Overenskomst del B. mellom. Norsk Sykepleierforbund (NSF) Rikshospitalet HF. 1. mai april 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Overenskomst del B. mellom. Norsk Sykepleierforbund (NSF) Rikshospitalet HF. 1. mai 2008 30. april 2010"

Transkript

1 Overenskomst del B mellom Norsk Sykepleierforbund (NSF) og Rikshospitalet HF 1. mai april 2010

2 NSF overenskomst del B Side 2 av 15 INNHOLDSFORTEGNELSE: KAP 1 : GENERELLE BESTEMMELSER PARTSFORHOLD VIRKEOMRÅDE...4 KAP 2 : SOSIALE BESTEMMELSER RETTIGHETER VED FØDSEL, ADOPSJON, M.M Omsorgspermisjon uten lønn i forbindelse med fødsel og adopsjon Dødfødsel / spedbarnsdød LØNN UNDER BARNS OG BARNEPASSERS SYKDOM LØNN UNDER MILITÆRTJENESTE KORTE VELFERDSPERMISJONER FERIE Beregningsgrunnlag for ferie arbeidstakere over 60 år Ferielønn...5 KAP 3 : ARBEIDSTIDSBESTEMMELSER ARBEIDSTID ,5 timer pr. uke ,5 timer per uke ,6 timer per uke Fleksibel arbeidstid (fleksitid) Ukentlig fritid Forsøksordninger Forskjøvet arbeidstid...6 KAP 4 GODTGJØRINGER UBEKVEMSTILLEGG Vaktklasser Kvelds-/ nattillegg Lørdags-/ søndagstillegg Deltidstilsatte Helge- og høytidstillegg Fridag på helge-/ høytidsdag Bestemmelsenes omfang Tillegg for forskjøvet arbeidstid OVERTID Avgrensing Deltidstilsatte Definisjoner Divisor for overtid Prosenttillegg for overtid Arbeid på fridag for arbeidstakere i turnustjeneste Avspasering...9 KAP 5 : VAKTORDNINGER VAKTORDNINGER Generelt Fritak for nattevakt Aktivitetsplan og arbeidsplan Ny arbeidsplan / endring av arbeidsplan Vakt på vaktrom Hjemmevakt / beredskapstjeneste...10

3 NSF overenskomst del B Side 3 av 15 KAP 6 : KOMPENSASJON FOR REISETID I TILKNYTNING TIL ORDINÆR ARBEIDSTID TJENESTEREISER Arbeidstid på reiser Reisegodtgjøring...11 KAP 7 : ANDRE FORHOLD EKSTRAERVERV KOMPETANSEUTVIKLING LIVSFASEPOLITIKK...12 KAP 8 : GENERELLE LØNNSBESTEMMELSER UTBETALING AV LØNN LØNN TIL FRIKJØPT TILLITSVALGT PRINSIPPER FOR LOKAL LØNNSFASTSETTELSE Prinsipper for lønnsfastsettelse Kriterier for individuell lønnsvurdering...13 KOMPETANSE...13 FAGLIG DYKTIGHET...13 ANSVAR...13 PERSONLIGE FERDIGHETER/EGNETHET Prinsipper for lønnsfastsettelse for ledere Individuell lønnsvurdering praktisk gjennomføring Klinisk spesialist særskilt tillegg Mastergrad Lønnsystem stipendiater Doktorgrad...14

4 NSF overenskomst del B Side 4 av 15 Overenskomst, del B KAP 1 : GENERELLE BESTEMMELSER 1 PARTSFORHOLD Denne avtalen er inngått mellom Rikshospitalet helseforetak (heretter kalt foretaket) tilsluttet Spekter og Norsk Sykepleierforbund (NSF). 2 VIRKEOMRÅDE Overenskomsten gjelder for hel- og deltidsansatte medlemmer av NSF som er ansatt i foretaket. Overenskomsten omfatter ikke ledelsen eller ansatte som har til oppgave å være arbeidsgivers representant i forhandlinger det fremgår av en egen protokoll hvem dette gjelder. Partene er enige om at vedlegg til denne overenskomsten er en del av overenskomsten og bare kan endres ved revisjon av overenskomsten. KAP 2 : SOSIALE BESTEMMELSER De sosiale bestemmelser i dette kapittelet gjelder i tillegg til de sosiale bestemmelser som er avtalt i overenskomstens del A 2, Sosiale bestemmelser. 3 RETTIGHETER VED FØDSEL, ADOPSJON, M.M. 3.1 Omsorgspermisjon uten lønn i forbindelse med fødsel og adopsjon Forutsatt rett til tjenestefri med lønn ved svangerskap, fødsel eller adopsjon har foreldrene i tillegg rett til sammenlagt å ha inntil tre års tjenestefri uten lønn. Likevel slik at de samlet har krav på ett års permisjon uten lønn for hvert barn. 3.2 Dødfødsel / spedbarnsdød Ved dødfødsel f.o.m. 27. svangerskapsuke, eller når barnet dør i foreldrepengeperioden, gis moren permisjon med full lønn uavhengig av folketrygdlovens inntektsbegrensninger i inntil 33 uker, eventuelt inntil 6 uker av den gjenværende foreldrepengeperioden på 44 (54) uker dersom barnet dør etter den 27. uken av foreldrepengeperioden. Eventuell foreldrepengeperiode med lønn som er avviklet før barnet dør, medregnes ved beregning av inntil 33 ukers foreldrepengeperiode som kan gis med lønn. Likevel slik at arbeidstaker etter dødsdatoen har rett til inntil 6 uker av gjenværende foreldrepengeperiode på 44 (54) uker. 4 LØNN UNDER BARNS OG BARNEPASSERS SYKDOM Arbeidstaker som har omsorg for barn under 12 år, gis rett til tjenestefri med lønn - uavhengig av Folketrygdens inntektsbegrensninger - i samsvar med bestemmelsene i arbeidsmiljøloven og Folketrygdloven for nødvendig tilsyn med barnet når barnet er sykt eller den som har daglig tilsyn med barnet er syk.

5 NSF overenskomst del B Side 5 av 15 5 LØNN UNDER MILITÆRTJENESTE Arbeidstaker med minst seks 6 måneders forutgående sammenhengende tjeneste i foretaket utbetales 1/3 lønn under førstegangs avtjening av militærtjenesten i sivilforsvaret, pliktig polititjeneste og sivil tjenesteplikt. 6 KORTE VELFERDSPERMISJONER Når viktige velferdsgrunner foreligger, kan en arbeidstaker tilstås velferdspermisjoner med lønn i inntil 2 uker eller inntil 4 uker med halv lønn innen kalenderåret. 7 FERIE 7.1 Beregningsgrunnlag for ferie arbeidstakere over 60 år Feriepenger ytes også for den del av feriepengegrunnlaget som overstiger 6 ganger grunnbeløpet i folketrygden, jf. Ferieloven 10 nr 3 og nr Ferielønn Hvis vanlig lønn under 5 ukers ferie regnet etter den lønn som gjelder i juni utgjør mer enn de prosentberegnede feriepengene, skal en ha utbetalt vanlig lønn i juni. Dette forutsetter at stillingsprosenten ikke har endret seg og at man har hatt lønn gjennom hele opptjeningsåret. KAP 3 : ARBEIDSTIDSBESTEMMELSER Bestemmelsene i dette kapittelet gjelder istedenfor bestemmelsene i A2 kapittel III Arbeidstid, ulempetillegg mv. 8 ARBEIDSTID ,5 timer pr. uke. Den ordinære arbeidstid skal ikke overstige 37,5 timer pr. uke. Ved gjennomsnittsberegning av arbeidstiden vises til arbeidsmiljølovens bestemmelser. Arbeidstiden skal i den utstrekning det er mulig, legges i tidsrommet mellom kl og kl og fordeles på 5 dager pr. uke. Dersom det av hensyn til publikum fastsettes åpningstid/ekspedisjonstid utover kl skal det i henhold til arbeidsmiljølovens regler drøftes / avtales arbeidstidsordninger i samsvar med dette. Behovet for å fastsette og opprettholde slik åpningstid/ekspedisjonstid skal drøftes med de berørte organisasjoner ,5 timer per uke Den ukentlig arbeidstid skal ikke overstige gjennomsnittlig 35,5 timer i følgende tilfelle: 1. I turnusordninger hvor ordinært arbeid må utføres mellom kl og kl og / eller minst hver 3. søndag. 2. Ved døgnkontinuerlig skiftarbeid.

6 NSF overenskomst del B Side 6 av ,6 timer per uke Ukentlig arbeidstid skal ikke overstige gjennomsnittlig 33,6 timer ved helkontinuerlig skiftarbeid eller i sammenlignbare turnusordninger. 8.4 Fleksibel arbeidstid (fleksitid) Ved behov for fleksibel arbeidstid følges Rammeavtale for fleksibel arbeidstid i statsadministrasjonen gjeldende for perioden 1. januar desember 2001 med utfyllende bestemmelser. 8.5 Ukentlig fritid Arbeidstaker skal en gang ukentlig ha en sammenhengende fritid (ukefridag) på minst 36 timer, og slik at det alltid inngår et helt kalenderdøgn. Denne fritid skal fortrinnsvis legges på søndag og minst annenhver søndag. I tillegg til ukefridagen skal det i størst mulig utstrekning gis ytterligere en fridag som skal strekke seg over et helt kalenderdøgn. Denne fridag skal så vidt mulig legges i sammenheng med ukefridagen. Hvor sesongmessige variasjoner eller andre særlige forhold gjør seg gjeldende, er partene enige om at man etter forutgående drøftelser kan søke Statens arbeidstilsyn om dispensasjon i henhold til arbeidsmiljøloven. 8.6 Forsøksordninger Dersom partene lokalt er enige, kan det iverksettes forsøksordninger i den enkelte enhet / avdeling som avviker fra bestemmelsene om arbeidstid. Dersom forsøksordningene går utover overenskomstens og / eller arbeidsmiljølovens rammer, skal de forelegges partene på sentralt nivå i virksomheten til godkjennelse før ordningene trer i kraft. Dersom forsøksordningen krever tariffavtale om unntak fra bestemmelsene om arbeidstid i arbeidsmiljøloven, må dette avtales med NSF sentralt. Slike forsøksordninger kan avtales både for grupper av arbeidstakere og for enkeltpersoner. 8.7 Forskjøvet arbeidstid Med forskjøvet arbeidstid menes endring av arbeidstid i forhold til oppsatt arbeidsplan på grunn av ekstraordinære forhold. Hvis endringer i turnusplanen varsles senere enn 4 uker før endringene iverksettes, betraktes endringene som forskjøvet arbeidstid. KAP 4 GODTGJØRINGER Bestemmelsene i dette kapittelet gjelder istedenfor bestemmelsene i A2 kapittel III Arbeidstid, ulempetillegg mv. 9 UBEKVEMSTILLEGG Godtgjøring etter 9.1, 9.2, 9.4, 9.5 og 9.8 betales ikke ved overtidsarbeid.

7 NSF overenskomst del B Side 7 av Vaktklasser Vaktklasse er den kompensasjon som gis til arbeidstakere med arbeidstid etter turnus- eller arbeidsplan (skiftende arbeidstid fra dag til dag og / eller fra uke til uke), for en vakt der hele eller deler av vaktperioden er definert som ubekvem arbeidstid. Det regnes som ubekvem arbeidstid når ordinært arbeid utføres i tiden kl lørdag til kl søndag, kl til kl og for ansatte på nattvakt tiden frem til kl Nattvakt er en vakt som er påbegynt før midnatt. Det er likevel en forutsetning for å ta i bruk vaktklasser, at vakten har minimum 5 timer ubekvem arbeidstid på kveld / natt eller minimum 7 timer på lørdag / søndag. Ubekvem arbeidstid som faller utenfor disse forutsetningene godtgjøres etter hhv 9.2 og 9.3. Vaktklasse: Beløp: Vaktklasse: Beløp: Ved hver avdeling / enhet er sykepleiere som arbeider ubekvem arbeidstid inndelt i 3 4 grupper etter nivå på realkompetanse med definerte krav som er basert på enhetens kompleksitet og størrelse. Ved særlig stort spenn i kompetansebehov, kan antall grupper utvides til maksimalt 5. Ved bruk av hjelpeturnus for å avvikle sommerferie, betales 3,5% i påslag på den enkelte vaktklasse. 9.2 Kvelds-/ nattillegg Ansatte med arbeidstid som faller utenfor vaktklassekompensasjon og for enkelt timer med merarbeid i tidsrommet for kvelds-/ nattarbeid, gis en kompensasjon på 38% pr time. 9.3 Lørdags-/ søndagstillegg Ansatte med arbeidstid som faller utenfor vaktklassekompensasjon og for merarbeid og overtid på lørdag / søndag, betales et tillegg på kr 36 pr time. 9.4 Deltidstilsatte Deltidsansatte som arbeider på lørdag / søndag som ikke er arbeidshelger i hht arbeidsplanen, godtgjøres med et tillegg på kr 90 pr time.

8 NSF overenskomst del B Side 8 av Helge- og høytidstillegg Helge- og høytidsdager og påskeaften er fridager såframt tjenesten tillater det. I den utstrekning tjenstlige hensyn tillater det, skal arbeidstakeren få fri fra kl følgende dager: Onsdag før skjærtorsdag, pinse-, jul- og nyttårsaften. Ordinært arbeid på slike dager godtgjøres med timelønn tillagt 100 %, såframt det ikke lokalt avtales at helgedagstjeneste skal kompenseres med fritid. Fritiden skal eventuelt svare til det dobbelte av antall arbeidede timer på nevnte dager. Timelønnede ekstravakter og for merarbeid på slike dager godtgjøres i hht nr 3. Kompensasjon etter dette punkt kommer i tillegg til godtgjørelse etter Overenskomsten nr. 9.1, 9.2 og Fridag på helge-/ høytidsdag Dersom ukefridagen eller annen turnusfridag legges på en helge- eller høytidsdag som ikke er søndag, skal dette kompenseres med at arbeidstakeren får ekstra fri fra et dagsverk av minst normal arbeidsdags lengde (7,5 timer). Dagsverket regnes med i turnus. Kan slik fritid ikke gis, utbetales overtidsgodtgjørelse tilsvarende arbeidstiden på en normal arbeidsdag. Ved pålagt tjeneste på slike dager ytes dessuten kompensasjon etter 9.5. For ukefridag som delvis faller på helge- eller høytidsdager (jf. 9.5), ytes ingen godtgjørelse. Avløsningstidspunktet kan legges inntil 30 minutter inn på helge- eller høytidsdager uten at ukefridagen betraktes som delvis å falle på helge- eller høytidsdag. 9.7 Bestemmelsenes omfang Reglene i 9 ubekvemstillegg gjelder ikke for arbeidstakere som har en ledende stilling eller som har en særlig uavhengig stilling, med mindre de i arbeidstiden følger dem de er satt til å lede. Det fastsettes ved lokal særavtale hvilke arbeidstakere dette gjelder. Arbeidstakere som normalt ikke omfattes av arbeidstidsbestemmelsene, skal gå inn under reglene i forbindelse med tjeneste som går inn i en oppsatt tjenesteliste (vaktplan). 9.8 Tillegg for forskjøvet arbeidstid Når partene er enige om å forskyve arbeidstiden, betales et tillegg på 50% i tiden fra kl til kl for hver time som faller utenfor vedkommendes ordinære arbeidstid slik denne framkommer i oppsatt arbeidsplan. I tiden fra kl til kl økes tillegget til 100%, og på lørdager, søn- og helgedager, samt på fridager i turnusplanen etter samme prinsipper som for forhøyet overtidsgodtgjøring. Dersom varsel om forskjøvet arbeidstid gis senere enn kl dagen før endringen finner sted, betales et tillegg på 100%. 9.9 Tillegg for oppmøte Dersom varsel om endret arbeidstid gis umiddelbart etter fremmøte slik at den ansatte må forlate arbeidsstedet, godtgjøres som for 2 timers arbeid selv om arbeidstakeren forlater arbeidsstedet umiddelbart. 10 OVERTID Pålagt arbeid ut over den ordinære arbeidstid for heltidstilsatte er overtidsarbeid.

9 NSF overenskomst del B Side 9 av Avgrensing Overtidsarbeid skal være pålagt og kontrollerbart og begrenses i overensstemmelse med forutsetningen i arbeidsmiljøloven. Arbeidstakere som har ledende stilling eller særlig uavhengig stilling, har som hovedregel ikke rett til overtidsgodtgjøring. Slik godtgjøring kan likevel utbetales når arbeidstakerne: a) følger dem de er satt til å lede b) går inn i en oppsatt tjenesteliste (vaktplan) c) er pålagt overtidsarbeid av overordnet leder som kan kontrollere utføringen av arbeidet. I slike tilfeller kan det utbetales overtidsgodtgjøring for inntil 300 timer i kalenderåret Deltidstilsatte For deltidstilsatte regnes pålagt arbeid utover den fastsatte deltid som merarbeid, og godtgjøres med ordinær timebetaling. Deltidstilsatte har likevel krav på overtidskompensasjon dersom de pålegges å arbeide utover den alminnelige arbeidstid per dag eller per uke for tilsvarende heltidsstilling Definisjoner Overtidsgodtgjørelse er timelønn tillagt 50%. Forhøyet overtidsgodtgjørelse er timelønn tillagt 100%. Overtidstillegg er 50% av timelønnen. Forhøyet overtidstillegg er 100% av timelønnen Divisor for overtid Overtidstillegget utregnes etter 1850 timer per år Prosenttillegg for overtid 1 For overtidsarbeid utbetales et tillegg til timelønnen på 50% (overtidsgodtgjørelse). 2 For overtidsarbeid i tiden mellom kl og og på lørdager og søndager, utbetales et tillegg på 100% (forhøyet overtidsgodtgjørelse), samt for pålagt tjeneste på ukefridag/turnusfridag for arbeidstakere i skift- og turnustjeneste. 3 For overtidsarbeid utført på helge- og høytidsdager og påskeaften samt etter kl onsdag før skjærtorsdag, pinse-, jul- og nyttårsaften, betales et tillegg på / 3 % Arbeid på fridag for arbeidstakere i turnustjeneste Deltidstilsatte i skift- og turnustjeneste kan ikke utbetales forhøyet overtidsgodtgjørelse på ukefridag / turnusfridag etter bestemmelsene i 10.5 nr 2 før vilkårene for utbetaling av overtidsgodtgjørelse etter 10.2 er oppfylt Avspasering Etter avtale mellom arbeidstaker og arbeidsgiver i det enkelte tilfelle kan pålagt, opparbeidet overtid avspaseres time for time. Utenom fritiden har arbeidstakeren i slike tilfelle krav på å få utbetalt differansen mellom ordinær lønn og overtidsgodtgjørelse (overtidstillegget). KAP 5 : VAKTORDNINGER Bestemmelsene i dette kapittelet gjelder istedenfor bestemmelsene i A2 kapittel III Arbeidstid, ulempetillegg mv.

10 NSF overenskomst del B Side 10 av VAKTORDNINGER 11.1 Generelt Behovet for og omfanget av vaktordninger skal drøftes med de tillitsvalgte før vaktordningen iverksettes, jf arbeidsmiljøloven. Arbeidstakerne plikter å delta i den vaktordningen som er etablert Fritak for nattevakt Arbeidstaker over 55 år fritas i størst mulig grad for nattevakter dersom de selv ønsker det og det ikke medfører dokumenterte vesentlige ulemper for helseforetaket. ( denne bestemmelsen er hentet fra overenskomsten A2-delen) 11.3 Aktivitetsplan og arbeidsplan Vaktordningene skal innarbeides i en arbeidsplan basert på en aktivitetsplan. Ved oppsetting av arbeidsplaner skal det tas hensyn til at arbeidstiden fordeles mest mulig likt på arbeidstakeren / arbeidstakerne. En aktivitetsplan er en nærmere beskrivelse av avdelingens drift / aktiviteter. Aktivitetsplanen tar for seg hvilke personellressurser som brukes til de ulike oppgaver. Aktivitetsplanen utarbeides fortrinnsvis årlig i samarbeid med tillitsvalgte. Aktivitetsplanen endres når avdelingens aktivitet, drift eller behov endres, og skal ta utgangspunkt i avdelingens tildelte rammer Ny arbeidsplan / endring av arbeidsplan Ny turnusplan skal senest 4 uker før ikrafttredelse foreligge ferdig drøftet, med eventuelle godkjenninger, og kunngjort for alle som omfattes av den Vakt på vaktrom Vakt på vaktrom er passiv arbeidstid og arbeidstiden regnes som 1:1. Vakt på vaktrom kan bare nyttes når det foreligger samtykke fra Arbeidstilsynet i samsvar med arbeidsmiljølovens bestemmelser. 1 time vakt godtgjøres som 1/3 times arbeid. Ved utrykning betales overtidsgodtgjøring etter bestemmelsene i 10 Overtid Hjemmevakt / beredskapstjeneste Vakttjeneste som innebærer at arbeidstakerne må oppholde seg i hjemmet / være i beredskap for i påkommende tilfelle å utføre aktivt arbeid, regnes som hjemmevakt etter arbeidsmiljøloven og regnes med i arbeidstiden i forhold 1:5. Ved vakttjeneste som innebærer mer eller mindre bundethet, kan det forhandles om avvik i 1:5-regelen. Partene avtaler forøvrig hvilken kompensasjon som skal gis for vaktordningen, enten i form av at den beregnede tid kan tas ut som pengegodtgjørelse eller regnes med i den alminnelige arbeidstid. Hvis forholdene ligger til rette for det, kan det avtales en kombinasjon av de to kompensasjonsformer på den måten at den beregnede tid delvis kompenseres i penger og delvis regnes med i den alminnelige arbeidstid. Partene avtaler tillegg som skal kompensere for ulempen ved kvelds- og nattjeneste samt lørdags-, søndags- og helge- / høytidstjeneste.

11 NSF overenskomst del B Side 11 av 15 Ved utrykning betales overtidsgodtgjørelse etter bestemmelsene 10 Overtid. Ved utrykning tilstås kjøregodtgjøring i hht Statens reiseregulativ. KAP 6 : KOMPENSASJON FOR REISETID I TILKNYTNING TIL ORDINÆR ARBEIDSTID Bestemmelsene i dette kapittelet gjelder istedenfor bestemmelsene i A2 kapittel III Arbeidstid, ulempetillegg mv. 12 TJENESTEREISER 12.1 Arbeidstid på reiser Reisetid i ordinær arbeidstid regnes fullt ut som arbeidstid. Reisetid utenom arbeidstid regnes som time for time (1:1). Dette kan etter avtale kompenseres med avspasering time for time. Dersom slik fritid ikke kan gis, utbetales overtidsgodtgjørelse for den beregnede reisetid, dvs. timelønn tillagt 50 %. Reisetid er den tid som medgår på reisen mellom arbeidssted/bosted og forretningssted, inkludert nødvendig ventetid underveis. Dersom man er på reise mellom kl og får utbetalt nattillegg eller bruker soveplass, har man ikke krav på annen godtgjørelse. Bestemmelsene ovenfor gjelder ikke for arbeidstakere som har arbeid av ledende art eller som har en særlig selvstendig stilling eller som har særskilt kompensasjon for reisetid. Det fastsettes ved lokale særavtaler hvilke arbeidstakere dette gjelder Reisegodtgjøring Tjenestereiser skal foretas på billigste måte for foretaket. Utgifter til diett dekkes etter samme satser som til en hver tid gjelder i Statens reiseregulativ i inn- og utland. Utgifter til overnatting dekkes etter regning. Ved privat innkvartering eller lignende som det ikke fremlegges kvittering for, betales godtgjøring for overnatting etter satser som gjelder for ulegitimert nattillegg i Statens reiseregulativ for Norge. KAP 7 : ANDRE FORHOLD 13 EKSTRAERVERV Arbeidstaker må ikke inneha bistillinger, bierverv, styreverv eller andre lønnede oppdrag i konkurrerende virksomhet, eller som kan hemme eller sinke deres ordinære arbeid, med mindre det foreligger særskilt pålegg eller tillatelse. Arbeidstaker har opplysningsplikt overfor arbeidsgiver.

12 NSF overenskomst del B Side 12 av KOMPETANSEUTVIKLING Foretaket skal legge vekt på målrettet utvikling av ansattes kompetanse som et viktig virkemiddel i utviklingen av foretakets konkurranseevne, kundeorientering og medarbeidertilfredshet. Det skal legges til rette for deltagelse i undervisning, veiledning og nødvendig faglig fordypning/kompetanseutvikling. Kompetansegivende oppgaver og kurs er en forutsetning for å gi de ansatte mulighet til å imøtekomme dagens og morgendagens kompetansekrav. En jevnlig utveksling av vurderinger om behov, tiltak og ønsker når det gjelder kompetanseutvikling mellom den enkelte ansatte og nærmeste leder gjøres i de årlige utviklingssamtaler som danner grunnlaget for målrettede utviklingstiltak som nedfelles i individuell utviklingsplaner. 15 LIVSFASEPOLITIKK Foretaket har som IA-virksomhet målfestet tiltak for å beholde eldre arbeidstakere. En bevisst seniorpolitikk handler om å skape aksept i virksomheten for å nyttiggjøre seg eldre medarbeideres kunnskaper og erfaring samtidig som eldre arbeidstakere skal sikres mulighet for faglig fornyelse og utvikling. KAP 8 : GENERELLE LØNNSBESTEMMELSER 16 UTBETALING AV LØNN Lønnen skal være disponibel på den enkeltes bankkonto på den dato arbeidsgiver har fastsatt lønnsutbetaling. Hvis denne dagen faller på en lørdag, søndag eller helge og høytidsdag skal lønnen være disponibel den foregående virkedag. Endring av dato for lønnsutbetaling, fremmes som drøftingssak. 17 LØNN TIL FRIKJØPT TILLITSVALGT Når det ved foretaket er etablerte ordninger der årsverk eller deler av årsverk er avsatt til arbeid som tillitsvalgt, beholder den tillitsvalgte som et minimum lønnen til den stillingen vedkommende har permisjon fra. Med lønn menes stillingens årslønn, faste tillegg og samt lønnsmessige tillegg etter oppsatt tjenesteplan. For arbeidstakere som i sin opprinnelige stilling arbeider etter oppsatt tjenesteplan, kan godtgjørelsen beregnes ut fra en gjennomsnittsberegning og utbetales som et fast månedlig tillegg. Disse arbeidstakere skal minimum følge den lønnsutvikling de ville hatt i sin opprinnelige stilling.

13 NSF overenskomst del B Side 13 av PRINSIPPER FOR LOKAL LØNNSFASTSETTELSE 18.1 Prinsipper for lønnsfastsettelse Ved lønnsfastsettelse taes det utgangspunkt i følgende når det gjelder krav til stillingens innhold og stillingsinnehavers kvalifikasjoner: Formal kompetanse utdanning kurs Realkompetanse arbeidserfaring og praksis Autorisasjon Arbeidsoppgaver, ansvar og funksjon Personlige ferdigheter/ egnethet Markedsverdi Partene er enige om at hensynet til likelønn skal ivaretas. Videre lønnes det individuelt basert på kompetanse, faglig dyktighet, ansvar, personlige ferdigheter/egnethet i henhold til fastsatte kriterier. Dette skal forstås slik at det ved lønnsplassering tas hensyn til relevant videreutdanning utover grunnutdanningen som kreves for stillingen. Lønnsregulering kan skje uavhengig av årlige lønnsforhandlinger Kriterier for individuell lønnsvurdering Ved foretaket fastsettes individuell lønn etter disse kriterier: Kompetanse - faglig utvikling av egen kompetanse som er relevant for stillingen - kurs - etter- og videreutdanning - gjennomfører forskning og fagutvikling Faglig dyktighet - anvendelse av formal og realkompetanse - spiss- og breddekompetanse - arbeidsinnsats, bidrag til produktivitetsøkning Ansvar - utvidet ansvars og arbeidsområde i forhold til den stillingen man innehar - mer komplekse oppgaver - vilje til å ta ansvar utover ordinære arbeidsoppgaver - fysisk og psykisk arbeidsbelastning Personlige ferdigheter/egnethet - evne til nytenkning / kreativitet - evne til samarbeid utover faggrenser - bidrar til godt arbeidsmiljø - kreativitet - faglig engasjement - ekstraoppgaver - servicegrad - omstillingsevne/vilje

14 NSF overenskomst del B Side 14 av 15 - etikk og holdninger - publiseringsaktivitet 18.3 Prinsipper for lønnsfastsettelse for ledere Ved lønnsfastsettelse tas det utgangspunkt i følgende når det gjelder krav til stillingens innhold og stillingsinnehavers kvalifikasjoner: Ansvar og funksjon Formalkompetanse - utdanning innen ledelse, relevant etter- og videreutdanning. Realkompetanse ledererfaring og annen praksis Markedsverdi 18.4 Individuell lønnsvurdering av ledere Den individuelle lønnsvurdering av ledere gjøres med bakgrunn i resultatvurderingsskjema. (Vedlegg) Skjema skal gjennomgås i medarbeidersamtale med nærmeste leder. Resultatoppnåelse skal evalueres i felleskap og resultere i et omforent prosessnotat Individuell lønnsvurdering praktisk gjennomføring Systemet bygger på at leder årlig gjennomfører lønnssamtaler med sine medarbeidere. Dette skal sikre at alle medarbeidere gis mulighet til å diskutere sin lønn og lønnsutvikling og de kriterier som ligger til grunn for lønnsfastsettelsen med sin leder en gang pr. år. Resultatet av overenskomstforhandlingene fastsetter sum til individuelle tillegg Klinisk spesialist særskilt tillegg Alle som har fullført Klinisk stige eller tilsvarende samt godkjent tittel klinisk spesialist, gis et særskilt tillegg på kr etter vurdering ved egen avdeling. Det forutsettes at den faglige innretningen er i overensstemmelse med avdelingens behov og satsningsområde, og stillingens funksjon Mastergrad Sykepleiere og spesialsykepleiere med mastergrad som har en faglig innretning i overensstemmelse med klinikkens behov, satsningsområde, og stillingens funksjon, gis et særtillegg på kr Lønnsystem stipendiater 0 år som stipendiat kr år som stipendiat kr år som stipendiat kr Denne stigen gjelder for de som er ansatt som stipendiat eller blir ansatt som stipendiat t.o.m For stipendiater som ansettes.f.o.m gjelder følgende stige: 0 år som stipendiat kr år som stipendiat kr år som stipendiat kr Doktorgrad Ved oppnådd doktorgrad innefor det fagområde/forskningsfelt som vedkommende er tilsatt i, gis et særskilt tillegg på kr per år, men dette gjelder ikke ansatte i forskerstillinger. Det forutsettes at vedkommende driver aktiv forskning. Det utarbeides regler for faglig

15 NSF overenskomst del B Side 15 av 15 vurdering av kompetansen med utgangspunkt i Reglement for opprykk til forsker 1109 i statlige virksomheter jf. PM nr. 3 / Ved ansettelse i ny stilling / funksjon skal det gjøres en ny vurdering av om betingelsene for å gi tilleggene er oppfylt.

Overenskomst del B. mellom. Fagforbundet. Oslo universitetssykehus HF

Overenskomst del B. mellom. Fagforbundet. Oslo universitetssykehus HF Overenskomst del B mellom Fagforbundet og Oslo universitetssykehus HF 1.5.2016 30.4.2018 Side 2 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE: I OMFANG...4 1 VIRKEOMRÅDE...4 II SOSIALE BESTEMMELSER...4 III ARBEIDSTID, ULEMPETILLEGG

Detaljer

Overenskomst del B 1.mai april mellom Spekter/Sykehuspartner HF. LO Stat/Fagforbundet

Overenskomst del B 1.mai april mellom Spekter/Sykehuspartner HF. LO Stat/Fagforbundet Overenskomst del B 1.mai 2016 30.april 2018 mellom Spekter/Sykehuspartner HF og LO Stat/Fagforbundet 1 1. OMFANG OG GYLDIGHET... 3 1.1. Virkeområde... 3 1.2. Ikrafttreden og varighet... 3 2. SOSIALE BESTEMMELSER

Detaljer

Overenskomst mellom. Norges Farmaceutiske Forening og. Helse Bergen HF

Overenskomst mellom. Norges Farmaceutiske Forening og. Helse Bergen HF Overenskomst mellom Norges Farmaceutiske Forening og Helse Bergen HF Fra 01.04.16 til 31.03.18 Bergen, 26.05.2016.. Ketil H. Kvernrød Hilde Erdal Helse Bergen HF Side 1 av 11 Innhold I OMFANG OG GYLDIGHET...

Detaljer

Overenskomst (B-del)

Overenskomst (B-del) Arbeidsgivers 2. tilbud, 23.05.16 Overenskomst (B-del) St. Olavs Hospital HF og Norges Farmaceutiske Forening Tariffperioden 01.04.2016 31.03.18 INNHOLDSFORTEGNELSE: I OMFANG OG GYLDIGHET 3 II SOSIALE

Detaljer

01 SÆRAVTALE OM ARBEIDSTID I JERNBANEVERKET

01 SÆRAVTALE OM ARBEIDSTID I JERNBANEVERKET 01 SÆRAVTALE OM ARBEIDSTID I JERNBANEVERKET 1. Hensikt 2. Gyldighetsområde 3. Arbeidstid 3.1 Ukentlig arbeidstid 3.2 Daglig arbeidstid 3.3 Delt dagsverk 3.4 Nattjeneste 3.5 Fritid 4. Reisetid 4.1 Forholdet

Detaljer

OVERENSKOMST DEL B MELLOM SPEKTER/UNICARE BAB AS OG LO STAT /FAGFORBUNDET

OVERENSKOMST DEL B MELLOM SPEKTER/UNICARE BAB AS OG LO STAT /FAGFORBUNDET 03.12.2016 OVERENSKOMST DEL B 1.4.2016-31.3.2018 MELLOM SPEKTER/UNICARE BAB AS OG LO STAT /FAGFORBUNDET Innhold 1.1 Innhenting av helseopplysninger ved ansettelse og politiattest... 3 2. SOSIALE BESTEMMELSER...

Detaljer

OVERENSKOMSTEN DEL B

OVERENSKOMSTEN DEL B OVERENSKOMSTEN DEL B MELLOM FAGFORBUNDET OG ULLEVÅL UNIVERSITETSSYKEHUS HF PERIODEN 1.5.2006-30.4.2008 1. OMFANG Overenskomstens del B gjelder for samtlige medlemmer Fagforbundet som er tilsatt ved Ullevål

Detaljer

SPEKTER. SPEKTER og SAN/Norges Farmaceutiske Forening 2014-2016

SPEKTER. SPEKTER og SAN/Norges Farmaceutiske Forening 2014-2016 SPEKTER 2014-2016 SPEKTER og SAN/Norges Farmaceutiske Forening B-dels-overenskomster Sykehusapotekene HF OUS HF Sjukehusapoteka Vest HF Helse Bergen HF Sykehusapotekene i Midt-Norge HF Sykehusapotek Nord

Detaljer

OVERENSKOMST DEL B MELLOM PSYKIATRIEN I VESTFOLD HF DEN NORSKE LEGEFORENING 01.01.2010 31.12.2011.

OVERENSKOMST DEL B MELLOM PSYKIATRIEN I VESTFOLD HF DEN NORSKE LEGEFORENING 01.01.2010 31.12.2011. OVERENSKOMST DEL B MELLOM PSYKIATRIEN I VESTFOLD HF OG DEN NORSKE LEGEFORENING 01.01.2010 31.12.2011. 1 I. GENERELLE BESTEMMELSER 1 Partsforhold Denne overenskomsten er inngått mellom Psykiatrien i Vestfold

Detaljer

PROTOKOLL. Til stede på ett eller flere møter: For Lovisenberg Diakonale Sykehus

PROTOKOLL. Til stede på ett eller flere møter: For Lovisenberg Diakonale Sykehus PROTOKOLL År 2008, den 8. september, ble det holdt forhandlinger mellom Lovisenberg Diakonale Sykehus AS og Den norske Tannlegeforening vedrørende overenskomstområde 4 Lovisenberg. Forhandlingene ble ført

Detaljer

VESTRE VIKEN Overenskomst Del B Vestre Viken og Norsk Sykepleierforbund 01.05.2016 30.04.2018 Innhold 1 Omfang... 3 2 Oppsigelsesfrister... 3 3 Adopsjon... 3 4 Arbeidstid, ulempetillegg mv... 3 4.1 Lørdags-

Detaljer

OVERENSKOMST. mellom. Spekter/Innovasjon Norge

OVERENSKOMST. mellom. Spekter/Innovasjon Norge OVERENSKOMST mellom Spekter/Innovasjon Norge og LO/NTL YS/Parat, Finansforbundet og Statstjenestemannsforbundet SAN/Tekna, Norske Siviløkonomers Forening, Norges Juristforbund og UNIO Varighet: 1.4.2012-31.3.2014

Detaljer

OVERENSKOMST mellom Næringslivets Hovedorganisasjon/ NHO Luftfart/ Sandefjord Lufthavn AS. på den ene side

OVERENSKOMST mellom Næringslivets Hovedorganisasjon/ NHO Luftfart/ Sandefjord Lufthavn AS. på den ene side Avtale nr. 428 Utløpsdato: 31.mars 2014 Overenskomst av 2012-2014 OVERENSKOMST mellom Næringslivets Hovedorganisasjon/ NHO Luftfart/ Sandefjord Lufthavn AS på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge/

Detaljer

Hovedtariffoppgjøret Pr. 1. mai 2014

Hovedtariffoppgjøret Pr. 1. mai 2014 Y R K E S O R G A N I S A S J O N E N E S S E N T R A L F O R B U N D K O M M U N E O S L O Hovedtariffoppgjøret Pr. 1. mai 2014 Dok. 2 23. april kl. 10:00 Innledning Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Detaljer

Ny tariffbestemmelse om ukentlig arbeidstid for tredelt skiftog turnusarbeid med virkning fra 01.01.2011

Ny tariffbestemmelse om ukentlig arbeidstid for tredelt skiftog turnusarbeid med virkning fra 01.01.2011 B-rundskriv nr: 12/2010 Saksnr: 10/02059-1 Arkivkode: Dato: 16.11.2010 Saksbehandler: Forhandling Til Kommunen/fylkeskommunen/virksomheten Ny tariffbestemmelse om ukentlig arbeidstid for tredelt skiftog

Detaljer

Særavtalen er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven 10-12(4) og Hovedavtalen del A 4-3.

Særavtalen er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven 10-12(4) og Hovedavtalen del A 4-3. SFS 2404 BRANN- OG REDNINGSTJENESTE 1 Del I - Innledning 1.1 Hjemmelsgrunnlag mv. Særavtalen er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven 10-12(4) og Hovedavtalen del A 4-3. HTAs bestemmelser og aktuelle

Detaljer

OVERENSKOMST DEL B MELLOM. SiV HF Klinikk psykisk helse og rusbehandling DEN NORSKE LEGEFORENING

OVERENSKOMST DEL B MELLOM. SiV HF Klinikk psykisk helse og rusbehandling DEN NORSKE LEGEFORENING OVERENSKOMST DEL B MELLOM SiV HF Klinikk psykisk helse og rusbehandling OG DEN NORSKE LEGEFORENING 01.05.2014 30.04.2016 (Redigert i.h.t A2) 1 I. GENERELLE BESTEMMELSER 1 Partsforhold og virkeområde 1.1.

Detaljer

Retningslinjer for praktisering av bestemmelsen om beregning av arbeidstid på grunnlag av tidskompensasjon ved tredelt turnusarbeid

Retningslinjer for praktisering av bestemmelsen om beregning av arbeidstid på grunnlag av tidskompensasjon ved tredelt turnusarbeid Retningslinjer for praktisering av bestemmelsen om beregning av arbeidstid på grunnlag av tidskompensasjon ved tredelt turnusarbeid 1. Bestemmelsens ordlyd: Pkt. 2.5) Ordinær arbeidstid for tredelt turnusarbeid

Detaljer

Unios krav 2, hovedtariffoppgjøret 2010 tariffområdet Oslo kommune

Unios krav 2, hovedtariffoppgjøret 2010 tariffområdet Oslo kommune Unios krav 2, hovedtariffoppgjøret 2010 tariffområdet Oslo kommune Krav nr. 2, 22. april 2010 kl. 10.00 Unio viser til krav nr.1, levert 8.april kl. 14.00, og opprettholder disse med følgende endringer/tilføyelser:

Detaljer

Landavtalen Dato: 27.06.2014 Lokal Særavtale Archer Norge a/s

Landavtalen Dato: 27.06.2014 Lokal Særavtale Archer Norge a/s Landavtalen Dato: 27.06.2014 Lokal Særavtale Archer Norge a/s Særavtale gjeldende fra 01.07.2014 30.06.2015 Innhold Sist revidert den Kapittel Side Særavtalens omfang Virkeområde 1. Januar 2008 1.1 2 Fortolkning

Detaljer

Arbeidstidsbestemmelsene

Arbeidstidsbestemmelsene Arbeidstidsbestemmelsene Partner Johan Hveding e-post: johv@grette.no, mob: 90 20 49 95 Fast advokat Hege G. Abrahamsen e-post: heab@grette.no, mob: 97 08 43 12 Arbeidstid - generelt Arbeidsmiljøloven

Detaljer

VEDLEGG 1 LO STAT, UNIO OG YS STAT

VEDLEGG 1 LO STAT, UNIO OG YS STAT VEDLEGG 1 LO STAT, UNIO OG YS STAT 1. Økonomi LO Stat, Unio, YS Stat Med virkning fra 1. juli avsettes det 0,8 % av lønnsmassen til lokale forhandlinger, se nærmere i tekst nedenfor. Med virkning fra 1.

Detaljer

Overenskomst del B. mellom. Fagforbundet. Curato Røntgen AS 01.04.2014-31.03.2016

Overenskomst del B. mellom. Fagforbundet. Curato Røntgen AS 01.04.2014-31.03.2016 Overenskomst del B mellom Fagforbundet og Curato Røntgen AS 01.04.2014-31.03.2016 OMFANG Overenskomsten gjelder for hel- og deltidsansatte medlemmer av Fagforbundet ved Curato Røntgen AS. Hovedavtalen

Detaljer

Kapittel 10. Arbeidstid

Kapittel 10. Arbeidstid Kapittel 1. Arbeidstid 1-1.Definisjoner (1) Med arbeidstid menes den tid arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver. (2) Med arbeidsfri menes den tid arbeidstaker ikke står til disposisjon for

Detaljer

2014-2016. Overenskomst mellom LO Stat/EL & IT Forbundet og SPEKTER/Teltech as

2014-2016. Overenskomst mellom LO Stat/EL & IT Forbundet og SPEKTER/Teltech as 2014-2016 Overenskomst mellom LO Stat/EL & IT Forbundet og SPEKTER/Teltech as OVERENSKOMST mellom LO-Stat/EL & IT Forbundet og Spekter/Teltech as Gjeldende for perioden 1.4.2014 31.3.2016

Detaljer

Retningslinjer for praktisering av ny bestemmelse om tredelt turnusarbeid.

Retningslinjer for praktisering av ny bestemmelse om tredelt turnusarbeid. 15.10.2010 Retningslinjer for praktisering av ny bestemmelse om tredelt turnusarbeid. Nye regler om ukentlig arbeidstid for arbeidstakere i tredelt turnus innebærer en arbeidstidsreduksjon for enkelte

Detaljer

Hovedtariffoppgjøret Pr. 1. mai 2012

Hovedtariffoppgjøret Pr. 1. mai 2012 Y R K E S O R G A N I S A S J O N E N E S S E N T R A L F O R B U N D K O M M U N E OSLO Hovedtariffoppgjøret Pr. 1. mai 2012 Dok. 2 19. april kl. 15:00 Innledning Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Detaljer

Overenskomstens del B. mellom. Sunnaas sykehus HF. Den norske legeforening. Perioden 1 mai 2012 til 30 april 2014

Overenskomstens del B. mellom. Sunnaas sykehus HF. Den norske legeforening. Perioden 1 mai 2012 til 30 april 2014 Overenskomstens del B mellom Sunnaas sykehus HF og Den norske legeforening Perioden 1 mai 2012 til 30 april 2014 1 Partsforhold og virkeområde 1-1 Partsforhold Overenskomstens del B er inngått mellom Sunnaas

Detaljer

OVERENSKOMST DEL B MELLOM NORLANDIA CARE NORGE AS OG FAGFORBUNDET OVERENSKOMSTPERIODEN

OVERENSKOMST DEL B MELLOM NORLANDIA CARE NORGE AS OG FAGFORBUNDET OVERENSKOMSTPERIODEN 1 OVERENSKOMST DEL B MELLOM NORLANDIA CARE NORGE AS OG FAGFORBUNDET OVERENSKOMSTPERIODEN 1.4.2016-31.3.2018 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Virkeområde/omfang 2. Sosiale bestemmelser 3. Ansettelse, prøvetid og

Detaljer

ARBEIDSTIDSBESTEMMELSER...

ARBEIDSTIDSBESTEMMELSER... OVERENSKOMST MELLOM FINNMARKSSYKEHUSET HF OG NITO B-del for perioden 1.4.2016 31.3.2018 Innholdsfortegnelse 1 VIRKEOMRÅDE... 1 2 TILSETTING... 1 3 OPPSIGELSE... 1 3.1 OPPSIGELSESFRISTER... 1 3.1.1 Hovedregel...

Detaljer

Opplegg 3-timersøkt, lov- og avtaleverk

Opplegg 3-timersøkt, lov- og avtaleverk Opplegg 3-timersøkt, lov- og avtaleverk 1. time: Løsning av gruppeoppgaver uten hjelp (kan spørre om uklarheter rundt oppgavene/spørsmålene) 2. time: Sjekk av løsningene, samt diverse oppslag og evt innlegg

Detaljer

OVERENSKOMST DEL B MELLOM Norlandia Barnehagene AS, Norlandia Barnehagene II AS, Onkel Tomm s hytte AS, ITS Solbarnehager AS og Arken Barnehage AS.

OVERENSKOMST DEL B MELLOM Norlandia Barnehagene AS, Norlandia Barnehagene II AS, Onkel Tomm s hytte AS, ITS Solbarnehager AS og Arken Barnehage AS. OVERENSKOMST DEL B MELLOM Norlandia Barnehagene AS, Norlandia Barnehagene II AS, Onkel Tomm s hytte AS, ITS Solbarnehager AS og Arken Barnehage AS. OG LEDERNE OVERENSKOMSTPERIODEN 2016 2018 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

SFS 2404: Brann- og redningstjeneste 1

SFS 2404: Brann- og redningstjeneste 1 SFS 2404: Brann- og redningstjeneste 1 Del I - Innledning 1.1 - Hjemmelsgrunnlag mv. Særavtalen er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven 10-12 (4) og Hovedavtalen del A 4-3. HTAs bestemmelser og aktuelle

Detaljer

Sentral Forbundsvis Særavtale nr. 2404 Brann- og redningstjeneste. inngått mellom

Sentral Forbundsvis Særavtale nr. 2404 Brann- og redningstjeneste. inngått mellom REVISJON AV SFS 2404 BRANN- OG REDNINGSTJENESTE Sentral Forbundsvis Særavtale nr. 2404 Brann- og redningstjeneste inngått mellom KS og Fagforbundet Delta Norges Ingeniørorganisasjon Tekna Det norske Maskinistforbund

Detaljer

OVERENSKOMST DEL B MELLOM NORLANDIA CARE NORGE AS OG DELTA

OVERENSKOMST DEL B MELLOM NORLANDIA CARE NORGE AS OG DELTA 1 OVERENSKOMST DEL B MELLOM NORLANDIA CARE NORGE AS OG DELTA OVERENSKOMSTPERIODEN 2014-2016 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Virkeområde/omfang 2. Sosiale bestemmelser 3. Ansettelse, prøvetid og oppsigelse 4.

Detaljer

Fritid i forbindelse med helg og høytid

Fritid i forbindelse med helg og høytid Fritid i forbindelse med helg og høytid Innholdsfortegnelse side Forord 3 Fritid i forbindelse med helg og høytid 4 Søndagsarbeid, Aml 10-10 5 Daglig og ukentlig arbeidsfri. Aml 10-8 5 F1, F2, F3, F4 og

Detaljer

OVERENSKOMST DEL A1 OG A2 SPEKTER UTDANNINGSFORBUNDET 2012-2014 overenskomstområde 10

OVERENSKOMST DEL A1 OG A2 SPEKTER UTDANNINGSFORBUNDET 2012-2014 overenskomstområde 10 I OMFANG 1 OMFANG Overenskomsten gjelder alle medlemmer i Utdanningsforbundet som er tilsatt i foretak og virksomheter som er heleid av foretakene og plassert i overenskomstområde 10. Partene lokalt har

Detaljer

Opplegg 3-timersøkt, lov- og avtaleverk

Opplegg 3-timersøkt, lov- og avtaleverk Opplegg 3-timersøkt, lov- og avtaleverk 1. Åpne regnearket 30-2011 2. Aktiver makroer, slik du gjorde på kurset (varierer med de ulike Excel-utgavene) 3. Holde nede Ctrl + V, for å få fram gule celler

Detaljer

OVERENSKOMST mellom. Norsk Sykepleierforbimdl. B-del

OVERENSKOMST mellom. Norsk Sykepleierforbimdl. B-del OVERENSKOMST mellom Fimemarkssykehiuiset HF og Norsk Sykepleierforbimdl B-del for perioden lo5.2fl)14-30»4 o 2(Q)16 B-delsovcrenskomst mellom Finnmarkssykehuset HF og Norsk Sykepleierforbund for perioden

Detaljer

Norkorns fagdag 29.03.12. Arbeidstid og sesong V/ advokat Anne Løken

Norkorns fagdag 29.03.12. Arbeidstid og sesong V/ advokat Anne Løken Norkorns fagdag 29.03.12. Arbeidstid og sesong V/ advokat Anne Løken De viktigste spørsmålene rundt arbeidstid i høysesong Norkorns styremøte 27.10.2011: ".. arbeidsmiljølovens regler i tilknytning til

Detaljer

PROTOKOLL. Avsluttende sentrale forhandlinger om opprettelse av overenskomst ved Sykehuspartner HF

PROTOKOLL. Avsluttende sentrale forhandlinger om opprettelse av overenskomst ved Sykehuspartner HF PROTOKOLL Avsluttende sentrale forhandlinger om opprettelse av overenskomst ved Sykehuspartner HF År 2015, den 19. august ble det holdt forhandlingsmøte mellom Arbeidsgiverforeningen Spekter og Unio vedrørende

Detaljer

Overenskomst mellom Ventelo Networks AS, Ventelo Wholesale og Norsk Jernbaneforbund for perioden 2010-2012

Overenskomst mellom Ventelo Networks AS, Ventelo Wholesale og Norsk Jernbaneforbund for perioden 2010-2012 Overenskomst mellom Ventelo Networks AS, Ventelo Wholesale og Norsk Jernbaneforbund for perioden 2010-2012 1. VIRKEOMRÅDE Overenskomsten er inngått mellom Ventelo Networks AS og Norsk Jernbaneforbund og

Detaljer

ARBEIDSTID I MIDTRE GAULDAL KOMMUNE. Vedtatt den av sak

ARBEIDSTID I MIDTRE GAULDAL KOMMUNE. Vedtatt den av sak ARBEIDSTID I MIDTRE GAULDAL KOMMUNE Vedtatt den av sak Innholdsfortegnelse GENERELT OM ARBEIDSTID... 3 ARBEIDSTID PÅ REISER... 4 OVERTID... 4 FLEKSIBEL ARBEIDSTID... 5 Definisjon... 5 Arbeidstakere som

Detaljer

VESTRE VIKEN. Overenskomst Del B. Vestre Viken og Norsk Sykepleierforbund OLO Tilbud:

VESTRE VIKEN. Overenskomst Del B. Vestre Viken og Norsk Sykepleierforbund OLO Tilbud: VESTRE VIKEN Overenskomst Del B Vestre Viken og Norsk Sykepleierforbund OLO5.214-3.4.216 Tilbud: 19.6.14 Side 2 Innhold i Omfang.3 2 Oppsigelsesfrister.3 3 Adopsjon 3 4 Arbeidstid, ulempetillegg mv 3 4.1

Detaljer

TARIFFAVTALE MELLOM ULOBA - INDEPENDENT LIVING NORGE SA FAGFORBUNDET FOR PERSONLIGE ASSISTENTER / FUNKSJONSASSISTENTER

TARIFFAVTALE MELLOM ULOBA - INDEPENDENT LIVING NORGE SA FAGFORBUNDET FOR PERSONLIGE ASSISTENTER / FUNKSJONSASSISTENTER TARIFFAVTALE MELLOM ULOBA - INDEPENDENT LIVING NORGE SA OG FAGFORBUNDET FOR PERSONLIGE ASSISTENTER / FUNKSJONSASSISTENTER Tariffperioden 01.07.2016-30.06.2018 TARIFFAVTALE MELLOM ULOBA - INDEPENDENT LIVING

Detaljer

Overtids- og ulempetillegg. Rådgiver/jurist Lilly Elvekrok Agerup

Overtids- og ulempetillegg. Rådgiver/jurist Lilly Elvekrok Agerup Overtids- og ulempetillegg Rådgiver/jurist Lilly Elvekrok Agerup 09.01.2017 Overtids- og mertidstillegg Hvor står det om overtid i loven? Arbeidsmiljøloven 10-6 Aml. 10-6 Overtid (1) Arbeid utover avtalt

Detaljer

LO-forbundene i NAVO-helse. DOK kl 1700 NAVO HELSE OMRÅDE 10

LO-forbundene i NAVO-helse. DOK kl 1700 NAVO HELSE OMRÅDE 10 LO-forbundene i NAVO-helse DOK. 2 29.05.06 kl 1700 NAVO HELSE OMRÅDE 10 1. MAI 2006-30. APRIL 2008 1 I OMFANG Overenskomsten gjelder for medlemmer av Fagforbundet, El & IT- forbundet, Fellesorganisasjonen

Detaljer

2.3 Godtgjørelser ved arbeid på morgen / ettermiddag / kveld / natt

2.3 Godtgjørelser ved arbeid på morgen / ettermiddag / kveld / natt Som del B gjelder følgende for Bring Logistics Solutions AS: 1 OVERENSKOMSTENS OMFANG Overenskomsten omfatter medlemmer av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund innen alle funksjoner i Bring Logistics Solutions

Detaljer

TARIFFAVTALE MELLOM ULOBA - INDEPENDENT LIVING NORGE SA FAGFORBUNDET FOR PERSONLIGE ASSISTENTER / FUNKSJONSASSISTENTER

TARIFFAVTALE MELLOM ULOBA - INDEPENDENT LIVING NORGE SA FAGFORBUNDET FOR PERSONLIGE ASSISTENTER / FUNKSJONSASSISTENTER TARIFFAVTALE MELLOM ULOBA - INDEPENDENT LIVING NORGE SA OG FAGFORBUNDET FOR PERSONLIGE ASSISTENTER / FUNKSJONSASSISTENTER Tariffperioden 01.07.2016-30.06.2018 2 Innhold Kapittel 1... 3 1 Virkeområde. 3

Detaljer

Fritid i forbindelse med helg og høytid

Fritid i forbindelse med helg og høytid Fritid i forbindelse med helg og høytid Innholdsfortegnelse Forord... 5 Fritid i forbindelse med helg og høytid... 6 Søndagsarbeid, Aml 10-10... 7 Daglig og ukentlig arbeidsfri, Aml 10-8... 7 F1, F2,

Detaljer

30 oppgave 7: Ferieloven, 60 år og ferie

30 oppgave 7: Ferieloven, 60 år og ferie Regnearket 30-2016 Aktiver innhold/makroer For å få fram gule felt som det skal skrives JA i for å vise fasitsvar: Trykk Ctrl + V For å få bort de gule feltene: Trykk Ctrl + S Hvis du vil ha skrevet JA

Detaljer

Bring/YTF. Avtale mellom Spekter/Bring Warehousing og YS/YTF

Bring/YTF. Avtale mellom Spekter/Bring Warehousing og YS/YTF Bring/YTF Avtale mellom Spekter/Bring Warehousing og YS/YTF 2012 Overenskomst av 2012 mellom Spekter/ Bring Warehousing AS på den ene side og Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund / Yrkestrafikkforbundet

Detaljer

Elverum, 1. desember 2016

Elverum, 1. desember 2016 Elverum, 1. desember 2016 Norsk Sykepleierforbunds arbeidstidskurs for ledere Program 09.00-09.10 Innledning og presentasjon 09.10-10.00 Forelesning 10.00-10.15 Kaffepause 10.15-12.00 Forelesning 12.00-13.00

Detaljer

Helse Nord-Trøndelag HF

Helse Nord-Trøndelag HF Overenskomst del B mellom Den Norske Legeforening og Helse Nord-Trøndelag HF 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Kapitel I... 3 1.0 Alminnelige bestemmelser... 3 1.1 Ikrafttredelse og varighet... 3 1.2 Oppsigelsesfrister...

Detaljer

Forord 3. Fritid i forbindelse med helg og høytid 4. Søndagsarbeid, Aml 10-10 5. Daglig og ukentlig arbeidsfri, Aml 10-8 5

Forord 3. Fritid i forbindelse med helg og høytid 4. Søndagsarbeid, Aml 10-10 5. Daglig og ukentlig arbeidsfri, Aml 10-8 5 1 Innholdsfortegnelse side Forord 3 Fritid i forbindelse med helg og høytid 4 Søndagsarbeid, Aml 10-10 5 Daglig og ukentlig arbeidsfri, Aml 10-8 5 F1, F2, F3, F4 og F5 markering 7 Ulike måter å utarbeide

Detaljer

Overenskomst del B. mellom

Overenskomst del B. mellom mellom Norsk Sykepleierforbund 01.05.2014 30.04.2016 i ê 1.mai 2014 30.april 2016 Jf. sentral overenskomst mellom Spekter og NSF, Helse Stavanger HF og Overenskomst del B OMFANG Overenskomstens del B gjelder

Detaljer

TARIFFAVTALE. Overenskomst mellom Spekter og Norsk Fysioterapeutforbund. Spesialisthelsetjenesten

TARIFFAVTALE. Overenskomst mellom Spekter og Norsk Fysioterapeutforbund. Spesialisthelsetjenesten TARIFFAVTALE Overenskomst mellom Spekter og Norsk Fysioterapeutforbund Spesialisthelsetjenesten MAI 2014 APRIL 2016 TARIFFAVTALE Spesialisthelsetjenesten Spekter 3 Lokalt kan partene avtale bedre rettigheter

Detaljer

Notat om lønns og arbeidsvilkår for driftspersonale/ikv personale

Notat om lønns og arbeidsvilkår for driftspersonale/ikv personale Til NKF`s lokallagsleder Rundskriv L 17 2013 Oslo, 9. desember 2013 Notat om lønns og arbeidsvilkår for driftspersonale/ikv personale Flere av NKFs lokallag har etterlyst et notat som inneholder de mest

Detaljer

Kapittel 1 Fellesbestemmelser

Kapittel 1 Fellesbestemmelser KS forslag til endringer fremkommer i kursiv og gjennomstreket tekst. Kommentarer er merket med fet understrek. Kapittel 1 Fellesbestemmelser 3 Oppsigelse, omplassering 3.4.1 Ved omplassering/overgang

Detaljer

OMFANG OG GYLDIGHET SOSIALE BESTEMMELSER

OMFANG OG GYLDIGHET SOSIALE BESTEMMELSER OMFANG OG GYLDIGHET l OMFANG Overenskomsten gjelder alle medlemmer i Utdanningsforbundet som er tilsatt i foretak og virksomheter som er heleid av foretakene og plassert i overenskomstområde 10. Partene

Detaljer

OVERENSKOMSTENS B-DEL 1. mai april 2018

OVERENSKOMSTENS B-DEL 1. mai april 2018 OVERENSKOMSTENS B-DEL 1. mai 2016-30. april 2018 MELLOM SPEKTER /SUNNAAS SYKEHUS HF OG LO STAT/FAGFORBUNDET 1 1 Partsforhold Denne avtale er inngått mellom Sunnaas sykehus HF (SunHF) tilsluttet Spekter

Detaljer

Overenskomst Del 8. Vestre Viken og Norsk Sykepleierforbund VESTRE VIKEN

Overenskomst Del 8. Vestre Viken og Norsk Sykepleierforbund VESTRE VIKEN VESTRE VIKEN Overenskomst Del 8 Vestre Viken og Norsk Sykepleierforbund 01.05.2014-30.04.20 16 k orrigert etter vedtak i sentrale forhandliiiper 27.05.2014 Innhold i Omfang.3 2 Oppsigelsesfrister. 3 3

Detaljer

Overenskomst mellom. Den norske legeforening. Sykehuset Østfold HF. B-del

Overenskomst mellom. Den norske legeforening. Sykehuset Østfold HF. B-del Overenskomst mellom og Sykehuset Østfold HF B-del perioden 1.5.2010 30.4.2012 1 1. GENERELLE BESTEMMELSER Overenskomsten bygger på A2 mellom Spekter-Helse og Dnlf der ikke noe annet er avtalt. 1.1 Partsforhold

Detaljer

PROTOKOLL GENERELT TILLEGG. BESTEMMELSENE i OVERENSKOMSTEN

PROTOKOLL GENERELT TILLEGG. BESTEMMELSENE i OVERENSKOMSTEN PROTOKOLL År 2008, den 27. august, ble det holdt forhandlinger mellom Spekter og Fagforbundet/MFO og Fellesorganisasjonen vedrørende overenskomstområde 4 Lovisenberg. Forhandlingene ble ført på grunnlag

Detaljer

Overenskomstens B - del mellom. Sykehuset Innlandet HF. Den norske legeforening (Dnlf)

Overenskomstens B - del mellom. Sykehuset Innlandet HF. Den norske legeforening (Dnlf) Overenskomstens B - del mellom Sykehuset Innlandet HF og Den norske legeforening (Dnlf) Overenskomsten er gjeldende i perioden 2014 2016 I DENNE OVERENSKOMST REFERERER DE OMTALTE PUNKTER SEG TIL OVERENSKOMSTENS

Detaljer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten B-rundskriv nr.: B/8-2013 Dokument nr.: 13/01571-1 Arkivkode: 0 Dato: 22.10.2013 Saksbehandler: KS Forhandling Til: Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten Arbeid og fritid i helge- og høytider På bakgrunn

Detaljer

SÆRAVTALE OM GJENNOMFØRING AV VAKTORDNING VED VIRKSOMHETEN SIVILT BEREDSKAPS SKOLER, SIVILFORSVARSLEIRER OG SIVILFORSVARSKRETSER

SÆRAVTALE OM GJENNOMFØRING AV VAKTORDNING VED VIRKSOMHETEN SIVILT BEREDSKAPS SKOLER, SIVILFORSVARSLEIRER OG SIVILFORSVARSKRETSER SÆRAVTALE OM GJENNOMFØRING AV VAKTORDNING VED VIRKSOMHETEN SIVILT BEREDSKAPS SKOLER, SIVILFORSVARSLEIRER OG SIVILFORSVARSKRETSER 1. Definisjoner og avtaleparter 1.1. Hjemmel Avtalen er inngått som en forsøksordning

Detaljer

Overenskomst

Overenskomst Overenskomst 2016-2018 mellom Avinor AS og Delta Luftfart 1 Avtaleparter og virkeområde 1.1 Overenskomstens del B er inngått mellom Avinor AS og Delta Luftfart 1.2 Overenskomsten omfatter faste og midlertidige,

Detaljer

Partene er enige om å garantere følgende minimumsbestemmelser. 1. Lønn under sykdom, svangerskap, fødsel og adopsjon mv.

Partene er enige om å garantere følgende minimumsbestemmelser. 1. Lønn under sykdom, svangerskap, fødsel og adopsjon mv. I OMFANG 1 OMFANG Overenskomsten gjelder alle medlemmer i Utdanningsforbundet som er tilsatt i foretak og virksomheter som er heleid av foretakene og plassert i overenskomstområde 10. Partene lokalt har

Detaljer

SENTRAL FORBUNDSVIS SÆRAVTALE NR BRANN- OG REDNINGSTJENESTE

SENTRAL FORBUNDSVIS SÆRAVTALE NR BRANN- OG REDNINGSTJENESTE SENTRAL FORBUNDSVIS SÆRAVTALE NR. 2404 BRANN- OG REDNINGSTJENESTE Del I Innledende bestemmelser 1.1 Forholdet til Hovedtariffavtalen Denne særavtale (SFS 2404) er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven

Detaljer

Endelig krav/tilbud gitt i avsluttende sentrale forhandlinger 27. juni 2014, kl. 17.00

Endelig krav/tilbud gitt i avsluttende sentrale forhandlinger 27. juni 2014, kl. 17.00 Helse Stavanger HF Endelig krav/tilbud gitt i avsluttende sentrale forhandlinger 27. juni 2014, kl. 17.00 Overenskomst Partene er kommet til enighet om revidert B- del - se vedlegg 1. De punkter som gjenstår

Detaljer

OVERENSKOMST DEL B. Mellom. Stiftelsen Music Norway. Arbeidsgiverforeningen Spekter. Landsorganisasjonen i Norge. Musikernes fellesorganisasjon

OVERENSKOMST DEL B. Mellom. Stiftelsen Music Norway. Arbeidsgiverforeningen Spekter. Landsorganisasjonen i Norge. Musikernes fellesorganisasjon OVERENSKOMST DEL B Mellom Stiftelsen Music Norway og Arbeidsgiverforeningen Spekter og Landsorganisasjonen i Norge og Musikernes fellesorganisasjon om lønns- og arbeidsvilkår for perioden 1. april 2014

Detaljer

Klipp fra avtaleverket -HTA, Fellesbestemmelsene -Lokale særavtaler -Personal og arbeidsreglement i Bergen kommune. Bergenskurset ATG November 2014

Klipp fra avtaleverket -HTA, Fellesbestemmelsene -Lokale særavtaler -Personal og arbeidsreglement i Bergen kommune. Bergenskurset ATG November 2014 Klipp fra avtaleverket -HTA, Fellesbestemmelsene -Lokale særavtaler -Personal og arbeidsreglement i Bergen kommune Bergenskurset ATG November 2014 Bente Myrtveit / Asle Flatøy HTA, Fellesbestemmelsene

Detaljer

Forskrift om arbeidstid for sjåfører og andre innenfor vegtransport.

Forskrift om arbeidstid for sjåfører og andre innenfor vegtransport. Forskrift om arbeidstid for sjåfører og andre innenfor vegtransport. Hjemmel: Fastsatt av Samferdselsdepartementet 10. juni 2005 med hjemmel i vegtrafikklov 18. juni 1965 nr. 4 21 annet ledd og lov 17.

Detaljer

Ferieloven og arbeidstid oppsett at tjenesteplaner og hjelpeplaner

Ferieloven og arbeidstid oppsett at tjenesteplaner og hjelpeplaner Ferieloven og arbeidstid oppsett at tjenesteplaner og hjelpeplaner Legeforeningens tillitsvalgtkurs for tillitsvalgte på Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset Radisson Blu Bodø 9. 10. april 2014 Jon

Detaljer

Overenskomst mellom Norsk Jernbaneforbund og Baneservice AS

Overenskomst mellom Norsk Jernbaneforbund og Baneservice AS Overenskomst mellom Norsk Jernbaneforbund og Baneservice AS 01.04.2012 31.03.2014-1 - INNHOLD 1 GENERELT... 3 2 ANSETTELSER OG OPPSIGELSER... 3 3 ARBEIDSTIDSBESTEMMELSER... 4 4 LØNN... 5 5 DIETT/REISEUTGIFTER...

Detaljer

Overenskomst, del B. mellom Operaen i Kristiansund og LO Gruppen

Overenskomst, del B. mellom Operaen i Kristiansund og LO Gruppen Overenskomst, del B mellom Operaen i Kristiansund og LO Gruppen 1 Omfang Overenskomsten gjelder for medlemmer i LO Gruppen; (Fagforbundet og Musikernes fellesorganisasjon), som er fast eller midlertidig

Detaljer

OVERENSKOMST DEL B. mellom. Stiftelsen MIC Norsk musikkinformasjon. Arbeidsgiverforeningen Spekter. Landsorganisasjonen i Norge

OVERENSKOMST DEL B. mellom. Stiftelsen MIC Norsk musikkinformasjon. Arbeidsgiverforeningen Spekter. Landsorganisasjonen i Norge OVERENSKOMST DEL B mellom Stiftelsen MIC Norsk musikkinformasjon og Arbeidsgiverforeningen Spekter og Landsorganisasjonen i Norge og Musikernes fellesorganisasjon om lønns- og arbeidsvilkår for perioden

Detaljer

SFS (inkludert) Arbeidstidsordninger. Innledning på Brannkonferansen 1. mars 2017 Herdis Schärer, Forhandlingsenheten - rådgiver

SFS (inkludert) Arbeidstidsordninger. Innledning på Brannkonferansen 1. mars 2017 Herdis Schärer, Forhandlingsenheten - rådgiver SFS 2404 + (inkludert) Arbeidstidsordninger Innledning på Brannkonferansen 1. mars 2017 Herdis Schärer, Forhandlingsenheten - rådgiver Brann- og redningstjeneste Del I - Innledning 1.1 - Hjemmelsgrunnlag

Detaljer

LO-forbundene i Spekterhelse

LO-forbundene i Spekterhelse Side 1 av 6 LO-forbundene i Spekterhelse Veiledning for ny modell for beregning av lørdags- og søndagstillegg. 1. Bakgrunn og formål I overenskomstrevisjonen i 2012 ble Spekter og LO-forbundene enige om

Detaljer

RETNINGSLINJER VED UTARBEIDING AV TURNUSPLANER (arbeidsplan) Gjelder fra 01.06.2015

RETNINGSLINJER VED UTARBEIDING AV TURNUSPLANER (arbeidsplan) Gjelder fra 01.06.2015 RETNINGSLINJER VED UTARBEIDING AV TURNUSPLANER (arbeidsplan) Gjelder fra 01.06.2015 Turnusavtale for hver virksomhet gjelder som hoveddokument. Retningslinjene danner grunnlag for utarbeiding av Turnusavtale

Detaljer

TARIFFOPPGJØRET 2014 LANDSOVERENSKOMST FOR HØYSKOLER

TARIFFOPPGJØRET 2014 LANDSOVERENSKOMST FOR HØYSKOLER TARIFFnytt Nr: 43/2014 Dato: 23.06.2014 Sendt til: Virke-medlemmer omfattet av Landsoverenskomst for høyskoler TARIFFOPPGJØRET 2014 LANDSOVERENSKOMST FOR HØYSKOLER Virke og arbeidstakerorganisasjonene

Detaljer

Klipp fra avtaleverket -HTA, Fellesbestemmelsene -Lokal særavtale -Reiseregulativet. Bergenskurset ATG September 2011

Klipp fra avtaleverket -HTA, Fellesbestemmelsene -Lokal særavtale -Reiseregulativet. Bergenskurset ATG September 2011 Klipp fra avtaleverket -HTA, Fellesbestemmelsene -Lokal særavtale -Reiseregulativet Bergenskurset ATG September 2011 Asle Flatøy HTA, Fellesbestemmelsene 2.3.1 Bruk av deltidsstillinger Ved ledig stilling

Detaljer

Overenskomst del B. mellom. Den Norske Legeforening. Helse Nord-Trøndelag HF

Overenskomst del B. mellom. Den Norske Legeforening. Helse Nord-Trøndelag HF Overenskomst del B mellom Den Norske Legeforening og Helse Nord-Trøndelag HF 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Kapitel I... 3 1 Alminnelige bestemmelser... 3 1.1 Ikrafttredelse og varighet... 3 1.2 Oppsigelsesfrister...

Detaljer

Innføring i hovedtariffavtalens fellesbestemmelser - Særlig gjennomgang av bestemmelsene knyttet til arbeidstid

Innføring i hovedtariffavtalens fellesbestemmelser - Særlig gjennomgang av bestemmelsene knyttet til arbeidstid Innføring i hovedtariffavtalens fellesbestemmelser - Særlig gjennomgang av bestemmelsene knyttet til arbeidstid «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» Tema for kurset Innføring i hovedtariffavtalens

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF. Den norske legeforening (Dnlf)

Sykehuset Innlandet HF. Den norske legeforening (Dnlf) Overenskomstens B - del mellom Sykehuset Innlandet HF Og Den norske legeforening (Dnlf) Overenskomsten er gjeldende i perioden 1.5.2012-30.4.2014 I DENNE OVERENSKOMST REFERERER DE OMTALTE PUNKTER SEG TIL

Detaljer

Overenskomst del B. mellom. Norlandia Care Norge AS Eldreomsorg og. Delta. for. Overenskomstperiode 1.5.2014 30.4.2016

Overenskomst del B. mellom. Norlandia Care Norge AS Eldreomsorg og. Delta. for. Overenskomstperiode 1.5.2014 30.4.2016 Overenskomst del B mellom Norlandia Care Norge AS Eldreomsorg og Delta for Overenskomstperiode 1.5.2014 30.4.2016 Kravdokument 2 14. november kl. 09:30 Det tas forbehold om nye og/eller endrede krav. 1

Detaljer

kunnskap gir vekst Lønnsoppgjøret 2008 Resultat av lønnsoppgjøret pr. 01.05.2008 www.forskerforbundet.no

kunnskap gir vekst Lønnsoppgjøret 2008 Resultat av lønnsoppgjøret pr. 01.05.2008 www.forskerforbundet.no kunnskap gir vekst Lønnsoppgjøret 2008 Resultat av lønnsoppgjøret pr. 01.05.2008 Ramme Totalramme 6,1 % + 0,1 % i resirkulerte midler Lønnstrinn 1-45 får 16.000 kroner, lønnstrinn 46-80 får 4,65 prosent

Detaljer

Tjenesteplaner og ferieplanlegging

Tjenesteplaner og ferieplanlegging Tjenesteplaner og ferieplanlegging Side 1 Hensyn bak arbeidstidsbestemmelsene Sikre at arbeidstakerne har en arbeidstid som ikke påfører dem unødige helsemessige og sosiale belastninger Sikre at arbeidstakerne

Detaljer

HELTID DELTID - FRIHET TIL Å VELGE

HELTID DELTID - FRIHET TIL Å VELGE HELTID DELTID - FRIHET TIL Å VELGE RAMMEAVTALE OM ÅRSARBEIDSTID OG FLEKSIBEL ARBEIDSTID Det ble det avholdt forhandlingsmøte mellom Hurum kommune på den ene siden og Fagforbundet og Norsk sykepleierforbund

Detaljer

LO I NAVO HELSE HOVEDTARIFFREVISJONEN

LO I NAVO HELSE HOVEDTARIFFREVISJONEN Dok. 2, 28. april 2004 kl. 1700 LO I NAVO HELSE HOVEDTARIFFREVISJONEN 2004 1 LO-organisasjonene i NAVO/helse viser til dok.1. Det fremmes med dette krav om endringer i Overenskomstens A2 - del for NAVO/helse.

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for finans TARIFFREVISJONEN 2016

Oslo kommune Byrådsavdeling for finans TARIFFREVISJONEN 2016 Oslo kommune Byrådsavdeling for finans TARIFFREVISJONEN 2016 OSLO KOMMUNES KRAV/TILBUD NR. 2 21.04.2016 KL 10.00 201503341-121 Oslo kommunes krav/tilbud nr 2 21.04.2016 kl. 10.00 1 Krav til overenskomstens

Detaljer

TARIFFAVTALE. Overenskomst mellom Spekter og Norsk Fysioterapeutforbund. Spesialisthelsetjenesten

TARIFFAVTALE. Overenskomst mellom Spekter og Norsk Fysioterapeutforbund. Spesialisthelsetjenesten TARIFFAVTALE Overenskomst mellom Spekter og Norsk Fysioterapeutforbund Spesialisthelsetjenesten MAI 2010 april 2012 TARIFFAVTALE Spesialisthelsetjenesten Spekter 3 Til NFFs medlemmer i spesialisthelsetjenesten.

Detaljer

Aker universitetssykehus HF og Norske Sykepleierforbund (NSI4)

Aker universitetssykehus HF og Norske Sykepleierforbund (NSI4) 21/10 2008 11:29 FAX 22894171 NSF AKER!jOO1 OVERENSKOMSTENS DEL B Mellom Aker universitetssykehus HF og Norske Sykepleierforbund (NSI4) Perioden 01.07.2008-30.06.2010 Overenskom sten er bygget på A I -overenskomsten

Detaljer

Jul og arbeidstid 2017 Varetelling 1. nyttårsdag Utvidet åpningstid? Søndagsåpent? Arbeidstid i romjulen? Overtidsarbeid? Forskjøvet arbeidstid?

Jul og arbeidstid 2017 Varetelling 1. nyttårsdag Utvidet åpningstid? Søndagsåpent? Arbeidstid i romjulen? Overtidsarbeid? Forskjøvet arbeidstid? Informasjonshefte Jul og arbeidstid 2017 Varetelling 1. nyttårsdag Utvidet åpningstid? Søndagsåpent? Arbeidstid i romjulen? Overtidsarbeid? Forskjøvet arbeidstid? 1 Utvidet åpningstid før jul Julehandelen

Detaljer

Overenskomst mellom Spekter og Norsk Fysioterapeutforbund TARIFFAVTALE. Spesialisthelsetjenesten. MAI 2012 april 2014.

Overenskomst mellom Spekter og Norsk Fysioterapeutforbund TARIFFAVTALE. Spesialisthelsetjenesten. MAI 2012 april 2014. TARIFFAVTALE Overenskomst mellom Spekter og Norsk Fysioterapeutforbund Spesialisthelsetjenesten MAI 2012 april 2014 Korrigert utgave TARIFFAVTALE Spesialisthelsetjenesten Spekter 3 Til NFFs medlemmer

Detaljer

RAMMEAVTALE FOR INNARBEIDINGSORDNINGER PÅ LAND MED DAGLIG ARBEIDSTID UT OVER 10,5 TIMER MED/UTEN SØNDAGSARBEID

RAMMEAVTALE FOR INNARBEIDINGSORDNINGER PÅ LAND MED DAGLIG ARBEIDSTID UT OVER 10,5 TIMER MED/UTEN SØNDAGSARBEID RAMMEAVTALE FOR INNARBEIDINGSORDNINGER PÅ LAND MED DAGLIG ARBEIDSTID UT OVER 10,5 TIMER MED/UTEN SØNDAGSARBEID BILAG 21 Rammeavtalen er inngått mellom Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening for

Detaljer

"ORGANISASJONSAVTALEN"

ORGANISASJONSAVTALEN "ORGANISASJONSAVTALEN" Tariffavtale for ansatte i lokalavdelinger i Fellesforbundet og målekontorer eid av Fellesforbundets avdelinger Mellom som arbeidsgiver og Fellesforbundet

Detaljer

Sentralforbundet anbefaler kommunene/fylkeskommunene om å sørge for at alle helse- og sosiale institusjoner får tilsendt dette rundskriv.

Sentralforbundet anbefaler kommunene/fylkeskommunene om å sørge for at alle helse- og sosiale institusjoner får tilsendt dette rundskriv. B-rundskriv nr: 24/1979 F Arkivkode: 251.3-4 ato: 2.11.1979 Saksbehandler: MF/ra Sign.: Karl Walter Tveter (sign.) Til: Kommunen/fylkeskommunen/styret K. Gundersen (sign.) I forbindelse med arbeidstidsforkortningen

Detaljer

Fleksible arbeidstidsordninger Forhold knyttet til turnus og arbeidstid

Fleksible arbeidstidsordninger Forhold knyttet til turnus og arbeidstid Fleksible arbeidstidsordninger Forhold knyttet til turnus og arbeidstid Innhold Forord............................................................................... 4 Arbeidstidsordninger.................................................................

Detaljer