Utøvende musiker. Noroff Fagskole AS August 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utøvende musiker. Noroff Fagskole AS August 2013"

Transkript

1 Utøvende musiker Noroff Fagskole AS August 2013

2 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Noroff Fagskole AS: Bergen, Oslo, Trondheim, Kristiansand, Stavanger og Fredrikstad Utøvende musiker Dato for vedtak: Fagskolepoeng: 60 Sakkyndige: Ingeborg Hungnes Erik Gunvaldsen Saksnummer: 13/247

3 Forord Fagskoleutdanning er yrkesrettet utdanning som bygger på fullført videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse. Fagskoleutdanning har et omfang på minst et halvt år og maksimalt to år som heltidsutdanning. Betegnelsen fagskoleutdanning er beskyttet gjennom fagskoleloven. For å kunne bruke betegnelsen fagskoleutdanning, må utdanningstilbudet være godkjent av NOKUT. sprosessen starter med at en tilbyder søker NOKUT om godkjenning av et utdanningstilbud. Søknaden blir først gjenstand for en innledende vurdering, for å avklare om forutsetningene er tilstede for videre behandling jevnfør NOKUTs «Retningslinjer for kvalitetssikring og godkjenning etter lov om fagskoleutdanning», kapittel 4. I den innledende vurderingen ser NOKUT blant annet på om styringsordning og reglement er tilpasset utdanningstilbudet og om tilbyder har et tilfredsstillende system for kvalitetssikring. Søknader som tilfredsstiller forutsetningene for behandling blir videre vurdert av eksterne, uavhengige sakkyndige oppnevnt av NOKUT. De sakkyndige vurderer søknaden opp mot 17 likeverdige faglige kriterier nedfelt i NOKUTs retningslinjer, kapittel 7. Til den sakkyndige vurderingen har NOKUT oppnevnt: Lektor Ingeborg Hungnes, Rud videregående skole Professor Erik Gunvaldsen, Institutt for musikk, Universitetet i Agder Når de sakkyndige har funnet at ett eller flere av de faglige kriteriene ikke er oppfylt på en tilfredsstillende måte, sendes et utkast til tilsynsrapport (kapittel 2 i denne rapporten) til tilbyder for kommentarer. Tilbydere kan da påpeke mangler eller misforståelser i de sakkyndiges innstilling. NOKUT tillater i tillegg mindre justeringer. De sakkyndige vurderer tilbakemeldingen fra tilbyder, før NOKUT konkluderer og fatter endelig vedtak. I denne rapporten er alle vurderingene som danner grunnlag for godkjenningen samlet. Tilbyder plikter å gjennomføre utdanningstilbudet slik det fremgår av denne rapporten og søknaden som ligger til grunn. Studenter kan lese rapporten for å få inntrykk av hvilken utdanningskvalitet de kan forvente. Yrkeslivet og andre samfunnsgrupper kan også orientere seg om den sluttkompetansen studentene sitter igjen med, og innholdet i utdanningen. Oslo, 29. august 2013 Terje Mørland direktør i

4 Innhold 1 Informasjon om søkeren Informasjon om tilbyder og utdanningstilbudet Sakkyndig vurdering av utdanningstilbudet Oppsummering Læringsmål og kvalifikasjoner Faglig innhold Undervisning, tilrettelegging og arbeidsformer Eksamen og vitnemål Infrastruktur Oppsummerende vurdering og konklusjon fra de sakkyndige Tilsvarsrunde Søkerens tilbakemelding Sakkyndig tilleggsvurdering Vedtak Dokumentasjon Vedlegg 1: Vedlegg 2: ii

5 1 Informasjon om søkeren 1.1 Informasjon om tilbyder og utdanningstilbudet Noroff Fagskole AS søkte NOKUT 15. februar om godkjenning av fagskoleutdanningen utøvende musiker. Utdanningstilbudet er et ettårig tilbud som gis på heltid. Undervisningen vil gis i Trondheim, Oslo, Stavanger, Bergen, Kristiansand og Fredrikstad, og det er søkt godkjenning for inntil 20 studenter. Søker har allerede godkjente fagskoletilbud i: 3D design 3D design og animasjon 3D filmproduksjon 3D spilldesign Design og mediekommunikasjon Filmproduksjon 1 Filmproduksjon 2 Grafisk design Grafisk design 1 Grafisk design 2 Lyd- og musikkproduksjon 1 Lyd- og musikkproduksjon 2 Lønns- og personalkonsulent Multimediedesign Nettverk og IT-sikkerhet Nettverk og systemadministrasjon Regnskapskonsulent Teknisk Design med DAK 2D/3D Visuelle effekter Tilbyder fikk sitt system for kvalitetssikring godkjent av NOKUT den 31. mars 2011, jf. NOKUTs sak 11/115. Styreordning og reglement er funnet tilfredsstillende, jf. NOKUTs sak 12/180-12, 12/ NOKUT har gjennomgått søkers hjemmesider, Tilbyder gir ikke informasjon om utdanningstilbudet som de har søkt godkjenning for på hjemmesidene. Det som står på hjemmesidene om tidligere godkjente tilbud og opptakskrav til utdanningene samstemmer med den informasjon NOKUT har. Hjemmesidene inneholder ikke informasjon som kan føre til misforståelse om bruk av fagskolebegrepet. Forutsetningene er til stede for videre behandling, jf. NOKUTs «Retningslinjer for kvalitetssikring og godkjenning etter lov om fagskoleutdanning» (NOKUTs retningslinjer), kapittel 4.. 1

6 2 Sakkyndig vurdering av utdanningstilbudet Kriteriene i dette kapittelet, 1-18, er likeverdige. Det vil si at de sakkyndige må finne at alle kriteriene er tilfredsstillende oppfylt for at utdanningstilbudet skal kunne godkjennes som fagskoleutdanning. Kriteriene står skrevet i NOKUTs retningslinjer kapittel 7. Kriterium 5, om nasjonale krav, er irrelevant og derfor ikke vurdert. 2.1 Oppsummering Vi vurderer innholdet i utdanningstilbudet som tilstrekkelig sammensatt og variert til at studentene vil nå læringsmålene. Læringsmålene beskriver et utdanningstilbud som gir ferdigheter hovedsakelig på grunnleggende, men også på viderekommende nivå. Videre synes vi at innholdet er relevant i forhold til utviklingen innenfor yrkesfeltet. Studiet er praktisk rettet, dette er naturlig, da utøvende musiker i stor grad er et praktisk yrke. Studiet skal forberede studentene på en hverdag som profesjonelle studio og livemusikere i en travel og tøff bransje. Det finnes i dag svært mange dyktige musikere. Da kan tilleggskompetansen i dette studiet være det som gir den enkelte musiker en plass i yrkeslivet. Kombinasjonen av fagstoff og praktiske oppgaver finner komiteen fornuftig. Dette gjør at studenten finner relevans til resten av fagkretsen, og samtidig forstår nødvendigheten av de teoretiske fagene. Vi vurderer det pedagogiske opplegget som tilrettelagt for studentgruppen og den enkelte students behov. Det pedagogiske opplegget virker også gjennomtenkt med tanke på studiets innhold og omfang. Fagplanen er oversiktlig og gir et informativt bilde av utdanningstilbudets innhold og progresjon gjennom to semestre. Kunnskaper, ferdigheter og kompetanse i forhold til læringsutbytte er beskrevet på en slik måte at det gir inntrykk av et variert studietilbud. Innholdet i emnebeskrivelsene er i hovedsak tilfredsstillende, muligens litt for omfattende, men dette må sees i sammenheng med et godt nivå på opptak og dermed godt startnivå på kandidatene. Vi vurderer at tilbyder har en dynamisk tilførsel på informasjonsmateriell. De har også tilfredsstillende systemer for å ivareta studentens tilgang til aktuell informasjon innen de aktuelle fagområder. Opptaksform og innhold, i den grad det er mulig å måle musikalitet, virker bra. At skolen har et krav til nivå bør gi en viss garanti for at studiet er realistisk og kan gjennomføres med et godt resultat i samsvar med utdanningstilbudets læringsmål. Utdanningens navn viser hvilken kompetanse man kan få etter endt utdanning. Vi vurderer navnet på utdanningstilbudet som dekkende, men anbefaler at søker vurderer et navn som tydeligere kommuniserer hvilken retning studiet kvalifiserer til. I kriterium 18 er det krav om at tilbyder skal ha lokalt eller regionalt samarbeid med yrkesfeltet, eller være med i faglige nettverk som knytter utdanningstilbudet opp mot samfunns- og næringsliv. Her forventer utvalget noe mer enn bare ønsker om samarbeid, tilbyder må kunne henvise til konkrete samarbeidsavtaler i god tid før studiestart. Utvalget har konkludert med at kriteriet ikke er oppfylt på tilfredsstillende måte. 1 1 Komiteens endelige anbefaling er at tilbudet godkjennes. Se kapittel

7 2.2 Læringsmål og kvalifikasjoner Utdanningstilbudets navn (kriterium 1) «Utdanningstilbudets navn skal være dekkende for innholdet og den yrkeskompetansen utdanningstilbudet gir.» Tilbudets navn er utøvende musiker. Det blir presentert i fagplanen og i søknad om godkjenning av utdanningstilbudet: Målet med faget er å forberede en kandidat til en karriere innenfor musikkfremføring. Faget fokuserer på alle nødvendige deler som skal til for å utføre en enkeltjobb som musiker, samt å jobbe i konstellasjoner i en generelt voksende bransje. Utdanningens navn viser hvilken kompetanse man kan få etter endt utdanning. Vi vurderer navnet på utdanningstilbudet som dekkende, men anbefaler at søker vurderer et navn som tydeligere kommuniserer hvilken retning studiet kvalifiserer til. Tilbyder bør vurdere å velge et navn som tydeligere kommuniserer hvilken retning studiet kvalifiserer til Læringsmål (kriterium 2) «Læringsmål skal gjelde for hele utdanningstilbudet og beskrive forventet oppnådde kvalifikasjoner, spesifisert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse. Kvalifikasjonene må være på tertiært nivå, det vil si på nivået over det som oppnås i videregående opplæring.» Studiet skal forberede studentene på en hverdag som profesjonelle studio og livemusikere i en travel og tøff bransje. Utdanningen gir en kombinasjon av praktisk og teoretisk undervisning hvor de individuelle emnene er tilpasset hver enkelt student i forhold til felles læringsmål. Læringsmålene er beskrevet som kunnskaper, ferdigheter og kompetanse for den enkelte modul i fagplanen og som et sammendrag i søknaden. Innenfor disse ligger det både teoretiske, kreative, utøvende og tekniske læringsmål. Det forventes av undervisningen at studentene får en bredere musikalsk forståelse ved å lytte og skrive musikk, og at de kjenner viktigheten av å kunne videreutvikle denne kunnskapen senere i livet avhengig av nivå ved opptak. Lærerstaben vil bestå av profesjonelle musikere, produsenter, arrangører og fagpersonell fra bransjen. Læringsmålene beskriver et utdanningstilbud som gir ferdigheter på tertiær nivå, både på grunnleggende og viderekommende nivå. Læringsmålene er i hovedsak tilfredsstillende, og beskriver et studium med behov for videreutvikling. Vi vurderer målene som realistiske, selvfølgelig under forutsetning av at opptaket blir gjort i forhold til fastsatte kriterier for opptaksprøve, at dette holder akseptabelt nivå. 3

8 2.2.3 Utdanningstilbudets relevans (kriterium 3) «Tilbyder skal synliggjøre at utdanningstilbudet har relevans i forhold til nærings- og samfunnsliv.» Tilbyder gir et bilde av en musikkbransje i voldsom utvikling, En musiker må kunne tilpasse seg fort, spille mange forskjellige stilarter og gjerne forskjellige instrumenter. Grunnet nedgang i salg av CD-er er det samtidig blitt mer og mer viktig for artistene å spille mye, noe som gjør at det åpner seg flere jobber for musikere. Eksempel på dette er studiomusiker, utøvende musiker i ulike ensembler som band/orkester/teater, ensembleleder, komponist til plater/reklame/tv/film, assisterende musikkprodusent, musikkarrangør. Utdanningstilbyders argumentasjon om en musikkbransje i utvikling og at dagens musikere raskt må kunne tilpasse seg, vurderes som relevant. Da kan tilleggskompetansen innenfor musikkproduksjon, bransjekunnskap, arrangering og komposisjon i dette studiet være det som gir den enkelte musiker en plass i yrkeslivet Opptakskrav (kriterium 4) «Opptakskravet skal samsvare med det faglige innholdet og de læringsmål som utdanningstilbudet bygger på. Utdanninger i fag/fagområde som på videregående opplæringsnivå ender med fag- eller svennebrev eller yrkeskompetanse, skal på fagskolenivå bygge på fag- eller svennebrevet, yrkeskompetansen eller tilsvarende realkompetanse. Realkompetansevurdering av søkere skal skje etter gitte retningslinjer som inneholder informasjon om hvilke fag og kvalifikasjoner i det formelle opptaksgrunnlaget som vurderes og hvordan nivået på kvalifikasjonene i realkompetansesammenheng fastsettes.» For opptak til studier ved skolen kreves fullført og bestått treårig videregående opplæring. Ved realkompetansevurdering må søker dokumentere tilstrekkelige ferdigheter i norsk og engelsk. Ferdighetene skal ligge på et nivå som tilsvarer den kompetansen som oppnås ved Norsk Vg1 studieforberedende eller Norsk Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram Engelsk Vg1 studieforberedende eller Engelsk Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram. Søkere som ønsker å bli realkompetansevurdert, må ha en alder som minimum tilsvarer normalalderen for fullført aktuell videregående opplæring, i praksis vil det si minst 19 år det året de starter på studiet. 4

9 Opptak foretas av skolens lærere/styret. Det blir i søknaden om godkjenning av nytt utdanningstilbud lagt vekt på at: Siden dette studiet hovedsakelig er utøvende musisering, forutsetter skolen at søkere til studiet Utøvende Musiker allerede har tilfredsstillende forståelse, tekniske evner og kunnskap i forhold til sitt instrument, melodi og rytmikk./ kunnskap når det gjelder instrumentet, melodi før de får plass på skolen. Det vil være en praktisk opptaksprøve hvor studenten må musisere foran en gruppe lærere. Søkerne vurderes etter kriterier som; rytmisk evne, melodisk evne, særegenhet, akkompagnerende evne, teknisk evne og solist evne. Studentene blir prioritert etter evne/kunnskap til å kunne gjennomføre skoleåret på en god måte. 1. Utmerket evne/kunnskap til å kunne gjennomføre skoleåret på en god måte. 2. God evne/kunnskap til å kunne gjennomføre skoleåret på en god måte. 3. Mindre god evne/kunnskap til å kunne gjennomføre skoleåret på en god måte. Søker kan komme til å trenge ekstra oppfølging/undervisning. 4. Ikke tilstrekkelig evne/kunnskap til å kunne gjennomføre skoleåret på en god måte. Skolen vil kun velge søkere fra de to øverste kategoriene. Opptaksform og innhold, i den grad det er mulig og måle musikalitet, virker bra. At skolen har et krav til nivå, skolen velger kun kandidater fra de to øverste nivå, bør gi en viss garanti for at studiet er realistisk og kan gjennomføre med et godt resultat i samsvar med utdanningstilbudets læringsmål. 2.3 Faglig innhold Planen for utdanningstilbudet (kriterium 6) «Planen for utdanningstilbudet skal beskrive utdanningstilbudet som en helhet og må: inneholde navn, mål, omfang, faglig innhold - herunder praksis, lærestoff, undervisningsformer og arbeidsmetoder lærerstøttet undervisning og selvstudier/egenarbeid, forventet arbeidsmengde for studentene og vurderingsordninger. beskrive sammenhengen mellom de forskjellige fag, deler og kvalifikasjoner som inngår eller kan inngå i utdanningstilbudet. være utformet slik at studentene kan kontrollere at de får det utdanningstilbudet de er lovet.» Planen for studietilbudet kalles «fagplan - utøvende musiker». Fagplanen innledes med innholdsfortegnelse, opptakskrav og et modulkart som viser oversikten over utdanningstilbudets emner med faglig innhold og eksempler på arbeidsoppgaver etter endt studie. Videre inneholder planen emnebeskrivelser som inneholder; navn, mål, omfang, faglig innhold, lærestoff, undervisningsformer, arbeidsmetoder, lærerstøttet undervisning, selvstudier/egenarbeid, 5

10 forventet arbeidsmengde for studentene og vurderingsordninger. Ifølge fagplan er målet at alt fagstoff skal kombineres og bygges sammen slik at studentene får en mest mulig praktisk rettet opplæring. Deler av opplæringen kan foregå ute på location (lokale scener). I løpet av studiet skal det gjennomføres jevnlige samtaler med hver student for å kartlegge progresjon og andre forhold som spiller inn på studiehverdagen. I tillegg gjennomfører studentene flere evalueringer av studiet underveis. Studiet er videre delt opp i en rekke mindre moduler med større og mindre prosjektoppgaver og enkelte skriftlige oppgaver. Disse sjekkpunktene vil være en stadig påminning om hvorvidt det pedagogiske tilbudet er tilstrekkelig tilrettelagt for at studentene skal nå målene i studieplanen. Fagplanen er oversiktlig og gir et informativt bilde av utdanningstilbudets innhold og progresjon gjennom to semestre. Sammenhengen mellom Læringsutbytte er beskrevet som kunnskaper, ferdigheter og kompetanse på en slik måte at det gir inntrykk av et variert studietilbud, sammenhengen mellom fagene utøving, komposisjon, teknologi og bransjekunnskap virker både gjennomtenkt, yrkes og fremtidsrettet. Innholdet i emnebeskrivelsene er i hovedsak tilfredsstillende, muligens litt for omfattende, men igjen har dette sammenheng med et godt nivå på opptak og dermed godt startnivå på kandidatene Sammenheng mellom plan og mål (kriterium 7) «Utdanningstilbudets innhold skal være dekkende og relevant for å nå læringsmålene og aktuell i forhold til utviklingen innen yrkesfeltet.» Utdanningstilbudets emner varierer mellom utøvende, teoretiske, teknologiske og praktiske moduler i form av instrumental, samspill, musikkteoretiske disipliner og studiorelaterte fag. I tillegg kommer praktiske og skriftlige oppgaver innenfor utøving og teoretiske emner samt rapportskriving. Vi vurderer innholdet i utdanningstilbudet som tilstrekkelig sammensatt og variert til at studentene vil nå læringsmålene. Innholdet som er en kombinasjon av praktisk og teoretisk læring virker relevant i forhold til utviklingen innenfor yrkesfeltet og målet om å forberede studentene til en karriere innenfor musikkfremføring. 6

11 2.4 Undervisning, tilrettelegging og arbeidsformer Undervisningsformer og arbeidsmetoder (kriterium 8) «Undervisningsformer og arbeidsmetoder skal være tilpasset opptakskrav og mål. Lærernes undervisningsformer og studentenes arbeidsmetoder skal være varierte og bygge på den modenheten studentene har oppnådd som elev eller lærling i videregående opplæring. Alle former og metoder skal beskrives, herunder tilrettelegging for og gjennomføring av e-læring og fjernundervisning.» I modulene under gjennomføring står det at studenten skal ha «Forelesning, lærerstøttet arbeid med oppgaveløsning, fordypning, e-læring og selvstudie». Undervisningen foregår ved en kombinasjon av forelesninger, demonstrasjoner og praktiske oppgaver. Undervisningen i for eksempel modulene Komposisjon 1-2 foregår med hovedvekt på forelesninger, og med masse praktiske oppgaver samt besøk av forskjellige komponister og aktører i musikkbransjen. Tilbyder mener modulen Bransjekunnskap blir en god kombinasjon av lærernes egne erfaringer og gjesteforelesninger fra bransjen. I de håndverksrelaterte fagene som Instrumentfordypning 1-4, Samspill 1-2 og Bi-instrument vil foreleserne bruke en variasjon av praktiske demonstrasjoner og forelesninger ut fra egen arbeidserfaring. Alt fagstoff kombineres, og bygges sammen slik at studentene får en mest mulig praktisk rettet opplæring. I forelesningene i musikkhistorie henvises det til eksempler på relevante arbeider. Deler av den praktiske instrumentalundervisningen, vil foregå ute på lokale scener. Her er det lagt opp til at studentene får en mest mulig praktisk rettet opplæring. Dette er naturlig siden utøvende musiker er et praktisk yrke. Kombinasjonen av fagstoffet og praktiske oppgavene finner komiteen klokt. Dette gjør at studenten finner relevans til resten av fagkretsen, og samtidig forstår nødvendigheten av de teoretiske fagene. Ja, kriteriet er oppfylt på en tilfredsstillende måte Det pedagogiske opplegget (kriterium 9) «Det pedagogiske opplegget skal sørge for oppfølging av studentene både som gruppe og som individ og skal så langt det er mulig og rimelig, tilrettelegges etter enkeltstudenters særskilte behov.» Undervisningstilbudet tas på heltid over ett år med 1520 arbeidstimer for studentene. Studiet er dimensjonert for 20 studenter og all undervisning retter seg mot en profesjonell praktisk virksomhet. Ved opptak blir hver søker intervjuet for å kunne tilpasse studiet for hver enkelt students behov. På hvert studiested blir studiet administrert av en hovedlærer som også fungerer som veileder. I løpet av studiet skal det gjennomføres jevnlige samtaler med hver student for å kartlegge progresjon og andre forhold som spiller inn i studiehverdagen. I tillegg gjennomfører studentene flere evalueringer av studiet underveis. 7

12 Undervisningen foregår som en kombinasjon av forelesninger, demonstrasjoner og praktiske oppgaver. Formidlingen av deler av fagstoffet som «musikkanalyse» og «hørelære 1-2» og «musikkhistorie» gjøres ved forelesninger med henvisning til eksempler på relevante arbeider. Undervisningen i modulene «komposisjon 1-2» foregår med hovedvekt på forelesninger, og med praktiske oppgaver samt besøk av forskjellige komponister og aktører i musikkbransjen. Modulen «bransjekunnskap» blir en kombinasjon av lærernes egne erfaringer og gjesteforelesninger fra bransjen. I de håndverksrelaterte fagene som «instrumentfordypning 1-4», «samspill 1-2» og «bi-instrument» vil foreleserne bruke en variasjon av praktiske demonstrasjoner, og forelesning ut fra egen arbeidserfaring. Alt fagstoff kombineres og bygges sammen slik at studentene får en mest mulig praktisk rettet opplæring. Deler av opplæringen kan foregå ute på location (lokale scener). Studiet er videre delt opp i en rekke emner med obligatoriske innleveringer, tre teoretiske eksamener og to semesteroppgaver. De obligatoriske oppgavene, som leveres gjennom hele året, er viktige sjekkpunkter på om studentene når målene i fagplanen. Flere av oppgavene krever samarbeid med andre studenter, og med tett oppfølging med praktisk veiledning fra faglæreres side vil det være mulig å avdekke samarbeidsproblemer og komme med konstruktive forslag til løsninger. Studentene får muntlig tilbakemelding på obligatoriske oppgave og skriftlig evaluering på alle prosjektoppgaver de leverer. Det er klasseromsundervisning i flere av emnene, mens andre er emner har en mer veiledende form, som for eksempel når en lærer har noen få studenter med seg i et øvingsrom. I disse mindre gruppene kan man gjøre tilpasninger om noen har særskilte behov. Det er en uttalt målsetting at utdanningen skal være tilpasset den enkelte students nivå, for eksempel gjennom hvilke pensumbøker som passer studentenes tekniske og musikalske nivå og ønsker for karrieren. Vi vurderer det pedagogiske opplegget som tilrettelagt for studentgruppen og den enkelte students behov. Det pedagogiske opplegget virker også gjennomtenkt i forhold studiets innhold og omfang Praksis (kriterium 10) «Praksis skal være beskrevet i planen som ethvert annet faglig element, og være relatert til de kvalifikasjoner studenten skal få gjennom sin utdanning.» Studiet har ikke praksis og er ikke beskrevet som eget element på annen måte enn ved undervisningsmetodene i både teori og instrumental opplæring, at disse er praksisrelaterte, ingen ordinær praksis. 8

13 2.4.4 Undervisningspersonalets størrelse (kriterium 11) «Undervisningspersonalet må være stort nok og stabilt nok til å gjennomføre fastsatt undervisning.» Forholdstall mellom faglig ansatte og studenter er 20 studenter pr 100 % stilling. Skolens erfaring fra gjennomføring av tilsvarende utdanningstilbud ved skolen viser at 20 studenter i en klasse med en lærerstilling fungerer greit. Videre informasjon og oversikt om undervisningspersonell tilknyttet utdanningstilbudet finnes i egen tabell vedlagt søknaden. Innenfor fagfeltet er det naturlig å ansette en del lærere på deltidsstilling da det ønskes dyktige musikere som lærere i enkelte moduler. Det kommer ikke frem av tabellen hvem de ansatte er. Det er kun vikarstaben som står nevnt med navn og kvalifikasjoner. Det er derfor litt uklart om det er en stab som er etablert for dette studiet eller om det kun er stillingsbenevnelsen som står her. Under forutsetning av at kvalifisert personell blir ansatt med de krav og i den stillingsstørrelse som er oppført i vedlegg «Undervisningspersonell tilknyttet utdanningstilbudet Utøvende musiker» har komiteen forståelse for at ansettelser ikke kan være på plass før studiet er godkjent. Vedlegg viser en fast 100 % stilling per skole som underviser i alle emner i fagplanen, i tillegg ansettes instrumental lærere etter behov og studentenes instrumentvalg Undervisningspersonalets kompetanse (kriterium 12) «Undervisningspersonalet som skal være knyttet til utdanningstilbudet må samlet ha kvalifikasjoner til å gi den undervisning som følger av planen. Undervisningspersonalet må dokumentere: formell eventuell realkompetansevurdert utdanning som er høyere enn det det undervises i, dog aldri lavere enn tilsvarende toårig fagskoleutdanning pedagogiske kvalifikasjoner utdanning og erfaring på det nivå som undervisningen krever digital kompetanse i det omfang som undervisningen krever yrkeserfaring som gjør at undervisningen knyttes opp mot, og relateres til, dagens yrkesfelt.» Tilbyder legger ved en oversikt over generelle krav for undervisningspersonale: Formell, eventuell realkompetansevurdert utdanning som er høyere enn det det undervises i, dog aldri lavere enn tilsvarende toårig fagskoleutdanning. Pedagogiske kvalifikasjoner, utdanning og erfaring på det nivå som undervisningen krever, eller minimum erfaring fra Noroffs eget opplærings- og veiledningskonsept for nye lærere. Digital kompetanse i det omfang som undervisningen krever. Yrkeserfaring som gjør at undervisningen knyttes opp mot, og relateres til, dagens yrkesfelt. I tillegg har de ført opp minst bachelorgrad som foretrukket formalkompetanse i tillegg til bransjekunnskap innenfor aktuelle emne. 9

14 Tilbyder tilfredsstiller med vedlegget «Studie-/fagspesifikke kravspesifikasjoner» NOKUTs krav om kompetanse, i tillegg har de har ført opp bachelorgrad og bransjeerfaring innenfor aktuelle emne som foretrukket bakgrunn. I vedlegget med undervisningspersonell ser vi at kravet om kvalifikasjoner er betegnet som at foretrukket bakgrunn er pedagogiske kvalifikasjoner eller minimum erfaring fra Noroffs eget opplærings- og veiledningskonsept for nye lærere. Det blir ikke vist til hva dette er for et konsept, dette bør forklares. Det er forståelig at bransjekunnskap blir tungt vektlagt, men for å sikre et godt studietilbud ved fagskolen er det viktig at lærerne har tilstrekkelig kompetanse. Det er satt forholdsvis høye krav til læringsmål og kvalifikasjoner etter endt utdanning innen alle fagfelt til studenten. Det er vesentlig at studiet har kvalifiserte lærere med ulik faglig kompetanse og bakgrunn. Tilbyder bør vise til, eller gjøre rede for hva Noroffs eget opplærings- og veiledningskonsept går ut på. 2.5 Eksamen og vitnemål Eksamens- og vurderingsordningene (kriterium 13) «Eksamens- og vurderingsordningene skal være tilpasset utdanningstilbudet og dets mål.» ene beskrives under hver modul i fagplanen. i studiet gjøres ved sensur av teoretiske emner, obligatoriske innleveringsoppgaver, praktiske oppgaver og to semesteroppgaver. De obligatoriske oppgavene gis en vurdering Bestått/Ikke bestått, og en tilbakemelding fra sensor som indikerer nivået og påpeker styrker og svakheter ved besvarelsen. Et emne kan ha flere obligatoriske innleveringer, og man må bestå alle for å få bestått i emnet. På karakterutskrift/vitnemål vil emnet listes som Bestått/Ikke bestått. Minstekravet for karakteren Bestått er «Gjennomsnittlig prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder». Dette er samme definisjon som gjelder for karakteren C i A-F skalaen for fagskoler, se side 13 i fagplanen. Teoretiske eksamener brukes for å vurdere i hvilken grad studenten har tilegnet seg teorien i emnet. Disse gir en karakter på karakterskalaen A-F, hvor E er laveste ståkarakter. Eksamenskarakter skrives på vitnemålet. Semesteroppgaven og avsluttende oppgave er større praktiske oppgaver med en tilhørende skriftlig del. Her jobber i utgangspunktene studenten i grupper. Disse gis karakter på karakterskalaen A-F, hvor E er laveste ståkarakter. Man må ha bestått alle emner, eksamener, semesteroppgaven og avsluttende oppgave for å få vitnemål. 10

15 Vi vurderer evalueringsordningene til å være tilstrekkelige for fagskolenivået og tilpasset utdanningstilbudet og dets mål Sensorenes kvalifikasjoner (kriterium 14) «Sensorer skal ha kvalifikasjoner som sikrer at vurderingen av studentene skjer på en upartisk og faglig betryggende måte.» Semesteroppgavene sensureres av en ekstern sensor sammen med faglærer. Ekstern sensor er suveren når det gjelder karakterfastsettelse. Skriftlig eksamen sikrer den teoretiske kunnskapen og de obligatoriske oppgavene sikrer det praktiske utbyttet. Disse vurderes av en intern sensor. Faglige krav til sensor står beskrevet i vedlegg «Faglige spesifikasjonskrav sensorer». Foretrukket bakgrunn: Minst bachelorgrad med fokus på det aktuelle tema eller utdannelse fra musikkhøyskolen eller tilsvarende. Gjerne pedagogisk utdannelse, men minimum forelesningsevne innen relaterte tema. Bransjekunnskap innenfor aktuelle eksamensemne er foretrukket. Ved å benytte eksterne sensorer, vil det sikre at sensor ikke kjenner studentene personlig og at sensuren blir upartisk. Retningslinjene for sensur er satt for å sikre lik vurdering ved de forskjellige skolene. For å sikre en god vurdering av læringsmålene, som er nevnt i fagplanen, er det viktig at sensorene har den formelle og reelle kompetansen som blir nevnt i studie-/fagspesifikke kravspesifikasjoner til sensorer ved utdanningstilbudet utøvende musiker. Komiteen har forståelse for at bransjekunnskap kan veie opp for pedagogisk utdannelse hos en sensor. De skal vurdere et sluttresultat og ikke gjennomføre undervisningen. 2.6 Infrastruktur Undervisningslokalene (kriterium 15) «Lokalene inklusive spesialrom, utstyr og infrastruktur skal være tilstrekkelige i antall og størrelse til at undervisningen kan gjennomføres som forutsatt. 11

16 Det gjelder både egne og leide lokaler. Utrustningen må være slik at den bidrar til å yrkesrette utdanningstilbudet.» og vurdering Informasjon og beskrivelse av rom finnes i «søknad om godkjenning av nytt utdanningstilbud», i «oversikt over rom og utstyr» og i «oversikt over anbefalte spesialrom og utstyr». Skolen skriver at de velger klasserom/øvingsrom etter behov og vurdert i forhold til antall studenter. Klasserommene vil være en blanding av musikkrom, scene, prosjektlydstudio og klasserom. Undervisningslokalene blir detaljert beskrevet. Undervisningsrom vil tilsvare rom brukt til andre studieretninger, i tillegg disponerer søker spesialrom som lydstudio og øvingsrom utstyrt med nødvendig lydutstyr. Vi vurderer undervisningslokalene til å være tilstrekkelige og tilpasset utdanningstilbudet og dets mål. Vi forutsetter at skolen har tilgang til «større lydstudio» som beskrevet i søknad IKT-tjenester (kriterium 16) «Tilbyders IKT-tjenester må ha tilstrekkelig kvalitet og omfang til at opplæringen kan gjennomføres som forutsatt.» Alle avdelinger har Internett-linjer, type fiber, tilpasset sitt aktivitetsnivå, i tillegg eget oppsatt trådløst nettverk. Kapasiteten ved de forskjellige studiestedene blir beskrevet i vedlegget «oversikt over rom og utstyr». Sentraladministrasjonen er lokalisert i Kristiansand. Fellestjenester og ressurser vedrørende fjernundervisning er lokalisert i Kristiansand. Kristiansand har fiber Internettlinje. Denne har en kapasitet inn/ut på 200/200 megabit. Denne linjen gir tilstrekkelig kapasitet for avdelingen og fellestjenester tilbudt til øvrige avdelinger. Under følger en liste over avdelingene med tilhørende kapasiteter: Avdeling Linjekapasitet Type Bergen 100 Mbit/s Fiber Stavanger 100 Mbit/s Fiber Kristiansand 100 Mbit/s Fiber Oslo 100 Mbit/s Fiber Trondheim 100Mbit/s Fiber Fredrikstad 100Mbit/s Fiber Nettverket i undervisningsrommene er kablet med 100 og/eller 1000 Mbit/s kapasitet. Nettverket internt brukes ved tilkobling til felles skrivere og lagringssteder hvor eksempelvis prosjekter/rapporter kan oppbevares og behandles. 12

17 De ulike studietilbudene har ved behov tilgang til eget FTP område og webserver. Dette er et lagringsområde for nyttige/nødvendige filer i forbindelse med gjennomføring av studiet. Eksempelvis kan dette være filer vedrørende prosjektarbeid, undervisning og/eller annet nyttig materiell. I søknaden står det ellers beskrevet for alle studiestedene at Internett er tilgjengelig 24 timer i døgnet, 7 dager i uken hele året. Skolen er knyttet sammen med Noroff sine øvrige skolesentre gjennom IP VPN, dette sikrer at studenter og ansatte får direkte tilgang til alle ressurser som ligger tilgjengelig i Noroff sin eksisterende infrastruktur. Noroff/studentene har også tilgang til lagringsområde for nyttige/nødvendige filer i forbindelse med gjennomføring av studiet. Skolen har tilknyttet lokal teknikerfunksjon ved alle avdelinger. Hver student må disponere egen Mac med nødvendig programvare tilpasset arbeidsområdene ved studiet. Noroff har felles innkjøpsavtale for software og hardware. Avtalene inkluderer all nødvendig software både for administrativt personell, lærere og studenter. Vi vurderer de beskrevne tjenestene som tilfredsstillende for å ivareta studentenes behov for tilgang til aktuelle tjenester Tilgang på aktuell informasjon (kriterium 17) «Studentene og lærerne må ha god nok tilgang på tjenester som sikrer aktuell informasjon.» Skolen forsøker så langt det lar seg gjøre å plassere studiestedet sentralt i forhold til sentrum og eventuelt andre skoler, høyskoler eller universitet. Dette for at studenten skal ha god tilgang til offentlige bibliotek og gode bokhandlere som kan skaffe nyttig faglitteratur. Internett er likevel den viktigste informasjonskanalen i tillegg til pensumlitteratur, leksjoner og faginformasjon i skoleportalen. Noroff lar lærerne kjøpe inn etterspurte ressurser i form av bøker, online tilganger til faglige nettressurser, tjenester, bibliotek og annet etter behov. Vi vurderer at tilbyder har en dynamisk tilførsel på informasjonsmateriell. De har også tilfredsstillende systemer for å ivareta studentens tilgang til aktuell informasjon innen de aktuelle fagområder. Det er tilfredsstillende at lærere får kjøpt inn undervisningsmateriell etter behov. 13

18 2.6.4 Faglig samarbeid (kriterium 18) «Tilbyder skal ha lokalt eller regionalt samarbeid med yrkesfeltet, eller være med i faglige nettverk som knytter utdanningstilbudet opp mot samfunns- og næringsliv.» Tilbyder ønsker et samarbeid med lokale lydstudioer, øvingslokaler, profesjonelle musikere samt Tono, Gramo og Ncb. De tenker også å inngå samarbeid med aktuelle aktører innen reklame, film og Tv-musikk som kan bidra med forelesninger i undervisningen for studentene. Profesjonelle musikere er aktuelle for faget både som sensorer, spesiallærere og forelesere. Tilbyder har inngått avtale med en musikkleverandør om rabattert utstyr for studentene. Dette gjelder også for både software og hardware. Søknaden inneholder få konkrete samarbeidsavtaler å vise til. I kriteriet er det krav om at tilbyder skal ha lokalt eller regionalt samarbeid med yrkesfeltet, eller være med i faglige nettverk som knytter utdanningstilbudet opp mot samfunns- og næringsliv. Her forventer utvalget noe mer enn bare ønsker om samarbeid, tilbyder må kunne henvise til konkrete samarbeidsavtaler i god tid før studiestart. Nei, kriteriet er ikke oppfylt på en tilfredsstillende måte. Tilbyder må kunne henvise til flere konkrete samarbeidsavtaler i god tid før eventuell studiestart. 2.7 Oppsummerende vurdering og konklusjon fra de sakkyndige Tilbyder må kunne henvise til flere konkrete samarbeidsavtaler i god tid før eventuell studiestart. Tilbyder bør: vurdere å velge et navn som tydeligere kommuniserer hvilken retning studiet kvalifiserer til. vise til, eller gjøre rede for hva Noroffs eget opplærings- og veiledningskonsept går ut på. Tilbudet anbefales ikke godkjent. 3 Tilsvarsrunde NOKUT mottok 16. august 2013 tilbakemelding fra søkeren, på de sakkyndiges vurdering i utkast til tilsynsrapport. Den sakkyndige komiteen vurderte tilbakemeldingen 28. august Søkerens tilbakemelding på den sakkyndige vurderingen og den sakkyndige tilleggsvurderingen i forbindelse med de opprinnelig underkjente kriteriene presenteres under. 14

19 3.1 Søkerens tilbakemelding Tilsvar Utøvende musiker, saksnr 13/247-2 Vi takker komiteen for en god gjennomgang av fagplanen. Komiteen hadde en tilbakemelding på MÅ-listen, som var: Å kunne henvise til flere konkrete samarbeidsavtaler i god tid før eventuell studiestart. Nå er det minst ett år til vi kan starte dette studiet, og arbeidet med å skaffe avtaler er så smått i gang. De kontaktene vi har gjennom våre studier Lyd- og musikkproduksjon 1 og 2 vil vi ta med oss videre. I tillegg vil vi jobbe for å kunne realisere de avtalene vi har forespeilet i søknaden i god tid før evt studiestart. Vedlagt ligger noen få intensjonsavtaler som allerede er inngått. Det er musikere som ønsker å være med å bidra gjennom engasjementer hos oss. I og med at vi ikke har en godkjenning av studiet på plass, er avtalene foreløpig på intensjonsstadiet. Vi er i god dialog med Det Akademiske Kvarter, for å samarbeide om arrangementer og konserter med våre studenter. Vi håper dere ser faren for en deadlock-situasjon her, som oppstår om vi må ha alle avtaler på plass før en godkjenning av studiet. Da vil det være vanskelig å få i havn de avtalene vi ønsker, da vi må gå i dialog med partnerne med et stort forbehold. Vennlig hilsen For Noroff Fagskole Tor Michal Kinn Studiesjef 3.2 Sakkyndig tilleggsvurdering Faglig samarbeid (kriterium 18) og vurdering Tilbyder har lagt ved to nye intensjonsavtaler for samarbeid med musikere, og viser igjen til at de har intensjoner om å opprette ytterligere samarbeid. I søknaden er det oppgitt at «Profesjonelle musikere er viktig for faget både som eksterne sensorer, spesiallærere og forelesere». Det er et klart krav i NOKUTs retningslinjer at tilbyder skal ha lokalt eller regionalt samarbeid med yrkesfeltet, eller være med i faglige nettverk som knytter utdanningstilbudet opp mot samfunns- og næringsliv. Vi forutsetter at tilbyder før eventuell studiestart har fått i stand avtaler de i tilsvar og søknad omtaler som ønskelige, som lydstudio, bransjeorganisasjoner, filmregissører og -produsenter. 15

20 Tilbyder bør jobbe videre med å få på plass flere konkrete samarbeidsavtaler, slik at dette er på plass før studiestart Endelig konklusjon fra sakkyndig komité Tilbudet anbefales godkjent. 4 Vedtak NOKUT ved direktøren anser de faglige kravene for godkjenning av fagskoleutdanningen utøvende musiker, 60 fagskolepoeng stedbasert, ved Noroff Fagskole som oppfylt. NOKUT har derfor vedtatt å godkjenne søknaden. Vi forutsetter at tilbyder før oppstart av utdanningen har fått flere konkrete samarbeidsavtaler med aktører i yrkesfeltet og bransjeorganisasjoner, i samsvar med tilsvaret dere har gitt til den sakkyndige vurderingen. Vedtaket gjelder utdanningstilbudet som er beskrevet i søknaden av 15. februar 2013 og i tilsynsrapporten. Vedtaket gjelder for følgende læresteder: Trondheim Oslo Stavanger Bergen Kristiansand Fredrikstad Vedtaket er fattet med hjemmel i: Lov om fagskoleutdanning nr. 56 Kunnskapsdepartementets forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning av nr. 96 NOKUTs retningslinjer for kvalitetssikring og godkjenning etter lov om fagskoleutdanning av Dokumentasjon Rapporten er skrevet på bakgrunn av Søknad fra Noroff fagskole AS, datert 15. februar 2013, om godkjenning av fagskoleutdanningen utøvende musiker, 60 fagskolepoeng stedbasert. Læresteder: Bergen, Oslo, Trondheim, Kristiansand, Stavanger og Fredrikstad. NOKUTs saksnummer: 13/ Tilbakemelding på sakkyndig vurdering i utkast til tilsynsrapport datert 3. juli NOKUTs saksnummer: 13/

21 Vedlegg 1: Sakkyndig komité Den sakkyndige komité har bestått av følgende medlemmer: Lektor Ingeborg Hungnes, Rud videregående skole Hungnes har faglærereksamen fra Østlandets Musikkonservatorium (1985). Hun har også kandidateksamen fra Norges Musikkhøyskole (1987), diplomeksamen i sang fra Norges Musikkhøyskole (1990), samt grunnfag i Kulturfag fra Høyskolen i Telemark (1992). Hun har selv arbeidet som sanger og debuterte som «Valencienne» i Den Glade Enke på Nationaltheatret i Hungnes har jobbet som sanger i musikaler som My fair lady, Les Miserables og Sweeney Todd ved bl.a. Det Norske Teatret, Chat Noir, Chateau Neuf, Teatret Vårt og Riksteatret. Hun arbeider i dag som lektor i sang ved Rud videregående skole. Professor Erik Gunvaldsen, Institutt for musikk, Universitetet i Agder Gunvaldsen har sin utdanning fra Agder Musikkonservatorium, Kristiansand og fra Berklee, Boston, USA. Han har vært instituttleder ved Institutt for musikk/musikkonservatoriet i Agder i perioden Gunvaldsen har vært delaktig i utviklingsarbeid for opprettelse av den rytmiske utdanning ved Musikkonservatoriet i Agder. I tillegg har han vært ansvarlig for fagplanarbeidet i utøvende musikk bachelor, MDD bachelor, master i utøvende musikk og doktorgradsprogrammet i utøvende rytmisk musikk. Gunvaldsen har jobbet som komponist og arrangør i blant annet film og TV produksjoner og som gitarist i flere sammenhenger. Han jobber i dag som professor i komposisjon/teknologi ved Institutt for musikk, UiA. De sakkyndige har erklært at de ikke har tilknytninger til utdanningstilbudet eller tilbyder, som gjør dem inhabile til oppdraget. Søkerinstitusjonen har fått anledning til å uttale seg om NOKUTs forslag til sakkyndige, og har ingen merknader. 17

22 Vedlegg 2: Mandat for sakkyndige til faglig vurdering av søknad om godkjenning av utdanningstilbud 1. Det skal foretas en faglig vurdering av søknad om fagskolegodkjenning for utdanningstilbudet utøvende musiker ved Noroff Fagskole AS. 2. Den faglige vurderingen skal foretas i henhold til kapittel 7 Standarder og kriterier for godkjenning av utdanningstilbud i Retningslinjer for kvalitetssikring og godkjenning etter lov om fagskoleutdanning. 3. Kriteriene, 1 18, er likeverdige og må vurderes som tilfredsstillende i forhold til et minimum av hva som forventes av kvalitet i fagskoleutdanning. 4. Den sakkyndige vurderingen baseres på tilbyders søknad og annet relevant skriftlig materiale som anses som nødvendig for faglig vurdering. 5. De sakkyndige skal ikke vurdere faglig kriterium ene må gis en tydelig begrunnelse og en entydig konklusjon og nedfelles skriftlig. 7. Den faglige vurderingen skrives inn i en rapport sammen med NOKUTs egen vurdering av styringsordning, reglement og kvalitetssikringssystemet. Det skrives en rapport for hvert utdanningstilbud. Rapporten danner grunnlag for NOKUTs vedtak. 8. Sakkyndig kan bli pålagt å utføre en tilleggsvurdering av søkers kommentar til den faglige vurderingen. Både søkers kommentar og eventuell sakkyndig tilleggsvurdering inngår i NOKUTs beslutningsgrunnlag. 9. Sakkyndig arbeider på oppdrag fra NOKUT og skal dermed ikke diskutere vurderingen i media eller med søker før vedtak er fattet. NOKUTs godkjenning av fagskoleutdanning er hjemlet i Lov om fagskoleutdanning av nr. 56 Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning av nr. 96 NOKUTs retningslinjer for kvalitetssikring og godkjenning etter lov om fagskoleutdanning datert

Vesentlig endring i godkjent fagskoleutdanning

Vesentlig endring i godkjent fagskoleutdanning Vesentlig endring i godkjent fagskoleutdanning Opprettelse av nytt studiested i Sandnessjøen for utdanningen «kreftomsorg og lindrende pleie» fra Fagskolen i Troms, avdeling Skjervøy Mars 2012 Utdanningssted:

Detaljer

Vesentlig endring i godkjente fagskoleutdanninger

Vesentlig endring i godkjente fagskoleutdanninger Vesentlig endring i godkjente fagskoleutdanninger Opprettelse av nytt lærested ved Stord vidaregåande skule for utdanningen «elkraft» fra Fagskulane i Hordaland, Bergen tekniske fagskole Februar 2012 Utdanningssted:

Detaljer

Vesentlig endring i godkjent fagskoleutdanning

Vesentlig endring i godkjent fagskoleutdanning Vesentlig endring i godkjent fagskoleutdanning Opprettelse av nytt studiested ved Stend vidaregåande skule fra Hordaland fagskulestyre ved Fusa vidaregåande skule Mars 2012 Utdanningssted: Utdanningstilbud:

Detaljer

Vesentlig endring i godkjent fagskoleutdanning

Vesentlig endring i godkjent fagskoleutdanning Vesentlig endring i godkjent fagskoleutdanning Opprettelse av nytt studiested ved Stend vidaregåande skule fra Hordaland fagskulestyre ved Fusa vidaregåande skule Mars 2012 Utdanningssted: Utdanningstilbud:

Detaljer

Filmproduksjon 1 - vesentlig endring av godkjent fagskoleutdanning. Noroff Fagskole AS April 2013

Filmproduksjon 1 - vesentlig endring av godkjent fagskoleutdanning. Noroff Fagskole AS April 2013 Filmproduksjon 1 - vesentlig endring av godkjent fagskoleutdanning Noroff Fagskole AS April 2013 Utdanningssted: Noroff Fagskole AS Utdanningstilbud: Filmproduksjon 1 Dato for vedtak: 3. april 2013 Utdanningslengde:

Detaljer

Vesentlig endringer i godkjente fagskoleutdanninger

Vesentlig endringer i godkjente fagskoleutdanninger Vesentlig endringer i godkjente fagskoleutdanninger Opprettelse av nytt lærested ved Stord vidaregåande skule for fagskoleutdanningen «maskinteknikk» fra Fagskulane i Hordaland, Bergen tekniske fagskole

Detaljer

Vesentlig endring i godkjent fagskoleutdanning

Vesentlig endring i godkjent fagskoleutdanning Vesentlig endring i godkjent fagskoleutdanning Opprettelse av nytt studiested i Tønsberg for fagskoleutdanningen strategisk logistikkstyring fra Folkeuniversitetet Sør-Øst Februar 2012 Utdanningssted:

Detaljer

Vesentlig endring i utdanningstilbudene Nettverk og IT-sikkerhet og Nettverks- og systemadministrasjon. Noroff Fagskole AS Juli 2013

Vesentlig endring i utdanningstilbudene Nettverk og IT-sikkerhet og Nettverks- og systemadministrasjon. Noroff Fagskole AS Juli 2013 Vesentlig endring i utdanningstilbudene Nettverk og IT-sikkerhet og Nettverks- og systemadministrasjon Noroff Fagskole AS Juli 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Noroff Fagskole AS, Kristiansand, Bergen,

Detaljer

Vesentlig endring i godkjent fagskoleutdanning]

Vesentlig endring i godkjent fagskoleutdanning] Vesentlig endring i godkjent fagskoleutdanning] Opprettelse av nytt studiested på Hadsel for fagskoleutdanningen «eldreomsorg» fra Nordland fagskole i helse- og sosialfag - Bodø. Mars 2012 Utdanningssted:

Detaljer

Filmproduksjon 2 - vesentlig endring av godkjent fagskoleutdanning. Noroff Fagskole AS April 2013

Filmproduksjon 2 - vesentlig endring av godkjent fagskoleutdanning. Noroff Fagskole AS April 2013 Filmproduksjon 2 - vesentlig endring av godkjent fagskoleutdanning Noroff Fagskole AS April 2013 Utdanningssted: Noroff Fagskole AS Utdanningstilbud: Filmproduksjon 2 Dato for vedtak: 3. april 2013 Utdanningslengde:

Detaljer

Vesentlig endring i godkjent fagskoleutdanning

Vesentlig endring i godkjent fagskoleutdanning Vesentlig endring i godkjent fagskoleutdanning Opprettelse av nytt studiested på Opus Lofoten i Leknes for fagskoleutdanningen «tverrfaglig miljøarbeid» fra Nordland fagskole i helse- og sosialfag - Narvik.

Detaljer

Vesentlig endring for den allerede godkjente fagskoleutdanningen eldreomsorg. Chr. Thams fagskole, tidligere Orme fagskole Januar 2014

Vesentlig endring for den allerede godkjente fagskoleutdanningen eldreomsorg. Chr. Thams fagskole, tidligere Orme fagskole Januar 2014 Vesentlig endring for den allerede godkjente fagskoleutdanningen eldreomsorg Chr. Thams fagskole, tidligere Orme fagskole Januar 2014 Utdanningssted Utdanningstilbud: Fjernundervisning ved Christian Thams

Detaljer

KVALITET I FJERNUNDERVISNING NOKUTS ROLLE I UTDANNINGS-NORGE KRITERIER OG KVALITETSKRAV I FLEKSIBEL UTDANNING

KVALITET I FJERNUNDERVISNING NOKUTS ROLLE I UTDANNINGS-NORGE KRITERIER OG KVALITETSKRAV I FLEKSIBEL UTDANNING KVALITET I FJERNUNDERVISNING NOKUTS ROLLE I UTDANNINGS-NORGE KRITERIER OG KVALITETSKRAV I FLEKSIBEL UTDANNING INNHOLD NOKUT Rollen i utdannings-norge Organiseringen Metoden Hva er fagskoleutdanning? Kriteriegrupper

Detaljer

Vesentlig endring av godkjent fagskoleutdanning. 3D design og animasjon fra Noroff fagskole AS Januar 2013

Vesentlig endring av godkjent fagskoleutdanning. 3D design og animasjon fra Noroff fagskole AS Januar 2013 Vesentlig endring av godkjent fagskoleutdanning 3D design og animasjon fra Noroff fagskole AS Januar 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Noroff Fagskole AS, studiesteder Bergen, Kristiansand, Stavanger,

Detaljer

Vesentlig endring endring av navn fra Oppvekstfag til Miljøarbeid innen barnog ungdomsarbeid. Folkeuniversitetet Øst September 2013

Vesentlig endring endring av navn fra Oppvekstfag til Miljøarbeid innen barnog ungdomsarbeid. Folkeuniversitetet Øst September 2013 Vesentlig endring endring av navn fra Oppvekstfag til Miljøarbeid innen barnog ungdomsarbeid Folkeuniversitetet Øst September 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Lillestrøm, Hamar, Rena, Kongsvinger,

Detaljer

Foto og informasjon 2. Noroff Fagskole AS Juni 2013

Foto og informasjon 2. Noroff Fagskole AS Juni 2013 Foto og informasjon 2 Noroff Fagskole AS Juni 2013 Utdanningssted: Noroff Fagskole AS i Trondheim, Bergen, Stavanger, Kristiansand, Oslo og Fredrikstad samt nettstudier Utdanningstilbud: Foto og informasjon

Detaljer

1. Administrativ og faglig ledelse har ansvar for den daglige driften av utdanningsvirksomheten etter retningslinjer og pålegg fra styret.

1. Administrativ og faglig ledelse har ansvar for den daglige driften av utdanningsvirksomheten etter retningslinjer og pålegg fra styret. Retningslinjer for kvalitetssikring og godkjenning etter lov om fagskoleutdanning Fastsatt av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) 26.01.2009 med hjemmel i Kunnskapsdepartementets forskrift

Detaljer

Miljøarbeid innen rus. Folkeuniversitetet Øst September 2013

Miljøarbeid innen rus. Folkeuniversitetet Øst September 2013 Miljøarbeid innen rus Folkeuniversitetet Øst September 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Folkeuniversitetet Øst, Oslo Miljøarbeid innen rus Dato for vedtak: 04.09.2013 Fagskolepoeng: 60 Sakkyndige:

Detaljer

NOKUTs veiledning til fagskolereglement

NOKUTs veiledning til fagskolereglement NOKUTs veiledning til fagskolereglement 26. august 2013 Tilbyder må ha et reglement som omfatter utdanningstilbudet. Reglementet skal vise studentenes og tilbyders rettigheter og plikter. Reglementet skal

Detaljer

Merkantil helsekoordinator fremtidens helsesekretær. ecademy AS September 2012

Merkantil helsekoordinator fremtidens helsesekretær. ecademy AS September 2012 Merkantil helsekoordinator fremtidens helsesekretær ecademy AS September 2012 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Oslo Merkantil helsekoordinator Fremtidens helsesekretær Dato for vedtak: 13.09.2012 Utdanningslengde:

Detaljer

Interaktiv medieproduksjon 1 og 2

Interaktiv medieproduksjon 1 og 2 Interaktiv medieproduksjon 1 og 2 Noroff Fagskole AS September 2012 Utdanningssted: Noroff Fagskole AS Utdanningstilbud: Interaktiv medieproduksjon 1 og 2 Dato for vedtak: 13. september 2012 Utdanningslengde:

Detaljer

Helseadministrator samhandling og forvaltning

Helseadministrator samhandling og forvaltning Helseadministrator samhandling og forvaltning ecademy AS September 2012 Utdanningssted: Utdanningstilbud: ecademy Helseadministrator - samhandling og forvaltning Dato for vedtak: 13. september 2012 Utdanningslengde:

Detaljer

Motekonsulent. Image People AS. September 2012

Motekonsulent. Image People AS. September 2012 Motekonsulent Image People AS September 2012 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Oslo Motekonsulent Dato for vedtak: 03.09.2012 Utdanningslengde: Sakkyndige: ett år Kari Evjan og Gerd Kristin Hansen Saksnummer:

Detaljer

Interaksjonsdesign 1. Noroff fagskole AS August 2013

Interaksjonsdesign 1. Noroff fagskole AS August 2013 Interaksjonsdesign 1 Noroff fagskole AS August 2013 Utdanningssted: Noroff fagskole AS: Trondheim, Oslo, Stavanger, Bergen, Kristiansand, Fredrikstad og fjernundervisning Utdanningstilbud: Interaksjonsdesign

Detaljer

Læringsutbyttebeskrivelser. Lanseringskonferanse for ny fagskoletilsynsforskrift 15. januar 2014

Læringsutbyttebeskrivelser. Lanseringskonferanse for ny fagskoletilsynsforskrift 15. januar 2014 Læringsutbyttebeskrivelser Lanseringskonferanse for ny fagskoletilsynsforskrift 15. januar 2014 Tema Hva er et læringsutbytte? Om NKR og nivåene. Hva sier fagskoletilsynsforskriften om læringsutbyttebeskrivelser?

Detaljer

Eksperimentell formgivning med plantemateriale. Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører desember 2011

Eksperimentell formgivning med plantemateriale. Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører desember 2011 Eksperimentell formgivning med plantemateriale Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører desember 2011 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Barn med særskilte behov

NOKUTs tilsynsrapporter Barn med særskilte behov NOKUTs tilsynsrapporter Barn med særskilte behov ecademy AS Februar 2017 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved fagskolene. Dette gjør vi blant annet ved å godkjenne nye fagskoletilbud.

Detaljer

Bedriftsleiing i landbruket. Fagskolen Rogaland v/øksnevad vidaregåande skole Desember 2012

Bedriftsleiing i landbruket. Fagskolen Rogaland v/øksnevad vidaregåande skole Desember 2012 Bedriftsleiing i landbruket Fagskolen Rogaland v/øksnevad vidaregåande skole Desember 2012 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Fagskolen Rogaland v/ Øksnevad vidaregåande skole Bedriftsleiing i landbruket

Detaljer

Vi viser til mail datert 5. november og sender herved høringsuttalelse fra Norsk Skolelederforbund:

Vi viser til mail datert 5. november og sender herved høringsuttalelse fra Norsk Skolelederforbund: Til YS v/ Gunn kristoffersen Høring fra NOKUT kvalitetssikring av høyskoler. Vi viser til mail datert 5. november og sender herved høringsuttalelse fra Norsk Skolelederforbund: HØRING: NOKUTs RETNINGSLINJER

Detaljer

Kulturell iverksetter. Musikkteaterskolen AS November 2012

Kulturell iverksetter. Musikkteaterskolen AS November 2012 Kulturell iverksetter Musikkteaterskolen AS November 2012 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Musikkteaterskolen, Oslo Kulturell iverksetter Dato for vedtak: 12. november 2012 Utdanningslengde: Sakkyndige:

Detaljer

Ledelse i offentlig sektor. NKI AS Januar 2013

Ledelse i offentlig sektor. NKI AS Januar 2013 Ledelse i offentlig sektor NKI AS Januar 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: NKI AS Ledelse i offentlig sektor Dato for vedtak: 22. januar 2013 Utdanningslengde: Sakkyndige: Et halvt år Frode Andersen

Detaljer

Utvikling av apps. Noroff Fagskole AS Desember 2012

Utvikling av apps. Noroff Fagskole AS Desember 2012 Utvikling av apps Noroff Fagskole AS Desember 2012 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Noroff Fagskole AS Utvikling av apps Dato for vedtak: 20.12.2012 Utdanningslengde: Sakkyndige: To år Eigil Norén og

Detaljer

Målrettet miljøarbeid innen tilrettelagte tjenester. Fagskolen Innlandet August 2013

Målrettet miljøarbeid innen tilrettelagte tjenester. Fagskolen Innlandet August 2013 Målrettet miljøarbeid innen tilrettelagte tjenester Fagskolen Innlandet August 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Fagskolen Innlandet, Gjøvik Målrettet miljøarbeid innen tilrettelagte tjenester Dato

Detaljer

Pedagogisk fagarbeider

Pedagogisk fagarbeider Pedagogisk fagarbeider H Aschehoug & Co August 2011 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Oslo Pedagogisk fagarbeider Dato for vedtak: 29.08.2011 Utdanningslengde: Sakkyndige: Ettårig stedbasert utdanningstilbud

Detaljer

Psykisk helsearbeid og rusarbeid. Aschehoug fagskole AS Januar 2014

Psykisk helsearbeid og rusarbeid. Aschehoug fagskole AS Januar 2014 Psykisk helsearbeid og rusarbeid Aschehoug fagskole AS Januar 2014 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Oslo, Bergen og Trondheim Psykisk helsearbeid og rusarbeid Dato for vedtak: 13.01.2014 Fagskolepoeng:

Detaljer

Vesentlig endring av godkjent fagskoleutdanning. 3D filmproduksjon fra Noroff fagskole AS Januar 2013

Vesentlig endring av godkjent fagskoleutdanning. 3D filmproduksjon fra Noroff fagskole AS Januar 2013 Vesentlig endring av godkjent fagskoleutdanning 3D filmproduksjon fra Noroff fagskole AS Januar 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Noroff Fagskole AS, studiesteder Bergen, Kristiansand, Stavanger,

Detaljer

Tverrfaglig miljøarbeid innen rus og psykisk helsearbeid. AOF Haugaland Februar 2013

Tverrfaglig miljøarbeid innen rus og psykisk helsearbeid. AOF Haugaland Februar 2013 Tverrfaglig miljøarbeid innen rus og psykisk helsearbeid AOF Haugaland Februar 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: AOF Haugaland, Haugesund, Sauda, Ølen Tverrfaglig miljøarbeid innen rus og psykisk

Detaljer

Psykisk helsearbeid og rusarbeid. AOF Telemark og Vestfold August 2013

Psykisk helsearbeid og rusarbeid. AOF Telemark og Vestfold August 2013 Psykisk helsearbeid og rusarbeid AOF Telemark og Vestfold August 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: AOF Telemark og Vestfold, Skien Psykisk helsearbeid og rusarbeid Dato for vedtak: 15.08.2013 Fagskolepoeng:

Detaljer

Utfordringer og muligheter

Utfordringer og muligheter Utfordringer og muligheter Årskonferansen for fylkeskommunale fagskoler 2012 10. mai 2012 v/ ass. avdelingsdirektør Bjørn R. Stensby, NOKUT Dette skal jeg snakke om Viktige føringer i godkjenningsprosessen

Detaljer

Barn med særskilte behov. Aschehoug Fagskole AS Januar 2014

Barn med særskilte behov. Aschehoug Fagskole AS Januar 2014 Barn med særskilte behov Aschehoug Fagskole AS Januar 2014 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Oslo og Drammen Barn med særskilte behov Dato for vedtak: 30. januar 2014 Fagskolepoeng: 60 Sakkyndige: Astri

Detaljer

Forskrift om tilsyn med kvaliteten i fagskoleutdanning (fagskoletilsynsforskriften)

Forskrift om tilsyn med kvaliteten i fagskoleutdanning (fagskoletilsynsforskriften) Forskrift om tilsyn med kvaliteten i fagskoleutdanning (fagskoletilsynsforskriften) Fastsatt av NOKUT 12. desember 2013 med hjemmel i lov 20. juni 2003 nr. 56 om fagskoleutdanning (fagskoleloven) 2, jf.

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet. AOF Telemark og Vestfold Februar 2013

Helse, miljø og sikkerhet. AOF Telemark og Vestfold Februar 2013 Helse, miljø og sikkerhet AOF Telemark og Vestfold Februar 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: [Utdanningssted] Helse, miljø og sikkerhet Dato for vedtak: 14.02.2013 Utdanningslengde: Sakkyndige: Ettårig

Detaljer

Teknikk og industriell produksjon - hydraulikk. Fagskolen Rogaland v/sots Desember 2012

Teknikk og industriell produksjon - hydraulikk. Fagskolen Rogaland v/sots Desember 2012 Teknikk og industriell produksjon - hydraulikk Fagskolen Rogaland v/sots Desember 2012 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Fagskolen Rogaland v/stavanger offshore tekniske skole (SOTS) Teknikk og industriell

Detaljer

NORGES MUSIKKHØGSKOLE STUDIEPLAN Live Electronics - Musikkteknologi for utøvere 30 studiepoeng, deltid over ett studieår

NORGES MUSIKKHØGSKOLE STUDIEPLAN Live Electronics - Musikkteknologi for utøvere 30 studiepoeng, deltid over ett studieår NORGES MUSIKKHØGSKOLE STUDIEPLAN Live Electronics - Musikkteknologi for utøvere 30 studiepoeng, deltid over ett studieår 30. januar 2009 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Mål for studiet... 3 1.2 Struktur

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Church, Mission and Media

NOKUTs tilsynsrapporter Church, Mission and Media NOKUTs tilsynsrapporter Church, Mission and Media Det teologiske Menighetsfakultet Juni 2014 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Nivå/fagskolepoeng: Undervisningsform: Sakkyndige: Det teologiske

Detaljer

Endring av navn fra nettjournalistikk til nettskribent. ecademy AS August 2013

Endring av navn fra nettjournalistikk til nettskribent. ecademy AS August 2013 Endring av navn fra nettjournalistikk til nettskribent ecademy AS August 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: ecademy AS, fjernundervisning Endring av navn fra nettjournalistikk til nettskribent Dato

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter. Fotografi. Vesentlig endring av allerede godkjent fagskoletilbud ved Norsk fotofagskole AS.

NOKUTs tilsynsrapporter. Fotografi. Vesentlig endring av allerede godkjent fagskoletilbud ved Norsk fotofagskole AS. NOKUTs tilsynsrapporter Fotografi Vesentlig endring av allerede godkjent fagskoletilbud ved Norsk fotofagskole AS September 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved fagskolene. Dette

Detaljer

Migrasjon og integrasjon. Treider Fagskoler AS Februar 2013

Migrasjon og integrasjon. Treider Fagskoler AS Februar 2013 Migrasjon og integrasjon Treider Fagskoler AS Februar 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Treider Fagskoler Oslo Migrasjon og integrasjon Dato for vedtak: 06.02.2013 Utdanningslengde: Sakkyndige: Et

Detaljer

Kontor, salg og serviceledelse. Studieforbundet AOF Norge Februar 2014

Kontor, salg og serviceledelse. Studieforbundet AOF Norge Februar 2014 Kontor, salg og serviceledelse Studieforbundet AOF Norge Februar 2014 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Studieforbundet AOF Norge, AOF Midt-Norge, Trondheim Kontor, salg og serviceledelse Dato for vedtak:

Detaljer

Musikkutøving Master. tilbyr utdanninger basert på de beste utdanningsog utøvertradisjoner innenfor kunstfag

Musikkutøving Master. tilbyr utdanninger basert på de beste utdanningsog utøvertradisjoner innenfor kunstfag Musikkutøving Master 2014 Det kunstfaglige fakultet Musikkonservatoriet Musikkonservatoriet tilbyr utdanninger basert på de beste utdanningsog utøvertradisjoner innenfor kunstfag utdanner kandidater som

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Miljøarbeid i tjenester for mennesker med utviklingshemming

NOKUTs tilsynsrapporter Miljøarbeid i tjenester for mennesker med utviklingshemming NOKUTs tilsynsrapporter Miljøarbeid i tjenester for mennesker med utviklingshemming AOF Hordaland Sogn og Fjordane Februar 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved fagskolene. Dette

Detaljer

Helsekoordinator. ecademy AS Februar 2013

Helsekoordinator. ecademy AS Februar 2013 Helsekoordinator ecademy AS Februar 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: ecademy AS Helsekoordinator Dato for vedtak: 14.02.2013 Utdanningslengde: Sakkyndige: Et halvt år heltid/ett år deltid Merete

Detaljer

Musikkteater. Noroff Fagskole AS Desember 2012

Musikkteater. Noroff Fagskole AS Desember 2012 Musikkteater Noroff Fagskole AS Desember 2012 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Noroff Fagskole AS, Oslo Musikkteater Dato for vedtak: 3. desember 2012 Utdanningslengde: Sakkyndige: To år Ingeborg Hungnes

Detaljer

Prosjektledelse. Høyskolen Campus Kristiania - Ernst G Mortensens Stiftelse, Norges Kreative Fagskole September 2013

Prosjektledelse. Høyskolen Campus Kristiania - Ernst G Mortensens Stiftelse, Norges Kreative Fagskole September 2013 Prosjektledelse Høyskolen Campus Kristiania - Ernst G Mortensens Stiftelse, Norges Kreative Fagskole September 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger Prosjektledelse

Detaljer

Advokatsekretær juridisk kontormedarbeider. ecademy AS August 2013

Advokatsekretær juridisk kontormedarbeider. ecademy AS August 2013 Advokatsekretær juridisk kontormedarbeider ecademy AS August 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: ecademy AS, fjernundervisning Advokatsekretær juridisk kontormedarbeider Dato for vedtak: 29.08.2013

Detaljer

Beauty makeupartist. Tone Lise Akademiet AS November 2012

Beauty makeupartist. Tone Lise Akademiet AS November 2012 Beauty makeupartist Tone Lise Akademiet AS November 2012 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Oslo Beauty makeupartist Dato for vedtak: 07.11.2012 Utdanningslengde: Sakkyndige: Et halvt år Hege Juel Lindegaard

Detaljer

Helse, aldring og aktiv omsorg. NKI AS November 2012

Helse, aldring og aktiv omsorg. NKI AS November 2012 Helse, aldring og aktiv omsorg NKI AS November 2012 Utdanningssted: Utdanningstilbud: NKI Nettstudier Helse, aldring og aktiv omsorg Dato for vedtak: 12. november 2012 Utdanningslengde: Sakkyndige: Ett

Detaljer

Oppvekstfag. Fagskolen Innlandet Juni 2013

Oppvekstfag. Fagskolen Innlandet Juni 2013 Oppvekstfag Fagskolen Innlandet Juni 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Fagskolen Innlandet og Strømmen videregående skole Oppvekstfag Dato for vedtak: 28. juni 2013 Utdanningslengde: Sakkyndige: Et

Detaljer

Helseadministrasjonssekretær. ecademy AS Februar 2013

Helseadministrasjonssekretær. ecademy AS Februar 2013 Helseadministrasjonssekretær ecademy AS Februar 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: ecademy AS Helseadministrasjonssekretær Dato for vedtak: 14.02.2013 Utdanningslengde: Sakkyndige: Et halvt år heltid/ett

Detaljer

Tverrfaglig miljøarbeid. Sørlandets fagskole Oktober 2012

Tverrfaglig miljøarbeid. Sørlandets fagskole Oktober 2012 Tverrfaglig miljøarbeid Sørlandets fagskole Oktober 2012 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Sørlandets fagskole, Grimstad Tverrfaglig miljøarbeid Dato for vedtak: 04.10.2012 Utdanningslengde: Sakkyndige:

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet. Studieforbundet AOF Norge Januar 2014

Helse, miljø og sikkerhet. Studieforbundet AOF Norge Januar 2014 Helse, miljø og sikkerhet Studieforbundet AOF Norge Januar 2014 Utdanningssted: Utdanningstilbud: AOF Midt-Norge i Trondheim, AOF Oslo og Akershus i Oslo Helse, miljø og sikkerhet Dato for vedtak: 30.

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Psykisk helsearbeid og rusarbeid

NOKUTs tilsynsrapporter Psykisk helsearbeid og rusarbeid NOKUTs tilsynsrapporter Psykisk helsearbeid og rusarbeid Vesentlig endring av den allerede godkjente fagskoleutdanningen psykisk helsearbeid ved Fagskolen Oslo Akershus Mai 2015 Tilbyder/Utdanningssted:

Detaljer

Fagskoleutdanning i kontorarbeid. Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/nks Nettstudier Desember 2012

Fagskoleutdanning i kontorarbeid. Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/nks Nettstudier Desember 2012 Fagskoleutdanning i kontorarbeid Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/nks Nettstudier Desember 2012 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Nettbasert Fagskoleutdanning i kontorarbeid Dato for

Detaljer

Utfordringer for bransjen i forhold til fagskoleloven.og NOKUT! NHH Skuleseminar 2007

Utfordringer for bransjen i forhold til fagskoleloven.og NOKUT! NHH Skuleseminar 2007 Utfordringer for bransjen i forhold til fagskoleloven.og NOKUT! NHH Skuleseminar 2007 FAGSKOLEN I DET NORSKE UTDANNINGSSYSTEMET Ph.D, 3 år Master, 2 år Fagskole ½ til 2 år Yrkesfaglig 3 eller 2+2 Bachelor,

Detaljer

Psykisk helsearbeid. NKI August 2011

Psykisk helsearbeid. NKI August 2011 Psykisk helsearbeid NKI August 2011 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Fjernundervisning Psykisk helsearbeid Dato for vedtak: 29.08.2011 Utdanningslengde: Sakkyndige: Ettårig utdanningstilbud Ragnhild Eri

Detaljer

Administrasjonskoordinator. Kompetansehuset Imente AS Februar 2012

Administrasjonskoordinator. Kompetansehuset Imente AS Februar 2012 Administrasjonskoordinator Kompetansehuset Imente AS Februar 2012 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Kompetansehuset Imente AS, Drammen og Oslo Administrasjonskoordinator Dato for vedtak: 15.02.2012 Utdanningslengde:

Detaljer

Helsefremmende arbeid i oppvekstsektoren. AOF Telemark og Vestfold Desember 2013

Helsefremmende arbeid i oppvekstsektoren. AOF Telemark og Vestfold Desember 2013 Helsefremmende arbeid i oppvekstsektoren AOF Telemark og Vestfold Desember 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: AOF Telemark og Vestfold, Skien Helsefremmende arbeid i oppvekstsektoren Dato for vedtak:

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Samlesøknad Søknader om vesentlige endringer

NOKUTs tilsynsrapporter Samlesøknad Søknader om vesentlige endringer NOKUTs tilsynsrapporter Samlesøknad Søknader om vesentlige endringer Endring av navn fra psykisk helsearbeid, rus og avhengighetsproblematikk eller miljøarbeid innen rus til psykisk helsearbeid og rusarbeid

Detaljer

Utviklingshemning og aldring. Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse Februar 2013

Utviklingshemning og aldring. Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse Februar 2013 Utviklingshemning og aldring Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse Februar 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Fjernundervisning/Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse Utviklingshemning

Detaljer

Internettmarkedsføring. Treider Fagskoler AS April 2013

Internettmarkedsføring. Treider Fagskoler AS April 2013 Internettmarkedsføring Treider Fagskoler AS April 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Treider Fagskoler AS Internettmarkedsføring Dato for vedtak: 3. april 2013 Utdanningslengde: Sakkyndige: Ett år

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Fagskolen i Østfold

NOKUTs tilsynsrapporter Fagskolen i Østfold NOKUTs tilsynsrapporter Fagskolen i Østfold Barsel- og barnepleie November 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved fagskolene. Dette gjør vi blant annet ved å godkjenne nye fagskoletilbud.

Detaljer

BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2.

BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2. BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2. ÅRSTRINN INNLEDNING Generelt om utdanningen Musikkbarnehagen, undervisning

Detaljer

Utvikling av apps. Noroff fagskole AS September 2013

Utvikling av apps. Noroff fagskole AS September 2013 Utvikling av apps Noroff fagskole AS September 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Noroff fagskole AS: Oslo, Trondheim, Bergen, Stavanger, Kristiansand og Fredrikstad Utvikling av apps Dato for vedtak:

Detaljer

Helse- og frisklivscoaching. The Paradigm Academy September 2013

Helse- og frisklivscoaching. The Paradigm Academy September 2013 Helse- og frisklivscoaching The Paradigm Academy September 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Oslo og Grymyr Helse- og frisklivscoaching Dato for vedtak: 16. september 2013 Utdanningslengde: Sakkyndige:

Detaljer

LUB i tråd med NKR. 20. juni 2014 Ine M. Andersen, seniorrådgiver

LUB i tråd med NKR. 20. juni 2014 Ine M. Andersen, seniorrådgiver LUB i tråd med NKR 20. juni 2014 Ine M. Andersen, seniorrådgiver Tema for bolken Overordnet nivå Emnenivå Forholdet mellom overordnet nivå og emnenivå Erfaringer fra høsten NOKUTs erfaringer med sakkyndigpanel

Detaljer

Planteproduksjon og driftsledelse. Fagskolen Innlandet Desember 2012

Planteproduksjon og driftsledelse. Fagskolen Innlandet Desember 2012 Planteproduksjon og driftsledelse Fagskolen Innlandet Desember 2012 Merk! Rapporten er korrigert i januar 2013. Se vedlegg 3, side 20. Utdanningssted: Utdanningstilbud: Hvam videregående skole Planteproduksjon

Detaljer

Ernæring i pleie- og omsorgstjenester. AOF Telemark og Vestfold Januar 2013

Ernæring i pleie- og omsorgstjenester. AOF Telemark og Vestfold Januar 2013 Ernæring i pleie- og omsorgstjenester AOF Telemark og Vestfold Januar 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: AOF Telemark og Vestfold, Skien Ernæring i pleie- og omsorgstjenester Dato for vedtak: 22. januar

Detaljer

Fagskole i kjøkken- og restaurantledelse. Fagskolen i Rogaland v/jåttå videregående skole Desember 2012

Fagskole i kjøkken- og restaurantledelse. Fagskolen i Rogaland v/jåttå videregående skole Desember 2012 Fagskole i kjøkken- og restaurantledelse Fagskolen i Rogaland v/jåttå videregående skole Desember 2012 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Jåttå vgs, Jåttåvågveien 3, Stavanger Fagskole i kjøkken- og restaurantledelse

Detaljer

Søkerkurs om grunnleggende forutsetninger. 20. Mai 2014

Søkerkurs om grunnleggende forutsetninger. 20. Mai 2014 Søkerkurs om grunnleggende forutsetninger 20. Mai 2014 Program for dagen 09.00-09.30 NOKUTs kvalitetssikring av fagskoleutdanning 09.30-10.30 Styrets ansvar for fagskoleutdanning 10.30-10.45 Kaffepause

Detaljer

Klima, energi og miljø (KEM) Fagskolen Tinius Olsen September 2013

Klima, energi og miljø (KEM) Fagskolen Tinius Olsen September 2013 Klima, energi og miljø (KEM) Fagskolen Tinius Olsen September 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Fagskolen Tinius Olsen, Kongsberg Klima, energi og miljø (KEM) Dato for vedtak: 04.09.2013 Fagskolepoeng:

Detaljer

BIM-tekniker, konstruksjon. Østfold fagskole November 2012

BIM-tekniker, konstruksjon. Østfold fagskole November 2012 BIM-tekniker, konstruksjon Østfold fagskole November 2012 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Østfold fagskole BIM-tekniker, konstruksjon Dato for vedtak: 12. november 2012 Utdanningslengde: Sakkyndige:

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Veiledning av lærlinger - for instruktører og faglige ledere med ansvar for opplæring i bedrift

NOKUTs tilsynsrapporter Veiledning av lærlinger - for instruktører og faglige ledere med ansvar for opplæring i bedrift NOKUTs tilsynsrapporter Veiledning av lærlinger - for instruktører og faglige ledere med ansvar for opplæring i bedrift Fagskolen Oslo Akershus Februar 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling

Detaljer

Digital markedskommunikasjon. Campus Kristiania - Ernst G Mortensens Stiftelse ved Norges Kreative Fagskole Desember 2012

Digital markedskommunikasjon. Campus Kristiania - Ernst G Mortensens Stiftelse ved Norges Kreative Fagskole Desember 2012 Digital markedskommunikasjon Campus Kristiania - Ernst G Mortensens Stiftelse ved Norges Kreative Fagskole Desember 2012 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Campus Kristiania - Ernst G Mortensens Stiftelse

Detaljer

Fagskoleutdanning innen veiledning. Lukas fagskole og kurssenter Februar 2013

Fagskoleutdanning innen veiledning. Lukas fagskole og kurssenter Februar 2013 Fagskoleutdanning innen veiledning Lukas fagskole og kurssenter Februar 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Lukas fagskole og kurssenter Fagskoleutdanning innen veiledning Dato for vedtak: 06.02.2013

Detaljer

Helse, aldring og aktiv omsorg. AOF Fredrikstad - Moss August 2013

Helse, aldring og aktiv omsorg. AOF Fredrikstad - Moss August 2013 Helse, aldring og aktiv omsorg AOF Fredrikstad - Moss August 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: AOF Fredrikstad, Sarpsborg, Askim Helse, aldring og aktiv omsorg Dato for vedtak: 15.08.2013 Fagskolepoeng:

Detaljer

BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2.

BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2. BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2. ÅRSTRINN INNLEDNING Generelt om utdanningen Musikkbarnehagen, med

Detaljer

Kornproduksjon og driftsledelse. ORME fagskole August 2013

Kornproduksjon og driftsledelse. ORME fagskole August 2013 Kornproduksjon og driftsledelse ORME fagskole August 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: ORME fagskole / Skjetlein Grønt kompetansesenter Kornproduksjon og driftsledelse Dato for vedtak: 15. august

Detaljer

Demens og alderspsykiatri. Fagskolen Innlandet Juni 2013

Demens og alderspsykiatri. Fagskolen Innlandet Juni 2013 Demens og alderspsykiatri Fagskolen Innlandet Juni 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Fagskolen Innlandet, Gjøvik og Rud videregående skole, Bærum Demens og alderspsykiatri Dato for vedtak: 28. juni

Detaljer

Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune. Systembeskrivelse for kvalitetsutvikling

Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune. Systembeskrivelse for kvalitetsutvikling Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune Systembeskrivelse for kvalitetsutvikling Kvalitetssikringen ivaretas gjennom krav til undervisningspersonalet (fast tilsatte og timelærere), krav til sensur,

Detaljer

Årsstudie i musikk. Studieplan 2015-2016. Innhold. Studieplan Årsstudie Musikk 2015-2016

Årsstudie i musikk. Studieplan 2015-2016. Innhold. Studieplan Årsstudie Musikk 2015-2016 Årsstudie i musikk Studieplan 2015-2016 Innhold Årsstudie i musikk... 1 Studieplan 2015-2016... 1 Innledning... 2 Fakta: Årsstudie i musikk... 2 Emnebeskrivelser... 4 Årsstudie i musikk... 4 MUS111 Musikkutøving

Detaljer

Kreftomsorg og lindrende pleie. NKI AS Februar 2013

Kreftomsorg og lindrende pleie. NKI AS Februar 2013 Kreftomsorg og lindrende pleie NKI AS Februar 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: NKI AS Kreftomsorg og lindrende pleie Dato for vedtak: 14.02.2013 Utdanningslengde: Sakkyndige: Ett år heltid/to år

Detaljer

STUDIEPLAN FAGSTUDIUM I MUSIKKUTØVING BACHELOR

STUDIEPLAN FAGSTUDIUM I MUSIKKUTØVING BACHELOR STUDIEPLAN FAGSTUDIUM I MUSIKKUTØVING BACHELOR Musikkonservatoriet Det kunstfaglige fakultet FORDYPNING I HOVEDINSTRUMENT, INSTRUMENTALPEDAGOGIKK, KIRKEMUSIKK ELLER KUNST- OG KULTURFORMIDLING Musikkonservatoriet

Detaljer

Forskrift om tilsyn med kvaliteten i fagskoleutdanning (fagskoletilsynsforskriften)

Forskrift om tilsyn med kvaliteten i fagskoleutdanning (fagskoletilsynsforskriften) Forskrift om tilsyn med kvaliteten i fagskoleutdanning (fagskoletilsynsforskriften) Fastsatt av NOKUT xxxx med hjemmel i lov 20. juni 2003 nr. 56 om fagskoleutdanning (fagskoleloven) 2, jf. forskrift 1.

Detaljer

Barn med særskilte behov. AOF Telemark og Vestfold Desember 2013

Barn med særskilte behov. AOF Telemark og Vestfold Desember 2013 Barn med særskilte behov AOF Telemark og Vestfold Desember 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: AOF Telemark og Vestfold, Skien Barn med særskilte behov Dato for vedtak: 18.12.2013 Fagskolepoeng: 60

Detaljer

Internettmarkedsføring. Noroff Fagskole August 2013

Internettmarkedsføring. Noroff Fagskole August 2013 Internettmarkedsføring Noroff Fagskole August 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Noroff Fagskole Trondheim Noroff Fagskole Oslo Noroff Fagskole Stavanger Noroff Fagskole Bergen Noroff Fagskole Kristiansand

Detaljer

Nettverksadministrator

Nettverksadministrator NOKUTs tilsynsrapporter Nettverksadministrator Vesentlig endring av allerede godkjent fagskoletilbud ved Treider Fagskoler AS September 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved fagskolene.

Detaljer

Illustrasjon med animasjon 1 og 2. Noroff Fagskole AS Oktober 2012

Illustrasjon med animasjon 1 og 2. Noroff Fagskole AS Oktober 2012 Illustrasjon med animasjon 1 og 2 Noroff Fagskole AS Oktober 2012 Utdanningssted: Noroff Fagskole AS Utdanningstilbud: Illustrasjon med animasjon 1 og 2 Dato for vedtak: 24.10.2012 Utdanningslengde: Sakkyndige:

Detaljer

Veiledning. Lukas Stiftelsen Juli 2013

Veiledning. Lukas Stiftelsen Juli 2013 Veiledning Lukas Stiftelsen Juli 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Lukas fagskole og kurssenter Veiledning Dato for vedtak: 31.07.2013 Utdanningslengde: Sakkyndige: Ett år på heltid, to år på deltid

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter. Økonomi og ledelse. Vesentlig endring av allerede godkjent fagskoleutdanning ved Fagskolen Innlandet.

NOKUTs tilsynsrapporter. Økonomi og ledelse. Vesentlig endring av allerede godkjent fagskoleutdanning ved Fagskolen Innlandet. NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse Vesentlig endring av allerede godkjent fagskoleutdanning ved Fagskolen Innlandet September 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved fagskolene.

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Vesentlig endring av fagskoleutdanningene ridelærer I, ridelærer II og ridelærer III

NOKUTs tilsynsrapporter Vesentlig endring av fagskoleutdanningene ridelærer I, ridelærer II og ridelærer III NOKUTs tilsynsrapporter Vesentlig endring av fagskoleutdanningene ridelærer I, ridelærer II og ridelærer III Norsk hestesenter Mai 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Norsk hestesenter

Detaljer