DnB NOR Eiendomsfond I AS. Investorrapport 2. kvartal august Forvalter: Tilrettelegger:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DnB NOR Eiendomsfond I AS. Investorrapport 2. kvartal 2009. 6. august 2009. Forvalter: Tilrettelegger:"

Transkript

1 DnB NOR Eiendomsfond I AS Investorrapport 2. kvartal august 2009 Forvalter: Tilrettelegger:

2 Næringseiendom Investorrapport 2. kvartal 2009 Innhold Side Leder 3 Nytt siden sist 4 Verdiutvikling 5 Makrokommentar 6 Eiendomsmarkedet 7 Om DnB NOR Eiendomsfond I AS 9 Porteføljeoversikt 10 DnB NOR Eiendomsfond I AS Etablert 30. desember 2005 Verdi per aksje (VEK) NOK 43,27 Gjenværende levetid 5-7 år (med mulighet for forlengelse i inntil 5 år) Samlet investering Ca. NOK 13 milliarder Geografisk fordeling Sverige: Ca. 56 % Norge: Ca. 44 % Segmentfordeling eiendommer Kontor: Ca. 60 % Handel: Ca. 14 % Logistikk: Ca. 14 % Hotell / Restaurant: Ca. 4 % Industri: Ca. 5 % Diverse: Ca. 3 % Årlig leieinntekt Ca. NOK 910 millioner (2009) Samlet areal Ca m 2 Belåningsgrad Ca. 82 % Løpetid leiekontrakter Rentesikringsgrad Likviditet Forvalter 7,2 år (leievektet snitt) Ca. 90 % av lån er sikret med fast lånemargin Begrenset Basale Gruppen AS Denne rapporten er utarbeidet av DnB NOR Markets i samråd med DnB NOR Eiendomsinvest I ASA. Denne rapporten er utarbeidet i samsvar med alminnelige forretningsvilkår for DnB NOR Markets (kan fåes ved henvendelse til DnB NOR Markets). Rapporten baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men DnB NOR Markets garanterer ikke at informasjonen i rapporten er presis eller fullstendig. DnB NOR Eiendomsfond I AS Etablert: 30. desember 2005 Tilrettelegger: DnB NOR Markets Forretningsfører: Basale AS Kontaktdata: DnB NOR Eiendomsfond I AS c/o Basale AS, Postuttak, 7484 Trondheim Telefon: Telefaks: Revisor: Horwath Revisjon AS Uttalelsene i rapporten reflekterer DnB NOR Markets oppfatning på det tidspunkt rapporten ble utarbeidet, og DnB NOR Markets forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Rapporten skal ikke forstås som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av aksjer. DnB NOR Markets påtar seg intet ansvar for hverken direkte eller indirekte tap eller utgifter som skyldes forståelsen av og/eller bruken av denne rapporten. DnB NOR Bank ASA ( DnB NOR ) og/eller andre selskaper i DnB NOR-konsernet eller ansatte eller tillitsvalgte i konsernet, kan være market maker i, handle med eller ha posisjoner i omtalte eller beslektede instrumenter, eller yte finansielle råd og banktjenester i denne forbindelse. Regler om konfidensialitet og andre interne regler begrenser utvekslingen av informasjon mellom ulike enheter i DnB NOR, hvilket innebærer at ansatte i DnB NOR Markets som har utarbeidet denne rapporten er forhindret fra å bruke og være kjent med tilgjengelig informasjon i DnB NOR og andre selskaper i DnB NOR-konsernet og som kan være relevant for mottakerens avgjørelser. DnB NOR Markets har også selv en egenbeholding av aksjer i DnB NOR Eiendomsinvest I ASA. Denne rapporten er kun ment å være til bruk for våre klienter, ikke for offentlig publikasjon. DnB NOR Markets - en enhet i DnB NOR Bank ASA - organisasjonsnummer i Foretaksregisteret NO

3 Leder Sommeren 2009 vil vel for de fleste fremstå som noe variabel med både solskinn og vind med storm i kastene. Slik oppfattes også hverdagen for oss som er involvert i eiendom. Slik jeg oppfatter situasjonen er det fortsatt usikkerhet om hvilken retning verdensøkonomien reelt tar videre framover. Det har kommet mange motstridende signaler hvor forventningsindikatorer går i positiv retning sammen med mer normaliserte forhold i kapitalmarkedene. Samtidig registreres økt arbeidsledighet og fall i eksportverdier som begge er klare indikasjoner på at verdensøkonomien ikke er helt i form enda. For DnB NOR Eiendomsfond I AS (Selskapet) kan vi fastslå at de aller fleste av våre leietagere synes å drive en rimelig robust virksomhet. Noe som betyr at leien betales rettidig. Dette gjør at den overordnede driftssituasjonen for Selskapet er god og omtrent som forutsatt. Fokus videre framover er å ivareta våre leietagere best mulig samtidig som vi vurderer mulighetene for videre utvikling av enkelteiendommer. Dette for å være best mulig tilpasset de krav nåværende og fremtidige leietagere stiller og dermed også utvikle verdier for våre eiere. I månedsskiftet august/september tiltrer vår nyansatte finansdirektør for ytterligere å styrke Selskapets fokus innen det finansielle området. Pål Berg-Knutsen er utdannet sivilingeniør bygg fra NTNU med tilleggsutdannelse innen økonomi og finans fra BI og INSEAD og har bakgrunn fra eiendom og finans fra bl.a. Nordea og nå sist fra BWG Homes ASA. Dette medfører at vi styrker Selskapet vesentlig innen det området som vil ha høyest prioritet videre framover; finansiell oppfølging av både enkeltprosjekter og Selskapet som helhet, inkludert tett oppfølging av Selskapets långivere. Som det fremgår av rapporten, skaper det fortsatte fallet i eiendomsverdier utfordringer i forhold til betingelser i enkelte låneavtaler. Vi må derfor fortsatt disponere for usikkerhet om verdiutviklingen videre framover. I løpet av 1. halvår 2010 skal vi også overta Helsfyr Atrium hvor vi har en løpende byggelånsfinansiering som skal konverteres til langsiktig finansiering innen overtagelse. Det vil derfor, hensyntatt disse forholdene, i løpet av høsten bli iverksatt tiltak for å bedre likviditetssituasjonen. På denne bakgrunnen vedtok Generalforsamlingen i DnB NOR Eiendomsinvest I ASA også ikke å utbetale utbytte for Oppsummert kan vi si at den løpende driftssituasjon er god og som forutsatt. Utviklingen i eiendomsverdiene er fortsatt usikre, selv om en del indikatorer peker i positiv retning. Vi må derfor disponere slik at vi forbereder oss på det verste, men håper på det beste. Eller for å hente et utsagn fra sjøen siden jeg har tilbrakt mye av sommeren i seilbåt; Fortøy alltid for storm. Og i år var det faktisk nødvendig! Knut Styrvold Adm. direktør DnB NOR Eiendomsfond I AS 3

4 Nytt siden sist Genralforsamling Ordinær generalforsamling i DnB NOR Eiendomsinvest I ASA ble avholdt den 11. juni 2009 på Felix Konferansesenter i Oslo. Samtlige saker på dagsorden ble vedtatt i henhold til styrets innstilling. Administrerende direktør Knut Styrvold orienterte om virksomheten til DnB NOR Eiendomsinvest I ASA og DnB NOR Eiendomsfond I AS, samt markedet for næringseiendom. Årsberetning og regnskap ble behandlet og godkjent uten innsigelser. Det ble besluttet ikke å foreta utdeling til investorene for regnskapsåret 2008, i tråd med styrets innstilling, grunnet et stadig utfordrende eiendomsmarked og behovet for å opprettholde selskapets likviditetsreserver. Styret ble vedtatt utvidet med ett styremedlem, fra tre til fire personer. Som nytt styremedlem ble Anne-Marie Erdal valgt for en periode på to år. Erdal har bred erfaring fra ledende stillinger innenfor økonomi og administrasjon i norsk næringsliv og har bevilling som statsautorisert revisor. Anne-Marie Erdal driver i dag egen konsulent- og regnskapsførervirksomhet. Endringer i eiendomsporteføljen DnB NOR Eiendomsfond I AS har fra tidligere vært eier av Norsk Kylling Eiendom AS, som eier første byggetrinn av Norsk Kylling AS sine produksjonslokaler på Støren i Sør-Trøndelag. I løpet av andre kvartal 2009 har DnB NOR Eiendomsfond I AS overtatt det nylig ferdigstilte andre byggetrinn, og står dermed som eier av hele produksjonsanlegget. Styret vurderer kjøpet, som ble finansiert i sin helhet med fremmedkapital, til å gi en god direkteavkastning. I forbindelse med kjøpet ble den opprinnelige leiekontrakten med Norsk Kylling forlenget, og det ble inngått en ny 15-års bare-house kontrakt for hele anlegget. Ny verdivurdering DTZ og Newsec har gjennomført halvårlig verdivurdering per På bakgrunn av denne, samt justering av andre balanseposter, er ny verdijustert egenkapital per aksje (VEK) vurdert til NOK 43,27. Les mer i avsnittet kursutvikling på side 5. Marketmaking/ Annenhåndsmarkedet Som investorene er kjent med har marketmaking-avtalen vært suspendert. DnB NOR Markets har besluttet å gjenoppta marketmaking nå i august, og vil igjen stille kjøps- og salgs-kurser i annenhåndsmarkedet. Ved oppstart vil en ta utgangspunkt i VEK. Utviklingen i kursene fremover vil avhenge av tilbud og etterspørsel og vil således kunne avvike fra VEK. Kjøps- og salgskurser kan hentes på hjemmesiden til DnB NOR Markets, eller ved å henvende seg til tlf

5 Verdiutvikling Ny verdivurdering Det er foretatt en ny verdivurdering av eiendomsporteføljen til DnB NOR Eiendomsfond I AS. Basert på de nye eiendomsverdiene, samt oppdatert verdiberegning av øvrige aktiva og passiva i DnB NOR Eiendomsinvest I ASA og DnB NOR Eiendomsfond I AS sine balanser anslås VEK per , til NOK 43,27. Bankdialog I låneavtalene for syv av eiendommene er det såkalte Loan to Value -klausuler (LTV-klausul). Disse innebærer at dersom markedsverdien på den aktuelle eiendommen faller under et definert nivå i forhold til fremmedkapitalen medfører dette brudd på vilkårene i låneavtalen og vil således kunne gi långiver rett til å iverksette ekstraordinære tiltak. Fortsatt usikkert eiendomsmarked Fallet i eiendomsverdiene skyldes et fortsatt svakt eiendomsmarked som følge av den pågående finanskrisen. Et usikkert leiemarked og et svakt marked for fremmedkapital har gjort det vanskelig å finansiere nye transaksjoner. Disse forholdene har medført økt avkastningskrav, noe som igjen har gitt høyere yield og lavere eiendomsverdier. Verdivurderingene som er gjort av DTZ og Newsec viser at verdien på eiendommene i porteføljen har falt ca. 6,2 % siden desember 2008, tilsvarende NOK 20,34 per aksje. Som følge av lav likviditet i eiendomsmarkedet, og dermed få gjennomførte transaksjoner som kan legges til grunn i forbindelse med verdsettelse av næringseiendom, er det økt usikkerhet knyttet til verdivurderingen av porteføljen. Positivt bidrag fra lavere gjeld og renteavtaler På den positive siden har redusert langsiktig gjeld og verdien på renteavtaler trukket verdien opp. Nedbygging av gjeld har økt VEK med NOK 1,53 per aksje og oppgangen i lange renter har redusert den negative verdien på inngåtte renteavtaler med NOK 1,65 per aksje. I forbindelse med den nye verdivurderingen har ett av disse syv lånene kommet i brudd med LTV-klausulen. DnB NOR Eiendomsfond I AS har i denne forbinelse hatt samtaler med långiver og har fått innvilget en periode frem til på å finne en løsning på dagens brudd på lånebetingelsene mot et omforent honorar til banken. Løsningen vil sannsynligvis kreve en ekstraordinær nedbetaling på det aktuelle lånet. I den forbindelse er det naturlig at man vurderer flere alternativer for å frigjøre likviditet, herunder men ikke begrenset til, salg av eiendom. I tillegg er en handelseiendomsportefølje i brudd med låneavtalens vilkår til løpende kontantstrøm, som følge av et mer omfattende utviklingsarbeid i to av eiendommene og dermed et noe lavere driftsresultat for 2008 enn prognosene ved låneopptak la til grunn. Det er også her dialog med långiver for å finne en omforent løsning. Utvikling VEK Valutaeffekt Siden forrige verdivurdering i desember 2008 til vurderingstidspunktet i slutten av juni 2009 har den svenske kronen svekket seg i forhold til den norske. Dette har medført reduserte eiendomsverdier i Sverige målt i norske kroner. Tilsvarende har svakere svensk krone gitt en lavere verdi av gjeld opptatt i svenske kroner, og dermed virket positivt på VEK. Samlet har valutaeffekter gitt en redusert VEK på NOK 1,51. Klaraberghuset, Stockholm 5

6 Makro Utvikling i arbeidsledigheten Den globale økonomien begynner så smått å vise tegn til å bevege seg ut av den mest alvorlige resesjonen siden andre verdenskrig. Siden mars har de globale aksjemarkedene steget over 30 %, godt hjulpet av bedre makrotall, fallende risikopåslag og stigende råvarepriser. Det er imidlertid viktig å påpeke at den senere tids oppgang i finansmarkedene ikke ser ut til å ha kommet på grunn av utpregede positive nyheter, men snarere fraværet av ytterligere negative. Det Internasjonale Pengefondet (IMF) sitt seneste anslag for verdens BNP-vekst er på -1,4 % i 2009 og +2,5 % i For industrilandene ser det enda verre ut, -3,8 % og +0,6 % for henholdsvis 2009 og Ved et faktisk BNP-fall er det ikke nok at aktiviteten slutter å falle eller viser ny vekst. Aktivitetsnivået vil likevel være lavere enn det var. Årlig vekst i brutto nasjonalprodukt (BNP) Norge Takket være sterke statsfinanser og en oljefyrt økonomi har man i Norge så langt sluppet langt billigere unna nedgangen enn andre industriland, men også her merkes krisen. Etterspørselsvikt fra handelspartnere har ført til skarp nedgang for eksportindustrien. Total produksjon i norsk økonomi har falt i 2009, og ringvirkningene av dette merkes i alle deler av norsk næringsliv. Arbeidsledigheten har steget (dog mindre enn ventet) og forventes ikke å nå sitt toppunkt før i Svært lave renter har gjort at folk flest har fått en økning i sin disponible inntekt, men en økt sparerate gjør at forbruket går ned, noe som merkes godt i omsetningen av både detalj- og kapitalvarer. Finansmarkedene fungerer bedre og kapitaltilgangen for banker og bedrifter synes noe lettere, noe som blant annet reflekteres i en oppgang på Oslo Børs på over 40 % siden årets bunnotering. Likevel er usikkerheten stadig stor og det forventes at det vil ta tid før realøkonomien kan friskmeldes helt. Utvikling korte og lange renter Sverige Eksportsektoren er en vesentlig bidragsyter til den svenske økonomien, og kollapsen i internasjonal etterspørsel og handel har således ført til at den svenske økonomien er vesentlig hardere rammet av den pågående resesjonen enn tilfellet er for norsk økonomi. Dette har blant annet gitt seg utslag i at styringsrenten er senket til rekordlave 0,25 %. Innskuddsrenten svenske banker mottar hos Riksbanken er nå negativ (-0,25 %), noe som må ses som et drastisk skritt som har til hensikt å oppfordre bankene til utlån, for på den måten å smøre svensk økonomi. BNP forventes i følge Riksbanken å falle med om lag 6,5 % i 2009 og vil ikke vise vekst før sent i Arbeidsledigheten forventes likeledes å stige ytterligere, til en topp på ca. 11 % i Alt i alt er det klart at nedgangen rammer Sverige hardt, og at man ikke vil se noen vesentlig bedring her før industrilandene igjen kan vise til positiv vekst med påfølgende vekst i svensk eksport. 6

7 Eiendomsmarkedet Utvikling transaksjonsvolumet for næringseiendom i Norge Verdien på næringseiendom kan (forenklet) sies å være bestemt av leieinntekter delt på avkastningskrav (yield). Går leieinntektene ned synker verdien, tilsvarende vil være tilfelle dersom avkastningskravet stiger. Leieinntektene bestemmes til en stor grad av aktivitetsnivået i realøkonomien og arbeidsledigheten. Avkastningskravet bestemmes av finansielle faktorer som rentenivåer og risikopåslag etc. Finanskrisen førte kort og godt til at tilgangen til kapital nærmest stoppet helt opp for finansiering av næringseiendom. Redusert tilgang på kapital kombinert med økt usikkerhet i økonomien medførte et stigende avkastningskrav og dermed kraftig reduserte eiendomsverdier verden over. Transaksjonsvolumene falt da transaksjonene var vanskelige å finansiere og fordi investorer valgte å vente på en bunn, samtidig som eiendomsbesittere var lite villige til å selge til reduserte priser. Leieprisutvikling kontorområder Norge I kjølvannet av finanskrisen har vi vært vitne til et alvorlig tilbakeslag i realøkonomien. Med lavere lønnsomhet i bedriftene og færre ansatte synker etterspørselen etter lokaler til næringsbruk, og med det leienivået. Lavere markedsleie gir lavere eiendomsverdier (alt annet like), spesielt for næringseiendom med kort gjenværende løpetid på sine kontrakter (samtidig øker eiendom med lange kontrakter sin relative attraktivitet). For at eiendomsmarkedet skal kunne bedre seg er man dermed avhengig av at en ser en bedring i finansmarkedene (for transaksjonsmarkedet) og i realøkonomien (for leiemarkedet). Usikkerhet rundt fremtidige banktap må reduseres, finanssystemet trenger tilstrekkelig kapitaltilførsel, kredittstrømmer må bedres, statlige tiltakspakker må få effekt og tillit og fremtidstro må gjenopprettes. Internasjonalt meldes det nå om noe bedrede utsikter; transaksjonsvolumet for det europeiske markedet steg med 12 % i andre kvartal i følge CB Richard Ellis og verdifallet flater ut. Internasjonalt er børsene opp over 30 % i 2009, og kredittmarkedene fungerer bedre. Dette til tross later det fortsatt til å være stor usikkerhet i eiendomsmarkedene. Tilbud og etterspørsel kontorareal Norge Norge - leiemarkedet Leiemarkedet er stadig svakt, noe som karakteriseres av stigende ledighet og en økende grad av fremleie. Men også her finnes det enkelte lyspunkter. Arbeidsledigheten steg mindre enn ventet i juni (til 2,7 %) og man registrerer en sterkere fremtidstro hos bedrifter og husholdninger. Norsk økonomi virker å klare seg noe bedre gjennom nedgangen enn tidligere fryktet, noe som isolert sett bør virke positivt på leiemarkedet. Yieldutvikling Norge Norge - transaksjonsmarkedet Det er stadig lite aktivitet i det norske transaksjonsmarkedet for næringseiendom, men det er enkelte tegn til lysning. Kjøpere og selgere virker å ha lettere for å enes om pris og det rapporteres fra forskjellige hold om økende investorinteresse. Enkelte større eiendommer har generert god interesse på salgsmarkedet og det er indikasjoner på at avkastningskravet (yielden) har nådd toppen. Særlig for eiendom med lange, sol- 7

8 ide kontrakter er det ting som tyder på at verdiene faktisk kan ta seg noe opp i andre halvår Transaksjonsvolum Sverige Sverige - leiemarkedet Svikt i realøkonomien gjør seg også gjeldende for leiemarkedet. Heller ikke her forventes den fallende trenden å snu med det første, men mindre oppgang i årene og mindre arealtilvekst relativt det norske markedet gjør at fallet i leienivået bør bli mindre enn i Norge. Sverige - transaksjonsmarkedet Det svenske transaksjonsmarkedet karakteriseres stadig av bedre likviditet enn det norske og sterk tilstedeværelse av internasjonale investorer. Dette har dog ikke forhindret et sterkt verdifall det siste året. Totalt har nå eiendomsverdier falt mer i Sverige enn i Norge. Dette reflekterer blant annet det faktum at den svenske realøkonomien er hardt rammet av internasjonal nedgang (eksport utgjør om lag 50 % av BNP), og at svenske banker og investorer har hatt en vesentlig høyere eksponering mot Baltikum enn norske. Leieprisutvikling kontor Stockholm På den annen side vil tidligere nevnt høyere likviditet og internasjonalt tilsnitt i markedet kunne føre til at oppgangen kommer raskt den dagen internasjonale konjunkturer snur. Yieldutvikling Stockholm 8

9 Om DnB NOR Eiendomsfond I AS DnB NOR Eiendomsfond I AS tilbyr investorer et investeringsalternativ som muliggjør finansiell eksponering mot næringseiendom ved å investere i en veldiversifisert portefølje, uten at investor selv må ta aktiv del i drift og forvaltning av den underliggende porteføljen. Avkastningsmålet for DnB NOR Eiendomsfond I AS er gjennom levetiden på 10 år å oppnå en årlig egenkapitalavkastning før skatt (IRR) på minimum 8-10 % etter honorarer, hvorav 3 5 % vil søkes utbetalt årlig til investorene. Eiendomsinvesteringer som gjennomføres av DnB NOR Eiendomsfond I AS er i hovedsak strukturert som aksjeselskap eller lignende slik at eiendommer og selskaper kan selges uten at gevinstbeskatning for DnB NOR Eiendomsfond I AS oppstår. Eiendomsinvesteringene skal søkes belånt med en gjennomsnittlig fremmedkapitalfinansiering på ca. 75 % over tid. Leietagere Selskapet har en diversifisert leietagerstruktur med leietagere fra mange ulike bransjer. Dette gjør at selskapet blir mindre utsatt for konjunktursvingninger i enkeltbransjer. Leiekontraktene har en vektet gjennomsnittlig lengde på ca. 7,4 år; i Norge er vektet gjenværende leietid hele 9,2 år. Dette gjør selskapet godt rustet til å håndtere endringer i leiemarkedet, og gir en trygg, stabil kontantstrøm. Geografisk fordeling Porteføljen har en geografisk fordeling med hovedvekt på Stockholm og Oslo, men er også sterkt representert i Stavanger og det øvrige Østlandsområdet samt i Sør-Sverige for øvrig. Utløpsår leiekontrakter Eiendomsporteføljen DnB NOR Eiendomsfond I AS har per 31. desember 2008 en portefølje av eiendommer med en tilgangsverdi på ca. NOK millioner. Eiendomstyper Selskapet skal gi en diversifisert eksponering mot eiendomsmarkedet. Derfor har selskapet investert i flere typer eiendom. Kontoreiendommer utgjør (leievektet) ca. 60 % av porteføljen og er det viktigste segmentet, men selskapet har også bygd opp porteføljer med handel (14 %), logistikk (14 %) og industri (5 %). Selskapets eiendomsportefølje har et samlet areal på ca m 2. Sjølyst Arken, Oslo 9

10 Porteføljeoversikt Eiendom Type eiendom Lokalisering Areal m 2 kostnad (NOK) Prosjekt- Ahsell-portefølje, fem bygg Lager Nord-Vestlandet Aronsborg Hotell Sverige Austbøgården Kontor/Handel Stavanger Badehusgaten 41 Parkering Stavanger Bjølsenhallen Handel Oslo Bo:X Galleria (Pentagonen) Handel Stockholm Bogstadveien 3-5 Handel Oslo Bragernes Torg 2A Kontor/Handel Drammen Dronningensgt 13 Kontor Oslo Dyrskueveien 44 Logistikk Oslo Grimstad Hotell Hotell Grimstad Handelsportefølje Handel Østlandet og Midt-Norge Helsfyr Atrium Kontor Oslo Klaraberghuset Kontor Sverige Kongsberg Industri (25 % andel) Industri Østlandet Kontorportefølje, 3 bygg Kontor Tromsø Koppholen 6 Kontor/Lager Stavanger Nedre Eiker vei 65 Kontor/Lager Drammen Norsk Kylling - produksjonsanlegg Industri Midt-Norge Partner Tre Handel Stavanger Sjølyst Arken Kontor Oslo Skandinaviske Handelsparker AS Handel Sverige Utvikling Solheimsveien 10 Handel/ Kontor Oslo Sommerrogaten 21 Kontor Oslo Stadium Sentrallager (DC 100) Logistikk Sverige Stålfjæra 24 Kontor/Lager Oslo SveaReal (40 % andel) Logistikk/ Ind. Sverige Telemarksporten Handel Sør-Østlandet Telenorsenteret, Trondheim Kontor Trondheim Trinity-kontorportefølje, tre bygg Kontor Sverige Verven 4 Kontor Stavanger Sum

11

12

DnB NOR Eiendomsfond I AS. Investorrapport 1. kvartal 2009. 20. mai 2009. Forvalter: Tilrettelegger:

DnB NOR Eiendomsfond I AS. Investorrapport 1. kvartal 2009. 20. mai 2009. Forvalter: Tilrettelegger: DnB NOR Eiendomsfond I AS Investorrapport 1. kvartal 2009 20. mai 2009 Forvalter: Tilrettelegger: Næringseiendom Investorrapport 1. kvartal 2009 Innhold Side Oppsummering 3 Nytt siden sist 4 Verdiutvikling

Detaljer

DnB NOR Eiendomsinvest I ASA. Investorrapport 1 2010. 8. mars 2010. Tilrettelegger:

DnB NOR Eiendomsinvest I ASA. Investorrapport 1 2010. 8. mars 2010. Tilrettelegger: DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Investorrapport 1 2010 8. mars 2010 Tilrettelegger: Investorrapport 1 2010 Innhold Side Leder 3 Nytt fra DnB NOR 4 Eiendomsinvest I ASA Verdiutvikling 6 Eiendomsporteføljen

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014 London Opportunities AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Deliveien 4 Holding AS

Deliveien 4 Holding AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Deliveien 4 Holding AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

DnB NOR Eiendomsfond I AS. Investorrapport 3. kvartal 2009. 20. november 2009. Forvalter: Tilrettelegger:

DnB NOR Eiendomsfond I AS. Investorrapport 3. kvartal 2009. 20. november 2009. Forvalter: Tilrettelegger: DnB NOR Eiendomsfond I AS Investorrapport 3. kvartal 2009 20. november 2009 Forvalter: Tilrettelegger: Næringseiendom Investorrapport 3. kvartal 2009 DnB NOR Eiendomsfond I AS Innhold Side Leder 3 Nytt

Detaljer

Etatbygg Holding II AS

Etatbygg Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding II AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Vekst 2007 AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS STATUSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2010 www.northbridge.no EIENDOMSOPPDATERING Trollåsveien, Oppegård (100 %) En ny leietaker flyttet inn i 507 m 2 kontorlokaler 1. september

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijuster egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Deliveien 4 Holding AS. Kvartalsrapport desember 2014

Deliveien 4 Holding AS. Kvartalsrapport desember 2014 Deliveien 4 Holding AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

London Opportunities AS

London Opportunities AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T London Opportunities AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold/ Innehåll Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

DnB NOR Eiendomsinvest I ASA

DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Investorrapport 3 2010 DnB NOR Eiendomsinvest I ASA 10. november 2010 Tilrettelegger: DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Nøkkelopplysninger Etablert 30. desember 2005 Gjenværende levetid Minimum 5 år Belåningsgrad

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift,

Detaljer

Entras Konsensusrapport Juni 2014

Entras Konsensusrapport Juni 2014 Entras Konsensusrapport Juni 2014 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Vedlegg Spørsmålene Deltakerne 1 Sammendrag: Stabile

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Utbetaling 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Utbetaling 2007 AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet 7 2 Kvartalsrapport

Detaljer

Etatbygg Holding I AS

Etatbygg Holding I AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding I AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

London Opportunities AS. Kvartalsrapport juni 2014

London Opportunities AS. Kvartalsrapport juni 2014 London Opportunities AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Næringsbygg Holding III AS. Kvartalsrapport desember 2014

Næringsbygg Holding III AS. Kvartalsrapport desember 2014 Næringsbygg Holding III AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om

Detaljer

US Recovery AS. Kvartalsrapport mars 2014

US Recovery AS. Kvartalsrapport mars 2014 US Recovery AS Kvartalsrapport mars 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Drift og forvaltning 5 Generelt om selskapet 6 Markedskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT MARS 2014 HOVEDPUNKTER

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2007 AS

Global Eiendom Utbetaling 2007 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Eiendom Utbetaling 2007 AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetaling 4 Kursutvikling

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport juni 2014

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport juni 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt

Detaljer

Global Skipsholding 2 AS

Global Skipsholding 2 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Skipsholding 2 AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Drift, forvaltning

Detaljer

Etatbygg Holding III AS. Kvartalsrapport juni 2014

Etatbygg Holding III AS. Kvartalsrapport juni 2014 Etatbygg Holding III AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

London Opportunities AS

London Opportunities AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T London Opportunities AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold/ Innehåll Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling

Detaljer

Deliveien 4 Holding AS

Deliveien 4 Holding AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Deliveien 4 Holding AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5

Detaljer

Etatbygg Holding III AS. Kvartalsrapport mars 2014

Etatbygg Holding III AS. Kvartalsrapport mars 2014 Etatbygg Holding III AS Kvartalsrapport mars 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Drift, forvaltning og finansiering 5 Generelt om selskapet 6 Markedskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT

Detaljer

Prisstigningsrapport nr. 6-7 - 2009

Prisstigningsrapport nr. 6-7 - 2009 OPAKs Prisstigningsrapport Prisstigningsrapport nr. 6-7 - 2009 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/13 Leieprisene for prestisjelokaler i

Detaljer

DnB NOR Eiendomsinvest I ASA. Investorrapport 2 2010. 13. juli 2010. Tilrettelegger:

DnB NOR Eiendomsinvest I ASA. Investorrapport 2 2010. 13. juli 2010. Tilrettelegger: DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Investorrapport 2 2010 13. juli 2010 Tilrettelegger: DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Nøkkelopplysninger Etablert 30. desember 2005 Gjenværende levetid Minimum 5 år Belåningsgrad

Detaljer

US Opportunities AS. Kvartalsrapport juni 2014

US Opportunities AS. Kvartalsrapport juni 2014 US Opportunities AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Etatbygg Holding III AS. Kvartalsrapport desember 2013

Etatbygg Holding III AS. Kvartalsrapport desember 2013 Etatbygg Holding III AS Kvartalsrapport desember 2013 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Drift, forvaltning og finansiering 5 Generelt om selskapet 6 Markedskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT

Detaljer

Aksjonærbrev høsten 2009 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS

Aksjonærbrev høsten 2009 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Aksjonærbrev høsten 2009 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS > 950 Aksjonærer i Norge > 1 450 Aksjonærer i Sverige Global Eiendom Utbetaling 2008 AS («GEU») 58 % Global Fastighet Utbetalning 2008 AB («GFU»)

Detaljer

Etatbygg Holding III AS

Etatbygg Holding III AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding III AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Aberdeen Eiendomsfond Norge II ASA. Per 1. desember 2010

Aberdeen Eiendomsfond Norge II ASA. Per 1. desember 2010 Aberdeen Eiendomsfond Norge II ASA Per 1. desember 2010 Norge II Hendelser i 3. kvartal 2010 Eiendomsverdiene steg med 0,9 % i kvartalet - 17 av fondets 22 eiendommer hadde positiv verdiutvikling i kvartalet

Detaljer

Global Skipsholding 2 AS

Global Skipsholding 2 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Skipsholding 2 AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Drift, forvaltning

Detaljer

Ukesoppdatering makro. Uke 6 11. februar 2015

Ukesoppdatering makro. Uke 6 11. februar 2015 Ukesoppdatering makro Uke 6 11. februar 2015 Makroøkonomi: Nøkkeltall og nyheter siste uken Makroøkonomi USA god jobbvekst, bra i bedriftene, men litt lavere enn ventet for industrien mens det er bedre

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS. 30. oktober 2013

Storebrand Eiendomsfond AS. 30. oktober 2013 Storebrand Eiendomsfond AS 30. oktober 2013 Agenda 1. Porteføljeinformasjon 2. Salgsstrategi for SEF 2 Porteføljeinformasjon 3 23. mai 2012 - Felix konferansesenter Fondets avkastningsmål er 8 12 % Investeringsrammer

Detaljer

Prisstigningsrapport nr. 6-07 - 2008

Prisstigningsrapport nr. 6-07 - 2008 OPAKs Prisstigningsrapport Prisstigningsrapport nr. 6-07 - 2008 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/13 Salgspriser på kontorlokaler i Oslo

Detaljer

Global Private Equity II AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Private Equity II AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Private Equity II AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 6 Porteføljeoversikt 7 2 KVARTALSRAPPORT DESEMBER 2014 HOVEDPUNKTER

Detaljer

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport desember 2014

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport desember 2014 Nordic Secondary II AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 6 Porteføljeoversikt 6 2 KVARTALSRAPPORT DESEMBER 2014 HOVEDPUNKTER

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2014

Makrokommentar. Mai 2014 Makrokommentar Mai 2014 Positive aksjemarkeder i mai Mai måned startet med at det kom meget sterke arbeidsmarkedstall fra USA hvilket støtter opp om at den amerikanske økonomien er i bedring. Noe av den

Detaljer

London Opportunities AS

London Opportunities AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T London Opportunities AS Kvartalsrapport desember 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4

Detaljer

Etatbygg Holding II AS. Kvartalsrapport mars 2014

Etatbygg Holding II AS. Kvartalsrapport mars 2014 Etatbygg Holding II AS Kvartalsrapport mars 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Drift, forvaltning og finansiering 5 Generelt om selskapet 6 Markedskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT

Detaljer

Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor

Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor 13.10.2010 1 Agenda Kort om Vital Eiendom. Utfordringer i dagens kontormarked Utvikling av kontormarkedet inn i 2011 Miljø 13.10.2010 2 1 Vital Eiendom AS

Detaljer

Boligutleie Holding II AS

Boligutleie Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding II AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling

Detaljer

Tilrettelegger: INVESTORRAPPORT 2011 /I DnB NOR Eiendomsinvest I ASA

Tilrettelegger: INVESTORRAPPORT 2011 /I DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Tilrettelegger: INVESTORRAPPORT 2011 /I DnB NOR Eiendomsinvest I ASA FORTIN INVESTORRAPPORT 2011 /1 2 INNHOLD Nøkkeltall 4 Leder 5 Nytt siden sist 6 Verdiutvikling 7 Eiendomsporteføljen 8 Utfordringer

Detaljer

Boligutleie Holding II AS

Boligutleie Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding II AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Etatbygg Holding I AS. Kvartalsrapport desember 2014

Etatbygg Holding I AS. Kvartalsrapport desember 2014 Etatbygg Holding I AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet 7 2 KVARTALSRAPPORT

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008 2008 var et svakt år for Victoria Eiendom, som følge av den negative utviklingen i eiendomsmarkedet. Verdijustert egenkapital er pr. 31.12.2008 beregnet til

Detaljer

Boligutleie Holding II AS

Boligutleie Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding II AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Makrokommentar. August 2015

Makrokommentar. August 2015 Makrokommentar August 2015 Store bevegelser i finansmarkedene Det kinesiske aksjemarkedet falt videre i august og dro med seg resten av verdens børser. Råvaremarkedene har falt tilsvarende, og volatiliteten

Detaljer

Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 2. kvartal 2015

Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 2. kvartal 2015 Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 2. kvartal 2015 Beregnet verdijustert egenkapital per 30. juni 2015 er NOK 6,62, opp 3,5 % (utbyttejustert) i 2. kvartal. Det har i etterkant av 2. kvartal

Detaljer

Dette resulterte i til dels kraftige bevegelser i rente og valutamarkedet i perioden etter annonseringen. 6,4 6,2 6 5,8 5,6 7,2 7

Dette resulterte i til dels kraftige bevegelser i rente og valutamarkedet i perioden etter annonseringen. 6,4 6,2 6 5,8 5,6 7,2 7 Månedsrapport 7/14 Den svenske Riksbanken overasket markedet Som vi omtalte i forrige månedsrapport ble markedet overasket av SSB s oljeinvesteringsundersøkelse og sentralbankens uttalelser på sist rentemøte

Detaljer

Global Eiendom Vekst 2007 AS

Global Eiendom Vekst 2007 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Eiendom Vekst 2007 AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetaling 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom Informasjonsskriv Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1. Innledning... 4 3.2.

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport juni 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015 2015 var et meget godt år for Victoria Eiendom. Victoria Eiendoms resultat før skatt ble kr 1.141 mill., mot kr 514 mill. i 2014. Verdijustert egenkapital er

Detaljer

Brent Crude. Arbeidsledighet % Norges Bank overrasket markedet og lot renten være uendret på 1,25 %

Brent Crude. Arbeidsledighet % Norges Bank overrasket markedet og lot renten være uendret på 1,25 % Norges Bank overrasket markedet og lot renten være uendret på,5 % De fleste analytikere og markedsaktører forventet et rentekutt på,5 punkter på gårsdagens rentemøte i Norges Bank. Dette var blitt signalisert

Detaljer

Deliveien 4 Holding AS. Kvartalsrapport september 2014

Deliveien 4 Holding AS. Kvartalsrapport september 2014 Deliveien 4 Holding AS Kvartalsrapport september 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1.

Detaljer

Etatbygg Holding I AS. Kvartalsrapport juni 2014

Etatbygg Holding I AS. Kvartalsrapport juni 2014 Etatbygg Holding I AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Global Skipsholding 1 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Skipsholding 1 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Skipsholding 1 AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Drift, forvaltning og finansiering 5 Generelt om selskapet 6 2 Kvartalsrapport desember

Detaljer

London Opportunities AS. Kvartalsrapport september 2014

London Opportunities AS. Kvartalsrapport september 2014 London Opportunities AS Kvartalsrapport september 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Porteføljeoversikt 4 Drift, forvaltning og finansiering 5 Struktur 6 Generelt om selskapet 6 Markedskommentar

Detaljer

US Opportunities AS. Kvartalsrapport mars 2014

US Opportunities AS. Kvartalsrapport mars 2014 US Opportunities AS Kvartalsrapport mars 2014 INNHOLD 2 Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Drift og forvaltning 5 Generelt om selskapet 6 Markedskommentar 7 KVARTALSRAPPORT MARS 2014

Detaljer

Global Private Equity II AS

Global Private Equity II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Private Equity II AS Kvartalsrapport desember 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2009

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2009 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2009 2009 VAR ET TILFREDSSTILLENDE ÅR FOR VICTORIA EIENDOM. VERDIJUSTERT EGENKAPITAL ER PR. 31.12.2009 BEREGNET TIL KR 182 PR. AKSJE VED VERDSETTELSE AV EIENDOMSSPAR-AKSJEN

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport desember 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift,

Detaljer

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport juni 2014

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport juni 2014 Nordic Secondary II AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 6 Porteføljeoversikt 6 Markedskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT JUNI 2014

Detaljer

OPEC ingen kutt i produksjonen oljeprisen seiler sin egen sjø.

OPEC ingen kutt i produksjonen oljeprisen seiler sin egen sjø. OPEC ingen kutt i produksjonen oljeprisen seiler sin egen sjø. Torsdag 7.11 meldte OPEC at der ikke kommer noen kutt i produksjonen fra deres side. Dette påvirker kraftig en allerede fallende oljepris,

Detaljer

Obligo RE Secondaries Invest III AS status per 2. kvartal 2015

Obligo RE Secondaries Invest III AS status per 2. kvartal 2015 30.06.2012 30.09.2012 31.12.2012 31.03.2013 30.06.2013 30.09.2013 31.12.2013 31.03.2014 30.06.2014 30.09.2014 31.12.2014 31.03.2015 30.06.2015 Obligo RE Secondaries Invest III AS status per 2. kvartal

Detaljer

Stø kurs i sommervarmen

Stø kurs i sommervarmen Stø kurs i sommervarmen Norcaps investeringsråd Les mer om hva NORCAP mener i forhold til investeringsråd Klikk her for å lese mer Utvikling sist måned & 2012 Foto: Jarle Aabø Klikk her for å lese mer

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Mai 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Mai 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Mai 2010

Detaljer

Etatbygg Holding II AS. Kvartalsrapport juni 2014

Etatbygg Holding II AS. Kvartalsrapport juni 2014 Etatbygg Holding II AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Entras Konsensusrapport April 2014

Entras Konsensusrapport April 2014 Entras Konsensusrapport April 2014 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Vedlegg Spørsmålene Deltakerne 1 Sammendrag: Stabil

Detaljer

Etatbygg Holding I AS. Kvartalsrapport mars 2014

Etatbygg Holding I AS. Kvartalsrapport mars 2014 Etatbygg Holding I AS Kvartalsrapport mars 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Drift, forvaltning og finansiering 5 Generelt om selskapet 6 Markedskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT

Detaljer

Nordisk Areal I AS SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS. Rapport pr. 30. september 2007

Nordisk Areal I AS SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS. Rapport pr. 30. september 2007 Nordisk Areal I AS SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS Rapport pr. 30. september 2007 1 Innledning Nordisk Areal I AS er et eiendomsfond som har som formål å bygge opp en aktivt forvaltet nordisk eiendomsportefølje.

Detaljer

Vedlegg 2. Styrets redegjørelse

Vedlegg 2. Styrets redegjørelse Vedlegg 2 Styrets redegjørelse 1 RESYMÉ Styret i DnB NOR Eiendomsinvest I ASA har siden årsskiftet 2013/14 jobbet med strategiske alternativer for datterselskapet Sveareal AS. Sommeren 2014 ble prosessen

Detaljer

Påvirker markedsparametrene byutviklingen? MIDT-NORSK EIENDOMSKONFERANSE 2013

Påvirker markedsparametrene byutviklingen? MIDT-NORSK EIENDOMSKONFERANSE 2013 Påvirker markedsparametrene byutviklingen? MIDT-NORSK EIENDOMSKONFERANSE 2013 TORE BERG Analytiker/Partner RUNE HUSBY Megler/Partner Tilbakeblikk Liten tilgang på nye kontorlokaler i 2013 vil føre til

Detaljer

Makroøkonomiske utsikter drivkrefter for varehandelen. Juni 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom

Makroøkonomiske utsikter drivkrefter for varehandelen. Juni 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Makroøkonomiske utsikter drivkrefter for varehandelen Juni 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom DN med ny # Det går bedre i verden lav oljepris hjelper godt for mange Verdensøkonomien støttes av oljeprisnedgang

Detaljer

Obligo RE Secondaries Invest II AS 2. kvartal 2014

Obligo RE Secondaries Invest II AS 2. kvartal 2014 12.05.10 24.06.2010 16.09.2010 28.10.2010 31.12.2010 31.03.2011 30.06.2011 30.09.2011 31.12.2011 31.03.2012 30.06.2012 30.09.2012 31.12.2012 31.03.2013 30.06.2013 30.09.2013 31.12.2013 31.03.2014 30.06.2014

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Drift, forvaltning og finansiering

Detaljer

Nordisk Areal I AS First Eiendomsinvest I AS. Rapport pr. 31. desember 2007

Nordisk Areal I AS First Eiendomsinvest I AS. Rapport pr. 31. desember 2007 Nordisk Areal I AS First Eiendomsinvest I AS Rapport pr. 31. desember 2007 1 Innledning Nordisk Areal I AS er et eiendomsfond som har som formål å bygge opp en aktivt forvaltet nordisk eiendomsportefølje.

Detaljer

Nordisk Areal I AS First Eiendomsinvest I AS. Rapport pr. 30. september 2007

Nordisk Areal I AS First Eiendomsinvest I AS. Rapport pr. 30. september 2007 Nordisk Areal I AS First Eiendomsinvest I AS Rapport pr. 30. september 2007 1 Innledning Nordisk Areal I AS er et eiendomsfond som har som formål å bygge opp en aktivt forvaltet nordisk eiendomsportefølje.

Detaljer

Månedsrapport 01/14. Markedskommentar. Aksjekommentar

Månedsrapport 01/14. Markedskommentar. Aksjekommentar Månedsrapport 01/14 Markedskommentar Starten på det nye året har ikke bydd på de helt store store overraskelsene, utover en litt slapp børs åpning her hjemme. Etter en sterk avslutning i 2013 korrigerer

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1. Innledning...

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2014

Makrokommentar. Juni 2014 Makrokommentar Juni 2014 Positive aksjemarkeder i juni Juni var en god måned for aksjer, og flere av de store markedene endte måneden et par prosent opp. Geopolitiske spenninger har igjen vært fremtredende

Detaljer

Makrokommentar. September 2015

Makrokommentar. September 2015 Makrokommentar September 2015 Volatil start på høsten Uroen i finansmarkedene fortsatte inn i september, og aksjer falt gjennom måneden. Volatiliteten, her målt ved den amerikanske VIXindeksen, holdt seg

Detaljer

Prisstigningsrapporten

Prisstigningsrapporten Prisstigningsrapporten NR. 11/2007 www.opak.no EIENDOMSMARKEDET - LEIEPRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/12 Prisoppgangen fortsetter for leie av kontorlokaler

Detaljer

Byggebørsen 2015. Hvordan påvirker fallende oljepriser norsk økonomi, norske renter og boligmarkedet (næringseiendommer)? Petter E.

Byggebørsen 2015. Hvordan påvirker fallende oljepriser norsk økonomi, norske renter og boligmarkedet (næringseiendommer)? Petter E. Byggebørsen 2015 Hvordan påvirker fallende oljepriser norsk økonomi, norske renter og boligmarkedet (næringseiendommer)? Petter E. de Lange SpareBank 1 SMN Trondheim 9.2.2015 SpareBank 1 SMN Oljevirksomhetens

Detaljer

Etatbygg Holding III AS

Etatbygg Holding III AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding III AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

Månedsrapport 11/13. Markedskommentar. Aksjekommentar

Månedsrapport 11/13. Markedskommentar. Aksjekommentar Månedsrapport 11/13 Markedskommentar Etter omfattende budsjett rot i USA ser det ut til at de landet på beina også denne gang. Det ser ikke ut til at markedene tok nevneverdig skade av alt oppstyret rundt

Detaljer

Boligutleie Holding IV AS

Boligutleie Holding IV AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding IV AS Kvartalsrapport juni 015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Prisstigningsrapporten

Prisstigningsrapporten Prisstigningsrapporten NR. 11/2006 www.opak.no EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR LEIER FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG KYSTEN RUNDT Det er god vekst i leieprisene i de største byene, med tidenes

Detaljer