Lunner ungdomsskole - hovedrapport ( ) april.2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lunner ungdomsskole - hovedrapport (201203244) april.2012"

Transkript

1 Lunner ungdomsskole - hovedrapport ( ) april.202

2 Lunner ungdomsskole - hovedrapport ( ) Oppdragsgiver: Lunner Kommune v/ Arne Trøhaugen Prosjekt nr.: Prøvetaker: Lunner kommune v/ Arne Trøhaugen Dato Saksbehandler: Mycoteams laboratorium. v/ Kristine Rolland Behn Telefon: Fagsjef hos Mycoteam: Johan Mattsson Oppdrag: Prøver, målinger og analyser av inneklimaet er foretatt i -20 rom ved Lunner ungdomsskole. Vi har fått opplysninger om følgende forhold: Prøvene er hentet fra en betong-/skolebygning fra 965. Det er ikke kjent om det har vært vannlekkasjer tidligere. Det er betonggulv i bygningen, hvor noen av disse har oppforet tregulv. Det ble ikke registrert misfarging, fuktskader eller vekst av muggsopp ved prøvetakingen. I vanlig klasserom er det rutiner å lufte i friminuttene. Det er ikke registrert problemer med lukt. U-rom og T-rom har eget ventilasjonsanlegg (ca. 20 år gammelt). Andre rom luftes gjennom vindu. Brukere av bygningen opplever plager med luftkvaliteten, spesielt i rommene som mangler ventilasjonsanlegg. Disse faktorene er undersøkt og vurdert Temperatur, relativ luftfuktighet, CO 2, muggsopp i luft, svevestøv (typer og mengder), støvdekke på flater (renhold), radon, lyd og lys. Vurdering Poengberegningen og totalvurderingen er ment som en hjelp for å kunne sammenligne skoler og for å kunne prioritere ressurser til forbedring av inneklimaforholdene. Vurderingene er gitt på en skala fra 0 til 3. Vurderingen er basert på hvor alvorlig eventuelle avvik er for inneklimaet totalt. Det er tatt med i beregningen at visse Inneklimafaktorer er av større betydning enn andre. (Se vedlegg for hvordan vurderingen er foretatt). Mycoteam AS prosjekt nr.:

3 Inneklimafaktor Vurdering Kommentar Fukt (basert på opplysninger) Muggsporer i luft 0 Det er ikke opplyst om fuktskader i rommene. Ingen videre tiltak er vurdert nødvendig. Svevestøv i luft Støv på overflater 2 Karbondioksid 0 Temperatur Relativ luftfuktighet 0 Lys Lyd Radon 2 Andre faktorer (basert på andre opplysninger) Det ble registrert noe forhøyede forekomster av spiredyktige muggsoppsporer i inneluften i rom U064. Verdien er lav, men kan indikere vekst av muggsopp i rommet. Man kan vurdere en videre undersøkelse av muggsoppforekomster i dette rommet. Det ble ikke registrert unormale muggsoppforekomster i de resterende rommene. Ingen videre tiltak er vurdert nødvendig i de resterende rommene. Det ble registrert noe forhøyde forekomster av svevestøv i noen av rommene. Vurdere å forbedre renholdet av rommene. Dette gjelder rommene gradert til eller 2 i oversikten ovenfor. (Se dette i sammenheng med resultater for støv på overflater.) Det ble generelt sett registrert høy støvdekkeprosent ved de fleste av målepunktene i samtlige rom. Det ble registrert høy støvdekkeprosent på både vanskelige og lett tilgjengelige flater. Bedre renholdet i samtlige rom, samt vurdere å gjennomføre en videre undersøkelse av muggsoppforekomstene registrert i prøven hentet fra grupperom T4. Alle verdiene lå under normverdien (= 000 ppm) med unntak av korte periode per døgn av måleperioden i rom 070 (T2). Verdiene overskrider grenseverdien marginalt, og dette vurderes til å være ubetydelig. Man kan eventuelt vurdere å bedre ventilasjonen i rom 070 (T2) ved høy personbelastning. Temperaturen lå høyt i perioder (opp mot 35 C) i rom U066 (U4). I det resterende av måleperioden lå temperaturen innenfor anbefalt temperaturintervall (9 24 i vinterhalvåret, 9-26 i sommerhalvåret) i loggerperioden. Videre undersøkelse av årsak til den høye temperaturen og videre en bedre regulering av temperaturen i rom U066 (U4). Alle målte verdiene ligger innenfor anbefalt intervall for relativ fuktighet i inneluft. Ingen videre tiltak er vurdert nødvendig. Det ble registrert noe lave verdier av målt lysstyrke ved lokaliteter i de fleste rommene sammenliknet med anbefalte verdier. Bedring av lysforholdene i de fleste rommene anbefales vurdert. Type lysstoffrør kan f. eks være en aktuell mulighet til forbedring. Målte verdier i omtrent halvparten av rommene lå noe over anbefalt verdi (<35 db). Verdiene var relativt lave. Verdiene målt i de resterende rommene lå under denne verdien. Ingen videre tiltak er vurdert nødvendig. Det ble registrert radonverdier over maksimumsgrensen deler av et døgn av loggeperioden. Dette var på kveld/natt. Det kan tenkes at ventilasjonsanlegget har vært skrudd ned i denne perioden. Dette anbefales avklart. Tiltak for sikring mot radongass må gjennomføres ut i fra disse måleverdiene. Parallelt må sporfilmmålinger gjennomføres. Brukere av bygningen opplever plager med luftkvaliteten, spesielt i rommene som mangler ventilasjonsanlegg. Se vurderinger og forslag til videre tiltak i tabellene ovenfor. Totalvurdering: Konklusjon: Ut i fra analyseresultatene og målte verdier: Vurdere å gjennomføre en videre undersøkelse av muggsoppforekomster i rom U064 og grupperom T4. Bedre renholdsrutinene i samtlige rom. Bedre reguleringen av temperaturen i rom U066. Vurdere å bedre lysforholdene i noen av rommene. Videre undersøkelse av radonnivåene, og vurdere å iverksette tiltak for å redusere radonforekomstene i bygningen. Dette dokumentet er kvalitetssikret, korrekturlest og digitalt arkivert etter Mycoteams interne rutiner Se: Mycoteam AS prosjekt nr.:

4 Om inneklimatesten Inneklimatesten dokumenterer inneklimaets tilstand. Testen gjør derfor målinger av de viktigste inneklimaparameterne. Måleutstyr utvalgt av Mycoteam AS er benyttet for undersøkelse av de viktigste faktorene som påvirker inneklimaet. Prøvene er i ettertid analysert og vurdert ved Mycoteams laboratorium. Mycoteams inneklimatest leveres med prøvetakingsutstyr til undersøkelse av totalt 3 rom. Det skal ha blitt valgt ut representative oppholdsrom, eventuelt rom hvor det er mistanke om inneklimaproblemer. Ut fra prøvetakingen får man en indikasjon på om det forekommer forhøyede verdier av radon eller om det forekommer tegn til fukt- og soppskader i bygningen. Ventilasjonsforholdene vurderes med bakgrunn i målinger av CO 2 -konsentrasjonen samt målinger av temperatur og relativ luftfuktighet. Rengjøringsrutiner testes ved målinger av mengden støv deponert på ulike overflater. Lydnivå og lysforhold i rommene måles også. Målsetningen med undersøkelsen er: ) Fremskaffe dokumentasjon som et ledd i et systematisk HMS-arbeid. 2) Avdekke områder med behov for videre undersøkelser eller tiltak. Målingene kan og benyttes som et ledd i en godkjenningsprosess i forhold til forskrift om miljørettet helsevern for skoler og barnehager. Hva som måles og metoden som benyttes CO 2, temperatur, % relativ fuktighet Deponert støv på flater (prosent støvdekke) Svevestøv, deriblant soppsporer Muggsoppsporer i luft Radon Lyd Lys Metode Registrering av CO 2 over tid er foretatt med TelAire-logger med tilkoblet CO 2-probe. Loggeren registrerer i tillegg temperatur (temp.) og relativ luftfuktighet (% RF). Prøvetaking av deponert støv på lette og vanskelig tilgjengelige flater er foretatt med Mycotape Combi, og støvdekkeprosenten er deretter målt ved bruk av digital bildebehandling. Prøver av partikler i luft tas med en pumpe (Buck BioAir) med tilkoblet kassett (Allergenco-D). Partikler blir identifisert og kvantifisert ved mikroskopering. Soppsporer lar seg vanskeligere identifisere enn ved metoden nevnt under. Prøvetaking av spiredyktige muggsoppsporer i luft tas med en pumpe (MicroBio 2) tilkoblet petriskåler med næringsmedium. Etter dyrking er muggsoppkolonier talt opp og mikroskopert for bestemmelse. Registrering av radon over tid er foretatt med R/R2 radon monitor. Resultatene avleses via PC etter endt måleperiode. Lydmålingene gjøres med Testo 85, som måler lydnivåer i antall db. Verdiene leses av direkte og noteres Lysmålinger gjøres med Testo 540, som måler lysforhold i antall lux. Verdiene leses av direkte og noteres. Resultat Figur 3-6 (se vedlegg) Tabell 4 og 5 (se vedlegg) Tabell 3 (se vedlegg) Tabell -2 og figure -2 (se vedlegg) Figur 6 (se vedlegg) Tabell 7 (se vedlegg) Tabell 6 (se vedlegg) For nærmere beskrivelse av måle- og prøvetakingsmetodene og resultater (figurer og tabeller), se eget vedlegg. Det er benyttet en firedelt skala for bedømmelse av prøvene basert på vurdering av skadegrad og konsekvensgrad fra Norsk Standard for bygningsanalyse; NS3424, Tilstandsanalyse for byggverk. Vurderingen er basert på Mycoteams egne vurderingskriterier for inneklimarelaterte faktorer samt fra erfaringer fra tilsvarende prøver og analyser. Vurderingen er også basert på faglige standarder og normer der dette foreligger. Mycoteam AS prosjekt nr.:

5 Oversikt over tiltaks- og konsekvensgrader Tilstandsgrad Symptomer Fargekode Konsekvensgrad Konsekvenser Tiltak 0 Ingen 0 Ingen Anbefales som regel ikke Svake Små Kan vurderes 2 Middels kraftige 2 Middels Bør vurderes gjennomført 3 Kraftige 3 Store Må gjennomføres Mycoteam AS prosjekt nr.:

6 Vurderinger av undersøkte forhold Lunner ungdomsskole - hovedrapport ( ) Fukt Målested Tilstandsgrad Kommentarer U06 0 Det er ikke opplyst om fuktskader i rommene. U062 0 U063 0 U064 0 U065 0 U066 0 T4 0 Lærere 0 Resepsjon 0 Rektor 0 T3 0 Grupperom, T4 0 Inspektør 0 T U2 0 T2 0 Anbefalinger: Ingen videre tiltak er vurdert nødvendig. Mycoteam AS prosjekt nr.:

7 Muggsoppsporer i luft Målested Tilstandsgrad Kommentarer U06 0 Det er ikke registrert unormal forekomster av spiredyktige muggsoppsporer i inneluften i disse rommene. Ingen videre tiltak er nødvendig med tanke på muggsopp i disse U062 0 rommene. U063 0 U064 Det ble registrert noe forhøyede forekomster av spiredyktige muggsoppsporer av muggsopparten kondensmuggsopper i inneluften i dette rommet. Verdien er lav, men kan indikere vekst av muggsopp i rommet. U065 0 Det er ikke registrert unormal forekomster av spiredyktige muggsoppsporer i inneluften i disse rommene. Ingen videre tiltak er nødvendig med tanke på muggsopp i disse U066 0 rommene. T4 0 Lærere 0 Resepsjon 0 Rektor 0 T3 0 Grupperom, T4 0 Inspektør 0 T U2 0 T2 0 Anbefalinger: En videre undersøkelse av muggsoppforekomster i rom U064 kan vurderes. Mycoteam AS prosjekt nr.:

8 Svevestøv i luft Målested Tilstandsgrad Kommentarer U06 Det ble registrert noe forhøyde forekomster av svevestøv i noen av rommene. Det ble registret forhøyde verdier av uorganiske partikler, hudceller, fiber (tekstil og papir) U062 0 og/eller isolasjonsfiber (rom U063). Det ble registrert isolasjonsfiber i uteprøven, og det U063 0 kan dermed tenkes at den registrerte forekomsten av isolasjonsfiber innendørs stammer fra uteluften. U064 U065 U066 T4 0 Lærere 2 Resepsjon Rektor 0 T3 Grupperom, T4 0 Inspektør 0 T, DATA T2 U2 Anbefalinger: Vurdere å forbedre renholdet av rommene. Dette gjelder rommene gradert til eller 2 i oversikten ovenfor. (Se dette i sammenheng med resultater for støv på overflater.) Mycoteam AS prosjekt nr.:

9 Støv på overflater Renhold Målested Tilstandsgrad Kommentarer U06 2 Det ble generelt sett registrert høy støvdekkeprosent ved de fleste av målepunktene i samtlige rom (se tabell i vedlegg). Det ble registrert høy støvdekkeprosent på både U062 2 vanskelige og lett tilgjengelige flater. U064 2 U065 U068 2 U Grupperom T4 2 T2, 070 U2 (U063) Lærerværelse 2 Resepsjon 2 Rektor 2 T3, 07 2 Inspektør T, DATA U066 U4 2 Det ble gjennomført fire analyser av støvsammensetningen av støvprøvene (prøver fra grupperom T4 og rom U066 (U4)). Resultatene viser at støvet først og fremst består av brukerstøv og uorganiske partikler. Det ble registrert sammenhopninger av muggsoppsporer i prøven fra grupperom T4. Dette kan tyde på at det forekommer muggsoppvekst i rommet. Det ble registrert isolasjonsfibere i prøven tatt i ventilasjonskanal i rom U066 (U4). Det ble derimot ikke registrert isolasjonsfiber i inneluften (BioAir-prøven) i dette rommet, som viser at det ved prøvetakingstidspunktet ikke ble spredt isolasjonsfibere til inneluften fra ventilasjonskanalen. Anbefalinger: Bedre renholdet i samtlige rom, samt vurdere å gjennomføre en videre undersøkelse av muggsoppforekomstene registrert i prøven hentet fra grupperom T4. Karbondioksid, CO 2 Ventilasjon Målested Tilstandsgrad Kommentarer 070 T2 Alle verdiene lå under normverdien (= 000 ppm) med unntak av korte periode per døgn av måleperioden. Verdiene overskrider grenseverdien marginalt, og dette vurderes til å være ubetydelig. U066 U4 0 Alle verdiene lå under normverdien (= 000 ppm). Målingene viser at ventilasjonen er tilstrekkelig i forhold til lokalenes personbelastning. U063 U2 0 Anbefalinger: Eventuelt å bedre ventilasjonen i rom 070 (T2) ved høy personbelastning. Temperatur Målested Tilstandsgrad Kommentarer 027 T2 0 Temperaturen i rommet ligger innenfor anbefalt temperaturintervall (9 24 i vinterhalvåret, 9-26 i sommerhalvåret) i hele loggerperioden. (Det blir her en overgang mellom de to inndelingene). U066 U4 U063 U2 2 0 Temperaturen lå høyt i perioder (opp mot 35 C) i dette rommet. I det resterende av måleperioden lå temperaturen innenfor anbefalt temperaturintervall (9 24 i vinterhalvåret, 9-26 i sommerhalvåret) i loggerperioden. Temperaturen i rommet ligger innenfor anbefalt temperaturintervall (9 24 i vinterhalvåret, 9-26 i sommerhalvåret) i hele loggerperioden. Anbefalinger: Videre undersøkelse av årsak til og videre en bedre regulering av temperaturen i rom U066 (U4). Mycoteam AS prosjekt nr.:

10 Relativ luftfuktighet Målested Tilstandsgrad Kommentarer 027 T2 0 Alle målte verdiene ligger innenfor anbefalt intervall for relativ fuktighet i inneluft (5-40% RF på vinter og 20-50% RF på sommer). U066 U4 0 U063 U2 0 Anbefalinger: Ingen videre tiltak er vurdert nødvendig. Lys Målested Tilstandsgrad Kommentarer U063 - U2 Det ble registrert noe lave verdier av målt lysstyrke ved lokaliteter (både på arbeidsflater/i rom og ved tavle) i de fleste rommene sammenliknet med anbefalte verdi er (> 500 lux på U066 U4 arbeidsflate og > 000 lux på tavle). 070 T2 2 U06 U 0 U062 - grupperom U064 U3 0 U065 - grupperom 0 U068 - korridor 2 U069 datalading/lager lærerværelse T, data/lager/lading 07 T T T4, grupperom 076 rådgiver 077 rektor 078 resepsjon/forværels e inspektør arbeidsrom lærere 089 arbeidsrom lærere 0 0 Anbefalinger: Bedring av lysforholdene i de fleste rommene. Dette gjelder rommene gradert til eller 2. Se også tabellen i vedlegget for hvilke prøvepunkter hvor lysforholdene bør bedres. Mycoteam AS prosjekt nr.:

11 Lyd Målested Tilstandsgrad Kommentarer U063 - U2 Samtlige målte verdiene i rom U063 (U2), U066, U062 (grupperom), U064 (U3), U065 (grupperom), U068 (korridor), U069 (datalading/lager), 069 (T, data/lager/lading) U066 U4 073 (T4, grupperom) lå noe over anbefalt verdi (<35 db). Verdiene var relativt lave. Verdiene målt i de resterende rommene lå under denne verdien. 070 T2 0 U06 U 0 U062 - grupperom U064 U3 U065 - grupperom U068 - korridor U069 datalading/lager lærerværelse T, data/lager/lading 07 T T T4, grupperom 076 rådgiver rektor resepsjon/forværelse inspektør arbeidsrom lærere 089 arbeidsrom lærere Anbefalinger: Ingen videre tiltak er vurdert nødvendig Radon Målested Tilstandsgrad Kommentarer U063 U2 2 Det ble registrert radonverdier over maksimumsgrensen (= 200 Bq/m 3 ) deler av et døgn av loggeperioden. Dette var på kveld/natt. Det kan tenkes at ventilasjonsanlegget har vært skrudd ned i denne perioden. Den gjennomsnittlige radonverdien ble beregnet til å være 28 Bq/m 3, og dette er en lav verdi. Anbefalinger: Tiltak for sikring mot radongass må gjennomføres ut i fra disse måleverdiene. Parallelt må sporfilmmålinger gjennomføres. Mycoteam AS prosjekt nr.:

12 Andre faktorer Målested Tilstandsgrad Kommentarer U06 0 Brukere av bygningen opplever plager med luftkvaliteten, spesielt i rommene som mangler ventilasjonsanlegg. U062 0 U063 0 U064 0 U065 0 U066 0 T4 0 Lærere Resepsjon Rektor T3 0 Grupperom, T4 0 Inspektør T U2 0 T2 0 Anbefalinger: Se vurderinger og forslag til videre tiltak i tabellene ovenfor. Mycoteam AS prosjekt nr.:

13 Inneklimatesten Vedlegg Lunner ungdomsskole hovedrapport ( ) Metodebeskrivelse og målresultater

14 Metodebeskrivelse Fukt (basert på opplysninger) Det er dokumentert at opphold i boliger med fukt- og muggsoppskader gir økt risiko for helseplager som flere og verre luftveisinfeksjoner, forverring av eksisterende astma/ allergiplager, hoste, piping i brystet, hodepine, unormalt tretthet og nedsatt arbeidsevne. Alvorlighetsgraden kan variere. Studier viser at det å oppholde seg i et fukt- og muggsoppskadet bygg over tid gir økt risiko for å utvikle astma. Omfanget av eventuelle registrerte fuktskader basert på opplysninger eller observasjoner gjort av Mycoteam vil bli vurdert, og vil inkluderes i totalvurderingen. Muggsporer i luft Eksponering for meget høye verdier av muggsoppsporer kan gi akutte, helsemessige reaksjoner. Unormale funn av muggsoppsporer i luften kan være en indikator på at det finnes en fuktskade i bygningen som må utbedres. Det er store individuelle forskjeller på hvordan mennesker reagerer på muggsopp i inneluften. Luftanalyser tatt med en MicroBio er en egnet prøvetakingsmetode for å registrere forekomst av spiredyktige muggsoppsporer- og fragmenter i luften. Målingene kan brukes til å avdekke unormale belastninger på inneklimaet som følge av spredning av muggsoppsporer fra synlig muggsoppvekst og/ eller skjulte muggsoppskader i bygget. Ved en vanlig undersøkelse suges 00 liter luft inn i måleapparatet. Soppsporer og fragmenter av sopp som finnes i denne luften vil feste seg på et dyrkningsmedium. For å fange opp flest mulig ulike muggsopptyper benyttes to typer dyrkningsmedier (MEA og DG8). Etter 7 dagers dyrking ved 20 C telles antall kolonidannende enheter og omregnes til å gjelde pr. kubikkmeter luft (= antall kde/ m 3 ). Mycoteam AS prosjekt nr: Vedlegg Metodebeskrivelse og måleresultater 2

15 Muggsoppslekter og i enkelte tilfeller arter identifiseres ved bruk av lupe og mikroskop. Nedre og øvre tellegrense for instrumentet er henholdsvis 25 kde/m 3 og 5300 kde/m 3. Det betyr at det kan forekomme høyere verdier enn 5300 kde/m 3, men at dette normalt ikke kan tallfestes nøyaktig ved denne metoden. Luftanalyser tatt ute og inne sammenlignes for å avdekke eventuelle unormale forhold i prøvetakingsområdene. Normalt bør antall soppkolonier i inneprøvene være likt eller lavere enn ute. Det bør og være godt samsvar mellom de slekter/arter man finner ute og de man finner inne. Dersom det registreres avvik mellom ute- og inneluft i enten antallet kolonier og/eller typer muggsoppslekter er dette en indikasjon på at det forekommer en unormal spredning av muggsopp til inneklimaet. Det foretas videre en vurdering av hvilke muggsopptyper man finner i inneluften på prøvetakingstedet i forhold til kunnskap om hvorvidt disse er kjent for å vokse på fuktige bygningsmaterialer eller i bygninger med fuktskader. Eksempelvis vil forhøyede verdier av bakterier/gjærsopp i rom der mange mennesker oppholder seg vurderes som relativt normalt da dette er organismer som naturlig finnes på huden til mennesker. En unormal forekomst av muggsopp i inneluften i et område kan indikere at det foreligger skjulte skader (i tilfeller hvor det ikke er synlige skader på overflaten). I de tilfeller hvor skadene sitter inne i lukkede konstruksjoner (for eksempel over himling, bak veggplater og i tilfarergulv), kan det være vanskeligere å registrere dette ved luftanalyser på et gitt tidspunkt. Denne skadetype kan imidlertid likevel føre til en spredning av både sporer/partikler og flyktige stoffer hvis luft, under ulike forutsetninger, trekkes via disse områdene til romluften. Mengden soppsporer vurderes også i prøvene som tas av svevestøv (se avsnitt nedenfor). Dette gjør at vi både vurderer de spiredyktige og de døde soppsporene. Svevestøv i luft (enheter/m 3 ) Smuss og støv gjør inneluftens kvalitet dårligere og kan føre til irritasjonseffekter i luftveier, hud og øyne, allergiske reaksjoner, forårsake eller forverre eksisterende astma og gi økt hyppighet av andre luftveisproblemer. Det er særlig svevestøv som gir plager. Plagene skyldes støvets egenskaper (allergener, irritanter, kjemisk innhold) og i mindre grad mengden av støvet. Luftanalyser tas med en pumpe (Buck BioAir) med tilkoblet kassett (Allergenco-D) som samler muggsoppsporer og støv som finnes i luften. Metoden er en egnet prøvetakingsmetode for å kvantifisere det totale antallet muggsoppsporer (levende og døde) Mycoteam AS prosjekt nr: Vedlegg Metodebeskrivelse og måleresultater 3

16 og mengde/type av ulike støvpartikler i inneluften. Analysene kan i noen tilfeller brukes til å avdekke unormale belastninger på inneklimaet som følge av muggsoppvekst i bygningen. Metoden gir en kvantitativ analyse av antall muggsoppsporer og/eller støvpartikler, og ved å sammenligne luftanalyser tatt ute og inne kan en eventuell økt belastning på inneklimaet ved inspeksjonstidspunktet avsløres. Metoden gir ikke en fullgod kvalitativ analyse av hvilke muggsoppsporer som forekommer i prøven men gir en god oversikt over hvilken type støvpartikler som finnes. Ved en vanlig undersøkelse suges 75 liter luft inn i måleapparatet. Soppsporer, støv, materialfiber med videre som finnes i luften avsettes på en glassflate med et klebrig stoff. Umiddelbart etter prøvetaking kan denne glassflaten prepareres og analyseres i mikroskop. Totalt antall soppsporer/fragmenter/fibre pr. kubikkmeter luft beregnes (= antall enheter/m 3 ). Vi ønsker å påpeke at målingen gir et øyeblikksbilde av hvilke mengder som finnes i luften ved prøvetakingen og at variasjonen kan være meget stor over kort tid. Støv på overflater Mycotape er en egnet måte å vurdere forekomst av støv på en overflate. Ved prøvetaking presses en klebrig tape mot overflaten, og denne kan senere vurderes ved en digital bildebehandling. Til å måle støvdekkeprosenten er det benyttet et kamera av typen Olympus ColorView IIIu tilknyttet et stereomikroskop. Målingen er gjort på en flate med areal 0 x 0 mm. Dataprogrammet AnalySIS PRO 5.0 ble benyttet til analysen. Det beregnes hvor stor andel av Mycotapens overflate som er dekket med støv. Resultatet er gitt i % støvdekke. Objektive målinger anbefales til vurdering av kvalitet ved overlevering av nybygg eller ved kontroll av renholdet. Støvdekkemåling skal utføres i henhold til en beskrevet måleprosedyre og omfang. Kvalitetsnivåene for støvdekke varierer med type overflate og ønsket kvalitetsnivå. Måling av støvdekkeprosent alene viser ikke hvilken type støv som er samlet opp, men gir gode indikasjoner på det generelle rengjøringsnivået. Ved denne undersøkelsen er det i hovedsak blitt foretatt målinger på ulike horisontale flater som er lett tilgjengelig for rengjøring (gulv, pulter, bordflater osv) for sammenligning med prøver tatt fra overflater som er noe mer vanskelig tilgjengelig ved det daglige renholdet (oppe på høye skap, på lysarmaturer, vinduskarmer osv). I tillegg til måling av støvdekkeprosent kan Mycotape mikroskoperes for identifisering av typer støvpartikler. Dette gjøres normalt ikke som en del av Inneklimatesten. Mycoteam AS prosjekt nr: Vedlegg Metodebeskrivelse og måleresultater 4

17 Resultatene er vurdert i henhold til nordisk standard for rengjøringskvalitet NS-INSTA 800. Ved vurdering av renholdet i skoler anbefales det å følge kvalitetsnivå 4 (se boks nedenfor). Dette nivået benyttes for de fleste overflater på steder der det stilles høye hygieniske krav. Kvalitetsnivå for måling av støvavsetninger, oppgitt i støvdekkeprosent for harde overflater. Da angitte kvalitetskrav for støvnivå 2-5 er maksimumsverdier Overflatekategori Kvalitetsnivå (%) 5 ) 4 2) 3 3) 2 4) Personnære lett tilgjengelige overflater 0,7,0 2,0 4,0 Lett tilgjengelig inventar,0,5 2,5 5,0 Vanskelig tilgjengelig inventar 3,0 5,0 0,0 5,0 Harde, lett tilgjengelige overflater,5 3,0 7,0 2,0 Harde, vanskelig tilgjengelige overflater 2,5 5,0 0,0 8,0 ) Kvalitetsnivå 5 bør benyttes når det er behov for en svært god estetisk og hygienisk standard. Eksempel laboratorier, sykehus, kjøkken, sanitærrom. 2) Kvalitetsnivå 4 representerer et meget godt renhold. Anbefales på steder der det oppholder seg mange mennesker slik som skoler, barnehager og møterom. 3) Kvalitetsnivå 3 representerer et normalt godt renhold. Egner seg for gulv og inventar i kontorer, undervisningsrom, korridorer, trapperom og fellesareal. 4) Kvalitetsnivå 2 representerer et relativt godt estetisk førsteinntrykk. Aktuelt å bruke i lokaler som ikke brukes så ofte slik som arkiver, lagerrom, baktrapper og lignende, eller i produksjonslokaler med noe forurensning slik som verkstedskontorer og sløydsaler. Karbondioksid Konsentrasjonen av CO 2 i de nivåer som oppnås i normale bolig/skolemiljøer er i seg selv ikke problematisk i forhold til helse. CO 2 dannes ved stoffskifte i levende organismer og finnes derfor i menneskers utåndingsluft. CO 2 gir i seg selv ikke noen helseskader ved de konsentrasjoner som vanligvis finnes innendørs. I rom der det oppholder seg mange mennesker over tid, vil et høyt CO 2 - nivå indikere at ventilasjonen er for dårlig i forhold til antallet personer. Et høyt CO 2 - nivå gir ofte en følelse av tung og ufrisk luft og vond lukt, og kan gi økt hyppighet av Mycoteam AS prosjekt nr: Vedlegg Metodebeskrivelse og måleresultater 5

18 hodepine, tretthet, nedsatt konsentrasjonsevne og luftveisinfeksjoner. I tillegg gir et dårlig luftskifte en opphopning av støvpartikler og annen forurensning i inneluften. Høye CO 2 -verdier brukes derfor som en indikator på generelt dårlig luftkvalitet. Det benyttes i dag en anbefalt normverdi (øvre grense) for CO 2 -konsentrasjonen i innemiljøet på 000 ppm fra Folkehelseinstituttet. Vi gjør her oppmerksom på at kortere tidsintervaller med overskridelser av denne normverdien ikke nødvendigvis tilsier at tiltak må igangsettes. Overskridelser av normen vil avhenge av elevantallet og ventilasjon. Det bør gis rom for en pragmatisk håndtering av slike saker basert på en totalvurdering fremfor at enhver overskridelse av CO 2 -normen skal være styrende. Dersom man i byggrehabiliteringssaker har gjennomført tiltak som resulterer i akseptable forhold med hensyn på renhold, temperaturforhold, fukt- og muggrenovering, belysning, bruk av innesko og regler for hva som ikke bør trekkes inn i klasserommene og står igjen med at CO 2 -normen overskrides mot slutten av timen, tilsier dette at det har vært gjort en fornuftig prioritering. Tiltak som kortere sammenhengende bruk av lokalene, eventuelt en kort luftepause midt i timene når mange elever er tilstede, bør da kunne være tilstrekkelig, selv om man allikevel måler noe overskridelse av normen. Sett i sammenheng med store rehabiliteringssatsinger bør målet være å gjøre bygningsmessige forhold slik at CO 2 -normen kan overholdes. Registrering av CO 2 over tid er foretatt med en logger med tilkoblet CO 2 -probe som i tillegg registrerer temperatur (T) og relativ luftfuktighet (% RF). Måleverdiene lagres hvert 3 minutt og kan senere lastes ned for presentasjon/ vurdering. Målingene foretas best ved en registrering over en lengst mulig tidsperiode (helst 3 døgn) for å få med mest mulig av den naturlige variasjonen som forekommer ved ulik bruk av lokalene samt ulikt antall personer tilstede. Mycoteam AS prosjekt nr: Vedlegg Metodebeskrivelse og måleresultater 6

19 Temperatur For høy eller for lav temperatur kan gi en redusert konsentrasjonsevne, økt tretthet og hodepine og føre til et dårlig læringsmiljø. Ved høy temperatur vil dette føre til uttørking av tårevæske og fuktighet i slimhinner. Dette kan sammen med forurensninger i luften og føre til en forsterket irritasjon av slimhinnene i øyne og luftveiene. Høy temperatur gir en økt avgassing fra ulike materialer slik at konsentrasjonen av ulike irritanter i luften øker. Temperaturen logges over 3 døgn med apparatet som registrerer CO 2 og luftfuktighet. Temperatur har mye å si for hvordan inneklimaet oppleves av den enkelte bruker (termisk komfort). Ved for høye temperaturer oppleves inneklimaet ofte som tungt. Temperaturen er anbefalt holdt et sted mellom ºC, men dette avhenger noe av hvilket aktivitetsnivå personene som oppholder seg i rommet har. På en skole/kontorbygg med noe aktivitet blant brukerne bør temperaturen ikke overskride ºC. I større bygninger er temperaturreguleringen ofte vanskelig ved store/raske variasjoner i temperaturen utendørs. Tiltak med solskjerming og/eller bedrede muligheter for regulering av temperaturen er ofte tiltak som anbefales hvis temperaturen er for høy. Relativ luftfuktighet Unormalt høy luftfuktighet vil kunne gi økt risiko for muggsoppvekst og dermed gi helseplager. Lav luftfuktighet vil kunne føre til uttørking av tårevæske i øyne og dermed gi irritasjon eller betennelse i øynene. Mennesker som bruker linser vil være spesielt sårbare for lav luftfuktighet. Luftfuktigheten logger over 3 døgn med apparatet som registrer CO 2 og temperatur. Relativ luftfuktighet blir registrert ved loggingene som er foretatt. Luftfuktigheten (% RF) er sterkt avhengig av årstid og fuktigheten utendørs, men normalt bør den ligge et sted mellom 30 til 60 % RF. I den kalde årstiden er det ofte ikke mulig å overholde denne anbefalingen uten å tilføre fuktighet til ventilasjonsanlegget. Tilsvarende kan det om sommeren være perioder med så høye verdier at det i prinsipp må benyttes avfuktere for å oppnå lave nok verdier. Dette er imidlertid løsninger som ikke anbefales i normale bygninger. Høye fuktverdier kan over tid gi problemer med kondensering på innvendige, kalde flater med påfølgende vekst av muggsopp og bakterier, men slike problemer vil etter all sannsynlighet være synlige i form av for eksempel kondens på vinduer osv, og da er bruk av avfuktere ikke en egnet løsning. Mycoteam AS prosjekt nr: Vedlegg Metodebeskrivelse og måleresultater 7

20 Lys For dårlig belysning kan gi økt hyppighet av hodepine, redusert konsentrasjon og læringsutbytte samt føre til såre øyne og såkalt stressnakke. NAAF angir i Helsebaserte ytelseskriterier for overholdelse av krav til innklima minimumsverdier for arbeidsflater (300 lux), undervisningstavle (500 lux) og gangarealer (00 lux). Testo 540 er et apparat som måler lysforhold (i antall lux). Målingene gjøres bort fra vinduer. Målingene skal gjøres i ulike deler av rommene, og med hovedvekt på områder der elever / ansatte har sitt daglige opphold og trenger en god belysning. Det gjøres en måling ved tre pulter (spredt i rommet) og to ved tavle. Verdiene må noteres i resultatskjemaet. Målingene er ment som indikasjonsmålinger. Lyd Langvarig eksponering for støy kan medføre hørselstap og øresus (tinnitus). I tillegg kan støy medvirke til en rekke plager og sykdommer, som hjerte- og karsykdommer, muskelspenninger, søvnproblemer og fordøyelsesbesvær. Støy virker negativt inn på konsentrasjons og yteevne, og kan forsinke problemløsning. Støy forstyrrer kommunikasjon og delaktighet i sosiale sammenhenger. NAAF angir i Helsebaserte ytelseskriterier for overholdelse av krav til godt innklima minimumsverdier for bakgrunnsstøy fra for eksempel elektrisk utstyr og ventilasjonsanlegg, en grense på 32 db (avveid maksimalt lydnivå). Vurderingen er også basert på Mycoteams egne vurderingskriterier for inneklimarelaterte faktorer. Testo 85 er et apparat som måler lydnivåer (i antall db). Det gjennomføres tre målinger i hvert av lokalene (spredt i lokalet). Målingene skal gjennomføres uten støy fra personer. Målingene er ment som indikasjonsmålinger. En større kartlegging kan gjennomføres ved behov for informasjon om lydnivåene ved ulike situasjoner. Radon Radon kan gi økt risiko for utvikling av lungekreft, en regner med at eksponering for radon sammen med tobakk fører til at 300 personer utvikler lungekreft hvert år. Radon er en helseskadelig, radioaktiv gass uten lukt. Forekomst av radongass i hus er blant annet avhengig av grunnforholdene på stedet og luftbevegelsene i bygningen. Strålevernet anbefaler at radonnivåer holdes så lave som mulig i alle bygninger, og at tiltak alltid bør utføres når radonnivået i oppholdsrom overstiger 00 Bq/m 3 (tiltaksgrense, beregnet årsmiddelverdi). Tiltak kan også være aktuelt under 00 Bq/m 3 i de tilfellene hvor man enkelt kan få radonnivået vesentlig lavere. Videre anbefaler Strålevernet at radonnivåer alltid skal være lavere enn en maksimumsgrense på 200 Bq/m³ (maksimumsgrense, beregnet årsmiddelverdi). Vi gjør oppmerksomme på at disse målingene viser verdier over tid og dermed gjenspeiler hvilke konsentrasjoner blir eksponert for ved gitte tidspunkt. Det viktigste er at verdiene er lave i bruksperiodene, dvs. når personer er tilstede i bygningen. Radonmåling er foretatt med en R/R2-radon monitor i ett rom, og dette bør være plassert nede i bygget. Plasseringen av apparatet bør være på et bord eller en tilsvarende vannrett Mycoteam AS prosjekt nr: Vedlegg Metodebeskrivelse og måleresultater 8

21 flate. Apparatet registrerer om den blir flyttet under måleperioden. Målingen starter når apparatet kobles til strøm. Første timen blinker både en rød og en grønn lampe. Deretter lyser kun en av lampene og viser om verdien ligger over (rød) eller under (grønn) den forhåndsinnstilte grenseverdien på 00 Bq/m 3 luft. Etter 4 timer gir apparatet resultater med en nøyaktighet på +/- 0% ved 200 Bq/m 3. Vi anbefaler å foreta måling over 3-4 døgn for å få en tilfredsstillende middelverdi. Målingen avsluttes ved at strømmen kobles fra. Etter avsluttet måling vil måleresultatene leses av via PC, og man får frem et diagram som viser hvordan radonnivået har variert i løpet av døgnet og i løpet av hele perioden. Dersom man registrerer radonverdier over maksimumsgrense eller tiltaksgrense så anbefales det å utføre sporfilmmålinger over lengre tid slik at en årsmiddelverdi kan beregnes iht. Statens Stråleverns anbefaling. Mycoteam AS prosjekt nr: Vedlegg Metodebeskrivelse og måleresultater 9

22 Måleresultater - Lunner ungdomsskole, hovedrapport ( ) Resultatene er fremstilt i tabell -6 og figur -6. Muggsopp i inneluft Tabell. Resultater av MicroBio-analyse, Prøvesett ID: 655, Dato: , Prosjekt: Lunner ungdomsskole - hovedrapport ( ). (Kde/m 3 = antall spiredyktige soppsporer- og fragmenter per kubikkmeter luft.) Prøvenr Prøvested Medium Resultater kde/m 3 Total kde/m :45072 Ute MEA 3339:4507 Ute DG :45074 U06 MEA Strålemuggsopper (Aspergillus sp.) 5 Duggmuggsopper (Hyalodendron sp.) 5 Kondensmuggsopper (Cladosporium sp.) 5 Uidentifisert sopp (sterile hyfer) 5 Kondensmuggsopper (Cladosporium sp.) 35 Penselmuggsopper (Penicillium sp.) :45073 U06 DG8 Uidentifisert sopp (sterile hyfer) :45076 U062 MEA Ingen vekst :45075 U062 DG8 Strålemuggsopper (Aspergillus sp.) :45078 U063 MEA Kondensmuggsopper (Cladosporium sp.) :45077 U063 DG8 Penselmuggsopper (Penicillium sp.) :45080 U064 MEA Kondensmuggsopper (Cladosporium sp.) :45079 U064 DG :45082 U065 MEA 33324:4508 U065 DG :45084 U066 MEA Kondensmuggsopper (Cladosporium sp.) 25 Uidentifisert sopp (sterile hyfer) 5 Kjedekondensmuggsopper (Ulocladium sp.) 5 Kondensmuggsopper (Cladosporium sp.) 35 Uidentifisert sopp (sterile hyfer) 5 Kondensmuggsopper (Cladosporium sp.) 25 Penselmuggsopper (Penicillium sp.) 5 Uidentifisert sopp (sterile hyfer) 5 Kondensmuggsopper (Cladosporium sp.) :45083 U066 DG8 Kondensmuggsopper (Cladosporium sp.) :45086 T4 MEA Ingen vekst :45085 T4 DG8 Ingen vekst :45089 Lærere MEA 33327:45088 Lærere DG8 Kondensmuggsopper (Cladosporium sp.) 25 Penselmuggsopper (Penicillium sp.) 5 Penselmuggsopper (Penicillium sp.) 45 Kondensmuggsopper (Cladosporium sp.) :4509 Resepsjon MEA Ingen vekst :45090 Resepsjon DG8 Ingen vekst :45093 Rektor MEA Uidentifisert sopp (sterile hyfer) :45092 Rektor DG8 Uidentifisert sopp (sterile hyfer) :45095 T3 MEA Uidentifisert sopp (sterile hyfer) :45094 T3 DG8 Ingen vekst :45097 Grupperom, T4 MEA 3333:45096 Grupperom, T4 DG8 Uidentifisert sopp (sterile hyfer) 56 Kondensmuggsopper (Cladosporium sp.) 45 Uidentifisert sopp (sterile hyfer) 5 Kondensmuggsopper (Cladosporium sp.) Mycoteam AS prosjekt nr: Vedlegg Metodebeskrivelse og måleresultater 0

23 Figur : Grafisk framstilling av luftanalyseresultater (prøvesett ID: 655, Dato: ). Mycoteam AS prosjekt nr: Vedlegg Metodebeskrivelse og måleresultater

24 Tabell 2. Resultater av MicroBio-analyse, Prøvesett ID: 656, Dato: , Prosjekt: Lunner ungdomsskole - hovedrapport ( ). (Kde/m 3 = antall spiredyktige soppsporer- og fragmenter per kubikkmeter luft.) Prøvenr Prøvested Medium Resultater kde/m 3 Total kde/m :4500 Inspektør MEA Ingen vekst :45099 Inspektør DG8 Kondensmuggsopper (Cladosporium sp.) :4502 T MEA Ingen vekst :450 T DG8 Ingen vekst : MEA 33334: DG8 Penselmuggsopper (Penicillium sp.) 5 Uidentifisert sopp (sterile hyfer) 5 Kondensmuggsopper (Cladosporium sp.) 5 Penselmuggsopper (Penicillium sp.) : MEA Uidentifisert sopp (sterile hyfer) : DG8 Kondensmuggsopper (Cladosporium sp.) :4508 Ute MEA 33336:4507 Ute DG :450 T2 MEA 33337:4509 T2 DG8 Kondensmuggsopper (Cladosporium sp.) 35 Uidentifisert sopp (sterile hyfer) 5 Penselmuggsopper (Penicillium sp.) 5 Uidentifisert sopp (sterile hyfer) 25 Penselmuggsopper (Penicillium sp.) 25 Kondensmuggsopper (Cladosporium sp.) 25 Uidentifisert sopp (sterile hyfer) 25 Hvitpulvermuggsopper (Geomyces sp.) 5 Penselmuggsopper (Penicillium sp.) 5 Uidentifisert sopp (sterile hyfer) 5 Kondensmuggsopper (Cladosporium sp.) :452 U2 MEA Uidentifisert sopp (sterile hyfer) :45 U2 DG8 Kondensmuggsopper (Cladosporium sp.) Mycoteam AS prosjekt nr: Vedlegg Metodebeskrivelse og måleresultater 2

25 Figur : Grafisk framstilling av luftanalyseresultater (prøvesett ID: 656, Dato: ). Mycoteam AS prosjekt nr: Vedlegg Metodebeskrivelse og måleresultater 3

26 Svevestøv i luft Tabell 3. Resultater av BioAir-analyse, Prøvesett ID: 653, Dato: , Prosjekt: Lunner ungdomsskole - hovedrapport ( ). Prøvenr Prøvested Resultater enhet/m 3 Uorganiske partikler :45446 Ute, prøve Sotpartikler 4040 Hudceller 648 Uorganiske partikler 456 Hudceller :45447 U06 Sotpartikler 6264 Fiber (tekstil og papir) 584 Kondensmuggsopper (Cladosporium sp.) 26 Uorganiske partikler Hudceller :45448 U062 Sotpartikler 584 Fiber (tekstil og papir) 944 Kondensmuggsopper (Cladosporium sp.) 26 Uorganiske partikler Hudceller :45449 U063 Sotpartikler 404 Fiber (tekstil og papir) 944 Isolasjonsfibere 432 Uorganiske partikler Hudceller :45450 U064 Sotpartikler 728 Fiber (tekstil og papir) 728 cf. Aspergillus/Penicillium 648 Soppsporer (uidentifisert) 432 Uorganiske partikler Hudceller :4545 U065 Sotpartikler 8640 Fiber (tekstil og papir) 52 Soppsporer (uidentifisert) 26 Uorganiske partikler :45452 U066 Hudceller 9224 Sotpartikler 4320 Fiber (tekstil og papir) 2808 Uorganiske partikler :45453 T4 Hudceller 6048 Sotpartikler 584 Fiber (tekstil og papir) :45454 Lærere Uorganiske partikler Mycoteam AS prosjekt nr: Vedlegg Metodebeskrivelse og måleresultater 4

27 33303:45455 Resepsjon 33304:45456 Rektor 33305:45457 T :45458 Grupperom T :45505 Inspektør 33308:45506 T, DATA 33309: : Hudceller Fiber (tekstil og papir) 0584 Sotpartikler 0584 Soppsporer (uidentifisert) 432 Soppfragmenter 26 Uorganiske partikler 7280 Hudceller 5768 Sotpartikler 6264 Fiber (tekstil og papir) 52 Pollen 26 Kondensmuggsopper (Cladosporium sp.) 26 Uorganiske partikler Hudceller 4040 Sotpartikler 8640 Fiber (tekstil og papir) 944 Soppsporer (uidentifisert) 26 Uorganiske partikler 6920 Hudceller 6848 Sotpartikler 404 Fiber (tekstil og papir) 3024 Soppsporer (uidentifisert) 26 Uorganiske partikler Sotpartikler 7344 Hudceller 2808 Fiber (tekstil og papir) 260 Uorganiske partikler 7280 Hudceller 728 Sotpartikler 296 Fiber (tekstil og papir) 432 Uorganiske partikler 7280 Hudceller 7560 Sotpartikler 4752 Fiber (tekstil og papir) 864 Trefibere 26 Uorganiske partikler 8858 Fiber (tekstil og papir) Hudceller 5552 Sotpartikler 7560 cf. Gjærsopp (uidentifisert) I sammenhopninger 864 Soppsporer (uidentifisert) 648 Kondensmuggsopper (Cladosporium sp.) 26 Uorganiske partikler Hudceller 520 Sotpartikler 3456 Mycoteam AS prosjekt nr: Vedlegg Metodebeskrivelse og måleresultater 5

28 333:45509 Ute, prøve :4550 T2 3333:455 U2 Fiber (tekstil og papir) 52 Soppsporer (uidentifisert) 864 Uorganiske partikler Sotpartikler Hudceller 944 Soppsporer (uidentifisert) 52 Fiber (tekstil og papir) 864 Basidiomycetes 432 Isolasjonsfibere 432 Trefibere 26 Uorganiske partikler Hudceller Sotpartikler 4752 Fiber (tekstil og papir) 3672 Soppsporer (uidentifisert) 432 Mel 26 Uorganiske partikler Sotpartikler 3608 Hudceller 8856 Fiber (tekstil og papir) 8424 Soppsporer (uidentifisert) 080 Soppfragmenter 432 Kondensmuggsopper (Cladosporium sp.) 26 Mel 26 Mycoteam AS prosjekt nr: Vedlegg Metodebeskrivelse og måleresultater 6

29 Støv på overflater Tabell 4. Resultater av Mycotape-analyse (Støvdekke), Prøvesett ID: 659, Dato: , Prosjekt: Lunner ungdomsskole - Inneklimasjekk ( ). VT: vanskelig tilgjengelig flate, LT: lett tilgjengelig flate. Prøvenr Prøvested Prøvemateriale Støvdekke % 33364:45690 U06, LT Støv 2,6 % 33365:4569 U06, LT2 Støv 5,7 % 33366:45692 U06, VT Støv 3,5 % 33367:45693 U06, VT2 Støv 27,5 % 33368:45694 U062, LT Støv 2,2 % 33369:45695 U062, LT2* Støv 47,3 % 33370:45696 U062, VT Støv 4,8 % 3337:45697 U062, VT2 Støv,3 % 33372:45698 U064, LT Støv 2, % 33373:45699 U064, LT2 Støv,0 % 33374:45700 U064, VT Støv,8 % 33375:4570 U064, VT2 Støv 4,5 % 33376:45702 U065, LT Støv 2,5 % 33377:45703 U065, LT2 Støv 0,7 % 33378:45704 U065, VT Støv 6,9 % 33379:45705 U065, VT2 Støv 6,9 % 33380:45706 U068, LT Støv 3, % 3338:45707 U068, LT2 Støv 0,7 % 33382:45708 U068, VT Støv 4,8 % 33383:45709 U068, VT2 Støv 5, % 33384:4570 U069, LT Støv 4,4 % 33385:457 U069, LT2* Støv 5,2 % 33386:4572 U069, VT Støv 2,2 % 33387:4573 U069, VT2 Støv 6,8 % 33388: , LT Støv 2,8 % 33389: , LT2 Støv 2,9 % 33390: , VT Støv 2,5 % 3339: , VT2 Støv 0,7 % 33392:4578 Grupperom T4, LT Støv 0,6 % 33393:4579 Grupperom T4, LT2 Støv 2,3 % 33394:45720 Grupperom T4, VT Støv, % 33395:4572 Grupperom T4, VT2 Støv 5,8 % 33396:45722 T2, 070, LT Støv, % 33397:45723 T2, 070, LT2 Støv 2,2 % 33398:45724 T2, 070, VT Støv 4,5 % 33399:45725 T2, 070, VT2 Støv 0,7 % 33400:45726 U2 (U063), LT Støv 0,7 % Mycoteam AS prosjekt nr: Vedlegg Metodebeskrivelse og måleresultater 7

30 3340:45727 U2 (U063), LT2 Støv 0,9 % 33402:45728 U2 (U063), VT Støv 7,9 % 33403:45729 U2 (U063), VT2 Støv 7,0 % 33404:45730 Lærerværelse, LT Støv,9 % 33405:4573 Lærerværelse, LT2 Støv,6 % 33406:45732 Lærerværelse, VT Støv 76,5 % 33407:45733 Lærerværelse, VT2 Støv 2,6 % 33408:45734 Resepsjon, LT Støv 7, % 33409:45735 Resepsjon, LT2 Støv 3,5 % 3340:45736 Resepsjon, VT Støv 56,9 % 334:45737 Resepsjon, VT2 Støv 2,2 % 3342:45738 Rektor, LT Støv 3,3 % 3343:45739 Rektor, LT2 Støv 8,2 % 3344:45740 Rektor, VT Støv 7,2 % 3345:4574 Rektor, VT2 Støv,5 % 3346:45742 T3, 07, LT Støv 2,7 % 3347:45743 T3, 07, LT2 Støv 7,6 % 3348:45744 T3, 07, VT Støv 3,3 % 3349:45745 T3, 07, VT2 Støv,2 % 33420:45746 Inspektør, LT Støv 6,4 % 3342:45747 Inspektør, LT2 Støv,4 % 33422:45748 Inspektør, VT Støv 3,0 % 33423:45749 Inspektør, VT2 Støv 9,4 % 33424:45750 T, DATA, LT Støv,8 % 33425:4575 T, DATA, LT2 Støv,4 % 33426:45752 T, DATA, VT Støv 3,4 % 33427:45753 T, DATA, VT2 Støv 24,6 % 33428: , LT Støv 3,3 % 33429: , LT2 Støv 2, % 33430: , VT Støv 5,7 % 3343: , VT2 Støv 8,0 % 33432: , LT Støv 3, % 33433: , LT2 Støv 3,4 % 33434: , VT Støv 38, % 33435: , VT2 Støv 7,2 % 33436:45762 U066 - U4, vinduskarm, LT Støv 2,2 % 33437:45763 U066 - U4, kateter, LT2 Støv,0 % 33438:45764 U066 - U4, lampeskjerm, VT Støv,7 % 33439:45765 U066 - U4, ventilasjonskanal, VT2 Støv 27,7 % * Tatt med seg litt av overflata. Se bort i fra resultatet. Mycoteam AS prosjekt nr: Vedlegg Metodebeskrivelse og måleresultater 8

31 Tabell 5. Resultater av Mycotape-analyse, Prøvesett ID: 659, Dato: , Prosjekt: Lunner ungdomsskole - Inneklimasjekk ( ) Prøvenr Prøvested Prøvemateriale Resultater 33393:45827 Grupperom T4, LT2 Støv 33395:45820 Grupperom T4, VT2 Støv Uorganiske partikler - Moderat forekomst Pollen - Sparsom forekomst Muggsopp (ulike arter) - Sparsom forekomst av sporer Brukerstøv** - Sparsom forekomst Uorganiske partikler - Moderat forekomst Pollen - Sparsom forekomst Sotpartikler - Sparsom forekomst Muggsopp (ulike arter) - Sparsom til moderat forekomst av sporer og fragmenter (felter/klumper m mye sporer) Brukerstøv - Sparsom forekomst 33437:4588 U066 - U4, kateter, LT2 Støv Brukerstøv - Sparsom forekomst 33439:4587 U066 - U4, ventilasjonskanal, VT2 Støv Brukerstøv - Moderat forekomst Muggsopp (ulike arter) - Sparsom forekomst av sporer og fragmenter Sotpartikler - Sparsom forekomst Isolasjonsfibere*** - Sparsom forekomst **Husstøv/brukerstøv: Støv som i hovedsak er sammensatt av hudceller, hår, tekstilfibere og papirfibere. Uorganiske partikler (jord og sand), sot, pollen og soppsporer brakt med utenifra forekommer også. Husstøv brukes ofte i forbindelse med boliger, mens brukerstøv benyttes i tilfelle kontorer, skoler og andre arbeidsplasser. ***Isolasjonsfibere Syntetiske mineralfibre fremstilles fra glass, stein eller metallslagg. Hovedproduksjonen av syntetiske mineralfibre i Norge utgjøres i dag av glassull og steinull. Irritasjon av huden samt slimhinner i øyne, nese og svelg kan forekomme ved eksponering. Det er individuelle forskjeller i følsomhet overfor irritasjonseffekter. Problemer ved høy eksponering (yrkeseksponering) er større enn ved mindre eksponering i normale bygg. Anbefalt norm: Frie fibre skal ikke forekomme inne i konsentrasjoner over 0,0 fibre/milliliter luft (0 000 fiber /m 3 luft). Mycoteam AS prosjekt nr: Vedlegg Metodebeskrivelse og måleresultater 9

32 Karbondioksid (CO 2 ), temperatur og relativ luftfuktighet (% RF) Normverdi 000 ppm Figur 3. CO 2, temperatur og RF målt i rom 070, T2. X-aksen viser tid/klokkeslett. Mycoteam AS prosjekt nr: Vedlegg Metodebeskrivelse og måleresultater 20

33 Normverdi 000 ppm Figur 4. CO 2, temperatur og RF målt i rom U066, U4. X-aksen viser tid/klokkeslett. Mycoteam AS prosjekt nr: Vedlegg Metodebeskrivelse og måleresultater 2

34 Normverdi 000 ppm Figur 5. CO 2, temperatur og RF målt i rom U063, U2. X-aksen viser tid/klokkeslett. Mycoteam AS prosjekt nr: Vedlegg Metodebeskrivelse og måleresultater 22

35 Lys Tabell 5. Resultater av lysmålinger Lunner ungdomsskole - hovedrapport ( ). Prøvested Måling nr. Lokalitet Lysmåling (antall lux) I rom 350 U063 - U På tavle I rom 356 U066 U På tavle T2 2 I rom På tavle I rom 865 U06 U På tavle I rom 270 U062 - grupperom På tavle I rom 240 U064 U På tavle U065 - grupperom 240 I rom Mycoteam AS prosjekt nr: Vedlegg Metodebeskrivelse og måleresultater 23

36 På tavle I rom 25 U068 - korridor På tavle U069 datalading/lager 2 I rom På tavle I rom lærerværelse På tavle T, data/lager/lading 2 I rom På tavle I rom T På tavle I rom T På tavle I rom T4, grupperom På tavle rådgiver I rom 48 Mycoteam AS prosjekt nr: Vedlegg Metodebeskrivelse og måleresultater 24

37 På tavle I rom rektor På tavle resepsjon/forværelse 2 I rom På tavle I rom inspektør På tavle arbeidsrom lærere 2 I rom På tavle arbeidsrom lærere 2 I rom På tavle Mycoteam AS prosjekt nr: Vedlegg Metodebeskrivelse og måleresultater 25

38 Lyd Tabell 6. Resultater av lydmålinger Lunner ungdomsskole - hovedrapport ( ). Prøvested Måling nr Lydmåling (antall db) 39,2 U063 U2 2 38,0 3 37,6 42,7 U066 U4 2 4,4 3 4,0 3,9 070 T2 2 30,9 3 32,7 28,0 U06 U 2 32,5 3 30,7 42,0 U062 grupperom 2 40,0 3 39,5 36,3 U064 U3 2 36,0 3 36,6 38, U065 grupperom 2 37,5 3 36,8 44,0 U068 - korridor 2 43,0 3 40,0 43,5 U069 datalading/lager 2 44,0 3 44,9 29,9 068 lærerværelse 2 27,7 3 29,7 43,0 069 T,data/lager/lading 2 4,3 3 40,7 07 T3 3, Mycoteam AS prosjekt nr: Vedlegg Metodebeskrivelse og måleresultater 26

39 T ,9 073 T4, grupperom 2 37,5 3 39,7 29,2 076 rådgiver 2 28,0 3 28,5 32, rektor 2 29,7 3 30, 29,5 078 resepsjon/forværelse 2 28,9 3 28,0 27, inspektør 2 27,2 3 26,9 29,5 083 arbeidsrom lærere 2 30,5 3 29, 32, arbeidsrom lærere 2 3,6 3 30,3 Mycoteam AS prosjekt nr: Vedlegg Metodebeskrivelse og måleresultater 27

40 Radon Figur 6. Radonmåling i rom U063, U2. X-aksen viser dato/klokkeslett. Måleperioden er totalt ca. 4 døgn. Mycoteam AS prosjekt nr: Vedlegg Metodebeskrivelse og måleresultater 28

Lunner ungdomsskole - garderober (201203244) april.2012

Lunner ungdomsskole - garderober (201203244) april.2012 Lunner ungdomsskole - garderober (201203244) april.2012 Lunner ungdomsskole - garderober (201203244) Oppdragsgiver: Lunner Kommune v/ Arne Trøhaugen Prosjekt nr.: 201203244 Prøvetaker: Lunner Kommune v/

Detaljer

Huseby leir, befalsforlegningene gjenværende observasjoner i hus 3

Huseby leir, befalsforlegningene gjenværende observasjoner i hus 3 Mycoteam as Vår saksbehandler: Mari Sand Sivertsen Telefon dir.: 905 32 965 E-post: mss@mycoteam.no Bygge Råd AS v/ Arne Joar Haugen Postboks 98 N-2301 Hamar Dato: 18. november 2011 Vår ref: 201108057

Detaljer

Måling av viktige inneklimafaktorer. Fagsjef i Mycoteam AS

Måling av viktige inneklimafaktorer. Fagsjef i Mycoteam AS Måling av viktige inneklimafaktorer Johan Mattsson Fagsjef i Mycoteam AS Måling av viktige inneklimafaktorer - Hvordan ta fakta ut av løse luften? Johan Mattsson Fagsjef i Mycoteam AS Måling av viktige

Detaljer

Åsgård skole logging av CO2 og luftprøver med tanke på muggsoppsporer i utvalgte rom.

Åsgård skole logging av CO2 og luftprøver med tanke på muggsoppsporer i utvalgte rom. Vår saksbehandler: Christiane Skogli Telefon dir.: 922 34 879 E-post: chr@mycoteam.no Ås Kommune v/ Vidar Sørensen Postboks 195 1431 ÅS Dato: 9. oktober 2014 Vår ref: 201409127 Deres ref: Åsgård skole

Detaljer

Muggsopp. Livssyklus - Muggsopp. Fag STE 6228 Innemiljø

Muggsopp. Livssyklus - Muggsopp. Fag STE 6228 Innemiljø Muggsopp Fag STE 6228 Innemiljø Livssyklus - Muggsopp Sporer er soppens formeringsenheter, Hyfer er mikroskopisk tynne tråder Mycel et sammenhengende nett av hyfer. Muggsopper er hurtigvoksende sopper

Detaljer

Follo Bedriftshelsetjeneste AS

Follo Bedriftshelsetjeneste AS Follo Bedriftshelsetjeneste AS Johan K. Skanckesvei 1-3 1430 ÅS Sofiemyrtoppen skole v / Inger Benum Holbergs vei 41 1412 Sofiemyr Kopi skal sendes til: Verneombud Kopi er sendt til: Espen Halland Deres

Detaljer

CYTOX AS. Garnes ungdomsskole, CO2- målinger 2012. Pål Ivarsøy, Morten Heimdal. 1. Innledning

CYTOX AS. Garnes ungdomsskole, CO2- målinger 2012. Pål Ivarsøy, Morten Heimdal. 1. Innledning CYTOX AS Nedre Nøttveit 58 N- 5238 Rådal Telefon: 55 99 86 00/02 Telefax: 55 99 86 01 E- post: paal@cytox.no Garnes ungdomsskole, CO2- målinger 2012 Oppdragsgiver: Bergen Kommune BKB, v/morten Bjordal

Detaljer

Klemetsrudhallen, Lofsrudveien 6 luftprøver i fjellhall

Klemetsrudhallen, Lofsrudveien 6 luftprøver i fjellhall Vår saksbehandler: Christiane Skogli Telefon dir.: 922 34 879 E-post: chr@mycoteam.no Ateam Inneklimaservice AS v/ Øyvind Andersen Tvetenveien 0671 Oslo Dato: 6. desember 2013 Vår ref: 201311192 Deres

Detaljer

Prøvemetoder ved fuktskader - Hvilke finnes og hva prøver de å si noe om?

Prøvemetoder ved fuktskader - Hvilke finnes og hva prøver de å si noe om? Prøvemetoder ved fuktskader - Hvilke finnes og hva prøver de å si noe om? Ingeborg Bjorvand Engh, Ph. D. Seniorrådgiver Mycoteam as www.mycoteam.no 14.04.2016 2 14.04.2016 4 Livssyklus for muggsopp Sporeproduksjon

Detaljer

Inneklimamåling ved Åset Skole, Åfjord

Inneklimamåling ved Åset Skole, Åfjord Miljørettet helsevern i Fosen IKS Bjugn Osen Rissa Roan Ørland Åfjord Åset Skole 7170 Åfjord Dato: 16.06.2011 Vår ref.: 11/ Arkiv: 302131 Inneklimamåling ved Åset Skole, Åfjord 16.juni 2011 Kopi til: Folkehelse

Detaljer

CYTOX AS. Alvøen skole, CO2- målinger feb Pål Ivarsøy, Morten Heimdal. 1. Innledning

CYTOX AS. Alvøen skole, CO2- målinger feb Pål Ivarsøy, Morten Heimdal. 1. Innledning CYTOX AS Nedre Nøttveit 58 N- 5238 Rådal Alvøen skole, CO2- målinger feb. 2012 Oppdragsgiver: Bergen Kommune BKB, v/morten Bjordal Sted: Alvøen skole, rom 07, 15, 23, 113, 115 og 123 Telefon: 55 99 86

Detaljer

Kartlegging av Inneklima

Kartlegging av Inneklima Kommunehuset i Leirfjord Kommune v/ Asle Skog Leland 8890 Leirfjord kopi: Britt Jonassen Stamina Helse AS, avd. Helgeland Postboks 156 8801 Sandnessjøen Tlf: 02442 / 977 37 352 www.stamina.no Kartlegging

Detaljer

inneklima Per Gunnar Pedersen Yrkeshygieniker og bedriftsergoterapeut

inneklima Per Gunnar Pedersen Yrkeshygieniker og bedriftsergoterapeut inneklima Per Gunnar Pedersen Yrkeshygieniker og bedriftsergoterapeut 20.12.2017 Agenda 1. Lovverk 2. Helseeffekter av dårlig inneklima 3. Termisk miljø. Temperatur luftfuktighet 4. Atmosfærisk miljø Forurensinger

Detaljer

Tønsberg 24. november

Tønsberg 24. november Inneklimakonferanse Tønsberg 24. november Mycoteam as Ole Erik Carlson Konsulenter innen sopp- og insektspørsmål. Biologiske bygningsskader. www.mycoteam.no Tema! Målinger i inneklima Hva? Hvor? Hvorfor?

Detaljer

UiO MN adm. 2. + 3. etg Fysikkbygget - analyserapport, støvsammensetning

UiO MN adm. 2. + 3. etg Fysikkbygget - analyserapport, støvsammensetning Mycoteam as Vår saksbehandler: Marianne Berdal Telefon dir.: 919 16 599 E-post: mbe@mycoteam.no Universitetet i Oslo, Enhet for bedriftshelsetjenesten v/ Knut Andresen Postboks 1071, Blindern 0316 OSLO

Detaljer

Sofiemyrtoppen skole, avd. Sofiemyr Muggsopp i inneluft

Sofiemyrtoppen skole, avd. Sofiemyr Muggsopp i inneluft Mycoteam as Vår saksbehandler: Kristine Rolland Behn Telefon dir.: 464 15 622 E-post: krb@mycoteam.no Follo Bedriftshelsetjeneste v/ Trond Sørensen Johan K. Schankes vei 1-140 ÅS Dato: 27. februar 201

Detaljer

Arbeids- og miljømedisinsk avdeling Bargo- ja birasmedisiina ossodat

Arbeids- og miljømedisinsk avdeling Bargo- ja birasmedisiina ossodat Arbeids- og miljømedisinsk avdeling Bargo- ja birasmedisiina ossodat Fuktskader i bygninger, helse og tiltak Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg Generell informasjon Helseeffekter Det er vist at fuktig innemiljø,

Detaljer

Laskestad skole Muggsoppsporer i inneluft

Laskestad skole Muggsoppsporer i inneluft Mycoteam as Vår saksbehandler: Malin Siljedal Telefon dir.: 469 1 77 E-post: mks@mycoteam.no Steigen kommune v/ Kari Lynum Rådhuset 828 LEINESFJORD Dato: 6. januar 2014 Vår ref: 2011205 Laskestad skole

Detaljer

Retningslinjer for dokumentasjon av inneklima i skoler og barnehager Karmøy kommune

Retningslinjer for dokumentasjon av inneklima i skoler og barnehager Karmøy kommune Retningslinjer for dokumentasjon av inneklima i skoler og barnehager Karmøy kommune Karmøy 013 Revidert juni 014 1 1. Bakgrunn, krav og forventninger Bakgrunnen for denne kommunale veilederen er at Karmøy

Detaljer

Måling av radon i skoler og barnehager

Måling av radon i skoler og barnehager Måling av radon i skoler og barnehager Bård Olsen Forum for miljø og helse Fornebu 8. mai 2012 Radon er lett å måle! Anbefaling: Radonmåling i boliger Langtidsmåling om vinteren: Minst to måneder Sporfilm

Detaljer

Drywood Test av overflatebegroing

Drywood Test av overflatebegroing Vår saksbehandler: Cathrine M. Whist Telefon dir.: 9 0 09 E-post: cmw@mycoteam.no DRYWOOD Norge as v/ Kenneth Ervik Kilengaten 8 B N-7 Tønsberg Dato: 4. mai 0 Vår ref: 04 Drywood Test av overflatebegroing

Detaljer

0 07.05.2015 Utsendt til oppdragsgiver SK TSN TSN REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

0 07.05.2015 Utsendt til oppdragsgiver SK TSN TSN REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Eiganes skole Inneklimavurderinger DOKUMENTKODE 217661 RIBfy NOT 002 EMNE Fukt og muggsoppkartlegging TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Stavanger Eiendom OPPDRAGSLEDER Svein Kyllingstad

Detaljer

Innledning Molab as utførte 19. juli 2012 en muggsoppundersøkelse ved Sagatun Helse og Sosialsenter.

Innledning Molab as utførte 19. juli 2012 en muggsoppundersøkelse ved Sagatun Helse og Sosialsenter. Kunde: Din Labpartner FAUSKE KOMMUNE Att: Gunn Zakariassen POSTBOKS 84 Molab as, 8607 Mo i Rana Telefon: 75 13 63 50 Besøksadr. Mo i Rana: Mo Industripark Besøksadr. Oslo: Kjelsåsveien. 174 Besøksadr.

Detaljer

Hårberg skole Inneklima. 26. april 2012

Hårberg skole Inneklima. 26. april 2012 Ørland kommune Hårberg skole Dato: 30.04.2012 7130 BREKSTAD Sak: 12/017 Arkiv: 3006 Hårberg skole Inneklima 26. april 2012 Folkehelse Fosen eli.maelan@folkehelsefosen.no 7113 Husbysjøen post@folkehelsefosen.no

Detaljer

Forskriftskrav til radon i skoler og barnehager

Forskriftskrav til radon i skoler og barnehager Foto: fotolia Radonkonsentrasjonen i en bygning varierer over tid, og en radonmåling må fange opp denne naturlige variasjonen. Grenseverdiene for radon viser til årsmiddelverdien, altså gjennomsnittlig

Detaljer

Mælan skole måling av inneklima

Mælan skole måling av inneklima Mælan skole Råkvågveien 7 7113 Husbysjøen Dato: 29.08.2017 Sak 17/1520 Arkiv: 05 Skole Mælan skole måling av inneklima Folkehelse Fosen gjennomførte 24. august 2017 inneklimamålinger ved Mælan skole. Kontaktperson

Detaljer

Fysisk arbeidsmiljø - Inneklima. Kurs for erfarne tillitsvalgte OU-19 Geiranger 4. oktober 2012

Fysisk arbeidsmiljø - Inneklima. Kurs for erfarne tillitsvalgte OU-19 Geiranger 4. oktober 2012 Fysisk arbeidsmiljø - Inneklima Kurs for erfarne tillitsvalgte OU-19 Geiranger 4. oktober 2012 Inneklima Inneklima er et samspill mellom en rekke ulike miljøfaktorer. Verdens Helseorganisasjon (WHO) har

Detaljer

CO 2 -konsentrasjon skal ikke overstige 1000 ppm Temperaturen anbefales å ligge mellom 20 og 22 o C

CO 2 -konsentrasjon skal ikke overstige 1000 ppm Temperaturen anbefales å ligge mellom 20 og 22 o C Selbu ungdomsskole v/ Rektor 758 Selbu Bakgrunn Inneklimaet oleves som varierende av de ansatte ved skolen. Skolen er utstyrt med ventilasjonsanlegg, men en er usikker å effekten av dette. Det er derfor

Detaljer

Radon er lett å måle!

Radon er lett å måle! Måling av radon i boliger, skoler og barnehager Bård Olsen Ullensvang, 26. april 2012 Radon er lett å måle! 1 Anbefaling: Radonmåling i boliger Langtidsmåling om vinteren: Minst to måneder Sporfilm er

Detaljer

Ventilasjonsløsninger til glede eller sorg..

Ventilasjonsløsninger til glede eller sorg.. Ventilasjonsløsninger til glede eller sorg.. Innemiljø 09 17. 18. juni 2009 Generalsekretær, Geir Endregard Astma, allergi o.l er et stort problem Hvert femte barn i Oslo utvikler astma før de er ti år.

Detaljer

Gjerdrum Barneskole - vurd ering av inneklim a / muggsopp

Gjerdrum Barneskole - vurd ering av inneklim a / muggsopp ycoteam as Vår saksbehandler: Ingeborg Bjorvand Engh Telefon dir.: 959 99 153 E-post: ibe@mycoteam.no Gjerdrum kommune Vidar Grøtan Postboks 10 N-2024 Gjerdrum Dato: 7. mars 2014 Vår ref: 201401072 Deres

Detaljer

Radonmålinger Roa barnehage Moroa, Uroa og Vesleroa 21. 30. januar 2013

Radonmålinger Roa barnehage Moroa, Uroa og Vesleroa 21. 30. januar 2013 Roa barnehage 2740 Roa Att.: Rachel B. Haarberg Kopi: Arne Trøhaugen Elfhild Hansen Kirkenær 06.02.13. Radonmålinger Roa barnehage Moroa, Uroa og Vesleroa 21. 30. januar 2013 1.0 Bakgrunn: Lunner kommune

Detaljer

Kirkeveien 161 oppfølgende inspeksjon i fuktutsatte områder

Kirkeveien 161 oppfølgende inspeksjon i fuktutsatte områder Mycoteam as Vår saksbehandler: Ole Martin Stensli Telefon dir.: 977 63 69 E-post: oms@mycoteam.no Omsorgsbygg Oslo KF Postboks 2773 Solli N-020 OSLO Dato: 9. januar 204 Vår ref: 204008 Deres ref: Kirkeveien

Detaljer

IKA Kongsberg, Frogs vei 48 - Muggsopp i inneluft

IKA Kongsberg, Frogs vei 48 - Muggsopp i inneluft Mycoteam as Vår saksbehandler: Kristine Rolland Behn Telefon dir.: 464 15 622 E-post: krb@mycoteam.no IKA Kongsberg IKS v/ Vibeke Hammerhaug Frogs vei 48 611 KONGSBERG Dato: 28. mai 2015 Vår ref: 201505106

Detaljer

Erfaringer med måling av radon i skoler og barnehager i Sør Rogaland

Erfaringer med måling av radon i skoler og barnehager i Sør Rogaland Erfaringer med måling av radon i skoler og barnehager i Sør Rogaland Geir Tore Aamdal rådgiver Avdeling miljørettet helsevern og skjenkekontroll Brannvesenet Sør Rogaland IKS Målinger fjerner ikke radon.

Detaljer

Inneklima hva er det og hvorfor er det så viktig? Inneklimafagdag i Harstad 29.04.2014

Inneklima hva er det og hvorfor er det så viktig? Inneklimafagdag i Harstad 29.04.2014 Inneklima hva er det og hvorfor er det så viktig? Inneklimafagdag i Harstad 29.04.2014 Forekomsttallene øker Antall Astma er den kroniske sykdommen som har økt mest blant barn i Norge fra slutten av 1940-tallet

Detaljer

Vår ref. 2012/1046-13

Vår ref. 2012/1046-13 Helse og rehabilitering Miljøretta helsevern Verksemd for Tekniske tenester v/ Grete Nesheim Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967

Detaljer

Nordland fjernhjelpleir, undervisningsbygget - Måling av muggsopp i inneluft

Nordland fjernhjelpleir, undervisningsbygget - Måling av muggsopp i inneluft Mycoteam as Vår saksbehandler: Cathrine M. Whist Telefon dir.: 952 05 093 E-post: cmw@mycoteam.no Molab as v/ Tone Gardsjord Postboks 611 8607 MO I RANA Dato: 30. mai 2012 Vår ref: 201205191 Deres ref:

Detaljer

Reinveien 9B - muggsopp

Reinveien 9B - muggsopp Vår saksbehandler: Marianne Berdal Telefon dir.: 919 16 599 E-post: mbe@mycoteam.no Peab - Raaen Entreprenør A/S v/ Ernst Jørgensen Postboks 720 N-3196 Horten Dato: 31. mai 2013 Vår ref: 201305228 Deres

Detaljer

med diffuse symptomer Mycoteam AS

med diffuse symptomer Mycoteam AS Kartlegging og forståelse av skader med diffuse symptomer John Einar Thommesen Mycoteam AS 1 Prinsipp ved skadehåndtering 2 Symptomer: 1. Klare og tydelige 2. Diffuse og utydelige Hvordan gjøre de riktige

Detaljer

Luftforurensning ute og inne. Byluft Mest aktuelle komponenter i byluft. Mest aktuelle komponenter i byluft (forts.)

Luftforurensning ute og inne. Byluft Mest aktuelle komponenter i byluft. Mest aktuelle komponenter i byluft (forts.) Bio 453 Regulatorisk toksikologi Luftforurensninger over byområder -uteluft -inneklima Marit Låg Avdeling for luftforurensning og støy, Folkehelseinstituttet Luftforurensning ute og inne Hva inneholder

Detaljer

Analyse innsendte prøver OPPDRAGSGIVER. Eriksen Kurs AS OPPDRAGSGIVERS REF. Skjeilia 5 FORFATTER(E)

Analyse innsendte prøver OPPDRAGSGIVER. Eriksen Kurs AS OPPDRAGSGIVERS REF. Skjeilia 5 FORFATTER(E) TESTRAPPORT TITTEL Thelma AS Postadresse: Postboks 170, Sluppen 7435 Trondheim Besøksadresse: Sluppenveien 10 Telefon: 73 87 78 00 Telefax: 73 87 78 01 Org.nr: 981 92 273 Analyse innsendte prøver OPPDRAGSGIVER

Detaljer

Vernerunde ved Psykologisk Institutt 2002

Vernerunde ved Psykologisk Institutt 2002 Vernerunde ved Psykologisk Institutt 2002 Fysisk arbeidsmiljø Vernerunden ved instituttet denne våren ble gjennomført tirsdag 14 mai 2002. Følgende personer deltok: Rune Dahl Toril Frihagen Erling Hove

Detaljer

Støv i moderne bygninger Støv på flaten støv i luften, eller var det omvendt?

Støv i moderne bygninger Støv på flaten støv i luften, eller var det omvendt? Støv i moderne bygninger Støv på flaten støv i luften, eller var det omvendt? Kolbjørn Mohn Jenssen www.mycoteam.no Støv er vakkert! 25.06.2015 2 Støv er vakkert! 25.06.2015 3 Støv er spennende! Hva inneholder

Detaljer

2005 Arbeids- og miljømedisinsk avdeling UNN HF

2005 Arbeids- og miljømedisinsk avdeling UNN HF 2005 Arbeids- og miljømedisinsk avdeling UNN HF Arbeids- og miljømedisinsk avdeling Denne undervisningen skal handle om det som er i lufta på arbeidsplasser i fiskerinæringen. Nærmere bestemt den landbaserte

Detaljer

Undelstadveien 88C vurdering av muggsopp på tak og fare for spredning av muggsoppsporer til inneklimaet.

Undelstadveien 88C vurdering av muggsopp på tak og fare for spredning av muggsoppsporer til inneklimaet. Vår saksbehandler: Christiane Skogli Telefon dir.: 922 34 879 E-post: chr@mycoteam.no OPAK AS v/ Jan Skau Postboks 128 Skøyen N-0212 Oslo Dato: 11. september 2015 Vår ref: 201508248 Deres ref: Undelstadveien

Detaljer

Molab as, 8607 Mo i Rana. Prosjekt.Rapport referanse: Inneklima. Ravnåmo I Gardsjord

Molab as, 8607 Mo i Rana. Prosjekt.Rapport referanse: Inneklima. Ravnåmo I Gardsjord '.., Molab as Din Labpartner Kunde: FAUSKE KOMMUNE Att: Gunn Zakariassen POSTBOKS 84 8201 FAUSKE Rev. Nr.: Kundens bestillngsnr.l ref.: Utført av: o Molab as, 8607 Mo i Rana Telefon: 75 13 63 50 Besøksadr.

Detaljer

RAPPORT. Vurdering av inneklimaforhold ved fylkesbiblioteket i Ålesund

RAPPORT. Vurdering av inneklimaforhold ved fylkesbiblioteket i Ålesund RAPPORT Vurdering av inneklimaforhold ved fylkesbiblioteket i Ålesund Oppdragsgiver Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkesbiblioteket i Ålesund v/ Inger Lise Aarseth Postboks 1320 6001 Ålesund Gjennomført

Detaljer

Muggsopp. - kartlegging, tolkning og tiltak. Truls Bie Seniorrådgiver/mykolog/yrkeshygieniker, Mycoteam AS

Muggsopp. - kartlegging, tolkning og tiltak. Truls Bie Seniorrådgiver/mykolog/yrkeshygieniker, Mycoteam AS Muggsopp - kartlegging, tolkning og tiltak Truls Bie Seniorrådgiver/mykolog/yrkeshygieniker, Mycoteam AS Rådgivere innen fukt, inneklima og bygningsbiologi www.mycoteam.no Hva er muggsopp? En stor gruppe

Detaljer

Klimalogging Eiganes Skole, Duesvei 35-4023 Stavanger

Klimalogging Eiganes Skole, Duesvei 35-4023 Stavanger Klimalogging Eiganes Skole, Duesvei 35-4023 Stavanger Klimaloggingen er utført i hovedbygget til Eiganes skole, Duesvei 35. Det ble lagt ut tre loggere. Uttak av data (grafer) ble satt fra 02.06.2014 (00:00)

Detaljer

2. Bakgrunn og hensikt... 2. 3. Verdier..2. 4. Gjennomføring...4. 5. Resultater...4. 6. Vurdering med forslag til tiltak...10

2. Bakgrunn og hensikt... 2. 3. Verdier..2. 4. Gjennomføring...4. 5. Resultater...4. 6. Vurdering med forslag til tiltak...10 Måling av inneklima ved Postgården, Kirkenes Innhold 1. Innledning.....2 2. Bakgrunn og hensikt... 2 3. Verdier..2 4. Gjennomføring...4 5. Resultater...4 6. Vurdering med forslag til tiltak.....10 Bestilling

Detaljer

Energieffektive bygninger og inneklima Hva går godt og hva går galt?

Energieffektive bygninger og inneklima Hva går godt og hva går galt? Energieffektive bygninger og inneklima Hva går godt og hva går galt? Johan Mattsson Fagsjef, Dr. philos. www.mycoteam.no Det er mye som går bra! Energieffektivisering Lydisolering Fravær av kuldetrekk

Detaljer

Værøy skole Måling av muggsopp i inneluft

Værøy skole Måling av muggsopp i inneluft Mycoteam as Vår saksbehandler: Cathrine M. Whist Telefon dir.: 952 05 09 E-post: cmw@mycoteam.no Molab as v/ Tone Gardsjord Postboks 611 8607 MO I RANA Dato: 24. oktober 2011 Vår ref: 201110125 Deres ref:

Detaljer

FYSISK MILJØ I SKOLEN Hva kan vi gjøre for å oppfylle dagens krav?

FYSISK MILJØ I SKOLEN Hva kan vi gjøre for å oppfylle dagens krav? FYSISK MILJØ I SKOLEN Hva kan vi gjøre for å oppfylle dagens krav? Stavanger 14. og 15. oktober 2015 Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn (NFBIB) v/tore Andersen, leder BAKGRUNN - NASJONALT Det er

Detaljer

De «snille muggsoppskadene»

De «snille muggsoppskadene» De «snille muggsoppskadene» Ole Erik Carlson, Avd. leder inneklima Mycoteam as www.mycoteam.no «Snille» skader - innhold Hva vet man om fukt- og muggsoppskader? Hva er en «snill» skade? Hvordan vurderer

Detaljer

Bjørgvin fengsel Muggsopp i inneluft

Bjørgvin fengsel Muggsopp i inneluft Mycoteam as Vår saksbehandler: Kristine Rolland Behn Telefon dir.: 464 15 622 E-post: krb@mycoteam.no Polygon A/S Region Vest v/ Eirik Karlsson Haukedalen 1 N-5121 Ulset Dato: 31. oktober 2011 Vår ref:

Detaljer

Opprettet 04.04.2016 Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet 04.04.2016 Tiltak besluttet 05.04.2016 Avsluttet

Opprettet 04.04.2016 Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet 04.04.2016 Tiltak besluttet 05.04.2016 Avsluttet ID 296 Status Dato Risikoområde HMS Opprettet 04.04.2016 Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet 04.04.2016 Ansvarlig Tiltak besluttet 05.04.2016 Avsluttet Risikovurdering med fokus på inneklima

Detaljer

RAPPORT Tittel: Radon ved Marikollen barnehage

RAPPORT Tittel: Radon ved Marikollen barnehage RAPPORT Tittel: Radon ved Marikollen barnehage oppfølgende målinger Oppdragsgiver: Kongsvinger kommune, Bygg og eiendom Schüsslers vei 4, 2211 Kongsvinger Oppdragsgivers kontaktperson: Jørn Glomnes Forfatter:

Detaljer

Vik$ge'faktorer'for'sunne'hus!' ' Hvilke'farer'skal'du'unngå?' Hva'kan'gjøre'deg'syk?'

Vik$ge'faktorer'for'sunne'hus!' ' Hvilke'farer'skal'du'unngå?' Hva'kan'gjøre'deg'syk?' Vik$gefaktorerforsunnehus! Hvilkefarerskalduunngå? Hvakangjøredegsyk? OverlegeTorErikDanielsen Oslouniversitetssykehus Miljø@ogarbeidsmedisin Minhverdag: Delavspesialisthelsetjenesten Fårhenvistpasientermedmistankeom

Detaljer

Videokonferanse. Nettverksmøte NKF Finnmarksgruppa 26. og 27. august 2014 i Karasjok, Rica hotell

Videokonferanse. Nettverksmøte NKF Finnmarksgruppa 26. og 27. august 2014 i Karasjok, Rica hotell Videokonferanse NAAF en samarbeidspartener innen inneklima, HMS og miljørettet helsevern Nettverksmøte NKF Finnmarksgruppa 26. og 27. august 2014 i Karasjok, Rica hotell Kai Gustavsen. Fagsjef inneklima,

Detaljer

FYSISK MILJØ I SKOLEN Hva kan vi gjøre for å oppfylle dagens krav? Nord - og Sør-Trøndelag 14. og 15. mai 2014

FYSISK MILJØ I SKOLEN Hva kan vi gjøre for å oppfylle dagens krav? Nord - og Sør-Trøndelag 14. og 15. mai 2014 FYSISK MILJØ I SKOLEN Hva kan vi gjøre for å oppfylle dagens krav? Nord - og Sør-Trøndelag 14. og 15. mai 2014 Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn (NFBIB) v/tore Andersen, leder HVOR STÅR VI I DAG?

Detaljer

FYSISK MILJØ I SKOLEN Hva kan vi gjøre for å oppfylle dagens krav?

FYSISK MILJØ I SKOLEN Hva kan vi gjøre for å oppfylle dagens krav? FYSISK MILJØ I SKOLEN Hva kan vi gjøre for å oppfylle dagens krav? Telemark 25. og 26. November 2014 Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn (NFBIB) v/tore Andersen, leder INNHOLD I - MOMENTLISTA Bakgrunn

Detaljer

Bygningsmaterialer og luftkvalitet

Bygningsmaterialer og luftkvalitet Bygningsmaterialer og luftkvalitet Fag STE 6228 Innemiljø Luftkvalitet og helse Totalkonsentrasjonen av flyktige organiske forbindelser (TVOC). De fleste organiske forbindelser forekommer i svært små konsentrasjoner

Detaljer

Folkehelsas normer for inneklima Hva sier de om fukt og muggsopp og hva betyr det i praksis? Rune Becher

Folkehelsas normer for inneklima Hva sier de om fukt og muggsopp og hva betyr det i praksis? Rune Becher Folkehelsas normer for inneklima Hva sier de om fukt og muggsopp og hva betyr det i praksis? Rune Becher For å sette helsebaserte faglige normer eller anbefalinger for inneklimaparametere må vi vite mest

Detaljer

Vår ref. 17/12043/614 A10 &58 oppgis ved alle henv.

Vår ref. 17/12043/614 A10 &58 oppgis ved alle henv. Postmottak Strindheim barnehager Postmottak Trondheim eiendom Vår saksbehandler Rune Berg Vår ref. /614 A10 &58 oppgis ved alle henv. Deres ref. Dato Strindheim barnehager (Valentinlyst og Bromstad) tilsyn

Detaljer

Påvirker CO2- nivået og temperaturen ytelsene i timene?

Påvirker CO2- nivået og temperaturen ytelsene i timene? [SPISS 2013 PÅVIRKER CO2- NIVÅET OG TEMPERATUREN YTELSENE I TIMENE?] 1 Påvirker CO2- nivået og temperaturen ytelsene i timene? Endre Snørteland og Sindre Langaker Vardafjell VGS Januar 2013 Vi målte CO

Detaljer

Økt komfort gir økt effektivitet

Økt komfort gir økt effektivitet Økt komfort gir økt effektivitet Bygg+ 2016, Oslo 1. juni 2016 Britt Ann Kåstad Høiskar NILU- Norsk Institutt for Luftforskning NILU Norsk Institutt for Luftforskning Grunnlagt i 1969 som et miljøinstitutt

Detaljer

Kommunenes Hus - Oslo. Inneklima. Partikkeltellinger 2012

Kommunenes Hus - Oslo. Inneklima. Partikkeltellinger 2012 Kommunenes Hus - Oslo Inneklima Partikkeltellinger 2012 Morten Kjelsaas Oslo desember 2012 1: Bakgrunn: Det har vært en del klager på innemiljøet av generell art. Kommunenes Hus ville derfor få undersøkt

Detaljer

Side 2. Inneklimamåling ved Trå skule vart utført i: Rom 1. Det var 14 elevar og 1 lærar i klasserommet i måleperioden.

Side 2. Inneklimamåling ved Trå skule vart utført i: Rom 1. Det var 14 elevar og 1 lærar i klasserommet i måleperioden. Helse og rehabilitering Miljøretta helsevern Verksemd for Tekniske tenester v/ Grete Nesheim Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967

Detaljer

Konklusjon: - Bygget kan med bakgrunn i dette rives.

Konklusjon: - Bygget kan med bakgrunn i dette rives. Bergen Kommune Etat for byggesak og private planer Postboks 7700 5020 Bergen Bergen 01.05.2017 Dokumentasjon eksisterende bolig-stand for Helleveien 154 Gnr/bnr 168/220 Dette brevet er å se på som et svar

Detaljer

Opprettet 04.04.2016 Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet 04.04.2016 Tiltak besluttet 07.04.2016 Avsluttet

Opprettet 04.04.2016 Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet 04.04.2016 Tiltak besluttet 07.04.2016 Avsluttet ID 300 Status Dato Risikoområde HMS Opprettet 04.04.2016 Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet 04.04.2016 Ansvarlig Steinar Hoftaniska Høgsve Tiltak besluttet 07.04.2016 Avsluttet Risikovurdering

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Formannskapssalen Dato: 07.06.2011 Tid: 14:00 Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall må omgående melde fra til INTERNE FELLESTJENESTER

Detaljer

Retningslinjer for dokumentasjon av inneklima i skoler og barnehager Karmøy kommune

Retningslinjer for dokumentasjon av inneklima i skoler og barnehager Karmøy kommune Retningslinjer for dokumentasjon av inneklima i skoler og barnehager Karmøy kommune Karmøy 2013 1 1. Bakgrunn, krav og forventninger Bakgrunnen for denne kommunale veilederen er at Karmøy Kommune ønsker

Detaljer

Inneklima og teknisk tilstand - metoder og erfaringer

Inneklima og teknisk tilstand - metoder og erfaringer Post Occupancy Evaluation -Evaluering av bygninger i bruk -Evaluering av bruken av bygninger Trondheim 20. november 2003 Inneklima og teknisk tilstand - metoder og erfaringer Hans Martin Mathisen Energiprosesser

Detaljer

Inneklimafaktorer. -er lufthastigheten i ventilasjonskanalen for stor?

Inneklimafaktorer. -er lufthastigheten i ventilasjonskanalen for stor? Yrkeshygieniker ved SAGA BHT får innspill om symptomer/plager som ansatte har i innemiljøet. Dette gir grunnlag for hva man bør kartlegge i lokalene, og videre hvilke tiltak som kan vurderes. Listen nedenfor

Detaljer

Hvorfor og hvordan reduserer vi soppangrep i flisbrensel?

Hvorfor og hvordan reduserer vi soppangrep i flisbrensel? Hvorfor og hvordan reduserer vi soppangrep i flisbrensel? Johan Mattsson Biolog og fagsjef i Mycoteam www.mycoteam.no www.nordiske.no www.boarding.no www.oa.no www.granenu.no 2 Mycoteam as Norges ledende

Detaljer

Rapport etter kartlegging av lys og ventilasjonsstøy ved Skaug oppvekstsenter, Bodø kommune

Rapport etter kartlegging av lys og ventilasjonsstøy ved Skaug oppvekstsenter, Bodø kommune Rapport etter kartlegging av lys og ventilasjonsstøy ved Skaug oppvekstsenter, Bodø kommune RAPPORT FRA STAMINA HELSE Oppdragsgiver Bodø kommune v/frid Lie Strømseth og BK Eiendommer KF v/odd Erik Svensen

Detaljer

Undersøkelsen ble gjennomført: 1. des. 2011-5. des. 2011

Undersøkelsen ble gjennomført: 1. des. 2011-5. des. 2011 Mitt inneklima - en kartlegging av elevenes opplevelse av inneklima ved NAAF skolen Antall skolebygg: 1 Antall elever som ble invitert til å delta: 200 Svarprosent: 80 Skolens kontaktperson: Ola Normann

Detaljer

Jeg får ikke puste universell utforming for astmatikere og allergikere. Knut R Skulberg Seniorkonsulent, NAAF Østfold 13.

Jeg får ikke puste universell utforming for astmatikere og allergikere. Knut R Skulberg Seniorkonsulent, NAAF Østfold 13. Jeg får ikke puste universell utforming for astmatikere og allergikere Knut R Skulberg Seniorkonsulent, NAAF Østfold 13. oktober 2011 Innhold Kort om NAAF Astma og allergisykdommer hvor stort er problemet?

Detaljer

Opprettet Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet Tiltak besluttet Avsluttet

Opprettet Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet Tiltak besluttet Avsluttet ID 299 Status Dato Risikoområde HMS Opprettet 04.04.2016 Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet 04.04.2016 Ansvarlig Åse E.B. Slatlem Tiltak besluttet 05.04.2016 Avsluttet Risikovurdering med fokus

Detaljer

Tilstandsanalyse av inneklima

Tilstandsanalyse av inneklima Tilstandsanalyse av inneklima Sverre Holøs 1 Hvilke krav stilles til inneklilma? Bolig TEK ulike utgaver Strålevernforskriften Yrkesbygg TEK Arbeidsmiljøloven Veiledning 444: Inneklima og luftkvalitet

Detaljer

ASBEST FAKTA OG PRØVETAKING

ASBEST FAKTA OG PRØVETAKING ASBEST FAKTA OG PRØVETAKING 2 Hva er asbest og hvorfor ble det brukt? Asbest er en fellesbenevnelse på en rekke silikatmineraler som finnes i basiske bergarter. I utgangspunktet har asbest, som byggemateriale,

Detaljer

Rapport: Fuktskadekontroll m/ prøvetaking.

Rapport: Fuktskadekontroll m/ prøvetaking. 1 av Rapport: Fuktskadekontroll m/ prøvetaking. Dato for kontroll: 18-19.2.2009 Grunnkontroll: av 3 stk. bygninger. Kunde: kundenr.. Vestby kommune 1002000 Fakturaadresse Vestby kommune Eiendomsavdelingen

Detaljer

Deres ref.: Jan O. Strandheim Vår ref.: Pål Ivarsøy Dato:

Deres ref.: Jan O. Strandheim Vår ref.: Pål Ivarsøy Dato: Bergen Kommune Etat for eiendom Postboks 7700 5020 Bergen Deres ref.: Jan O. Strandheim Vår ref.: Pål Ivarsøy Dato: 18032013 Ressursnr. 34018 Ordrenr. 1024251 Vi viser til vår inneklimaundersøkelse 08032013

Detaljer

FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGER OG SKOLER M.V PLANGODKJENNING

FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGER OG SKOLER M.V PLANGODKJENNING FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGER OG SKOLER M.V PLANGODKJENNING I 6 i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler stilles det krav om at virksomheten skal være godkjent. Søknad

Detaljer

Rapport fra kartlegging av helseplager hos ansatte, knyttet til inneklimaforhold ved Møhlenpris Skole 2011

Rapport fra kartlegging av helseplager hos ansatte, knyttet til inneklimaforhold ved Møhlenpris Skole 2011 Rapport fra kartlegging av helseplager hos ansatte, knyttet til inneklimaforhold ved Møhlenpris Skole 2011 Bergen kommune har bestemt seg for å gjøre en kartlegging av potensielle helseplager knyttet til

Detaljer

Termografi som et verktøy i FDV

Termografi som et verktøy i FDV Vedlikehold av bygninger, juni. 2013 Rolf Ekholt Termografi som et verktøy i FDV Termografi kan brukes til så mangt Fuktsøk i kompakte konstruksjoner 04.06.2013 Med kompetanse for det øyet ikke ser 2 Flate

Detaljer

Råd og tips for et godt inneklima

Råd og tips for et godt inneklima Råd og tips for et godt inneklima for et bedre inneklima Veidekke samarbeider med Astma- og Allergiforbundet om å bygge og tilby boliger med godt og helsevennlig inneklima. Gjennom god arealutnyttelse,

Detaljer

Undersøkelsen ble gjennomført: 29. jan. 2013 8. feb. 2013

Undersøkelsen ble gjennomført: 29. jan. 2013 8. feb. 2013 Mitt inneklima - en kartlegging av elevenes opplevelse av inneklima ved Horten videregående skole Antall skolebygg: 2 Antall elever som ble invitert til å delta: 997 Svarprosent: 83 Skolens kontaktperson:

Detaljer

Godt innemiljø - hva betyr det? Roy W. Norborg og Margit Gyllenhammar-Wiig Norconsult AS

Godt innemiljø - hva betyr det? Roy W. Norborg og Margit Gyllenhammar-Wiig Norconsult AS Godt innemiljø - hva betyr det? Roy W. Norborg og Margit Gyllenhammar-Wiig Norconsult AS Hvem er vi? Roy W. Norborg Master i helsefremmende arbeid, Høyskolen i Vestfold (2009) Natur og miljøvernfag, Høyskolen

Detaljer

Radon Gassen som dreper!

Radon Gassen som dreper! Radon Gassen som dreper! Enda farligere enn tidligere antatt Mål radon - den forårsaker lungekreft Radon finnes i hjemmet, barnehager, skoler og på arbeidsplasser Alfastråler Hva er radon? Radon skyldes

Detaljer

Opprettet Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet Tiltak besluttet Avsluttet

Opprettet Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet Tiltak besluttet Avsluttet ID 298 Status Dato Risikoområde HMS Opprettet 04.04.2016 Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet 04.04.2016 Ansvarlig Rigmor R. Gujord Tiltak besluttet 05.04.2016 Avsluttet Risikovurdering med fokus

Detaljer

Radon boligmålinger i Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Røst, Steigen, Sørfold 2009-2010

Radon boligmålinger i Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Røst, Steigen, Sørfold 2009-2010 Radon boligmålinger i Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Røst, Steigen, Sørfold 2009-2010 Helse og miljøtilsyn Salten IKS,Notveien 17, 8013 Bodø tlf: 40 00 77 77 post@hmts.no www.hmts.no Målsetting

Detaljer

Opprettet Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet Tiltak besluttet Avsluttet

Opprettet Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet Tiltak besluttet Avsluttet ID 298 Status Dato Risikoområde HMS Opprettet 04.04.2016 Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet 04.04.2016 Ansvarlig Rigmor R. Gujord Tiltak besluttet 05.04.2016 Avsluttet 04.11.2016 Risikovurdering

Detaljer

Kartlegging av inneklima ved Bibliotek for Humaniora

Kartlegging av inneklima ved Bibliotek for Humaniora UNIVERSITETET I BERGEN HR-avdelingen Helse-, miljø- og sikkerhetsseksjonen Universitetsbiblioteket Referanse Dato 2014/11146-BENLIL 24.06.2015 Kartlegging av inneklima ved Bibliotek for Humaniora Bakgrunn

Detaljer

Er norske barnehager fulle av sopp? -tolkning av analyseresultater

Er norske barnehager fulle av sopp? -tolkning av analyseresultater Er norske barnehager fulle av sopp? -tolkning av analyseresultater Mari Sand Austigard, Ph. D Seniorrådgiver Mycoteam as www.mycoteam.no Er norske barnehager fulle av sopp? -tolkning av analyseresultater

Detaljer

Nytt om mikrobiologi De «snille skadene»

Nytt om mikrobiologi De «snille skadene» Nytt om mikrobiologi De «snille skadene» Johan Mattsson, fagsjef i Mycoteam as www.mycoteam.no «Snille» skader - innhold Hva vet man om fukt- og muggsoppskader? Hva er en «snill» skade? Hvordan vurderer

Detaljer

Undersøkelse av inneklima

Undersøkelse av inneklima Undersøkelse av inneklima n Brukerundersøkelse (Örebroskjema) n Intervju n Eksisterende rapporter (Intervjuer og spørreundersøkelser av Fjell Barnehage og Marienlyst skole) 1 Hva er forresten innemiljø?

Detaljer

Forfattere: Simon Magnus Mørland og Vilde Vig Bjune, Kuben videregående skole

Forfattere: Simon Magnus Mørland og Vilde Vig Bjune, Kuben videregående skole SPISS Naturfaglige artikler av elever i videregående opplæring Inneklima på soverom Forfattere: Simon Magnus Mørland og Vilde Vig Bjune, Kuben videregående skole I dette forsøket har vi tatt for oss soveroms-klimaet

Detaljer

godt inneklima i boligen

godt inneklima i boligen g o d e r å d o m godt inneklima i boligen Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn Innhold Forord 4 Barns helse og trivsel i boligen 5 Hva kjennetegner et dårlig inneklima i boligen? 7 Hva kan du gjøre

Detaljer