(Volds-)Risikovurdering Risiko for fremtidig voldsatferd

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "(Volds-)Risikovurdering Risiko for fremtidig voldsatferd"

Transkript

1 Fagkonferansen 2008 Arbeid med risikovurderinger Roger Almvik Forskningsleder, psyk. spl., Dr. Philos Sykepleie og forskning. Professor C. Pirquet (1927): Man kan ikke tenke seg videnskabelig forskende sykepleiersker evnen til å tenke originalt finnes sjeldnere hos kvinnen enn hos mannen Stadsfysikus Wyller (1918): Den lærdom der presses inn i sykepleierskene er fullstendig død ballast deres hjerne er ikke innstilt på å ta imot den Tema Volden som fenomen (Volds-)Risikovurderinger Etiske dilemma og aspekter (Volds-)Risikovurdering Risiko for fremtidig voldsatferd Vold; et folkehelseproblem Det finnes ikke farlige personer, bare farlige situasjoner (N.Christie)...men, noen kommer opp i farlige situasjoner mye oftere enn andre, og det er ingen tilfeldighet! (R. Rosenquist) Hvert år dør over en halv million mennesker som en direkte følge av kriminell mellommenneskelig vold, dvs. mer enn dobbelt så mange som i alle væpnede konflikter i verden (WHO, 2002a). Vold er internasjonalt sett den sjette vanligste dødsårsaken blant mennesker i aldersgruppen år (WHO, 2002b). Vold regnes som en av de tyve viktigste grunnårsakene til langtids sykdomsbelastning (Murray & Lopez, 1997).

2 Voldsrisiko hos psykiatriske pasienter: Høyest risiko: Like før, under og like etter innleggelse Året etter avsluttet behandling: Gradvis redusert risiko og etter hvert som i samfunnet for øvrig Offer: Familie/venner (86 %) MacArthur-studien Men: 20% av helsepersonell med 1-3 års utdanning oppgir å ha blitt utsatt for vold på arbeidsplassen SSB, 2007 Vold Et faktisk forsøk på, eller trussel om, å skade en eller flere personer. Trusselen må være klar og tydelig. Atferd som forårsaker alvorlig frykt hos et vanlig menneske er vold Generelt sett er handlinger som er alvorlige nok til å resultere i straffemessige sanksjoner, eller hvor det reises tiltale å anse som voldelige (Rasmussen, Jakobsen, Urheim, 2002) Kunnskapsstatus Tidligere voldelig atferd forutsier best senere voldelig atferd Pasientvold i institusjon ikke bare relatert til forhold i pasienten, men også institusjonsmiljøet Risikovurderinger; en oversikt Strukturerte risikovurderinger bedre enn ustrukturerte kliniske risikovurderinger når det gjelder treffsikkerhet (Steinert, 2002; Grann et al., 2005) Noen eksempler.. BVC BEST Index CAPS HCR-20 ICT PAD PCL OASys SAVRY REFA SOAS-R SOFA SARA START SVR-20 VAFA VRAG V-Risk Risikovurderingens betydning Kan redusere risikoen for vold ved behandling/ rehabilitering og ved en plan for å håndtere denne risikoen Kan redusere risikoen for vold ved å si noe om tilsynsbehov Kan gi domstolene et vurderingsgrunnlag med hensyn til graden av frihetsberøvelse MEN; ingen garanti for trygghet i en uforutsigbar verden

3 Risikovurderinger To former: Kort tids vurderinger - BVC, START, V-Risk 10 Lang tids vurderinger -HCR-20 Risikovurderinger: Tre Generasjoner ogen i fødsel Ustrukturerte vurderinger (kliniske) Strukturerte Kliniske Vurderinger Aktuariske vurderinger Forebygging/rehabilitering Utredning/vurdering Prosessen risikovurdering er: Noen Pasienter er mer farlige enn andre Noen Oppgaver er mer farlige enn andre Noen Situasjoner er mer farlige enn andre En prosess for å forstå en fare og derigjennom minske muligheten for at den skal slå negativt ut Dette bør ideelt omfatte: Hva kan komme til å skje? Når og hvor ofte vil det skje? Under hvilke betingelser vil det skje? Hva er sannsynligheten? Hvilke intervensjoner bør gjøres? Mål med risikovurdering Riktige avgjørelser Større enighet Beskytte andre Rettesnor for tiltak Beskytte pasienten/klienten

4 Viktige faktorer ved valg av vurderingsmetode: Flere faktorer; Er utredningen nyttig for vårt fagområde? Er den omfattende? Er den akseptabel for pasientene? Kan personalet læres opp og trenes til bruk raskt og kostnadseffektivt? Er den reliabel? Er den økonomisk? Gjør våre utredningsprosedyrer oss i stand til å yte bedre behandling til våre pasienter? Har den en funksjon for utviklingen av individuell plan, behandling og måten vi gir behandling på? Helsedirektoratet: Skal: Ved overføring mellom almenpsykiatri og sikkerhetspsykiatri Farekriteriet; etablering og utløp Vold et kjent problem Må vurderes: Fra tvungent vern med døgnopphold til tvungent vern uten døgnopphold Permisjoner Turer utenfor institusjon; alene eller sammen med ansatte Kartlegging av forekomst Rundskriv 9/2007 SOAS R (Staff Observation Aggression Scale - Revised) Objektive registeringer av aggressiv atferd Påvise sammenhengen mellom aggresjonsnivå og miljøfaktorer (behandlingseffekt) Økt bevissthet & mestringsevne hos personalet Dokumentasjon & Forskning Registrering av personalets arbeidssituasjon Klinisk nytteverdi: -Helhet; frekvens, årstidsvariasjon,døgnvariasjon -Individ; frekvens, år, mnd.,døgn, aggresjonsprofil Staff Observation Aggression Scale Revised (SOAS-R) Brukervennlig logisk struktur Forstyrrer ikke daglig drift kort rapport Reproduserbar lik rapport uansett rapportør Klassifiserbar måler alvorlighetsgrad

5 Brøset Violence Checklist Et prediksjons- instrument som treffer blink? Brøset Violence Checklist (BVC); historisk utvikling Utviklet ved Brøset basert på data fra inneliggende pasienter (Linaker & Busch-Iversen, 1995) Testet ut på akuttavdelinger i Sør- og Midt-Norge. Langtidsutprøving på blant annet alderspsykiatriske avdelinger og skjermede enheter på sykehjem Internasjonale valideringsstudier på 5 kontinenter 25 Brøset Violence Checklist Seks variabler: Forvirring Irritasjon Brautende atferd Verbalt truende Fysiskt truende Angrep på gjenstander Tolkning av skåre BVC brukes/forskes på i... Skåre Risiko Sum = 0 Liten risiko for vold Sum = 1-2 Sum = > 2 Moderat risiko for vold, forebyggende forholdsregler bør iverksettes Høy risiko for vold, forebyggende forholdsregler skal iverksettes og planer for hvordan møte et eventuelt angrep legges USA Canada Peru Storbritannia Irland Spania Sveits Tyskland Nederland India Belgia Danmark Sverige Finland Hellas Hong Kong Taiwan Kina Australia New Zealand

6 Forskningsresultater Statistikk. Sensitivitet,- hvor godt forutsies fremtidig vold, de sanne positive Spesifisitet,- hvor godt forutsies fraværet av fremtidig vold, de sanne negative Randomisert kontrollert studie (Sveits) Rekrutterte avdelinger (n = 14) Avdelinger randomisert avdelinger med preferanse (n = 9) (n = 5) Intervensjons gruppe Kontrol lgruppe (n = 4) (n = 5) 3 mndr baseline 3 mndr baseline SOAS registreringer SOAS registreringer 3 mndr intervensjon 3 mndr standard behandling 3 mndr baseline SOAS registreringer 3 mndr intervensjon RCT-resultater, alvorlige hendelser Incidents SOAS-R >8 (rates per 100 treatment days; 95%-CI) % 52% Intervention Pref erence Control Phase 1 Phase 2 17% ns 33 Samfunnsmessige aspekter og dilemma: Likevekt mellom rettigheter? Etiske aspekter og dilemma forbundet med voldsrisikovurderinger Pasientens Individets rettigheter Offerets Samfunnets interesser

7 Forskningsetiske aspekter og dilemma: Psykiatriens feil at det det går farlige mennesker i gatene Detection of suicidal patients: An example of some limitations in the prediction of infrequent events Rosen, x 2 prediksjonstabell The right not to be a false positive Beck, 1985 Prediksjon Voldelig resultat Voldelig Sanne Positive Ikke voldelig Falske positive Ikke voldelig Falske negative Sanne negative Falske positive/negative; kliniske konsekvenser? Medisinering, frihetsdilemma, tvang Selvoppfyllende profetier? Stigmatisering Dilemma; Skal vi stole på våre egne vurderinger? Store konsekvenser uansett Psykiatriska riskbedömningar är etiskt försvarbara En välgrundad riskbedömning ligger även i patientens eget intresse och det vore snarare oetiskt att avstå. Grann & Nilstun, 2000

8 Kliniske aspekter og dilemma Vurdert som høyrisiko for voldelig atferd; så hva? Hva gjør vi og hva kan vi gjøre? Faktorer utenfor pasienten? Individuell Plan! Andre etiske dilemma Sannferdighet Resultatet av risikovurdering bør åpent kommuniseres til pasienten Taushetsplikt/opplysningsplikt Potensiell konflikt med 3.parts interesser? Lojalitet Når risikovurderingen påvirker f.eks løfter allerede gitt til en pasient Samtykkekompetanse Behovet for ny forskning? Flere kvalitative studier? En kombinasjon av deltakende observasjon og narrativer/ intervjuer med eksperter Utvikling av nye og videreutvikling av eksisterende instrumenter; økt fokus på brukermedvirkning og pasientens ressurser Utvikle bedre kliniske metoder for systematisk voldsrisikovurdering, f.eks kliniske intervjuer Kontaktinformasjon Adresse: P.b Lade, 7440 Trondheim Telefon: / E-post: Internett:

Rapport: Vold, trusler og ustabil atferd i norske asylmottak KOMPETANSESENTERET. Divisjon Psykisk Helsevern Avdeling Brøset

Rapport: Vold, trusler og ustabil atferd i norske asylmottak KOMPETANSESENTERET. Divisjon Psykisk Helsevern Avdeling Brøset Rapport: Vold, trusler og ustabil atferd i norske asylmottak Divisjon Psykisk Helsevern Avdeling Brøset KOMPETANSESENTERET for sikkerhets-, fengsels-, og rettspsykiatri i helseregion Midt- og Nord-Norge

Detaljer

Krise når hva hvordan?

Krise når hva hvordan? Krise når hva hvordan? Erfaringer fra Ambulant Akutteam i Ålesund, (AAT) Akutt hjemmebehandlingsteam (AHT) Victor Grønstad, Overlege i akutt hjemmebehandlingsteam, Voksenpsykiatrisk avdeling, Ålesund sjukehus

Detaljer

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre IS-1914 Rapport Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre Heftets tittel: Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker

Detaljer

Psykoedukasjon i bruk til mestring for mennesker med bipolar lidelse og deres pårørende

Psykoedukasjon i bruk til mestring for mennesker med bipolar lidelse og deres pårørende Psykoedukasjon i bruk til mestring for mennesker med bipolar lidelse og deres pårørende Hvordan kan pasienten selv, de pårørende og vi som profesjonelle bidra og påvirke i prosessen? av Wanja Kristin Lien

Detaljer

NETTVERK FOR FORSKNING OG KUNNSKAPSUTVIKLING OM BRUK AV TVANG I DET PSYKISKE HELSEVERNET

NETTVERK FOR FORSKNING OG KUNNSKAPSUTVIKLING OM BRUK AV TVANG I DET PSYKISKE HELSEVERNET NETTVERK FOR FORSKNING OG KUNNSKAPSUTVIKLING OM BRUK AV TVANG I DET PSYKISKE HELSEVERNET DET HELSEVITENSKAPELIGE FAKULTET Institutt for samfunnsmedisin FORSKNING OM BRUK AV TVANG I DET PSYKISKE HELSEVERNET

Detaljer

Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri Helseregion Sør-Øst

Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri Helseregion Sør-Øst Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri Helseregion Sør-Øst Early Recognition Method - ERM Pilotfase 2-2009-2013 Gunnar Eidhammer Frans Fluttert, Maria Knutzen, Stål Bjørkly Kompetansesenterets

Detaljer

Ståle Einarsen Helge Hoel Morten Birkeland Nielsen. Mobbing i arbeidslivet

Ståle Einarsen Helge Hoel Morten Birkeland Nielsen. Mobbing i arbeidslivet Ståle Einarsen Helge Hoel Morten Birkeland Nielsen Mobbing i arbeidslivet Ståle Einarsen Helge Hoel Morten Birkeland Nielsen Mobbing i arbeidslivet Innhold Innledning 5 Hva er mobbing? Kjennetegn 6 Ulik

Detaljer

Tiltaksplan for redusert og kvalitetssikret bruk av tvang i psykisk helsevern

Tiltaksplan for redusert og kvalitetssikret bruk av tvang i psykisk helsevern Tiltaksplan for redusert og kvalitetssikret bruk av tvang IS-1370 Flere eksemplarer av denne rapporten kan bestilles fra trykksak@shdir.no eller på telefon 810 20 050 IS-1370 Sosial - og helsedirektoratet

Detaljer

ISSN 1682-2773 ÅRSRAPPORT NARKOTIKASITUASJONEN I EUROPA

ISSN 1682-2773 ÅRSRAPPORT NARKOTIKASITUASJONEN I EUROPA ISSN 1682-2773 ÅRSRAPPORT 2007 NARKOTIKASITUASJONEN I EUROPA NO ÅRSRAPPORT 2007 NARKOTIKASITUASJONEN I EUROPA Juridisk meddelelse Denne publikasjonen fra Europeisk overvåkingssenter for narkotika og narkotikamisbruk

Detaljer

Bachelorgradsoppgave

Bachelorgradsoppgave Bachelorgradsoppgave Legemiddelsamtaler i apotek Medicines use reviews in pharmacies I hvilken grad ønsker farmasøytene denne tjenesten? To what extent do pharmacists want this service? Hanne Holmen R-BACH

Detaljer

Åpent møte 24. januar 2008. Åpent møte om. gentesting i forskning

Åpent møte 24. januar 2008. Åpent møte om. gentesting i forskning Åpent møte 24. januar 2008 R A P P O R T Åpent møte om gentesting i forskning Ansvarlig redaktør: Sissel Rogne Redaktør: Grethe S. Foss Utgiver: Bioteknologinemnda Publisert 10.08.2011 www.bion.no ISBN

Detaljer

Som natt og dag? - Om forskjeller i forståelse mellom misfornøyde brukere og ansatte om bruk av tvang. Reidun Norvoll Tonje Lossius Husum

Som natt og dag? - Om forskjeller i forståelse mellom misfornøyde brukere og ansatte om bruk av tvang. Reidun Norvoll Tonje Lossius Husum Som natt og dag? - Om forskjeller i forståelse mellom misfornøyde brukere og ansatte om bruk av tvang av Reidun Norvoll Tonje Lossius Husum AFI-notat 9/2011 ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS NOTATSERIE THE

Detaljer

Som natt og dag? - Om forskjeller i forståelse mellom misfornøyde brukere og ansatte om bruk av tvang. Reidun Norvoll Tonje Lossius Husum

Som natt og dag? - Om forskjeller i forståelse mellom misfornøyde brukere og ansatte om bruk av tvang. Reidun Norvoll Tonje Lossius Husum Som natt og dag? - Om forskjeller i forståelse mellom misfornøyde brukere og ansatte om bruk av tvang av Reidun Norvoll Tonje Lossius Husum AFI-notat 9/2011 ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS NOTATSERIE THE

Detaljer

SY 180H 000. Bacheloroppgave i sykepleie

SY 180H 000. Bacheloroppgave i sykepleie SY 180H 000 Bacheloroppgave i sykepleie Kull 09 Høst Sykepleiers pedagogiske funksjon i forberedende fase: Hvordan kan sykepleier bidra til pasientens psykiske velvære som livskvalitet etter gastric bypass?

Detaljer

Representantforslag 44 S

Representantforslag 44 S Representantforslag 44 S (2013 2014) fra stortingsrepresentantene Olaug V. Bollestad, Rigmor Andersen Eide, Line Henriette Hjemdal, Kjell Ingolf Ropstad og Anders Tyvand Dokument 8:44 S (2013 2014) Representantforslag

Detaljer

Forskning og forskningsbehov på temaet vold og overgrep mot eldre. Olaug Juklestad - 2007

Forskning og forskningsbehov på temaet vold og overgrep mot eldre. Olaug Juklestad - 2007 Forskning og forskningsbehov på temaet vold og overgrep mot eldre. Olaug Juklestad - 2007 1 Olaug Juklestad Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress Notat juni 2007 Forskning og forskningsbehov

Detaljer

Appendiks Psykologiske forskningsmetoder

Appendiks Psykologiske forskningsmetoder APPENDIKS PSYKOLOGISKE FORSKNINGSMETODER Appendiks Psykologiske forskningsmetoder i Sunn fornuft og vitenskapelig fornuft De observasjonene vi gjør i dagliglivet, er gode nok til at vi som regel klarer

Detaljer

Rapportering av uønskede hendelser på et sykehus, ansattes erfaringer med et elektronisk meldesystem

Rapportering av uønskede hendelser på et sykehus, ansattes erfaringer med et elektronisk meldesystem Rapportering av uønskede hendelser på et sykehus, ansattes erfaringer med et elektronisk meldesystem Maria Ravndal Masteroppgave i Helsevitenskap, Vår 2012 Samfunnsfaglig Fakultet, Institutt for Helsefag

Detaljer

Prediktiv gentesting av barn for om mulig å avdekke miljøårsaker til type 1-diabetes MIDIA-prosjektet i regi av Folkehelseinstituttet

Prediktiv gentesting av barn for om mulig å avdekke miljøårsaker til type 1-diabetes MIDIA-prosjektet i regi av Folkehelseinstituttet Den norske lægeforenings råd for legeetikk Postboks 1152 Sentrum 0107 Oslo Vår ref.: 07.4.179 Deres Ref.:OB/- Dato: 12.10.07 Prediktiv gentesting av barn for om mulig å avdekke miljøårsaker til type 1-diabetes

Detaljer

Diabetes type 2 Sykepleierens veiledende rolle. Diabetes type 2-The nurses guiding role

Diabetes type 2 Sykepleierens veiledende rolle. Diabetes type 2-The nurses guiding role Campus Elverum Avdeling for helse og idrett 4BACH Kjersti Grimen og Ida Emilie Karlsen Veileder: Kari Kvigne Diabetes type 2 Sykepleierens veiledende rolle Diabetes type 2-The nurses guiding role Antall

Detaljer

retningslinjer for å forebygge digital mobbing i skolemiljøet en gjennomgang og anbefalinger

retningslinjer for å forebygge digital mobbing i skolemiljøet en gjennomgang og anbefalinger retningslinjer for å forebygge digital mobbing i skolemiljøet en gjennomgang og anbefalinger Dette heftet er et produkt fra arbeidsgruppe 3 i COST Action IS0801 og handler om digital mobbing. medlemmene

Detaljer

Institutt for sykepleie og helsefag. Bachelor i Sykepleie. Bacheloroppgave i sykepleie SY180H 000. Vår 2009

Institutt for sykepleie og helsefag. Bachelor i Sykepleie. Bacheloroppgave i sykepleie SY180H 000. Vår 2009 Institutt for sykepleie og helsefag Bachelor i Sykepleie Bacheloroppgave i sykepleie SY180H 000 Vår 2009 Tema: Sykepleie til barn som rammes av kreft Innleveringsdato: 14. mai 2009 Kandidatnummer: 25 Antall

Detaljer

NÅR PERSONER MED UTVIKLINGSHEMMING BEGÅR LOVBRUDD

NÅR PERSONER MED UTVIKLINGSHEMMING BEGÅR LOVBRUDD PSYKIATRI AVDELING FOR VOKSENHABILITERING NÅR PERSONER MED UTVIKLINGSHEMMING BEGÅR LOVBRUDD NY VEILEDER FOR HABILITERINGSTJENESTEN I NORDLAND 2. UTGAVE OKTOBER 2005 2 FORORD Avdeling for voksenhabilitering

Detaljer

Vurdering av foreslåtte modeller for kommunal medfinansiering (KMF) av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Vurdering av foreslåtte modeller for kommunal medfinansiering (KMF) av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling SINTEF Teknologi og samfunn, avd. Helse Vurdering av foreslåtte modeller for kommunal medfinansiering (KMF) av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Diskusjonsrapport Forskere: Jorid

Detaljer

SYK180H BACHELOROPPGAVE I SYKEPLEIE

SYK180H BACHELOROPPGAVE I SYKEPLEIE SYK180H BACHELOROPPGAVE I SYKEPLEIE Hvordan kan sykepleieren i hjemmesykepleien møte brukeren, for å unngå at verdigheten krenkes, når hjemmet blir sykepleierens arbeidsplass? Kandidatnr: 166 Dato for

Detaljer

Depresjon blandt hjemmeboende eldre som utredes for demens i Norge

Depresjon blandt hjemmeboende eldre som utredes for demens i Norge Depresjon blandt hjemmeboende eldre som utredes for demens i Norge Margit Gausdal Master of Public Health MPH 2011:12 Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap Depresjon blandt hjemmeboende eldre som utredes

Detaljer

Oppfølging NOU 2010:3 Drap i Norge perioden 2004 2009. Behov for en forskningsbasert ordning? Rapport fra Nasjonalt folkehelseinstitutt

Oppfølging NOU 2010:3 Drap i Norge perioden 2004 2009. Behov for en forskningsbasert ordning? Rapport fra Nasjonalt folkehelseinstitutt 2012 Oppfølging NOU 2010:3 Drap i Norge perioden 2004 2009 Behov for en forskningsbasert ordning? Rapport fra Nasjonalt folkehelseinstitutt Oppfølging av NOU 2010:3 Drap i Norge i perioden 2004 2009 Behov

Detaljer

Nordens barn Tidlig innsats overfor barn og familier. Resultater fra prosjektet «Tidiga insatser för familjer»

Nordens barn Tidlig innsats overfor barn og familier. Resultater fra prosjektet «Tidiga insatser för familjer» Nordens barn Tidlig innsats overfor barn og familier Nordens Velferdssenter Inspirasjonshefte Resultater fra prosjektet «Tidiga insatser för familjer» 1 Nordens barn Tidlig innsats overfor barn og familier

Detaljer

Virkning av vold og trusler. på arbeidsmiljøet i politi- og lensmannsetaten

Virkning av vold og trusler. på arbeidsmiljøet i politi- og lensmannsetaten Rapport Virkning av vold og trusler på arbeidsmiljøet i politi- og lensmannsetaten Forord Vold og trusler mot ansatte i politi- og lensmannsetaten er et tema som har engasjert både arbeidsgiver- og arbeidstakersiden

Detaljer

Sett fra et brukerog fagperspektiv. Ressurshefte. Alternativer til tvang I. Nasjonalt senter for erfarings kompetanse innen psykisk helse

Sett fra et brukerog fagperspektiv. Ressurshefte. Alternativer til tvang I. Nasjonalt senter for erfarings kompetanse innen psykisk helse Nasjonalt senter for erfarings kompetanse innen psykisk helse Alternativer til tvang I Sett fra et brukerog fagperspektiv Ressurshefte Dagfinn Bjørgen, Aina Storvold, Reidun Norvoll og Tonje Lossius Husum

Detaljer