Det innkalles med dette i tråd med avtalt møteplan og etter samråd med styreleder til styremøte 14. juni 2004 kl

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det innkalles med dette i tråd med avtalt møteplan og etter samråd med styreleder til styremøte 14. juni 2004 kl. 10.00."

Transkript

1 STYREDOKUMENT Til Styremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Kopi Varastyremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Kopi Ledergruppen i Helgelandssykehuset HF Kopi Revisoren i Helgelandssykehuset HF Kopi Adm.direktør og styresekretæren i Helse Nord RHF Kopi Helgelandsaviser, TV Nordland og NRK Nordland Fra Foretaksdirektøren i Helgelandssykehuset HF Dato Styremøte Det innkalles med dette i tråd med avtalt møteplan og etter samråd med styreleder til styremøte 14. juni 2004 kl Møtet vil bli avholdt på Helgelandssykehuset Sandnessjøen, auditoriet. Program: Styresakene følger vedlagt. kl : Internt styreseminar (møte med brukerutvalg og kommunelegeforum) kl : Lunsj kl : Styremøte kl Pressekonferanse Eventuelle forfall bes meldt til undertegnede på telefon eller e-post. Vel møtt! Med vennlig hilsen Jan Erik Furunes Foretaksdirektør Telefon E-post STYREDOKUMENT Side 1 av 1

2 Styresak 21/2004: Godkjenning av saksliste Møtedato: Møtested: Sandnessjøen Saksliste 21/2004: Godkjenning av saksliste. 22/2004: Godkjenning av protokoll. 23/2004: Årsmelding og årsregnskap /2004: Regnskapsrapport 1. tertial status på årsprognose og tiltaksplan. 25/2004: Omstillingsprosjektet Mosjøen oppdatering og framdrift. 26/2004: Faglige utredninger RHF. 27/2004: Stab/støtteprosjektet i RHF høringsuttalelse. 28/2004: Omstillingsprinsipper. 29/2004: Møteplan /2004: Eventuelt VEDTAK: Godkjent Jan Erik Furunes Foretaksdirektør STYREDOKUMENT Side 2 av 2

3 Styresak 22/2004: Godkjenning av protokoll Møtedato: Møtested: Sandnessjøen Styreprotokoll Møtedato: Møtested: Brønnøysund Tilstede: Styremedlemmer: Frode Mellemvik, Anette Fosse, Anna Aakre, Erik Fossum, Terje Steigen, Gunnleiv Birkeland, Kristian Iversen Fanghol, George André Milne. Meldt forfall: Ann-Lisbeth Johansen Ikke møtt: Varamedlem Jan Åge Simensen Foretaksadministrasjon: Jan Erik Furunes, Fred Mürer, Lars-Inge Ingebrigtsen, Arne Wilskow, Terje Hanssen, Frank Høyen, Jan-Inge Pettersen. Frode Mellemvik, Erik Fossum og Terje Steigen deltok ikke ved behandling av sakene 17 og 18. Under behandlingen av disse sakene ble møtet ledet av Kristian Iversen Fanghol. 11/2004: Godkjenning av saksliste Vedtak: Godkjent. 12/2004: Godkjenning av protokoll Vedtak: Protokoll fra møte godkjennes. 13/2004: Omstillingsprosjektet Mosjøen Vedtak: Med bakgrunn i brev av fra Helse Nord RHF, vedtar styret å organisere fødselsomsorgen ved Helgelandssykehuset Mosjøen som en jordmorstyrt fødestue med beredskap for nødkeisersnitt fram til omlegging av kirurgisk akuttberedskap sommeren Styret for Helgelandssykehuset HF viser til saksutredningen og til vedtak i Vefsn kommunestyre vedrørende etablering av legevakt/fam og legesenter ved Helgelandssykehuset Mosjøen. Styret vedtar bygging av felles akuttmottak (FAM) med legevaktslokaler ved sykehuset innenfor en kostnadsramme på kr og et bruttoareal på 422 m², hvorav 96 m² i eksisterende bygg og en kommunal andel på 190 m². Styret vedtar bygging av legesenter for Vefsn kommune innenfor en kostnadsramme på kr og et bruttoareal på 353 m² som i sin helhet benyttes av kommunen. Styret forutsetter at Helse Nord RHF aksepterer en utvidelse av Helgelandssykehusets investeringsramme for dette prosjektet med totalt 20,5 mill kroner, hvorav 13,5 mill kroner anses fullfinansiert med leieinntekter fra Vefsn kommune. Styret ber administrasjonen om å utrede videre alternativer for etablering av ambulansestasjon ved Helgelandssykehuset Mosjøen. Videre bes administrasjonen om å fullføre utredning om drift/omstilling og evt. nødvendig flytting av funksjoner i sykehuset i forbindelse med etablering av FAM. Av hensyn til framdriften i omstillingsprosjektet, forutsettes disse utredningene framlagt for styret i junimøtet. STYREDOKUMENT Side 3 av 3

4 05/2004: Melding 2003 (utsatt fra møte ) Vedtak: Styret tar Melding 2003 Oppfølging av styringsdokumentet fra Helse Nord RHF til orientering. 06/2004: Styringsdokument RHF 2004 (utsatt fra møte ) Saken ble trukket. 08/2004: HELTEF-rapporten Pasientopplevelser (utsatt fra møte ) Vedtak: Styret tar Heltef pasienttilfredshetsundersøkelsen for pasienter ved Poliklinikker og Dagbehandling i Helgelandssykehuset og Helse-Nord til orientering. 14/2004: Årsmelding og årsregnskap Vedtak: Styret tar foreløpig regnskap 2003 til orientering. Styret tar utkast til årsmelding 2003 til orientering. 15/2004: Regnskapsrapport mars Vedtak: Regnskapsrapport per mars 2004 tas til orientering. 16/2004: Budsjettprognose og tiltaksplan Vedtak: 1. Styret ser alvorlig på den økonomiske utviklingen i helseforetaket. Inntil spørsmålet om åpningsbalanse er avklart på en tilfredsstillende måte må administrasjonen framstille virksomheten gjennom et eget driftsregnskap, som ikke inkluderer tekniske åpningsbalanseposter. Driftsregnskapet skal synliggjøre styringsmålene og hvordan budsjettgjennomføringen utvikler seg gjennom året. Styret viser til at tilpasningsproblemet varierer internt i helseforetaket mellom de tre sykehusenhetene. Styret ber derfor administrasjonen prioritere forbedring og effektivisering på de områdene der underskuddet er størst. 2. Rettighetsbaserte ordninger som Fritt sykehusvalg er et gode for pasientene som også befolkningen på Helgeland må få ta del i. Volum og kostnadsveksten i denne type ordninger er imidlertid en særlig utfordring for helseforetak med rene lokalsykehusfunksjoner og en geografisk plassering som fremmer utstrakt bruk av ordningene. Styret for Helgelandssykehuset ber Helse Nord være særlig oppmerksom på disse effektene når det samtidig er nødvendig å opprettholde gode akuttfunksjoner i den sykehusstrukturen som finnes. 3. Styret for Helgelandssykehuset vil videre understreke behovet for at spørsmålet omkring åpningsbalanse avklares snarest. Dette skaper usikkerhet omkring regnskapsførsel, styringsmål, muligheter for å ivareta realkapitalen og styrenes ansvar. Styret ber Helse Nord ta dette spørsmålet opp med eier. 17/2004: Samhandling med primærhelsetjenesten. Vedtak: Styret viser til at de foreslåtte tiltak er i tråd med styringsdokumentet, og til at det skal avholdes et møte mellom styret og Helgeland Kommunelege-I-forum der samarbeidet mellom 1. og 2.- linjetjenesten skal diskuteres videre. Styret ber om en rapport om konkrete tiltak og videre framdrift til styremøtet /2004: Ledelse, organisasjon og personalpolicy. Vedtak: Saken tas til orientering. STYREDOKUMENT Side 4 av 4

5 19/2004: Møteplan 2004 Vedtak: Møteplan for styret i Helgelandssykehuset HF 2004 Juni: Mandag Sandnessjøen September: Torsdag Brønnøysund November: Onsdag Bodø Desember: Onsdag 15. Torsdag Mo i Rana 20/2004: Eventuelt Vedtak: STYREDOKUMENT Side 5 av 5

6 Styresak 23/2004: Årsmelding og årsregnskap 2003 Møtedato: Møtested: Sandnessjøen Viser til styresak 14/2004 hvor årsmelding og årsregnskap 2003 ble lagt frem for styret til foreløpig drøfting. Det har inntil det siste vært endringer i årsregnskapet for 2003, spesielt relatert til hvordan åpningsbalansen skal håndteres. Helse Nord RHF har besluttet at verdifastsetting av åpningsbalansen skal være i samsvar med taksering som ble foretatt ved inngangen til foretak, kun med korrigering for eventuelle feil. Åpningsbalansen skal avskrives i hht. ordinære avskrivingsprinsipper, hvilket gir et avskrivningsbeløp på kr (i tillegg kommer ordinære avskrivninger på kr ) i regnskap Av dette dekkes kr gjennom basisrammen. Differansen (kr kr ) på kr bidrar direkte til økt underskudd. Driftsunderskuddet på kr ville blitt redusert med kr , til kr dersom det hadde vært korrigert for åpningsbalansen, og er således det beløp som må holdes opp mot styringsmålet for 2003 på kr Driftsunderskuddet skal i 2003 føres mot hhv. strukturfondet med kr og annen egenkapital med kr Strukturfondet er en ny konstruksjon i 2004, størrelsen er gitt fra Helse Nord etter visse beregningsprinsipper. Som eget vedlegg til saken følger: A B C Årsregnskap 2003 fullversjon (egne filer og postsendt). Årsregnskap 2003 kortversjon (egen fil og postsendt). Årsmelding 2003 (egen fil og postsendt). VEDTAK: 1. Styret godkjenner det fremlagte regnskap som selskapets regnskap for Årets underskudd på kr føres med kr mot strukturfondet, og kr mot annen egenkapital. 3. Styret godkjenner den fremlagte årsmelding som selskapets årsmelding for Jan Erik Furunes Foretaksdirektør Saksbehandler: Administrasjonssjef Frank Høyen m.flere. STYREDOKUMENT Side 6 av 6

7 Styresak 24/2004: Regnskapsrapport 1. tertial 2004 status på årsprognose og tiltaksplan Møtedato: Møtested: Sandnessjøen Vedlagt følger regnskapsrapport og aktivitetsoversikt for 1. tertial Malen for regnskapsoversikten og aktivitetsrapporten er noe forskjellig fra tidligere rapporter fordi Helse Nord RHF har utarbeidet egne maler for tertialrapportering. Aktivitetsrapporteringen omfatter også psykiatri. Regnskapsrapport 1. tertial 2004 Resultatregnskapet for april måned viser et overskudd på ca. 0,6 mill. kr. Akkumulert per april viser regnskapet et overskudd på ca. 3,3 mill. kr. Avvik mot budsjett per april er imidlertid negativt med ca. 1,9 mill. kr. Sammenlignet med forrige måned er dette en forbedring med ca. 1,9 mill. kr. og i all hovedsak er det ISF-inntekter av egen produksjon som er årsak til dette. ISF-inntekter av egen produksjon er omtrent i budsjettmessig balanse per april. Det må også nevnes at resultatet per 1. tertial også omfatter psykiatri som ligger inne med ca. 2 mill. kr. i overskudd mot budsjett. Driftsinntektene hittil i år er på ca. 283,3 mill.kr. Sammenlignet med budsjett er det i balanse. Basisrammen, dvs driftstilskuddet fra Helse Nord, er periodisert i 1/11 hver måned unntatt juni. ISF-inntekt egen produksjon er på ca. 52,8 mill.kr per april. Det er, som nevnt over, i omtrent budsjettmessig balanse. Dette fordeles på Rana med ca 0,6 mill.kr i positivt avvik, Mosjøen med ca. 0,1 mill.kr i negativt avvik og Sandnessjøen med et negativt avvik på ca 0,4 mill.kr. Fødestuen i Brønnøysund er ført iht budsjett. ISF-inntekt av gjestepasientkostnader på 9,8 mill.kr er som tidligere regnskapsført i forhold til budsjett inntil vi får bedre prognoser å forholde oss til. Det er et etterslep av faktiske fakturaer fra andre helseforetak. Vi hadde forutsatt data fra Sintef for de første månedene i 2004 for å kunne estimere et forbruk for første tertial, men disse data er fortsatt ikke tilgjengelige. Vi tar imidlertid høyde for økt forbruk i forhold til budsjett på gjestepasienter i prognosen for 2004 Egne gjestepasientinntekter viser fortsatt et negativt avvik mot budsjett etter 4 måneder. Dette fordeles på Rana med 0,2 mill.kr i negativt avvik, Mosjøen med 0,1 mill.kr i positivt avvik og Sandnessjøen med 0,4 mill.kr i negativt avvik. Totalt for foretaket er avviket 0,5 mill.kr. Polikliniske inntekter viser fortsatt et høyt nivå til tross for at refusjonssatsene for poliklinikk i år er redusert med 1/3. Her er det et positivt avvik mot budsjett totalt på ca 1,2 mill.kr fordelt på de tre institusjonene med et positivt avvik i Rana og Mosjøen med 0,4 mill.kr på hver, og Sandnessjøen med et positivt avvik på ca 0,2 mill.kr. Øremerkede statstilskudd er i hovedsak tilskudd/finansiering av den nye oppgaven pasienttransport. Inntekten bokføres løpende hver måned med 1/12 del. For øvrig er budsjettet for opptrappingsplanen innen psykiatri plassert her, men inntekten bokføres bare i tilfelle psykiatrien går med underskudd. Denne rutine er i henhold til direktiv fra Helse Nord. I realiteten er dette en inntektsreserve som vil komme til uttrykk først i desember. Andre inntekter er 0,9 mill.kr lavere enn budsjett. Her inngår blant annet uløste budsjett/tilpassningsproblem med 2 mill.kr. Ca 1,7 mill.kr av dette er i Sandnessjøen og resterende er fordelt mellom Rana og fellesområdet. Egenandelsinntekter innbetalt fra pasienter ligger med et positivt budsjettavvik på ca 2,2 mill.kr. En del av forklaringen er sannsynligvis at pasientene ikke har mottatt frikort enda. Negativt budsjettavvik for internsalg av administrative tjenester mellom somatikk og psykiatri, kommer også inn under denne posten med 1,2 mill.kr da regnskapsføring og budsjettering av internt kjøp/salg føres på vanlig inntekts-og kostnadsart, istedet for som tidligere i intern kontoklasse 9, også dette i følge Helse Nord. Internt kjøp og salg blir fortsatt null på netto resultatet, men fremkommer som ett budsjettavvik på bruttoresultatet. Driftsutgiftene hittil i år er på 280 mill.kr. Dette er et negativt avvik mot budsjett med ca. 2 mill.kr og en forverring med 0,2 mill.kr fra forrige måned. Det er posten lønn og andre driftskostnader som står for avviket. STYREDOKUMENT Side 7 av 7

8 Lønnsposten viser et negativt avvik mot budsjett på ca 1,7 mill.kr. Avvikene er både på fast og variabel lønn og må analyseres mer. Vikarer i ledige faste stillinger, overtid pga sykdom og økt aktivitet er poster som skiller seg ut. Varekostnadene viser et positivt avvik på ca 1,4 mill.kr. I posten varekostnader inngår også estimatet på gjestepasientkostnader som er ført i henhold til budsjettall. Positivt budsjettavvik for internkjøp av adm.tjenester mellom psykiatri og somatikk, som nevnt over, kommer også inn under denne posten med 1,2 mill.kr da regnskapsføring og budsjettering av internt kjøp/salg føres på vanlig inntekts- og kostnadsart istedet for som tidligere i intern kontoklasse 9, i følge Helse Nord. Internt kjøp og salg blir fortsatt null på netto resultatet, men fremkommer som ett budsjettavvik på bruttoresultatet. Andre driftskostnader per mars har en liten forbedring sammenlignet med forrige måned. Totalt sett er det imidlertid et negativt budsjettavvik med ca 2,2 mill.kr. I denne post inngår et estimat (budsjettall) på pasienttransportkostnader som er en helt ny oppgave for foretaket og enda ikke er belastet med virkelige kostnader. Det skal opprettes rutiner for fakturering mot kommuner og trygdekontoret så snart som mulig. For øvrig er det blant annet negativt budsjettavvik på renovasjon/vann/avløp, olje, leiekostnader, med.teknisk utstyr, behandlingshjelpemidler, IKT-utstyr og rekvisita, telefon, abonnement på tjenester, datakommunikasjon og reisekostnader. Her ligger også diverse periodiserte kostnader for fakturaer i E-flow som ikke er blitt attestert og dermed ikke overført til regnskapet i rett periode. Avskrivningene viser en noe lavere kostnad enn budsjett med ca. 0,6 mill.kr. Status på årsprognose og tiltaksplan Etter en kritisk gjennomgang av den økonomiske situasjonen, ble tilpasningsproblemet vedtatt revidert i styremøte 10. mai d.å. Det var på det tidspunkt vanskelig å estimere en årsprognose på grunn av en rekke usikkerhetsmomenter, og det er det fortsatt, men etter 4 måneders drift har man delvis et klarere bilde av den økonomiske situasjonen. En årsprognose, basert på regnskapstall hittil i år, gir et bedre bilde av den reelle situasjonen, enn et kalkulert tilpasningsproblem. Det tillegges at ekstraordinære avskrivninger mot åpningsbalansen og problemstillingene vedrørende føring mot strukturfond, ikke er avklart for 2004 og holdes derfor utenom i denne saken. Dette er også i tråd med føringene fra siste styremøte. Selv om regnskapet viser et positivt resultat per april, og et lite negativt avvik mot budsjett, er det grunn til å tro at dette vil forverre seg ut over året. Det ligger flere store usikkerhetsmomenter i budsjettet for 2004: Gjestepasienter, ambulanser, behandlingshjelpemidler, syketransport, forsikringer, pensjon og økte kostnader ved utvidede pasientrettigheter fra 1. september Det kan se ut som om også gjestepasienter innenfor området rus, kan bli nok en stor kostnad som det ikke er gitt tilstrekkelig kompensasjon for. I følge Helsedepartementet har rusmiddelmisbrukere som skal motta tverrfaglig spesialisert behandling, rett til å velge behandlingssted tilsvarende retten etter pasientrettighetslovens 2-4, rett til fritt valg av sykehus. Lønnsoppgjøret endte ikke i streik, men i skrivende stund er det ikke mulig å legge fram de økonomiske konsekvenser av dette. Det er heller ikke mulig på nåværende tidspunkt å informere om vedtakene i revidert nasjonalbudsjett vil gi noen positive virkninger. Det er mao. flere eksterne forhold ( eksternt påførte kostnader ) som er sentrale for å kunne overblikke tilpasningsproblemet dette året. De fleste av de ovenstående punktene er budsjettert på fellesområdet. Etter en vurdering av driftsresultatet per 1. tertial, har de enkelte enhetene lagt frem følgende års-prognose for 2004: Tabell 1 Tabell 1 I hele 1000 Årsprognose 2004 Mo Mosjøen Sandnesssjpøen Fellesområdet Årsprognose STYREDOKUMENT Side 8 av 8

9 Årsprognosen viser et driftsresultat på -30 mill. kr. som er 7 mill. kr. høyere enn vedtatt styringsmål. Det er imidlertid grunn til å understreke at de to mest kritiske områdene for å nå dette målet er knyttet til fellesområdet og Sandnessjøen. Fellesområdet av grunner nevnt foran. Sandnessjøen fordi mye hviler på effekten av tiltaksplanen som skal være iverksatt i løpet av august i tråd med styrevedtaket i forrige møte. For alle tre sykehusenhetene vil lønnsoppgjøret få betydning og kostnadene her er sannsynligvis bare delvis lagt inn i prognosen for fellesområdet i tråd med forrige styresak. Det er forventninger til at årets ferieavvikling skal gi positive effekter hvis planen følges lojalt i alle avdelinger. Det må understrekes at vi har ekstraordinære kostnader knyttet til omstillingsprosjektet i Mosjøen som det ikke har vært mulig å få kompensert gjennom søknad til Helse Nord RHF. Forsterket akuttberedskap i Mo i Rana i tråd med foretaksmøtets vedtak med parallelle vaktskikt i generell (bløt) og ortopedisk (hard) kirurgi vil også komme til å øke kostnadene på sikt, herunder bedre gynekologidekning ved fødeavdelingene både i Mo i Rana og Sandnessjøen. Overtakelse av ansvaret for luftsykepleierne ved luftambulansen og fødestua i Brønnøysund Vi viser til styringsdokumentets krav om overtakelse av spesialisthelsetjenesteoppgaver i Brønnøy. Det gjelder overtakelse av det faglige og driftsmessige ansvaret for fødestuen og arbeidsgiveransvaret for flysykepleierne ved luftambulansebasen. Det er imidlertid en økonomisk side som innebærer at en overtakelse vil påføre Helgelandssykehuset en merkostnad på til sammen ca. 5 mill. kr. Vi viser til vedlagte brev til Helse Nord RHF der vi forutsetter at dette blir kompensert. Vedlegg 1 - Regnskapsmal per 1. tertial 2004, fordelt på regnskap per måned og sum hittil i år og regnskap per april for de 4 enhetene. 2 - Aktivitetsrapport per 1. tertial 2004 i hht. oppsett fra Helse-Nord. 3 - Brev til Helse-Nord RHF. VEDTAK: 1. Styret tar saken til orientering, 2. Styret vil understreke at eier må fullfinansiere nye oppgaver i helseforetakene, jmf overtakelse av ansvaret i Brønnøysund. Jan Erik Furunes Foretaksdirektør Saksbehandler: Økonomisjef Terje Hanssen STYREDOKUMENT Side 9 av 9

10 Resultatregnskap 2004 pr. måned Vedlegg 1 Tekst Jan Feb Mar Apr Regn Hittil Bud hittil Avvik Just års bud Inntekter = - kostnader = + Driftsinntekter Basisramme ISF egen produksjon ISF av gjestepasientkjøp Gjestepasientinntekter Polikliniske inntekter Ørem. statstilskudd inkl syketransport Øremerket tilskudd psykisk helse Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Kjøp av helsetjenester Varekostnader Lønn eks pensjon Pensjon inkl arbeidsgiveravgift av pensjon Andre driftskostnader Ordinære avskrivninger Sum driftskostnader Driftsresultat Finansielle poster Renteinntekter Rentekostnader Sum finansielle poster Ekstraord. innt. og kost. Ekstarord. inntekter Ekstarord. kostnader Sum ekstraord. poster Ordinært resultat Særskilte kostnader Behandlingshjelpemidler Rus Syketransport - utbetalinger til trygdeetaten 0 0 Likviditet Bankinnskudd (+) 0 0 Bruk av driftskreditt (-) 0 0 Limit driftskredittkonto 0 0 I hele 1000 Beløp Justert budsjett Beløp Justert Avvik Justert Rhf1(T) denne periode denne periode hittil i år budsjett hittil i år hittil i år budsjett Totalt i år Basisramme ISF-inntekt egen produksjon Gjestepasientinntekter Polikliniske inntekter Øremerkede statstilskudd Andre inntekter Driftsinntekter Lønn Varekostnader Andre driftskostnader Ordinære avskrivninger Driftsutgifter Helgelandssykehuset Mo i Rana STYREDOKUMENT Side 10 av 10

11 I hele 1000 Beløp Justert budsjett Beløp Justert Avvik Justert Rhf1(T) denne periode denne periode hittil i år budsjett hittil i år hittil i år budsjett Totalt i år Basisramme ISF-inntekt egen produksjon Gjestepasientinntekter Polikliniske inntekter Øremerkede statstilskudd Andre inntekter Driftsinntekter Lønn Varekostnader Andre driftskostnader Ordinære avskrivninger Driftsutgifter Rentekostnader Finansielle poster Helgelandssykehuset Mosjøen I hele 1000 Beløp denne Justert budsjett Beløp Justert budsjett Avvik Justert Rhf1(T) periode denne periode hittil i år hittil i år hittil i år budsjett Totalt i år Basisramme , , , ,00 0, ,00 ISF-inntekt egen produksjon , , , ,00 404, ,00 Gjestepasientinntekter -74,00-150,00-153,00-600,00 447, ,00 Polikliniske inntekter , , , ,00-197, ,00 Øremerkede statstilskudd 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-473,00 Andre inntekter -638, , , , , ,00 Driftsinntekter , , , , , ,00 Lønn , , , , , ,00 Varekostnader 1 729, , , ,00-187, ,00 Andre driftskostnader 1 860, , , , , ,00 Ordinære avskrivninger 623,00 617, , ,00 28, ,00 Driftsutgifter , , , , , ,00 Rentekostnader 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 Finansielle poster 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 Helgelandssykehuset Sandnessjøen ,00 517, , , ,00 0,00 I hele 1000 Beløp Justert budsjett Beløp Justert Avvik Justert Rhf1(T) denne periode denne periode hittil i år budsjett hittil i år hittil i år budsjett Totalt i år Basisramme , , , ,00 0, ,00 ISF-inntekt egen produksjon -161,00-112,00-483,00-483,00 0, ,00 ISF-inntekt av gjestepasientkostnader , , , ,00 0, ,00 Polikliniske inntekter -12,00 0,00-43,00 0,00-43,00 0,00 Øremerkede statstilskudd , , , ,00 0, ,00 Andre inntekter -2,00-50,00-3,00-200,00 197,00-600,00 Driftsinntekter , , , ,00 154, ,00 Lønn 529, , , , , ,00 Varekostnader , , , ,00-230, ,00 Andre driftskostnader 4 323, , , ,00 102, ,00 Ordinære avskrivninger 205,00 51,00 205,00 205,00 0,00 615,00 Driftsutgifter , , , , , ,00 Renteinntekter -79,00 0,00-79,00 0,00-79,00 0,00 Rentekostnader 30,00 0,00 43,00 0,00 43,00 0,00 Finansielle poster -49,00 0,00-36,00 0,00-36,00 0,00 Helgelandssykehuset Felles 6 992,00-632, , , ,00 0,00 STYREDOKUMENT Side 11 av 11

12 Aktivitetsrapport - Helse Nord PERIODE: 1. tertial 2004 FRA HELSEFORETAK: HELGELANDSSYKEHUSET Vedlegg 2 Kommentarer til tabellene skrives i rapport, evt merknader skrives under tabellene 1 a) SOMATIKK - TOTAL PRODUKSJON ved HF (egne pasienter+gjestepasienter) Somatisk aktivitet hittil i fjor hittil i år plan hittil årsplan 2004 Totalt antall DRG-poeng* Herav DRG-poeng dagkirurgi* Totalt antall opphold Herav dagkirurgi Herav innlagte heldøgnsopphold Herav elektive dagopphold Kontroll antall opphold kontrollsum (=0) * - Det skal inkluderes prognose på opphold i DRG b) SOMATIKK - BEHANDLING AV PASIENTER FRA ANNEN REGION/PRIVATE (gjestepasienter) Somatisk aktivitet hittil i fjor hittil i år årsplan 2004 Totalt antall DRG-poeng* Herav DRG-poeng dagkirurgi* Totalt antall opphold Herav dagkirurgi Herav innlagte heldøgnsopphold Herav elektive dagopphold Kontroll antall opphold kontrollsum (=0) * - Det skal inkluderes prognose på opphold i DRG- 470 DRG indeks - heldøgn hittil i år DRG indeks -heldøgn 0,91 0,92 Eks. innlagte dagpas., korrigert for DRG 470 Antall opphold i DRG Bruk DRG-vekt og logikk Polikliniske konsultasjoner Antall Herav nyhenviste m RTV/refusjon hittil i fjor hittil i år årsplan 2004 hittil i fjor hittil i år Antall Her oppgis alle polikliniske konsultasjoner som gir RTV-refusjon. Dagbehandling som gir DRG-refusjon og interne konsultasjoner holdes utenom. OPPHOLD - Ø. HJELP Kirurgi* Medisin Føde hittil i fjor hittil i år hittil i fjor hittil i år hittil i fjor hittil i år ANTALL OPPHOLD - ø-hjelp For SSJ er gyn. Inkludert i F Totalt antall opphold pr fagområde Ø-hjelp i % fagområde 62,3 % 58,5 % 91,3 % 87,6 % 58,7 % 67,8 % Tall er hentet fra DIPS-rapp * Opphold relateres til avdelingskodeverket for kirurgi slik at gynokologi tas med i kirurgi for lokale sykehus (ikke UNN og NSS). Øre nese hals og øye tas med for alle sykehus. Beleggsprosent hittil i fjor hittil i år JF eget notat distribuert til kontaktpersoner Kirurgi 95,0 96,5 Medisin 101,6 98,0 Se ark "Data" Utskrivningsklare pasienter hittil i fjor hittil i år Antall liggedøgn i perioden Rapp. D-701 Døgn i perioden Antall pasienter pr 30. april Rapp. D-701 Ant.opp. I perioden 2 a) PSYKIATRI - EGEN PRODUKSJON Produksjonstall hittil i fjor hittil i år herav ø-hjelp årsplan 2004 DIPS-rapport nr Utskrivninger - døgnbehandling Antall liggedøgn Antall dagopphold Polikliniske konsultasjoner VOP* Antall tiltak BUP (indirekte og direkte)* * både refusjons- og ikke refusjonsberettigede * både refusjons- og ikke refusjonsberettigede tiltak INNLEGGELSER ETTER SPESIALISTVEDTAK hittil i fjor hittil i år DIPS-rapport nr Antall innleggelser - totalt D herav frivillig herav tvungen observasjon ( 3-8 jf 3-6) u/døgnopphold m/døgnopphold herav tvungen psykisk helse ( 3-8 jf 3-6) u/døgnopphold m/døgnopphold Barne og ungdomspsykiatri 1. tertial 2004 Antall fagstillinger BUP i perioden* 24,1 Antall behandlerstillinger i døgntiltak** 18,8 Antall barn i behandling*** *Stilling er definert som: fagstilling som er godkjent i hht. Forskrift om godkjenning av barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk ** inkl stab og miljøterapeutstillinger ***Inneliggende og poliklinikk STYREDOKUMENT Side 12 av 12

13 2 b) RUSOMSORG - EGEN PRODUKSJON RUSOMSORG hittil i fjor hittil i år Utskrivninger - døgnbehandling Antall liggedøgn Antall dagopphold Polikliniske konsultasjoner 3) RETT TIL NØDVENDIG HELSEHJELP Samlet andel av mottatte henvisninger som er gitt rett til nødvendig helsehjelp % 5) PERSONALDATA For fraværsdata skal NLP fraværsrapport 31 A benyttes Totalt sykefravær 2004 Egenmeldte fravær Sykemeldte fravær Fravær 1-3 Fravær 4-16 Fravær Fravær >56 Sum fravær Fraværsdagsverk dagsverk dagsverk dagsverk dagsverk dagsverk dagsverk prosent Kvinner 468,3 5702,9 514,0 684,7 1386,1 3586,4 6171,2 9,8 Menn 111,6 607,3 118,1 121,2 158,0 321,5 718,8 4,3 Total 579,9 6310,2 632,1 805,9 1544,1 3907,9 6890,0 8,6 STYREDOKUMENT Side 13 av 13

14 Vedlegg 3 Til: Helse Nord RHF v/administrerende direktør Lars Vorland Deres ref.: Vår ref.: Sted / Dato: Mo i Rana, Overtakelse av spesialisthelsetjenesteoppgaver i Brønnøy kommune. Helgelandssykehuset viser til tidligere kontakter med Helse Nord RHF vedr. overtakelse av spesialisthelsetjenesteoppgaver i Brønnøy. De aktuelle prob lemstillingene er overtakelse av det faglige og driftsmessige ansvaret for fødestuen og arbeidsgiveransvaret for flysykepleierne ved luftambulansebasen. Av korrespondanse vises det til brev fra oss til Helse Nord vedr. hhv. ansvar for flysykepleiere og Helse Nords svar til oss om samme sak, og vårt brev av vedr. ansvar for fødestuer. Det vises også til brev fra Brønnøy kommune til Helse Nord (kopi mottatt hit fra Helse Nord), der kommunen anfører at det ikke er aktuelt å ha økonomisk ansvar for fødestuedrift og flyambulansedrift etter 1.mars d.å. Vi er ikke kjent med evt. tilsvar på dette brevet. Det er i vårt styringsdokument for 2004 stilt krav om overtakelse av begge de anførte tjenestene. Det er ingen uenighet mellom noen av partene om det faglige grunnlaget for overtakelse av virksomhetene, men som anført i våre brev er det særlig de økonomiske forhold ved en overtakelse som må avklares. Det har lenge vært klart at Helgelandssykehuset vil måtte påta seg en økonomisk merbelastning ved å ta over virksomhetene, noe som helseforetaket i utgangpunktet ikke har muligheter til å bære uten økt rammetilskudd fra Helse Nord. Basert på regnskapene for 2003 er vi kommet frem til at den økonomiske merbelastningen med å ta over fødestuen vil være ca. 3 mill. kr. og tilsvarende beløp for luftambulansebasen vil være ca. 2 mill. kr., altså til sammen ca. 5 mill. kr. Det vises til de vedlagte budsjettoversikter. Vedr. fødestuen: Det knytter seg størst usikkerhet til disse tallene, fordi det må føres forhandlinger med Brønnøy kommune om husleie, og kjøp av tjenester som vaktmestertjeneste, renhold, kjøkken etc. Videre er det en inntektsside med ISF-refusjon og salg av jordmortjenester til kommunene i området, begge er aktivitetsavhengige. Inntektsanslagene er forsiktige. V edr. luftambulansebasen: Det er her også beregnet økning av utgiftene til legetjenesten ved ambulansehelikopteret. Denne tjenesten kjøper som kjent helseforetaket for tiden fra akuttavdelingen ved UNN. Helseforetaket imøteser nærmere kontakt med Helse Nord vedr. de skisserte problemstillingene. Ved behov for mer utfyllende økonomi-data, kan de fås ved henvendelse til økonomisjef Terje Hanssen. Med vennlig hilsen Jan Erik Furunes Foretaksdirektør Fred A. Mürer Medisinsk direktør Vedlegg: Budsjettforslag fødestue Budsjettforslag luftambulanse STYREDOKUMENT Side 14 av 14

15 Kostnadsoverslag: Luftambulansen Brønnøysund Sum lønn flysykepleiere - (inkl. økt arb.g. avg.og lønnsjustering): Sum lønn leger - (UNN - inkl. økt arb.g.avg./lønnsjustering) Driftsutgifter: Sum brutto driftsutgifter: Tilskudd fra Helse Nord Underdekning ved overtakelse pr. mai FØDESTUA I BRØNNØYSUND: Sum lønn (inkl. lønnsjustering) Økt arb.g.avgift Sum lønn: Andre driftsutgifter Driftsutgifter Husleie Sum driftsutgifter Sum brutto driftsutgifter Inntekter: ISF - 70 DRG-poeng Diverse inntekter, jordmor/polikl Sum inntekter Sum netto utgifter: Tilskudd fra Helse Nord, (prisjustert fra 2,09 mill.kr.) Underdekning ved overtakelse pr. mai STYREDOKUMENT Side 15 av 15

16 Styresak 25/2004: Omstillingsprosjektet Mosjøen oppdatering og framdrift Møtedato: Møtested: Sandnessjøen Styret for Helgelandssykehuset vedtok i styresak 13/2004 utbygging av felles akuttmottak (FAM) med legevaktslokaler samt legesenter for Vefsn kommune ved Helgelandssykehuset Mosjøen. Kostnadsrammen for prosjektet er 20,5 mill. kroner hvorav 13,5 mill. kroner finansieres gjennom leieinntekter fra Vefsn kommune. Prosjektet innebærer behov for utvidede investeringsrammer for helseforetaket. Saken er derfor oversendt til Helse Nord RHF til avklaring uten at det i skrivende stund foreligger en avklaring. Styret ba samtidig administrasjonen om å utrede alternativer for etablering av ambulansestasjon ved sykehuset, samt å fullføre utredning om omstilling, drift og evt. nødvendig flytting av funksjoner i sykehuset i forbindelse med etablering av FAM. Ambulansestasjon Foretakets driftsorganisasjon for ambulanse og nødmeldetjeneste har laget utkast til ambulanseplan for foretaket hvor det fremgår at stasjonen i Mosjøen forutsettes etablert med 3 operative biler og 1 reserveambulanse. Ambulansegruppa i omstillingsprosjektet har på basis av dette revidert de opprinnelige planer for stasjon, og konkludert med et nøkternt areal på 90 m2 til garasjer og 110 m2 til vaktrom, lager, kontor m.v., samlet 200 m2. Opprinnelig arealbehov var satt til 380 m2. Administrasjonen har fått utarbeidet et kostnadsoverslag på frittstående ambulansestasjon lokalisert i nær tilknytning til FAM-bygget. Komplett bygg med isolert, men uoppvarmet garasje uten vaskehall samt nøkternt utstyrt vaktrom/kontoravdeling beløper seg til ca. 3 mill. inkl. mva. Årlige kapitalkostnader utgjør ca Dette er vesentlig rimeligere enn tidligere beregninger for ambulansestasjon lokalisert i underetasje av FAM/legesenter. Det er engasjert konsulent for en mer konkret utredning av alternativkostnader ved bygging av FAM/legesenter med og uten utgravd kjeller. På dette grunnlaget vil vi kunne gjøre en konkret vurdering om det er mulig å innpasse ambulansestasjonen i dette arealet innen en kostnadsramme som tilsvarer eksternt bygg. Dette vil gi betydelig bedre logistikk for pasientflyt og mulighet for utnyttelse av ambulansepersonalets kapasitet i FAM et. Utredningen er dessverre ikke avsluttet ennå, men vil foreligge til styrets behandling av saken. Administrasjonens forslag er å lokalisere ambulansestasjon i underetasjen dersom dette kan forsvares av totaløkonomiske grunner. Heis Dagens heiser i sykehuset er lokalisert sentralt i bygget. Pasienttransport skjer fra ambulansemottak i kjeller direkte til sengeavdeling/intensiv i 2. etasje. Ved etablering av FAM vil transport av pasienter til sengeavdelingene med dagens heiser skje gjennom sterkt trafikkert publikumsareal/vestibyle/venterom, eller gjennom trafikkmessig tungt belastet poliklinikk-korridor. Det anses derfor som nødvendig å etablere heis fra FAM (alternativt kjeller dersom ambulansemottak legges dit) til sengeavdeling i 2. etasje. Dersom en velger å legge medisinsk overvåkningavdeling til sengeavdelingen, vil slik heis også være en nødvendig forutsetning. Heisen er inntegnet i opprinnelige planer, men ikke medtatt i kostnadsberegningene. Vi har fått opplyst at kostnader til en slik heis over 3 plan vil ligge på ca. 1,2 mill inkl. mva. Videre ombygging og driftstilpasning Opprusting og tilpasning av poliklinikker, tilpasning av kirurgisk/medisinsk sengeavdeling til ny driftsform fra 2005 samt evt. flytting av intensivavdeling i forbindelse med FAM-etablering, er et omfattende arbeid. I langtidsbudsjettet er det avsatt 12 mill kroner til dette for årene Det er en forutsetning å gjennomføre disse endringene innen denne rammen. Utbyggingsprosjektet er laget slik at disse STYREDOKUMENT Side 16 av 16

17 tilpasningene kan gjennomføres trinnvis. Detaljering kan derfor gjennomføres samtidig med videre detaljprosjektering og oppstart av nybygget. Det er viktig at denne prosessen blir gjennomført på en måte som ivaretar bl.a. hensynet til berørte avdelinger og ansatte, samtidig som det fortsatt er en del uavklarte forhold når det gjelder fremtidig drift. Dette gjelder bl.a. dimensjonering og innhold av dagkirurgi. Sykehuset ønsker derfor å bruke mer tid på denne detaljeringen, og vil fremme denne saken for styret i løpet av høsten. VEDTAK: 1. Styret for Helgelandssykehuset viser til vedtak i styresak 13/2004 og foreliggende saksutredning. 2. Styret vedtar bygging av ambulansestasjon ved Helgelandssykehuset Mosjøen innen en kostnadsramme av 3,0 mill kr. Dersom pågående utredninger viser at det er regningssvarende å etablere ambulansestasjonen i underetasje for FAM/legesenter, prioriteres denne løsningen. Alternativt etableres stasjonen i eget bygg i nær tilknyting til FAM. 3. Styret vedtar å etablere pasientheis i tilknytning til FAM/ambulansemottak. Kostnadsrammen for FAMetablering utvides med 1.2 mill kroner. 4. Totalt investeringsbehov for FAM/ambulansestasjon og legesenter er etter dette 24,7 mill kroner, hvorav 13,5 mill kroner anses fullfinansiert med leieinntekter fra Vefsn kommune. Styret ber om at saken avklares i Helse Nord RHF. Jan Erik Furunes Foretaksdirektør Saksbehandler: Avdelingsdirektør Arne W. Wilskow STYREDOKUMENT Side 17 av 17

18 Styresak 26/2004: Faglige utredninger RHF Møtedato: Møtested: Sandnessjøen Siden høsten 2003 har det kommet flere faglige utredninger fra Helse Nord, og i denne saken redegjøres for Helgelandssykehusets høringsuttalelser til noen av disse. Rapportene kan hentes ned fra nettsiden til Helse-Nord velg Nyheter og deretter Rapporter/dokumenter. I forslag til vedtak fremmes det et eget punkt om legemiddelassistert rehabilitering. Utredning om organisering av elektiv ortopedi Helgelandssykehuset var representert i arbeidsgruppen som arbeidet fram utredningen med medisinsk direktør Fred A. Mürer, og avdelingssjef Svend Kr. Kibsgaard, Mo i Rana. Det var dissens i gruppen om nødvendighet av og gevinsten ved å opprette en avdeling for elektiv ortopedi i Helse Nord, skjermet for øyeblikkelig hjelp. Gruppens flertall, som også helseforetakets representanter tilhørte, pekte på at behovet for elektiv ortopedi i Helse Nord til en stor grad vil kunne dekkes med de legestillingshjemlene man har i dag pluss den økningen som er foreslått i rapporten, uten at det planlegges en avdeling for ren elektiv virksomhet i regionen, i Narvik. Helseforetakets høringsuttalelse støttet dette synet. Uttalelsen støttet også den enstemmige anbefalingen om en samling av tyngden av elektiv ortopedisk virksomhet (proteser og ryggkirurgi) til ett sted i hvert foretak. I Helgelandssykehuset vil dette være Mo i Rana, mens samarbeidet med Mosjøen videreføres innenfor rammen av omstillingsprosjektet. Rapporten påpekte at det brukes i dag svært mange protesekomponenter ved primær hofteprotesekirurgi ved norske sykehus, også i Helse Nord. Valgene har vært noe tilfeldige, og det er mangelfull dokumentasjon for holdbarhet for en del av protesene. Høringsuttalelsen ga også støtte til bruk av vitenskaplige data som grunnlag for valg av hofteproteser, og at dette ville føre til standardisering med færre proteser. Det ble påpekt at dette ikke er noen lett prosess, fordi det er til dels mange studier med lang oppfølgingstid, og at utvelgelseskriteriene krever en løpende oppfølging og evaluering. Rapporten om nærsykehuset Utgangspunktet for denne rapporten er et økende behov for senger knyttet til indremedisin og behandling av pasienter med kroniske sykdommer, kreft og behov for rehabilitering. På den andre siden er det et avtagende behov for senger knyttet til elektiv kirurgi og faglige argumenter for sentralisering av kirurgisk akuttberedskap. Helgelandssykehuset var representert i prosjektgruppen ved avdelingssjef Dag Stefansen og sykepleiefaglig rådgiver Marit Hermstad Løvlien, begge Sandnessjøen. Utredningen gir en faglig beskrivelse og drøfting av nærsykehuset med akuttmedisinske tilbud, videreutviklet indremedisinsk fagfelt og dagkirurgi, uten kirurgisk døgnvakt. Det beskrives også nærsykehusets samhandling med primærhelsetjenesten, for eksempel felles akuttmottak (FAM). Vår høringsuttalelse påpeker at utredningen representerer en viktig utredning i en tid med fokus på omstillingsprosesser, riktig bruk av sykehussenger og kvaliteten på tilbudet til kronikergrupper og pasienter med sammensatte lidelser. Utredningen underbygger behovet for bred generell kompetanse i spesialiteten indremedisin med grenspesialiteter. Opprettholdelsen av et indremedisinsk akutt-tilbud omtrent på dagens nivå vil kreve anestesilege i vaktberedskap, og anestesilegekompetanse vil også være nødvendig for å betjene dagkirurgisk virksomhet og som støtte for akuttfunksjonen knyttet til et felles akuttmottak, (FAM), ikke minst knyttet til vurdering og stabilisering av pasienter som skal flyttes til annet behandlingssted. Vi pekte på, som i utredningen, at erfaringene som er gjort i Dalarna tyder på at et sykehus kan fungere godt med uforandret indremedisinsk vaktberedskap, og uten kirurgisk akuttberedskap utover dagarbeidstid, STYREDOKUMENT Side 18 av 18

19 selv om ikke forholdene automatisk kan overføres til Nord-Norge på grunn av vanskeligere kommunikasjons- og værforhold. Tenkningen med differensiering av avdelingene med f.eks. definering av enhet for slagbehandling, geriatri og rehabilitering er spennende, dog må ikke dette føre til seksjonering av lokalsykehusavdelinger som allerede er små nok fra før. Nærsykehuset vil kunne representere et godt utdanningstilbud innen indremedisin både for leger og sykepleiere. Det vil videre være et meget godt tilbud for utdanning og videreutdanning for primærleger. Høringsutkast til handlingsplan for geriatri Utgangspunktet for å lage en handlingsplan i geriatri, er at geriatri ikke har vært et prioritert område på samme måter som deler av akuttmedisinen, til tross for at antall eldre vil øke sterkt i årene fremover, og det er en økende oppmerksomhet på problemstillinger knyttet til eldre med flere og kompliserte sykdommer, med økende pleiebehov. Prosjektgruppen fikk i oppdrag å gi en faglig beskrivelse og drøfting av hvordan geriatri kan videreutvikles i Helse Nord, med forslag til en konkret handlingsplan for perioden Helgelandssykehuset var representert i prosjektgruppen med geriater Mette Louring, Sandnessjøen. Det har vært konsensus i gruppen om de foreslåtte tiltakene for å bygge opp et helhetlig, tverrfaglig spesialisttilbud i geriatri i regionen. Det viktigste grepet som foreslås, er etablering av et geriatrisk tilbud ved alle de somatiske sykehusene i regionen. Vår høringsuttalelse konkluderte med at en handlingsplan i geriatri er et viktig dokument, og at utfordringene våre er å ha et godt tjenestetilbud til akutte problemstillinger samtidig som geriatri, rehabilitering, kronikeromsorg og kreftomsorg skal prioriteres. Dette krever samordning av det som fremkommer i tidligere og fremtidige utredninger bl.a. utredningene om akutt koronarsyndrom, nærsykehuset, handlingsplan for rehabilitering, samarbeide med primærhelsetjenesten, standard for palliasjon m.fl. i tillegg til den kommende handlingsplanen for geriatri. Samtidig er de fleste indremedisinske enhetene i Helse Nord små i nasjonal sammenheng, og utviklingen av disse krever god koordinering og samhandling av ressursene. Forslaget om geriatrisk team ved alle indremedisinske enheter ble støttet, og samordning med slagenhetene virker fornuftig. Estimert sengebehov for disse pasientgruppene må imidlertid individualiseres. Mangel på stillingshjelmer for legestillinger innen geriatri tilsier også for dette fagområdet at kvotetildelingen som forvaltes av Nasjonalt Råd for spesialistutdanning og fordeling av leger, burde vært opphevet. Særlig gjelder det for vår region, som ordningen i utgangspunktet skulle tilgodese. Utredning vedrørende etablering av et eget senter for legemiddelassistert rehabilitering i Helse Nord Denne utredningen fremmes til ordinær styrebehandling. Ved siste årsskifte fikk helseforetakene ansvaret for rusomsorgen som en del av spesialist-helsetjenesten, Inkludert i dette er også legemiddelassistert rehabilitering av stoffmisbrukere med langvarig opiatmisbruk. For klienter fra Helse Nord har denne tjenesten hittil vært underlagt senteret i Helse Midt-Norge, Medikamentassistert rehabilitering i Trondheim, MARiT. I statsbudsjettet 2004 ble imidlertid rammen til Helse Nord økt for å planlegge og drive et selvstendig senter for legemiddelassistert rehabilitering, LAR-senter, i Helse Nord. En arbeidsgruppe har lagt frem en utredning som gir grunnlag for etableringen av et slikt senter. Helgelandssykehuset har vært representert i arbeidsgruppen ved sosialkonsulent Arvid Bjørklund, VOP, Psykiatrisk Senter Sandnessjøen. Tjenesten er tenkt organisert etter mønster fra MARiT, som et poliklinisk tilbud med konsulenter som samarbeider nært med primærhelsetjenesten. STYREDOKUMENT Side 19 av 19

20 Utredningen beskriver 2 alternative måter å organisere tjenesten på, en sentralisert modell med ett senter, og en desentralisert modell, som representerer en videreutvikling av MARiT-modellen, med ett sterkt senter og ellers desentraliserte konsulenter nærmeste mulig brukerne. Som vedlegg følger aktuelle rundskriv som gir retningslinjer for LAR, inkludert ansvarsforhold og fastlegens medisinske oppfølgingsansvar. Utvalget anbefaler organisering etter en desentralisert modell med ett senter som inngår som en driftsenhet i UNN, men med desentraliserte konsulentstillinger i Nordlandssykehuset. Utredningen har vært sendt på høring til faggruppen psykiatri, som imidlertid ikke har uttalt seg. Utredningen er kortfattet og konkret, men det savnes en nærmere beskrivelse av samarbeidet med de psykiatriske sentra, den somatiske spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten, inkludert fastlegene, som skal ha ansvaret for medisinske undersøkelser som grunnlag for forskriving av legemiddel, kontroll av helsetilstand og dosering underveis i behandlingsopplegget og forskriving av selve legemiddelet. VEDTAK: 1. Styret for Helgelandssykehuset HF støtter hovedlinjene i de avgitte høringsuttalelsene til utredning om organisering av elektiv ortopedi, rapporten om nærsykehuset og høringsutkast til behandlingsplan for geriatri. Rapportene underbygger omstilling av tjenestetilbudene fra områder med overkapasitet på sengeressurser til områder med underkapasitet. 2. Helse Nord RHF forventer frigjøring av midler fra omlegging av kirurgisk tjenestetilbud, og at disse midlene skal kunne komme annen virksomhet som geriatri og andre lavere prioriterte grupper til gode. Imidlertid vil oppbygging av parallelle vaktskikt i bløt og hard kirurgi i Mo i Rana og oppgradering av fødeavdelingene i Mo i Rana og Sandnessjøen til fullverdige fødeavdelinger med gynekologer i alle bakvakter, medføre tydelig økte kostnader. Nødvendig styrking av ambulansetjenesten vil kunne medføre betydelig økte kostnader og i tillegg er det store usikkerheter knyttet til overføring av transportkostnadene. Dette medfører at helseforetaket ikke vil kunne overføre eventuelle frigjorte midler fra endring i kirurgisk tjenestetilbud til de tiltakene som skisseres i rapportene. 3. Styret støtter etablering av et eget senter for legemiddelassistert rehabilitering i Helse Nord etter den foreslåtte desentraliserte modellen, men savner en nærmere beskrivelse av samarbeidet med de psykiatriske sentra og primærhelsetjenesten. Styret vil også uttrykke sin bekymring for underfinansiering av rusomsorgen. Styret forutsetter også at Helgelandssykehuset får kompensert de gjestepasientutgiftene som er tilkommet og som tilkommer for rusklienter i påvente av etablering av behandlingstilbud i regionen. Jan Erik Furunes Foretaksdirektør Saksbehandler: Medisinsk direktør Fred A. Mürer Vedlegg: I - Høringsuttalelse vedr. Handlingsplan for geriatri II - Høringsuttalelse vedr. Helse Nords utredning Nærsykehuset III - Høringsuttalelse vedr. utredning om Organisering av elektiv ortopedi i Helse Nord. STYREDOKUMENT Side 20 av 20

21 Til: Helse Nord RHF v/fagdirektør Einar Hannisdal Deres ref.: Vår ref.: Sted / Dato: Mo i Rana, Handlingsplan for geriatri Det foreliggende høringsutkast til handlingsplan for geriatri er et viktig dokument, og en ser for seg at den ferdige handlingsplanen vil gi et godt grunnlag for hvordan Helse Nord skal utvikle tjenestetilbudet for de aktuelle målgruppene som ikke er prioritert høyt nok i dag og som vil ha et økende behov i fremtiden. Utfordringene i utviklingen av hele det indremedisinske tilbudet i helseforetakene i Helse Nord vil være å ha et godt tjenestetilbud til akutte problemstillinger samtidig som geriatri, rehabilitering, kronikeromsorg og kreftomsorg skal prioriteres. Dette krever samordning av det som fremkommer i tidligere og fremtidige utredninger bl.a. utredningene om akutt koronarsyndrom, Nærsykehuset, handlingsplan for rehabilitering, samarbeide med primærhelsetjenesten, Standard for palliasjon m.fl. i tillegg til den kommende handlingsplanen for geriatri. Samtidig er de fleste indremedisinske enhetene i Helse Nord små i nasjonal sammenheng, og utviklingen av disse krever god koordinering og samhandling av ressursene. Videre er det også innen indremedisin er det et økende tendens til særomsorg, som for eksempel egne øremerkete behandlingsteam og poliklinikker innen behandling av diabetes, hjertesvikt, hypertensjon, nyresykdommer, hjerneslag etc. For små enheter er utfordringene således spesielt store både innen prioritering og samordning. Forslaget om geriatrisk team ved alle indremedisinske enheter støttes imidlertid, og samordning med slagenhetene virker fornuftig. Estimert sengebehov for disse pasientgruppene må imidlertid individualiseres. En vil minne om at i Helglandssykehuset er det nesten 100% forskjell på det største og minste nedslagfeltet for sykehus. Det tradisjonelle sengebehovet innen indremedisin, 1seng pr innbyggere er det vel imidlertid grunn til å vurdere etter hvert. Tabell 1 Oversikt over sengetall innen kirurgi etc. er ikke helt oversiktlig da det ikke fremkommer klart hvilke sengetall som er inkludert i indremedisin og hvilke som ikke er det For Helgelandsykehuset er alle sengene innen slagbehandling inkludert i de indremedisinske sengetallene, mens rehabiliteringssengene ikke er det. For Mo i Rana er sengetallet innen kirurgi 23 senger + 13 senger i 5-døgnspost, mens indremedisin inkludert rheumatologi, har 34 senger + 3 senger i 5-døgnspost. Det er behov for styrking av både sentral og lokal organisering av tilbudet innen geriatri. Det er nok med ett kompetansesenter i regionen og det er naturlig at UNN utgjør den sentrale ressursbasen. Høringsutkastet sier imidlertid lite om hvordan de tilgjengelige ressursene disponeres i dag. Det er anført at det er 4 overlegestillinger og 3 ass. legestillinger, (i NR-basen er det anført 3 + 3). Dette utgjør jo ganske mye legeressurser, men dette under forutsetning av at stillingene er besatt. UNN bør jo også bestrebe seg på å få professoratet besatt. I tabell 3 fremkommer det at det i 2002 var til sammen 324 pasientopphold for pasienter over 50 år i geriatriske avdelinger/sengeposter. Med 26 senger utgjør dette opphold pr. seng pr. år, noe som virker lite. STYREDOKUMENT Side 21 av 21

Det innkalles med dette i tråd med avtalt møteplan og etter samråd med styreleder til styremøte 10. mai 2004 kl. 10.00.

Det innkalles med dette i tråd med avtalt møteplan og etter samråd med styreleder til styremøte 10. mai 2004 kl. 10.00. STYREDOKUMENT Til Styremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Kopi Varastyremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Kopi Ledergruppen i Helgelandssykehuset HF Kopi Revisoren i Helgelandssykehuset HF Kopi Adm.direktør

Detaljer

10:30 Seminar Forskning i Helgelandssykehuset v/forskningskontakt Arne Wilskow 11:30 Lunsj 12:00 Styremøte 15:00 Pressekonferanse

10:30 Seminar Forskning i Helgelandssykehuset v/forskningskontakt Arne Wilskow 11:30 Lunsj 12:00 Styremøte 15:00 Pressekonferanse STYREDOKUMENT Til Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Fra Styremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Varastyremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Ledergruppen i Helgelandssykehuset HF Brukerutvalget Helgelandssykehuset

Detaljer

Det innkalles med dette i tråd med avtalt møteplan og etter samråd med styreleder til styremøte fredag 6. juni 2008 per telefon.

Det innkalles med dette i tråd med avtalt møteplan og etter samråd med styreleder til styremøte fredag 6. juni 2008 per telefon. STYREDOKUMENT Til Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Fra Styremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Varastyremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Ledergruppen i Helgelandssykehuset HF Brukerutvalget Helgelandssykehuset

Detaljer

Det innkalles med dette i tråd med avtalt møteplan og etter samråd med styreleder til styremøte torsdag 14. august 2008 per telefon kl. 10.00-13.00.

Det innkalles med dette i tråd med avtalt møteplan og etter samråd med styreleder til styremøte torsdag 14. august 2008 per telefon kl. 10.00-13.00. STYREDOKUMENT Til Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Fra Styremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Varastyremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Ledergruppen i Helgelandssykehuset HF Brukerutvalget Helgelandssykehuset

Detaljer

STYREDOKUMENT. Styremøte 12.-13. desember 2013

STYREDOKUMENT. Styremøte 12.-13. desember 2013 STYREDOKUMENT Til Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Fra Styremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Varastyremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Ledergruppen i Helgelandssykehuset HF Brukerutvalget Helgelandssykehuset

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE NORD RHF, DEN 9. NOVEMBER 2005

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE NORD RHF, DEN 9. NOVEMBER 2005 Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 2.11.2005 200400457-96 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Styrets medlemmer og

Detaljer

Styresak 36/2006: Tertialrapport 2. tertial 2006

Styresak 36/2006: Tertialrapport 2. tertial 2006 Styresak 36/2006: Tertialrapport 2. tertial 2006 Møtedato: 25.09.2006 Møtested: Mosjøen Tertialrapport 2. tertial 2006 Det vises til Tertialrapport for 2. tertial 2006 med regnskapstall, aktivitetsdata

Detaljer

Styresak 98/2013: Budsjett 2014

Styresak 98/2013: Budsjett 2014 Styresak 98/2013: Budsjett 2014 Møtedato: 12.-13.12.2013 Møtested: Mo i Rana, Meyergården hotell Innledning Styret for Helgelandssykehuset HF behandlet den 18.09.2013 sak 69/2013 Foreløpig budsjett 2014.

Detaljer

STYRESAK 42-2004 REGNSKAPS- OG RESULTATVURDERING 2003.

STYRESAK 42-2004 REGNSKAPS- OG RESULTATVURDERING 2003. Saksbehandler: Monsen / Grønlund / Røe, tlf. 75 51 29 19 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 17.6.2004 200300012-37 130 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

Det innkalles med dette i tråd med avtalt møteplan og etter samråd med styreleder til styremøte mandag 22. juni 2007 kl. 10.00 på telefon.

Det innkalles med dette i tråd med avtalt møteplan og etter samråd med styreleder til styremøte mandag 22. juni 2007 kl. 10.00 på telefon. STYREDOKUMENT Til Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Fra Styremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Varastyremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Ledergruppen i Helgelandssykehuset HF Brukerutvalget Helgelandssykehuset

Detaljer

Styremøte 25.03.03 STYREDOKUMENT

Styremøte 25.03.03 STYREDOKUMENT STYREDOKUMENT Til Styremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Kopi Varastyremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Kopi Ledergruppen i Helgelandssykehuset HF Kopi Revisoren i Helgelandssykehuset HF Kopi Adm.direktør,

Detaljer

BUDSJETT 2006 NORDLANDSSYKEHUSET

BUDSJETT 2006 NORDLANDSSYKEHUSET Styresaknr. 49/05 REF: 2005/000148 BUDSJETT 2006 NORDLANDSSYKEHUSET Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Utrykt vedlegg : Styresak 27/05 og 48/05 Trykt vedlegg : Notat om budsjett 2006 Nordlandssykehuset.

Detaljer

Program: 10:30 Styreseminar; Gjennomgang av Oppdragsdokument 2013 11.30 - Lunsj 12:00 - Styremøte 15:30 - Pressekonferanse

Program: 10:30 Styreseminar; Gjennomgang av Oppdragsdokument 2013 11.30 - Lunsj 12:00 - Styremøte 15:30 - Pressekonferanse STYREDOKUMENT Til Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Fra Styremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Varastyremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Ledergruppen i Helgelandssykehuset HF Brukerutvalget Helgelandssykehuset

Detaljer

Styresak 16/2009 Årsregnskap 2008

Styresak 16/2009 Årsregnskap 2008 Økonomi Styresak 16/2009 Årsregnskap 2008 Saksnr.: 2009/863 Dato: 03.04.2009 Saksbehandler: Gro Ankill, Turid Aasjord, Mariann Monsen Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: 1. Årsregnskap 2008 kommentarer

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 22. OKTOBER

INNKALLING TIL STYREMØTE 22. OKTOBER Styreleder Ketil Holmgren 17. september 2009 Jostein Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ole I. Hansen Hilde Søraa Ane Kokkvoll Øyvin Grongstad Ally Nyheim Ulf Syversen Irene Skiri Brukerutvalget v/leder

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Sommarøy Kurs & Feriesenter Dato: 07.11.2007 Tid:

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Sommarøy Kurs & Feriesenter Dato: 07.11.2007 Tid: MØTEINNKALLING Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Sommarøy Kurs & Feriesenter Dato: 07.11.2007 Tid: Forfall meldes direktørens forkontor, tlf 776 26010. Vararepresentanter

Detaljer

STYREDOKUMENT. Styremøte 22. oktober 2009

STYREDOKUMENT. Styremøte 22. oktober 2009 STYREDOKUMENT Til Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Fra Styremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Varastyremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Ledergruppen i Helgelandssykehuset HF Brukerutvalget Helgelandssykehuset

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE NORD RHF, DEN 13. DESEMBER 2005

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE NORD RHF, DEN 13. DESEMBER 2005 Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 6.12.2005 200400457-106 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Styrets medlemmer

Detaljer

Styremøte Innkalling med sakspapirer

Styremøte Innkalling med sakspapirer Styremøte Innkalling med sakspapirer Dato: 8. november 2006 Kl.: 09.30 til ca. 13.00 Sted: Helse Nord RHF s lokaler Sjøgata 10, Bodø Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse:

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 16. DESEMBER

INNKALLING TIL STYREMØTE 16. DESEMBER Styreleder Ketil Holmgren 22.oktober 2008 Nestleder Irene Skiri Jostein Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ulf Syversen Marte Vibstad Båtstrand Hilde Søraa Ally Nyheim Øyvin Grongstad Ane Kokkvoll

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1 707 Dato: 25.08.2008 Tid: 10:00

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1 707 Dato: 25.08.2008 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1 707 Dato: 25.08.2008 Tid: 10:00 Forfall meldes direktørens forkontor, tlf 776 26010. Vararepresentanter

Detaljer

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2009/1220-10903/2009 012 12.05.2009. Sak 15/2009 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 230409

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2009/1220-10903/2009 012 12.05.2009. Sak 15/2009 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 230409 Administrerende direktør Kirkegt. 2 N-7600 LEVANGER E-post: post@hnt.no www.hnt.no Telefon: 74 09 80 00 Telefaks: 74 09 85 00 Org.nr: 983 974 791 Styrets medlemmer Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2009/1220-10903/2009

Detaljer

HELGELANDSSYKEHUSET HF BUDSJETTDOKUMENT 2008

HELGELANDSSYKEHUSET HF BUDSJETTDOKUMENT 2008 HELGELANDSSYKEHUSET HF BUDSJETTDOKUMENT 2008 DESEMBER 2007 HELGELANDSSYKEHUSET HF HF budsjettdokument 2008 Side 1 av 50 Styresak 79/2007: Budsjettdokument 2008 Møtedato: 13.-14.12.07 Møtested: Mo i Rana

Detaljer

Styresak 69/2013: Foreløpig budsjett 2014

Styresak 69/2013: Foreløpig budsjett 2014 Styresak 69/2013: Foreløpig budsjett 2014 Møtedato: 18.09.13 Møtested: Mosjøen, Fru Haugans hotell Innledning Det vises til vedlagte styresak om Budsjettpremisser for 2014 Helgelandssykehuset HF. VEDTAKSFORSLAG:

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE/STYRESEMINAR 8.-9. SEPTEMBER

INNKALLING TIL STYREMØTE/STYRESEMINAR 8.-9. SEPTEMBER Styreleder Ketil Holmgren 1. september 2010 Nestleder Irene Skiri Mona Søndenå Torfinn Reginiussen Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ulf Syversen Ole I. Hansen (for Ally Nyheim) Evy Adamsen Odd Oskarsen

Detaljer

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET MØTEPROTOKOLL

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET MØTEPROTOKOLL Administrerende direktør Kirkegt. 2 N-7600 LEVANGER E-post: post@hnt.no www.hnt.no Telefon: 74 09 80 00 Telefaks: 74 09 85 00 Org.nr: 983 974 791 Styrets medlemmer Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2009/101-758/2009

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 27. SEPTEMBER 2011 I ALTA

INNKALLING TIL STYREMØTE 27. SEPTEMBER 2011 I ALTA Direktøren Styreleder Ulf Syverven Nestleder Irene Skiri Torfinn Reginiussen Ragnhild L. Nystad Viggo Karlstad Staal Nilsen Evy Adamsen Svein Are Størdal Odd Oskarsen Ole I. Hansen (for Ally Nyheim) Brukerutvalget

Detaljer

Det vises til tidligere avtalt møteplan. I samråd med styreleder innkalles det herved til styremøte i Helse Nord RHF

Det vises til tidligere avtalt møteplan. I samråd med styreleder innkalles det herved til styremøte i Helse Nord RHF Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 03.12.2003 200300113-157 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Styrets medlemmer

Detaljer

Utviklingen i månedsverk i 2. tertial er positiv sammenlignet med samme periode i fjor, og tilsvarer en reduksjon med 40 månedsverk pr mnd.

Utviklingen i månedsverk i 2. tertial er positiv sammenlignet med samme periode i fjor, og tilsvarer en reduksjon med 40 månedsverk pr mnd. Økonomi Styresak nr. 46/08 Styresak 2. tertialrapport 2008 Saksbehandler: Gro Ankill, Mariann Monsen Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Tertialrapport for 2. tertial 2008 for Nordlandssykehuset HF Saksnr.:

Detaljer

Styremøte 19. november 2008

Styremøte 19. november 2008 Styremøte 19. november 2008 Sak 121-2008 Budsjett 2009 rammer og føringer side 1 Sak 122-2008 Budsjett 2009 Helse Nord RHF ramme og resultatmål side 37 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 14.11.2008 200800531-10

Detaljer