Maritim Industries Services Eood c/o Dikme Netzanti Nedre Heggen 5580 Ølen TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Maritim Industries Services Eood c/o Dikme Netzanti Nedre Heggen 5580 Ølen TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG"

Transkript

1 VÅR DATO VÅR REFERANSE /18289 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Bjørg Roska tlf Maritim Industries Services Eood c/o Dikme Netzanti Nedre Heggen 5580 Ølen TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG Vi viser til tilsyn den hos Westcon Yards i Ølensvåg. Til stede fra Multi Vedlikehold Drift AS: Prosjektleder Svein Mikkelsen Til stede fra Arbeidstilsynet: Rådgiver Kjersti Marie Gjerd og seniorrådgiver Bjørg Roska. Seniorrådgiver Svein Nesse og seniorinspektør Oddgeir Nilsen gjennomførte intervju med ansatte. Tolk ble benyttet. Hensikten med tilsynet: Tilsyn ble gjennomført som en del av Arbeidstilsynets satsning mot sosial dumping og innleie/utleie innen verftsbransjen. Utlendingsloven og allmenngjøringsloven gir Arbeidstilsynet ansvar og myndighet til å føre tilsyn med lønns- og arbeidsvilkår for utenlandske arbeidstakere. Etter allmenngjøringsloven 11 fører Arbeidstilsynet tilsyn med at lønns- og arbeidsvilkår som følge av vedtak om allmenngjøring blir overholdt. Arbeidstilsynets innsats mot sosial dumping skal bidra til å sikre opprettholdelsen av den norske arbeidsmiljøstandarden og motvirke ulik behandling av arbeidstakere. Gjennomføring av tilsynet: Tilsynet ble gjennomførte som en samtidig uanmeldt kontroll med Skatt Vest, Sentralskattekontoret for Utenlandssaker (SFU), Politiets utlendingsavdeling og Arbeidstilsynet. Kontrollen ble gjennomført ved at etatene fikk utlevert utskrift av portlisten ved Westcon Yards AS. Ut fra opplysninger om hvilke firma som var til stede denne dagen, gjennomførte vi tilsyn hos Westcon Yards som oppdragsgiver og 4 underleverandører, deriblant Multi Vedlikehold Drift AS. Kontrollen hos Multi Vedlikehold ble gjennomført ved at vi valgte ut 5 tilfeldige arbeidstakere ansatt hos Multi Vedlikehold, samt 3 tilfeldig utvalgte arbeidstakere fra underleverandør Maritim Industries Services Eood (heretter MIS Eood). I samtale med arbeidstakerne stilte vi spørsmål om arbeidskontrakter, arbeidstid og lønn herunder overtidstillegg, samt innkvartering. Virksomheten fikk deretter pålegg om utlevering av opplysninger vedr. de utvalgte arbeidstakerne og dokumentasjon vedr. kontraktsforhold. Fristen ble satt til kl 1200 den påfølgende dag. Arbeidstilsynet er kjent med at MIS Eood stiller innkvartering til rådighet for sine arbeidstakere. Det ble gjennomført tilsyn med bolig som virksomheten stiller til rådighet i Etne. Følgende dokumentasjon er mottatt og gjennomgått: POSTADRESSE E-POST TELEFON ORGANISASJONSNR Postboks 4720 Sluppen TRONDHEIM INTERNETT TELEFAKS Norge

2 VÅR REFERANSE 2 Kontrakt mellom Marine Industries Services og Multi Vedlikehold Drift AS. Arbeidskontrakter, lønnsavregning, timeliste og bankoverførsel for 3 ansatte i MIS Eood. Vi har fra eget arkiv hentet fram tillatelse til gjennomsnittsberegning av arbeidstiden datert , for MIS Eood. Tillatelsen gjelder fram til og gir adgang til å arbeide i inntil 54 timer pr. uke i 4 uker, deretter 2 uker avspasering ved Westcon Yards. Hovedinntrykk og funn: Arbeidstilsynets kontaktperson i forhold til kontroll av arbeidstakere hos MIS Eood, Bulgaria, har vært Svein Mikkelsen, prosjektleder for arbeidet til Multi Vedlikehold Drift AS, og det arbeidet som MIS Eood har inngått underentreprise om i forhold til Skarabeo 8. Arbeidstilsynet har henvendt seg til Multi Vedlikehold Drift v/mikkelsen om bedr om å få opplyst om MIS Eood har en kontaktperson og adresse i Norge. Vi har søkt etter virksomheten i Enhetsregisteret og internett, men får ingen treff. Vi har fått i ettertid fått opplyst at MIS Eood sin kontaktperson i Norge er: Dikme Netzanti, Nedre Heggen, 5580 Ølen Funn: Generelt: Maritim Industries Services er et bulgarsk selskap med oppdrag i Norge. De ansatte som arbeider der omfattes av bestemmelsen om utsendte arbeidstakere, jf arbeidsmiljøloven 1-7, jf. Forskrift om utsendte arbeidstakere. Arbeidstilsynet har kontrollert dokumentasjon i forhold til 3 arbeidstakere: Alle har arbeidskontrakt som tilfredsstiller kravene i arbeidsmiljøloven Virksomheten har fått samtykke til å gjennomsnittsberegne arbeidstiden fra Arbeidstilsynet for tidsrommet til i en såkalt 4-2 rotasjon. Det er fremlagt lønnsslipper for juni/juli, med timelønn oppgitt i bulgarsk valuta. Omregnet til norske kroner kr 154,54 (etter dagens kurs) - over minstelønn i forhold til den allmenngjorte fellesoverenskomsten. Ut fra opplysninger i intervju med de ansatte betaler arbeidsgiver for kost, losji og hjemreiser. Det arbeides i strid med vilkårene i samtykke til gjennomsnittsberegning av arbeidstid. 1. Arbeidstid 1.1 Generelt om arbeidstid - veiledning. Arbeidsmiljøloven kapittel 10 inneholder bestemmelser som regulerer arbeidstid. Arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven er vernebestemmelser. Hovedformåle med bestemmelsene er ifølge forarbeidene å sikre at arbeidstiden ikke påfører arbeidstaker og dennes nærmeste familie unødige helsemessige og sosiale belastninger.

3 VÅR REFERANSE 3 Arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven setter rammer for den daglige og ukentlige (periodevise) arbeidstiden. Etter arbeidsmiljøloven 10-4 første ledd skal den alminnelige arbeidstiden ikke overstige ni timer i løpet av 24 timer og 40 timer i løpet av syv dager. Arbeidsmiljøloven 10-5 tillater under visse vilkår at arbeidstiden gjennomsnittsberegnes. Gjennomsnittsberegning innebærer at den daglige og ukentlige arbeidstiden utvides, men uten at rammene for den totale arbeidstiden økes (arbeidstiden skal i gjennomsnitt ikke bli lenger enn det som er foreskrevet i arbeidsmiljøloven 10-4). Faktiske forhold og Arbeidstilsynets vurdering For at en virksomhet skal kunne gjennomsnittsberegne arbeidstiden, må virksomheten enten ha inngått skriftlig avtale om gjennomsnittsberegning med den enkelte arbeidstaker, med tillitsvalgte det hvor virksomheten er bundet av tariffavtale eller søkt og fått samtykke til gjennomsnittsberegning av Arbeidstilsynet. Her foreligger samtykke fra Arbeidstilsynet, jf. ovenfor. De innsendte timelistene for 3 tilfeldige arbeidstakere viser at den arbeidstidsordningen brytes i forhold til følgende: Alle de tre arbeidstakerne arbeider 3 av fire søndager - krav om søndagsfri To av tre arbeidet også 5-6 timer(totalt 10) timer på lørdag - krav om 4 timer En arbeider 5 timer på lørdag Det fremgår ikke av timelistene om det arbeides nattskift. Av lønnsslippene fremgår det at det utbetales "overtime" med både 50 % og 100 %. Ut fra antall timer er det sannsynlig at dette gjelder utbetaling av overtidsarbeid på lørdag med 50 % og søndag 100 %. Arbeidstilsynet anser ovennevnte brudd som alvorlige. En godkjenning stiller strenge vilkår som forutsettes overholdt for å sikre at bestemmelsene om nødvendig døgnhvile og ukehvile ivaretas. Dette er bestemmelser som ikke kan dispenseres fra. 2 av de kontrollerte arbeidstakere har arbeidet sammenhengende 16 dager a 10 timer. Vi viser til varsel om pålegg. 2. Innkvartering Arbeidsmiljøloven 4-4(4) stiller krav til at innkvartering som arbeidsgiver stiller til rådighet for arbeidstaker, skal være forsvarlig utført, innredet og vedlikeholdt. Etter arbeidsmiljølovens 1-1 bokstav a) er det lovens formål å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon som gir full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger og med en velferdsmessig standart som til enhver tid er i samsvar med den teknologiske og sosiale utvikling i samfunnet. Faktiske forhold og Arbeidstilsynets vurdering Det ble gjennomført tilsyn i bolig som arbeidstakerne disponerer i Etne. Svein Mikkelsen var til stede på vegne av virksomheten. Fra Arbeidstilsynet deltok seniorinspektørene Ronny Hagen og Tor Egil Mølstre. Boligen besto av 3 leiligheter. I kjellerleilighet bodde 4 arbeidstakere. På loftet bodde 3 arbeidstakere. I husets hovedetasje bodde eieren.

4 VÅR REFERANSE 4 Boligene er funnet å være tilfredsstillende i henhold til arbeidsmiljølovens krav. Varsel om pålegg Arbeidstilsynet har hjemmel til å gi pålegg og til å sette vilkår i arbeidsmiljøloven 18-6 første og sjette ledd. På bakgrunn av det ovennevnte vurderer vi å gi følgende pålegg: Pålegg: Virksomheten må sørge for at arbeidstakerne har en arbeidstid som er i henhold til reglene for alminnelig arbeidstid, jf arbeidsmiljøloven 10-4 og 10-5 jf. Forskrift om delvis allmenngjøring av Verkstedsoverenskomsten for skips- og verftsindustrien. Benyttes tillatelse fra Arbeidstilsynet i henhold til arbeidsmiljøloven 10-5(3)skal overtid ikke benyttes. Frist for gjennomføring av pålegget vil være: 1 måned etter at evt. vedtak er fattet. Hva skal til for at Arbeidstilsynet skal anse pålegget som etterkommet: Pålegget anses etterkommet når Arbeidstilsynet Vestlandet har mottatt kopi av timelister for en nærmere fastsatt periode, og ved at arbeidsgiver oversender en beskrivelse av hvordan arbeidstiden skal organiseres i virksomheten. Beskrivelsen må også omhandle rutiner ved bruk av overtid og nattarbeid. Hvis virksomheten har kommentarer til det som er beskrevet eller til de pålegg med frister som er vurdert, ber vi om skriftlig tilbakemelding senest Hører vi ikke noe fra virksomheten innen fristen, vil vi gi pålegg i tråd med det som er beskrevet i dette varselet. Vedtaket vil deretter bli sendt til virksomheten. Vi ber om at du oppgir vårt referansenummer 2011/18289 ved svar. Med hilsen Arbeidstilsynet Vestlandet Johs B Lægland tilsynsleder (sign.) Bjørg Roska seniorrådgiver (sign.) Dette brevet er godkjent elektronisk i Arbeidstilsynet og har derfor ingen signatur. Kopi til: Verneombud i MIS Eood c/o Dikme Netzanti Nedre Heggen 5580 ØLEN Westcon Yard AS 5582 ØLENS VÅG Multi Vedlikehold Drift AS Kophaug 5570 AKSD AL

5 VÅR REFERANSE 5 Kopi: Verneombud i Maritim Industries Services Eood, c/o Dikme Netzanti, Nedre Heggen, 5580 Ølen

SHIPKON Postboks 130 4297 SKUDESNESHAMN TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

SHIPKON Postboks 130 4297 SKUDESNESHAMN TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 20.09.2011 2011/17856 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Thor-Egil Mølstre tlf 406 14 333 SHIPKON Postboks 130 4297 SKUDESNESHAMN TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG Arbeidstilsynet

Detaljer

Westcon Yard AS 5582 ØLENSVÅG TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

Westcon Yard AS 5582 ØLENSVÅG TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 19.09.2011 2011/18292 DERES DATO 19.08.2011 VÅR SAKSBEHANDLER Kjersti Marie Gjerd tlf 476 42 023 DERES REFERANSE Westcon Yard AS 5582 ØLENSVÅG TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

Detaljer

CITYMAID HJEMMESERVICE AS Ulvenveien 88 A 0581 OSLO TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

CITYMAID HJEMMESERVICE AS Ulvenveien 88 A 0581 OSLO TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 25.04.2012 2012/7063 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Øystein Eriksen tlf 905 84 879 CITYMAID HJEMMESERVICE AS Ulvenveien 88 A 0581 OSLO TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM

Detaljer

Tilsyn - MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

Tilsyn - MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 5 08.01.2014 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Kirsti By Raaum, tlf. 97027352 MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON v/rådmann Aud Norunn Strand Postboks 38 3371 VIKERSUND

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato: TN-201002597 2010002606-4/LO - 231.0/HAAN OSLO, 27.08.2010

Deres ref. Vår ref. Dato: TN-201002597 2010002606-4/LO - 231.0/HAAN OSLO, 27.08.2010 in 3 Landsorganisasjonen i Norge Tariffnemnda Arbeidsdepartementet 0030 OSLO MOTTATT 31 AUG 2010 ARBEIDSDEPARTEMENTET Deres ref. Vår ref. Dato: TN-201002597 2010002606-4/LO - 231.0/HAAN OSLO, 27.08.2010

Detaljer

Tilsyn - MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

Tilsyn - MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 8 02.12.2013 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Kirsti By Raaum, tlf. 97027352 MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON v/rådmann Aud Norunn Strand Postboks 38 3371 VIKERSUND

Detaljer

Tilsyn - HJEMMETJENESTEN SONE SØR

Tilsyn - HJEMMETJENESTEN SONE SØR VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 5 08.01.2014 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Kirsti By Raaum, tlf. 97027352 MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON v/rådmann Aud Norunn Strand Postboks 38 3371 VIKERSUND

Detaljer

IIAUrA. Tilsyn - NORDRE LAND KOMMUNE ÅPEN OMSORG AVD BOFELLESSKAP. NORDRE LAND KOMMUNE v/rådmannen Storgata 28 2870 DOKKA

IIAUrA. Tilsyn - NORDRE LAND KOMMUNE ÅPEN OMSORG AVD BOFELLESSKAP. NORDRE LAND KOMMUNE v/rådmannen Storgata 28 2870 DOKKA IIAUrA Arbeidstilsynet VAR DATOVAR 04.02.2014 DERES DATODERES REFERANSE REFERANSE 1 av 5 VAR SAKSBEHANDLER Jan Arne Erlimo, tlf. 99369113 NORDRE LAND KOMMUNE v/rådmannen Storgata 28 2870 DOKKA Tilsyn -

Detaljer

VEDLIKEHOLDSPLANER M.M. VEDTAK OM PÅLEGG

VEDLIKEHOLDSPLANER M.M. VEDTAK OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 01.09.2011 2011/10331 DERES DATO 02.08.2011 VÅR SAKSBEHANDLER Hilmar Remen tlf 412 18 476 DERES REFERANSE Andøy kommune v/ Rådmann Rådhuset 8480 Andenes Att. Kirsten Lehne Pedersen

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 12.11.2010 2010/17053 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Anders Thorstad tlf 908 87 170 VEST- AGDER MUSEET IKS Odderøya 17 4610 KRISTIANSAND S Att: Marianne L. Nielsen,

Detaljer

Tilsyn - HELSE BERGEN HF

Tilsyn - HELSE BERGEN HF VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 14 24.04.2015 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Berit F. Haugsgjerd, tlf. 95045560 HELSE BERGEN HF Postboks 1400 5021 BERGEN Tilsyn - HELSE BERGEN HF Vi viser til

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Borgheim ungdomsskole i Nøtterøy kommune den 07.09.2010. Siri Berthinussen, rådgiver

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Borgheim ungdomsskole i Nøtterøy kommune den 07.09.2010. Siri Berthinussen, rådgiver VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 22.10.2010 2010/12120 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Siri Berthinussen tlf 975 34 622 Nøtterøy Kommune v/rådmannen Tinghaugvn. 18 3140 BORGHEIM TILSYNSRAPPORT OG

Detaljer

VEILEDER ALLMENNGJØRING

VEILEDER ALLMENNGJØRING VEILEDER ALLMENNGJØRING AV OVERENSKOMST FOR RENHOLDSBEDRIFTER (RENHOLDSOVERENSKOMSTEN) 1 Forord Denne veilederen tar sikte på å informere om hva allmenngjøring av Renholdsoverenskomsten vil bety for din

Detaljer

Tilsynsrapport og varsel om pålegg

Tilsynsrapport og varsel om pålegg VA Arbeidstilsynet VAR DATO 28.02.2012 DERES DATO VAR SAKSBEHANDLER Tahereh Talebi DERES REFERANSE 1 av 6 OSLO KOMMUNE HYRADSAVDELING FOR VELFERD OG SOSIALE TJENESTER Olav Vs gate 4 0161 OSLO Tilsynsrapport

Detaljer

UiO gir uttrykk for å være godt i gang med tiltak som universitetet mener vil imøtekomme intensjonene i påleggene.

UiO gir uttrykk for å være godt i gang med tiltak som universitetet mener vil imøtekomme intensjonene i påleggene. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 31.08.2010 2010/5920 DERES DATO 09.08.2010 VÅR SAKSBEHANDLER Kristina Austad og Ola Winsvold DERES REFERANSE UNIVERSITETET I OSLO Postboks 1072 Blindern 0316 OSLO VEDTAK OM PÅLEGG.

Detaljer

I tilsynet fremkom det blant annet at:

I tilsynet fremkom det blant annet at: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 17.12.2010 2010/12243 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Elin Skancke tlf 92812064 Bjugn kommune v/ Rådmannen Rådhuset, Alf Nebbs gate 2 7160 BJUGN TILSYNSRAPPORT OG

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG- HAMMER SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hammer skole i Lørenskog kommune dato 20.10.2010.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG- HAMMER SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hammer skole i Lørenskog kommune dato 20.10.2010. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 16.12.2010 2010/16935 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Heidi Wølneberg tlf 922 31 717 Lørenskog kommune v/rådmannen Postboks 304 1471 LØRENSKOG TILSYNSRAPPORT MED VARSEL

Detaljer

Velkommen som arbeidstaker i Norge!

Velkommen som arbeidstaker i Norge! Velkommen som arbeidstaker i Norge! Norsk versjon Innledning Velkommen som arbeidstaker i Norge. Mye er sikkert annerledes enn det du er vant til hjemmefra. Du er kanskje allerede i ferd med å gjøre deg

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG FOR VESTSIDEN OPPVEKSTSENTER

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG FOR VESTSIDEN OPPVEKSTSENTER VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 08.11.2010 2010/12397 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Heidi Krog Tysvær tlf 411 46 607 PORSGRUNN KOMMUNE v/rådmann Postboks 128 3915 PORSGRUNN TILSYNSRAPPORT OG VARSEL

Detaljer

Velkommen som arbeidstaker i Norge!

Velkommen som arbeidstaker i Norge! Velkommen som arbeidstaker i Norge! Norsk versjon Innledning Velkommen som arbeidstaker i Norge. Mye er sikkert annerledes enn det du er vant til hjemmefra. Du er kanskje allerede i ferd med å gjøre deg

Detaljer

Godt inneklima bidrar til god helse og bedre læring. Derfor samarbeider Arbeidstilsynet med helse- og undervisningsmyndighetene i dette prosjektet.

Godt inneklima bidrar til god helse og bedre læring. Derfor samarbeider Arbeidstilsynet med helse- og undervisningsmyndighetene i dette prosjektet. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 18.06.2012 2012/9094 DERES DATO 02.05.2012 DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Svein Wilhelm Kristiansen tlf 928 92 663 Stavanger kommune Postboks 8001 4068 Stavanger Att. Rådmann

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG - OSERØD SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Oserød skole i Nøtterøy kommune den 09.09.2010.

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG - OSERØD SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Oserød skole i Nøtterøy kommune den 09.09.2010. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 22.10.2010 2010/12120 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Siri Berthinussen tlf 975 34 622 Nøtterøy Kommune v/rådmannen Tinghaugvn. 18 3140 BORGHEIM TILSYNSRAPPORT OG

Detaljer

VAR DATO 14.12.2010 DERES DATO POLITIDIREKTORATET 20 DES 2010. Ar. Arkivkidcoo. 77- r);;, nr-

VAR DATO 14.12.2010 DERES DATO POLITIDIREKTORATET 20 DES 2010. Ar. Arkivkidcoo. 77- r);;, nr- VAR DATO 14.12.2010 DERES DATO 2010/7402 DERES REFERANSE Arbeidstilsynet VAR SAKSBEHANDLER Helen Bergsvik tlf 90106928 Kristin Austad tlf 97543738 Politidirektoratet v/ Politidirektøren Postboks 8051 Dep

Detaljer

Endringer i arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene

Endringer i arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene 1 Endringer i arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene 2 Endringer i arbeidsmiljøloven (aml) og betydningen for godkjenning av innarbeidingsordninger Forbundene og LO har i mange år

Detaljer

Sammendrag Arbeidstilsynet har i løpet av vinteren/våren 2008-2009 ført tilsyn med arbeidsmiljøet i NAV.

Sammendrag Arbeidstilsynet har i løpet av vinteren/våren 2008-2009 ført tilsyn med arbeidsmiljøet i NAV. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 12.06.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Ola Winsvold tlf 934 62 614 Arbeids- og velferdsdirektoratet Postboks 5 St. Olavs plass 1030 Oslo TILSYNSRAPPORT OG VARSEL

Detaljer

Endringer i Arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene

Endringer i Arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene 1 Endringer i Arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene 2 Endringer i arbeidsmiljøloven (AML) og betydningen for godkjenning av innarbeidingsordninger Forbundene og LO har i mange år

Detaljer

SAMTYKKE TIL GJENNOMSNITTSBEREGNING AV ARBEIDSTID AML 10-5 (3) LADEGÅRDEN SYKEHJEM, BERGEN KOMMUNE

SAMTYKKE TIL GJENNOMSNITTSBEREGNING AV ARBEIDSTID AML 10-5 (3) LADEGÅRDEN SYKEHJEM, BERGEN KOMMUNE VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 11.03.2014 2014/58102 DERES DATO VÅR SAKSBEHANDLER Asbjørn Braanaas tlf 959 90 126 DERES REFERANSE 201321616-10 Bergen kommune, Byrådsavdelingen for helse og omsorg Postboks 7700

Detaljer

Tilsynet ved skolen hadde en varighet på ca. 4 timer og ble gjennomført på følgende måte:

Tilsynet ved skolen hadde en varighet på ca. 4 timer og ble gjennomført på følgende måte: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 12.06.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Vera Maassen Helgerud tlf 971 70 823 Rudolf Steinerskolen i Hurum v/rektor Turi Abrahamsen Åsheimveien 10 3490 KLOKKARSTUA

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I SEL KOMMUNE SINE SKOLEBYGG

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I SEL KOMMUNE SINE SKOLEBYGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 08.11.2011 2011/9936 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Solveig Juløy Johansen tlf 469 33 259 Sel kommune v/rådmannen Botten Hansens gate 9 2670 OTTA TILSYNSRAPPORT MED

Detaljer

Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser

Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser en praktisk veileder Oppdateres når de forskriftene om allmenngjøring av byggfag og renholdsbedrifter foreligger 19.11.2014 1 Forord Denne veilederen gir

Detaljer