MØTEprotokoll. Kommunestyret SAKLISTE: 5/09 08/235 Felles sekretariatsteneste - kontrollutvala for kommunane i Sogn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEprotokoll. Kommunestyret SAKLISTE: 5/09 08/235 Felles sekretariatsteneste - kontrollutvala for kommunane i Sogn"

Transkript

1 Sak 1/09 Møtestad: Tingsalen Møtedato: Tid: MØTEprotokoll Kommunestyret SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/09 07/567 Reguleringsplan for Sanden i Husabø - Godkjenning 2/09 08/787 Endring i reguleringsføresegnene for Grønlund 3/09 04/33 Grunnavtalar for friområde ved Njøsaelvi 4/09 08/14 Godgjersle til folkevalde - revisjon av reglement 5/09 08/235 Felles sekretariatsteneste - kontrollutvala for kommunane i Sogn 6/09 09/9 Bustadformidling - Leikanger 7/09 09/49 Eigedomsskatt - Ny alminneleg taksering /09 08/765 Personalreglement- oppdatering Seniorpolitiske retningsliner for undervisningspersonalet 10/09 09/72 Krisepakke 2009 disposisjon av frie midlar 8/09 09/52 Orienteringar Side 1 av 29

2 Sak 1/09 LEIKANGER KOMMUNE MØTEBOK Reguleringsplan for Sanden i Husabø - Godkjenning Sakshandsamar: Per Holen Arkivsak nr.: 07/567 Arkiv: L12 Sak nr.: Utval Møtedato 1/09 Formannskapet /09 Kommunestyret Kommunestyret sitt VEDTAK, samr.: I medhald av 27-2 i Plan- og bygningslova godkjenner kommunestyret reguleringsplan av for Sanden i Husabø med føresegner. TILRÅDING: I medhald av 27-2 i Plan- og bygningslova godkjenner kommunestyret reguleringsplan av for Sanden i Husabø med føresegner. DOKUMENT: F-sak 106/08 (vedlagt) Reguleringsplan av med utgreiing og føresegner (vedlagt) Fråsegn av frå Leikanger sokneråd (vedlagt) Merknad motteken frå Svein A. Haugen (vedlagt) Fråsegn av frå Bjørgvin bispedømmeråd (vedlagt) Merknad av frå Trine Rishovd (vedlagt) Fråsegn av frå miljøvernavdelinga (vedlagt). SAKSUTGREIING: Det fyrste framlegget til reguleringsplan låg ute til offentleg ettersyn ved årsskiftet 2008/09. Fylkesmannen si miljøvernavdeling hadde då motsegn til planen. Det var og krtiske merknader til planen frå soknerådet og bispedømmerådet. Etter oppklaringsmøte med fylkesmannen er planen no endra. Formannskapet godkjende planen for utlegging i møte Side 2 av 29

3 Sak 1/09 Under utlegginga kom det inn desse merknadene og fråsegnene: Soknerådet har ingen merknad. Nabo i aust, Svein A. Haugen, presiserar eigedomstilhøva sine. Desse vert ikkje endra av reguleringsplanen. Bjørgvin bispedømmeråd har ingen merknad. Nabo på nordsida av Strandavegen, Trine Rishovd, saknar tekniske krav til opparbeidinga av friluftsområdet. Ho ber om at det vert vurdert å trekkja utleigehyttene lenger mot aust for å betra hennar utsikt mot sjøen. Ho peikar på at avløpet frå slamavskiljaren til bustadhuset hennar har utløp i sjøen i planområdet. Dette avløpet må ivaretakast. Fylkesmannen fråfell motsegna til den endra reguleringsplanen. Rådmannen si vurdering: Reguleringsplanen er no endra slik at det ikkje ligg føre motsegn. Planen tilfredsstiller såleis både utbyggjaren sine ynskjemål og ålmenta sine interesser knytt til strandsona. Krav til opparbeiding av friluftsområdet vil verta vurdert ved handsaming av byggesøknaden for prosjektet. Rådmannen finn at det ved plasseringa av utleigehyttene er teke rimeleg omsyn til naboen sine interesser når det gjeld sjøutsikt. Krav til avløpet frå slamavskiljaren skal ikkje vera med i reguleringsføresegnene, då dette er ein privatrettlegs forhold mellom eigar av avløpsleidningen og utbyggjar. Side 3 av 29

4 Sak 2/09 LEIKANGER KOMMUNE MØTEBOK Endring i Reguleringsføresegnene for Grønlund Sakshandsamar: Per Holen Arkivsak nr.: 08/787 Arkiv: L12 Sak nr.: Utval Møtedato 2/09 Formannskapet /09 Kommunestyret Kommunestyret sitt VEDTAK, samr. I medhald av 27-2 i Plan- og bygningslova vedtek Leikanger kommunestyre at pkt i reguleringsføresegnene for bustadområde Grønlund går ut. TILRÅDING: I medhald av 27-2 i Plan- og bygningslova vedtek Leikanger kommunestyre at pkt i reguleringsføresegnene for bustadområde Grønlund går ut. DOKUMENT: F-sak 114/08 Reguleringsføresegner for bustadområde ved Grønlund (vedlagt). SAKSUTGREIING: Formannskapet gjorde i sak 114/08 i møte 4.november vedtak om å fremja sak for kommunestyret der pkt i reguleringsføresegnene for bustadområde Grønlund går ut. Vedtaket vart gjort i samband med ein dispensasjonssøknad, der det vart søkt om å få bygga einebustad med flatt tak. Søkaren si grunngiving var at moderne hus i dag gjerne vert bygde med flate tak. Saka har no vore ute til høyring i samsvar med reglane i Plan- og bygningslova. Det er ikkje komme inn merknader eller fråsegner. Rådmannen si vurdering: Reguleringsplanen for Grønlund vart godkjend i 2002 med reguleringsføresegner i tråd med det som har vore vanleg krav til takform i kommunen, nemleg saltak. Det er bygd to Side 4 av 29

5 Sak 2/09 einebustader i feltet i tråd med føresegnene. Reguleringsplanane for bustadfelta som har vorte godkjende etter Grønlund, sist Austaberg i 2008, har òg krav om saltak som takform. Rådmannen registrerar at formannskapet ynskjer ei fristilling av takforma i Grønlundområdet. Det må oppfattast som eit signal til òg å verta gjeldande for føresegner for framtidige bustadfelt med einebustader. Grunngivinga for å ha reguleringsføresegner som fastset takforma har vore å få eit tilnærma einsarta uttrykk i bygningsutforminga i same utbyggingsområde. Side 5 av 29

6 Sak 3/09 LEIKANGER KOMMUNE MØTEBOK Grunnavtalar for friområde ved Njøsaelvi Sakshandsamar: Per Holen Arkivsak nr.: 04/33 Arkiv: D30 Sak nr.: Utval Møtedato 82/04 Formannskapet /09 Kommunestyret Kommunestyret sitt VEDTAK, samr.: Kommunestyret godkjenner kjøpeavtalane av med eigarane av gnr.22 bnr.6, gnr.22. bnr.7, gnr.22 bnr.23, gnr.23 bnr.3 og gnr.24 bnr.178. Kommunestyret føreset at det berre er opsjonane på båtplassane som vert overdregne. HANDSAMING: Representanten. Johannes Hamre (V) gjorde framlegg og fylgjande tillegg til rådman si tilråding: Kommunestyret føreset at det berre er opsjonane på båtplassane som vert overdregne. TILRÅDING: Kommunestyret godkjenner kjøpeavtalane av med eigarane av gnr.22 bnr.6, gnr.22. bnr.7, gnr.22 bnr.23, gnr.23 bnr.3 og gnr.24 bnr.178. DOKUMENT: Reguleringsplan av Underskrivne kjøpeavtalar av med kartvedlegg (vedlagt). Brev av frå Statens vegvesen (vedlagt). SAKSUTGREIING: I samband med opprustinga av sentrumsområdet vart det i 1995 godkjent ny reguleringsplan for friområda på begge sida av utløpet av Njøsaelvi. Området er opparbeidd av kommunen. Side 6 av 29

7 Sak 3/09 Det vart inngått leigeavtalar med dei 5 grunneigarane på nordvestsida av elvi for 10 år. Seinare vart desse avtalane forlenga fram til 1.mars Kommunen ville i utgangspunktet kjøpa området, men nokre av grunneigarane vil helst ha ny nausttomt før dei vilje selja området. Dette har fram til no ikkje lete seg ordna. I samband med utbygginga av den nye båthamna sikra kommunen seg opsjon på to båtplassar hjå båtlaget. Grunneigarane og kommunen starta tingingane om kjøp våren Rammene for for avtalane vart då fastsett. Kommunen tilbaud ein kvm-pris på 150 kr. Dette vart akseptert av grunneigarane under føresetnad at det samstundes vart sikra båtplass for to av dei og ordna opp i parkerings- og tilkomsttilhøva mellom tre av partane på nordaustsida av riksvegen. Kommunen utarbeidde plan for dette i samsvar med grunneigarane sine ynskjer. Vegkontoret godkjende planen og gav løyve til utvida bruk av fellesavkøyrsla til brannstasjonen. Justeringa av eigedomstilhøva har kommunen ikkje noko økonomisk partsforhold i, men det går fram av kjøpeavtalane for tre av grunneigarane at kommunen er mellomledd i oppgjerdet. Det arealet kommunen overtek er samla på 1113 kvm. Kostnaden med sjølve grunnkjøpet er kr. I tillegg kjem kostnader til staten med tinglysing og dokumentavgifter. Det er sett av kr på budsjettet for 2009 til dette grunnkjøpet. Side 7 av 29

8 Sak 4/09 LEIKANGER KOMMUNE MØTEBOK Godgjersle til folkevalde - revisjon av reglement Sakshandsamar: Tor Ivar Lunde Arkiv: 082 Arkivsak nr.: 08/14 Sak nr.: Utval Møtedato 4/09 Kommunestyret Kommunestyret sitt VEDTAK, samr.: Kommunestyret vedtek framlegget til nytt reglement for godtgjersle til folkevalde. Reglementet blir gjort gjeldande frå HANDSAMING: Framlegg frå representanten Arild Fossøy (AP) om nytt 1. ledd i 10: Ordførar får dekka fri mobiltelefon og breibandslinje av kommunen TILRÅDING: Kommunestyret vedtek framlegget til nytt reglement for godtgjersle til folkevalde. Reglementet blir gjort gjeldande frå DOKUMENT: Reglement for godtgjersle til folkevalde gjeldande frå (vedl.) Forslag til nytt reglement for godtgjersle til folkevalde gjeldande frå (vedl.) SAKSUTGREIING: Opprinnelig forslag: I samband med handsaminga av økonomiplanen vart det signalisert ønskje om å få gjort ein gjennomgang av reglementet for godtgjersle til folkevalde. Formannskapet oppnemnde i møte ei arbeidsgruppe som fekk i oppdrag å utarbeide eit nytt framlegg. Arbeidsgruppa vart samansett slik: Side 8 av 29

9 Sak 4/09 Arild Fossøy (leiar) Monica Åsnes Astri Taklo Ein viser til arbeidsgruppa sitt framlegg som er lagt ved saka. Den største endringa i forhold til gjeldande reglement er at møtegodtgjersle til medlemane av formannskap og kommunestyret blir sett til ein fast årssum. Vidare at godtgjersle til ordførar og varaordførar blir fastsett og regulert i forhold til årleg godtgjersle for stortingsrepresentant. Ordførar og varaordførar får ikkje møtegodtgjersle utover den faste godtgjersla pr år. Framlegget til nytt reglement er bygt opp med grunnlag i årleg godtgjersle til stortingsrepresentant. Pr er denne sett til kr /år. Framlegget til nytt reglement vil medøre ein årleg auke i utgiftene med om lag kr ,-. Kostnadene må leggast inn i økonomiplanen for Kostnadene fordeler seg slik: Budsjett 2008 Nytt regulativ Ordførar - godtgjersle Varaordførar - godtgjersle Formannskap - møtegodtgjersle Kommunestyret -møtegodtgjersle Sum Differanse, d.v.s auke 87000* Med auke av tapt arbeidsforteneste vil samla auke utgjere om lag kr ,- Sidan prinsippet for fastsetting av godtgjerdsle er endra frå godtgjersle pr møte til ein fast årssum vil rådmannen tilrå at reglementet blir gjort gjeldande frå Nytt Forslag: Alle satsar i det opprinnelege forslaget er nedjustert slik at det ikkje ska gje noko budsjettauke. Den vesle auken som kjem er som følgje av konsumprisindeksen samt prosent og kronejusteringar. Nøkkeltala som er brukt i utarbeidinga av nytt reglement: Ny løn stortingsrepresentant ,- Ny løn ordførar ,- Ny sats godtgjersle folkevalgt 329,95,- = årsum = 2640 = ca 0,5% pr møte av ordførarløna(auke på 29,95 er utrekna utifrå konsumprisindeksens auke på 8,6% ifrå 2004) Ny sats leiar forliksrådet ,- = 3,6 % årleg sum av ordførarløna Ny sats leiar kontrollutval 8 688,- = 1,6 % årleg sum av orførarløna Ny sats leiar eldreråd 4 344,- = 0,8 % årleg sum av ordførarløna Ny sats godtgjersle andre 217,- pr møte Side 9 av 29

10 Sak 4/09 Etter det nye forslaget er det varaordførar og leiarane av dei ulike kommiteane som har fast årleg prosent-sum i høve til orføraren si løn. Medlemmar av dei ulike organa har enten prosentsats pr møte av ordførar si løn, eller kronesatsar. Side 10 av 29

11 Sak 5/09 LEIKANGER KOMMUNE MØTEBOK Felles sekretariatsteneste - kontrollutvala for kommunane i Sogn Sakshandsamar: Odd Arve Rakstad Arkiv: 216 Arkivsak nr.: 08/235 Sak nr.: Utval Møtedato 5/09 Kommunestyret Kommunestyret sitt VEDTAK, samr.: Kommunestyret vedtek at Leikanger kommunen inngår avtale med PricewaterhouseCoopers om kjøp sekretariatstenester til kontrollutvalet, i samsvar med tilrådinga frå brukargruppa frå Kommunestyret har merka seg at kontrollutvalsleiarane presiserer at ein må ta omsyn til at det kan verte behov for fleire møte i kontrollutvalet enn 5 per år, slik at det vert sett av midlar til desse. Ordførar får fullmakt til å underteikne endeleg kontrakt med PricewaterhouseCoopers. TILRÅDING: Kommunestyret vedtek at Leikanger kommunen inngår avtale med PricewaterhouseCoopers om kjøp sekretariatstenester til kontrollutvalet, i samsvar med tilrådinga frå brukargruppa frå Kommunestyret har merka seg at kontrollutvalsleiarane presiserer at ein må ta omsyn til at det kan verte behov for fleire møte i kontrollutvalet enn 5 per år, slik at det vert sett av midlar til desse. Ordførar får fullmakt til å underteikne endeleg kontrakt med PricewaterhouseCoopers. DOKUMENT: 1. Vedtak i kommunestyret sak 107/07 (ikkje vedl) 2. Kravspesifikasjonar for tilbodsinnhenting (vedl) 3. Referat frå felles møte mellom kontrollutvalsleiarane av (vedl) 4. Brev frå leiarane i kontrollutvala frå møte (vedl) Side 11 av 29

12 Sak 5/09 SAKSUTGREIING: 1. Saksutgreiing: Kommunestyret vedtok i sak 80/07 å seie opp avtalen med Sogn og Fjordane Fylkeskommune om levering av sekretariatstenester med verknad frå Av vedtaket går det vidare fram at kommunen er innstilt å kjøpe sekretariatstenester til kontrollutvalet i marknaden saman med dei kommunane som då eigde SF revisjon. Det aktuelle tenestekjøpet skulle skje med bakgrunn i ein tydeleg kravspesifikasjon. Dei andre kommunane i Sogn Regionråd samt Høyanger kommune gjorde tilsvarande vedtak. Kravspesifikasjonar for innhenting av tilbod for tenesta vart utarbeidd i haust av ei gruppe sett ned av Sogn regionråd og kontrollutvalsleiarane. Innkjøpsavdelinga i Sogn og Fjordane fylkeskommune vart så engasjert til å yta fagleg bistand ved tilbodsinnhentinga. Det vart så sett ned ei brukargruppa der kontrollutvalsleiarane i Lærdal og Luster og rådmannen i Lærdal var medlemmer. Konkurransen vart lyst ut på Doffin-basen med tilbodsfrist Det kom inn eitt tilbod frå PricewaterhouseCoopers (PwC). Etter forhandlingar med PwC kom dei med slike alternative tilbod: Alternativ 1. Her er prisen kr ,- eks. mva. per år for oppdraget. Prisen er då basert på gjennomsnittleg 7 utvalsmøte per år. Etter dette alternativet kan PwC ikkje krevje betaling dersom tal møter per år i den einskilde kommune overstig 7 møte og den einskilde kommune kan heller ikkje krevje reduksjon i prisen dersom tal møter vert mindre enn 7 møte per år. Alternativ 2. Her er prisen kr ,- eks. mva. per år for 5 utvalsmøte per år. Dersom ein kommune har fleire enn 5 møte per år, vert desse møta prisa med ein tidsbruk på 16 t. og etter ein timepris på kr 1.000,-. Den einskilde kommune kan ikkje krevje reduksjon i prisen dersom tal møter vert mindre enn 5 møte per år. Etter begge alternativa, er avtaleperioden 2 år med rett til forlenging i år etter nye forhandlingar. Reisekostnader kjem i tillegg og vert fakturert etter statens sine satsar med utgangspunkt frå kontorstad i Sogndal. Vurdering: Brukargruppa tilrår at ein inngår kontrakt med PwC etter alternativ 2. Dette alternativet vil koste kr ,- + m.v.a for kommunane per år. Kommunane vil ved dette alternativet ha risikoen for at oppdraget kan bli dyrare dersom det vert meir enn 5 møte i utvala i året. Inne i prisen er det også to møte med alle kontrollutvalsleiarane i året. Gruppa meiner at dette alternativet er betre enn alternativ 1, sjølv om ein tek risikoen for at det kan bli dyrare. Gruppa er trygg på at PricewaterhouseCoopers kan utføre oppdraget på ein god måte. Kostnaden med den nye ordninga bli om lag den same som gjeldande ordning med fylkeskommunane, då sjølvsagt litt avhengig av kor mange møter det er i kontrollutvalet. Side 12 av 29

13 Sak 5/09 Tilboda med brukargruppa si tilråding er oversendt kontrollutvalsleiarane, som behandla saka i fellesmøte I brev frå dette fellesmøtet går det fram at det var semje om at dei ynskjer alternativ 2 i PwC sitt tilbod. Dei presiserer likevel at kommunestyra må ta omsyn til at det kan verte behov for fleire møte i kontrollutvalet, slik at det vert sett av midlar til desse. Dei uttaler vidare følgjande i brevet: Kontrollutvalsleiarane vil understreke at oppseiinga av gjeldande avtale med Sogn og Fjordane fylkeskommune om felles sekretariat og utlysing på anbod er eit val kommunestyra har tatt. Kontrollutvalsleiarane er misnøgde med prosessen som har vore gjennomført, og uttrykte i møte sterk frustrasjon over handsaminga denne saka har fått Side 13 av 29

14 Sak 6/09 Bustadformidling - Leikanger LEIKANGER KOMMUNE MØTEBOK Sakshandsamar: Odd Arve Rakstad Arkivsak nr.: 09/9 Arkiv: L70 Sak nr.: Utval Møtedato 4/09 Formannskapet /09 Kommunestyret Kommunestyret sitt VEDTAK, samr.: Formannskapet meiner inititativet med å få ei meire aktiv bustadformidling er positivt for å få auka busetjing i kommunen. Formannskapet er likevel i tvil om denne oppgåva er så stor at det bør etablerast eit eige nytt apparat. Formannskapet meiner ein i fyrste omgang bør legge meire arbeid i å få kunnskap om ledige husvære til Servicekspedisjonen og betre rutinene på korleis ein formidlar dette vidare til aktuelle tilflyttarar. Kommunestyret vedtek å etablere eit 2-årig prøveprosjekt i samarbeid med Leikanger næringshage, om etablering og drift av ei bustadformidlingsteneste i Leikanger. Det skal etablerast ei styringsgruppe for prosjektet, der kommunen vel to medlemer og næringshagen eitt medlem. Prosjektet skal evaluerast etter at det har vore i drift i eitt år. Ordføraren får fullmakt til på plukka ut kommunen sine representantar i styringsgruppa. Prosjektet bustadformidling blir å finansiere slik: Kr ,- blir overført frå budsjettpost Refusjon skogbruksstilling til post Tilskot Leikanger Næringshage. Kr blir løyvd som tilskot frå budsjettpost Næringsfondet og overført til post Tilskot Leikanger Næringshage HANDSAMING: Framlegg frå representanten. Haavard Stensvand (AP): Kommunestyret vedtek å etablere eit 2-årig prøveprosjekt i samarbeid med Leikanger næringshage, om etablering og drift av ei bustadformidlingsteneste i Leikanger. Det skal etablerast ei styringsgruppe for prosjektet, der kommunen vel to medlemer og næringshagen eitt medlem. Prosjektet skal evaluerast etter at det har vore i drift i eitt år. Ordføraren får fullmakt til på plukka ut kommunen sine representantar i styringsgruppa. Side 14 av 29

15 Sak 6/09 Framlegg frå ordførar Jarle Andresen (SP): Prosjektet bustadformidling blir å finansiere slik: Kr ,- blir overført frå budsjettpost Refusjon skogbruksstilling til post Tilskot Leikanger Næringshage. Kr blir løyvd som tilskot frå budsjettpost Næringsfondet og overført til post Tilskot Leikanger Næringshage Framlegget frå repr. Haavard Stensvand (AP) med tillegg av framlegget frå ordførar Jarle Andersen (SP) vart samrøystes vedteke. TILRÅDING: Kommunestyret vedtek at det blir inngått samarbeidsavtale med Leikanger Næringshage om etablering og drift av ei bustadformidlingsteneste i Leikanger. Avtalen blir gjort gjeldane i 2 år med moglegheit for forlenging hvis ikkje nokon av partane seier opp avtalen. Avtalen skal evaluerast etter at ordninga har vori i drift i 1 år. DOKUMENT: Håvard Stensvand interpellasjon til kommunestyret (vedl) Leikanger Næringshage uttale dat (vedl) SAKSUTGREIING: Vedlagt kopi av H Stensvand sin interpellasjon til kommunestyret Interpellasjonen legg opp til Leikanger Næringshae skal ha ei aktiv rolle med bustadformidling i Leikanger. Rådmannen sin vurdering til formannskapet : Rådmannen eminer initiativet om å få ei meire aktiv bustadformidling er nyttig for åsikre at flest mogleg vel å busetje seg i Leikanger. Situasjonen i dag er at Vegvesenet, Fylkeskommunen og kommunen har eigne hus og leiligheiter til utleige. Fortrinnnsvis til eigne tilsette, men ordninga blir praktisert fleksibelt slik at andre også får leige husværa dersom dei ikkje blir nytta til eigne arbeidstakarar. Det største volumet er på denprivate marknaden der private leiger ut hus, leiligheiter og hyblar. Det er ein innarbeidt praksis om at tilflyttarar og andre som treng hejlp med å finne bustad tek kontakt med kommunen. Serviceekspedisjonen har rimeleg god oversikt over husvære som er ledige hjå nemnde offentlege etatar. I mindre grad for dei private tilboda. Det er kanskje på den private marknaden største potensialet for ei meire aktiv bustadformidling ligg. Rådmannen er likevel i tvil om behovet og gevinsten er så stor at det bør etablerast eit eige apparat til å andtere dette. Spørsmålet er om ein ikkje vil koma langt med å få betre rutiner på at private som har ledige husvære melder dette inn til kommunen. Største utfordring ligg i å få tuiner på at private melder inn ledige hus til kvar tid. Denne utfordringa er like stor om det Side 15 av 29

16 Sak 6/09 ksjer til Serviceekspedisjonen eller Næringshagen. Kanskje større i høve Næringshagen fordi det vil framstå som noko nytt. Heile spørsmålet må også sjåast i samanheng med tida vi lever i. Erfaringa synest å vera at mange og spesielt yngre legg vekt på ulike kriteriar når dei vel kor dei vil bu. Det er alt frå reiseavstand, fritidstilbod, urbane behov og ikkje minst vener og kjennskap til området. Dei fleste vel busted av eigne initiativ. Slik trur ein det også vil vera i dei fleste tilfelle uansett kor mykje ein forsøker å påverke. Etterkvart er det også slik at folk er vande med å skaffe seg bustad sjølve da ordninga med offentlege utleigebustader er mindre aktuelt rundt omkring. Ein meiner likevel det ligg eit potensiale i å legge til rette for ei meire aktiv bustadformidling som kan sikre at fleire vel bustad i Leikanger. Før ein tek steget fullt ur med etablering av eit eige apparat med tilhøyrande kostnader bør ein forsøke å etablere ei tenleg ordning innanfor det apparatet ein allereie har. Tilråding til formannskapet Formannskapet meiner initiativet med å få ei meire aktiv bustadformidling er positivt for å få auka busetjing i kommunen. Formannskapet er likevel i tvil om denne oppgåva er så stor at det bør etablerast eit eige nytt apparat. Formannskapet meiner ein i fyrste omgang bør legge meire arbeid i å få kunnskap om ledige husvære til Serviceekspedisjonen og betre rutinene på korleis ein formidlar dette vidare til aktuelle tilflyttarar. Formannskapet sitt vedtak : Saka blir oversendt kommunestyret. Rådmannen sin oppfølging etter formannskapet : Rådmannen tolka drøftingane i formannskapet slik at det var ønskeleg å få lagt fram eit opplegg med ei meire aktiv bustadformidling. Dette vart drøfta i møte med Næringshagen Konklusjonen frå møtet er at Næringshagen er villig til å ta på seg oppgåva med å formidle bustader. Næringshagen meiner dette kan innarbeidast som ein del av Opplev Leikanger. Opplev Leikanger er eit prosjekt som går på etablering og drift av eit fell nærings- og reiselivslag i Leikanger. Etter at Sognefjorden Reiseliv BA er nedlagt må Leikanger etablere eit eige opplegg for å følgje opp det lokale reiselivsarbeidet. Tanken er at Opplev Leikanger skal omfatte noko meire og spesielt sikre ei tett og god samhandling melom reiselivsverksemdene og dei andre nærings- og forretningsverksemder. Denne samahndlinga må vi sjølve ta ansvar for sjølvom marknadsføringa av reiselivsmåla skjer på eit overordna nivå, t.d Visit Sognefjord. Næringshagen arbeider med å få på plass ei eiga heimeside for Opplev Leikanger. Der kan ein legge inn Bustafordmling som ei eiga teneste med presentasjon av dei husvære som måtte vera ledige til kvar tid. Næringshagen kan også ta ansvar for å opprette gode informsjonsrutiner mellom næringshagen, kommunen og verksemdene som rekrutterer nye arbeidstakarar. Side 16 av 29

17 Sak 6/09 Det må også opprettast ein link frå kommunen sin heimeside til bustadformidlinga. Opplev Leikanger vil bli organisert som eit eige selskap med eige styre. Det vert lagt opp til at kommunen skal ha ein representant i styret. Det er naturleg at vedkomande representant ivaretek oppfølginga av bustadformidlingsdelen. Dermed skulle ein ikkje trenge å opprette ei styringsgruppe for denne delen. Førebels er det ikkje sett opp overslag over kostnadene som Næringshagen må rekne inn. Rådmannen vil forsøke å få dette framlagt i forkant av kommunestyremøtet. Side 17 av 29

18 Sak 7/09 LEIKANGER KOMMUNE MØTEBOK Eigedomsskatt - Ny alminneleg taksering 2010 Sakshandsamar: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 232 Arkivsak nr.: 09/49 Sak nr.: Utval Møtedato 7/09 Kommunestyret Kommunestyret sitt VEDTAK, samr.: 1. Leikanger kommune vedtek å vidareføre eigedomsskatt i området Sogndal grense i aust til krysset rv 55 / Valbrekkevegen i vest. Grensa mot sør fylgjer kommunegrensa i sjøen og i nord yttergrensa for fast busetnad. I medhald av lov om eigedomskatt 3, vert eigedomsskatt for verk og bruk vidareført for heile kommune. 2. Leikanger kommune gjer vedtak om ny alminneleg taksering i samsvar med byskattelova 4. Ny alminneleg taksering skal for verk og bruk gjennomførast i heile kommunen og for andre faste eigedomar i samsvar med definert avgrensing. 3. Leikanger kommunestyr vedtek vedlagde vedteker til erstatning for Vedtekter for skattetakstar og faste eigedomar i Leikanger kommune frå Ny vedtekter vert gjort gjeldande frå og med skatteåret HANDSAMING: Framlegg frå representanten. Steinar Fredheim (H): Nytt punkt 3: Leikanger kommunestyre vedtek vedlagde utkast til vedtekter til erstatning for Vedtekter for skattesatsar og fast eigedom i Leikanger kommune frå Vedtektene blir lagd fram for kommunestyret for endeleg avgjerd i desember Nye vedtekter vert gjort gjeldande frå og med skatteåret Avrøysting: Tillrådinga frå rådmann og framlegget frå repr. Steinar Fredheim (H) vart sett opp mot kvarandre. Vedtek: Rådmann si tilråding vedteke med 15 mot 1 røyst Side 18 av 29

19 Sak 7/09 TILRÅDING: 1. Leikanger kommune vedtek å vidareføre eigedomsskatt i området Sogndal grense i aust til krysset rv 55 / Valbrekkevegen i vest. Grensa mot sør fylgjer kommunegrensa i sjøen og i nord yttergrensa for fast busetnad. I medhald av lov om eigedomskatt 3, vert eigedomsskatt for verk og bruk vidareført for heile kommune. 2. Leikanger kommune gjer vedtak om ny alminneleg taksering i samsvar med byskattelova 4. Ny alminneleg taksering skal for verk og bruk gjennomførast i heile kommunen og for andre faste eigedomar i samsvar med definert avgrensing. 3. Leikanger kommunestyr vedtek vedlagde vedteker til erstatning for Vedtekter for skattetakstar og faste eigedomar i Leikanger kommune frå Ny vedtekter vert gjort gjeldande frå og med skatteåret DOKUMENT: Byskattelova av 1911 Eigedomsskattelova av 1975 Vedtekter frå år 2000 (vedlagt) Forslag til nye vedtekter (vedlagt) SAKSUTGREIING: Generell informasjon vedrørande eigedomsskatt. I Sogn og Fjordane var det i 2007 (Kostra) 17 kommunar som skreiv ut eigedomsskatt. I 2008 auka talet til 19 kommunar, av desse har 8 kommunar eigedomsskatt i heile kommunen. 5 kommunar har skatt på verk og bruk og bymessige område og 6 kommunar har berre skrive ut eigedomsskatt på verk og bruk. 7 kommunar har ikkje innført eigedomsskatt i det heile. På landsbasis har 284 kommunar innført eigedomsskatt, ca. 66%. Av desse har 54 kommunar innført e-skatt i heile kommunen, 89 kommunar har innført i byvise område og på verk og bruk, medan 141 kommunar berre har innført eigedomsskatt på verk og bruk. Fram til avgrensa lovverket i kva grad kommestyret hadde høve til påleggja eigedomsskatt. Det var avgrensa til bymessige område, men likevel slik at verk og bruk som låg utanfor desse utbygde områda kunne påleggjast eigedomsskatt. Side 19 av 29

20 Sak 7/09 Frå 2007 er det gitt høve til å skriva ut eigedomsskatt på faste eigedomar i heile kommunen. Endeleg vedtak om å skriva ut eigedomsskatt vert gjort i samband med den årlege budsjetthandsaminga. Det skal då lagast framlegg til vedtak som inneheld detaljerte reglar for utskriving av eigedomsskatt i budsjettåret: Heimel for vedtak Utskrivingsalternativ eventuelle avgrensingar Skattesats Eventuelt botnfrådrag Skattevedtekter Eigedomsskatt i Leikanger kommune Leikanger kommune innførde eigedomsskatt med verknad frå år Det vart då fatta eit generelt vedtak om eigedomsskatt innafor eit avgrensa område medan det for verk bruk vart innført eigedomsskatt for heile kommunen. Fram til no har kommunen kravd inn 16,5 mill kroner i eigedomsskatt. Eigedomsskatten er ikkje samordna med andre skatteinntekter og går i sin heilheit inn til kommunen. Når det er gått 10 år sidan forrige alminnelege taksering, må kommunestyret ta stilling til om det skal gjennomførast ny alminneleg taksering. Kommunestyret har i slike høve fylgjande alternativ: vedtak om ny alminnelig taksering, jf byskattelova 4 første ledd vedtak om kontormessig oppjustering av takstane, jf lov om mellombels tillegg til Eigedomsskattelova av 17. desember 1982 nr 82 vedtak om at siste alminnelige taksering skal gjelde fram til Eigedomsskattelova 8 trer i kraft vedtak om at alminnelig taksering skal utsettes i inntil tre år på grunn av særeigne forhold, jf byskattelova 4 første ledd Rådmann si vurdering: Rådmann ser det slik at Leikanger kommune bør fatte vedtak om ny alminnelig taksering, etter byskattelova 4 første ledd. Eigedomsskattetakstane er sette for snart 10 år sidan og avspeglar ikkje lenger omsetningsverdien på dei faste eigedomane. I økonomiplan er det lagt til grunn ein vekst i skatteinntektene på 1,5 mill frå Skal ein oppnå denne målsettinga er ein avhengig av at det vert gjennomført ny taksering. Det er skattetaksnemnda som fastset verdien på den faste eigedomen. Side 20 av 29

21 Sak 7/09 Til å gjennomføre takseringsarbeidet har kommunestyret valt ei skattetakstnemnd på 3 personar med 3 varamedlemar. Administrasjonen vil legge fram nødvendig bakgrunnsinformasjon slik at dette arbeidet kan gjennomførast på best mogleg vis. Eigedomsskatteområde Vidare rår rådmann til at ein fastheld tidlegare vedtekne eigedomsskatteområde. I vedtak av , vart det vedteke å innføre eigedomsskatt i området Sogndal grense i aust til krysset rv 55 / Valbrekkevegen i vest. Grensa mot sør fylgjer kommunegrensa i sjøen og i nord yttergrensa for fast busetnad. I medhald av lov om eigedomskatt 3, vart eigedomsskatt for verk og bruk vedteke for heile kommunen. Vedtekter I samband med innføring av eigedomsskatt i år 2000, vedtok kommunestyret Vedtekter for skattetakstar og faste eigedomar i Leikanger kommune. Når kommunen no skal gjennomføre ny alminneleg taksering, finn ein det og naturleg med ein gjennomgang og eventuell oppdatering av vedtektene. I dette arbeidet har ein nytta forslag som er utarbeida av KS sitt eigedomsskatteforum. Største skilnaden ligg i at framlegget til nye vedtekter er gjort meir generelle og at ein elles viser til det årlege budsjettvedtaket. Mellom anna vil utskrivingsalternativ / skatteområde vere ein del budsjettvedtaket i desember året før skatteåret. Andre endringar er at detaljar som står i lovteksten, ikkje vert rekna opp att i vedtektene. Side 21 av 29

22 Sak 9/09 LEIKANGER KOMMUNE MØTEBOK Personalreglement- oppdatering Seniorpolitiske retningsliner for undervisningspersonalet Sakshandsamar: Dagrun Røysum Arkiv: 400 &00 Arkivsak nr.: 08/765 Sak nr.: Utval Møtedato 1/09 Administrasjonsutvalet /09 Kommunestyret Kommunestyret sitt VEDTAK, samr.: Seniorpolitiske tiltak for undervisningspersonalet vert vedteke slik det føreligg. Framlegg til personalreglement vert vedteke slik det føreligg med fylgjande endringar: Kap.Kompensasjon for pålagt bruk av eigen/privat bil i teneste. Endring i pkt. i høve godtgjersle på stillingsstorleik vert endra til: For stilling opp til og med 50% stilling: Kr ,-. For stilling frå 51% og høgare: Kr ,-. Kap. Personalpolitiske retningsliner: Set inn fylgjande pkt.: Det bør setjast av kr.200,- pr.årsverk til velferdstiltak på den enkelte avdeling sitt budsjett. TILRÅDING: Seniorpolitiske tiltak for undervisningspersonalet vert vedteke slik det føreligg. Framlegg til personalreglement vert vedteke slik det føreligg med fylgjande endringar: Kap.Kompensasjon for pålagt bruk av eigen/privat bil i teneste. Endring i pkt. i høve godtgjersle på stillingsstorleik vert endra til: For stilling opp til og med 50% stilling: Kr ,-. For stilling frå 51% og høgare: Kr ,-. Kap. Personalpolitiske retningsliner: Set inn fylgjande pkt.: Det bør setjast av kr.200,- pr.årsverk til velferdstiltak på den enkelte avdeling sitt budsjett. Side 22 av 29

23 Sak 9/09 DOKUMENT: Framlegg til personalreglement (som viser oppdateringar jf. vedlegg) Nye seniorpolitiske retningsliner for undervisningspersonalet (vedlegg) SAKSUTGREIING: Personalhandboka for Leikanger kommune vart oppdatert i Etter den tid har det vore vesentlege endringar i lovverk eksempelsvis arbeidsmiljølova og tariffavtalen. Det var no på tide med ei oppdatering av personalreglementa. Arbeidet er føreteke med utgangspunkt i den gamle personalhandboka i tillegg til at det er laga nytt reglement som gjeld seniorpolitiske tiltak for undervisningspersonalet. Rådmannskontoret har fått innspel frå arbeidstakarorganisasjonane som er teke omsyn til i utkastet, og dette har vore lagt fram for drøfting i leiargruppa. Utkastet vart sendt ut på høyring til organisasjonane med høyringsfrist Det er ønskjeleg å samle alle interne personalreglement på intranett, og det blir difor ikkje laga ei felles personalhandbok i ettertid. SAMLA OPPSUMMERING OVER ENDRINGAR Ei samla oppsummering over dei viktigaste endringane i personalreglementa som vart sendt til høyring er: Generelt: Alle endringar som er gjort viser med understreking/overstreking. Det er gjort oppdatering i høve til lovparagrafar som fylgje av ny arbeidsmiljølov og tariffavtale. I tillegg ein del tekstjusteringar og presiseringar. Spesielt Tilsetjingsreglementet: Nye rutiner for stillingsannonsering og søknad til kommunen Service-eksp. Skriv svarbrev om motteken søknad. Rådmannskontoret skriv tilsetjingsbrev for faste stillingar. Førerett til stilling og rangordning over kven som har førerett. Rådmannen har delegert mynde til oppseiingar. Fleksiregl./godtgjering tenestereiser: Styrarane og rektorane vert omfatta av dette reglementet Utvida sommartid med 2 veker (1.mai-14.sept.) Auke ytre arbeidstid med 1 time til kl.22. For arbeid utført laurdag og søndagar mellom kl vert det rekna fleksitid. Kvartalsvis avrekning: Auke frå 30 til 60 plusstimar. Avspasere 5 dagar samanhengande (frå tidl.3 dagar) Tenestereiser: reisetid frå kl.7, og etter normaltid fram til kl.20. Retningsliner for kompensasjon for overtid i samband med møte: Styrarane går ut av dette reglementet. Stillingane nyttar fleksireglementet. Side 23 av 29

24 Sak 9/09 Permisjonsreglementet: Velferdsperm. Auka frå 10 til 12 dagar i fylgje HTA Flytting 1 dag. Husbygging 1 dag. Redusert stilling fram til barnet er 10 år. Permisjon for vidareutdanning Overgang ny stilling. Reglar for gåve/merksemd til arbeidstakarar: Servering ved avslutning er auka frå kr.1000 til kr Det har vore drøfta om ein skal gi gåve (gullklokke)/blomehelsing til personar etter 25 år i teneste samanlikna med nabokommunane. Men Leikanger ligg mykje høgare på gåve ved avslutning enn nabokommunane, og ein vel å ikkje gå inn på ein slik ordning. Ikkje blomar/bårekrans ved pensjonert arbeidstakar si gravferd. Gåver og skatteplikt. Telefonregl. Ikkje oppdatert enno. Regl. For utbetaling av godtgjersle til arbeidstøy/skjermbriller Arbeidstøy: Nytt: 1.årssteg ved barneskulen Nytt: Lærarar som underviser i kroppsøving Tilsette i heimebasert omsorg får arb.tøy og går ut av reglementet for godtgjersle Skjermbriller: 100% dekking av glas/synsundersøking/innfatning inntil kr Kompensasjon for pålagt bruk av privat bil i teneste: Dekking av skade/eigendel auka frå 2000 til 4000 Nytt: Bilgodtgjersle til arbeidstakarar som har plikt til å stille med bil, eksempelvis heimehjelp. Anna: Seniortiltak for undervisningspersonalet. Tilbod om 20% reduksjon i stilling med 100% løn. Andre reglement og rutiner vil bli samla på intranett (eks. verdidokument, skjema for medarbeidarsamtalar m.v.) Lønspolitiske retningsliner og telefonreglement vil bli oppdatert særskilt i ettertid. HØYRING Frå høyringsrunden kom det inn kommentarar frå 2 arbeidstakarorganisasjonar: Delta og Undervisningsforbundet. Kommentarar frå Delta er som fylgjer: - Seniortiltak, sjå HTV Kap.3, pkt Avtalefesta pensjon er dyrt for arbeidsgjevar, så mange arbeidsgjevarar har her gjeve kronetillegg pr. år for å vere i arbeid lenger. - Utvida søkjarliste har alle organisasjonar som ønskjer det, krav på, jfr. HA 3-1, pkt. e) Side 24 av 29

25 Sak 9/09 - For utdanningspermisjon er det viktig å vise til AML 12-11, utdjupa i HTA kap.1, Delta synest det er litt "gjerrig" å seie i reglement at det ikkje skal gjevast blomst/bårebukett til gravferd for pensjonert arbeidstakar. Det kan sjølvsagt vere eit skjøn her. Det er skilnad på å døy etter 25 år som pensjonist og etter 5 år. Utdanningsforbundet Leikanger har desse merknadene til endringane: Seniorpolitiske tiltak. Punkt B3: Tilbod om kurs. Uklart formulert. Kven får dekka utgiftene? Punkt C: Gjeld frå ? Personalhandbok Velferdstiltak side 8: Det bør setjast av 200 kr pr. årsverk på den enkelte avdeling sitt budsjett. Bedriftshelseteneste, side 19: Tilsette i kommunen bør få tilbod om ei helseundersøking annakvart år. Avspasering: Det må vere arbeidstakar sitt val om overtidsarbeid skal takast ut som løn eller avspasering. Det må vere likt for alle arbeidsplassar når det gjeld bruk av vikar ved avspasering. RÅDMANNEN SI VURDERING ETTER KOMMENTARAR FRÅ ORGANISASJONANE: Ein tek kommentarane frå Delta til etterretning, utan justering i personalreglementa. Når det gjeld merknader frå Utdanningsforbundet vil ein kommentere fylgjande: Seniorpolitiske tiltak: Den arbeidstakaren over 60 år som ønskjer å delta på kurs innan Førebuing til pensjonsalder får permisjon med løn, i tillegg til at kommunen dekker kursutgifter og opphald men ikkje reiseutgifter eller utgifter til ektefelle/fylgje. Lønsutgiftene vert dekka over avdeldinga sitt budsjett, kursutgifter/opphald vert dekka over budsjett ansvar (tilvisast frå rådmannskontoret). Seniorpolitiske tiltak gjeld frå Velferdstiltak: Rådmannen går inn for fylgjande tilføying i tilrådinga: Kap. Personalpolitiske retningsliner: Det bør setjast av kr.200,- pr.årsverk til velferdstiltak på den enkelte avdeling sitt budsjett. Bedriftshelseteneste: Av økonomiske grunnar kan ikkje rådmannen tilrå at fleire enn dei det pr. i dag er lovfesta krav om blir tilknytta bedriftshelsetenesta. Side 25 av 29

26 Sak 9/09 Avspasering: Ved bruk av overtid må ein fylgje lovverket regulert i tariffavtale og arbeidsmiljølov. Arbeidstakar kan ikkje sjølv velje fritt om og kor tid ein vil ta det ut i avspasering, men må avtala med overordna og dette må tilpassast drifta. Likeeins må arbeidsgjevar vurdere behov for bruk av vikar i kvart enkelt tilfelle for å oppretthalde eit best mogleg tenestetilbod. I tillegg har det kome merknad frå pleie og omsorg i høve til godtgjersle i Kap.12. Kompensasjon for pålagt bruk av eigen/privat bil i teneste. Endring i pkt. i høve godtgjersle på stillingsstorleik. Rådmannen tilrår at punktet vert endra til: For stilling opp til og med 50% stilling: Kr ,-. For stilling frå 51% og høgare: Kr ,-. Side 26 av 29

27 Sak 10/09 LEIKANGER KOMMUNE MØTEBOK Krisepakke 2009 disposisjon av frie midlar Sakshandsamar: Odd Arve Rakstad Arkiv: 153 Arkivsak nr.: 09/72 Sak nr.: Utval Møtedato 10/09 Kommunestyret Kommunestyret sitt VEDTAK, samr.: Kommunestyret vedtek at dei frie tilskotsmidlane påkr ,- vert disponert slik: Leikanger ungdomsskule vedlikehald/rehabilitering kr Leikanger barneskule - vedlikehald/rehabilitering kr Sentrumsplass Hermansverk investering/opparbeiding kr Til disposisjon vedlikehald andre bygg kr Kr TILRÅDING: Kommunestyret vedtek at dei frie tilskotsmidlane påkr ,- vert disponert slik: Leikanger ungdomsskule vedlikehald/rehabilitering kr Leikanger barneskule - vedlikehald/rehabilitering kr Sentrumsplass Hermansverk investering/opparbeiding kr Til disposisjon vedlikehald andre bygg kr Kr DOKUMENT: Kostandsoverslag utbetring skulebygg, dat (vedlagt) SAKSUTGREIING: Med regjeringa sin krisepakke har Leikanger kommune fått tilsagn om kr ,- i friske tilskotsmidlar. Midlane skal nyttast til vedlikehald, rehabilitering og oppgradering av bygg og anlegg. Side 27 av 29

28 Sak 10/09 Kommunen må rapportere attende om bruken av midlane. Tilskotsmidlane må vera nytta innan utgangen av 2009 elles må ubrukte midlar betalast attende. Rådmannen har i samråd med tenesteleiarane for teknisk drift og skulane sett på aktuelle vedlikehaldsoppgåver på skulebygga. På ungdomsskulen er det gjort fleire vernerunder som konkluderer med at ytterveggane i syd og vest i A-fløya har dårlege vindauge med lekkasjer i vegg. Det er elles påpeikt at skulekjøkkenet har dårleg ventilasjon og belysning. Dette vil medføre full utskifting av innvendig tak og er rekna til kr utover rådmannen sitt framlegg. Rådmannen har i sitt framlegg avgrensa utbetringa av skulekjøkkenet til å omfatte nye vindauge og utbetring av yttervegg til ein kostnad stor kr ,-. Saman med skifte av vindauge og utbetring av veggar i andre rom vil rådmannen tilrå at det blir avsett ei samla ramme til utbetring av ungdomsskulen på kr ,-. På Leikanger barneskule er det behov for å skifte golvbelegg i gamle delen samt skifte av ytterdører som er i dårleg forfatning. Kostnadene er rekna til kr ,- og rådmannen tilrår at dette blir prioritert I framlegget til økonomiplan var det framlegg om ei samla løyving til opparbeiding av sentrumsplass i Hermansverk med kr ,-. Kommunestyret valde å redusere ramma til kr ,- i 2009 ved den endelege handsaminga av økonomiplanen. Det er opplagt at ein ikkje vil koma langt i 2009 med opparbeiding av sentrumsplassen etter det vedtekne skisseprosjektet Eplekjekk. Rådmannen vil tilrå at ramma blir utvida med kr ,- med bruk av dei nye tilskotsmidlane. Etter dette vil det på grunnlag av grove kostnadsoverslag venteleg stå att kr som kan nyttast til vedlikehald av andre bygg og anlegg. Om vi kan få sett i gang utbetringa på skulebygga nå vil det vera romsleg tid til å avgjere bruken av denne summen seinare. Side 28 av 29

29 Sak 8/09 LEIKANGER KOMMUNE MØTEBOK Orienteringar Sakshandsamar: Odd Arve Rakstad Arkivsak nr.: 09/52 Arkiv: Sak nr.: Utval Møtedato 8/09 Kommunestyret TEMA: 1. Staten sin tiltakspakke til kommunane. Vedl. Orientering ved rådmannen. Ordføraren gjorde farmlegg om at eiga sak om Krisepakke 2009 disposisjon av frie midlar vert fremja som eiga sak. Vedtak Framlegget frå ordføraren samrøystes vedteke 2. Rullering av kommuneplan orientering ved rådmannen 3. Status for fleirbrukshallen og Saften orientering ved rådmannen 4. Status omkring tidlegare vedtekne utgreiingar av vedlikehalds-/ utbetringsbehov ved Nybø barnehage og symjebassenget ved ungdomsskulen orientering ved rådmann Side 29 av 29

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SAKLISTE: 5/09 08/235 Felles sekretariatsteneste - kontrollutvala for kommunane i Sogn

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SAKLISTE: 5/09 08/235 Felles sekretariatsteneste - kontrollutvala for kommunane i Sogn Møtestad: Tingsalen Møtedato: 05.02.2009 Tid: 13.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/09 07/567 Reguleringsplan for Sanden i Husabø - Godkjenning 2/09 08/787 Endring i

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: 139/09 09/661 Sluttrekneskap fleirbrukshall og del av fellesareal Saften AS

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: 139/09 09/661 Sluttrekneskap fleirbrukshall og del av fellesareal Saften AS Møtestad: Sognefjord Hotell Møtedato: 15.12.2009 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 138/09 09/49 Eigedomsskatt - 2010 139/09 09/661 Sluttrekneskap fleirbrukshall

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

MØTEBOK - TITTELBLAD - Formannskapet

MØTEBOK - TITTELBLAD - Formannskapet MØTEBOK - TITTELBLAD - Formannskapet Møtestad: Møtedato: Frå kl.: Til kl.: FORMANNSKAPSSALEN 28. NOVEMBER 2013 08.30 13.30 Møteleiar: Ordførar Olav Lunden Møteinnkalling: (kunngjering): Sendt medlemer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: Møtestad: Sognefjord Hotel Møtedato: Tid: Tittel

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: Møtestad: Sognefjord Hotel Møtedato: Tid: Tittel Møtestad: Sognefjord Hotel Møtedato: 10.12.2015 Tid: 0830 MØTEPROTOKOLL Formannskapet SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 104/15 15/1254 Interkommunal avtale om krisesentertilbod - rullering 105/15 15/1334

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Komite Natur 17.03.2005 046/05 IVK Komite Natur 25.08.2005 098/05 OIV Kommunestyre 06.09.2005 049/05 OIV Sakshandsamar: Odd Inge Vestbø Arkiv: Reg-086

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall meldast til kontrollutvalssekretariatet v/bente Hauge, tlf: eller e- post

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall meldast til kontrollutvalssekretariatet v/bente Hauge, tlf: eller e- post MØTEINNKALLING Utval: Kontrollutvalet i Leikanger kommune Møtedato: 04.10.2016 kl. 10:00 Møtestad: Tinghus 1, Formannskapssalen SAKLISTE 12/2016 Godkjenning av møtebok 13/2016 Drøftingssaker, skriv og

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Tittel

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Tittel Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2015 Tid: 0830 MØTEPROTOKOLL Formannskapet SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 99/15 15/1376 Kommunereforma - utarbeiding av intensjonsavtalar 100/15 15/1276

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SAKLISTE: 72/12 12/1226 Endring av selskapsavtale for Alarmsentralen Sogn og Fjordane IKS

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SAKLISTE: 72/12 12/1226 Endring av selskapsavtale for Alarmsentralen Sogn og Fjordane IKS Møtestad: Sognefjord Hotel Møtedato: 12.12.2012 Tid: 12.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 72/12 12/1226 Endring av selskapsavtale for Alarmsentralen Sogn og Fjordane

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

Postboks 153-6851 SOGNDAL - Tlf: 57 62 96 14 www.sogn.regionraad.no MØTEPROTOKOLL

Postboks 153-6851 SOGNDAL - Tlf: 57 62 96 14 www.sogn.regionraad.no MØTEPROTOKOLL Sogn regionråd Postboks 153-6851 SOGNDAL - Tlf: 57 62 96 14 www.sogn.regionraad.no MØTEPROTOKOLL Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Gaupne, Rådhuset Møtedato: 28.03.2008 Tid: 09:30-11:40 Faste medlemmar:

Detaljer

Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet

Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet Luster kommune Avtale Mellom PricewaterhouseCoopers AS og Luster kommune Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet INNHALD 1 Generell informasjon...3 2 Omfang og varigheit...3 3 Oppgåver og plikter

Detaljer

Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde

Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde Vedteke i kommunestyret 12.12.2013, sak K 13/169 Endra i kommunestyret 27.8.2015, sak K 15/96 Gjeldande frå ny kommunestyreperiode 2015-2019 INNHALD:

Detaljer

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.04.2009 Tid: 15.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 4/09 09/254

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. I starten av møtet vil Magnus Snøtun presentere sluttrapport på Småkraftprosjektet.

MØTEINNKALLING SAKLISTE. I starten av møtet vil Magnus Snøtun presentere sluttrapport på Småkraftprosjektet. MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 25.11.2010 Tid: 12.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf. 57 68 55 00

Detaljer

Reglement for godtgjersle for kommunale ombod i Aukra kommune

Reglement for godtgjersle for kommunale ombod i Aukra kommune Aukra kommune Reglement for godtgjersle for kommunale ombod i Aukra kommune Gjeldande i perioden 2016-2019 Vedteke i K-sak 74/15, 17.09.2015 ephortenr.: 15/560-6 kdfdksf Innhald 1 Møtegodtgjersle... 3

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 16.02.2011 Tid: 08.30

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 16.02.2011 Tid: 08.30 Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen : 16.02.2011 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Event. forfall må meldast til tlf. 57 65 56 00. Varamedlemer møter etter nærare varsel. Saksdokumenta er utlagde

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: rådhuset Møtedato: 19.05.2010 Kl: 12.30 15.30 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Anne Margrethe Kråvik (KrF), leiar, Leif Grinde

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 7/11 10/582 PROTOKOLL: SØKNAD OM FRITAK FOR EIGEDOMSSKATT - DE HEIBERGSKE SAMLINGER - SOGN FOLKEMUSEUM

MØTEINNKALLING SAKLISTE 7/11 10/582 PROTOKOLL: SØKNAD OM FRITAK FOR EIGEDOMSSKATT - DE HEIBERGSKE SAMLINGER - SOGN FOLKEMUSEUM MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 05.05.2011 Tid: 16.30 17.10 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 7/11 10/582 PROTOKOLL:

Detaljer

Reglement for godtgjersle til folkevalde. Vedteke i kommunestyre sak 21/16.

Reglement for godtgjersle til folkevalde. Vedteke i kommunestyre sak 21/16. Reglement for godtgjersle til folkevalde. Vedteke i kommunestyre 28.4.2016 sak 21/16. Reglement for godtgjersle til folkevalde 1. Ordførar Kommunestyret fastset ordførargodtgjersla kvart år i budsjettvedtaket.

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 107/17 Formannskapet /17 Kommunestyret Sakshandsamar: Monika Lysne Arkiv: Arkivsaksnr.

Saksnr. Utval Møtedato 107/17 Formannskapet /17 Kommunestyret Sakshandsamar: Monika Lysne Arkiv: Arkivsaksnr. Lærdal kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 107/17 Formannskapet 22.06.2017 051/17 Kommunestyret 22.06.2017 Sakshandsamar: Monika Lysne Arkiv: Arkivsaksnr. 17/535-2 Områderegulering for Erdal - oppstart

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET Sak 1/10 Utval: PERSONALUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 08.02.2010 Tid: Kl 18.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET 2/10

Detaljer

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti Kontrollutvalet i Lærdal kommune Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Møtestad: Rådhuset Saksnr.: 14/14 17/14 Møtebok Følgjande medlem møtte Olav Grøttebø Siv Rysjedal Guri Olsen Kari Blåflat

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 OS KOMMUNE Personalavdelinga MØTEPROTOKOLL Personalutvalet Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 Innkalte: Funksjon Leiar Nestleiar Medlem Tilsette repr Tilsette repr Namn

Detaljer

Møteinnkalling for Administrasjonsutval

Møteinnkalling for Administrasjonsutval 3692 Sauland Møteinnkalling for Administrasjonsutval Møtedato: 26.08.2011 Møtestad: Kommunehuset,Formannskapssalen Møtetid: Kl. 08:00 Merk Tida! Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: ADMINISTRASJONSUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 03.03.2010 Tid: 09:00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter

Detaljer

2 Kommunale møte Reglementet gjeld møte i kommunestyre, formannskap, forvaltningsutval og administrasjonsutval, heretter kalla folkevalde organ.

2 Kommunale møte Reglementet gjeld møte i kommunestyre, formannskap, forvaltningsutval og administrasjonsutval, heretter kalla folkevalde organ. ARBEIDSVILKÅR FOR FOLKEVALDE I LÆRDAL KOMMUNE 1 Folkevald opplæring/ informasjon Tidleg i kvar valperiode skal det haldast kurs for medlemmer av kommunestyre ("folkevald opplæring") i dei grunnleggande

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 056 A20 Arkivsaksnr.: 11/682-3

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 056 A20 Arkivsaksnr.: 11/682-3 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 056 A20 Arkivsaksnr.: 11/682-3 Overordna samarbeidsavtale: SFFK og kommunane TILRÅDING: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Kommunestyret vedtek:

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/787-21317/14 Saksbeh.: Arkivkode: Saksnr.: Utval Møtedato 70/14 Formannskap/ plan og økonomi 28.08.2014 60/14 Kommunestyret 18.09.2014 Magnhild Gjengedal PLAN

Detaljer

Folkevalde sine arbeidsvilkår

Folkevalde sine arbeidsvilkår Folkevalde sine arbeidsvilkår 1. POLITISK ORGANISERING 1.1 Kommunestyret Kommunestyret har 21 medlemmer med varamedlemmer valde av dei røysteføre innbyggarane i kommunen etter reglar fastsett i vallova.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 216 Arkivsaksnr.: 13/197

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 216 Arkivsaksnr.: 13/197 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 216 Arkivsaksnr.: 13/197 Sogn og Fjordane revisjon IKS - endring av selskapsavtalen. Rådmannen si tilråding: Kommunestyre vedtek endring av 4 i selskapsavtalen

Detaljer

Møteprotokoll Kommunestyret

Møteprotokoll Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 06.05.2014 Møtestad: Austrheim samfunnshus Møtetid: 19:00-20:45 Møtedeltakarar Parti Rolle Jan Erik Espelid Varamedlem Johanna K. Lerøy AP Varamedlem

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Formannskapet 29.01.2015 022/15 Kommunestyret 02.02.2015 010/15 Avgjerd av: Formannskapet Saksbehandlar: Jan Kåre Fure Objekt:

Detaljer

MØTEBOK Tysnes kommune

MØTEBOK Tysnes kommune MØTEBOK Tysnes kommune Utval Møtedato KOMMUNESTYRET 16.12.08 Arkivsak : Arkivkode: 08/453 111 - Sakshandsamar: Audun Hovland/Helge Drange Handsamingar: Utval Møtedato Saksnummer FORMANNSKAPET 02.12.08

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 07/1522. Kommunalt tenestekjøp; bade- og symjetenester Gaupne. Rådmannen si tilråding:

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 07/1522. Kommunalt tenestekjøp; bade- og symjetenester Gaupne. Rådmannen si tilråding: SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 07/1522 Kommunalt tenestekjøp; bade- og symjetenester Gaupne Rådmannen si tilråding: Formannskapet godkjenner konkurransegrunnlaget for kjøp

Detaljer

REGLEMENT FOR POLITISKE UTVAL

REGLEMENT FOR POLITISKE UTVAL REGLEMENT FOR POLITISKE UTVAL Vedteke i Kommunestyret Dato : 18.2.2004 Sak : 04/2004 15.11.03 - Reglement for politiske utval 2003 2007 K-sak? - side 1 1. KOMMUNESTYRET OG ANDRE FOLKEVALDE ORGAN SIN RETT

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke av kommunestyret 19. juni 2014 Postadr.: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Organisasjonsnr.: 5981 MASFJORDNES 56 16 62 00 56 16 62 01 3201 48 54958 945627913 E-post:post@masfjorden.kommune.no

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 Kommunale utleigebustader - Status Gaupne og bygging Indre Hafslo og Veitastrond. Rådmannen si tilråding: 1)Kommunestyret har ikkje

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 23.10.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 08:30 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd

Detaljer

JØLSTER KOMMUNE TILSETJINGSREGLEMENT

JØLSTER KOMMUNE TILSETJINGSREGLEMENT Vedteke i k-sak 24/05 den 14.6.05 Ref: ARH 04/01451-004 Løpenr: 002499/05 Arkivnr: 410 JØLSTER KOMMUNE TILSETJINGSREGLEMENT I N N H A L D 1. OMFANG...1 1.1. Definisjon... 1 1.2. Tilhøve til lov, tariffavtale

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2014/2350-21542/2014 Sakshandsamar: Grethe Bergsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Drøftingssak - Eigarskapsmelding 2015 Samandrag

Detaljer

SAKSGANG Utval Møtedato Saksnr. i utval Hovudutvalet for Teknisk og Næring /09. Saka vert avgjort av: Det faste utval for plansaker

SAKSGANG Utval Møtedato Saksnr. i utval Hovudutvalet for Teknisk og Næring /09. Saka vert avgjort av: Det faste utval for plansaker Jondal kommune Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saksnr. i utval Hovudutvalet for Teknisk og Næring 31.03.2009 022/09 Saksbeh: Ole Gisle Vassel Saka vert avgjort av: Det faste utval for plansaker Arkiv:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: 25/07 07/302 SØKNAD OM BYGGELØYVE GNR 20 BNR 21, ARVID MELLINGEN

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: 25/07 07/302 SØKNAD OM BYGGELØYVE GNR 20 BNR 21, ARVID MELLINGEN Møtestad: FORMANNSKAPSSALEN Møtedato: 03.05.2007 Tid: 0830 MØTEPROTOKOLL Formannskapet SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 22/07 07/326 ORIENTERINGSSAKER 23/07 07/315 OPPSETTING AV GRIND PÅ KOMMUNAL

Detaljer

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE.

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. 1. GENERELT 1.1 Føremål Møre og Romsdal fylke har som mål å yte god service og vere tilgjengeleg for innbyggarane i fylke og for

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke i kommunestyret 19 juni 2014 FORORD Hovudoppdraget for alle som arbeider i Masfjorden kommune er å yte kommunale tenester av beste kvalitet. Den einskilde sin

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: 27/13 12/114 Kommunale bustader - oppfølging av rapport frå arbeidsgruppe.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: 27/13 12/114 Kommunale bustader - oppfølging av rapport frå arbeidsgruppe. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 21.03.2013 Tid: 08.30 MØTEPROTOKOLL Formannskapet SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 24/13 12/432 Sikring mot naturskade, Nybøstrondi 25/13 12/514 Søknad om økonomisk

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 21.03.2013 Tid: 09.00

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 21.03.2013 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset : 21.03.2013 Tid: 09.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/13 13/241 OPPFØLGING AV TIDLEGARE

Detaljer

Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet eller møtesekretær snarast råd.

Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet eller møtesekretær snarast råd. Kviteseid kommune Møteinnkalling Utval: Hovudutvalet for oppvekst og omsorg Møtestad: Brunkeberg, Kommunehuset Dato: 25.11.2015 Tidspunkt: 12:00 Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til

Detaljer

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning Aukra kommune Arkivsak: 2012/32-39 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 14.01.2015 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 7/15 Drift og arealutvalet 21.01.2015 8/15 Kommunestyret 12.02.2015 Privat

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møtesekretær Erik Vangsnes leia møte gjennom sak 31 og 32. Vegard Fosså leia resten av møtet.

MØTEPROTOKOLL. Møtesekretær Erik Vangsnes leia møte gjennom sak 31 og 32. Vegard Fosså leia resten av møtet. MØTEPROTOKOLL Utval: Ungdomsrådet Møtestad: Kommunetunet møterom 126 Møtedato: 26.09.2016 Tid: kl.11:30-14:00 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Saklista og innkalling vart

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.05.2014 Kl: 10.00-13.45

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.05.2014 Kl: 10.00-13.45 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.05.2014 Kl: 10.00-13.45 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Dato for innkalling: Merknader: Saker som vart handsama Harald

Detaljer

NORDDAL KOMMUNE. Reglement for godtgjering til folkevalde

NORDDAL KOMMUNE. Reglement for godtgjering til folkevalde NORDDAL KOMMUNE Reglement for godtgjering til folkevalde Vedteke: Ksak 80/13 Gjeld frå: 01.12.2013 INNHALD: 1.0 Kven reglementet gjeld for... side 2 2.0 Formål... side 2 3.0 Møte... side 2 4.0 Godtgjering...

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN Lov for Jotun, skipa 30.03.1923. Vedteken den 10.06.1945, med seinare endringar seinast av 29.06.2000. Revidert etter årsmøte i 2007 og 2011. Godkjend av Idrettsstyret: 18.02.02

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0262/04 04/01243 63/28,57, FINNEBREKKA, BYGGESAK - FELT A NY BEHANDLING

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0262/04 04/01243 63/28,57, FINNEBREKKA, BYGGESAK - FELT A NY BEHANDLING Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.12.2004 Tid: Kl. 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0262/04 04/01243 63/28,57, FINNEBREKKA, BYGGESAK - FELT

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 14/1952-32

Saksframlegg. Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 14/1952-32 Saksframlegg Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 14/1952-32 Økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 Tilrådingar: Tilråding, med 8 røyster (4 Ap, Sp, Sv, KrF, V): 1. Kommunestyret godkjenner

Detaljer

ARBEIDSVILKÅR FOR FOLKEVALDE

ARBEIDSVILKÅR FOR FOLKEVALDE VOSS KOMMUNE ARBEIDSVILKÅR FOR FOLKEVALDE Vedtekne i kommunestyret 30. november 1995, sak 93. Endra i kommunestyret 26. august 1999, sak 49 20. juni 2001, sak 53 27. november 2007, sak 78 (kursiv) og 29.

Detaljer

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Sognekraft, Vik Møtedato: 28.02.2014 Tid: 09:30-13:45. A.

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Sognekraft, Vik Møtedato: 28.02.2014 Tid: 09:30-13:45. A. Sogn regionråd Postboks 153 6851 SOGNDAL Møteprotokoll Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Sognekraft, Vik Møtedato: 28.02.2014 Tid: 09:3013:45 A. Desse møtte Faste medlemmar Noralv Distad, ordførar Aurland

Detaljer

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 BREV MED NYHENDE 06/02/2015 Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 Av advokat Anders Elling Petersen Johansen Bakgrunn Regjeringa har, etter eiga utsegn, ei målsetjing om å gjere

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: 118/07 07/853 REGULERING AV HUSLEIGENE I KOMMUNALE BUSTADER

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: 118/07 07/853 REGULERING AV HUSLEIGENE I KOMMUNALE BUSTADER Møtestad: FORMANNSKAPSSALEN Møtedato: 27.11.2007 Tid: 0830 MØTEPROTOKOLL Formannskapet SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 118/07 07/853 REGULERING AV HUSLEIGENE I KOMMUNALE BUSTADER 119/07 07/851 REGULERING

Detaljer

HARAM KOMMUNE Sakspapir

HARAM KOMMUNE Sakspapir HARAM KOMMUNE Sakspapir Utval Møtedato Saksnr Saksbeh. Formannskapet 20.08.2013 057/13 Kåre Beite Kommunestyret 19.09.2013 059/13 Kåre Beite Avgjerd av: Kommunestyret Arkiv: L81 Arkivsaknr 13/525 Hellandshaugane

Detaljer

ØTEBOK - TITTELBLAD - Kommunestyret

ØTEBOK - TITTELBLAD - Kommunestyret ØTEBOK - TITTELBLAD - Kommunestyret Møtestad: Møtedato: Frå kl.: Til kl.: TINGSALEN 25. SEPTEMBER 2014 12.00 15.45 Møteleiar: Ordførar Olav Lunden Møteinnkalling: (kunngjering): Sendt medlemer og varamedlemer

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 22.10.2014 Møtestad: Kommunehuset - Børilden Møtetid: 09:00-11:00 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Helge Dyrkolbotn KRF Varaordførar

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 25.09.2008 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.04.2010 Tid: 08.30

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.04.2010 Tid: 08.30 Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen : 15.04.2010 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Event. forfall må meldast til tlf. 57 65 56 00. Varamedlemer møter etter nærare varsel. Saksdokumenta er utlagde

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Personal og økonomiutvalet Møtedato: Møtetid: 15: Møtestad: Kommunehuset

MØTEPROTOKOLL. Utval: Personal og økonomiutvalet Møtedato: Møtetid: 15: Møtestad: Kommunehuset SAMNANGER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Personal og økonomiutvalet Møtedato: 02.11.2009 Møtetid: 15:00-17.30 Møtestad: Kommunehuset Av 5 medlemmer møtte 5, inkludert varamedlemmer. Desse medlemene møtte

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2016/107 Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2016/107 Formannskapet Kommunestyret Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2016/4142-1 Geir Mogren Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2016/107 Formannskapet 01.12.2016 Kommunestyret 15.12.2016 Innstilling frå rådmannen: 1) Kommunestyret godkjenner

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 005/17 Formannskapet /17 Kommunestyret Sakshandsamar: Monika Lysne Arkiv: Arkivsaksnr.

Saksnr. Utval Møtedato 005/17 Formannskapet /17 Kommunestyret Sakshandsamar: Monika Lysne Arkiv: Arkivsaksnr. Lærdal kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 005/17 Formannskapet 26.01.2017 002/17 Kommunestyret 09.02.2017 Sakshandsamar: Monika Lysne Arkiv: Arkivsaksnr. 16/155-17 Kommunal planstrategi 2016-2020,

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato 054/14 Formannskapet /14 Kommunestyret

Saksnr Utval Møtedato 054/14 Formannskapet /14 Kommunestyret Årdal kommune Sakspapir Saksnr Utval Møtedato 054/14 Formannskapet 03.06.2014 038/14 Kommunestyret 19.06.2014 Sakshandsamar: Stine Mari Måren Elverhøi Arkiv: K2-L12 Arkivsaksnr. 12/834 Detaljreguleringsplan

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1 OS KOMMUNE Utval: OS ELDRERÅD Møtestad: Luranetunet - merk staden! Møtedato: 13.09.2004 Tid: 14.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I

Detaljer

GODTGJERSLE TIL FOLKEVALDE

GODTGJERSLE TIL FOLKEVALDE Balestrand kommune GODTGJERSLE TIL FOLKEVALDE Reglement for godtgjersle til folkevalde i Balestrand kommune Revidert og godkjent i Balestrand kommunestyre xxxxxx (sak xx/xxx) Gjeld frå kommunestyerperioden

Detaljer

Framlegg til bustadbyggjeprogram Lindås kommune

Framlegg til bustadbyggjeprogram Lindås kommune Arkiv: Saksmappe: Sakshandsamar: Dato: L 71 2010/988 Sveinung Toft 05.01.2011 Utvalssak nr. Utval Møtedato 25/11 Plan- og miljøutvalet 19.01.2011 6/11 Kommunestyret 10.02.2011 Framlegg til bustadbyggjeprogram

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Komite Natur 26.05.2005 069/05 OIV Komite Natur 17.11.2005 133/05 OIV Kommunestyre 13.12.2005 067/05 OIV Sakshandsamar: Odd Inge Vestbø Arkiv: Reg-089

Detaljer

REGLEMENT FOR FOLKEVALDE SINE ARBEIDSVILKÅR

REGLEMENT FOR FOLKEVALDE SINE ARBEIDSVILKÅR SUND KOMMUNE Dok.dato: 03.06.2013 Vår Ref: 2011002433-3 Arkiv: N-028 REGLEMENT FOR FOLKEVALDE SINE ARBEIDSVILKÅR Vedteke av kommunestyret 07. nov. 2006 sak K-104/06 gjeldande frå 01.01.2007 Oppdatert etter

Detaljer

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Giske formannskap /17 Giske kommunestyre

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Giske formannskap /17 Giske kommunestyre GISKE KOMMUNE Arkiv: JournalpostID: 17/13637 Sakshandsamar: Ann Kristin Thu Dato: 24.10.2017 SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Saknr Giske formannskap 13.11.2017 108/17 Giske kommunestyre Økonomiplan

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SAKLISTE: 34/10 09/459 Avtale om interkommunalt samarbeid om brann- og redningstenestene

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SAKLISTE: 34/10 09/459 Avtale om interkommunalt samarbeid om brann- og redningstenestene Møtestad: Tingsalen Møtedato: 17.06.2010 Tid: 13.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 34/10 09/459 Avtale om interkommunalt samarbeid om brann- og redningstenestene 35/10

Detaljer

Reglement for Folkevalde og politiske parti i Fjaler kommune

Reglement for Folkevalde og politiske parti i Fjaler kommune FJALER KOMMUNE Reglement for Folkevalde og politiske parti i Fjaler kommune Vedteke i kommunestyret 15.12.14 1. Kven reglementet gjeld for Reglementet gjeld godtgjersle til politisk valde medlemer av faste

Detaljer

NOTAT. Til skilnad frå andre skatteinntekter går eigedomsskatt direkte til Kvam herad, og er ikkje samordna med rammetilskotet.

NOTAT. Til skilnad frå andre skatteinntekter går eigedomsskatt direkte til Kvam herad, og er ikkje samordna med rammetilskotet. NOTAT KVAM HERAD STRATEGISK NIVÅ Til Harald Inge Anderssen Strategisk nivå Dato: 19.11.2007 Frå Kjell Helvik Vår ref: 07/801-15/N-102.1//KJHE Eigedomsskatt i Kvam - innføring i heile kommunen Inntektene

Detaljer

BUDSJETT 2013 - KONTROLLORGAN

BUDSJETT 2013 - KONTROLLORGAN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Sekretariat for kontrollutvalet Arkivsak 201202903-10 Arkivnr. 111 Saksh. Breistein, Roald Saksgang Møtedato Kontrollutvalet 23.08.2012 BUDSJETT 2013 - KONTROLLORGAN SAMANDRAG 1.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Luranetunet Møtedato: 26.10.2004 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING

Detaljer

SELJE KOMMUNE Råd for menneske med nedsett funksjonsevne. Møtebok

SELJE KOMMUNE Råd for menneske med nedsett funksjonsevne. Møtebok Råd for menneske med nedsett funksjonsevne Møtebok Møtedato: 14.02.2011 Møtetid: Kl. 13:00 15:30 Møtested: Kommunehuset Saksnr.: 001/11-008/11 Følgjande medlemmer møtte Per Sandviknes, Marita Aarvik, Harald

Detaljer

Granvin herad Sakspapir

Granvin herad Sakspapir Granvin herad Sakspapir Styre, komite, utval Møtedato Saknr Sbh Formannskapet 23.11.2010 059/10 KJF Sakshandsamar: Kjersti Finne Arkivkode: K2-L12 Arkivsaknr: 10/79 Søknad om oppstart av detaljregulering

Detaljer

AVTALE MELLOM SPELEREGLAR FOR PROSESS FOR DRIFTSTILPASSING

AVTALE MELLOM SPELEREGLAR FOR PROSESS FOR DRIFTSTILPASSING DRIFTSTILPASSINGI ØYGARDEN PROSESSAR VEDK ENDRINGAR I AREIDSTILHØVE Dok.ref. 13/430-2/K1-031//JOM Dato: 06.05.2013 SKISSE TIL: AVTALE MELLOM ØYGARDEN KOMMUNE OG ARBEIDSTAKARORGANISASJONANE: SPELEREGLAR

Detaljer

ÅRSMELDING 2016 UTKAST

ÅRSMELDING 2016 UTKAST KONTROLLUTVALET I SOGNDAL KOMMUNE ÅRSMELDING 2016 UTKAST Innleiing Kommunelova (KL) kapittel 12 omhandlar internt tilsyn og kontroll samt revisjon. Kommunestyret har det øvste tilsynsansvaret med den kommunale

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: VALNEMND Møtestad: Rådhuset Møtedato: Tid: Etter val av valnemnd i kommunestyret SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utval: VALNEMND Møtestad: Rådhuset Møtedato: Tid: Etter val av valnemnd i kommunestyret SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: VALNEMND Møtestad: Rådhuset : 27.10.2011 Tid: Etter val av valnemnd i kommunestyret SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/11 11/794 VAL AV ADMINISTRASJONSUTVAL 2011-2015 2/11 11/795

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utval Møtedato 003/14 Styringsgruppe kommunedelplan helse /14 Kommunestyret

Sakspapir. Saksnr Utval Møtedato 003/14 Styringsgruppe kommunedelplan helse /14 Kommunestyret Vik kommune Sakspapir «Sgr_Beskrivelse» «Spg_Beskrivelse» Saksnr Utval Møtedato 003/14 Styringsgruppe kommunedelplan helse 08.12.2014 073/14 Kommunestyret 18.12.2014 Sakshandsamar Arkiv Arkivsaksnr. Marit

Detaljer

REGLEMENT FOR GODTGJERSLE TIL FOLKEVALDE I SAMNANGER KOMMUNE Vedteke av Samnanger kommunestyre Sist ajourført

REGLEMENT FOR GODTGJERSLE TIL FOLKEVALDE I SAMNANGER KOMMUNE Vedteke av Samnanger kommunestyre Sist ajourført REGLEMENT FOR GODTGJERSLE TIL FOLKEVALDE I SAMNANGER KOMMUNE Vedteke av Samnanger kommunestyre 27.09.2007. Sist ajourført 22.12.2017 Reglementet gjeld frå og med budsjettåret 2008. 1. Ordførargodtgjersle

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval Formannskapet og næringsutvalet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 15.10.2014. Start kl.: 09.00 Slutt kl.: 15.30

MØTEPROTOKOLL. Utval Formannskapet og næringsutvalet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 15.10.2014. Start kl.: 09.00 Slutt kl.: 15.30 MØTEPROTOKOLL Utval Formannskapet og næringsutvalet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 15.10.2014 Start kl.: 09.00 Slutt kl.: 15.30 Til stades på møtet Medl.: Forfall: Varamedl.: Frå adm. (evt. andre): Ivar

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 25.05.10 Kl.: 12.00 18.30 Stad: Formannskapssalen Saknr.: 08/10 22/10 MØTELEIAR Amram Hadida (Ap) DESSE MØTTE Odd Martin Myhre (FrP) Ola Malvin Lomheim

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Tiltak 1 side 12 Fjerne til privat bruk. Tiltaket får då fylgjande ordlyd: Ikkje subsidiera straum.

SAKSFRAMLEGG. Tiltak 1 side 12 Fjerne til privat bruk. Tiltaket får då fylgjande ordlyd: Ikkje subsidiera straum. SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Inger Moe Arkivsaksnr.: 08/361 Arkiv: 143 K21 Miljøplan for Luster Kommune Rådmannen si tilråding: Luster kommunestyre vedtek miljøplan (plan for energi, klima og ureining)

Detaljer

Saksnr. Dok-ID Arkivkode Sakshandsamar Dato: 14/729 15/ RIF Vedlagt følgjer kommunestyret si handsaming og vedtak i saka.

Saksnr. Dok-ID Arkivkode Sakshandsamar Dato: 14/729 15/ RIF Vedlagt følgjer kommunestyret si handsaming og vedtak i saka. Høyanger kommune Ordføraren Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Njøsavegen 2 6863 LEIKANGER Saksnr. Dok-ID Arkivkode Sakshandsamar Dato: 1/729 15/801 026 RIF 30.01.2015 Kommunereform, retningsval m.m. Vedlagt

Detaljer

GODTGJERSLE TIL FOLKEVALDE

GODTGJERSLE TIL FOLKEVALDE GODTGJERSLE TIL FOLKEVALDE Finnøy kommune Vedtatt 15.2.2017 (KST-005/17) 2 1. MØTEPLIKT Kommunelova 40 fastslår alminneleg møteplikt for den som er valt som medlem av eit kommunalt folkevalt organ. Kommunelova

Detaljer