Informasjon frå Luster Energiverk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Informasjon frå Luster Energiverk"

Transkript

1 Informasjon frå Luster Energiverk

2 INFORMASJON 2006 Framsida: Arbeid på høgspentlinja ved Ottum mellom Luster og Skjolden Frå elektrifisering til framtidsretta leverandør 2

3 Everksjef, Svein Halveg Lyster elektricitetsverk vart starta den 12. februar 1915 i Luster. I over 40 år dreiv dei kontinuerleg utbygging for å elektrifisere heile kommunen. Gjennom langsiktig arbeid har Luster Energiverk vore bygd opp. Etter over 90 års drift er det kanskje behov for å reflektere om vi framleis har desse vyane for vår organisasjon, og om vi har moglegheit til framleis å ha langsiktige mål for energiforsyninga i Norge. Våre rammevilkår er alltid under evaluering, effektivisering og konkurranseutsetjing er populære slagord som er sikre ord for politikarar og leiing. Effektiviseringa av energiforsyninga har ført til investeringsvegring i heile forsyningsnettet. Utskiftningstakten på linjenettet er nesten 200 år. All drift skal konkurranseutsetjast og evaluerast med eit mål å minimere kostnadar. Leveringsikkerheit har fått liten merksemd i reguleringsregima. Difor bør det vere grunnlag til å stille spørsmål om vi framleis har moglegheit til å ha langsiktig tenking i bransjen. Heldigvis har eigarar og styre i Luster Energiverk andre målsetjingar med bedrifta enn sentrale myndigheiter. Gjennom dei siste åra har vi synt at Luster Energiverk ligg langt framme i utviklinga i vårt samfunn for at folk og næringsliv skal ha same tilboda som i meir sentrale strøk. Difor engasjerer vi oss i fornying av linjenett, kunne tilby framtidsretta installasjonstenester, innovativt samarbeid for å kunne møte småkraftutbyggingane og få eit fullgodt breibandstilbod i kommunen. Vasskrafta har vore grunnlaget for den økonomiske situasjonen som kommunen har i dag. Andre energikilder kan konkurrere på kort sikt, men vasskrafta er evig fornybar og bør forvaltast på det grunnlaget. Inntektene har vore ein grunnpilar til at vi i dag er ein av landet sine beste kommunar frå krybbe til alderdom. Alle energiverk er opptekne av at kostnadane skal vere så låge som mogleg. Dette løyser vi gjennom konstruktiv samarbeid både regionalt og nasjonalt. Verdiane i selskapet skal forvaltast på ein måte som er til gode både for eigarar og lokalsamfunnet. Den største ressursen både til innovasjon og drift er dei tilsette i selskapet. Utan drivkrafta som er i staben ville det ikkje vore vilje til nytenkning og etablering av verken småkraft eller breibånd. Vi tek mål av oss for å vere ein attraktiv arbeidsplass for våre tilsette. I ein liten organisasjon får vi varierte arbeidsoppdrag som fører til utvikling og trivsel. Vi held fram med ambisjonar om at verdiane skal utviklast for eigarane vere ein attraktiv og kompetent arbeidsplass vere ei drivkraft i kommunen Dette får vi til gjennom stadig utvikling og innsats som gjer oss stolt over Luster Energiverk. Svein Halveg 3

4 INFORMASJON 2006 Luster Småkraft Aktiv partnar ved utbygging Styremedlem Per Hauge Småkraftprosjektet har fått mange grunneigarar til å vurdere kraftutbygging i sine vassdrag. Luster Småkraft er eit godt alternativ til dei som ynskjer ein trygg og god medspelar på laget. Luster Energiverk har saman med Småkraft danna selskapet Luster Småkraft der kvar av partane eig 50%. Det er meininga at alle utbyggingar der Luster Energiverk og Småkraft er inne på eigarsida skal skje gjennom Luster Småkraft. Status i Luster Småkraft sine prosjekt er no følgjande: Bygginga av Vanndøla kraftverk og Kvåle kraftverk startar i løpet av Konsesjonssøknader for Utladøla kraftverk, Hola kraftverk og Engjadalselvi kraftverk blir sendt i løpet av våren I tillegg er Luster Småkraft i forhandlingar med grunneigarane om utbygging i 4 5 andre kraftverk. Utbyggingsprosjekta til Luster Småkraft skal i størst mogeleg grad styrast frå Luster. For å auke kapasiteten har me i tillegg til Torbjørn Tuften som leiar dette arbeidet engasjert Steinar Lund. Steinar er utdanna sivilingeniør innan vasskraftutbygging. Hovudoppgåva tok han på inntak i småkraftverk. Å få til eit inntak som fungerer er ei stor utfordring for dei fleste småkraftutbyggarane. Visste du at: Sogn og Fjordane er det fylket med størst potensiale for ny kraftproduksjon i landet og at Luster er den kommunen med størst potensiale for ny kraftproduksjon. Luster Energiverk og Luster Kompetansen Steinar kommune i saman eig Sage har tilført oss og kraftverk. småkraftutbyggarane Linje/kabel nettet til Luster i Luster har difor vore Energiverk er så langt at det ville svært verdfull. Luster strekt seg frå Luster til Göteborg. Energiverk arbeider også med kommunedelplanen. Arbeidet blir gjennomført av Magnus Snøtun som er utdanna naturforvaltar frå landbrukshøgskulen på Ås. Vår tverrfaglege kompetanse gjev oss også moglegheit til å tilby tenester innanfor miljøanalysar, kart og diverse utgreiingar. Småkraftprosjektet i Luster vart oppstarta hausten Prosjektet er eit samarbeid mellom Luster Energiverk, Luster kommune og Luster Sparebank og går ut Prosjektet har ei styringsgruppe samansett av ordføraren, banksjefen og everksjefen. Arbeidet skal kartlegge utbyggingspotensialet, utarbeide kommunedelplan og arbeide med enkeltprosjekt. Problematikken kring fallrettane I mange vassdrag er det usikkerheit omkring fallrettane. Dei fleste plassane er det usikkert kor mange som eig fallrettar og ikkje minst kor mykje kvar av dei eig. Å finne ut av dette har ikkje vore ein del av Småkraftprosjektet. Derimot har me arbeidd ein god del med å finne ut av kva Norsk Hydro og Statkraft eig av fallrettar i høvesvis Fortun og Jostedalen. Det er ikkje lite! Vi håpar på ein snarleg avklaring om korleis dei ynskjer å nytte fallrettane. Sjølv om grunneigarane er ivrige på ei kraftutbygging kan avklaringa frå dei til ein viss grad hindra eller forseinka fleire småkraftutbyggingar. Status prosjekt Er no at Luster Småkraft no totalt har 36 prosjekt i ulike steg i prosessen frå ferdig utbygt til tidleg fase med mogleg utbygging 4

5 Kraftleverandør i heile Norge Luster Energiverk er ein straumleverandør som kan levere straum til deg same kvar du bur i landet. Me ynskjer å vera ein konkurransedyktig aktør i kraftmarknaden på same tid som me framleis skal gje god, personleg service. For våre kundar i Luster skal det vera ein tryggleik at også mange utanfor kommunen ynskjer å nytta oss som sin kraftleverandør. Kraftprisane har den seinare tida vore stigande. Er det nokon veg attende for kraftprisane? Kvifor går ikkje kraftprisane ned? Ved nyttår hadde vassmagasina ein god fyllingsgrad, men kraftprisane er vedvarande høge. Kvifor? Var det ikkje betre før, då marknaden var regulert, og me kunne bestemma kraftprisane sjølve her i landet? Dersom me skulle drista oss til eit noko forenkla svar, måtte me sei noko om korleis det verkeleg fungerte før, og kva endringa verkeleg har betydd. Før var prisen for å byggja kraft avgjerande for kva kraftprisen vart, og denne steig jamt utan å være påverka av vær og vind. Først når me fekk ein fri marknad vart prisen til deg som forbrukar også påverka av vær og vind, og ikkje minst du fekk mogelegheit til å velja den leverandøren du ynskte slik var det ikkje før. Gjennom mange år, utan utbygging av ny kraft i Noreg, er me no avhengig av å kunne henta det me manglar frå våre naboland. Dette samarbeidet betyr også at me i våte periodar sender straumen andre vegen. Dette bidreg til ein fornuftig og effektiv ressursbruk, og me treng ikkje å overinvestere for å ha reservane me treng når vatnet sviktar. Me er vortne ein del av ein internasjonal kraftmarknad, der prisane vert sett ut frå tilbod, etterspørsel og pris på energiråvarer. Som kjent er prisane på olje, gass og kull rekordhøge, og den krafta me importerer er i stor grad basert på desse råvarene. Bruk av desse råvarene bidreg til å auke CO 2 utsleppa. Gjennom Kyoto-avtalen er me forplikta til å vera med å redusera desse utsleppa. Då bidreg også det til høgare prisar faktisk meir enn 10 øre/kwh. Det er ikkje mykje me som kraftleverandør kan gjera med utviklinga i marknaden men me skal gjere vårt beste for at du som kunde skal vera trygg på at du til ei kvar tid har ein lokal og god kraftleverandør. Anny, Svein og Anders på kraftsal 5

6 INFORMASJON 2006 Framtidsretta bygg med gode partnarar Midt i juni skal Johannes og Mary Nes flytte inn i nybygget sitt på Hafslo. Då står to bu-einingar ferdige, der det er lagt til rette for at den alvorleg sjuke dottera Merete på 16 år skal kunne bu i eigen leilighet nær foreldra. Det har også gjeve moglegheit for å nytte spennande metoder på mellom anna energiøkonomisering og effektiv styring av funksjonanene i huset. Styremedlem Gerd Westby Haugen Ein trygg og god økonomi, er viktig for at Luster Energiverk også i framtida skal vera ei lokal drivkraft i Luster. Det er røyrleggar Skophamar og Luster Energiverk som fekk arbeidet her, og dei har samarbeida svært godt heile vegen, seier Johannes. Han lagde i stand anbudsdokument på dei krevjande utfordringane, og fant energiverket best denne gongen. Dei var best på pris, og det kan eg garantera, seier Johannes, det er beinhard konkurranse i desse bransjane meter med røyr er på plass i golva på bustaden, og det vart bora 170 meter etter jordvarme. Då trefte ein på mykje vatn også, 9000 liter i timen. Det vart handsama greit, og uansett får dei svært god effekt av systemet, kombinert med eit omfattande lys- og straumforsyningssystem i huset. Lars Stølen har vore kontakten rundt arbeidet, og Johannes kan ikkje få rosa fagfolka nok. Både hjå energiverket og konkurrentane deira har me fantastisk mange dyktige fagfolk i Luster, meiner han. Ikkje berre har arbeidet gått greit unna, men heile vegen har det vore lett å drøfte løysingar og kome fram til det beste resultatet. Frå plassen er det eit fantastisk skue ut over Hafslovatnet. Difor er også uteareala viktige for Johannes. Opplegget er like tydeleg der som inne, her er det lagt stort arbeid i lyssetting, og downlights finn du overalt. På same måten blir det lys i gesimsen heile vegen i tunet på oppsida. No gler me oss til innflytting, og me er trygge på at det er gjort godt arbeid av alle partar, seier Johannes Nes. Førebels er det varme berre på peisen i nyhuset, men fullt ferdig er energiøkonomi og smarte elektriske løysingar viktige for Johannes Nes. 6

7 Installasjonsavdelinga - montørar raskt på pletten Installasjonsavdelinga i Luster Energiverk utfører alle typar elektrotekniske installasjonar for lys, varme, tele, data, antenneanlegg, alarmar, overvaking. Våre servicemontørar er raskt på pletten ved behov for hjelp, og tek gjerne på seg oppdrag både i Luster og Sogndal kommune. Medarbeidarne våre har lang erfaring innanfor rehabilitering av elektriske anlegg. Vår sakshandsamar føretek gjerne synfaring med påfølgjande tilbod. Dette kuldegrader vil di varmepumpe gje deg lun og jamn varme. Toshiba og Panasonic har leda utviklinga innan varmepumper og aircondition i 25 år og er vinnarane av fleire uavhengige testar. EL-sjekk EL-sjekk avdekkar feil og manglar ved ditt elektriske anlegg og fortel deg korleis du får lågare straumrekning. Kontrollen vert utført av Visste du at: Det kom lys i dei fyrste elektriske glødelampane i Luster i % av all energibruk i Luster kommune kjem frå elektrisitet. Hugs at me alltid står til teneste for deg! F.v. Jan Idar, Sigbjørn, Frank, Lars, Jarle og Halgeir. Oddgeir var ikkje til stades. gjeld på mange felt, og vi vil her nemne nokre område spesielt: Lys: Rett lys på rett stad er viktig for trivsel og god stemning. Me installerer tradisjonell belysning, spotlights, downlights og utebelysning. Varmepumper - Intelligent oppvarming Me installerer Toshiba og Panasonic varmepumper. Ved å investera i ei varmepumpe får du lågare straumrekning og betre inneklima samtidig som du gjer ein innsats for miljøet. Sjølv på knitrande vinterdagar med frost og dyktige fagfolk, kartlegg heile ditt elektriske anlegg og gjev ein tilstandsrapport. Du får også råd om korleis du kan spare straum utan å måtte fryse. Hugs at sjølv små feil på el-anlegget kan bli kritisk! Ein av dei hyppigaste årsakene til brann i Norge er dårleg vedlikehald av det elektriske anlegget. Du er sjølv ansvarleg for at det elektriske anlegget i bustaden din er i samsvar med gjeldande forskrifter. 7

8 INFORMASJON 2006 Utlendingane imponerte over breibandtilbodet i Luster Øvst: Peder Kjærvik her klar for påskesola i Jostedalen Ja, det kan eg trygt stadfeste, seier Peder Kjærvik på Breheimsenteret i Jostedal. Her kjem turistar frå heile verda på brevandring og oppdager at det er et raskt, trådlaust nettverk tilgjengeleg. Dette sjølv om dei trur dei er så langt unna sentrale strøk som mogleg. Det er mange som er raske ned i bilen etter datamaskina si når dei oppdagar det. Peder og Breheimsenteret er eit av mange døme på at tilgang på ny teknologi er viktige delar av tilbodet til folk i kommunen, næringsverksemdene og for turistane. Det er truleg ikkje mange kommunar som er i nærleiken av tilbodet i Luster, når ein tek med dei utfordringane natur og avstandar gjev. Eg hugsar godt ein tyskar som var hoderystande imponert over at han hadde betre internettilgang her enn heime, seier Peder, som er imponert sjølv også over at du kan sitte på terassen og ha det fantastiske Nigardsbresynet mot deg medan du surfar deg fram til dei siste nyheitene på nettet. Alt dette er gjort mogleg ved at mange i kommunen har engasjert seg for å få til løysingar. I Jostedal er til dømes lagt fiber til Styremedlem Bjørkehaug i Jostedal, med ADSL-tilbod. Kristen Ormberg For næringsverksemder er det utenkeleg å ikkje ha tilgang til internett. På Veitastrond går tunge bilete og andre filer inn på høgkapasitet nett til sognefjord.net as, og ferdige trykksakar ut til trykkeri rundt om i landet. LMI får tunge teikningar og dokument i sine store prosjekt, og mange lokale firma er no heilt avhengige av internett både for eige sal og for å bestille varer. Fiberprosjektet i Luster danna grunnlaget for at også me i Jostedal, kan kopla oss på breiband og surfa ut i den store verda. Kan vi i dag tenke oss bank utan nettbank? Og målaravlesing over nettet blir meir og meir vanleg for energiverkets kundar. Under: Kan det tenkast ein betre plass for surfing på internet enn inn mot Nigardsbreen. Ikkje rart mange av turistane vert forundra og imponerte. Visste du at: Luster Energiverk sine bilar til saman årleg køyrer 4 ganger rundt ekvator. Luster Energiverk har tilsette frå nesten alle bygder i Luster kommune. Dei tilsette ved Luster Energiverk årleg har gjennomgang i sikkerheitsforskrifter og fyrstehjelp. 8

9 Breiband i Luster Det er og slik at når sentralen er teknisk bygd ut kan andre tilbydarar tilby abbonement / tenester til forbrukar. I utgangspunktet er truleg Luster ein av dei vanskelegaste kommunane å byggje ut breiband i, grunna geografi / topografi og svært spreidd busetnad. Luster kommune låg ikkje inne i Telenor sine planar om utbygging i det heile i Likevel, gjennom aktiv inngrep frå kommunen og godt samarbeid og god kontakt med næringslivet vart situasjonen snudd. Dette samarbeidet mellom Luster kommune, Luster Energiverk AS, Telenor, Statkraft, Hydro og Sognekraft innebar utbygging av fiber frå Sogndal til Fortun. Det betyr at pr. dato er det fiber frå Sogndal til Fortun, og frå Gaupne til Bjørkehaug i Jostedal. Det er Luster Energiverk som har utførd all montasje av fiberkabelanlegga i kommunen, og tek seg av drifts og vedlikehaldsoppgåvene. Det er no ADSL løysingar i alle telefonsentralar i Luster kommune. I tillegg har Datapart tilbod om aksess ved radiolink i Gaupne, Hafslo og Luster. I praksis betyr dette at alle som bur innan ein linjeavstand på 5300 m til næraste sentral, vil kunne få tilbod om breiband. Det betyr også diverre at ein del abonnentar enno fell utanfor tilbodet, nettopp på grunn av for lang avstand. Telenor arbeider no med eit nytt breibandstilbod, "rate adaptiv" som vil kunne nå lengre ut. Truleg opp mot 6 km frå sentralen. Kommunale institusjonar Så langt råd er har no Luster kommune knytt alle kommunale institusjonar av nokon storleik saman med fiber. Det betyr skular, rådhus, helsesenter, bibliotek og sjukeheimar. Breibandsuksess til næringsliv og folkesetnad Luster kommune har vore oppteken av breibandtilbod til folk flest i samband med fiberutbygginga, det betyr og utkantane. Tilgang til breiband vil truleg vere noko som mange, særleg unge, vil krevje som ein del av å høyre til i eit moderne samfunn. Breibandaksess til folk flest vert truleg stadig viktigare, særleg i høve ungdom. Skal utkantsamfunn oppretthalde attraktivitet til dei som veks opp, må dei ha same teknologiske mulegheit som ungdom i sentrale strøk. Lokalsamfunn i teknologiskugge vil fort bli oppfatta som lite framtidsretta. Dei fleste større næringsverksemdene i aksen Sogndal Fortun har no anten fiberbasert (større verksemder i Gaupne), god radiolink basert bandbreidde eller ADSL abonnement. Gjennom eit godt samarbeid med mange aktørar og satsing frå Luster kommune, er no Luster ein av dei første kommunane i fylket som har utbygd alle sentralar til ADSL, samt fått på plass eit fibersamband gjennom kommunen som er lokalt eigd. Kilde : Luster kommune ved Olav Grov 9

10 INFORMASJON gjestar i salen og ikkje straum på kjøkenet Styremedlem Herman Bremer Luster Energiverk er og skal vera ein støttespelar i lokalsamfunnet, dette er nødvendig for at me også i framtida skal sjå lys i alle våre bygder. Det er flott at det no blir arbeidd med ny linje på strekninga Luster Skjolden. Rett nok er det mykje betre stabilitet på straumforsyninga no enn tidlegare, men eg er trygg på at sikkerheita vert endå betre når dette arbeidet er fullførd, seier hotellverten på Skjolden Hotel, Einar Galde. Han veit godt kva han pratar om, etter fleire gonger å ha opplevd å ha meir enn hundre gjestar i spisesalen og kjøken utan straum. Det er ikkje bra for verken hjarte eller nerver, og verst av alt var det at du aldri kunne vera heilt sikker på straumen. No blir altså kvaliteten styrka ytterlegare. Einar er sikker på årsaka det er at Luster Energiverk er lokalt eigd. Det er aller beste garantien for at linjene vert haldne vedlike. Luster Energiverk har også tilsette frå nesten alle plassar i kommunen. Det gjer at dei er svært merksame på tilhøva på kvar einskild plass og lett kan gje melding vidare i systemet. Dette er den moderne sanninga om at den som har skoen på veit best kor det trykkjer, meiner han. Difor er han gjerne med på all ros til det lokale everket, og gler seg over at vi framleis har eit fellesskap i Luster som tek ansvar for alle kriker og krokar i kommunen. Einar Galde er glad for fellesskapet i Luster Energiverk Det største prosjektet no for nettavdelinga i Luster Energiverk er arbeidet med linja Luster-Skjolden. Me er ferdige frå Luster til Havhella. Og skal i år byggje frå Hauge til Fjøsnestøl. Samt leggje jordkabel gjennom Skjolden sentrum. På strekningen Fjøsnestøl- Havhella ventar vi på avklaring om tunnelen gjennom Gullringen. På bilete frå arbeid med kabellegging ved Skjolden Brygge. 10

11 Mange nye anlegg men mest på viktig vedlikehald Visste du at: Det i gjennomsnitt er 176 m kraftlinje/kabel til kvar kunde i Luster Energiverk Luster Energiverk har ein leveringssikkerheit på 99,98 % Det ved kvar målaravlesing vert trekkt ut ein vinnar av kr 1000,- mellom dei som nyttar dei automatiske målaravlesningstenestene. Det lokale eltilsyn ved Luster Energiverk årleg kontrollerer 5 % av bustadane i kommunen. Luster Energiverk har i dei seinere åra bygd mange nye høgspentlinjer i Luster kommune. På strekningane Årøy Leirdøla og Gaupne Luster er det bygd heilt nye linjer. Gjennom Luster sentrum er det lagt ny høgspent jordkabel, og strekningen Luster Sage er bygd med isolert luftledning. I fjor monterte vi inn jordslutningsspole i Leirdøla Kraftverk. Dette er ein teknisk innretning som sløkkjer lysbogen ved tilfeldige forbigåande jordfeil utan å måtte kopla ut linja. Vi var mykje plage med slike korte utfall for jordfeil i sommarmånadene, men desse er no eliminert. Frå før av har vi slik spole i Fortun. Nettet er også styrka med jordkablar i tunnelar og rasutsette område på Sørsida av fjorden og mot Veitastrond. Ved å fokusere på eige investeringsarbeid, kan me halde nede kostnaden på arbeidet, samtidig som me held oppe kompetansen hjå oss. Me tilbyr også tenester til andre i lokalsamfunnet hvis det er ynskje om det. Det er likevel vedlikehald og topp aktivitet når noko skjer som er viktigast. Akutte straumbrot blir stadig sjeldnare, ikkje minst fordi rutinane på rydding av skog langs linjene og anna vedlikehald blir stadig betre. Nettet er også forsterka til å bli eit langt meir moderne nett. Slik sett har vinteren i år vore svært gunstig, med 10 mann på skogrydding langs linjene i tillegg til årleg ettersyn. Likevel, når uveret set inn som fredag 20. januar på Sørsida, må mannskap ut. Nett denne dagen var forholda så ille at karane vart sendt heim, det var ikkje forsvarleg å arbeide. Men neste morgon var 12 karar på plass, og dei fire feila lokalisert. Før laurdagskvelden tok til var alt i orden. Denne gongen var det svær granskog som ikke tålte stormkasta, og tok linjene. Ryddinga seinare i vinter hindrar truleg det same frå å skje ein gong til. 11

12 INFORMASJON 2006 Nokre ord frå styret i Luster Energiverk I styret for vårt lokale energiverk sit etter vedtektene to representantar frå Hafslo, to frå gamle Luster og ein frå Jostedal i tillegg til ein frå dei tilsette. Den daglege leiaren er naturleg nok med på alle møte for å orientera styret og leggja fram saker som treng ei avgjerd. Det må vel seiast å vera eit privilegium å få vera med på styringa av ei så viktig bedrift for alle som bur i kommunen vår og for kundar utanfor kommunegrensene. Målet for styret må først og fremst vera å sjå til at me i Luster har eit energiverk som er konkurransedyktig og framtidsretta og som gjev gode tenester til kundane. Viktigast er sjølvsagt at det finst eit godt linjenett i heile kommunen og at leveringa av kraft går utan mange problem. Det skjer heile tida endringar i bransjen, og styret har sett det som viktig å vera i forkant av ei spanande utvikling. Dei siste åra har det vorte lagt stor vekt på utbygging av fibernettet for å gje eit godt tilbod til brukarar av datautstyr. Luster Energiverk har saman med kommune og bank engasjert seg sterkt i planlegging og utbygging av mindre kraftverk, noko det ligg uvanleg godt tilrette for i vår kommune. Litt fram i tid vil det årleg kunna skapast store økonomiske verdiar frå småkraftverk i kommunen vår, til glede for grunneigarar, energiverk og kommune. Styret skal naturleg nok sjå til at økonomien i energiverket er sunn, slik at ein har styrke til å vera med på endringar som tvingar seg fram og prosjekt som ein ønskjer å engasjera seg i. Ved utgangen av 2005 har Luster eit energiverk eigd av brukarane og med ein økonomi som er svært sterk. Resultata har vore jamnt gode, og det ligg store verdiar i selskapet i form av bygningar, linjenett og eigarskap i kraftanlegg både i og utanfor kommunen. Bak dei langsiktig gode resultata står ein stab av dyktige, engasjerte og endringsvillige medarbeidarar som fortener stor takk for god innsats! for styret Stein Bugge Næss styreleiar 12

13 Resultatrekneskap 2005 DRIFTSINNTEKTER Energisal Energiformidling/trading Nettleige Sal andre varer og tenester Andre driftsinntekter Attendeført mindreavkastning Meir/Mindreavkastning Sum driftsinntekter DRIFTSKOSTNADER Energikjøp Overføring i overordna nett Varekost andre selde varer og tenester Løn, folketrygd, pensj. og andre pers.kostnader Ordinære avskrivingar Andre driftskostnader Tap på krav/auka avsetning for tap Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Renteinntekter Aksjeutbytte og verdiendring andeler Rentekostnader Netto finansinntekter Resultat før skatt Skattekostnad ÅRSRESULTAT DISPONERING AV ÅRSOVERSKOT Avsett til utbytte Avsett til annan eigenkapital Sum disponert

14 INFORMASJON 2006 Balanse pr EIGEDELER ANLEGGSMIDLAR Linjer/teknisk utstyr Bygg, tomtar Inventar, utstyr og transport Aksjar Aksjar i tilknytte selskap Aksjar dotterselskap Langsiktige fordringar Sum anleggsmidlar OMLØPSMIDLAR Varelager Kundekrav Andre kortsiktige krav Bankinnskot, kontantar og liknande Sum omløpsmidlar Styremedlem Arvid Skjerven Me tilsette ynskjer å gjera ein god jobb, for at Luster Energiverk også i framtida skal levera ei sikker og god straumforsyning til folk i Luster. SUM EIGEDELER GJELD OG EIGENKAPITAL Eigenkapital Aksjekapital aksjar à kr. 2500, Behaldning eigne aksjar Overkursfond Annan eigenkapital Netto eigenkapital KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld Betalbar skatt Skuldig offentlege avgifter Avsett til utbytte Anna kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM GJELD OG EIGENKAPITAL

15 Dette er også Luster Energiverk: AKSJONÆRTILHØVE Aksjekapitalen til selskapet er på kr ,-. Det er 968 aksjeeigarar i selskapet. Dei største aksjonærane er Luster kommune 13,4% Luster Sparebank 5,3% Luster almenning 2,3% Gjensidige 2,1% På generalforsamlinga den fekk styret fullmakt til å kjøpe inntil 10% av aksjekapitalen. Det er kjøpt 837 aksjar for kr ,-, og ingen aksjar er avhenda. AKSJAR Ant. På- Bokført aksjar Selskap lydane verdi 610 AS Sognekraft Fjellv. Årdal-Luster Energiråd Energiråd NEFO B Sogn Skisenter REN AS Sogn Golf Enteca AS BioNordic Gjensidige Sørsida Eigedom AS Seis Sum AKSJAR I TILKNYTTE SELSKAP OG DOTTERSELSKAP 11 Sage Kraftverk AS Luster Småkraft AS Luster Energi Eigedom AS Datapart AS TILKNYTTE SELSKAP SAGE KRAFTVERK AS Luster Energiverk AS eig 11 aksjar i Sage Kraftverk AS. Dette utgjer 50% av aksjane i selskapet. Investeringa er bokført med Positivt resultat Eigenkapital Mellomverande tilgode LUSTER SMÅKRAFT AS Luster energiverk AS eig 500 aksjar i Luster Småkraft AS. Dette utgjer 50% av aksjekapitalen. Investeringa er bokført med Eigenkapital DATAPART AS Luster energiverk AS eig 113 aksjar i Datapart AS. Dette utgjer 22,6% av aksjekapitalen. Investeringa bokført med DOTTERSELSKAP LUSTER ENERGI EIGEDOM AS Luster Energiverk As eig 99 aksjar i Luster Energi Eigedom AS. Dette utgjer 99 % av aksjekapitalen. Investeringa er bokført med Positivt resultat Eigenkapital Mellomverande tilgode NØKKELTAL Omsetning: Driftsinntekter Resultat: Driftsresultat Netto driftsmargin 15% 14 % Resultat før ekstraord Rentabilitet: Totalrentabilitet 11,1% 11,9% Eigenkapitalrentabilitet 13,1% 14,4% Investeringar: Årets investeringar Soliditet/kapitaltilhøve pr Eigenkapital andel 86,8% 81,6% Likviditetsgrad 1 2,6 1,7 Rentedekningsgrad 215,5 714,7 Personale: Talet på fast tilsette Lærlingar 3 3 Aksjar: Talet på aksjar Aksjekapital Forteneste pr. aksje 981,78 934,22 15

16 Kringledammen. Magasin for Sage Kraftverk. sognefjord.net as Adresse 6868 Gaupne Telefon Telefax E-post På våre internettsider finn du mellom anna Nyheiter Driftsmeldingar Målaravlesing over internett Bestilling av kraft Prisar

Årsmelding og rekneskap 2002

Årsmelding og rekneskap 2002 Årsmelding og rekneskap 2002 www.lusterenergiverk.no Generalforsamling Generalforsamling for Luster Energiverk AS vert halden i Banksalen Gaupne måndag 05.05.03 kl. 16.00 SAKLISTE 1. Godkjenning av innkalling

Detaljer

INNHALD 4 Styreleiar har ordet 6 Styret si årsmelding 21 Året 2014 22 Tal frå verksemda 25 Resultatrekneskap 26

INNHALD 4 Styreleiar har ordet 6 Styret si årsmelding 21 Året 2014 22 Tal frå verksemda 25 Resultatrekneskap 26 Årsrapport 2014 INNHALD 4 6 21 22 25 26 28 46 47 Styreleiar har ordet Styret si årsmelding Året 2014 Tal frå verksemda Resultatrekneskap Balanse pr. 31.12.2014 Notar til rekneskapen Kontantstraumoppstilling

Detaljer

Adm. direktør har ordet

Adm. direktør har ordet Årsmelding 2009 1 Adm. direktør har ordet Bygging av kraftlinjer er naudsynt for at samfunnet skal få nytte av ny fornybar energi. Året som har gått er prega av god drift og rekordhøgt resultat. Vi er

Detaljer

INNHALD. 4 Konsernsjefen meiner. 6 Nøkkeltall. 8 Konsernet. 10 Produksjon. 16 Kompetanse. 18 Styre og leiing. 19 Årsmelding.

INNHALD. 4 Konsernsjefen meiner. 6 Nøkkeltall. 8 Konsernet. 10 Produksjon. 16 Kompetanse. 18 Styre og leiing. 19 Årsmelding. rt po ra p 10 20 År s 2 0 1 0 il å tt Kr af ra m ke f ve r på tid a SFE SIN VISJON, kraft til å påverke framtida, fortel mykje om vår verksemd, vår rolle i samfunnet og vår verdiskaping for fellesskapet.

Detaljer

46 Side. 16 Ikkje sel fallrettane. 12 Side 500 GWh småkraft. 26 Det var ein gong ein foss. 30 Side Side. 36 Den viktigaste fornybare ressursen vår 48

46 Side. 16 Ikkje sel fallrettane. 12 Side 500 GWh småkraft. 26 Det var ein gong ein foss. 30 Side Side. 36 Den viktigaste fornybare ressursen vår 48 100 år i Jølstra 100 år med kraftproduksjon i Jølstra Ansv. utgjevar // Sunnfjord Energi Redaksjonelt // Rein Design v/roy Sunde, Joachim Vie og Kristine Slettehaug Layout // Rein Design Trykk // Bodoni

Detaljer

Årsrapport 2012. Sogn og Fjordane Energi

Årsrapport 2012. Sogn og Fjordane Energi Årsrapport 2012 Sogn og Fjordane Energi Visjon: Kraft til å påverke framtida Visjonen fortel mykje om vår verksemd, vår rolle i samfunnet og vår verdiskaping for fellesskapet. SFE er ein stor aktør i den

Detaljer

3100 km 2 FORRETNINGSOMRÅDE. Produksjon, marknad nett, og anna verksemd. innbyggjarar får straum via kraftlinjene til Sunnfjord Energi

3100 km 2 FORRETNINGSOMRÅDE. Produksjon, marknad nett, og anna verksemd. innbyggjarar får straum via kraftlinjene til Sunnfjord Energi Årsrapport 2012 FORRETNINGSOMRÅDE Produksjon, marknad nett, og anna verksemd 26 000 innbyggjarar får straum via kraftlinjene til Sunnfjord Energi LANGSIKTIG UTVIKLING AV OMRÅDEPRIS 500 400 NOK / MWh 300

Detaljer

Naturlegvis. Årsmelding. SKL Nett. Innhald. SKL Konsern. Å rsm el di ng. SKL Marked. Hovudtal. SKL Produksjon. Innleiing. Nøkkeltal Side 1.

Naturlegvis. Årsmelding. SKL Nett. Innhald. SKL Konsern. Å rsm el di ng. SKL Marked. Hovudtal. SKL Produksjon. Innleiing. Nøkkeltal Side 1. 1 Naturlegvis Å rsm el di ng Godt grunnlag for vidare vekst Året starta og slutta med kaldt og tørt ver. Dette gav låge snømagasin og utfordra overføringskapasiteten på nettanlegga våre. Til det første,

Detaljer

Årsmelding 2014. Suldal Elverk KF

Årsmelding 2014. Suldal Elverk KF Årsmelding 2014 Suldal Elverk KF Postadresse : Kontoradresse : Telefon : 52 79 26 00 Postboks 134 Postvegen 9 Telefaks : 52 79 26 01 4231 Sand 4230 Sand Org.nr: 971 034 998 «Arbeidshug og sparevit er meir

Detaljer

Komfyrvakt vernar bustader mot brann

Komfyrvakt vernar bustader mot brann Konkurranse 14 Vinn ein dab-radio! Premiekryss 15 NR 2. HAUSTUTGÅVE 2014 32. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRÅ DITT NETTSELSKAP Iphone 6 mot Sony Xperia Z3 16 FOTO: THOMAS HAUGERSVEEN/DN Komfyrvakt vernar bustader

Detaljer

Årsrapport 2009. Kraftfull og nyskapande frå fjordfylket. Sogn og Fjordane Energi AS

Årsrapport 2009. Kraftfull og nyskapande frå fjordfylket. Sogn og Fjordane Energi AS Årsrapport 2009 Kraftfull og nyskapande frå fjordfylket Sogn og Fjordane Energi AS Innhald SFE sin visjon 3 Konsernsjefen har ordet 4 Nøkkeltal konsern 5 Tema: Ny fornybar energi 7 Organisasjon og selskapsstruktur

Detaljer

Årsmelding og rekneskap

Årsmelding og rekneskap Årsmelding og rekneskap 2014 Årsmelding og rekneskap 2014 Hovudtrekk i rekneskapen 2 Bankåret 2014 3 Samarbeidspartnarar 8 Økonomisk utvikling 9 Norsk økonomi 2014 9 Resultat og Balanse 2014 11 Risikotilhøve

Detaljer

Komfyrvakt vernar bustader mot brann

Komfyrvakt vernar bustader mot brann Konkurranse 14 Vinn ein dab-radio! Premiekryss 15 NR 2. HAUSTUTGÅVE 2014 32. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRÅ DITT NETTSELSKAP Iphone 6 mot Sony Xperia Z3 16 FOTO: THOMAS HAUGERSVEEN/DN Komfyrvakt vernar bustader

Detaljer

INNHALD. «Bak denne utviklinga står det ein organisasjon som vi har utvikla gjennom mange år. Utbygging og utvikling av teknologi, samt god

INNHALD. «Bak denne utviklinga står det ein organisasjon som vi har utvikla gjennom mange år. Utbygging og utvikling av teknologi, samt god ÅRSMELDING 2012 INNHALD Året som har gått 3 Om verksemda 6 Organisasjonskart 7 Styret si melding for 2012 9 Årsrekneskap 10 Resultatrekneskap 13 Balanse 14 Rekneskapsprinsipp 16 Notar 17 Revisjonsberetning

Detaljer

MIN RAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 2014 MIN RAPPORT

MIN RAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 2014 MIN RAPPORT MIN RAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 2014 MIN RAPPORT NOKRE ORD OM 2014 KONSERNSJEFEN HAR ORDET Tussa er godt posisjonert for å møte både ei omstilling til ei elektrisk framtid og ein IT-revolusjon. Resultatet

Detaljer

Også i 2013 har vi gjeve bidrag til mange kulturmiljø i Fusa. Det er vi svært glad for. Vi får mange gode tilbakemeldingar for dette engasjementet.

Også i 2013 har vi gjeve bidrag til mange kulturmiljø i Fusa. Det er vi svært glad for. Vi får mange gode tilbakemeldingar for dette engasjementet. Årsrapport 2013 INNHALD 4 6 14 15 17 18 20 36 37 Styreleiar har ordet Styret si årsmelding Året 2013 Tal frå verksemda Resultatrekneskap Balanse pr. 31.12.2013 Notar til rekneskapen Kontantstraumoppstilling

Detaljer

Stolpe- og karriereklatring i Kvinnherad

Stolpe- og karriereklatring i Kvinnherad Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn ein ipad! NR 1. VÅRUTGÅVE 2014 32. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRÅ DITT NETTSELSKAP Det nye er biometri 16 Stolpe- og karriereklatring i Kvinnherad Kristina Bakka er Kvinnherads

Detaljer

Årsmelding. Sykkylven Energi AS

Årsmelding. Sykkylven Energi AS Årsmelding Sykkylven Energi AS 2007 Årsmelding for Sykkylven Energi AS 2007 Merkeår 1918: Straumlevering frå kraftstasjonen på Riksheim starta 1942: Tappetunnelen frå Storevatnet klar 1947: Generator 1

Detaljer

ÅRET 2013 INNHALD. I 2013 bokførte banken høgare tap enn tidlegare år, men banken hadde likevel eit godt resultat i 2013.

ÅRET 2013 INNHALD. I 2013 bokførte banken høgare tap enn tidlegare år, men banken hadde likevel eit godt resultat i 2013. ÅRSMELDING & REKNESKAP 2013 INNHALD ÅRET 2013 3 4 23 29 31 34 37 39 48 56 106 109 111 113 Året 2013 Styret si årsmelding 2013 Eigarstyring og selskapsleiing Stadfesting frå styret og dagleg leiar 2013

Detaljer

Årsmelding og rekneskap

Årsmelding og rekneskap Årsmelding og rekneskap 2011 Årsmelding og rekneskap 2011 Hovudtrekk i rekneskapen Bankåret 2011 Samarbeidspartnarar Økonomisk utvikling Resultat og balanse 2011 Risikotilhøve Personale - arbeidsmiljø

Detaljer

Årsmelding og rekneskap

Årsmelding og rekneskap Årsmelding og rekneskap 2012 Årsmelding og rekneskap 2012 Hovudtrekk i rekneskapen 2 Bankåret 2012 3 Samarbeidspartnarar 6 Økonomisk utvikling 7 Resultat og Balanse 2012 09 Risikotilhøve 11 Personale arbeidsmiljø

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. Banken sitt 168. rekneskapsår

ÅRSMELDING 2013. Banken sitt 168. rekneskapsår ÅRSMELDING 2013 Banken sitt 168. rekneskapsår INNHALD: Hovudtrekk i rekneskapen for år 2013 Side 3 Årsmelding 2013 4 Bankåret 2013 rammevilkår og drift Kort om den generelle økonomiske utviklinga Kort

Detaljer

Årsmelding og rekneskap

Årsmelding og rekneskap Årsmelding og rekneskap 2013 Årsmelding og rekneskap 2013 Hovudtrekk i rekneskapen 2 Bankåret 2013 3 Samarbeidspartnarar 7 Økonomisk utvikling 8 Norsk økonomi 2013 9 Resultat og Balanse 2013 10 Risikotilhøve

Detaljer

KOMMUNALT INFORMASJONSMAGASIN FRÅ LUSTER KOMMUNE. LUSTRA nytt

KOMMUNALT INFORMASJONSMAGASIN FRÅ LUSTER KOMMUNE. LUSTRA nytt KOMMUNALT INFORMASJONSMAGASIN FRÅ LUSTER KOMMUNE LUSTRA nytt Nr. 1 2011 16. årgang God påske! Ordføraren har ordet Me har lagt bak oss ein kald og snørik vinter av den gamle sorten. Det har vore kjempeforhold

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. Banken sitt 169. rekneskapsår

ÅRSMELDING 2014. Banken sitt 169. rekneskapsår ÅRSMELDING 2014 Banken sitt 169. rekneskapsår INNHALD: Hovudtrekk i rekneskapen for år 2014 Side 3 Årsmelding 2014 4 Bankåret 2014 rammevilkår og drift Kort om den generelle økonomiske utviklinga Kort

Detaljer

INNHALD ÅRSRAPPORT 2014

INNHALD ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 2014 INNHALD SIDE KLIKK PÅ TITTEL FOR Å GÅ TIL SIDA 3................................................................. Nøkkeltal 5..................................................

Detaljer

LOKAL ENERGIUTGREIING LUSTER KOMMUNE

LOKAL ENERGIUTGREIING LUSTER KOMMUNE LOKAL ENERGIUTGREIING LUSTER KOMMUNE Rullering 2007 Samandrag Luster Energiverk AS SAMANDRAG Ifølge Forskrift om Energiutgreiingar utgitt av NVE i januar 2003 skal områdekonsesjonær utarbeide, årleg oppdatere

Detaljer

ÅR SMELDING & REKNE SK AP

ÅR SMELDING & REKNE SK AP ÅR SMELDING & REKNE SK AP 2014 INNHALD 3 4 25 33 34 37 40 42 51 59 115 118 120 122 Året 2014 Styret si årsmelding 2014 Eigarstyring og selskapsleiing Stadfesting frå styret og dagleg leiar 2014 Resultat

Detaljer

Framtida er elektrisk. Det nye er biometri 16. Konkurranse 14 Premiekryss 15. Stabil nettleige 4. Korleis kan du unngå brann 12

Framtida er elektrisk. Det nye er biometri 16. Konkurranse 14 Premiekryss 15. Stabil nettleige 4. Korleis kan du unngå brann 12 Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn ein ipad! NR 1. VÅRUTGÅVE 2014 32. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRÅ DITT NETTSELSKAP Det nye er biometri 16 Framtida er elektrisk FOTO: BRIAN CLIFF OLGUIN/DN Elbilen er på

Detaljer