Kvinner på flukt. 25. november 10. desember 2012 Internasjonal kampanje mot menns vold mot kvinner

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvinner på flukt. 25. november 10. desember 2012 Internasjonal kampanje mot menns vold mot kvinner"

Transkript

1 Gitt ut av Landsorganisasjonen i Norge og Krisesentersekretariatet Layout: LOs informasjon- og rådgivningsavdeling Trykk: Oslo Kongressenter Opplag 2012: XXXX eks Illustrasjoner: Tor Baklund 25. november 10. desember 2012 Internasjonal kampanje mot menns vold mot kvinner «Det verste er jo angsten som ligger bak, da. Redselen for at han en dag skal finne oss. Det sier Wenche, en kvinne i slutten av tredveårene. For to år siden måtte Wenche og de to barna hennes flykte fra det livet de kjente». NRK Kvinner på flukt Mange hundre kvinner og deres barn må hvert år flykte fra sine hjem for å redde liv og helse på grunn av menns vold og trusler. Vi krever et styrket rettsvern for voldsutsatte, og at samfunnet demonstrerer nulltolereanse overfor vold og undertrykking av kvinner.

2 Menns vold mot kvinner - et globalt menneskerettighetsproblem Seksuell trakassering, psykisk og fysisk vold, voldtekt, incest, trusler, kjønnslemlestelse, tvangsekteskap, pornografi, prostitusjon, handel med kvinner og drap er ord som beskriver de største kriminelle handlinger som begås mot kvinner og barn i hele verden. Kvinner, uavhengig av hvor de lever, hvor gamle de er eller hvilken status de har, er utsatt for vold. Globalt sett har hver tredje kvinne vært utsatt for mishandling, seksuelle overgrep eller andre former for vold i løpet av sin levetid. Vold mot kvinner er så omfattende at det i følge en studie fra Verdensbanken utgjør en global helsetrussel på linje med HIV/AIDS og kreft. På flukt i likestillingsparadiset Til tross for at Norge ansees som et av verdens mest likestilte land, blir kvinner og unge jenter hver dag utsatt for grove overgrep. Krisesentrene rapporterer om mange som lever under konstante trusler mot sitt liv. Det er uakseptabelt at noen kvinner og barn får sine liv begrenset av en mann, gjennom trusler, overgrep og i ekstreme tilfeller drap. Det er uakseptabelt at hjelpen i en akuttsituasjon ikke finnes i nærmiljøet for alle voldsutsatte. Det er uakseptabelt at noen kvinner og barn må leve på hemmelige adresser og slette sin identitet for å berge liv og helse. Og det er uakseptabelt at majoriteten av de som anmelder overgrep, ikke får rettsapparatets oppreisning, da de fleste sakene blir henlagt og få overgripere blir dømt. FN og Europarådet ser på vold mot kvinner som et alvorlig internasjonalt problem som krever kontinuerlig og langsiktig arbeid, samt betydelig økte økonomiske ressurser. LO og Krisesentersekretariatet fremmer her krav for å styrke overgrepsutsatte kvinners rettsikkerhet og rettsvern: Hvert brudd på besøksforbudet må straks opp for retten slik at samfunnet viser en klar reaksjon på brudd. Ordningen med besøksforbud må evalueres. Det må gjennomføres en nasjonal primærforebyggende kampanje med fokus på holdninger, på lik linje med andre nasjonale opplysningskampanjer. Det må utarbeides en lov om forebygging av vold mot kvinner og vold i nære relasjoner. Overgrepsmottakene må lovfestes med nasjonale retningslinjer for finansieringen og avklaring av ansvarsforhold. Staten bør finansiere 50 % av driften og kommunene 50 %. Krisesentrene må sikres en stabil og forutsigbar økonomi slik at de kan legge langsiktige planer for arbeidet sitt. Det er viktig at de små krisesentrene opprettholdes. Nærheten til et krisesentertilbud er med å øke volds- og trusselutsattes rettssikkerhet. Krisesentersekretariatet må sikres nok midler til forutsigbar drift. Kompetansen og kunnskapen om menns vold mot kvinner må styrkes i politi og hele rettsapparatet. Kvinner som kommer til landet som ektefeller gjennom familiegjenforening får en oppholdstillatelse som er avhengig av at ekteskapet består i tre år. Treårsregelen må endres til et år. Det er grunn til å skjerpe rettssikkerheten for denne gruppen. Politiet må pålegges å gi alle saker vedrørende menns vold mot kvinner og vold i nære relasjoner en høy prioritet. Bruk av DNA som bevis i voldtektssaker må styrkes. Saker om vold mot kvinner må skilles ut i statistikken. Av politiets registre bør det også fremgå om en person er ilagt besøksforbud og om det foreligger brudd på besøksforbudet. Seksuell relasjon bør inkluderes i politiets registre over partnerdrap. Kommunene må utarbeide og implementere handlingsplaner mot menns vold mot kvinner og vold i nære relasjoner. Europarådets konvensjon om forebyggelse og bekjempelse av vold mot kvinner og vold i nære relasjoner må ratifiseres. 2 3

3 Voldens mange ansikter Vold er enhver handling rettet mot en annen person, som gjennom at denne handlingen skader, smerter, skremmer eller krenker, får den personen til å gjøre noe mot sin vilje eller slutte å gjøre noe den vil. Seksuell trakassering - klåing eller annen uvelkommen bevisst kroppsberøring eller skjellsord som hore, fitte osv.dette kan også forekomme på arbeidsplassen. Økonomisk vold - i form av kontroll over økonomiske ressurser. Spesielt når en kvinne har begrenset eller ingen inntekt, kan en samlivspartner kontrollere livet til en kvinne. Krisesentrene kan fortelle om flere tilfeller der kvinner blir nektet mat, eller midler til innkjøp av mat til seg og barna. Sosial vold - ved å begrense kontakten med venner, familie, kolleger og naboer. Dette medfører at kvinner blir totalt isolert. Isolasjonen tjener to funksjoner: Kvinnen blir mer avhengig av voldsutøveren, og hun får ingen korrigering fra sine omgivelser på det som foregår. Som en følge av dette skjer det over tid en forskyvning av grensene for hva kvinnen oppfatter som akseptabelt. Det unormale blir normalt. I tillegg opplever de fleste skyld og skam. Psykisk vold/trusler - ved latterliggjøring, taushet, avvisning, skremme eller ydmyke med våpen, trusler om voldtekt, drapstrusler, eller trussel om å ta sitt eget liv eller å ta fra kvinnen barna hvis hun går osv. Kvinner med annen etnisk bakgrunn blir ofte truet med Psykolog Per Isdal hjemsendelse til opprinnelseslandet, eller de frykter at de ikke får opphold i landet, da særlig de som er kommet på familiegjenforening som ikke har vært gift i tre år. Materiell vold - knuse ting i sinne, sparke til dører, møbler osv med hensikt å true eller kontrollere. Fysisk vold - kan være slag, spark, lugging, biting, kvelertak, knivbruk, brenne med sigarettglo og forsøk på drap. Seksuelle overgrep - Incest og voldtekt er en av de mest ekstreme former for seksualisert vold. Tvangsekteskap - der unge kvinner/menn nektes retten til å bestemme hvem de vil gifte seg med. Prostitusjon sexslavehandel med kvinner og barn Strukturell vold/diskriminering - organisering av tiltak eller mangel på tiltak som fører til at den voldsutsattes liv, helse og sikkerhet ikke blir ivaretatt enten det skjer i privat eller offentlig regi. Særskilt sårbare kvinner En del kvinner kan være mer sårbar for vold og overgrep. Dette gjelder kvinner med funksjonsnedsettelse, kvinner med minoritetsbakgrunn som ikke er integrert i det norske samfunn, eldre kvinner, kvinner med rus- og/eller psykiatriproblematikk, kvinner i prostitusjon, gravide kvinner og lesbiske, bifile eller transpersoner. Krisesentrene har erfart at selv om enkelte grupper er mer sårbare enn andre, er likhetstrekkene i deres erfaringer som voldsutsatte kvinner det mest vesentlige. En rekke forhold er med å påvirke mulighetene kvinner med minoritetsbakgrunn har til å komme seg ut av en relasjon med vold. Kvinner som kommer til Norge gjennom familiegjenforening får ikke selvstendig status før etter 3 års opphold i Norge («tre-års regelen»). Dette betyr at dersom man skiller seg før tre år er gått, vil man normalt ikke få oppholdstillatelse. Dette utnyttes av enkelte ektefeller som et maktmiddel i mishandlingsforholdet. At kvinner er truet av utvisning fra landet kan oppfattes av kvinnene som en ekstra straff som er sanksjonert av samfunnet en form for strukturell eller systemisk vold som kommer på toppen av volden den enkelte kvinne er blitt utsatt for. Selv om det er gjort unntak fra tre-års regelen dersom det sannsynliggjøres at kvinnen er blitt utsatt for mishandling, oppfatter krisesentrene at reglene praktiseres på en slik måte at de ikke gir kvinnen tilstrekkelig beskyttelse. Kilde: NOU 2003:31 Retten til et liv uten vold. «Å bli truet med motorsag er i seg selv ikke nok til at det kan karakteriseres som mishandling, ifølge Utlendingsdirektoratet (UDI). «Referansepersonens truende atferd med sag fremstår mer som en enkeltstående handling knyttet til konkrete uoverensstemmelser mellom ektefellene, enn som del av et handlingsmønster, heter det i avslaget. Videre skriver UDI at kvinnen ikke er blitt mishandlet i lovens forstand, og at motorsagepisoden mer er å betrakte som «ekteskapelige problemer med påfølgende samlivsbrudd». Bergens Tidende 4 5

4 Kvinner på krisesentrene 1) Kvinner som rapporterer at de er utsatt for vold 2) Kvinner som ikke rapporterer at de er utsatt for vold 3) Toppen av et isfjell 1) Kvinner på krisesentrene Årlig har landets krisesentre om lag henvendelser personer hadde et opphold på et krisesenter i personer kom til krisesentrene som dagbrukere ganger for oppfølging og samtaler. 62 % av krisesenterbeboerne hadde innvandrerbakgrunn, og 25 % av innvandrerbeboerne rapporterte om en overgriper med norsk bakgrunn. 52 % av dagbrukere hadde norsk bakgrunn. Omtrent halvparten av de som kom til krisesentrene hadde med seg barn. Av de barna var halvparten under 5 år. 93 % av krisesenterbrukerne hadde vært utsatt for vold gjentatte ganger. Kilde: Sentio Research (2012).Rapportering fra krisesentertilbudene ) Kvinner som rapporterer at de er utsatt for vold Hver fjerde kvinne har vært utsatt for en eller annen form for vold eller trusler om vold i Norge viser en undersøkelse gjennomført av NIBR og NTNU i Samme undersøkelse viser at en av ti kvinner har etter fylte 15 år opplevd voldtekt, og 20 % voldtektsforsøk. I 2011 ble det registrert 3114 anmeldelser i kategorien mishandling i familieforhold, 1077 anmeldte voldtekter og 140 anmeldte voldtektsforsøk (STRASAK). Rundt 10 % av de voldtektene og voldtektsforsøkene som begås, anmeldes til politiet. Ca 80 % av sakene blir henlagt. Av de 938 anmeldte voldtektene i 2010, ble kun 129 dømt (SSB). I 2011 ble det anmeldt 1544 brudd på besøksforbudet(strasak) 3) Kvinner som ikke rapporterer at de er utsatt for vold Mørketallet er stort. De aller fleste overgrep som begås mot kvinner og deres barn kommer ikke til politiets kunnskap. Det antas for eksempel at 90 % av alle voldtekter som begås aldri blir kjent for politiet. Grunnene er mange og her er noen: Forgår i nære relasjoner Tabubelagt Mangler kunnskap om egne rettigheter Skyld og skam Manglende tillit til offentlige myndigheter Redsel for negative konsekvenser Holdninger i samfunnet Mediafokuset Trussel fra gjerningsmannen, at dersom kvinnen anmelder vil noe mer alvorlig skje henne eller hennes barn Tall på volden Det norske samfunn har noen indikasjoner på hvor mange som hver dag utsettes for overgrep, men manglende nasjonale forekomstundersøkelser og statistikk fra ulike etater er med på å undergrave et alvorlig samfunnsproblem. 6 7

5 Kvinners rettssikkerhet er statens ansvar Den som utøver enhver form for vold mot kvinner har begått en forbrytelse. En regjering som ikke utvikler, finansierer og gjennomfører alle nødvendige lover og tiltak for å forebygge og straffe denne volden bryter internasjonale menneskerettigheter. Både den enkelte som begår vold og regjeringen som gladlig lar det skje må stilles til ansvar. Kofi Annan, FNs tidligere generalsekretær. Kvinners menneskerettigheter skal vernes i privatsfæren og arbeidslivet. Staten plikter derfor også å iverksette tiltak for å fjerne alle former for kvinnediskriminering som utøves av enkeltpersoner, organisasjoner og bedrifter. Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK) fastsetter også at en hver som lovlig befinner seg på en stats territorium, skal ha rett til bevegelsesfrihet innenfor dette territorium, og rett til fritt å velge sitt bosted. På grunn av et manglende reelt rettsvern fra trusler mot vold og drap lever mange hundre kvinner og deres barn i dag i skjul på hemmelige adresser for å anonymisere sitt bosted, sin identitet og sin eksistens overfor overgriper/ ene. Mange kjemper fortvilet og forgjeves for å komme ut av sin håpløse situasjon. I 2010 gikk en kvinne på flukt til erstatningssak mot staten for brudd på Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK). 18. september i år ble staten dømt. Borgarting lagmannsrett slår fast i dommen at myndighetene ikke gjorde nok for å beskytte kvinnen. Denne dommen må skape presedens. Den slår fast at en forfulgt kvinne ikke skal være nødt til å flytte fra sitt hjem og leve på sperret adresse et helt annet sted i landet i frykt for en gjerningsmann som får bevege seg bortimot fritt. Dommen er et uttrykk for at hensynet til offeret skal veie tyngre enn hensynet til gjerningsmannen «Advokaten forteller at den drepte kvinnen har blitt drapstruet flere ganger, og at hun blant annet har levert en anmeldelse til politiet etter at samlivet ble brutt. Han søkte selv om å bli bistandsadvokat for kvinnen. Men tingretten mente at saken ikke var alvorlig nok, og at de krenkelsene som hun fortalte politiet om var av en så lav intensitet at tingretten ikke oppnevnte noen bistandsadvokat, sier Haaheim». NRK 8 9

6 Reell beskyttelse mot overgrep og trusler? Til tross for at besøksforbud og alarm har vist seg å være en effektiv beskyttelse for mange trusselutsatte kvinner, er det flere som ikke har samme opplevelse. Kvinner som melder om stadige brudd på besøksforbudet opplever at saken blir henlagt, eller at politiet ikke tror på kvinnene og ikke etterforsker sakene. For oss ser det ut som om disse sakene ikke har høy prioritet. Fra besøksforbudet ble innført i 1995, og fram til i dag har ordningen aldri vært evaluert eller utredet. Myndighetene har aldri stilt spørsmålet, var dette et effektivt vern? Vi har heller ikke statistikker på hvor mange besøksforbud som er utstedt. Vi har ikke statistikker eller koder i STRASAK over registrert vold mot kvinner, og anmeldte voldsforbrytelser er ikke kjønnet. Dette er med på å undergrave et stort samfunnsproblem. Vilkårene for å få utstedt besøksforbudet opplever vi også personavhengig og tilfeldig. Ved enkelte politidistrikt er lista for å få utstedt besøksforbudet lagt høyt, og ved andre politidistrikt er den lagt lavt. Dette finner vi diskriminerende, da kvinner som blir utsatt for trusler og vold bør få likt tilbud over hele landet. «Politiet har bedt om varetektsfengsling av en 21-åring som har brutt et besøksforbud ganger i løpet av en måned». Helgeland Arbeiderblad Trygghet fra frykt, trygghet fra vold Europarådets nye konvensjon om forebygging og bekjempelse av vold mot kvinner og vold i nære relasjoner er den mest omfattende internasjonale traktat som skal ivareta slike overtredelser av menneskerettigheter. Den erkjenner vold mot kvinner som krenkelse av menneskerettigheter og en form for diskriminering. Dette innebærer at en stat må stå til ansvar hvis den ikke viser tilstrekkelig respons på slik vold. Det som er svært gledelig og viktig, er at dette er den første internasjonale traktat som inneholder en klar definisjon av kjønn. Det vil si at det nå erkjennes at kvinner og menn ikke bare er biologiske hun- og hankjønn, men at det også finnes en sosial konstruert kjønnskategori som tildeler kvinner og menn deres spesielle rollemønstre og atferd. Unnskyldninger som baserer seg på kultur, skikker, religion eller såkalt ære anses ikke å berettige en voldshandling som kommer inn under virkeområder for denne konvensjonen. Forebygging av vold, beskyttelse av ofre og straffeforfølgelse av gjerningsmenn er konvensjonens hjørnesteiner. Den har også som mål å endre individuelle hjerter og sinn ved å arbeide for å få alle samfunnets medlemmer, spesielt menn og gutter, til å endre sine holdninger. I hovedsak er dette et nytt krav om større likestilling mellom kvinner og menn, fordi vold mot kvinner har dype røtter i ulikheter mellom kvinner og menn i samfunnet, og opprettholdes i en kultur av toleranse og fornektelse. Norge har signert konvensjonen, men ikke ratifisert den. Historisk tilbakeblikk på krisesentrene Da det første krisesentret ble åpnet i England i 1972, var nok ingen klar over at de skulle bli en del av en verdensomspennende reaksjon på menns vold mot kvinner. Og ingen var nok klar over at dette var temaer som etter hvert skulle få stor oppmerksomhet fra både EU, Europarådet, Verdens Helseorganisasjon (WHO) og FN - langt mindre fra vår egne regjeringer. 2. mai 1978 åpnet Camilla Krisesenter i Oslo som det første krisesenteret i Norge og Norden. Etter hvert ble det opprettet flere og flere sentre. Etter over 34 års drift kan vi trygt si at krisesentrene har vært og er det viktigste sosialpolitiske tiltak for volds- og overgrepsutsatte kvinner og deres barn i Norge. Takket være mange hundre kvinners solidaritet med vold- og overgrepsutsatte kvinner, har krisesentrene siden oppstart gitt et unikt tilbud. Krisesentertilbudet ble lovefestet i Krisesentrene arbeider på samfunns-, gruppe- og individnivå for alle kvinners rett til: Respekt Trygghet og sikkerhet Tankefrihet, ytringsfrihet, religiøs og politisk frihet Privatliv Et liv uten trusler, vold og overgrep Beskyttelse under loven Arbeid Helse En kvinne omtaler krisesenteret som sitt eneste fristed. «Hvis jeg hadde dratt til andre, så hadde han sporet meg opp. Jeg ville ha et fristed, melde meg ut av verden» og «der får han ikke tak i meg». fra Et hjem for oss, et hjem for deg NKVTS

Etterlysning! Er du mann og mot vold mot kvinner? Menns vold mot kvinner

Etterlysning! Er du mann og mot vold mot kvinner? Menns vold mot kvinner Etterlysning! Er du mann og mot vold mot kvinner? Menns vold mot kvinner Jeg har alltid tenkt at det ikke var mitt problem. Jeg er ikke en voldtektsforbryter. Jeg vil ikke slå min partner. Jeg er bare

Detaljer

Vi bryr oss om hverandre på arbeidsplassen!

Vi bryr oss om hverandre på arbeidsplassen! Vi bryr oss om hverandre på arbeidsplassen! En veileder om muligheter og rettigheter for kvinner utsatt for vold i nære relasjoner. Kilder: Alsaker Kjersti, 1995: Kvinners opplevelser når de bryter ut

Detaljer

Krisesenteret i Sogn og Fjordane

Krisesenteret i Sogn og Fjordane Krisesenteret i Sogn og Fjordane Lokalisert i Florø 12 faste ansatte 9,7 årsverk Dekker heile Sogn og Fjordane Finansiert av kommunene i Sogn og Fjordane Rom for 13 kvinner 1 mann + barn Lov om kommunale

Detaljer

Livsmuligheter? - Om selvmordsforsøk og selvmord blant mishandlede kvinner

Livsmuligheter? - Om selvmordsforsøk og selvmord blant mishandlede kvinner Livsmuligheter? - Om selvmordsforsøk og selvmord blant mishandlede kvinner KRISESENTERSEKRETARIATET 2003 1 INNHOLD side Det siste ordet; SORG 3 Innledning 4 1. Bakgrunn: Hva vet vi om menns vold mot kvinner?

Detaljer

Justis- og beredskapsdepartementet Oslo 18. mai 2015

Justis- og beredskapsdepartementet Oslo 18. mai 2015 Krisesentersekretariatet Karl Johansgt 16b 0154 Oslo Justis- og beredskapsdepartementet Oslo 18. mai 2015 Innvandringsavdelingen Postboks 8005 Dep. 0030 OSLO Høring Endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften

Detaljer

kvinnekonvensjonen 2011

kvinnekonvensjonen 2011 Norsk SKYGGERAPPORT til kvinnekonvensjonen 2011 Tillegg og kommentarer til Norges 8. periodiske rapport om implementeringen av CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against

Detaljer

NGO SKYGGERAPPORT 2011 Tillegg og kommentarer til Norges 8. periodiske rapport om implementeringen av CEDAW (Convention on the Elimination of All

NGO SKYGGERAPPORT 2011 Tillegg og kommentarer til Norges 8. periodiske rapport om implementeringen av CEDAW (Convention on the Elimination of All NGO SKYGGERAPPORT 2011 Tillegg og kommentarer til Norges 8. periodiske rapport om implementeringen av CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women) INNLEDNING Denne

Detaljer

Lærerens bok Vold i nære relasjoner, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse

Lærerens bok Vold i nære relasjoner, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse Lærerens bok Vold i nære relasjoner, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse , tvangsekteskap og kjønnslemlestelse Et undervisningsopplegg for nyankomne innvandrere Forfattere: Ingebjørg Dolve Janne Grønningen

Detaljer

Handlingsplan. Kongsvinger kommune. Forebygging og bekjempelse av seksuelle overgrep og vold i nære relasjoner

Handlingsplan. Kongsvinger kommune. Forebygging og bekjempelse av seksuelle overgrep og vold i nære relasjoner Kongsvinger kommune Handlingsplan seksuelle overgrep og vold i nære relasjoner Vedtatt av kommunestyret den 30. oktober 2014, sak 67/14 Forord Vold skaper utrygghet, kan medføre helseskader som traumer,

Detaljer

$ # % & " " '! " ( $ ( ) *+ ( ), - )!. # /!%! () *+' 4. 5 4! # / 7 6 (

$ # % &   '!  ( $ ( ) *+ ( ), - )!. # /!%! () *+' 4. 5 4! # / 7 6 ( ! " # $ # % & " " '! " ( $ ( ) *+ ( ), - )!. # /!%! () *+' ( $ ( 0 ( 1 2 % 23 % 4" # 0 4. 5 $ - - $ - 65 7 8 9 2 # 4! # / 7 6 ( 1 4 5 2 Det er et grunnleggende prinsipp i norsk rett at et ekteskap skal

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOREBYGGING OG BEKJEMPELSE AV VOLD I NÆRE RELASJONER

HANDLINGSPLAN FOREBYGGING OG BEKJEMPELSE AV VOLD I NÆRE RELASJONER HANDLINGSPLAN FOREBYGGING OG BEKJEMPELSE AV VOLD I NÆRE RELASJONER Bak lukkede dører STJØRDAL LENSMANNSKONTOR STJØRDAL KOMMUNE 2015-2017 Vedtatt i Kommunestyret 30. april 2015 Forord Både Riksadvokaten

Detaljer

KOMPETANSETEAMET MOT TVANGSEKTESKAP, UDI

KOMPETANSETEAMET MOT TVANGSEKTESKAP, UDI KOMPETANSETEAMET MOT TVANGSEKTESKAP, UDI - Første halvår 2007 - Dato: 25. juli 2007 Innledning Teamets sammensetning, hospitering, mandat, sakstyper og arbeidsmåte Tvangsekteskap og annen type æresrelatert

Detaljer

Vold i nære relasjoner, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Et undervisningsopplegg for nyankomne innvandrere

Vold i nære relasjoner, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Et undervisningsopplegg for nyankomne innvandrere Vold i nære relasjoner, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse Et undervisningsopplegg for nyankomne innvandrere Vold i nære relasjoner Et undervisningsopplegg for nyankomne innvandrere Forfattere: Ingebjørg

Detaljer

Kvinesdal Kommune. Handlingsplan mot. Vold i nære Relasjoner

Kvinesdal Kommune. Handlingsplan mot. Vold i nære Relasjoner Handlingsplan mot Vold i nære Relasjoner 2010 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. INNLEDNING... - 4-1.1 BAKGRUNN FOR HANDLINGSPLANEN...- 4-2. DEFINISJONER AV VOLD... - 5-2.1 VOLD I NÆRE RELASJONER...- 5-2.2 VOLD

Detaljer

ALLE barn er ALLES ansvar

ALLE barn er ALLES ansvar ALLE barn er ALLES ansvar Her kan både ungene mine og jeg være trygge og sove rolig. Hun eldste sier det, at det er så godt å bo her. Anna Jeg hører latter og det gjør noe med meg. Anna 2 Mitt og ditt

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Statsråd Jonas Gahr Støre. Ny Folkehelsemelding

Helse- og omsorgsdepartementet. Statsråd Jonas Gahr Støre. Ny Folkehelsemelding Helse- og omsorgsdepartementet Statsråd Jonas Gahr Støre Ny Folkehelsemelding Norske Kvinners Sanitetsforening takker for muligheten til å sende innspill i arbeidet med ny folkehelsemelding og viser til

Detaljer

Innkomne forslag til årsmøtet - 2015

Innkomne forslag til årsmøtet - 2015 Innkomne forslag til årsmøtet - 2015 Fra FO Hordaland: Forslag 1 DET ER EN MENNESKERETT Å LEVE ET LIV UTEN VOLD ELLER FRYKT FOR VOLD Menns vold mot kvinner er et globalt menneskerettighetsproblem. Vold

Detaljer

DRØMMEN OM DET GODE LIV

DRØMMEN OM DET GODE LIV DRØMMEN OM DET GODE LIV EN RAPPORT OM UTENLANDSKE KVINNER, GIFT MED NORSKE MENN, SOM MÅTTE SØKE TILFLUKT PÅ KRISESENTRENE I 2001 av Tove Smaadahl, Helene Hernes og Liv Langberg OSLO 2002 DRØMMEN OM DET

Detaljer

VOLD I NÆRE RELASJONER

VOLD I NÆRE RELASJONER HANDLINGSPLAN MOT VOLD I NÆRE RELASJONER SØGNE KOMMUNE 2011-2016 1 1. Innledning... 3 1.1. Bakgrunn... 3 1.2. Formål med handlingsplanen... 3 2. Definisjoner og ulike typer vold... 4 2.1. Hva er vold?...

Detaljer

Illustrasjonsbilder: Kunstner: Tor Baklund Bildene er lånt ut av Oslo Kongressenter Folkets Hus BA

Illustrasjonsbilder: Kunstner: Tor Baklund Bildene er lånt ut av Oslo Kongressenter Folkets Hus BA Overskrift Hva kan du gjøre? som arbeidsgiver Snakk med dine arbeidstakere, sett fokus på menns vold mot kvinner på arbeidsplassen som arbeidskollega Snakk med dine arbeidskollegaer! som mann Vis standpunkt,

Detaljer

Handlingsplan vold i nære relasjoner 2014-2018

Handlingsplan vold i nære relasjoner 2014-2018 Innhold Bakgrunn... 2 Beskrivelse av temaområdene vold i nære relasjoner... 2 Definisjoner... 2 Nasjonale føringer Vold i nære relasjoner... 3 Omfang av vold i nære relasjoner... 4 Nasjonale føringer mot

Detaljer

En internasjonal bevegelse blir til

En internasjonal bevegelse blir til En internasjonal bevegelse blir til Av daglig leder Tove Smaadahl ved Krisesentersekretariatet Da det første krisesentrene ble åpnet i England i 1972, var nok ingen klar over at de skulle bli en del av

Detaljer

CERD: Rapportering sendt på høring 13.03.2013

CERD: Rapportering sendt på høring 13.03.2013 Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 Oslo Oslo 08.05.2013 CERD: Rapportering sendt på høring 13.03.2013 Flere av organisasjonene som deltar i arbeidsgruppa for skyggerapportering

Detaljer

INGEN VET HVA SOM FOREGÅR I MITT HUS, BARE JEG KJENNER MIN SMERTE (sitat fra Mazocruzkvinne fra Puno, Peru)

INGEN VET HVA SOM FOREGÅR I MITT HUS, BARE JEG KJENNER MIN SMERTE (sitat fra Mazocruzkvinne fra Puno, Peru) Laget av Ultimatum Design Juridiske rettigheter og hjelp til deg som er blitt utsatt for kriminelle handlinger i Norge. Har du blitt utsatt for kriminelle handlinger i form av fysisk og/eller psykisk vold,

Detaljer

VOLDTEKTSSITUASJONEN 2012

VOLDTEKTSSITUASJONEN 2012 VOLDTEKTSSITUASJONEN 2012 Kripos Taktisk etterforskningsavdeling Voldtektsgruppa Februar 2013 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Om Voldtektsgruppa...3 1.2 Formålet med rapporten...3 1.3 Hovedfunn...4 1.4

Detaljer

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012-2016 Vedtatt i kommunestyresak 97/11, 15.12.11

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012-2016 Vedtatt i kommunestyresak 97/11, 15.12.11 Sjumilssteget Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012-2016 Vedtatt i kommunestyresak 97/11, 15.12.11 Lenvik kommune Handlingsplan mot vold i nære relasjoner Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Kapittel 1

Detaljer

Hjelpearbeidet. til ofre for menneskehandel - en utfordring

Hjelpearbeidet. til ofre for menneskehandel - en utfordring Hjelpearbeidet til ofre for menneskehandel - en utfordring Rachel Eapen Paul OG Lene Nilsen OSLO 2009 TITTEL: hjelpearbeidet til ofre for menneskehandel - en utfordring Utgitt av: Krisesentersekretariaet

Detaljer

Tiltak mot tvangsekteskap

Tiltak mot tvangsekteskap Veileder Utgitt av: Barne- og familiedepartementet Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer av denne publikasjonen fra: Statens forvaltningstjeneste Informasjonsforvaltning Postboks 8169

Detaljer

På tvers av landegrenser. Arbeid mot tvangsekteskap og kjønns lemlestelse ved fire norske utenriksstasjoner

På tvers av landegrenser. Arbeid mot tvangsekteskap og kjønns lemlestelse ved fire norske utenriksstasjoner På tvers av landegrenser Arbeid mot tvangsekteskap og kjønns lemlestelse ved fire norske utenriksstasjoner På tvers av landegrenser Arbeid mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse ved fire norske utenriksstasjoner

Detaljer

våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om

våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om Samlet mot vold i nære relasjoner - et nettverk i Sarpsborg kommune våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om Samlet mot vold i nære relasjoner Tiltaksplan 2009-2012 ikke stykkevis og delt Vedtatt av

Detaljer