Glemmen. Menighetsblad. «Den blomstertid nå kommer med lyst og glede stor, Den kjære lyse sommer da gress og grøde gror.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Glemmen. Menighetsblad. «Den blomstertid nå kommer med lyst og glede stor, Den kjære lyse sommer da gress og grøde gror."

Transkript

1 Glemmen Nr , 15. årg. Menighetsblad «Den blomstertid nå kommer med lyst og glede stor, Den kjære lyse sommer da gress og grøde gror. Hver blomst, hver spire minner oss om å ta imot Det lys som alltid skinner fra Gud, vår skaper god.» Kirkevalget Alfa-kurs Sommerkonsert med Cantus Cordis Enkel innføring i kristen tro Les mer på side 4-9. Les mer på side 12. Les mer på side 13.

2 GLEMMEN MENIGHET Menighetskontoret Nygaardsgaten 28, Pb. 84 Tlf.: Fredrikstad Fax.: Sokneprester Børre Aa. Sneltorp Tlf. kontor: Mob.: Bjørn Olav Andersen Tlf. kontor: Mob.: Morten Zakariassen Tlf. kontor: Mob.: Menighetsarbeidere Daglig leder Monica Søvde Tlf.: Sekretær Nina Louise Jensen Tlf.: Dirigent Vigdis Djupang Tlf: Kantor Svein Erik Gundersen Tlf: Glemmen Menighetsblad Forside: Bildet er en Magnoliablomst. Magnoliatreet blomstrer på bar kvist. Treet står i Tøyen botaniske hage i Oslo. Vi har samme type tre i en hage i menigheten. Foto: Bjørn Backelin Teksten er hentet fra Norsk salmebok nr. 841, vers 1 og 2. Tekst: Israel Kolmodin, oversatt av M.B. Landstad Melodi: Svensk folketone. Vil du utgjøre en forskjell? Ditt nærvær kan gi andre håp. Kurs for nye frivillige til vår krisetjeneste på telefon og internett starter i Askim og Greåker. Vi søker deg som er over 20 år, har tid til å bry deg og lyst til å utvikle deg. Ta kontakt i dag for mer informasjon. Send e-post til eller ring Redaksjon Harald Peter Stette (redaktør) Bjørn Backelin Hanne Aarstad Åslaug Styve Mjånes (grafisk formgiver) Bladet kommer ut fire ganger i året. Neste nummer: 1. september 2015 Stoff må være innsendt innen 1. august 2015 E-post: Hjemmeside Konto nr.: Ved ønske om skattefradrag ved gaver, må personnummer formidles menighetskontoret. Folkekirken fornyes Av Stein Mydske, menighetsrådets leder Det pågår et intenst arbeid med å bygge opp fremtidens folkekirke etter at statskirke-ordningen ble opphevet. Den viktigste delen av dette arbeidet skjer lokalt i den enkelte menighet gjennom trosopplæring, konfirmasjon, gudstjenestefornyelse og diakoni eller omsorgsarbeid rettet mot konkrete målgrupper. Hva skjer her i Glemmen når det gjelder ungdommen? viser at folkekirken fremdeles står sterkt i Fredrikstad. Tall for alle menighetene i Fredrikstad domprosti for 2014 viser at 80% av barna som ble døpt også ble konfirmert. Til sammenlikning viser tallene for Østre Borgesyssel prosti (Indre Østfold) at 87% ble konfirmert, mens Sarpsborg har en prosentsats på 72. Generelt ligger prosenttallet for byene lavere enn på landsbygda. I år har vi vedtatt at konfirmantene i fremtiden skal få tilbud om at en stor del av undervisningen skjer på en sommerleir. Andre menigheter har meget gode erfaringer med dette når det gjelder å beholde kontakten med de unge etter konfirmasjonstiden. De unge tar ansvar LEDER denne høsten stiller til valg for menighetsrådet i Glemmen. Vi trenger deres råd og utfordrende spørsmål når vi nå skal planlegge hvordan vi ønsker å utvikle menigheten videre! Gudstjenestene fornyes De som bare går til gudstjeneste søndag kl. 11 går glipp av alt det spennende og kreative arbeidet som ungdommene gjør sammen med de ansatte for å skape alternative gudstjenester preget av friske rytmer og lovsang på søndag kveld en gang i måneden. Ungdomslederne er også med på å lage spennende og helt annerledes gudstjenester for barnefamilier på onsdag ettermiddag kalt Show it. Dette er et helt nytt tiltak der både barn, foreldre og 2 Kirketjener Konfirmantarbeidet står Sammen med kateket og prest har besteforeldre fikk en sterk og flott 3 Knut Heie Mob: sterkt et korps av tidligere konfirmanter, gudstjenesteopplevelse. Kom og Glemmen, Domkirken og som nå er ungdomsledere, gitt de se selv både på søndag kveld og Kateket Vigmund Gundersen Djupang Tlf: Gamle Glemmen menigheter unge opplevelser av hvordan troen onsdag ettermiddag! har dette skoleåret hatt felles på Gud fungerer i hverdagen. Nå De unge er virkelig med på å konfirmantopplegg for i alt blir årets konfirmanter utfordret fornye folkekirken her i Glemmen! Trosopplærer Liv Vrålstad Tlf: ungdommer, hvorav 105 til å være med videre som Mob: tilhører Glemmen. I alt var det resurspersoner for neste årskull og i månedsskiftet april/mai sju de får tilbud om ledertrening. Skal konfirmasjonsgudstjenester bare folkekirken ha noen fremtid må vi Renholder Eva Nygaard Tlf: i Glemmen kirke for at alle i den ta de unge på alvor, gi dem gode nære familie skulle få plass i muligheter til å utvikle barnetroen kirken denne viktige dagen. Når til en voksen tro og gi dem Menighetsrådet de nye nødutgangene kommer ansvar for å prege fellesskapet Leder på plass, blir det også plass til i menigheten. Derfor er det Stein Mydske tlf venner og bekjente. Disse tallene gledelig at noen av dem, som e-post: mob for få år siden var konfirmanter,

3 Kirkevalget Kandidater til Menighetsrådsvalget i Glemmen september skal det være menighetsrådsvalg i Glemmen. Åtte personer skal velges inn i rådet med fem vararepresentanter. Vi presenterer her kandidatene i alfabetisk rekkefølge, og har i denne sammanehengen stilt dem tre spørsmål: 1. Har du sittet i menighetsråd før eller har hatt erfaring fra annen frivillig virksomhet i samfunnet, eller hatt verv i fagforening eller i et offentlig organ? I så fall, hva? 2. Hva tenker du vil være det viktigste for Glemmen menighet framover? 3. Hva tenker du er kirkens viktigste oppgave og/ eller største utfordring i samfunnet i dag? Hanne Aarstad, Fjeldberglia 33 år, ufør, jobber i Fasvo 1. Jeg har sitter i Glemmen menighetsråd fra 2011 og har vært kirkevalget Anne Lise Brandstorp, Mølleveien 58 år, sykepleier 1. Jeg har tidligere ikke hatt erfaring med frivillig virksomhet eller hatt verv i fagforening/offentlig organ. 2. For meg er det viktigste for Glemmen menighet å ta vare på de kirkegjengere som allerede går i kirken, og å legge til rette for de eldre som ikke kommer seg til kirken ved egen hjelp. Men fremtiden er de unge, så det gode arbeidet med dem må fortsette. 3. Utfordringen i dag mener jeg ligger i å få medlemmene i Glemmen menighet til å få et nærere forhold til kirken, og å opprettholde og kanskje utvikle forholdet kirken/grunnskolen. Laia Kristine Bringa, Bramers vei 37 år, lektor ved Frederik II vgs. 1. Ja, jeg sitter i det nåværende menighetsrådet og har tidligere vært tillitsvalgt for Lektorlaget ved Frederik II vgs. 2. Jeg tenker at vi må arbeide videre med å få flere barnefamilier inn i det daglige menighetslivet i Glemmen kirke. 3. Kirken største utfordring i dag er nok den økende sekulariseringen vi finner i vår del av verden. Utfordringen ligger i å nå ut til folk i denne situasjonen, hvordan kirken kan tilpasse seg denne «nye» tiden og vise hvordan kirken fortsatt spiller, og kan spille en sentral rolle i menneskers liv. Elise Sundby Brun, Bjørnefjellet 20 år, student/kirketjener leder i Fredagsklubben på Lyngmo 1. Har sittet i Trosopplærings- 2. Å fokusere på aldersgruppen år mener jeg lokale forankring og medvirkning er en bærebjelke 4 i tjue år. Jeg sitter i redaksjonen i er viktig for kirken fremover. for at kirken skal oppleves som nær og relevant. Å 5 menighetsbladet og i Gudstjenesteutvalget. Ellers er bidra til at flere vil engasjere seg og delta i kirkens 3. Jeg mener at kirken sin største utfordring i jeg med som tekstleser og frivillig medarbeider aktiviteter ser jeg som et viktig mål. samfunnet er at få unge mennesker deltar i kirkens 2. Det viktigste for Glemmen menighet er å ivareta arrangementer. 3. Vi lever på mange måter i et sekularisert samfunn tradisjoner, men også å tenke nytt og kirken er under press fra flere hold. Samtidig kan kirken, med sitt grunnleggende budskap om 3. Jeg mener at kirkens viktigste oppgave er å få folk nestekjærlighet, spille en mer aktiv og tydelig rolle til å komme til kirken og jeg tenker at det også er en for å motvirke voksende forskjeller og nød. Så håper av utfordringene; hvordan får vi folk til kirken jeg at menighetene kan få større medvirkning i utviklingen av framtidens folkekirke. utvalget i Glemmen og Gamle Glemmen menigheter, og sitter i Borg bispedømmes Ungdomsråd. 2. Gjøre Glemmen kirke attraktiv for de som kanskje ikke går så mye i kirken, dette være småbarnsfamilier, ungdommer eller andre målgrupper. Vi trenger flere tiltak som appellerer til bredden av mennesker som utgjør Glemmen menighet, slike tiltak som det har blitt flere av de siste årene (f.eks. familiemiddag, lovsangsmesse og søndagsgudstjenester med ungdommelige trekk.) Det er samtidig viktig å markedsføre disse arrangementene, slik at det faktisk når ut til folk. 3. Det viktigste for kirken i dag er å utføre tradisjonelle kirkelige handlinger, og samtidig skape et inkluderende fellesskap der det er rom for alle. Dessverre er det slik at kirken har et synkende medlemstall, og færre og færre melder seg inn. Jeg mener derfor det er viktig å fokusere på rekruttering, spesielt blant ungdom, ettersom det er ungdommen som er framtiden. Å skape en kirke der det finnes arrangementer for aldersgruppen mener jeg er noe hver enkelt menighet må ha fokus på, og sette høyere opp på listen over prioriteringer. Kjell Vidar Skogseth Bjørneby, Nordre Skrellen 53 år, daglig leder i KB Transport. 1. Har vært leder i Ungdomsklubb i Degernes og sittet i styret på Bethel i Fedrikstad mm. 2. Det viktigste i Glemmen er barne og ungdomsarbeidet. 3. Kirkens viktigste oppgave må være å få frem bibelens budskap og være en klippe i det norske samfunnet. Sebastian Aas Isaksen, Grårudveien, Gamle Fredrikstad 19 år, lærling som helsefagarbeider 1. Jeg sitter i Borg ungdomsråd for tredje året nå, og har bidratt i Glemmen menighet som ungdomsleder i snart fem år. Eline Kalsnes Jørstad, Sponheimsåsen 64 år, lege/psykiater 1. Jeg har sittet i menighetsrådet i Glemmen menighet en periode for noen år tilbake. Mitt frivillige arbeid utover det begrenser seg til naturlige oppgaver/verv fra tiden under barnas oppvekst. 2. Det viktigste for Glemmen menighet framover er å være en levende, raus menighet som møter mennesker der de er i sine liv, med sine spørsmål, sin tro og sin tvil. Den må være i og en del av det multikulturelle samfunnet, samtidig som den tilbyr et kristent alternativ i vår sekulariserte tid. Jeg ønsker at kirken er åpen og inkluderende, at den bryr seg, og tar enkeltmennesket på alvor. 3. Den største oppgave kirken har i dag er etter min mening å stå fast ved det kristne budskapet og de kristne grunnverdier, som tillit, tilgivelse og nåde, og hvor mennesket møter noe som er større enn det selv. Geir Henning Hollup, Vinjes vei 58 år, seniorrådgiver hos Fylkesmannen i Østfold 1. Ja, jeg har sittet en periode før i Glemmen MR fram til Hatt diverse verv lokalt og sentralt i fagforening fra 1985 til Har hatt flere verv i frivillig virksomhet lokalt og på fylkesnivå, samt er med i flere råd og utvalg i nåværende jobb. Disse er knyttet til tverrfaglige og tverretatlige fora i Østfold, blant annet innen samfunnsplanlegging, innen kommunal og statlig virksomhet, samt innen beredskaps- og sikkerhetsspørsmål. 2. Menigheten er selve grunnlaget for kirken. Den HER FOR Tlf Tlf Biveien 21,1658 Torp Ellen Cathrine Ulf Bjørnar Terje David Jarle Telefon hele døgnet: Veumveien 51, 1613 Fredrikstad E-post:

4 Kirkevalget kirkevalget Stein Mydske, Pettersand 71 år, pensjonist 1. Jeg har sittet i Glemmen menighetsråd de siste fire årene, derav to år som leder. Har tidligere deltatt i menighetens barne- og ungdomsarbeid. Leder Troen i Tiden, et bibelundervisningsopplegg for voksne i Fredrikstad. Har hatt flere tillitsverv i Presteforeningen. 2. Det er viktig at Glemmen menighet fremstår som en åpen og inkluderende menighet for alle, men samtidig med et tydelig bibelsk budskap om håp og Guds kjærlighet. 3. Kirkens største utfordring er å møte menneskers mange spørsmål om hva som er meningen med livet og hvordan er Gud relevant i vår hverdag. Det er viktig å gi et tilbud om fellesskap til alle, også til våre nye landsmenn og dem som opplever at de ikke strekker til og faller utenfor i samfunnet. 3. Avkristningen, og likegyldigheten i forhold til kirkens budskap er en av de største utfordringene. En annen er den ubegrunnede, eller kanskje heller, den unødvendige frykten vi kan ha for å bekjenne oss som troende kristne, og den dermed sviktende evne til å bidra til å skape begeistring for kirkens budskap i dagens verden. Å bidra til forståelsen for viktigheten av å ha kunnskap om hva det vil si å være kristen i dag, er en av utfordringene jeg finner viktig for kirken. Torun Sørlie Sæther, Gydas vei 68 år, pensjonist 1. Jeg sitter i menighetsrådet i inneværende periode og vært leder av barnekoret på 80- tallet. Har ellers vært tillitsvalgt i Norsk Ergoterapeutforbund i flere år og sittet i styret i Østfold kunstnersenter. 2. Diakonalt arbeide som troverdig kristen forkynnelse. Utvikle samarbeidet mellom 3. Eline Kalsnes Jørstad Gard Nyquist, Åsebråten Oredalsåsen sentrumsmenighetene for å muliggjøre gode og 6 73 år, pensjonert psykiater 60 år, lektor ved Frederik II vgs. 4. Magnus Vinje 7 robuste fellesskap til barn, unge og voksne i byen 1. Glemmen menighetsråd siden okt. 1. Jeg har sittet 10 år i Glemmen vår. 5. Laia Kristine Bringa Frivillig i Kirkens Bymisjon menighetsråd derav 8 år som leder, siden 2008 og i Frivillighetssentralen 3. Å være en åpen, inkluderende folkekirke. Å 6. Kjell Vidar Skogseth Bjørneby vært og er tillitsvalgt i fagforening og i Fredrikstad siden er meddommer i Tingretten. arbeide for dialog med andre trosretninger. 7. Elise Sundby Brun 2. Samordne og samhandle menighetsarbeidet 2. A) Gi opplæring i kristen tro og liv til barn og 8. Geir Henning Hollup i Glemmen med andre menigheter i soknet. unge og B) Skape gudstjenester som gjør at folk Gjennomføre og videreutvikle vedtatt diakoniplan. opplever det meningsfullt å komme til kirke. 9. Hanne Augensen Aarstad Rekruttere og beholde frivillige i kirkens tjeneste, 3. Å vise at kristen tro og liv er relevant og 10. Otto Gard Nyquist særlig ungdom og unge voksne. Drøfte og meningsfullt for dagens mennesker. evaluere kirkens grunnordning og menighetens 11. Harald Peter Stette utvalgsstruktur. 12. Anne Bente Danbolt Hagesæther 3. Å engasjere seg i lokalsamfunnet som en tydelig Spenning folkekirke. Anne Bente Spenning, Pettersand 73 år, pensjonist 1. Jeg har tidligere sittet i Glemmen menighetsråd fire år på 1990-tallet, og er nå med som vararepresentant denne perioden. Jeg har vært engasjert i Geriatrisk Forening, er fortsatt med i Kollegastøtte i Den Norske legeforening og styremedlem i Pettersand Vel. 2. Det viktigste for Glemmen menighet fremover er fortsatt å bære frem budskapet om Guds kjærlighet og nåde for alle mennesker. Det er viktig at alle føler seg sett og ivaretatt, og at Glemmen menighet er et inkluderende fellesskap. Det er viktig at Glemmen menighet bevarer sitt særpreg, en menighet hvor musikk og sang har kjennetegnet menigheten. Arbeidet med mye musikk og sang i gudstjenestene og i andre arrangementer må vektlegges. Det er også viktig at barna og ungdommen og familiene føler seg velkommen og finner et sted de føler de hører hjemme i menigheten. Vi har jo muligheter til det med mange dåpsbarn og konfirmanter. 3. Kirkens viktigste oppgave er å forkynne Guds ord, kjærlighet og nåde. Kirken må legge til rette for et inkluderende fellesskap, hvor kirkens ord får praktiske konsekvenser i møte med det søkende mennesket. Kirken må fortsatt være en åpen folkekirke hvor alle kan føle seg hjemme og inkludert. Harald Peter Stette, Terje Cock Svane, Joruns vei 64 år, pensjonist / bussfører (deltid) 1. Har vært styremedlem i lokallaget i det kristelige skolelagsarbeidet og styremedlem i lokallaget i Undervisningsforbundet. 2.Siden jeg er så ny i Glemmen menighet og i Fredrikstad, kan jeg ikke si noe særlig ut over som er sagt under spørsmål 3. Det jeg likevel kan si, er at vi, selv om vi ikke kan revolusjonere verden, kan utgjøre en viktig forskjell der vi som enkeltindivider ferdes som frimodige representanter for det Guds rike som ikke er av denne verden. Magnus Vinje, Pettersand 29 år, lærer 1. Ingen tidligere verv. 2. Det viktigste for Glemmen er å fortsette det gode arbeidet som gjøres med å være en inkluderende møteplass for alle, unge som gamle, for enslige og for barnefamilier. Slik kan Glemmen ta en aktiv del i lokalbefolkningens hverdag. 3. Jeg mener at en utfordring for kirken er å beholde sin funksjon som møteplass på tvers av alder, kultur og nasjonalitet. Kandidatliste ved menighetsrådsvalget i Glemmen Lista er satt opp i prioritert rekkefølge av nominasjonskomiteen i Glemmen og godkjent av valgstyret, dvs. menighetsrådet. Det skal velges 8 kandidater til de 8 faste plassene, og 5 vararepresentanter. Velgerne har muligheten til å gi inntil 3 kandidater tilleggsstemmer (kumulere) og å føre opp inntil 3 nye navn. Disse siste kan ikke kumuleres. Andre endringer er ikke tillatt, verken å stryke navn eller å endre på rekkefølgen. 1. Stein Mydske 2. Torun Sørlie Sæther 13. Anne Lise Brandstorp 14. Sebastian Aas Isaksen 15. Terje Cock Svane

5 Kirkevalget Spennende kirkevalg i Borg i år! Husk å stemme! kirkevalget Det blir to lister å velge mellom når du skal velge kandidater til nytt bispedømmeråd og kirkemøtet 13. eller 14.september i år. Nominasjonskomiteens liste og Åpen folkekirkes liste. - Med to lister får velgerne mange kandidater og mye kompetanse å velge mellom, sier Grete Mugaas, leder av valgrådet i Borg. Nå gjenstår jobben med å mobilisere velgerne! Husk å stemme både på menighetsråd og bispedømmeråd Stem på menighetsrådet for å heie på de som gjør en innsats for lokalkirken din, for å støtte dem som jobber som frivillige med barne- og ungdomsarbeid, og for at kirken fortsatt blir et levende sted i lokalmiljøet. Stem på bispedømmerådet for å heie på dem som tar på seg styreverv og arbeidsgiveransvar for prester. Det neste bispedømmerådet skal delta i kirkemøter hvor viktige veivalg skal tas for fremtidens kirke. arbeidet som foregår i kirken din. Det er et viktig klapp på skuldra til alle dem som får kirken til å fungere. Et annet viktig poeng er dette: Nå når stat og kirken skal skille lag, skal kirken styre seg selv. Det blir viktig å sikre at kirken utvikler seg basert på medlemmenes ønsker og vilje. Hvordan skal pengene fordeles? Hvem skal styre hvem? Hvordan skal gudstjenestene være i din kirke? Hva kan kirken bety for folk i ditt lokalsamfunn? Stem på den og de som du tenker har de beste løsningene. Vær med og skap fremtidens kirke Det behøver ikke ta lang tid å orientere seg. I år finner du en valgomat også i kirkevalget, og du finner enkel informasjon om listene og kandidatene på nettsiden til Borg bispedømmeråd no/borg. Gode valgmuligheter for medlemmene I valget til Borg bispedømmeråd skal velgerne altså velge en av to lister. Man kan gi en ekstra personstemme til tre personer på listen, og man kan også føre opp tre personer fra den andre kandidatlisten. I opptellingen teller man både listestemmer og personstemmer. Her vil hvert kryss, hvert navn og hver stemme telle! Fakta om kirkevalget og 14 september 2015 skal det være Kirkevalg. Kirkevalget berører kirkemedlemmer over 15 år i Borg. Alle disse har stemmerett og vil få tilsendt valgkort rundt 10.august. Ved forrige valg Hvorfor du bør stemme deltok 10,8 % av kirkemedlemmene, målet er et 8 Det å gi sin stemme er å gi anerkjennelse til alt 13 Marit Torp Kråkerøy Fredrikstad Domprosti 67 9 enda større engasjement i Kirkevalget er både lokalt, regionalt og nasjonalt. Lokalt skal det velges menighetsråd i 114 menigheter i Borg. Regionalt velges Borg bispedømmeråd og Borg bispedømmes representanter til Kirkemøtet, det øverste styrende organet i Den norske kirke. Les mer om kirkevalget på din lokale menighetsside og Følg valget også på Facebook: https://www.facebook.com/kirkeniborg Kandidater til bispedømmerådet: Nominasjonskomiteens liste Nominasjonskomiteens liste er utarbeidet av en nominasjonskomité som er valgt av representanter fra menighetsrådene i de enkelte prostier. Det er lagt vekt på å tilstrebe en bredde i kandidatenes syn på aktuelle kirkelige spørsmål, noe som innebærer at listens kandidater vil ha ulike oppfatninger på aktuelle kirkelige spørsmål. Nominasjonskomiteens liste består av følgende kandidater i prioritert rekkefølge: Nr. Navn Menighet Prosti Alder 1 Erling Birkedal Nittedal Nedre Romerike 60 2 Anne Enger Moss Vestre Borgesyssel 65 3 Bjørn Solberg Mysen Østre Borgesyssel 69 4 Sidsel Repstad Kolbotn Nordre Follo 52 5 Matthew Phillip Monger Drøbak Søndre Follo 32 6 Anne-Kari Skardhammar Skedsmo Nedre Romerike 68 7 Lasse Thorvaldsen Gjerdrum Øvre Romerike 26 8 Anne Brun Andersen Kråkerøy Fredrikstad Domprosti 65 9 Espen Robsahm Kjørven Fjellhamar Nedre Romerike Håkon Andersen Ås Søndre Follo Håkon A Løe Hovin Øvre Romerike Knut Arild Nupen Frogner Østre Romerike Ida Marie Nilsen Strømmen Nedre Romerike Robin Andrè Karlstad Greåker Sarpsborg Kirsti Harda Frøshaug Lørenskog Nedre Romerike 64 Kandidater til bispedømmerådet: Åpen folkekirkes liste Åpen folkekirke vil sikre at Den norske kirke forblir en åpen, bred og inkluderende folkekirke for alle. Åpen folkekirke vil arbeide for at også likekjønnede par kan gifte seg i kirken Åpen Folkekirkes liste består av følgende kandidater i prioritert rekkefølge: Nr. Navn Menighet Prosti Alder 1. Karin Elin Berg Østre Fredrikstad Fredrikstad Domprosti Pål Antonsen Sarpsborg Sarpsborg Marianne Skadal Moss Vestre Borgesyssel Trine Britt Nordstrøm Skedsmo Nedre Romerike Line Halvorsrud Bjørkelangen Østre Romerike Rolf Reikvam Sørum Østre Romerike Øyvind K. Jørgensen Rolvsøy Fredrikstad Domprosti Solveig Julie Mysen Sarpsborg Sarpsborg Kjetil Hafstad Kråkerøy Fredrikstad Domprosti Liv Hesjadalen Rygge Vestre Borgesyssel Nils Øby Skjebergdalen Sarpsborg Helge Ranvik Rygge Vestre Borgesyssel Torild Sølvik Jensen Strømmen Nedre Romerike Maja A. Osberg Rygge Vestre Borgesyssel 21

6 korspalten Litt om tall og sånt Av Mathias Lunde Kristoffersen Personlig er jeg ikke så veldig glad i tall. Men for Ungdomskantoriet og Guttekoret er det litt viktig med tall akkurat i år er nemlig et jubileumsår. Ungdomskantoriet fyller førti, mens Guttekoret (nå, i praksis, Mannskoret) fyller tjue. Siden de to korene øver sammen hver uke, står Glemmen kirke overfor et realt sekstiårsjubileum. Jeg er innforstått med at denne teksten kommer til å få meg til å fremstå som veldig gammel. I korsammenheng er jeg for så vidt også det. For i tjue av mine tjueseks år som en pustende, karbonbasert kjøttenhet har jeg sunget i kor. Jeg har sett Guttekorets (Mannskorets) opprinnelse, og jeg har sett hvordan det har utviklet seg over tid. Mye har skjedd med Guttekoret de siste, tjue årene. Prester har kommet. Prester har reist til Sørlandet. Nye prester har tatt over. Man ser mange prester over en tjueårsperiode i en kirke. Likevel er det ganske utrolig hvor mange ting som forblir uendret over lengre tidsperioder. For eksempel var det i en årrekke mulig å le av at menigheten skulle gjenta etter pesten, ikke presten, hver julaften, fordi ingen endret på agenden fra år til år. Eller den faste tradisjonen dagen i forveien, med bibelspillet Gutten som englene sang om. Nitten ganger har jeg sunget de samme sangene, spist pizza mellom de to konsertene og bragt figurer av de vise menn inn til julekrybben. Sannelig tror jeg ikke medkorist Martin og jeg har fått figurene av de vise menn til å kysse hverandre hver jul i nitten år også, mens vi har ventet på klarsignalet om å bære dem inn. Vi har allerede fått loddbøkene våre, og det er selvsagt veldig stas. Vi har begynt å øve til bibelspill, og til sommeren venter en høyglamorøs tur til Polen og Gdansk. Altså en helt alminnelig jubileumsfeiring. For et kor, i det minste. Besøk av domprosten Glemmen menighet hadde i februar besøk av domprost Knut Erling Johansen. Han deltok blant annet ved et menighetsrådsmøte og hadde også gudstjenesten i Glemmen kirke på Kristi Forklarelsesdag, 15. februar. Vi sakser fra hans preken denne søndagen der temaet var: Jesus er utstrålingen av Guds herlighet og bildet av hans vesen. (Hebr 1,3) Glemmen menighetsråd En av ingrediensene i et prostebesøk er å delta i et menighetsrådsmøte. Der fikk jeg være med på en fin samtale som blant mye annet kom til å dreie seg om våre gudsbilder. Det bildet vi bærer i oss av den Gud som vi tror på, eller slett ikke tror på. prestens hjørne Det morsomme er at mange av de tingene som Til sammen er våre to kor altså 60 seksti år ikke har forandret seg, er de tingene som har gamle. Det er nesten et helt yrkesaktivt menneskeliv. 10 forandret seg mest. Under oppstarten for tjue år Vi kan snart ta korekvivalenten til en velfortjent Vi undret oss litt sammen: nyttårsforsett i 2015 burde være (forts. neste side) 11 siden var vi en gjeng bittesmå guttesopraner, med en AFP. Hvorfor tegnes Gud i så ofte i så å snakke opp menighetene våre, sjarmfaktor like blendende som et lasersverd fra Star Samtidig sies det at når man 66, da kan man gjøre dystre farger? snakke fram kirken som en positiv Wars. De siste ti-femten årene har medlemsgruppen som man vil. Det er det viktigste (og så absolutt det Hvorfor tror menneskene rundt bevegelse og kraft i samfunnet vært ganske stabil, men ingen av oss er særlig søte eneste) jeg har lært av Wenche Myhre. I så fall er det oss, og kanskje vi selv også, at vårt? lenger. Dirigenten er fortsatt den samme, men det først om tre år vi har virkelig god grunn til å feire. Gud er en gledesløs Gud? ( ) er ikke hårfargen hans. Og mens vi mennesker har Hvorfor tror menneskene blitt pusset ned, har kirken blitt pusset opp. Så den Hvordan jubileet skal feires? Tja, si det? rundt oss, og kanskje vi også, samme kirken er egentlig ikke den samme kirken at Gud først og fremst bruker lenger den heller. sin pekefinger i møte med oss mennesker? Hvorfor tror mennesker rundt oss, og kanskje vi også, at der Guds Fredrikstad og omegn navn påkalles, der er det trangt, trist, tungt? Grunnene kan være mange og sammensatte. Det har å gjøre med hvilke trostolkninger og religiøse tradisjoner som har fått feste seg på et sted. Det har med mediasituasjonen å gjøre. Medienes interesse for kirken vekkes først og fremst når det handler om uenighet og krangel. Mens alt det verdifulle som skjer i menighetene er lite kjent i offentligheten: dugnadsånden, den frivillige innsatsen, kvinner og menn som år ut og år inn gir av sin tid til fellesskapet; formidlingen til barn og unge og voksne av verdier og ressurser som gir retning og mening og håp for livet - gjennom korvirksomhet, trosopplæring, konfirmantarbeid, ungdomsarbeid, gudstjenesteliv, diakoni, bibelgrupper, misjon; engasjementet for nødhjelp, for internasjonal solidaritet, for natur og miljø som kirken står for. Det slår meg hvor lite kjent alt dette er blant mennesker som selv ikke er en aktiv del av det. Det er litt sent med nyttårsforsetter i februar, kanskje, men allikevel: Kanskje vårt Gudsbildet For er Jesus utstrålingen av Guds herlighet og bildet av hans vesen, da kan ikke Gud tegnes på annen måte enn i sterke og sprakende farger. Og Gud kan ikke tegnes uten glede, feiring, fest. Og vi kan ikke tegne ham med en pekefinger, vi må tegne ham med hender som strekker seg mot mennesker, og særlig mot dem som bærer tungt, som sliter, som er satt utenfor, som er stigmatisert, som kjenner seg alene, kjenner seg uten verdi, uten håp, uten framtid. For slik Jesus er, slik er Gud. Slik Jesus møter mennesker, taler til mennesker, er sammen med mennesker, slik er Gud sammen med oss. For Jesus er utstrålingen av Guds herlighet og bildet av hans vesen. I dåpen fikk vi den store gaven: Vi ble hentet inn i det domprost Knut Erling Johansen guddommelige lyset som en gang skinte fra Jesu ansikt og fra hele hans skikkelse. Det skjedde gratis. Av nåde. Det er en gave.men samtidig ligger det en oppgave i denne gaven. «Tro på lyset mens dere ennå har lyset, så dere kan bli lysets barn», sier Jesus i Johannesevangeliet. Benjamin Nordling Hans K. Helgesen Svein Åge Johansen Birgit Groth Vakttelefon (24t) Farmannsgate 10 Lokaleid Begravelsesbyrå

7 aktuelt Om Alpha kurset av Morten Zakariassen Alpha kurs har blitt holdt i mange land. Poenget har vært å gi en innføring i kristen tro. Et utgangspunkt har vært at folk kunne komme uten mye kristen kunnskap, og gjerne med tvil. En kurskveld det er i alt 10 av dem består av undervisning holdt av Morten Zakariassen (kapellan) og Vigmund G. Djupang (kateket). Så er det åpent for samtale og spørsmål, med kaffe, te, frukt og noe å bite i, før vi har en kort avslutning oppe i kirka. Det er 15 påmeldte på dette første kurset vårt. Når vi dro i gang et Alpha kurs i høst så var det i første rekke et ønske om å ha noe å tilby konfirmantforeldre, men det har selvsagt også vært åpent for andre i menigheten. Dermed har det blitt en fin blanding! Vi har intervjuet tre av deltagerne og stilt dem følgende spørsmål: 1: Hvorfor meldte du deg på Alpha kurset? 2: Hva er det du liker best ved kurset? 3: Vil du anbefale det til flere - og hvorfor? Geir Løvmyhr 1: Fordi jeg har en sønn som er konfirmant, og jeg er interessert i å se hva han lærer. 2: At det er uformelt, lærerikt og sosialt. 3: Ja, jeg vil anbefale dette videre fordi alle kan ha nytte av å drøfte det som er skrevet i Bibelen, og selv finne meningen med det som står skrevet. Jila Hatami 1: Fordi jeg konverterte for seks år siden, og trenger å lære mye om troen min. 2: Det er mange ting jeg liker. Jeg kan feks. spørre om ting jeg lurer på. Jeg finner en ro i det å være der, og får svar på ting jeg ikke visste. 3: Jeg vil fortsette på kurset, for det er viktig for meg, og det tror jeg det er for de andre også, derfor vil jeg anbefale det for andre. Hanne Aarstad 1: Jeg syntes det hørtes interessant ut og at det var spennede temaer som skulle tas opp. Jeg tenkte jeg kunne lære litt mer. 2: Det er mye, det at vi kan snakke om temaene, og avsluttningen oppe i kirken. 3: Jeg vil absolutt anbefale det til flere. De kan ha stort utbytte av det, de kan lære noe nytt. - Vigmund, du er undervisningsansvarlig for menigheten vår. Hva tenker du om det kurset vi har nå? Vigmund: Jeg synes det er spennende at vi kan ha et kurs for voksne. Det er mye som skjer av trosopplæring for barn og unge, men lite for voksne. Spennede å undervise voksne. - Hva tenker du om fremtidige kurs? Vi kommer til å tilby det framover også. Men det betinger at det er interesse for det. Sommerkonsert med Cantus Cordis Av Bjørn Backelin Velkommen til en sommerkonsert i Glemmen kirke med Cantus Cordis 14. juni kl Kom og opplev en konsert med sangere som har til sammen mer enn 350 års korerfaring i Glemmen kirke. Cantus Cordis ble dannet for ca 2 år siden, på intiativ fra tidligere sangere i Glemmen ungdomskantori, som ønsket å synge sammen igjen. Korets første opptreden var på Egil Hovland-festivalen høsten Deretter var koret gjestekor på Jubilates julekonsert i Med sin flotte klang, gode intonasjon og ekte sangerglede, vakte koret stor begeistring. (Fredrikstad blads anmelder gav koret terningkast 5). I juni 2013 var Cantus Cordis gjestekor under Jubilates sommerkonsert, og har ellers sunget i diverse brylluper og på gudstjenester. Høsten 2014 medvirket Cantus Cordis igjen på Egil Hovlandfestivalen, og var gjestekor på Ungdomskantoriets og Guttekorets julekonsert. Etter sterk innsats på to konfirmasjonsgudstjenester nå kirkemusikk - Hva kan vi glede oss til å høre, Dirigent Vigdis Djupang? «Det blir et stort og variert program som bærer preg av vi går inni den lyseste årstiden, sommeren. Det blir utdrag fra «Jovisst skal våren komme» av Eivind Skjeie og Sigvald Tveit, det blir gamle klassikere fra ungdomskantoriets tidligere reportoar, noen overraskelser, og så kommer vi selvfølgelig ikke utenom vakre «Sommarpsalm»! «Jentene» gleder seg veldig til konserten, og vi håper på «Stinn brakke». Vi gleder oss. i april, har koret gleden av å invitere til sin egen 12 sommerkonsert, 14. juni kl (forts. fra forrige side) Vi er kalt til å bli i lyset. Vi skal i våre liv søke lyset og rette oss mot lyset.det handler om mange ting. Men la meg nevne noe få; Det handler om å søke kildene som løfter og bekrefter livet, søke skjønnheten, i musikk, i kunst, i litteratur. Det handler om å rydde rom i hverdagen, noen minutter hver dag, for stillhet, for takk, for bønn, for overgivelse. Og det handler ikke minst om å se Guds lys i vår nestes ansikt. For Jesus har jo sagt noe om det, at i nesten vår, i våre minste brødre og søstre er han skjult til stede. Reformasjonssalmene Av Harald Peter Stette Som en oppstart mot det store 500 års jubileet for reformasjonen i 2017, har Glemmen menighet valgt å ha to arrangement i året med reformasjonspreg. 30. april var vi samlet omkring salmearven fra reformasjonen med vekt på Martin Luthers salmer. Totalt har vi bevart 37 salmer av Luther. 17 av dem har vi i vår salmebok. Det var kantorene Thorgeir Sjøvold og Svein Erik Gundersen som sammen med sangere fra Jubilate og dirigent Vigdis Djupang ga kvelden et historisk og musikalt innhold. Thorgeir Sjøvold Cantus Cordis. Foto: Elin Oktavia Bankerød Thorgeir Sjøvold ga oss en interessant innføring i Luthers syn på musikken og Luther som salmedikter og komponist. Luthers salmer hadde et mer rytmisk preg enn vi er vant med, men tendensen i dag er å gi flere reformasjonssalmer tilbake dette opphavelige rytmiske preget som ble utjevna i norsk salmetradisjon på 1800-tallet. Reformasjonssalmen framfor noen er «Vår Gud han er så fast en borg». Men vi har også andre salmer som bærer tydelig preg av reformasjonstiden, som luthersalmen «Gud, holde oss oppe ved ditt ord» (566). Her møter vi bønner som tydelig er prega av den vanskelige tiden under reformasjonen: «Forsvar din arme kristenhet» og «Gi enig tro i alle land!»

8 trosopplæring Trosopplæring i Glemmen av trosopplærer Liv Vrålstad Glimt fra : Påskemysteriet «Påskemysteriet» har som mål at deltakerne skal få kunnskap om hvorfor vi feirer påske. Barn på fjerde trinn fra Glemmen, Gamle Glemmen og Domkirken inviteres en lørdags ettermiddag/ kveld til lek og alvor i Domkirken. Barna blir tatt med inn i påskens mysterium gjennom vandring langs «påskeduken» og feiring av påskemåltid (nesten) slik Jesus gjorde det før det ble servert pitabrød fylt med salat og lammekjøtt. Etterpå ble det jakt på påskeeggene og annen moro før kvelden ble avsluttet med samling i kirken. Til denne var også foreldre og søsken 10 års dåpsfest Søndag 19. april var ti 10-åringer samlet til «10 års dåpsfest». Barna møtte opp i Gamle Glemmen kirke hvor første samling var rundt døpefonten. Dåpen ble på den måten satt inn i vårt lands historie og tradisjon gjennom nærmere 1000 år. Samlingen var lagt opp som en vandring med 6 poster plassert langs vandringsled i Marka. Deltaker og ledere gledet seg over det vakre vårværet på turen fra Gamle Glemmen og fellesskapet rundt bålet i lavvoen på Nøklebysetra. Kanskje gjorde det ikke så mye at tidsskjemaet havarerte. Vi kom litt sent, men ble godt mottatt i Glemmen kirke hvor foreldre og faddere var invitert til å delta i lovsangsmesse med påfølgende dåpsfest-kirkekaffe. Show it «Familieverkstedet» har produsert materiell til bruk for menigheter som vil lage annerledesgudstjenester for familier med barn. Glemmen menighet har investert i første programpakke som inneholder materiell for seks samlinger basert på Galaterbrevets beskrivelse av Åndens frukter. Spenningen var stor før den første gudstjenesten som ble holdt en hverdagsettermiddag i februar. Temaet denne dagen var «tålmodighet». Andre «Show It»-gudstjeneste med tema «vennlighet» var i april. Rutinerte og nye aktører er sammen om å gi gudstjenesten en ny vri og resultatet trosopplæring 14 invitert. Ferieklubben «To dager til» er et tilbud til har blitt veldig bra! Det er ikke vanlig kost for mat og drikke. barn som skal begynne på andre og tredje gudstjenestebesøkere å få seg en god latter i 15 kirkebenken men det er noe «Show It» kan by på. «Show It»-planen videre er å invitere til «annerledes-gudstjeneste» to onsdagettermiddager per termin. Hold øye med annonsene og ta med familien til hverdagens høydepunkt i Glemmen kirke! Noe å se fram til : Mot i brystet 59 nord Snart skjer det! Mot i brystet 59 nord går av stabelen juni! Du som går i syvende trinn inviteres til et aktivt døgn hvor du vil bli utfordret til å teste både mot og styrke, lage mat på utradisjonelt vis og fundere på ulike veivalg. Arrangementet går over to dager, med overnatting og Sankt Hans feiring på Solbukta som avslutning. Noen punkter fra programmet: Vandring i marka med overraskelser Leirkveld med matlaging utover det vanlige Aktiviteter som utfordrer: 59 nord. Se etter invitasjon i postkassen, eller se annonse på vår hjemmeside: glemmen St. Hans feiring Familier i alle størrelser er velkomne til St. Hans feiring på Solbukta tirsdag 23. juni fra kl Trosopplæringsansvarlige i Glemmen menighetene og Domkirken ordner med leker og konkurranser og har grillen varm. Ta med egen Glommafestivalen Ved Glommafestivalen 2014 deltok i kirken i Fredrikstad med stand i og utenfor Bryggekapellet. Initiativtakere var troslærerne i sentrumsmenighetene. Erfaringene fra denne gjør at det også i år vil jobbes med å få til en stand langs brygga festivaldagene. Vi byr på vafler, kaffe og saft og har tid til en prat midt i det yrende livet. Det blir også lykkehjul og konkurranser med fine premier og alt er gratis! To dager til trinn. Dette er to dager fulle med aktiviteter ute og inne, med utflukter til Mærrapanna og Sprinkelet. Barn fra sentrum møter i Glemmen kirkes menighetssal hvor det serveres frokost før bussavgang til Gressvik menighetssenter som er basen begge dager. Ferieklubben er lagt til planleggingsdagene før skolestart, 13.og 14. august, begge dager fra kl Vær rask med påmelding for å få plass! Invitasjon kommer i posten. Påmelding via vår hjemmeside:

9 fra orgelkrakken Fra orgelkrakken av kantor Svein Erik Gundersen Våren er her, maisola varmer og det lauvast i li På denne tiden vet vi at mange kirkekor trapper ned og senker aktiviteten. Så er ikke tilfelle med korene i Glemmen kirke. Når dette menighetsbladet er under lesning, er barnekoret godt i gang på Fredriksten festning med regiøvelser på operaen Tosca. Fra orgelkrakken Ungdomskoret vårt, altså, guttekoret og ungdomskantoriet, lar heller ikke noen form for vårslapphet prege aktivitetsnivået. Vi skal til Gdansk! Vi reiser 19.juni og blir borte noen dager. Gdansk er en by som i den senere tiden har markedsført seg som et turistmål og som har mer å by på enn fabrikker og skipsverft. Her finnes også strender som glemmenungdommene garantert skal besøke. Programmet er ennå ikke helt klart, men vår utrettelige reiseleder Brit Adam finner nok på noe som faller i korets smak. I alle fall, vi skal la våre røster høre i minst én av byens kirker. Det blir et ungdomskor på 32 sangere som kommer til å klinge meget bra. Godt er det også at en av våre kormedlemmer, Illona er fra Gdansk og kan hjelpe oss med å holde styr på konsonantene! Som økonomisk hjelp til turen avholder ungdommene en utlodning. Det er den alltid gavmilde Ivar Lier som har gitt oss en Løkenbunad til gevinst. Ta kontakt med kormedlemmer som dere kjenner, og skriv dere inn i loddboka! Til slutt: Merk dere søndag 14. juni i Glemmen kirke. Da er det blomstergudstjeneste kl og konsert med Cantus Cordis kl Og hva er Cantus Cordis? Gå på konserten og se og hør. Du blir ikke skuffet. Bærekraftig middag Av Hilde Zakariassen Herre din jord bærer mat nok for alle, takk for den delen du vil vi skal ha. Dette er en strofe fra vårt bordvers ved bærekraftig middag i Kirkestua i Gamle Glemmen. Annenhver tirsdag i fjor høst, og nå i vår, har mellom 15 og 25 vært sammen til måltid og hyggelig bordfellesskap. Språkene har vært ulike, folk kommer fra Eritrea, Kongo, Kosovo og Norge, heldigvis kan noen litt engelsk, og det øves på norske ord. Det er en gruppe fra asylmottaket på Veum som trofast har møtt opp, takket være frivillige sjåfører. Menyen har vært variert og sunn, alt fra ekte norsk fårikål, til banansuppe fra Kongo. God hjelp til matlaging har Hilde Zakariassen hatt av Laurianne Feza fra Kongo, Tromsø og nå Fredrikstad. Dette har vært et flott tiltak, og alle har kost seg sammen. diakoni 16 Tirsdag 2.juni blir det tur til Skihytta med grilling. Vi møter opp ved Trollstua Barnehage kl.16.30, og går sammen. VÆRFORBEHOLD. Herre, vi reiser oss mette fra bordet, takk for de kreftene vår «Vi er barn, och vi er blommor» kropp har fått. Andre skal sitte ved bordet og spise, når Du får fordele får alle nok. 17 Denne vakre og mektige sangen av den svenske komponisten og jassmusikeren Georg Ridel, avslutter, tradisjonen tro, blomstergudstjenesten i Glemmen kirke 14. juni. Gudstjenesten denne dagen er en markering av vi går mot sommer sol og varmere tider. Vi framfører vår takk for skaperverket, samtidig som korene markerer at vårsemesteret er over. Catering til alle anledninger. Følg oss gjerne på facebook. Harald Øksnes mob Sangere fra alle kirkens kor deltar, og barna har med seg markblomster som legges framme i koret. Det blir mye vakker sang som passer for årstiden. Etter gudstjenesten er det kirkekaffe i parken. «Skaperverkets dag» 7.juni kl. 12 Friluftsgudstjeneste for barn og voksne i Kommandanthagen i Gamlebyen i samarbeid mellom Metodistkirken og Den norske kirke. Også i år inviteres det til friluftsgudstjeneste i Gamlebyen første søndag i juni. Dette blir en gudstjeneste for både barn, ungdom og voksne. Speidere og barnekoret P-Kids fra Metodistkirken i Fredrikstad og Petrikirken vil delta, sammen med blant andre Gamlebyen barnegospel og konfirmanter fra Kråkerøy. I år får vi også besøk av et svensk voksenkor, LITO-Kören fra Varberg. Vi håper mange av de faste kirkegjengerne legger turen til Gamlebyen denne søndagen. Kommandanthagen er et flott sted å samles både til gudstjeneste og til kirkekaffe i det fri. På «Skaperverkets dag» gjør vi naturen til kirkerom og legger opp en gudstjeneste som har appell både til barn og voksne.

10 annonser LIVETS GANG Døpte: Døde: :Sindre Høydalsvik : Eline Kristine Stjernstedt 96år : Sivert Soli-Andersen Frydenbergstien : Elena Charlotte Gausdal Thørgersen (Flekkefjord : Ragnar Knutsen 91år Fossumveien kirke) : Kjetil Erling Rustøy 60år Furumoveien : Emmalee Karoline Mitic Moe : Dagfinn Ruud 67år Veumveien (Sortland kirke) : Kari Bache-Mathiesen 75år Pettersand : Ada Våge-Andersen : Erik Larsen 65år Ila Alle : Herman Sponheim : Berit Nøkleby 87år Liaveien : Christoffer Haugom Bækhus : Astrid Reknes 90år Seierstensgata : Nora Hilt Danbolt : Johannes Høie 58år Labråten : Timo Sætervoll : Hedvig Eriksen 94år Pettersand : Sindre Pettersen Nordby : Ragnar Eriksen 90år Nørbechs Vei : Lilly Marie Forsberg : Gunvor Louise Amundsen 99 Floaveien : Jan Feza : Signe Dahlby 95år Paul Holmsens Vei : Tobias Rosenlund Fundingsrud : Bjørg Andersen 84år Christianslund Alle : Johannes Hollup-Vinje : Inger Helene Lorentzen 77år Sandveien : Live Johanna Fosnæs (Gressvik kirke) : Klara Lillegård 87år Augensesnsvei : Henning Wilhelmsen 89år Knipleveien : Bjarne Eilert Martinsen 87år Harald Jensens Vei : Molly Signora Lorentzen 92år 19 Th.Thomassens Vei : Frank Rudolf Larsen 75år : Ellen Louise Ovell 93år Habekkveien : Amalie Bolette Soli 98år Ilaveien Støtt våre annonsører! : Ola Øgar Svendsen 92år Oredalsveien : Gunvor Marie Andreassen 97 Traraveien : Rolf Asbjørn Kynningsrud 88 Wilbergjordet : Anna Sofie Ileby 94 Veumveien TRARA NMS, PROGRAM Med glede inviterer vi til TRARA Misjonsforening hver første torsdag i måneden i Glemmen kirkes menighetssal (inngang fra Torvbyen) kl Torsd. 6. juni kl : Tur til Lies hytte på Hvaler. Oppmøte ved kirken kl Bilvei helt til hytteveggen. Torsd. 3. sept. kl : Ester og Ragnar Pedersen taler og synger. Torsd. 1. okt. kl : Ingvar Sæll taler. Torsd. 5. nov. kl : Morten Zakariassen deltar. Torsd. 3.des. kl : Besøk av Inger Lise og Roger Skauge med sang og andakt. Andakt, misjonsnytt, kollekt, bønn, god matpause. Hjertelig velkommen! Skyss: Ring Bjørn Sverre Lie

11 PREKENLISTE og konserter Gudstjenester og konserter framover. Endringer kan forekomme. Følg med i avisene. 31. mai Treenighetssøndag og nattverd. Sneltorp. Kl ; Sjørøversamling på Ambjørnrød. Zakariassen. 5.juli Aposteldagen Kl.11.00; Fellesgudstjeneste i Gamle Glemmen kirke. Zakariassen. 12.juli 7.søndag i treenighetstiden og nattverd. Sneltorp. 23. august. 13. søndag i treenighetstiden og nattverd. Sneltorp. 30. august Vingårdssøndag og nattverd. Sneltorp juni 2. søndag i treenighetstiden Kl ; Skaperverkets dag i kommandanthagen i Gamlebyen. Sammen med domprostiets menigheter og Metodistkirken. 14. juni 3. søndag i treenighetstiden Kl ; Blomstergudstjeneste med dåp. Sneltorp. Alle kirkens kor. 14. juni Kl Sommerkonsert Cantus Cordis (tidligere kantorijenter). 21. juni 4. søndag i treenighetstiden og nattverd. Zakariassen. 28. juni 5. søndag i treenighetstiden Kl ; Fellesgudstjeneste på torvet i forbindelse med Glommafestivalen. 19.juli 8.søndag i treenighetstiden Kl.11.00; Fellesgudstjeneste i Gamle Glemmen kirke. Sneltorp. 26.juli 9.søndagi treenighetstiden og nattverd. Andersen. 29. juli Olsok 29. juli kl.18; Meditasjonsvandring fra Sørenden av Borredalsvannet. Kl ; Olsokgudstj. i Gamle Glemmen kirke. Andersen. Rømmegrøt i Kirkestua. 2. august 10. søndag i treenighetstiden og nattverd. Andersen. 9. august 11. søndag i treenighetstiden og nattverd. Zakariassen. 5. september Kl til 15.00; Glemmendagen. 6. september 15. søndag i treenighetstiden Kl.11.00; Samlingsgudstjeneste med nattverd. Zakariassen. Alle kirkens kor. 13. september 16. søndag i treenighetstiden og nattverd. Andersen. Kl.11.00; Høsttakkefest med utdeling av 4 års bok på Ambjørnrød. Zakariassen. 20. september 17. søndag i treenighetstiden Kl.11.00; Høsttakkefest med utdeling av 4 års bok og dåp. Zakariassen. Minores. 27. september 18. søndag i treenighetstiden og nattverd. Zakariassen. Gr. Jubilate. 16. august 12. søndag i treenighetstiden Kl.11.00; Skolestartsgudstjeneste. Zakariassen.

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 38 KOMMENDE UKE Søndag 13. september kl. 11.00 Søndag 13. september kl. 11.00 på Ambjørnrød senter Mandag 14. september kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd.

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 50 KOMMENDE UKE Søndag 6. desember kl. 11.00: Søndag 6. desember kl. 11.00 Søndag 06. desember Kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Sneltorp) Offer til: Kirkens

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Uke: 13 Lørdag 21. mars kl. 16.00 Søndag 22.mars kl.11.00 Konsert i Glemmen kirke. «Vi synger med Maria» Glemmen kirkes kor. NMS-Gudstjeneste. (Knut Hallen.

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Lørdag 31. januar kl. 11:00-14:00 Uke: 6 Kreativ lørdag Diakoniutvalget i Glemmen og Gamle Glemmen inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 12 KOMMENDE UKE Velkommen til Påskefeiring i kirka vår! Vi starter nå på Palmesøndag hvor barne og ungdomskorene er med med palmegrener og hosiannarop. Salmer vi skal

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet. Oppklart! Trillebagen som ble lyst savnet i forrige nyhetsbrev har kommet til rette. Takk!

Nyhetsbrev for Glemmen menighet. Oppklart! Trillebagen som ble lyst savnet i forrige nyhetsbrev har kommet til rette. Takk! Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 43 Oppklart! Trillebagen som ble lyst savnet i forrige nyhetsbrev har kommet til rette. Takk!:) KOMMENDE UKE Søndag 18. oktober kl. 11.00 KORSVEI - Østfold Søndag 18.10

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 9 KOMMENDE UKE Søndag 28. februar kl 11.00 Misjonsgudstjeneste med dåp og nattverd (Sneltorp) Predikant Bjørn Sverre Lie. Offerformål: Misjonsprosjektet vårt:vorehe

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 15 KOMMENDE UKE Søndag 10.april kl. 11.00 Velkommen til salmegudstjeneste! På søndag blir det mye sang i kirken. Vi har salmemesse. Alle de liturgiske ledd er byttet

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Uke: 23 Søndag 31. mai kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Sneltorp) Søndag 31.05. er det Treenighetssøndag. Vi har i pinsen feiret Den Hellige Ånd

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 42 ETTERLYSNING! Har noen sett/lånt vår skotskrutede trillebag. Sist sett på kjøkkenet i menighetssalen. Den frakter ukentlig matvarer mellom Rema og kirken og er dypt

Detaljer

Konfirmantåret 2015/2016

Konfirmantåret 2015/2016 Konfirmantåret 2015/2016 Skjold menighet Hvem er jeg? Er det som skjer bare tilfeldigheter? Har noen skapt jorden? Finnes det en Gud? Men hvorfor skjer det så mye vondt da? Hva er egentlig konfirmasjon?

Detaljer

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET 2015-2018 MER HIMMEL MER JORD Kirken på Frogner - Rom for tro og tilhørighet Vedtatt på MR-møte 11/10-16 1. FLERE DELTAR I GUDSTJENESTEN OG MØTER GUD I FELLESSKAPET Høymessen

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

Østenstad menighet. Din kirke ditt valg Informasjon om kirkevalget Kandidater til menighetsrådsvalg

Østenstad menighet. Din kirke ditt valg Informasjon om kirkevalget Kandidater til menighetsrådsvalg Østenstad menighet Din kirke ditt valg Informasjon om kirkevalget Kandidater til menighetsrådsvalg Kandidatene til Østenstad menighetsråd Det velges 8 medlemmer og 5 vara. Kandidatene er oppfordret til

Detaljer

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l.

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. vi må vite om) Fars fulle navn Adresse Postnr. Poststed Konfirmant 2012 Mobil Fasttlf. Epost (viktig!) Mors fulle navn Adresse Postnr.

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Spørreundersøkelse MUV Gjerdrum og Heni menighet. 1. Det er vanskelig å få informasjon om hva som foregår i min lokale kirke

Spørreundersøkelse MUV Gjerdrum og Heni menighet. 1. Det er vanskelig å få informasjon om hva som foregår i min lokale kirke Spørreundersøkelse MUV Gjerdrum og Heni menighet 1. Det er vanskelig å få informasjon om hva som foregår i min lokale kirke Mine erfaringer med den lokale kirken På en skala fra 1-6, hvor enig eller uenig

Detaljer

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Snillfjord kirke er et vakkert samlingspunkt Oppussing av kirkens kunstmaling Lys våken deltakere lager engler Konfirmert 2014(men presentert høsten 2013) Vi

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Hva - og for hvem? De som er født i 2000, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2014 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l.

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. vi må vite om) Fars fulle navn Adresse Postnr. Poststed Konfirmant 2013 Mobil Fasttlf. Epost (viktig!) Mors fulle navn Adresse Postnr.

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Kandidater til Fana sokneråd 2015

Kandidater til Fana sokneråd 2015 Kandidater til Fana sokneråd 2015 Fire spørsmål til kandidatene: 1. Hvorfor vil du bli medlem av Fana sokneråd? 2. Hva mener du er det viktigste for soknerådet i de neste fire årene? 3. Hvilke områder

Detaljer

Eli Margrete Nielsen Karagøz, 61 år

Eli Margrete Nielsen Karagøz, 61 år Kandidater til Gamlebyen og Grønland menighetsråd Kandidatene har svart på følgende 3 spørsmål: 1. Hvorfor ønsker du å være kandidat til menighetsrådsvalget i 2015? 2. Hva er det viktigste du kan bidra

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Hva - og for hvem? De som er født i 2001, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2015 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Velkommen som konfirmant i Bergen domkirke menighet

Velkommen som konfirmant i Bergen domkirke menighet Velkommen som konfirmant i Bergen domkirke menighet Kjære konfirmanter og konfirmantforeldre. Vi som jobber i Bergen domkirke menighet gleder oss til å bli kjent med deg som er ny konfirmant i vår menighet,

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Uke: 22 Søndag 24. mai kl. 11.00 Høytidsgudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen) Gratulerer med dagen! Ja, til søndag skal vi feire bursdag i kirken

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Babysang Barnesanger, rim, regler, sangleker og små danser. Etter sangstunden er det tid for stell, mat og prat. Fredager

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Velkommen til konfirmasjon i Nordby Kirke

Velkommen til konfirmasjon i Nordby Kirke Velkommen til konfirmasjon i Nordby Kirke 2018 Lurer du? Året sommerferie er over og du har akkurat startet i 9.klasse. Du er i en alder hvor du blir religiøst myndig, og du er kanskje litt usikker på

Detaljer

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2012 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM KONFIRMASJON i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM 2015 2015 Velkommen som konfirmant Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med venner blir kjent med kristen tro, kirken

Detaljer

Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2013 Spørsmål og svar for deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2013 Spørsmål og svar for deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2013 Spørsmål og svar for deg som vurderer å konfirmeres i kirken I denne brosjyren håper vi å gi deg svar på noen av de spørsmålene du har om konfirmasjon i kirken. 1

Detaljer

Samlet presentasjon av kandidatene på Nominasjonskomiteens liste BDR valg 2015

Samlet presentasjon av kandidatene på Nominasjonskomiteens liste BDR valg 2015 Brosjyretekst Samlet presentasjon av kandidatene på Nominasjonskomiteens liste BDR valg 2015 Kandidat 1: 1: Navn Erling Birkedal 2: alder 60 år 3: Epostadresse erling.birkedal@gmail.com 4: stilling Forsker/prosjektleder

Detaljer

KONF Foreldremøte ØRK

KONF Foreldremøte ØRK KONF. 2016 Foreldremøte 27.10.2015 ØRK To menigheter To sokneprester To kirker Én kapellan Én kateket 100 konfirmanter Den norske kirke i Rælingen I gamle dager var det slik at konfirmanten bekreftet sin

Detaljer

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015 Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015 Medarbeidere Hege Kateket Birgitte Ungdomsleder Bente Diakon (vikar) Benedicte Diakon Per Kristian Kapellan Thomas Sokneprest + en hel gjeng frivillige

Detaljer

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM KONFIRMASJON i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM 2016 2016 Velkommen som konfirmant Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med venner blir kjent med kristen tro, kirken

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 22 KOMMENDE UKE Søndag 29. mai kl. 11:00 Mandag 30.mai kl. 19:00 Søndag 5. Juni kl. 11:00 Søndag 5. Juni kl. 17:00 Gudstjeneste med dåp og Nattverd (Bostrøm) Bønnegruppa

Detaljer

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3.

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3. Gudstjeneste for alle i Skoklefall kirke. Lørdag 19. oktober klokka 1300 til 1500 ARBEIDSPROGRAM INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: 1. Kom, la oss samles ved Guds bord : og gjøre det i stand,

Detaljer

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 Konfirmant 2013 -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 KONFIRMANTÅRET 2012/2013 VELKOMMEN TIL ETT SPENNENDE ÅR! Kristen tro og kirken

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Informasjonsblad for Frelsesarmeen Templet, Oslo august-september-oktober 2015 Ann Pender Korpsleder Da jeg reiste på ferie i

Detaljer

Bli med som Tårnagent i Eidanger kirke for å løse oppdrag og mysterier!

Bli med som Tårnagent i Eidanger kirke for å løse oppdrag og mysterier! Trosopplæring i Eidanger menighet Bli med som Tårnagent i Eidanger kirke for å løse oppdrag og mysterier! Til deg som er 9 år Har du lyst å gå på skattejakt i kirka? Lurer du på hva slags mysterier du

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Et annerledes døgn i kirka

Et annerledes døgn i kirka Et annerledes døgn i kirka Illustrasjon: Guro Rohde Lys våken, lys, lys våken, her er det liv, det er lys, det er sang Og vi synger sammen Lys våken, lys, lys våken Her er det fest, vi blir med med en

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2009 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2009 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2009 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober Menigheten kalles til 21.-27.oktober Når dere faster......skal dere ikke gå med dyster mine sa Jesus. Og det har vi ikke tenkt å gjøre heller. Men 21.-27. oktober kaller lederskapet i Filadelfiakirken

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Borg bispedømmeråd

DEN NORSKE KIRKE Borg bispedømmeråd DEN NORSKE KIRKE Borg bispedømmeråd MØTEPROTOKOLL Borg bispedømmeråd 2016-2019 - Unntatt offentlighet Dato: 27.04.2017 kl. 9:30 Sted: Bispegården Arkivsak: 17/01034 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall:

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette er ment som et relativt

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

KONF Den norske kirke i Rælingen. To menigheter To sokneprester To kirker. Én kapellan Én kateket. 86 konfirmanter Inndeling etter skolene

KONF Den norske kirke i Rælingen. To menigheter To sokneprester To kirker. Én kapellan Én kateket. 86 konfirmanter Inndeling etter skolene KONF. 2017 Foreldremøte 01.11.2016 ØRK To menigheter To sokneprester To kirker Én kapellan Én kateket 86 konfirmanter Inndeling etter skolene Den norske kirke i Rælingen 1 I gamle dager var det slik at

Detaljer

Gudstjenestehefte. Gudstjenesteheftet inneholder:

Gudstjenestehefte. Gudstjenesteheftet inneholder: Gudstjenestehefte Navn: Adresse: Tel: Mob: E-post: Gudstjenesteheftet inneholder: 1. De åtte gudstjenestene 2. Hva er det å delta på gudstjeneste? 3. Informasjon om gudstjenesten 4. Gudstjenesteskjemaer

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2011. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2011. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2011 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14 Konfirmanthefte Bugården menighet 2013-14 1 Kjære konfirmanter, foreldre og foresatte! Velkommen til konfirmantåret 2013-14 i Bugården menighet! Her har vi samlet en del nyttig informasjon om året som

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Preken Kristi forklarelsesdag. Fjellhamar kirke 8. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og

Detaljer

TIL HØST- KONFIRMANTER 2015 MED FORESATTE

TIL HØST- KONFIRMANTER 2015 MED FORESATTE Side 1 TIL HØST- KONFIRMANTER 2015 MED FORESATTE Da er vi godt i gang med konfirmasjonsforberedelsene. Vi håper du har hatt det fint i høst og vi gleder oss til å bli bedre kjent i løpet av våren. UNDERVISNING

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 3. 3 september - desember 2015 12 Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø 1 Korpsnytthilsen sept 2015 En barnslig tro? Nettopp

Detaljer

Stavern menighetsråd REFERAT

Stavern menighetsråd REFERAT Stavern menighetsråd REFERAT Møtested: Trollvn 9 Møtedato: TIRSDAG 040613 Møtetid: Kl. 1800 Saksliste 05/13 Til stede på møtet: Kari Dahle Halvorsen, Hanne Bustnes, Nils Bondevik Haga, Kristi Marie Hilde,

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2016

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2016 Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2016 Medarbeidere Hege Kateket Elise Trosopplæringsmedarbeider Birgitte Ungdomsleder Benedicte Diakon Per Kristian Kapellan Thomas Sokneprest + en hel

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

Hva betyr kirken for deg?

Hva betyr kirken for deg? Hva betyr kirken for deg? Kirken/menigheten på Nykirke finner du: I kirken (selvsagt!), på bedehuset og i kirkestua. Noen ganger også på skøytebanen, i akebakken eller ved bålplassen.. Vi ønsker at kirken

Detaljer

Valg til Menighetsråd og Bispedømmeråd 14.09.15

Valg til Menighetsråd og Bispedømmeråd 14.09.15 Valg til Menighetsråd og Bispedømmeråd 14.09.15 Hvorfor skal du stemme ved kirkevalget 14. september? Fordi de som stemmer er med på å avgjøre hvilke standpunkt kirken skal ta i ulike saker. Som medlem

Detaljer

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen...

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen... ORDNING FOR NATTVERD BOKMÅ INNHOD Ordning for nattverd... 2 Hva nattverden er... 2 Nattverden i uthers lille katekisme... 2 Noen praktiske råd... 3 Nattverdhandlingen... 5 1. Innbydelse... 5 2. Innstiftelsesordene...

Detaljer

DIAKONIPLAN FOR STAVERN MENIGHET

DIAKONIPLAN FOR STAVERN MENIGHET DIAKONIPLAN FOR STAVERN MENIGHET Planen legger følgende definisjon til grunn: Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og utttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap,

Detaljer

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 Handlingsplan for Revehi 2012-2013 Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 INNLEDNING: Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. Vi håper alle har hatt en fin sommer, og vi gleder

Detaljer

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra,

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, himmelen på jorda. Ja, himmelen begynner egentlig her på jorda, sier Bibelen, når menneskene er glad i hverandre i stedet for å slå hverandre i hjel. Det er

Detaljer

Menighetsrådsvalget i Strindheim menighet 2015. Presentasjon av kandidatene

Menighetsrådsvalget i Strindheim menighet 2015. Presentasjon av kandidatene Menighetsrådsvalget i Strindheim menighet 2015 Presentasjon av kandidatene Valg til Strindheim menighetsråd 2015 Her presenteres kandidatene til menighetsrådsvalget for perioden 2015 2019 i den rekkefølgen

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse!

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! Har du tenkt på konfirmasjon?! Ett år igjen Noen har kanskje bestemt seg for lenge siden? Andre synes

Detaljer

Velkommen som konfirmant!

Velkommen som konfirmant! Velkommen som konfirmant! Kirkene på Nesodden Høsten 2014 Våren 2015 Silde 1 Om Konfirmasjon: Konfirmasjon er en forbønnshandling og en fest for dem som er døpt og har fått opplæring i den kristne tro.

Detaljer

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte.

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. KONFIRMANT 2015-16 Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. Dere skal ha mottatt informasjon om konfirmasjon fra Den norske kirke sentralt i posten. Her kommer litt mer informasjon

Detaljer

I denne brosjyren finner du spørsmål og svar for deg som vurderer å konfirmeres i kirken.

I denne brosjyren finner du spørsmål og svar for deg som vurderer å konfirmeres i kirken. Velkommen til i Kråkerøy menighet 2013-2014 I denne brosjyren finner du spørsmål og svar for deg som vurderer å konfirmeres i kirken. Kråkerøy menighet, Kråkerøyveien 148, 1675 Kråkerøy tlf: 69 38 28 28,

Detaljer

+TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

+TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! +TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

Bli med som Tårnagent i Brevik kirke for å løse oppdrag og mysterier!

Bli med som Tårnagent i Brevik kirke for å løse oppdrag og mysterier! Trosopplæring i Brevik menighet Bli med som Tårnagent i Brevik kirke for å løse oppdrag og mysterier! DEN NORSKE KIRKE Brevik menighet Til deg som er 9 år Har du lyst å gå på symboljakt I kirka? Lurer

Detaljer

Kalender desember 2014 - januar 2015

Kalender desember 2014 - januar 2015 Søndag 30. november 1. søndag i advent Uke 49 Kalender desember 2014 - januar 2015 Man.01.des.-Fre.22.des Settes Julegrytene ut. Grytene står på Kløverhuset og på Torgalmenningen Mandag 01.des. spiller

Detaljer

Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt kl

Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt kl Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt. 2016 kl. 11.00 20. søndag i treenighetstiden NRK Radio Velkommen til gudstjeneste i Elverhøy kirke! Bokstaven M - står for menighet A - for alle (liturg

Detaljer

Innhold. Hvem er Gud?

Innhold. Hvem er Gud? Konfirmasjon i kirka? Kanskje har dere allerede snakket om dette hjemme etter at dere fikk Den Norske Kirkes informasjonsbrosjyre; Konfirmant 2016 i posten. Den er ment til informasjon, og som et utgangspunkt

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 PRESENTERES PÅ MENIGHETSMØTE 22. februar 2015. RÅD OG UTVALG Sammensetningen av menighetsrådet i år 2011: Medlemmer: Medlemmer: Brigt Inge Lie Anne Mette Strand Jorunn Eldbjørg

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer