Med regnskap. Årsrapport Årsregnskap 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Med regnskap. Årsrapport Årsregnskap 2014"

Transkript

1 Med regnskap Årsrapport Årsregnskap 2014

2 INNHOLD 1. Grensekomiteens formål s 3 2. Grensekomiteens medlemmer s 3 3. Grensekomiteens styre s 4 4. Grensekomiteens arbeidsutvalg s 4 5. Grensekomiteens sekretariat.. s 5 6. Grensekomiteens aktiviteter 2013 s 6 7. Grensekomiteens økonomi s 10 2

3 1. Grensekomiteens formål I vedtektene fra 1. juni 2012 heter det i 1: «Grensekomiteen Värmland-Østfold er et organ for løpende kontakt og samarbeid mellom de kommuner som inngår i grenseregionen. Grensekomiteens generelle oppgave er å fremme og aktivt medvirke til et samarbeid over grensen med særlig vekt på infrastruktur, informasjon og nedbygging av grensebarrierer. I tillegg er samarbeid innen helsevesen, næringsliv og kompetanse-utvikling prioriterte områder. Komiteen skal initiere, utrede og koordinere prosjekter som er av interesse for grense-kommunene. Komiteen kan ellers ta opp oppgaver som den anser hensiktsmessig for et samarbeid i regionen.» 2. Grensekomiteen medlemmer Komiteens geografiske virkeområde er aksen Oslo Karlstad, med hovedvekt på kommuner i Østfold og Värmland. Kommuner i Akershus og Västra Götaland kan bli medlemmer etter søknad til styret. Grensekomiteen hadde i 2014 følgende medlemmer: Norske medlemmer Innbyggere Innbyggere Innbyggere Areal km 2 Aremark Askim Eidsberg Rømskog Marker Trøgstad Skiptvet Spydeberg Hobøl Moss SUM kommuner Østfold Fylkesk Svenske medlemmer Innbyggere Innbyggere Innbyggere Areal km2 Säffle Årjäng Grums Karlstad Bengtsfors SUM kommuner Region Värmland

4 3. Grensekomiteens styre I vedtektenes 2 heter det: «Styret skal bestå av 8 medlemmer som er ansvarlig for Grensekomiteens virksomhet, 4 fra Norge og 4 fra Sverige. Leder har dobbeltstemme(utslagsröst).» Styret har siden 1. januar 2014 hatt følgende sammensetning: Medlem Årjängs kommun Østfold Fylkeskommune Askim kommune Marker kommune Spydeberg kommune Karlstad kommun Säffle kommun Bengtsfors kommune Styrerepresentant Katarina Johannesson Daniel Schützer (Ny fra 21. mai 2014) Per Inge Bjerknes Thor Hals Nythe Nilsen Knut Espeland Per Inge Liden Daniel Bäckström Dag Rogne (Ny fra 21.mai 2014) Per Jonsson Vara-styrerepresentant Ersättare Rømskog kommune Eidsberg kommune Trøgstad kommune Grums kommun Årjängs kommun Bengtsfors kommun Kari Pettersen Erik Unaas Ole-Andre Myhrvold Gunnilla Andersson Tore Ingman (Ny fra 21.mai 2014) Katarina Johannesson Therese Karlsson Styrets medlemmer har i forskjellige sammenhenger representert komiteen og det norsksvenske samarbeidet. Styret har siden årsmøtet 2014 hatt styremøte i Årjäng den 29. september og styremøte i Årjäng den 27. mars Grensekomiteens arbeidsutvalg Det er vedtektsfestet at komiteen skal ha et arbeidsutvalg med ansvar for den løpende driften av komiteen. I 2014 har dette hatt følgende sammensetning: 4

5 Leder: Nestleder: Sekretær: Kjersti Nythe-Nilsen Daniel Schützer Alf S. Johansen Arbeidsutvalget har hatt møter og flere konsultasjoner via epost og telefon for å ta stilling til aktuelle saker og forberede styremøter og andre møter. 5. Andre politiske organer Nasjonale kontaktpersoner Sveriges Riksdag Det Norske Storting Gunilla Svantorp Line Henriette Hjemdal tok over for Irene Johansen etter Stortingsvalget 2013 Valberedning Sverige Bengtsfors kommun Grums kommun Per Eriksson Birgit Sturesson Valgkomite Norge Indre Østfold Regionråd Kjersti Nythe-Nilsen og Erik Unaas 6. Grensekomiteens sekretariat Norsk Kompetanseutvikling AS ved Alf S. Johansen har vært sekretariatsleder for Grensekomiteen. Regnskapsfører har vært Hallgeir Hovland i Askim regnskapsteam. Revisor har vært Indre Østfold Kommunerevisjon. 7. Grensekomiteens aktiviteter 2014 Komiteen skal initiere, utrede og koordinere prosjekter som er av interesse for grensekommunene, og kan ellers ta opp oppgaver som den anser hensiktsmessig for regionen. Arbeidet skal organiseres slik at den initierende innsatsen innen de enkelte områdene finansieres gjennom Grensekomiteens budsjett, mens dersom det er behov for større innsatser, skal det etableres selvstendige prosjekter med egen prosjektorganisering og driftsbudsjett/finansiering. I henhold til komiteens vedtekter skal det legges vekt på arbeid innen følgende områder Infrastruktur Informasjon Næringsliv Helse Kompetanseutvikling 5

6 Nedbygging av grensebarrierer Arbeidet skal gjennomføres i nært samarbeid med de deltagende kommunene i Grensekomiteen Värmland-Østfold og de regionale myndighetene i Värmland og Østfold. 7.1 Målsettinger i handlingsprogrammet for : 1. Visjonen om en grønn nordisk korridor gjennom Østfold og Värmland skal holdes levende, hvor myndigheter, næringslivet, foreninger og institusjoner samarbeider om næring, utdanning, kultur, helse, idrett, opplevelser, transport, miljø, klima og energi. 2. Presse på for å forsere E18 utbyggingen gjennom Østfold og Follo og Töcksfors-Karlstad, og forbedre kollektivtransporten langs E18. Arbeide for å få utredet og realisert en flerbruks høyhastighets jernbaneforbindelse Oslo-Stockholm som flerbruksbane med et variert stoppmønster og maksimum reisetid på 3 timer. 3. Arbeide for å få realisert en nordisk transportplan som synkroniserer planer og identifiserer «missing links» i hele Norden. Mer gods og persontrafikk må overføres fra vei og lufttransport til jernbane. 4. Reiseliv skal stå sentralt i grensekomiteens arbeid med vekt på utvikling av opplevelser og grenselandets spesielle historie, herunder Unionsleden. 5. Promotering av regionen gjennom bruk av Internett og andre media er viktig. Grensekomiteen ønsker å støtte prosjekter og initiativ for fremme kunnskap og informasjon om regionen. 6. Opprettholde gode kontakter mellom lokale/regionale myndigheter og offentlige institusjoner for å redusere grensehinder, forenkle samarbeid og bedre kunne utnytte felles ressurser og regionens potensiale. 7. Prosjektet Politikk i Grenseland videreføres med sikte på å styrke kontakten og samarbeidet over grensen mellom politikere og politisk engasjerte med et spesielt fokus på neste generasjon. Komiteen har i forhold tilgjengelige ressurser ivaretatt dette arbeidet. 6

7 7.2 Følgende aktiviteter nevnes spesielt for 2014: Nordisk samarbeid Komiteen mottar støtte fra Nordisk Minsterråd og deltar på flere nordiske samarbeidstiltak. Den årlige Grensekonferansen fant sted på Morokulien i begynnelsen av september, i regi av ARKO. Der samlet man deltakere fra alle grensekomiteene i Norden, samt grensetjenesten og representanter fra nordiske organer. Grensekomiteen har også i oktober gjennomført møter med Svinesundskomiteen og Hedmark/Dalarna for utveksling av erfaringer og ideer. Komiteen har signalisert interesse for deltakelse i et grensehinderprosjekt på initiativ fra Gränstjensten. Informasjon Hjemmesiden har blitt et fast sted for informasjon om komiteen arbeid og arrangementer og blir jevnlig oppdatert med nyheter og arrangementsinformasjon. Det ble i 2014 trykket opp nye brosjyrer om komiteen og en ny stand ble produsert. Blant annet deltok komiteen med stand på næringsmesen «Möjligheternas Gränsland» i Töcksfors i November. Jernbaneforbindelse Oslo-Stockholm: 27. januar 2014 arrangerte Grensekomiteen i samarbeid med ARKO en konferanse i Stortinget om Nordisk Transportplan og Oslo-Stockholms-korridoren. Arrangementet samlet 70 deltakere. Flere Riksdagspolitikere og Stortingspolitikere, regioner og kommuner var representert i tillegg til representanter for statlige og uavhengige organisasjoner. Deltakerne fikk en god velkomst av Stortingets visepresident Line Henriette Hjemdal, som også ledet møtet. Det ble enighet om å arrangere et nytt seminar i løpet av våren 2014, fortrinnsvis i Sverige. På grunn av valg i Sverige høsten 2014 ble møtet utsatt til senere. Imidlertid har det vært en rekke aktiviteter og kommunikasjon om dette spørsmålet mellom lokale, regional og sentrale myndigheter. 17. mars besøkte Grensekomiteen Samferdselsdepartementet i Oslo for å legge fram status på utredningen Oslo-Stockholm. Norsk Bane la fram en foreløpig rapport for Fase 2A på Grensekomiteens årsmøte i mai. I juli ble det inngått avtale med 5 kommuner i Värmland-Ørebro for realisering av Fase 2B som gjelder traseutredninger på strekningen øst for Karlstad til Arboga. Norsk Bane skal ferdigstille denne rapporten i løpet av våren Grensekomiteens rolle er å koordinere framdriften og holde kontakten mellom politisk myndigheter og aktuelle fagmiljøer. Vedrørende Fase 3 som gjelder markedsutredningen har det vært en del metodiske utfordringer som fremdeles diskuteres og vurderes. Grensekomiteen har også i 2014 hatt et godt og nært samarbeid med den uavhengige tenketanken TenkGrønnBane

8 Ten-T Grensekomiteen ble invitert av Region Blekinge til å delta i en søknadsprosess for et interregprosjekt som vil se på den strategiske koblingen mellom utbygging av Ten-T nettverket og regionale utviklingsmuligheter for regioner i Nord-Europa. Grenseområdet Norge-Sverige med Osloregionen som bakteppe er en region som kan knyttes sterkere til Ten-T, hvor EU-landene har avsatt 310 milliarder Euro i investeringsmidler for å bygge framtidens europeiske infrastruktur. Osloregionen vurderer også å delta i prosjektet enten som observatør eller partner, men det er per dato ikke avklart. Prosjektet har fått navnet TENTACLE og innbefatter blant annet Hamburg Lahti, Vidzeme og Gdansk med flere regioner. Kungliga Tekniska Högskolan(KTH) er også med. Blekinge region er hovedpartner og prosjekteier. Grensekomiteen ønsker gjennom prosjektdeltakelse spesielt å få satt søkelyset på behovet for raskere og bedre øst-vest forbindelser i Norden og samtidig styrking av E18 korridoren. Målet må være å få Oslo- Stockholm inn igjen på det prioriterte Ten-T kartet. Samtidig må man ha øye for en helhetlig infrastruktur i Norden som henger sammen med utviklingen i Europa. Unionsleden I unionsåret 2014 ble det gjennomført et forprosjekt med en forstudie som viser muligheter for å etablere en sykkelled gjennom Østfold og Värmland, fra Moss til Karlstad. Det er gjort en detaljert kartlegging av aktuelle traseer ut fra ulike kriterier. Trafikksikkerhet er et viktig avgjørende kriterium for å kunne lansere leden på kommersiell basis. Logistikk, overnatting, skilting og opplevelser er andre viktige elementer som det må arbeides med om leden skal kunne få et gjennomslag i markedet. Styret i grensekomiteen besluttet 29. september å gå for et hovedprosjekt og vil søke Interreg finansiering. Det ble deretter satt igang en prosess med å søke medfinansiering fra de aktuelle kommunene og regionene. Arbeidet med søknaden pågår. 22. august ble det en offisiell markering av leden ved av politikere og andre fra Norge og Sverige møttes i Ørje for å sykle til Västra Fågelvik. 8

9 Busstilbud over grensen Grensekomiteen har lenge arbeidet for å gi grensependlerne et bedre busstilbud, samtidig med at innbyggerne øst for Mysen har et stort behov for bedre kollektivtilbud. Det har vært arrangert en rekke møter for å diskutere muligheten for å etablere et busstilbud over grensen fra Karlstad-Årjäng til Indre Østfold. Saken har blitt spilt inn til de regionale myndighetene. Värmlandstrafik og Østfold fylkeskommune har vært sentrale aktører. Grensekomiteen fikk avslag på søknad om økonomisk støtte til busstilbudet fra Samferdselsdepartementet. Region Värmland og Østfold Fylkeskommune har nå forberedt et Interreg prosjekt på saken. I 2014 ble det gjennomført et forprosjekt og en undersøkelse i regi av Sweco på oppdrag fra prosjektet. Denne ble gjenstand for en workshop på Ørje i august 2014 hvor også Grensekomiteen deltok. Østfold fylkeskommune og Region Värmland har gjennomført en mulighetsstudie av busstilbudet langs E18 mellom Karlstad og Mysen Askim med videre forbindelse mot Oslo. Rapporten konkluderer med at det er et visst marked for å etablere et kollektivtilbud over grensen ved Ørje, men samtidig at det er knyttet flere utfordringer til et slikt tilbud. Et nytt tilbud som møter behovet for både arbeids og fritidsreiser har et potensiale for å tiltrekke seg flere reisende sammenlignet med tidligere tilbud. Sweco har vurdert ulike 9

10 alternativer, men anbefaler en forlengelse av dagens rute 700 mellom Karlstad og Töcksfors i korrespondanse med tog i Mysen til fra Oslo. Forslaget inneholder 2 alternativer, litt avhengig av driftsopplegg og muligheter for finansiering. Det er forutsatt et relativt omfattende tilbud også i helgene og at linjen kjøres mest mulig direkte langs E18 uten bussbytte underveis. Ungdom i grenseland I 2014 støttet grensekomiteen fredskonferansen for ungdom i regi av blant andre Moss kommune med NOK. Konferansen var godt besøkt av ungdommer fra flere av komiteens medlemskommuner. Politikk i grenseland 15. desember ble det arrangert medlemsmøte i Karlstad hvor rundt 25 personer deltok. Blant annet ble det besøk på Frimurerlogens lokaler hvor fredsavtalen ble besluttet i Forøvrig ble flere aktuelle saker tatt opp og diskutert på møtet som fant sted på Stadshotellet. Møtet var også juleavslutning for grensekomiteen Studietur til Brussel I oktober reiste en delegasjon fra Grensekomiteen til Brussel for å studere muligheter for finansiering og utvikling med utgangspunkt i Europeisk samarbeid. Reisen ble tilrettelagt av Østfold Fylkeskommune og Osloregionens Europakontor. 7. Grensekomiteens økonomi Som det framgår nedenfor fikk komiteen i 2014 et resultat på kr ,94. Dette skyldes flere ting som er forklart i noter til regnskapet. I realiteten er det forsinkelser på inntektssiden som gir et negativt sluttresultat. Kostnadssiden er under kontroll og holdt i henhold til budsjettet. Grensekomiteen har tilfredsstillende likviditet og egenkapital på NOK ,51 ved årets slutt og ingen gjeld. På kostnadssiden har sekretariatstjenesten blitt holdt på nivå litt under 2013.Komiteen har ingen ansatte. Det medfører en innleid sekretariatsfunksjon på rundt 2 dager i uka inklusive forberedelser, deltakelse og oppfølging av møter, prosjektoppfølging, prosjektutvikling og søknadsskriving. Samme nivå er videreført for I tillegg kommer informasjonsarbeid, deltakelse på messer og andre arrangementer av relevans for å informere om virksomheten. Komiteen er involvert i flere søknadsprosesser som igjen kan resultere i større budsjetter og et høyere aktivitetsnivå ved hjelp av prosjektfinansiering, etter styrets nærmere beslutninger. Den økende omsetningen i Grensekomiteens økonomi skyldes blant annet at tilskudd og forbruk på prosjektet HH Fase 2A og Fase 2B. Unionsleden er et annet prosjekt som kom med i regnskapet for Den siste utbetalingen til Barnas Grenseland ble også utbetalt i 2014, etter at prosjektet var avsluttet. 10

11 Resultatrapport Konto Tekst Inntekter 3111 Østfold fylkeskommune , , Årjängs kommun , , Grums kommun , , Säffle kommun , , Eidsberg kommune , , Skiptvet kommune 4 500, , Askim kommune , , Marker kommune 4 500, , Aremark kommune 2 500, , Rømskog kommune 2 000, , Trøgstad kommune 6 000, , Karlstad kommun , , Moss kommune 8 000, , Region Värmland , , Spydeberg kommune 6 000, , Hobøl kommune 5 500, , Bengtsfors kommun , , Nordisk Ministerråd , , HH Fase , , Unionsleden(1) ,00 0, , ,00 Kostnader 6701 Revisjonshonorar , , Honorar regnskapsføring , , Sekretariatstjenester , , Informasjonstjenester web publikasjoner , , HH prosjektet Oslo-Stockholm , , TenkGrønnBane , , Barnas Grenseland , , Ungdom i Grenseland ,00 0, Politikk i Grenseland , , Reiseliv i Grenseland ,00 0, Unionsleden ,92 0, Kontor data og utstyr , , Porto/kontortjenester 0, , , , Møter kurs konferanser , , Annonsering markedsføring gaver ,52-200, Kontingenter , , Bankgebyrer og valuta , , , , Renteinntekt bank 6 282, , Annen renteinntekt 32,09 0, , ,95 RESULTAT (1) , ,19 11

12 Balanse Konto Tekst Fordringer 1399 Andre Fordringer ,23 0, ,23 0, Askim Kommune 0,00 0, Region Värmland 0,00 0, Hobøl kommune 0,00 0, Säffle kommun (2) , , Marker Kommune 0,00 0, Moss Kommune 0,00 0, Årjängs kommun (3) , , Østfold fylkeskommune 0,00 0, Karlstads kommun 0,00 0, Grums kommun 0,00 0, Eidsberg kommune 0,00 0, Rømskog kommune 0,00 0, Trøgstad kommune 0,00 0, Skiptvet kommune 0,00 0, Bengtsfors kommun (4) ,00 0, Aremark kommune 0,00 0, Spydeberg kommune 0,00 0, bedriftskonto 0,00 0, folio Askim Sparebank , , kapitalkonto Askim Spare , ,80 Sum omløpsmidler , ,45 EIENDELER , ,45 Egenkapital 2000 Egenkapital , , Annen kapital 0,00 0,00 Egenkapital , ,45 Årets resultat ,94 0, , , Leverandørgjeld 0,00 0,00 Sum kortsiktig gjeld 0,00 0,00 Samlet gjeld 0,00 0,00 GJELD OG EGENKAPITAL , ,45 12

13 Noter: 1) Det gjenstår kroner i tilskudd fra Partnerskapsfondet i Østfold som ikke er inntektsført i Det utløses i 2015 uten at ytterligere kostander påløper. Resultatet må sees i lys av dette. 2) Säffle kommun har en restanse fra tidligere år på kroner ) Årjängs kommun har en restanse på kroner ved årsskiftet, men det skyldes at kroner ankom vår konto som innbetaling i 2015, så det er per dato utestående. 4) Bengtsfors kommun har en restanse fra 2014 på kroner Det vil bli dialog med de respektive kommuner med sikte på å få nullet ut restansene. Grensekomiteens virksomhet forurenser ikke det ytre miljø og en helhetlig vurdering av økonomien gjør at styret i komiteen mener at det er et godt grunnlag for videre drift. Grensekomiteen Värmland Østfold Kjersti Nythe Nilsen Daniel Schützer Dag Rogne (sign) (sign) (sign) Tore Ingman Thor Hals Knut Espeland Inger Christin Torp (sign) (sign) (sign) (sign) 13

Interreg Sverige-Norge programmet 2007-13 i Hedmark

Interreg Sverige-Norge programmet 2007-13 i Hedmark Forvaltningsrevisjon 2015 Hedmark fylkeskommunes internasjonale engasjement med utgangspunkt i: Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Hedmark Fylkeskommune Interreg Sverige-Norge

Detaljer

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Evalueringsrapport av Barentssamarbeidet utført av Erling Fløtten på oppdrag fra Utenriksdepartementet

Detaljer

INNHOLD. Profilering 5. Kompetanse og verdiskaping 6. Areal- og transportutvikling 7. Andre tiltak og prosesser 8 FORORD 3

INNHOLD. Profilering 5. Kompetanse og verdiskaping 6. Areal- og transportutvikling 7. Andre tiltak og prosesser 8 FORORD 3 ÅrsrapporT 2012 INNHOLD FORORD 3 INNSATSOMRÅDER OG AKTIVITETER I 2012 4 Profilering 5 Kompetanse og verdiskaping 6 Areal- og transportutvikling 7 Andre tiltak og prosesser 8 MÅL OG STRATEGIER 10 ORGANISASJON

Detaljer

FORORD 3 INNSATSOMRÅDER OG AKTIVITETER I 2011 4. Profilering 5. Kompetanse og verdiskaping 6. Areal og transportutvikling 7

FORORD 3 INNSATSOMRÅDER OG AKTIVITETER I 2011 4. Profilering 5. Kompetanse og verdiskaping 6. Areal og transportutvikling 7 ÅrsrapporT 2011 INNHOLD FORORD FORORD 3 INNSATSOMRÅDER OG AKTIVITETER I 2011 4 Profilering 5 Kompetanse og verdiskaping 6 Areal og transportutvikling 7 Ny strategiske føringer for 2012 og videre 8 Samarbeid

Detaljer

PROSJEKTPLAN. Grenseland. - et bedre sted å bo. Rømskog, Marker og Aremark

PROSJEKTPLAN. Grenseland. - et bedre sted å bo. Rømskog, Marker og Aremark PROSJEKTPLAN Grenseland - et bedre sted å bo Rømskog, Marker og Aremark Side 2 av 35 1. INNLEDNING... 3 1.1 BAKGRUNN... 4 1.2 REGIONENS FORTRINN OG UTFORDRINGER... 5 1.3 UTVIKLINGSAVTALEN... 6 1.4 TILKNYTNING

Detaljer

OSLOREGIONEN: SAKER I PERIODEN 2005-10

OSLOREGIONEN: SAKER I PERIODEN 2005-10 OSLOREGIONEN: SAKER I PERIODEN 2005-10 mai 2011 1 FORORD Osloregionens organer vil våren og sommeren 2011 drøfte fornyelse av strategiene for de nærmeste årene. I denne sammenheng har sekretariatet foretatt

Detaljer

Faglig årsrapport 2009

Faglig årsrapport 2009 Faglig årsrapport 2009 Faglig årsrapport 2009 2 Innledning anno 2010 Fagsiden i Tekna har fått godt fotfeste de siste par årene, og arbeidet i Fagutvalget blir stadig mer spennende. Et fokus for Fagutvalget

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND GRAN RÅDHUS 15.3. 2012 SAKENE 1/13 til 6/13 Møte mellom ordførere, rådmenn og regionadministrasjonen 29. januar 2013 Tid, sted: Gran rådhus. Kl.12.30 14.45.

Detaljer

Foto: Børge Soleng UTVIKLING I NARVIK-REGIONEN FUTURUM. årsmelding 2007

Foto: Børge Soleng UTVIKLING I NARVIK-REGIONEN FUTURUM. årsmelding 2007 Foto: Børge Soleng 2007 UTVIKLING I NARVIK-REGIONEN FUTURUM årsmelding 2007 Design: Jonas Nilsson, for Modulnet AS transport reiseliv teknologi 2 Å r s r a p p o r t 2 0 0 7, F u t u r u m A S Omstilling

Detaljer

MØTE I REGIONRÅDET 21. 22. NOVEMBER 2013

MØTE I REGIONRÅDET 21. 22. NOVEMBER 2013 Salten Regionråd Dokument: sr131121-saksliste Regionrådet Side: 1 av 1 MØTE I REGIONRÅDET 21. 22. NOVEMBER 2013 KJERRINGØY SAKSLISTE Møtestart kl. 13.00 Velkommen til Kjerringøy SR-sak 38/13 Nord-Norges

Detaljer

FORANALYSE / PROSJEKTPLAN. Internasjonalt samarbeid

FORANALYSE / PROSJEKTPLAN. Internasjonalt samarbeid Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Hedmark fylkeskommune FORANALYSE / PROSJEKTPLAN Internasjonalt samarbeid Postadresse: Postboks 84, 2341 Løten Telefon: 62 43 58 00 Hjemmeside:

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND LUNNER RÅDHUS 21.09. 2012 SAKENE 38/12 til 40/12 En sentral føring for RHP 2013 og for samarbeidet med kommuner og regioner er at det skal støtte opp under

Detaljer

Styremøte 29. januar 2015

Styremøte 29. januar 2015 Styremøte 29. januar 2015 Sted: Ruter, Dronningens gate 40, møterom Jernbanetorget Tid: 10.00 14.00 Saker.: 1 /15 10/15 Sakliste til styremøte 29. janaur 2015 Saksnr.: Sak Sak 1/15 Referat fra styremøte

Detaljer

Aktivitetsrapport 2012

Aktivitetsrapport 2012 Aktivitetsrapport 2012 1 Aktivitetsrapport fra administrasjonen Prosjekter og aktiviteter knyttet til Gjøvikregionen Næringsråd Strategisk Handlingsplan, som revideres årlig av styret, er retningsgivende

Detaljer

Regionrådet 4. desember 2012

Regionrådet 4. desember 2012 MØTEINNKALLING! Regionrådet 4. desember 2012 Sted: Rollag kommune Kommunestyresalen - Rollag Tid: 09:00 15:00 Kongsbergregionen 26.11.12 Thomas Fosen rådsleder Eventuell melding om forfall mv meldes snarest

Detaljer

SNF-Rapport nr. 07/09

SNF-Rapport nr. 07/09 SNF-Rapport nr. 07/09 Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Våler kommune av Inger Beate Pettersen SNF-prosjekt 4245: Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Våler kommune Prosjektet er finansiert

Detaljer

Årsmelding 2006. Narvikregionens næringsselskap

Årsmelding 2006. Narvikregionens næringsselskap Årsmelding 2006 Narvikregionens næringsselskap INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse 2 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 2006 8 Balanse pr 31. desember 2006 9 Noter til regnskapet 10 Fullstendighetserklæring

Detaljer

MØTE I REGIONRÅDET 27. 28. NOVEMBER 2014

MØTE I REGIONRÅDET 27. 28. NOVEMBER 2014 Salten Regionråd Dokument: sr141127-saksliste Regionrådet Side: 1 av 2 MØTE I REGIONRÅDET 27. 28. NOVEMBER 2014 THON HOTEL SVOLVÆR SAKSLISTE Møtestart kl. 13.00 Torsdag 27/11 13.00 15.00 SR-sak 49/14 Mulighetsstudier

Detaljer

Innkalling til styremøte 28. september 2011

Innkalling til styremøte 28. september 2011 Til Styret i Greater Stavanger Kopi til Stein Racin Grødem, Kjell Haver, Stein Fosså Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 28.09.2011 Møterom 2 08.09.2011 1 av 1 Kl 09:00-12:00 Måltidets Hus, Ipark

Detaljer

Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp. Oppsummering fra Selvhjelp Norges distriktskontorer for året 2012

Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp. Oppsummering fra Selvhjelp Norges distriktskontorer for året 2012 Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp Oppsummering fra Selvhjelp Norges distriktskontorer for året 2012 Selvhjelp Norge har laget en årsrapport for året 2012. Den rapporten du sitter

Detaljer

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1.

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1. STYRETS BERETNING OG REGNSKAP 2014 INNSTILLINGER TIL GENERALFORSAMLING 2015 Styret i Bergen Næringsråd, fra venstre Magne Stunner, administrerende direktør Marit Warncke, nestleder Ole-Eirik Lerøy, styreleder

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 03.12.2008 kl. 10:00 Møtested: Hotel Augustin, Trondheim Andre opplysninger: SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING SAKLISTE Saker til behandling 64/2008 Godkjenning av møtebok

Detaljer

Det innkalles herved til møte i regionrådet

Det innkalles herved til møte i regionrådet Regionrådsmøte Innkalling Møtedato: 29.5.2015 Møtested: Tromsø kommunes rådhus, 5A07 Klokkeslett: 10.00 Det innkalles herved til møte i regionrådet Det innkalles herved til møte i regionrådet, fredag 29.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Beløpet dekkes inn under enhet areal og byggesak sitt driftsbudsjett.

SAKSFRAMLEGG. Beløpet dekkes inn under enhet areal og byggesak sitt driftsbudsjett. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Espen Jordet Arkiv: V18 Arkivsaksnr.: 14/1929 Saksnr.: Utvalg Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget Kommunestyret Møtedato KLIMA ØSTFOLD Rådmannens forslag til vedtak 1. Rakkestad

Detaljer

PROFIL OG PRIORITERINGER...

PROFIL OG PRIORITERINGER... Innholdsfortegnelse 1 PROFIL OG PRIORITERINGER... 5 1.01 Hovedutfordringer...7 1.02 Fire målområder... 11 1.03 Effektmål... 15 1.04 Styring og utvikling... 16 1.05 Planstrategi 2014-2017... 18 2 RAPPORTERINGSOMRÅDER...

Detaljer

ÅRSMELDING 2006 12.03.07

ÅRSMELDING 2006 12.03.07 ÅRSMELDING 2006 12.03.07 Det formelle grunnlaget Regionsamarbeidet Buskerud Telemark og Vestfold gjennomfører et forsøk med oppgavedifferensiering. Forsøket innebærer at ansvar og myndighet for definerte

Detaljer

Driftstilskudd til Visit Bodø

Driftstilskudd til Visit Bodø Team Bodø KF Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.03.2010 12940/2010 2010/6065 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/78 Formannskapet 02.06.2010 10/62 Bystyret 17.06.2010 Driftstilskudd til Visit Bodø

Detaljer

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Prosjektrapport nr. 12/2002 Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Jens Kristian Fosse og Hans Kjetil Lysgård Tittel Kompetanseutvikling i utkantkommuner lokal mobilisering

Detaljer

Møteinnkalling Samferdsel, miljø og klimakomiteen

Møteinnkalling Samferdsel, miljø og klimakomiteen Møteinnkalling Samferdsel, miljø og klimakomiteen Møtested: Statens vegvesen i Moss Tidspunkt: 18.04.2012 kl. 09:30 Eventuelle forfall meldes til Margrethe Corneliussen, telefon 69117404/90683205 eller

Detaljer

Visjon, mål og strategier

Visjon, mål og strategier Fagrådet for Ytre Oslofjord side 1 Visjon, mål og strategier Fagrådet for Ytre Oslofjord Visjon, mål og strategier Styrets forslag til generalforsamlingen 2005 Fagrådet for Ytre Oslofjord side 2 Visjon,

Detaljer