Informasjon frå Luster Energiverk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Informasjon frå Luster Energiverk"

Transkript

1 Informasjon frå Luster Energiverk

2 INFORMASJON 2006 Framsida: Arbeid på høgspentlinja ved Ottum mellom Luster og Skjolden Frå elektrifisering til framtidsretta leverandør 2

3 Everksjef, Svein Halveg Lyster elektricitetsverk vart starta den 12. februar 1915 i Luster. I over 40 år dreiv dei kontinuerleg utbygging for å elektrifisere heile kommunen. Gjennom langsiktig arbeid har Luster Energiverk vore bygd opp. Etter over 90 års drift er det kanskje behov for å reflektere om vi framleis har desse vyane for vår organisasjon, og om vi har moglegheit til framleis å ha langsiktige mål for energiforsyninga i Norge. Våre rammevilkår er alltid under evaluering, effektivisering og konkurranseutsetjing er populære slagord som er sikre ord for politikarar og leiing. Effektiviseringa av energiforsyninga har ført til investeringsvegring i heile forsyningsnettet. Utskiftningstakten på linjenettet er nesten 200 år. All drift skal konkurranseutsetjast og evaluerast med eit mål å minimere kostnadar. Leveringsikkerheit har fått liten merksemd i reguleringsregima. Difor bør det vere grunnlag til å stille spørsmål om vi framleis har moglegheit til å ha langsiktig tenking i bransjen. Heldigvis har eigarar og styre i Luster Energiverk andre målsetjingar med bedrifta enn sentrale myndigheiter. Gjennom dei siste åra har vi synt at Luster Energiverk ligg langt framme i utviklinga i vårt samfunn for at folk og næringsliv skal ha same tilboda som i meir sentrale strøk. Difor engasjerer vi oss i fornying av linjenett, kunne tilby framtidsretta installasjonstenester, innovativt samarbeid for å kunne møte småkraftutbyggingane og få eit fullgodt breibandstilbod i kommunen. Vasskrafta har vore grunnlaget for den økonomiske situasjonen som kommunen har i dag. Andre energikilder kan konkurrere på kort sikt, men vasskrafta er evig fornybar og bør forvaltast på det grunnlaget. Inntektene har vore ein grunnpilar til at vi i dag er ein av landet sine beste kommunar frå krybbe til alderdom. Alle energiverk er opptekne av at kostnadane skal vere så låge som mogleg. Dette løyser vi gjennom konstruktiv samarbeid både regionalt og nasjonalt. Verdiane i selskapet skal forvaltast på ein måte som er til gode både for eigarar og lokalsamfunnet. Den største ressursen både til innovasjon og drift er dei tilsette i selskapet. Utan drivkrafta som er i staben ville det ikkje vore vilje til nytenkning og etablering av verken småkraft eller breibånd. Vi tek mål av oss for å vere ein attraktiv arbeidsplass for våre tilsette. I ein liten organisasjon får vi varierte arbeidsoppdrag som fører til utvikling og trivsel. Vi held fram med ambisjonar om at verdiane skal utviklast for eigarane vere ein attraktiv og kompetent arbeidsplass vere ei drivkraft i kommunen Dette får vi til gjennom stadig utvikling og innsats som gjer oss stolt over Luster Energiverk. Svein Halveg 3

4 INFORMASJON 2006 Luster Småkraft Aktiv partnar ved utbygging Styremedlem Per Hauge Småkraftprosjektet har fått mange grunneigarar til å vurdere kraftutbygging i sine vassdrag. Luster Småkraft er eit godt alternativ til dei som ynskjer ein trygg og god medspelar på laget. Luster Energiverk har saman med Småkraft danna selskapet Luster Småkraft der kvar av partane eig 50%. Det er meininga at alle utbyggingar der Luster Energiverk og Småkraft er inne på eigarsida skal skje gjennom Luster Småkraft. Status i Luster Småkraft sine prosjekt er no følgjande: Bygginga av Vanndøla kraftverk og Kvåle kraftverk startar i løpet av Konsesjonssøknader for Utladøla kraftverk, Hola kraftverk og Engjadalselvi kraftverk blir sendt i løpet av våren I tillegg er Luster Småkraft i forhandlingar med grunneigarane om utbygging i 4 5 andre kraftverk. Utbyggingsprosjekta til Luster Småkraft skal i størst mogeleg grad styrast frå Luster. For å auke kapasiteten har me i tillegg til Torbjørn Tuften som leiar dette arbeidet engasjert Steinar Lund. Steinar er utdanna sivilingeniør innan vasskraftutbygging. Hovudoppgåva tok han på inntak i småkraftverk. Å få til eit inntak som fungerer er ei stor utfordring for dei fleste småkraftutbyggarane. Visste du at: Sogn og Fjordane er det fylket med størst potensiale for ny kraftproduksjon i landet og at Luster er den kommunen med størst potensiale for ny kraftproduksjon. Luster Energiverk og Luster Kompetansen Steinar kommune i saman eig Sage har tilført oss og kraftverk. småkraftutbyggarane Linje/kabel nettet til Luster i Luster har difor vore Energiverk er så langt at det ville svært verdfull. Luster strekt seg frå Luster til Göteborg. Energiverk arbeider også med kommunedelplanen. Arbeidet blir gjennomført av Magnus Snøtun som er utdanna naturforvaltar frå landbrukshøgskulen på Ås. Vår tverrfaglege kompetanse gjev oss også moglegheit til å tilby tenester innanfor miljøanalysar, kart og diverse utgreiingar. Småkraftprosjektet i Luster vart oppstarta hausten Prosjektet er eit samarbeid mellom Luster Energiverk, Luster kommune og Luster Sparebank og går ut Prosjektet har ei styringsgruppe samansett av ordføraren, banksjefen og everksjefen. Arbeidet skal kartlegge utbyggingspotensialet, utarbeide kommunedelplan og arbeide med enkeltprosjekt. Problematikken kring fallrettane I mange vassdrag er det usikkerheit omkring fallrettane. Dei fleste plassane er det usikkert kor mange som eig fallrettar og ikkje minst kor mykje kvar av dei eig. Å finne ut av dette har ikkje vore ein del av Småkraftprosjektet. Derimot har me arbeidd ein god del med å finne ut av kva Norsk Hydro og Statkraft eig av fallrettar i høvesvis Fortun og Jostedalen. Det er ikkje lite! Vi håpar på ein snarleg avklaring om korleis dei ynskjer å nytte fallrettane. Sjølv om grunneigarane er ivrige på ei kraftutbygging kan avklaringa frå dei til ein viss grad hindra eller forseinka fleire småkraftutbyggingar. Status prosjekt Er no at Luster Småkraft no totalt har 36 prosjekt i ulike steg i prosessen frå ferdig utbygt til tidleg fase med mogleg utbygging 4

5 Kraftleverandør i heile Norge Luster Energiverk er ein straumleverandør som kan levere straum til deg same kvar du bur i landet. Me ynskjer å vera ein konkurransedyktig aktør i kraftmarknaden på same tid som me framleis skal gje god, personleg service. For våre kundar i Luster skal det vera ein tryggleik at også mange utanfor kommunen ynskjer å nytta oss som sin kraftleverandør. Kraftprisane har den seinare tida vore stigande. Er det nokon veg attende for kraftprisane? Kvifor går ikkje kraftprisane ned? Ved nyttår hadde vassmagasina ein god fyllingsgrad, men kraftprisane er vedvarande høge. Kvifor? Var det ikkje betre før, då marknaden var regulert, og me kunne bestemma kraftprisane sjølve her i landet? Dersom me skulle drista oss til eit noko forenkla svar, måtte me sei noko om korleis det verkeleg fungerte før, og kva endringa verkeleg har betydd. Før var prisen for å byggja kraft avgjerande for kva kraftprisen vart, og denne steig jamt utan å være påverka av vær og vind. Først når me fekk ein fri marknad vart prisen til deg som forbrukar også påverka av vær og vind, og ikkje minst du fekk mogelegheit til å velja den leverandøren du ynskte slik var det ikkje før. Gjennom mange år, utan utbygging av ny kraft i Noreg, er me no avhengig av å kunne henta det me manglar frå våre naboland. Dette samarbeidet betyr også at me i våte periodar sender straumen andre vegen. Dette bidreg til ein fornuftig og effektiv ressursbruk, og me treng ikkje å overinvestere for å ha reservane me treng når vatnet sviktar. Me er vortne ein del av ein internasjonal kraftmarknad, der prisane vert sett ut frå tilbod, etterspørsel og pris på energiråvarer. Som kjent er prisane på olje, gass og kull rekordhøge, og den krafta me importerer er i stor grad basert på desse råvarene. Bruk av desse råvarene bidreg til å auke CO 2 utsleppa. Gjennom Kyoto-avtalen er me forplikta til å vera med å redusera desse utsleppa. Då bidreg også det til høgare prisar faktisk meir enn 10 øre/kwh. Det er ikkje mykje me som kraftleverandør kan gjera med utviklinga i marknaden men me skal gjere vårt beste for at du som kunde skal vera trygg på at du til ei kvar tid har ein lokal og god kraftleverandør. Anny, Svein og Anders på kraftsal 5

6 INFORMASJON 2006 Framtidsretta bygg med gode partnarar Midt i juni skal Johannes og Mary Nes flytte inn i nybygget sitt på Hafslo. Då står to bu-einingar ferdige, der det er lagt til rette for at den alvorleg sjuke dottera Merete på 16 år skal kunne bu i eigen leilighet nær foreldra. Det har også gjeve moglegheit for å nytte spennande metoder på mellom anna energiøkonomisering og effektiv styring av funksjonanene i huset. Styremedlem Gerd Westby Haugen Ein trygg og god økonomi, er viktig for at Luster Energiverk også i framtida skal vera ei lokal drivkraft i Luster. Det er røyrleggar Skophamar og Luster Energiverk som fekk arbeidet her, og dei har samarbeida svært godt heile vegen, seier Johannes. Han lagde i stand anbudsdokument på dei krevjande utfordringane, og fant energiverket best denne gongen. Dei var best på pris, og det kan eg garantera, seier Johannes, det er beinhard konkurranse i desse bransjane meter med røyr er på plass i golva på bustaden, og det vart bora 170 meter etter jordvarme. Då trefte ein på mykje vatn også, 9000 liter i timen. Det vart handsama greit, og uansett får dei svært god effekt av systemet, kombinert med eit omfattande lys- og straumforsyningssystem i huset. Lars Stølen har vore kontakten rundt arbeidet, og Johannes kan ikkje få rosa fagfolka nok. Både hjå energiverket og konkurrentane deira har me fantastisk mange dyktige fagfolk i Luster, meiner han. Ikkje berre har arbeidet gått greit unna, men heile vegen har det vore lett å drøfte løysingar og kome fram til det beste resultatet. Frå plassen er det eit fantastisk skue ut over Hafslovatnet. Difor er også uteareala viktige for Johannes. Opplegget er like tydeleg der som inne, her er det lagt stort arbeid i lyssetting, og downlights finn du overalt. På same måten blir det lys i gesimsen heile vegen i tunet på oppsida. No gler me oss til innflytting, og me er trygge på at det er gjort godt arbeid av alle partar, seier Johannes Nes. Førebels er det varme berre på peisen i nyhuset, men fullt ferdig er energiøkonomi og smarte elektriske løysingar viktige for Johannes Nes. 6

7 Installasjonsavdelinga - montørar raskt på pletten Installasjonsavdelinga i Luster Energiverk utfører alle typar elektrotekniske installasjonar for lys, varme, tele, data, antenneanlegg, alarmar, overvaking. Våre servicemontørar er raskt på pletten ved behov for hjelp, og tek gjerne på seg oppdrag både i Luster og Sogndal kommune. Medarbeidarne våre har lang erfaring innanfor rehabilitering av elektriske anlegg. Vår sakshandsamar føretek gjerne synfaring med påfølgjande tilbod. Dette kuldegrader vil di varmepumpe gje deg lun og jamn varme. Toshiba og Panasonic har leda utviklinga innan varmepumper og aircondition i 25 år og er vinnarane av fleire uavhengige testar. EL-sjekk EL-sjekk avdekkar feil og manglar ved ditt elektriske anlegg og fortel deg korleis du får lågare straumrekning. Kontrollen vert utført av Visste du at: Det kom lys i dei fyrste elektriske glødelampane i Luster i % av all energibruk i Luster kommune kjem frå elektrisitet. Hugs at me alltid står til teneste for deg! F.v. Jan Idar, Sigbjørn, Frank, Lars, Jarle og Halgeir. Oddgeir var ikkje til stades. gjeld på mange felt, og vi vil her nemne nokre område spesielt: Lys: Rett lys på rett stad er viktig for trivsel og god stemning. Me installerer tradisjonell belysning, spotlights, downlights og utebelysning. Varmepumper - Intelligent oppvarming Me installerer Toshiba og Panasonic varmepumper. Ved å investera i ei varmepumpe får du lågare straumrekning og betre inneklima samtidig som du gjer ein innsats for miljøet. Sjølv på knitrande vinterdagar med frost og dyktige fagfolk, kartlegg heile ditt elektriske anlegg og gjev ein tilstandsrapport. Du får også råd om korleis du kan spare straum utan å måtte fryse. Hugs at sjølv små feil på el-anlegget kan bli kritisk! Ein av dei hyppigaste årsakene til brann i Norge er dårleg vedlikehald av det elektriske anlegget. Du er sjølv ansvarleg for at det elektriske anlegget i bustaden din er i samsvar med gjeldande forskrifter. 7

8 INFORMASJON 2006 Utlendingane imponerte over breibandtilbodet i Luster Øvst: Peder Kjærvik her klar for påskesola i Jostedalen Ja, det kan eg trygt stadfeste, seier Peder Kjærvik på Breheimsenteret i Jostedal. Her kjem turistar frå heile verda på brevandring og oppdager at det er et raskt, trådlaust nettverk tilgjengeleg. Dette sjølv om dei trur dei er så langt unna sentrale strøk som mogleg. Det er mange som er raske ned i bilen etter datamaskina si når dei oppdagar det. Peder og Breheimsenteret er eit av mange døme på at tilgang på ny teknologi er viktige delar av tilbodet til folk i kommunen, næringsverksemdene og for turistane. Det er truleg ikkje mange kommunar som er i nærleiken av tilbodet i Luster, når ein tek med dei utfordringane natur og avstandar gjev. Eg hugsar godt ein tyskar som var hoderystande imponert over at han hadde betre internettilgang her enn heime, seier Peder, som er imponert sjølv også over at du kan sitte på terassen og ha det fantastiske Nigardsbresynet mot deg medan du surfar deg fram til dei siste nyheitene på nettet. Alt dette er gjort mogleg ved at mange i kommunen har engasjert seg for å få til løysingar. I Jostedal er til dømes lagt fiber til Styremedlem Bjørkehaug i Jostedal, med ADSL-tilbod. Kristen Ormberg For næringsverksemder er det utenkeleg å ikkje ha tilgang til internett. På Veitastrond går tunge bilete og andre filer inn på høgkapasitet nett til sognefjord.net as, og ferdige trykksakar ut til trykkeri rundt om i landet. LMI får tunge teikningar og dokument i sine store prosjekt, og mange lokale firma er no heilt avhengige av internett både for eige sal og for å bestille varer. Fiberprosjektet i Luster danna grunnlaget for at også me i Jostedal, kan kopla oss på breiband og surfa ut i den store verda. Kan vi i dag tenke oss bank utan nettbank? Og målaravlesing over nettet blir meir og meir vanleg for energiverkets kundar. Under: Kan det tenkast ein betre plass for surfing på internet enn inn mot Nigardsbreen. Ikkje rart mange av turistane vert forundra og imponerte. Visste du at: Luster Energiverk sine bilar til saman årleg køyrer 4 ganger rundt ekvator. Luster Energiverk har tilsette frå nesten alle bygder i Luster kommune. Dei tilsette ved Luster Energiverk årleg har gjennomgang i sikkerheitsforskrifter og fyrstehjelp. 8

9 Breiband i Luster Det er og slik at når sentralen er teknisk bygd ut kan andre tilbydarar tilby abbonement / tenester til forbrukar. I utgangspunktet er truleg Luster ein av dei vanskelegaste kommunane å byggje ut breiband i, grunna geografi / topografi og svært spreidd busetnad. Luster kommune låg ikkje inne i Telenor sine planar om utbygging i det heile i Likevel, gjennom aktiv inngrep frå kommunen og godt samarbeid og god kontakt med næringslivet vart situasjonen snudd. Dette samarbeidet mellom Luster kommune, Luster Energiverk AS, Telenor, Statkraft, Hydro og Sognekraft innebar utbygging av fiber frå Sogndal til Fortun. Det betyr at pr. dato er det fiber frå Sogndal til Fortun, og frå Gaupne til Bjørkehaug i Jostedal. Det er Luster Energiverk som har utførd all montasje av fiberkabelanlegga i kommunen, og tek seg av drifts og vedlikehaldsoppgåvene. Det er no ADSL løysingar i alle telefonsentralar i Luster kommune. I tillegg har Datapart tilbod om aksess ved radiolink i Gaupne, Hafslo og Luster. I praksis betyr dette at alle som bur innan ein linjeavstand på 5300 m til næraste sentral, vil kunne få tilbod om breiband. Det betyr også diverre at ein del abonnentar enno fell utanfor tilbodet, nettopp på grunn av for lang avstand. Telenor arbeider no med eit nytt breibandstilbod, "rate adaptiv" som vil kunne nå lengre ut. Truleg opp mot 6 km frå sentralen. Kommunale institusjonar Så langt råd er har no Luster kommune knytt alle kommunale institusjonar av nokon storleik saman med fiber. Det betyr skular, rådhus, helsesenter, bibliotek og sjukeheimar. Breibandsuksess til næringsliv og folkesetnad Luster kommune har vore oppteken av breibandtilbod til folk flest i samband med fiberutbygginga, det betyr og utkantane. Tilgang til breiband vil truleg vere noko som mange, særleg unge, vil krevje som ein del av å høyre til i eit moderne samfunn. Breibandaksess til folk flest vert truleg stadig viktigare, særleg i høve ungdom. Skal utkantsamfunn oppretthalde attraktivitet til dei som veks opp, må dei ha same teknologiske mulegheit som ungdom i sentrale strøk. Lokalsamfunn i teknologiskugge vil fort bli oppfatta som lite framtidsretta. Dei fleste større næringsverksemdene i aksen Sogndal Fortun har no anten fiberbasert (større verksemder i Gaupne), god radiolink basert bandbreidde eller ADSL abonnement. Gjennom eit godt samarbeid med mange aktørar og satsing frå Luster kommune, er no Luster ein av dei første kommunane i fylket som har utbygd alle sentralar til ADSL, samt fått på plass eit fibersamband gjennom kommunen som er lokalt eigd. Kilde : Luster kommune ved Olav Grov 9

10 INFORMASJON gjestar i salen og ikkje straum på kjøkenet Styremedlem Herman Bremer Luster Energiverk er og skal vera ein støttespelar i lokalsamfunnet, dette er nødvendig for at me også i framtida skal sjå lys i alle våre bygder. Det er flott at det no blir arbeidd med ny linje på strekninga Luster Skjolden. Rett nok er det mykje betre stabilitet på straumforsyninga no enn tidlegare, men eg er trygg på at sikkerheita vert endå betre når dette arbeidet er fullførd, seier hotellverten på Skjolden Hotel, Einar Galde. Han veit godt kva han pratar om, etter fleire gonger å ha opplevd å ha meir enn hundre gjestar i spisesalen og kjøken utan straum. Det er ikkje bra for verken hjarte eller nerver, og verst av alt var det at du aldri kunne vera heilt sikker på straumen. No blir altså kvaliteten styrka ytterlegare. Einar er sikker på årsaka det er at Luster Energiverk er lokalt eigd. Det er aller beste garantien for at linjene vert haldne vedlike. Luster Energiverk har også tilsette frå nesten alle plassar i kommunen. Det gjer at dei er svært merksame på tilhøva på kvar einskild plass og lett kan gje melding vidare i systemet. Dette er den moderne sanninga om at den som har skoen på veit best kor det trykkjer, meiner han. Difor er han gjerne med på all ros til det lokale everket, og gler seg over at vi framleis har eit fellesskap i Luster som tek ansvar for alle kriker og krokar i kommunen. Einar Galde er glad for fellesskapet i Luster Energiverk Det største prosjektet no for nettavdelinga i Luster Energiverk er arbeidet med linja Luster-Skjolden. Me er ferdige frå Luster til Havhella. Og skal i år byggje frå Hauge til Fjøsnestøl. Samt leggje jordkabel gjennom Skjolden sentrum. På strekningen Fjøsnestøl- Havhella ventar vi på avklaring om tunnelen gjennom Gullringen. På bilete frå arbeid med kabellegging ved Skjolden Brygge. 10

11 Mange nye anlegg men mest på viktig vedlikehald Visste du at: Det i gjennomsnitt er 176 m kraftlinje/kabel til kvar kunde i Luster Energiverk Luster Energiverk har ein leveringssikkerheit på 99,98 % Det ved kvar målaravlesing vert trekkt ut ein vinnar av kr 1000,- mellom dei som nyttar dei automatiske målaravlesningstenestene. Det lokale eltilsyn ved Luster Energiverk årleg kontrollerer 5 % av bustadane i kommunen. Luster Energiverk har i dei seinere åra bygd mange nye høgspentlinjer i Luster kommune. På strekningane Årøy Leirdøla og Gaupne Luster er det bygd heilt nye linjer. Gjennom Luster sentrum er det lagt ny høgspent jordkabel, og strekningen Luster Sage er bygd med isolert luftledning. I fjor monterte vi inn jordslutningsspole i Leirdøla Kraftverk. Dette er ein teknisk innretning som sløkkjer lysbogen ved tilfeldige forbigåande jordfeil utan å måtte kopla ut linja. Vi var mykje plage med slike korte utfall for jordfeil i sommarmånadene, men desse er no eliminert. Frå før av har vi slik spole i Fortun. Nettet er også styrka med jordkablar i tunnelar og rasutsette område på Sørsida av fjorden og mot Veitastrond. Ved å fokusere på eige investeringsarbeid, kan me halde nede kostnaden på arbeidet, samtidig som me held oppe kompetansen hjå oss. Me tilbyr også tenester til andre i lokalsamfunnet hvis det er ynskje om det. Det er likevel vedlikehald og topp aktivitet når noko skjer som er viktigast. Akutte straumbrot blir stadig sjeldnare, ikkje minst fordi rutinane på rydding av skog langs linjene og anna vedlikehald blir stadig betre. Nettet er også forsterka til å bli eit langt meir moderne nett. Slik sett har vinteren i år vore svært gunstig, med 10 mann på skogrydding langs linjene i tillegg til årleg ettersyn. Likevel, når uveret set inn som fredag 20. januar på Sørsida, må mannskap ut. Nett denne dagen var forholda så ille at karane vart sendt heim, det var ikkje forsvarleg å arbeide. Men neste morgon var 12 karar på plass, og dei fire feila lokalisert. Før laurdagskvelden tok til var alt i orden. Denne gongen var det svær granskog som ikke tålte stormkasta, og tok linjene. Ryddinga seinare i vinter hindrar truleg det same frå å skje ein gong til. 11

12 INFORMASJON 2006 Nokre ord frå styret i Luster Energiverk I styret for vårt lokale energiverk sit etter vedtektene to representantar frå Hafslo, to frå gamle Luster og ein frå Jostedal i tillegg til ein frå dei tilsette. Den daglege leiaren er naturleg nok med på alle møte for å orientera styret og leggja fram saker som treng ei avgjerd. Det må vel seiast å vera eit privilegium å få vera med på styringa av ei så viktig bedrift for alle som bur i kommunen vår og for kundar utanfor kommunegrensene. Målet for styret må først og fremst vera å sjå til at me i Luster har eit energiverk som er konkurransedyktig og framtidsretta og som gjev gode tenester til kundane. Viktigast er sjølvsagt at det finst eit godt linjenett i heile kommunen og at leveringa av kraft går utan mange problem. Det skjer heile tida endringar i bransjen, og styret har sett det som viktig å vera i forkant av ei spanande utvikling. Dei siste åra har det vorte lagt stor vekt på utbygging av fibernettet for å gje eit godt tilbod til brukarar av datautstyr. Luster Energiverk har saman med kommune og bank engasjert seg sterkt i planlegging og utbygging av mindre kraftverk, noko det ligg uvanleg godt tilrette for i vår kommune. Litt fram i tid vil det årleg kunna skapast store økonomiske verdiar frå småkraftverk i kommunen vår, til glede for grunneigarar, energiverk og kommune. Styret skal naturleg nok sjå til at økonomien i energiverket er sunn, slik at ein har styrke til å vera med på endringar som tvingar seg fram og prosjekt som ein ønskjer å engasjera seg i. Ved utgangen av 2005 har Luster eit energiverk eigd av brukarane og med ein økonomi som er svært sterk. Resultata har vore jamnt gode, og det ligg store verdiar i selskapet i form av bygningar, linjenett og eigarskap i kraftanlegg både i og utanfor kommunen. Bak dei langsiktig gode resultata står ein stab av dyktige, engasjerte og endringsvillige medarbeidarar som fortener stor takk for god innsats! for styret Stein Bugge Næss styreleiar 12

13 Resultatrekneskap 2005 DRIFTSINNTEKTER Energisal Energiformidling/trading Nettleige Sal andre varer og tenester Andre driftsinntekter Attendeført mindreavkastning Meir/Mindreavkastning Sum driftsinntekter DRIFTSKOSTNADER Energikjøp Overføring i overordna nett Varekost andre selde varer og tenester Løn, folketrygd, pensj. og andre pers.kostnader Ordinære avskrivingar Andre driftskostnader Tap på krav/auka avsetning for tap Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Renteinntekter Aksjeutbytte og verdiendring andeler Rentekostnader Netto finansinntekter Resultat før skatt Skattekostnad ÅRSRESULTAT DISPONERING AV ÅRSOVERSKOT Avsett til utbytte Avsett til annan eigenkapital Sum disponert

14 INFORMASJON 2006 Balanse pr EIGEDELER ANLEGGSMIDLAR Linjer/teknisk utstyr Bygg, tomtar Inventar, utstyr og transport Aksjar Aksjar i tilknytte selskap Aksjar dotterselskap Langsiktige fordringar Sum anleggsmidlar OMLØPSMIDLAR Varelager Kundekrav Andre kortsiktige krav Bankinnskot, kontantar og liknande Sum omløpsmidlar Styremedlem Arvid Skjerven Me tilsette ynskjer å gjera ein god jobb, for at Luster Energiverk også i framtida skal levera ei sikker og god straumforsyning til folk i Luster. SUM EIGEDELER GJELD OG EIGENKAPITAL Eigenkapital Aksjekapital aksjar à kr. 2500, Behaldning eigne aksjar Overkursfond Annan eigenkapital Netto eigenkapital KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld Betalbar skatt Skuldig offentlege avgifter Avsett til utbytte Anna kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM GJELD OG EIGENKAPITAL

15 Dette er også Luster Energiverk: AKSJONÆRTILHØVE Aksjekapitalen til selskapet er på kr ,-. Det er 968 aksjeeigarar i selskapet. Dei største aksjonærane er Luster kommune 13,4% Luster Sparebank 5,3% Luster almenning 2,3% Gjensidige 2,1% På generalforsamlinga den fekk styret fullmakt til å kjøpe inntil 10% av aksjekapitalen. Det er kjøpt 837 aksjar for kr ,-, og ingen aksjar er avhenda. AKSJAR Ant. På- Bokført aksjar Selskap lydane verdi 610 AS Sognekraft Fjellv. Årdal-Luster Energiråd Energiråd NEFO B Sogn Skisenter REN AS Sogn Golf Enteca AS BioNordic Gjensidige Sørsida Eigedom AS Seis Sum AKSJAR I TILKNYTTE SELSKAP OG DOTTERSELSKAP 11 Sage Kraftverk AS Luster Småkraft AS Luster Energi Eigedom AS Datapart AS TILKNYTTE SELSKAP SAGE KRAFTVERK AS Luster Energiverk AS eig 11 aksjar i Sage Kraftverk AS. Dette utgjer 50% av aksjane i selskapet. Investeringa er bokført med Positivt resultat Eigenkapital Mellomverande tilgode LUSTER SMÅKRAFT AS Luster energiverk AS eig 500 aksjar i Luster Småkraft AS. Dette utgjer 50% av aksjekapitalen. Investeringa er bokført med Eigenkapital DATAPART AS Luster energiverk AS eig 113 aksjar i Datapart AS. Dette utgjer 22,6% av aksjekapitalen. Investeringa bokført med DOTTERSELSKAP LUSTER ENERGI EIGEDOM AS Luster Energiverk As eig 99 aksjar i Luster Energi Eigedom AS. Dette utgjer 99 % av aksjekapitalen. Investeringa er bokført med Positivt resultat Eigenkapital Mellomverande tilgode NØKKELTAL Omsetning: Driftsinntekter Resultat: Driftsresultat Netto driftsmargin 15% 14 % Resultat før ekstraord Rentabilitet: Totalrentabilitet 11,1% 11,9% Eigenkapitalrentabilitet 13,1% 14,4% Investeringar: Årets investeringar Soliditet/kapitaltilhøve pr Eigenkapital andel 86,8% 81,6% Likviditetsgrad 1 2,6 1,7 Rentedekningsgrad 215,5 714,7 Personale: Talet på fast tilsette Lærlingar 3 3 Aksjar: Talet på aksjar Aksjekapital Forteneste pr. aksje 981,78 934,22 15

16 Kringledammen. Magasin for Sage Kraftverk. sognefjord.net as Adresse 6868 Gaupne Telefon Telefax E-post På våre internettsider finn du mellom anna Nyheiter Driftsmeldingar Målaravlesing over internett Bestilling av kraft Prisar

HSD ASA RESULTATREKNESKAP Konsernet 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 i 1000 kr 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03

HSD ASA RESULTATREKNESKAP Konsernet 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 i 1000 kr 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 Svak resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal NOK 2,5 mill. mot NOK 41,2 mill.i tredje kvartal 2003. I dei første ni månadar av 2004 var HSD

Detaljer

Bustadområde i sentrum. Vurdering

Bustadområde i sentrum. Vurdering Bustadområde i sentrum Vurdering Balestrand 10.10.2009 Gode bustadområde i Balestrand sentrum Kommuneplan, arealdelen Status I. Sentrumsnære buformer For Balestrand sentrum er det gjeldande reguleringsplanar

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din.

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din. Skal skal ikkje Har du ein draum om å driva Inn på tunet verksemd? Gjennom dette kapittelet i netthandboka får du tankehjelp og praktisk hjelp i dei første fasane mot etablering; frå draum til forretningsplan.

Detaljer

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Kva er gründercamp? Treningsleir i kreativitet og nyskaping Elevane får eit reelt oppdrag med ei definert problemstilling Skal presentere ei løysing innanfor eit

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

Kraftutbygging i relasjon til andre interesser i Luster kommune

Kraftutbygging i relasjon til andre interesser i Luster kommune Kraftutbygging i relasjon til andre interesser i Luster kommune Kraftproduksjon i Luster kommune I Luster kommune vert det produsert ca 3300 gwh årleg, Luster er ein stor kraftkommune i nasjonal samanheng

Detaljer

Etablering og drift av kraftselskap

Etablering og drift av kraftselskap Etablering og drift av kraftselskap Småkraftseminar i Målselv 02.06.2010 Målselv 02.06.2010 1 Vi får Norge til å gro! Kva for selskapstypar er aktuelle? Aksjeselskap er den vanlegaste selskapstypen Nesten

Detaljer

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii KoønnWEK v/sidgr.1- or 11(0I: iii &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. Opplysningar om søkjaren: Namn:Jorun Larsen Adresse: Seimsvegen 73 Postnr./stad: 5472 SEIMSFOSS Telefon: 91398512 Organisasjonsnr:

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

FJORDVARMENYTT. Kjære kundar! Her kjem juleavisa vår! Informasjon om drifta av fjordvarmeanlegget. Statistikk og økonomi:

FJORDVARMENYTT. Kjære kundar! Her kjem juleavisa vår! Informasjon om drifta av fjordvarmeanlegget. Statistikk og økonomi: Nordfjordeid, 23.desember 2014 FJORDVARMENYTT Kjære kundar! Her kjem juleavisa vår! Informasjon om drifta av fjordvarmeanlegget Statistikk og økonomi: Det er no 50 varmepumper i drift i fjordvarmeanlegget.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 Kommunale utleigebustader - Status Gaupne og bygging Indre Hafslo og Veitastrond. Rådmannen si tilråding: 1)Kommunestyret har ikkje

Detaljer

FIBER TIL HEIMEN. Utbygging av fiber. Her følgjer nyttig informasjon knytt til fiberutbygginga. til din bustad.

FIBER TIL HEIMEN. Utbygging av fiber. Her følgjer nyttig informasjon knytt til fiberutbygginga. til din bustad. FIBER TIL HEIMEN Utbygging av fiber Her følgjer nyttig informasjon knytt til fiberutbygginga til din bustad. Fiber til heimen F Ø L G J A N D E V I L S K J E F R A M O V E R Entreprenøren legg ned fiberkabel

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

GENERALFORSAMLING. Generalforsamling for Luster Energiverk AS vert halden i Banksalen Gaupne tysdag 25.04.06 kl. 16.00

GENERALFORSAMLING. Generalforsamling for Luster Energiverk AS vert halden i Banksalen Gaupne tysdag 25.04.06 kl. 16.00 GENERALFORSAMLING Generalforsamling for Luster Energiverk AS vert halden i Banksalen Gaupne tysdag 25.04.06 kl. 16.00 SAKLISTE: 1. Godkjenning av innkalling og sakliste 2. Val av møteleiar, referent og

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Når det gjeld barn som vert utsett for vald eller som er vitne til vald, vert dei ofte utrygge. Ved å førebygge og oppdage vald, kan me gje barna

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

Brukarrettleiing. epolitiker

Brukarrettleiing. epolitiker Brukarrettleiing epolitiker 1 Kom i gang Du må laste ned appen i AppStore Opne Appstore på ipaden og skriv «epolitiker» i søkjefeltet øvst til høgre. Trykk på dette ikonet og deretter på «hent» og til

Detaljer

KARTLEGGING AV MILJØPROBLEM I REGULERTE ELVAR I LUSTER

KARTLEGGING AV MILJØPROBLEM I REGULERTE ELVAR I LUSTER Indre Sogn Vassområde Gaupne 31.01.2014 Aurland kommune v/ Bjørn Sture Rosenvold 5745 Aurland KARTLEGGING AV MILJØPROBLEM I REGULERTE ELVAR I LUSTER Me har fått opplyst at miljøproblem knytt til vassdragsutbygging

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

Odd Petter Habbestad Prosjektleder i Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS.

Odd Petter Habbestad Prosjektleder i Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS. Odd Petter Habbestad Prosjektleder i Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS. Stryn 06.11.14 1 Det eg vil snakka om er: Sone inndeling av vassnettet på Bømlo for å få lekkasjekontroll Stryn 06.11.14 2 Påstandar

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

for leiarar og medarbeidarar innan handel og service i Askvoll

for leiarar og medarbeidarar innan handel og service i Askvoll for leiarar og medarbeidarar innan handel og service i Askvoll Etablere felles standard innan service og kundehandsaming i Askvoll Guiden tek for seg grunnleggande og enkle reglar - enkelte vil hevde at

Detaljer

Samfunnstryggleik eit felles ansvar ei historie frå dei kommunale tenestene

Samfunnstryggleik eit felles ansvar ei historie frå dei kommunale tenestene Kva når hjelpa ikkje helper? Samfunnstryggleik eit felles ansvar ei historie frå dei kommunale tenestene Ansvar! Eit ansvar for samfunnstryggleiken Der er vi kvar dag! Vi kjenner på ansvar, vi har ansvar

Detaljer

Note 1 Resultatrekneskap med fordeling

Note 1 Resultatrekneskap med fordeling Note 1 Resultatrekneskap med fordeling Fordelt driftsoverskot: (tal i tusen) Kraftomsetjing: kr. 5.741 kr. 5.241 Nett kr. 619 kr. 1.013 Anna kr. 71 kr. 97 Breiband kr. 64 kr. 70 Sum kr. 6.495 kr. 6.422

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2014/2350-21542/2014 Sakshandsamar: Grethe Bergsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Drøftingssak - Eigarskapsmelding 2015 Samandrag

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4. Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4. Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4 Arkiv: Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus * Tilråding: Sogndal Kulturhus AS vert vidareførd som eit heileigd kommunalt aksjeselskap.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Tiltak 1 side 12 Fjerne til privat bruk. Tiltaket får då fylgjande ordlyd: Ikkje subsidiera straum.

SAKSFRAMLEGG. Tiltak 1 side 12 Fjerne til privat bruk. Tiltaket får då fylgjande ordlyd: Ikkje subsidiera straum. SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Inger Moe Arkivsaksnr.: 08/361 Arkiv: 143 K21 Miljøplan for Luster Kommune Rådmannen si tilråding: Luster kommunestyre vedtek miljøplan (plan for energi, klima og ureining)

Detaljer

SKATT FRÅ KRAFTSELSKAP

SKATT FRÅ KRAFTSELSKAP SKATT FRÅ KRAFTSELSKAP Eigedomsskatt Naturressursskatt Konsesjonskraft Konsesjonsavgifter I tillegg Grunnrenteskatt og overskotsskatt. Dette er skattar som i sin heilheit går til staten. - Side 1 - Eigedomsskatt

Detaljer

Årsrekneskap. for. Rong Fjellstove Rongastovo AS

Årsrekneskap. for. Rong Fjellstove Rongastovo AS Årsrekneskap 2013 for Rong Fjellstove Rongastovo AS Org. Nr. 986 549 579 Styret si årsmelding for 2013 Verksemda si art Selskapet driv med overnatting og matservering i Voss kommune. Rettvisande oversikt

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret. Forvalting av særavtalekraft og konsesjonskraft

Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret. Forvalting av særavtalekraft og konsesjonskraft Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2015/2106 Løpenr.: 18241/2015 Arkivkode: 150 Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret Sakshandsamar: Gry Åsne Aksvik Forvalting av særavtalekraft

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200903324-51 Arkivnr. 520 Saksh. Farestveit, Linda Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 17.09.2013 EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1 Kraftfondet - alternativ plassering TILRÅDING: Kommunestyret vedtek å la kapitalen til kraftfondet stå i ro inntil vidare

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Innkalling til. Årsmøte i Aurland Kabel TV. Fredag 5. april 2013 kl. 19:00 på Aurland Fjordhotell

Innkalling til. Årsmøte i Aurland Kabel TV. Fredag 5. april 2013 kl. 19:00 på Aurland Fjordhotell Innkalling til Årsmøte i Aurland Kabel TV Fredag 5. april 2013 kl. 19:00 på Aurland Fjordhotell Deltakere: Abonnenter i Aurland Kabel TV Agenda: 1. Godkjenning av innkalling 2. Val av møteleiar 3. Årsmelding

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2 Rolf Lystad 18.09.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 9. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 9. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Lokalt arbeids- og næringsliv Næringsliv, bransje, offentleg og privat sektor. Kva betyr omgrepa? Lokale arbeidsplassar Kvifor treng lokalsamfunnet eit variert

Detaljer

SOGN OG FJORDANE ENERGI

SOGN OG FJORDANE ENERGI SOGN OG FJORDANE ENERGI Johannes Rauboti, konsernsjef Fylkestinget, Loen, 13. juni 2017 Denne presentasjonen Om SFE og resultatet 2016 Investeringsplanar og emisjon i SFE Utgreiingar med andre selskap

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

Møte kommunestyret 25.02.2016

Møte kommunestyret 25.02.2016 Møte kommunestyret 25.02.2016 Luster Energiverk AS Selskapet stifta i 1915. Vart 100 år 11 februar i fjor. 34 tilsette, 29 fast tilsette og 5 lærlingar Nettdrift, kraftomsetning, installasjon,fiber og

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg?

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg? IA-funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? // IA - Funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? Målet med eit inkluderande arbeidsliv (IA) er å gje plass til alle som kan og vil

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

Når sjøhesten sviktar. KPI-Notat 4/2006. Av Anne-Sofie Egset, rådgjevar KPI, Helse Midt-Norge

Når sjøhesten sviktar. KPI-Notat 4/2006. Av Anne-Sofie Egset, rådgjevar KPI, Helse Midt-Norge KPI-Notat 4/2006 Når sjøhesten sviktar Av Anne-Sofie Egset, rådgjevar KPI, Helse Midt-Norge En notatserie fra Kompetansesenter for pasientinformasjon og pasientopplæring Side 1 Sjøhesten (eller hippocampus)

Detaljer

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune 1 Bedriftspedagogisk Senter A.S bps@bps.as Medarbeidarsamtalar i Radøy kommune - slik gjer vi det Leiar har ansvar for å gjennomføra samtalane sine slik det

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1 Rolf Lystad 12.05.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving Berre spør! Undersøking Få svar I behandling På sjukehuset Er du pasient eller pårørande? Det er viktig at du spør dersom noko er uklart. Slik kan du hjelpe til med å redusere risikoen for feil og misforståingar.

Detaljer

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten.

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten. Rapport. Innbyggjarundersøkinga 2015 Ulvik herad. Generelt om spørsmåla: Spørsmåla kunne graderast på ein skala frå 1-6, kor 1 var dårlegast. Eit gjennomsnitt på 3,5 vil seie ein vurderingsscore midt på

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Styremøte og opplegg for styret i Regionalt Forskingsfond Vestlandet

Styremøte og opplegg for styret i Regionalt Forskingsfond Vestlandet Styremøte og opplegg for styret i Regionalt Forskingsfond Vestlandet Sogndal 19-20. juni 2014 Fosshaugane Campus Bilde frå Kvålslid september 2012. Eplesorten Discovery er klar til hausting. Styremøtet

Detaljer

Endringar i den differensierte arbeidsgjevaravgifta Konsekvensar for næringslivet i Sogn og Fjordane

Endringar i den differensierte arbeidsgjevaravgifta Konsekvensar for næringslivet i Sogn og Fjordane Endringar i den differensierte arbeidsgjevaravgifta Konsekvensar for næringslivet i Sogn og Fjordane Frå 1. juli i år vert det innført eit nytt regelverk for regionalstøtte i EØS-området, noko som krev

Detaljer

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Kjære foreldre/føresette Me ynskjer dykk og barnet dykkar hjarteleg velkomen til Lonevåg barnehage! Barnet dykkar har no fått

Detaljer

Prosjekt Småkraft i Hordaland refleksjoner i etterkant

Prosjekt Småkraft i Hordaland refleksjoner i etterkant Prosjekt Småkraft i Hordaland refleksjoner i etterkant Av Anders Stub og Ottar Haugen Anders Stub og Ottar Haugen er begge prosjektleiarar og rådgjevarar på Landbruks avdelinga hjå Fylkesmannen i Hordaland.

Detaljer

Årsmelding frå styret ---16. ordinære driftsår---

Årsmelding frå styret ---16. ordinære driftsår--- Sandøy Vindkraft AS Årsmelding 213 Årsmelding frå styret ---16. ordinære driftsår--- Sandøy Vindkraft AS har sin produksjon og administrasjon på Harøya i Sandøy Kommune, Møre og Romsdal. Sandøy Vindkraft

Detaljer

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 2015

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 2015 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 2015 Det vert halde ekstraordinært årsmøte i Fitjar Kraftlag SA onsdag 16. desember kl. 19.00 i Fitjar Kultur- og Idrettsbygg, kultursalen. Registrering: Fitjar Kultur- og Idrettsbygg:

Detaljer

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking Bjørn og Rovdyr Innhold Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders rjeundersøking For eller imot bjørn i Jostedalen? Intervju med nokre ikkje-bønder i dalen Intervju med nokre bønder i dalen

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Utfordringsdokument. Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013.

Utfordringsdokument. Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013. Utfordringsdokument Basert på Folkehelsekartlegging for Hjelmeland kommune, pr. 01.10.13. (FSK-sak 116/13) Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013. DEMOGRAFI Ca. 16 % av befolkninga i Hjelmeland

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkiv: M74 Arkivsaksnr.: 12/1269

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkiv: M74 Arkivsaksnr.: 12/1269 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkiv: M74 Arkivsaksnr.: 12/1269 Ny brannordning Rådmannen si tilråding: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Kommunestyre godkjenner ny brannordning

Detaljer

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Bystyret 02.10.2012 Sakshandsamar: Terje Heggheim Arkiv: K1-614, K3-&50 Objekt: Arkivsaknr 09/1411 KJØP AV FLORØ SJUKEHUS Kva saka gjeld: Flora kommune må ta stilling

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Arkiv: K1-070, K3-&3232 Vår ref (saksnr.): 10/51717-666 Journalpostid.: 10/1629494 Saksbeh.: Helge Herigstadad BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Senior- og Brukarrådet

Detaljer

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Kvam herad Bruka e-post lesaren til Kvam herad Alle ansatte i Kvam herad har gratis e-post via heradet sine nettsider. LOGGE INN OG UT AV E-POSTLESAREN TIL

Detaljer

Stråling frå elektronisk kommunikasjon

Stråling frå elektronisk kommunikasjon Stråling frå elektronisk kommunikasjon Ei orientering frå Statens strålevern og Post- og teletilsynet Kva er stråling? I kvardagen omgjev vi oss med ulike typar stråling, frå både naturlege og menneskeskapte

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Bygdemøte på kommuneplanen januar -2013

Bygdemøte på kommuneplanen januar -2013 Lustrasamfunnet i framtida - i går? - i morgon? Bygdemøte på kommuneplanen januar -2013 - Side 1 - Kommuneplanarbeidet er på gang. *********** Medverknad/ innspel er viktig. Difor bygdemøte. ***********

Detaljer

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice mlmtoo much medicine in Norwegian general practice For mykje medisin i norsk allmennpraksis Nidaroskongressen 2015 Per Øystein Opdal, Stefán Hjörleifsson, Eivind Meland For mykje medisin i norsk allmennpraksis

Detaljer

Synspunkter på Bygningsmeldinga

Synspunkter på Bygningsmeldinga Synspunkter på Bygningsmeldinga Boligprodusentenes forening 7. nov 2012 ved stortingsrepresentant Gjermund Hagesæter (FrP) Bygningsmeldinga Meld. St. 28 (2011 2012) Melding til Stortinget Gode bygg for

Detaljer

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Kvifor Utgangspunktet var behovet for revisjon av Hovden del 2 (1997) Målsetting for planarbeidet. Føremålet med planen er å disponere areal og ressursar på Hovden

Detaljer

Den nye seksjon for applikasjonar

Den nye seksjon for applikasjonar Nye IT-avdelinga Den nye seksjon for applikasjonar Ei kort innleiing om prosessar basert på ITIL som eg brukar litt i presentasjonen Seksjonen sine ansvarsområde 3 av mange områder som seksjonen skal handtera

Detaljer

Rådgjevarkonferanse 2009

Rådgjevarkonferanse 2009 Rådgjevarkonferanse 2009 Vidaregåande opplæring Sogn og Fjordane fylkeskommune Opplæringsavdelinga Inntak og formidling Askedalen 2 6863 Leikanger Telefon 57 65 62 99 etter Vg2 Design og duodji Gravørfaget

Detaljer

Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse. Regional plan for folkehelse 2015-2019

Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse. Regional plan for folkehelse 2015-2019 Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse Fylkesdirektør Svein Arne Skuggen Hoff Sogn og Fjordane fylkeskommune Regional plan for folkehelse 2015-2019 Fylkesdirektør Svein Arne Skuggen

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Handverk, industri og primærnæring Omgrepa handverk, industri og primærnæring. Kva betyr omgrepa? Lokalt næringsliv etter 1945 Korleis har lokalt næringsliv utvikla

Detaljer

sekstiåring. Vi er sjølvsagt positive til prioriteringa av ungdom, og har allereie utfordra statsråden til å invitere oss med på utforminga av tiltak.

sekstiåring. Vi er sjølvsagt positive til prioriteringa av ungdom, og har allereie utfordra statsråden til å invitere oss med på utforminga av tiltak. Vi takkar for mulegheita til å vere til stades og kommentere nye og spennande tal. For oss som interesseorganisasjon er det naturleg å gå rett på operasjonalisering av ny kunnskap. Bør funna vi har fått

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

Team Hareid Trygg Heime

Team Hareid Trygg Heime Team Hareid Trygg Heime Hareid i fugleperspektiv fotografert frå Holstad-heia. Hareid er ein kystkommune med litt i overkant av 5000 innbyggarar. I areal er det ei lita kommune, med kommunesenteret Hareid,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 07/1522. Kommunalt tenestekjøp; bade- og symjetenester Gaupne. Rådmannen si tilråding:

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 07/1522. Kommunalt tenestekjøp; bade- og symjetenester Gaupne. Rådmannen si tilråding: SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 07/1522 Kommunalt tenestekjøp; bade- og symjetenester Gaupne Rådmannen si tilråding: Formannskapet godkjenner konkurransegrunnlaget for kjøp

Detaljer

"Din lokale energileverandør!"

Din lokale energileverandør! Hardanger Energi AS deltek i eit prosjekt som går under namnet SORIA (Samarbeid Om Rasjonell Innføring og drift av Ams ) Beskrivelse: «Norges Vassdrags og Energidirektorat (NVE) har besluttet innføring

Detaljer

Vil du vera med å byggja ein ny kommune?

Vil du vera med å byggja ein ny kommune? Vil du vera med å byggja ein ny kommune? - Skal Fjell, Sund eller Øygarden halda fram som eigne kommunar, eller skal vi saman byggja Nye Øygarden kommune? Trygg framtid... Vi håpar at du opplever det godt

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 13.4.2015 9/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Lotteri- og stiftingstilsynet

Lotteri- og stiftingstilsynet www.isobar.no Isobar Norge Org.nr. 990 566 445mva Pilestredet 8 / N- 0180 Oslo. hello@isobar.no Lotteri- og stiftingstilsynet - Vurdering av publiseringsløysingar basert på open kjeldekode Utarbeida for:

Detaljer

Odd Petter Habbestad Prosjektleder i Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS.

Odd Petter Habbestad Prosjektleder i Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS. Odd Petter Habbestad Prosjektleder i Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS. Lindås 19.11.14 1 Det eg vil snakka om er: Sone inndeling av vassnettet på Bømlo for å få lekkasjekontroll Lindås 19.11.14 2 Her finn

Detaljer

FRÅSEGN MALME OG RØSHOL KRAFTVERK I FRÆNA KOMMUNE

FRÅSEGN MALME OG RØSHOL KRAFTVERK I FRÆNA KOMMUNE Side 1 Tingvoll, 21. september 2013 NVE FRÅSEGN MALME OG RØSHOL KRAFTVERK I FRÆNA KOMMUNE Naturvernforbundet har gått langs elva på den planlagde utbyggingsstrekninga 15.9.2013. Vi har ikkje gått traseen

Detaljer

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013 NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap - Sentralforvaltningen Til denne saka ligg desse dokumenta føre: Årsregnskap for (resultatregnskap, balanse og noter) Revisjonsberetning

Detaljer

Kva kompetanse treng bonden i 2014?

Kva kompetanse treng bonden i 2014? Kva kompetanse treng bonden i 2014? Fagleiar Bjørn Gunnar Hansen TINE Rådgjeving Samtalar med 150 mjølkebønder dei siste 6 åra, frå Østfold til Nordland Kompetanse Kunnskap (Fagleg innsikt) Ferdigheiter

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Lønnsame næringar. Presentasjon av Folgefonni Breførarlag AS ved daglegleiar Åsmund Bakke

Lønnsame næringar. Presentasjon av Folgefonni Breførarlag AS ved daglegleiar Åsmund Bakke Lønnsame næringar Presentasjon av Folgefonni Breførarlag AS ved daglegleiar Åsmund Bakke Litt historikk, og om verksemda. Våre produkt i dag. Kven er våre kundar? Nokre av våre utfordingar? Korleis ser

Detaljer