslinjer eller om det er klokt å ha få retningslinjer som omfatter større områder. Tvangsekteskap og kjønnslemlestelse/ omskjæring er område som må vurderes i denne sammenheng. Ha fagperson tilgjengelig som eldre eller andre kan kontakte for å få hjelp. Drive utstrakt opplysningsarbeid om Vern for eldre for å motvirke tabu og sette søkelys på problemområdet. En beredskapsgruppe / resursgruppe som kan tildele nødvendige tjenester akutt. Gruppen må ha representanter fra alle relevante virksomheter, men bare de som er aktuelle i hver enkeltsak trer sammen. Familievoldskoordinator innkaller gruppen ved behov. Overgrepsmottaket ved Oslo Legevakt er åpent for Skis befolkning. Inngå samarbeidsavtale med aktører som har anerkjente tiltak for voldsutøver. F.eks. Alternativ til vold og Reform -ressurssenter for menn. Utvikle samarbeidet med: Tannlegene / tannpleier Fastleger Eldre Voldsutsatt, men det kan også være et tiltak for voldsutøver etter samråd med politiet. Utsatt for overgrep Voldsutøver Barn, unge og voksne og eldre som utsettes for vold i nære relasjoner Familievoldskoordinator samarbeid med SLT koordinator, seniorkontakt og kvalitetsututvikler / kvalitetsutvalget Tiltaket er i verksatt fra 2012 Familievoldskoordinator i samarbeid med seniorkontakt og demenskoordinator. Seniorkontakt og demenskoordinator starter arbeidet i 2012 Familievoldsvoldskoordinator i samarbeid med Rådmann sitt lederteam Politi, legevakt, fastlege Rådmann lederteam Familievoldskoordinator -

10 Forebyggende tiltak Kommunale tjenester Forebyggende tiltak Svangerskapsomsorg Avdekke psykiske reaksjoner i svangerskapet ved hjelp av Edinburgmetoden. Det spørres ikke rutinemessig gravide mødre om vold ved svangerskapskontroll, men på indikasjon. Helsestasjon Hjemmebesøk etter fødsel er et viktig virkemiddel for å få vite hvordan det står til i familien. På hjemmebesøket blir Program for foreldreveiledning delt ut og gjennomgått. Sammen foreldre og barn er utgitt av Bufetat og Helsedirektoratet Ved første barseltreff vises filmen Din fantastiske baby. Denne filmen opplyser om shaken baby syndrome. Det er nærliggende å anta at når mor eller far er slitne kan det gå ut over deres evne til å gi barnet sitt god omsorg. Spedbarn som gråter mye er for eksempel mer utsatt for å bli ristet, noe som kan føre til alvorlige skader. 6 ukers konsultasjonen: Her kartlegges reaksjoner i barseltiden ved hjelp av Edinburgmetoden. Helsestasjonstjenesten har stort fokus på samspill i alle konsultasjonene. Jevnlig tas opp foreldres alkoholvaner og evt. annen rusbruk, familieforhold, generelt om barneoppdragelse og rammer for oppdragelse, barneulykker og skader, sosialt nettverk og psykisk og fysisk helse. Skolehelsetjeneste, helsestasjon for ungdom Ved førsteklasseundersøkelsen kartlegges på nytt familieforhold. Samspill og rammer for oppdragelse er utgangspunkt for samtale. Helsesøster er tilgjengelig på skolene. Tema vold er ett av temaene som tas opp i grupper med elever. Det arbeides bl.a. med å skape trygghet og rom for elever til å ta opp vanskelige temaer, vonde opplevelser, gi handlingsalternativer til konfliktløsing og handlingskompetanse til elevene. Hjelper n Hjelper n er et lavterskel tilbud innen psykiske helsetjeneste for barn og unge. Det tilbys veiledning og kortvarig samtalebehandling Ansvar for gjennomføring av urineprøvekontrakter - jamfør administrativ retningslinje AR-3/1.9: Samarbeid rundt barn og unge, -9mnd.til 23 år, som viser tegn til / risiko for en bekymringsfull utvikling.

11 Barnehage Spesialpedagogisk førskoleteam gir veiledning til ansatte for å styrke deres handlingskompetanse og veilede på systemnivå. Foreldre kan få tilbud om veiledning som enkeltvedtak dersom dette anses relevant etter sakkyndig utredning av barnets vansker. Barns rett til medvirkning er hjemlet i Lov om barnehager for å styrke barnets rett til å påvirke egen hverdag. Dette styrker barnets selvfølelse og gir barnet opplevelse av egenverd. Barnehagens stasningsprosjekt Lære sammen som inkluderer både kommunale og private barnehager, bygger på filosofien fra Reggio Emilia hvor demokratiske verdier står i sentrum. Her fokuseres på barnets selvstedige rettigheter som individ, barnet gis mestringsopplevelser og muligheter til å være medaktører i egen læreprosess. Både barnehageloven og Reggio Emilia filosofien har som langsiktig målsetting å trygge barn på egenverd, gi økt selvfølelse, noe som er grunnlaget for å kunne si ifra om opplevelser som føles ubehagelig. I barnehagene jobbes kontinuerlig med voksenrollen for å bevisstgjøre de ansatte om deres ansvar i denne læreprosessen, og ansvaret den enkelte ansatte har for å skape tillit i relasjonen med barnet. Løvetann permen er barnehagens handlingsplan for hvordan ansatte skal arbeide med barn som man er bekymret for. Skole GNIST statlig initiert program for samarbeid for lokal lærersatsning PALS - står for positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling. Dette er en metode for å styrke barnas sosiale og skolefaglige kompetanse og å forebygge og mestre atferds problemer. EQ emosjonell intelligens er en metode for at elevene regelmessig får øvelse i å fordype seg i egne og andres føleleser og hvordan håndtere disse. Ikke - dømmende holdninger skal gjennomsyre alt og bekrefte følelser og hindre uønsket atferd. Kaptein i eget liv metode for planmessig arbeid med utvikling av sosial kompetanse Alle skoler har en psykososial plan Beredskapspermen for skolen er viktig. Er du beredt - veileder til ansatte i skolen om hvordan møte utfordrende situasjoner Utekontakt Trygge voksne som er tilstede for ungdom på ulike ungdomsarenaer. Utekontakten er et lavterskeltilbud. Fritidsklubber Gir barn og unge en arena med trygge voksne som er tilstede for barn og unge. Fritidsklubber er et lavterskeltilbud.

12 Hjemmetjenesten Registrerer blåmerker som oppdages ved personlig stell og sender meldinger til fastlege. Kompetansehjulet i Follo: Samtalegrupper i regi av pårørendeskolen som er et samarbeid med nasjonalforeningen for folkehelsen og demensforbundet. Målgrupper er pårørende til personer med demens. Kartlegging i hjemme ved vurdering om behov for hjemmetjeneste kan avdekke vold i nære relasjoner. Kartlegging av et fremtidig arbeidsmiljø for hjemmetjenesten når de skal inn i private hjem, kan avdekke vold i nære relasjoner. Avlastningsopphold for å gi slitne pårørende fri i perioder. Ansvarsgrupper Seniorkontakten tilbyr hjemmebesøk til 75åringene Viktige samarbeidsparter innen forebyggende tiltak: Tannhelsetjenesten: Tannhelsetjenesten møter sine pasienter ofte. De innkaller regelmessig barn og foreldre. De etterspør når barn eller voksne ikke møter eller når det blir mange avbestillinger. Tannhelsetjenesten har også varslingsplikt i henhold til Helsepersonell lovens 31. Politi: Forebygging tiltak i politiet: lavterskel tiltak for å opprette undersøkelsessak/anmeldelse ved mistanke om familievold. ilegge voldsutøver besøksforbud overfor voldsoffer voldsoffer kan tildeles mobil voldsalarm kan varetektsfengsle voldsutøver for å hindre gjentagelsesfare dersom vilkårene er tilstede Krise- og incestsentret (lovpålagt fra 2010) Forebyggende tiltak Et midlertidig botilbud til personer som er utsatt for, eller står i fare for å bli utsatt for vold i nære relasjoner Informasjon om sitt tilbud til: NAV, barnevern, psykisk helse, eldreråd, hjemmetjenester, skoler, barnehager Undervisningstilbud til alle 6. klasser i alle Follo kommunene tema vold, seksuelle overgrep og grensesetting. Undervisningstilbud til videregående skoler i ulike temaer Forebygging av voldtekt: Et tilbud til alle avgangselever før russetiden

13 Minoritetsgrupper: Hvordan forstå ulike kulturer tvangsekteskap - kommunikasjon Opplæring til alle ansatte som jobber for, og med barn i Follo kommunene: Hvordan våge å se - og tørre å handle? Hvordan håndtere mistanker og / eller avdekking av vold og seksuelle overgrep. Gir råd veiledning på telefon, drøfter anonyme saker. Selvhjelpsgrupper: Kvinner utsatt for vold- bearbeidelse av volden- og det å velge annerledes. Kvinner utsatt for seksuelle overgrep som barn. Konsultasjonsteamet Follo / Østfold Teamet består av representanter fra: Barnevern, Bufetat Fagteam, Familievern- Psykisk Helse- Krise- og incestsenteret Politi. Et tverrfaglig team hvor man kan drøfte anonyme saker. Teamet består av representanter fra: Barnevern, Bufetat Fagteam, Familievern- Psykisk Helse- Krise- og incestsenteret Politi.

Vold i nære relasjoner

Vold i nære relasjoner Vold i nære relasjoner Line Nersnæs 29. oktober 2013 Innhold Satsing sentralt Hvor omfattende er volden? Meld. St. 15 (2012-2013) Forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner «Det handler om å

Detaljer

KRISE- OG INCESTSENTERET I FREDRIKSTAD en virksomhet i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad For kvinner, menn og deres barn. også for.

KRISE- OG INCESTSENTERET I FREDRIKSTAD en virksomhet i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad For kvinner, menn og deres barn. også for. KRISE- OG INCESTSENTERET I FREDRIKSTAD en virksomhet i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad For kvinner, menn og deres barn også for menn Er du utrygg i ditt eget hjem? Får du høre at du ikke er noe verdt?

Detaljer

KRISE- OG INCESTSENTERET I FREDRIKSTAD en virksomhet i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad

KRISE- OG INCESTSENTERET I FREDRIKSTAD en virksomhet i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad KRISE- OG INCESTSENTERET I FREDRIKSTAD en virksomhet i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad Er du utrygg i hjemmet ditt? Får du høre at du ikke er noe verdt? Blir du truet eller slått? Er du blitt seksuelt

Detaljer

Vold i nære relasjoner koordinering av innsatsen. Line Nersnæs og Anne Brita Normann Politiavdelingen 17. oktober 2012

Vold i nære relasjoner koordinering av innsatsen. Line Nersnæs og Anne Brita Normann Politiavdelingen 17. oktober 2012 Vold i nære relasjoner koordinering av innsatsen Line Nersnæs og Anne Brita Normann Politiavdelingen 17. oktober 2012 En stadig bredere, sentral satsing mot vold i nære relasjoner Regjeringens handlingsplaner:

Detaljer

1. Nome kommune følger opp punktene i Tiltaksplanen for «Vold i nære relasjoner». Planen ble vedtatt i Midt-Telemark rådet i sak 044/12.

1. Nome kommune følger opp punktene i Tiltaksplanen for «Vold i nære relasjoner». Planen ble vedtatt i Midt-Telemark rådet i sak 044/12. Handlingsplan for vold i nære relasjoner i Nome kommune Arkivsaknr: 13/1946 Nome Jnr.: Arkiv Saksbehandler kommune 15/3969 K1-026, K2-F03 Ellen Moen Forvaltningsorgan: Dato Sak nr. Eldrerådet 01.06.2015

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN. Forebygging og avdekking av seksuelle overgrep, vold og seksuell trakassering mot barn og unge

BEREDSKAPSPLAN. Forebygging og avdekking av seksuelle overgrep, vold og seksuell trakassering mot barn og unge BEREDSKAPSPLAN Forebygging og avdekking av seksuelle overgrep, vold og seksuell trakassering mot barn og unge Målet med denne beredskapsplanen er å forebygge seksuelle overgrep, vold og trakassering mot

Detaljer

VOLD MOT ELDRE. Psykolog Helene Skancke

VOLD MOT ELDRE. Psykolog Helene Skancke VOLD MOT ELDRE Psykolog Helene Skancke Vold kan ramme alle Barn - Eldre Kvinne - Mann Familie - Ukjent Hva er vold? Vold er enhver handling rettet mot en annen person som ved at denne handlingen skader,

Detaljer

- et forsøksprosjekt i fire kommuner. Ole K Hjemdal

- et forsøksprosjekt i fire kommuner. Ole K Hjemdal Screening av gravide - et forsøksprosjekt i fire kommuner Ole K Hjemdal Nasjonale retningslinjer for svangerskapsomsorgen: Vi anbefaler foreløpig ikke jordmor eller lege å bruke screeningverktøy for å

Detaljer

Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16.

Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. Ressursgruppen har bestått av 15 personer fra regionalt og kommunalt nivå i Telemark, Høgskolen i Telemark

Detaljer

Innhold: Helsestasjonen s. 2. Familiehuset s. 2. PPT s.3. Barnevernet s.4. BUPA s. 6

Innhold: Helsestasjonen s. 2. Familiehuset s. 2. PPT s.3. Barnevernet s.4. BUPA s. 6 Start studentbarnehage og de ulike instanser vi samarbeider med Innhold: Helsestasjonen s. 2 Familiehuset s. 2 PPT s.3 Barnevernet s.4 BUPA s. 6 1 Helsestasjonen Helsestasjonstjenesten er en lovpålagt

Detaljer

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12)

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12) KOMMUNEANALYSEN 2012 Steg 1 medbestemmelse (art. 12) 1. Hvilke organer og systemer har kommunen etablert der barn kan utøve medbestemmelse Hvem foreslår saker og hvilke saker behandles der? Årsplaner for

Detaljer

Bedre for barn. Bedre tverrfaglig innsats for barn som lever i familier med rusproblemer. Tysvær kommune, Rogaland. www.tysver.kommune/helse.

Bedre for barn. Bedre tverrfaglig innsats for barn som lever i familier med rusproblemer. Tysvær kommune, Rogaland. www.tysver.kommune/helse. Bedre for barn Bedre tverrfaglig innsats for barn som lever i familier med rusproblemer. Tysvær kommune, Rogaland www.tysver.kommune/helse.no bedre oppvekst for barn For å skape bedre forhold for barn

Detaljer

25. november 10. desember 2015 Internasjonal kampanje mot menns vold mot kvinner

25. november 10. desember 2015 Internasjonal kampanje mot menns vold mot kvinner 25. november 10. desember 2015 Internasjonal kampanje mot menns vold mot kvinner Vold stenger dører Kvinner som utsettes for vold blir svært ofte hindret fra aktiv deltakelse i samfunnet. Vi krever et

Detaljer

Vold i nære relasjoner Hva gjør vi?

Vold i nære relasjoner Hva gjør vi? Skjervøy kommune Vedlegg til plan mot vold i nære relasjoner Revidert mars 2012 Vold i nære relasjoner Hva gjør vi? Veiledende rutiner for samarbeid mellom aktuelle instanser ved mistanke om og ved avdekking

Detaljer

Vold i nære relasjoner Hva gjør vi?

Vold i nære relasjoner Hva gjør vi? Skjervøy kommune Vedlegg til plan mot vold i nære relasjoner Vold i nære relasjoner Hva gjør vi? Foto: Inger Bolstad Innholdsfortegnelse Veiledende rutiner for samarbeid mellom aktuelle instanser ved mistanke

Detaljer

Handlingsplan mot Trakassering og mobbing

Handlingsplan mot Trakassering og mobbing Handlingsplan mot Trakassering og mobbing Innhold 1. Forord av rektor 3 2. Definisjon mobbing 4 3. Forebygging av mobbing 5 God klasseledelse: 5 Samarbeid skole hjem: 5 Relasjoner mellom elever: 5 Relasjoner

Detaljer

Leveransebeskrivelse vedrørende anskaffelse av krisesentertilbud for Bergen og omland

Leveransebeskrivelse vedrørende anskaffelse av krisesentertilbud for Bergen og omland Leveransebeskrivelse vedrørende anskaffelse av krisesentertilbud for Bergen og omland Anskaffelsen skal oppfylle Bergen kommunes forpliktelse jfr krisesenterlovens 1 og 2 å sikre et godt og helhetlig krisesentertilbud

Detaljer

Vold i nære relasjoner Hva gjør vi?

Vold i nære relasjoner Hva gjør vi? Skjervøy kommune Vedlegg til plan mot vold i nære relasjoner Revidert april 2013 Vold i nære relasjoner Hva gjør vi? Veiledende rutiner for samarbeid mellom aktuelle instanser ved mistanke om og ved avdekking

Detaljer

STFIR 31.08.2011 Holdninger og tiltak mot vold i nære relasjoner. spesialfelt relasjonsvold

STFIR 31.08.2011 Holdninger og tiltak mot vold i nære relasjoner. spesialfelt relasjonsvold STFIR 31.08.2011 Holdninger og tiltak mot vold i nære relasjoner gerd-ingrid.olsen@trondheim.kommune.no samfunnsviter, voldskoordinator hanne.haugen@politiet.no klinisk sosionom, master familieterapi spesialfelt

Detaljer

1D E L. OPPLÆRINGSPROGRAMMET «Tidlig inn» Dag 1 del en side 1 D A G

1D E L. OPPLÆRINGSPROGRAMMET «Tidlig inn» Dag 1 del en side 1 D A G D A G OPPLÆRINGSPROGRAMMET «Tidlig inn» 1D E L EN Banana Stock Ltd Dag 1 del en side 1 Opplæringen handler om: Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmiddelbruk, og vold i nære relasjoner.

Detaljer

Sammen skaper vi fremtiden

Sammen skaper vi fremtiden Tidlig innsats Tverrfaglighet Bruker medvirkning Samhandling Mestring Tilgjengelighet Tiltaksplan sammen for barn og unge 2015-2019 Sammen skaper vi fremtiden Syv satsingsområder Forebygging av press/stress

Detaljer

Regionalt ressurssenter om vold og traumatisk stress og selvmordsforebygging

Regionalt ressurssenter om vold og traumatisk stress og selvmordsforebygging Regionalt ressurssenter om vold og traumatisk stress og selvmordsforebygging Etablert i 2006 Rogaland, Hordaland og Sogn & Fjordane Utfører oppgaver på oppdrag fra Helsedirektoratet Et av fem sentre i

Detaljer

Retningslinjer for å avdekke og handle ved mistanke om seksuelle overgrep. Habiliteringstjenestens prosedyrer ved overgrep Wenche Fjeld

Retningslinjer for å avdekke og handle ved mistanke om seksuelle overgrep. Habiliteringstjenestens prosedyrer ved overgrep Wenche Fjeld Retningslinjer for å avdekke og handle ved mistanke om seksuelle overgrep Habiliteringstjenestens prosedyrer ved overgrep Wenche Fjeld Hensikt og omfang Rutiner for avdekking og håndtering av seksuelle

Detaljer

En voldsfri barndom. «Ser du meg ikke?» 5.11.14 Barneombud Anne Lindboe

En voldsfri barndom. «Ser du meg ikke?» 5.11.14 Barneombud Anne Lindboe En voldsfri barndom «Ser du meg ikke?» 5.11.14 Barneombud Anne Lindboe BK artikkel 19 Barn har rett til å bli beskyttet mot vold og overgrep Omfang: norske tall (NOVA-rapport 2007) 20 % av jentene og 14

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT VOLD I NÆRE RELASJONER FOR ARENDAL KOMMUNE

HANDLINGSPLAN MOT VOLD I NÆRE RELASJONER FOR ARENDAL KOMMUNE HANDLINGSPLAN MOT VOLD I NÆRE RELASJONER FOR ARENDAL KOMMUNE HVA ER VOLD? Som vold regnes fysisk vold, psykisk vold, seksuell vold, materiell vold, latent vold og kontrollerende adferd. Vold i nære relasjoner

Detaljer

Ny modell for tverrfaglig innsats

Ny modell for tverrfaglig innsats Ny modell for tverrfaglig innsats Metodebok for Tidlig innsatsteam Sammen for barn og unge 2015-2019 Forord Tiltaksplan sammen for barn og unge 2015-2019 er politisk vedtatt og gir føringer for kommunens

Detaljer

Brukere KVINNER. gå i retning av mer alvorlige saker når det gjelder trusselbildet til kvinnene.

Brukere KVINNER. gå i retning av mer alvorlige saker når det gjelder trusselbildet til kvinnene. Krisesenteret i Stavanger Årsmelding 2013 Årsmelding 2013 De siste årene har Krisesenteret i Stavanger opplevd en betydelig økning i pågangen. Den største økningen kom i 2012, og da antallet beboere har

Detaljer

Samspill med barnevernet på tvers - utfordringer bl.a i forhold til taushetsplikten. Barnevernets rolle i samhandlingsreformen

Samspill med barnevernet på tvers - utfordringer bl.a i forhold til taushetsplikten. Barnevernets rolle i samhandlingsreformen Samspill med barnevernet på tvers - utfordringer bl.a i forhold til taushetsplikten. Barnevernets rolle i samhandlingsreformen Barnevernstjenesten i Bodø ved Bjørg Hansen Barnevernstjenesten i Nordland

Detaljer

Når barn er pårørende

Når barn er pårørende Når barn er pårørende - informasjon til voksne med omsorgsansvar for barn som er pårørende Mange barn opplever å være pårørende i løpet av sin oppvekst. Når noe skjer med foreldre eller søsken, påvirkes

Detaljer

BARN SOM PÅRØRENDE. Kvinesdal 18.oktober 2013 v/gunnar Eide

BARN SOM PÅRØRENDE. Kvinesdal 18.oktober 2013 v/gunnar Eide BARN SOM PÅRØRENDE Kvinesdal 18.oktober 2013 v/gunnar Eide Del 1 Om barna Hvem er barn som pårørende? Hvordan har de det? Hva er god hjelp? Lovbestemmelsene om barn som pårørende Hvor mange Antall barn

Detaljer

- skal fagbevegelsen bry seg? Menns vold mot kvinner. Av Tove Smaadahl. Krisesentersekretariatet 2005 1

- skal fagbevegelsen bry seg? Menns vold mot kvinner. Av Tove Smaadahl. Krisesentersekretariatet 2005 1 Menns vold mot kvinner - skal fagbevegelsen bry seg? Av Tove Smaadahl Krisesentersekretariatet 2005 1 Livsmuligheter er de muligheter eller livsvilkår som det enkelte individ får til utvikling og utfoldelse.

Detaljer

INTERPELLASJON OG SPØRSMÅL. Fylkestinget 2011-2015

INTERPELLASJON OG SPØRSMÅL. Fylkestinget 2011-2015 INTERPELLASJON OG SPØRSMÅL Fylkestinget 2011-2015 Dato: 23.04.2014 kl. 13:00 24.04.2014 Kl 09:00 Sted: Fylkestingssalen Arkivsak: 201400052 Saksliste 43/14 Interpellasjon fra Henrik Kierulf (H) - Fylkeskommunen

Detaljer

Oversikt over tverrfaglige samarbeidsfora i Modum kommune pr. januar 2014

Oversikt over tverrfaglige samarbeidsfora i Modum kommune pr. januar 2014 Oversikt over tverrfaglige samarbeidsfora i Modum kommune pr. januar 2014 TITTEL: MÅLGRUPPE: MØTEHYPPIGHET: DELTAKERE: MÅL/ ANNET: Tverretatlig tiltaksteam for barn og unge (TTT) Tverretatlig medarbeider

Detaljer

FOKUSOMRÅDER, EKSISTERENDE TILTAK

FOKUSOMRÅDER, EKSISTERENDE TILTAK 1 Temaplan RUSPOLITISK PLAN 2010-2013 Uttalelse fra n, Levanger kommune 1. Planens struktur, språk layout Planen er meget oversiktlig godt strukturert.(kollonner for ansvar kostnad bør utvides litt) Planen

Detaljer

Barn som pårørende i Kvinesdal. Seminardag på Utsikten 18.10.13 v/jan S.Grøtteland

Barn som pårørende i Kvinesdal. Seminardag på Utsikten 18.10.13 v/jan S.Grøtteland Barn som pårørende i Kvinesdal Seminardag på Utsikten 18.10.13 v/jan S.Grøtteland Bakgrunn Landsomfattende tilsyn i 2008 De barna som har behov for tjenester fra både barnevern, helsetjenesten og sosialtjenesten

Detaljer

Barn som pårørende. Fjernundervisning for fysikalsk medisin og rehabilitering, 06.10.15. Kerstin Söderström

Barn som pårørende. Fjernundervisning for fysikalsk medisin og rehabilitering, 06.10.15. Kerstin Söderström Barn som pårørende Fjernundervisning for fysikalsk medisin og rehabilitering, 06.10.15 Kerstin Söderström Psykologspesialist PhD, prosjektleder Barnet i mente v/si og postdoktor i Mosaikkprosjektet v/hil

Detaljer

Metodebok: Helsestasjonen. Kapittel: Svangerskapsomsorga og barselomsorga. Dato: 2015 Iverksatt:

Metodebok: Helsestasjonen. Kapittel: Svangerskapsomsorga og barselomsorga. Dato: 2015 Iverksatt: Metodebok: Helsestasjonen Kapittel: Svangerskapsomsorga og barselomsorga. Dato: 2015 Iverksatt: Prosedyre: Oppfølging av risikoutsatte barn Neste revisjon: Ansvarlig for neste revisjon: Leiande helsesøster.

Detaljer

ORGANISASJONSKART Oppvekst og skole. Kommunalsjef Jan Einar Bruun. Tjenesteområde Barn og Familie. Tjenesteområde Skoler. Tjenesteområde Barnehager

ORGANISASJONSKART Oppvekst og skole. Kommunalsjef Jan Einar Bruun. Tjenesteområde Barn og Familie. Tjenesteområde Skoler. Tjenesteområde Barnehager ORGANISASJONSKART Oppvekst og skole Kommunalsjef Jan Einar Bruun Tjenesteområde Barnehager Tjenesteområde Skoler Tjenesteområde Barn og Familie Hanne Bakke Jan Einar Bruun Birgit Eggen ORGANISASJONSKART

Detaljer

Det gjøres oppmerksom på at når begrepet skole brukes, er også SFO og skoleveien innbefattet.

Det gjøres oppmerksom på at når begrepet skole brukes, er også SFO og skoleveien innbefattet. FORORD Barn og elever har krav på et oppvekst- og læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Den som mobbes blir fratatt respekt og anerkjennelse, og mobbing utgjør derfor en reell helsefare. Malvik

Detaljer

Drammensprosjektet. Erfaringer til inspirasjon En oppsummering fra prosjektet Vold i nære relasjoner æresrelatert vold

Drammensprosjektet. Erfaringer til inspirasjon En oppsummering fra prosjektet Vold i nære relasjoner æresrelatert vold Drammensprosjektet Erfaringer til inspirasjon En oppsummering fra prosjektet Vold i nære relasjoner æresrelatert vold Drammensprosjektet Erfaringer til inspirasjon En oppsummering fra prosjektet Vold i

Detaljer

Arbeid på Krisesenteret

Arbeid på Krisesenteret Arbeid på Krisesenteret Krisesenteret Er et lavterskel tilbud, åpent 24 timer i døgnet hele året Holder til på hemmelig adresse Skal gi et midlertidig botilbud til personer utsatt for vold i nære relasjoner

Detaljer

Innledning. Dommeravhør

Innledning. Dommeravhør Årsrapport 213 1 2 Innledning Statens barnehuset Hamar dekker fylkene Hedmark, Oppland og de deler av Akershus som omfatter Romerike politidistrikt. I det geografiske området er det 61 kommuner med til

Detaljer

TIDLIG INTERVENSJON- LANGSIKTIG OPPFØLGING. Hvordan komme inn for sent så tidlig som mulig? TIDLIG INTERVENSJON LANGSIKTIG OPPFØLGING

TIDLIG INTERVENSJON- LANGSIKTIG OPPFØLGING. Hvordan komme inn for sent så tidlig som mulig? TIDLIG INTERVENSJON LANGSIKTIG OPPFØLGING TIDLIG INTERVENSJON- LANGSIKTIG OPPFØLGING Hvordan komme inn for sent så tidlig som mulig? Jeg vil at mitt mitt barn skal få det bedre enn jeg selv har hatt det. 2 Kommunepsykolog: Mulighetenes rom Oppdage

Detaljer

Arbeid mot kjønnslemlestelse i Drammen kommune. Wenche Hovde, led.helsesøster KJØNNSLEMLESTELSE

Arbeid mot kjønnslemlestelse i Drammen kommune. Wenche Hovde, led.helsesøster KJØNNSLEMLESTELSE Arbeid mot kjønnslemlestelse i Drammen kommune. Wenche Hovde, led.helsesøster KJØNNSLEMLESTELSE Formålet med samtalen må komme klart fram Målet er å forhindre kjønnslemlestelse. Delmål er å gi foreldrene

Detaljer

«SIKRING AV GOD TVERRFAGLIG OPPFØLGING FRA GRAVIDITET OPPDAGES, OG I SPED- OG SMÅBARNSALDER»

«SIKRING AV GOD TVERRFAGLIG OPPFØLGING FRA GRAVIDITET OPPDAGES, OG I SPED- OG SMÅBARNSALDER» «SIKRING AV GOD TVERRFAGLIG OPPFØLGING FRA GRAVIDITET OPPDAGES, OG I SPED- OG SMÅBARNSALDER» Benedicte Frøystad Jonassen (barnevernspedagog) Bente Lovise Løvdal (spesialsykepleier barn) BAKGRUNN FOR TILTAKSKJEDEN

Detaljer

Evaluering av Handlingsplan - Vold i nære relasjoner

Evaluering av Handlingsplan - Vold i nære relasjoner Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.08.2013 32262/2013 2010/13990 144 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/27 Komitè for levekår 29.08.2013 13/121 Bystyret 12.09.2013 Evaluering

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 22.05.2008 kl. 08.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 50 47. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Arbeid for å hindre/stoppe vold i nære relasjoner eksempler fra Tromsø kommune PLANER UTVIKLINGSARBEID - STRUKTURER SAMHANDLING - KOMPETANSE

Arbeid for å hindre/stoppe vold i nære relasjoner eksempler fra Tromsø kommune PLANER UTVIKLINGSARBEID - STRUKTURER SAMHANDLING - KOMPETANSE Arbeid for å hindre/stoppe vold i nære relasjoner eksempler fra Tromsø kommune PLANER UTVIKLINGSARBEID - STRUKTURER SAMHANDLING - KOMPETANSE Mål: Barn som lever med vold skal ha rett hjelp til rett tid.

Detaljer

Vold i nære relasjoner. Kunnskapsoppdatering for Kontaktutvalget i Helse- og Omsorgsdepartementet 28.01-2013

Vold i nære relasjoner. Kunnskapsoppdatering for Kontaktutvalget i Helse- og Omsorgsdepartementet 28.01-2013 Vold i nære relasjoner Kunnskapsoppdatering for Kontaktutvalget i Helse- og Omsorgsdepartementet 28.01-2013 Utsatte Fra alle samfunnslag, men mest utbredt der det er lav utdannelse og lav inntekt Barn

Detaljer

Steinkjer kommune Tjenesteenhet Barn og familie

Steinkjer kommune Tjenesteenhet Barn og familie Steinkjer kommune Tjenesteenhet Barn og familie - Svangerskapsomsorgen - Helsestasjon og skolehelsetjenesten - Forebyggende familieteam - Fysio og ergoterapitjenesten for barn - Åpen barnehage Helsestasjon

Detaljer

MELDING TIL BARNEVERNTJENESTEN

MELDING TIL BARNEVERNTJENESTEN Tjenesteenhet barnevern Tlf 74 16 90 00 Unntatt offentlighet Offl. 13 jf. Fvl. 13 MELDING TIL BARNEVERNTJENESTEN 1. HVEM GJELDER BEKYMRINGEN BARNETS navn (etternavn, fornavn): Fødselsnummer Kjønn Gutt

Detaljer

PLAN FOR TVERRFAGLIG FOREBYGGENDE ARBEID BLANT BARN OG UNGE I RENNESØY KOMMUNE

PLAN FOR TVERRFAGLIG FOREBYGGENDE ARBEID BLANT BARN OG UNGE I RENNESØY KOMMUNE PLAN FOR TVERRFAGLIG FOREBYGGENDE ARBEID BLANT BARN OG UNGE I RENNESØY KOMMUNE Godkjent og revidert i tverrfaglig plenumsmøte 11.06.03 Innhold: Bakgrunn s. 3 Kompetanseteam s. 3 Arbeidsoppgaver for kompetanseteamet

Detaljer

HVEM SKAL SE MEG? Vold og seksuelle overgrep mot barn og unge. Sjumilsstegkonferansen 2015. Psykolog Dagfinn Sørensen

HVEM SKAL SE MEG? Vold og seksuelle overgrep mot barn og unge. Sjumilsstegkonferansen 2015. Psykolog Dagfinn Sørensen HVEM SKAL SE MEG? Vold og seksuelle overgrep mot barn og unge Sjumilsstegkonferansen 2015 Psykolog Dagfinn Sørensen Regionalt ressurssenter om vold og traumatisk stress - Nord Rus- og psykisk helseklinikk

Detaljer

Skolepersonalets opplysningsplikt til barneverntjenesten Udir

Skolepersonalets opplysningsplikt til barneverntjenesten Udir Skolepersonalets opplysningsplikt til barneverntjenesten Udir-0-0. Opplysningsplikt på eget initiativ, meldeplikten Skolepersonalet skal, på eget initiativ og uten hinder av taushetsplikten, gi opplysninger

Detaljer

Fra bekymring til handling -En veileder om tidlig intervensjon på rusfeltet

Fra bekymring til handling -En veileder om tidlig intervensjon på rusfeltet Fra bekymring til handling -En veileder om tidlig intervensjon på rusfeltet Silje C. Wangberg, Cand Psychol, PhD, Regional koordinator for implementering av ovenfornevnte veileder Kompetansesenter for

Detaljer

Handlingsplan for forebygging av radikalisering Tiltaks- og ansvarsoversikt

Handlingsplan for forebygging av radikalisering Tiltaks- og ansvarsoversikt Handlingsplan for forebygging av radikalisering Tiltaks- og ansvarsoversikt for registrering av radikalisering Offentlige instanser: Skole, Helsestasjon for ungdom, Oppsøkende tjeneste for ungdom, TIBIR,

Detaljer

- du ser det ikke før du tror det.

- du ser det ikke før du tror det. - du ser det ikke før du tror det. Hvordan lage gode beredskapsplaner mot vold og seksuelle overgrep i barnehager, skoler og helsestasjoner. Workshop for ansatte i barnehager, skoler og helsestasjoner.

Detaljer

Samtale med barn om vold og seksuelle overgrep

Samtale med barn om vold og seksuelle overgrep Samtale med barn om vold og seksuelle overgrep Fylkesmannen i Østfold i samarbeid med Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging Sarpsborg, 20.11.2015 Bakgrunn for dagen

Detaljer

Supplerende innspill fra barneombud Anne Lindboe til ny stortingsmelding mot vold i nære relasjoner

Supplerende innspill fra barneombud Anne Lindboe til ny stortingsmelding mot vold i nære relasjoner BARNEOMBUDET Justis- og beredskapsdepartementet, politiavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 12/00575-6 Camilla Kayed 356;O;VOK 8.10.2012 Supplerende innspill

Detaljer

BARNEVERNETS ARBEID I FORHOLD TIL BARN SOM UTSETTES FOR VOLD

BARNEVERNETS ARBEID I FORHOLD TIL BARN SOM UTSETTES FOR VOLD BARNEVERNETS ARBEID I FORHOLD TIL BARN SOM UTSETTES FOR VOLD STOPP VOLD MOT BARN FESTIVITETEN TORSDAG 25 SEPTEMBER 2008 Torill Moe, Barnevernleder Levanger, BaFa, 2008 Disposisjon Barnevernets arbeid med

Detaljer

SI DET VIDERE! -NOEN HEMMELIGHETER SKAL IKKE VÆRE HEMMELIGE

SI DET VIDERE! -NOEN HEMMELIGHETER SKAL IKKE VÆRE HEMMELIGE SI DET VIDERE! -NOEN HEMMELIGHETER SKAL IKKE VÆRE HEMMELIGE LaH NSF NORDLAND FYLKES FAGSEMINAR FOR HELSESØSTRE 2.-3.mars 2016 Inger Marie Otterdal Helsesøster Larvik kommune HVA KAN DU FORVENTE Å LÆRE

Detaljer

Berg kommune Oppvekst

Berg kommune Oppvekst Berg kommune Oppvekst Fylkesmannen i Troms v/ Geir Håvard Hansen 9291 TROMSØ Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Vår dato: 09/894 233 ADM/OPV/SA Skaland, 28.10.2009 SJUMILSSTEGET - SATSING PÅ BARN

Detaljer

Færre på krisesentre, flest har innvandrer bakgrunn

Færre på krisesentre, flest har innvandrer bakgrunn Færre på krisesentre, flest har innvandrer bakgrunn I 2007 bodde nesten 1 800 personer på krisesentrene, som er 5 prosent færre enn i 2006. Alle var kvinner, med unntak av syv menn der tre var under 18

Detaljer

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012 2014 2 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning..... 4 1.1 Initiering og begrunnelse... 4 1.2 Mål. 5 1.3 Organisering av planarbeidet.. 6 1.4 Planens virkeperiode

Detaljer

Nina Elisabeth Antonsen Psykologspesialist / Leder ATV Bergen

Nina Elisabeth Antonsen Psykologspesialist / Leder ATV Bergen Nina Elisabeth Antonsen Psykologspesialist / Leder ATV Bergen ATV Bergen Startet opp mai 2013 3+1 stillinger Finansiering: midler fra Bergen kommune og staten Behandling til voksne menn og kvinner fra

Detaljer

Barnets stemme - Barn som utsettes for overgrep

Barnets stemme - Barn som utsettes for overgrep Barnets stemme - Barn som utsettes for overgrep v/seniorrådgiver Tone Viljugrein, Barneombudet Konferanse for Uroterapeutisk forening i Norden, Oslo, 20. mai 2015 Jeg skal si noe om Omfanget av vold og

Detaljer

KUNNSKAPSTORG. Tverrfaglig Kompetanseheving i praksis. Erfaringer fra Fauske kommune. Fauske kommune: Ca.10.000 innbyggere.

KUNNSKAPSTORG. Tverrfaglig Kompetanseheving i praksis. Erfaringer fra Fauske kommune. Fauske kommune: Ca.10.000 innbyggere. KUNNSKAPSTORG Tverrfaglig Kompetanseheving i praksis Erfaringer fra Fauske kommune Fauske kommune: Ca.10.000 innbyggere 100 fødsler/år 600 barn alder 0 6 år 6 kommunale + Åpen barnehage ved familiesenteret

Detaljer

NFSS Årskonferanse 25.03.10

NFSS Årskonferanse 25.03.10 NFSS Årskonferanse 25.03.10 I drift 2008: Barnehuset Bergen Barnehuset Hamar I drift 2009: Barnehuset Kristiansand Barnehuset Trondheim Barnehuset Tromsø Barnehuset Oslo 2010 (høst) Barnehuset Stavanger

Detaljer

Stegene og artiklene m/kontrollspørsmål

Stegene og artiklene m/kontrollspørsmål Stegene og artiklene m/kontrollspørsmål fra 2009 Sjumilssteget - overordnet artikkel: Art. 3. Ved alle handlinger som berører barn, enten de foretas av offentlige eller private velferdsorganisasjoner,

Detaljer

Retningslinjer for vold, trusler og trakassering

Retningslinjer for vold, trusler og trakassering Retningslinjer for vold, trusler og ID Nfk.HMS.2.6.6 Versjon 1.00 Gyldig fra 01.02.2013 Forfatter Organisasjon- og personalseksjonen Verifisert Bjørnar Nystrand Godkjent Stig Olsen Side 1 av5 Vedtatt i

Detaljer

dugnad Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunene i Møre og Romsdal

dugnad Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunene i Møre og Romsdal Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunene i Møre og Romsdal dugnad Vi tilbyr veiledning, kompetanse og stimulerings-midler. Kommunen mobiliserer og utvikler tiltak og samarbeid. Kompetansesenter

Detaljer

SJUMILS- STEGET. - Hvordan sikrer kommunen at enkeltbarn blir hørt når det treffes avgjørelser i kommunale organer som angår dem direkte?

SJUMILS- STEGET. - Hvordan sikrer kommunen at enkeltbarn blir hørt når det treffes avgjørelser i kommunale organer som angår dem direkte? SJUMILS- STEGET STEG NR. 1 - Medbestemmelse Barnet har rett til selv- og medbestemmelse (Artikkel 12) - Hvilke organer og systemer har kommunen etablert der barn kan utøve medbestemmelse? Arbeidet starter

Detaljer

MENN UTSATT FOR VOLD I NÆRE RELASJONER

MENN UTSATT FOR VOLD I NÆRE RELASJONER FAKTABROSJYRE OM MENN UTSATT FOR VOLD I NÆRE RELASJONER Også vold mot menn er lovbrudd. Illustrasjon fra filmen Rettssalen EKSEMPLER PÅ FYSISK VOLD: VOLD I NÆRE RELASJONER Vold i nære relasjoner utøves

Detaljer

Deres ref TILBAKEMELDING PÅ SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE

Deres ref TILBAKEMELDING PÅ SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE TRANØY KOMMUNE L MANNEN I TROMS S.nr.oCa1 Dok.nr. 2 i OKT 2009 Fylkesmannen i Troms postboks 6105 9291 TROMSØ aisbek j,m P abr Saksnrisaksbeh. Arkivkode 09/1010/AR F40 &80 Deres ref Dato 20.10.2009 TILBAKEMELDING

Detaljer

OPPFØLGING AV FRAVÆR VED SKOLER I BERGEN RETNINGSLINJER OG RUTINER

OPPFØLGING AV FRAVÆR VED SKOLER I BERGEN RETNINGSLINJER OG RUTINER OPPFØLGING AV FRAVÆR VED SKOLER I BERGEN RETNINGSLINJER OG RUTINER Formål Tidlig intervensjon skal hindre at elever opparbeider seg et høyt ugyldig fravær Bistå skolene med tiltakskjede som ivaretar den

Detaljer

Behov for samordnet behandlingstiltak for familier der det har skjedd vold i nære relasjoner

Behov for samordnet behandlingstiltak for familier der det har skjedd vold i nære relasjoner Behov for samordnet behandlingstiltak for familier der det har skjedd vold i nære relasjoner v/ Mette Madsen, leder for Lister barnevern og Siri Fyllingen Johnsen, Familiekonsulent/ avd. leder ved Kvinesdal

Detaljer

ROAN KOMMUNE SKOLEHELSETJENESTEN I BARNESKOLEN. Informasjon til elever og foreldre / foresatte

ROAN KOMMUNE SKOLEHELSETJENESTEN I BARNESKOLEN. Informasjon til elever og foreldre / foresatte ROAN KOMMUNE SKOLEHELSETJENESTEN I BARNESKOLEN Informasjon til elever og foreldre / foresatte Koordinerende enhet for barn og unge Februar 2015 SKOLEHELSETJENESTEN I BARNESKOLEN ROAN KOMMUNE Side 2 Skolehelsetjenesten

Detaljer

Innspill til Barnevoldsutvalget fra FO til møte 12. mai

Innspill til Barnevoldsutvalget fra FO til møte 12. mai FELLESORGANISASJONEN MEDLEM AV LANDSORGANISASJONEN I NORGE Barnevoldsutvalget Deres referanse Vår referanse Vår dato 16/00179-1 09.05.2016 Innspill til Barnevoldsutvalget fra FO til møte 12. mai Fellesorganisasjonen

Detaljer

Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv?

Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv? Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv? Om du kan ha kjæreste? Om du skal gifte deg? Når du skal gifte deg? Hvem du skal gifte deg med? Sara, 18 år Sara har en kjæreste som foreldrene

Detaljer

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for habilitering

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for habilitering Delavtale nr. 2b Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for habilitering Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud

Detaljer

Barnevernet - til barnets beste

Barnevernet - til barnets beste Barnevernet - til barnets beste I Norge er omsorg og oppdragelse av barn i første rekke foreldrenes ansvar. Men noen ganger kan foreldre trenge hjelp til å ta vare på barnet sitt. Foreldre kan ha behov

Detaljer

til helsestasjoner og barnehager KRÅD gir råd til helsestasjoner og barnehager 1

til helsestasjoner og barnehager KRÅD gir råd til helsestasjoner og barnehager 1 KRÅD gir råd til helsestasjoner og barnehager KRÅD gir råd til helsestasjoner og barnehager 1 KRÅD gir råd til helsestasjoner og barnehager Barn i Norge har hovedsakelig gode oppvekstsvilkår. De har omsorgsfulle

Detaljer

1. Forord fra rektor s Bakgrunn og definisjoner s Avdekking av mobbing s Problemløsning av mobbesaker s. 7

1. Forord fra rektor s Bakgrunn og definisjoner s Avdekking av mobbing s Problemløsning av mobbesaker s. 7 1 Innhold 1. Forord fra rektor s. 3 2. Bakgrunn og definisjoner s. 4 3. Avdekking av mobbing s. 5 4. Problemløsning av mobbesaker s. 7 5. Forebygging av mobbing s. 8 6. Kontinuitet s. 9 2 1. Forord fra

Detaljer

SaLTo-rutiner. oppfølging av personer som kan bli rekruttert til, eller som har deltatt i, konflikter eller kamphandlinger i privat regi i utlandet

SaLTo-rutiner. oppfølging av personer som kan bli rekruttert til, eller som har deltatt i, konflikter eller kamphandlinger i privat regi i utlandet Oslo kommune SaLTo-rutiner oppfølging av personer som kan bli rekruttert til, eller som har deltatt i, konflikter eller kamphandlinger i privat regi i utlandet SaLTo kontaktforum for forebygging av voldelig

Detaljer

«Jeg er gravid» Svangerskap og rus

«Jeg er gravid» Svangerskap og rus «Jeg er gravid» Svangerskap og rus Oppfølging og rutiner TWEEK-verktøyet FRIDA-prosjektet Rusvernkonsulent Lise Vold Jordmor Solfrid Halsne FRIDA tidlig samtale med gravide om alkohol og levevaner Prosjekter

Detaljer

ARBEIDET MOT KJØNNSLEMLESTELSE I NORGE

ARBEIDET MOT KJØNNSLEMLESTELSE I NORGE ARBEIDET MOT KJØNNSLEMLESTELSE I NORGE Februar 2015 Foredragsholder: Janne Waagbø Seniorrådgiver Kompetanseteamet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet KOMPETANSETEAMET

Detaljer

seksuell trakassering og overgrep

seksuell trakassering og overgrep FFOs retningslinjer i saker om seksuell trakassering og overgrep Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon FFOs retningslinjer mot seksuell trakassering FFO skal være en organisasjon der seksuell trakassering

Detaljer

Rusplan i videregående opplæring i Møre og Romsdal

Rusplan i videregående opplæring i Møre og Romsdal Rusplan i videregående opplæring i Møre og Romsdal Et samarbeid mellom Kompetansesenter - Rus Midt-Norge og Møre og Romsdal fylkeskommune ved utdanningsavdelinga. Registrering av rusproblem 11 skoler har

Detaljer

Informasjon om personalets. opplysningsplikt til barneverntjenesten. Melderutiner

Informasjon om personalets. opplysningsplikt til barneverntjenesten. Melderutiner Informasjon om personalets opplysningsplikt til barneverntjenesten Melderutiner Midtre Gauldal kommune 2012 Hensikt og lovgrunnlag Hensikten med dette heftet er å gi informasjon og veiledning til ledere

Detaljer

Kulturbarnehagens handlingsplan mot mobbing

Kulturbarnehagens handlingsplan mot mobbing Kulturbarnehagens handlingsplan mot mobbing Innholdsfortegnelse Innledning og lovgrunnlag 2 Hva er mobbing? 3 Ulike typer mobbing 3 Hvilket ansvar har vi? 4 Hva gjør vi i Kulturbarnehagen for å forebygge

Detaljer

SAMMENSATTE LIDELSER KREVER GOD SAMHANDLING

SAMMENSATTE LIDELSER KREVER GOD SAMHANDLING Lokale helsetjenester Psykiatri, rus og somatikk i Bindal og Ytre Namdal SAMMENSATTE LIDELSER KREVER GOD SAMHANDLING Samhandlingskoordinator Reidun Gutvik Korssjøen Temadag Tilskudd og innovasjon innen

Detaljer

Årsrapport 2014 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt

Årsrapport 2014 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Årsrapport 2014 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Innholdsfortegnelse 1. Beskrivelse av tilbudet s. 3 2. Statistikk s. 4 o Tabell 1 - Antall pasienter s. 4 o Tabell 2 - Aldersfordeling s. 5 o Tabell 3

Detaljer

Følgende saker skal behandles:

Følgende saker skal behandles: Det innkalles til Representantskapsmøte for Krise- og incestsenteret i Follo IKS Fredag 18.september 2015. tidspunkt og sted er ikke avklart. Følgende saker skal behandles: Sak 04/15 Sak 05/15 Økonomiplan

Detaljer

E R D I - D N T. Retten til et liv uten vold. Krisesenter sekretariatet

E R D I - D N T. Retten til et liv uten vold. Krisesenter sekretariatet V R D - D O K U M N T Retten til et liv uten vold Krisesenter sekretariatet Visjon Alle som opplever vold i nære relasjoner skal få oppfylt sin rett til den hjelpen de har behov for. De skal møtes med

Detaljer

Forfall: Anne Andersen, Kari Melby, Tone Mari Steinmoen, Gro Løhaugen, Eva Bergh Pedersen

Forfall: Anne Andersen, Kari Melby, Tone Mari Steinmoen, Gro Løhaugen, Eva Bergh Pedersen Referat fra møte i referansegruppen for RHABU Møtetid: Torsdag 26. Februar 2015 Sted: RHABU, Ullevål sykehus, bygg 31B 2. etasje Tilstede: Sigrid Østensjø, Hanne Langeland, Anne Karin Hagen, Cathrine Utne

Detaljer

Skadelige og modererende faktorer når foreldre har en rusavhengighet.

Skadelige og modererende faktorer når foreldre har en rusavhengighet. Skadelige og modererende faktorer når foreldre har en rusavhengighet. Gerd Helene Irgens Psykiatrisk sykepleier Avdelingssjef gerd.helene.irgens@bergensklinikkene.no Når blir bruk av rusmidler et problem?

Detaljer

Handlingsplan mot Mobbing

Handlingsplan mot Mobbing Handlingsplan mot Mobbing For barnehagene i Rennesøy kommune Utarbeidet juni 2012 INNLEDNINGG Alle barn og unge har rett til et oppvekstog læringsmiljø uten mobbing. FNs Barnekonvensjon slår fast at barn

Detaljer

Barn har rett til å være trygge på nettet

Barn har rett til å være trygge på nettet Barn har rett til å være trygge på nettet Redd Barna Verdens største barnerettighetsorganisasjon Barnekonvensjonen 1996 startet vi vårt arbeid med tipslinje om spredning av overgrepsmateriale på Internett

Detaljer