Fleksitidsordningen i Nord-Aurdal kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fleksitidsordningen i Nord-Aurdal kommune"

Transkript

1 Forvaltningsrevisjon Utført av Fleksitidsordningen i Nord-Aurdal kommune Formål: - Gjennomgå fleksitidsreglementet i Nord-Aurdal kommune og praktiseringen av dette Innhold 1. Innledning Rådmannens uttalelse Praksis i Nord-Aurdal kommune Vurdering Konklusjon og anbefaling... 6 Område: Fleksitidsordningen Kommune: Nord-Aurdal Utført i perioden: Juni-November 2008 Endelig versjon: Revisor: Dagny Thon Hovrud

2 Side 2 av 7 1. Innledning 1.1. Bakgrunn og formål Gjennom regnskapsrevisjon har kommunerevisjonen påpekt at det er utbetalt ikke-utbetydelige beløp til enkelte ansatte i Nord-Aurdal kommune, knyttet til dels gamle og dels høye fleksitidssaldoer. Revisjonen har fått dokumentasjon på at påviste saker er anvist av rådmannen, men kontrollutvalget ba likevel revisjonen se nærmere på ordningen på et mer generelt grunnlag. Formålet med prosjektet er følgelig å gjennomgå Nord-Aurdal kommunes fleksitidsordning, vurdere praksis og eventuelt foreslå forbedringer Problemstilling og avgrensning Prosjektets problemstilling er som følger: Er Nord-Aurdal kommunes fleksitidsreglement hensiktmessig? Vi har begrenset oss til å se på fleksitidsordningen gjeldende for de ansatte på rådhuset Revisjonskriterier Generelt vil vi vurdere fleksitidsreglementet og praksisen opp mot hva som kan anses å være rimelig og formålstjenelig bla. med bakgrunn i fleksitidsreglementene for fem av Valdreskommunene. Vi går særlig inn på følgende: 1. Intensjonen med - og praktisering av fleksitidsreglementet I fleksitidsreglementene for kommunene i Valdres har vi bla. merket oss to forhold. For det første har kommunene en kjernetid, for Nord-Aurdal er dette fra kl til kl , hvor det er meningen at alle ansatte normalt skal være på jobb. For det andre har flere av kommunene en grense på hvor mange hele fridager det normalt skal være mulig å ta ut i løpet av en gitt periode. Med denne bakgrunn er det vår oppfatning at intensjonen med en fleksitidsordning bør være at den enkelte ansatte gis mulighet til å gjøre mindre tilpasninger i sin arbeidstid, ikke at det normalt skal gi mulighet til å avspasere lengre perioder. I lys av de utbetalinger revisjonen har stilt spørsmål ved, mener vi det er spesielt relevant å fokusere på følgende elementer i fleksitidsreglementet, jf. reglementets punkt 4. Minustid utover 40 timer trekkes av lønnen ved neste lønnsutbetaling, mens plusstid utover 40 timer ikke kan overføres til neste avregningsperiode, dvs. at timene må strykes. Det kan i særlige tilfeller avtales med tjenesteleder om en kan overstige minustid og plusstid. 2. Lederavtaler: Overtidsbetaling og fleksitidsordning Med henvisning til Arbeidsmiljølovens 10-6 og og Hovedtariffavtalens 6 legger vi til grunn at: Kommunens ledere skal normalt ha betalt for den jobben som gjøres, ikke for det antall timer som brukes. Hvilket medfører at de normalt ikke har rett på overtidsbetaling. Kommunen skal foreta en konkret vurdering av hvilke ledere som eventuelt har rett på overtid, jf. Hovedtariffavtalens 6. For at det skal være klare rammer for ledere legger vi videre til grunn at: Lederavtaler bør spesifisere hvorvidt lønnen er inkludert overtid eller ei, og eventuell annen kompensasjon for merbelastning, samt hvilke elementer i fleksitidsreglementet som gjelder.

3 Side 3 av 7 2. Rådmannens uttalelse Rådmannen har iht. 8 i forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner gjennomgått rapporten, og dermed gitt anledning til å gi uttrykk for sitt syn på de forhold som fremgår. Rådmannens kommentarer er innarbeidet i rapporten der det har vært hensiktsmessig, øvrige kommentarer er som følger. Rådmannen ser positivt på det arbeidet som er utført. Det blir satt fokus på vårt nåværende reglement og vår praktisering på en måte som vil kunne bidra til forbedringer. Rådmannen er enig i at intensjon med fleksitidsordningen er å gjøre tilpassinger i arbeidstid og ikke uttak av lenger ferie. Derimot har det ved noen anledninger vist seg å være best for arbeidsgiver å inngå avtale med medarbeider der det er blitt avtalt lengre perioder. Dette har vært i tilfeller der vi har tidsfrister som må overholdes, og vi har begrensede ressurser å sette inn. I slike tilfelle har det vært svært viktig å ha medarbeidere som da over en periode viser romslighet og fleksibilitet, noe en arbeidsgiver bør imøtekomme med å legge forholdene til rette for at disse medarbeidere får mulighet til å avspasere den opparbeidede fleksitiden. Dette er unntaksvis og det har aldri vært intensjon at ordningen skal benyttes som ekstra ferie. Kommunerevisjonen stiller også spørsmål knyttet til rådmannens myndighet, jf. del 5.3. Disse spørsmål vil rådmannen drøfte med forhandlingsutvalget. Kommunerevisjonen kommer med anbefalinger i rapportens del 5.2. Forholdene vil bli vurdert på nytt, spesielt antall avregningsperioder i løpet av året, grensen for minustid, antall avspaseringsdager over en gitt periode samt presisering og konkretisering av kontrollrutiner. 3. Praksis i Nord-Aurdal kommune Kommunens fleksitidsreglement ble vedtatt i kommunestyresak 77/2002. En arbeidsgruppe bestående av kommuneledelsen, tjenestelederne på rådhuset samt personalkonsulent, reviderte og presiserte enkelte ikkeprinsipielle forhold i retningslinjene i juni Samtidig ryddet administrasjonen opp i større fleksitidssaldoer som var opparbeidet De konkrete sakene Som påpekt innledningsvis er utbetalinger av relativt store beløp for mertid registrert i fleksitidssystemet en del av bakgrunnen for denne rapporten. Revisjonen har spesielt stilt spørsmål rundt følgende forhold: Rådmannen anviste på en utbetaling til en kommuneleder for 500 timer registrert i fleksitidssystemet i perioden , uten at det er dokumentert hvilke type arbeid som er utført, eller at det er vist til inngått avtale. Samtidig ble i overkant av 100 timer slettet fra fleksitidssystemet. På forespørsel opplyses det at timene det er betalt for anses som merarbeid utover det som anses å ligge til stillingen som leder, jf. hovedtariff-avtalens Rådmannen opplyser at hun ønsket å rydde opp i forholdet uten å bruke unødvendig tid på å diskutere grunnlaget. Kommunelederen hadde hatt stor arbeidsbelastning over tid, bla. pga. rådmannsskifte, og det ble på utbetalingstidspunktet vurdert som viktig å være imøtekommende for å beholde vedkommende. Det ble i 2007 utbetalt, uten at utbetalingen var vedlagt tilfredsstillende anvisning og dokumentasjon, for 170 timer registrert i fleksitidssystemet i perioden til en rådgiver. Det blir opplyst at dette var timer det var avtalt at rådgiver skulle avspasere, men som det av ulike årsaker ikke ble anledning til å ta ut. Det ble i 2007 betalt for 134 timer overtid for perioden til en konsulent. Herav ble 119 timer utbetalt med 50 % overtid og 9 timer med 100 % overtid. Utbetalingen var dokumentert gjennom utskrift av timer fra fleksitidssystemet. På forespørsel opplyses det at konsulenten hadde muntlig avtale med leder om at definert hjemmearbeid skulle godtgjøres iht. overtidsbestemmelsene i Hovedtariffavtalen.

4 Side 4 av Lederavtalene: Overtidsbetaling og fleksitidsreglement For å ha kontroll med timer til avspasering, registrerer ledere arbeidstiden i fleksitidssystemet som øvrige ansatte, uavhengig av om de har rett til overtidsbetaling eller ikke. Personalkonsulenten opplyser at kommunens praksis er at ledernivåene ned til og med tjenestelederne omfattes av hovedtariffavtalens kapittel 3, punkt 3.4.2, dvs. at de ikke har rett til overtidsbetaling, mens øvrige ledere har rett til overtidsbetaling. Ledere som i utgangspunktet ikke har overtidsbetaling får imidlertid overtidsbetalt dersom de utfører fagretta oppgaver. Det vil for eksempel si at en leder i hjemmetjenesten som tar en ordinær vakt i tjenesten skal ha kompensasjon for dette arbeidet. I november 2008 ble det inngått lederavtaler med alle ledere, dvs. rådmann, kommunalsjefer og virksomhetsledere, hvor det fremgår at ledere er unntatt fra Hovedtariffavtalen 6. Iht. rådmannen regulerer dette det forholdet at ledere skal ha betalt for den jobben de gjør og ikke for antall timer som brukes. Rådmannen har ansvar for lønnsforhandlinger med de ansatte i kommunen. Dette med unntak av administrativ ledelse dvs. rådmannen, kommuneledere og økonomisjef - hvis lønn blir forhandlet av et politisk utvalg Økonomiavdelingens praksis Ettersom økonomiavdelingen benytter fleksitidssystemet i utstrakt grad har vi snakket med økonomisjefen om avdelingens praktisering av reglementet. Økonomisjefen opplyser at hun får overtidsbetalt etter avtale med rådmannen, hovedsakelig knyttet til merarbeid relatert til sykdom og ubesatte stillinger i avdelingen. Ved økonomiavdelingen er det flere personer som i perioder har relativt stor arbeidsbelastning. Dette er kjente forhold, og de ansatte er gitt myndighet til selv å vurdere hvor mye det må arbeides i disse periodene. De ansatte benytter fleksitidssystemet for å dokumentere overtiden. Økonomisjefen opplyser at hun månedlig gjennomgår sine ansattes fleksitidssaldoer og vurderer muligheten for at mertid kan avspaseres innen rimelig tid. Dersom en ikke ser mulighet for slik avspasering gis det normalt betalt med ordinær timesats - uten overtidstillegg - og fleksitidssaldo blir tilsvarende redusert Status i fleksitidssystemet Vi har gjennomgått saldoer i fleksitidssystemet per og Listen viser at det er flere personer som har relativt høye pluss- og minussaldoer. Tendensene vi ser av mai-listen sees også for en stor del på de samme personene i oktober-listen. Pr. 1. november er det flere personer som har høyere saldo enn den angitte 40-timersgrensen. Disse timene skulle iht. fleksitidsreglementet vært strøket. 4. Vurdering 4.1. Intensjonen med - og praktisering av - fleksitidsordning Forholdene som er omtalt ovenfor viser at det har vært mulig å opparbeide høye fleksitidssaldoer, også i en periode hvor reglementet tilsa månedlig avregning. Personene hadde opparbeidet vesentlig flere timer enn fleksitidsreglementets maksimumsgrense på 40 timer. Det kan stilles spørsmål ved om det er realistisk å avspasere så mange timer uten at det går ut over de ordinære arbeidsoppgavene. Videre kan det stilles spørsmål ved om det er i tråd med intensjonen i en fleksitidsordning at enkelte ansatte skal kunne opparbeide seg så vidt høye saldoer - og få utbetalt for timeverk utført fra år tilbake. Etter vår oppfatning bør utgangspunktet for en fleksitidsordning være at den enkelte ansatte gis mulighet til å gjøre mindre tilpasninger i sin arbeidstid, ikke at det skal gi mulighet til å ta fri i lengre perioder eller gis vesentlig overtidsgodtgjørelse. Etter vår vurdering bør kommunen søke å tilpasse fleksitidsreglementet og etablere en praksis som ikke gjør det mulig å opparbeide så høye timesaldoer som i de omtalte tilfellene. Jo lengre avregningsperioden er jo større er sannsynligheten for at enkelte ansatte kan opparbeide seg høye fleksitidssaldoer. Jo høyere saldoen er jo vanskeligere blir det å avspasere, og det kan i visse tilfeller være urimelig at arbeidsinnsatsen ikke blir godtgjort på en eller annen måte. Etter vårt syn vil kommunen kunne ha fordel av å stramme inn på fleksibiliteten i fleksitidsreglementet, og heller avtale avvik i særlige tilfeller.

5 Side 5 av 7 Eksempelvis: For personer som har store svingninger i arbeidsbelastningen gjennom året bør arbeidsgiver være fleksibel mht. forhold som hvor mange timer som kan opparbeides og hvor lange perioder som kan avspaseres. Da må en samtidig ha en formening om hvordan timene kan avspaseres uten at det blir en belastning, og uten at det medfører overtidsutbetaling på et senere tidspunkt. Slike spesielle forhold må imidlertid avtales enten muntlig eller skriftlig. For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at en arbeidssituasjon som krever mange timeverk ut over normalarbeidstiden i utgangspunktet skal behandles som ordinær overtid og godgjøres der etter. Fleksitidssystemet benyttes for å registrere overtid. Det er praktisk så lenge leder og ansatt har felles forståelse av hva som er fleksitid, hva som skal godtgjøres med ordinær timesats og hva som genererer overtidstillegg. Overtid skal avtales, muntlig eller skriftlig. Det kan ikke være slik at ansatte, på eget initiativ, kan opparbeide seg høye fleksitidssaldoer for så å forvente overtidsbetaling i etterkant. Når fleksitidssystemet benyttes til overtidsregistrering er det viktig at lederne har jevnlig gjennomgang av saldoen for sine ansatte, slik at en raskt kan avklare det antall timer den ansatte skal godtgjøres for (med eller uten overtidstillegg), hvor mange timer som skal stå som mertid og hvor mange timer som skal slettes iht. fleksitidsreglementet. Overtidstimer registrert i fleksitidssystemet bør senest i slutten av hver måned utbetales som overtid og trekkes fra på fleksitidssaldoen Lederavtaler: Overtidsbetaling og fleksitidsordning Nord-Aurdal kommune har nå tatt inn i alle lederavtaler at den enkelte leder er unntatt fra overtidsbestemmelsene i Hovedtariffavtalens 6. Lederne i Nord-Aurdal skal dermed i ikke få overtidsbetalt, men det blir opplyst at de som regel får godtgjørelse dersom de utfører fagoppgaver. For enkelte ledere, som f.eks. i hjemmetjenesten, kan det være enkelt å avgjøre hva som er fagretta oppgaver. For andre, f.eks. økonomisjefen, stiller vi spørsmål ved hvor lett det er å definere hva som er fagretta oppgaver og hva som ligger i de ordinære lederoppgavene. Med bakgrunn i Arbeidsmiljøloven og Hovedtariffavtalen, jf. del 1.3, er det vår oppfatning at ledere normalt ikke skal ha godtgjørelse ut over ordinær lønn. Vi ser imidlertid at det kan oppstå spesielle situasjoner hvor en viss godtgjørelse for stor arbeidsbelastning kan være relevant. Når det gjelder kommunelederen som fikk utbetalt for 500 timer mertid, av totalt registrert 604 timer, kan det stilles spørsmål ved om hvordan man etter så vidt lang tid kan anslå hvor mye av mertiden som kan ansees som merarbeid ut over det som ansees å ligge til stillingen som leder. Slik vi ser saken fremstår denne utbetalingen mer som en kompensasjon for en ekstraordinær stor arbeidsbelastning over en lang periode, enn som en godtgjørelse for de konkrete timeverkene. Vi stiller derfor spørsmål ved om det hadde vært mer prinsipielt riktig å gi en generell godtgjørelse for merbelastningen, enn å gi betaling for et konkret timetall slik det her er gjort. Ledere, som ikke har rett til overtidsbetaling, registrerer timer i fleksitidssystemet for å ha kontroll med mulig avspaseringstid. Det er viktig at kommunen sørger for å korrigere vesentlige plussaldoer jevnlig slik at en unngår å komme opp i situasjoner som for kommunelederen som er omtalt ovenfor. Det er det politiske forhandlingsutvalget som fastsetter lønnen til kommuneleder og økonomisjef, og vi kan ikke se av reglementet at rådmannen er gitt myndighet til å bevilge tilleggsgodtgjørelse til disse. Vi stiller derfor spørsmål ved om rådmannen har formell myndighet til å anvise på disse utbetalingene. Etter vårt syn er det ikke logisk at rådmannen står fritt til å foreta tilleggsutbetalinger til ledere som i utgangspunktet får fastsatt lønnen av forhandlingsutvalget. Dersom rådmannen skal ha slik myndighet blir det viktig at rådmannen, den enkelte leder og forhandlingsutvalget har en felles overordnet oppfatning av hva som ligger i begrepet lederoppgaver og hvilken type merarbeid/-belastning det ikke er tatt høyde for i grunnlønnen Rådmannens myndighet til å endre reglement vedtatt av kommunestyret Fleksitidsreglementet ble vedtatt av kommunestyret i 2002, og revidert av en arbeidsgruppe ledet av rådmannen i Det fremgår ikke av reglementet hvem som kan gjøre hvilke type endringer. Iht. Politisk reglement for Nord- Aurdal kommune del 1.14 punkt 3 har rådmannen myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell karakter. Vi stiller spørsmål ved om rådmannen gjennom denne delegasjonen har myndighet til å gjøre endringer i et reglement vedtatt av kommunestyret, eller om en slik delegasjon må fremgå av vedtaket? Etter vårt syn bør et reglement bare kunne endres av det organ som har vedtatt det, i dette tilfellet kommunestyret, dersom ikke annet organ, i dette tilfellet rådmannen, har fått særskilt delegasjon. Dersom rådmannen kan foreta endringer i reglementet ville det, etter vårt syn, vært mer hensiktmessig at kommunestyret i utgangspunktet vedtok de prinsipielle sidene ved reglementet mens det ble overlatt til rådmannen å utforme detaljene.

6 Side 6 av 7 5. Konklusjon og anbefaling 5.1. De omtalte sakene Som det fremgår ovenfor har tidligere praksis medført at ansatte har kunnet opparbeide høye fleksitidssaldoer, og få betalt for opparbeidet mertid fra år tilbake. Det er vår vurdering at det burde vært ryddet opp i de omtalte tilfellene på et langt tidligere tidspunkt, før mertiden ble så høy. Videre vil vi, pga. signaleffekten til øvrige ansatte, understreke betydningen av at kommuneledelsen praktiserer ordningen iht. reglementet. For ordens skyld gjøres det oppmerksom på at de konkrete utbetalingene som det her er tale om er knyttet til fleksitidssaldoer opparbeidet før nåværende rådmann ble ansatt Dagens reglement og praksis Det fremstår for oss som en nå søker å unngå at situasjoner som er omtalt ovenfor skal oppstå på nytt. Med utgangspunkt i intensjonen om at fleksitidsordning skal gi den ansatte mulighet til å gjøre mindre tilpasninger i sin arbeidstid mener vi kommunen kan ha fordel av å vurdere følgende tilpasninger i sitt reglement: Presisere skillet mellom overtid og fleksitid, ettersom fleksitidssystemet benyttes for å registrere overtid. Fleksitid benyttes av den enkelte for å gjøre mindre tilpasninger i arbeidstiden. Overtid skal avtales med leder på forhånd. Overtid registrert i fleksitidssystemet bør utbetales senest i slutten av hver måned og trekkes fra på fleksitidssaldoen. Kortere avregningsperiode. Etter juni 2007 er det benyttet årlig avregning. Fleksibilitet er i utgangspunktet bra, men gir også mulighet for å opparbeide høye fleksitidssaldoer. Øvrige Valdreskommuner har avregningsperioder på en eller to måneder. Innføre en grense for antall avspaseringsdager pr periode, slik øvrige Valdreskommuner har. Lavere grense for minustid enn grensen for plusstid. Dette er tilfelle i de fleste andre Valdreskommunene. Praktisere styringsreglen dersom antall timer overstiger 40, ellers vil ikke regelen ha verdi. Konkretisere kontrollrutinene, herunder: - Ledere følger opp fleksitidssaldoer jevnlig, for å unngå at ansatte opparbeider seg høye saldoer, og at det oppstår forhold som omtalt ovenfor. - En person kan ha et overordnet ansvar for å kontrollere at fleksitidssaldoene er iht. reglementet og iverksetter tiltak for at den enkelte leder skal ordne opp i eventuelle avvik. - Iht. revisjonens brev av , bør eventuelle utbetalinger av opparbeidet fleksitid dokumenteres med opparbeidet fleksitidssaldo og med at timer til utbetaling er fratrukket saldo. Utbetalingen skal anvises av bemyndiget person og være avtalt med nærmeste tjenesteleder. Etter vårt syn er det mer hensiktmessig å ha et fleksitidsreglement som gir de fleste ansatte anledning til å gjøre mindre tilpasninger i sin arbeidstid og avtale avvik i særlige tilfeller, enn å ha et reglement som skal dekke alle behov. I særlige tilfeller kan og bør arbeidsgiver være fleksibel mht. forhold som anledning til å opparbeide timer og lengde på avspaseringsperioden.

7 Side 7 av Prinsipielle spørsmål Som det fremgår av ovenstående stiller vi på prinsipielt grunnlag følgende spørsmål: Har rådmannen myndighet til å anvise på tilleggsutbetalinger til ledere, hvis lønn fastsettes av det politiske forhandlingsutvalget? Etter vårt syn er det ikke logisk at rådmannen står fritt til å foreta tilleggsutbetalinger til ledere som i utgangspunktet får fastsatt lønnen av forhandlingsutvalget. Ettersom ledere i utgangspunktet ikke skal ha overtidsbetalt er det viktig at de ulike partene har en felles forståelse av hvilke type oppgaver som skal generere tilleggsutbetalinger, og at kommunen har en ensartet praksis på området. Har rådmannen gjennom den generelle delegasjonsfullmakten myndighet til gjøre endringer i et reglement vedtatt av kommunestyret? Etter vårt syn bør et reglement bare kunne endres av det organ som har vedtatt det dersom det ikke er gitt særskilt endringsfullmakt. Dersom rådmannen har anledning til å gjøre endringer i fleksitidsreglementet ville det, etter vårt syn, vært mer hensiktmessig at kommunestyret i utgangspunktet vedtok de prinsipielle sidene ved reglementet mens det ble overlatt til rådmannen å utforme detaljene. * * * * * * * Fagernes 12. februar Revisor Dagny Thon Hovrud

Reglement for fleksibel arbeidstid. Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09

Reglement for fleksibel arbeidstid. Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09 Reglement for fleksibel arbeidstid Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09 Innholdsfortegnelse 1. Hva er fleksibel arbeidstid...3 2 Hvem omfattes av

Detaljer

Fleksitidsreglement. for

Fleksitidsreglement. for 09/236-10064 Fleksitidsreglement for Vedtatt av Hemne formannskap i sak 164/08, den 07./10. - 2008 (revidert utgave pr. 27.03.09) 1. VILKÅR Ordningen med fleksitid i Hemne kommune er betinget av at følgende

Detaljer

ARBEIDSTID I MIDTRE GAULDAL KOMMUNE. Definisjonen av arbeidstid og overtid Arbeidstid på reiser Reglement for fleksibel arbeidstid

ARBEIDSTID I MIDTRE GAULDAL KOMMUNE. Definisjonen av arbeidstid og overtid Arbeidstid på reiser Reglement for fleksibel arbeidstid ARBEIDSTID I MIDTRE GAULDAL KOMMUNE Definisjonen av arbeidstid og overtid Arbeidstid på reiser Reglement for fleksibel arbeidstid Vedtatt i Kommunestyret 18.11.13 1. GENERELT OM ARBEIDSTID I Arbeidsmiljøloven

Detaljer

Retningslinjer for fleksibel arbeidstid i Vadsø kommune

Retningslinjer for fleksibel arbeidstid i Vadsø kommune Retningslinjer for fleksibel arbeidstid i Vadsø kommune Vadsø kommune 2011 RETNINGSLINJER FOR FLEKSIBEL ARBEIDSTID I VADSØ KOMMUNE. Vedtatt av administrasjonsutvalget i sak 00/00 i møte 00.00.2011 1. OMFANG

Detaljer

ARBEIDSTID I MIDTRE GAULDAL KOMMUNE. Vedtatt den av sak

ARBEIDSTID I MIDTRE GAULDAL KOMMUNE. Vedtatt den av sak ARBEIDSTID I MIDTRE GAULDAL KOMMUNE Vedtatt den av sak Innholdsfortegnelse GENERELT OM ARBEIDSTID... 3 ARBEIDSTID PÅ REISER... 4 OVERTID... 4 FLEKSIBEL ARBEIDSTID... 5 Definisjon... 5 Arbeidstakere som

Detaljer

Fleksitidsreglement. for ansatte i Ibestad kommune

Fleksitidsreglement. for ansatte i Ibestad kommune Fleksitidsreglement for ansatte i Ibestad kommune Vedtatt i administrasjonsutvalget 09.09.2009 Rev 1: Revidert i møte i administrasjonsutvalget 27.05.2013 Innhold 1 Definisjon... 3 2 Omfang... 3 3 Arbeidstid...

Detaljer

Forslag Reglement for fleksibel arbeidstid i Alstahaug kommune

Forslag Reglement for fleksibel arbeidstid i Alstahaug kommune Forslag Reglement for fleksibel arbeidstid i Alstahaug kommune Innholdsfortegnelse 1. Formål.... 3 2. Omfang og vilkår.... 3 3. Kjernetid/ytre ramme for arbeidstid.... 3 4. Avspasering, avregningsperiode

Detaljer

FLEKSIBEL ARBEIDSTID. Regler for Eigersund kommune. Vedtatt 2.3.2000 (Arkiv: Saksnr. 02/5002 - løpenr. 7660/03 (Tidl. 7251/01))

FLEKSIBEL ARBEIDSTID. Regler for Eigersund kommune. Vedtatt 2.3.2000 (Arkiv: Saksnr. 02/5002 - løpenr. 7660/03 (Tidl. 7251/01)) FLEKSIBEL ARBEIDSTID Regler for Eigersund kommune. Vedtatt 2.3.2000 (Arkiv: Saksnr. 02/5002 - løpenr. 7660/03 (Tidl. 7251/01)) FLEKSIBEL ARBEIDSTID Formål Formålet med å innføre fleksibel arbeidstid er

Detaljer

REGLEMENT FOR FLEKSIBEL ARBEIDSTID. Lebesby kommune

REGLEMENT FOR FLEKSIBEL ARBEIDSTID. Lebesby kommune REGLEMENT FOR FLEKSIBEL ARBEIDSTID Lebesby kommune Vedtatt i Administrasjonsutvalget den 24.09.2008, sak 08/863 Ansvarlig for dokument: Kontorleder REGLEMENT FOR FLEKSIBEL ARBEIDSTID 1. HENSIKT. Ordningen

Detaljer

1 Denne avtale er inngått med hjemmel i Hovedavtalens 4 og arbeidsmiljøloven 41, femte ledd.

1 Denne avtale er inngått med hjemmel i Hovedavtalens 4 og arbeidsmiljøloven 41, femte ledd. AVTALE OM BRUK AV FLEKSITID I OSLO KOMMUNE 1 Denne avtale er inngått med hjemmel i Hovedavtalens 4 og arbeidsmiljøloven 41, femte ledd. 2 Når det gjelder partsforholdet vises det til Hovedavtalens 2. For

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR FLEKSIBEL ARBEIDSTID I SENTRALADMINISTRASJONEN

RETNINGSLINJER FOR FLEKSIBEL ARBEIDSTID I SENTRALADMINISTRASJONEN RETNINGSLINJER FOR FLEKSIBEL ARBEIDSTID I SENTRALADMINISTRASJONEN Sist oppdatert 23.05.2013 RETNINGSLINJER FOR FLEKSIBEL ARBEIDSTID I OPPLAND FYLKESKOMMUNES SENTRALADMINISTRASJON Vedtatt av administrasjonsutvalget

Detaljer

Innkjøp i Nord-Aurdal kommune

Innkjøp i Nord-Aurdal kommune Forvaltningsrevisjon Utført av Innkjøp i Nord-Aurdal kommune Formål: - Gjennomgå kommunes praktisering av Lov om offentlige anskaffelser - Anbefale eventuelle forbedringer Innhold 1. Innledning... 2 2.

Detaljer

RAMMEAVTALE FOR INNARBEIDINGSORDNINGER PÅ LAND MED DAGLIG ARBEIDSTID UT OVER 10,5 TIMER MED/UTEN SØNDAGSARBEID

RAMMEAVTALE FOR INNARBEIDINGSORDNINGER PÅ LAND MED DAGLIG ARBEIDSTID UT OVER 10,5 TIMER MED/UTEN SØNDAGSARBEID RAMMEAVTALE FOR INNARBEIDINGSORDNINGER PÅ LAND MED DAGLIG ARBEIDSTID UT OVER 10,5 TIMER MED/UTEN SØNDAGSARBEID BILAG 21 Rammeavtalen er inngått mellom Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening for

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR DØNNA KOMMUNE

ARBEIDSREGLEMENT FOR DØNNA KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT FOR DØNNA KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 18.12.07 Den formelle bakgrunn for fastsettelse av arbeidsreglementet ligger i arbeidsmiljøloven 14-16 til 14-20. Der heter det at partene i den

Detaljer

Medlemsmøte 22. august 2006

Medlemsmøte 22. august 2006 Medlemsmøte 22. august 2006 Etter særavtalen? Oversikt juni 2004: Departementet varsler at de ønsker å si opp de sentrale retningslinjer om fordeling av arbeidstid (rundskriv F-93/92) 23. juni 2004: Drøftingsmøte

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet

Saksframlegg. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Frosta kommune Arkiv: Arkivsaksnr: 2014/4831-3 Saksbehandler: Arne Ketil Auran Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 15.01.2015 Prinsippavklaring HTA Pkt. 6.3 Arbeidstakere som er unntatt

Detaljer

SPISEPAUSE INKLUDERT I ARBEIDSTIDEN OG FLEKSTID VAKTMESTERE OG ANDRE ANSATTE

SPISEPAUSE INKLUDERT I ARBEIDSTIDEN OG FLEKSTID VAKTMESTERE OG ANDRE ANSATTE Dok.id.: 1.2.2.1.9.4 Spisepause for vaktmestere og andre Utgave: 1 Skrevet av: Trine Hennig Gjelder fra: 31.03.06 Godkjent av: Fylkesrådet Dok.type: Sidenr: 1 av 5 SPISEPAUSE INKLUDERT I ARBEIDSTIDEN OG

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 25.10.2016 Ref. nr.: 16/12611 Saksbehandler: Mads Backer-Owe VEDTAK NR 149/16 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte 8. september

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune

ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE Lebesby kommune Vedtatt i Administrasjonsutvalget den 29.05.07 sak 05/712 Ansvarlig for dokument: Kontorleder 1 ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE

Detaljer

TRONDHEIM KOMMUNE. Lønnsrutiner ved Personaltjenesten

TRONDHEIM KOMMUNE. Lønnsrutiner ved Personaltjenesten TRONDHEIM KOMMUNE Lønnsrutiner ved Personaltjenesten Trondheim kommunerevisjon Januar 2006 Forord Denne rapporten oppsummerer resultatet av undersøkelsen av sentrale lønnsrutiner ved Personaltjenesten.

Detaljer

HELTID DELTID - FRIHET TIL Å VELGE

HELTID DELTID - FRIHET TIL Å VELGE HELTID DELTID - FRIHET TIL Å VELGE RAMMEAVTALE OM ÅRSARBEIDSTID OG FLEKSIBEL ARBEIDSTID Det ble det avholdt forhandlingsmøte mellom Hurum kommune på den ene siden og Fagforbundet og Norsk sykepleierforbund

Detaljer

Arkivref: 2016/ Lederavtale. Rådmann. Sted, dato

Arkivref: 2016/ Lederavtale. Rådmann. Sted, dato Lederavtale Rådmann Sted, dato Rådmann Ordfører 1 Formell del 1.1 Generelt Denne arbeidsavtalen er inngått med hjemmel i lov og avtaleverk gjeldende for kommunal sektor. Avtalen tar sikte på å presisere

Detaljer

BRUKERVEILEDNING TIDBANK

BRUKERVEILEDNING TIDBANK BRUKERVEILEDNING TIDBANK 1 RETNINGSLINJER VED REGISTERING OG OPPFØLGING AV ARBEIDSTID...3 Registering av arbeidstid...3 Manglende registeringer...3 Korrigering av feilregistreringer...3 Godkjenning av

Detaljer

Fleksible arbeidstidsordninger Forhold knyttet til turnus og arbeidstid

Fleksible arbeidstidsordninger Forhold knyttet til turnus og arbeidstid Fleksible arbeidstidsordninger Forhold knyttet til turnus og arbeidstid Innhold Forord............................................................................... 4 Arbeidstidsordninger.................................................................

Detaljer

EN GUIDE TIL LEDER SELVBETJENING I SAP-PORTALEN

EN GUIDE TIL LEDER SELVBETJENING I SAP-PORTALEN EN GUIDE TIL LEDER SELVBETJENING I SAP-PORTALEN 1.0 Saksbehandling... 1 2.0 Overordnet om rapporter... 2 3.0 Oversikt over restferie... 2 4.0 Oversikt over arbeidstiden (gjelder ledere med TA-tilsatte)...

Detaljer

Jul og arbeidstid 2017 Varetelling 1. nyttårsdag Utvidet åpningstid? Søndagsåpent? Arbeidstid i romjulen? Overtidsarbeid? Forskjøvet arbeidstid?

Jul og arbeidstid 2017 Varetelling 1. nyttårsdag Utvidet åpningstid? Søndagsåpent? Arbeidstid i romjulen? Overtidsarbeid? Forskjøvet arbeidstid? Informasjonshefte Jul og arbeidstid 2017 Varetelling 1. nyttårsdag Utvidet åpningstid? Søndagsåpent? Arbeidstid i romjulen? Overtidsarbeid? Forskjøvet arbeidstid? 1 Utvidet åpningstid før jul Julehandelen

Detaljer

Partene er under forhandling og mekling blitt enige om endringer i Energiavtale I i samsvar med vedlegg til dette forslaget.

Partene er under forhandling og mekling blitt enige om endringer i Energiavtale I i samsvar med vedlegg til dette forslaget. Partene er under forhandling og mekling blitt enige om endringer i Energiavtale I i samsvar med vedlegg til dette forslaget. ØKONOMI 3-2 Minstelønn Alle minstelønnssatsene heves med kr. 10.000,- unntatt

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteinnkalling

STJØRDAL KOMMUNE. Møteinnkalling STJØRDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Administrasjonsutvalget F-salen, Rådhuset Dato: 12.06.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til hanne.elin.ovesen@stjordal.kommune.no

Detaljer

For tidsregistreringssystem betyr dette at vi i utgangspunktet må ha følgende arbeidsplaner med utgangspunkt i hel stilling:

For tidsregistreringssystem betyr dette at vi i utgangspunktet må ha følgende arbeidsplaner med utgangspunkt i hel stilling: KRAVSPESIFIKASJON FOR FUNKSJONALITET FOR TIDSREGISTRERINGSSYSTEM 1. Arbeidsplaner Normalarbeidstiden i staten er 37,5 timer per uke jf Statens personalhåndbok (SPH) pkt 7.3.7 7 Arbeidstid. Iflg departementets

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR FLEKSIBEL ARBEIDSTIDSORDNING

RETNINGSLINJER FOR FLEKSIBEL ARBEIDSTIDSORDNING RETNINGSLINJER FOR FLEKSIBEL ARBEIDSTIDSORDNING NORMAL ARBEIDSTID: 0700 0800 0900 1430 1530 1700 : klokka 0800 klokka 1530 Dette er den normale arbeidstiden i kommunen Kjernetid: klokka 0900 klokka 1430

Detaljer

Forhandlerturnus Rammeavtale om fleksibel arbeidstid

Forhandlerturnus Rammeavtale om fleksibel arbeidstid Forhandlerturnus Rammeavtale om fleksibel arbeidstid Avtalen gjelder for perioden 28.03.16 26.03.17. Formålet: ivareta brukernes behov og sikre tjenesteleveransen er å ivareta ansattes individuelle ønsker

Detaljer

Jul og arbeidstid 2016 Varetelling 1. nyttårsdag Utvidet åpningstid? Søndagsåpent? Arbeidstid i romjulen? Overtidsarbeid? Forskjøvet arbeidstid?

Jul og arbeidstid 2016 Varetelling 1. nyttårsdag Utvidet åpningstid? Søndagsåpent? Arbeidstid i romjulen? Overtidsarbeid? Forskjøvet arbeidstid? Informasjonshefte Jul og arbeidstid 2016 Varetelling 1. nyttårsdag Utvidet åpningstid? Søndagsåpent? Arbeidstid i romjulen? Overtidsarbeid? Forskjøvet arbeidstid? 1 2 Utvidet åpningstid før jul Julehandelen

Detaljer

ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGLEMENT DEL I (SPESIELL DEL SUPPLERES SENERE)

ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGLEMENT DEL I (SPESIELL DEL SUPPLERES SENERE) ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGLEMENT DEL I (SPESIELL DEL SUPPLERES SENERE) ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGLEMENT (SPESIELL DEL SUPPLERES SENERE). DEL I Gjelder fra 15.5.2002, oppdatert 28.08.07 I. UTGANGSPUNKT

Detaljer

Arkivfunksjonen i Valdres- og Hallingdal - Oppfølging av forvaltningsrevisjon og brev fra 2013

Arkivfunksjonen i Valdres- og Hallingdal - Oppfølging av forvaltningsrevisjon og brev fra 2013 Forvaltningsrevisjonsrapport fra Kommunerevisjon IKS Arkivfunksjonen i Valdres- og Hallingdal - Oppfølging av forvaltningsrevisjon og brev fra 2013 Formål: Undersøke om kommunene har fulgt opp revisjonens

Detaljer

PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS

PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS KAPITTEL 1 GENERELLE BESTEMMELSER 1-1 Formål Personalreglementet skal regulere forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstakere ved Interkommunalt

Detaljer

Særavtalen er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven 10-12(4) og Hovedavtalen del A 4-3.

Særavtalen er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven 10-12(4) og Hovedavtalen del A 4-3. SFS 2404 BRANN- OG REDNINGSTJENESTE 1 Del I - Innledning 1.1 Hjemmelsgrunnlag mv. Særavtalen er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven 10-12(4) og Hovedavtalen del A 4-3. HTAs bestemmelser og aktuelle

Detaljer

Øystre Slidre kommune. Ble saken om forvaltning av kommunekrafta godt nok belyst ved kommunestyrets politiske behandling i sak 43/2008 og sak 43/2013?

Øystre Slidre kommune. Ble saken om forvaltning av kommunekrafta godt nok belyst ved kommunestyrets politiske behandling i sak 43/2008 og sak 43/2013? KOMMUNEREVISJON IKS Forvaltningsrevisjonsrapport fra Kommunerevisjon IKS Øystre Slidre kommune Ble saken om forvaltning av kommunekrafta godt nok belyst ved kommunestyrets politiske behandling i sak 43/2008

Detaljer

01 SÆRAVTALE OM ARBEIDSTID I JERNBANEVERKET

01 SÆRAVTALE OM ARBEIDSTID I JERNBANEVERKET 01 SÆRAVTALE OM ARBEIDSTID I JERNBANEVERKET 1. Hensikt 2. Gyldighetsområde 3. Arbeidstid 3.1 Ukentlig arbeidstid 3.2 Daglig arbeidstid 3.3 Delt dagsverk 3.4 Nattjeneste 3.5 Fritid 4. Reisetid 4.1 Forholdet

Detaljer

BRUKERVEILEDNING TIDBANK

BRUKERVEILEDNING TIDBANK BRUKERVEILEDNING TIDBANK 1 RETNINGSLINJER VED REGISTERING OG OPPFØLGING AV ARBEIDSTID...3 Registering av arbeidstid...3 Manglende registeringer...3 Korrigering av feilregistreringer...3 Godkjenning av

Detaljer

IT-sikkerhet i skoler og barnehager i Valdres og Hallingdal - Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport fra 2012

IT-sikkerhet i skoler og barnehager i Valdres og Hallingdal - Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport fra 2012 KOMMUNEREVISJON IKS Forvaltningsrevisjonsrapport fra Kommunerevisjon IKS IT-sikkerhet i skoler og barnehager i - Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport fra 2012 Formål: Undersøke om kommunene i Hallingdal

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord Administrasjonsutvalg

Møteinnkalling. Storfjord Administrasjonsutvalg Møteinnkalling Storfjord Administrasjonsutvalg Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 19.05.2014 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00 eller pr. e-post til

Detaljer

Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Nidaros, Stiklestad Nasjonale Kultursenter Dato: Tid: 14:30

Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Nidaros, Stiklestad Nasjonale Kultursenter Dato: Tid: 14:30 Verdal kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalgets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Nidaros, Stiklestad Nasjonale Kultursenter Dato:

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 29.10.2007 Ref. nr.: 07/4619 Saksbehandler: Frank Ebbesen VEDTAK I TVISTELØSNINGSNEMNDA For behandling av sak nr 26/2007 i tvisteløsningsnemnda

Detaljer

BRUKERVEILEDNING TIDBANK

BRUKERVEILEDNING TIDBANK BRUKERVEILEDNING TIDBANK Ajourført 22.12.2011 1 RETNINGSLINJER VED REGISTERING OG OPPFØLGING AV ARBEIDSTID...3 Registering av arbeidstid...3 Manglende registeringer...3 Korrigering av feilregistreringer...3

Detaljer

Saksframlegg. Forslag - revidert reglement for godtgjørelse - folkevalgte

Saksframlegg. Forslag - revidert reglement for godtgjørelse - folkevalgte Søgne kommune Arkiv: 082 Saksmappe: 2011/3659-39001/2012 Saksbehandler: Jan Erik Gabrielsen Dato: 12.12.2012 Saksframlegg Forslag - revidert reglement for godtgjørelse - folkevalgte Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Fleksible arbeidstidsordninger. og andre forhold knyttet til turnus og arbeidstid

Fleksible arbeidstidsordninger. og andre forhold knyttet til turnus og arbeidstid Fleksible arbeidstidsordninger og andre forhold knyttet til turnus og arbeidstid Innhold Forord... 4 Innledning... 5 Arbeidstakers rettigheter i henhold til aml 10-2... 6 Generelle råd til tillitsvalgte

Detaljer

Brukerveiledning for tidsregisteringsskjema.

Brukerveiledning for tidsregisteringsskjema. Kan ikke vise det koblede bildet. Filen kan være flyttet, ha fått nytt navn eller være slettet. Kontroller at koblingen peker til riktig fil og plassering. Brukerveiledning 16 Brukerveiledning for tidsregisteringsskjema.

Detaljer

Vedlagt oversendes brev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet til orientering.

Vedlagt oversendes brev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet til orientering. Statlige universiteter og høyskoler SIU NOKUT Deres ref Vår ref Dato 14/5056-03.02.2015 Orientering om resultat av forhandlinger om særavtale om fleksitid i staten Det vises til e-post av 16. oktober 2014

Detaljer

Fleksible arbeidstidsordninger og andre forhold knyttet til turnus og arbeidstid

Fleksible arbeidstidsordninger og andre forhold knyttet til turnus og arbeidstid Fleksible arbeidstidsordninger og andre forhold knyttet til turnus og arbeidstid Innhold: Side Forord 3 Innledning 4 Modeller og fleksibilitet 5 Grunnturnus 5 Skriftlig avtale med tillitsvalgte 5 Oppsigelse

Detaljer

Møteinnkalling. Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Møtested: 3. etg, Kristiansund rådhus Dato: 25.03.2009 Tidspunkt: 14:00

Møteinnkalling. Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Møtested: 3. etg, Kristiansund rådhus Dato: 25.03.2009 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Møtested: 3. etg, Kristiansund rådhus Dato: 25.03.2009 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 57 40 84 eller

Detaljer

Reglement for. godtgjøring til folkevalgte

Reglement for. godtgjøring til folkevalgte Reglement for godtgjøring til folkevalgte Søgne kommune Gjeldende fra 01.11.15 Vedtatt i kommunestyret 24.09.15 Saksnr.: PS 58/15 Innhold 1. Generelle bestemmelser... 3 2. Definisjoner av begrepene lønn,

Detaljer

30 oppgave 7: Ferieloven, 60 år og ferie

30 oppgave 7: Ferieloven, 60 år og ferie Regnearket 30-2016 Aktiver innhold/makroer For å få fram gule felt som det skal skrives JA i for å vise fasitsvar: Trykk Ctrl + V For å få bort de gule feltene: Trykk Ctrl + S Hvis du vil ha skrevet JA

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 09.02.2017 Ref. nr.: 16/38665 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 35/17 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Møte nr. 2/2014 MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Administrasjonsutvalget holder møte den 10.06.2014 klokka 09:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon Lønn og fravær enhetsledere i Trondheim kommune

Trondheim kommunerevisjon Lønn og fravær enhetsledere i Trondheim kommune Lønn og fravær enhetsledere i Trondheim kommune Trondheim kommunerevisjon Januar 2006 Forord Denne rapporten oppsummerer resultatet av undersøkelsen av lønn og fravær enhetsledere i Trondheim kommune.

Detaljer

Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens, kap. 1, 1.

Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens, kap. 1, 1. Arbeidsreglement Den formelle bakgrunn for utarbeidelsen av arbeidsreglementet ligger i arbeidsmiljøloven. Det heter i 70 at partene i den enkelte virksomhet skal fastsette reglement ved skriftlig avtale.

Detaljer

Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Bemanningshuset. Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske

Detaljer

Bruk av fonds- og gavemidler i Øystre Slidre kommune

Bruk av fonds- og gavemidler i Øystre Slidre kommune Side 1 av 6 Forvaltningsrevisjonsrapport fra Bruk av fonds- og gavemidler i Øystre Slidre kommune Område: Pleie- og omsorgssektoren Kommune: Øystre Slidre Utført i perioden: Juni-August 2006 Revisor: Dagny

Detaljer

Lønnspolitisk plan. for. Flekkefjord kommune

Lønnspolitisk plan. for. Flekkefjord kommune Lønnspolitisk plan for Flekkefjord kommune Vedtatt av: 22.02.2007 1 Innhold 1. Målet for lønnspolitikken 1.1 Innledning 1.2 Kommunens lønnspolitikk 1.3 Målet med den lønnspolitiske planen 1.4 Hvem planene

Detaljer

Arbeidstidsbestemmelsene

Arbeidstidsbestemmelsene Arbeidstidsbestemmelsene Partner Johan Hveding e-post: johv@grette.no, mob: 90 20 49 95 Fast advokat Hege G. Abrahamsen e-post: heab@grette.no, mob: 97 08 43 12 Arbeidstid - generelt Arbeidsmiljøloven

Detaljer

OVERENSKOMSTEN DEL B

OVERENSKOMSTEN DEL B OVERENSKOMSTEN DEL B MELLOM FAGFORBUNDET OG ULLEVÅL UNIVERSITETSSYKEHUS HF PERIODEN 1.5.2006-30.4.2008 1. OMFANG Overenskomstens del B gjelder for samtlige medlemmer Fagforbundet som er tilsatt ved Ullevål

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE KOMMUNEREVISJONEN

BÆRUM KOMMUNE KOMMUNEREVISJONEN 1 BÆRUM KOMMUNE KOMMUNEREVISJONEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 03.11.2010 N-011.7 10/15718 10/190460 Saksbehandler: Morten Mjølsnes Behandlingsutvalg Møtedato Saksnr. Kontrollutvalget

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille salong. 22.03.2007 kl. 16.00

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille salong. 22.03.2007 kl. 16.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING har møte i Ås rådhus, Lille salong 22.03.2007 kl. 16.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksdokumentene ligger

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING FERIE

RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING FERIE Dønna kommune RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING AV FERIE Vedtatt i Administrasjonsutvalget 02.09.09 Retningslinjene for forvaltning av ferie er utarbeidet med bakgrunn i at ledere skal få en bedre forståelse

Detaljer

HATTFJELLDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT

HATTFJELLDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT HATTFJELLDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT Den nye endringen er vedtatt i kommunestyret i sak 121/11 1 1. Definisjon Med kommune menes i dette reglementet kommune, fylkeskommune, interkommunalt foretak. 2.

Detaljer

Guide - mintimebank.no

Guide - mintimebank.no Guide - mintimebank.no Innhold Tjenesten Målgrupper Oppsett Bruk Ofte stilte spørsmål Tjenesten ERP- og regnskapssystemet 24SevenOffice sitt timeregistreringssystem har grunnleggende funksjonalitet for

Detaljer

Norkorns fagdag 29.03.12. Arbeidstid og sesong V/ advokat Anne Løken

Norkorns fagdag 29.03.12. Arbeidstid og sesong V/ advokat Anne Løken Norkorns fagdag 29.03.12. Arbeidstid og sesong V/ advokat Anne Løken De viktigste spørsmålene rundt arbeidstid i høysesong Norkorns styremøte 27.10.2011: ".. arbeidsmiljølovens regler i tilknytning til

Detaljer

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Avantas. Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske opplysninger

Detaljer

Styresak. Gunn Hilde Naaden Hirsch. Styresak 85/15 Regional internrevisjon av bierverv

Styresak. Gunn Hilde Naaden Hirsch. Styresak 85/15 Regional internrevisjon av bierverv Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 14.10.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Gunn Hilde Naaden Hirsch Styresak 85/15 Regional internrevisjon av bierverv Arkivsak 81 2015/193/012

Detaljer

VEDTAK NR 174/16 I TVISTELØSNINGSNEMNDA

VEDTAK NR 174/16 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 15.11.2016 Ref. nr.: 15/32748 Saksbehandler: Nina N. Hermansen VEDTAK NR 174/16 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte 11. november

Detaljer

OVERENSKOMSTENS DEL B MELLOM FELLESKJØPET AGRI LEDERNE

OVERENSKOMSTENS DEL B MELLOM FELLESKJØPET AGRI LEDERNE OVERENSKOMSTENS DEL B MELLOM FELLESKJØPET AGRI OG LEDERNE 2014 2016 1 Innholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Avtalens omfang... 3 3 Avtaleopprettelse... 3 4 Lønnsbestemmelser... 4 5 Individuell oppsigelse...

Detaljer

Endringer i arbeidsreglementet ytringsfrihet og varsling

Endringer i arbeidsreglementet ytringsfrihet og varsling HR-kontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.05.2016 35947/2016 2014/6661 404 Saksnummer Utvalg Møtedato 16/8 Organisasjonsutvalget 30.05.2016 Bystyret 16.06.2016 Endringer i arbeidsreglementet

Detaljer

OVERENSKOMST. mellom. Spekter/Innovasjon Norge

OVERENSKOMST. mellom. Spekter/Innovasjon Norge OVERENSKOMST mellom Spekter/Innovasjon Norge og LO/NTL YS/Parat, Finansforbundet og Statstjenestemannsforbundet SAN/Tekna, Norske Siviløkonomers Forening, Norges Juristforbund og UNIO Varighet: 1.4.2012-31.3.2014

Detaljer

Bestemmelsene om prøvetid finnes i aml (1) bokstav f, 15-3 (7) og 15-6.

Bestemmelsene om prøvetid finnes i aml (1) bokstav f, 15-3 (7) og 15-6. Innhold Innledning... 2 Vilkår for bruk av prøvetid... 2 Har arbeidsgiver anledning til å forlenge prøvetidsperioden?... 2 Oppsigelse i prøvetid... 3 Oppsigelse i prøvetiden som er begrunnet i virksomhetens

Detaljer

Forord 3. Fritid i forbindelse med helg og høytid 4. Søndagsarbeid, Aml 10-10 5. Daglig og ukentlig arbeidsfri, Aml 10-8 5

Forord 3. Fritid i forbindelse med helg og høytid 4. Søndagsarbeid, Aml 10-10 5. Daglig og ukentlig arbeidsfri, Aml 10-8 5 1 Innholdsfortegnelse side Forord 3 Fritid i forbindelse med helg og høytid 4 Søndagsarbeid, Aml 10-10 5 Daglig og ukentlig arbeidsfri, Aml 10-8 5 F1, F2, F3, F4 og F5 markering 7 Ulike måter å utarbeide

Detaljer

VEDTAK NR 49/11 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Ved behandlingen av saken var tvisteløsningsnemnda sammensatt slik:

VEDTAK NR 49/11 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Ved behandlingen av saken var tvisteløsningsnemnda sammensatt slik: Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 08.08.2011 Ref. nr.: 11/12592 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 49/11 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte torsdag

Detaljer

REVISJONSRAPPORT: SELSKAPSKONTROLL I HADELAND ENERGI AS OG HADELAND KRAFT AS

REVISJONSRAPPORT: SELSKAPSKONTROLL I HADELAND ENERGI AS OG HADELAND KRAFT AS Arkivsaksnr.: 12/2366-2 Arkivnr.: Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold REVISJONSRAPPORT: SELSKAPSKONTROLL I HADELAND ENERGI AS OG HADELAND KRAFT AS Hjemmel: Kommuneloven Kontrollutvalgets

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 15.10.2015 Ref. nr.: 15/33078 Saksbehandler: Mads Backer-Owe VEDTAK NR 62/15 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte torsdag 17.

Detaljer

BRUKERVEILEDNING TIDBANK

BRUKERVEILEDNING TIDBANK BRUKERVEILEDNING TIDBANK 1 BRUKERVEILEDNING TIDBANK...1 RETNINGSLINJER VED REGISTERING OG OPPFØLGING AV ARBEIDSTID...3 Registering av arbeidstid...3 Manglende registeringer...3 Korrigering av feilregistreringer...3

Detaljer

Skjema for arbeidsplanlegging og tidsregistrering (revidert versjon, 21. des. 2015)

Skjema for arbeidsplanlegging og tidsregistrering (revidert versjon, 21. des. 2015) Skjema for arbeidsplanlegging og tidsregistrering (revidert versjon, 21. des. 2015) Skjemaet består av to deler. En del for arbeidsplanlegging og beregning av tilleggslønn, jf. punkt A nedenfor, og en

Detaljer

Fritid i forbindelse med helg og høytid

Fritid i forbindelse med helg og høytid Fritid i forbindelse med helg og høytid Innholdsfortegnelse Forord... 5 Fritid i forbindelse med helg og høytid... 6 Søndagsarbeid, Aml 10-10... 7 Daglig og ukentlig arbeidsfri, Aml 10-8... 7 F1, F2,

Detaljer

Rådmannens internkontroll omfang og løsningl

Rådmannens internkontroll omfang og løsningl Rådmannens internkontroll omfang og løsningl Ved rådmann Marit Langfeldt Ege Bærum kommune Arbeidsgruppas anbefalinger Gode og og formålstjenlige anbefalinger fra arbeidsgruppa Rolleforståelse og godt

Detaljer

AVTALE. mellom NORGES REDERIFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND. vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER

AVTALE. mellom NORGES REDERIFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND. vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER Gjelder fra 1. november 2012 til 31. oktober 2014 AVTALE mellom NORGES REDERIFORBUND og DET NORSKE MASKINISTFORBUND vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER FARTSTIDSOPPTJENING/OPPLÆRING

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE

ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE Vedtatt av administrasjonsutvalget, sak 0013/03, 05.06.04 Arbeidsreglement vedtatt i adm.utv. 05.06.2003 sak 0013/03 ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE Vår ref. Arkivkode

Detaljer

Landavtalen Dato: 27.06.2014 Lokal Særavtale Archer Norge a/s

Landavtalen Dato: 27.06.2014 Lokal Særavtale Archer Norge a/s Landavtalen Dato: 27.06.2014 Lokal Særavtale Archer Norge a/s Særavtale gjeldende fra 01.07.2014 30.06.2015 Innhold Sist revidert den Kapittel Side Særavtalens omfang Virkeområde 1. Januar 2008 1.1 2 Fortolkning

Detaljer

ARBEIDSAVTALE. mellom. heretter kalt Arbeidstakeren. heretter kalt Produsenten

ARBEIDSAVTALE. mellom. heretter kalt Arbeidstakeren. heretter kalt Produsenten ARBEIDSAVTALE Navn: Adr.: Personnr.: Skattekomm: Kontonr.: Navn/selskap: Org.nr.: Adr.: mellom heretter kalt Arbeidstakeren og heretter kalt Produsenten om utførelse av arbeide i tilknytning til produksjonen

Detaljer

TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE

TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE Side 1 av 9 TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE 1 Side 2 av 9 1 BAKGRUNN...3 2 OMFANG...3 3 BEGREPSAVKLARINGER...3 4 FORMÅL...4 5 FORMER FOR MEDBESTEMMELSE...5 6 OMSTILLING OG UTVIKLING...5 7 RETTIGHETER

Detaljer

Ved overføring av ferie... 8 Utbetaling ved opphør av arbeidsforhold... 8

Ved overføring av ferie... 8 Utbetaling ved opphør av arbeidsforhold... 8 Innhold Innledning... 2 Ferieloven er ufravikelig... 2 Feriens lengde... 2 Lovfestet rett til ferie... 2 Avtalefestet ferie utover ferieloven.... 2 Arbeidstakere over 60 år.... 3 Ferierettigheter når arbeidstaker

Detaljer

Møteinnkalling. Verran kommune. Administrasjonsutvalget. 7790 MALM Tlf.: 93017240. Utvalg: Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen

Møteinnkalling. Verran kommune. Administrasjonsutvalget. 7790 MALM Tlf.: 93017240. Utvalg: Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen Verran kommune 7790 MALM Tlf.: 93017240 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 25.03.2015 Tidspunkt: 16:00 Administrasjonsutvalget Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

Reglement for godtgjøring og utgiftsdekning for folkevalgte i. Indre Fosen kommune

Reglement for godtgjøring og utgiftsdekning for folkevalgte i. Indre Fosen kommune Reglement for godtgjøring og utgiftsdekning for folkevalgte i Indre Fosen kommune I henhold til kommunelovens 42 vedrørende arbeidsgodtgjøring tar reglementet sikte på å yte en rimelig kompensasjon for

Detaljer

Ombudets uttalelse. Partenes syn på saken

Ombudets uttalelse. Partenes syn på saken Ombudets uttalelse A er ansatt ved fabrikken X. X har en bonusordning som består av to komponenter. Den første komponenten er et beregningsgrunnlag, som baserer seg på resultater oppnådd av bedriften i

Detaljer

FOLLO DISTRIKTSREVISJON

FOLLO DISTRIKTSREVISJON FOLLO DISTRIKTSREVISJON DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK - FROGN - NESODDEN - OPPEGÅRD - SKI - ÅS Org. nr. 874 644 412 Mva Til kommunestyret i Ski kommune Oppegård kommune Nesodden kommune Frogn kommune Ås kommune

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 03/2008 R. Omsorgslønn

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 03/2008 R. Omsorgslønn Rapport 03/2008 R Omsorgslønn Januar 2008 PUBLIKASJONER FRA TRONDHEIM KOMMUNEREVISJON: F = Forvaltningsrevisjon R=Regnskapsrevisjon 01/2007 - F Offentlige anskaffelser i Trondheim kommune 02/2007 - R Sosiale

Detaljer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten B-rundskriv nr: 11/2010 Saksnr: 10/01565-1 Arkivkode: 515 Dato: 30.8.2010 Saksbehandler: Analyse og økonomi Til: Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten BEREGNING AV LØNNSMASSE, MIDLER OG DISPONERING

Detaljer

Vi har i det følgende kommentert forslaget i den rekkefølge de er omtalt i høringsnotatet.

Vi har i det følgende kommentert forslaget i den rekkefølge de er omtalt i høringsnotatet. ARBEIDSGIVERFORENINGEN SPEKTER Arbeidsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 Oslo Oslo, 08.02.2013 Vår ref. 44466/HS50 Deres ref. 1274229 Høringssvar - Tiltak mot ufrivillig deltid Det vises til brev av

Detaljer

SÆRAVTALE OM GJENNOMFØRING AV VAKTORDNING VED VIRKSOMHETEN SIVILT BEREDSKAPS SKOLER, SIVILFORSVARSLEIRER OG SIVILFORSVARSKRETSER

SÆRAVTALE OM GJENNOMFØRING AV VAKTORDNING VED VIRKSOMHETEN SIVILT BEREDSKAPS SKOLER, SIVILFORSVARSLEIRER OG SIVILFORSVARSKRETSER SÆRAVTALE OM GJENNOMFØRING AV VAKTORDNING VED VIRKSOMHETEN SIVILT BEREDSKAPS SKOLER, SIVILFORSVARSLEIRER OG SIVILFORSVARSKRETSER 1. Definisjoner og avtaleparter 1.1. Hjemmel Avtalen er inngått som en forsøksordning

Detaljer

Min Tid. Følgende skal registreres i Min Tid

Min Tid. Følgende skal registreres i Min Tid Min Tid Følgende skal registreres i Min Tid... 1 Følgende registreres via Personalportalen slik som tidligere... 1 Registrer Fleksitid via Min Tid... 1 Registrer inn/registrer ut... 2 Skrive inn start

Detaljer

SFS (inkludert) Arbeidstidsordninger. Innledning på Brannkonferansen 1. mars 2017 Herdis Schärer, Forhandlingsenheten - rådgiver

SFS (inkludert) Arbeidstidsordninger. Innledning på Brannkonferansen 1. mars 2017 Herdis Schärer, Forhandlingsenheten - rådgiver SFS 2404 + (inkludert) Arbeidstidsordninger Innledning på Brannkonferansen 1. mars 2017 Herdis Schärer, Forhandlingsenheten - rådgiver Brann- og redningstjeneste Del I - Innledning 1.1 - Hjemmelsgrunnlag

Detaljer

Kontrollutvalget Etnedal kommune

Kontrollutvalget Etnedal kommune Saksbeh: Reidar Schlytter Tlf : 918 24 688 Vår ref : 2017-05-Rs Sted og dato: Begnadalen 04.09.17 Til Møte 05 / 2017 Kontrollutvalget i Sak 11-13 /2017 Håvard Telstøl Inger Anna Lysthaug Syver Thon INNKALLING

Detaljer

Dette temaskrivet tar sikte på å gi deg en oversikt over de viktigste spørsmålene som må og bør reguleres.

Dette temaskrivet tar sikte på å gi deg en oversikt over de viktigste spørsmålene som må og bør reguleres. 1 Innhold NY JOBB?... 2 Be om å få avtalen før du aksepterer jobbtilbudet.... 2 Avtalen skal oppdateres fortløpende dersom arbeidsforholdet endres.... 2 Viktige arbeidsvilkår bør stå i selve avtalen....

Detaljer