Årsberetning Det innkalles til årsmøte på Nestor. (tidl. Norsk Senter for Seniorutvikling) onsdag 12. februar 2014 kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning 2013. Det innkalles til årsmøte på Nestor. (tidl. Norsk Senter for Seniorutvikling) onsdag 12. februar 2014 kl. 18.00"

Transkript

1 Årsberetning 2013 Det innkalles til årsmøte på Nestor (tidl. Norsk Senter for Seniorutvikling) onsdag 12. februar 2014 kl

2 Innholdsfortegnelse Årsmøte i Vestfold Golfklubb - innkalling SIde 3 Styrets årsberetning 2013 Side 4 Resultatregnskap 2013 og busjett for 2014 Side 8 Revisjonsberetning Side 13 Årsrapport kontrollkomitreen Side 15 Hole in One - sesongen 2013 SIde 15 Styrets forslag til kontingenter 2014 Side 16 Regionalt kompetansesenter (RKS) Avtale NGF/VGK Side 17 Valgkomitéens forslag til styre 2014 SIde 22 Årsrapport fra Banekomitéen SIde 23 Årsrapport fra Damekomitéen SIde 25 Årsrapport fra Herrekomitéen Side 27 Årsrapport fra Seniorkomitéen SIde 28 Årsrapport fra Sportslig komité SIde 29 Årsrapport fra Medlemskomitéen Side 32 Årsrapport fra Handicapkomitéen Side 33 Årsrapport fra Turneringskomitéen Side 34 Årsrapposr fra Trivselskomitéen Side 36 Årsrapport fra Marshallkomitéen SIde 37 Årsrapport fra Veien-til-golf komitéen SIde 38 Årsrapport fra Disiplinærkomitéen SIde 38

3 Årsmøte i Vestfold Golfklubb Vestfold Golfklubbs medlemmer innkalles herved til årsmøte på Nestor (tidligere Norsk Senter for Seniorutvikling onsdag 12. februar 2014 kl Veibeskrivelse: Kjør E-18 sydover fra Tønsberg, eller nordover fra Sandefjord, til avkjøring Stokke. Kjør gjennom Stokke sentrum. Rett før du kommer til rundkjøringen ved Shellstasjonen på Melsomvik, er Nestor lokalisert til venstre. Til behandling foreligger: 1. Åpning av årsmøtet, herunder godkjenning av stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen, sakslisten og forretningsorden 3. Valg av møteleder, sekretær samt to medlemmer til å undertegne protokollen 4. Styrets beretning 5. Resultatregnskap og balanse for regnskapsåret Budsjett for 2014 med styrets forslag til innmeldingsavgift og årskontingent for Vestfold Golfklubb er blitt valgt av NGF som Sør-/østlandets nye RKS (Regionalt kompetansesenter) 8. Valg a) Styret Leder og nestleder velges for 1 år Styremedlem for valgperioden (inntil 3 år) Varamedlemmer for 1 år Uttredende er: Leder Nestleder Styremedlem Varamedlem Varamedlem b) Valgkomité Bjarne Kihle Frank Christensen Reidun Aas Johansen Roy Helge Simonsen Joachim Leegaard Valgkomitéens forslag er vedlagt c) Valg av represententanter til Vestfold Idrettskrets årsmøte, Norges Golfforbunds ting (2. hvert år) og til Stokke Idrettsråd d) Valg av kontrollkomité e) Styrets forslag til revisor f) Styrets forslag til valgkomité 3

4 Styrets årsberetning 2013 Styret i Vestfold Golfklubb ble valgt på klubbens årsmøte onsdag 13. februar 2013, og har hatt følgende sammensetning: Leder Nestleder Styremedlem Varamedlem Bjarne Kihle Frank Christensen Reidun Aas Johansen Morten Hassum Sidsel Bjerkøy Fredrik Aafos Roy Helge Simonsen Joachim Leegaard Kontrollkomitéen har hatt følgende medlemmer: Henrik Lunde Gard Hansen Susann Heimdal. Oddbjørn Tidemann har vært klubbens representant i Stokke idrettsråd. Sesongen har vært en utfordrende sesong for Vestfold Golfklubb. Den tøffe vinteren medførte betydelige skader på store deler av banen. I samråd med banemannskapene besluttet styret å foreta nødvendige reparasjoner med omsåing, kalk, sand, jord og gjødsling av både greener og fairways. Åpningen av banen ble forsinket med over en måned. Til tross for de store frostskadene, fremsto likevel banen og anlegget som et av de beste i løpet av sesongen. Banemannskapene skal ha honnør for riktige beslutninger og stor innsats. Reparasjonen av banen medførte betydelige merkostnader for klubben. Den sene sesongstarten resulterte naturligvis i lavere greenfeeinntekter i vårmånedene. Samtidig med at det ble en sen sesongstart, kunne styret allerede i starten av sesongen konstatere et stort frafall av medlemmer. Med ekstraordinære kostnader til banen og frafall av medlemmer, fant styret det nødvendig å foreta flere tiltak. Både administrasjon, drift og cafévirksomhet ble gjennomgått. Det ble satt inn økt trykk på rekruttering av nye medlemmer og gjennomgang av klubbens regnskap og regnskapsrutiner. Allerede i august kunne styret konstatere at klubben kunne gå mot et negativt resultat på ca kr Dette resulterte blant annet i at styret så det nødvendig å permittere daglig leder fra september. Det har senere kommet til enighet om en sluttavtale mellom klubb og daglig leder. Fra årsskiftet er det innført et helt nytt regnskapssystem og rutiner for klubben. For å minske presset på klubbens økonomi, sendte styret ved slutten av sesongen ut flere brev og foldere til klubbens medlemmer. Medlemmene ble oppfordret til økt rekruttering gjennom tilbudet Bli en bedre golfer på 1-2-3, økt bruk av caféens tjenester gjennom vintersesongen og til å gi et ekstra bidrag ved utsendelsen av klubbkalenderen for Tiltakene er blitt godt mottatt av medlemmene, og bare kalendertiltaket har så langt gitt et bidrag til klubben på over kroner. At klubben likevel kommer ut med et negativt resultat på vel 1,5 millioner kroner, skyldes i hovedsak tre faktorer: ekstraordinære kostnader til reparasjon av banen, stort frafall av medlemmer og kortere sesong enn normalt. Styret har avholdt til sammen 10 ordinære styremøter og én styresamling 10. oktober

5 Medlemmer Vestfold Golfklubb har 1192 medlemmer per I løpet av året har det vært en tilgang på 51 nye medlemmer. 140 medlemmer har meldt seg ut eller er blitt slettet pga. manglende kontingentinnbetaling. Dette gir en netto avgang på 89 medlemmer. Det er flere årsaker til nedgangen på medlemssiden. Fortsatt er det medlemmer som melder seg ut til fordel for en klubb som ligger geografisk nærmere. Spesielt gjelder dette medlemmer som er bosatt i Sandefjord. Hensynet til hvor golfvennene spiller, er annen begrunnelse for utmelding. Nøtterøy GKs kampanje med prøvemedlemskap i 2014 med 50 % rabatt, har også hatt sin innvirkning. Den generelle interessen for golf er på retur. Flere henviser til knapt med tid til golfspill, andre begrunner utmelding i forholdet mellom spilte runder og betalt årskontingent. Det er også en del medlemmer som velger billige fjernmedlemskap. Alder og sykdom er også faktorer som gir utslag på medlemsmassen. Det er overraskende lav medlemstilgang på 9-hullsbanen, som historisk har vært et førstevalg blant nybegynnere. Det er å håpe at rekrutteringskampanjen Bli en god golfspiller på skal gi økt tilslutning til 9-hullsbanen i Ansatte og arbeidsmiljø Vestfold Golfklubb har per i dag fire ansatte i full stilling, tre på driftssiden og én i administrasjonen, og én er ansatt i 80 % stilling i klubbcaféen. Av de fast ansatte er det to kvinner. I tillegg til de faste ansatte har klubben hatt 8 sesongarbeidere til vedlikehold av banen i perioden mars oktober, hvorav en av dem på heltid. En medarbeider var ansatt i et lærlingforhold i samarbeid med Vestfold fylkeskommune, mens en annen var lønnet via NAV. Golfsenteret Vestfold AS har hatt ansvaret for booking. Sykefraværet i 2013 var 1 % for de faste ansatte. Arbeidsmiljøet har vært tilfredsstillende. Det ytre miljø Klubbens virksomhet har ingen forurensende effekt på det ytre miljø. Økonomi Resultatet i 2013 gir et underskudd på kroner. Det var budsjettert med et svakt overskudd på kroner. I august tilsa resultatprognosene et minusresultat i størrelsesorden på ca kr ,-. Det hadde vært inntektssvikt på flere områder sammenlignet med budsjettet, som i noen grad er forsøkt kompensert gjennom kostnadsreduksjoner på flere områder. I forhold til budsjett har det vært kontingentsvikt på kroner, reduserte inntekter greenfee på kroner, reduserte sponsorinntekter på kroner og øvrige inntekter har gått ned med kroner i forhold til budsjett. De samlede driftsinntektene er redusert med ca 1 million kroner i forhold til budsjett Styret er blitt løpende oppdatert om den økonomiske utviklingen og har iverksatt flere nødvendige tiltak. Klubben skal blant annet driftes uten daglig leder i 2014-sesongen. Klubbcafé Det har vært stor tilfredshet med at klubben har overtatt ansvar for drift av klubbens café. Medlemmene har uttrykt seg positivt om både utvalg av varer, kvalitet og prissetting. Caféens cateringvirksomhet har også vist positiv utvikling. Restauranten har hatt en samlet omsetning på kroner. 5

6 Regionalt kompetansesenter Norges Golfforbund har utpekt Vestfold Golfklubb som Regionalt kompetansesenter for Sør/Østlandet fra sesongen Samarbeidsavtalen mellom NGF og VGK må godkjennes av årsmøtet i Vestfold Golfklubb 12. februar Norges Golfforbund betaler Vestfold Golfklubb til sammen kroner som grunnlag for drift og utvikling av senteret for 2014-sesongen. Avtalen mellom forbundet og VGK gjelder frem til og med 2017-sesongen. Budsjett 2014 Inntekter Styret har tatt utgangspunkt i medlemsmassen per 1. januar 2014 (1 192 medlemmer) som er en netto avgang på 89 medlemmer sammenlignet med samme tidspunkt i fjor. Det er videre budsjettert konservativt med 30 nye medlemmer i løpet av 2014-sesongen. Årskontingenten er foreslått uendret i Det er styrets oppfatning at kontingenten skal holdes på et forsvarlig og konkurransemessig nivå. For nyrekrutteringen gir det 3-årige tilbudet Bli en god golfer på et pris- og innholdsmessig fortrinn fremfor alle konkurrerende klubber i distriktet. Opplæringstilbudet har fått meget god omtale av Norges Golfforbund. Ordningen med gratis baller på driving rangen er også foreslått videreført. Etter styrets oppfatning er ordningen med rangeballer et meget positivt bidrag til økt rekruttering og er en positiv, miljøskapende faktor av stor betydning. Styret setter videre sin lit til at medlemmene går aktivt ut og rekrutterer uerfarne og nybegynnere til golfsporten gjennom den utsendte folderen Bli en god golfer på Det er positivt for klubben dersom man inviterer familie, venner og bekjente til banen for å bli kjent med hva golfsporten har å tilby. At klubben nå gis status som RKS-klubb fra 2014-sesongen, øker klubbens generelle renommé både lokalt og regionalt. Styret mener at Vestfold Golfklubb har en riktig sammensetning av konkurransedyktige priser (kontingenter etc.) og et bredt utvalg av medlemsfordeler. Dette fører til økt tilhørighet og et godt miljø, som igjen skaper økt rekruttering og økonomisk trygghet for klubben. Kostnader Styret har lagt til grunn et stramt og nøkternt budsjett for Det gjelder både for drift, investeringer og på personalsiden. Årsaken til dette er at vi fortsatt opplever et meget usikkert marked i et område der det er stor konkurranse i rekruttering av medlemmer. Vi ser likevel positivt frem til en nye golfsesong i Vestfold Golfklubb. Resultat Budsjettet for 2014 viser et positivt resultat på kroner. Fortsatt drift Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift av klubben. Styrets oppfatning er at det ikke er noen forhold som tilsier noe annet. 6

7 Styret Klubbens styre er ikke fornøyd med årets underskudd på kroner. Underskuddet dekkes ved å trekke på lån i DnB. Etter styrets oppfatning gir det fremlagte regnskapet og balanse med tilhørende noter et riktig bilde av klubbens stilling per 31. desember Styret har gjennomført en nødvendig oppjustering av klubbens regnskapssystem, rapporterings- og oppfølgingsrutiner. Vestfold Golfklubb har en meget sterk posisjon i regionens golfmarked. Dette gjelder spesielt for selve anlegget og banens kvalitet, og ikke minst tilbudet av ulike medlemsfordeler. Styret mener at klubben nå har kommet over den verste kneiken og ser frem til en ny og positivt 2014-sesong. Styret vil rette en stor takk til alle medlemmene som har stilt opp med et stort engasjement og innsatsvilje for klubben i året som har gått. Det frivillige arbeidet fra medlemmene representerer betydelige verdier for klubben, både økonomisk og miljømessig. Tusen takk til dere alle! Vear, Bjarne Kihle Frank Christensen Reidun Aas Johansen Styreleder Nestleder Styremedlem Sign Sign Sign Morten Hassum Sidsel Bjerkøy Fredrik Aafos Styremedlem Styremedlem Styremedlem Sign Sign Sign 7

8 Vestfold Golfklubb Årsregnskap 2013 Resultatregnskap Note 2013 Budsjett Budsjett 2014 Kontingenter Innmeldingsavgifter Greenfees Sponsorinntekter Øvrige inntekter Sum inntekter Varekostnader Turnering- og treningskostnader Lønnskostnad Administrasjonskostnader Avskrivning på varige driftsmidler Banekostnader Annen driftskostnad Sum kostnader Driftsresultat Renteinntekter Pantegjeldsrenter Andre finanskostnader Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Ordinært resultat Årsresultat Anvendelse av årsresultatet Til kapitalkonto Sum anvendelse

9 Vestfold Golfklubb Årsregnskap 2013 Balanse Note EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom 3, Maskiner Prosjekter under arbeid Sum varige driftsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Andre fordringer Varelager Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

10 Vestfold Golfklubb Årsregnskap 2013 Balanse EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Note Opptjent egenkapital Kapitalkonto Årets resultat Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Langsiktig finansiering Obligasjonslån 4,5, Sum langsiktig finansiering Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner 4, Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Vear, I styret for Vestfold Golfklubb Bjarne Kihle Styreleder Sign Morten Hassum Styremedlem Sign Fredrik Aafos Styremedlem Sign Frank Christensen Nestleder Sign Sidsel Bjerkøy Styremedlem Sign Reidun Aas Johansen Styremedlem Sign 10

11 Vestfold Golfklubb Årsregnskap 2013 Noter Note 1 - Regnskapsprinsipper, vesentlige regnskapsposter Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger og er avlagt i samsvar med regnskapslov og god regnskapsskikk i Norge for små foretak gjeldende pr. 31.desember I henhold til NIFs reglement er klubben definert som stor idrettsorganisasjon. Det følger således av regnskapslovens 1-2 å følge bokføring etter regnskapslovens bestemmelser. Årsregnskapet er basert på de grunnleggende prinsipper og klassifiseringen av eiendeler og gjeld følger regnskapslovens definisjoner. Ved anvendelse av regnskapsprinsipper og presentasjon av transaksjoner og andre forhold, legges det vekt på økonomiske realiteter, ikke bare juridisk form. Inntektsførings- og kostnadsføringstidspunkt - sammenstilling Inntekt resultatføres som hovedregel når den er opptjent. Utgifter sammenstilles med og kostnadsføres samtidig med de inntekter utgiftene kan henføres til. Utgifter som ikke kan henføres direkte til inntekter, kostnadsføres når de påløper. Varige driftsmidler Varige driftsmidler føres i balansen til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Alle leieavtaler kostnadsføres som vanlig leiekostnad, og klassifiseres som ordinær driftskostnad. Ordinære avskrivninger er beregnet lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid med utgangspunkt i historisk kostpris. Fordringer Fordringer er oppført til pålydende med fradrag for forventede tap. Utsatt skatt og skattekostnad Vestfold Golfklubb har ihht. Skattelovens 2-32, 2.ledd fritak for å betale formues- og inntektsskatt. Fritaket innebærer også fritak for å innlevere selvangivelse til likningsmyndighetene. Note 2 - Lønnskostnader / Antall ansatte / Godtgjørelser mm Lønnskostnader mm : Lønninger Folketrygdavgift Pensjonskostnader Andre ytelser Lønnskostnader Gjennomsnittlig antall ansatte: 8 8 Godtgjørelser (i kroner) Daglig leder Styret Lønn Ytelse til pensjonsforpliktelser Annen godtgjørelse Revisor Honorar til revisor fordeler seg slik: Ordinær revisjon Tilleggstjenester Sum eks mva Daglig leder Det er avsatt kr (inkl feriepenger og arbeidsgiveravgift) i sluttpakke til daglig leder. 11

12 Vestfold Golfklubb Årsregnskap 2013 Noter Note 3 -Varige driftsmidler Varige driftsmidler: Golfbane Klubbhus, bygg m.m. Vanningsanlegg Parkeringsplass Inventar/utstyr Maskiner Prosjekter under arbeid Anskaffelseskost Tilgang driftsmidler Reklassifisert Avgang driftsmidler Anskaffelseskost Sum Avgang Avskrivninger driftsmidler pr Akkumulerte avskr Balanseverdi pr Årets avskrivninger Avskrivningsplan 2% - 20% 2-15% 5-10% 4 % 33 % 20 % Note 4 - Gjeld Gjeld som forfaller til betaling mer enn fem år etter regnskapsårets slutt: Obligasjonslån 0 0 Gjeld til kredittinstitusjoner Note 5 - Pantstillelser og garantiansvar Pantstillelser Balanseført gjeld som er sikret ved pant ol Obligasjonslån 0 0 Gjeld til kredittinstitusjoner Sum Balanseført verdi av eiendeler stilt som sikkerhet for pantesikret gjeld: Golfbane Klubbhus/ Driftsbygning Vanningsanlegg Sum Note 6 - Obligasjonslån Obligasjonslånet fra klubbens medlemmer ble på årsmøtet for 2005 besluttet avviklet og tilbakebetalt. Av lånet på kr. er kr. tilbakebetalt i løpet av Ved utgangen av året var det 13 medlemmer som fortsatt hadde totalt kr. til gode. Utbetaling vedr.de resterende utestående beløp vil skje etter hvert som klubben får skaffet tilveie kontonummere fra disse medlemmene. Dette Årsregnskap var et rente- og avdragsfritt 2013 lån som var sikret ved pant i klubbens faste eiendom/leieretter. Note 7 - Egenkapital Vestfold Golfklubb Noter Egenkapital Resultat Egenkapital Note 8 - Skattetrekkmidler Saldo på skattetrekkonto per er kr

13 KPMG AS Telephone Anton Jenssens gate 5 Fax P.O. Box 2125 Terminalen Internet N-3103 Tønsberg Enterprise MVA Til årsmøtet i Vestfold Golfklubb REVISORS BERETNING Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Vestfold Golfklubb som viser et underskudd på kr Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2013 og resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret og daglig leder finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Revisors oppgaver og plikter Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav, og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for foreningens utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av foreningens interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige, og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Konklusjon Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter, og gir et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til Vestfold Golfklubb per 31. desember 2013 og av resultater for regnskapsåret, som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Offices in: KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. Statsautoriserte revisorer - medlemmer av Den norske Revisorforening. Oslo Alta Arendal Bergen Bodø Elverum Finnsnes Grimstad Hamar Haugesund Knarvik Kristiansand Larvik Mo i Rana Molde Narvik Røros Sandefjord Sandnessjøen Stavanger Stord Straume Tromsø Trondheim Tønsberg Ålesund 13

14 Revisors beretning2013 Vestfold Golfklubb Uttalelse om øvrige forhold Konklusjon om årsberetningen Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til dekning av tap er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Konklusjon om registrering og dokumentasjon Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av foreningens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. Tønsberg, 29. januar 2014 KPMG AS Frode Bohlin Lea Statsautorisert revisor Side 2 av 2 14

15 Årsrapport kontrollkomitéen Kontrollkomitèen har bestått av følgende: Henrik Lunde leder Gard Hansen Susann Heimdal Det har vært et møte i løpet av sesongen Henrik Lunde Leder Hole in one - sesongen mai Tittan Myhre hull 2 9-hullsbanen 14. juni Celine Borge hull hullsbanen 09. juli Ebbe Grønvold hull hullsbanen 13. juli Mårten Andrew Envoldsen hull 3 18-hullsbanen 13. juli Dag Erik Paulsen hull 2 9-hullsbanen 27. juli Jan Erik Rønning hull hullsbanen 07. aug Christer Bye-Andersen hull hullsbanen Vi gratulerer alle sammen! 15

16 Styrets forslag til kontingenter Kategori 1 Aktive medlemmer fra 22 år (født 1992 og tidligere) Årskontingent kr Innmeldingsavgift kr 500 Ved avtalegiro (inkl alt) pr mnd kr 625 Kategori 2 Passive medlemmer m/spillerett kr Ved avtalegiro (inkl alt) pr mnd kr 290 pluss halv greenfee på begge baner Kategori 3 Passive medlemmer seniorer kr Ved avtalegiro (inkl alt) pr mnd kr 125 Kategori 4 Kategori 5 Kategori 6 Kategori 7 Passive medlemmer juniorer kr 300 pluss full greenfee på begge baner NB!! Man må først ha vært aktiv før man kan melde seg passiv. Aktive juniormedlemmer til og med 18 år Årskontingent (født 2002 og senere) kr Ved avtalegiro (inkl alt) pr mnd kr 195 Årskontingent (født ) kr Ved avtalegiro (inkl alt) pr mnd kr 235 Aktive ungdomsmedlemmer år Årskontingent (født ) kr Ved avtalegiro (inkl alt) pr mnd kr 300 Aktive medlemmer år under utdanning eller militæret Årskontingent (født ) kr Ved avtalegiro (inkl alt) pr mnd kr 330 Medlemmer under utdanning eller militæret må søke på nytt innen 1. januar hvert år om redusert kontingent og/eller utsettelse med betaling av innmeldingsavgift. Aktive medlemmer 9-hullsbanen Årskontingent kr Innmeldingsavgift kr 500 Ved avtalegiro (inkl alt) pr mnd kr 330 Halv greenfee på 18-hullsbanen NB! Alle medlemmer blir belastet med et administrasjonsgebyr på kr 50,- ved første fakturering. (Ved avtalegiro er dette lagt inn i prisen). 16

17 SAMARBEIDSAVTALE UTKAST vedrørende etablering, drift og utvikling av Regionalt Kompetansesenter Sør-/Østlandet mellom Vestfold Golfklubb (GK) og Norges Golfforbund (NGF) 1. Partene og avtalens formål Vestfold Golfklubb, også kalt klubben, eier eget golfanlegg/bane i Stokke kommune, og er en golfklubb/et idrettslag som er medlem av Norges Golfforbund (NGF) samt av Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) gjennom Vestfold idrettskrets. NGF er golfens særforbund i NIF systemet og ved dette en sammenslutning av alle klubber som organiserer golfidretten og som er medlemmer av NIF. NGFs formål er å fremme golfidretten i Norge og representere idretten internasjonalt. Denne avtale fastsetter vilkårene for et samarbeid der RKS skal bli et drivhus for golfidrettslig virksomhet i Vestfold, Telemark og Aust-Agder. RKS skal bidra til å produsere flere og mer kompetente trenere, mer attraktive trenings- og konkurransetilbud, stimulere til etablering av gode treningsanlegg og utvikle spillere i området, uavhengig av kjønn, alder og tidligere ferdighetsnivå. Alt som et ledd i bestrebelsene på å nå golf-norges hovedmål om flere og bedre golfspillere i sunne klubber. Det skal legges vekt på å skape et godt samarbeidsklima blant alle som får befatning med RKS. Golf-Norges tingvedtatte verdier; offensiv ærlig inkluderende, skal prege arbeidet. 2. Idrettens regelverk Partene er inneforstått med at samarbeidet er underlagt norsk idretts lover og bestemmelser slik de lyder til enhver tid (heretter idrettens regelverk), som inntatt i eller fastsatt i medhold av NIFs lov, og at ingen avtaler som partene inngår (felles eller hver for seg) kan inneholde bestemmelser som bryter med norsk idretts regelverk eller etiske grunnverdier eller som er egnet til å skade idrettens anseelse. Det vises særlig til NIFs lov kapittel 13 og 14 samt NGFs regelverk for samarbeidsavtaler med næringslivet og NGFs rettighetsbestemmelser. Det vises også til valgbarhetsbestemmelsene i NIFs lov 2-5 til 2-7 og inhabilitetsbestemmelsene i NIFs lov

18 Partene er godt kjent med idrettens regelverk, som finnes tilgjengelig blant annet på og og forplikter seg til å holde seg orientert om endringer i regelverket som berører innholdet i denne avtale. Partene aksepterer at i tilfelle motstrid skal denne avtale fortolkes og praktiseres i samsvar med idrettens regelverk. 3. Felles målsetting og samarbeidsform GK og NGF legger til grunn for denne avtalen en felles oppfatning av at utvikling skal skje i eller så nært klubbene som mulig og en forståelse av at et langsiktig og planmessig arbeid er nødvendig for å oppnå resultater og utvikling av kultur og miljø knyttet til det regionale kompetansesenteret. Partene er enige om følgende hovedlinjer: a. Det skal skapes best mulige forutsetninger for å utvikle den idrettslige siden av golfen, både i omfang og ferdighet lokalt og regionalt. b. Som basis for arbeidet ligger. NGFs til enhver tid gjeldende sportslige plan med de prinsipper, oppgaver og beskrivelser som er nedfelt der, samt den årlige tildelingen av midler fra NGF til det regionale kompetansesenteret. Søknadsskjemaet som ble brukt som del av prosessen for valg av RKS.. c. Samarbeidsforum. For å sikre utvikling i hele nedslagsområdet til RKS skal det etableres et samarbeidsforum med en representant fra alle klubber i området som ønsker å delta i utviklingsarbeidet. Samarbeidsforumet er et rådgivende forum for det regionale kompetansesenteret. NGF skal også inviteres og har rett til å stille med en representant. En sesongevaluering samt en handlingsplan for RKS-aktiviteten i området neste år skal legges frem for drøfting i samarbeidsforumet før den presenteres i styringsgruppen. d. Styringsgruppe Skal: Påse at det blir utarbeidet handlingsplan for RKS Avklare eventuelle uenigheter mellom Samarbeidsforum og RKS Representere RKS i koordineringen og samkjøringen med NGF og øvrige RKS er Sørge for at det utarbeides enn utviklingsplan for RKS idrettslig, anleggsmessig, organisatorisk og økonomisk Kontrollere at arbeidet blir utført i henhold til planer Styringsgruppa settes sammen av inntil tre representanter oppnevnt av NGFs styre og inntil tre representanter oppnevnt av GK, hvorav en er styrets leder og en er klubbens administrative leder som også er administrativ leder av RKS (se punkt 6) inkl. styringsgruppa. En av NGFs representanter sitter i styringsgruppen i alle RKS ene. Ved intern uenighet skal det avholdes et møte mellom avtalepartene NGF og GK. e. Nasjonalt RKS Forum. For koordinering, erfaringsutveksling og videreutvikling etableres nasjonalt RKS-forum som består av inntil 3 personer fra hvert RKS samt inntil 5 personer fra NGF, hvorav minst en er fra NGFs styre. Nasjonalt RKS Forum skal avholde min. 1 møte per år. 4. RKSs bruk av golfanlegget Aktiviteter i regi av RKS skal integreres best mulig som klubbaktiviteter for GK. 18 2

19 GK dokumenterer overfor NGF, ved aktuelle selskapers påtegning - her Vestfold Golfsenter AS v/ George Beal - samtykker i at alle sider av denne avtalen kan gjennomføres mellom NGF og GK. 5. NGFs forpliktelser og rettigheter NGF forplikter seg til å: bidra med økonomisk støtte i henhold til modellen beskrevet i punkt 7 i denne avtalen. stille kvalifisert og tilpasset kompetanse kostnadsfritt til rådighet som ledd i utvikling av RKS hovedtrener og lokale trenere og spillere, bl.a. gjennom oppfølgingssamtaler, utviklingssamlinger og kurs. invitere RKS hovedtrener og lokale trenere med på internasjonale turneringer dersom disse har representasjonsspillere. delta aktivt (gi og motta) på møtearenaene nevnt i pkt 3. NGF har rett til å: begrense golfklubbenes bruk av betegnelsen og statusen Regionalt Kompetansesenter (RKS) til de klubber som har samarbeidsavtale med NGF om dette. profilere sine samarbeidspartnere via godt synlig reklameplakat vinklet til RKS samarbeidet, plassert sentralt på det anlegget der RKS holder til. 6. Golfklubbens forpliktelser og rettigheter Golfklubben forplikter seg til å: stille anlegg (bane, treningsanlegg, klubbhus etc.) og organisasjon (ansatte og frivillige) til rådighet for gjennomføring av de årlige RKS handlingsplaner. ha en ansatt administrativ leder til å lede virksomheten inklusive RKS på helårsbasis, sammen med arbeidende styreleder ha en ansatt idrettslig koordinator (hovedtrener og/eller sportssjef) på helårsbasis som gis mulighet til å fokusere på helhetlig idrettslig utvikling og som fungerer som en golffaglig ressurs. delta aktivt (gi og motta) på møtearenaene nevnt i pkt 3. delta på NGFs nettverksarenaer (Golftinget, Golfforum, områdevise lederfora). være ekstra årvåken i forhold til å etterleve idrettens og golfens lover og bestemmelser. framstå som eksempel for andre klubber gjennom oppfølging av tingvedtatt virksomhetsplan, samt rapportering av aktiviteter. ikke lenger benytte betegnelsen Regionalt Kompetansesenter eller RKS på klubben eller anlegget når denne avtale er opphørt. Golfklubben har rett til å: markedsføre seg som regionalt kompetansesenter og inngå avtaler der samarbeidspartneren kan bruke samarbeidet i sin markedsføring («stolt sponsor av regionalt kompetansesenter») delta med sin administrative leder på NGFs kurs i drift av golfklubber og i utviklingsprogrammet for daglige ledere. En årlig omtale i Norsk Golf av RKS, golfvirksomheten, samarbeidspartnere, hva som gjør satsingen mulig etc. En link på NGFs webside. 19 3

20 7. Vederlag Som grunnlag for driften av RKS og betaling for utførte oppdrag på vegne av NGF betaler NGF i 2014 kr ,--til Vestfold GK til av definerte aktiviteter i handlingsplanen, samt oppstartskostnader. Kr ,-- utbetales , kr ,-- utbetales og det resterende etter gjennomførte aktiviteter i henhold til handlingsplanen., når rapporter for 2014 og handlingsplaner for 2015 er godkjent, Summen justeres årlig. Intensjonene er at den eksterne økonomiske støtten til RKS skal økes i takt med økningen i aktivitetsomfang og med ambisjon om betydelig vekst. Utover det som er beskrevet i denne avtalen dekker partene selv sine egne utgifter ved samarbeidet. 8. Golfbox og konfidensialitet Person(er), i oppdrag for RKS, som får tilgang til informasjon via Golfbox (RKS-modulen), plikter å ikke videreformidle denne informasjonen utover det som er nødvendig for å oppfylle innholdet i denne avtalen. Brukeren eller brukerne skal ikke forsøke å omgå Golfbox sitt sikkerhetssystem, eksempelvis gjennom å benytte andre brukeres brukernavn og passord eller distribuere eget brukernavn og passord til andre eller prøve å teste systemets sikkerhet. 9. Avtaleperioden Denne avtale løper fra den dato den er underskrevet og godkjent og har som intensjon å gjelde fram til Avtalen og arbeidet skal løpende evalueres mellom partene og kan av hver av partene sies opp med skriftlig varsel innen med virkning fra Dersom ingen av partene sier opp avtalen innen foran nevnte dato løper avtalen videre fram til I avtaleperioden kan hver av partene likevel si opp avtalen hvert år med skriftlig varsel innen og med virkning fra samme år, forutsatt at styringsgruppen er varslet i tide til at det, om noen av partene ønsker det, kan holdes et drøftelsesmøte senest 2 uker før oppsigelsen meddeles. Dersom en av partene, eller deler av disse kommer under konkursbehandling har den annen part rett til å fratre avtalen uten oppsigelse. 10. Endringer og forlengelse Endringer i denne avtale skal inngås skriftlig, som et undertegnet tillegg til avtalen. Avtalen kan på samme måte forlenges utover de perioder som er omtalt i punkt

21 11. Personlig avtale Denne samarbeidsavtalen betraktes av partene som en personlig avtale mellom GK og NGF. Partenes rettigheter og forpliktelser etter avtalen kan følgelig ikke overdras til noen annen part. 12. Tvister Enhver tvist eller uoverensstemmelse vedrørende denne avtalen skal søkes løst i minnelighet og hver av partene skal lojalt og etter beste evne søke å bidra til en forhandlingsløsning. Tidligst 30 dager etter at en av partene skriftlig har krevd forhandlinger, og uten at dette har ført til en løsning, kan partene bringe en tvist inn for domstolene ved forliksklage eller stevning. Et eventuelt søksmål skal anlegges ved Oslo Tingrett som avtalt verneting. 13. Godkjenning Denne avtalen er ikke bindende for GK før det er dokumentert at GKs årsmøte har godkjent at klubben inngår en samarbeidsavtale med NGF om etablering, drift og utvikling av et regionalt kompetansesenter (RKS) som involverer GKs golfanlegg og ledelse, med innhold som godkjent av klubbens styre, basert på en redegjørelse for årsmøtet om hovedtrekkene i ordningen. Det samme gjelder vesentlige endringer i avtalen som fraviker elementer i avtalen som årsmøtet har vektlagt eller må antas å vektlegge. Slik godkjennelse er gitt av GKs årsmøte holdt den 12. februar *** Avtalen er utferdiget i 2 to eksemplarer, ett til hver av partene. Sted og dato NORGES GOLFFORBUND Tor-Anders Hanssen VESTFOLD GOLFKLUBB Bjarne Kihle 21 5

22 Valgkomitéens forslag til nytt styre for 2014 Leder: Bjarne Kihle - gjenvalg (for 1 år) Nestleder: Frank Christensen - gjenvalg (for 1 år) Styremedlemmer: Roy Helge Simonsen - på valg (velges for 3 år) Morten Hassum - sittende (tredje av 3 år) Sidsel Bjerkøy - sittende (andre av 3 år) Fredrik Aafos - sittende (andre av 3 år) Varamedlemmer: Rune Myhre - på valg (for 1 år) Joachim Leegaard - gjenvalg (for 1 år) Kontrollkomité: Henrik Lunde - gjenvalg (for 1 år) Gard Hansen - gjenvalg (for 1 år) Susann Heimdal - gjenvalg (for 1 år) Valgkomiteen foreslår også i år at det nye styret selv velger representanter til: Norges Golfforbunds ting (2. hvert år) Vestfold Idrettskrets årsmøte Stokke Idrettsråd Valgkomiteen: Wenche Grennes Erik Berg Marianne Eidsmo Sign. Sign. Sign. Styrets forslag til revisor 2014: Styret foreslår KPMG som klubbens revisor Styrets forslag til ny valgkomité: Marianne Eidsmo Erik Berg Reidun Aas Johansen Petter Holmsen (vara) 22

23 Årsrapport fra Banekomitéen Det var en tøff vinter for banen vår, i likhet med mange andre baner i området. Det var et tykt islag over hele banen som tok knekken på det meste av gresset. I begynnelsen av mai hadde vi en samling hos oss av greenkeepere fra østlandsområdet og de lå på greenene med lupe og fant dårlig med gressvekst og mange hadde samme problemet på sine anlegg. For å få til en effektiv resåing av gress ble det kjøpt inn en ny såmaskin og vi fikk da sådd inn nytt gress av typen Rødsvingel. Spiringen kom sent i gang pga lav jordtemperatur, noe som igjen førte til at vi fikk dårlig med spiring på de nye frøene. Det som i hovedsak spirte var Tunrapp og det er ansett som et ugress og er lite ønskelig på våre greener, men det ble grønne greener etterhvert og banen ble åpnet, en del forsinket, den 4. juni. En stor takk til banemanskapene for iherdig innsats. Vi valgte å snu banen tilbake til den opprinnelige løsningen. Dette for å få bedre ro for spillere ved 1. tee og bedre spillavvikling, noe som ser ut til å ha vært et bra initiativ. Det kostet lite ekstra da det uansett skulle lages nye scorekort, teeklosser og skilt. Resultatet ble bra og vi har nå banen tilbake det opprinnelige og i samsvar med arkitektens plan. I tillegg fikk vi også flyttet den røde boden, som sto ved drivingrangen, så nå ble det et hyggelig og velfungerende tun, med bedret kontroll for marshalltjenesten. I tillegg ble det også etablert en selvbetjent kioskløsning i denne boden, hvor spillere kunne få kjøpt seg litt snacks og slippe å stå i kø i caféen. Vi må også få frem at kostnadene med dette ble dekket av Bjarne Kihle og hans firma DuoZink, Tom Barland og hans firma Mur og Fasadearbeider AS for grunnarbeider, steinsetting og trapp. Vi setter veldig stor pris på så generøse bidrag. Det ble utført en del drenering og rensing av bekker før sesongstart. Det ble lagt ned noen nye kummer og stikkledninger og det ser ut til å ha bedret noen områder. Men det gjenstår en del områder som dere sikkert har lagt merke til i løpet av sesongen og avhengig av budsjetter og vær/føreforhold blir dette tatt fortløpende både på hovedbanen og indre bane. Etter sesongavslutningen har det blitt gjort endel drenering på hull 2,4,5,7,12 og 26 på indre. Det er lagt dype dreneringer, kummer og første greenbunkere på 4 og 5 er drenert ut. Endel bunkere har fått ny sand og vi ønsker å få videreført dette med ny sand i flere bunkere for 2014 sesongen. Det har også vært et ønske fra medlemmer om å få etablert teesteder som har kortere totallengde enn dagens 49 (gamle rødtee). Årets sesong har vist at overgangen til å bare benytte tall på teestedene ( de to første sifrene angir totallengden på banen) har ført til at stadig flere benytter de kortere avstandene. Golfopplevelsen blir bedre for veldig mange ved å benytte disse og vi oppfordrer flere til å få oppleve det samme. Vi vil derfor forsøke å få etablert nye teesteder 43 og 46, dette vil i første omgang bli gjort provisorisk med matter. Hvis erfaringene med dette er positive vil vi søke å gjøre disse permanente i stil med de allerede etablerte teestedene. Dette må også kvalitetssikres med banearkitekt og at etableringen kan dekkes opp av budsjett eller bidragsytere. Vi håper at de nye kortere teestedene vil føre til at flere medlemmer på indrebanen ønsker å tegne seg for fullt medlemskap. Det er for øvrig også en trend internasjonalt at banene spilles kortere. I forbindelse med utvidelse av vei og gang/sykkelsti til OCC ( Brundstad) vil det bli endring/flytting av teestedet på hull 5, det er bakre teested ( 61) som blir berørt. Dette 23

24 blir flyttet retning green hull 4. OCC står for kostnadene med dette. Det har blitt hugget og renset opp langs Skjærsnesveien, helt fra Sjuestokkrysset og ned forbi tee 49 på hull 14. Her var det mye rask og dårlige trær som var flott å få vekk før de hadde falt over veien.dette har gitt mer lys til alle teestedene på hull 14 og gitt dette hjørnet et litt mer parkmessig preg. Det foregår også en flytting av tralle/bag bod til klubbhuset da eksisterende trallebod er i dårlig forfatning og er dårlig egnet for oppbevaring av utstyr Det blir derfor litt omrokkeringer av dame og herregarderobene, men vi tror dere vil finne rett garderobe etterhvert. Arbeidet utføres av Mandagsgjengen og vil stå ferdig til sesongåpning. Når det gjelder tralle/bag bod så kan vi ikke enda si om vi kan få den delen ferdigstilt i 2014, da vi er avhengig økonomien for å få dette til. Men det er gylden mulighet for deg/dere som ønsker å bidra med «det lille ekstra» så vi kan få dette ferdigstilt. Mandagsgjengen gjør et veldig viktig bidrag og er en flott gjeng, men de etterlyser damer i gjengen. Det er bare å stille mandag kl i sesongen, så vanker det helt sikkert både lunsj og klemmer. Oppstart blir annonsert på hjemmesiden eller ta kontakt med Henrik Lunde. Banekomitèen har i år bestått av Tom Barland, Solveig Moen, Agnar Kvalbein, Oddbjørn Tidemann og Tor Henning Wik. Banemannskapene gjør en fantastisk jobb på anlegget vårt og vi kan ikke få fullrost de nok, takk for den flotte jobben dere gjør! Banekomitéen. 24

25 Årsrapport fra Damekomitéen Styret i Damegruppa har denne sesongen bestått av: Monica Stener Leder og webansvarlig Wenche Andersen Nestleder Inger Butler Wang Sekretær Berit devries Premieforvalter Eva Dahl Premieforvalter Kirsten Bogen Styremedlem Liv Butler Wang Styremedlem Grethe Skaug Styremedlem Komitéen har holdt 6 møter i løpet av året. Alle turneringene er lagt inn av leder. 2 og 2 av gruppens medlemmer har hatt ansvar for scoreregistrering 5/6 dager hver. Sesongen har vært gjennomført med tradisjonelle turneringer og klasseinndelinger. Det har vært arrangert 21 damedager, hvorav 1 uten spill, men med middag, da banen var for våt til å spille på! Vi hadde en våt og sen start på sesongen. Det var regnvær på de 12 første damedagene. Sen åpning av banen gjorde at vi spilte de 4 første damedagene på 9-hullsbanen. Dette, samt været, kan nok gjenspeiles i antall deltagere, som er langt færre enn tidligere år. I år har det totalt vært 545 startende, med et snitt på 26. På topp var 19/6 med 39 spillere hvorav 6 inviterte gjester fra andre klubber. På bunn 7 spillere 29/5. Vi har hatt flest stableford single konkurranser. I tillegg har vi hatt Pink Lady for lag og 3 turneringer der klassene AB har spilt slaggolf/cde stableford og 1 turnering der klassene AB har spilt slag fra Tee 52 med tanke på klubbmesterskapet. 4 av damedagene har vært med middag og premieutdeling. På den første middagen ble handicapkruset for 2012 delt ut til Alma Elise Myhre. På 3 av disse dagene har vi hatt uhøytidelige turneringer over 9 hull (Texas Scramble, Stableford m/kast og Fourball/betterball for 4-manns lag) med start på ettermiddagen for å få med flest mulig av de som jobber. 19. juni inviterte vi damer fra de andre Vestfoldklubbene til shotgunturnering enten 18 hull på hovedbanen eller 9 hull på den indre banen og hyggelig samvær med reker etter turneringen. Det kom damer fra Hof, Re og Larvik. Order Of Merit som ble lansert i fjor har blitt videreført i år. OOM har gått over 11 runder der de 5 beste teller. Vinnere av våre pokaler ble i år: Juni Pokalen Wenche Andersen Fair Lady Pokalen Turid Kittelsen Bergliot Skaugens Skål Solveig Moen Order Of Merit Solveig Moen Startiden på damedagene har vært kl og ( fra september). Påmeldingssystemet med liste i Proshop fungerer bra. De aller fleste husker å melde seg på turneringen ved å dra kortet i Proshopen eller melde seg på i Golfbox hjemmefra. Dette er nødvendig for å gjøre jobben enkel for oss som registrerer score. Vi ber alle om å være nøye med å fylle ut scorekortet med medlemsnummer, navn og handicap. I tillegg bør alle regne ut stablefordpoeng, spesielt av hensyn til Georges ekstrakonkurranse. Startavgiften på damedagene har i år blitt økt med 10 kroner til 60 kroner. Vi har sendt e-post til alle damene i klubben før hver damedag med middag både for å få flere til å møte opp på middagene og for å minne om påmeldingsfristen. 25

26 Vi har fulgt opp forslaget om et «mandagsopplegg» som ble vedtatt på årsmøtet. Dette er gjennomført 4 mandager 10. og 24. juni og 2. og 9. september. Invitasjon er sendt på e-post til alle damene i klubben og alle damer som har gjennomført «Veien til golf» i fjor og i år. Plakater om opplegget er satt opp ved ballautomaten, 1. tee på indre bane, startbod og tavla i underetasjen på klubbhuset. Opplegget har vært vellykket spesielt i september, med 30 deltagere. Vi begynte med å spille single stableford, men endte opp med å spille Texas Scramble. Også i år har det blitt arrangert Vestfold Ladies. Vertskap i år har vært Re og Larvik. Det har vært liten deltakelse fra Vestfold-damene: Ingen på Re og 5 på Larvik. Disse arrangementene bør vi bli flinkere til å delta på. Det er en hyggelig og sosial turnering der vi møter mange damer fra andre klubber. Klubbene må være representert med minst 4 damer for å være med i kampen om vandrepokalen. Borre og Sande er arrangører i Etter forslag fra greenkeeper forslår damekomitéen at damedagen flyttes fra onsdag til torsdag. Forslaget fikk tilslutning fra de som deltok på middagen 14. august. Fra kvinnelige medlemmer kom det inn forslag/ønske om nye teesteder som ville gjøre 18 hullsbanen kortere, f.eks. Tee 46. Dette ønsket ble luftet for deltagerne på damedagsmiddagen den 14.august. Basert på innspill derfra, samt andre innspill besluttet Damekomiteen å fremme dette ønsket overfor Banekomitéen og Styret. Damekomitéen mener en kortere bane vil medvirke til å beholde medlemsmassen på hovedbanen lenger samt tiltrekke oss nye medlemmer. Et brev med konkrete forslag til endringer er sendt, og ryktene forteller at vi neste sesong vil få Tee 46 og Tee 43 med utslag fra matter (i første omgang). Også i år har det vært mulig å delta på trening ute med Geoff og George 4 tirsdager i mai, for- og ettermiddag. Dette har vært svært populært og har forhåpentligvis gitt mange en fin start på sesongen. Vi takker Proshop ved Victoria, Roger, George og Geoff for velvillig assistanse samt en stor takk til banemannskapet for flotte baner. Takk til kjøkkenet som steller i stand middagene for oss. Berit devries, Wenche Andersen og Liv Butler Wang takker for seg i damekomitéen. Komitéen takker alle de som har deltatt på onsdagene i sesongen. Uten dere blir det ingen damedag. Vi avslutter sesongen med ønske om godt samspill for både gamle og nye medlemmer. Vi ser alle fram til ny sesong Damekomitéen v/inger Butler Wang 26

27 Årsrapport fra Herrekomitéen Leder Tom Jøntvedt ønsket velkommen til møtet. Det ble servert erter, kjøtt og flesk med något attåt, det smakte fortreffelig! Leder Tom Jøntvedt oppsummerte sesongen: Det blev en sen start på sesongen på grunn av isbrann, første start 4. juni. Totalt 16 herredager er gjennomført per 24/ mot 24 i Antall deltagere ca: 1260 vilket er 79 per gang. Økonomi: Årets overskudd er ikke klart, men det blir ett pent overskudd. Vi har gjennomført : 4 Årets Herregolfer. 3 Pargolf-turneringer. 3 Middager Ebbe Grønvoll klarte en Hole in one på en herredag og Harald Dahl gjorde en fantastisk Eagle på hull 9. Herrekomitéen har i år bestått av: Valg: Tom Jøntvedt, Leder. Bjørn Fosaas, Sekretær. Erik Butler Wang, Golf-Box Roar Henden, Knut Halvorsen, Gunnar Jensen, Brede Bilet, Lars-Erik Mellgren. Bjørn Fosaas Leder, Lars-Erik Mellgren Sekretær, Erik Butler Wang, Golf-Box support, Roar Henden, Knut Halvorsen, Gunnar Jensen, Brede Bilet, Tom Jøntvedt. Tom Jøntvedt ble takket for 8 års lederskap med en gave. George Beal takket for samarbeidet med en eksklusiv putter. Eventuelt: Forslag fra komitéen om nye Tee for Herredag, 58 for Elite/A, 55 for B, 52 for C, 49 for D og E, De som er 75 år og de som har noen lidelser, kan spille fra 49. Dette ble godt mottatt og vil gjelde fra Det var forslag om dame/herrekomitéen kunne arrangere en felles turnering med middag, vi vil ta kontakt med damene. Herrekomitéen 27

Årsrapport 2014 KPMG AS Telephone +47 04063 P.O. Box 7000 Majorstuen Fax +47 22 60 96 01 Sørkedalsveien 6 Internet www.kpmg.no N-0306 Oslo Enterprise 935 174 627 MVA Til Representantskapet

Detaljer

KPMG AS Telephone +47 04063 P.O. Box 7000 Majorstuen Fax +47 22 60 96 01 Sørkedalsveien 6 Internet www.kpmg.no N-0306 Oslo Enterprise 935 174 627 MVA Til generalforsamlingen i Spenncon AS REVISORS BERETNING

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 1. Virksomhetens art og hvor den drives Selskapet har som hovedformål å gi beboerne bruksrett til bolig i selskapets eiendom. Selskapet ligger i Bydel Gamle

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. vedrørende bruk av golfanlegg. mellom Byneset Golfsenter AS (Selskapet) Byneset Golfklubb (GK)

SAMARBEIDSAVTALE. vedrørende bruk av golfanlegg. mellom Byneset Golfsenter AS (Selskapet) Byneset Golfklubb (GK) SAMARBEIDSAVTALE vedrørende bruk av golfanlegg mellom Byneset Golfsenter AS (Selskapet) og Byneset Golfklubb (GK) 1. Partene og avtalens formål Selskapet eier og driver golfanlegget på Spongdal i Trondheim

Detaljer

Til generalforsamlingen i TrønderEnergi AS Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for TrønderEnergi AS som består av selskapsregnskap, som viser et overskudd på kr

Detaljer

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag Årsberetning for Gladengen Park Borettslag 1. Virksomhetens art og hvor den drives Borettslaget er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom

Detaljer

Til sameiermøtet i Stang Terrasse Boligsameie Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Stang Terrasse Boligsameie, som viser et underskudd på kr 6 126 216. Årsregnskapet

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I Årsberetning 013- Finanskomiteen Rettvisende oversikt over utvikling og resultat Menighetens totale inntekter har gått marginalt opp i 013 sammenlignet med

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskap. Kringsjånett SA. Org.nr.:984 581 076. * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning

Årsregnskap. Kringsjånett SA. Org.nr.:984 581 076. * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Årsregnskap 2013 Kringsjånett SA Org.nr.:984 581 076 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Berner Gruppen AS REVISORS

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks +47 23 27 90 01 wwwdeloitte.no Til styret i Høyres Pensjonskasse REVISORS BERETNING Uttalelse

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

STATKRAFTS PENSJONSKASSE

STATKRAFTS PENSJONSKASSE STATKRAFTS PENSJONSKASSE ÅRSRAPPORT 2014 Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Årsmøtet avholdes onsdag 27. juli 2016 kl 16.00 på butikken. Sakslisten for møtet er: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder, referent og

Detaljer

ÅRSREGNSKAP. Stiftelsen YES Kilimanjaro Organisasjonsnummer:

ÅRSREGNSKAP. Stiftelsen YES Kilimanjaro Organisasjonsnummer: ÅRSREGNSKAP 2012 Organisasjonsnummer:997 147 170 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Annen driftsinntekt 1 198 643 33 700 Sum driftsinntekter 198 643 33 700 Lønnskostnader

Detaljer

ÅRSREGNSKAP. Stiftelsen YES Kilimanjaro Organisasjonsnummer:

ÅRSREGNSKAP. Stiftelsen YES Kilimanjaro Organisasjonsnummer: ÅRSREGNSKAP 2013 Organisasjonsnummer: 997 147 170 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Annen driftsinntekt 1 206 901 198 643 Sum driftsinntekter 206 901 198 643 Lønnskostnad

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Pareto Securities AS REVISORS

Detaljer

LØRENHALLEN AS Org.nr

LØRENHALLEN AS Org.nr LØRENHALLEN AS Org.nr. 943 048 762 Årsberetning 2015 Virksomhetens art og lokalisering Virksomhetsområdet til Lørenhallen AS er utleie og drift av idrettshall, samt arbeid i tilknytning til dette, med

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD Årsregnskap for 2016 9402 HARSTAD Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

Detaljer

Statkraft Energi AS. Årsrapport

Statkraft Energi AS. Årsrapport Statkraft Energi AS 2015 Årsrapport Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 0510 Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Sak 6/2016 Uttalelse til generalforsamlingen om styrets årsmelding og regnskap for NTE Holding AS og NTE konsern 2015

Sak 6/2016 Uttalelse til generalforsamlingen om styrets årsmelding og regnskap for NTE Holding AS og NTE konsern 2015 NORD-TRØNDELAG ELEKTRISITETSVERK HOLDING AS Vår ref.: 16/01595-2 Steinkjer, den 29.04.2016 Sak 6/2016 Uttalelse til generalforsamlingen om styrets årsmelding og regnskap for NTE Holding AS og NTE konsern

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.:

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Stabekk Tennisklubb Org.nr.:971 259 949 Årsberetning 2016 for Stabekk Tennisklubb VIRKSOMHETENS ART Stabekk Tennisklubb er en forening med 1076 medlemmer som tilbyr en rekke tennisrelaterte

Detaljer

Årsrapport 2014. www.hitecvision.com

Årsrapport 2014. www.hitecvision.com Årsrapport 2014 www.hitecvision.com Deloitte. DeloitteAS Strandsvingen 14 A Postboks 287 Forus NO-4066 Stavanger Norway Tlf.: +4751 81 5600 Faks: +47 51 81 5601 www.deloitte.no Til generalforsamlingen

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

På valg ved årsmøtet i 2016 er styrets nestleder Svenn Toftesund og styremedlem Heather Hebbert.

På valg ved årsmøtet i 2016 er styrets nestleder Svenn Toftesund og styremedlem Heather Hebbert. ÅRSBERETNING 2015 FOR SALTEN GOLFKLUBB Styret har i 2015 bestått av følgende valgte personer: Leder Jens Kristian Hansen Nestleder Svenn B. Toftesund Styremedlem Rune Andreassen Styremedlem Heather Hebbert

Detaljer

ÅRSREGNSKAP. Stiftelsen YES Kilimanjaro Organisasjonsnummer:

ÅRSREGNSKAP. Stiftelsen YES Kilimanjaro Organisasjonsnummer: ÅRSREGNSKAP 2014 Organisasjonsnummer: 997 147 170 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Annen driftsinntekt 1 429 595 206 901 Sum driftsinntekter 429 595 206 901 Lønnskostnad

Detaljer

Grønmo Golfklubb Org.nr: 981711890. Noter til årsregnskapet 2014

Grønmo Golfklubb Org.nr: 981711890. Noter til årsregnskapet 2014 Note 1 - Regnskapsprinsipper og virksomhet Grønmo golfklubb ble etablert i 1995, og er et idrettslag tilknyttet Norges Golfforbund og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité ("Norges

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 38908 Årsberetning

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Statkrafts Pensjonskasse. Årsrapport 2015

Statkrafts Pensjonskasse. Årsrapport 2015 Statkrafts Pensjonskasse Årsrapport 2015 Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 wwwdeloitte.no

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 446 896 1 403 935 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. vedrørende bruk av golfanlegg. mellom. Golflife AS org nr: NO (Selskapet) Haugesund Golfklubb org nr: (GK)

SAMARBEIDSAVTALE. vedrørende bruk av golfanlegg. mellom. Golflife AS org nr: NO (Selskapet) Haugesund Golfklubb org nr: (GK) SAMARBEIDSAVTALE vedrørende bruk av golfanlegg mellom Golflife AS org nr: NO 894077662 (Selskapet) og Haugesund Golfklubb org nr: 993610771 (GK) 1. Partene og avtalens formål Selskapet driver golfanlegget

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Kragerø Revisjon AS 1

Kragerø Revisjon AS 1 Kragerø Revisjon AS 1 Til hele styret for Sameiet 1 Skrubbodden Boliger Kragerø, den 16. juni 2015 ENGASJEMENTSBREV Vi er valgt som revisor for Sameiet 1 Skrubbodden Boliger med virkning fra og med regnskapsåret

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Deloitte. DeloitteAS Strandsvingen 14 A Postboks 287 Forus NO-4066 Stavanger Norway Tlf.: +4751 81 5600 Faks: +47 51 81 5601 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Remora HiLoad DP Technology AS REVISORS

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen ble tilført ved opprettelsen

Detaljer

ÅLESUND GOLFKLUBB 6260 SKODJE

ÅLESUND GOLFKLUBB 6260 SKODJE Årsregnskap for 2014 6260 SKODJE Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap for

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2014

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

Resultatregnskap for 2010 Nordstrand Tennisklubb

Resultatregnskap for 2010 Nordstrand Tennisklubb Resultatregnskap for 2010 Salgsinntekt Sponsorinntekter Annen driftsinntekt Medlemsavgifter Leieinntekter Treningsavgifter Sum driftsinntekter Note 2010 2009 197 369 295 272 435 000 230 000 1 719 436 1

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg.

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. Herøy (Kommune) 0e).1 13 OL0 (0.13 et,c SAKSNR: 1/2013. STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. MØTEDATO 13.6.2013. Til Kommunestyret i Herøy kommune. Heroy kommunes regnskap for 2012. Herøy kommunes regnskap

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsmøtet!avholdes!torsdag!16.!juli!2015!kl!16.00!på!butikken.!Etter!møtet!blir!det!en!grillfest!for!alle!på! Myken!!(Væravhengig)!

Årsmøtet!avholdes!torsdag!16.!juli!2015!kl!16.00!på!butikken.!Etter!møtet!blir!det!en!grillfest!for!alle!på! Myken!!(Væravhengig)! Innkalling(til(årsmøte(i(Myken(Handel(SA( Årsmøtetavholdestorsdag16.juli2015kl16.00påbutikken.Ettermøtetblirdetengrillfestforallepå Myken(Væravhengig) Sakslistenformøteter: 1.Godkjenningavinnkallingogdagsorden

Detaljer

ÅLESUND GOLFKLUBB 6260 SKODJE

ÅLESUND GOLFKLUBB 6260 SKODJE Årsregnskap for 2015 6260 SKODJE Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap for

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2014

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2014 Årsberetning for 2014 Virksomhetens art og hvor den drives Norsk-Svensk handelskammer arbeider med å utvikle og fordype næringslivssamarbeidet mellom Norge og Sverige. Organisasjonen har kontorer i Oslo.

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Foretaksnr. 964707545 Utarbeidet av: Vekstra Nord-Øst SA Autorisert regnskapsførerselskap Landbrukets hus 2500 TYNSET Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 322 959 307 264 Driftskostnader Lønnskostnad

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2016 Solstua Barnehage AS Solstua Barnehage AS Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2016 2015 Driftsinntekter Foreldrebetaling 1 667 819 603 120 Kommunale driftstilskudd 1

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Hitra Næringsforening Foretaksnr. 979187548 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver som interesseforening for næringslivet i Hitra Kommune. Utvikling i resultat og stilling

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

SFK LYN. Årsregnskap 2016

SFK LYN. Årsregnskap 2016 SFK LYN Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Ski og Fotballklubben Lyn Driftsinntekter og -kostnader Note 2016 2015 Medlemsinntekter 7 565 901 500 854 Leieinntekter 4 2 576 060 2 573 958 Kioskdrift klubbhus

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2013

Detaljer

Rogaland Rideklubb. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rogaland Rideklubb. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2015 Rogaland Rideklubb Adresse: Madlaveien 500, 4020 STAVANGER Org.nr: 974236400 MVA Virksomhetens

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB. ÅRSBERETNING 2011 Del 1. Side 1 av 7

SKJEBERG GOLFKLUBB. ÅRSBERETNING 2011 Del 1. Side 1 av 7 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING 2011 Del 1 Side 1 av 7 INNKALLING TIL ÅRSMØTE (Ekstraordinært) Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte: Torsdag 1. desember kl. 18.00 på klubbhuset,

Detaljer

Brumunddal Alpin. Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Brumunddal Alpin. Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 7 430 007 430 210 Annen driftsinntekt 6 266 464 285

Detaljer

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Årsregnskap 2016 Nordnorsk Kunstnersenter Org.nr.:970 918 256 Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Driftsinntekter og driftskostnader

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger Årsregnskap for 2016 4009 Stavanger Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Styrets forslag til vedtak: Det er. stemmeberettigede til stede og det ordinære årsmøtet er vedtaksført.

Styrets forslag til vedtak: Det er. stemmeberettigede til stede og det ordinære årsmøtet er vedtaksført. 1 av 8 Årsmøtet skal iht. klubbens lover 15 behandle 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent samt to medlemmer til å underskrive

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Årsregnskap. Leknes Fotballklubb

Årsregnskap. Leknes Fotballklubb Årsregnskap Leknes Fotballklubb 2015 Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 Driftsinntekter Sponsor- og salgsinntekter 2 1 040 615 1 159 879 Offentlige tilskudd 3 448 773

Detaljer

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M Årsregnskap 201 5 for Stiftelsen Halten N D M Organisasjonsnr. 971379650 Utarbeidet av: Åfjord Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Øvre Årnes 6 7170 ÅFJORD Årsberetning 201 5 Virksomhetens

Detaljer

TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS. www.tekomrev.no -1- Årsregnskap. og årsberetning 2013 Telemark kommunerevisjon IKS

TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS. www.tekomrev.no -1- Årsregnskap. og årsberetning 2013 Telemark kommunerevisjon IKS TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS www.tekomrev.no T I 4. / -1- + Årsregnskap og årsberetning 2013 Telemark kommunerevisjon IKS Arsregnskap for 2013 Telemark kommunerevisjon IKS Fylkesbakken 10 3706 Skien Innhold:

Detaljer