Arbeidsliv. Levanger kommune Innvandrertjenesten Sjefsgården voksenopplæring. Forprosjekt Skolens plass i et introduksjonsprogram.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arbeidsliv. Levanger kommune Innvandrertjenesten Sjefsgården voksenopplæring. Forprosjekt Skolens plass i et introduksjonsprogram."

Transkript

1 Levanger kommune Innvandrertjenesten Sjefsgården voksenopplæring Forprosjekt Skolens plass i et introduksjonsprogram Rune Leirset - Rune Kvam Levanger, 2003 Forord

2 2 Metodesamlingene skurs og Språkpraksiskurs er del av forprosjektet Skolens plass i et introduksjonsprogram som ble gjennomført ved Sjefsgården voksenopplæring, Levanger kommune i Prosjektet er gjennomført med økonomisk støtte fra UDI. Med veiledning fra Øystein Lunnan, Levanger kommune har vi gjennomført prosjektet etter PLP-metoden. Målgruppen er A-løpselever som har fullført modul II. Med utgangspunkt i mandatene i har vi valgt å se arbeidslivskurset og språkpraksiskurset under ett, der arbeidslivskurset er en teoretisk innføring i arbeidslivet og språkpraksiskurset er en videreføring av samme tema. skurset er en metodesamling med tekster og oppgaver til hvert tema og er en forberedelse til språkpraksiskurset. Språkpraksiskurset er en metodesamling med tekster og oppgaver der vi knytter språkpraksis og samfunnskunnskap til den daglige undervisninga på skolen. og tekstheftene fungerer i papirform, men for å få fullt utbytte må en ha tilgang til datamaskin. Internettilkopling er en fordel fordi metodesamlingene har mange lenker til Internett. Metodesamlingene er tilgjengelig på CD, og sluttrapportene er lagt ut på internettsidene til Levanger kommune. Informasjon får du ved å henvende deg til oss, via e-post eller på telefon /

3 3 skurs Metodiske tips: Generelt for alle temaene: Regler og avtaler som gjelder lønns- og personalsaker skodene på en arbeidsplass Partene i arbeidslivet... 5 Språkpraksiskurs Metodiske tips Partene i arbeidslivet: Regler og avtaler som angår lønn og personalsaker skodene på en arbeidsplass... 8 Forslag til prøve:... 8 Fasit til tekstene Språkpraksiskurset Forslag til utgangspunkt for avtale og anbefalingsbrev:... 14

4 4 Metodesamlingene skurs skurset består av 50 timer over tre uker. skurset er en teoretisk innføring i arbeidslivet. Temaene i arbeidslivskurset er Regler og avtaler som gjelder lønns- og personalsaker, skodene på en arbeidsplass og Partene i arbeidslivet. Disse temaene blir videreført i språkpraksiskurset, der de blir konkretisert gjennom oppgaver knytta til språkpraksisplassen. Det er også lenker til språkpraksiskurset selv om det kommer etter skurset. Det er for at elevene skal kunne drive selvstudium ved å gå til tematekstene der og få konkretisert fakta fra skurset. Tidlig i arbeidslivskurset skal de danne grupper på 2-3, disse gruppene skal samarbeide i begge kursene og under den avsluttende prøven. Etter noen måneder på norskkurs vet de hvem de kan samarbeide med. Vi har valgt å vektlegge samarbeid framfor individuelt arbeid. Tekstene og oppgavene bør samles i mapper, slik at deltakerne har dem tilgjengelig senere i kurset og under den avsluttende prøven. I løpet av arbeidslivskurset skal de ha skrevet en CV. Arbeidet med å samle stoff til CV-en bør starte så tidlig som mulig. Den skal de bruke sammen med et informasjonsbrev fra skolen/kommunen og et forslag til en språkpraksisavtale når de skal finne språkpraksisplass. Deltakerne bør finne språkpraksisplass sjøl, dette for at de skal skjønne at det ikke er så enkelt å finne en plass samt få et eierforhold til plassen. Det er også god trening i jobbsøking. 1.1 Metodiske tips: Generelt for alle temaene: Metodesamlingen har oppgaver og spørsmål til temaene. Tekstene er forholdsvis krevende og bør gjennomgås og forklares nøye. Nye ord og begrep bør det jobbes grundig med, f. eks ved at de lager ei ordliste der de også skriver forklaringer og eventuelt oversettelser. De kan også lage setninger med de nye ordene og begrepene. Det vil også være nyttig å jobbe med

5 5 sammensatte ord, da det er veldig mange sammensatte ord i tekstene. Bedriftsbesøk bør foretas i løpet av arbeidslivskurset, dette for å bli litt bedre kjent med en norsk arbeidsplass Regler og avtaler som gjelder lønns- og personalsaker Ved å lese lokalaviser kan en finne annonser som en kan jobbe videre med. Da vil en bli kjent med annonsesjangeren og lære seg å forstå innholdet i annonsene. Kontakt med Aetat er viktig. Det beste er kanskje å dra dit, men de kan også inviteres til skolen. På Aetat kan de finne informasjon om jobber og hvordan de kan søke jobb. Der kan de også bruke Internett for å finne jobb. I metodesamlinga finner du lenker til Aetat og andre søketjenester på Internett skodene på en arbeidsplass Dette temaet egner seg godt for diskusjoner. Det er vanskelig å lese seg til kunnskap om hele dette temaet, det er gjennom opplevelser og diskusjoner at en får innblikk i holdninger og de uskrevne reglene på en arbeidsplass. Problemstillinger som kan brukes i diskusjoner: - hva menes med presis? - hva ligger i begrepet punktlighet? - hvordan bør en sjef være? - hvordan ser du på at menn og kvinner jobber tett sammen? - hvordan skal du få bedre kontakt med de andre på jobben? Partene i arbeidslivet Dette stoffet kan kanskje være vanskelig tilgjengelig for deltakerne, og det vil kanskje være greit å konsentrere seg om å jobbe med nye ord og begrep. Målet er at de får en viss kjennskap til partene i arbeidslivet, slik at de vet om rettighetene de har til å organisere seg, og lovverket som regulerer arbeidslivet.

6 6 Språkpraksiskurs Språkpraksiskurset er en metodesamling med oppgaver der vi knytter språkpraksis og samfunnskunnskap til den daglige undervisninga på skolen. Utprøvingsperioden besto av én praksisdag i uka over sju uker. Praksisperioden kan være kortere eller lengre, men den bør tidsbegrenses av hensyn til alle parter. Praksisen bør være en normalarbeidsdag der deltakerne følger arbeidstida på arbeidsplassen så langt det lar seg gjøre. Språkpraksiskurset forutsetter at deltakerne har språkpraksisplass. Noen vil av ulike grunner ikke ha språkpraksisplass. Da kan kurset delvis gjennomføres allikevel, men utbyttet vil ikke bli det samme. Vi har laget sju tekster der vi følger en innvandrer som jobber i Norge, men som ønsker å skifte jobb. Tekstene har forholdsvis enkelt språk, og tar for seg tema som vi mener er sentrale i arbeidslivet. Alle tekstene har oppgaver med fasit, samt språkpraksisoppgaver der logg er en viktig del. Logg er viktig fordi de der får en mulighet til å reflektere over praksisen og får synliggjort for læreren hva de gjør på praksisplassen. Det jobbspesifikke ordforrådet vil også komme til syne i en logg. 1.2 Metodiske tips Partene i arbeidslivet: Temaene fra arbeidslivskurset er arbeidstakerorganisasjoner, arbeidsgiverorganisasjoner, arbeidsmiljøloven, arbeidstilsynet, verneombud og arbeidsmiljøutvalg. I denne delen av kurset har vi valgt å se nærmere på arbeidstakerorganisasjonene. Forslag til arbeidsmetoder ut over Martin Olsen-tekstene: - Klubbesøk på en bedrift. Besøket bør bestå av for- og etterarbeid. Deltakerne kan få hver sin oppgave, som de presenterer for resten av gruppa etterpå. Oppgavene kan f. eks være å finne ut hvor mange organisasjoner det er på arbeidsplassen, hvor mange som er organisert, hva de viktigste oppgavene til organisasjonene er og hva de daglige oppgavene til de tillitsvalgte er. En felles oppgave kan være å presentere

7 7 arbeidsplassen skriftlig. Språkpraksisoppgavene vil naturlig nok dreie seg om å finne ut en del om organisasjonslivet på de respektive arbeidsplassene. - Til diskusjon: Fordeler og ulemper med å organisere seg. Tema 1: Partene i arbeidslivet. Tekst om partene i arbeidslivet. (6.Å organisere seg) Teksten har spørsmål /oppgaver med fasit og språkpraksisoppgaver Regler og avtaler som angår lønn og personalsaker Temaene fra arbeidslivskurset er ansettelse, arbeidsavtale, arbeidstid, ferie, lønn- og lønnsforhandlinger og regler mot diskriminering. Vi har her valgt å konsentrere oss om ferie, arbeidstid og å søke jobb. Forslag til arbeidsmetoder ut over Martin Olsen-tekstene: Rollespill der én deltaker er arbeidsgiver og én er arbeidssøker. Da kan en gjennomføre en telefonsamtale der arbeidstakeren ringer for å få informasjon om en jobb og et jobbintervju. - - En kan også bruke aviser for å lese stillingsannonser. En tekst som kan brukes for å problematisere temaet overtid er Vil de ha flere arbeidsulykker?, hentet fra Dagsavisen, desember Teksten har også spørsmål/oppgaver med fasit. Teksten er skrevet av en forsker som advarer mot økt bruk av overtid. En artikkel som problematiserer det nye lovforslaget om midlertidig ansettelse er Endelig fast jobb, hentet fra Klassekampen i oktober. Teksten har oppgaver med fasit. Teksten handler om ei ugandisk dame som etter lang tid som midlertidig ansatt får fast jobb. Til diskusjon: Hvor mye bør vi jobbe? Hvor mye ferie trenger vi? Det kan være greit å se på den historiske utviklingen av arbeidstida i Norge og kanskje kople det til fagforeninger. Side i Lærerens bok til Stein på stein tar for seg det å søke jobb på en veldig grei måte. Kapittel 14 i Stein på stein handler om arbeidsliv.

8 8 Tema 2. Ferie Tekst om ferie. (7. Ferie) Teksten har spørsmål/oppgaver med fasit og språkpraksisoppgaver: Tema 3. Arbeidstid Tekst om arbeidstid (1. Arbeidstid språkpraksisoppgaver. ) Teksten har spørsmål/oppgaver med fasit og Tema 4. Å søke jobb Tekst om å søke jobb (2. Å søke jobb) Teksten har spørsmål/oppgaver med fasit og språkpraksisoppgaver. Tekst om faktisk å få jobb (3. Ny jobb) Teksten har spørsmål/ oppgaver med fasit og språkpraksisoppgaver skodene på en arbeidsplass Temaene fra arbeidslivskurset er uskrevne regler i arbeidslivet, forhold mellom arbeidsgiver/sjef og arbeidstaker, forhold mellom arbeidstakere, likestilling, punktlighet, samarbeide og å trå til og å ta initiativ. Vi har her valgt å se nærmere på punktlighet og forhold mellom arbeidstakere. Forslag til arbeidsmetoder: Tekster som kan brukes for å problematisere temaet punktlighet og forhold mellom arbeidstakere er Å komme presis, side og side fra boka Trappevask og andre historier (Fag og Kultur 1995). Til diskusjon: Gjør som jeg sier, hentet fra Dagbladet, tema: etikk og moral på arbeidsplassen og hjemme. Hvorfor er klokka så viktig i Norge? Hvordan er forholdet mellom kvinner og menn i ditt hjemland? Tema 5. Punktlighet Tekst om punktlighet (5. Å komme for sent) Teksten har spørsmål/oppgaver med fasit og språkpraksisoppgaver. Tema 6. Forhold mellom arbeidstakere Tekst om hvordan å forholde seg til kolleger (4. Forhold til kollegene) Teksten har spørsmål/oppgaver med fasit og språkpraksisoppgaver. Forslag til prøve: Kurset avsluttes med en prøve. Prøven er tenkt som en oppgave som skal gjennomføres i løpet av ei uke. Oppgaven gis etter at skurset er gjennomført, tidlig i Språkpraksiskurset. Oppgaven er ei gruppeoppgave som gjennomføres første uka etter at Språkpraksiskurset er

9 9 ferdig. Det vil ikke være vanlig undervisning denne uka, men lærerne skal være til disposisjon for praktisk tilrettelegging og veiledning. Denne prøveformen er valgt fordi vi mener at den gir bedre utbytte enn en tradisjonell kunnskapsprøve. Den er mer praktisk retta og aktiviserer deltakerne ved at de må finne informasjon sjøl. De får mer innblikk i arbeidslivet ved at de får synliggjort problemer i forbindelse med å finne jobb, hva som trengs for å få jobb og å søke jobb. Forslag til oppgaver: 1. Hvilke problemer kan en utlending møte når han skal jobbe i Norge? - å finne jobb - å søke jobb - kvalifikasjoner - arbeidserfaring - språk - papirer fra hjemlandet 2. Å søke jobb. - gjennomfør hele prosessen fra å finne jobb til å få/ikke få jobben 3. Min jobb. - hva mangler du/hva må du gjøre for å få den jobben du vil ha? Finn ut! De skal skrive en enkel rapport om hvordan de gikk fram. Rapporten skal skrives med skrifttype Times New Roman, skriftstørrelse 12 og halvannen linjeavstand. Alle hjelpemidler er tilgjengelige, f. eks mappa, Internett, bibliotek, språkpraksisplassen, Aetat og aviser. Rapporten bør ikke være veldig kort, men kvalitet er viktigere enn kvantitet. Etter gjennomført kurs med avsluttende prøve får de en attest med bestått/ikke bestått, avhengig av oppmøte og godkjent rapport. Selv om de ikke får godkjent rapporten, bør de få en attest for å vise at de har gjennomgått kursene.

10 10 Fasit til tekstene i Språkpraksiskurset Tekst 1: Arbeidstid-fasit 1. Hvor mange timer overtid jobber Pappa Olsen hvis han jobber fredag og lørdag? 7 timer. 2. Hva vil det si at han skal avspasere de timene han har jobbet ekstra? Han får ekstra fri fra jobben, ikke ekstra penger. 3. Når må Mamma Olsen begynne på jobb når hun har kontordag? Senest klokka 08.30, tidligst klokka Hvor mange timer jobber de på en vanlig dag? 7,5 timer. 5. Hvor mange timer arbeider de i en vanlig uke? 37,5 timer. 6. Definer de tre begrepene overtid, fleksitid og avspasering. Overtid: når en jobber mer enn du og arbeidsgiveren har avtalt. Fleksitid: når du har fleksitid, kan du velge når du vil begynne og slutte, men den samlete arbeidstiden i løpet av en uke må være 37,5 timer. Avspasering: Du tar fri i like mange timer som du har jobbet ekstra. Tekst 2: Å søke jobb-fasit 1. Hvorfor er Martin Olsen lei av jobben? Han har jobba der lenge. 2. Hvordan prøver han å finne ny jobb? Han leser Stilling ledig i avisene. 3. Kan han jobbe i en barnehage? Ja, men bare som assistent. 4. Er det noe som mangler i søknaden? Ja, CV og attester. 5. Hva synes du om måten arbeidsgiver oppførte seg på i denne saken? Åpent svar. 6. Hva mener du er viktig når en skal søke jobb? Åpent svar. 7. Hvis du er arbeidsgiver: Hva vil du vite om den som søker jobb? Åpent svar. Tekst 3: Ny jobb-fasit 1. Hva er forskjellen på den gamle og den nye søknaden? Den nye har CV og attester. 2. Hvorfor er han ikke så optimistisk etter at han har fått svar fra butikken? Han fikk svar fra barnehagen også, uten at det førte til noe. 3. Hvor finner han informasjon om jobbintervju? På internettsidene til Aetat. 4. Hvorfor er han nervøs før jobbintervjuet? Han vet ikke hva de vil spørre han om.

11 11 5. Hva er de største feilene en kan gjøre på et jobbintervju? Å snakke for mye, å være dårlig forberedt, å ha for stort ego, å ha dårlig hygiene eller være upassende kledd. 6. Hvorfor vil noen arbeidsgivere heller ha norske arbeidstakere, tror du? Åpent svar. 7. Hva er oppsigelsestid? Den tiden du må fortsette å jobbe etter at har levert en skriftlig oppsigelse, eller at arbeidsgiveren har gitt deg en skriftlig oppsigelse. Vanligvis tre måneder for faste stillinger og en måned for vikariater. 8. Har du noen gang vært på jobbintervju? Hvordan var det? Åpent svar. Tekst 4: Forhold til kollegene-fasit 1. Hvorfor er Martin Olsen redd for å le så sjefen hører det? Han er redd for at sjefen skal tro at han ikke jobber hardt nok. 2. Hvorfor er det viktig å være presis på jobben? Andre må gjøre jobben hvis en ikke er der. 3. Hvorfor skal en behandle kvinner og menn likt? Fordi vi er i Norge, og her er kvinner og menn likestilte. 4. Hva betyr det å akseptere forskjeller? Å godta at andre kan ha andre meninger og tradisjoner, selv om en kanskje ikke liker det. 5. Hvordan er forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker i ditt hjemland? Hva er de største forskjellene? Åpent svar. 6. Hvordan er forholdet mellom kvinner og menn på arbeidsplassen i ditt hjemland? Åpent svar. Tekst 5: Å komme for sent-fasit 1. Når åpner Maximega? Klokka Når begynner Martin Olsen på jobb? Klokka Hva må han gjøre før han drar på jobben? Kjøre ungene på skolen. 4. Hvorfor vil sjefen snakke med Martin Olsen? Fordi han kommer for sent hver dag. 5. Det gikk mange dager før noen sa noe til Martin Olsen? Hvorfor? Åpent svar. 6. Hva synes du om å komme presis? Åpent svar. 7. Er nordmenn for opptatte av å være punktlig? Åpent svar.

12 12 Tekst 6: Å organisere seg - fasit 1. Hvorfor er ikke Martin Olsen organisert? Ikke noe vits og det er dyrt. 2. Hvilke argumenter får han høre på Maximega? Viktig å stå sammen i tilfelle konflikt med arbeidsgiver, bedre arbeidsmiljø, forsikring, juridisk hjelp, lettere å få bedre lønn og avtaler. 3. Hvor finner han informasjon på Internett? På internettsidene til LO. 4. Hvilke argumenter har kona hans? At det er viktig ikke bare å tenke på seg selv, men å stå sammen. 5. Hvordan finner han fram til den organisasjonen som passer best for ham? Snakker med kollegene og finner informasjon på Internett. 6. Hvor mange er organisert i ditt hjemland? Åpent svar. 7. Kan det være problematisk å organisere seg i ditt hjemland? Åpent svar. Tekst 7: Ferie - fasit 1. Martin Olsen begynte i jobben 1. oktober. Hvor mye ferie skal han ha? 6 virkedager. 2. Hva er hovedferieperioden og når er den? Perioden der du skal ha 18 dagers sammenhengende ferie Når må man begynne å jobbe for å få 18 dagers sammenhengende ferie? Før Hvor mye ferie er det i ditt hjemland? Åpent spørsmål. 5. Hvor mye er full ferie? 25 virkedager. 6. Hva betyr det å tiltre? Å begynne. Fasit til Endelig fast jobb 1. Hvor lenge har Phoebe vært i Norge? I 4 år. 2. Hvor lenge har hun jobbet? I to og et halvt år/siden januar Hva slags jobb har hun? Hun er stuepike på et hotell. 4. Hvor er hun organisert? I LO-forbundet Hotell- og restaurantforbundet (HRAF). 5. Hvor mange i hennes bransje er organisert? Ca. 20 %. 6. Hvem hjalp henne med å få fast jobb? Fagforeningen. 7. Hva var problemet med å være midlertidig ansatt for Phoebe? Å være syk, fordi som ekstrahjelp får man ikke noe lønn når man er syk, kunne ikke planlegge hverdagen forbi hun plutselig kunne bli oppringt.

13 13 8. Hvorfor er det viktig å ha fast jobb? Først i køen for fast jobb og ekstraarbeid + åpent svar 9. Hva kan være bra med å være midlertidig ansatt? Åpent svar. Fasit til spørsmålene til Vil de flere arbeidsulykker? 1. Hvem har skrevet artikkelen? Ebba Wergeland, dr. med., spesialist i arbeidsmedisin 2. Hvor mye overtid vil regjeringen at vi skal kunne jobbe? Inntil 400 timer per år 3. Hvilke behov må dekkes daglig? Behovet for søvn, hvile og samvær 4. Hvorfor er overtid verre enn lange skift? Overtid er verre enn lange skift, fordi den ikke kan planlegges på forhånd. 5. Når kom den første arbeidervernloven i Norge? Først var det bare forbud mot helligdagsarbeid, hva fikk vi etter hvert? Lovfestet normalarbeidsdag og begrensninger i bruken av overtid 7. Hva viser undersøkelser fra Sverige og Tyskland? Undersøkelser fra Sverige og Tyskland tyder på at ulykkesrisikoen i arbeidslivet øker kraftig når arbeidstida går ut over ni timer. 8. Er forfatteren for eller mot økt bruk av overtid? Mot.

14 14 Forslag til utgangspunkt for avtale og anbefalingsbrev: Levanger kommune Sjefsgården voksenopplæring v/lærer Okkenhaugveien 11 Tlf Levanger, dd.mm.åå. Navn på firma Kontaktperson Adresse Telefon AVTALE OM SPRÅKPRAKSIS OPPSTART: NN starter i arbeidstrening hos dere xx.xx.xx. Varighet avtales etter en kort prøveperiode. BETALING: NN deltar i et introduksjonsprogram, og mottar kurspenger fra kommunen. ARBEIDSTID: NN skal kombinere arbeidstreninga med norskkurs, og skal ha praksis (for eksempel: hver onsdag, vanlig arbeidstid). MÅLSETTING: NN skal få praktisk språktrening og et innblikk på en norsk arbeidsplass. FRAVÆR: NN skal følge vanlige regler i forbindelse med sykdom. Fravær meldes til Sjefsgården voksenopplæring. FORSIKRING: Levanger kommune har tegnet yrkesskadeforsikring for deltakerne. Deltaker gir beskjed hvis hun/han må være borte på grunn av viktig informasjon eller andre aktiviteter i forbindelse med norskkurset eller introduksjonsprogrammet. VI FORUTSETTER AT BEDRIFTENS TILLITSVALGTE ER ORIENTERT OM UTPLASSERINGEN. Alle parter er kjent med innholdet i denne avtalen. deltaker arbeidsgiver lærer

15 15

Arbeidsliv. Levanger kommune Innvandrertjenesten Sjefsgården voksenopplæring. Metodesamling Forprosjekt Skolens plass i et introduksjonsprogram

Arbeidsliv. Levanger kommune Innvandrertjenesten Sjefsgården voksenopplæring. Metodesamling Forprosjekt Skolens plass i et introduksjonsprogram Levanger kommune Innvandrertjenesten Sjefsgården voksenopplæring Metodesamling Forprosjekt Skolens plass i et introduksjonsprogram tekster og -oppgaver Forord Rune Leirset - Rune Kvam Levanger, 2003 2

Detaljer

Arbeidsliv. Levanger kommune Innvandrertjenesten Sjefsgården voksenopplæring. Sluttrapport Forprosjekt Skolens plass i et introduksjonsprogram

Arbeidsliv. Levanger kommune Innvandrertjenesten Sjefsgården voksenopplæring. Sluttrapport Forprosjekt Skolens plass i et introduksjonsprogram Levanger kommune Innvandrertjenesten Sjefsgården voksenopplæring Sluttrapport Forprosjekt Skolens plass i et introduksjonsprogram Arbeidsliv Arbeidslivskurs Rune Kvam, Rune Leirset, Eva Winnberg og Svein

Detaljer

Arbeidsliv. Levanger kommune. Lærerens hefte Forprosjekt Skolens plass i et introduksjonsprogram/ fleksibelt læringsmiljø.

Arbeidsliv. Levanger kommune. Lærerens hefte Forprosjekt Skolens plass i et introduksjonsprogram/ fleksibelt læringsmiljø. Levanger kommune Innvandrertjenesten Sjefsgården voksenopplæring Lærerens hefte Forprosjekt Skolens plass i et introduksjonsprogram/ fleksibelt læringsmiljø Arbeidsliv Delprosjekt Rune Kvam og Rune Leirset

Detaljer

Arbeidsliv Språkpraksisoppgaver

Arbeidsliv Språkpraksisoppgaver Levanger kommune Innvandrertjenesten Sjefsgården voksenopplæring Sluttrapport Forprosjekt Skolens plass i et introduksjonsprogram Arbeidsliv Språkpraksisoppgaver Rune Leirset - Rune Kvam Levanger, 2003

Detaljer

Begreper fra arbeidslivet

Begreper fra arbeidslivet Begreper fra arbeidslivet Arbeidstid og ansettelse Laget ved Sjefsgården VO Arbeids-giver en som gir arbeid til noen sjefen Arbeids-taker en som får arbeid Heltid Du har full jobb. Full jobb er det samme

Detaljer

Jobbsøking. Tema i Grønn gruppe - januar 2007 JOBBSØKING... 2

Jobbsøking. Tema i Grønn gruppe - januar 2007 JOBBSØKING... 2 Jobbsøking Tema i Grønn gruppe - januar 2007 JOBBSØKING... 2 1. Stillingsannonser... 2 Hvorfor lese stillingsannonsen grundig?... 2 Hva må jeg se etter i annonsen?... 2 2. Slik finner du de ledige jobbene...

Detaljer

Alt innenfor tverrkulturell kompetanse og flerspråklighet ETTERUTDANNINGSKURS I SAMFUNNSKUNNSKAP MODUL 3. PEDAGOGISK ARBEDI MED EMNENE 5,6 og 7

Alt innenfor tverrkulturell kompetanse og flerspråklighet ETTERUTDANNINGSKURS I SAMFUNNSKUNNSKAP MODUL 3. PEDAGOGISK ARBEDI MED EMNENE 5,6 og 7 Alt innenfor tverrkulturell kompetanse og flerspråklighet ETTERUTDANNINGSKURS I SAMFUNNSKUNNSKAP MODUL 3 PEDAGOGISK ARBEDI MED EMNENE 5,6 og 7 Tromsø, 07/03-2015 «Vi skaper kommunikasjon og forståelse»

Detaljer

Arbeidsliv. Levanger kommune Innvandrertjenesten Sjefsgården voksenopplæring. Sluttrapport Forprosjekt Skolens plass i et introduksjonsprogram

Arbeidsliv. Levanger kommune Innvandrertjenesten Sjefsgården voksenopplæring. Sluttrapport Forprosjekt Skolens plass i et introduksjonsprogram Levanger kommune Innvandrertjenesten Sjefsgården voksenopplæring Sluttrapport Forprosjekt Skolens plass i et introduksjonsprogram Arbeidsliv Kurspakke for lærere og andre som jobber med introduksjonsprogrammet

Detaljer

Arbeidsliv. Levanger kommune. Metodesamling Forprosjekt Skolens plass i et introduksjonsprogram. Arbeidslivskurs

Arbeidsliv. Levanger kommune. Metodesamling Forprosjekt Skolens plass i et introduksjonsprogram. Arbeidslivskurs Levanger kommune Innvandrertjenesten Sjefsgården voksenopplæring Metodesamling Forprosjekt Skolens plass i et introduksjonsprogram Rune Kvam - Rune Leirset Levanger, 2003 1 Forord et er en del av forprosjektet

Detaljer

Arbeidsrettet norskopplæring konkretisering av læringsmål og læringsaktiviteter

Arbeidsrettet norskopplæring konkretisering av læringsmål og læringsaktiviteter Arbeidsrettet norskopplæring konkretisering av læringsmål og læringsaktiviteter Rita H. Kristensen og Nancy Austberg Salvesen Voksenopplæringssenteret i Bærum Plan: Bakgrunn for veilederen Presentasjon

Detaljer

Levanger kommune Levanger vo. Rekrutteringsstrategier. for Fagkurs. helse og renhold

Levanger kommune Levanger vo. Rekrutteringsstrategier. for Fagkurs. helse og renhold Levanger kommune Levanger vo Rekrutteringsstrategier for Fagkurs helse og renhold Innhold s. 2: Informasjon Eksempel på en powerpointpresentasjon til bruk i starten av rekrutteringsarbeidet. Det er lagt

Detaljer

Innvandrer på arbeidsmarkedet. Tor Noraas Scandic Dyreparken

Innvandrer på arbeidsmarkedet. Tor Noraas Scandic Dyreparken Innvandrer på arbeidsmarkedet Tor Noraas Scandic Dyreparken 23.09.2015 Dagens emner Tall og trender fra arbeidsmarkedet Lovregulering av arbeidslivet Partene i arbeidslivet Kulturforskjeller Jobbsøking

Detaljer

Alt innenfor tverrkulturell kompetanse og flerspråklighet. «Vi skaper kommunikasjon og forståelse» SPRÅKTJENESTER - Introduksjonssenteret

Alt innenfor tverrkulturell kompetanse og flerspråklighet. «Vi skaper kommunikasjon og forståelse» SPRÅKTJENESTER - Introduksjonssenteret Alt innenfor tverrkulturell kompetanse og flerspråklighet FORBEREDELSER OG GJENNOMFØRING AV UNDERVISNING Aurore Lévêque Søndag 19. april 2015 «Vi skaper kommunikasjon og forståelse» SPRÅKTJENESTER - Introduksjonssenteret

Detaljer

Om språkpraksis som døråpner til arbeidslivet og bruk av billeverktøy i karriereveiledningen.

Om språkpraksis som døråpner til arbeidslivet og bruk av billeverktøy i karriereveiledningen. Om språkpraksis som døråpner til arbeidslivet og bruk av billeverktøy i karriereveiledningen. Norsksenteret, Sarpsborg kommune Tone Bjørnvold Ina Andreassen Velkommen til Norsksenteret Norskopplæring for

Detaljer

8.4 Ansettelser tillegg

8.4 Ansettelser tillegg 8.4 Ansettelser tillegg De ansatte er i de fleste tilfeller den viktigste ressursen i bedriften. Derfor er det en svært viktig oppgave å finne de rette menneskene til de ulike stillingene i bedriften.

Detaljer

Hva er gode arbeidsmetoder i NAVs arbeidsmarkedskurs for innvandrere? Anne Britt Djuve, Fafo

Hva er gode arbeidsmetoder i NAVs arbeidsmarkedskurs for innvandrere? Anne Britt Djuve, Fafo Hva er gode arbeidsmetoder i NAVs arbeidsmarkedskurs for innvandrere? Anne Britt Djuve, Fafo Bakgrunn for prosjektet Modul 4 fire i FARVE-finansiert prosjekt om arbeidsmarkedstiltak for innvandrere Modul

Detaljer

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer

JOBBSJANSEN DRAMMEN Jobbsjansen-deltakerne på tur i skogen. Høsten 2013

JOBBSJANSEN DRAMMEN Jobbsjansen-deltakerne på tur i skogen. Høsten 2013 JOBBSJANSEN DRAMMEN Jobbsjansen-deltakerne på tur i skogen. Høsten 2013 JOBBSJANSEN JOBBSJANSEN er en videreføring av Ny-Sjanse ordningen, og ble et permanent tiltak i 2013 IMDi tildeler midler til kommunene

Detaljer

6. Skal det alltid utarbeides plan og avholdes dialogmøte?

6. Skal det alltid utarbeides plan og avholdes dialogmøte? Spørsmål og svar om endringene i reglene om sykefraværsoppfølging Hva innebærer de foreslåtte endringene i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere? Her finner du svar

Detaljer

Vikarhåndbok for ansatte vikarer i Emerio 2014

Vikarhåndbok for ansatte vikarer i Emerio 2014 Vikarhåndbok for ansatte vikarer i Emerio 2014 Innhold 1. Formål med Vikarhåndboken 2. Vår organisasjon 3. Fordeler som vikar 4. I oppdrag for Emerio 5. Timelister og lønn 6. Skattekort 7. Arbeidstid 8.

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

11Jeg i arbeidslivet

11Jeg i arbeidslivet 11Jeg i arbeidslivet Arbeidsmarkedet Arbeidsmarkedet er stadig i utvikling. En kan forvente å måtte skifte yrke flere ganger i løpet av en arbeidskarriere. Arbeidsmarkedet blir mer internasjonalt. Flest

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

HMS-O-LØP HARSTAD FREDAG 23. SEPTEMBER 2011

HMS-O-LØP HARSTAD FREDAG 23. SEPTEMBER 2011 POST NR 1 Er det lov å arbeide alene? A. Ja, men ikke på natt B. Ja, det er tillatt såfremt arbeidsgiver har vurdert arbeidssituasjonen som forsvarlig C. Nei, man skal aldri være færre enn to på jobb Kan

Detaljer

Alt innenfor tverrkulturell kompetanse og flerspråklighet. «Vi skaper kommunikasjon og forståelse» PEDAGOGISK ARBEID MED FOKUS I EMNE 1

Alt innenfor tverrkulturell kompetanse og flerspråklighet. «Vi skaper kommunikasjon og forståelse» PEDAGOGISK ARBEID MED FOKUS I EMNE 1 Alt innenfor tverrkulturell kompetanse og flerspråklighet PEDAGOGISK ARBEID MED FOKUS I EMNE 1 Aurore Lévêque Sara Sortland Nes Lørdag 28. oktober 2017 «Vi skaper kommunikasjon og forståelse» SPRÅKTJENESTER

Detaljer

DISKRIMINERING av foreldre som venter barn eller er i foreldrepermisjon. Ny omfangsundersøkelse, frokostmøte 11. mars

DISKRIMINERING av foreldre som venter barn eller er i foreldrepermisjon. Ny omfangsundersøkelse, frokostmøte 11. mars DISKRIMINERING av foreldre som venter barn eller er i foreldrepermisjon Ny omfangsundersøkelse, frokostmøte 11. mars Tema for dagen Omfangsundersøkelsen Vernet mot graviditetsdiskriminering Aktuelle problemstillinger

Detaljer

I resten av skjemaet ber vi deg svare ut fra den jobben du hadde i restaurant- og serveringsbransjen

I resten av skjemaet ber vi deg svare ut fra den jobben du hadde i restaurant- og serveringsbransjen Vedlegg 1 Spørreskjema uteliv 1. Jobber du i restaurant, café, bar (inkludert kaffebarer), pub eller nattklubb. Vi tenker her også på restauranter, barer, puber eller nattklubber tilknyttet hoteller. UT

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

Personalhåndbok. - Vi har jobben du ønsker

Personalhåndbok. - Vi har jobben du ønsker Personalhåndbok - Vi har jobben du ønsker Innholdsfortegnelse Arbeidsavtale... 3 Taushetsplikt... 3 Oppdrag... 3 Timelister og lønn... 3 Overtid... 3 Skattekort... 3 Feriepenger... 4 Høytidsdager... 4

Detaljer

INNHOLDS- FORTEGNELSE

INNHOLDS- FORTEGNELSE INNHOLDS- FORTEGNELSE 1 Formål 2 Intervjugruppe 3 Intervjuet 3.1 Noen grunnregler 3.2 Hvordan starte intervjuet 3.3 Spørsmål 4 Oppsummering / vurdering 5 Referansesjekk 6 Innstilling 2 1 FORMÅL Formålet

Detaljer

Vil du vite mer? din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet

Vil du vite mer? din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet Vil du vite mer? Mølla Kompetansesenter Bærum KF Industriveien 33a, 1337 Sandvika Telefon: 67 52 10 00 www.moella.no se mulighetene din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet avgjørende øyeblikk

Detaljer

Introduksjonssenteret i Drammen. Fra Introduksjonsprogram og rett til arbeid!

Introduksjonssenteret i Drammen. Fra Introduksjonsprogram og rett til arbeid! Introduksjonssenteret i Drammen Fra Introduksjonsprogram og rett til arbeid! Arbeidsmarkedet De som tilbyr jobb (arbeidsgiverne) + De som har jobb (arbeidstakerne) + De som søker jobb (arbeidssøkerne)

Detaljer

Praktisk arbeidsrett. Sentrale arbeidsrettslige temaer for arbeidsgivere i anleggsbransjen. Leder for juridisk avdeling Thomas Kollerød

Praktisk arbeidsrett. Sentrale arbeidsrettslige temaer for arbeidsgivere i anleggsbransjen. Leder for juridisk avdeling Thomas Kollerød Praktisk arbeidsrett Sentrale arbeidsrettslige temaer for arbeidsgivere i anleggsbransjen Leder for juridisk avdeling Thomas Kollerød Praktisk informasjon tema og mål Varighet 8 timer Kursets innhold Forskjellen

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo KANDIDATNUMMER NB: Husk å skrive kandidatnummer og sidetall på hver side av besvarelsen! 2009 Den internasjonale sommerskole ISSN 0120 Intensive Intermediate Norwegian, Level II Skriftlig eksamen (3 timer)

Detaljer

Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning

Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning Kort og godt: En klubb er som arbeidsgiver underlagt de samme forpliktelser etter arbeidsmiljøloven som alle andre arbeidsgivere. Arbeidsmiljøloven gjelder for

Detaljer

Arbeidsretting av programmet

Arbeidsretting av programmet Arbeidsretting av programmet Kompetanseløftet modul 2 Maryann Knutsen, IMDi Midt-Norge 1 Tema - Hva er arbeidsretting? - Hva kan inngå i et arbeidsrettet introduksjonsprogram? - Ting å tenke på i planlegging

Detaljer

Kvinner på Tvers 18-19 september 2004

Kvinner på Tvers 18-19 september 2004 Kvinner på Tvers 18-19 september 2004?Tar de arbeidslivet fra oss? Carmen Pereira DISPOSISJON Presentasjon Forslagene fra Arbeidslivesutvalget - konsekvensene for kvinner med ikke-vestlig bakgrunn Andre

Detaljer

Norsk utgave. Arbeidsmiljøloven. for alle. Best.nr. 584-NO. Arbeidstilsynet

Norsk utgave. Arbeidsmiljøloven. for alle. Best.nr. 584-NO. Arbeidstilsynet Norsk utgave Arbeidsmiljøloven for alle Best.nr. 584-NO Arbeidstilsynet Arbeidsmiljøloven Arbeidsmiljøloven skal sikre trygge tilsettingsforhold, et sikkert arbeidsmiljø og en meningsfylt arbeidssituasjon

Detaljer

Virksomhetsplan høst 09 for Sjefsgården voksenopplæring

Virksomhetsplan høst 09 for Sjefsgården voksenopplæring Virksomhetsplan høst 09 for Sjefsgården voksenopplæring Visjon: Levanger kommune: Triveligst i Trøndelag Visjon : Sjefsgården voksenopplæring: Når mangfold blir en ressurs FOKUS: Samfunn Hovedmål 1: Elevene

Detaljer

Fagforbundet sjekker lønna di. omtanke solidaritet samhold

Fagforbundet sjekker lønna di. omtanke solidaritet samhold Fagforbundet sjekker lønna di omtanke solidaritet samhold Forord Fagforbundet skal være synlig og nær medlemmene. Det er vi når vi oppsøker medlemmer og verver nye. Hvorfor ikke gi tilbud om en lønns-

Detaljer

VIKARHÅNDBOK 2010 Versjon August 2010

VIKARHÅNDBOK 2010 Versjon August 2010 VIKARHÅNDBOK 2010 Innhold 1. Formål med vikarhåndboken... 3 2. Om Think Silvercon... 3 3. Think Silvercon AS personalpolicy... 3 4. Ved ansettelse hos Think Silvercon... 3 5. Forventninger og muligheter

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

SPØRSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED EN ANSETTELSESPROSESS

SPØRSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED EN ANSETTELSESPROSESS SPØRSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED EN ANSETTELSESPROSESS En ansettelsesprosess starter gjerne med et behov; virksomheten trenger ny kompetanse, oppdragsmengden øker, man må erstatte en som skal slutte/går

Detaljer

ARBEIDSNORSKKURS ARBEIDSLIVETS ABC SERVICE OG RENHOLD. www.migranorsk.no

ARBEIDSNORSKKURS ARBEIDSLIVETS ABC SERVICE OG RENHOLD. www.migranorsk.no ARBEIDSNORSKKURS Arbeidslivsserien har som mål å senke terskelen inn i arbeidslivet. Kursene utvikler begrepsforståelse innenfor spesifikke fagområder. Arbeidsnorsk kan kombineres med Migranorsk Allmenn

Detaljer

Barnehagedagen 2015. Stian Sigurdsen

Barnehagedagen 2015. Stian Sigurdsen Barnehagedagen 2015 Stian Sigurdsen Ny stortingsmelding om likestilling Kapittel 2.2 Barnehagen Kunnskap og kompetanse om kjønn og likestilling Innsats for økt kompetanse om kjønn og likestilling Menn

Detaljer

Attføringsbedriftene. Bransjestandard. for arbeidsmarkedstiltaket "Arbeid med bistand" (AB) Trykk: Eikli as - grafisk

Attføringsbedriftene. Bransjestandard. for arbeidsmarkedstiltaket Arbeid med bistand (AB) Trykk: Eikli as - grafisk Attføringsbedriftene Bransjestandard for arbeidsmarkedstiltaket "Arbeid med bistand" (AB) Trykk: Eikli as - grafisk ATTFØRINGSBEDRIFTENES BRANSJESTANDARD FOR ARBEIDSMARKEDSTILTAKET ARBEID MED BISTAND Innledning

Detaljer

Opplæring i bedrift i faget PTF

Opplæring i bedrift i faget PTF Opplæring i bedrift i faget PTF Arbeidshefte Navn:. Kjære elev! Når du nå skal prøve deg i arbeidslivet, vil vi først og fremst samarbeide om å gi deg erfaring i praktiske arbeidsoppgaver. Du kan lære

Detaljer

Migranorsk forener mennesker gjennom felles språk

Migranorsk forener mennesker gjennom felles språk Migranorsk forener mennesker gjennom felles språk ARBEIDSNORSKKURS Arbeidslivsserien har som mål å senke terskelen inn i arbeidslivet. Kursene utvikler begrepsforståelse innenfor spesifikke fagområder.

Detaljer

Arbeidslivsdag UiA 2013

Arbeidslivsdag UiA 2013 Arbeidslivsdag UiA 2013 Når utlyses stillinger? Hver kommune utlyser i felles annonse (hovedutlysning). Denne gjelder for faste stillinger og vikariater fra skolestart høsten 2013. Søknadsfrist som regel

Detaljer

For å få en realistisk arbeidsprosess kan programfaglærer delta på jobbintervjuet.

For å få en realistisk arbeidsprosess kan programfaglærer delta på jobbintervjuet. Du er ansatt! (Jobben er din!) Antatt tidsbruk: 6 skoletimer Oppgaver tilpasset: norsk VG1-2, tverrfaglig samarbeid mellom programfag (samarbeid med engelsklærer er også mulig.) Dette undervisningsopplegget

Detaljer

Yrkesrettede kurs og yrkesforberedende. tiltak. Flyktningtjenesten for Gran og Lunner

Yrkesrettede kurs og yrkesforberedende. tiltak. Flyktningtjenesten for Gran og Lunner Yrkesrettede kurs og yrkesforberedende tiltak Flyktningtjenesten for Gran og Lunner Flyktningtjenesten for Gran og Lunner Per i dag ca. 100 aktive deltakere Høyt antall av kortutdannede En del med videregående

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 06.05.2013 Ref. nr.: 13/110 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 20/13 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte torsdag

Detaljer

Lover som regulerer arbeidslivet

Lover som regulerer arbeidslivet Lover som regulerer arbeidslivet Modul I Radisson Blu Gardermoen 1. 2. september 2014 Advokatfullmektig/spesialrådgiver Avdeling for Jus og Arbeidsliv Foto: Colourbox L Lover som regulerer arbeidslivet

Detaljer

REKRUTTERING OG OPPFØLGING AV ANSATTE

REKRUTTERING OG OPPFØLGING AV ANSATTE REKRUTTERING OG OPPFØLGING AV ANSATTE Annecke Brantsæter Jenssen 18. Juni Innhold Rekruttering - ansettelse Før ansettelse Selve ansettelsen Prøvetid Fravær Korreksjon og opphør av arbeidsforhold Navn

Detaljer

Mal for vurderingsbidrag

Mal for vurderingsbidrag Mal for vurderingsbidrag Fag: Norsk Tema: Skrive søknad. Trinn: 7 Tidsramme: 3 skoletimer+ lekser. ----------------------------------------------------------------------------- Undervisningsplanlegging

Detaljer

Praksisplass mulighet eller utnyttelse? Perspektiv både som fagperson og representant for minoritetsbefolkningen i Norge

Praksisplass mulighet eller utnyttelse? Perspektiv både som fagperson og representant for minoritetsbefolkningen i Norge Praksisplass mulighet eller utnyttelse? Perspektiv både som fagperson og representant for minoritetsbefolkningen i Norge Ayesha Iqbal Khan Programrådgiver introduksjonsprogram for ny ankommende flyktninger

Detaljer

I arbeid under og etter kreft. Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega

I arbeid under og etter kreft. Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega I arbeid under og etter kreft Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega Mange som rammes av kreft er i arbeidsdyktig alder og ønsker å bli værende i jobb. Da kan det være nødvendig

Detaljer

Levanger kommune Levanger vo Metodesamling

Levanger kommune Levanger vo Metodesamling Levanger kommune Levanger vo Metodesamling for praktisk bruk av ipad Fagkursopplæring Alle deltakerne på fagkursene disponerer en ipad på skolen, i praksis og hjemme, i hele perioden de er deltakere på

Detaljer

Retningslinjer knyttet til praksisplasser for personer som er klarert for arbeidsutprøving

Retningslinjer knyttet til praksisplasser for personer som er klarert for arbeidsutprøving Retningslinjer knyttet til praksisplasser for personer som er klarert for arbeidsutprøving Innledning: Bergen kommune har som IA-virksomhet forpliktet seg til å jobbe målrettet for et mer inkluderende

Detaljer

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1 Kultur og samfunn å leve sammen Del 1 1 1 2 Kapittel 1 Du og de andre Jenta på bildet ser seg selv i et speil. Hva tror du hun tenker når hun ser seg i speilet? Ser hun den samme personen som vennene hennes

Detaljer

Hva er problemet? Ideologi og styringsutfordringer i integreringssektoren Hanne C. Kavli

Hva er problemet? Ideologi og styringsutfordringer i integreringssektoren Hanne C. Kavli Hva er problemet? Ideologi og styringsutfordringer i integreringssektoren Hanne C. Kavli Disposisjon Kvalifiseringsprogrammet og innvandrere Ideologi: hva tror vi er årsaken til at noen ikke jobber? Styringsutfordringer:

Detaljer

Introduksjonsloven 4. 27. oktober 2014. Karen Hansson Lura Fylkesmannen i Rogaland

Introduksjonsloven 4. 27. oktober 2014. Karen Hansson Lura Fylkesmannen i Rogaland Introduksjonsloven 4 27. oktober 2014 Karen Hansson Lura Fylkesmannen i Rogaland 1 TILSYN 4 annet ledd har vært og er tilsynstema for Fylkesmannens tilsyn år 2013 2015 Introduksjonsprogrammet skal være

Detaljer

«Førstehjelpskrinet»

«Førstehjelpskrinet» «Førstehjelpskrinet» -en håndbok for tillitsvalgte i Spekter Innhold Forord...4 Hva betyr det å være tillitsvalgt...5 Den tillitsvalgtes viktigste oppgaver...6 Ovenfor arbeidsgiver...6 Ovenfor medlemmene...6

Detaljer

MOBBING OG TRAKASSERING PÅ ARBEIDSPLASSEN PERSONALSAKARBEID

MOBBING OG TRAKASSERING PÅ ARBEIDSPLASSEN PERSONALSAKARBEID MOBBING OG TRAKASSERING PÅ ARBEIDSPLASSEN PERSONALSAKARBEID Manifest mot mobbing Skal bidra til å sette mobbing på den nasjonale agendaen Det viktigste arbeidet skjer lokalt, og arbeidet mot mobbing må

Detaljer

30 oppgave 7: Ferieloven, 60 år og ferie

30 oppgave 7: Ferieloven, 60 år og ferie Regnearket 30-2016 Aktiver innhold/makroer For å få fram gule felt som det skal skrives JA i for å vise fasitsvar: Trykk Ctrl + V For å få bort de gule feltene: Trykk Ctrl + S Hvis du vil ha skrevet JA

Detaljer

INFORMASJON EKSTERN PRAKSIS TILRETTELEGGING AV VEILEDNING

INFORMASJON EKSTERN PRAKSIS TILRETTELEGGING AV VEILEDNING INFORMASJON OM EKSTERN PRAKSIS OG TILRETTELEGGING AV VEILEDNING FOR BACHELOR I BARNEVERN, SOSIALT ARBEID OG VERNEPLEIE Fra Høgskolen i Lillehammer 1 INNLEDNING Hensikten med dette heftet er å gi informasjon

Detaljer

Personaljuss. Utvalgte emner. Advokat Ulf Knobloch Johannessen

Personaljuss. Utvalgte emner. Advokat Ulf Knobloch Johannessen Personaljuss. Utvalgte emner. Advokat Ulf Knobloch Johannessen Systematikk Introduksjon og oversikt Spørsmål og diskusjon underveis Maler og standarddokumenter Teamene 1) Oversikt over regelverket i arbeidsretten

Detaljer

2.3 Godtgjørelser ved arbeid på morgen / ettermiddag / kveld / natt

2.3 Godtgjørelser ved arbeid på morgen / ettermiddag / kveld / natt Som del B gjelder følgende for Bring Logistics Solutions AS: 1 OVERENSKOMSTENS OMFANG Overenskomsten omfatter medlemmer av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund innen alle funksjoner i Bring Logistics Solutions

Detaljer

Visiting an International Workplace Besøk på en internasjonal arbeidsplass

Visiting an International Workplace Besøk på en internasjonal arbeidsplass Visiting an International Workplace Besøk på en internasjonal arbeidsplass Trinn: Engelsk, yrkesfaglige utdanningsprogram Tema: Elevgruppen besøker en arbeidsplass der engelsk blir brukt som arbeidsspråk.

Detaljer

Oppfølging av deltakere i AB Interne kravspesifikasjoner ved KIM-senteret.

Oppfølging av deltakere i AB Interne kravspesifikasjoner ved KIM-senteret. Oppfølging av deltakere i AB Interne kravspesifikasjoner ved KIM-senteret. 1. Før innsøkning 2. Mottatt søknad 3. Vedtak om inntak 4. Registrering i CAPITECH 5. Rådgivende Utvalg 6. Inntaksmelding 7. Oppstartsmelding

Detaljer

ARBEIDSTILSYNETS SATSNING MOT UNGE ARBEIDSTAKERE

ARBEIDSTILSYNETS SATSNING MOT UNGE ARBEIDSTAKERE ARBEIDSTILSYNETS SATSNING MOT UNGE ARBEIDSTAKERE Innledning: Arbeidstilsynet har i perioden 2008-2011 å Øke arbeidsmiljøkunnskapen hos unge arbeidstakere som et av syv hovedsatsningsområder. Målet er som

Detaljer

HVA SKAL TIL FOR AT ARBEIDSPRAKSIS SKAL FØRE TIL ANSETTELSE? Erfaringer og refleksjoner fra Haugesund

HVA SKAL TIL FOR AT ARBEIDSPRAKSIS SKAL FØRE TIL ANSETTELSE? Erfaringer og refleksjoner fra Haugesund HVA SKAL TIL FOR AT ARBEIDSPRAKSIS SKAL FØRE TIL ANSETTELSE? Erfaringer og refleksjoner fra Haugesund Tema Samarbeid med næringsliv og arbeidsgivere. Hvordan kan vi gjennom individuell oppfølging av deltaker

Detaljer

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 7 i Her bor vi 2

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 7 i Her bor vi 2 Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 7 i Her bor vi 2 Generelle kommentarer til kapittel 7 Tradisjoner Dette kapittelet handler om ulike tradisjoner, både i Norge og andre steder i verden. Jula,

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

Skatt og arbeidsliv Velferdsstaten er skattefinansiert. Skatt og arbeidsliv. Hvordan ble Skatt og arbeidsliv til?

Skatt og arbeidsliv Velferdsstaten er skattefinansiert. Skatt og arbeidsliv. Hvordan ble Skatt og arbeidsliv til? Skatt og arbeidsliv Velferdsstaten er skattefinansiert Skatt og arbeidsliv Oslo kemnerkontor har i samarbeid med Oslo voksenopplæring servicesenter og Vox utarbeidet et undervisningsopplegg til bruk både

Detaljer

Langtidssykmeldte arbeidstakere. Tillitsvalgtes rolle Modul 3-4 2010

Langtidssykmeldte arbeidstakere. Tillitsvalgtes rolle Modul 3-4 2010 Langtidssykmeldte arbeidstakere Tillitsvalgtes rolle Modul 3-4 2010 Mål Gi grunnleggende kunnskaper om rettigheter og plikter i forhold til sykdom og uførhet Vise tillitsvalgte hvor du søker hjelp og informasjon

Detaljer

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Avantas. Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske opplysninger

Detaljer

PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING. 1.2 Avtale Tavleforeningen Langseth advokatforma DA

PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING. 1.2 Avtale Tavleforeningen Langseth advokatforma DA PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING Quality Hotel Olavsgaard torsdag 12.04.2012. Advokat Gudbrand Østbye, Langseth Advokatforma DA. 1. Innledning 1.1 Kort om Langseth Advokatfirma

Detaljer

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon...

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... SELVHJELP Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... Gjennom andre blir vi kjent med oss selv. Selvhjelp starter i det øyeblikket du innser at du har et problem du vil gjøre noe med. Selvhjelp

Detaljer

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet Samtaleguide om lesing Innledning Samtaleguiden er ment å være en støtte for åpne samtaler mellom lærer, elev og foreldre. Den retter oppmerksomheten mot lesevaner,

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. En samtale om arbeidsmuligheter

IA-funksjonsvurdering. En samtale om arbeidsmuligheter IA-funksjonsvurdering En samtale om arbeidsmuligheter // IA - Funksjonsvurdering En samtale om arbeidsmuligheter Målet med et inkluderende arbeidsliv (IA) er å gi plass til alle som kan og vil arbeide.

Detaljer

Fritid i forbindelse med helg og høytid

Fritid i forbindelse med helg og høytid Fritid i forbindelse med helg og høytid Innholdsfortegnelse side Forord 3 Fritid i forbindelse med helg og høytid 4 Søndagsarbeid, Aml 10-10 5 Daglig og ukentlig arbeidsfri. Aml 10-8 5 F1, F2, F3, F4 og

Detaljer

SPISEPAUSE INKLUDERT I ARBEIDSTIDEN OG FLEKSTID VAKTMESTERE OG ANDRE ANSATTE

SPISEPAUSE INKLUDERT I ARBEIDSTIDEN OG FLEKSTID VAKTMESTERE OG ANDRE ANSATTE Dok.id.: 1.2.2.1.9.4 Spisepause for vaktmestere og andre Utgave: 1 Skrevet av: Trine Hennig Gjelder fra: 31.03.06 Godkjent av: Fylkesrådet Dok.type: Sidenr: 1 av 5 SPISEPAUSE INKLUDERT I ARBEIDSTIDEN OG

Detaljer

Arbeidsrettet norskopplæring

Arbeidsrettet norskopplæring Arbeidsrettet norskopplæring IMDi Vest 27. oktober 2014 Kari Gregersen Innhold Hva er arbeidsretting? Arbeidsretting i læreplanen nivå A1 B2 Eksempler Materiell på vox.no Hva gjør Vox Formålet med introduksjonsloven

Detaljer

Lønns- og arbeidsvilkår i Norge

Lønns- og arbeidsvilkår i Norge NORSK Lønns- og arbeidsvilkår i Norge Informasjon til arbeidstakere fra Den tsjekkiske republikk, Estland, Latvia, Litauen, Polen, Slovakia, Slovenia og Ungarn Velkommen som arbeidstaker i Norge Fellesforbundet

Detaljer

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 9 i Her bor vi 2

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 9 i Her bor vi 2 Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 9 i Her bor vi 2 Generelle kommentarer til kapittel 9 Hva mener du? I dette kapittelet har Maombi fått språkpraksisplass i en frisørsalong, og Christian har

Detaljer

Praksisveileder Helse

Praksisveileder Helse Levanger kommune Levanger vo Praksisveileder Helse Pleie, omsorg og miljøarbeid for å gi brukere en god hverdag med trivsel og velvære Til Praksiskorps i Fagkurs helse Dere er personlig utnevnt av en kollega

Detaljer

I MØTE MED NAV. Recoveryverksteder Asker Kommune 2014 0

I MØTE MED NAV. Recoveryverksteder Asker Kommune 2014 0 I MØTE MED NAV Recoveryverksteder Asker Kommune 2014 0 Innholdsfortegnelse Forord s. 2 Hva er Nav? S. 3 Når kan Nav være til hjelp? S. 3 Før, i og etter møte s. 5 Klage s. 8 Generelle tips s. 9 Kilder

Detaljer

ARBEIDSHEFTE FRA ARBEIDSPRAKSIS (Legges i Karriereveiledningsmappe)

ARBEIDSHEFTE FRA ARBEIDSPRAKSIS (Legges i Karriereveiledningsmappe) ARBEIDSHEFTE FRA ARBEIDSPRAKSIS (Legges i Karriereveiledningsmappe) VIKTIG! Arbeidsheftet skal være ferdig utfylt og vises til kontaktlæreren i neste UDV time. Arbeidet godkjennes av kontaktlæreren. Etterarbeid

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE NOU 2004:5 ARBEIDSLIVSLOVUTVALGET (ALLU)

HØRINGSUTTALELSE NOU 2004:5 ARBEIDSLIVSLOVUTVALGET (ALLU) Postboks 516 4004 Stavanger Stavanger 08.07.04 HØRINGSUTTALELSE NOU 2004:5 ARBEIDSLIVSLOVUTVALGET (ALLU) Kvinnegruppa Ottar har gått gjennom NOU 2004:5 utfra en vurdering av kvinners situasjon i forhold

Detaljer

BARNEHAGE: http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/rundskriv/2005/rundskriv-f-04-05.html?id=109530

BARNEHAGE: http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/rundskriv/2005/rundskriv-f-04-05.html?id=109530 BARNEHAGE: SAMARBEIDSAVTALE OM PRAKSISOPPLÆRING I BARNEHAGELÆRERUTDANNINGEN MELLOM HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS (HiOA) VED FAKULTET FOR LÆRERUTDANNING 1 (STUDIESTED PILESTREDET), BARNEHAGEEIER OG BARNEHAGE

Detaljer

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Noe av det flotteste med IA-avtalen er at den inkluderer alle i arbeidet med å nå målene. Fra topp til bunn. Erfaringene viser at der partene på

Detaljer

Velkommen til jobbsøkerkurs!

Velkommen til jobbsøkerkurs! Velkommen til jobbsøkerkurs! www.utdanningsforbundet.no www.pedagogstudentene.no 1 GRATULERER! Du er snart ferdig som student og arbeidslivet venter på deg! Det er et stort behov for barnehagelærere, det

Detaljer

Utplassering for elever

Utplassering for elever Utplassering for elever Arbeidsbok Elevens navn:. Bedrift:. Kjære elev! Vi ønsker deg velkommen til et lite innblikk i bransjen! Når du nå skal prøve deg i arbeidslivet, vil vi først og fremst samarbeide

Detaljer

Opplæring i bedrift i faget PTF

Opplæring i bedrift i faget PTF Opplæring i bedrift i faget PTF Arbeidshefte Navn:. Kjære elev! Når du nå skal prøve deg i arbeidslivet, vil vi først og fremst samarbeide om å gi deg erfaring i praktiske arbeidsoppgaver. Du kan lære

Detaljer

Veiledning til Emne 6 Arbeidsliv

Veiledning til Emne 6 Arbeidsliv Veiledning til Emne 6 Arbeidsliv forskjellige yrker arbeidsmarkedet i Norge veier til arbeid jobbsøking lønn og skatt fagforeninger lover og regler kommunikasjon på arbeidsplassen å starte egen bedrift

Detaljer

Grunnkurs for tospråklige lærere som underviser i samfunnskunnskap. I Regi av Nygård skole Oppdrag for VOX

Grunnkurs for tospråklige lærere som underviser i samfunnskunnskap. I Regi av Nygård skole Oppdrag for VOX Grunnkurs for tospråklige lærere som underviser i samfunnskunnskap I Regi av Nygård skole Oppdrag for VOX Hvem er vi? Hanne Lavik, Avdelingsleder ved Nygård skole Sølvi Marie Mulehamn, Rådgiver ved Nygård

Detaljer

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt for arbeidstakere som er sykemeldte eller har redusert arbeidsevne

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt for arbeidstakere som er sykemeldte eller har redusert arbeidsevne Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt for arbeidstakere som er sykemeldte eller har redusert arbeidsevne Historisk sett var arbeidsforhold et kontraktsforhold mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, hvor arbeidstakers

Detaljer

Velkommen til HMS- KURS Våren 2014

Velkommen til HMS- KURS Våren 2014 Velkommen til HMS- KURS Våren 2014 tlf: 55 21 29 10 / www.hmsgruppen.no KURS MÅLGRUPPE TIDSPUNKT STED PRIS 40 timers kurs Grunnopplæring i arbeidsmiljø 4 dager + oppgave Kursets innhold: Arbeidsmiljølovens

Detaljer