Frivillig organisasjonsliv i Norge

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Frivillig organisasjonsliv i Norge"

Transkript

1 Frivillig organisasjonsliv i Norge Ny kunnskap nye spørsmål Røde Kors konferansesenter Torsdag 28. oktober 2010

2 Frivillig innsats Hvem hva og hvorfor? Dag Wollebæk Uni Rokkansenteret

3 Fire viktige funn 1) Den frivillige innsatsen har gått tilbake. 2) Den frivillige innsatsen tåler en støyt. 3) De sosiale forskjellene øker. 4) Den frivillige innsatsen blir mindre kollektiv, og mer individuell.

4 Stadig like ungdommelig! Frivillig innsats blant unge mennesker Jacob Aars Uni Rokkansenteret

5 Hvorfor studere ungdom og frivillighet? Rekruttering (Organisasjonenes perspektiv): Viktig deltakelsesreserve Formative år (Samfunnets perspektiv): Deltakelsesvaner etableres i ung alder Barometer (Forskernes perspektiv): Kilde til kunnskap om fremtidig deltakelsesmønster

6 Demokratisk skolering gjennom frivillighet Innad: Samhandling og læring gjennom deltakelse i frivillige organisasjoner Utad: Samfunnsmessig: Tillit og læring Politisk: Deltakelse i offentlige verv og andre politiske aktiviteter Normsett og atferdsmønster setter seg i løpet av noen få år Deltakelsesvaner etableres i bestemte livsfaser

7 Tre spørsmål Hvor mye deltar de unge (Individnivå) Hvor stort er tilbudet (Organisasjonsnivå) På hvilke måter fungerer barn og unges organisasjoner som demokratiske læringsarenaer? (Primært organisasjonsnivå)

8

9

10

11 Tilbudet krymper. B&U-organisasjoner som andel av alle organisasjoner

12 Intern orientering I Formelt (Medlemsmøter 1 gang pr mnd / oftere) B&U Andre

13 Intern orientering II Uformelt (Arr. sosiale tiltak for medlemmene siste år) B&U Andre

14 Ekstern orientering I Pressgrupper? (Tatt opp saker i kommunale organer) B&U Andre

15 Ekstern orientering II Høringsinstanser? (Regelmessig spurt til råds av kommunen) B&U Andre

16 Oppsummering Deltakelse Forholdsvis lav og svakt fallende, men grunnfjellet forvitrer ikke De unge mennene forsvinner oftest Tilbud Klart svekket, men nedgangen skjedde i hovedsak på 90-tallet Demokratisk læringsarena? Intern orientering sterk, men svekket Færre medlemsmøter Ekstern orientering stabil, men svak Initierer lite myndighetskontakt

17 Etniske minoriteters organisasjonsdeltagelse Når språket ikke er en barriere Signe Bock Segaard Institutt for samfunnsforskning Ivar Eimhjellen Uni Rokkansenteret

18 Fokus videre... Hvor, hvordan, i hvilken grad og hvorfor etniske minoriteter deltager i det frivillige organisasjonslivet Organisasjonsdeltagelse er godt for noe...?

19 Ny rapport: Etniske minoriteter og frivillige organisasjoner av Ivar Eimhjellen og Signe Bock Segaard Utført frivillig arbeid Ikkje-vestleg bakgrunn: 36% (Vestlege: 49% ) Medlemskap Ikkje-vestleg bakgrunn: 43% (Vestlege: 70%)

20 Ulik deltaking Store forskjellar innanfor idrett, kultur, fritid og religion Flest innan religions- og livssynsorganisasjonar Mange innanfor organisasjonar for utdanning, opplæring og forsking, internasjonal bistand og rettighet/avhold Størst underrepresentasjon innan idretten Færre timar deltaking i organisasjonsaktivitetar på dei fleste områder

21 Har minoritetsbakgrunn noko å seie? Minoritetsbakgrunn frå Afrika/Asia har ingen verknad på sannsyn for frivillig arbeid Asiatisk bakgrunn og det å vere 1.generasjon innvandrar har negativ verknad på sannsyn for organisasjonsmedlemskap

22 Minoritetsbakgrunn og medlemskap Sannsyn for medlemskap Ikke-Asia Asia Ikke 1.gen. innvandrer 1.gen. innvandrer 20 0

23 Haldning/motivasjon til frivillighet Mindre viktig å vere medlem Mindre lojalitet til spesifikke organisasjonar Får skulering i demokratiske spelereglar gjennom deltaking Høgare motivasjon for å gjere frivillig arbeid Strategisk i forhold til arbeidsmarknad tilgang til ressursar Avgrensa effekt av minoritetsbakgrunn

24 Hindringar for frivillig arbeid Alle nevnte hindringar meir sentrale hos personar med ikkjevestleg bakgrunn Hindringar i kvardagen, krevande arbeidssituasjon, andre aktivitetar, manglande barnepass Manglande nettverk og kunnskap for å kome inn i frivillig deltaking

25 Etnisk mangfald i organisasjonar Minoritetsbefolkninga deltar meir i etnisk mangfoldige organisasjonar Større interesse for ulike tenkemåtar frå menneske som er ulike ein sjølv Majoriteten mest med sine eigne

26 Oppsummert Lågare representasjon blant minoritetsbefolkninga Majoritet og minoritet er skilde frå kvarandre Minoritetsbakgrunn har ingen effekt på frivillig arbeid Sjølvstendig negativ effekt av Asiatisk bakgrunn og av 1. generasjon innvandrar på organisasjonsmedlemskap Låg sosioøkonomisk status låg deltaking

27 Organisasjonsdeltagelse er godt for noe...? Tillit til andre mennesker mellommenneskelig tillit Sammenbindende skaper felles identitet Overskridende utvider ens horisont Forutsetning for et velfungerende demokrati Kan utvikles gjennom organisasjonsdeltagelse Empiri Organisasjonsdeltagelse har ingen eller kun svak effekt på mellommenneskelig tillit Men... Hvem taler man om? Fruktbart å skjelne mellom ulike befolkningsgrupper

28 Organisasjonsdeltagelse er godt for noe...? Tillit til andre mennesker mellommenneskelig tillit Sammenbindende skaper felles identitet Overskridende utvider ens horisont Forutsetning for et velfungerende demokrati Kan utvikles gjennom organisasjonsdeltagelse Empiri Organisasjonsdeltagelse har ingen eller kun svak effekt på mellommenneskelig tillit Men... Hvem taler man om? Fruktbart å skjelne mellom ulike befolkningsgrupper

29 Organisasjonsdeltagelse og mellommenneskelig tillit 7,0 Timer/uken (x) og mellommenneskelig tillit (y) 6,5 6,0 5,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 1.generasjon 2.generasjon Majoritet

30 Frivillige organisasjoner og mellommenneskelig tillit - oppsummering Organisasjonsdeltagelse har positiv effekt på mellommenneskelig tillit for minoritetsbefolkningen og særlig for 1.generasjonsinnvandrere Effekten av å bruke mer tid i en organisasjon på mellommenneskelig tillit er negativ for 1.generasjonsinnvandrere og positiv for majoritetsbefolkningen mens effekten er nesten lik null for 2.generasjonsinnvandrere Aktivitet i etnisk homogene organisasjoner er ikke en barriere for utvikling av overskridende tillit Sammenbindende og overskridende tillit er et både/og-fenomen

31 Takk for oppmerksomheten

32 Frivillig organisasjonsliv i Norge Spørsmål? Send sms med kodeord SPØR etterfulgt av ditt spørsmål til 1963

33 Organisasjonenes møte med endrede rammebetingelser Trygve Gulbrandsen Institutt for samfunnsforskning/ Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo

34 Problemstillinger og metode Problemstillinger: 1. Hva er de viktigste endringene i rammevilkårene for frivillige og sivile organisasjoner i Norge? 2. Hvordan har de tilpasset seg disse endringene? Metode: Intervjuer med 17 ledere i 15 organisasjoner innenfor fire sektorer: (1) kristne organisasjoner, (2) kulturorganisasjoner, (3) barne- og ungdomsorganisasjoner, og (4) organisasjoner som leverer helseog velferdstjenester

35 Viktige endringene i rammebetingelsene Innføringen av et anbudssystem (Lov om anskaffelser) for tildeling av offentlige oppdrag og prosjektstøtte. Strengere krav til dokumentasjon og evaluering. Økt rettsliggjøring. Endringer i det politiske systemet: Økt lobbyvirksomhet mot Storting, regjering og departementene Departementene har i større grad blitt politiske sekretariater

36 Organisasjonenes tilpasninger til endringene Justering av formål og økt vekt på å utvikle organisasjonens egenart Gjennomføring av administrative reformer Profesjonalisering av den administrative staben Sterkere vekt på synliggjøring, omdømmebygging ( branding ) og lobbying

37 Noen dilemmaer Disiplinering versus egenart Utøvere av offentlig politikk eller utviklere av nye ideer og tiltak? God kontroll med bruken av offentlige midler eller overdrevne ritualer for dokumentasjon og evaluering? Overføring av styringsteknikker brukt i det private næringslivet en trussel mot organisasjonenes egenart?

38 Frivillig organisasjonsliv i Norge Spørsmål? Send sms med kodeord SPØR etterfulgt av ditt spørsmål til 1963

39 Offentlige virkemidler for et flerkulturelt foreningsliv Guro Ødegård Jill Loga

40 Sosial og politisk integrasjon Inkludering av nye borgere i frivillig sektor handler både om deltakelse i et sosialt fellesskap, men også om å ta del i den Nordiske demokratimodellen

41 Foreningsliv i et flerkulturelt lokalsamfunn En studie om integrasjon og sosial kapital Guro Ødegård, Rapport 2010:6 (www.sivilsamfunn.no) Dagens spørsmål : Hvilken rolle har lokale myndigheter spilt for å bygge broer mellom forskjellig aktører i et flerkulturelt lokalsamfunn?

42 Veitvet: Den bittelille drabantbyen Sletteløkka 1959 Olav Selvaag Musikkskole 350 mål/1526 boliger Kjøpesenter Idretthall Skole Skolekorps Lokalsamf. arr Aker vei Bowling Trondheimsveien Veitvet Groruddalssatsingen Østre

43 Hvorfor Veitvet? Fysiske utfordringer Høy trafikkbelastning og lite tilrettelagt grøntareal Demografiske endringer Rask folketilvekst og økt innvandrerandel Asylsøkere m/ kort botid, velferdsavhengige Boligsegregering (Sletteløkka vs Veitvet) 80 % minoritetsspråklige elever (60 nasjonaliteter) Sosiale utfordringer Manglende lokalt engasjement og ansvarliggjøring Forvitring av det tradisjonelle foreningslivet Nye foreninger/nettverk/aktivitetsgrupper kom til syne

44 Hva gjorde lokale myndigheter? Prosjektgruppe for Områdeløftet Beboere, foreninger og bydelsadministrasjon Beboerkontoret Stikk innom (2008) Lokal koordinering av satsingen Bindeledd mellom beboere, lokale myndigheter, skole, klubb, idrett mm Veitvet Sletteløkka kulturforum (2009) Lokal foreningsparaply

45 Lokale myndigheter som brobyggere -Involvering og samhandling mellom forskjellige samfunnsaktører -Beboerkontoret Stikk innom - Informasjons- og kunnskapssenter for beboere - Foreningsdanning og demokratiskolering - Synergi mellom ulike nettverk -Samfunnsmeglere

46 Sosial kapital Nettverk og tillit (Putnam, 2000) Staten rolle (Woolcock, 1998) Sammenbindende nettverk (bonding) Sammenkoblinger mellom ulike aktører/institusjoner (linking) Overskridende nettverk (bridging)

47 Integrasjonsstrategier (Berry 1997) Kulturell opprettholdelse Høy Segregering Integrasjon Lav Marginalisering Assimilasjon Kontakt og deltagelse Lav Høy

48 Hva har vi lært? 1. Sammenbindende innvandrernettverk (bonding) viktige for vedlikehold av kulturell identitet - Bonding forutsetning for bridging 2. Majoritetsorganisasjoner marginalisert i en flerkulturell kontekst - Bridging men med manglende bonding 3. Myndigheters sammenkoblende funksjon - Når bridging ikke gjør seg selv

49 Veitvet videre? Veitvet skøytebane på 60- tallet. Veitvetpiken og -gutten 2010 Speiderhus

50 Flerkulturelle møteplasser på Møhlenpris Jill Loga

51 Innhold i foredraget 1. Offentlige virkemidler i Bergen 2. Vitalitetssenteret på Møhlenpris 3. Om innvandrerbefolkningen i Bergen 4. Innvandreres deltakelse i ulike typer foreninger 5. Positive fortellinger, store utfordringer og fortvilelse, terskler 6. Offentlige virkemidler i Bergen versus Oslo

52 Offentlige virkemidler Ikke en tilsvarende satsning som Groruddalsatsningen verken i omfang eller i fokus på organisasjonslivet Frivillighetsmeldingen for Bergen 2006 omtaler ikke innvandring eller det flerkulturelle. Levekårsundersøkelse fra 2008 avdekket økende sosiale problemer i de flerkulturelle områdene i bydelene Bergenhus og Årstad. Storbymidler og fattigdomsmidler kanalisert til kultur-, idrett og nærområdeanlegg som følge av levekårsundersøkelsen Støtte til Vitalitetssenteret, Frivillighetssentral, utstasjonert kulturkoordinator rettet mot rekruttering av barn og unge, Kjapt svar tilskudd til ungdomsaktiviteter.

53 Vitalitetssenteret Kulturhus/bydelshus/idrettshall

54 Møhlenpris: Gentrifisert boligområde Naturlig lokal møteplass/ torg (Vitalitetssenter, fotballbane, butikk, kafe, skole.). I tillegg, byparken, universitetet, Nygård skole (språkopplæring og introduksjonsprogr.) Vitalitetssenteret ble etablert etter pådriv fra lokale foreninger, men er sentrum for kulturell aktivitet utover selve bydelen. Både tradisjonelle og nye organisasjoner

55 Innvandrerbefolkningen i Bergen: Per bodde det personer med innvandrerbakgrunn fra 169 ulike land. Det utgjør 9,6 % av befolkningen i kommunen. Neststørst innvandrerbefolkningen i Norge, men 33 andre kommuner har en høyere andel av befolkningen. 85 % er førstegenerasjons innvandrere 40 % av førstegenerasjon har bodd kortere enn 6 år Flere har flyktningbakgrunn enn landsgjennomsnittet 75 % ikke-vestlig bakgrunn Yngre enn landsgjennomsnittet. I 2009 ankom 30 enslige, mindreårige flyktninger. 1. Polen 2. Irak, 3. Vietnam, 4. Chile, 5. Sri Lanka.

56 Foreninger (og aktiviteter): Vitalitetssenteret Frivillighetssentral Idrettsklubben Djerv Velforeninger (parkdag og naboskapsdag) Nygaards Bataljon New Page og Førstemann til Møhlen 2008 (Barnevernet) 2gether Innvandrerorganisasjoner

57

58 Positive fortellinger Stort engasjement i lokalbefolkningen og ønske om å skape et inkluderende nabolag Djerv en flerkulturell idrettsklubb og vellykket integreringsarena. Både gutter og jenter Fotballbanen naturlig sentrum og en svært viktig sosial møteplass for både majoritets- og minoritetsbefolkning Frivillighetssentralen en tilsvarende viktig møteplass, stort engasjement, mange tilbud - og til dels vellykket inkludering av særlig voksne kvinner

59 Utfordringer: Dersom høy formaliseringsgrad vanskelig å tiltrekke innvandrere Krevende (oppleves umulig ) å formidle norsk frivillighetskultur Store utfordringer knyttet til foreldredeltakelsen, tross flere tiltak. Slitne og frustrerte ildsjeler (inkludering kan ikke kun baseres på gratis arbeid?) Vanskelig å skape kontinuitet i tilbud som omfavner både minoritet og majoritet Ønsker om å utvide tilbudene særlig i fotballklubben Djerv, slitne foreldre og lagledere, manglende økonomiske midler. Innvandrerorganisasjonene flyttes ut av området (samles i BIKS).

60 Terskler for deltakelse: Språklige Økonomiske Kulturelle Kompetanse Subjektiv opplevelse

61 Veitvet vs Møhlenpris Liten drabantby i Oslo 80 % tospråklige elever Etablerte innvandrermiljø, flere generasjoner, mange etterkommere Majoritetsorganisasjoner forvitret Grorudsatsning. Fokus på organisasjonsdeltakelse Satsing på minoritetsnettverk Sentrumsbydel i Bergen Ca 40 % tospråklige elever Primært førstegenerasjon, mange flyktninger, ung befolkning, språkutfordringer Sterke majoritetsorganisasjoner, lite inkludering Spredte offentlige midler, lite fokus på organisasjonsdeltakelse Satsing på idretts-, kultur-, og nærmiljøanlegg

62 Offentlige virkemidler Ulike tiltak knyttet til ulik demografi og ulik lokal struktur Bergen: Støtte av nærmiljøanlegg/fysiske møteplasser ikke tilstrekkelig til å øke inkluderingen i majoritetsorganisasjoner eller å inkludere minoritetsorganisasjoner. Oslo: Mektiggjøring av innvandrerbefolkningen gjennom støtte av minoritetsorganisasjoner. Tradisjonelle organisasjoner svekket. Mangel på felles møteplasser? Den vanskelige balanseringen: tilrettelegge for ivaretakelse av kulturell egenart og sikre kontakt med og deltagelse i majoritetssamfunnets nettverk og institusjoner.

63 Frivillig organisasjonsliv i Norge Spørsmål? Send sms med kodeord SPØR etterfulgt av ditt spørsmål til 1963

64 Vekst og fall i det lokale foreningslivet Kristin Strømsnes Uni Rokkansenteret

65 Hordalandsundersøkelsen Kartlegging av frivillige lag og organisasjoner på fire tidspunkt Spørreskjema til organisasjonene i 1980, 1999 og 2009 Over organisasjoner som er registrert på et eller annet tidspunkt

66 Disposisjon Vekst og fall Regional og nasjonal tilknytning Bruk av ny informasjons- og kommunikasjonsteknologi Endringer fra 1999 til 2009 Kjernekommuner: Bergen, Etne, Stord, Tysnes, Kvinnherad, Ullensvang, Eidfjord, Ulvik, Granvin, Os, Sund, Askøy, Vaksdal, Modalen, Osterøy, Fedje, Masfjorden

67

68

69

70

71

72

73

74

75 Tilknytning til hovedorganisasjon , , Tilsluttet fylkes- eller distriktsorganisasjon Tilsluttet landsdekkende organisasjon

76 Arrangerer møte oftere enn en gang i halvåret ,3 34,7 31, , Styremøte Medlemsmøte

77 Internettbruk i det lokale foreningslivet Har hjemmeside og bruker sosiale medier 11% Bruker sosiale medier, ikke hjemmeside 2% Bruker ikke Internett (e-post eller web) i foreningsarbeidet 23% Har bare hjemmeside 31% Bruker Internett, men har ikke hjemmeside/bruke r ikke sosiale medier 33%

78

79 Oppsummering Endringer i det lokale organisasjonssamfunnet peker mot økende sekularisering og avideologisering økende nærmiljøorganisering (og internasjonal orientering) Betydelig reduksjon i tilknytningen til regionale og nasjonale organisasjonsledd og mindre møteaktivitet Mange organisasjoner har tatt i bruk ny informasjons- og organisasjonsteknologi - først og fremst til informasjon og kontaktarbeid, mindre til diskusjon og påvirkning

80 Ny teknologi, nye organisasjoner? Om internett, medlemskap og demokrati Brukerkonferanse, Kari Steen-Johnsen

81 Bakteppe Utvikling mot et nettverkssamfunn?: Flatere og løsere strukturer Koordinering mer enn styring Interaktivitet og gjensidig tilpasning Digital teknologi øker nettverks kapasitet til koordinering og til å inkludere på tvers geografisk distanse (Eks. Wikipedia) Kommunikasjon i nettverk foregår raskere og er mer uforutsigbar enn tradisjonell kommunikasjon Gjennomgripende forandringer, eller justering av etablerte former?

82 Hvordan påvirker nettverkssamfunnet frivillige organisasjoner? Norske frivillige organisasjoner er tuftet på en idé om medvirkning gjennom medlemsdemokratiet Samtidig er forholdet mellom frivillige organisasjoner i endring, og medlemskapet svekkes (Wollebæk og Sivesind, 2010) Bruk av nettverk og digital teknologi kan tenkes å bidra til å knytte medlemmene til organisasjonene på nye måter, samt skape nye former for fellesskap Bruk av nettverk og digital teknologi kan også tenkes å endre de frivillige organisasjonenes posisjon i offentligheten

83 To spørsmål 1. Bidrar strategisk bruk av internett, gjennom egne nettsteder, blogger og sosiale medier til å endre forholdet mellom organisasjoner og medlemmer? Tettere kobling? Mer toveis? Nye muligheter for medvirkning? Utfordring for tradisjonelt demokrati? 2. Endres organisasjonenes samfunnsrolle gjennom internett? Nye muligheter for å påvirke og å påvirkes?

84 Organisasjoner og medlemmer Stor spredning blant norske frivillige organisasjoner i hvorvidt de tar i bruk bredden av digital teknologi Nettverkssamfunn og frivillig organisering : en tre-casestudie som går i dybden på organisasjoner som har satset strategisk på bruk av internett Disse organisasjonene har egne nettsider, blogg og bruker Facebook, Twitter og til dels YouTube Hva skjer mellom organisasjoner og medlemmer i disse foraene?

85 Organisasjoner og medlemmer Eksempelet Amnesty: Utvikling av nettsatsning forankret i overordnet kommunikasjonsstrategi der et mer nærværende og mindre akademisk Amnesty er et mål Nyutvikling av websider, oppbygging av blogg, tilstedeværelse på Facebook og Twitter Web brukt aktivt i kampanjer, kobler sammen mobiltjenester/sms og ulike webtjenester Medlemsinformasjon flyttet fra medlemsblad til nett

86 Dekobling og rekobling av medlemskap Studie av kommunikasjonen som foregår på nett viser at den i liten grad er interaktiv, det meste initieres av organisasjonen selv Nettet først og fremst en kommunikasjonskanal fra organisasjon til medlemmene Dette kan bidra til å sikre mer lik tilgang til informasjon blant medlemmene og til å koble løsere medlemskap tettere til organisasjonen: aktivere passive medlemmer Samtidig kan det skape eller opprettholde skiller mellom reelle og virtuelle aktivister Internett fremstår i liten grad som en alternativ arena for organisasjonspåvirkning (men potensialer)

87 Organisasjonenes samfunnsrolle Organisasjonene skiller mellom bruken av internett i kommunikasjon med medlemmer og bruk av internett for å påvirke offentlighet eller myndigheter Bruk av blogg og twitter spesielt myntet på rolle i offentligheten, oppleves som et eliteforum, ikke et medlemsforum Blogg og twitter kanaler for å fanges opp i nyhetsbildet og få oppmerksomhet, men gir ikke nødvendigvis større innflytelse Utviklingen av nettverkssamfunnet krever rask respons fra organisasjonenes side dersom de vil være aktører i offentligheten: Desentralisering? Sentralisering? Profesjonalisering?

88 Sideblikk på hvilke måter henger internettbruk og sivilt engasjement sammen? Ingen sammenheng mellom tid brukt på internett og bredde i nettverk, sosial tillit og vertikal tillit Men, hos de som bruker tid daglig til politiske aktiviteter på internett finner vi en positiv sammenheng med frivillig innsats så lenge de ikke bruker altfor mye tid på nett Internett brukt til underholdningsformål svekker ikke interessen for politikk, men fører heller ikke til en sterkere interesse for samfunnsspørsmål/politiske spørsmål Politisk bruk av internett henger sammen med interesse for politikk på nasjonalt og internasjonalt nivå

89 Refleksjoner/konklusjon Organisasjonene opplever i økende grad at bruk av nettverk og digital tilstedeværelse er en norm som de må etterleve Nettverk som norm kan bidra til å endre betingelsene for medlemskap og mobilisering Dette kan igjen tenkes å ha konsekvenser for styring og ledelse i de frivillige organisasjonene desentralisering eller sentralisering? De frivillige organisasjonenes samfunnsroller betinges både av deres egen bruk av medier og av betingelsene i et nytt, digitalt offentlig rom

90 Frivillig organisasjonsliv i Norge Ny kunnskap nye spørsmål Røde Kors konferansesenter Torsdag 28. oktober 2010

Ivar Eimhjellen og Signe Bock Segaard Etniske minoriteter og frivillige organisasjoner

Ivar Eimhjellen og Signe Bock Segaard Etniske minoriteter og frivillige organisasjoner Ivar Eimhjellen og Signe Bock Segaard Etniske minoriteter og frivillige organisasjoner Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor Bergen/Oslo 2010 Senter for forskning på sivilsamfunn og

Detaljer

Jill Loga. Inkludering i nærmiljø. Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor

Jill Loga. Inkludering i nærmiljø. Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor Jill Loga Inkludering i nærmiljø En studie av frivillige organisasjoner som flerkulturelle møteplasser Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor Bergen/Oslo 2011 Senter for forskning på

Detaljer

Jon Horgen Friberg og Heidi Gautun. Inkludering av etniske minoriteter i frivillige organisasjoner og fotballag for barn og ungdom i Oslo

Jon Horgen Friberg og Heidi Gautun. Inkludering av etniske minoriteter i frivillige organisasjoner og fotballag for barn og ungdom i Oslo Jon Horgen Friberg og Heidi Gautun Inkludering av etniske minoriteter i frivillige organisasjoner og fotballag for barn og ungdom i Oslo Jon Horgen Friberg og Heidi Gautun Inkludering av etniske minoriteter

Detaljer

Kari Steen-Johnsen, Bernard Enjolras og Anja Emilie Kruse Nettverkssamfunn og frivillige organisasjoner

Kari Steen-Johnsen, Bernard Enjolras og Anja Emilie Kruse Nettverkssamfunn og frivillige organisasjoner Kari Steen-Johnsen, Bernard Enjolras og Anja Emilie Kruse Nettverkssamfunn og frivillige organisasjoner Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor Bergen/Oslo 2012 Senter for forskning på

Detaljer

Jon Horgen Friberg og Heidi Gautun. Inkludering av etniske minoriteter i frivillige organisasjoner og fotballag for barn og ungdom i Oslo

Jon Horgen Friberg og Heidi Gautun. Inkludering av etniske minoriteter i frivillige organisasjoner og fotballag for barn og ungdom i Oslo Jon Horgen Friberg og Heidi Gautun Inkludering av etniske minoriteter i frivillige organisasjoner og fotballag for barn og ungdom i Oslo Jon Horgen Friberg og Heidi Gautun Inkludering av etniske minoriteter

Detaljer

Bernard Enjolras, Kari Steen-Johnsen og Guro Ødegård (red.) Deltagelse i frivillige organisasjoner. Forutsetninger og effekter

Bernard Enjolras, Kari Steen-Johnsen og Guro Ødegård (red.) Deltagelse i frivillige organisasjoner. Forutsetninger og effekter Bernard Enjolras, Kari Steen-Johnsen og Guro Ødegård (red.) Deltagelse i frivillige organisasjoner Forutsetninger og effekter Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor Bergen/Oslo 2012 Senter

Detaljer

Trygve Gulbrandsen og Guro Ødegård Frivillige organisasjoner i en ny tid. Utfordringer og endringsprosesser

Trygve Gulbrandsen og Guro Ødegård Frivillige organisasjoner i en ny tid. Utfordringer og endringsprosesser Trygve Gulbrandsen og Guro Ødegård Frivillige organisasjoner i en ny tid Utfordringer og endringsprosesser Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor Oslo/Bergen 2011 Senter for forskning

Detaljer

Dag Arne Christensen, Kristin Strømsnes og Dag Wollebæk Organisasjonene i Hordaland 1999-2009

Dag Arne Christensen, Kristin Strømsnes og Dag Wollebæk Organisasjonene i Hordaland 1999-2009 Dag Arne Christensen, Kristin Strømsnes og Dag Wollebæk Organisasjonene i Hordaland 1999-2009 Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor Bergen/Oslo 2011 Senter for forskning på sivilsamfunn

Detaljer

Frivillighet og mangfold

Frivillighet og mangfold IMDi Veileder i mangfoldsarbeid for kommuner og frivillige organisasjoner Illustrasjonsfoto: Shutterstock og IMDI Design og trykk: Wittusen & Jensen ISBN 978-82-8246-149-8 (trykk) ISBN 978-82-8246-150-4

Detaljer

Frivillig sektor som integreringsarena

Frivillig sektor som integreringsarena Frivillig sektor som integreringsarena En evaluering av intensjonsavtalene mellom Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) og seks frivillige organisasjoner Ideas2evidence rapport 8/2011 Malin Dahle

Detaljer

Økonomi, frivillig arbeid og deltakelse i den frivillige kultursektoren

Økonomi, frivillig arbeid og deltakelse i den frivillige kultursektoren Økonomi, frivillig arbeid og deltakelse i den frivillige kultursektoren Dag Wollebæk Forsker II Rokkansenteret/ Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor Karl Henrik Sivesind Forsker I Institutt

Detaljer

Eldre innvandrere og organisasjoner

Eldre innvandrere og organisasjoner Eldre innvandrere og organisasjoner Erling Annaniassen & Inger-Hege Kristiansen Rapport nr 13/10 NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Eldre innvandrere og organisasjoner ERLING

Detaljer

Ungdoms fritidsmiljø Ungdom, demokratisk deltakelse og innflytelse

Ungdoms fritidsmiljø Ungdom, demokratisk deltakelse og innflytelse Rapport 2009 Ungdoms fritidsmiljø Ungdom, demokratisk deltakelse og innflytelse Utredning fra ekspertgruppe nedsatt av Barne- og likestillingsdepartementet januar 2008 Rapport 2009 Ungdoms fritidsmiljø

Detaljer

Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen

Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen Rapport fra arbeidsgruppe Vår 2008 1 Oversikt over foreslåtte tiltak: 1. Etablere frivillighetskoordinator i kommuner 2.

Detaljer

Fotball for alle. Minoritetsbefolkningens deltagelse i breddefotballen

Fotball for alle. Minoritetsbefolkningens deltagelse i breddefotballen Fotball for alle Minoritetsbefolkningens deltagelse i breddefotballen En rapport fra Norges Fotballforbund 2012 Innhold Alle skal med! 4 Hvor mange med innvandringsbakgrunn deltar? 5 Hva koster det å spille

Detaljer

Interesseorganisasjoner for utviklingshemmede også for innvandrere?

Interesseorganisasjoner for utviklingshemmede også for innvandrere? Anna Kittelsaa Berit Berg Interesseorganisasjoner for utviklingshemmede også for innvandrere? NTNU Samfunnsforskning Dragvoll Allé 38 B 7491 Trondheim, Norway Tel: 73 59 63 00 Fax: 73 59 66 24 Grafisk

Detaljer

Anniken Hagelund og Jill Loga Frivillighet, innvandring, integrasjon. En kunnskapsoversikt

Anniken Hagelund og Jill Loga Frivillighet, innvandring, integrasjon. En kunnskapsoversikt Anniken Hagelund og Jill Loga Frivillighet, innvandring, integrasjon En kunnskapsoversikt Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor Oslo/Bergen 2009 Senter for forskning på sivilsamfunn

Detaljer

Jon Horgen Friberg. Ungdom, fritid og deltakelse i det flerkulturelle Oslo

Jon Horgen Friberg. Ungdom, fritid og deltakelse i det flerkulturelle Oslo Jon Horgen Friberg Ungdom, fritid og deltakelse i det flerkulturelle Oslo Jon Horgen Friberg Ungdom, fritid og deltakelse i det flerkulturelle Oslo Fafo-notat 2005:16 1 Fafo ISSN 0804-5135 2 Innhold Forord...

Detaljer

Foreldredeltagelse i Groruddalen

Foreldredeltagelse i Groruddalen FO FR T B IV A IL L LI L G O H G E T Foreldredeltagelse i Groruddalen 1 2 Innhold 1. Bakgrunn og formål 04 2. Dagens situasjon i Groruddalen 10 3. Utfordringer for klubbene 20 4. Hva kan endres? 36 3 1

Detaljer

Meld. St. 26. (2011 2012) Melding til Stortinget. Den norske idrettsmodellen

Meld. St. 26. (2011 2012) Melding til Stortinget. Den norske idrettsmodellen Meld. St. 26 (2011 2012) Melding til Stortinget Meld. St. 26 (2011 2012) Melding til Stortinget Innhold 1 Innledning... 7 1.1 Samfunnsendringer og demografiske utviklingstrekk... 8 1.1.1 Befolkningsutvikling

Detaljer

TILTAK FOR ET GODT OG INKLUDERENDE OPPVEKSTMILJØ

TILTAK FOR ET GODT OG INKLUDERENDE OPPVEKSTMILJØ Gry Mette D. Haugen Kurt Elvegård Berit Berg TILTAK FOR ET GODT OG INKLUDERENDE OPPVEKSTMILJØ NTNU Samfunnsforskning Dragvoll Allé 38 B 7491 Trondheim, Norway Tel: 73 59 63 00 Fax: 73 59 66 24 Foto: Thinkstock

Detaljer

Sakskart til møte i Eldrerådet 27.01.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 27.01.2014 Tid 10:15

Sakskart til møte i Eldrerådet 27.01.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 27.01.2014 Tid 10:15 Møteinnkalling Sakskart til møte i Eldrerådet 27.01.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 27.01.2014 Tid 10:15 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling 1/14 Godkjenning av protokoll

Detaljer

Hvordan går det med integreringen?

Hvordan går det med integreringen? Hvordan går det med integreringen? Årsrapport 2008 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet 2 Forsidefoto: Fra utstillingen «Slik er hverdagen min» laget av elever på Stovner skolene. Fotograf: Dino Prohic

Detaljer

INNVANDRING. integrering og sysselsetting

INNVANDRING. integrering og sysselsetting INNVANDRING integrering og sysselsetting Gjennom prosjektet Fremtidens Arbeidsliv ønsker NHO å skissere de utfordringer og muligheter som ligger i spenningsfeltet mellom arbeids- og velferdspolitiske mål

Detaljer

Trygve Gulbrandsen og Karl Henrik Sivesind Nasjonale organisasjoner. - en første oversikt

Trygve Gulbrandsen og Karl Henrik Sivesind Nasjonale organisasjoner. - en første oversikt Trygve Gulbrandsen og Karl Henrik Sivesind Nasjonale organisasjoner - en første oversikt Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor Bergen/Oslo 2013 Senter for forskning på sivilsamfunn og

Detaljer

I anledning frivillighetsåret 2011 ønsket Frivillighetsutvalget å få utarbeidet en ny frivillighetsmelding.

I anledning frivillighetsåret 2011 ønsket Frivillighetsutvalget å få utarbeidet en ny frivillighetsmelding. Frivillighetsmelding 2012 Vedtatt av kommunestyret 26. juni 2012 Innholdsfortegnelse Forord...3 1 Innledning...4 1.1 Definisjoner og begreper...4 1.2 Plattform for frivillighet i Bærum kommune...4 1.3

Detaljer

Frivilligmelding for Bydel Ullern

Frivilligmelding for Bydel Ullern Frivilligmelding for Bydel Ullern 2014-2018 Innhold Forord 03 Forord Du gjør en forskjell! 04 06 10 15 21 Introduksjon Frivilligmeldingens forankring og arbeidsprosessen Frivillighetens omfang i Bydel

Detaljer

Medborgerskap, politisk deltagelse og makt. Et ungdomsperspektiv. Guro Ødegård

Medborgerskap, politisk deltagelse og makt. Et ungdomsperspektiv. Guro Ødegård Medborgerskap, politisk deltagelse og makt Et ungdomsperspektiv Guro Ødegård Et forskningsbasert notat fra Institutt for samfunnsforskning Oslo 2011 Institutt for samfunnsforskning 2011 Institutt for samfunnsforskning

Detaljer

- gjennomgang av Hedmark fylkeskommunes samarbeidsformer med frivillig sektor

- gjennomgang av Hedmark fylkeskommunes samarbeidsformer med frivillig sektor Frivilligmelding for Hedmark med fylkeskommunalt perspektiv 1. Bakgrunn, mål og forankring for meldinga Fylkesrådet i Hedmark fylkeskommune har bedt om at det blir utarbeidet en frivilligmelding for Hedmark

Detaljer

WWW.NTFK.NO Konsert i Sjøparken i Levanger.

WWW.NTFK.NO Konsert i Sjøparken i Levanger. Strategi for samhandling mellom det frivillige kulturlivet i Nord-Trøndelag og fylkeskommunen WWW.NTFK.NO Konsert i Sjøparken i Levanger. Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn mandat, avgrensing og prosess Side

Detaljer