DRIFTSORIENTERING MOLDE NÆRINGSFORUM ETTERORD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DRIFTSORIENTERING MOLDE NÆRINGSFORUM ETTERORD"

Transkript

1 DRIFTSORIENTERING 2014 MOLDE NÆRINGSFORUM ETTERORD 2014 har vært et år med høy aktivitet innen for en rekke områder. Fokus har vært på samferdsel, sykehus, flytilbud, rekruttering og medlemsarrangement. SENTRALT I ÅRET SOM GIKK Arbeid for vedtak om sykehus på Hjelset Etablering av nye tilbud ved Molde Lufthavn Årø Oppstart av ny konferanse; styredagen, i tillegg til Romsdalskonferansen og Eiendomskonferansen Etablering av formalisert samarbeid med aktørene for bedre å kollektivtransport til/fra flyplassen Etablering av samarbeid mellom handelsaktørene i Molde Arbeid for etablering av studietilbud for ingeniører ved Høgskolen i Molde Gjennomført 13 medlemsmøter og konferanser med nesten ca.950 deltakere

2 Driften gjennom året har vært gjennomført for å tjene våre overordnede mål og ambisjoner: Være en pådriver for konkurransedyktig infrastruktur og regional næringspolitikk 2. Bidra til styrking og synliggjøring av regionens næringsliv 3. Bidra til styrking og synliggjøring av regionens kompetansemiljø VÅR AMBISJON ER AT Molderegionen skal være en av landets mest attraktive regioner å bo og arbeide i - der folk trives! Målet er at i 2020 skal Molde være en pulserende by med innbyggere i en region med innbyggere. Molderegionen skal være blant landets 10 beste på attraktivitet og trivsel. STATUS PR 3. KVARTAL 2014 Tall pr 3. kvartal viser at det var innbyggere i Molde, en økning på 290 innbyggere siden Økningen for hele 2013 var 112 innbyggere mot 455 innbyggere i I regionen er det innbyggere pr 3. kvartal 2014, en økning på 525 innbyggere, mot 300 for hele Molderegionen klatrer opp flere plasser i NHO sitt NæringsNM 2013 (Statistikk utgitt i 2014), og er nå på 15 plass av 82 regioner. Regionene er rangert etter vekstkraft og attraktivitet på viktige samfunnsområder (arbeidsmarked, demografi, kompetanse, lokal bærekraft, og kommunal attraktivitet). I samme rangering er Molde kommune 28. beste kommune i landet. Sett over de siste 10 årene er Molde kommune nr. 17 av de 20 beste kommunene i landet i NæringsNM. samordner, koordinerer og arbeider på tvers av bransjer for felles beste, og jobber med å fremme næringslivet sine interesser i Molderegionen. Vi arbeider for at regionen har de kvaliteter som gjør at folk ønsker å bo og arbeide her. Dette gjør vi ved å være en medlemsorientert, samfunnsbevisst og attraktiv aktør og samarbeidspartner. Vår rolle som felles talerør og pådriver avlaster den enkelte medlemsbedrift i bruk av ressurser på rammebetingelser som attraktiviteten til regionen, infrastruktur som (flyplass, vei- og fergeforbindelser, sykehus), samarbeid med skoleverket, samarbeid i regionen osv. Videre legger vi til rette for nettverksbygging gjennom våre møteplasser; konferanser, seminarer og frokostmøter. Vi har en solid medlemsmasse på 192 bedrifter som representerer et tverrsnitt av næringslivet og utgjør et sterkt næringsfaglig nettverk. Medlemskapet i gir tilgang til et betydelig nettverk av beslutningstakere i regionens næringsliv. Områdene/sakene er engasjert i, har stor spennvidde; og det er stor forskjell på tidshorisonten for realisering av dem. Foruten de sakene hvor en kan vise til konkrete resultater er mye av jobben som utfører påvirkningsarbeid og informasjonsvirksomhet. Sistnevnte aktiviteter kan være utfordrende å dokumentere direkte resultater. Prosjektene er i stor grad organisert med egne styrer, arbeidsgrupper og ad hoc grupper. Vi har i rapporten satt opp en detaljert oversikt over store og små prosjekter og aktiviteter som har vært engasjert i det siste året. Oversikten omfatter både prosjekter som vi har ansvar/daglig ledelse for og andres prosjekter der vi er deltager i styringsgruppe/styret eller lignende, i tillegg via saker vi har vært med på å sette på dagsorden eller deltatt i debatten om. 4. Bidra til lokalisering av nye virksomheter (relatert til olje- og gassektoren til) regionen 5. Bidra til styrking av sentrum som magnet i regionen 6. Skape attraktive møteplasser VÆRE EN PÅDRIVER FOR KONKURRANSEDYKTIG INFRASTRUKTUR OG REGIONAL NÆRINGSPOLITIKK Molderegionen er i stor grad et integrert bo- og arbeidsområde. Dette er en av faktorene som har størst innflytelse på flyttebalansen. Velfungerende bo- og arbeidsmarkedsregioner er nøkkelen til attraktivitet og dermed befolkningsvekst. Kommunikasjoner er her helt avgjørende. Økt tilgjengelighet innad i og til/fra regionen, både mht person- og godstransport, er viktige målsettinger. Fly- og fergetrafikk er prioriterte felt for Molde Næringsforum. REALISERE SENTRALE INFRASTRUKTURPRO- SJEKTER Sykehus og gode kommunikasjoner er sentrale saker for, og vi har i 2014 arbeidet aktivt for realisering av dette. Optimale flytilbud, fastlandsforbindelse til Østlandet og realisering av Møreaksen er stikkord. Andre saker vi har engasjert oss i har vært rehabilitering av Fannefjordstunnelen, opphør av bompenger på Tussentunnelen, 2 ferge over Sølsnes- Åfarnes, fergesubsidier mv. NYTT SYKEHUS for tryggheten til innbyggerne. Vi har deltatt aktivt i saken gjennom mange år, og er svært glad for at styrene i Helse Møre og Romsdal anbefalte Hjelset og at dette deretter ble bekreftet av Helse Midt-Norge og vedtatt av statsråd Høie. En milepæl er passert nå når tomtevalget er tatt. Raskest mulig realisering av nytt sykehus vil være viktig for regionens attraktivitet, spesielt med hensyn til fremtidig rekruttering til næringsliv og øvrig samfunnsliv. RB Vårt arbeid med sykehussaken har i hovedsak vært kanalisert via ROR. Uttaler, innspill, informasjon og film om hvorfor plassering på Hjelset er best, er noen stikkord. OM Molde Næringsforum er en upolitisk og uavhengig interesse-organisasjon som samler Molderegionens næringsliv. Molde Næringsforum arbeider kontinuerlig med ulike prosjekter i samarbeid med offentlige og private aktører. er styrt av medlemmene. Styret gjenspeiler medlemsmassen og består av 10 personer. Sykehuset i Molde er en svært viktig institusjon for næringsliv og samfunnsliv. Det er en svært stor arbeidsplass med 1360 høyt kompetente ansatte. Tilgang på gode helsetjenester i nærområdet er et gode en forventer å finne i en by, da det er viktig FRA VIDEOEN ROR OG HAR FÅTT UTARBEIDET

3 MOLDE LUFTHAVN ÅRØ I samarbeid med Molde kommune ble Molde Lufthavnutvikling AS (MLU) etablert i Selskapet eies av næringsliv og kommuner i regionen. Molde Næringsforum innehar den daglige administrasjonen.selskapet ble etablert med utgangspunkt i å forestå og finansiere forlengelse av rullebanen ved Molde Lufthavn, samt være en pådriver for økt trafikk ved flyplassen. Den forlengede rullebanen ble tatt i bruk høsten I 2014 ble det igjen satt passasjerrekord for Molde Lufthavn med passasjerer, mot passasjerer i Innenlands økte trafikken med 4,6 % i forhold til 2013, den største andelen var knyttet til økt trafikk og flere tilbudte seter på ruten Molde-Oslo. Utenlands trafikken gikk marginalt opp i 2014, og økte med 0,2 %. Totalt reiste passasjerer til og fra utlandet via Molde lufthavn i 2014, hvilket også er ny rekord. Vi har jobbet med flytilbudet innenlands og muligheten for å etablere nye ruter utenlands. Det har vært arbeidet løpende med nye prosjekter ift ny trafikk. Sommeren 2014 kunne vi offentliggjøre at Wizzair starter med to ukentlige avganger til Gdansk våren Vi arbeidet aktivt for å få på plass en erstatning for Krohn Air AS og deres tilbud til fra Molde/Trondheim. Widerøe signaliserte tidlig sin interesse, og de startet med flyvninger Molde Trondheim høsten Widerøe sin rute til København ble tatt ut for vintersesongen, men intensjonen er at den skal starte RB igjen våren Flytilbudet er mye mer dynamisk enn det har vært tidligere og en må påregne at det også vil være det fremover. Det er vanskelig å spå om trafikktallene for 2015, men det forventes fortsatt vekst. Opptrappingen av Nyhamna Expansion vil være en driver her. RB Styret i Molde Lufthavnutvikling AS pr : Jan Petter Hammerø, styreleder Molde kommune Stein Berg Oshaug, nestleder Oshaug Metall AS Torstein Ottem Ottem Transport AS Hilde Gråberg Bakke Destinasjon Åndalsnes og Rauma Bernhard Riksfjord Aukra kommune Britt Flo er daglig leder i selskapet. LANGFJORDFORBINDELSEN Fergefri forbindelse til Østlandet og mellom Rauma og Molde har lenge vært en prioritert sak for. innehar den daglige ledelsen av Langfjordtunnelen AS som ble stiftet i juli Våren 2014 kom et nytt direktiv fra Vegdirektorate. Det sier at ingen tunneler skal ha stigning over 5 %, med mindre en risiko- og sårbarhetsanalyse viser at det er akseptabelt. En slik analyse ble utført av Statens Vegvesen og den fraråder at tunnel med 7 % stigning bygges. Langfjordforbindelsen AS har dermed måttet gå bort fra planene om bygging av en 11 km lang tunnel med 7 prosent stigning under Langfjorden. Det er tre alternativer som nå vurderes; Toløps tunnel med 5 prosents stigning, flytebro eller hengebro. Statens vegvesen skal utrede disse alternativene nærmere, herunder også kostnadsog finansieringsoverslag. Tidsaspektet for realisering er uavklart. Det planlagte prosjektet med 7 % stigning var finansierbart med bompenger og ville derfor være mulig å realisere i overskuelig fremtid. De nye konseptene som nå vurderes, vil kreve et betydelig bidrag utover egenfinansiering, og vil således være avhengig av offentlige bevilgninger. Det viktigste nå er å få på plass en tofergeløsning på strekningen. Åfarnes-Sølsnes er ett av sambandene i fylket med sterkest trafikkvekst: Økning på 6 % pr oktober Det har vært en stor økning i gjenstående biler på sambandet. Pr. oktober 2014 var det 40 % økning i gjenstående biler. Nærmere 9000 biler ble gjenstående i RB Fergesambandet er det tredje største fylkessambandet og det 14. største målt i ÅDT (årsdøgnstrafikk) i landet og er ett av svært få i sin størrelse og strekning som bare trafikkeres av en ferge. Av de 20 største sambandene i landet er Sølsnes- Åfarnes det sambandet som har klart størst andel tungtrafikk, med nærmere 20 % tungtrafikk. Sambandet er eksportveien for næringslivet til /fra Molderegionen. I dag trafikkeres sambandet av en ferge (med plass til 100 biler) hele året, og to ferger i perioden 15. juni 28. august. Konsekvensene av stenging av Fannefjordtunnelen på kveld/natt fra januar 2015 er usikker, men en kan forvente økt trafikk innenfor åpningstiden , spesielt for næring/ tungtrafikk. Dette kan føre til ytterligere økning i gjenstående biler og problem med trafikkavviklingen. Det vil derfor være viktig at næringsog samfunnsliv i Molderegionen øker presset for å få på plass to ferger snarest. Styret i Langfjordtunnelen AS pr : Jan Petter Hammerø, leder Molde kommune Marcus Brevik Rauma Næringslag Arne Steffen Lillehagen Rauma kommune Evy Strømme MOBO Karianne Rindli Nesset kommune Nils Ivar Heggem Rauma kommune Toril Hovdenak Bussbygg AS Britt Flo er daglig leder i selskapet MØREAKSEN Selskapet er etablert for å realisere fergefri kryssing av Romsdalsfjorden, samt etablere fastlandssamband for kommunene Aukra og Midsund. Eiere er kommuner og næringsliv i fylket. På vegne av deltar daglig leder i selskapets styre. Regjeringen har besluttet trasé for Vik-Julbøen og E39 videre mot Molde og Ålesund. Trasé fra Vik mot Digernes i Skodje er under utredning, og skal legges frem for beslutning i regjeringen. Når det gjelder E39 frå Julbøen mot Molde, er det startet en kommunedelplanprosess for å avklare hvordan denne skal legges (kort /lang tunnel osv). Møreaksen er en del av ferjefri E39, og regjeringa har satt av planleggingsmidler i budsjettet. Det planlegges nå ut fra at prosjektet skal komme med som et prioritert prosjekt ved rullering av neste Nasjonal transportplan. Videre ses det på muligheten for å gjennomføre prosjektet som et OPS-prosjekt for å sikre raskest mulig realisering. Styret i Møreaksen pr : Einar Øien, styreleder Midsund kommune Svein Harsjøen Haram kommune Britt Flo Erik Berg Berg Invest AS Eva Langstein Vestnes Næringsforum Geir Stenseth Ålesund kommune Olav Hauge Aukra kommune Jan Petter Hammerø er daglig leder i selskapet. SETTE NÆRINGSPOLITISK ENGASJEMENT PÅ DAGSORDEN arbeider på ulike arenaer for å fremme de sakene som er viktig for næringslivet, og næringslivets forventninger til politikerne. I all hovedsak skjer dette via de enkelte prosjektene og sakene, hvor det er direkte kontakt mellom aktørene. RB

4 RB I tillegg har vi mer generelle møter, bla har styret årlig møte med formannskapet hvor vi orienterer/ presenterer de viktigste sakene for Molde sett fra næringslivets side. Fremtidig kommunestruktur er tema der har tatt en aktiv rolle ved å bidra til å fronte behovet for strukturendringer. PÅDRIVER FOR SAMARBEID OG SYNLIGGJØ- RING AV REGIONENS KVALITETER Vi er opptatt av å ivareta det regionale perspektivet i det arbeidet som vi utfører, slik at vi fremstår samlet og med større styrke. NÆRINGSFORUMENE I REGIONEN Vi har møter og samarbeid i prosjekter og aktiviteter med næringsforumene i regionen. har tatt initiativ til å se på muligheten for tettere samarbeid/ integrasjon mellom enkelte næringsforumer og Molde Næringsforum. Dette ved utvidet samarbeid og ved at vi har tilrettelagt for gjestekontor i våre lokaler. Næringsfora i regionen er bla. med som medarrangører av Romsdalskonferansen og Styredagen. BIDRA TIL STYRKING OG SYNLIGGJØRING AV REGIONENS NÆRINGSLIV Styrking og synliggjøring av regionens næringsliv er avgjørende for å oppnå vekst og utvikling i regionen. har fokus på å bidra til å synliggjøre næringslivet overfor sentrale aktører og ungdommen. Molderegionen har et tungt kompetansedrevet næringsliv. I Molde by er det ca industriarbeidsplasser og med stor ingeniørtetthet. Utfordringen er her som mange andre steder å sikre at en får nok og riktig arbeidskraft. Næringslivet er svært opptatt av denne problemstillingen og har de siste årene igangsatt en rekke ulike større og mindre tiltak både av langsiktig og kortsiktig karakter. Bla har vi flere ulike program for samarbeid med barne-, ungdoms- og videregående skoler, rekrutteringstiltak inn mot ingeniørstudenter, deltagelse på messer, egne presentasjoner for studenter, toppturer for studenter osv. Hovedområder i 2014 har vært rekrutteringsutfordringer innen ingeniørsektoren og samarbeid skole/næringsliv. Vi har organisert arbeidet i ulike prosjekt og grupper slik at vi har arenaer der aktørene er aktivt med i arbeidet. UTVIKLE OG STYRKE SAMARBEID MELLOM HØYERE UTDANNING, VIDEREGÅENDE SKOLER, UNGDOMSSKOLER OG BARNESKOLER Utvikle og styrke samarbeid mellom høyere utdanning, videregående skoler, ungdomsskoler og barneskoler. Et utdanningstilbud i regionen som er tilpasset næringslivets behov både innen videregående og på høyskolenivå, er sentralt for. Vi er engasjert gjennom deltagelse i skoleutvalg, samarbeidsprosjekter og jobber for utvikling av utdanningstilbudet samt samarbeid mellom skole og næringsliv. Via Industrigruppen til etablerte vi i 2011 en arbeidsgruppe som skal initiere utdanningstiltak for å øke regionens samlede ingeniørkompetanse. Sannsynligheten for å få nyutdannede til regionen er større om de tar sin utdannelse her enn utenfor regionen. MSC IN ENGINEERINGS LOGISTICS Det er en milepæl både for næringslivet i regionen og høgskolen, at en høsten 2014 startet studier for ingeniører ved Høgskolen i Molde. MSC in Engineerings Logistics er etablert etter initiativ fra og i samarbeid med Industrigruppen i, for å svare ut behovene næringslivet har for ingeniører med en bredere bakgrunn. Mastergraden vektlegger prosjektledelse og logistikk, og er derved et alternativ til den populære Indøk-utdanningen (Industriell økonomi og teknologiledelse) som i dag gis ved fem universiteter og høgskoler i Norge. RB Tilbudet vil være med på å understøtte og styrke den sterke ingeniørklyngen som er i regionen, ved at en får et økt rekrutteringsgrunnlag. Det er lagt opp til et tett samarbeid med næringslivet undervis i studieløpet blant annet ved at bedriftene skal bidra med prosjektoppgaver og masteroppgaver fremover. Studentene vil dermed dra stor nytte av at regionen har et industrielt miljø som kan tilby dem interessante prosjekt -og masteroppgaver. RB Arbeidsgruppen høgskoletilbud: Kristoffer B. Jenssen leder LBO AS Odd Tore Finnøy Brunvoll AS Stein Berg Oshaug Oshaug Metall AS Torgeir Markhus Helseth AS Terje Dyrseth Brunvoll Holding AS VIDEREGÅENDE SKOLER Medlem i skoleutvlaget ved Romsdal vgs UNGDOMSSKOLER/BARNESKOLER Med bakgrunn i initiativ fra ble det utarbeidet en forpliktende plan for samarbeid skole/næringsliv som Molde kommune vedtok våren Arbeidet er langsiktig, og målsettingen er å gi ungdommen økt kunnskap og kjennskap til næringslivet og de muligheter de har i regionen med tanke på fremtidig utdanningsvalg. Vi er nå inne i år to. Disse prosjektene kjøres: BEDRIFTSBESØK Gjelder for alle trinn. KARRIEREDAGER Karrieredagene 2014 ble gjennomført september, med ca 800 besøkende elever. Alle elever på 10. trinn fra hele Romsdal (inkludert Eide) deltok på arrangementet, pluss voksenopplæringen. Målsetningen med arrangementet er å gjøre elevene bedre kjent med ulike utdannings og karrierevalg, samt gi de innblikk i næringslivet i regionen. Det er syvende gang Karrieredagene i Molde gjennomføres og som tidligere år stilte Brunvoll og Høgskolen i Molde som vertskap for arrangementet. Tiltaket får økonomisk støtte fra Møre og Romsdal Fylkeskommune og GassROR IKS. Følgende aktører deltar: Brunvoll Linjebygg Offshore VARD Aukra & Langsten Glamox Elmo Teknikk DNV GL Ambulansetjenesten Doosan Infracore Norway HTL Elektro AS Hustadmarmor Istad Oshaug Metall Sparebanken Møre FiskOK

5 Opplæringskontoret for Bygg- og Anleggsteknikk OKAB M&R Opplæringskontoret for elektrofag Opplæringskontoret Maritimefag Nordvest Romsdal videregående skole Quality Hotel Alexandra Scandic Seilet Hotel Destinasjon Molde og Romsdal Høgskolen i Volda Høgskolen i Molde Prosjektgruppen består av en representant fra hver aktør (bedrift/opplæringskontor) Kulturhus 29. april, hvor de fikk muligheten til å konkurrere mot de andre kommunene i regionen. I år gikk seieren til Molde. Regionsfinalen arrangeres i samarbeid med de andre næringsforumene i regionen. Prosjektgruppen for Gründercamp i Molde: Rådgiverne ved de deltakende ungdomsskolene: Bekkelvoll Ungdomsskole Bergmo Ungdomsskole Skjevik Ungdomsskole Sekken oppvekstsenter Molde Næringsforum Prosjektgruppen for Regionsfinalen i Gründercamp: Raymond Tallberg Nordveggen Jorid Søvik Molde Næringsforum frem og tilbake fikk vi i desember 2014 på plass finansering av oppstart, da fylket innvilget midler. Sammen med tidligere bevilgninger fra GassROR IKS vil vi nå komme videre i arbeidet og det blir etablert prosjekt- og styringsgruppe. TRAINEE INGENIØR MOLDEREGIONEN etablerte i 2007 Trainee Ingeniør Molderegionen (TIM), som er et samarbeid mellom ingeniørbedriftene, hvor målsetningen er å profilere Molderegionen som bo og arbeidssted og rekruttere ingeniører/sivilingeniører, både i forhold til midlertidige og faste stillinger. Som et hjelpemiddel for å oppnå dette tilbyr TIM et toårig traineeprogram hvor traineene får mulighet til å jobbe i inntil tre ulike bedrifter innen sitt fagområde. I 2014 bestod nettverket av følgende 20 virksomheter: HiST i samarbeid med ikvinner. Denne ble kansellert pga snømangel. Vi planla også en lignende aktivitet for studenter fra Høgskolen i Ålesund, men måtte kansellere pga manglende oppslutning fra bedriftene. Fire traineer startet sitt traineeløp i august. Neste rekrutteringsrunde kjøres våren 2015, med søknadsfrist 5. februar. Styret pr : Bård Indredavik Timpex AS (styreleder) Marit Vien Nerbøvik Glamox AS (nestleder) Tore Fjørstad National Oilwell Varco Marthe Outzen Brunvoll AS Siv Oterhals Norcounsult AS Lene Varhaugvik Avset Axess AS Tone Rangnes Xpro AS Berit-Helen Søgnen Vard Jorid Søvik er prosjektleder for TIM Traineenes representant i styret: Morten Tokildsen (t.o.m. august), Bjørnar Belsvik (fra sept.). MITT YRKE - MITT VALG etablerte i 2011 et konsept hvor vi trakk inn ca 40 personer fra ulike utdanningsretninger som i løpet av 10 uker var ute på de 4 ungdomsskolene i Molde for å presentere sitt yrke. Prosjektet ble dessverre ikke gjennomført i 2014 grunnet manglende oppslutning fra bedriftene. GRÜNDERCAMP Årets Gründercamp ble avholdt i uke 15 for 9. trinn ved Bekkevoll, Bergmo, Skjevik og Sekken. Formålet med Gründercamp er at elevene skal bli kjent med lokalt arbeids og næringsliv, og få kunnskap om ulike yrker og utdanningsløp. Elevene deles i grupper på 4 5 personer, og får et oppdrag fra næringslivet, kommune og staten som de skal løse. Arrangementet strekker seg over en uke, og avsluttes med finaler på skolene. De beste bidragene fra hver skole går deretter videre til en kommunefinale, som ble avholdt i Bjørnsonhuset 24. april. Kommunevinneren gikk videre til Regionsfinalen i Rauma RB GJENNOMFØRE PROSJEKT/PROGRAM SOM SYNLIGGJØR NÆRINGSLIVET OVENFOR ARBEIDSKRAFT Hovedutfordringen for næringslivet fremover er å trekke til seg kompetansearbeidskraft. har i 2014 arbeidet på en rekke områder for å være med å bidra til å synliggjøre næringslivet ovenfor fremtidig arbeidskraft. OMDØMMEBYGGING FOR MOLDEREGIONEN Målet med lage omdømmestrategi er å posisjonere regionen vår for ønsket utvikling. ROR og etablerte høsten 2012 et forprosjekt for å se hvordan Molderegionen skal posisjonere seg fremover. Styret i ROR og, som initiativtakere til prosjektet, har besluttet å etablere et 3 årig prosjekt - posisjonering av Molderegionen. For å lykkes må det settes inn ressurser som vi ikke har i dag og vi ønsker derfor å leie inn eksterne krefter til oppstart og gjennomføring av prosjektet. Etter mye Aktivitetene som har vært gjennomført i løpet av året inkluderer: - En rekrutteringskampanje tilknyttet traineeprogrammet (inkludert annosering, besøk høgskoler/ universitet etc) som resulterte i ca 100 søknader - Presentasjoner ved de videregående skolene i Molde - Fagprogram for traineene - Sommerjobbsamling (for studenter som har sommerjobb i TIM bedriftene) - Jazzarrangement for traineene - Kick off samling for traineene Traineene kan også søke om midler til egne arrangement, og har i løpet av året hatt klatrekurs, paintball turnering og julebord. I tillegg planla TIM å gjennomføre topptur for studenter fra NTNU/ ROMJULSTREFF Romjulstreffet ble arrangert 30. desember Det er 8. gang arrangementet holdes, og vi valgte derfor å gjøre om litt på konseptet. Alle aktører som deltok på stand i 2013 ble invitert til et idemyldringsmøte, og det ble nedsatt en arbeidsgruppe som jobbet videre med å utvikle konseptet og inkludere forslagene fra aktørene. Dette førte til at arrangementet ble todelt, med en stand del på rådhuset, etterfulgt av en sosial samling på Syd. Arrangementet på rådhuset var godt besøkt, med anslagsvis 250 deltakere. På syd var det god oppslutning fra bedriftene, men få andre gjester. RB??.??.14

6 Arrangementet har tidligere resultert i flere ansettelser for de deltakende bedriftene, og mange stiller opp hvert år. 31 bedrifter/aktører deltok med stand. RB Prosjektgruppen: Arne Lie Gundersen Ingvild Nistad Chateur Kennet Bratteberg Hilde Onsøyen Jorid Søvik Maritech AS Økonomisenteret AS Romsdals Budstikke Molde kommune ÅRETS I Årets I ble første gang delt ut under Romsdalskonferansen Når styrelederne i næringsforaene i Romsdal skal velge «Årets I», gjør vi oss tanker om dyktige og djerve mennesker som gjør oss stolte og styrker vår identitet og tilhørighet til regionen, sier leder av juryen Olav Gjerland. En ønsker ved denne utmerkelsen å fremheve og berømme en ildsjel - person/bedrift/organisasjon som har stimulert til nyskaping og positivisme, initiativ og skaperkraft i Romsdalsregionen. Dette for å synliggjøre hvor viktig det er at regionen har aktører som gjør noe ekstraordinært for å gjøre Romsdal til et fole bra sted å bo. opprettet prisen og delte den ut selv de første årene, før en inviterte de andre næringsforumene i Molderegionen til å delta i juryen. Prisen for Årets I 2013 ble tildelt Heidi Leren under Romsdalskonferansen Juryen bestod av styrelederne i næringsforaene i Molderegionen. Tidligere vinnere: 2012 Kjell Erik Strømskag 2011 Ole Gunnar Solskjær 2010 Iver Gjeldstenli 2009 Arild Hervik 2008 Fred Kavli 2007 Inge Huse 2006 Kjell Inge Røkke 2005 Rauma Rock ÅRETS BEDRIFT I MOLDE Prisen går til virksomheter eller institusjoner som har utmerket seg innen næringsutvikling, og skal spesielt honorere god og gjennomført innsats innen markedsføring, produktutvikling og nyetablering. Juryen består av styret i Molde Næringsforum. U Aandahls Eftf AS ble tildelt prisen for årets bedrift 2013 på årsmøtet til Molde Næringsforum. Tidligere vinnere er: 2012 Axess AS 2011 Brunvoll AS 2010 LBO AS 2009 Molde Internationale Jazzfestival RB RB BIDRA TIL Å STYRKE MOLDE SOM REISELIVSBY Ett av de områdene vi har sett på er tilbringertjenesten til /fra flyplassen og byen som ofte har blitt utsatt for kritikk. I 2014 gjennomførte vi i samarbeid med flere en kartlegging av de reisendes behov for drosje- og kollektiv tilbud. Som følge av dette har vi initiert og fått etablert en samarbeidsavtale mellom de sentrale aktørene, som nå møtes kvartalsvis for å koordinere og forbedre tilbudet. Flere tiltak er gjennomført, bla koordinering av aktørene ift. at en nå har kollektivtilbud til/fra Molde sentrum for de reisende på alle ankomster/avganger til/fra Oslo, forbedret ventefasiliteter, lystavler mv. Flere tiltak er under arbeid. RB Prosjektgruppen: Nina Bakkemyr Hagbø Frode Westad John Offenberg Torgeir Dahl Dag Hol Karl Ove Nogva Direktørene Britt Flo Aukra Auto Nettbuss Avinor AS Molde Lufthavn Molde kommune Møre og Romsdal Fylkeskommune Molde Taxi Hotellene i Molde RB BIDRA TIL LOKALISERING AV NYE VIRKSOMHETER TIL OLJE- OG GASSSEK- TOREN TIL REGIONEN Vekstkraften til regionen ligger i svært stor grad i det etablerte næringslivet. Vi har i liten grad arbeidet direkte inn mot enkeltaktører med tanke på å få de til å etablere seg i regionen. Det har vært fous på tiltak og aktiviteter som er med på å styrke og utvikle de regionale rammevilkårene for derigjennom å øke regionens attraktivitet som etableringssted. STYRKING AV SENTRUM SOM MAGNET FOR REGIONEN Som drivkraft for utvikling av Molde og regionen er et attraktivt og levende sentrum meget viktig. er opptatt av styrking og utvikling av sentrum som helhet. Stikkord er tilgjengelighet, aktivitet og attraktivitet. SJØFRONTEN Vi har satt saken på dagsorden og initierte og gjennomførte i høst et større møte mellom gårdeiere, kommunen og andre aktører, hvor status og fremdrift ble diskutert. Molde kommune opplyste at de «setter seg i førersetet» og kjører prosjektet. De skal innhente anbud på utbygging av den vestre delen av sjøfronten (fra Torget) i løpet av våren 2015 med påfølgende byggestart. Det er satt av kr 30 mill til prosjektet i kommunebudsjettet for Rask fremdrift og realisering er viktig, herunder at prosjektet skal bygges innenfor den rammen som gjeldende reguleringsplan gir, slik at en slipper en ny reguleringsplanprosess og utsettelser. SAMARBEID MELLOM HANDELSAKTØRENE I 2014 tok vi initiativet til å etablere et utvidet samarbeid mellom handelsaktørene i Molde for å gjøre Molde enda sterkere som handelsby. Det ble etablert en samarbeidsavtale mellom Amfi Roseby, Molde Storsenter, Moldetorget og Molde Sentrum, der intensjonen er å utvikle og øke handelen og

7 igangsetting og koordinering av aktiviteter og tiltak og felles innsats i forhold til saker som opptar aktørene. Det er etablert faste møter hvert kvartal, der en går gjennom felles saker og ser på hvordan en kan jobbe for å styrke Moldes posisjon. SKAPE ATTRAKTIVE MØTEPLASSER RB har som målsetning å gjennomføre 10 møteplasser i året som skal bidra til å tjene utvikling av regionen, kunnskap, óg nettverksbygging, samt at vi skal være med å gjøre kvalitetene i byen og regionen kjent. 28. januar Frokostmøte: Tema: Innovasjon Norges finansieringstilbud og kompetanse. Foredragsholdere: Bodil Hollingsæter, Anne Karine Folge, Kjell Hollen. Ca 70 deltakere. 27. februar Gründertreff Tema: Hva må til for å lykkes i en etableringsfase? Foredragsholder: Børge Gjeldvik. 14 deltagere. 5. mars Frokostmøte: Tema: Prestasjonsutvikling og Pensjon. Foredragsholdere: Svein Tore Samdal og Øystein Solli. 51 deltakere. 26. mars Fagseminar for CFO og Controllere: Tema: Bli ledelsens viktigste sparringspartner. Foredragsholdere: Trond Stabekk, Henning Lampe-Olsen, Tor Harald Johansen og Thor Christian Grosås. Ca 50 deltakere. 13. mai Årsmøte og medlemsmøte for : Tema: Økt produktivitet og bedre sikkerhet. Foredragsholder: Jørn Rattsø og Politiets Sikkerhetstjeneste. U Aandahls fikk tildelt prisen Årets Bedrift. 40 deltakere. 2. september Frokostmøte: Tema: Innfartsveien til Molde. Foredragsholdere: Helge Orten, Kjetil Strand, Torgeir Dahl og Eirik Heggemsnes. 62 deltakere. 18. september, Frokostmøte: Tema: Bruk av sosiale media i næringslivet. Foredragsholder: James Santomier fra Universitetet Sacred Heart, USA. Ca 60 deltakere. 25. september Romsdalskonferansen: Tema: Fole Flinke Folk. Foredragsholdere: Ådne Cappelen, Henrik Syse, Mia Tørnblom, Aslak Sira Myre, Elisabeth Skarsbø Moen, Erik Haugane, Milad Mohammadi, Heidi Leren, Bjørn Magne Aas og Kjell Hollen. Ca 247 deltakere. 16. oktober Frokostmøte: Tema: Eierskifte. Foredragsholdere: Sindre Mjelva, Geir Andreassen, Ole Haugland, Stein Oshaug, Olav Platou og Birger Nordstrand Wik. 45 deltakere. 6. november Eiendomskonferansen: Tema: Regional gjennomgang, rehabilitering av eksiterende bygg, nybygg. Foredragsholdere: Eirik Heggemsnes, Sverre Tiltnes, Ivar Sæter, Camilla Dalen Moneta, Arild Hoksnes, Annetin Hurum, Per Sverre Raknes, Hallvard Benum, Arve Husby, rådmennene i Aukra, Fræna, Midsund, Nesset, Rauma, Vestnes. 98 deltakere. 10. desember Silde og tapasbord: Tema: Hvordan oljebremsen vil påvirke norsk økonomi. Foredragsholdere: Knut Anton Mork og Harald Magnus Andreassen. 106 deltakere. RB desember Romjulstreff: Arrangement på Rådhussalen for utflyttere og andre som er interessert i å bli bedre kjent med bo og arbeidsmulighetene Molde kan by på. 31 bedrifter stilte på stand, ca 250 besøkende. Romsdalskonferansen Romsdalskonferansen er en av regionens største møteplasser for næringsog samfunnslivet og har årlig samlet vel 200 næringslivsledere og RB andre fra Molderegionen. I tillegg deltar elever fra videregående skoler. Tema for årets konferanse var Fole Flinke Folk. Konferansen ble arrangert for niende gang i deltagere samt 37 elever fra videregående skoler. Programkomiteen Romsdalskonferansen 2014: Britt Flo leder, Arild Hervik Høgskolen i Molde Olav Gjerland Sparebank1 SMN Ole Bjørner Loe Velde Romsdals Budstikke Roald Fiksdal Vestnes Næ.forum Solvei Brøste Sletta Nordveggen Britt Rakvåg Roald Romsdal Regionråd Eiendomskonferansen Eiendomskonferansen er en møteplass for bygg- og anleggsbransjen og ble arrangert på Rica Seilet Hotel, 6. november. Konferansen ble avholdt første gang i 2012, og har årlig vært fullbooket med nærmere 100 deltagere. Eiendomskonferansen 2014 var inndelt i tre områder - vi startet med en regional gjennomgang, etterfulgt av et innblikk i rehabilitering av eksisterende bygg, før vi til slutt rettet fokus mot nybygg. RB februar Styredagen: Tema: Vekstkraft gjennom kompetent styrearbeid. Foredragsholdere: Erling Grimstad, Morten Huse, Helge Orten, Jarle Mellingen og Ståle Lorås, Eivind Reiten, Rolv P. Amdam, Øyvind H. Meisingset, Kristine Landmark, Toril Hovdenak, Kjell Bjordal. 95 deltakere. RB RB Programkomité Eiendomskonferansen 2014: Torgeir Martinussen Bjørn Erik Fosseide Eien.megl. 1 SMN Jan Kåre Iversen Norconsult Line Braute Vatne Arkitekter Vegard Storvik Xpro Odd Kåre Amundsgård Kleive Betongbygg Jorid Søvik

8 Styredagen Arrangert første gang i 2014 i et samarbeid mellom, Molde Kunnskapspark og Høgskolen i Molde. Målgruppe for dagen var eiere, styrer, ledelse, rådgivere, og andre interesserte. Tema for Styredagen 2014 var Vekstkraft gjennom kompetent styrearbeid. Innledere var: Erling Grimstad, leder av BDOs granskingsenhet. Morten Huse, professor ved Handelshøyskolen BI. Helge Orten, stortingsrepresentant H, Ståle Lorås, BDO, Eivind Reiten, Altor AS, Rolv P. Amdam professor BI, Øyvind H. Meisinseth, Øverbø & Gjørtz, Kristine Landmark, tidligere årets kvinnelige styreledertalent i Norge, Toril Hovdenak, Bussbygg, Kjell Bjordal, egen virksomhet. 95 deltakere. Styredagen 2015 gjennomføres 6.februar. Industrigruppen Industrigruppen i er en møteplass for topplederne innen industrien hvor felles utfordringer/ problemstillinge drøftes, det er også en arena for dialog og gjensidig innspill ift andre utviklingsaktører. Medlemmer i Industrigruppen 2014 har vært : Terje Dyrseth, leder Børge Gjeldvik Kjell Ødegård Karsten Midthaug Odd Tore Finnøy Torill Hovdenak Kjell Stamnes Torgeir Markhus Espen Lillebrygfjeld Kristoffer B. Jenssen Stein Berg Oshaug Terje Korsnes Hans Gunnar Hansen Britt Flo Brunvoll Holding AS Axess AS Axtech AS Br. Midthaug AS Brunvoll AS Bussbygg AS Glamox AS Helset AS Hustadmarmor LBO AS Oshaug Metall AS NOV Vard Aukra RB Programkomiteen styredagen 2014: Britt Flo, leder Frank Lien Molde kunnskapspark Hallgeir Gammelsæter Høgskolen i Molde Jarle Mellingen BDO Kjell Bjordal Egen virksomhet STYRET I MAI : Olav Gjerland, leder Sparebank 1 SMN Arne Sverre Dahl Molde kommune Per Olav Myrstad, n.leder Astero AS Torgeir Dahl Molde Kommune Hallgeir Gammelsæter Høgskolen i Molde Kjell Gunnar Holsen Capone Molde AS Terje Dyrseth Brunvoll AS Vanja Braute Quality Hotel Alexandra Kolbjørn Heggdal Sparebanken Møre Ingeborg Klausen Aker Midsund Administrasjon Daglig leder Britt Flo og prosjektleder Jorid Søvik Molde Næringsforum Næringslivets Hus Torget 4, 6413 Molde Tlf: / Molde,

DRIFTSORIENTERING MOLDE NÆRINGSFORUM

DRIFTSORIENTERING MOLDE NÆRINGSFORUM DRIFTSORIENTERING 2015 MOLDE NÆRINGSFORUM 2015 VÅR AMBISJON ER AT Molderegionen skal være en av landets mest attraktive regioner å bo og arbeide i - der folk trives! Målet er at i 2020 skal Molde være

Detaljer

DRIFTSORIENTERING 2013

DRIFTSORIENTERING 2013 Driften gjennom året har vært gjennomført for å tjene våre overordnede mål og ambisjoner: DRIFTSORIENTERING 2013 1. Være en pådriver for konkurransedyktig infrastruktur og regional næringspolitikk 2. Bidra

Detaljer

Velkommen til. Årsmøte i Molde Næringsforum. Tid: 5. mai, 2017 kl Sted: Quality Hotel Alexandra, Bankettsalen

Velkommen til. Årsmøte i Molde Næringsforum. Tid: 5. mai, 2017 kl Sted: Quality Hotel Alexandra, Bankettsalen Velkommen til Årsmøte 2017 i Molde Næringsforum Tid: 5. mai, 2017 kl. 08.20 Sted: Quality Hotel Alexandra, Bankettsalen mva 2 SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I MOLDE NÆRINGSFORUM Tid: 05.05.17 kl. 08.20 08.40 Sted:

Detaljer

Velkommen til Årsmøte i Molde Næringsforum 2. juni 2016

Velkommen til Årsmøte i Molde Næringsforum 2. juni 2016 Velkommen til Årsmøte i Molde Næringsforum 2. juni 2016 Saksliste årsmøtet 1. Åpning 2. Valg av møteleder og to personer til å underskrive protokollen 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden 4. Styrets

Detaljer

Velkommen til. Årsmøte i Molde Næringsforum. Tid: 2. juni kl , 2016 Sted: Brunvoll AS

Velkommen til. Årsmøte i Molde Næringsforum. Tid: 2. juni kl , 2016 Sted: Brunvoll AS Velkommen til Årsmøte 2015 i Molde Næringsforum Tid: 2. juni kl. 08.20, 2016 Sted: Brunvoll AS mva 2 SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I MOLDE NÆRINGSFORUM Tid: 02.06.16, kl. 08.20 08.40 Sted: Brunvoll As Saksliste:

Detaljer

Med Ådne Cappelen, Aslak Sira Myhre, Henrik Syse, Elisabeth Skarsbø Moen, Mia Tørnblom, Bjørn Magne Aas, Heidi Leren, Kjell Hollen, Erik Haugane og

Med Ådne Cappelen, Aslak Sira Myhre, Henrik Syse, Elisabeth Skarsbø Moen, Mia Tørnblom, Bjørn Magne Aas, Heidi Leren, Kjell Hollen, Erik Haugane og Med Ådne Cappelen, Aslak Sira Myhre, Henrik Syse, Elisabeth Skarsbø Moen, Mia Tørnblom, Bjørn Magne Aas, Heidi Leren, Kjell Hollen, Erik Haugane og Milad Mohammadi. Molde, 25. september 2014 Kolbjørn Heggdal

Detaljer

Med Ådne Cappelen, Aslak Sira Myhre, Henrik Syse, Elisabeth Skarsbø Moen, Mia Tørnblom, Bjørn Magne Aas, Heidi Leren, Kjell Hollen, Erik Haugane og

Med Ådne Cappelen, Aslak Sira Myhre, Henrik Syse, Elisabeth Skarsbø Moen, Mia Tørnblom, Bjørn Magne Aas, Heidi Leren, Kjell Hollen, Erik Haugane og Med Ådne Cappelen, Aslak Sira Myhre, Henrik Syse, Elisabeth Skarsbø Moen, Mia Tørnblom, Bjørn Magne Aas, Heidi Leren, Kjell Hollen, Erik Haugane og Milad Mohammadi. Molde, 25. september 2014 VELKOMMEN

Detaljer

:generator for vekstkraft

:generator for vekstkraft :generator for vekstkraft Stein Berg Oshaug, dgl leder Oshaug Metall leder ikubens styringsgruppe Børge Gjeldvik, dgl leder Axess leder ikuben Internasjonalt forum RB 25. mai 2010 19 teknologidrevne

Detaljer

VEKSTKRAFT GJENNOM KOMPETENT STYREARBEID

VEKSTKRAFT GJENNOM KOMPETENT STYREARBEID VEKSTKRAFT GJENNOM KOMPETENT STYREARBEID STYREDAGEN 2014 6. februar 2014 Quality Hotel Alexandra ARRANGØR STØTTESPILLERE VELKOMMEN Vekstkraft gjennom kompetent styrearbeid Molde Næringsforum sammen med

Detaljer

Tema til diskusjon under Rundebordskonferansen 2011:

Tema til diskusjon under Rundebordskonferansen 2011: 2 Tema til diskusjon under Rundebordskonferansen 2011: BORD 1 Ivar Helge Hollen - Aukra Gass Større anvendelse av småskala gass og industriell anvendelse av gass BORD 2 - Martin Risnes HiMolde Økt aktivitet

Detaljer

Britt Rakvåg Roald 05.09.2014

Britt Rakvåg Roald 05.09.2014 ROMSDAL REGIONRÅD Prosjektplan Hovedprosjekt: Kommunestruktur og samfunnsutvikling i Molderegionen Britt Rakvåg Roald 05.09.2014 Dokumentet er en prosjektplan for hovedprosjektet. Innhold Kap. 1. Innledning/bakgrunn...

Detaljer

Strategi for Romsdal Regionråd. Medlemsmøtet 1. juni 2017

Strategi for Romsdal Regionråd. Medlemsmøtet 1. juni 2017 Strategi for Romsdal Regionråd Medlemsmøtet 1. juni 2017 6/3/2017 6/3/2017 6/3/2017 Innledning Sterkt felleskap basert på gjensidig respekt og tillit Skal bygge opp under og videreutvikle det sterke interessefellesskapet

Detaljer

Med blant andre Gøran Persson, Kjell Magne Bondevik, Rigmor Kjersem, Kjell Bjordal, Tom Colbjørnsen og Arild Hervik

Med blant andre Gøran Persson, Kjell Magne Bondevik, Rigmor Kjersem, Kjell Bjordal, Tom Colbjørnsen og Arild Hervik Med blant andre Gøran Persson, Kjell Magne Bondevik, Rigmor Kjersem, Kjell Bjordal, Tom Colbjørnsen og Arild Hervik Molde, 30. september 2010 velkommen Velkommen til Romsdalskonferansen 2010 Vi ønsker

Detaljer

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Roy Hoøen MEDL OK-SP

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Roy Hoøen MEDL OK-SP Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet - Ørland kommune Møtested: Borgklinten, Ørland rådhus Dato: 17.03.2016 Tid: 09:15 11:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Tom Myrvold Ordfører OK-H

Detaljer

3. Omorganisering av sekretariatfunksjonen for kontrollutvalgene Innledning ved Torgeir Dahl. Forslag til vedtak: åpent

3. Omorganisering av sekretariatfunksjonen for kontrollutvalgene Innledning ved Torgeir Dahl. Forslag til vedtak: åpent Styret i ROR Molde, 07.01.13 Saksliste styremøte ROR 11. januar 2013 Tid: Fredag 11. januar kl. 09.30 11.30 Sted: MNF Saker til behandling: 1. Godkjenning av innkalling og sakliste Forslag til vedtak:

Detaljer

Kvinner, nettverk og muligheter Berit Rian, adm. direktør NiT. Jenter i Fokus, Nova 7. juni 2011

Kvinner, nettverk og muligheter Berit Rian, adm. direktør NiT. Jenter i Fokus, Nova 7. juni 2011 Kvinner, nettverk og muligheter Berit Rian, adm. direktør NiT Jenter i Fokus, Nova 7. juni 2011 Kort om Næringsforeningen (NiT) Næringsforening for Trondheim, Malvik og Melhus; og Handelskammer for Midt-Norge

Detaljer

Velkommen til frokostmøte i Molde!

Velkommen til frokostmøte i Molde! Velkommen til frokostmøte i Molde! Eierskiftealliansen i Møre og Romsdal i samarbeid med Molde Næringsforum 16. 10. 2014 Å eie er en oppgave og ikke en tilstand! Den mest vellykkede eier er han/hun som

Detaljer

Hvordan bygge. Med blant andre Are Kalvø, Eivind Reiten, Eva Torill Strand, Frank Aarebrot, Kjetil Rekdal og Kjetil Rollnes

Hvordan bygge. Med blant andre Are Kalvø, Eivind Reiten, Eva Torill Strand, Frank Aarebrot, Kjetil Rekdal og Kjetil Rollnes Hvordan bygge opp eller rive ned en region Med blant andre Are Kalvø, Eivind Reiten, Eva Torill Strand, Frank Aarebrot, Kjetil Rekdal og Kjetil Rollnes Molde, 30. september 2009 velkommen Velkommen til

Detaljer

UNIVERSITETSBYEN KRISTIANSAND

UNIVERSITETSBYEN KRISTIANSAND UNIVERSITETSBYEN KRISTIANSAND - INNSPILL FRA AGDERING OM AGDERING Agdering er en medlemsorganisasjon med 42 medlemmer, på tvers av næringer og sektorer, som representerer rundt 30.000 arbeidsplasser i

Detaljer

[SamSpill] Det er viktig for SpareBank 1 SMN at det gror godt rundt oss. Derfor ser vi stor verdi i alt som bidrar til å styrke og skape vekst.

[SamSpill] Det er viktig for SpareBank 1 SMN at det gror godt rundt oss. Derfor ser vi stor verdi i alt som bidrar til å styrke og skape vekst. og samfunnsansvar Med Erik Berg, Arthur Brunvoll, John Peder Egenæs, Einar Gelius, Arvid Gjerde, Marianne Gjerde, Stig O. Jacobsen, Magne Lerø, Janne H. Matlary, Jo Nesbø og Kåre Willoch. Molde, 26. september

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Molde Lufthavnutvikling AS Invitasjon til å inngå avtale om etterfølgende aksjetegning

Molde Lufthavnutvikling AS Invitasjon til å inngå avtale om etterfølgende aksjetegning Molde Lufthavnutvikling AS Invitasjon til å inngå avtale om etterfølgende aksjetegning Molde 06.12.05 Til næringsliv og kommuner i nedslagsfeltet til Molde lufthavn Molde 16.12.2005 INVITASJON TIL Å DELTA

Detaljer

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 STRATEGI 2012-2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 4.2. HOVEDMÅL 3 5. ROLLE NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING

Detaljer

ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2011. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2011. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2011 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Styrets forslag til årsberetning 2011-2012... 3 Styre og tillitsvalgte 2011-2012:... 3 Aktiviteter:...

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

ikuben erfaringer med nettverkssamarbeid i Molde

ikuben erfaringer med nettverkssamarbeid i Molde 10.05.2016 ikuben erfaringer med nettverkssamarbeid i Molde Stein Berg Oshaug Adm direktør Oshaug Metall AS :arena for vekst Stein Berg Oshaug Adm dir Oshaug Metall AS Styreleder ikuben RB 25. mai 2010

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Visjon Strategisk Næringsplan Rana kommune skal være en motor for regional vekst og utvikling med 30 000 innbyggere innen 2030. Visjonen inkluderer dessuten at Mo i Rana

Detaljer

Kompetansetiltak i klyngen. Tine Viveka Westerberg Kompetanserådgiver Norges Rederiforbund

Kompetansetiltak i klyngen. Tine Viveka Westerberg Kompetanserådgiver Norges Rederiforbund 1 Kompetansetiltak i klyngen Tine Viveka Westerberg Kompetanserådgiver Norges Rederiforbund 2 Hvorfor er bedriftene så opptatt av kompetanse i vår næring? Konkurransefortrinnet til Norge er utelukkende

Detaljer

APPEL. Bli med på Gründercamp i Molde!

APPEL. Bli med på Gründercamp i Molde! GRÜNDERCAMP I MOLDE 2 APPEL «Det viktigste for næringslivet i fremtiden er elever og studenter som har oppdaget viljen og evnen til å lære seg selv, og som tar initiativet til å gjøre en forskjell for

Detaljer

På veg! 21. november 2013 Ferjefri E39 status i arbeidet. Kjetil Strand, Statens vegvesen Region midt

På veg! 21. november 2013 Ferjefri E39 status i arbeidet. Kjetil Strand, Statens vegvesen Region midt På veg! 21. november 2013 Ferjefri E39 status i arbeidet Kjetil Strand, Statens vegvesen Region midt Folketall pr. 1.1.2011 Kilde: SSB Eksportverdi i alt 333 782 mill 2010 kr De seks fylkene 166 002 mill

Detaljer

DRIFTSORIENTERING 2012. Molde Næringsforum Næringslivets Hus Torget 4, 6413 Molde / Tlf: 90 79 90 05 / 46 41 86 88 / post@moldenf.no / www.moldenf.

DRIFTSORIENTERING 2012. Molde Næringsforum Næringslivets Hus Torget 4, 6413 Molde / Tlf: 90 79 90 05 / 46 41 86 88 / post@moldenf.no / www.moldenf. Våre støttespillere DRIFTSORIENTERING 2012 Næringslivets Hus Torget 4, 6413 Molde / Tlf: 90 79 90 05 / 46 41 86 88 / post@moldenf.no / www.moldenf.no DRIFTSAKTIVITETEN I 2012 MNS sin visjon og mål for

Detaljer

ROMSDAL REGIONRÅD. Strategi Ville våge - vinne

ROMSDAL REGIONRÅD. Strategi Ville våge - vinne ROMSDAL REGIONRÅD Strategi 2017-2020 Ville våge - vinne Innhold Innledning... 2 Mål og arbeidsmetode for Romsdal Regionråd... 3 Overordnet mål... 3 Delmål... 3 Arbeidsmetode for ROR som tverrpolitisk samarbeidsorgan...

Detaljer

Tid: Fredag 01.02.13, kl. 08.30 09.50 Alexandra Hotell Deltagere: Torgeir Dahl, Per Øvermo, Bernhard Riksfjord, Geir Inge Lien

Tid: Fredag 01.02.13, kl. 08.30 09.50 Alexandra Hotell Deltagere: Torgeir Dahl, Per Øvermo, Bernhard Riksfjord, Geir Inge Lien Molde, 01.02.13 REFERAT FRA STYREMØTE ROR 01.02.13 Tid: Fredag 01.02.13, kl. 08.30 09.50 Sted: Alexandra Hotell Deltagere: Torgeir Dahl, Per Øvermo, Bernhard Riksfjord, Geir Inge Lien Forfall: Liv Husby

Detaljer

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13 MULIGHETER OG PROGNOSER Hva er Bergen Næringsråd 3000 medlemmer Representerer over 125.000 ansatte Over 200 deltar i ressursgrupper og styrer / utvalg Chamber of Commerce Næringsalliansen 2500 berifter

Detaljer

Høringssvar Regional KU fra Romsdal Regionra d

Høringssvar Regional KU fra Romsdal Regionra d Til Helse Møre og Romsdal HF 15. september 2014 Høringssvar Regional KU fra Romsdal Regionra d Konklusjon Romsdal Regionråd (ROR) mener ut fra alle de foreliggende utredninger, inkludert regional KU, at

Detaljer

Protokoll. Vest-Finnmark Regionråds møte 2. desember 2009

Protokoll. Vest-Finnmark Regionråds møte 2. desember 2009 Protokoll Vest-Finnmark Regionråds møte 2. desember 2009 Møtet fant sted på Rica Hotel, Hammerfest kl. 13.00 og ut dagen. Til stede: Fra Vest-Finnmark regionråd: Alta: ordfører Geir Ove Bakken Alta: rådmann

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2014 Innhold Styrets årsberetning for 2014... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Aktiviteter i 2014... 5 Partner

Detaljer

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Fredrikstad Næringsforening og Fredrikstad kommune Fredrikstads vei inn i et nasjonalt landskap Fredrikstad er i en nasjonal konkurranse som næringsdestinasjon,

Detaljer

Regional plan for Nordland s. 1 Foto: Crestock.com

Regional plan for Nordland s. 1 Foto: Crestock.com Regional plan for Nordland s. 1 Foto: Crestock.com Prosess Oppstartsmelding vedtatt FR desember 2011 Sendt på høring med høringsfrist 7. Mars. Så langt kommet 15 innspill. Endelig planprogram i FR i april.

Detaljer

Årsmøte Molde Næringsforum 24. april

Årsmøte Molde Næringsforum 24. april Aktiviteter i Molde Næringsforum april 2006 april 2007 Årsmøte Molde Næringsforum 24. april 2007 1 Tilbakeblikk og viktige satsningsområder fremover Nærings NM - 2006 Romsdalsregionen er i en nylig fremlagt

Detaljer

Økt kompetanse i næringslivet Eidskog kommune Søknad om regional medfinansiering

Økt kompetanse i næringslivet Eidskog kommune Søknad om regional medfinansiering Saknr. 15/7003-2 Saksbehandler: Espen Køhn Økt kompetanse i næringslivet Eidskog kommune Søknad om regional medfinansiering Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner etter en helhetlig vurdering ikke

Detaljer

«Vi er stolte av å være et viktig industrimiljø i Nord-Trøndelag»

«Vi er stolte av å være et viktig industrimiljø i Nord-Trøndelag» Årsrapport 2012 «Vi er stolte av å være et viktig industrimiljø i Nord-Trøndelag» Året 2012 var et år med økt aktivitet for Skogmo Industripark. Vårt 3-årige nettverksprosjekt ble i igangsatt og ga oss

Detaljer

Rana Næringsforening - Formål Fakta om RNF: Rana Næringsforenings hovedmål Konkrete mål for 2013

Rana Næringsforening - Formål Fakta om RNF: Rana Næringsforenings hovedmål Konkrete mål for 2013 1 Rana Næringsforening - Formål Rana Næringsforening skal være en arena hvor medlemmene møter de mest toneangivende næringsaktørene i regionen, og fremstå som næringslivets mest attraktive nettverk. RNF

Detaljer

Handlingsplan NRNF 2016 Side 1

Handlingsplan NRNF 2016 Side 1 Handlingsplan NRNF 2016 Side 1 Side: Handlingsplan NRNF 2016 Side 2 God kunnskap om næringslivet og positive holdninger til verdiskaping er suksesskriterier for vekst og velferdsutvikling. Et godt lokalt

Detaljer

GassROR IKS. Årsberetning og regnskap for Årsberetning og regnskap GassROR IKS Side 1 av 8

GassROR IKS. Årsberetning og regnskap for Årsberetning og regnskap GassROR IKS Side 1 av 8 GassROR IKS Årsberetning og regnskap for 2009 Side 1 av 8 Årsberetning for GassROR IKS 2009 GassROR IKS ble stiftet i 2005 som en følge av et samarbeid mellom Aukra, Eide, Fræna, Midsund og Molde om ilandføring

Detaljer

Rana Næringsforening - Formål Fakta om RNF: Rana Næringsforenings hovedmål Konkrete mål for 2012

Rana Næringsforening - Formål Fakta om RNF: Rana Næringsforenings hovedmål Konkrete mål for 2012 1 Rana Næringsforening - Formål Rana Næringsforening skal være en arena hvor medlemmene møter de mest toneangivende næringsaktørene i regionen, og fremstå som næringslivets mest attraktive nettverk. RNF

Detaljer

STRATEGI Vedtatt av styret 11. januar 2016

STRATEGI Vedtatt av styret 11. januar 2016 Vedtatt av styret 11. januar 2016 STRATEGI 2016-2019 Visjon: «Drammensregionen skal være et område med suksessrike bedrifter hvor innbyggerne trives i arbeid og fritid.» Misjon: «Utvikle Drammensregionen

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

Klasse skudd

Klasse skudd Klasse 2 3 4 5 1 Jørn Ole Skiri Rauma (5) 344 2 Jakob Nørbech Aspøy og Straumsnes (5) 342 3 Bo Nielsen Kleive (5) 341 4 Lars Myrset Eidsvåg og Eidsøra (5) 341 5 Ottar Dalset Rauma (5) 341 6 Lars Kjetil

Detaljer

Nye Molde kommune. Hvordan jobber vi for å sikre lokaldemokratiet? Nye Molde kommune

Nye Molde kommune. Hvordan jobber vi for å sikre lokaldemokratiet? Nye Molde kommune Nye Molde kommune Hvordan jobber vi for å sikre lokaldemokratiet? Litt om bakteppet/ prosessen frem mot avtaler Romsdal Regionråd utredet samlet Samfunnsutvikling jobbet sammen om det over flere år Del

Detaljer

En annerledes park KUNNSKAPSPARKEN. jobber for å utvikle Helgeland

En annerledes park KUNNSKAPSPARKEN. jobber for å utvikle Helgeland En annerledes park KUNNSKAPSPARKEN jobber for å utvikle Helgeland Aktiv og annerledes Samspill skaper vekst Vekst kommer ikke av seg selv. Kompetanse regnes som en av de For å oppnå vekst, er det nødvendig

Detaljer

Visjon: Motor for kompetanse, utvikling og nyskaping på Helgeland, og nasjonalt forbilde på samarbeid mellom utdanning og arbeidsliv

Visjon: Motor for kompetanse, utvikling og nyskaping på Helgeland, og nasjonalt forbilde på samarbeid mellom utdanning og arbeidsliv Visjon: Motor for kompetanse, utvikling og nyskaping på Helgeland, og nasjonalt forbilde på samarbeid mellom utdanning og arbeidsliv Mål: 1000 studenter i 2017-500 heltid og 500 deltid Styrket FoU-miljø,

Detaljer

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009)

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009) Handlingsprogram for 2009 2011 (vedtatt av Rådet for 9. februar 2009) 1 1. INNLEDNING Dette handlingsprogrammet beskriver s prioriteringer og tiltak i perioden 2009 2011. Programmet bygger på Strategisk

Detaljer

Rana Næringsforening - Formål Fakta om RNF: Rana Næringsforenings hovedmål Konkrete mål for 2011

Rana Næringsforening - Formål Fakta om RNF: Rana Næringsforenings hovedmål Konkrete mål for 2011 1 Rana Næringsforening - Formål Rana Næringsforening skal være en arena hvor medlemmene møter de mest toneangivende næringsaktørene i regionen, og fremstå som næringslivets mest attraktive nettverk. RNF

Detaljer

Prosjektbeskrivelse utredning av demokratimodeller Nye Molde kommune

Prosjektbeskrivelse utredning av demokratimodeller Nye Molde kommune Prosjektbeskrivelse utredning av demokratimodeller Nye Molde kommune Innhold Kap. 1. Innledning/bakgrunn... 2 Kap 2. Organisering, mål og arbeidsmetode... 3 2.1. Styringsgruppe... 3 2.2. Prosjektleder,

Detaljer

Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Anna Lovise Hole Rakvهg 50 50 48 98 246 Raufoss Medalje

Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Anna Lovise Hole Rakvهg 50 50 48 98 246 Raufoss Medalje Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Anna Lovise Hole Rakvهg 50 50 48 98 246 Raufoss Medalje 2 Marit Sofie Heggem Isfjorden og 3 Martin إndal Malmefjorden 49 48 50 98 245 4 Hهvard R rset Rakvهg 48 49 50 97

Detaljer

Resultat for Mesterskap og Klasse på Landsdelskretsstemne 2004 Sunnylven Skyttaelag.

Resultat for Mesterskap og Klasse på Landsdelskretsstemne 2004 Sunnylven Skyttaelag. Resultat for Mesterskap og Klasse på Landsdelskretsstemne 2004 Sunnylven Skyttaelag. Mesterskap senior: 1) Karl Tore Gjengstø, Ålesund, 5 40 2) Eivind Rørhuus-Øie, Stranda, 5 38 3) Øystein Giske, Engesetdal/Skodje,

Detaljer

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 DATO:LØR-9 JUNI ARRANGØR:TOR-TUR ANTALL DELTAGERE: 198 (165 HERRER-24 DAMER-9 JUNIOR) LAGMESTERSKAP 10-MANNSLAG-HERRER NR KLUBB SUM TREFF 1 TOR -TUR 5330P (NORSK REKORD) 2 OLDERDALEN

Detaljer

Fremtidens fag- og yrkesopplæring Yrkesfagkonferansen 2017 Inger Johanne Christensen Fylkesdirektør for opplæring - STFK

Fremtidens fag- og yrkesopplæring Yrkesfagkonferansen 2017 Inger Johanne Christensen Fylkesdirektør for opplæring - STFK Fremtidens fag- og yrkesopplæring Yrkesfagkonferansen 2017 Inger Johanne Christensen Fylkesdirektør for opplæring - STFK Fremtidens fag- og yrkesopplæring Konferansen er et samarbeid med STFK og NTNU.

Detaljer

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS Hege Hansen Postboks 301 9615 Hammerfest Tel: 784 06 236 E-post: hege@honu.no Bakgrunn For å øke andelen av arbeidskraft med høyere utdannelse i Finnmark og heve kompetansenivået og konkurranseevnen til

Detaljer

Prosjektrapporter. Romsdal Regionråd 2016

Prosjektrapporter. Romsdal Regionråd 2016 Prosjektrapporter Romsdal Regionråd 2016 Prosjektrapport fra følgende prosjekt vedlagt: Nettverk samhandling i ROR INTERKOMMUNALT SAMARBEID - KOMMUNENETTVERKET I ROMSDAL - PSYKISK HELSEARBEID I KOMMUNENE

Detaljer

Innflagging Tjeldbergodden og Taftøyan

Innflagging Tjeldbergodden og Taftøyan Innflagging Tjeldbergodden og Taftøyan Hovedmål Etablering av ny næringsvirksomhet i Tjeldbergodden-regionen. Dagens Tjeldbergodden I 2012 har metanolanlegget på Tjeldbergodden vært i drift i 15 år. For

Detaljer

ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2010. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2010. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2010 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening 1 Innholdsfortegnelse Styre og tillitsvalgte 2010-2011:... 3 Aktiviteter:... 4 First Lego League (FLL):... 4 Medlemsmøter:...

Detaljer

Uttalelse til planprogram - regional delplan for attraktive byer og tettsteder

Uttalelse til planprogram - regional delplan for attraktive byer og tettsteder Møre og Romsdal fylkeskommune post@mrfylke.no Kristiansund, 2. september 2013 Uttalelse til planprogram - regional delplan for attraktive byer og tettsteder Kom vekst stiller seg positive til at det utarbeides

Detaljer

Nye Molde kommune. Arbeidet med lokaldemokratimodeller, 2. november Britt Rakvåg Roald, prosjektleder Nye Molde kommune

Nye Molde kommune. Arbeidet med lokaldemokratimodeller, 2. november Britt Rakvåg Roald, prosjektleder Nye Molde kommune Nye Molde kommune Arbeidet med lokaldemokratimodeller, 2. november 2017 Britt Rakvåg Roald, prosjektleder Enighet mellom Midsund, Molde og Nesset i juni 2016 De tre kommunene 1. kvartal 2017 Midsund kommune

Detaljer

Nytt teaterbygg i Stavanger

Nytt teaterbygg i Stavanger NCN Malmø 27.08.2014 Nytt teaterbygg i Stavanger Ellen F. Thoresen, Stavanger kommune Stavanger Norges fjerde største by Samlet areal 67,67 km2 Ca130 000 innbyggere Storbyområdet har ca 240 000 Trondheim

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

BFH Sparebank www.aureosen.no 12:36-04.05 WWW.MEGALINK.NO

BFH Sparebank www.aureosen.no 12:36-04.05 WWW.MEGALINK.NO Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Sigurd Sollie Nordre Skage 5 50 49 50 99 99 347 2 Tor Gaute Jøingsli Lom 5 50 49 50 99 97 345 3 Ivar Fivelstad Sunnylven 5 50 48 49 98 99 344 4 Ole Magnus Klokset Engesetdal/Skodje

Detaljer

Velkommen til Møre og Romsdal Kommunalkomiteens besøk 25. og 26. februar 2013

Velkommen til Møre og Romsdal Kommunalkomiteens besøk 25. og 26. februar 2013 Velkommen til Møre og Romsdal Kommunalkomiteens besøk 25. og 26. februar 2013 Dag 1 mandag 25. februar 09.30 Ankomst Molde med fly fra Oslo. Hentes på flyplassen med buss Fylkesmann Lodve Solholm og Fylkesordfører

Detaljer

15m Gavepremier 25 skudd kl 1. 15m Gavepremier 25 skudd kl 2. 15m Gavepremier 25 skudd kl 3. 15m Gavepremier 25 skudd kl 4. Takk for deltakelsen

15m Gavepremier 25 skudd kl 1. 15m Gavepremier 25 skudd kl 2. 15m Gavepremier 25 skudd kl 3. 15m Gavepremier 25 skudd kl 4. Takk for deltakelsen Takk for deltakelsen Gavepremier 25 skudd kl 1 1. Roar Heggem Isfjorden og Åndalsnes 50 49 50 99 248 0,- GAVE Gavepremier 25 skudd kl 2 1. Karianne Lerheim Sildnes Malmefjorden 48 42 45 95 230 0,- GAVE

Detaljer

REGIONALE PLANER ET VERKTØY ELLER UNØDVENDIG RESSURSBRUK? KONFERANSE FOR ORDFØRERE OG RÅDMENN Sissel Kleven og Erik Kathrud, Prosjektledere

REGIONALE PLANER ET VERKTØY ELLER UNØDVENDIG RESSURSBRUK? KONFERANSE FOR ORDFØRERE OG RÅDMENN Sissel Kleven og Erik Kathrud, Prosjektledere REGIONALE PLANER ET VERKTØY ELLER UNØDVENDIG RESSURSBRUK? KONFERANSE FOR ORDFØRERE OG RÅDMENN 21.05.15 Sissel Kleven og Erik Kathrud, Prosjektledere Disposisjon Felles innledning om planer Litt om "Næringsplanen"

Detaljer

folk først Britt Giske Andersen andrekandidat for Venstre i Møre og Romsdal Pål Farstad førstekandidat for Venstre i Møre og Romsdal

folk først Britt Giske Andersen andrekandidat for Venstre i Møre og Romsdal Pål Farstad førstekandidat for Venstre i Møre og Romsdal folk først Britt Giske Andersen andrekandidat for Venstre i Møre og Romsdal Pål Farstad førstekandidat for Venstre i Møre og Romsdal Olbjørn Kvernberg tredjekandidat for Venstre i Møre og Romsdal Stem

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Hammerfest april

Prosjektbeskrivelse. Hammerfest april Prosjektbeskrivelse 2009 Hammerfest 17 19 april En konferanse som retter seg mot ungdom i Barentshavregionen Stiftelsen Barentshavkonferanser planlegger nå arrangementet Barents Sea Youth Conference 2009

Detaljer

Invitasjon til informasjonsmøte: «Utvikling av næringslivet i Meråker»

Invitasjon til informasjonsmøte: «Utvikling av næringslivet i Meråker» Invitasjon til informasjonsmøte: «Utvikling av næringslivet i Meråker» Merut inviterer til informasjon og diskusjon om hvordan utvikle næringslivet i kommunen videre med følgende tema: 1. Presentasjon

Detaljer

RESULTATER JM BOWLING 2012

RESULTATER JM BOWLING 2012 RESULTATER JM BOWLING 2012 B1 1 Ketil Røen JPS Bergen 1291 2 Kåre Gevelt JIL Drammen 1263 3 Terje Tandberg JIL Drammen 1250 4 Stein Håkonsrud JIL Drammen 1247 5 Roar Gulbrandsen JIL Drammen 1226 6 Terje

Detaljer

OVERSIKT OVER KOMMUNESTYREMEDLEMMER I SANDØY KOMMUNE

OVERSIKT OVER KOMMUNESTYREMEDLEMMER I SANDØY KOMMUNE OVERSIKT OVER KOMMUNESTYREMEDLEMMER I SANDØY KOMMUNE 1948-2015 1948/51 Johan P.Sandøy Berdon Tangen N. Kjøningsen Paul Steinshamn Eivind Husøy Asbjørn K. Brunvoll Jon O. Røsok Nils K. Finnøy Olav Skotheim

Detaljer

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL 28. JULI 2012 Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Bent Ove Løvåsen Trysil 5 50 48 49 98 99 344 16* Gylt medalje 2 Jan Eivind Skjæret Jordet og Tenaasen 5 50 46 49 99

Detaljer

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 3. Nesjestranda & Skaala skl. Samlagsstevne 15m Leon - Resultatprogram

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 3. Nesjestranda & Skaala skl. Samlagsstevne 15m Leon - Resultatprogram Samlagsstevne 2012 25-skudd kl. 1 1. Siw.beate Marken Rauma *9XX* 49 XX* *9 49 *99X9 47 145 9 *9 *X9XX*9 96 241 (8*) 2. Roar Heggem Isfjorden og Åndalsnes X9 *99 47 99X99 46 9XX99 47 140 XXX*XX*XX9 99

Detaljer

200/300m Pengepremier 15-skudd kl /300m Pengepremier 15-skudd kl /300m Pengepremier 15-skudd kl. 3.

200/300m Pengepremier 15-skudd kl /300m Pengepremier 15-skudd kl /300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Barbro Ramstad Fosna 50 48 50 148 150,- 2. Olivia Ragna Rypdal Isfjorden og Åndalsnes 48 46 48 142 0,- 3. Geir Nås Malmefjorden 29 47 49 125 0,- 200/300m Pengepremier

Detaljer

FORPROSJEKT HELSEKLYNGE

FORPROSJEKT HELSEKLYNGE FORPROSJEKT HELSEKLYNGE Forprosjekt Helseklynge Nye Drammen sykehus gir oss en unik mulighet! En mulighet som bare dukker opp med ca. 50 års mellomrom. Bakgrunn Mange snakker om å buke muligheten til å

Detaljer

VA-dagene for Innlandet 2008

VA-dagene for Innlandet 2008 VA-dagene for Innlandet 2008 Rekruttering innen VA-bransjen Norsk Vanns aktuelle rekrutteringstiltak - status og planer 1 ved Hilde Merete Støen Prosjektleder Norsk Vann Norsk Vanns aktuelle rekrutteringstiltak

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING

STYRETS ÅRSBERETNING STYRETS 2008 ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING 2008 1. STYRETS BERETNING 1.1 OPPRETTELSEN AV AGDERING Fusjonen mellom Sydspissen og Kompetansering Sør ble formelt gjennomført 10. mars 2008. Formålet med foreningen

Detaljer

OVERORDNET STRATEGI. Kunnskap framtid verdiskapning

OVERORDNET STRATEGI. Kunnskap framtid verdiskapning OVERORDNET STRATEGI Kunnskap framtid verdiskapning Visjon Førstevalget for forskning og kunnskapsbasert næringsliv. Formål Kunnskapsbyen Lillestrøm (KL) skal være en pådriver og utvikler for bedring av

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET

ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET Torsdag 12. april - kl. 19.00 Knyken skisenter 1 Årsmelding 2011 Orkdal idrettslag - Hovedlaget STYRET: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Styremedlem: Oddbjørn

Detaljer

AVTALE OM MEDLEMSKAP. Universitetet i Oslo/Handelshøyskolen BI og (Partner)

AVTALE OM MEDLEMSKAP. Universitetet i Oslo/Handelshøyskolen BI og (Partner) AVTALE OM MEDLEMSKAP Universitetet i Oslo/Handelshøyskolen BI og (Partner) AVTALE OM MEDLEMSKAP Universitetet i Oslo/Handelshøyskolen BI og (Partner) Partnerforum er et formalisert og avtalefestet samarbeid

Detaljer

Med Arild Hervik, Eirik Bergsvik, Elin Ørjasæter, Elsa Almås, Espen Esther Pirelli Benestad, Karita Bekkemellem, Kjetil Siem, Martin Risnes og Marvin

Med Arild Hervik, Eirik Bergsvik, Elin Ørjasæter, Elsa Almås, Espen Esther Pirelli Benestad, Karita Bekkemellem, Kjetil Siem, Martin Risnes og Marvin Med Arild Hervik, Eirik Bergsvik, Elin Ørjasæter, Elsa Almås, Espen Esther Pirelli Benestad, Karita Bekkemellem, Kjetil Siem, Martin Risnes og Marvin Wiseth Molde, 28. september 2011 Foto: Tony Hall Vi

Detaljer

sammen skal vi gjøre Stavanger-regionen åpen, energisk og nyskapende

sammen skal vi gjøre Stavanger-regionen åpen, energisk og nyskapende sammen skal vi gjøre Stavanger-regionen åpen, energisk og nyskapende Vi arbeider med strategisk næringsutvikling i en flerkommunal storbyregion. Gjennom analyser, nettverksutvikling og utredninger fanger

Detaljer

DC7 Holmemstrandafelten 2016 Arrangør:Holmemstranda SKL Premieliste Mesterskap Klasse 2-5

DC7 Holmemstrandafelten 2016 Arrangør:Holmemstranda SKL Premieliste Mesterskap Klasse 2-5 Premieliste Mesterskap Klasse 2-5 1 Tor Gaute Jøingsli Lom og Skjåk 5 6/2 6/6 6/6 6/5 6/2 30/21 Gylt medalje 2 Christian Holstad Lilleng Aalesund 5 6/6 6/4 6/4 6/4 6/1 30/19 Sølv medalje 3 Odd Sverre Håkenstad

Detaljer

Næringspolitikk og - strategi for Ringeriksregionen. Bakgrunnsnotat - Dialogmøter

Næringspolitikk og - strategi for Ringeriksregionen. Bakgrunnsnotat - Dialogmøter Næringspolitikk og strategi for Ringeriksregionen Bakgrunnsnotat Dialogmøter 1. februar 2012 1 Bakgrunn Ringerike utvikling AS (Ru) ble etablert 6.januar 2010 og eies av Hole, Ringerike og Jevnaker kommuner,

Detaljer

Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV

Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV 2017-2020 Innledning Arbeids- og organisasjonsplanen er en strategiplan som slår fast de overordna politiskeog organisatoriske måla for Østfold SV. Planen skal

Detaljer

Grenland Næringsforening Fra visjon til virkelighet

Grenland Næringsforening Fra visjon til virkelighet Grenland Næringsforening Fra visjon til virkelighet Prosjektets fødsel Bakgrunn Startet i Skien Handelstand og Industriforening med Behovet for å ha tyngde bak næringslivets interesser Behovet for å samle

Detaljer

REFERAT, NÆRINGSRÅDET 2.12.2015 Saksbehandler: Astrid Haugslett Referanse: Dato: 10.12.205

REFERAT, NÆRINGSRÅDET 2.12.2015 Saksbehandler: Astrid Haugslett Referanse: Dato: 10.12.205 REFERAT, NÆRINGSRÅDET 2.12.2015 Saksbehandler: Astrid Haugslett Referanse: Dato: 10.12.205 Sted: NiT, Dronningensgate 12 Tidsrom: 2.12.2015, kl. 12.00 1600 Tilstede: Berit Rian, Torstein Mørseth, Tore

Detaljer

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 3. Dunderlandsdalen skytterlag. Samlagsmesterskap 15m Leon - Resultatprogram

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 3. Dunderlandsdalen skytterlag. Samlagsmesterskap 15m Leon - Resultatprogram Samlagsmesterskap 15-16.02.08 25-skudd kl. 1 1. Sindre Rødahl Bjøllånes *XX* * 50 XXX99 48 XXX* * 50 => 148 X*9XX* *X* * 99 => 247 2. Inge Skjervik Nesna 9XXXX 49 XX99X 48 X*XX* 50 => 147 X99XXXX9XX 97

Detaljer

Resultatliste Sporter A. Resultatliste Sporter B. Resultatliste Jakt A

Resultatliste Sporter A. Resultatliste Sporter B. Resultatliste Jakt A Sporter A 1 Tore Morten Blihovde Gausdal 5/5 5/4 5/5 5/5 5/5 5/5 30/29 148 2 Carl Ole Foss Gausdal 5/5 5/5 5/5 5/5 5/4 5/5 30/29 148 3 Ivar Nustad Gausdal 5/5 5/4 5/5 5/5 5/4 5/4 30/27 144 4 Jørn Bilben

Detaljer

- kåret til Norges mest attraktive sted i 2014. Hva har skapt de gode resultatene? og hva har vært næringslivets rolle i utviklingen?

- kåret til Norges mest attraktive sted i 2014. Hva har skapt de gode resultatene? og hva har vært næringslivets rolle i utviklingen? - kåret til Norges mest attraktive sted i 2014 Hva har skapt de gode resultatene? og hva har vært næringslivets rolle i utviklingen? Kongsberg? Hvor er det? Hva skjer der a? Næringsliv i mange bransjer

Detaljer

VELKOMMEN. Ide-seminar om vinter-fou. Bransjenettverk vinterdrift Kompetanseutvikling drift og vedlikehold

VELKOMMEN. Ide-seminar om vinter-fou. Bransjenettverk vinterdrift Kompetanseutvikling drift og vedlikehold VELKOMMEN Ide-seminar om vinter-fou Bransjenettverk vinterdrift Kompetanseutvikling drift og vedlikehold Øystein Larsen, Vegdirektoratet, Teknologiavdelingen Trondheim 14.05.2009 Ide-seminar Vinter-FOU

Detaljer

Søknad Byregion Fase 2

Søknad Byregion Fase 2 Søknad Byregion Fase 2 Søknadsnr. 2015-0044 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Utviklingsprogrammet for byregioner fase 2 (2015-2017) Prosjektnavn Utviklingsprogrammet - Molderegionen Kort beskrivelse

Detaljer

Leon - Resultatprogram

Leon - Resultatprogram sammenlagt Kl. 1. Øystein Haugland Fana 4 => 8,84 2. John Olav Ågotnes Sartor 5 =>10,21 3. Ronny Langhelle Bruvik 5 =>10,77 4. Eirik S. Grimstveit Seim 5 =>10,90 5. Knut Jørgen Brodahl Fana 5 =>10,94 6.

Detaljer

Entreprenørskap er løsningen for framtida!

Entreprenørskap er løsningen for framtida! Entreprenørskap er løsningen for framtida! Landbrukets kompetansekonferanse 22.10.13 Daglig leder, Anne Marit Igelsrud = ikke gammelt = gå inn = ta fatt på = evne ikke gammelt gå inn ta fatt på evne Ungt

Detaljer