Med regnskap. Årsrapport Årsregnskap 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Med regnskap. Årsrapport Årsregnskap 2014"

Transkript

1 Med regnskap Årsrapport Årsregnskap 2014

2 INNHOLD 1. Grensekomiteens formål s 3 2. Grensekomiteens medlemmer s 3 3. Grensekomiteens styre s 4 4. Grensekomiteens arbeidsutvalg s 4 5. Grensekomiteens sekretariat.. s 5 6. Grensekomiteens aktiviteter 2013 s 6 7. Grensekomiteens økonomi s 10 2

3 1. Grensekomiteens formål I vedtektene fra 1. juni 2012 heter det i 1: «Grensekomiteen Värmland-Østfold er et organ for løpende kontakt og samarbeid mellom de kommuner som inngår i grenseregionen. Grensekomiteens generelle oppgave er å fremme og aktivt medvirke til et samarbeid over grensen med særlig vekt på infrastruktur, informasjon og nedbygging av grensebarrierer. I tillegg er samarbeid innen helsevesen, næringsliv og kompetanse-utvikling prioriterte områder. Komiteen skal initiere, utrede og koordinere prosjekter som er av interesse for grense-kommunene. Komiteen kan ellers ta opp oppgaver som den anser hensiktsmessig for et samarbeid i regionen.» 2. Grensekomiteen medlemmer Komiteens geografiske virkeområde er aksen Oslo Karlstad, med hovedvekt på kommuner i Østfold og Värmland. Kommuner i Akershus og Västra Götaland kan bli medlemmer etter søknad til styret. Grensekomiteen hadde i 2014 følgende medlemmer: Norske medlemmer Innbyggere Innbyggere Innbyggere Areal km 2 Aremark Askim Eidsberg Rømskog Marker Trøgstad Skiptvet Spydeberg Hobøl Moss SUM kommuner Østfold Fylkesk Svenske medlemmer Innbyggere Innbyggere Innbyggere Areal km2 Säffle Årjäng Grums Karlstad Bengtsfors SUM kommuner Region Värmland

4 3. Grensekomiteens styre I vedtektenes 2 heter det: «Styret skal bestå av 8 medlemmer som er ansvarlig for Grensekomiteens virksomhet, 4 fra Norge og 4 fra Sverige. Leder har dobbeltstemme(utslagsröst).» Styret har siden 1. januar 2014 hatt følgende sammensetning: Medlem Årjängs kommun Østfold Fylkeskommune Askim kommune Marker kommune Spydeberg kommune Karlstad kommun Säffle kommun Bengtsfors kommune Styrerepresentant Katarina Johannesson Daniel Schützer (Ny fra 21. mai 2014) Per Inge Bjerknes Thor Hals Nythe Nilsen Knut Espeland Per Inge Liden Daniel Bäckström Dag Rogne (Ny fra 21.mai 2014) Per Jonsson Vara-styrerepresentant Ersättare Rømskog kommune Eidsberg kommune Trøgstad kommune Grums kommun Årjängs kommun Bengtsfors kommun Kari Pettersen Erik Unaas Ole-Andre Myhrvold Gunnilla Andersson Tore Ingman (Ny fra 21.mai 2014) Katarina Johannesson Therese Karlsson Styrets medlemmer har i forskjellige sammenhenger representert komiteen og det norsksvenske samarbeidet. Styret har siden årsmøtet 2014 hatt styremøte i Årjäng den 29. september og styremøte i Årjäng den 27. mars Grensekomiteens arbeidsutvalg Det er vedtektsfestet at komiteen skal ha et arbeidsutvalg med ansvar for den løpende driften av komiteen. I 2014 har dette hatt følgende sammensetning: 4

5 Leder: Nestleder: Sekretær: Kjersti Nythe-Nilsen Daniel Schützer Alf S. Johansen Arbeidsutvalget har hatt møter og flere konsultasjoner via epost og telefon for å ta stilling til aktuelle saker og forberede styremøter og andre møter. 5. Andre politiske organer Nasjonale kontaktpersoner Sveriges Riksdag Det Norske Storting Gunilla Svantorp Line Henriette Hjemdal tok over for Irene Johansen etter Stortingsvalget 2013 Valberedning Sverige Bengtsfors kommun Grums kommun Per Eriksson Birgit Sturesson Valgkomite Norge Indre Østfold Regionråd Kjersti Nythe-Nilsen og Erik Unaas 6. Grensekomiteens sekretariat Norsk Kompetanseutvikling AS ved Alf S. Johansen har vært sekretariatsleder for Grensekomiteen. Regnskapsfører har vært Hallgeir Hovland i Askim regnskapsteam. Revisor har vært Indre Østfold Kommunerevisjon. 7. Grensekomiteens aktiviteter 2014 Komiteen skal initiere, utrede og koordinere prosjekter som er av interesse for grensekommunene, og kan ellers ta opp oppgaver som den anser hensiktsmessig for regionen. Arbeidet skal organiseres slik at den initierende innsatsen innen de enkelte områdene finansieres gjennom Grensekomiteens budsjett, mens dersom det er behov for større innsatser, skal det etableres selvstendige prosjekter med egen prosjektorganisering og driftsbudsjett/finansiering. I henhold til komiteens vedtekter skal det legges vekt på arbeid innen følgende områder Infrastruktur Informasjon Næringsliv Helse Kompetanseutvikling 5

6 Nedbygging av grensebarrierer Arbeidet skal gjennomføres i nært samarbeid med de deltagende kommunene i Grensekomiteen Värmland-Østfold og de regionale myndighetene i Värmland og Østfold. 7.1 Målsettinger i handlingsprogrammet for : 1. Visjonen om en grønn nordisk korridor gjennom Østfold og Värmland skal holdes levende, hvor myndigheter, næringslivet, foreninger og institusjoner samarbeider om næring, utdanning, kultur, helse, idrett, opplevelser, transport, miljø, klima og energi. 2. Presse på for å forsere E18 utbyggingen gjennom Østfold og Follo og Töcksfors-Karlstad, og forbedre kollektivtransporten langs E18. Arbeide for å få utredet og realisert en flerbruks høyhastighets jernbaneforbindelse Oslo-Stockholm som flerbruksbane med et variert stoppmønster og maksimum reisetid på 3 timer. 3. Arbeide for å få realisert en nordisk transportplan som synkroniserer planer og identifiserer «missing links» i hele Norden. Mer gods og persontrafikk må overføres fra vei og lufttransport til jernbane. 4. Reiseliv skal stå sentralt i grensekomiteens arbeid med vekt på utvikling av opplevelser og grenselandets spesielle historie, herunder Unionsleden. 5. Promotering av regionen gjennom bruk av Internett og andre media er viktig. Grensekomiteen ønsker å støtte prosjekter og initiativ for fremme kunnskap og informasjon om regionen. 6. Opprettholde gode kontakter mellom lokale/regionale myndigheter og offentlige institusjoner for å redusere grensehinder, forenkle samarbeid og bedre kunne utnytte felles ressurser og regionens potensiale. 7. Prosjektet Politikk i Grenseland videreføres med sikte på å styrke kontakten og samarbeidet over grensen mellom politikere og politisk engasjerte med et spesielt fokus på neste generasjon. Komiteen har i forhold tilgjengelige ressurser ivaretatt dette arbeidet. 6

7 7.2 Følgende aktiviteter nevnes spesielt for 2014: Nordisk samarbeid Komiteen mottar støtte fra Nordisk Minsterråd og deltar på flere nordiske samarbeidstiltak. Den årlige Grensekonferansen fant sted på Morokulien i begynnelsen av september, i regi av ARKO. Der samlet man deltakere fra alle grensekomiteene i Norden, samt grensetjenesten og representanter fra nordiske organer. Grensekomiteen har også i oktober gjennomført møter med Svinesundskomiteen og Hedmark/Dalarna for utveksling av erfaringer og ideer. Komiteen har signalisert interesse for deltakelse i et grensehinderprosjekt på initiativ fra Gränstjensten. Informasjon Hjemmesiden har blitt et fast sted for informasjon om komiteen arbeid og arrangementer og blir jevnlig oppdatert med nyheter og arrangementsinformasjon. Det ble i 2014 trykket opp nye brosjyrer om komiteen og en ny stand ble produsert. Blant annet deltok komiteen med stand på næringsmesen «Möjligheternas Gränsland» i Töcksfors i November. Jernbaneforbindelse Oslo-Stockholm: 27. januar 2014 arrangerte Grensekomiteen i samarbeid med ARKO en konferanse i Stortinget om Nordisk Transportplan og Oslo-Stockholms-korridoren. Arrangementet samlet 70 deltakere. Flere Riksdagspolitikere og Stortingspolitikere, regioner og kommuner var representert i tillegg til representanter for statlige og uavhengige organisasjoner. Deltakerne fikk en god velkomst av Stortingets visepresident Line Henriette Hjemdal, som også ledet møtet. Det ble enighet om å arrangere et nytt seminar i løpet av våren 2014, fortrinnsvis i Sverige. På grunn av valg i Sverige høsten 2014 ble møtet utsatt til senere. Imidlertid har det vært en rekke aktiviteter og kommunikasjon om dette spørsmålet mellom lokale, regional og sentrale myndigheter. 17. mars besøkte Grensekomiteen Samferdselsdepartementet i Oslo for å legge fram status på utredningen Oslo-Stockholm. Norsk Bane la fram en foreløpig rapport for Fase 2A på Grensekomiteens årsmøte i mai. I juli ble det inngått avtale med 5 kommuner i Värmland-Ørebro for realisering av Fase 2B som gjelder traseutredninger på strekningen øst for Karlstad til Arboga. Norsk Bane skal ferdigstille denne rapporten i løpet av våren Grensekomiteens rolle er å koordinere framdriften og holde kontakten mellom politisk myndigheter og aktuelle fagmiljøer. Vedrørende Fase 3 som gjelder markedsutredningen har det vært en del metodiske utfordringer som fremdeles diskuteres og vurderes. Grensekomiteen har også i 2014 hatt et godt og nært samarbeid med den uavhengige tenketanken TenkGrønnBane

8 Ten-T Grensekomiteen ble invitert av Region Blekinge til å delta i en søknadsprosess for et interregprosjekt som vil se på den strategiske koblingen mellom utbygging av Ten-T nettverket og regionale utviklingsmuligheter for regioner i Nord-Europa. Grenseområdet Norge-Sverige med Osloregionen som bakteppe er en region som kan knyttes sterkere til Ten-T, hvor EU-landene har avsatt 310 milliarder Euro i investeringsmidler for å bygge framtidens europeiske infrastruktur. Osloregionen vurderer også å delta i prosjektet enten som observatør eller partner, men det er per dato ikke avklart. Prosjektet har fått navnet TENTACLE og innbefatter blant annet Hamburg Lahti, Vidzeme og Gdansk med flere regioner. Kungliga Tekniska Högskolan(KTH) er også med. Blekinge region er hovedpartner og prosjekteier. Grensekomiteen ønsker gjennom prosjektdeltakelse spesielt å få satt søkelyset på behovet for raskere og bedre øst-vest forbindelser i Norden og samtidig styrking av E18 korridoren. Målet må være å få Oslo- Stockholm inn igjen på det prioriterte Ten-T kartet. Samtidig må man ha øye for en helhetlig infrastruktur i Norden som henger sammen med utviklingen i Europa. Unionsleden I unionsåret 2014 ble det gjennomført et forprosjekt med en forstudie som viser muligheter for å etablere en sykkelled gjennom Østfold og Värmland, fra Moss til Karlstad. Det er gjort en detaljert kartlegging av aktuelle traseer ut fra ulike kriterier. Trafikksikkerhet er et viktig avgjørende kriterium for å kunne lansere leden på kommersiell basis. Logistikk, overnatting, skilting og opplevelser er andre viktige elementer som det må arbeides med om leden skal kunne få et gjennomslag i markedet. Styret i grensekomiteen besluttet 29. september å gå for et hovedprosjekt og vil søke Interreg finansiering. Det ble deretter satt igang en prosess med å søke medfinansiering fra de aktuelle kommunene og regionene. Arbeidet med søknaden pågår. 22. august ble det en offisiell markering av leden ved av politikere og andre fra Norge og Sverige møttes i Ørje for å sykle til Västra Fågelvik. 8

9 Busstilbud over grensen Grensekomiteen har lenge arbeidet for å gi grensependlerne et bedre busstilbud, samtidig med at innbyggerne øst for Mysen har et stort behov for bedre kollektivtilbud. Det har vært arrangert en rekke møter for å diskutere muligheten for å etablere et busstilbud over grensen fra Karlstad-Årjäng til Indre Østfold. Saken har blitt spilt inn til de regionale myndighetene. Värmlandstrafik og Østfold fylkeskommune har vært sentrale aktører. Grensekomiteen fikk avslag på søknad om økonomisk støtte til busstilbudet fra Samferdselsdepartementet. Region Värmland og Østfold Fylkeskommune har nå forberedt et Interreg prosjekt på saken. I 2014 ble det gjennomført et forprosjekt og en undersøkelse i regi av Sweco på oppdrag fra prosjektet. Denne ble gjenstand for en workshop på Ørje i august 2014 hvor også Grensekomiteen deltok. Østfold fylkeskommune og Region Värmland har gjennomført en mulighetsstudie av busstilbudet langs E18 mellom Karlstad og Mysen Askim med videre forbindelse mot Oslo. Rapporten konkluderer med at det er et visst marked for å etablere et kollektivtilbud over grensen ved Ørje, men samtidig at det er knyttet flere utfordringer til et slikt tilbud. Et nytt tilbud som møter behovet for både arbeids og fritidsreiser har et potensiale for å tiltrekke seg flere reisende sammenlignet med tidligere tilbud. Sweco har vurdert ulike 9

10 alternativer, men anbefaler en forlengelse av dagens rute 700 mellom Karlstad og Töcksfors i korrespondanse med tog i Mysen til fra Oslo. Forslaget inneholder 2 alternativer, litt avhengig av driftsopplegg og muligheter for finansiering. Det er forutsatt et relativt omfattende tilbud også i helgene og at linjen kjøres mest mulig direkte langs E18 uten bussbytte underveis. Ungdom i grenseland I 2014 støttet grensekomiteen fredskonferansen for ungdom i regi av blant andre Moss kommune med NOK. Konferansen var godt besøkt av ungdommer fra flere av komiteens medlemskommuner. Politikk i grenseland 15. desember ble det arrangert medlemsmøte i Karlstad hvor rundt 25 personer deltok. Blant annet ble det besøk på Frimurerlogens lokaler hvor fredsavtalen ble besluttet i Forøvrig ble flere aktuelle saker tatt opp og diskutert på møtet som fant sted på Stadshotellet. Møtet var også juleavslutning for grensekomiteen Studietur til Brussel I oktober reiste en delegasjon fra Grensekomiteen til Brussel for å studere muligheter for finansiering og utvikling med utgangspunkt i Europeisk samarbeid. Reisen ble tilrettelagt av Østfold Fylkeskommune og Osloregionens Europakontor. 7. Grensekomiteens økonomi Som det framgår nedenfor fikk komiteen i 2014 et resultat på kr ,94. Dette skyldes flere ting som er forklart i noter til regnskapet. I realiteten er det forsinkelser på inntektssiden som gir et negativt sluttresultat. Kostnadssiden er under kontroll og holdt i henhold til budsjettet. Grensekomiteen har tilfredsstillende likviditet og egenkapital på NOK ,51 ved årets slutt og ingen gjeld. På kostnadssiden har sekretariatstjenesten blitt holdt på nivå litt under 2013.Komiteen har ingen ansatte. Det medfører en innleid sekretariatsfunksjon på rundt 2 dager i uka inklusive forberedelser, deltakelse og oppfølging av møter, prosjektoppfølging, prosjektutvikling og søknadsskriving. Samme nivå er videreført for I tillegg kommer informasjonsarbeid, deltakelse på messer og andre arrangementer av relevans for å informere om virksomheten. Komiteen er involvert i flere søknadsprosesser som igjen kan resultere i større budsjetter og et høyere aktivitetsnivå ved hjelp av prosjektfinansiering, etter styrets nærmere beslutninger. Den økende omsetningen i Grensekomiteens økonomi skyldes blant annet at tilskudd og forbruk på prosjektet HH Fase 2A og Fase 2B. Unionsleden er et annet prosjekt som kom med i regnskapet for Den siste utbetalingen til Barnas Grenseland ble også utbetalt i 2014, etter at prosjektet var avsluttet. 10

11 Resultatrapport Konto Tekst Inntekter 3111 Østfold fylkeskommune , , Årjängs kommun , , Grums kommun , , Säffle kommun , , Eidsberg kommune , , Skiptvet kommune 4 500, , Askim kommune , , Marker kommune 4 500, , Aremark kommune 2 500, , Rømskog kommune 2 000, , Trøgstad kommune 6 000, , Karlstad kommun , , Moss kommune 8 000, , Region Värmland , , Spydeberg kommune 6 000, , Hobøl kommune 5 500, , Bengtsfors kommun , , Nordisk Ministerråd , , HH Fase , , Unionsleden(1) ,00 0, , ,00 Kostnader 6701 Revisjonshonorar , , Honorar regnskapsføring , , Sekretariatstjenester , , Informasjonstjenester web publikasjoner , , HH prosjektet Oslo-Stockholm , , TenkGrønnBane , , Barnas Grenseland , , Ungdom i Grenseland ,00 0, Politikk i Grenseland , , Reiseliv i Grenseland ,00 0, Unionsleden ,92 0, Kontor data og utstyr , , Porto/kontortjenester 0, , , , Møter kurs konferanser , , Annonsering markedsføring gaver ,52-200, Kontingenter , , Bankgebyrer og valuta , , , , Renteinntekt bank 6 282, , Annen renteinntekt 32,09 0, , ,95 RESULTAT (1) , ,19 11

12 Balanse Konto Tekst Fordringer 1399 Andre Fordringer ,23 0, ,23 0, Askim Kommune 0,00 0, Region Värmland 0,00 0, Hobøl kommune 0,00 0, Säffle kommun (2) , , Marker Kommune 0,00 0, Moss Kommune 0,00 0, Årjängs kommun (3) , , Østfold fylkeskommune 0,00 0, Karlstads kommun 0,00 0, Grums kommun 0,00 0, Eidsberg kommune 0,00 0, Rømskog kommune 0,00 0, Trøgstad kommune 0,00 0, Skiptvet kommune 0,00 0, Bengtsfors kommun (4) ,00 0, Aremark kommune 0,00 0, Spydeberg kommune 0,00 0, bedriftskonto 0,00 0, folio Askim Sparebank , , kapitalkonto Askim Spare , ,80 Sum omløpsmidler , ,45 EIENDELER , ,45 Egenkapital 2000 Egenkapital , , Annen kapital 0,00 0,00 Egenkapital , ,45 Årets resultat ,94 0, , , Leverandørgjeld 0,00 0,00 Sum kortsiktig gjeld 0,00 0,00 Samlet gjeld 0,00 0,00 GJELD OG EGENKAPITAL , ,45 12

13 Noter: 1) Det gjenstår kroner i tilskudd fra Partnerskapsfondet i Østfold som ikke er inntektsført i Det utløses i 2015 uten at ytterligere kostander påløper. Resultatet må sees i lys av dette. 2) Säffle kommun har en restanse fra tidligere år på kroner ) Årjängs kommun har en restanse på kroner ved årsskiftet, men det skyldes at kroner ankom vår konto som innbetaling i 2015, så det er per dato utestående. 4) Bengtsfors kommun har en restanse fra 2014 på kroner Det vil bli dialog med de respektive kommuner med sikte på å få nullet ut restansene. Grensekomiteens virksomhet forurenser ikke det ytre miljø og en helhetlig vurdering av økonomien gjør at styret i komiteen mener at det er et godt grunnlag for videre drift. Grensekomiteen Värmland Østfold Kjersti Nythe Nilsen Daniel Schützer Dag Rogne (sign) (sign) (sign) Tore Ingman Thor Hals Knut Espeland Inger Christin Torp (sign) (sign) (sign) (sign) 13

HANDLINGSPLAN 2015-2017

HANDLINGSPLAN 2015-2017 HANDLINGSPLAN 2015-2017 Styrets forslag til Handlingsplan Grensekomiteen mottar økonomisk støtte fra Nordisk Ministerråd Bakgrunn Grensekomiteen ble etablert i 1990. Siden den gangen har komiteen arbeidet

Detaljer

Med regnskap. Årsrapport Årsregnskap 2015

Med regnskap. Årsrapport Årsregnskap 2015 Med regnskap Årsrapport Årsregnskap 2015 1. Grensekomiteens formål I vedtektene fra 1. juni 2012 heter det i 1: «Grensekomiteen Värmland-Østfold er et organ for løpende kontakt og samarbeid mellom de kommuner

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2011-2013

HANDLINGSPLAN 2011-2013 HANDLINGSPLAN 2011-2013 Bakgrunn Grensekomiteen ble etablert i 1990. Komiteen har hele tiden arbeidet aktivt med infrastrukturspørsmål og med spesifikke spørsmål knyttet til grensen. I tillegg har man

Detaljer

Årsrapport Årsregnskap 2016

Årsrapport Årsregnskap 2016 Årsrapport Årsregnskap 2016 Med regnskap 1. Grensekomiteen Grensekomiteen møtte infrastrukturminister Anna Johansson i Stockholm 9. Februar 2016 1. Grensekomiteens formål I vedtektene fra 1. juni 2012

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2016-2018

HANDLINGSPLAN 2016-2018 HANDLINGSPLAN 2016-2018 Styrets forslag til Handlingsplan Grensekomiteen mottar økonomisk støtte fra Nordisk Ministerråd Bakgrunn Grensekomiteen ble etablert i 1990. Siden den gangen har komiteen arbeidet

Detaljer

HH utredning og NTP høring. Alf S. Johansen 10.02.2012

HH utredning og NTP høring. Alf S. Johansen 10.02.2012 HH utredning og NTP høring Alf S. Johansen 10.02.2012 BAKGRUNN FOR NTP 2014-2023 Nasjonale mål for transportsektoren Perspektivanalyser trender og drivkrefter Konkurranseflater og grunnprognoser for person-

Detaljer

NORGES MEST MILJØVENNLIGE:

NORGES MEST MILJØVENNLIGE: Årsrapport 2012 NORGES MEST MILJØVENNLIGE: Den 290 meter lange Hobølelva bru blir norgeshistoriens mest miljøvennlige bru. Bare Sky-Langangen-brua på vestsiden av Oslofjorden har takrenner for å samle

Detaljer

Med regnskap. Årsrapport Årsregnskap 2015

Med regnskap. Årsrapport Årsregnskap 2015 Med regnskap Årsrapport Årsregnskap 2015 1. Grensekomiteens formål I vedtektene fra 1. juni 2012 heter det i 1: «Grensekomiteen Värmland-Østfold er et organ for løpende kontakt og samarbeid mellom de kommuner

Detaljer

Sekretariat: Eidsberg kommune, Ordfører Voldens vei 1, 1850 Mysen. Årsrapport Indre Østfold Regionråd 2016

Sekretariat: Eidsberg kommune, Ordfører Voldens vei 1, 1850 Mysen. Årsrapport Indre Østfold Regionråd 2016 Årsrapport Indre Østfold Regionråd 2016 Regionrådets ledelse Ledelse og arbeidsutvalg har i 2016 bestått av: - Ordfører i Eidsberg kommune Erik Unaas (leder) - Ordfører i Hobøl kommune Olav Breivik (nestleder)

Detaljer

Handlingsplan Budsjett 2014

Handlingsplan Budsjett 2014 Handlingsplan 2014-2015 Budsjett 2014 FAKTA OM INDRE ØSTFOLD Befolkningsutvikling 2013 Folketalet ved inngangen av kvartalet, kilde: www.ssb.no 01.jan.13 2013K3 Endring K1-3 Endring i % 0118 Aremark 1425

Detaljer

Årsrapport Indre Østfold Regionråd 2015

Årsrapport Indre Østfold Regionråd 2015 Sekreteriat: Indre Østfold Utvikling IKS Telefon: 69 87 87 17 E-Post: ida@indreostfold.no Årsrapport Indre Østfold Regionråd 2015 Regionrådets ledelse. Ledelse og arbeidsutvalg har i 2015 bestått av: -

Detaljer

Medlemskap i Grensekommittén Värmland-Östfold

Medlemskap i Grensekommittén Värmland-Östfold Kommunledningsförvaltningen Kalle Alexandersson,0550-88 002 Kalle.alexandersson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Datum 2015-09-02 Ks/2015:165 019 Samverkan, externt Medlemskap i Grensekommittén

Detaljer

HANDLINGSPLAN

HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN 2017-2019 Styrets forslag til Handlingsplan 2017-2019 Grensekomiteen mottar økonomisk støtte fra Nordisk Ministerråd Bakgrunn Grensekomiteen ble etablert i 1990. Siden den gangen har komiteen

Detaljer

Forprosjekt om etablering av busstilbud over riksgrensen mellom Østfold og Värmland

Forprosjekt om etablering av busstilbud over riksgrensen mellom Østfold og Värmland Saksnr.: 2013/8240 Løpenr.: 59497/2014 Klassering: N15 Saksbehandler: Kjetil Gaulen Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Samferdsel, miljø og klimakomiteen 15.10.2014 Fylkesutvalget

Detaljer

Årsmøte i Norges Verdensarv den 9. juni 2009

Årsmøte i Norges Verdensarv den 9. juni 2009 Årsmøte i Norges Verdensarv den 9. juni 2009 Sak 3. Årsberetning 2008 Innhold 1. Organisasjon 2. Administrasjon 3. Møtevirksomhet, kontakt og samarbeid 4. Økonomi 5. Personell, miljø og sikkerhet 6. Likestilling

Detaljer

Indre Østfold Utvikling IKS

Indre Østfold Utvikling IKS Indre Østfold Utvikling IKS Revidert selskapsavtale til behandling i representantskapet 28.04.2015 Bjørn Winther Johansen 20.04.2015 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn...

Detaljer

Protokoll fra regionrådets møte i Askim kommune, 10.02. 2012, kl. 09.00-12.00

Protokoll fra regionrådets møte i Askim kommune, 10.02. 2012, kl. 09.00-12.00 Protokoll fra regionrådets møte i Askim kommune, 10.02. 2012, kl. 09.00-12.00 Medlemmer av Til stede Navn Regionrådet 2011-2015 10.02.2012 Aremark Kommune Geir Aarbu 1 Aremark Kommune Jon Fredrik Olsen

Detaljer

ÅRSMELDING Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning

ÅRSMELDING Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning INDRE ØSTFOLD UTVIKLING IKS Besøk: Vangsveien 10, Askim - Østfold Næringspark Post: Postboks 1050, 1803 Askim Tlf: 69 81 75 00 post@indreostfold.no www.indreostfold.no ÅRSMELDING 2013 Årsberetning Resultatregnskap

Detaljer

PROTOKOLL. Regionrådets møte 19.04.2013, Marker kommunehus. Møteprotokoll Indre Østfold Regionråd 19.04.2013 Side 1

PROTOKOLL. Regionrådets møte 19.04.2013, Marker kommunehus. Møteprotokoll Indre Østfold Regionråd 19.04.2013 Side 1 PROTOKOLL Regionrådets møte 19.04.2013, Marker kommunehus Medlemmer av Regionrådet 2011-2015 Aremark kommune Aremark kommune Aremark kommune Askim Kommune Askim Kommune Askim kommune Eidsberg Kommune Eidsberg

Detaljer

B for bibliotek. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 514 000 kroner

B for bibliotek. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 514 000 kroner B for bibliotek Søknadssum 514 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Østfold fylkesbibliotek Adresse Phønixbrygga 1606 Fredrikstad Organisasjonsnummer 974544652 Hjemmeside http://www.of.fylkesbibl.no/

Detaljer

INNKALLING INDRE ØSTFOLD REGIONRÅD

INNKALLING INDRE ØSTFOLD REGIONRÅD Postboks 1004 1803 Askim Sekreteriat: Indre Østfold Utvikling IKS Telefon: 69 87 87 17 E-Post: ida@indreostfold.no INNKALLING INDRE ØSTFOLD REGIONRÅD Det innkalles med dette til møte i Regionrådet fredag

Detaljer

AKTIVITETSRAPPORT 2006

AKTIVITETSRAPPORT 2006 AKTIVITETSRAPPORT 2006 De tidligere arbeidsgruppene for kultur og arbeidsgruppen for turisme ble besluttet slått sammen i februar 2006. Gruppene gjennomførte i denne forbindelse separate og felles møter

Detaljer

Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS

Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS Selskapsavtale Representantskapet 24.10.2014 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn... 2 1.2. Deltakere i selskapet... 2 1.3. Selskapets

Detaljer

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 1 FORENINGENS (FORUMETS) NAVN Norsk Algeforening 2. VISJON OG FORMÅL 2.1 Visjon: Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 2.2. Formål: Norsk Algeforening skal

Detaljer

Indre Østfold Kommunerevisjon IKS

Indre Østfold Kommunerevisjon IKS Indre Østfold Kommunerevisjon IKS Selskapsavtale Vedtatt i representantskapet i IØKR IKS 14.11.2013, og korrigert 24.04.2013 og 27.08.2015 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn...

Detaljer

MØTEINNKALLING REGIONRÅD 07.02.2014

MØTEINNKALLING REGIONRÅD 07.02.2014 INDRE ØSTFOLD UTVIKLING IKS Besøk: Vangsveien 10, Askim - Østfold Næringspark Post: Postboks 1050, 1803 Askim Tlf: 69 81 75 00 post@bedriftsenteret.no MØTEINNKALLING REGIONRÅD 07.02.2014 Det innkalles

Detaljer

PROSJEKTPLAN Samarbeid om rullering av strategisk Næringsplan for Indre Østfold 2015-2025

PROSJEKTPLAN Samarbeid om rullering av strategisk Næringsplan for Indre Østfold 2015-2025 PROSJEKTPLAN Samarbeid om rullering av strategisk Næringsplan for Indre Østfold 2015-2025 2 Prosjektnavn: SAMARBEID OM RULLERING AV STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR INDRE ØSTFOLD 2015-2025 Prosjektets formål

Detaljer

MØTEINNKALLING Fredag 8.februar 2013 Klokken Saksliste:

MØTEINNKALLING Fredag 8.februar 2013 Klokken Saksliste: Adresse: Indre Østfold Regionråd, Spydeberg kommune, Stasjonsgata 35, 1820 Spydeberg Telefon sentralbord: 69 83 35 00, Leder: Knut Espeland, mobil + 4792634860 Sekretær: Alf S. Johansen, mobil + 4791337013,

Detaljer

PROTOKOLL INDRE ØSTFOLD REGIONRÅD Tid: Fredag 06.02.2015 kl. 12.45 15.00 (i tilknytning Årskonferansen i Trøgstad) Sted: Trøgstad kommunehus

PROTOKOLL INDRE ØSTFOLD REGIONRÅD Tid: Fredag 06.02.2015 kl. 12.45 15.00 (i tilknytning Årskonferansen i Trøgstad) Sted: Trøgstad kommunehus PROTOKOLL INDRE ØSTFOLD REGIONRÅD Tid: Fredag 06.02.2015 kl. 12.45 15.00 (i tilknytning Årskonferansen i Trøgstad) Sted: Trøgstad kommunehus MEDLEMMER Aremark Kommune Geir Aarbu Aremark Kommune Jon Fredrik

Detaljer

Indre Østfold Krisesenter IKS. Selskapsavtale

Indre Østfold Krisesenter IKS. Selskapsavtale Indre Østfold Krisesenter IKS Selskapsavtale 15.10.2014 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn... 2 1.2. Deltakere i selskapet... 2 1.3. Selskapets hovedkontor... 2 1.4. Selskapets

Detaljer

Indre Østfold Data IKS

Indre Østfold Data IKS Indre Østfold Data IKS Selskapsavtale Utabeidet av Prosjekt Eierskap v/ Åsmund Kobbevik 26.09.2014 VEDTATT AV REPRESENTANTSKAPET 24.10.2014 1 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets

Detaljer

Indre Østfold Renovasjon IKS

Indre Østfold Renovasjon IKS Indre Østfold Renovasjon IKS Selskapsavtale Representantskapet 24.10.2014 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn... 2 1.2. Deltakere i selskapet... 2 1.3. Selskapets hovedkontor...

Detaljer

PROTOKOLL INDRE ØSTFOLD REGIONRÅD 4. april 2014. Tilstede: Sted: Spydeberg Prestegård Tid: kl. 09.30 kl. 13.30. Nestleder: Eidsberg Kommune Erik Unaas

PROTOKOLL INDRE ØSTFOLD REGIONRÅD 4. april 2014. Tilstede: Sted: Spydeberg Prestegård Tid: kl. 09.30 kl. 13.30. Nestleder: Eidsberg Kommune Erik Unaas Postboks 1004 1803 Askim Sekretariat: Indre Østfold Utvikling IKS Telefon: 69 87 87 17 E-Post: ida@indreostfold.no PROTOKOLL INDRE ØSTFOLD REGIONRÅD 4. april 2014 Sted: Spydeberg Prestegård Tid: kl. 09.30

Detaljer

Sakspapirer for sakene 43,44,45 ligger ikke ved denne sakslisten, men blir ettersendt. 25.11.2013 Knut Espeland Leder

Sakspapirer for sakene 43,44,45 ligger ikke ved denne sakslisten, men blir ettersendt. 25.11.2013 Knut Espeland Leder Adresse: Indre Østfold Regionråd, Spydeberg kommune, Stasjonsgata 35, 1820 Spydeberg Telefon sentralbord: 69 83 35 00, Leder: Knut Espeland, mobil + 4792634860 Sekretær: Alf S. Johansen, mobil + 4791337013,

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

Kommunereformen i Østfold - Fylkesmannens tilleggstilråding

Kommunereformen i Østfold - Fylkesmannens tilleggstilråding Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO Deres ref.: 15/3823 Vår ref.: 2014/4851 310 CHJ Vår dato: 04.01.2017 Kommunereformen i Østfold - Fylkesmannens tilleggstilråding Fylkesmannen

Detaljer

Instruks for valgkomiteen

Instruks for valgkomiteen Interkommunale selskap (IKS) i Indre Østfold Instruks for valgkomiteen Basert på Interkommunal Eierskapsmelding for Indre Østfold 10.02.14 INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I INDRE ØSTFOLD Interkommunal Eierskapsmelding

Detaljer

KOMMUNEREFORMEN STATUS I ØSTFOLDKOMMUNENE PR (Korrigert , med hensyn på begrepet «strategisk veivalg»)

KOMMUNEREFORMEN STATUS I ØSTFOLDKOMMUNENE PR (Korrigert , med hensyn på begrepet «strategisk veivalg») Fylkesmannen i Østfold Prosjektleder Torleif Gjellebæk 31.02.2015 KOMMUNEREFORMEN STATUS I ØSTFOLDKOMMUNENE PR 31.01.15 (Korrigert 09.02.15, med hensyn på begrepet «strategisk veivalg») Innholdet i denne

Detaljer

Høyhastighetsbane Oslo - Stockholm Om arbeidet med en mulighetsstudie Stortinget, 27.01.14. Jørg Westermann, daglig leder

Høyhastighetsbane Oslo - Stockholm Om arbeidet med en mulighetsstudie Stortinget, 27.01.14. Jørg Westermann, daglig leder Høyhastighetsbane Oslo - Stockholm Om arbeidet med en mulighetsstudie Stortinget, 27.01.14 Jørg Westermann, daglig leder Om Norsk Bane AS 350 aksjonærer, kommuner og fylker eier 73 % av aksjene. Utvikler

Detaljer

Regionforstørring over grensen

Regionforstørring over grensen Regionforstørring over grensen Morten Ørbeck, Østlandsforskning, Oslo Militære Samfunn, 7. juni 2012 1. Om prosjektet Å gjøre regionale forskjeller til styrke 2. Noen nasjonale og regionale utviklingstrekk

Detaljer

Saksframlegg med vedtak

Saksframlegg med vedtak Saksframlegg med vedtak Utredning om ny kommunestruktur Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Jan-Erik Fredriksen FE - 002 14/3078 Saksnr Utvalg Type Dato 15/17 Kommunestyret PS 26.02.2015 Kommunestyrets enstemmige

Detaljer

Kommunereformen i Østfoldkommunene pr

Kommunereformen i Østfoldkommunene pr fmostog@fylkesmannen.no Kommunereformen i Østfoldkommunene pr 30.06.15 Dette er en oppsummering av den politiske behandlingen av reformen i Østfoldkommunene pr 30.06.15. Det vi si ved utgangen av det som

Detaljer

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Marker rådhus Møtedato: Tidspunkt: 17:00

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Marker rådhus Møtedato: Tidspunkt: 17:00 MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Marker rådhus Møtedato: 19.05.2016 Tidspunkt: 17:00 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Morten Andre`

Detaljer

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Sted : Comfort Hotell Børsparken Tollbugata 4 0152 OSLO Dato : Lørdag 22. November Kl. : 15:00 17:00 1. Valg av ordstyrer 2. Valg av referent 3. Godkjennelse av

Detaljer

Prosjekt "Næringsutvikling i Fjellregionen"

Prosjekt Næringsutvikling i Fjellregionen Saknr. 14/8894-2 Saksbehandler: Torunn H. Kornstad Prosjekt "Næringsutvikling i Fjellregionen" Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet Næringsutvikling i Fjellregionen er forenlig med

Detaljer

Møteinnkalling. Sted: Fylkeshuset, Møterom Femunden. Dato: Klokken:

Møteinnkalling. Sted: Fylkeshuset, Møterom Femunden. Dato: Klokken: Møteinnkalling Sted: Fylkeshuset, Møterom Femunden Dato: 22.10.2013 Klokken: 0900-1300 Sak 09/13 Valg av leder og nestleder av Regionrådet for Hamarregionen Innstilling til vedtak: Ordføreren i Løten kommune,

Detaljer

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2015/ Astri Christine Bævre Istad

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2015/ Astri Christine Bævre Istad Averøy kommune Nordmøre næringsråd Melding om vedtak Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2015/1080-5 Astri Christine Bævre Istad 16.06.2015 Forslag til vedtektsendringer ORKide Vedlagt følger sakspapirer

Detaljer

Strategidokument for Foreningen Kystriksveien 2015 2018

Strategidokument for Foreningen Kystriksveien 2015 2018 Strategidokument for Foreningen Kystriksveien 2015 2018 Behandlet og vedtatt på årsmøte i Foreningen Kystriksveien den 28. april 2015 1 Innholdsfortegnelse Kystriksveisamarbeidet Side 3 Langsiktige samarbeidspartnere

Detaljer

Årsmelding Norges Verdensarv 2012

Årsmelding Norges Verdensarv 2012 Årsmelding Norges Verdensarv 2012 1. Organisasjon Norges Verdensarv (NVA) er en forening for verdensarvstedene i Norge, og ble stiftet på Røros 4. desember 2007. Norges Verdensarv har som formål å ivareta

Detaljer

KLÆBU KOMMUNE STRATEGIDOKUMENT Etablering av næringsforum i Klæbu

KLÆBU KOMMUNE STRATEGIDOKUMENT Etablering av næringsforum i Klæbu KLÆBU KOMMUNE STRATEGIDOKUMENT Etablering av næringsforum i Klæbu 2010 Organisering av næringsarbeidet i Klæbu 28.10.2010 Side 1 Innledning En arbeidsgruppe nedsatt av NMS-utvalget har sett nærmere på

Detaljer

Saknr. 13/ Saksbehandler: Rannveig C. Finsveen. Strategi for Osloregionens europakontor - Høring. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 13/ Saksbehandler: Rannveig C. Finsveen. Strategi for Osloregionens europakontor - Høring. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 13/5790-1 Saksbehandler: Rannveig C. Finsveen Strategi for Osloregionens europakontor - Høring Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet slutter

Detaljer

Miljø- og samferdselsutfordringer i grenseland

Miljø- og samferdselsutfordringer i grenseland Miljø- og samferdselsutfordringer i grenseland Samarbeider om å fjerne grensehindre mellom Norge og Sverige gjennom Regjeringene Nordisk Råd og ministerråd Grensekomiteene Parlamentene 27.02.2013 1 Arbeid

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jon Ådalen Arkiv: 026 &01 Arkivsaksnr.: 15/1083 NY SELSKAPSAVTALE FOR DRIFTSASSISTANSEN I ØSTFOLD IKS (DAØ)

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jon Ådalen Arkiv: 026 &01 Arkivsaksnr.: 15/1083 NY SELSKAPSAVTALE FOR DRIFTSASSISTANSEN I ØSTFOLD IKS (DAØ) SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jon Ådalen Arkiv: 026 &01 Arkivsaksnr.: 15/1083 Saksnr.: Utvalg Formannskap Kommunestyret Møtedato NY SELSKAPSAVTALE FOR DRIFTSASSISTANSEN I ØSTFOLD IKS (DAØ) Rådmannens forslag

Detaljer

Forhandlingsutvalgenes utredningsarbeid for mulig sammenslåing av fem kommuner i Indre Østfold

Forhandlingsutvalgenes utredningsarbeid for mulig sammenslåing av fem kommuner i Indre Østfold Fellesmøte med referansegruppene Tirsdag 1. september 2015 Marker Rådhus Forhandlingsutvalgenes utredningsarbeid for mulig sammenslåing av fem kommuner i Indre Østfold Agenda 1. Historikk v/knut Espeland

Detaljer

MØTEINNKALLING. Presentasjon av Næringsrådet ved Odd Arvid Bjørnstad (1 time)

MØTEINNKALLING. Presentasjon av Næringsrådet ved Odd Arvid Bjørnstad (1 time) MØTEINNKALLING Kommunestyret Sted: Rakkestad kulturhus, Kommunestyresalen Dato: 12.9.2013 Tid: 18:30 SAKSLISTE Folkets spørretime Spørsmål til ordføreren må meldes skriftlig innen tirsdag 10. september

Detaljer

Høring - Osloregionens Europakontor (ORE) - forslag til vedtektsendringer og endringer i beslutningsstruktur

Høring - Osloregionens Europakontor (ORE) - forslag til vedtektsendringer og endringer i beslutningsstruktur Saknr. 13/10402-2 Saksbehandler: Ole Jørn Alfstad Høring - Osloregionens Europakontor (ORE) - forslag til vedtektsendringer og endringer i beslutningsstruktur Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett

Detaljer

Kommunereform 6K eller 4K eller Marker?

Kommunereform 6K eller 4K eller Marker? Kommunereform 6K eller 4K eller Marker? Hvorfor vil Stortinget og regjeringen ha større kommuner? Kommunene har i de siste femti årene fått flere oppgaver og et mye større ansvar. I hovedtrekk er kommunestrukturen

Detaljer

ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE

ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett DRIFTSINNTEKTER 2007 2006 2007 2008 Innbetaling til fellesutgifter (note 6) 11 071 968 11 013 078 11 013 078 11 071 968 Vedlikeholdsinntekt

Detaljer

Grensekryssende korridorer Jernbanedirektoratet. 23 mai 2017

Grensekryssende korridorer Jernbanedirektoratet. 23 mai 2017 Grensekryssende korridorer Jernbanedirektoratet 23 mai 2017 Det nye Jernbanedirektoratet Rolle og samfunnsoppdrag «Jernbanedirektoratet skal sørge for at jernbanesektoren drives mest mulig effektivt, sikkert

Detaljer

Referat fra styremøte i Regionalpark Haldenkanalen

Referat fra styremøte i Regionalpark Haldenkanalen Styret i Regionalpark Haldenkanalen Ørje 2015-06-19 Referat fra styremøte i Regionalpark Haldenkanalen Tid: fredag 19. juni 2015 kl. 09.00 12.00 Sted: Marker Rådhus Fremmøtte: Helge Kolstad Kari Pettersen

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen

Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen Innkalling til Årsmøte i I forbindelse med Programkonferansen Havbruk på Radisson Blu i Tromsø 31. mars til 2. april, inviterer til årsmøte. Årsmøtet finner sted på onsdag 2. april, kl 14.30 til 15.30,

Detaljer

KRAFTSENTERET ASKIM. Kommunereformen - endelig retningsvalg

KRAFTSENTERET ASKIM. Kommunereformen - endelig retningsvalg Kommunereformen - endelig retningsvalg I denne saken skal det besluttes hvilken alternativ kommunesammenslutning det skal arbeides videre med fram til endelig avgjørelse i bystyret i juni dette år, og

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskapet. Saksliste

Møteinnkalling for Formannskapet. Saksliste Trøgstad kommune Møteinnkalling for Formannskapet Møtedato: 29.09.2016 Møtested: pr. mail Møtetid: 15:00 Forfall meldes til telefon 69681600. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling. Saksnr Tittel

Detaljer

Samarbeids- og utviklingsmidler for 2012. Budsjett. Søknadssum 332500. Utgifter. Totale utgifter 797500 2530000. Inntekter

Samarbeids- og utviklingsmidler for 2012. Budsjett. Søknadssum 332500. Utgifter. Totale utgifter 797500 2530000. Inntekter Budsjett Søknadssum 332500 Utgifter Beskrivelse Denne periode Totalt for prosjektet Personalkostnader. Prosjektleder 180000, andre ansatte 65000, ansatte i samarbeidende bibliotek 220 000 til sammen Varer,

Detaljer

Fisketurrismeprosjektet i Østfold og Akershus

Fisketurrismeprosjektet i Østfold og Akershus Storgt.55, 1870 Ørje Tlf: 69 81 27 00 Fax: 69 81 27 27 Banknr.1050 05 11740 E-post: oystein.toverud@havass.skog.no Årsmelding 2008, fisketurismeprosjektet Fisketurrismeprosjektet i Østfold og Akershus

Detaljer

Resultatregnskap (avrundet til hele kroner)

Resultatregnskap (avrundet til hele kroner) Wikimedia Norge Regnskap 2014 Regnskap for Wikimedia Norge for 2014, inklusive årets disponeringer. Det er ingen nedskrivninger eller avskrivninger, etter disponeringer er resultatet et overskudd på kr

Detaljer

Referat fra rådsmøte i Regionalpark Haldenkanalen

Referat fra rådsmøte i Regionalpark Haldenkanalen Sendeliste Ørje 2015-05-29 Referat fra rådsmøte i Regionalpark Haldenkanalen Tid: fredag 29. mai 2015 kl. 09.00 12.00 Sted: Rømskog Spa Til stede: Politisk representant Næringslivsrepresentant Akershus

Detaljer

Rapport fra ungdomsprosjektet: 8. februar 2013 30. mai 2013

Rapport fra ungdomsprosjektet: 8. februar 2013 30. mai 2013 Rapport fra ungdomsprosjektet: 8. februar 2013 30. mai 2013 Om rapporten Prosjektleder rapporterer jevnlig til styringsgruppen, og rapportene blir utformet til hvert styringsgruppemøte. Rapportene sier

Detaljer

Samarbeidsalliansen Osloregionen - innspill til høring om fornyelse av de fremtidige strategiene

Samarbeidsalliansen Osloregionen - innspill til høring om fornyelse av de fremtidige strategiene Saksnr.: 2009/4341 Løpenr. 65740/2011 Klassering: 028 Saksbehandler: Kjersti Garberg Møtebok - Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Fylkesutvalget 15.12.2011 Samarbeidsalliansen Osloregionen

Detaljer

Norsk Forening for Kollektivtrafikk - generalforsamlingen 29. mars 2012

Norsk Forening for Kollektivtrafikk - generalforsamlingen 29. mars 2012 Norsk Forening for Kollektivtrafikk - generalforsamlingen 29. mars 2012 Sted: Akershus fylkeskommune, Schweigaards gate 4 (Galleriet), Oslo Tid: Kl. 11.30 12.30 Saksliste og dokumenter Årsrapport for 2011

Detaljer

Høring - Förslag til länstransportplan för Värmlands län

Høring - Förslag til länstransportplan för Värmlands län Saknr. 17/4787-2 Saksbehandler: Rune Hoff Høring - Förslag til länstransportplan för Värmlands län 2018-2029 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet er positiv til «Förslag til länstransportplan för Värmlands

Detaljer

Indre Østfold Medisinske Kompetansesenter IKS

Indre Østfold Medisinske Kompetansesenter IKS [Skriv inn tekst] Indre Østfold Medisinske Kompetansesenter IKS Selskapsavtale Vedlegg 2, sak 11/14 Representantskapsmøte 24.oktober Innstilling styret 03.10.2014 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon...

Detaljer

Partnerskapsavtale mellom North Norway European Office Og Salten regionråd Fra 1. juli 2014 til 1. juli 2015

Partnerskapsavtale mellom North Norway European Office Og Salten regionråd Fra 1. juli 2014 til 1. juli 2015 Partnerskapsavtale mellom North Norway European Office Og Salten regionråd Fra 1. juli 2014 til 1. juli 2015 1. Partene i avtalen North Norway European Office (Europakontoret) eies av Nordland, Troms og

Detaljer

Tyin Filefjell Turløyper. Årsregnskap 01.11.13-31.10.14

Tyin Filefjell Turløyper. Årsregnskap 01.11.13-31.10.14 Årsregnskap 01.11.13-31.10.14 Aktivitetsregnskap Tyin Filefjell Turløyper Note 2013/2014 2012/2013 Driftsinntekter og driftskostnader ANSKAFFEDE MIDLER Medlemsinntekter 593 500 610 600 Tilskudd Valdres

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 21. april 2016), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

Organisasjonsplan 2017

Organisasjonsplan 2017 Organisasjonsplan 2017 Moss Cykle Klubb Februar 2017 1 Organisasjonskart Moss CK - 2017 Leder Nestleder Regnskap og økonomi Sekretær/ informasjon Marked/ sponsing Arrangement Sport 2 Styrets Leder Overordnet

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR INDRE ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS

SELSKAPSAVTALE FOR INDRE ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS SELSKAPSAVTALE FOR INDRE ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS 1 SELSKAPET Selskapets navn er Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS er en interkommunal

Detaljer

Visjon, mål og strategier

Visjon, mål og strategier Fagrådet for Ytre Oslofjord side 1 Visjon, mål og strategier Fagrådet for Ytre Oslofjord Visjon, mål og strategier Styrets forslag til generalforsamlingen 2005 Fagrådet for Ytre Oslofjord side 2 Visjon,

Detaljer

VEDTEKTER. for Larvik og Omegns Turistforening. - LOT ungdomsgruppe - LOT seniorgruppe. Revidert: mars 2010 mars 2012 (Seniorgruppa)

VEDTEKTER. for Larvik og Omegns Turistforening. - LOT ungdomsgruppe - LOT seniorgruppe. Revidert: mars 2010 mars 2012 (Seniorgruppa) VEDTEKTER for Larvik og Omegns Turistforening - LOT ungdomsgruppe - LOT seniorgruppe Revidert: mars 2010 mars 2012 (Seniorgruppa) VEDTEKTER FOR LARVIK OG OMEGNS TURISTFORENING 1 Formål Larvik og Omegns

Detaljer

Nytt om Trøndelags Europakontor

Nytt om Trøndelags Europakontor Nytt om Trøndelags Europakontor Trøndelagsrådet Steinkjer 8. desember 2014 Trøndelags Europakontor Vidar Segtnan, daglig leder Medlemmer Trøndelags Europakontor 2014 Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Mariann Larsen Medlem KY

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Mariann Larsen Medlem KY Møteprotokoll Utvalg: Fondsstyret Møtested: Kommunehuset Dato: 26.10.2016 Tidspunkt: 11:00-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ronald Jenssen Nestleder H Jan Helge Jensen

Detaljer

B for bibliotek (Ref #1318605138521)

B for bibliotek (Ref #1318605138521) B for bibliotek (Ref #1318605138521) Søknadssum: 332500 Kategori: Samarbeid Varighet: Treårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Østfold fylkesbibliotek / 974544652 Værste, K. G. Meldahls vei

Detaljer

Vennskap Tromsø- Gaza er en religiøs- og partipolitisk uavhengig organisasjon som har som formål å fremme:

Vennskap Tromsø- Gaza er en religiøs- og partipolitisk uavhengig organisasjon som har som formål å fremme: ÅRSMELDING 2011 I 2011 var det 10 år siden Tromsø og Gaza by ble vennskapsbyer. Vi skulle selvsagt ha ønsket at markeringen av disse 10-årene kunne ha skjedd sammen med et fritt Gaza og et fritt Palestina.

Detaljer

Fra seks til en (Ref #39b22205)

Fra seks til en (Ref #39b22205) Fra seks til en (Ref #39b22205) Søknadssum: 300 000 Varighet: Treårig Kategori: Innsatsområder Nye samarbeidsformer og partnerskap Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Østfold kulturutvikling,

Detaljer

STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND

STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND Vedtatt på styremøte 24. mai 2013 1. INNLEDNING... 3 2. MÅLSETTINGER... 3 3. SATSINGSOMRÅDER... 4 4. PRIORITERING AV MIDLER... 5 5. TILDELINGSKRITERIER...

Detaljer

Oppsummering Møte i Partnerskapet Næringsriket Østfold. Dato: 25. april Sted: Høgskolen i Østfold, avdeling Fredrikstad

Oppsummering Møte i Partnerskapet Næringsriket Østfold. Dato: 25. april Sted: Høgskolen i Østfold, avdeling Fredrikstad Oppsummering Møte i Partnerskapet Næringsriket Østfold Dato: 25. april 2017 Sted: Høgskolen i Østfold, avdeling Fredrikstad Program Tirsdag 25. april 2017 0845-0900: Kaffe og te 0900-0915: Velkommen Velkommen

Detaljer

Kommunale planprosesser for bedre idrettsanlegg Norges Idrettsforbunds anleggskonferanse Erik Unaas, Trondheim 19. oktober 2014

Kommunale planprosesser for bedre idrettsanlegg Norges Idrettsforbunds anleggskonferanse Erik Unaas, Trondheim 19. oktober 2014 Kommunale planprosesser for bedre idrettsanlegg Norges Idrettsforbunds anleggskonferanse Erik Unaas, Trondheim 19. oktober 2014 Tett på idrett, media og politikk i 40 år Dagbladet fra 1981 SPORTMEDIA (15

Detaljer

Kommunale retningslinjer for bruk av næringsfondet Vedtatt i kommunestyret 16.05.06

Kommunale retningslinjer for bruk av næringsfondet Vedtatt i kommunestyret 16.05.06 Kommunale retningslinjer for bruk av næringsfondet Vedtatt i kommunestyret 16.05.06 Disse retningslinjene er lagd med bakgrunn i brev fra utviklingssjefen i Finnmark Fylkeskommune, datert 05.04.2006, Retningslinjer

Detaljer

Vedtekter for Svinesundskomitéen

Vedtekter for Svinesundskomitéen 1 2013-09-09 Vedtekter for Svinesundskomitéen 1 FORMÅL Svinesundskomitéen er et forum som skal fremme nordisk samarbeid, med et spesielt fokus på Sverige og Norge. Foreningen er et forum for jevnlig kontakt

Detaljer

Smaalenene Bedriftshelsetjeneste

Smaalenene Bedriftshelsetjeneste Smaalenene Bedriftshelsetjeneste Vedtekter Versjon 3.0 18.09.2013 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn... 2 1.2. Deltakere i selskapet... 2 1.3. Selskapets hovedkontor... 2

Detaljer

OPPLEGG FOR UTREDNING AV NYE NÆRINGSAREALER I OMRÅDET OLRUD, NYDAL OG TREHØRNINGEN HØRINGSDOKUMENT

OPPLEGG FOR UTREDNING AV NYE NÆRINGSAREALER I OMRÅDET OLRUD, NYDAL OG TREHØRNINGEN HØRINGSDOKUMENT RINGSAKER KOMMUNE HAMAR KOMMUNE OPPLEGG FOR UTREDNING AV NYE NÆRINGSAREALER I OMRÅDET OLRUD, NYDAL OG TREHØRNINGEN HØRINGSDOKUMENT 1. Bakgrunn Målsetting Utredningen skal i utgangspunktet gi grunnlag for

Detaljer

KOMMUNIKASJONSPLAN

KOMMUNIKASJONSPLAN KOMMUNIKASJONSPLAN 08.02.16 INNLEDNING Kommunestyrene i Askim, Eidsberg, Hobøl, Marker og Spydeberg har vedtatt å sluttforhandle et grunnlag for mulig sammenslåing av kommuner i Indre Østfold til en kommune.

Detaljer

Årsmøte Styrets årsmelding 2014

Årsmøte Styrets årsmelding 2014 Årsmøte Styrets årsmelding 2014 Orkladal næringsforening Årsberetning 2014 Styret i Orkladal Næringsforening har i perioden bestått av: Morten Brataas Erik Dragset Arve Slørdahl Eva Johansen Marit Fuglem

Detaljer

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007 1 MEDLEMMER... 2 2 STYRET... 2 3 STYRETS VIRKSOMHET... 2 4 INFORMASJON... 3 5 ADMINISTRASJON... 4 6 PROSJEKTER/PROSJEKTGRUPPER... 4 7 KURS... 4 8 TAVLESKOLEN... 4 9 ELIADEN... 5 10 ØKONOMI... 5 11 FREMTIDEN...5

Detaljer

Årsrapport for 2012. Foreningen ble etablert 5. februar 2002 og ble i 2010 registrert i Brønnøysundregistrene. Medlemsbedrifter

Årsrapport for 2012. Foreningen ble etablert 5. februar 2002 og ble i 2010 registrert i Brønnøysundregistrene. Medlemsbedrifter Årsrapport for 2012 Bergen Kundeserviceforum er en forening for virksomheter i Bergensområdet. Felles for medlemmene er at vi jobber i kundesenter/kontaktsenter eller mer generelt med kundebehandling i

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Østfoldrådet Møtested: Valdisholm, Fylkeshuset Dato: Tid: 08:00

Møteprotokoll. Utvalg: Østfoldrådet Møtested: Valdisholm, Fylkeshuset Dato: Tid: 08:00 1 Møteprotokoll Utvalg: Østfoldrådet Møtested: Valdisholm, Fylkeshuset Dato: 17.03.2014 Tid: 08:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Ole Haabeth Leder Østfold fylkeskommune Per Inge

Detaljer

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 1 MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 ØST FYLKE/ REGION All aktivitet i Norsk kulturskoleråd skal sees som en samlet innsats mot våre medlemskommuner og som en konsekvens av dette vil vi til Landsmøtet 2014

Detaljer

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Regnskap for 2013 Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Innhold: Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisor beretning Årsberetning 2013 Sameiet Ilsetra Leiligheter Virksomhetens art

Detaljer

Avlastningshjemmet IKS

Avlastningshjemmet IKS Avlastningshjemmet IKS Selskapsavtale Representantskapet 24.10.2014 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn... 2 1.2. Deltakere i selskapet... 2 1.3. Selskapets hovedkontor...

Detaljer

Beretning Forfatter: Stein Wilthil

Beretning Forfatter: Stein Wilthil Beretning 2006-2007 Forfatter: Stein Wilthil Øhrn Beretning fra styret i LVSH for 2006-2007 BERETNING FRA STYRET I LVSH FOR ÅRSMØTEPERIODEN MAI 2006 MAI 2007 LVSH er

Detaljer