DRIFTSORIENTERING MOLDE NÆRINGSFORUM ETTERORD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DRIFTSORIENTERING MOLDE NÆRINGSFORUM ETTERORD"

Transkript

1 DRIFTSORIENTERING 2014 MOLDE NÆRINGSFORUM ETTERORD 2014 har vært et år med høy aktivitet innen for en rekke områder. Fokus har vært på samferdsel, sykehus, flytilbud, rekruttering og medlemsarrangement. SENTRALT I ÅRET SOM GIKK Arbeid for vedtak om sykehus på Hjelset Etablering av nye tilbud ved Molde Lufthavn Årø Oppstart av ny konferanse; styredagen, i tillegg til Romsdalskonferansen og Eiendomskonferansen Etablering av formalisert samarbeid med aktørene for bedre å kollektivtransport til/fra flyplassen Etablering av samarbeid mellom handelsaktørene i Molde Arbeid for etablering av studietilbud for ingeniører ved Høgskolen i Molde Gjennomført 13 medlemsmøter og konferanser med nesten ca.950 deltakere

2 Driften gjennom året har vært gjennomført for å tjene våre overordnede mål og ambisjoner: Være en pådriver for konkurransedyktig infrastruktur og regional næringspolitikk 2. Bidra til styrking og synliggjøring av regionens næringsliv 3. Bidra til styrking og synliggjøring av regionens kompetansemiljø VÅR AMBISJON ER AT Molderegionen skal være en av landets mest attraktive regioner å bo og arbeide i - der folk trives! Målet er at i 2020 skal Molde være en pulserende by med innbyggere i en region med innbyggere. Molderegionen skal være blant landets 10 beste på attraktivitet og trivsel. STATUS PR 3. KVARTAL 2014 Tall pr 3. kvartal viser at det var innbyggere i Molde, en økning på 290 innbyggere siden Økningen for hele 2013 var 112 innbyggere mot 455 innbyggere i I regionen er det innbyggere pr 3. kvartal 2014, en økning på 525 innbyggere, mot 300 for hele Molderegionen klatrer opp flere plasser i NHO sitt NæringsNM 2013 (Statistikk utgitt i 2014), og er nå på 15 plass av 82 regioner. Regionene er rangert etter vekstkraft og attraktivitet på viktige samfunnsområder (arbeidsmarked, demografi, kompetanse, lokal bærekraft, og kommunal attraktivitet). I samme rangering er Molde kommune 28. beste kommune i landet. Sett over de siste 10 årene er Molde kommune nr. 17 av de 20 beste kommunene i landet i NæringsNM. samordner, koordinerer og arbeider på tvers av bransjer for felles beste, og jobber med å fremme næringslivet sine interesser i Molderegionen. Vi arbeider for at regionen har de kvaliteter som gjør at folk ønsker å bo og arbeide her. Dette gjør vi ved å være en medlemsorientert, samfunnsbevisst og attraktiv aktør og samarbeidspartner. Vår rolle som felles talerør og pådriver avlaster den enkelte medlemsbedrift i bruk av ressurser på rammebetingelser som attraktiviteten til regionen, infrastruktur som (flyplass, vei- og fergeforbindelser, sykehus), samarbeid med skoleverket, samarbeid i regionen osv. Videre legger vi til rette for nettverksbygging gjennom våre møteplasser; konferanser, seminarer og frokostmøter. Vi har en solid medlemsmasse på 192 bedrifter som representerer et tverrsnitt av næringslivet og utgjør et sterkt næringsfaglig nettverk. Medlemskapet i gir tilgang til et betydelig nettverk av beslutningstakere i regionens næringsliv. Områdene/sakene er engasjert i, har stor spennvidde; og det er stor forskjell på tidshorisonten for realisering av dem. Foruten de sakene hvor en kan vise til konkrete resultater er mye av jobben som utfører påvirkningsarbeid og informasjonsvirksomhet. Sistnevnte aktiviteter kan være utfordrende å dokumentere direkte resultater. Prosjektene er i stor grad organisert med egne styrer, arbeidsgrupper og ad hoc grupper. Vi har i rapporten satt opp en detaljert oversikt over store og små prosjekter og aktiviteter som har vært engasjert i det siste året. Oversikten omfatter både prosjekter som vi har ansvar/daglig ledelse for og andres prosjekter der vi er deltager i styringsgruppe/styret eller lignende, i tillegg via saker vi har vært med på å sette på dagsorden eller deltatt i debatten om. 4. Bidra til lokalisering av nye virksomheter (relatert til olje- og gassektoren til) regionen 5. Bidra til styrking av sentrum som magnet i regionen 6. Skape attraktive møteplasser VÆRE EN PÅDRIVER FOR KONKURRANSEDYKTIG INFRASTRUKTUR OG REGIONAL NÆRINGSPOLITIKK Molderegionen er i stor grad et integrert bo- og arbeidsområde. Dette er en av faktorene som har størst innflytelse på flyttebalansen. Velfungerende bo- og arbeidsmarkedsregioner er nøkkelen til attraktivitet og dermed befolkningsvekst. Kommunikasjoner er her helt avgjørende. Økt tilgjengelighet innad i og til/fra regionen, både mht person- og godstransport, er viktige målsettinger. Fly- og fergetrafikk er prioriterte felt for Molde Næringsforum. REALISERE SENTRALE INFRASTRUKTURPRO- SJEKTER Sykehus og gode kommunikasjoner er sentrale saker for, og vi har i 2014 arbeidet aktivt for realisering av dette. Optimale flytilbud, fastlandsforbindelse til Østlandet og realisering av Møreaksen er stikkord. Andre saker vi har engasjert oss i har vært rehabilitering av Fannefjordstunnelen, opphør av bompenger på Tussentunnelen, 2 ferge over Sølsnes- Åfarnes, fergesubsidier mv. NYTT SYKEHUS for tryggheten til innbyggerne. Vi har deltatt aktivt i saken gjennom mange år, og er svært glad for at styrene i Helse Møre og Romsdal anbefalte Hjelset og at dette deretter ble bekreftet av Helse Midt-Norge og vedtatt av statsråd Høie. En milepæl er passert nå når tomtevalget er tatt. Raskest mulig realisering av nytt sykehus vil være viktig for regionens attraktivitet, spesielt med hensyn til fremtidig rekruttering til næringsliv og øvrig samfunnsliv. RB Vårt arbeid med sykehussaken har i hovedsak vært kanalisert via ROR. Uttaler, innspill, informasjon og film om hvorfor plassering på Hjelset er best, er noen stikkord. OM Molde Næringsforum er en upolitisk og uavhengig interesse-organisasjon som samler Molderegionens næringsliv. Molde Næringsforum arbeider kontinuerlig med ulike prosjekter i samarbeid med offentlige og private aktører. er styrt av medlemmene. Styret gjenspeiler medlemsmassen og består av 10 personer. Sykehuset i Molde er en svært viktig institusjon for næringsliv og samfunnsliv. Det er en svært stor arbeidsplass med 1360 høyt kompetente ansatte. Tilgang på gode helsetjenester i nærområdet er et gode en forventer å finne i en by, da det er viktig FRA VIDEOEN ROR OG HAR FÅTT UTARBEIDET

3 MOLDE LUFTHAVN ÅRØ I samarbeid med Molde kommune ble Molde Lufthavnutvikling AS (MLU) etablert i Selskapet eies av næringsliv og kommuner i regionen. Molde Næringsforum innehar den daglige administrasjonen.selskapet ble etablert med utgangspunkt i å forestå og finansiere forlengelse av rullebanen ved Molde Lufthavn, samt være en pådriver for økt trafikk ved flyplassen. Den forlengede rullebanen ble tatt i bruk høsten I 2014 ble det igjen satt passasjerrekord for Molde Lufthavn med passasjerer, mot passasjerer i Innenlands økte trafikken med 4,6 % i forhold til 2013, den største andelen var knyttet til økt trafikk og flere tilbudte seter på ruten Molde-Oslo. Utenlands trafikken gikk marginalt opp i 2014, og økte med 0,2 %. Totalt reiste passasjerer til og fra utlandet via Molde lufthavn i 2014, hvilket også er ny rekord. Vi har jobbet med flytilbudet innenlands og muligheten for å etablere nye ruter utenlands. Det har vært arbeidet løpende med nye prosjekter ift ny trafikk. Sommeren 2014 kunne vi offentliggjøre at Wizzair starter med to ukentlige avganger til Gdansk våren Vi arbeidet aktivt for å få på plass en erstatning for Krohn Air AS og deres tilbud til fra Molde/Trondheim. Widerøe signaliserte tidlig sin interesse, og de startet med flyvninger Molde Trondheim høsten Widerøe sin rute til København ble tatt ut for vintersesongen, men intensjonen er at den skal starte RB igjen våren Flytilbudet er mye mer dynamisk enn det har vært tidligere og en må påregne at det også vil være det fremover. Det er vanskelig å spå om trafikktallene for 2015, men det forventes fortsatt vekst. Opptrappingen av Nyhamna Expansion vil være en driver her. RB Styret i Molde Lufthavnutvikling AS pr : Jan Petter Hammerø, styreleder Molde kommune Stein Berg Oshaug, nestleder Oshaug Metall AS Torstein Ottem Ottem Transport AS Hilde Gråberg Bakke Destinasjon Åndalsnes og Rauma Bernhard Riksfjord Aukra kommune Britt Flo er daglig leder i selskapet. LANGFJORDFORBINDELSEN Fergefri forbindelse til Østlandet og mellom Rauma og Molde har lenge vært en prioritert sak for. innehar den daglige ledelsen av Langfjordtunnelen AS som ble stiftet i juli Våren 2014 kom et nytt direktiv fra Vegdirektorate. Det sier at ingen tunneler skal ha stigning over 5 %, med mindre en risiko- og sårbarhetsanalyse viser at det er akseptabelt. En slik analyse ble utført av Statens Vegvesen og den fraråder at tunnel med 7 % stigning bygges. Langfjordforbindelsen AS har dermed måttet gå bort fra planene om bygging av en 11 km lang tunnel med 7 prosent stigning under Langfjorden. Det er tre alternativer som nå vurderes; Toløps tunnel med 5 prosents stigning, flytebro eller hengebro. Statens vegvesen skal utrede disse alternativene nærmere, herunder også kostnadsog finansieringsoverslag. Tidsaspektet for realisering er uavklart. Det planlagte prosjektet med 7 % stigning var finansierbart med bompenger og ville derfor være mulig å realisere i overskuelig fremtid. De nye konseptene som nå vurderes, vil kreve et betydelig bidrag utover egenfinansiering, og vil således være avhengig av offentlige bevilgninger. Det viktigste nå er å få på plass en tofergeløsning på strekningen. Åfarnes-Sølsnes er ett av sambandene i fylket med sterkest trafikkvekst: Økning på 6 % pr oktober Det har vært en stor økning i gjenstående biler på sambandet. Pr. oktober 2014 var det 40 % økning i gjenstående biler. Nærmere 9000 biler ble gjenstående i RB Fergesambandet er det tredje største fylkessambandet og det 14. største målt i ÅDT (årsdøgnstrafikk) i landet og er ett av svært få i sin størrelse og strekning som bare trafikkeres av en ferge. Av de 20 største sambandene i landet er Sølsnes- Åfarnes det sambandet som har klart størst andel tungtrafikk, med nærmere 20 % tungtrafikk. Sambandet er eksportveien for næringslivet til /fra Molderegionen. I dag trafikkeres sambandet av en ferge (med plass til 100 biler) hele året, og to ferger i perioden 15. juni 28. august. Konsekvensene av stenging av Fannefjordtunnelen på kveld/natt fra januar 2015 er usikker, men en kan forvente økt trafikk innenfor åpningstiden , spesielt for næring/ tungtrafikk. Dette kan føre til ytterligere økning i gjenstående biler og problem med trafikkavviklingen. Det vil derfor være viktig at næringsog samfunnsliv i Molderegionen øker presset for å få på plass to ferger snarest. Styret i Langfjordtunnelen AS pr : Jan Petter Hammerø, leder Molde kommune Marcus Brevik Rauma Næringslag Arne Steffen Lillehagen Rauma kommune Evy Strømme MOBO Karianne Rindli Nesset kommune Nils Ivar Heggem Rauma kommune Toril Hovdenak Bussbygg AS Britt Flo er daglig leder i selskapet MØREAKSEN Selskapet er etablert for å realisere fergefri kryssing av Romsdalsfjorden, samt etablere fastlandssamband for kommunene Aukra og Midsund. Eiere er kommuner og næringsliv i fylket. På vegne av deltar daglig leder i selskapets styre. Regjeringen har besluttet trasé for Vik-Julbøen og E39 videre mot Molde og Ålesund. Trasé fra Vik mot Digernes i Skodje er under utredning, og skal legges frem for beslutning i regjeringen. Når det gjelder E39 frå Julbøen mot Molde, er det startet en kommunedelplanprosess for å avklare hvordan denne skal legges (kort /lang tunnel osv). Møreaksen er en del av ferjefri E39, og regjeringa har satt av planleggingsmidler i budsjettet. Det planlegges nå ut fra at prosjektet skal komme med som et prioritert prosjekt ved rullering av neste Nasjonal transportplan. Videre ses det på muligheten for å gjennomføre prosjektet som et OPS-prosjekt for å sikre raskest mulig realisering. Styret i Møreaksen pr : Einar Øien, styreleder Midsund kommune Svein Harsjøen Haram kommune Britt Flo Erik Berg Berg Invest AS Eva Langstein Vestnes Næringsforum Geir Stenseth Ålesund kommune Olav Hauge Aukra kommune Jan Petter Hammerø er daglig leder i selskapet. SETTE NÆRINGSPOLITISK ENGASJEMENT PÅ DAGSORDEN arbeider på ulike arenaer for å fremme de sakene som er viktig for næringslivet, og næringslivets forventninger til politikerne. I all hovedsak skjer dette via de enkelte prosjektene og sakene, hvor det er direkte kontakt mellom aktørene. RB

4 RB I tillegg har vi mer generelle møter, bla har styret årlig møte med formannskapet hvor vi orienterer/ presenterer de viktigste sakene for Molde sett fra næringslivets side. Fremtidig kommunestruktur er tema der har tatt en aktiv rolle ved å bidra til å fronte behovet for strukturendringer. PÅDRIVER FOR SAMARBEID OG SYNLIGGJØ- RING AV REGIONENS KVALITETER Vi er opptatt av å ivareta det regionale perspektivet i det arbeidet som vi utfører, slik at vi fremstår samlet og med større styrke. NÆRINGSFORUMENE I REGIONEN Vi har møter og samarbeid i prosjekter og aktiviteter med næringsforumene i regionen. har tatt initiativ til å se på muligheten for tettere samarbeid/ integrasjon mellom enkelte næringsforumer og Molde Næringsforum. Dette ved utvidet samarbeid og ved at vi har tilrettelagt for gjestekontor i våre lokaler. Næringsfora i regionen er bla. med som medarrangører av Romsdalskonferansen og Styredagen. BIDRA TIL STYRKING OG SYNLIGGJØRING AV REGIONENS NÆRINGSLIV Styrking og synliggjøring av regionens næringsliv er avgjørende for å oppnå vekst og utvikling i regionen. har fokus på å bidra til å synliggjøre næringslivet overfor sentrale aktører og ungdommen. Molderegionen har et tungt kompetansedrevet næringsliv. I Molde by er det ca industriarbeidsplasser og med stor ingeniørtetthet. Utfordringen er her som mange andre steder å sikre at en får nok og riktig arbeidskraft. Næringslivet er svært opptatt av denne problemstillingen og har de siste årene igangsatt en rekke ulike større og mindre tiltak både av langsiktig og kortsiktig karakter. Bla har vi flere ulike program for samarbeid med barne-, ungdoms- og videregående skoler, rekrutteringstiltak inn mot ingeniørstudenter, deltagelse på messer, egne presentasjoner for studenter, toppturer for studenter osv. Hovedområder i 2014 har vært rekrutteringsutfordringer innen ingeniørsektoren og samarbeid skole/næringsliv. Vi har organisert arbeidet i ulike prosjekt og grupper slik at vi har arenaer der aktørene er aktivt med i arbeidet. UTVIKLE OG STYRKE SAMARBEID MELLOM HØYERE UTDANNING, VIDEREGÅENDE SKOLER, UNGDOMSSKOLER OG BARNESKOLER Utvikle og styrke samarbeid mellom høyere utdanning, videregående skoler, ungdomsskoler og barneskoler. Et utdanningstilbud i regionen som er tilpasset næringslivets behov både innen videregående og på høyskolenivå, er sentralt for. Vi er engasjert gjennom deltagelse i skoleutvalg, samarbeidsprosjekter og jobber for utvikling av utdanningstilbudet samt samarbeid mellom skole og næringsliv. Via Industrigruppen til etablerte vi i 2011 en arbeidsgruppe som skal initiere utdanningstiltak for å øke regionens samlede ingeniørkompetanse. Sannsynligheten for å få nyutdannede til regionen er større om de tar sin utdannelse her enn utenfor regionen. MSC IN ENGINEERINGS LOGISTICS Det er en milepæl både for næringslivet i regionen og høgskolen, at en høsten 2014 startet studier for ingeniører ved Høgskolen i Molde. MSC in Engineerings Logistics er etablert etter initiativ fra og i samarbeid med Industrigruppen i, for å svare ut behovene næringslivet har for ingeniører med en bredere bakgrunn. Mastergraden vektlegger prosjektledelse og logistikk, og er derved et alternativ til den populære Indøk-utdanningen (Industriell økonomi og teknologiledelse) som i dag gis ved fem universiteter og høgskoler i Norge. RB Tilbudet vil være med på å understøtte og styrke den sterke ingeniørklyngen som er i regionen, ved at en får et økt rekrutteringsgrunnlag. Det er lagt opp til et tett samarbeid med næringslivet undervis i studieløpet blant annet ved at bedriftene skal bidra med prosjektoppgaver og masteroppgaver fremover. Studentene vil dermed dra stor nytte av at regionen har et industrielt miljø som kan tilby dem interessante prosjekt -og masteroppgaver. RB Arbeidsgruppen høgskoletilbud: Kristoffer B. Jenssen leder LBO AS Odd Tore Finnøy Brunvoll AS Stein Berg Oshaug Oshaug Metall AS Torgeir Markhus Helseth AS Terje Dyrseth Brunvoll Holding AS VIDEREGÅENDE SKOLER Medlem i skoleutvlaget ved Romsdal vgs UNGDOMSSKOLER/BARNESKOLER Med bakgrunn i initiativ fra ble det utarbeidet en forpliktende plan for samarbeid skole/næringsliv som Molde kommune vedtok våren Arbeidet er langsiktig, og målsettingen er å gi ungdommen økt kunnskap og kjennskap til næringslivet og de muligheter de har i regionen med tanke på fremtidig utdanningsvalg. Vi er nå inne i år to. Disse prosjektene kjøres: BEDRIFTSBESØK Gjelder for alle trinn. KARRIEREDAGER Karrieredagene 2014 ble gjennomført september, med ca 800 besøkende elever. Alle elever på 10. trinn fra hele Romsdal (inkludert Eide) deltok på arrangementet, pluss voksenopplæringen. Målsetningen med arrangementet er å gjøre elevene bedre kjent med ulike utdannings og karrierevalg, samt gi de innblikk i næringslivet i regionen. Det er syvende gang Karrieredagene i Molde gjennomføres og som tidligere år stilte Brunvoll og Høgskolen i Molde som vertskap for arrangementet. Tiltaket får økonomisk støtte fra Møre og Romsdal Fylkeskommune og GassROR IKS. Følgende aktører deltar: Brunvoll Linjebygg Offshore VARD Aukra & Langsten Glamox Elmo Teknikk DNV GL Ambulansetjenesten Doosan Infracore Norway HTL Elektro AS Hustadmarmor Istad Oshaug Metall Sparebanken Møre FiskOK

5 Opplæringskontoret for Bygg- og Anleggsteknikk OKAB M&R Opplæringskontoret for elektrofag Opplæringskontoret Maritimefag Nordvest Romsdal videregående skole Quality Hotel Alexandra Scandic Seilet Hotel Destinasjon Molde og Romsdal Høgskolen i Volda Høgskolen i Molde Prosjektgruppen består av en representant fra hver aktør (bedrift/opplæringskontor) Kulturhus 29. april, hvor de fikk muligheten til å konkurrere mot de andre kommunene i regionen. I år gikk seieren til Molde. Regionsfinalen arrangeres i samarbeid med de andre næringsforumene i regionen. Prosjektgruppen for Gründercamp i Molde: Rådgiverne ved de deltakende ungdomsskolene: Bekkelvoll Ungdomsskole Bergmo Ungdomsskole Skjevik Ungdomsskole Sekken oppvekstsenter Molde Næringsforum Prosjektgruppen for Regionsfinalen i Gründercamp: Raymond Tallberg Nordveggen Jorid Søvik Molde Næringsforum frem og tilbake fikk vi i desember 2014 på plass finansering av oppstart, da fylket innvilget midler. Sammen med tidligere bevilgninger fra GassROR IKS vil vi nå komme videre i arbeidet og det blir etablert prosjekt- og styringsgruppe. TRAINEE INGENIØR MOLDEREGIONEN etablerte i 2007 Trainee Ingeniør Molderegionen (TIM), som er et samarbeid mellom ingeniørbedriftene, hvor målsetningen er å profilere Molderegionen som bo og arbeidssted og rekruttere ingeniører/sivilingeniører, både i forhold til midlertidige og faste stillinger. Som et hjelpemiddel for å oppnå dette tilbyr TIM et toårig traineeprogram hvor traineene får mulighet til å jobbe i inntil tre ulike bedrifter innen sitt fagområde. I 2014 bestod nettverket av følgende 20 virksomheter: HiST i samarbeid med ikvinner. Denne ble kansellert pga snømangel. Vi planla også en lignende aktivitet for studenter fra Høgskolen i Ålesund, men måtte kansellere pga manglende oppslutning fra bedriftene. Fire traineer startet sitt traineeløp i august. Neste rekrutteringsrunde kjøres våren 2015, med søknadsfrist 5. februar. Styret pr : Bård Indredavik Timpex AS (styreleder) Marit Vien Nerbøvik Glamox AS (nestleder) Tore Fjørstad National Oilwell Varco Marthe Outzen Brunvoll AS Siv Oterhals Norcounsult AS Lene Varhaugvik Avset Axess AS Tone Rangnes Xpro AS Berit-Helen Søgnen Vard Jorid Søvik er prosjektleder for TIM Traineenes representant i styret: Morten Tokildsen (t.o.m. august), Bjørnar Belsvik (fra sept.). MITT YRKE - MITT VALG etablerte i 2011 et konsept hvor vi trakk inn ca 40 personer fra ulike utdanningsretninger som i løpet av 10 uker var ute på de 4 ungdomsskolene i Molde for å presentere sitt yrke. Prosjektet ble dessverre ikke gjennomført i 2014 grunnet manglende oppslutning fra bedriftene. GRÜNDERCAMP Årets Gründercamp ble avholdt i uke 15 for 9. trinn ved Bekkevoll, Bergmo, Skjevik og Sekken. Formålet med Gründercamp er at elevene skal bli kjent med lokalt arbeids og næringsliv, og få kunnskap om ulike yrker og utdanningsløp. Elevene deles i grupper på 4 5 personer, og får et oppdrag fra næringslivet, kommune og staten som de skal løse. Arrangementet strekker seg over en uke, og avsluttes med finaler på skolene. De beste bidragene fra hver skole går deretter videre til en kommunefinale, som ble avholdt i Bjørnsonhuset 24. april. Kommunevinneren gikk videre til Regionsfinalen i Rauma RB GJENNOMFØRE PROSJEKT/PROGRAM SOM SYNLIGGJØR NÆRINGSLIVET OVENFOR ARBEIDSKRAFT Hovedutfordringen for næringslivet fremover er å trekke til seg kompetansearbeidskraft. har i 2014 arbeidet på en rekke områder for å være med å bidra til å synliggjøre næringslivet ovenfor fremtidig arbeidskraft. OMDØMMEBYGGING FOR MOLDEREGIONEN Målet med lage omdømmestrategi er å posisjonere regionen vår for ønsket utvikling. ROR og etablerte høsten 2012 et forprosjekt for å se hvordan Molderegionen skal posisjonere seg fremover. Styret i ROR og, som initiativtakere til prosjektet, har besluttet å etablere et 3 årig prosjekt - posisjonering av Molderegionen. For å lykkes må det settes inn ressurser som vi ikke har i dag og vi ønsker derfor å leie inn eksterne krefter til oppstart og gjennomføring av prosjektet. Etter mye Aktivitetene som har vært gjennomført i løpet av året inkluderer: - En rekrutteringskampanje tilknyttet traineeprogrammet (inkludert annosering, besøk høgskoler/ universitet etc) som resulterte i ca 100 søknader - Presentasjoner ved de videregående skolene i Molde - Fagprogram for traineene - Sommerjobbsamling (for studenter som har sommerjobb i TIM bedriftene) - Jazzarrangement for traineene - Kick off samling for traineene Traineene kan også søke om midler til egne arrangement, og har i løpet av året hatt klatrekurs, paintball turnering og julebord. I tillegg planla TIM å gjennomføre topptur for studenter fra NTNU/ ROMJULSTREFF Romjulstreffet ble arrangert 30. desember Det er 8. gang arrangementet holdes, og vi valgte derfor å gjøre om litt på konseptet. Alle aktører som deltok på stand i 2013 ble invitert til et idemyldringsmøte, og det ble nedsatt en arbeidsgruppe som jobbet videre med å utvikle konseptet og inkludere forslagene fra aktørene. Dette førte til at arrangementet ble todelt, med en stand del på rådhuset, etterfulgt av en sosial samling på Syd. Arrangementet på rådhuset var godt besøkt, med anslagsvis 250 deltakere. På syd var det god oppslutning fra bedriftene, men få andre gjester. RB??.??.14

6 Arrangementet har tidligere resultert i flere ansettelser for de deltakende bedriftene, og mange stiller opp hvert år. 31 bedrifter/aktører deltok med stand. RB Prosjektgruppen: Arne Lie Gundersen Ingvild Nistad Chateur Kennet Bratteberg Hilde Onsøyen Jorid Søvik Maritech AS Økonomisenteret AS Romsdals Budstikke Molde kommune ÅRETS I Årets I ble første gang delt ut under Romsdalskonferansen Når styrelederne i næringsforaene i Romsdal skal velge «Årets I», gjør vi oss tanker om dyktige og djerve mennesker som gjør oss stolte og styrker vår identitet og tilhørighet til regionen, sier leder av juryen Olav Gjerland. En ønsker ved denne utmerkelsen å fremheve og berømme en ildsjel - person/bedrift/organisasjon som har stimulert til nyskaping og positivisme, initiativ og skaperkraft i Romsdalsregionen. Dette for å synliggjøre hvor viktig det er at regionen har aktører som gjør noe ekstraordinært for å gjøre Romsdal til et fole bra sted å bo. opprettet prisen og delte den ut selv de første årene, før en inviterte de andre næringsforumene i Molderegionen til å delta i juryen. Prisen for Årets I 2013 ble tildelt Heidi Leren under Romsdalskonferansen Juryen bestod av styrelederne i næringsforaene i Molderegionen. Tidligere vinnere: 2012 Kjell Erik Strømskag 2011 Ole Gunnar Solskjær 2010 Iver Gjeldstenli 2009 Arild Hervik 2008 Fred Kavli 2007 Inge Huse 2006 Kjell Inge Røkke 2005 Rauma Rock ÅRETS BEDRIFT I MOLDE Prisen går til virksomheter eller institusjoner som har utmerket seg innen næringsutvikling, og skal spesielt honorere god og gjennomført innsats innen markedsføring, produktutvikling og nyetablering. Juryen består av styret i Molde Næringsforum. U Aandahls Eftf AS ble tildelt prisen for årets bedrift 2013 på årsmøtet til Molde Næringsforum. Tidligere vinnere er: 2012 Axess AS 2011 Brunvoll AS 2010 LBO AS 2009 Molde Internationale Jazzfestival RB RB BIDRA TIL Å STYRKE MOLDE SOM REISELIVSBY Ett av de områdene vi har sett på er tilbringertjenesten til /fra flyplassen og byen som ofte har blitt utsatt for kritikk. I 2014 gjennomførte vi i samarbeid med flere en kartlegging av de reisendes behov for drosje- og kollektiv tilbud. Som følge av dette har vi initiert og fått etablert en samarbeidsavtale mellom de sentrale aktørene, som nå møtes kvartalsvis for å koordinere og forbedre tilbudet. Flere tiltak er gjennomført, bla koordinering av aktørene ift. at en nå har kollektivtilbud til/fra Molde sentrum for de reisende på alle ankomster/avganger til/fra Oslo, forbedret ventefasiliteter, lystavler mv. Flere tiltak er under arbeid. RB Prosjektgruppen: Nina Bakkemyr Hagbø Frode Westad John Offenberg Torgeir Dahl Dag Hol Karl Ove Nogva Direktørene Britt Flo Aukra Auto Nettbuss Avinor AS Molde Lufthavn Molde kommune Møre og Romsdal Fylkeskommune Molde Taxi Hotellene i Molde RB BIDRA TIL LOKALISERING AV NYE VIRKSOMHETER TIL OLJE- OG GASSSEK- TOREN TIL REGIONEN Vekstkraften til regionen ligger i svært stor grad i det etablerte næringslivet. Vi har i liten grad arbeidet direkte inn mot enkeltaktører med tanke på å få de til å etablere seg i regionen. Det har vært fous på tiltak og aktiviteter som er med på å styrke og utvikle de regionale rammevilkårene for derigjennom å øke regionens attraktivitet som etableringssted. STYRKING AV SENTRUM SOM MAGNET FOR REGIONEN Som drivkraft for utvikling av Molde og regionen er et attraktivt og levende sentrum meget viktig. er opptatt av styrking og utvikling av sentrum som helhet. Stikkord er tilgjengelighet, aktivitet og attraktivitet. SJØFRONTEN Vi har satt saken på dagsorden og initierte og gjennomførte i høst et større møte mellom gårdeiere, kommunen og andre aktører, hvor status og fremdrift ble diskutert. Molde kommune opplyste at de «setter seg i førersetet» og kjører prosjektet. De skal innhente anbud på utbygging av den vestre delen av sjøfronten (fra Torget) i løpet av våren 2015 med påfølgende byggestart. Det er satt av kr 30 mill til prosjektet i kommunebudsjettet for Rask fremdrift og realisering er viktig, herunder at prosjektet skal bygges innenfor den rammen som gjeldende reguleringsplan gir, slik at en slipper en ny reguleringsplanprosess og utsettelser. SAMARBEID MELLOM HANDELSAKTØRENE I 2014 tok vi initiativet til å etablere et utvidet samarbeid mellom handelsaktørene i Molde for å gjøre Molde enda sterkere som handelsby. Det ble etablert en samarbeidsavtale mellom Amfi Roseby, Molde Storsenter, Moldetorget og Molde Sentrum, der intensjonen er å utvikle og øke handelen og

7 igangsetting og koordinering av aktiviteter og tiltak og felles innsats i forhold til saker som opptar aktørene. Det er etablert faste møter hvert kvartal, der en går gjennom felles saker og ser på hvordan en kan jobbe for å styrke Moldes posisjon. SKAPE ATTRAKTIVE MØTEPLASSER RB har som målsetning å gjennomføre 10 møteplasser i året som skal bidra til å tjene utvikling av regionen, kunnskap, óg nettverksbygging, samt at vi skal være med å gjøre kvalitetene i byen og regionen kjent. 28. januar Frokostmøte: Tema: Innovasjon Norges finansieringstilbud og kompetanse. Foredragsholdere: Bodil Hollingsæter, Anne Karine Folge, Kjell Hollen. Ca 70 deltakere. 27. februar Gründertreff Tema: Hva må til for å lykkes i en etableringsfase? Foredragsholder: Børge Gjeldvik. 14 deltagere. 5. mars Frokostmøte: Tema: Prestasjonsutvikling og Pensjon. Foredragsholdere: Svein Tore Samdal og Øystein Solli. 51 deltakere. 26. mars Fagseminar for CFO og Controllere: Tema: Bli ledelsens viktigste sparringspartner. Foredragsholdere: Trond Stabekk, Henning Lampe-Olsen, Tor Harald Johansen og Thor Christian Grosås. Ca 50 deltakere. 13. mai Årsmøte og medlemsmøte for : Tema: Økt produktivitet og bedre sikkerhet. Foredragsholder: Jørn Rattsø og Politiets Sikkerhetstjeneste. U Aandahls fikk tildelt prisen Årets Bedrift. 40 deltakere. 2. september Frokostmøte: Tema: Innfartsveien til Molde. Foredragsholdere: Helge Orten, Kjetil Strand, Torgeir Dahl og Eirik Heggemsnes. 62 deltakere. 18. september, Frokostmøte: Tema: Bruk av sosiale media i næringslivet. Foredragsholder: James Santomier fra Universitetet Sacred Heart, USA. Ca 60 deltakere. 25. september Romsdalskonferansen: Tema: Fole Flinke Folk. Foredragsholdere: Ådne Cappelen, Henrik Syse, Mia Tørnblom, Aslak Sira Myre, Elisabeth Skarsbø Moen, Erik Haugane, Milad Mohammadi, Heidi Leren, Bjørn Magne Aas og Kjell Hollen. Ca 247 deltakere. 16. oktober Frokostmøte: Tema: Eierskifte. Foredragsholdere: Sindre Mjelva, Geir Andreassen, Ole Haugland, Stein Oshaug, Olav Platou og Birger Nordstrand Wik. 45 deltakere. 6. november Eiendomskonferansen: Tema: Regional gjennomgang, rehabilitering av eksiterende bygg, nybygg. Foredragsholdere: Eirik Heggemsnes, Sverre Tiltnes, Ivar Sæter, Camilla Dalen Moneta, Arild Hoksnes, Annetin Hurum, Per Sverre Raknes, Hallvard Benum, Arve Husby, rådmennene i Aukra, Fræna, Midsund, Nesset, Rauma, Vestnes. 98 deltakere. 10. desember Silde og tapasbord: Tema: Hvordan oljebremsen vil påvirke norsk økonomi. Foredragsholdere: Knut Anton Mork og Harald Magnus Andreassen. 106 deltakere. RB desember Romjulstreff: Arrangement på Rådhussalen for utflyttere og andre som er interessert i å bli bedre kjent med bo og arbeidsmulighetene Molde kan by på. 31 bedrifter stilte på stand, ca 250 besøkende. Romsdalskonferansen Romsdalskonferansen er en av regionens største møteplasser for næringsog samfunnslivet og har årlig samlet vel 200 næringslivsledere og RB andre fra Molderegionen. I tillegg deltar elever fra videregående skoler. Tema for årets konferanse var Fole Flinke Folk. Konferansen ble arrangert for niende gang i deltagere samt 37 elever fra videregående skoler. Programkomiteen Romsdalskonferansen 2014: Britt Flo leder, Arild Hervik Høgskolen i Molde Olav Gjerland Sparebank1 SMN Ole Bjørner Loe Velde Romsdals Budstikke Roald Fiksdal Vestnes Næ.forum Solvei Brøste Sletta Nordveggen Britt Rakvåg Roald Romsdal Regionråd Eiendomskonferansen Eiendomskonferansen er en møteplass for bygg- og anleggsbransjen og ble arrangert på Rica Seilet Hotel, 6. november. Konferansen ble avholdt første gang i 2012, og har årlig vært fullbooket med nærmere 100 deltagere. Eiendomskonferansen 2014 var inndelt i tre områder - vi startet med en regional gjennomgang, etterfulgt av et innblikk i rehabilitering av eksisterende bygg, før vi til slutt rettet fokus mot nybygg. RB februar Styredagen: Tema: Vekstkraft gjennom kompetent styrearbeid. Foredragsholdere: Erling Grimstad, Morten Huse, Helge Orten, Jarle Mellingen og Ståle Lorås, Eivind Reiten, Rolv P. Amdam, Øyvind H. Meisingset, Kristine Landmark, Toril Hovdenak, Kjell Bjordal. 95 deltakere. RB RB Programkomité Eiendomskonferansen 2014: Torgeir Martinussen Bjørn Erik Fosseide Eien.megl. 1 SMN Jan Kåre Iversen Norconsult Line Braute Vatne Arkitekter Vegard Storvik Xpro Odd Kåre Amundsgård Kleive Betongbygg Jorid Søvik

8 Styredagen Arrangert første gang i 2014 i et samarbeid mellom, Molde Kunnskapspark og Høgskolen i Molde. Målgruppe for dagen var eiere, styrer, ledelse, rådgivere, og andre interesserte. Tema for Styredagen 2014 var Vekstkraft gjennom kompetent styrearbeid. Innledere var: Erling Grimstad, leder av BDOs granskingsenhet. Morten Huse, professor ved Handelshøyskolen BI. Helge Orten, stortingsrepresentant H, Ståle Lorås, BDO, Eivind Reiten, Altor AS, Rolv P. Amdam professor BI, Øyvind H. Meisinseth, Øverbø & Gjørtz, Kristine Landmark, tidligere årets kvinnelige styreledertalent i Norge, Toril Hovdenak, Bussbygg, Kjell Bjordal, egen virksomhet. 95 deltakere. Styredagen 2015 gjennomføres 6.februar. Industrigruppen Industrigruppen i er en møteplass for topplederne innen industrien hvor felles utfordringer/ problemstillinge drøftes, det er også en arena for dialog og gjensidig innspill ift andre utviklingsaktører. Medlemmer i Industrigruppen 2014 har vært : Terje Dyrseth, leder Børge Gjeldvik Kjell Ødegård Karsten Midthaug Odd Tore Finnøy Torill Hovdenak Kjell Stamnes Torgeir Markhus Espen Lillebrygfjeld Kristoffer B. Jenssen Stein Berg Oshaug Terje Korsnes Hans Gunnar Hansen Britt Flo Brunvoll Holding AS Axess AS Axtech AS Br. Midthaug AS Brunvoll AS Bussbygg AS Glamox AS Helset AS Hustadmarmor LBO AS Oshaug Metall AS NOV Vard Aukra RB Programkomiteen styredagen 2014: Britt Flo, leder Frank Lien Molde kunnskapspark Hallgeir Gammelsæter Høgskolen i Molde Jarle Mellingen BDO Kjell Bjordal Egen virksomhet STYRET I MAI : Olav Gjerland, leder Sparebank 1 SMN Arne Sverre Dahl Molde kommune Per Olav Myrstad, n.leder Astero AS Torgeir Dahl Molde Kommune Hallgeir Gammelsæter Høgskolen i Molde Kjell Gunnar Holsen Capone Molde AS Terje Dyrseth Brunvoll AS Vanja Braute Quality Hotel Alexandra Kolbjørn Heggdal Sparebanken Møre Ingeborg Klausen Aker Midsund Administrasjon Daglig leder Britt Flo og prosjektleder Jorid Søvik Molde Næringsforum Næringslivets Hus Torget 4, 6413 Molde Tlf: / Molde,

DRIFTSORIENTERING 2012. Molde Næringsforum Næringslivets Hus Torget 4, 6413 Molde / Tlf: 90 79 90 05 / 46 41 86 88 / post@moldenf.no / www.moldenf.

DRIFTSORIENTERING 2012. Molde Næringsforum Næringslivets Hus Torget 4, 6413 Molde / Tlf: 90 79 90 05 / 46 41 86 88 / post@moldenf.no / www.moldenf. Våre støttespillere DRIFTSORIENTERING 2012 Næringslivets Hus Torget 4, 6413 Molde / Tlf: 90 79 90 05 / 46 41 86 88 / post@moldenf.no / www.moldenf.no DRIFTSAKTIVITETEN I 2012 MNS sin visjon og mål for

Detaljer

Styret mener foreningen lever opp til våre kjerneverdier: Troverdig Offensiv Resultatorientert

Styret mener foreningen lever opp til våre kjerneverdier: Troverdig Offensiv Resultatorientert 2 Utfordringene for Narvikregionen har stått i kø også i 2014. Flere bedrifter har lagt ned og mange arbeidsplasser har blitt borte. Det betyr nye kraftanstrengelser for å bidra til at det legges til rette

Detaljer

Årsrapport. 84 av våre 120 tillitsvalgte!

Årsrapport. 84 av våre 120 tillitsvalgte! 2013 Årsrapport 84 av våre 120 tillitsvalgte! KORT OM DRAMMEN NÆRINGSLIVSFORENING Drammen Næringslivsforening (DNF) ble stiftet 1. mars 1847. 3 DNF er en upolitisk og uavhengig interesseorganisasjon som

Detaljer

Innhold. Forside og sisteside: Vannpaviljong, næringslivets gave til byjubileet 2011. Foto: Torbjørn Tandberg

Innhold. Forside og sisteside: Vannpaviljong, næringslivets gave til byjubileet 2011. Foto: Torbjørn Tandberg ÅRSBERETNING 2011 Innhold Kort om DNF 3 Organisasjonsforhold 4 Styrets beretning 5 Regionale saker 6 Arrangementer 8 Presseklipp 11 Nettverkene 12 Drammen Næringslivsforening 18 Oppdrag stipendiefond priser

Detaljer

Rundebordskonferansen 2015

Rundebordskonferansen 2015 Rundebordskonferansen 2015 Scandic Seilet Hotel, Molde Onsdag 15. juli Tema og bordplassering Diskusjonene rundt bordene er en meget sentral del av Gassknutepunkt Nyhamna sin årlige Rundebordskonferanse.

Detaljer

RNFs visjon, virksomhetsidé- og kjernevirksomhet

RNFs visjon, virksomhetsidé- og kjernevirksomhet RNFs visjon, virksomhetsidé- og kjernevirksomhet VISJON Ringerike Næringsforum vil bidra til å gjøre Ringeriksregionen til én av de mest fremgangsrike næringslivsregionene på Østlandet kjennetegnet av

Detaljer

Å R S R A P P O R T 2 0 1 4

Å R S R A P P O R T 2 0 1 4 ÅRSRAPPORT 2014 INNHOLD 3 Kort om DNF 4 Styrets beretning 5 Organisasjonsforhold 6 Leder 7 Møteåret 8 Nyhetsplukk 9 Kommunikasjon 10 Øvre Eiker Næringsråd 11 Nedre Eiker Næringsråd 12 Svelvik Næringsråd

Detaljer

Bosettingsvirkninger av regionale trainee-program. Malin Dahle Gro Marit Grimsrud Ingrid Cecilia Holthe

Bosettingsvirkninger av regionale trainee-program. Malin Dahle Gro Marit Grimsrud Ingrid Cecilia Holthe Bosettingsvirkninger av regionale trainee-program Malin Dahle Gro Marit Grimsrud Ingrid Cecilia Holthe ideas2evidence rapport 1/2011 1 Forord Denne rapporten er en evaluering av hvilke effekter ni regionale

Detaljer

Molde Kunnskapspark. Årsrapport 2014

Molde Kunnskapspark. Årsrapport 2014 Molde Kunnskapspark Årsrapport 2014 2 Innhold Forord... 3 Visjon... 4 Mål... 4 Organisasjon... 4 Nytt Næringsliv... 6 Etablert Næringsliv... 6 Inkubatorselskap / Portefølje... 8 Eierskap... 8 Samfunnseffekt

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 ÅRSRAPPORT 2008 INNHOLD FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3 Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 SATSINGSOMRÅDER OG PROSJEKTER 5 Sammendrag 5 Etablere Ung

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 13.06.2013 Tid: 13:00

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 13.06.2013 Tid: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 13.06.2013 Tid: 13:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun

Detaljer

info NR.1 2008 www.bergen-chamber.no Bygger maritimt konsern Skal realisere alle planer side 4 side 5

info NR.1 2008 www.bergen-chamber.no Bygger maritimt konsern Skal realisere alle planer side 4 side 5 info www.bergen-chamber.no 01 NR.1 2008 Skal realisere alle planer Er klar for LNF-kamper Frykter at regionen svekkes Bygger maritimt konsern side 4 side 5 side 6 side 14-15 Vis handlekraft! leder Marit

Detaljer

Molde Lufthavnutvikling AS Invitasjon til å inngå avtale om etterfølgende aksjetegning

Molde Lufthavnutvikling AS Invitasjon til å inngå avtale om etterfølgende aksjetegning Molde Lufthavnutvikling AS Invitasjon til å inngå avtale om etterfølgende aksjetegning Molde 06.12.05 Til næringsliv og kommuner i nedslagsfeltet til Molde lufthavn Molde 16.12.2005 INVITASJON TIL Å DELTA

Detaljer

FORMÅLET TIL MARITIMT FORUM NORDVEST

FORMÅLET TIL MARITIMT FORUM NORDVEST ÅRSMELDING 2013 1 FORMÅLET TIL MARITIMT FORUM NORDVEST Maritimt Forum Nordvest har som formål å styrke og videreutvikle det maritime miljøet på Nordvestlandet Fokusområder er myndighetskontakt, rekruttering

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel Molde kommune 2013-2022. Utfordringsdokument

Kommuneplanens samfunnsdel Molde kommune 2013-2022. Utfordringsdokument Kommuneplanens samfunnsdel Molde kommune 2013-2022 Utfordringsdokument Januar 2013 1 Innholdsfortegnelse Innledning 4 1. Hovedmålområde: Kommunens rolle som samfunnsutvikler 7 1.1 Hovedmål: Molde kommune

Detaljer

07.04.2015. Grenland Næringsforening Fra visjon til virkelighet. Skien Næringsforening

07.04.2015. Grenland Næringsforening Fra visjon til virkelighet. Skien Næringsforening 07.04.2015 Grenland Næringsforening Fra visjon til virkelighet Skien Næringsforening Grenland Næringsforening Fra visjon til virkelighet Innhold INNLEDNING... 2 DAGENS SITUASJON... 3 HVORDAN GJØRES DET

Detaljer

VÅR VISJON: Vi skal bidra til at midtnorsk næringsliv blir landets sterkeste

VÅR VISJON: Vi skal bidra til at midtnorsk næringsliv blir landets sterkeste VÅR VISJON: Vi skal bidra til at midtnorsk næringsliv blir landets sterkeste Våre tre løfter til medlemmene: Samle næringslivet i et lønnsomt felleskap Være pådriver i regional næringspolitikk Være en

Detaljer

Innhold. 3 NHO Møre og Romsdal 2014. 6 Årsmøte og Årskonferanse 2014. 7 Lønns- og arbeidsvilkår. 8 Inkluderende arbeidsliv.

Innhold. 3 NHO Møre og Romsdal 2014. 6 Årsmøte og Årskonferanse 2014. 7 Lønns- og arbeidsvilkår. 8 Inkluderende arbeidsliv. Årsberetning 2014 1 Innhold 3 NHO Møre og Romsdal 2014 4 Styret i 2014 Medlemsforhold 5 Regionkontoret i Møre og Romsdal Medlemsarrangement 6 Årsmøte og Årskonferanse 2014 7 Lønns- og arbeidsvilkår 8 Inkluderende

Detaljer

OSLOREGIONEN: SAKER I PERIODEN 2005-10

OSLOREGIONEN: SAKER I PERIODEN 2005-10 OSLOREGIONEN: SAKER I PERIODEN 2005-10 mai 2011 1 FORORD Osloregionens organer vil våren og sommeren 2011 drøfte fornyelse av strategiene for de nærmeste årene. I denne sammenheng har sekretariatet foretatt

Detaljer

å r s r a p p o r t 1

å r s r a p p o r t 1 årsrapport 1 2 Introduksjon Årsrapporten gir en beskrivelse av hva Molde kommune produserte av tjenester i 2007. Årsrapporten beskriver også ressursbruk, kvalitet og omfang av disse tjenestene. Å vise

Detaljer

Færre, mer robuste reisemålsselskaper

Færre, mer robuste reisemålsselskaper ÅRsrapport 2012 Innhold Leder 3 ARBEIDET FORTSETTER Nordmenn reddet sommersesongen 4 Klare prioriteringer 6 Fokus på flere flinke hoder 8 Gode råd er gratis 10 Lønnsomme betingelser 14 2012 bød på viktige

Detaljer

Sak 1 Faglig årsrapport. Faglig årsrapport 2008

Sak 1 Faglig årsrapport. Faglig årsrapport 2008 Sak 1 Faglig årsrapport Faglig årsrapport 2008 Faglig årsrapport for 2008 Innledning Årsrapporten for faglig virksomhet i Tekna dekker både en rapportering om den politiske del av aktiviteten ved Fagutvalget,

Detaljer

APPEL. Bli med på Gründercamp i Molde!

APPEL. Bli med på Gründercamp i Molde! GRÜNDERCAMP I MOLDE 2 APPEL «Det viktigste for næringslivet i fremtiden er elever og studenter som har oppdaget viljen og evnen til å lære seg selv, og som tar initiativet til å gjøre en forskjell for

Detaljer

Medlemmer kan delta på frokostmøter med faglige og aktuelle emner, småbedrifts- og lederforum, nettverkssamlinger, sosiale aktiviteter, kulturelle

Medlemmer kan delta på frokostmøter med faglige og aktuelle emner, småbedrifts- og lederforum, nettverkssamlinger, sosiale aktiviteter, kulturelle ÅRSRAPPORT 2014 Medlemmer kan delta på frokostmøter med faglige og aktuelle emner, småbedrifts- og lederforum, nettverkssamlinger, sosiale aktiviteter, kulturelle events, kurs, seminar og konferanser.

Detaljer

1. Innledning. - Utvikling av næringsklynger: Matklyngen, energiklyngen og nye klynger

1. Innledning. - Utvikling av næringsklynger: Matklyngen, energiklyngen og nye klynger Innledning.. 2 Kompetanseutvikling.. 3 Infrastruktur.. 5 Nyskaping.. 7 Attraktivitet.. 9 Internasjonalisering.. 11 Offentlige tjenester.. 13 Energiklyngen.. 16 Matklyngen.. 17 Samfunnskontakt.. 19 Prosjektoversikt..

Detaljer

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta Prosjektplan Arbeid og entreprenørskap i Alta Vi vil at Altasamfunnet skal være ledende innen entreprenørskap og nyskaping, og at dette skal gjennomsyre alle samfunnsledd. Prosjekteier Alta kommune Samarbeidsparter

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 11.12.2013 Tid: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 11.12.2013 Tid: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 11.12.2013 Tid: 10:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun

Detaljer

ÅRSBERETNING ÆR R S ÅD. - veien til et sterkere næringsliv!

ÅRSBERETNING ÆR R S ÅD. - veien til et sterkere næringsliv! ÅRSBERETNING 2012 R ING S ÅD LIE ÆR R N - veien til et sterkere næringsliv! Innhold Kort om DNF 3 Organisasjonsforhold 4 Styrets beretning 5 Drammen 6 Lier Næringsråd 8 Nedre Eiker Næringsråd 10 Svelvik

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2007

Årsberetning og regnskap 2007 Årsberetning og regnskap 2007 Omdømmeprosjektet Åpning av Papirbredden Medlem nr 700 LIER NÆRINGSRÅD - veien til et sterkere næringsliv! Innholdsfortegnelse Styrets beretning for 2007 s 3 STYRET Daglig

Detaljer

Tema: Humankapitalen. Ketil Kjeldsberg om Fagråd Ressurs. Ulrica Risberg om verdier. Torbjørn Akersveen om instrumenteringsklyngen

Tema: Humankapitalen. Ketil Kjeldsberg om Fagråd Ressurs. Ulrica Risberg om verdier. Torbjørn Akersveen om instrumenteringsklyngen 4 09 Tema: Humankapitalen i Ketil Kjeldsberg om Fagråd Ressurs Ulrica Risberg om verdier Torbjørn Akersveen om instrumenteringsklyngen Kontor til leie Lerkendal Stadion Unik mulighet for virksomheter som

Detaljer