Det innkalles med dette i tråd med avtalt møteplan og etter samråd med styreleder til styremøte 14. juni 2004 kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det innkalles med dette i tråd med avtalt møteplan og etter samråd med styreleder til styremøte 14. juni 2004 kl. 10.00."

Transkript

1 STYREDOKUMENT Til Styremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Kopi Varastyremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Kopi Ledergruppen i Helgelandssykehuset HF Kopi Revisoren i Helgelandssykehuset HF Kopi Adm.direktør og styresekretæren i Helse Nord RHF Kopi Helgelandsaviser, TV Nordland og NRK Nordland Fra Foretaksdirektøren i Helgelandssykehuset HF Dato Styremøte Det innkalles med dette i tråd med avtalt møteplan og etter samråd med styreleder til styremøte 14. juni 2004 kl Møtet vil bli avholdt på Helgelandssykehuset Sandnessjøen, auditoriet. Program: Styresakene følger vedlagt. kl : Internt styreseminar (møte med brukerutvalg og kommunelegeforum) kl : Lunsj kl : Styremøte kl Pressekonferanse Eventuelle forfall bes meldt til undertegnede på telefon eller e-post. Vel møtt! Med vennlig hilsen Jan Erik Furunes Foretaksdirektør Telefon E-post STYREDOKUMENT Side 1 av 1

2 Styresak 21/2004: Godkjenning av saksliste Møtedato: Møtested: Sandnessjøen Saksliste 21/2004: Godkjenning av saksliste. 22/2004: Godkjenning av protokoll. 23/2004: Årsmelding og årsregnskap /2004: Regnskapsrapport 1. tertial status på årsprognose og tiltaksplan. 25/2004: Omstillingsprosjektet Mosjøen oppdatering og framdrift. 26/2004: Faglige utredninger RHF. 27/2004: Stab/støtteprosjektet i RHF høringsuttalelse. 28/2004: Omstillingsprinsipper. 29/2004: Møteplan /2004: Eventuelt VEDTAK: Godkjent Jan Erik Furunes Foretaksdirektør STYREDOKUMENT Side 2 av 2

3 Styresak 22/2004: Godkjenning av protokoll Møtedato: Møtested: Sandnessjøen Styreprotokoll Møtedato: Møtested: Brønnøysund Tilstede: Styremedlemmer: Frode Mellemvik, Anette Fosse, Anna Aakre, Erik Fossum, Terje Steigen, Gunnleiv Birkeland, Kristian Iversen Fanghol, George André Milne. Meldt forfall: Ann-Lisbeth Johansen Ikke møtt: Varamedlem Jan Åge Simensen Foretaksadministrasjon: Jan Erik Furunes, Fred Mürer, Lars-Inge Ingebrigtsen, Arne Wilskow, Terje Hanssen, Frank Høyen, Jan-Inge Pettersen. Frode Mellemvik, Erik Fossum og Terje Steigen deltok ikke ved behandling av sakene 17 og 18. Under behandlingen av disse sakene ble møtet ledet av Kristian Iversen Fanghol. 11/2004: Godkjenning av saksliste Vedtak: Godkjent. 12/2004: Godkjenning av protokoll Vedtak: Protokoll fra møte godkjennes. 13/2004: Omstillingsprosjektet Mosjøen Vedtak: Med bakgrunn i brev av fra Helse Nord RHF, vedtar styret å organisere fødselsomsorgen ved Helgelandssykehuset Mosjøen som en jordmorstyrt fødestue med beredskap for nødkeisersnitt fram til omlegging av kirurgisk akuttberedskap sommeren Styret for Helgelandssykehuset HF viser til saksutredningen og til vedtak i Vefsn kommunestyre vedrørende etablering av legevakt/fam og legesenter ved Helgelandssykehuset Mosjøen. Styret vedtar bygging av felles akuttmottak (FAM) med legevaktslokaler ved sykehuset innenfor en kostnadsramme på kr og et bruttoareal på 422 m², hvorav 96 m² i eksisterende bygg og en kommunal andel på 190 m². Styret vedtar bygging av legesenter for Vefsn kommune innenfor en kostnadsramme på kr og et bruttoareal på 353 m² som i sin helhet benyttes av kommunen. Styret forutsetter at Helse Nord RHF aksepterer en utvidelse av Helgelandssykehusets investeringsramme for dette prosjektet med totalt 20,5 mill kroner, hvorav 13,5 mill kroner anses fullfinansiert med leieinntekter fra Vefsn kommune. Styret ber administrasjonen om å utrede videre alternativer for etablering av ambulansestasjon ved Helgelandssykehuset Mosjøen. Videre bes administrasjonen om å fullføre utredning om drift/omstilling og evt. nødvendig flytting av funksjoner i sykehuset i forbindelse med etablering av FAM. Av hensyn til framdriften i omstillingsprosjektet, forutsettes disse utredningene framlagt for styret i junimøtet. STYREDOKUMENT Side 3 av 3

4 05/2004: Melding 2003 (utsatt fra møte ) Vedtak: Styret tar Melding 2003 Oppfølging av styringsdokumentet fra Helse Nord RHF til orientering. 06/2004: Styringsdokument RHF 2004 (utsatt fra møte ) Saken ble trukket. 08/2004: HELTEF-rapporten Pasientopplevelser (utsatt fra møte ) Vedtak: Styret tar Heltef pasienttilfredshetsundersøkelsen for pasienter ved Poliklinikker og Dagbehandling i Helgelandssykehuset og Helse-Nord til orientering. 14/2004: Årsmelding og årsregnskap Vedtak: Styret tar foreløpig regnskap 2003 til orientering. Styret tar utkast til årsmelding 2003 til orientering. 15/2004: Regnskapsrapport mars Vedtak: Regnskapsrapport per mars 2004 tas til orientering. 16/2004: Budsjettprognose og tiltaksplan Vedtak: 1. Styret ser alvorlig på den økonomiske utviklingen i helseforetaket. Inntil spørsmålet om åpningsbalanse er avklart på en tilfredsstillende måte må administrasjonen framstille virksomheten gjennom et eget driftsregnskap, som ikke inkluderer tekniske åpningsbalanseposter. Driftsregnskapet skal synliggjøre styringsmålene og hvordan budsjettgjennomføringen utvikler seg gjennom året. Styret viser til at tilpasningsproblemet varierer internt i helseforetaket mellom de tre sykehusenhetene. Styret ber derfor administrasjonen prioritere forbedring og effektivisering på de områdene der underskuddet er størst. 2. Rettighetsbaserte ordninger som Fritt sykehusvalg er et gode for pasientene som også befolkningen på Helgeland må få ta del i. Volum og kostnadsveksten i denne type ordninger er imidlertid en særlig utfordring for helseforetak med rene lokalsykehusfunksjoner og en geografisk plassering som fremmer utstrakt bruk av ordningene. Styret for Helgelandssykehuset ber Helse Nord være særlig oppmerksom på disse effektene når det samtidig er nødvendig å opprettholde gode akuttfunksjoner i den sykehusstrukturen som finnes. 3. Styret for Helgelandssykehuset vil videre understreke behovet for at spørsmålet omkring åpningsbalanse avklares snarest. Dette skaper usikkerhet omkring regnskapsførsel, styringsmål, muligheter for å ivareta realkapitalen og styrenes ansvar. Styret ber Helse Nord ta dette spørsmålet opp med eier. 17/2004: Samhandling med primærhelsetjenesten. Vedtak: Styret viser til at de foreslåtte tiltak er i tråd med styringsdokumentet, og til at det skal avholdes et møte mellom styret og Helgeland Kommunelege-I-forum der samarbeidet mellom 1. og 2.- linjetjenesten skal diskuteres videre. Styret ber om en rapport om konkrete tiltak og videre framdrift til styremøtet /2004: Ledelse, organisasjon og personalpolicy. Vedtak: Saken tas til orientering. STYREDOKUMENT Side 4 av 4

5 19/2004: Møteplan 2004 Vedtak: Møteplan for styret i Helgelandssykehuset HF 2004 Juni: Mandag Sandnessjøen September: Torsdag Brønnøysund November: Onsdag Bodø Desember: Onsdag 15. Torsdag Mo i Rana 20/2004: Eventuelt Vedtak: STYREDOKUMENT Side 5 av 5

6 Styresak 23/2004: Årsmelding og årsregnskap 2003 Møtedato: Møtested: Sandnessjøen Viser til styresak 14/2004 hvor årsmelding og årsregnskap 2003 ble lagt frem for styret til foreløpig drøfting. Det har inntil det siste vært endringer i årsregnskapet for 2003, spesielt relatert til hvordan åpningsbalansen skal håndteres. Helse Nord RHF har besluttet at verdifastsetting av åpningsbalansen skal være i samsvar med taksering som ble foretatt ved inngangen til foretak, kun med korrigering for eventuelle feil. Åpningsbalansen skal avskrives i hht. ordinære avskrivingsprinsipper, hvilket gir et avskrivningsbeløp på kr (i tillegg kommer ordinære avskrivninger på kr ) i regnskap Av dette dekkes kr gjennom basisrammen. Differansen (kr kr ) på kr bidrar direkte til økt underskudd. Driftsunderskuddet på kr ville blitt redusert med kr , til kr dersom det hadde vært korrigert for åpningsbalansen, og er således det beløp som må holdes opp mot styringsmålet for 2003 på kr Driftsunderskuddet skal i 2003 føres mot hhv. strukturfondet med kr og annen egenkapital med kr Strukturfondet er en ny konstruksjon i 2004, størrelsen er gitt fra Helse Nord etter visse beregningsprinsipper. Som eget vedlegg til saken følger: A B C Årsregnskap 2003 fullversjon (egne filer og postsendt). Årsregnskap 2003 kortversjon (egen fil og postsendt). Årsmelding 2003 (egen fil og postsendt). VEDTAK: 1. Styret godkjenner det fremlagte regnskap som selskapets regnskap for Årets underskudd på kr føres med kr mot strukturfondet, og kr mot annen egenkapital. 3. Styret godkjenner den fremlagte årsmelding som selskapets årsmelding for Jan Erik Furunes Foretaksdirektør Saksbehandler: Administrasjonssjef Frank Høyen m.flere. STYREDOKUMENT Side 6 av 6

7 Styresak 24/2004: Regnskapsrapport 1. tertial 2004 status på årsprognose og tiltaksplan Møtedato: Møtested: Sandnessjøen Vedlagt følger regnskapsrapport og aktivitetsoversikt for 1. tertial Malen for regnskapsoversikten og aktivitetsrapporten er noe forskjellig fra tidligere rapporter fordi Helse Nord RHF har utarbeidet egne maler for tertialrapportering. Aktivitetsrapporteringen omfatter også psykiatri. Regnskapsrapport 1. tertial 2004 Resultatregnskapet for april måned viser et overskudd på ca. 0,6 mill. kr. Akkumulert per april viser regnskapet et overskudd på ca. 3,3 mill. kr. Avvik mot budsjett per april er imidlertid negativt med ca. 1,9 mill. kr. Sammenlignet med forrige måned er dette en forbedring med ca. 1,9 mill. kr. og i all hovedsak er det ISF-inntekter av egen produksjon som er årsak til dette. ISF-inntekter av egen produksjon er omtrent i budsjettmessig balanse per april. Det må også nevnes at resultatet per 1. tertial også omfatter psykiatri som ligger inne med ca. 2 mill. kr. i overskudd mot budsjett. Driftsinntektene hittil i år er på ca. 283,3 mill.kr. Sammenlignet med budsjett er det i balanse. Basisrammen, dvs driftstilskuddet fra Helse Nord, er periodisert i 1/11 hver måned unntatt juni. ISF-inntekt egen produksjon er på ca. 52,8 mill.kr per april. Det er, som nevnt over, i omtrent budsjettmessig balanse. Dette fordeles på Rana med ca 0,6 mill.kr i positivt avvik, Mosjøen med ca. 0,1 mill.kr i negativt avvik og Sandnessjøen med et negativt avvik på ca 0,4 mill.kr. Fødestuen i Brønnøysund er ført iht budsjett. ISF-inntekt av gjestepasientkostnader på 9,8 mill.kr er som tidligere regnskapsført i forhold til budsjett inntil vi får bedre prognoser å forholde oss til. Det er et etterslep av faktiske fakturaer fra andre helseforetak. Vi hadde forutsatt data fra Sintef for de første månedene i 2004 for å kunne estimere et forbruk for første tertial, men disse data er fortsatt ikke tilgjengelige. Vi tar imidlertid høyde for økt forbruk i forhold til budsjett på gjestepasienter i prognosen for 2004 Egne gjestepasientinntekter viser fortsatt et negativt avvik mot budsjett etter 4 måneder. Dette fordeles på Rana med 0,2 mill.kr i negativt avvik, Mosjøen med 0,1 mill.kr i positivt avvik og Sandnessjøen med 0,4 mill.kr i negativt avvik. Totalt for foretaket er avviket 0,5 mill.kr. Polikliniske inntekter viser fortsatt et høyt nivå til tross for at refusjonssatsene for poliklinikk i år er redusert med 1/3. Her er det et positivt avvik mot budsjett totalt på ca 1,2 mill.kr fordelt på de tre institusjonene med et positivt avvik i Rana og Mosjøen med 0,4 mill.kr på hver, og Sandnessjøen med et positivt avvik på ca 0,2 mill.kr. Øremerkede statstilskudd er i hovedsak tilskudd/finansiering av den nye oppgaven pasienttransport. Inntekten bokføres løpende hver måned med 1/12 del. For øvrig er budsjettet for opptrappingsplanen innen psykiatri plassert her, men inntekten bokføres bare i tilfelle psykiatrien går med underskudd. Denne rutine er i henhold til direktiv fra Helse Nord. I realiteten er dette en inntektsreserve som vil komme til uttrykk først i desember. Andre inntekter er 0,9 mill.kr lavere enn budsjett. Her inngår blant annet uløste budsjett/tilpassningsproblem med 2 mill.kr. Ca 1,7 mill.kr av dette er i Sandnessjøen og resterende er fordelt mellom Rana og fellesområdet. Egenandelsinntekter innbetalt fra pasienter ligger med et positivt budsjettavvik på ca 2,2 mill.kr. En del av forklaringen er sannsynligvis at pasientene ikke har mottatt frikort enda. Negativt budsjettavvik for internsalg av administrative tjenester mellom somatikk og psykiatri, kommer også inn under denne posten med 1,2 mill.kr da regnskapsføring og budsjettering av internt kjøp/salg føres på vanlig inntekts-og kostnadsart, istedet for som tidligere i intern kontoklasse 9, også dette i følge Helse Nord. Internt kjøp og salg blir fortsatt null på netto resultatet, men fremkommer som ett budsjettavvik på bruttoresultatet. Driftsutgiftene hittil i år er på 280 mill.kr. Dette er et negativt avvik mot budsjett med ca. 2 mill.kr og en forverring med 0,2 mill.kr fra forrige måned. Det er posten lønn og andre driftskostnader som står for avviket. STYREDOKUMENT Side 7 av 7

8 Lønnsposten viser et negativt avvik mot budsjett på ca 1,7 mill.kr. Avvikene er både på fast og variabel lønn og må analyseres mer. Vikarer i ledige faste stillinger, overtid pga sykdom og økt aktivitet er poster som skiller seg ut. Varekostnadene viser et positivt avvik på ca 1,4 mill.kr. I posten varekostnader inngår også estimatet på gjestepasientkostnader som er ført i henhold til budsjettall. Positivt budsjettavvik for internkjøp av adm.tjenester mellom psykiatri og somatikk, som nevnt over, kommer også inn under denne posten med 1,2 mill.kr da regnskapsføring og budsjettering av internt kjøp/salg føres på vanlig inntekts- og kostnadsart istedet for som tidligere i intern kontoklasse 9, i følge Helse Nord. Internt kjøp og salg blir fortsatt null på netto resultatet, men fremkommer som ett budsjettavvik på bruttoresultatet. Andre driftskostnader per mars har en liten forbedring sammenlignet med forrige måned. Totalt sett er det imidlertid et negativt budsjettavvik med ca 2,2 mill.kr. I denne post inngår et estimat (budsjettall) på pasienttransportkostnader som er en helt ny oppgave for foretaket og enda ikke er belastet med virkelige kostnader. Det skal opprettes rutiner for fakturering mot kommuner og trygdekontoret så snart som mulig. For øvrig er det blant annet negativt budsjettavvik på renovasjon/vann/avløp, olje, leiekostnader, med.teknisk utstyr, behandlingshjelpemidler, IKT-utstyr og rekvisita, telefon, abonnement på tjenester, datakommunikasjon og reisekostnader. Her ligger også diverse periodiserte kostnader for fakturaer i E-flow som ikke er blitt attestert og dermed ikke overført til regnskapet i rett periode. Avskrivningene viser en noe lavere kostnad enn budsjett med ca. 0,6 mill.kr. Status på årsprognose og tiltaksplan Etter en kritisk gjennomgang av den økonomiske situasjonen, ble tilpasningsproblemet vedtatt revidert i styremøte 10. mai d.å. Det var på det tidspunkt vanskelig å estimere en årsprognose på grunn av en rekke usikkerhetsmomenter, og det er det fortsatt, men etter 4 måneders drift har man delvis et klarere bilde av den økonomiske situasjonen. En årsprognose, basert på regnskapstall hittil i år, gir et bedre bilde av den reelle situasjonen, enn et kalkulert tilpasningsproblem. Det tillegges at ekstraordinære avskrivninger mot åpningsbalansen og problemstillingene vedrørende føring mot strukturfond, ikke er avklart for 2004 og holdes derfor utenom i denne saken. Dette er også i tråd med føringene fra siste styremøte. Selv om regnskapet viser et positivt resultat per april, og et lite negativt avvik mot budsjett, er det grunn til å tro at dette vil forverre seg ut over året. Det ligger flere store usikkerhetsmomenter i budsjettet for 2004: Gjestepasienter, ambulanser, behandlingshjelpemidler, syketransport, forsikringer, pensjon og økte kostnader ved utvidede pasientrettigheter fra 1. september Det kan se ut som om også gjestepasienter innenfor området rus, kan bli nok en stor kostnad som det ikke er gitt tilstrekkelig kompensasjon for. I følge Helsedepartementet har rusmiddelmisbrukere som skal motta tverrfaglig spesialisert behandling, rett til å velge behandlingssted tilsvarende retten etter pasientrettighetslovens 2-4, rett til fritt valg av sykehus. Lønnsoppgjøret endte ikke i streik, men i skrivende stund er det ikke mulig å legge fram de økonomiske konsekvenser av dette. Det er heller ikke mulig på nåværende tidspunkt å informere om vedtakene i revidert nasjonalbudsjett vil gi noen positive virkninger. Det er mao. flere eksterne forhold ( eksternt påførte kostnader ) som er sentrale for å kunne overblikke tilpasningsproblemet dette året. De fleste av de ovenstående punktene er budsjettert på fellesområdet. Etter en vurdering av driftsresultatet per 1. tertial, har de enkelte enhetene lagt frem følgende års-prognose for 2004: Tabell 1 Tabell 1 I hele 1000 Årsprognose 2004 Mo Mosjøen Sandnesssjpøen Fellesområdet Årsprognose STYREDOKUMENT Side 8 av 8

9 Årsprognosen viser et driftsresultat på -30 mill. kr. som er 7 mill. kr. høyere enn vedtatt styringsmål. Det er imidlertid grunn til å understreke at de to mest kritiske områdene for å nå dette målet er knyttet til fellesområdet og Sandnessjøen. Fellesområdet av grunner nevnt foran. Sandnessjøen fordi mye hviler på effekten av tiltaksplanen som skal være iverksatt i løpet av august i tråd med styrevedtaket i forrige møte. For alle tre sykehusenhetene vil lønnsoppgjøret få betydning og kostnadene her er sannsynligvis bare delvis lagt inn i prognosen for fellesområdet i tråd med forrige styresak. Det er forventninger til at årets ferieavvikling skal gi positive effekter hvis planen følges lojalt i alle avdelinger. Det må understrekes at vi har ekstraordinære kostnader knyttet til omstillingsprosjektet i Mosjøen som det ikke har vært mulig å få kompensert gjennom søknad til Helse Nord RHF. Forsterket akuttberedskap i Mo i Rana i tråd med foretaksmøtets vedtak med parallelle vaktskikt i generell (bløt) og ortopedisk (hard) kirurgi vil også komme til å øke kostnadene på sikt, herunder bedre gynekologidekning ved fødeavdelingene både i Mo i Rana og Sandnessjøen. Overtakelse av ansvaret for luftsykepleierne ved luftambulansen og fødestua i Brønnøysund Vi viser til styringsdokumentets krav om overtakelse av spesialisthelsetjenesteoppgaver i Brønnøy. Det gjelder overtakelse av det faglige og driftsmessige ansvaret for fødestuen og arbeidsgiveransvaret for flysykepleierne ved luftambulansebasen. Det er imidlertid en økonomisk side som innebærer at en overtakelse vil påføre Helgelandssykehuset en merkostnad på til sammen ca. 5 mill. kr. Vi viser til vedlagte brev til Helse Nord RHF der vi forutsetter at dette blir kompensert. Vedlegg 1 - Regnskapsmal per 1. tertial 2004, fordelt på regnskap per måned og sum hittil i år og regnskap per april for de 4 enhetene. 2 - Aktivitetsrapport per 1. tertial 2004 i hht. oppsett fra Helse-Nord. 3 - Brev til Helse-Nord RHF. VEDTAK: 1. Styret tar saken til orientering, 2. Styret vil understreke at eier må fullfinansiere nye oppgaver i helseforetakene, jmf overtakelse av ansvaret i Brønnøysund. Jan Erik Furunes Foretaksdirektør Saksbehandler: Økonomisjef Terje Hanssen STYREDOKUMENT Side 9 av 9

10 Resultatregnskap 2004 pr. måned Vedlegg 1 Tekst Jan Feb Mar Apr Regn Hittil Bud hittil Avvik Just års bud Inntekter = - kostnader = + Driftsinntekter Basisramme ISF egen produksjon ISF av gjestepasientkjøp Gjestepasientinntekter Polikliniske inntekter Ørem. statstilskudd inkl syketransport Øremerket tilskudd psykisk helse Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Kjøp av helsetjenester Varekostnader Lønn eks pensjon Pensjon inkl arbeidsgiveravgift av pensjon Andre driftskostnader Ordinære avskrivninger Sum driftskostnader Driftsresultat Finansielle poster Renteinntekter Rentekostnader Sum finansielle poster Ekstraord. innt. og kost. Ekstarord. inntekter Ekstarord. kostnader Sum ekstraord. poster Ordinært resultat Særskilte kostnader Behandlingshjelpemidler Rus Syketransport - utbetalinger til trygdeetaten 0 0 Likviditet Bankinnskudd (+) 0 0 Bruk av driftskreditt (-) 0 0 Limit driftskredittkonto 0 0 I hele 1000 Beløp Justert budsjett Beløp Justert Avvik Justert Rhf1(T) denne periode denne periode hittil i år budsjett hittil i år hittil i år budsjett Totalt i år Basisramme ISF-inntekt egen produksjon Gjestepasientinntekter Polikliniske inntekter Øremerkede statstilskudd Andre inntekter Driftsinntekter Lønn Varekostnader Andre driftskostnader Ordinære avskrivninger Driftsutgifter Helgelandssykehuset Mo i Rana STYREDOKUMENT Side 10 av 10

11 I hele 1000 Beløp Justert budsjett Beløp Justert Avvik Justert Rhf1(T) denne periode denne periode hittil i år budsjett hittil i år hittil i år budsjett Totalt i år Basisramme ISF-inntekt egen produksjon Gjestepasientinntekter Polikliniske inntekter Øremerkede statstilskudd Andre inntekter Driftsinntekter Lønn Varekostnader Andre driftskostnader Ordinære avskrivninger Driftsutgifter Rentekostnader Finansielle poster Helgelandssykehuset Mosjøen I hele 1000 Beløp denne Justert budsjett Beløp Justert budsjett Avvik Justert Rhf1(T) periode denne periode hittil i år hittil i år hittil i år budsjett Totalt i år Basisramme , , , ,00 0, ,00 ISF-inntekt egen produksjon , , , ,00 404, ,00 Gjestepasientinntekter -74,00-150,00-153,00-600,00 447, ,00 Polikliniske inntekter , , , ,00-197, ,00 Øremerkede statstilskudd 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-473,00 Andre inntekter -638, , , , , ,00 Driftsinntekter , , , , , ,00 Lønn , , , , , ,00 Varekostnader 1 729, , , ,00-187, ,00 Andre driftskostnader 1 860, , , , , ,00 Ordinære avskrivninger 623,00 617, , ,00 28, ,00 Driftsutgifter , , , , , ,00 Rentekostnader 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 Finansielle poster 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 Helgelandssykehuset Sandnessjøen ,00 517, , , ,00 0,00 I hele 1000 Beløp Justert budsjett Beløp Justert Avvik Justert Rhf1(T) denne periode denne periode hittil i år budsjett hittil i år hittil i år budsjett Totalt i år Basisramme , , , ,00 0, ,00 ISF-inntekt egen produksjon -161,00-112,00-483,00-483,00 0, ,00 ISF-inntekt av gjestepasientkostnader , , , ,00 0, ,00 Polikliniske inntekter -12,00 0,00-43,00 0,00-43,00 0,00 Øremerkede statstilskudd , , , ,00 0, ,00 Andre inntekter -2,00-50,00-3,00-200,00 197,00-600,00 Driftsinntekter , , , ,00 154, ,00 Lønn 529, , , , , ,00 Varekostnader , , , ,00-230, ,00 Andre driftskostnader 4 323, , , ,00 102, ,00 Ordinære avskrivninger 205,00 51,00 205,00 205,00 0,00 615,00 Driftsutgifter , , , , , ,00 Renteinntekter -79,00 0,00-79,00 0,00-79,00 0,00 Rentekostnader 30,00 0,00 43,00 0,00 43,00 0,00 Finansielle poster -49,00 0,00-36,00 0,00-36,00 0,00 Helgelandssykehuset Felles 6 992,00-632, , , ,00 0,00 STYREDOKUMENT Side 11 av 11

12 Aktivitetsrapport - Helse Nord PERIODE: 1. tertial 2004 FRA HELSEFORETAK: HELGELANDSSYKEHUSET Vedlegg 2 Kommentarer til tabellene skrives i rapport, evt merknader skrives under tabellene 1 a) SOMATIKK - TOTAL PRODUKSJON ved HF (egne pasienter+gjestepasienter) Somatisk aktivitet hittil i fjor hittil i år plan hittil årsplan 2004 Totalt antall DRG-poeng* Herav DRG-poeng dagkirurgi* Totalt antall opphold Herav dagkirurgi Herav innlagte heldøgnsopphold Herav elektive dagopphold Kontroll antall opphold kontrollsum (=0) * - Det skal inkluderes prognose på opphold i DRG b) SOMATIKK - BEHANDLING AV PASIENTER FRA ANNEN REGION/PRIVATE (gjestepasienter) Somatisk aktivitet hittil i fjor hittil i år årsplan 2004 Totalt antall DRG-poeng* Herav DRG-poeng dagkirurgi* Totalt antall opphold Herav dagkirurgi Herav innlagte heldøgnsopphold Herav elektive dagopphold Kontroll antall opphold kontrollsum (=0) * - Det skal inkluderes prognose på opphold i DRG- 470 DRG indeks - heldøgn hittil i år DRG indeks -heldøgn 0,91 0,92 Eks. innlagte dagpas., korrigert for DRG 470 Antall opphold i DRG Bruk DRG-vekt og logikk Polikliniske konsultasjoner Antall Herav nyhenviste m RTV/refusjon hittil i fjor hittil i år årsplan 2004 hittil i fjor hittil i år Antall Her oppgis alle polikliniske konsultasjoner som gir RTV-refusjon. Dagbehandling som gir DRG-refusjon og interne konsultasjoner holdes utenom. OPPHOLD - Ø. HJELP Kirurgi* Medisin Føde hittil i fjor hittil i år hittil i fjor hittil i år hittil i fjor hittil i år ANTALL OPPHOLD - ø-hjelp For SSJ er gyn. Inkludert i F Totalt antall opphold pr fagområde Ø-hjelp i % fagområde 62,3 % 58,5 % 91,3 % 87,6 % 58,7 % 67,8 % Tall er hentet fra DIPS-rapp * Opphold relateres til avdelingskodeverket for kirurgi slik at gynokologi tas med i kirurgi for lokale sykehus (ikke UNN og NSS). Øre nese hals og øye tas med for alle sykehus. Beleggsprosent hittil i fjor hittil i år JF eget notat distribuert til kontaktpersoner Kirurgi 95,0 96,5 Medisin 101,6 98,0 Se ark "Data" Utskrivningsklare pasienter hittil i fjor hittil i år Antall liggedøgn i perioden Rapp. D-701 Døgn i perioden Antall pasienter pr 30. april Rapp. D-701 Ant.opp. I perioden 2 a) PSYKIATRI - EGEN PRODUKSJON Produksjonstall hittil i fjor hittil i år herav ø-hjelp årsplan 2004 DIPS-rapport nr Utskrivninger - døgnbehandling Antall liggedøgn Antall dagopphold Polikliniske konsultasjoner VOP* Antall tiltak BUP (indirekte og direkte)* * både refusjons- og ikke refusjonsberettigede * både refusjons- og ikke refusjonsberettigede tiltak INNLEGGELSER ETTER SPESIALISTVEDTAK hittil i fjor hittil i år DIPS-rapport nr Antall innleggelser - totalt D herav frivillig herav tvungen observasjon ( 3-8 jf 3-6) u/døgnopphold m/døgnopphold herav tvungen psykisk helse ( 3-8 jf 3-6) u/døgnopphold m/døgnopphold Barne og ungdomspsykiatri 1. tertial 2004 Antall fagstillinger BUP i perioden* 24,1 Antall behandlerstillinger i døgntiltak** 18,8 Antall barn i behandling*** *Stilling er definert som: fagstilling som er godkjent i hht. Forskrift om godkjenning av barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk ** inkl stab og miljøterapeutstillinger ***Inneliggende og poliklinikk STYREDOKUMENT Side 12 av 12

13 2 b) RUSOMSORG - EGEN PRODUKSJON RUSOMSORG hittil i fjor hittil i år Utskrivninger - døgnbehandling Antall liggedøgn Antall dagopphold Polikliniske konsultasjoner 3) RETT TIL NØDVENDIG HELSEHJELP Samlet andel av mottatte henvisninger som er gitt rett til nødvendig helsehjelp % 5) PERSONALDATA For fraværsdata skal NLP fraværsrapport 31 A benyttes Totalt sykefravær 2004 Egenmeldte fravær Sykemeldte fravær Fravær 1-3 Fravær 4-16 Fravær Fravær >56 Sum fravær Fraværsdagsverk dagsverk dagsverk dagsverk dagsverk dagsverk dagsverk prosent Kvinner 468,3 5702,9 514,0 684,7 1386,1 3586,4 6171,2 9,8 Menn 111,6 607,3 118,1 121,2 158,0 321,5 718,8 4,3 Total 579,9 6310,2 632,1 805,9 1544,1 3907,9 6890,0 8,6 STYREDOKUMENT Side 13 av 13

14 Vedlegg 3 Til: Helse Nord RHF v/administrerende direktør Lars Vorland Deres ref.: Vår ref.: Sted / Dato: Mo i Rana, Overtakelse av spesialisthelsetjenesteoppgaver i Brønnøy kommune. Helgelandssykehuset viser til tidligere kontakter med Helse Nord RHF vedr. overtakelse av spesialisthelsetjenesteoppgaver i Brønnøy. De aktuelle prob lemstillingene er overtakelse av det faglige og driftsmessige ansvaret for fødestuen og arbeidsgiveransvaret for flysykepleierne ved luftambulansebasen. Av korrespondanse vises det til brev fra oss til Helse Nord vedr. hhv. ansvar for flysykepleiere og Helse Nords svar til oss om samme sak, og vårt brev av vedr. ansvar for fødestuer. Det vises også til brev fra Brønnøy kommune til Helse Nord (kopi mottatt hit fra Helse Nord), der kommunen anfører at det ikke er aktuelt å ha økonomisk ansvar for fødestuedrift og flyambulansedrift etter 1.mars d.å. Vi er ikke kjent med evt. tilsvar på dette brevet. Det er i vårt styringsdokument for 2004 stilt krav om overtakelse av begge de anførte tjenestene. Det er ingen uenighet mellom noen av partene om det faglige grunnlaget for overtakelse av virksomhetene, men som anført i våre brev er det særlig de økonomiske forhold ved en overtakelse som må avklares. Det har lenge vært klart at Helgelandssykehuset vil måtte påta seg en økonomisk merbelastning ved å ta over virksomhetene, noe som helseforetaket i utgangpunktet ikke har muligheter til å bære uten økt rammetilskudd fra Helse Nord. Basert på regnskapene for 2003 er vi kommet frem til at den økonomiske merbelastningen med å ta over fødestuen vil være ca. 3 mill. kr. og tilsvarende beløp for luftambulansebasen vil være ca. 2 mill. kr., altså til sammen ca. 5 mill. kr. Det vises til de vedlagte budsjettoversikter. Vedr. fødestuen: Det knytter seg størst usikkerhet til disse tallene, fordi det må føres forhandlinger med Brønnøy kommune om husleie, og kjøp av tjenester som vaktmestertjeneste, renhold, kjøkken etc. Videre er det en inntektsside med ISF-refusjon og salg av jordmortjenester til kommunene i området, begge er aktivitetsavhengige. Inntektsanslagene er forsiktige. V edr. luftambulansebasen: Det er her også beregnet økning av utgiftene til legetjenesten ved ambulansehelikopteret. Denne tjenesten kjøper som kjent helseforetaket for tiden fra akuttavdelingen ved UNN. Helseforetaket imøteser nærmere kontakt med Helse Nord vedr. de skisserte problemstillingene. Ved behov for mer utfyllende økonomi-data, kan de fås ved henvendelse til økonomisjef Terje Hanssen. Med vennlig hilsen Jan Erik Furunes Foretaksdirektør Fred A. Mürer Medisinsk direktør Vedlegg: Budsjettforslag fødestue Budsjettforslag luftambulanse STYREDOKUMENT Side 14 av 14

15 Kostnadsoverslag: Luftambulansen Brønnøysund Sum lønn flysykepleiere - (inkl. økt arb.g. avg.og lønnsjustering): Sum lønn leger - (UNN - inkl. økt arb.g.avg./lønnsjustering) Driftsutgifter: Sum brutto driftsutgifter: Tilskudd fra Helse Nord Underdekning ved overtakelse pr. mai FØDESTUA I BRØNNØYSUND: Sum lønn (inkl. lønnsjustering) Økt arb.g.avgift Sum lønn: Andre driftsutgifter Driftsutgifter Husleie Sum driftsutgifter Sum brutto driftsutgifter Inntekter: ISF - 70 DRG-poeng Diverse inntekter, jordmor/polikl Sum inntekter Sum netto utgifter: Tilskudd fra Helse Nord, (prisjustert fra 2,09 mill.kr.) Underdekning ved overtakelse pr. mai STYREDOKUMENT Side 15 av 15

16 Styresak 25/2004: Omstillingsprosjektet Mosjøen oppdatering og framdrift Møtedato: Møtested: Sandnessjøen Styret for Helgelandssykehuset vedtok i styresak 13/2004 utbygging av felles akuttmottak (FAM) med legevaktslokaler samt legesenter for Vefsn kommune ved Helgelandssykehuset Mosjøen. Kostnadsrammen for prosjektet er 20,5 mill. kroner hvorav 13,5 mill. kroner finansieres gjennom leieinntekter fra Vefsn kommune. Prosjektet innebærer behov for utvidede investeringsrammer for helseforetaket. Saken er derfor oversendt til Helse Nord RHF til avklaring uten at det i skrivende stund foreligger en avklaring. Styret ba samtidig administrasjonen om å utrede alternativer for etablering av ambulansestasjon ved sykehuset, samt å fullføre utredning om omstilling, drift og evt. nødvendig flytting av funksjoner i sykehuset i forbindelse med etablering av FAM. Ambulansestasjon Foretakets driftsorganisasjon for ambulanse og nødmeldetjeneste har laget utkast til ambulanseplan for foretaket hvor det fremgår at stasjonen i Mosjøen forutsettes etablert med 3 operative biler og 1 reserveambulanse. Ambulansegruppa i omstillingsprosjektet har på basis av dette revidert de opprinnelige planer for stasjon, og konkludert med et nøkternt areal på 90 m2 til garasjer og 110 m2 til vaktrom, lager, kontor m.v., samlet 200 m2. Opprinnelig arealbehov var satt til 380 m2. Administrasjonen har fått utarbeidet et kostnadsoverslag på frittstående ambulansestasjon lokalisert i nær tilknytning til FAM-bygget. Komplett bygg med isolert, men uoppvarmet garasje uten vaskehall samt nøkternt utstyrt vaktrom/kontoravdeling beløper seg til ca. 3 mill. inkl. mva. Årlige kapitalkostnader utgjør ca Dette er vesentlig rimeligere enn tidligere beregninger for ambulansestasjon lokalisert i underetasje av FAM/legesenter. Det er engasjert konsulent for en mer konkret utredning av alternativkostnader ved bygging av FAM/legesenter med og uten utgravd kjeller. På dette grunnlaget vil vi kunne gjøre en konkret vurdering om det er mulig å innpasse ambulansestasjonen i dette arealet innen en kostnadsramme som tilsvarer eksternt bygg. Dette vil gi betydelig bedre logistikk for pasientflyt og mulighet for utnyttelse av ambulansepersonalets kapasitet i FAM et. Utredningen er dessverre ikke avsluttet ennå, men vil foreligge til styrets behandling av saken. Administrasjonens forslag er å lokalisere ambulansestasjon i underetasjen dersom dette kan forsvares av totaløkonomiske grunner. Heis Dagens heiser i sykehuset er lokalisert sentralt i bygget. Pasienttransport skjer fra ambulansemottak i kjeller direkte til sengeavdeling/intensiv i 2. etasje. Ved etablering av FAM vil transport av pasienter til sengeavdelingene med dagens heiser skje gjennom sterkt trafikkert publikumsareal/vestibyle/venterom, eller gjennom trafikkmessig tungt belastet poliklinikk-korridor. Det anses derfor som nødvendig å etablere heis fra FAM (alternativt kjeller dersom ambulansemottak legges dit) til sengeavdeling i 2. etasje. Dersom en velger å legge medisinsk overvåkningavdeling til sengeavdelingen, vil slik heis også være en nødvendig forutsetning. Heisen er inntegnet i opprinnelige planer, men ikke medtatt i kostnadsberegningene. Vi har fått opplyst at kostnader til en slik heis over 3 plan vil ligge på ca. 1,2 mill inkl. mva. Videre ombygging og driftstilpasning Opprusting og tilpasning av poliklinikker, tilpasning av kirurgisk/medisinsk sengeavdeling til ny driftsform fra 2005 samt evt. flytting av intensivavdeling i forbindelse med FAM-etablering, er et omfattende arbeid. I langtidsbudsjettet er det avsatt 12 mill kroner til dette for årene Det er en forutsetning å gjennomføre disse endringene innen denne rammen. Utbyggingsprosjektet er laget slik at disse STYREDOKUMENT Side 16 av 16

17 tilpasningene kan gjennomføres trinnvis. Detaljering kan derfor gjennomføres samtidig med videre detaljprosjektering og oppstart av nybygget. Det er viktig at denne prosessen blir gjennomført på en måte som ivaretar bl.a. hensynet til berørte avdelinger og ansatte, samtidig som det fortsatt er en del uavklarte forhold når det gjelder fremtidig drift. Dette gjelder bl.a. dimensjonering og innhold av dagkirurgi. Sykehuset ønsker derfor å bruke mer tid på denne detaljeringen, og vil fremme denne saken for styret i løpet av høsten. VEDTAK: 1. Styret for Helgelandssykehuset viser til vedtak i styresak 13/2004 og foreliggende saksutredning. 2. Styret vedtar bygging av ambulansestasjon ved Helgelandssykehuset Mosjøen innen en kostnadsramme av 3,0 mill kr. Dersom pågående utredninger viser at det er regningssvarende å etablere ambulansestasjonen i underetasje for FAM/legesenter, prioriteres denne løsningen. Alternativt etableres stasjonen i eget bygg i nær tilknyting til FAM. 3. Styret vedtar å etablere pasientheis i tilknytning til FAM/ambulansemottak. Kostnadsrammen for FAMetablering utvides med 1.2 mill kroner. 4. Totalt investeringsbehov for FAM/ambulansestasjon og legesenter er etter dette 24,7 mill kroner, hvorav 13,5 mill kroner anses fullfinansiert med leieinntekter fra Vefsn kommune. Styret ber om at saken avklares i Helse Nord RHF. Jan Erik Furunes Foretaksdirektør Saksbehandler: Avdelingsdirektør Arne W. Wilskow STYREDOKUMENT Side 17 av 17

18 Styresak 26/2004: Faglige utredninger RHF Møtedato: Møtested: Sandnessjøen Siden høsten 2003 har det kommet flere faglige utredninger fra Helse Nord, og i denne saken redegjøres for Helgelandssykehusets høringsuttalelser til noen av disse. Rapportene kan hentes ned fra nettsiden til Helse-Nord velg Nyheter og deretter Rapporter/dokumenter. I forslag til vedtak fremmes det et eget punkt om legemiddelassistert rehabilitering. Utredning om organisering av elektiv ortopedi Helgelandssykehuset var representert i arbeidsgruppen som arbeidet fram utredningen med medisinsk direktør Fred A. Mürer, og avdelingssjef Svend Kr. Kibsgaard, Mo i Rana. Det var dissens i gruppen om nødvendighet av og gevinsten ved å opprette en avdeling for elektiv ortopedi i Helse Nord, skjermet for øyeblikkelig hjelp. Gruppens flertall, som også helseforetakets representanter tilhørte, pekte på at behovet for elektiv ortopedi i Helse Nord til en stor grad vil kunne dekkes med de legestillingshjemlene man har i dag pluss den økningen som er foreslått i rapporten, uten at det planlegges en avdeling for ren elektiv virksomhet i regionen, i Narvik. Helseforetakets høringsuttalelse støttet dette synet. Uttalelsen støttet også den enstemmige anbefalingen om en samling av tyngden av elektiv ortopedisk virksomhet (proteser og ryggkirurgi) til ett sted i hvert foretak. I Helgelandssykehuset vil dette være Mo i Rana, mens samarbeidet med Mosjøen videreføres innenfor rammen av omstillingsprosjektet. Rapporten påpekte at det brukes i dag svært mange protesekomponenter ved primær hofteprotesekirurgi ved norske sykehus, også i Helse Nord. Valgene har vært noe tilfeldige, og det er mangelfull dokumentasjon for holdbarhet for en del av protesene. Høringsuttalelsen ga også støtte til bruk av vitenskaplige data som grunnlag for valg av hofteproteser, og at dette ville føre til standardisering med færre proteser. Det ble påpekt at dette ikke er noen lett prosess, fordi det er til dels mange studier med lang oppfølgingstid, og at utvelgelseskriteriene krever en løpende oppfølging og evaluering. Rapporten om nærsykehuset Utgangspunktet for denne rapporten er et økende behov for senger knyttet til indremedisin og behandling av pasienter med kroniske sykdommer, kreft og behov for rehabilitering. På den andre siden er det et avtagende behov for senger knyttet til elektiv kirurgi og faglige argumenter for sentralisering av kirurgisk akuttberedskap. Helgelandssykehuset var representert i prosjektgruppen ved avdelingssjef Dag Stefansen og sykepleiefaglig rådgiver Marit Hermstad Løvlien, begge Sandnessjøen. Utredningen gir en faglig beskrivelse og drøfting av nærsykehuset med akuttmedisinske tilbud, videreutviklet indremedisinsk fagfelt og dagkirurgi, uten kirurgisk døgnvakt. Det beskrives også nærsykehusets samhandling med primærhelsetjenesten, for eksempel felles akuttmottak (FAM). Vår høringsuttalelse påpeker at utredningen representerer en viktig utredning i en tid med fokus på omstillingsprosesser, riktig bruk av sykehussenger og kvaliteten på tilbudet til kronikergrupper og pasienter med sammensatte lidelser. Utredningen underbygger behovet for bred generell kompetanse i spesialiteten indremedisin med grenspesialiteter. Opprettholdelsen av et indremedisinsk akutt-tilbud omtrent på dagens nivå vil kreve anestesilege i vaktberedskap, og anestesilegekompetanse vil også være nødvendig for å betjene dagkirurgisk virksomhet og som støtte for akuttfunksjonen knyttet til et felles akuttmottak, (FAM), ikke minst knyttet til vurdering og stabilisering av pasienter som skal flyttes til annet behandlingssted. Vi pekte på, som i utredningen, at erfaringene som er gjort i Dalarna tyder på at et sykehus kan fungere godt med uforandret indremedisinsk vaktberedskap, og uten kirurgisk akuttberedskap utover dagarbeidstid, STYREDOKUMENT Side 18 av 18

19 selv om ikke forholdene automatisk kan overføres til Nord-Norge på grunn av vanskeligere kommunikasjons- og værforhold. Tenkningen med differensiering av avdelingene med f.eks. definering av enhet for slagbehandling, geriatri og rehabilitering er spennende, dog må ikke dette føre til seksjonering av lokalsykehusavdelinger som allerede er små nok fra før. Nærsykehuset vil kunne representere et godt utdanningstilbud innen indremedisin både for leger og sykepleiere. Det vil videre være et meget godt tilbud for utdanning og videreutdanning for primærleger. Høringsutkast til handlingsplan for geriatri Utgangspunktet for å lage en handlingsplan i geriatri, er at geriatri ikke har vært et prioritert område på samme måter som deler av akuttmedisinen, til tross for at antall eldre vil øke sterkt i årene fremover, og det er en økende oppmerksomhet på problemstillinger knyttet til eldre med flere og kompliserte sykdommer, med økende pleiebehov. Prosjektgruppen fikk i oppdrag å gi en faglig beskrivelse og drøfting av hvordan geriatri kan videreutvikles i Helse Nord, med forslag til en konkret handlingsplan for perioden Helgelandssykehuset var representert i prosjektgruppen med geriater Mette Louring, Sandnessjøen. Det har vært konsensus i gruppen om de foreslåtte tiltakene for å bygge opp et helhetlig, tverrfaglig spesialisttilbud i geriatri i regionen. Det viktigste grepet som foreslås, er etablering av et geriatrisk tilbud ved alle de somatiske sykehusene i regionen. Vår høringsuttalelse konkluderte med at en handlingsplan i geriatri er et viktig dokument, og at utfordringene våre er å ha et godt tjenestetilbud til akutte problemstillinger samtidig som geriatri, rehabilitering, kronikeromsorg og kreftomsorg skal prioriteres. Dette krever samordning av det som fremkommer i tidligere og fremtidige utredninger bl.a. utredningene om akutt koronarsyndrom, nærsykehuset, handlingsplan for rehabilitering, samarbeide med primærhelsetjenesten, standard for palliasjon m.fl. i tillegg til den kommende handlingsplanen for geriatri. Samtidig er de fleste indremedisinske enhetene i Helse Nord små i nasjonal sammenheng, og utviklingen av disse krever god koordinering og samhandling av ressursene. Forslaget om geriatrisk team ved alle indremedisinske enheter ble støttet, og samordning med slagenhetene virker fornuftig. Estimert sengebehov for disse pasientgruppene må imidlertid individualiseres. Mangel på stillingshjelmer for legestillinger innen geriatri tilsier også for dette fagområdet at kvotetildelingen som forvaltes av Nasjonalt Råd for spesialistutdanning og fordeling av leger, burde vært opphevet. Særlig gjelder det for vår region, som ordningen i utgangspunktet skulle tilgodese. Utredning vedrørende etablering av et eget senter for legemiddelassistert rehabilitering i Helse Nord Denne utredningen fremmes til ordinær styrebehandling. Ved siste årsskifte fikk helseforetakene ansvaret for rusomsorgen som en del av spesialist-helsetjenesten, Inkludert i dette er også legemiddelassistert rehabilitering av stoffmisbrukere med langvarig opiatmisbruk. For klienter fra Helse Nord har denne tjenesten hittil vært underlagt senteret i Helse Midt-Norge, Medikamentassistert rehabilitering i Trondheim, MARiT. I statsbudsjettet 2004 ble imidlertid rammen til Helse Nord økt for å planlegge og drive et selvstendig senter for legemiddelassistert rehabilitering, LAR-senter, i Helse Nord. En arbeidsgruppe har lagt frem en utredning som gir grunnlag for etableringen av et slikt senter. Helgelandssykehuset har vært representert i arbeidsgruppen ved sosialkonsulent Arvid Bjørklund, VOP, Psykiatrisk Senter Sandnessjøen. Tjenesten er tenkt organisert etter mønster fra MARiT, som et poliklinisk tilbud med konsulenter som samarbeider nært med primærhelsetjenesten. STYREDOKUMENT Side 19 av 19

20 Utredningen beskriver 2 alternative måter å organisere tjenesten på, en sentralisert modell med ett senter, og en desentralisert modell, som representerer en videreutvikling av MARiT-modellen, med ett sterkt senter og ellers desentraliserte konsulenter nærmeste mulig brukerne. Som vedlegg følger aktuelle rundskriv som gir retningslinjer for LAR, inkludert ansvarsforhold og fastlegens medisinske oppfølgingsansvar. Utvalget anbefaler organisering etter en desentralisert modell med ett senter som inngår som en driftsenhet i UNN, men med desentraliserte konsulentstillinger i Nordlandssykehuset. Utredningen har vært sendt på høring til faggruppen psykiatri, som imidlertid ikke har uttalt seg. Utredningen er kortfattet og konkret, men det savnes en nærmere beskrivelse av samarbeidet med de psykiatriske sentra, den somatiske spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten, inkludert fastlegene, som skal ha ansvaret for medisinske undersøkelser som grunnlag for forskriving av legemiddel, kontroll av helsetilstand og dosering underveis i behandlingsopplegget og forskriving av selve legemiddelet. VEDTAK: 1. Styret for Helgelandssykehuset HF støtter hovedlinjene i de avgitte høringsuttalelsene til utredning om organisering av elektiv ortopedi, rapporten om nærsykehuset og høringsutkast til behandlingsplan for geriatri. Rapportene underbygger omstilling av tjenestetilbudene fra områder med overkapasitet på sengeressurser til områder med underkapasitet. 2. Helse Nord RHF forventer frigjøring av midler fra omlegging av kirurgisk tjenestetilbud, og at disse midlene skal kunne komme annen virksomhet som geriatri og andre lavere prioriterte grupper til gode. Imidlertid vil oppbygging av parallelle vaktskikt i bløt og hard kirurgi i Mo i Rana og oppgradering av fødeavdelingene i Mo i Rana og Sandnessjøen til fullverdige fødeavdelinger med gynekologer i alle bakvakter, medføre tydelig økte kostnader. Nødvendig styrking av ambulansetjenesten vil kunne medføre betydelig økte kostnader og i tillegg er det store usikkerheter knyttet til overføring av transportkostnadene. Dette medfører at helseforetaket ikke vil kunne overføre eventuelle frigjorte midler fra endring i kirurgisk tjenestetilbud til de tiltakene som skisseres i rapportene. 3. Styret støtter etablering av et eget senter for legemiddelassistert rehabilitering i Helse Nord etter den foreslåtte desentraliserte modellen, men savner en nærmere beskrivelse av samarbeidet med de psykiatriske sentra og primærhelsetjenesten. Styret vil også uttrykke sin bekymring for underfinansiering av rusomsorgen. Styret forutsetter også at Helgelandssykehuset får kompensert de gjestepasientutgiftene som er tilkommet og som tilkommer for rusklienter i påvente av etablering av behandlingstilbud i regionen. Jan Erik Furunes Foretaksdirektør Saksbehandler: Medisinsk direktør Fred A. Mürer Vedlegg: I - Høringsuttalelse vedr. Handlingsplan for geriatri II - Høringsuttalelse vedr. Helse Nords utredning Nærsykehuset III - Høringsuttalelse vedr. utredning om Organisering av elektiv ortopedi i Helse Nord. STYREDOKUMENT Side 20 av 20

21 Til: Helse Nord RHF v/fagdirektør Einar Hannisdal Deres ref.: Vår ref.: Sted / Dato: Mo i Rana, Handlingsplan for geriatri Det foreliggende høringsutkast til handlingsplan for geriatri er et viktig dokument, og en ser for seg at den ferdige handlingsplanen vil gi et godt grunnlag for hvordan Helse Nord skal utvikle tjenestetilbudet for de aktuelle målgruppene som ikke er prioritert høyt nok i dag og som vil ha et økende behov i fremtiden. Utfordringene i utviklingen av hele det indremedisinske tilbudet i helseforetakene i Helse Nord vil være å ha et godt tjenestetilbud til akutte problemstillinger samtidig som geriatri, rehabilitering, kronikeromsorg og kreftomsorg skal prioriteres. Dette krever samordning av det som fremkommer i tidligere og fremtidige utredninger bl.a. utredningene om akutt koronarsyndrom, Nærsykehuset, handlingsplan for rehabilitering, samarbeide med primærhelsetjenesten, Standard for palliasjon m.fl. i tillegg til den kommende handlingsplanen for geriatri. Samtidig er de fleste indremedisinske enhetene i Helse Nord små i nasjonal sammenheng, og utviklingen av disse krever god koordinering og samhandling av ressursene. Videre er det også innen indremedisin er det et økende tendens til særomsorg, som for eksempel egne øremerkete behandlingsteam og poliklinikker innen behandling av diabetes, hjertesvikt, hypertensjon, nyresykdommer, hjerneslag etc. For små enheter er utfordringene således spesielt store både innen prioritering og samordning. Forslaget om geriatrisk team ved alle indremedisinske enheter støttes imidlertid, og samordning med slagenhetene virker fornuftig. Estimert sengebehov for disse pasientgruppene må imidlertid individualiseres. En vil minne om at i Helglandssykehuset er det nesten 100% forskjell på det største og minste nedslagfeltet for sykehus. Det tradisjonelle sengebehovet innen indremedisin, 1seng pr innbyggere er det vel imidlertid grunn til å vurdere etter hvert. Tabell 1 Oversikt over sengetall innen kirurgi etc. er ikke helt oversiktlig da det ikke fremkommer klart hvilke sengetall som er inkludert i indremedisin og hvilke som ikke er det For Helgelandsykehuset er alle sengene innen slagbehandling inkludert i de indremedisinske sengetallene, mens rehabiliteringssengene ikke er det. For Mo i Rana er sengetallet innen kirurgi 23 senger + 13 senger i 5-døgnspost, mens indremedisin inkludert rheumatologi, har 34 senger + 3 senger i 5-døgnspost. Det er behov for styrking av både sentral og lokal organisering av tilbudet innen geriatri. Det er nok med ett kompetansesenter i regionen og det er naturlig at UNN utgjør den sentrale ressursbasen. Høringsutkastet sier imidlertid lite om hvordan de tilgjengelige ressursene disponeres i dag. Det er anført at det er 4 overlegestillinger og 3 ass. legestillinger, (i NR-basen er det anført 3 + 3). Dette utgjør jo ganske mye legeressurser, men dette under forutsetning av at stillingene er besatt. UNN bør jo også bestrebe seg på å få professoratet besatt. I tabell 3 fremkommer det at det i 2002 var til sammen 324 pasientopphold for pasienter over 50 år i geriatriske avdelinger/sengeposter. Med 26 senger utgjør dette opphold pr. seng pr. år, noe som virker lite. STYREDOKUMENT Side 21 av 21

Styremøte 03.03.03. Eventuelle forfall bes meldt til undertegnede på telefon eller e-post. Vedlagt følger styresakene. Vel møtt! Med vennlig hilsen

Styremøte 03.03.03. Eventuelle forfall bes meldt til undertegnede på telefon eller e-post. Vedlagt følger styresakene. Vel møtt! Med vennlig hilsen Til Styremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Kopi Varastyremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Kopi Ledergruppen i Helgelandssykehuset HF Kopi Revisoren i Helgelandssykehuset HF Kopi Adm.direktør, org.direktør,

Detaljer

Styresak 10/2014: Resultat og tiltaksrapport per 01/2014 Økonomi

Styresak 10/2014: Resultat og tiltaksrapport per 01/2014 Økonomi Styresak 10/2014: Resultat og tiltaksrapport per 01/2014 Økonomi Møtedato: 21.02.14 Møtested: Helgelandssykehuset Sandnessjøen Innledning Resultatet for januar er positivt og viser et overskudd på 1,4

Detaljer

Styresak Driftsrapport oktober 2017

Styresak Driftsrapport oktober 2017 Direktøren Styresak 091-2017 Driftsrapport oktober 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.11.2017 Møtedato: 15.11.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport oktober 2017 Innstilling til

Detaljer

Styresak 73/2011: Foreløpig budsjett orientering

Styresak 73/2011: Foreløpig budsjett orientering Styresak 73/211: Foreløpig budsjett 212 - orientering Møtedato: 22.11.11 Møtested: Telefon Innledning I forbindelse med budsjettarbeidet 212 har administrasjonen gjort en foreløpig fordeling av budsjettmidlene.

Detaljer

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017 Direktøren Styresak 068-2017 Driftsrapport juni og juli 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 23.08.2017 Møtedato: 31.08.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport juli 2017 Innstilling til

Detaljer

Styresak Driftsrapport august 2017

Styresak Driftsrapport august 2017 Direktøren Styresak 077-2017 Driftsrapport august 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 28.09.2017 Møtedato: 04.10.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport august 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Driftsrapport november 2017

Styresak Driftsrapport november 2017 Direktøren Styresak 104-2017 Driftsrapport november 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 11.12.2017 Møtedato: 12.12.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport november 2017 Innstilling til

Detaljer

Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi

Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi Møtedato: 18.06.14 Møtested: Helgelandssykehuset Mo i Rana Innledning Det økonomiske resultatet pr. mai er positivt med 4,4 mill.kr.

Detaljer

Styresak Driftsrapport mars 2017

Styresak Driftsrapport mars 2017 Direktøren Styresak 031-2017 Driftsrapport mars 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 19.04.2017 Møtedato: 25.04.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport mars 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Driftsrapport april 2017

Styresak Driftsrapport april 2017 Direktøren Styresak 039-2017 Driftsrapport april 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.05.2017 Møtedato: 15.05.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport april 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Driftsrapport februar 2017

Styresak Driftsrapport februar 2017 Direktøren Styresak 022-2017 Driftsrapport februar 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 15.03.2017 Møtedato: 28.03.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport februar 2017 Innstilling til

Detaljer

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ble ettersendt.

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 19.6.2009 200900008-47 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

Foreløpig årsresultat

Foreløpig årsresultat Vedlegg til styresak 03/2015: Foreløpig årsresultat 2014 Helgelandssykehuset Foreløpig årsresultat 2014 Aktivitet, økonomi og personal Regnskapsresultat (hele 1.000) 16300-1186 -18856-14618 -3113-48750

Detaljer

Styresak 96/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2013 Økonomi

Styresak 96/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2013 Økonomi Styresak 96/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2013 Økonomi Møtedato: 12. 13.12.2013 Møtested: Mo i Rana, Meyergården hotell Innledning Resultat Resultatet for november er positivt og viser et overskudd

Detaljer

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Paul Martin Strand, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.9.2009 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT

Detaljer

Styresak Driftsrapport september 2017

Styresak Driftsrapport september 2017 Direktøren Styresak 090-2017 Driftsrapport september 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 08.11.2017 Møtedato: 15.11.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport september 2017 Innstilling

Detaljer

Styresak 32/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 03/ Økonomi

Styresak 32/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 03/ Økonomi Styresak 32/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 03/2014 - Økonomi Møtedato: 30.04.14 Møtested: Helgelandssykehuset Sandnessjøen Innledning Det økonomiske resultatet pr. mars er positivt med 3,7 mill.

Detaljer

Styresak 08/2010: Oppdragsdokument 2010 Helgelandssykehuset HF

Styresak 08/2010: Oppdragsdokument 2010 Helgelandssykehuset HF Styresak 08/2010: Oppdragsdokument 2010 Helgelandssykehuset HF Møtedato: 01.03.10 Møtested: Mosjøen I saken fremlegges Helse Nords eierbestilling til helseforetaket, Oppdragsdokument 2010. Det ble overlevert

Detaljer

Foretaksmøte, den 19. mai innkalling, Nordlandssykehuset HF

Foretaksmøte, den 19. mai innkalling, Nordlandssykehuset HF Styret i Nordlandssykehuset HF i Nordlandssykehuset HF Revisor i Nordlandssykehuset HF Deres ref.: Vår ref.: 2017/5-3/012 Saksbehandler/dir.tlf.: Karin Paulke, 906 88 713 Sted/Dato: Bodø, 10.5.2017 Foretaksmøte,

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 29. mars 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 17.3.2017 Styresak 28-2017 Virksomhetsrapport nr. 2-2017 Formål/sammendrag Denne styresaken har som formål å redegjøre

Detaljer

Styresak 43/2011: Sammenlikningsrapport 2010 (RHF)

Styresak 43/2011: Sammenlikningsrapport 2010 (RHF) Styresak 43/2011: Sammenlikningsrapport 2010 (RHF) Møtedato: 22.06.11 Møtested: Mo i Rana I denne saken presenteres en sammenligning av kostnadene knyttet til den DRG-relaterte virksomheten ved lokalsykehusene

Detaljer

Styresak Driftsrapport januar 2017

Styresak Driftsrapport januar 2017 Direktøren Styresak 003-2017 Driftsrapport januar 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 16.02.2017 Møtedato: 21.02.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport januar 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF

Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF DATO: 16.08.2016 SAKSBEHANDLER: Arild Johansen SAKEN GJELDER: Oppfølging av "den gylne regel" ARKIVSAK: 2016/2 STYRESAK: 61/16 STYREMØTE: 20.09.2016

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Styrets beretning og årsregnskap 2014 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 14-2015 Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak 25.3.2015 Rønning Trykte

Detaljer

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 10/321 Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per august et positivt

Detaljer

Resultat og tiltaksrapport

Resultat og tiltaksrapport Helgelandssykehuset Resultat og tiltaksrapport November 2014 Aktivitet, økonomi og personal 15 000 10 000 5 000 0-5 000-10 000-15 000-20 000 Helgelandssykehuset HF Økonomistyring: Resultat akkumulert (hele

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - Sakframstilling Dato dok: 14. februar 2010 Dato møte: 17. februar 2010 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: 1. Hovedtall aktivitet,

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 30. november 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 90-09: Månedsrapport per november 2009 Side 1 av 6 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrapport per 30. november 2009 ØKONOMI

Detaljer

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per 1. tertial 2012 et negativt

Detaljer

Styresak 20/2014: Årlig melding 2013

Styresak 20/2014: Årlig melding 2013 Styresak 20/2014: Årlig melding 2013 Møtedato: 24.03.14 Møtested: Mosjøen, Fru Haugans hotell I denne saken presenteres Årlig melding 2013 fra Helgelandssykehuset HF til Helse Nord RHF. Denne ble oversendt

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 24. februar 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Sund/Eichler, 75 51 29 00 Bodø, 17.2.2016 Styresak 16-2016 Virksomhetsrapport nr. 1-2016 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 17.09.15 Sak nr: 043/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering august Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av tertialrapport 2016

STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av tertialrapport 2016 STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av 8 Styresak nr.: 48-16 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 16/00827 2. tertialrapport 2016 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per august et negativt resultat

Detaljer

Resultat- og tiltaksrapport

Resultat- og tiltaksrapport Helgelandssykehuset Resultat- og tiltaksrapport Oktober 2014 Aktivitet, økonomi og personal 15 000 10 000 5 000 0-5 000-10 000-15 000-20 000 Helgelandssykehuset HF Økonomistyring: Resultat akkumulert (hele

Detaljer

ØKONOMIRAPPORT FOR MARS 2005

ØKONOMIRAPPORT FOR MARS 2005 Styresaknr. 26/5 REF: 25/85 ØKONOMIRAPPORT FOR MARS 25 Saksbehandler: Linda Johnsen Dokumenter i saken: Trykt vedlegg : Økonomirapport til Helse Nord datert 15.4.5 Saksbehandlers kommentar: Som det fremgår

Detaljer

Styresak Driftsrapport mai 2017

Styresak Driftsrapport mai 2017 Direktøren Styresak 056-2017 Driftsrapport mai 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 14.06.2017 Møtedato: 19.06.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport mai 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011 Forslag til VEDTAK: Styret tar virksomhetsrapport pr 31.01.2011 til etterretning. Brumunddal, 18. februar

Detaljer

Styresak. Påbygg 2000 revidert forprosjekt ble behandlet av styret for Helse Førde HF 28.05.03, sak 34/03. Styret fattet følgende vedtak:

Styresak. Påbygg 2000 revidert forprosjekt ble behandlet av styret for Helse Førde HF 28.05.03, sak 34/03. Styret fattet følgende vedtak: Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Styremøte: 3. september 2003 Styresak nr: 077/03 B Dato skrevet: 25.08.2003 Saksbehandler: Terje Arne Krokvik/Hans Stenby Vedrørende: Påbygg 2000

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 22.10.15 Sak nr: 054/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering september Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling

Detaljer

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold

Detaljer

Virksomhetsrapport pr mars 2011

Virksomhetsrapport pr mars 2011 Saksframstilling Arkivsak Dato 15.04.2011 Saksbehandler Per Bertil Qvarnstrøm Virksomhetsrapport pr mars 2011 Sak nr. Styre Møtedato 043-2011 Styret for Sørlandet sykehus HF 28.04.2011 Ingress Resultat

Detaljer

Styresak 59/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 07/ Økonomi

Styresak 59/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 07/ Økonomi Styresak 59/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 07/2014 - Økonomi Møtedato: 29.08.14 Møtested: Mosjøen, Fru Haugans hotell Innledning Det økonomiske resultatet hittil i år viser et overskudd på 5,2 mill.

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 19.11.15 Sak nr: 064/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering oktober Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av tertialrapport 2016

STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av tertialrapport 2016 STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av 8 Styresak nr.: 25-16 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 16/00827 1. tertialrapport 2016 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per april et negativt resultat på 63,4

Detaljer

Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011

Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011 Økonomi Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2011/496 Dato: 16.05.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport april 2011 Ikke trykt vedlegg: ØBAK skjema

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 31. oktober 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 79-09: Månedsrapport per oktober 2009 Side 1 av 8 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrapport per 31. oktober 2009 ØKONOMI

Detaljer

Styresak 07/2010: Forslag til lokalsykehusstrategi

Styresak 07/2010: Forslag til lokalsykehusstrategi Styresak 07/2010: Forslag til lokalsykehusstrategi 2010-2020 Møtedato: 01.03.10 Møtested: Mosjøen Det vises til rapporten Forslag til lokalsykehusstrategi 2010 2020, som er sendt på høring 22.12.2009 med

Detaljer

STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per september 2011

STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per september 2011 STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 11/193 Aktivitets- og økonomirapport per september 2011 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per september 2011 et positivt

Detaljer

Sakspapirene ble ettersendt.

Sakspapirene ble ettersendt. Møtedato: 23. februar 2011 Arkivnr.: 131 2010/680 Saksbeh/tlf: Bang/Skjemstad, 75 51 29 56 Dato: 21.2.2011 Styresak 17-2011 Økonomirapport nr.1-2011 Sakspapirene ble ettersendt. Regnskapet for januar 2011

Detaljer

Foreløpig årsresultat bedre enn budsjett

Foreløpig årsresultat bedre enn budsjett Foreløpig årsresultat bedre enn budsjett Budsjettert underskudd: - 40 mill Foreløpig regnskap: - 15 mill Foreløpig budsjettavvik: + 25 mill Akkumulert budsjettavvik pr måned: Akkumulert budsjettavvik (mill

Detaljer

Årsplan for styret 2012 og status for oppfølging av vedtak

Årsplan for styret 2012 og status for oppfølging av vedtak STYREMØTE 27. februar 2012 Side 1 av 7 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: 03/618 Årsplan for styret 2012 og status for oppfølging av vedtak Forslag til vedtak: Styret tar årsplan for styret 2012

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR MÅNEDSRAPPORT PER JUNI Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR MÅNEDSRAPPORT PER JUNI Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 18.07.16 SAK NR 050 2016 MÅNEDSRAPPORT PER JUNI 2016 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar månedsrapport for juni til etterretning. 2. Styret konstaterer at driftssituasjonen

Detaljer

Sak 61/ Budsjett 2018 vedlegg 2 Budsjett 2018 Uperiodisert levert 7. desember 2017

Sak 61/ Budsjett 2018 vedlegg 2 Budsjett 2018 Uperiodisert levert 7. desember 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Sak 61/17 2017-12-14 Budsjett vedlegg 2

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 18/ Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte ved Vestre Vike HF 18/ Møte Saksnr. Møtedato Dato: 15. mars 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 28.02. 2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 18/2013 18.3.2013 Vedlegg: 1.

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom, Tromsø Dato: 8.12.2011 Tid: 09:00-14:45

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom, Tromsø Dato: 8.12.2011 Tid: 09:00-14:45 Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom, Tromsø Dato: 8.12.2011 Tid: 09:00-14:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad Jorhill Andreassen Leder Olav Helge

Detaljer

Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011

Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011 Økonomi Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2011/496 Dato: 06.09.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport juni og juli 2011 Ikke trykt vedlegg:

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Virksomhetsrapport februar 2012 STYRESAK Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 42/ Møte Saksnr. Møtedato. Drammen, 19. august Nils Fredrik Wisløff. Administrerende direktør

Styremøte ved Vestre Vike HF 42/ Møte Saksnr. Møtedato. Drammen, 19. august Nils Fredrik Wisløff. Administrerende direktør Dato: 19.august 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31.7.2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 42/ 2013 26.8.2013 Vedlegg: 1.

Detaljer

Regnskapsrapport september 2006

Regnskapsrapport september 2006 Vår dato: Vår referanse: 13. oktober 2006 Vår saksbehandler Deres dato: Deres referanse: Økonomisjef Jan-Erik Hansen Helse Nord RHF Sjøgata 10 Kopi til: 8038 BODØ Regnskapsrapport september 2006 1. Konklusjon

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Dato 22.oktober 2012 Saksbehandler Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 072/2012 29.10.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 20. juni 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang og Monsen m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 18.6.2013 Styresak 76-2013 Virksomhetsrapport nr. 5-2013 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr og nr

Styresak Virksomhetsrapport nr og nr Møtedato: 28. august 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang og Monsen m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 21.8.2013 Styresak 91-2013 Virksomhetsrapport nr. 6-2013 og nr. 7-2013 Sakspapirene var ettersendt.

Detaljer

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/568 Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per mars et negativt resultat på

Detaljer

Styresak 18/2014: Resultat og tiltaksrapport per 02/ Økonomi

Styresak 18/2014: Resultat og tiltaksrapport per 02/ Økonomi Styresak 18/2014: Resultat og tiltaksrapport per 02/2014 - Økonomi Møtedato: 24.03.14 Møtested: Mosjøen, Fru Haugans hotell Innledning Kvalitet Ventetiden er redusert for februar i forhold til januar.

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 18. juni 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/A. B. Sund, 75 51 29 00 Bodø, 17.6.2014 Styresak 80-2014 Virksomhetsrapport nr. 5-2014 Saken var lagt frem ved møtestart. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 26. november 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/J.P. Monsen Bodø, 19.11.2014 Styresak 130-2014 Virksomhetsrapport nr. 10-2014 Saksdokumenter var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

SYKEHUS OMNIA PÅ GARDERMOEN

SYKEHUS OMNIA PÅ GARDERMOEN Saksbehandler: Tove Klæboe Nilsen, tlf. 75 51 29 14 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 15.6.2005 200300397-335 321 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 60-2005

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Dato 21. august 2012 Saksbehandler Sheryl Swenson Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 057/2012 31.8.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 21.05.15 Sak nr: 023/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering april Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Det innkalles med dette i tråd med avtalt møteplan og etter samråd med styreleder til styremøte fredag 17. oktober 2003 kl. 8.30.

Det innkalles med dette i tråd med avtalt møteplan og etter samråd med styreleder til styremøte fredag 17. oktober 2003 kl. 8.30. STYREDOKUMENT Til Styremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Kopi Varastyremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Kopi Ledergruppen i Helgelandssykehuset HF Kopi Revisoren i Helgelandssykehuset HF Kopi Adm.direktør,

Detaljer

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.10.2009 200900008-86 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

Styresak 25-2014 Høringsuttalelse Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten 2014-2017

Styresak 25-2014 Høringsuttalelse Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten 2014-2017 Direktøren Styresak 25-2014 Høringsuttalelse Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten 2014-2017 Saksbehandler: Anne Kristine Fagerheim Saksnr.: 2013/2428 Dato: 12.03.2014 Dokumenter

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 19.03.15 Sak nr: 013/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering februar Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 27. mai 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Eichler/Monsen/Sund Bodø, 20.5.2015 Styresak 56-2015 Virksomhetsrapport nr. 4-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak 17/2012 Driftsrapport februar 2012

Styresak 17/2012 Driftsrapport februar 2012 Økonomi Styresak 17/2012 Driftsrapport februar 2012 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2012/405 Dato: 15.03.2012 Dokumenter i saken Trykt vedlegg: Driftsrapport februar 2012 Ikke trykt vedlegg: ØBAK

Detaljer

Rapportering september

Rapportering september Rapportering september Vedlegg til styresak Tabell 1: Hovedtall Tabell 2: Avvik DRG per klinikk Tabell 3: Økonomiske hovedtall Tabell 4: Økonomisk resultat per klinikk Tabell 5: Økonomisk resultat avvik

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 17.12.15 Sak nr: 075/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering november Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 23. mai 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Eichler/Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 18.5.2017 Styresak 58-2017 Virksomhetsrapport nr. 4-2017 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

ANSVARSOMRÅDER FOR HELSEFORETAKENE

ANSVARSOMRÅDER FOR HELSEFORETAKENE Deres dato: Saksbehandler: Trond Elsbak, Tove Skjelvik og Kristian Iversen Fanghol Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 20.4.2005 200400327-32 011 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres referanse:

Detaljer

Sykehuset Østfold HF 1. tertialrapport 2009

Sykehuset Østfold HF 1. tertialrapport 2009 Sykehuset Østfold HF 1. tertialrapport Per 30. april Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 40-09: 1. tertialrapport Side 1 av 7 SYKEHUSET ØSTFOLD HF 1. tertialrapport per 1. april ØKONOMI måned Budsjett Prognose

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr og

Styresak Virksomhetsrapport nr og Møtedato: 26. august 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: H. Eichler/A. B. Sund, 75 51 29 00 Bodø, 21.8.2015 Styresak 79-2015 Virksomhetsrapport nr. 6-2015 og 7-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 23.02.15 Sak nr: 003/2015 Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Resultater 2014 og rapportering januar 2015 Hensikten med saken: Helse SørØsts

Detaljer

Sak 71/13 Vedlegg 1: Presentasjon Budsjett 2014

Sak 71/13 Vedlegg 1: Presentasjon Budsjett 2014 Sak 71/13 Vedlegg 1: Presentasjon Budsjett 2014 Sunnaas sykehus HF 1 Budsjett 2014 - Tidsplan Korrigert aktivitetsbudsjett sendes HSØ RHF 29.11.2013 Internhandel - komplett og ferdig avstemt 6.12.2013

Detaljer

Budsjett 2012 Endelig behandling

Budsjett 2012 Endelig behandling Styret i Sunnaas sykehus HF Sak 91/11 Budsjett 2012 Endelig behandling Dato: 21.12.2011 Forslag til vedtak: Endelig Budsjett 2012 vedtas. Sammendrag og konklusjon Budsjett 2012: Tilnærmet likt aktivitetsnivå

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 30. oktober 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erling Bang, 75 51 29 00 Bodø, 24.10.2013 Styresak 110-2013 Virksomhetsrapport nr. 9-2013 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 26. februar 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Eichler/Monsen/Sund Bodø, 19.2.2015 Styresak 18-2015 Virksomhetsrapport nr. 1-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Det innkalles med dette i tråd med avtalt møteplan og etter samråd med styreleder til styremøte 27. september 2004 kl. 10.00.

Det innkalles med dette i tråd med avtalt møteplan og etter samråd med styreleder til styremøte 27. september 2004 kl. 10.00. STYREDOKUMENT Til Styremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Kopi Varastyremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Kopi Ledergruppen i Helgelandssykehuset HF Kopi Revisoren i Helgelandssykehuset HF Kopi Adm.direktør

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar budsjettoppfølging til orientering.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar budsjettoppfølging til orientering. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 06.02. Saksbehandler: Saken gjelder: Bjørn Munthe Styresak 6/15 B B oppfølging budsjett Arkivsak 15/193 Forslag til vedtak 1. Styret tar

Detaljer

Styresak. Styresak 026/04 B Styremøte 26.03.2004

Styresak. Styresak 026/04 B Styremøte 26.03.2004 Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skrevet: 18.03.2004 Saksbehandler: Vedrørende: Terje Arne Krokvik Økonomirapport januar 2004 Styresak 026/04 B Styremøte 26.03.2004 Generelt:

Detaljer

Protokoll fra foretaksmøte i Helse Nord RHF. Oppfølging av Nasjonal helseog sykehusplan avklaring av akuttfunksjoner

Protokoll fra foretaksmøte i Helse Nord RHF. Oppfølging av Nasjonal helseog sykehusplan avklaring av akuttfunksjoner Protokoll fra foretaksmøte i Helse Nord RHF www.helse-nord.no Foretaksmøte 24. april 2017 Protokoll fra foretaksmøte i Helse Nord RHF Oppfølging av Nasjonal helseog sykehusplan avklaring av akuttfunksjoner

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1-707, Tromsø Dato: 19.3.2014 Tid: 08:30-14.

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1-707, Tromsø Dato: 19.3.2014 Tid: 08:30-14. MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1-707, Tromsø Dato: 19.3.2014 Tid: 08:30-14.50 Faste mer som møtte: Navn Funksjon Merknad Jorhill

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 27,4 millioner kroner Nordlandssykehuset HF: 21,6 millioner kroner Helse Finnmark HF: 16,2 millioner kroner

Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 27,4 millioner kroner Nordlandssykehuset HF: 21,6 millioner kroner Helse Finnmark HF: 16,2 millioner kroner Direktøren Styresak 26/2009 BUDSJETT 2009 REVISJON AV TILTAKSPLAN Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken : Saksnr.: 2008/156 Dato: 29.05.2009 Trykt vedlegg: Vedlegg 1: Sammenligning av kostnader

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato Dato: 12.juni 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31.5.2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013 Vedlegg: 1. Virksomhetsrapportering

Detaljer

Tilbake til innholdsfortegnelse. Forutsetninger

Tilbake til innholdsfortegnelse. Forutsetninger Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Budsjett Styremøte Sunnaas sykehus HF 21.12.2016

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 29. april 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erling Bang m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 23.4.2013 Styresak 43-2013 Virksomhetsrapport nr. 3-2013 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak 28/2012: Resultat og tiltaksrapport per 03/2012

Styresak 28/2012: Resultat og tiltaksrapport per 03/2012 Styresak 28/2012: Resultat og tiltaksrapport per 03/2012 Møtedato: 16.04.12 Møtested: Telefon Innledning Det vises til vedlagte Resultatrapport for mars 2012 som oppsummerer resultatene fra en rekke virksomhetsområder

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr og

Styresak Virksomhetsrapport nr og Møtedato: 27. august 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/A. B. Sund, 75 51 29 00 Bodø, 20.8.2014 Styresak 86-2014 Virksomhetsrapport nr. 6-2014 og 7-2014 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styremøte 28. januar. Nils Fr. Wisløff

Styremøte 28. januar. Nils Fr. Wisløff Styremøte 28. januar Nils Fr. Wisløff Fasene i sykehusplanlegging Statsrådbesøk Styremøte 28. januar 2013 Foreløpig årsresultat rapportert til HSØ den 23.1.2013 Foreløpig resultat 2012 Bemanning 2012 Aktivitet

Detaljer

Sak 63/13 Budsjett 2014 Inntektsrammer

Sak 63/13 Budsjett 2014 Inntektsrammer Styret i Sunnaas sykehus HF Dato: 27.11.2013 Sak 63/13 Budsjett 2014 Inntektsrammer Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken til etterretning 2. Budsjett 2014, behandles endelig i styremøte 18. desember

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen 10. juni 2013 1 Innhold Økonomisk status pr 31. mai Resultat Aktivitet HR Styringsparametre 2 Innledning: Presentasjonen

Detaljer