Årdal kommune Kommunestyret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årdal kommune Kommunestyret"

Transkript

1 Årdal kommune Kommunestyret Møteinnkalling Møtedato: Møtestad: Kommunestyret Møtetid: Kl. 11:30 NB!! Kåre Træen frå fylkesmannen Sogn og Fj. skal orienterer kommunestyret om Kommunereformen. Ordinært møte startar kl Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melda frå så snart råd er til slik at varamedlem kan bli innkalla. Varamedlemer møter etter nærare innkalling. Årdal kommune Ordførar Arild Ingar Lægreid

2 Sakliste Sak nr. Saktittel 056/14 Godkjenning og signering av møteprotokoll 057/14 Kommunereform - lokal utgreiingsprosess 058/14 Samlokalisering av helsetenester - tilleggsløyving 059/14 Økonomisk Rapportering tertial 060/14 Budsjett omdisponeringar i omsorgstenestene 061/14 Helse Førde og Årdal kommune - nye samarbeidsavtalar 062/14 Eigenkapitaltilskot - KLP 063/14 Områdereguleringsplan for Mannsbergi og områdereguleringsplan for Torolmen nord 064/14 Politiske møter på dag eller kveld 065/14 Val av utval til å førebu tilsetjing av ny rådmann

3 Årdal kommune Sakspapir Saksnr Utval Møtedato 056/14 Kommunestyret Sakshandsamar: Laila Irene Røneid Arkiv: NR-, K1-033 Arkivsaksnr. 14/604 Godkjenning og signering av møteprotokoll Det skal velgjast 2 personar som skal godkjenne og signere møteprotokoll i lag med ordførar. Framlegg til vedtak: Vert valgt i møte. Sakliste og innkalling vert godkjent slik det ligg føre.

4 Årdal kommune Sakspapir Saksnr Utval Møtedato 057/14 Kommunestyret Sakshandsamar: Frank Westad Arkiv: K1-020, K3-&23 Arkivsaksnr. 14/527 Kommunereform - lokal utgreiingsprosess Saka gjeld Vedta lokal utgreiingsprosess for kommunereforma. Bakgrunn Regjeringen presenterte kommunereforma i samband med kommuneproposisjonen Kommunane er no invitert til å delta i utgreiingsarbeid for å vurdere og avklare om det er aktuelt å slå seg saman med nabokommunar. Målsetting for reformen er å gje gode, likeverdige tenester til innbyggarane, ein heilskapleg og samordna samfunnsutvikling, kommunar som er berekraftige og økonomisk robuste, og eit styrka lokaldemokrati. Drøfting I brev frå kommunalministeren vert kommunane invitert til å delta i utgreiingsprosessen. Alle kommunar skal gå gjennom prosessen med å diskutere og vurdere samanslåing og prosessen skal vere avslutta med kommunestyrevedtak seinast innan våren Våren 2015 vil kommunalministeren legge fram forslag til Stortinget om nye oppgåver til større og meir robuste kommunar. Kva oppgåver kommunane får vil vere kjent før kommunestyret skal fatte vedtak om vegen vidare. Regjeringen planlegg å legge fram ein samla proposisjon til Stortinget om ny kommunestruktur våren Rådmannsgruppa i Sogn regionråd har diskutert ei felles utgreiing i regi av regionrådet. Kommunane skal gjere retningsval innan 31. januar 2015 og det inneber at kommunane må gå i gang med realistiske alternativ om kort tid. Etter drøftingar i rådmannsgruppemøte 26. september er det laga framlegg til kva som bør greiast ut og framdriftsplan for arbeidet. Årdal har allereie samarbeid med nabokommunane Lærdal og Aurland. Det er derfor naturleg å starte samtale med dei for å avklare vidare utgreiingsarbeid. Rådmannen har, etter drøftingane i møte 26. september i rådmannsgruppa, gitt tilbakemelding om at det ikkje er

5 aktuelt å slutta seg til at Sogn regionråd skal gjennomføra ei felles utgreiing. Dei andre rådmennene har slutta seg til mandatet. Rådmann meiner at kvar enkelt kommune må styre prosessen og såleis ha utgreiingsansvaret sjølve. Det er unødvendig at Sogn regionråd skal bruke tid og ressursar på å utgreie fakta som er kjente. I tillegg har departementet tilrettelagt for at kommunane lett kan hente ut fakta, kunnskap og informasjon. Ein kan og stille spørsmål med kva relevans momenta under punkt 2 i notatet har for valg av "partnar". Vidare er prosjektorganiseringa for omfattande. Det blir feil at eit konsulentselskap skal stå for jobben. Det som mest av alt er avgjerande for val av "kommunepartner" vil vere geografisk avstand mellom kommunane, og da vil naturlig gruppering for kommunesammenslåing vere: Leikanger, Sogndal og Luster som ein kommune, og Aurland, Lærdal og Årdal som ein kommune. Det er dette ein bør utgreie (sjekke ut) og gå i dialog om i fyste omgang. Deretter får ein vurdere om det er fornuftig og praktisk med ein enda større kommune. Økonomi Kommunane vil få dekka kr ,- til utgifter knytt til informasjon og folkehøyring. Alle kommunar som går gjennom reformprosessen og som gjere kommunestyrevedtak innan sommaren 2016 vil få utbetalt kr ,-. Tilråding 1) Med bakgrunn i kommuneproposisjonen 2015 (Prop. 95 S), blir det nedsett ei arbeidsgruppe som skal greie ut ei mogeleg samanslåing mellom kommunane Årdal, Lærdal og Aurland 2) Arbeidsgruppa skal bestå av ordførar (leiar), gruppeleiarane i kommunestyret og rådmann 3) Ordførar tek initiativ til eit drøftingsmøte med Lærdal og Aurland 4) Kommunestyret skal haldast orientert om framdrifta. Vedlegg Dok.dato Tittel GRAD Dok.ID intensjonsavtale ÅLA Invitasjon til å delta i reformprosessen kommunereform Kommunereforma - opplegg for arbeidet i Sogn og Fjordane pdf Prosjektplan for gjennomføring av kommunereforma i Sogn og Fjordane.pdf Mandat utgreiing Sogn regionråd.pdf Ikkje vedlegg pdf

6 Årdal kommune Sakspapir Saksnr Utval Møtedato 083/14 Formannskapet /14 Kommunestyret Sakshandsamar: Frank Westad Arkiv: K1-283, K2-G21 Arkivsaksnr. 14/618 Samlokalisering av helsetenester - tilleggsløyving Saka gjeld Vedta ny løyving til prosjekt samlokalisering av helsetenester. Bakgrunn Viser til vedtak i K-sak 010/14, der det ble vedtatt å etablere felles helseteneste i Helsehuset i Øvre Årdal. Anbodsfristen gikk ut 6. oktober. Konkurransen ble utforma som bygningsmessig hovudentreprise med sidestilte tekniske fag, med forhandlingar. Pris var einaste kriterium som blei lagt til grunn i konkurransegrunnlaget. Fire aktørar kom med tilbod på bygningsmessig hovudentreprise, tre på elektro, to på ventilasjon og to på VVS. Tildeling skjer etter at forhandlingane med tilbydarane er gjennomført (i etterkant av kommunestyremøtet). Av omsyn til konkurransen, kan ein ikkje nemne summen på anboda. Økonomi I kommunestyremøtet 13. mars, ble det løyvd kr 10,5 millionar til prosjektet. Det er no klart at løyvd sum er for låg, i tillegg er det teke inn inn fleire oppgraderingar i anbodet og etter anbodet, som ikkje var kalkulert med i saka til kommunestyrehandsaminga i mars. Ny heis er den største enkeltposten. Rådmannen ber kommunestyret ta stilling til nytt kostnadsoverslag, datert 6. oktober, som går fram av vedlegg nr 1. Kostnadsoverslaget inneber behov for ein tilleggsløyving på kr 4,4 millionar. Tilleggsløyvinga skjer ved bruk av investeringsfondet (ubunde kapitalfond), med kr 3,52 millionar og momskompensasjon, med kr ,-. Drøfting Å samle helsetenestene i eit bygg er motivert ut frå å redusere driftskostnader og skape eit større fagmiljø. I tillegg handlar samlokaliseringa om å redusere omfanget av to av alt, ut frå ein bedriftsøkonomisk tilnærming.

7 Det er anført imot prosjektet at kommunen ikkje har økonomi til å gjennomføre prosjektet no og ein ikkje bør belaste investeringsfondet. Kommunen må gjere grep for å redusere driftskostnader framover. Tenestene må leverast til ein lågare kostnad. Av og til må ein gjennomføre investeringar for å redusere driftsutgifter. Det er dette som er tenkt i dette prosjektet. Formålet med investeringsfondet er å bruke midlane til å oppgradere og fornye kommunen sin bygningsmasse. Prosjektet vil føre til eit betre inneklima (nytt ventilasjonsanlegg) og ein får eit funksjonelt arbeidsmiljø for dei tilsette. Nytt spiserom/møterom og moderne fasilitetar for personalet og publikum. Ein vil no oppgradere bygget i større grad enn tenkt ved kommunestyrehandsamminga i mars. Sluttresultatet vil bli eit flott helsesenter, som vil vere ein framtidsretta investering for kommunen, til glede for tilsette og brukarar. Det er god marknadstiming å gjennomføre byggeprosjekt no. Situasjonen i dag, er at kommunen har to helsehus som skriker etter oppgradering og modernisering. Ein må sjå prosjektet i lys av dette. Dei alternative kostnadene ved ikkje å gjennomføre dette prosjektet vil vere på om lag kr 5-7 millionar i investeringar totalt for begge helsesentra. Ein må pårekne utbetring av ventilasjon, tekniske rom, tak, varmeanlegg, brannsikring, tilfluktsrom, heis og generelle oppussing av lokala. I tillegg vil det å fortsette med to helsesenter ikkje gi innsparing i drift (bemanning/fdv-kostnader). Det blir vist til kostnadsoverslag, framdriftsplan og notat frå FDV. Tilråding 1) Det vert etablert felles helseteneste i Helsehuset i Øvre Årdal 2) Prosjektet har ei økonomisk ramme på kr 14,9 millionar inkludert moms 3) Prosjektet vert finansiert slik: - kr 7,92 millionar, ubunde kapitalfond (art 253) - kr 4 millionar, lån - kr 2,98 millionar, momskompensasjon 4) Prosjektet vert innarbeidd i budsjett og økonomiplan, herunder årleg kostnad med låneopptak, kr ,- og reduksjon i drift, kr ,- 5) Arne Kjos blir prosjektleiar (byggeleiar) 6) Det vert vist til vedlagt kostnadsoverslag og framdriftsplan. Vedlegg Dok.dato Tittel GRAD Dok.ID Årdal Helsesenter kostnadsoverslag Framdrift prosjekt samlokalisering av helsetenester Helsehuset_notat FDV

8 Årdal kommune Sakspapir Saksnr Utval Møtedato 074/14 Formannskapet /14 Kommunestyret Sakshandsamar: Geir Hansen Arkiv: K1-210, K3-&31 Arkivsaksnr. 14/174 Økonomisk Rapportering tertial Saka gjeld I samsvar med økonomireglementet legg rådmannen fram ein økonomisk rapport pr , til formannskap/kommunestyre. Det rekneskapsmessige mindreforbruket (overskotet) er på om lag kr 4,1 mill i høve periodisert budsjett pr Drøfting Den økonomiske rapporten pr vert lagt fram med grunnlag i det vedtekne budsjettet for Gjennomgang av rekneskapen pr. 2. tertial syner følgjande hovedpunkt: Frie inntekter syner ei mindreinntekt ifht. periodisert budsjett på kr 4,8 mill med bakgrunn i; o Skatteinngang er lågare enn nedjusteringa pål kr 1,2 mill ihht revidert budsjett o Alle element kring eigedomsskatt og klagesaker er no regnskapsført og ferdigstilt o Kontroll av momskompensasjon (Skatt Vest) fører til tilbakeholdt komp (1.8 mill) til kommunen. Førebels krav om tilbakebetaling er kr o Avvikande periodisering renteinntekter og mulig for høgt budsjettnivå der o Utbetaling/etablering tilskot DNSH kr og bundne avsetningar kr utan periodisert budsjett. Total drift syner eit mindreforbruk ifht periodisert budsjett på kr 8,9 mill med bakgrunn i; o Generelt lønnsoppgjer og oppgjeret for lærarane er ikkje inkl i reell lønskostnad pr august. Gjev eit avvik på om lag 5 mill inkl pensjon o Omsøkte- og tilførte midlar utover budsjett ( bl.a.imdi) gjev ei høgare inntektsside, utan at kostnadsbruken er på tilsvarande nivå pr 2. tertial.

9 o Forventning om at dei fleste driftsområda held seg innanfor tildelte rammer, trass utfordring med drift av nyoppretta funksjonar innan spesialomsorg og enkelte funksjonar innan eldreomsorg spesielt. Heimesjukepleie Øvre rapporterte pr 1. tertial om eit mogleg meirforbruk på kr 2,8 mill pga for låg grunnbemanning i høve tal pasientar og aldersutvikling. Området melder pr 2. tertial at brukarbildet no er endra, og at fråfall av pasientar har vore stort frå 1. til 2. tertial. Dette gjev reduksjon i innleige av vikarar utover grunnbemanninga, og med dagens situasjon vil dette gje eit overforbruk på om lag kr Det varsla behovet i 1. tertial er såleis endra monaleg, og totalt for Eldreomsorg er drift ihht periodisert budsjett pr 1. tertial. Det rekneskapsmessige mindreforbruket pr 2. tertial er på kr 32.3 mill mot eit periodisert budsjett på kr 28,2 mill. Økonomiske oversikt (1A) syner etter dette at rekneskapen pr. 2. tertial har eit mindreforbruk (overskot) på kr 4,1 mill. Tek ein omsyn til hovudpunkta som kjem fram ovanfor, vert denne statusen endra. Ei samla vurdering av rekneskapen og simulering av forseinka lønsoppgjer, gjev eit meirforbruk på om lag kr 0,9 mill pr 2. tertial. For Årdal kommune utgjer lønsutgiftene ein stor del av dei totale kostnadene. Utdrag av totale lønskostnader pr september (inkl. lønsoppgjer eks lærarar), syner eit mindreforbruk mot periodisert lønsbudsjett sjølv med korrigering mot vikarutgifter. Dette stadfestar balanse i lønsrekneskapen. Ut frå dagens kjennskap til drift og rekneskap for Årdal kommune pr 2. tertial, kan ein legge til grunn at det både er sannsynleg og mogleg å oppnå balanse i drifta av kommunen pr Dette betingar imidlertid at både planlagde og nyoppstarta aktivitetar er innanfor sine vedtekne driftsrammer. Reduksjon i frie inntekter/ rammevilkår vert pr. dd. oppheva ved effektiv og kostnadsbasert drift. Årdal kommune må tilstreba eit meir strammare økonomisk fokus for å kunne bygga vidare på dette. Kommentarar til vesentlige avvik på ansvarsområda/enkeltfunksjonar: Spesialomsorg (ansv 133) Grandane bufellesskap; oppretting av to nye vikarstillingar innanfor eksisterande rammer ihht vedtak om vikarpool. Tildelte rammer for 2014 dekkjer ikkje utgiftene knytt til dette for gjeldande budsjett BPA funksjonar; nyoppretta funksjon har for låge driftsrammer, grunna usikker turnus ordning og bemanningsbehov i oppstarten. Bruk av vikarbyrå vert dekka gjennom ledige lønsmidlar/refusjonar sjukepeng. Ansvarsområde Spesialomsorg er innanfor si totale driftsramme for 2014 pr 2. tertial. Eldreomsorg (ansv 131) ÅBO og utesone Øvre Årdal driv med overforbruk grunna låg grunnbemanning i høve tal pasientar og aldersutvikling på brukarane. Tidlegare varsla meirforbruk er vesenleg endra. Forutset ein same situasjon pr 2. tertial ut året, vert meirforbruket om lag kr på funksjonen. Bruk av vikarbyrå vert dekka gjennom ledige lønsmidlar/refusjonar sjukepeng.

10 Ansvarsområde Eldreomsorg er innanfor si totale driftsramme for 2014 pr 2. tertial For dei andre tenesteområda syner den økonomiske rapporten mindre avvik i høve føresetnadene i periodisert budsjett. Økonomi Rekneskap Syner til vedlagt økonomisk oversikt 1A, rekneskapsskjema 1B og skatteinngang pr 2. tertial 2014 for informasjon. Status tiltak for å oppnå budsjettbalanse jmfr budsjett 2014 I budsjett 2014 er det vedteke utgiftssreduksjon (bemanningsnedtak) tilsvarande om lag kr. 5 mill for å oppnå budsjettbalanse. Status fordelt pr ansvarsområde; Eldreomsorg - nedtak kr 1.5 mill; gjennomført fullt ut som reduksjon av budsjettpostar, ikkje permanent nedtak. Spesialomsorg - nedtak kr 2,0 mill; gjennomført fullt ut som nedtak og reduksjon av budsjettpostar. Delvis permanente nedtak. Fritidstiltak/Kultur - nedtak kr 1,0 mill; ikkje gjennomført. Tilbakeført kr til kultur ihht vedtak revidert budsjett. Reell kostnadsreduksjon (delvis permanent) for 2014 er kr Barnehagar nedtak kr 0,3 mill; gjennomført fullt ut som nedtak og reduksjon av budsjettpostar. Delvis permanente nedtak. Øvrige områder - kr 0,5 mill; fullt ut gjennomført utgiftsreduksjon på fleire ansvarsområder

11 Investeringar INVESTERINGAR prosjektnr. prosjekt Regnskap Budsjett pr. 2. tertial 2014 IT NYTT SERVERRACK/BLADESYSTEM UTSKIFTING AV WINDOWS XP-PC'AR OPPDATERING AV BRANNMUR EHANDEL TELEMEDISIN Helse FELLES HELSETENESTE HELSEHUS Ø.Å Komm.teknikk SKREDVOLL HÆREID SKREDVOLL ASPERHEIM SEIMSDALEN VAR REHABILITERING VOLLDALSVEGEN REVIDERING HOVUDPLAN VATN SEIMSDALEN REINSEANLEGG FARNES REINSEANLEGG TILSKOT PRIVATE STIKKLEIDNINGAR DRIFTSKONTROLLANLEGG GEITHUS FORBRENNINGSANLEGG SUM INVESTERINGAR Finansiering ihht vedtak: Bruk av bunde kapitalfond rasvoll Hæreid Bruk av bunde kapitalfond IT Bruk av bunde kapitalfond Helsehus ØÅ Refusjon NVE rasvoll Hæreid Lånopptak VAR* Lånopptak Helsehus ØÅ** Momskompensasjon Helsehus ØÅ Momskompensasjon rasvoll Hæreid SUM FINANSIERING * Lånopptak VAR er godkjent Fylkesmann med bakgrunn i sjølvfin. inv. ** Lånopptak Helsehus ØÅ er godkjent Fylkesmann etter konkret søknad Prosjekt IT Alle vedtekne prosjekt er gjennomført utanom prosjekt telemedisin. Prosjekt e-handel syner eit meirforbruk, men dette vert redusert når planlagd refusjon frå ÅLA kommunar vert betalt. Prosjekta er finansiert ved bruk av ubunde kapital fond. Prosjekt Helse Prosjekt felles helseteneste helsehus ØÅ er under oppstart. Påløpte kostnader er arkitekttenester og prosjektering. Prosjektet er finansiert med låneopptak, bruk av ubunde kapitalfond og momskompensasjon. Prosjekt Komm.teknikk Prosjekt skredvoll er under arbeid og vert ferdigstillt etter plan i desember Prosjektet er finansiert med midlar frå NVE, bruk av ubunde kapitalfond og momskompensasjon.

12 Prosjekt VAR Alle prosjekta er starta. Seimsdalen renseanlegg og Geithus forbrenningsanlegg er under oppstart men vil ikkje bli avslutta før vår Resten av prosjekta vert ferdigstillt i år. Prosjekta er finansiert med lånopptak. Totalt sett kan vedteke investeringsbudsjett på kr 24,7 mill bli redusert pr , då nokre av prosjekta er vesentleg forseinka ifht opprinneleg plan. Reduksjon i investeringar for 2014 kan føre til tilsvarande reduksjon i bruk av lånemidlar. Eventuell reduksjon for 2014 gjev ein tilsvarande auke i investeringar og bruk av lånemidlar for budsjett 2015 jmfr gjeldande investeringsreglement. Fond OVERSYN FOND PR 2. TERTIAL Jordfondet Bygdetun i Årdal Årdal sjukeheim Næringsfond (kraftfond) Energi og Klimafond* Coop Vest SA Viltfond Fiskefond Heimfallsmidlar Fiske, vilt og friluftsliv VAR (vatn, avløp, renovasjon) Tilfluktsrom Ubunde kapitalfond* Disposisjonsfond Sum fond *Vedtak/planlagd bruk av fond som ikkje bokført pr. 2. tertial: Energi og Klimafond kr Vedtak inv. kr ,- varmepumper til Årdal kyrkjelege fellesråd er ikkje bokført Ubunde kapitalfond kr : Vedtak inv. kr til Helsehus ØÅ er ikkje bokført Vedtak eigenandel inv. kr ,- til rasvoll Hæreid er ikkje bokført Vedtak eigenandel inv. kr til samb. linje FV53 Øvre Årdal - Årdalstangen er ikkje bokført EK-innskot ny pensjonsordning KLP om lag kr er ikkje bokført Vedtekne/planlagd bruk av fond pål. kr 15,8 mill er ikkje bokført, då aktiviteten ikkje er gjennomført pr. 2. tertial.

13 Tilråding Tertialrapporten blir teke til vitande FORMANNSKAPET Framlegg frå John Normann Melheim, AP og Aleksander Øren Heen, SP; Tertialrapporten blir teke til vitande. Etter ei samla vurdering frå adm. viser den eit meirforbruk på om lag kr 0,9 mill. Formannskapet er samd i at ein må arbeide vidare med eit strammare økonomisk fokus, og gjer framlegg om; Det vert innført tilsettings- og innkjøpsstopp med øyeblikkeleg verknad og fram til Rådmann kan dispensere frå vedtaket. FS-074/14 VEDTAK: Tertialrapporten blir teke til vitande. Det vert innført tilsettings- og innkjøpsstopp med øyeblikkeleg verknad og fram til Rådmann kan dispensere frå vedtaket. Vedlegg Dok.dato Tittel GRAD Dok.ID Økonomisk oversikt 1A pr august tertial Rekneskapsskjema 1B drift pr august tertial Skatteinngang pr august tertial Uprenta vedlegg Kommentarar frå tenesteområda (acos sak 14/174)

14 Årdal kommune Sakspapir Saksnr Utval Møtedato 081/14 Formannskapet /14 Kommunestyret Sakshandsamar: Rigmor Svanberg Arkiv: K1-151 Arkivsaksnr. 14/423 Budsjett omdisponeringar i omsorgstenestene Saka gjeld Endringar i eldreomsorg. Bakgrunn Årdal kommune har gode omsorgstenester til både eldre og unge brukarar. Brukarbildet er prega av ei aldersutvikling med mange eldre over 80 og 90 år, i tillegg ei stor gruppe særleg ressurskrevjande brukarar under 67 år. Eldreomsorg er i stor grad tufta på heimebaserte tenester i tillegg til tre sjukeheimar der to er til dels små. Små spreidde einingar genererer auka driftsutgifter då det vanskeleggjer sambruk av personale, særleg på natt. Kommunen sine økonomiske utfordringar tilseier at det må gjerast ei vurdering av struktur på tenestene for å oppnå ei effektivisering, med mål om at tenestekvalitet og - nivå i størst mogeleg grad skal oppretthaldast. Drøfting Sjukeheimar Per dd Stenge AD Stenge ÅBO Langtid Korttid Langtid Korttid Langtid Korttid Seimsdal Årdal sjukeheim AD ÅBO 9 7 (9) 0 0 Tilsaman 70 plassar 60 + LMS 61 + LMS *LMS Lærdal 5 5 * I følgje plan og avtale skal Årdal inngå i eit interkommunalt samarbeid om drift av 5 senger i Lærdal sjukehus frå seinast 1. mars ÅBO Kommunen har stort behov for korttids- og avlastingsplassar som følgje av mange heimebuande eldre og samhandlingsreforma. Dei 9 plassane på ÅBO i dag vert nytta slik,

15 medan avlastingsplassane er i sjukeheim. Tilbodet på ÅBO er tilpassa pasientgruppa på ein svært effektiv måte, både i utforming av bad og rom og med ei kompetent personalgruppe. Plassane vert i dag drifta av heimesjukepleia og bør endrast til drift som institusjon med tilsynslegefunksjon. AD bustader (Øvstetunshagen bufellesskap) I utgangspunktet tiltenkt somatisk friske personar med demens liding. Desse pasientane er i dag stort sett heimebuande med tenester frå heimesjukepleie og timesenter for demente. AD bustadane vert i realiten nytta til sjukeheimspasientar med stort pleiebehov, noko som tilseier behov for anna personalkompetanse og omgjering av stillingar frå hjelpepleiar til sjukepleiar. I tillegg er bad og toalett ikkje tilrettelagt for sjukeheimspasientar og må byggast om for å tilpassast bruk av hjelpemiddel og plass til hjelpepersonell. Konsekvensar ved å stenga AD bustader For brukarane medfører dette at at dei får tenester frå ei personalgruppe med rett kompetanse i forhold til pasientbehov. Kommunen får ein meir effektiv struktur av sjukeheimane, men samstundes medfører det ein reduksjon på 8 langtidsplassar i sjukeheim. På den andre sida kan tal plassar på ÅBO utvidast til 9 utan auka bemanning og bruk av dobbeltrom. Dette kan gjerast ved å overføre deler av budsjettmidlane frå AD og samstundes gjennomføre stillingsreduksjon med 6 årsverk. I tillegg kan tilsynslegefunksjonen overførast frå bufellesskapen til ÅBO. Pågangen etter langtidsplass i sjukeheim er per dd på eit slikt nivå at ei overføring kan gjennomførast på ein forsvarleg måte. Ei slik endring er ein omfattande og tidkrevjande prosess som krev tett og god dialog med både pasientar, pårørande og tilsette. Det er årsaka til at saka kjem opp før budsjett 2015 vert vedteke. Ordninga er tenkt gjennomført slik: Forventa tidspunkt for gjennomføring er vår Det er klagerett på endra vedtak, og det vil vere mange med klagerett. Ein føresetnad ved flytting er at tenesteinnhaldet skal vere uendra, det er difor ikkje grunn til å tru at klagarane vil få medhald. Eit endra vedtak vert likevel ikkje sett i verk før fylkesmannen har behandla klagene. Om lag 5 månaders klagebehandling. Endringa er ikkje basert på auka bruk av dobbeltrom. Av dei 9,8 årsverka i AD bustaden vert 6 årsverk frigitt, 3,8 årsverk må overførast heimesjukepleie og ÅBO for å kompensere for auka behov. Det skal etablerast gode informasjonsrutinar med pårørande, pasientar og tilsette før endringa vert iverksett. Ei avvikling av AD bustadane som institusjon for demente opnar for alternativ bruk av bustadane, ma i spesialomsorg som har, og vil få, behov for nye og meir tilrettelagte bustader. Rådmannen vil komme med eiga sak om alternativ bruk av bustadane. Ved behov eller ønskje kan bustadane overførast til eldreomsorg på eit seinare tidspunkt. Avvikling av korttidsplassane på ÅBO Ved ei slik avvikling må 7 langtidsplassar i sjukeheim gjerast om til korttid for å oppretthalde effektiv drift. Personalet på ÅBO har opparbeidd særleg kompetanse knytt til høg pasientgjennomstrømming, aktiv behandling og undersøking. Det er ikkje mogeleg å utvide tal plassar i sjukeheim utan å nytte dobbeltrom. Ved ei flytting må kompetansen oppretthaldast og overførast til sjukeheim. Dei 3 omsorgsbustadane som vert nytta til

16 korttids- og rehabiliteringsplassar kan leigast ut, men 4 korttidsrom vert ståande tomme. Kantina må stengast og ordninga med fellesmåltid og fullkost opphøyrer. Avvikling av sengene medfører ein reduksjon på 3,3 årsverk (2,5 pleie og 0,8 kjøken). Ei økonomisk innsparing vert mindre enn ved å stenge Øvstetunshagen bufellesskap. Basert på ei fagleg og økonomisk vurdering av konsekvensar ved omdisponeringar av ressursane i omsorgstenestene, tilrår rådmannen at AD bustadane vert avvikla som sjukeheim, og at det vert planlagt alternativ bruk av bustadane. Økonomi Ein metode for å måle kostnader ved sjukeheim er å nytte begrepet kurdøgnpris. Dette er nettokostnader per plass per år når brukarbetaling er trekt frå. Prisen inneheld ikkje andre driftsutgifter som straum, forsikringar, lånekostnader osb. Kurdøgnpris varierer også med inntektsgrunnlaget til pasientane, då dette er utgangspunktet for betalinga. Sjukeheim Plassar Kurdøgnpris 2013 Seimsdal 16 Kr 791,016 Årdal 37 Kr 682,068 Øvstetunshagen 8 Kr 792,852 Skilnaden mellom billegast og dyrast er kr 110,784 per plass per år. Mellom dei to dyraste kr 1,836 per plass per år. Omdisponering av Øvstetunshagen medfører ein reduksjon på 6 årsverk, om lag 3,3 mill. I tillegg vert styrka bemanning på ÅBO finansiert. Avvikling av korttidsromma på ÅBO vil medføre ein utgiftsreduksjon på 3,3 årsverk, om lag 1,815 mill. Tilråding 1. AD bustadane vert mellombels avvikla som sjukeheim 2. Deler av redusert driftsbudsjett vert nytta til å styrke bemanning og auka driftsutgifter i korttidsplassane på ÅBO og heimesjukepleie 3. Tilsynslegefunksjonen vert overført korttidsplassane på ÅBO. Vedlegg

17 Årdal kommune Sakspapir Saksnr Utval Møtedato 084/14 Formannskapet /14 Kommunestyret Sakshandsamar: Rigmor Svanberg Arkiv: K2-G00, K3-&01 Arkivsaksnr. 08/61 Helse Førde og Årdal kommune - nye samarbeidsavtalar Saka gjeld Nye samarbeidsavtalar mellom Årdal kommune og Helse Førde HF Bakgrunn I inngått rammeavtale mellom Årdal kommune er det bestemt at det skal utarbeidast delavtalar på følgjande område: Gjensidig hospiteringsordning Smittevern I tillegg har ny forskrift aktualisert ein samarbeidsavtale om turnuslegeordning. Vidare er det utgreidd eit felles fagnettverk innan eldreomsorg og eldremedisin, og det ligg føre eit framlegg til samarbeidsavtale om dette. Delavtale om gjensidig hospiteringsordning På bakgrunn av rammeavtalen har partane gjennomført eit felles prosjekt for utgreiing, avklaring og utprøving av ei felles gjensidig hospiteringsordning. Delavtalen fastset mål, ordning og gjensidige plikter i høve hospitering. Skissert ordning vart utprøvd i mars 2013, og på basis av denne utprøvinga vart endeleg framlegg til delavtale lagt fram sommaren 2013 og handsama og godkjent i koordineringsrådet den Ei årsak til at avtalen ikkje har vorte sendt ut før, er behov for litt vidare avklaringar kring skissert koordinatorstilling. Delavtalen går no til endeleg handsaming og underskrift hos partane. Delavtale om smittevern Det vart i 2006, med bakgrunn i forskrift om smittevern i helsetenesta, inngått avtale mellom helseføretaket og dei enkelte kommunane om bistand og rådgjeving innan smittevern. I dette inngjekk m.a. utarbeiding av eit infeksjonskontrollprogram. Det er no utarbeidd framlegg til delavtale som litt meir generelt omhandlar samarbeid om smittevern. Avtalen vart handsama og godkjent i koordineringsrådet den

18 Den har så langt ikkje vore teken vidare til slutthandsaming og underskrift hos partane. Ein årsak til dette er at kostnadsfordelinga mellom kommunane ikkje har vore avklart. Samarbeidsavtale om turnuslegeordning Ny forskrift føreset at helseføretak og kommunar skal samarbeide om ei ordning for utlysing og tilsetjing av turnuslegar, slik at dei får gjennomføre ei samla turnusteneste (12 mndr i helseføretak og 6 mndr i kommune) og slik få fullført si utdanning. Ei felles arbeidsgruppe med representantar frå KS, fylkesmannen og Helse Førde har drøfta innhaldet i ein samarbeidsavtale. Eit framlegg til samarbeidsavtale vart godkjent av koordineringsrådet den og går no til endeleg handsaming og underskrift hos partane. Ein årsak til at avtaleframlegget ikkje er sendt ut tidlegare, er at det har vore vurderingar i departementet av kva tilsetjingskriterium som kan leggjast til grunn. Samarbeidsavtale om fagnettverk innan eldremedisin og eldreomsorg Det har i samsvar med fastsette retningsliner vore arbeidd med å utgreie eit fagnettverk innan eldremedisin og eldreomsorg. Dette blir lagt opp etter modell av nettverket innan kreftomsorg/lindrande behandling. Koordineringsrådet handsama avtalen den , og rådet tilrår at partane inngår avtale i samsvar med vedlagde framlegg. Føremålet med avtalen og nettverket er m.a. å vidareutvikle trygge, tverrfaglege og samordna helsetenester til eldre. I tillegg til felles arbeidsgrupper har avtalane og vore til vurdering i fagrådet, avtaleutvalet og brukarutvalet. Det er ovanfor nemnt nokre årsaker til at fleire av avtalane kjem seint ut til partane etter handsaminga i koordineringsrådet. Ei anna årsak er at det har vore mange samhandlingsprosjekt og -avtalar til oppfølging i det samla systemet og i sekretariatet som har lege til Helse Førde, og at det har vore kapasitetsutfordringar som følgje av det. Drøfting I høve gjensidig hospiteringsordning og smittevern, har kommunen tidlegare underskrive på at slike delavtalar skal utarbeidast, jfr rammeavtalen. Det følgjer vidare av ny forskrift om turnuslegeordninga ei plikt til å samarbeide, slik at turnuslegar kan få gjennomført si utdanning. Rådmannen vurderer at kommunen ikkje kan unnlate å inngå avtalar på desse områda. Det synest og å vere behov for at helseføretaket og kommunane har samarbeidsavtalar for å oppnå dei skisserte føremåla. Når det gjeld fagnettverk innan eldremedisin og eldreomsorg er dette svært aktuelt i tilknyting til at partane saman skal møte utfordringane som kjem, og følgje opp intensjonane i samhandlingsreforma. Det er eit forbetringspotensiale på dette området i dag, særleg i spesialisthelsetenesta, då behandling og oppfølging ofte er innretta mot enkeltdiagnosar. Når tal eldre får ein stor auke i åra framover, vil det bli mange som treng ei meir tverrfagleg og samordna oppfølging. Avtalane har i tillegg til felles arbeidsgrupper og kooordineringsrådet, vore grundig vurderte i fagrådet og avtaleutvalet, som også er felles arenaer.

19 Det er ønskjeleg at desse avtalane er mest mogleg like frå kommune til kommune. Rådmannen vurderer avtaleframlegga som tenlege for å fremme samhandlinga på viktige område, og ser ikkje at dei på noko punkt har innhald som kan slå uheldig ut for Årdal kommune. Økonomi To av delavtalane har økonomiske konsekvensar: Hospiteringsordninga medfører etablering av koordinatorstilling i Helse Førde på 10 %, med kostnadsfordeling 50 % Helse Førde/50 % kommunar. Kostnadsdeling mellom kommunane er 25 % likt, 75 % etter folketal. For Årdal kommune utgjer dette ei ny årleg utgift på kroner Smittevern har ei lik kostnadsfordeling som over. For Årdal kommune utgjer dette ei årleg utgift på kroner 8 per innbyggjar, tilsaman kroner i Utgifta har vore innarbeidd i budsjettet frå Tilråding Årdal kommune inngår følgjande avtalar med Helse Førde HF: 1. Delavtale om gjensidig hospiteringsordning (godkjent av koordineringsrådet ) 2. Delavtale om smittevern (godkjent av koordineringsrådet ) 3. Samarbeidsavtale om turnuslegeordning (godkjent av koordineringsrådet ) 4. Samarbeidsavtale om fagnettverk innan eldremedisin og eldreomsorg (godkjent av koordineringsrådet ) 5. Helse vert tilført kroner til å dekke auka utgift Vedlegg Dok.dato Tittel GRAD Dok.ID Samhandlingsreforma - avtalar og prosjekt i Sogn U og Fjordane.docx Delavtale - Gjensidig hospiteringsordning U Delavtale - Smittevern U Delavtale - Samarbeid om turnusteneste for legar U Avtale - Fagnettverk innan U eldremedisin/eldreomsorg Delavtale - den akuttmedisinske kjeda U

20 Årdal kommune Sakspapir Saksnr Utval Møtedato 082/14 Formannskapet /14 Kommunestyret Sakshandsamar: Svein Arve Grindhaug Eigenkapitaltilskot - KLP Arkiv: K1-570, K3-&01 Arkivsaksnr. 12/92 Saka gjeld Finansiere eigenkaptialtilskotet til KLP ved å nytte det ubundne kapitalfondet. Bakgrunn Kommunestyret vedtok i K-sak 064/13 å inngå avtale med KLP på tenestepensjon for kommunalt tilsette. Drøfting I KLP skjer kapitalbygging med basis i både selskapet si eiga inntjening og ved innbetaling av eigenkapitaltilskot frå eigarane (kundane) Kravet til eigenkapitaltilskot for nye kundar er estimert til 2,71 % av premiereserven. I tillegg har det dei siste åra vore eit årleg eigenkapitaltilskot på 0,3 % av premiereserven. Økonomi Det ubundne kapitalfondet til Årdal kommune er pr på kr ,-. Det er allereie gjort vedtak om å nytte det ubundne kapitalfondet på andre prosjekt; Helsehuset i Øvre Årdal kr ,- Rasvoll Hæreid kr ,- Mobildekning FV53 kr ,- IKT ,- På prosjekta rasvoll Hæreid og mobildekning FV 53 må Årdal kommune forskottera kostnadane i påventa av refusjon utover nemnde beløp. Etter denne bruken er fondet redusert til om lag kr. 0,8 mill.. Det er føreteke sal av 2 kommunale eigedommar etter som vil tilføre det ubundne kapitalfondet om lag kr. 4,2 mill. i løpet av Tilråding 1. Eigenkapitaltilskot på kr ,- til KLP vert dekka inn ved å nytte det ubundne kapitalfondet.

21 Årdal kommune Sakspapir Saksnr Utval Møtedato 080/14 Formannskapet /14 Kommunestyret Sakshandsamar: Stine Mari Måren Elverhøi Arkiv: K2-L13 Arkivsaksnr. 13/349 Områdereguleringsplan for Mannsbergi og områdereguleringsplan for Torolmen nord Slutthandsaming Saka gjeld Områdereguleringslanane har vore ute til offentleg ettersyn, og kommunen har motteke fem merknader til planframlegga. Merknadane syner at planen ikkje reiser vesentlege utfordringar. Føreslåtte tillegg og justering er mindre vesentlege, og det er ikkje vurdert som naudsynt å legge planen ut til nytt offentleg ettersyn før vedtak. Rådmannen rår til at planane blir vedtekne med dei tillegga og justeringane som går fram av rådmannen si tilråding. Bakgrunn Saka gjeld handsaming av merknadane og slutthandsaming av framlegg til Områdereguleringsplan for Mannsbergi og Områdereguleringsplan for Torolmen nord. Planframlegga låg på bakgrunn av vedtak i sak FS-053/14 ute til offentleg ettersyn i perioden Planane er eit resultat av plansamarbeid mellom kommunen og grunneiar Nils Eirik Moen, og følgjer opp intensjonen i kommuneplanen med fortetting av hytteområda på fjellet. I planane er det til saman regulert inn 19 nye hyttetomter. Oppsummering av merknader til planframlegget Kommunen har motteke fem merknader til planframlegget. I tillegg har også Mattilsynet vore i dialog med kommunen og spurt spørsmål, men dei har ikkje kome med merknad til planen. Det er ikkje sett fram motsegn til planen. Nedanfor er innhaldet i merknadane kort oppsummert. For ein meir detaljert gjennomgang av merknadane blir det synt til dokumenta i saka. Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

22 Fylkesmannens landbruksavdeling og beredskapsavdelinga har ikkje merknader til planen. Miljøvernavdelinga rår til at det blir innarbeidd to tillegg i føresegnene som gjeld natur og miljø. Det eine kravet er i samband med vegbygging der Fylkesmannen rår til at det blir stilt krav om bruk av tekniske løysingar (t.d kulvert) for å unngå større endringar for å endre hydrologien i området. Den andre tilrådinga er at det i føresegnene blir stilt krav om bruk av stadeigne massar som topplag på vegskråningar og til tilstelling rundt hyttene. Statens vegvesen Vegvesenet meiner det er for lite med ein felles parkeringsplass for begge planområda. Dei vil derfor kreve at Mannsbergi får eigen parkeringsplass. Dei vil også rå til å flytte parkeringsplassen som er regulert inn lenger mot vest for å få ein meir sentral plassering i høve korleis hyttene er spreidd. Vegvesenet krever også at frisiktsonene blir teikna inn i plankartet. Noregs vassdrags- og energidirektorat NVE har ikkje avgjerande merknader til planframlegget. Sogn og Fjordane fylkeskommune, Kulturavdelinga Kulturavdelinga har føreteke ein arkeologisk utgravning av området. Dei har ikkje ferdigstilt rapporten, men gitt skriftleg tilbakemelding om funn og kva konsekvensar det må få for planane. Det ble gjort eit funn av ei kjerne i kvarts som gjer at tomtegrensa rundt H6 (tomt M4 på nytt plankart) bør justerast. Elles ble det ikkje gjort fleire funn i tilknytning til planområdet. Inger Kristin Flogard og Tom Lund Flogard og Lund er eigar av tre festetomter, der ein er bebygd (E10) og to ubebygd. Tomtene er avmerka i reguleringskartet for Torolmen nord som eksisterande tomter (Tomtenummer er E10, H6 og H7 på plankart for utbyggingsplan for felt 12, planid ). Dei peiker på at dei ikkje ønskjer endringar knytt til eksisterande tomter og meiner at dei ubebygde tomtene er plassert feil i områdeplanen og må flyttast slik at tomtene er avmerka på kartet i samsvar med utbyggingsplanen frå Dei seier også at dei har funne tomtepinnar der det ikkje skal vere ei tomt etter plankartet. Drøfting Fylkesmannen rår til at det bør innarbeidast to punkt i føresegnene om vegbygging og bruk av stadeigne massar i tråd med kravet frå Fylkesmannen. Rådmannen meiner at dette er viktige presiseringar som han rår til blir innarbeida i føresegnene. Den fyrste delen av merknaden frå Statens vegvesen omhandlar parkeringsløysingar som er valt. Administrasjonen har vore i kontakt med sakshandsamar i Statens vegvesen og drøfta løysingane opp mot innhaldet i merknaden. Det er valt å regulere inn ein stor parkeringsplass i områdereguleringsplan for Torolmen nord av to grunnar som begge knytter seg til dei klimatiske tilhøve i fjellområdet på vinteren. Den eine er at det må vere ein viss storleik på parkeringsplassane for å unngå for rask gjenfyking på vinteren. Den andre er at topografien må vere slik at plassane ikkje ligg i le på noko vis, også dette for å unngå gjenfyking. Rådmanen meiner at det ikkje kjem godt nok fram i planomtalen under punkt 4.2 om parkering at det eksisterar mange kantparkeringsplassar på heile strekninga som det er lagt opp til at hyttene skal nytte seg av på vinteren, i tillegg til at ein opparbeider ein ny parkeringsplass. Rådmannene meiner dette er eit punkt som kan gjerast klarare i planomtalen. Etter å ha drøfta saka med sakshandsamar i vegvesenet har vegvesenet sagt at dei ikkje har vidare merknader til løysinga som er valt.

23 Når det gjeld vegvesenets andre merknad om manglande frisiktsone har administrasjonen vore i kontakt med konsulenten som har teikna planframlegget. Konsulenten seier at frisiktsonene allereie er teikna inn på plankartet, men at det er vanskeleg å sjå dei pga kartets målestokk og den beskjedne storleiken på trekantane. Kulturavdelinga rår til at tomt H6 i Mannsbergi blir justert for å unngå å at det automatisk freda kulturminne blir øydelagt under utbygging. Tomt H6 er tomt M4 på nyaste plankart justert etter utleggingsvedtak i formannskapet, sak 053/14. Rådmannen kontaktar sakshandsamar hjå kulturavdelinga for å få justert tomtegrensa etter planvedtak. Justeringa er ikkje vurdert til å berøre nabotomter eller andre interesser i planområdet. Basert på opplysningar frå fylkeskommunen om resultatet av meiner rådmannen det er uproblematisk å vedta planen før rapporten ligg føre. Flogard og Lund peiker på at dei ikkje ønskjer endringar knytt til eksisterande tomter som dei eig. Flogard og Lund påstår at deira to ubebygde festetomter (H6 (gnr/bnr/fnr 10/1/65) og H7 (gnr/bnr/fnr 10/1/66) ikkje er avmerka på same stad på områdereguleringsplanen som i utbyggingsplanen. Rådmannen kan ikkje sjå at dette er tilfellet for H7. Denne tomta ligg ca 100 m aust for bebygd hyttetomt E7 (gnr/bnr 10/111) både i utbyggingsplanen og områdereguleringsplanen. Rådmannen ser derimot at eksisterande tomt H6 er ikkje er nøyaktig nok avmerka i områdereguleringsplanen. Rådmannen rår til at sirkelen blir flytta slik at den avspeglar rette koordinat av punktfestet for festetomta 10/1/65. Tomtepinnane Flogard og Lund viser til at dei har funne er utan betydning for saka. Det er ikkje regulert ei ny tomt i området der pinnane er funne, og det kjem derfor ikkje til å bli ei tomt der ved vedtak av plan. Flogard og Lund har målebrev der koordinatar er oppgjeve. Det er desse som skal nyttast når ein plasserer bygg i terrenget. Slik praksis har vore på fjellet er det lagt opp til at hyttene kan bli noko justert i forhold til terrengtilhøva i samband med byggesaka. Da vil naboar og grunneigar bli varsla slik at ein saman finn den best eigna plasseringa i tilknytning til området der tomta er teikna inn på plankartet. Områdereguleringsplanen får dermed ikkje konsekvensar for Flogard og Lunds hyttetomter. Ingen av framlegga til tillegg til planane er vurdert som så omfattande at planen må leggast ut til nytt offentleg ettersyn etter vedtak i kommunestyret. Økonomi Ikkje vurdert. Tilråding Kommunestyret godkjenner i samsvar med i plan- og bygningslova Områdereguleringsplan for Mannsbergi og Områdereguleringsplan for Torolmen nord med følgjande tillegg: 1. På plankartet til områdereguleringsplan for Mannsbergi skal tomtegrensa til tomt M4 i samråd med Sogn og Fjordane fylkeskommune justerast i tråd med arkeologisk funn etter utgravning. 2. På plankartet til områdereguleringsplan for Torolmen nord må sirkelen like vest for gnr/bnr/fnr 10/1/65 flyttast slik at den samsvarar med punktfestet i kartet.

24 3. I føresegnene blir følgjande lagt til (Tillegg i kursiv): Føresegner for Mannsbergi o Under 2.1 ny bokstav g) Det er eit krav at stadeine massar blir brukt av som topplag på vegskråningar og til tilstelling rundt hyttene. o Under 3.1 ny bokstav g) Ved framføring av veg skal det veljast tekniske løysingar (t.d. kulvert) for å unngå større endringar av hydrologien i området. Føresegner for Torolmen nord o Under 2.1 ny bokstav g) Det er eit krav at stadeine massar blir brukt av som topplag på vegskråningar og til tilstelling rundt hyttene. o Under 3.1 ny bokstav g) Ved plassering av atkomst til hyttetomt M11, M18 og M17 skal det leggast vekt på at bekkekryssing skjer på ein mest mogleg miljøvenleg måte. Det skal veljast tekniske løysingar (t.d. kulvert) for å unngå større endringar av hydrologien i området. 4. Rådmannen får fullmakt til å formulere eit avsnitt i planomtalen under punkt 4.2 om korleis det er lagt opp til at vinterparkering for planområda skal løysast. Vedlegg Dok.dato Tittel GRAD Dok.ID Fråsegn til føreslegen områdereguleringsplan for hyttefelt Mannsbergi og Torolmen nord Uttale - Offentleg ettersyn Områdereguleringsplan for Mannsbergi og Torolmen nord Fråsegn til offentleg ettersyn Områdereguleringsplan for Mannsbergi og Torolmen nord Innspel til offentleg ettersyn Områdereguleringsplan for Mannsbergi og Torolmen nord Rapport ROS_C02.pdf R_original.pdf Vegetasjonskartlegging Torolmen og Mannsbergi.pdf Torolmen og Mannsbergi Planomtale Torolmen nord og Mannsberg_rev E04_.pdf Reguleringsplan_Torolmen nord A1-L.pdf Reguleringsplan_Mannsbergi A1-L.pdf Mannsbergi og Torolmen Arkeologisk registrerting - Torolmen Uprenta vedlegg Rapport frå arkeologisk registerering gjort av fylkeskommunen. Sjå mail frå sakshandsamar Orkelbog, datert som er vedlagt.

25 Årdal kommune Sakspapir Saksnr Utval Møtedato 064/14 Kommunestyret Sakshandsamar: Laila Irene Røneid Politiske møter på dag eller kveld Arkiv: K1-082, DL-NR- Arkivsaksnr. 14/202 Saka gjeld Flytte politiske møter til kveldstid. Bakgrunn I handsaming av Budsjett 2014 og Økonomi- og handlingsplan , Ksak 074/13, vart det vedteke å Vurdere om politiske møter skal haldast på kveldstid for å spare kostnadar knytt til refusjon av tapt arbeidsforteneste. Drøfting I Årdal kommune vert alle politiske møter inkl. råd og utval, med unntak av kontrollutvalet, halde på dagtid. Det er i snitt eitt møte i månaden for kommunestyret og for formannskapet. Ungdomsråd, Eldreråd, Rådet for funksjonshemma har møter etter behov, men har ca 5 møter i året. Kontrollutvalet har møter kun på kveldstid.utvalsordninga vart i 2013 vedteke nedlagt ut kommunestyreperioden Dette gjeld utval for Tekniske tenester, Barnehage, skule og kultur og Helse, sosial og omsorg. Kommunestyret og formannskapet har 21/7 representantar, i tillegg møter rådmann og sekretær frå administrasjon fast. Kommunalsjefar eller aktuell sakshandsamar møter ved budsjett/økonomi og handlingsplan eller andre spesielle saker. Det er sjeldan det møter andre frå administrasjon.i Eldreråd, Rådet for funksjonshemma og Ungdomsrådet er det sekretær frå administrasjon og kommunalsjefar møter når det er trong for informasjon om enkeltsaker. Kommunestyret vedtok i sak 020/14 nytt reglement for folkevalde og det vart gjort regulering på ordførar si godtgjersle gjeldande frå Møtegodtgjersle for dei andre representantane er utfrå tidlegare vedteken sats og vert ikkje regulert før neste kommuneval i Denne godtgjersla vert utbetalt uavhengig av tapt arbeidsforteneste. Ordførar i heil stilling får årleg godtgjersle. Det vert elles ikkje utbetalt arbeidsgodtgjersle til ordføraren. Varaordførar får ei årleg godtgjersle lik 7 prosent av ordføraren si løn for tida kr 53900,-. Godtgjersla dekkjer vanlege varaordføraroppdrag og kortare vikaroppdrag for ordføraren. Når varaordføraren fungerer som ordførar i ferien eller over eit lengre tidsrom, skal varaordføraren ha godtgjersle lik ordførargodtgjersla. I slike tilfeller blir det ikkje

26 refundert tapt arbeidsforteneste. Det vert elles ikkje utbetalt arbeidsgodtgjersle til varaordførar. Faste medlemer i formannskapet får ei fast godtgjersle tilsvarande 6 prosent av ordføraren si godtgjering, for tida kr 46700,- pr medl. Det vert elles ikkje utbetalt arbeidsgodtgjersle til formannskapsmedlemene. Møtande medlemer i kommunestyret får ei arbeidsgodtgjersle tilsvarande 1,5 promille av ordførargodtgjersla pr møte dvs kr 1155,- pr møte. Varamedlemer som møter får arbeidsgodtgjersle tilsvarande 1,5 promille av ordførargodtgjersla pr møte. Leiaren i kontrollutvalet får fast arbeidsgodtgj. tilsvarande 6 prosent av ordførargodtgjersla. Møtande medlemer får ei arbeidsgodtgjersle tilsvarande 1,5 promille av ordførargodtgjersla pr møte. Leiar av andre kommunale nemnder, utval, råd og styre valt av kommunestyret, formannskapet eller valnemd får ei arbeidsgodtgjersle tilsvarande 1,5 promille av ordførargodtgjersla pr møte. Andre medlemer i slike organ får ei arbeidsgodtgjersle tilsvarande 1 promille av ordførargodtgjersla dvs kr 770,- pr møte. Gjeld òg for møter i Ungdomsrådet sjølv om dette rådet ikkje er valt av kommunestyret eller formannskapet. Felles for alle er ved fråver på meir enn 1/3 av møta i kvar halvårsperiode gjev reduksjon på 25 prosent i arbeidsgodtgjersle. For folkevalde som får tap i arbeidsinntekt på grunn av kommunale verv/oppdrag, dekker kommunen dette tapet på grunnlag av rekning frå arbeidsgjevar eller krav frå representanten. Det er ein føresetnad at tapt arbeidsforteneste er tilfredsstillande dokumentert med lønstrekk og storleik på dette. Sjølvstendig næringsdrivande skal ved erklæring nytte pensjonsgjevande inntekt for siste likningsår som grunnlag for berekning. Ulegitimert tap i arbeidsinntekt vert dekka med 2 promille av ordføraren si godtgjersle pr møtedag. Er fråveret kortare enn 4 timar blir det ytt halvt vederlag. Tilsette i offentleg verksemd eller andre som opprettheld løna si under fråver for å ivareta kommunale verv, får ikkje vederlag for tapt arbeidsinntekt. Dersom dei politiske partia vil ha gruppemøte før møtet i kommunestyret, får medlemane, pluss inntil to andre som kan tiltre gruppa, dekka tapt arbeidsforteneste etter pkt 1 og 2. Slikt frikjøp skal godkjennast av administrasjon. Økonomi Uavhengig av om møter vert lagt på kveldstid vil det vere utgifter knytt til møtegodtgjersle i same storleik som no. Det er i 2014 budsjettert med kr ,- i godtgjersle og kr 75000,- til refusjon for tapt arbeidsforteneste ut frå erfaringstal frå tidlegare år. Til dømes er Kommunestyret samansett av 21 representantar der 13 repr. ikkje har refusjon for tapt arbeidsforteneste. Nokon arbeidsgjevarar sender refusjonskrav for sine tilsette og det er sjølvstendig næringsdrivande som har refusjonskrav. Det er utfordring knytt til at verksemder ikkje sender refusjonskrav kvart år, men samlar opp for fleire år på sine tilsette. Refusjonskravet vert da bokført i feil rekneskapsår. Nokon representantar har meldt tilbake at det kan bli utfordring knytt til vaktordningar med møte på kveldstid.

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 32/12 11/936 Protokoll: ÅRSREKNESKAPEN 2011 BALESTRAND KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 32/12 11/936 Protokoll: ÅRSREKNESKAPEN 2011 BALESTRAND KOMMUNE Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 14.06.2012 Tid: 12.00 MØTEINNKALLING Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling Generalforsamling Balestrand Industrier 10:00-11:00 Generalforsamling

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 11.06.2014 Tid: 15:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar.

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomi- og handlingsplan 2015-2018

Budsjett 2015 Økonomi- og handlingsplan 2015-2018 ACOS 14/423/-43 Formannskapet sitt framlegg til Budsjett 2015 Økonomi- og handlingsplan 2015-2018 Høyringsdokument Innhald Lovgrunnlaget... 4 Økonomi- og finansreglement... 5 Økonomireglementet... 5 Finansreglementet...

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009 MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: rådhuset Møtedato: 18.06.2009 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN

Detaljer

Radøy kommune. Møtebok for Kommunestyret i Radøy. Møtedato: 10.06.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00

Radøy kommune. Møtebok for Kommunestyret i Radøy. Møtedato: 10.06.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Radøy kommune Møtedato: 10.06.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Morgan

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.04.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare

Detaljer

LÆRDAL KOMMUNE. Budsjett 2015. Løytnantsbrygga i Lærdal. Foto: Jan Christian Jerving. Vedteke i Lærdal kommunestyre sak 079/14 18.

LÆRDAL KOMMUNE. Budsjett 2015. Løytnantsbrygga i Lærdal. Foto: Jan Christian Jerving. Vedteke i Lærdal kommunestyre sak 079/14 18. LÆRDAL KOMMUNE Budsjett 2015 Vedteke i Lærdal kommunestyre sak 079/14 18.12 2014 Løytnantsbrygga i Lærdal. Foto: Jan Christian Jerving Innhold 1 Organisering av budsjettarbeidet... 4 2 Overordna kommentarar

Detaljer

Møtebok for Formannskapet i Radøy

Møtebok for Formannskapet i Radøy Radøy kommune Møtedato: 16.04.2015 Møtested: Alver hotell Møtetid: 09:00 Møtebok for Formannskapet i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Frode Hervik

Detaljer

GJENNOMGANG AV ØKONOMISTYRING BUDSJETTKONTROLL OG ØKONOMIRAPPORTERING I SYKKYLVEN KOMMUNE 2008

GJENNOMGANG AV ØKONOMISTYRING BUDSJETTKONTROLL OG ØKONOMIRAPPORTERING I SYKKYLVEN KOMMUNE 2008 GJENNOMGANG AV ØKONOMISTYRING BUDSJETTKONTROLL OG ØKONOMIRAPPORTERING I SYKKYLVEN KOMMUNE 2008 Rapport frå kontrollutvalet i Sykkylven kommune 15. juni 2009 Innhald BAKGRUNN FOR SAKA... 1 REGLEMENT M.M....

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet

Møteinnkalling. Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Møtetid: 08.06.2011 kl 12:00 Møtestad: Kommunestyresalen Medlemer som ikkje kan møta, må melda frå til Kundetorget tlf 5349 6645 eller e-post: post@stord.kommune.no Varamedlemer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0107/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR JUNI 2005 843

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0107/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR JUNI 2005 843 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 30.08.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0107/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR JUNI

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg Radøy kommune Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy Møtedato: 13.11.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Saksliste: Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 12.06.2013 Tid: 15:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: mådag,10.11.2014 Tid:12:00

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: mådag,10.11.2014 Tid:12:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: mådag,10.11.2014 Tid:12:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak

Detaljer

TERTIALRAPPORT 2/212 SOGNDAL KOMMUNE

TERTIALRAPPORT 2/212 SOGNDAL KOMMUNE TERTIALRAPPORT 2/212 SOGNDAL KOMMUNE 1 Tertialrapport 2/2012 1.0 INNLEIING.... 3 2.0 STATUS PÅ PRIORITERTE OMRÅDE... 3 3.0 HOVUDTAL ØKONOMI... 6 4.0 ØKONOMISKE AVVIK - TENESTE- OG STØTTEEININGAR.... 8

Detaljer

Aukra kommune. Budsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015

Aukra kommune. Budsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 Aukra kommune Budsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 Vedteke i K-sak: 132/11 og 11/12 Dato: 15.12.2011 og 09.02.2012 Innhald: Side nr. : Rådmannen sine generelle kommentarar.. 2 Kommentarar frå kommunalsjefane..

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret i Radøy

Møtebok for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Møtedato: 12.06.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Morgan Taule AP Medlem Kirsti Gjetle

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.2003 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP

Detaljer

Møtebok for Formannskapet. Medlemmene var innkalla i skriv d. 26.11.14 og møtet var kunngjort i pressa 05.11.14 og 26.11.14

Møtebok for Formannskapet. Medlemmene var innkalla i skriv d. 26.11.14 og møtet var kunngjort i pressa 05.11.14 og 26.11.14 Meland kommune Møtebok for Formannskapet Møtedato: 03.12.2014 Møtestad: Formannskapssalen Møtetid: 16:00-19:30 Møtet vart styrt av ordførar Nils Marton Aadland. Medlemmene var innkalla i skriv d. 26.11.14

Detaljer

Radøy kommune. Møtebok for Kommunestyret i Radøy. Møtedato: 30.10.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00

Radøy kommune. Møtebok for Kommunestyret i Radøy. Møtedato: 30.10.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00 Radøy kommune Møtedato: 30.10.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00 Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Morgan Taule AP Medlem Kirsti Gjetle

Detaljer

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Budsjett 2013 Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Kommunestyret sitt vedtekne budsjett i sak 084/12 Dato: 19.12.2012 Rådmannen sin kommentar Tryggleik, trivsel og livskvalitet for alle

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/12 11/824 Elektronisk løysing for saker til politisk handsaming med nettbrett

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/12 11/824 Elektronisk løysing for saker til politisk handsaming med nettbrett MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.02.2012 Tid: 09.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/12 11/824 Elektronisk løysing

Detaljer

TERTIALRAPPORT 2/2011 SOGNDAL KOMMUNE

TERTIALRAPPORT 2/2011 SOGNDAL KOMMUNE TERTIALRAPPORT 2/2011 SOGNDAL KOMMUNE 1 Tertialrapport 2/2011 1.0 INNLEIING.... 3 2.0 STATUS PÅ PRIORITERTE OMRÅDE... 3 3.0 HOVUDTAL ØKONOMI... 7 4.0 ØKONOMISKE AVVIK - TENESTE- OG STØTTEEININGAR.... 9

Detaljer

Innkalling av Heradsstyret

Innkalling av Heradsstyret OSTERØY KOMMUNE Innkalling av Heradsstyret Møtedato: 29.10.2014 Møtestad: Osterøy rådhusn - heradsstyresalen Møtetid: kl. 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Bente Skjerping per tlf. 56192100, sms

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 20.05.2015 Tid: 14:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling

Detaljer

INNKALLING ETNE KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET. Sakliste

INNKALLING ETNE KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET. Sakliste ETNE KOMMUNE INNKALLING ADMINISTRASJONSUTVALET Møtedato: 28.04.2015 Møtestad: Formannskapssalen Møtetid: Kl 13:00 Eventuelle forfall må meldast på forfall@etne.kommune.no. Varamedlemmer møter etter nærare

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003 315

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003 315 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 29.04.03 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 30.10.2014 Tid: 12.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 77/14 14/479 Budsjett 2015,

Detaljer